Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 8. september 2015

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 8. september 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Bo Christof (UP)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mette Dencker (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Mikkel Dencker (O)

Indholdsfortegnelse


1. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-09-2015

Borgmesteren orienterede om, at der afholdes temamøde om Strandmarkens Fritidscenter tirsdag den 27. oktober kl. 16-17.


2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-09-2015

Godkendt.


3. Meddelelse af orlov og indkaldelse af stedfortræder

Beslutningstema

Efter sygemelding fra Charlotte H. Larsen skal der tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at betingelserne for at indkalde en stedfortræder for Charlotte H. Larsen er opfyldt
 2. at godkende, at Bo Christof indtræder som stedfortræder indtil videre
 3. at tage valggruppe 1’s valg af stedfortræder i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget til efterretning

Sagsfremstilling

Charlotte H. Larsen har meddelt borgmesteren, at hun af helbredsmæssige årsager indtil videre ønsker orlov fra sine kommunale hverv.

Stedfortræder i Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Charlotte H. Larsen har lovligt forfald under den ansøgte orlov, og om betingelserne for at indkalde en stedfortræder til Kommunalbestyrelsen er opfyldt.

Første stedfortræder på kandidatlisten for Dansk Folkeparti kandidatliste, er Bo Christof, som derfor skal indtræde på Charlotte H. Larsens plads i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Bo Christof opfylder betingelserne for at indtræde som stedfortræder i Kommunalbestyrelsen.

Stedfortræder i stående udvalg

Charlotte H. Larsen er valgt som medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget.

Efter styrelseslovens regler kan valggruppe 1 vælge, at et andet medlem indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget under Charlotte H. Larsens fravær. Det behøver ikke være samme medlem.

Andre hverv end stående udvalg

I forhold til Charlotte H. Larsens øvrige hverv, som hun er udpeget til af Kommunalbestyrelsen, herunder nævn, råd og selskaber, gælder der ingen generelle regler i styrelsesloven om indkaldelse af stedfortræder.

De andre hverv er:

Stedfortræder i Udvalget til uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune (suppleant for Maria Duurhus (A))

Bestyrelsesmedlem i Vestegnens Brandvæsen

Bestyrelsesmedlem af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Bestyrelsesmedlem af Hvidovre Ungdomsskole.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 15, stk. 2, og 4, og §§ 22 og 28, stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Personaleservice har oplyst, at ved sygdom fortsætter Charlotte H. Larsens vederlag uændret i 9 måneder.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-09-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Bo Christof (UP) indkaldes som stedfortræder for Charlotte H Larsen (O), og at Rene Langhorn (O) og Mette Dencker (O) udpeges som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant i Vestegnens Brandvæsen og som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant i Hvidovre Ungdomsskole.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at Ivan Fogtmann (O) indtræder i Kultur og Fritidsudvalget og Mikkel Dencker (O) indtræder i Børne- og Undervisningsudvalget.


4. 1. behandling af budgetforslag 2016 og overslagsårene 2017-2019

Beslutningstema

Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet
 2. at godkende at tekniske korrektioner på 1,3 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag C- Tekniske korrektioner
 3. at servicedriftsudgifterne ligger 2 mio. kr. over servicerammen
 4. at godkende, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 54,8 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag D – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
 5. at godkende, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på 1,8 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag E – Lov- og cirkulæreprogram
 6. at forslag til driftsudvidelser og -reduktioner (budgetanalyser) behandles, jf. bilag F – Forslag til driftsudvidelser og -reduktioner
 7. at forslag til anlægsoversigt drøftes, jf. bilag G – Anlægsoversigt og bemærkninger til anlægsoversigt
 8. at bilag A - notat om finansieringsmuligheder og bilag B – budgetrapport på drift, drøftes og tages til efterretning
 9. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag H – Takster
 10. at bemærkninger m.v. fra fagudvalgenes budgetbehandling den 10. og 11. august 2015 samt opfølgning herpå, Bilag I - tages til efterretning
 11. at de indkomne høringssvar indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag J – Høringssvar og udtalelser

Supplerende sagsfremstilling

Det bemærkes, at rigtig tekst vedr. politiske beslutninger og aftaler er indsat, samt at der vedrørende bilag J, var gledet en række høringssvar og udtalelser ud i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Til brug for Økonomiudvalgets behandling af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 foreligger følgende bilagsmateriale:

 1. Notat vedr. finansieringsmuligheder
 2. Budgetforslag 2016 og overslagsår 2017-2019 i form af budgetrapport på drift/refusion på hovedkonto 00-06.
 3. Oversigt over tekniske korrektioner
 4. Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
 5. Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram 2016-2019
 6. Udarbejdede budgetanalyser – aktivitetsudvidelses- og -reduktionsforslag
 7. Direktionens forslag til anlægsoversigt 2016-19
 8. Forslag til basisbudgettets takster for 2016
 9. Opfølgning på fagudvalgenes møder den 10. og 11. august 2015
 10. Indkomne høringssvar og udtalelser

Budgetforslaget tager udgangspunkt i basisbudgettet for 2016, som det så ud ved vedtagelsen af budget 2015. Siden vedtagelsen er basisbudgettet for 2016 opdateret gennem indarbejdelse af ændringer i budgettets grundparametre. Det drejer sig bl.a. om nye pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, ændrede forudsætninger for indtægtsbudgettet som følge af ændring i befolkningens sammensætning, indarbejdelse af konjunkturnotat omhandlede overførselsudgifter samt Økonomiaftalen for 2016 indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Hertil kommer konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Budgetforslaget for anlægsområdet er baseret på et analysearbejde, der er gennemført igennem foråret 2015 og som omhandler alle anlægsprojekter i Hvidovre Kommune. Analysearbejdet er suppleret med forslag indsendt af eksterne parter, samt projekter der tidligere er politisk italesat men endnu ikke budgetlagt.

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. § 17 og § 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Eventuel imødekommelse af ansøgningerne er ikke indregnet i budgetforslaget. Meddelelse om imødekommelse af disse ansøgninger forventes modtages primo september. For 2015 har Hvidovre Kommune modtaget i alt 14 mio. kr. fra puljerne.

Årets Økonomiaftale omfatter et omprioriteringsbidrag på 1 % årligt til omfordeling af ressourcer inden for hele den offentlige sektor. For 2016 drejer det sig om 2,4 mia.kr for alle kommuner svarende til 23,8 mio. kr. for Hvidovre Kommune. Omfordelingen medfører en tilbageførsel af i alt 1,9 mia. kr. til kommunerne svarende til 18,9 mio. kr. i Hvidovre Kommune.

Bundlinjen i budget 2016

Som det fremgår af bilag A, notat om finansieringsmuligheder, er budgetudgangspunktet – under de givne forudsætninger, bl.a. bruttoanlægsudgifter for 168,3 mio. kr. et finansieringsunderskud på 16,8 mio. kr.

Der kan forventes yderligere finansieringsunderskud i årene 2017-2019, hvilket er udtryk for en generel strukturel ubalance, der først og fremmest afspejler anlægsniveauet, men også det valgte driftsserviceniveau.

Kommunens serviceramme

Kommunens serviceramme for 2016 kan opgøres til 2.498 mio. kr. jf. afsnittet herom i bilag A – notat om finansieringsmuligheder.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget omfatter basisbudgetter korrigeret med tekniske korrektioner, Lov- og cirkulæreprogram samt omprioriteringsbidrag og servicerammen udgør 2.500 mio. kr.

Servicedriftsudgifterne ligger dermed 2,0 mio. kr. over servicerammen.

Tekniske korrektioner

I bilag C er samlet forvaltningernes forslag til tekniske korrektioner til budget 2016, som i alt udgør 13,3 mio. kr.

Overførselsudgifter

Af bilag D – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotatet) vurderes, at der i 2016 og overslagsårene vil være merudgifter til overførselsudgifter og udgifter som følge af især refusionsreformen på 54,8 mio. kr. Dette kompenseres via budgetgaranti, beskæftigelsestilskud og midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet

Lov- og cirkulæreprogrammet

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune af Regeringens Lov- og cirkulæreprogram for 2016 udgør 1,8 mio. kr. jf. oversigten i bilag E. Beløbet dækker over både udgifter og indtægter.

Budgetanalyser

Af bilag F – Budgetanalyser fremgår de budgetanalyser, der er udarbejdet i fagudvalgene. Udgangspunktet for udarbejdelsen har været at aktivitetsudvidelsesforslag skulle fuldt ud finansieres af forslag til reduktioner. På denne måde omfatter budgetanalyserne mulige udvidelser for i alt 27,8 mio. kr. og kompenserende besparelser for 29,9 mio.kr.

Anlægsoversigten

Kommunerne må, som led i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL i 2015 anvende i alt 16,6 mia. kr. Anlægsrammen fordeles efter forhandling.

Den kommuneopdelte fordeling af denne ramme kendes ikke i skrivende stund, idet dette spørgsmål bl.a. drøftes på et borgmestermøde den 3. september 2015. Kommunens ideelle andel vil udgøre ca. 165 mio. kr.

Der er indregnet anlægsudgifter for 168,3 mio. kr. Det er Direktionens samlede forslag til anlægsaktiviteter, der danner rammen om anlægsforslaget ved 1. behandlingen. En samlet oversigt heraf med bemærkninger fremgår af bilag G – Anlægsoversigt inklusiv bemærkninger til de enkelte forslag.

Takster

Basisbudgettets takster oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling jf. bilag H.

Opfølgning på fagudvalgenes møder den 10. og 11. august 2015

Fagudvalgene har afholdt budgetmøder den 10. og 11. august – opfølgningen på de afgivne bemærkninger fremgår af Bilag I.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar og udtalelser, som fremgår af bilag J – Høringssvar og udtalelser.

Retsgrundlag

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse, Styrelseslovens § 37, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-19 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Ad 1., 2., 4. og 5.

Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at seneste pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet, og økonomiske konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet indarbejdes i budgetforslaget.

Ad 3. og 6. – 11.

Økonomiudvalget oversender det samlede budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-09-2015

Ad 1., 2., 4. og 5.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at seneste pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet, og økonomiske konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet indarbejdes i budgetforslaget.

Ad 3., 6. og 11.

Kommunalbestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling.

Bilag

 1. Bilag A - Notat om finansieringsmuligheder (pdf)
 2. Bilag B - budgetrapport (pdf)
 3. Bilag C - Tekniske korrektioner (pdf)
 4. Bilag D - Konjunkturnotat 2016-19 (pdf)
 5. Bilag E - LCP-endelig (pdf)
 6. Bilag F- Budgetanalyser samlet august 2015 (pdf)
 7. Bilag G - Anlæg 2016-2019 (pdf)
 8. Bilag H - Takster ØU (pdf)
 9. Bilag I - Fagudvalgenes beslutninger samt notater (pdf)
 10. Bilag J - Høringssvar og udtalelser (pdf)

5. Økonomirapportering pr. 30. juni 2015

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2015 for Hvidovre Kommune.

Forvaltningerne har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2015 til efterretning

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af forvaltningernes afrapporteringer pr. 30. juni 2015. Disse afrapporteringer behandles i de respektive fagudvalg ultimo august/primo september 2015, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug

2. Opgørelse over den forventede likviditet 2015

Forvaltningerne har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerindtægter i forhold til budgettet på 172,3 mio. kr. De markant høje forventede nettomerindtægter skyldes hovedsageligt de indkomne hjemfaldsmidler på knap 200 mio. kr.

På driftsområderne forventes merudgifter på ca. 37 mio. kr. heraf godt 18 mio. kr. inden for servicerammen.

Fra Direktionens side er der et forstærket ledelsesmæssigt fokus på de forventede merudgifter og der vil pågå en ledelsesmæssig indsats i forhold til mulig budgetoverholdelse set i lyset af de forventede merudgifter på driftsområderne.

I tabel 1 nedenfor er vist korrigeret budget, faktisk forbrug pr. 30. juni samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansieringsposter.

Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelse under tabellen.

Tabel 1

I mio. kr.

Korrigeret
budget

Forbrug pr. 30/6-15

For-
brugs-
pct.

Forventet mer-/mindre-forbrug
"-" = mindreforbrug

Arbejdsmarkedsudvalget

 - Inden for servicerammen

7,82

6,75

86%

1,00

 - Uden for servicerammen

436,71

226,09

52%

11,80

Børne- og Undervisningsudvalget

 - Inden for servicerammen

1.066,98

535,32

50%

7,93

 - Uden for servicerammen

6,82

3,70

54%

Kultur- og Fritidsudvalget

 - Inden for servicerammen

97,19

51,15

53%

 - Uden for servicerammen

0,14

Social- og Sundhedsudvalget

 - Inden for servicerammen

714,54

351,64

49%

5,70

 - Uden for servicerammen

386,01

166,10

43%

7,00

Teknik- og Miljøudvalget

 - Inden for servicerammen

128,21

63,94

50%

1,95

 - Uden for servicerammen

2,10

-23,72

-1127%

Økonomiudvalget

 - Inden for servicerammen

467,69

225,02

48%

1,90

 - Uden for servicerammen

53,54

27,76

52%

-0,70

Drift i alt

3.367,77

1.633,76

49%

36,59

 - heraf inden for servicerammen

2.482,44

1.233,83

50%

18,49

Anlæg

214,94

-168,31

-205,58

Renter

-6,98

0,11

-0,20

Afdrag på lån

49,14

12,64

Balanceforskydninger

15,92

293,96

-10,92

Finansiering

-3.545,78

-1.939,00

7,80

Ændring af likvide aktiver

-95,01

166,85

-172,31

Forklaring til afvigelserne

Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

 • Ny lovgivning betyder større udgifter for kommunen til løntilskudsmodtagere ansat i kommunen. Delvis kompensation via DUT.
 • Forbrugsprocent: UU-Center - halvårligt driftstilskud udbetalt.

Uden for servicerammen

 • Kommunen modtager flere kvoteflytninge 22 ekstra (2 mio. kr.).
 • Sygedagpengereform var forventet at være udgiftsneutral, men har vist sig at betyde meromkostninger for kommunen pga. flere sager over 52 uger (4,5 mio. kr.)
 • Ny lovgivning - ophævelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende (3,8 mio. kr.). Kommunen kompenseres via budgetgarantien.
 • Ny lovgivning - lavere refusion for jobrotationsydelse (1,5 mio. kr.). Kommunen kompenseres via budgetgarantien

Børne- og Undervisningsudvalget

Inden for servicerammen

 • Ca. 65 flere børn i kommunens egne dagtilbud, ca. 25 flere børn i private pasningstilbud og ca. 15 flere børn i andre kommuners dagtilbud i alt godt 100 børn i 0-5 års alderen. Generelt langt højere børnetal end forudsat bl.a. som følge af øget tilflytning.

Kultur og Fritidsudvalget

 • Ingen bemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

 • Merudgift som følge af manglende indfrielse af indregnet reduktion vedrørende hverdagsrehabilitering

Uden for servicerammen

 • Øget aktivitetsniveau til medfinansiering af sundhedsvæsen - forventes kompenseret.

Teknik- og Miljøudvalget

Inden for servicerammen

 • Movia: efterregulering vedrørende regnskab 2014 på 2,45 mio. kr.
 • Vejbelysning: Ny aftale med Dong Energy om vejbelysning - besparelse på 0,5 mio. kr.

Uden for servicerammen

 • Renovation. Forbrugsprocenten kan henføres til, at der er opkrævet renovationsafgift for hele året.

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

 • Flygtningeboliger (0,4 mio. kr.)
 • Manglende udleje af Stevnsbogård (0,8 mio. kr.)
 • Forventet udgift til folkeafstemning (1,2 mio. kr.)
 • Mindre tomgangshusleje – kommunalt udlejede boliger (-1,7 mio. kr.)
 • Bymidteprojektet (parallelopdrag og midlertidige aktiviteter) (0,5 mio. kr.)
 • Byggesagsgebyr lovbestemt, mindreindtægt (1,4 mio. kr.)
 • Øgede administrationsudgifter til jobcentret som konsekvens af beskæftigelsesreform (0,5 mio. kr.) - er kompenseret via bloktilskud
 • DOL (lederuddannelse), barsels- og lønpulje samt elever (-0,8 mio. kr.)

Uden for servicerammen

 • Mindreudgifter, boligstøtte (-0,7 mio. kr.)

Anlæg

 • Hjemfaldspligt på 200 mio. kr. samt ekspropriationserstatning for Quark, Ringstedbane 2. del på 6 mio. kr.

Balanceforskydninger

 • Mindreudgifter på finansforskydninger som følge af nyt skøn

Finansiering

 • Forventet midtvejsregulering af bloktilskuddet, herunder efterregulering af medfinansiering af sundhedsvæsen (-6,3 mio. kr.) samt særtilskud til flygtning (-1,3 mio. kr. )
 • Forventet restudbetaling 2014 for tilskud vedrørende kommunens udgift til tilbagebetaling af grundskyld (-0,5 mio. kr.)
 • Tilbagebetalinger som følge af Vurderingsmyndighedens nedsættelse af vurderinger på erhvervsejendomme ved klagesagsbehandling (2,3 mio. kr.)
 • Nedjustering af lån fra 20 mio. kr. til 6,3 mio. kr. bl.a. som følge af forventede mindreudgifter til ESCO-projekt i 2015 samt reservering af låneramme til Cirklen (besluttet i KB maj 2015)

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 2,469 mia. kr. i 2015. Det forventede forbrug på servicerammeområderne er 2,507 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på godt 38 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2015 til 2016 på 25 mio. kr. og det forventede merforbrug forventes derfor - på nuværende tidspunkt – at være ca. 13 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

I forhold til det korrigerede budget til serviceområderne udgør afvigelsen ca. 1,5 pct.

I tabellen nedenfor fremgår den forventede likviditet ultimo 2015.

Primo likviditet 2015 (- = træk på kassebeholdning)

290,2

Budgetteret kasseforøgelse i 2015

1,6

Tillægsbevillinger i 2015 – drift inkl. overførsler fra 2014

-19,9

Tillægsbevillinger i 2015 – anlæg inkl. overførsler fra 2014

-83,1

Igangværende sager:

Økonomirapportering pr. 30/6-15

172,3

Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2016

Drift

25,0

Anlæg

70,0

Forventet ultimo likviditet 2015

456,0

Heraf hjemfaldspligt

199,4

Den forventede likviditet ved udgangen af 2015 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2015. Primobeholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2014 til 2015.

Hertil er lagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 30. juni 2015. Endeligt korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg, hvorved den forventede likviditet ultimo 2015 på 456 mio. kr. fremkommer.

Den forventede høje ultimolikviditet skal ses i sammenhæng med de indkomne hjemfaldsmidler på knap 200 mio. kr.

Retsgrundlag

I medfør af Lov om Kommuners styrelse § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 40, stk. 4, § 45, stk. 1, § 45 a, stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, fastsættes:

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget eller magistraten til Kommunalbestyrelsen, inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomirapporteringer behandles tillige i de respektive fagudvalg på møder i august/september.

Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 30. juni er en lovpligtig vurdering af det forventede regnskab for 2015, og er forbundet med en vis usikkerhed. Eventuelle bevillingsmæssige tiltag afventer vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2015.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 172,3 mio. kr. Merudgifter uden for servicerammen beløber sig til 18,1 mio. kr., og inden for servicerammen forventes merudgifter for 18,6 mio. kr. På anlæg forventes merindtægter på 205,6 mio. kr. og på de øvrige områder (renter, balanceforskydninger og finansiering) forventes samlede mindreudgifter på 3,3 mio. kr.

Forvaltningerne følger løbende nøje op på økonomien, og det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2015 til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-09-2015

Kommunalbestyrelsen tog økonomirapportering pr. 30. juni 2015 til efterretning.


6. Regnskabsrevision til regnskab 2014

Beslutningstema

Med fremsendelsen af den eksterne revisions afsluttende revisionsberetning skal kommunens regnskab endeligt godkendes.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 28. april 2015 kommunens regnskab for 2014 til revisionsmæssig gennemgang.

Hvidovre Kommunes revision, BDO Kommunernes Revision, har den 9. juni 2015 afsluttet revisionen af kommunens regnskab for 2014, og fremsendt endelig revisionsberetning for regnskabet 2014 – beretning nr. 12.

Herefter kan Kommunalbestyrelsen endeligt godkende kommunens årsregnskab for 2014.

Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt via mail til Kommunalbestyrelsen den 10. juni 2015, og vedlægges desuden som bilag.

Forvaltningen vil kort fremhæve følgende fra revisionsberetningen:

Revisionspåtegningen

Det fremgår af afsnit 1.4, revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision, at revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

Revisionens bemærkninger

Som det fremgår af afsnit 1.5.2, hvortil der henvises, har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionens vurdering af kommunens økonomi

I afsnit 2 skriver revisionen:

”Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning beregnet for de sidste 365 dage ikke må være negativ.

Hvidovre Kommune har ultimo regnskabsåret 2014 en gennemsnitlig kassebeholdning på 447 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til regnskabsåret 2013, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo regnskabsåret udgjorde 405,5 mio. kr.

Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret 2014. Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret 2015.

Det er fortsat vores samlede vurdering, at Hvidovre Kommune har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab.”

Revision af årsregnskabet

Som det fremgår af afsnit 5, har revisionens gennemgang af de forskellige områder – fx forretningsgange, budget- og bevillingskontrol, lønninger mv. – ikke givet anledning til bemærkninger.

Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion

De sociale regnskaber udgør et stort område i kommunen – det fylder meget økonomisk og lovgivningen på området er kompleks og omskiftelig.

Revisionen af området følger også særlige regler og krav til afrapportering til ministerierne.

I afsnit 6.3.1, regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion, konkluderer revisionen:

”Det er vor opfattelse, at restafregningsskemaerne generelt er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.

Vi har konstateret enkelte fejl og mangler i refusionsopgørelsen vedrørende Sociale Ydelser.

På de områder, hvor vi har konstateret fejl, har vi påset, at alle fejl efterfølgende er rettet, og at statsrefusionen er hjemtaget korrekt.”

Økonomi og Stabes bemærkninger til revisionsberetningen

Økonomi og Stabe har ingen yderligere bemærkninger til revisionsberetningen til regnskab 2014.

Retsgrundlag

Årsregnskabet udarbejdes i henhold til Lov om kommuners styrelse §36-42

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 28. april 2015 kommunens regnskab for 2014 og oversendte dette til revisionsmæssig gennemgang.

Beslutning i Økonomiudvalget den 10-08-2015

Økonomiudvalget indstiller, at Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2014 godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-09-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2014.

Bilag

 1. Hvidovre Kommune afsluttende beretning 2014 (pdf)

7. Godkendelse af anlægsregnskaber

Beslutningstema

Godkendelse af 2 stk. anlægsregnskaber

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende anlægsregnskab vedr. projekt 3436, Ipads/tablets og adm. maskiner (2014)
 2. at godkende anlægsregnskab vedr. projekt 3440, Ipads/tablets til skoler/0-18 års

Supplerende sagsfremstilling

Ved en fejl fremgår det ikke af indstillingen, at sagen skal afgøres i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Projekt 3436, Ipad/tablets og adm. Maskiner (2014)

Der blev på investeringsoversigten for 2014 afsat 3.600.000 kr. til indkøb af Ipads/tablets skoler/0-18 års området.

Regnskabet ser således ud:

Udgifter 3.599.514 kr.

Bevilling 3.600.000 kr.

Mindreudgift 486 kr.

Der er afholdt udgifter til følgende:

 • Indkøb af ipads
 • Konfiguration af ipads

Regnskabet indstilles til godkendelse.

Projekt 3440, Ipad/tablets til skoler/0-18 års

Der blev på investeringsoversigten for 2015 afsat 3.240.000 kr. til indkøb af Ipads/tablets skoler/0-18 års området.

Regnskabet ser således ud:

Udgifter 3.240.000 kr.

Bevilling 3.240.000 kr.

Mindre/merudgift 0 kr.

Der er afholdt udgifter til følgende:

 • Indkøb af ipads
 • Udgifter til apps

I forbindelse med budgetlægningen for 2015, blev budgetterne til en del anlægsprojekter reduceret med 10%, hvoraf projekt 3440 var et af dem. For at opfylde kravene i vision- og handleplan ”På vej mod digital dannelse”  godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2012, har det været nødvendigt at finansiere 373.000 kr. fra projekt 3441, vedligeholdelse/udbygning skole-it.

Regnskabet indstilles til godkendelse.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte anlægsregnskab vedr. projekt 3436, Ipads/tablets og adm. maskiner (2014).

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte anlægsregnskab vedr. projekt 3440, Ipads/tablets til skoler/0-18 års.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-09-2015

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab vedr. projekt 3436, Ipads/tablets og adm. maskiner (2014).

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab vedr. projekt 3440, Ipads/tablets til skoler/0-18 års.


8. Evaluering af lørdagsåben i Borgerservicecentret

Beslutningstema

Evaluering af lørdagsåben i Borgerservicecentret og beslutning om den fremtidige åbningstid

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at evalueringen tages til efterretning
 1. at Borgerservice fra 1. januar 2016 holder åbent 1 lørdag om måneden, fra kl. 10.00-13.00, efter en fastlagt plan. Der gives bevilling til løn på 70.000 kr., der indarbejdes i budget 2016 samt overslagsårene

eller

 1. at Borgerservice fortsætter med at holde åbent hver lørdag fra kl. 10.00-12.00, bortset fra lørdage i jul- og nytårsferien, lørdagen i påsken og evt. andre indeklemte lørdage. Der gives bevilling til løn på 100.000 kr., der indarbejdes i budget 2016 samt overslagsårene

Sagsfremstilling

Ved budgetaftalen for 2015 blev det besluttet, at udvide åbningstiden i Borgerservicecentret med 2 timer om lørdagen. Der blev afsat budget på  90.000 kr. og forsøget skal evalueres i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016.

Med udgangspunkt i den bevilgede udgift til opgaven, er Borgerservice om lørdagen bemandet med 2 medarbejdere. Arbejdstiden pr. lørdag er i 2015 2½ time pr. medarbejder.

Åbningstiden er i 2015 kl. 10.00 – 12.00 på alle lørdage, bortset fra lørdage i jul- og nytårsferien, lørdagen i påsken og eventuelt andre indeklemte lørdage.

Evaluering

Fra januar til og med maj måned 2015 (19 lørdage) er der foretaget i alt 595 ekspeditioner svarende til et gennemsnit på 31 ekspeditioner pr. lørdag. Størstedelen af ekspeditionerne har været udstedelse af pas (54%) og kørekort (13%).

Borgerservice vurderer, at dette antal henvendelser er noget lavt i forhold til indsatsen og mener derfor, at det vil være mere hensigtsmæssigt at der kun er åbent 1 lørdag om måneden. Åbningstiden bør så være 3 timer og bemandingen være 4 medarbejdere. Borgerservice er bekendt med, at det i andre kommuner fx Rødovre, fungerer fint med åbent 1 lørdag om måneden.

Det vurderes, at denne lørdag bør ligger rimelig fast, så det er til at huske for borgerne. Der kan udarbejdes en plan, der offentliggøres inden årets start.

For fortsat at nedsætte risikoen for røveri, kan indbetalinger kun foretages ved anvendelse betalingskort og MobilePay. Dvs. der er ingen kontanter i kassen om lørdagen.

Ordningen, hvor rådhuset åbnes og lukkes af Biblioteksbetjenten, der ligeledes kan tilkaldes efter behov, fungerer tilfredsstillende.

Borgerne udtrykker tilfredshed med muligheden for at komme om lørdagen, især børnefamilierne, der kan have svært ved at nå det på hverdage.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Lønudgiften er beregnet til 70.000 kr., hvis Borgerservice fra 1. januar 2016 holder åbent 1 lørdag om måneden, fra kl. 10.00-13.00, efter en fastlagt plan.

Lønudgiften er beregnet til 100.000 kr. såfremt Borgerservice fortsætter med at holde åbent hver lørdag fra kl. 10.00-12.00, bortset fra lørdage i jul- og nytårsferien, lørdagen i påsken og evt. andre indeklemte lørdage.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-08-2015

Ad 1.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage evaluering vedrørende lørdagsåbent i Borgerservice til efterretning.

Ad 2. og 3.

Gruppe A, O og F foreslår, at beslutningen om revision af lørdagsåbent i Borgerservice udskydes til den dialogbaserede styringsdialog, hvor Borgerservice er et af temaerne,

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at beslutningen om revision af lørdagsåbent i Borgerservice udskydes til den dialogbaserede styringsdialog.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-09-2015

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog evaluering vedrørende lørdagsåbent i Borgerservice til efterretning.

Ad 2. og 3

Kommunalbestyrelsen godkendte, at beslutningen om revision af lørdagsåbent i Borgerservice udskydes til den dialogbaserede styringsdialog.


9. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 08-09-2015

Arne Bech (H) anmodede om at få de 3 seneste beretninger fra Integrationsrådet.

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til sagen om nedrivning af bygning på Gl. Køge Landevej og afskedigelsessagerne i forlængelse heraf. Steen Ørskov (C) ønskede en redegørelse om økonomien i sagerne.

Kristina Young (H) spurgte til artiklen i Hvidovre Avis og om der er sket en ændring i Hvidovre Kommunes procedure, hvorefter kommunalbestyrelsesmedlemmerne har adgang til lukkede bilag på alle udvalg. Der udarbejdes en redegørelse om styrelseslovens regler om kommunalbestyrelsesmedlemmer adgang til lukkede bilag.

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte til artikel i Hvidovre Avis om befolkningsprognose.