Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 25. august 2015

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 25. august 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Mette Dencker (O)
 • Mikail Erman (A)

Bemærkninger

Anders Liltorp deltog i stedet for Mikail Erman.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Punkt 12 projekt 3444 Holmegårdsskolen udgår, da punktet indgår i budgetforhandlingerne.

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Borgmesteren mindede om henvendelse fra HOFOR om afholdelse en ejerdag.

Budgetseminaret flyttes fra fredag den 28. august 2015, kl. 13 til fredag den 4. september 2015, kl. 13-17.


3. Ansøgning - afholdelse af Integrationsprisen 2015

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Integrationsrådet om tilskud til afholdelse af Integrationsprisen 2015

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgning fra Integrationsrådet om tilskud til afholdelse af Integrationsprisen 2015

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune uddeler hvert år en Integrationspris. Prisen forvaltes af Integrationsrådet, og gives til en person, institution eller organisation, der har gjort en særlig indsats for integrationen i Hvidovre.

I år afholdes prisoverrækkelsen på Teater Vestvolden, lørdag den 12. September kl. 18-22.

Borgmesteren uddeler prisen til årets vinder, og der vil blive serveret buffet , kaffe og drikkevarer. Der vil desuden være underholdning af forskellig karakter.

Integrationsrådet søger på denne baggrund om 33.000 kr. til afholdelse af arrangementet.

Rådet har ingen selvstændige midler til brug for arrangementer.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud på 33.000 kr. Tilskuddet skal bruges til:

Annoncering, underholdning og gave til vinderne        

10.000 kr.

Spisning og drikkevarer

18.000 kr.

Diverse

5.000 kr.

I alt

33.000 kr.

Der resterer følgende beløb på Kultur- og Fritidsudvalgets puljer:

Profileringspuljen

18.825 kr.

Rådighedspuljen

39.556 kr.

Puljen til kulturelle arrangementer

141.566 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

For: Maria Durhuus (A) og Gruppe F.

Imod: Ømer Kuscu (A), Gruppe O og Liste H med bemærkning om, at der er tale om et stort beløb uden nærmere specifikation.

Sagen begæres i Kommunalbestyrelsen af Maria Durhuus (A) og Gruppe (F).

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Gruppe F foreslog, at der bevilges et beløb på 33.000 kr. af Kultur- og Fritidsudvalgets puljemidler til afholdelse af et arrangement med uddeling af en Integrationspris

For: Gruppe V, F, Ø og Kashif Ahmad UP

Imod: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe C. Gruppe A under henvisning til eget forslag.

Bortfaldet.

Gruppe V foreslog, at vi bevilger beløbet på 33.000 kr. denne gang for derefter at blive uddelt som de andre priser. Tidspunktet kan eventuelt udsættes.

For: Liste H, Gruppe V, F, Ø og Kashif Ahmad UP

Imod: Gruppe A og O. Gruppe A under henvisning til eget forslag.

Undlader: Gruppe C.

Bortfaldet.

Gruppe A stillede forslag om, at Hvidovre Kommunes Integrationspris overgår til at være ligestillet med de øvrige priser som eksempelvis Miljøpris og Sundhedsprisen. Vi ønsker, at ligestillingen af denne pris sker allerede i indeværende år og fremover.

For: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe C.

Imod: Gruppe V, F, Ø og Kashif Ahmad UP. Gruppe V og F under henvisning til egne forslag.

Vedtaget.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at Hvidovre Kommunes Integrationspris overgår til at være ligestillet med de øvrige priser, som eksempelvis Miljøpris og Sundhedsprisen. Vi ønsker, at ligestillingen af denne pris sker allerede i indeværende år og fremefter.

Bilag

 1. Ansøgning - afholdelse af Integrationsprisen 2015 (pdf)

4. Garantivedståelse, Hvidovre Almennyttige Boligselskab

Beslutningstema

I forbindelse med omlægning af lån skal kommunens garanti overfor realkreditselskabet vedstås.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommune vedstår 23,50 % garanti for lån på 5.610.700 kr. overfor Realkredit Danmark.
 2. at Hvidovre Kommune vedstår regaranti med 30,90 % for lån på 7.037.300 kr. overfor Realkredit Danmark.

Sagsfremstilling

Ved skrivelse af 23. maj 2015, fremsendt af Realkredit Danmark på vegne af Hvidovre almennyttige Boligselskab, afdeling Bredalsparken, blev der ansøgt om godkendelse af omlægning af en række lån.

Afdelingen kan herved opnå en årlig besparelse på ydelserne på 67.000 kr.

Godkendelse af udstedelse af pantebreve som sikkerhed for ydelsen af lånene blev meddelt ved kommunens skrivelse af 9. juni 2015. Låneoptagelsen har ikke kunnet afvente den politiske behandling af garantivedståelsen, hvis besparelsen skulle kunne oppebæres for indeværende termin.

Retsgrundlag

Garantiforpligtelsen er fastlagt i almenboliglovens § 98 8lbkg. nr. 1023 af 21. august 2013).

Økonomiske konsekvenser

Kommunens samlede garantiforpligtelse forøges ikke ved vedståelse af tidligere stillede garantier.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Ad 1. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Hvidovre Kommune vedstår 23,50 % garanti for lån på 5.610.700 kr. overfor Realkredit Danmark.

Ad 2. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Hvidovre Kommune vedstår regaranti med 30,90 % for lån på 7.037.300 kr. overfor Realkredit Danmark.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune vedstår 23,50 % garanti for lån på 5.610.700 kr. overfor Realkredit Danmark.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune vedstår regaranti med 30,90 % for lån på 7.037.300 kr. overfor Realkredit Danmark.

Bilag

 1. Ansøgning (pdf)
 2. Godkendelse med underskrift (pdf)

5. Grønt Regnskab 2014

Beslutningstema

Orientering om Grønt Regnskab 2014

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om Grønt Regnskab 2014 til efterretning

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har i 2014 investeret 7 mio. kr. i energibesparende tiltag. Hovedparten er investeret i tekniske tiltag så som optimering af ventilationsanlæg, konvertering til fjernvarme, belysningsanlæg og styringssystemer (CTS). Opsætning af solceller er sat i bero, på grund af nye regler på området, der gør det urentabelt at opsætte dem.

Endelig er kommunens klimaambassadørordning blevet genlanceret med dertil afholdte netværksmøder, foredrag og adfærdskampagner i daginstitutionerne og skolerne.

Samlet reduktion af CO2-udledningen på 3,73 % mod forventet 2%

Resultaterne i 2014 har dermed levet op til forventningerne. Årsagen er et markant reduceret el-forbrug på 3,88 %, mens varmeforbruget er steget 0,46 %. Det øgede varmeforbrug skyldes primært et større forbrug på folkeskolerne, fritidshjemmene og  forenings-ejendommene.

Kommunen nåede sin målsætning om en årlig reduktion af CO2-udledningen med 2 %, idet den har reduceret med 3,73 %. Hermed lever Hvidovre kommune op til sin aftale med Dansk Naturfredningsforening om at være ”Klimakommune”.

Resultater for hhv. el, varme og vand

El

Elforbruget er samlet reduceret med hele 3,88 %. Reduktionen er sket bredt inden for de fire ejendomskategorier Administration, Kultur & Fritid, Børn & Pædagogik samt Velfærd & Arbejdsmarked.

En række lysprojekter har bidraget til det faldende el-forbrug. Blandt andet en omfattende udskiftning af al belysning i Medborgersalen til energisparende LED-pærer.

Denne typer projekter fortsætter ind i 2015, hvor blandt andet Ishockeyhallen i Frihedens idrætscenter får udskiftet det eksisterende lys til LED pærer.

Varme

Det klimakorrigerede varmeforbrug er vokset med 0,46 %. Folkeskolernes forbrug er steget med 1,5 %, og da skolerne er den største varmeforbruger i kommunen har de bidraget væsentligt til det øgede forbrug. Især Langhøjskolen og Gungehusskolens forbrug er steget med hhv. 18,3 % og 23,8 %. For Gungehusskolen skyldes dette hovedsageligt problemer med CTS styringer ved overgang til nyt system. Ejendomsafdelingen undersøger årsager for disse stigninger nærmere for at foretage relevante tiltag.

Trods det stigende varmeforbrug har Hvidovre Kommunes indsats overfor folkeskolerne båret frugt. Her har tendensen været et jævnt faldende forbrug blandt kommunens skoler i perioden 2009 – 2013, men med en mindre stigning i 2014. i 2014 har fokus primært været på optimeret styring af CTS-anlæggene. Dette vil også være et fokusområde fremover især i forbindelse med udrulningen af fjernaflæsning, der gør det muligt at analysere forbruget mere nøjagtigt, og på baggrund af dette justere energistyringen af bygningerne.

Det viser sig, at der ikke har været det samme fokus på de mindre foreningsejendomme der fra 2009-2014 har haft en jævn stigning i varmeforbruget.

Samtidigt ses det af det grønne regnskab, at de mindre ejendomme, udlejningsejendomme og klubberne tillige udgør en betydelig del af det arealfordelte energiforbrug.

Der er i 2014 blevet udført energimærkning af de mindre ejendomme under 1500 m2, hvor en række af de anbefalede tiltag vil blive udført i 2015-2016.

Vand

Det samlede vandforbrug er reduceret med 1,0 %. Dette skyldes et generelt faldende forbrug blandt de store forbrugere; Idræts- og svømmehallerne og Folkeskolerne. Årsagen er primært løbende udskiftninger af armatur til vandbesparende typer.

Et reduceret vandforbrug kan indirekte påvirke CO2-regnskabet ved et lavere varmtvandsforbrug, og derfor er det positivt, at kurven er knækket efter en årrække med et voksende forbrug.

Sammen med et fornyet fokus på vandforbruget skal denne tendens fortsætte med en række tiltag, primært foretaget under drifts-puljen. I 2015 er blandt andet alle armaturer på Dansborgskolen og Gungehusskolen blevet udskiftet til vandbesparende modeller

Der er et generelt fokus fra driften om at vælge energi- og vandbesparende løsninger hvor det giver mening og dermed er energispareindsatsen bredt funderet.

Til trods for et mindre fald i vandforbruget fra 2013-2014, har Hvidovre Kommune stadig et relativt højt forbrug sammenlignet med andre kommuner. En nyligt udarbejdet - men endnu ikke offentliggjort analyse fra KORA viser, at forbruget i administration, daginstitutioner og Skoler/SFO i Hvidovre Kommune ligger over gennemsnittet, - sammenlignet med 7 andre kommuner i landet:


Vandforbruget i administrationen ligger markant over gennemsnittet, daginstitutionerne ligger moderat over gennemsnittet, mens Skoler / SFO i Hvidovre næsten ligger på linje med gennemsnittet.


For at øge fokus på vandforbruget søger Ejendomsafdelingen i forbindelse med Budget 2016 om at få redefineret Miljø- og Energipuljen således, at den også kan anvendes til vandspareprojekter.

Generelle tiltag i 2014

Energiregistreringssystemet, hvor alle institutioner/ejendomme indtaster deres forbrugsdata og kan følge forbruget løbende, er blevet opdateret. Systemet har fået en ny mere tilgængelig brugerflade og er tilføjet flere nyttige funktioner. Den vigtigste er muligheden for automatisk fjernaflæsning, hvorved forbruget kan følges ned på timebasis på den enkelte måler. Dette giver en markant bedre mulighed for at drifte bygningerne mere optimalt og derved reducere forbruget. Pr 1. juni er ca. 35 målere koblet op og udrulningen fortsætter løbende. Det er hensigten, at størstedelen af forbrugsmålerne i kommunens bygninger på sigt skal fjernaflæses.

Klimaambassadørordningen har i 2014 bidraget til et fornyet fokus på den adfærdsmæssige indsats med en lang række arrangementer i løbet af året.

Det forventes tillige, at et kommende ESCO-projekt kan skabe flere betydelige energibesparelser i varme- og elforbruget på de større ejendomme. Dette forventes at bidrage til at reducere Hvidovre Kommunes samlede energiforbrug yderligere.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Grønt Regnskab er led i kommunens aftale med Danmarks Naturfredningsforening 2008 - 2025 om reduktion af CO2 med minimum 2% reduktion årligt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orientering om Grønt Regnskab 2014 til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Kommunalbestyrelsen tog orientering om Grønt Regnskab 2014 til efterretning.

Bilag

 1. Hvidovre Kommunes Grønt Regnskab 2014 (pdf)
 2. Hvidovre Kommunes Grønt Regnskab 2014 - Bilag (pdf)

6. Vedtægter og samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Ældrerådet

Beslutningstema

Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune har indgået en samarbejdsaftale, der sætter rammen for samarbejdet parterne imellem. Ældrerådets vedtægter er ligeledes en del af denne aftale. I forbindelse med korrekturmæssige ændringer har Børn og Velfærd afholdt dialogmøder med Ældrerådet i forhold til en opdatering af aftalen. Kommunalbestyrelsen skal godkende Vedtægter og Samarbejdsaftale førend den er gyldig.

Sagen er sendt til høring i Hvidovre Ældreråd d. 10.08.2015 med høringsfrist d. 12.08.2015, kl. 10.00.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1. at tage til efterretning, at Ældrerådets nye formand er Birthe Mingon.

2. at godkende vedtægter og samarbejdsaftale mellem Hvidovre kommune og Hvidovre Ældreråd.

3. at Ældrerådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Hvidovre Ældreråd. Aftalen regulerer samarbejdet mellem Ældrerådet og kommunen og fastligger de overordnende rammer for afholdelse af ældrerådsvalg hvert fjerde år. Derudover indeholder aftalen også ældrerådets vedtægter.

Rettelser siden sidste samarbejdsaftale:

Sidste aftale blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 18.12.2012, hvori afholdelse af ældrerådsvalg via brevstemme blev genindført.

I den udgave der foreligger til godkendelse nu, er der primært foretaget præciserings – og korrekturmæssige rettelser, herunder ændring af afdeling og forvaltningsnavne. Derudover er der foretaget en rettelse af § 4, stk. 3 i forhold til opgaver Ældrerådet skal inddrages hvori det fremgår at:

Ældrerådet skal inddrages tidligt i planlægning og arbejde med områder af betydning for de ældre, f.eks. de årlige budgetter, planlægning, etablering og ombygning af boliger og institutioner for ældre, kommuneplaner og lokalplaner, Kommunens sundhedspolitik, kollektiv trafik samt aktiviteter m.m. rettet mod ældre. I dette skal der tages særligt hensyn til de svageste ældre.

Dette ønskes ændret til:

Ældrerådet skal inddrages tidligt i planlægning og arbejde med områder af betydning for de ældre, f.eks. de årlige budgetter, planlægning, etablering og ombygning af boliger og institutioner for ældre, kommuneplaner og lokalplaner, politikker hvor ældre er en del af målgruppen, kollektiv trafik samt aktiviteter m.m. rettet mod ældre. I dette skal der tages særligt hensyn til de svageste ældre.

Forvaltningen anbefaler, at vedtægter og samarbejdsaftale godkendes.

Konstitueringsmøde i Ældrerådet

Ældrerådet afholdte konstitueringsmøde d. 27.7.2015, idet formanden på daværende tidspunkt(Flemming Cramer-Larsen) meddelte sin udtræden af ældrerådsarbejdet. Første suppleant Margit Dam blev indkaldt, og Ældrerådet konstituerede sig senere samme dag med følgende poster:

Formand: Birthe Mingon

Næstformand: Grete Hagedorn

Kasserer: Christian Thode

Retsgrundlag

Ældrerådet er lovpligtigt jævnfør Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale område § 30-32. I samme lov § 33 anføres det, at kommunen skal udarbejde vedtægter i samarbejde med Ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte sidste samarbejdsaftale mellem Ældrerådet og Hvidovre Kommune d. 18.12.2012

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes et årligt driftsbeløb til Ældrerådet. I 2015 er der afsat 132.600 kr. Ældrerådet administrerer selv beløbet, og aflægger årligt regnskab over anvendelse af midlerne. Driftsbeløbet reguleres årligt med den almindelige prisfremskrivning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Ad 1. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage til efterretning, at Ældrerådets nye formand er Birthe Mingon.

Ad 2. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende vedtægter og samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd.

Ad 3. Ældrerådets høringssvar indgik i sagen behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Ad 1. Kommunalbestyrelsen  tog til efterretning, at Ældrerådets nye formand er Birthe Mingon.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte vedtægter og samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd.

Ad 3. Ældrerådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Bilag

 1. Udkast til Vedtægter og Samarbejdsaftale_ældreråd 2014-2018_til godkendelse i ØU og KB_.pdf (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar vedr. vedtægter og samarbejdsaftale (pdf)

7. Anmodning om kommunegaranti til fjernvarmeudbygning i Risbjergområdet

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man ønsker at give kommunegaranti til Hvidovre Fjernvarmeselskabs lån i Kommunekredit på 80 mio. kr. til dækning af fjernvarmekonvertering af Risbjergkvarteret.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst og Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at give kommunegaranti for Hvidovre Fjernvarmeselskabs lån i Kommunekredit på 80 mio. kr. til dækning af fjernvarmekonvertering af Risbjergkvarteret.
 2. at betinge garantien af at Hvidovre Fjernvarmeselskab betaler garantiprovision på markedsmæssige vilkår svarende til 1 % som et engangsbeløb, der tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Fjernvarmeselskab, ved EBO Consult, har ved brev af 16. juli 2015 anmodet Hvidovre Kommune om kommunegaranti til optagelse af et 30-årigt annuitetslån i Kommunekredit på 80 mio. kr. til udbygning af fjernvarme i Risbjergkvarteret (bilag 1).

Projektforslaget vedrørende konvertering fra naturgas til fjernvarme i Risbjergkvarteret er tidligere godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2014.

Kommunalbestyrelsen har den 25. september 2012 godkendt den generelle fjernvarmeudbygningsplan for Hvidovre Kommune.

I projektforslaget fra 2014, som indgik som bilag på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2014, er der nærmere redegjort for investeringerne i hoved-/gadeledninger og stikledninger (bilag 2, s. 1, 26 og 38 i projektforslaget).

I projektforslaget fremgår det, at anlægsomkostningerne for gadeledningerne udgør 42,6 mio. kr. Dette tal er inkl. udgifter til projektering/målerindkøb på 2 mio. kr.. I skemaet i ansøgningen er disse 2 mio. kr. anført for sig selv. Derfor er prisen for gadeledningerne i ansøgningen kun sat til 40,6 mio. kr.

I ansøgningen er de i projektforslagene oplyste 2014-priser fremskrevet med 10 %.

Ansøgningen indeholder desuden udgifter til markedsføring og tilsyn.

Kultur, Miljø og Vækst kan anbefale det ansøgte.

Juridisk Afdelings bemærkninger:

I en tidligere tilsvarende sag fra 2013 ( 13/35690) har juridisk afdeling bemærket følgende:

Der er ikke hjemmel i den skrevne lovgivning til at yde en kommunal garanti til den oplyste anlægsinvestering. Der er derfor tale om et forhold, der er reguleret af reglerne om kommunalfuldmagten. Kommunen kan efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt drive forsyningsvirksomhed og vil derfor også kunne stille garanti for varmeforsyning, som kommunen selv varetager.

Juridisk afdeling vurderer, at der er tale om en sådan forsyningsvirksomhed, som kommunen selv vil kunne varetage, og at kommunen kan yde garanti til Hvidovre Fjernevarmeselskab for lån til de oplyste anlægsinvesteringer.

Det er betingelse for at give garantien, at fjernevarmeselskabet betaler et vederlag (garantiprovision) på markedsvilkår for garantien. Dette fremgår bl.a. af en vejledende udtalelse fra Indenrigsministeriet af 27. oktober 2010, hvorefter en vederlagsfri garanti vil indebære, at kommunen yder tilskud til forsyningsvirksomheden. En sådan garanti vil begunstige de borgere, der er omfattet af fjernvarmeselskabets forsyning, fordi den manglende garantiopkrævning reelt vil virke som et tilskud til de omtalte borgeres varmeudgifter. De borgere, der står uden for fjernvarmesel-skabets forsyning, nyder ikke samme fordel. Kravet om markedsvilkår indebærer, at provisionsbetalingen skal modsvare den risiko, som Hvidovre Kommune påtager sig ved at stille garantien.

Disse bemærkninger anføres således ligeledes i nærværende sag.”

Økonomiafdelingens bemærkninger:

Det indstilles, at provisionssatsen fastsættes til 1 % som et engangsbeløb.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det følger af § 2 om forsyningsvirksomhed i lånebekendtgørelsen, at garantien ingen indflydelse vil få på kommunens låneramme.

Såfremt lånet vil udgøre 80 mio. kr. vil der tilgå kommunekassen en garantiprovision på 800.000 kr., som et engangsbeløb, svarende til en procentsats på 1 %. Beløbet betales ved lånets etablering.

Miljømæssige konsekvenser

Udbygningen af fjernvarmeområderne i Hvidovre Kommune vil medføre en bedre brændselsudnyttelse og en mindre CO2 –udledning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Ad 1. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at give kommunegaranti for Hvidovre Fjernvarmeselskabs lån i Kommunekredit på 80 mio. kr. til dækning af fjernvarmekonvertering af Risbjergkvarteret.

Ad 2. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at betinge garantien af, at Hvidovre Fjernvarmeselskab betaler garantiprovision på markedsmæssige vilkår svarende til 1 % som et engangsbeløb, der tilgår kassebeholdningen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at give kommunegaranti for Hvidovre Fjernvarmeselskabs lån i Kommunekredit på 80 mio. kr. til dækning af fjernvarmekonvertering af Risbjergkvarteret.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen betinger garantien af, at Hvidovre Fjernvarmeselskab betaler garantiprovision på markedsmæssige vilkår svarende til 1 % som et engangsbeløb, der tilgår kassebeholdningen.

Bilag

 1. Ansøgning om kommunal lånegaranti fra Hvidovre Fjernvarmeselskab, dateret 16. juli 2015 (pdf)
 2. Bilag til mødeark, sider fra projektforslag (pdf)

8. Udpegning af nye suppleanter til Handicaprådet

Beslutningstema

Forvaltningen foreslår to nye suppleanter til Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse.

Det sker på baggrund af, at de nuværende suppleanter, Lars Høimark samt Vibeke Maria Otepka, begge har afsluttet deres ansættelser i Hvidovre Kommune pr. 31. juli 2015.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge Mette Riegels som suppleant til Handicaprådet for Anne Moebius (Børn & Velfærd),
 2. at vælge Robin Lybechersom suppleant til Handicaprådet for Connie K. Nielsen (Kultur, Miljø & Vækst).

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmøderne den 10. december 2013 og den 28. januar 2014 blev det nuværende Handicapråd konstitueret. 

Rådets sammensætning består af syv medlemmer fra Dansk Handicaporganisationer, fem medlemmer af kommunalbestyrelsen samt en repræsentant fra henholdsvis Børn & Velfærd og Kultur, Miljø & Vækst, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet er konstitueret for perioden 2014-2017

I forbindelse med at de nuværende suppleanter, Lars Høimark samt Vibeke Maria Otepka, begge afslutter deres ansættelser i Hvidovre Kommune pr. 31. juli 2015, ønsker forvaltningen at indstille to nye suppleanter for Anne Moebius og Connie K. Nielsen til Handicaprådet.

Forvaltningen foreslår Mette Riegels (Børn & Velfærd) som suppleant for Anne Moebius og Robin Lybecher (Kultur, Miljø & Vækst) som suppleant for Connie K. Nielsen.

Politiske beslutninger og aftaler

På kommunalbestyrelsesmøderne den 10. december 2013 og den 28. januar 2014 blev det nuværende Handicapråd konstitueret.  

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte Mette Riegels som suppleant til Handicaprådet for Anne Moebius (Børn & Velfærd) og Robin Lybecher som suppleant til Handicaprådet for Connie K. Nielsen (Kultur, Miljø & Vækst).


9. Vedtægter for Hvidovre Handicapråd

Beslutningstema

Handicaprådet har udarbejdet et forslag til vedtægter for Rådet, som hermed fremlægges Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse.

I forhold til de gældende vedtægter har Rådet foreslået tilføjelser vedrørende kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved kurser og lignende, suppleanters tavshedspligt og suppleanters adgang til høringsmateriale.

Derudover er der foretaget præciseringer vedrørende forvaltningsnavn, tavshedspligt på møder, udsendelse af materiale og godkendelse af vedtægter.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vedtage de fremlagte vedtægtsjusteringer 1-7 i Handicaprådets vedtægter,
 2. at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Hvert fjerde år nedsættes et nyt Handicapråd for Hvidovre Kommune. Dette råd skal ved konstituering udarbejde et forslag til vedtægter for Rådet, som herefter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet for perioden 2014-2017 blev konstitueret på Rådets første møde den 18. februar 2014. Rådet har på de efterfølgende møder haft både forretningsorden og vedtægter på dagsordenen.

På møde den 19. november 2014 besluttede Rådet at nedsætte et udvalg med én repræsentant fra henholdsvis Danske Handicaporganisationer og én

fra Kommunalbestyrelsen. Opgaven var at formulere et udkast til forretningsorden og vedtægter.

På Handicaprådets møde den 14. april 2015 godkendte Rådet udvalgets udkast til forretningsorden samt forslaget til ændringer i vedtægter. Forslaget til vedtægter fremlægges nu for Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse.

Ændringsforslag

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller på vegne af Handicaprådet til følgende ændringer i Handicaprådets gældende vedtægter (se forslag til vedtægter i bilag hvor alle ændringer er markeret med gul og understregning):

 1. § 1, stk. 2 – Forvaltningsnavn

Navnet på den forvaltning som Handicaprådet er forankret i ændres fra Socialforvaltningen til ”Børne- og Velfærdsforvaltningen”. 

 1. § 3, stk. 3 – Godkendelse af vedtægter

Det tydeliggøres, at vedtægterne skal godkendes i Kommunalbestyrelsen ved at tilføje sætningen: ”Vedtægterne skal efterfølgende godkendes i Kommunalbestyrelsen.”

 1. § 3, stk. 4 – Suppleanters tavshedspligt på møder

Det specificeres, at suppleanter er underlagt tavshedspligt ved deltagelse i rådsmøder. Paragrafstykket kommer derfor til at lyde: ”Handicaprådets møder er lukkede og medlemmerne og suppleanterne er omfattet af samme regler for tavshedspligt, som er gældende for folkevalgte og ansatte i kommunen.”

 1. § 5, stk. 1 – Udsendelse af materiale med sikker post

Det fremhæves, at mødeindkaldelser, referater med videre fortrinsvist udsendes per e-mail, men alternativt kan udsendes med sikker post: ”Mødeindkaldelser, referater m.v. vil blive udsendt fortrinsvis via e-mail evt. sikker post.”

Udover ændringsforslagene i de gældende vedtægter indstiller forvaltningen på vegne af Handicaprådet til, at der tilføjes et nyt paragrafstykke under kapitel 5 ”Drift”:

 1. § 5, stk. 4 – Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved kurser og lignende

Rådsmedlemmer fra Danske Handicaporganisationer ydes, udover tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i rådsmøder, også kompensation for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kurser med videre af relevans for Rådet ved at tilføje paragrafstykket: ”Hvidovre Kommune yder kompensation for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til DH-repræsentanterne ved deltagelse i møder i Handicaprådet og dettes udvalg og underudvalg samt ved deltagelse i kurser mv., der anses for at være af relevans for Handicaprådet indenfor Handicaprådets økonomiske ramme.” 

§ 5, stk. 4 bliver herefter til stk. § 5, stk. 5.

Endelig indstiller forvaltningen på vegne af Handicaprådet til, at der udarbejdes et nyt kapitel 6 ”Tavshedspligt” med to tilhørende paragrafstykker:

 1. § 6, stk. 1 – Medlemmers og suppleanters tavshedspligt

Det fremhæves, at både medlemmer og suppleanter er underlagt lovgivningen ift. tavshedspligt ved at tilføje paragrafstykket: ”Handicaprådets medlemmer og suppleanter er underlagt lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt og indhentelse af og videregivelse af oplysninger.”

 1. § 6, stk. 2 – Suppleanter får tilsendt høringsmateriale

Udover dagsordner og referater gives suppleanter adgang til at få tilsendt høringsmateriale på lige fod med Rådets medlemmer ved at tilføje paragrafstykket: ”Sekretæren fremsender dagsordner, referater og høringsmateriale til medlemmer og suppleanter per e-mail eller når påkrævet med sikker post.”

Den gældende vedtægts kapitel 6 bliver herefter til kapitel 7.

Sikker post skal benyttes, når emails indeholder fortrolige oplysninger eller følsomme personoplysninger, herunder CPR-numre, uanset om modtageren er en person, en offentlig myndighed eller andet.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen er jævnfør Retssikkerhedsloven § 37a stk. 1-2 forpligtet til at nedsætte et Handicapråd, der skal høres i alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet er således et tværgående råd og har høringsret på sager fra samtlige fagudvalg.

Sammensætning af rådet

Jævnfør Retssikkerhedsloven § 37 a stk. 3 sammensættes Handicaprådet af tre til syv medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og tre til syv medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

Vedtægter

Ifølge Kommunernes Landsforenings vejledning ”Handicapråd – den gode praksis” kapitel 3 fra 2010 er det ikke lovbundet at have en vedtægt for Handicaprådet. Vælger en kommunalbestyrelse at vedtage en vedtægt bør denne følge lovgrundlaget for handicaprådet og indeholde de besluttede overordnede rammer for rådet.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Efter retssikkerhedsbekendtgørelsens § 30, stk. 3 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal yde diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af handicaprådet. KL har telefonisk oplyst Hvidovre Kommune at bestemmelsen gælder ved deltagelse i rådets møder (se notat fra Borgmesterkontoret vedrørende tabt arbejdsfortjeneste).

Af Kommunernes Landsforenings vejledning ”Handicapråd – den gode praksis” kapitel 3 fra 2010 fremgår det endvidere, at rådets medlemmer ikke har krav på at modtage diæter med videre for frivillig deltagelse i arbejdsgrupper, formøder, konferencer, kurser med videre. Dog gælder det, at i de tilfælde hvor kommunalbestyrelsen har godkendt vedtægter for handicaprådet, hvoraf det fremgår, at handicaprådet organiseres i specifikke underudvalg, arbejdsgrupper med videre skal handicaprådsmedlemmerne have diæter med videre i forbindelse med møder i disse.

Ligeledes kan Kommunalbestyrelsen efter § 16a i styrelsesloven beslutte at yde ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, diæter og/eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i formøder, konferencer, kurser med videre.

Suppleanters adgang til høringsmateriale

Hvidovre Kommune har kontaktet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale i forhold til reglerne for at dele rådsmateriale med rådets suppleanter. Ministeriet har svaret, at det er op til de enkelte Handicapråd, hvorvidt de vil dele materiale, herunder høringsmateriale, med rådssuppleanterne.

Politiske beslutninger og aftaler

Sammensætning af rådet

Rådet er sammensat af syv medlemmer fra Danske Handicaporganisationer, fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt en repræsentant fra henholdsvis Børne- og Velfærdsforvaltningen og Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Vedtægter

Det første sæt vedtægter for Handicaprådets virke blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på deres møde den 31. januar 2006. I 2010 blev der justeret i vedtægterne, da et nyt råd trådte i funktion. Vedtægterne blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på deres møde den 31. august 2010. Der er ikke sket ændringer i vedtægterne herefter.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et driftsbudget på 68.500 kr. i 2015 til Handicaprådet. Dette driftsbudget skal dække udgifter ved Rådets mødevirksomhed herunder forplejning, diæter og udgifter til nødvendig handicapkompensation eksempelvis seende ledsagelse til blinde eller tegnsprogstolke til døve. Godkendes Rådets forslag om at yde kompensation for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal dette dækkes af driftsbudgettet.

I 2014 brugte Rådet 20.694 kr. ud af et budget på 67.890 kr. på diæter, kurser og forplejning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte de fremlagte vedtægtsjusteringer 1-7 i Handicaprådets vedtægter. Handicaprådets høringssvar indgik i behandlingen.

Bilag

 1. Vedtægter for Hvidovre Handicapråd - KB d. 31.8.2010 (pdf)
 2. Vedtægtsudvalg - Forslag til ændringer i vedtægter for Hvidovre Handicapråd (pdf)
 3. Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar over vedtægter for Handicaprådet (pdf)

10. Bygningspræmiering 2015

Beslutningstema

For Bygningspræmiering 2015 er der ikke er fundet nok projekter, der kunne indstilles til udvalgets vurdering om præmiering. Bygningspræmiering 2015 foreslås derfor udskudt til 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at Bygningspræmiering 2015 udskydes til 2017

Sagsfremstilling

Bygningspræmiering afholdes hvert andet år i ulige år. Der uddeles priser og diplomer for en række gode og smukke bygninger, istandsættelser eller anlæg, der er med til at forskønne kommunen. Projekterne skal være færdige i de forudgående to år.

Der er ved gennemgangen af afsluttede byggesager i 2013 og 2014 ikke fundet projekter der er gode nok, som kunne indstilles til en vurdering af udvalget. Det foreslås derfor, at årets bygningspræmiering udskydes til 2017.

Borgmesteren vil derefter orientere udvalget for bygningspræmiering om beslutningen.

Retsgrundlag

Regulativ for præmiering af bygninger m.m. i Hvidovre Kommune.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Bygningspræmiering 2015 udskydes til 2017.

Bilag

 1. Regulativ for præmiering af bygninger i Hvidovre Kommune af 29. april 1958, revideret 24. marts 2009 (pdf)

11. Dansborgskolen Udviklingsbevilling

Beslutningstema

Orientering om arealanalyse for Dansborgskolen.

Drøftelse af analysens anbefalinger som foreslås at indgå i budgetbehandlingen 2016-2019.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst og Børn og Velfærd indstiller til Teknik- og Miljøudvalget samt til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om arealanalyse for Dansborgskolen til efterretning
 2. at drøfte analysens anbefalinger og indstille hvilke anbefalinger som skal indgå i budgetbehandlingen 2016-2019

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Dansborgskolen har i forbindelse med tidligere sager om skoledistriktsændringer og i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen gjort opmærksom på et stigende behov for at gennemgå og udvikle Dansborgskolens fysiske rammer, da skolen oplever et stigende behov for mere plads på skolen. Efter besøg på skolen har Kultur, Miljø og Vækst (KMV) - i samarbejde med Børn og Velfærd (BV) og skolen udarbejdet en analyse, der belyser skolens behov og muligheder. Det udmøntede sig i analysen ”Dansborgskolen – udviklingsanalyse”, 29.6.2015.

Analysens resultater forligger nu og fremlægges i det følgende. KMV indstiller, at analysens anbefalinger og tiltag drøftes i forbindelse med Budget 2016.

Funktions- og arealanalysen ”Dansborgskolen – udviklingsanalyse” er vedlagt i bilag.

Baggrund
KMV, Ejendomsafdelingen (EA), har foretaget en uddybende funktions- og arealanalyse af Dansborgskolens indretningsmuligheder i forlængelse af Rambølls rapport fra 2014 ”Folkeskolerne i Hvidovre – analyse og anbefaling”, for at skabe en samlet løsning for skolens arealdisponering og udvikling.

Bygherrerådgivere Juul & Hansen Arkitekter aps har vurderet de eksisterende bygningers indretning, og har skitseret en overordnet disponering af bygningerne med tilhørende overslag over de økonomiske omkostninger.

Funktions- og arealanalysen indeholder et overblik over skolens eksisterende forhold og udnyttelse af arealer, herunder elevantal ift. klasselokaler, inklusion og elevtoiletter. Derudover indeholder analysen forslag til etablering af de manglende lærerarbejdspladser, garderobe og toiletfaciliteter, mødelokaleforhold for personalet samt etablering af faglokaler til Håndværk & Design og Natur & Teknik.

I processen er der opnået en fælles forståelse for, at de eksisterende arealer ikke kan danne grundlag for en løsning – uanset fysiske ændringer i udformningen og optimeret planlægning af rummenes anvendelse, det er derfor besluttet at den tidligere pedelbolig ”Villaen” inddrages i analysen, som et supplerende areal til skolen.

I forslaget til disponeringen er der beskrevet en løsning på alle analysens problemstillinger med et tilhørende overslagsbudget. Dette omfatter både arbejder ift. myndighedskrav, - og arbejder for forbedret funktioner ift. den nye undervisningspraksis, jf. skolereformen.

Økonomioverslaget er baseret på konkrete vurderinger og generelle erfaringspriser, herunder for tekniske installationer, som ikke er kortlagt og beskrevet specifikt.

Løsninger (med tilhørende økonomi) er opstillet som en slags katalog, hvor der kan vælges til eller fra, men da der ikke er vandtætte skodder imellem de enkelte punkter, kan det være nødvendigt at tilpasse disse efterfølgende.

Skolen oplever et behov for, at der også foretages en (aldersrelateret) omrokering af SFO’en, hvis der indrettes faglokaler i de nuværende SFO lokaler. Denne omrokering har ikke været behandlet og er således ikke medtaget her.

Arealanalysen

Klasser/ elevantal

Skolen er 3. sporet svarende til 30 normalklasser, i skoleåret 2014/2015 er der 4 spor på 2. og 7. Klassetrin samt 3 mindre modtageklasser.

Skolens samlede elevtal er på nuværende tidspunkt (april 2015) 767 elever. Skolen har således 32 normalklasser med et elevgennemsnit på 23,5, samt 3 modtageklasser i mindre lokaler.

Arealer

Matriklens samlede erhvervsareal er på 9471 m² jf. Hvidovre Kommunes bygningsarkiv. Skolens areal er ikke opgjort, da de opgørelser der foreligger også indeholder arealer tilhørende SFO, dagpleje samt idrætshal, der er derfor kun taget stilling til arealer for de funktioner som er indeholdt i analysen.

Skolens klasselokaler varierer i størrelse fra 48 m² til 75 m², men hovedparten af lokalerne er på 48-50 m², hvilket betyder at de ikke overholder de gældende krav i bygningsreglement (BR10), for skoler som er bygget efter 1995. Ved ældre skoler, som Dansborgskolen, har det været kutyme at dispensere ned til 4,2 m3 pr. elev i stedet for de krævede 6 m3 som svarer til et klasselokale på ca. 60 m². De Nybyggede klasselokaler i stueetagen er på 62 m² og overholder således BR10 kravene.

Det er Erhvers- og Byggestyrelsen, som administrerer love og regler vedrørende byggeri og herfra oplyser man, at princippet i byggelovgivningen er, at et byggeri skal opfylde de krav, der er gældende på opførelsestidspunktet. Skolen overholder derfor lovgivningen, men der er ingen tvivl om, at skolens elevarealer er minimale i forhold til klassekvotienten på skolen og en moderne undervisningsform.

Inklusion

Skolens arealer til inklusion er meget begrænsede, og der er ikke mange muligheder for at etablere nye, da der ikke er ”overskudsarealer” inden for skolen nuværende fysiske rammer. Der er ingen myndighedskrav til inklusionsarealer, men for at leve op til skolereformen, er der behov for flere grupperum og områder, hvor der kan skabes differentierede undervisningsmiljøer.

I forbindelse med etablering af de 24 lærerarbejdspladser blev grupperum og krea-rum på 1. sal inddraget til 2 klasselokaler for modtageklasserne, der er således allerede blevet reduceret i inklusionsarealet, hvilket der er forsøgt kompenseret for i denne arealdisponering.

Lærerforberedelse

Det har i forbindelse med implementering af skolereformen ikke været muligt at etablere de nødvendige arbejdspladser.

Der etableres 16 nye lærerarbejdspladser i det eksisterende billedkunstlokale, der flyttes. Det kræver dog, at fagområder også ombygges. Der etableres 6 nye lærerarbejdspladser i det eksisterende rum til sundhedsplejersken, der flyttes. Det kræver dog, at administrationsområdet også ombygges. Herved opfylder skolen skolereformens krav til lærerarbejdspladser.

Derudover isættes der lyddøre mellem gange og lærerarbejdspladser.

Det skal bemærkes, at Hvidovre Kommune og Hvidovre Lærerforening indgik en fælles fortolkning af lærernes overenskomst i foråret 2015. På denne baggrund er der ikke et nærliggende behov for at etablere yderligere arbejdspladser, da tilstedeværelsestiden er blevet mere fleksibel, således at lærerne ikke behøver at forberede sig på skolen, hvis det i øvrigt er i overensstemmelse med skolens behov for tilstedeværelse til møder og lignende.

Tiltag

Kroner

Lærerforberedelse

860.000

+37% til uforudsete udgifter og rådgiver, afrundet

318.000

I alt ca.

1.178.000

Administrationsområdet – møde og kontor

Skolen har et stort behov for flere mødelokaler. Administrationsområdet ombygges, SFO lederen og sundhedsplejen flyttes, og der foretages andre flytninger og

ombygninger.

Tiltag

Kroner

Administration, møde & kontor

1.352.000

+37% til uforudsete udgifter og rådgiver, afrundet

500.000

I alt ca.

1.852.000

Personalefaciliteter

Der etableres et nyt garderobeområde samt omklædning med bad og toilet i kælderlokalerne i de gamle metasløjdlokale. Derudover etableres der værksted og depot til servicelederen.

Tiltag

Kroner

Personalefaciliteter

1.587.000

+37% til uforudsete udgifter og rådgiver, afrundet

587.000

I alt ca.

2.174.000

Fagområder

Det eksisterende sløjdlokale ombygges til Håndværk & Design. Der etableres billedkunstlokale i SFOlokalerne. Natur og Teknik indrettes i ”Villaen” og der etableres udendørs undervisningsmiljø omkring ”Villaen”.

Tiltag

Kroner

Fagområder

3.601.000

+37% til uforudsete udgifter og rådgiver, afrundet

1.332.500

I alt

4.933.500

Inklusion

Der er behov for flere grupperum, hvor der kan skabes differentieret undervisningsmiljøer. ”Oasen” og Værkstedet ombygges. Der etableres nye grupperum i Læringscentret.

Tiltag

Kroner

Inklusion

1.767.000

+37% til uforudsete udgifter og rådgiver, afrundet

654.000

I alt

2.421.000

Skolen vil gerne udvide Læringscentret med arealet over SFO’en, til mere inklusionsareal som en kompensation for de små klasselokaler. Bygningen skulle være statisk forberedt til dette, hvilket vil give ca. 100 m² ekstra areal til skolen. Denne mulige udbygning er ikke prissat i udviklingsanalysen.

Elevtoiletter

Der er et stort behov for elevtoiletter. Der etableres 9 nye toiletter.

Eksisterende forhold:

Svarende til 29 elever pr. toilet (ekskl. toiletter i fm. gymnastik)

Fremtidige forhold:

Svarende til 21 elever pr. toilet (ekskl. toiletter i fm. gymnastik)

Tiltag

Kroner

Elevtoiletter

1.151.000

+37% til uforudsete udgifter og rådgiver, afrundet

426.000

I alt

1.577.000


Miljøforhold

Lærerværelset er ombygget i løbet af sommeren 2015. Der er den 2. juli 2015 konstateret en usædvanlig forekomst af PCB i linoleumsgulv i forbindelse med denne ombygning.
Der kan forventes flere tilfælde i den øvrige bygning. Derfor skal der tildeles midler til håndtering og bortskaffelse af dette affald, hvilket er lovpligtigt.

Udgiften på 150.000 kr. forventes at dække eventuelle yderligere fund ved gennemførelse af samtlige tiltag i analysen. Udgift reduceres, såfremt der ikke konstateres PCB i den øvrige bygning.

Tiltag

Kroner

Forundersøgelser for miljøskadelige stoffer

50.000

Afværgeforanstaltninger (interimsvægge/sug

50.000

Tillæg til bortskaffelse af tungt materiale:

50.000

I alt

150.000

Øvrige

Skolen mangler generelt arealer, herunder depotarealer, og vil derfor gerne have optimeret lokalerne i kælderen.

Der er et gammelt metalsløjdlokale, som kun bruges af AOF til aftenundervisning, men lokalet er forældet og overholder ikke gældende regler til anvendelsen. Skolen vil derfor gerne have nedlagt lokalet og benytte arealet til lærergarderober, omklædning, depoter ol.

Derudover er der yderligere 2 lokaler i kælderen, som skolen ikke har råderet over, det kan på et senere tidspunkt overvejes, om lokaler kan overdrages til skolen.

Prioritering

Skolen har givet udtryk for, at nye lyddøre mellem lærerforberedelsen og gangene har høj prioritet for skolen. Derudover er der også et stort ønske om garderobe samt omklædning i kælderen. Disse ønsker (som er et udpluk fra ovenstående tiltag) beløber sig til 1.150.000 kr. plus 37% til rådgiver og uforudsete udgifter, i alt 1.575.500 kr.

Forvaltningen har af hensyn til fremtidssikring af skolen ønsket at fremlægge alle forslag til politisk behandling. Forslagene opkvalificerer skolen til nutidig standard og understøtter undervisningspraksis under den nye skolereform både med hensyn til trivsel, funktionalitet og samspil indenfor og på tværs af enhederne – for såvel elever som lærere.

Samlet budget
Budgettet omfatter et skøn over de forventede bygningsomkostninger, der indgår ved omindretning af de eksisterende lokaler som bliver berørt i analysen, fordelt på håndværkerudgifter, uforudsete udgifter, honorarer og øvrige omkostninger.

Overslagene er udarbejdet på baggrund af en overordnede vurderinger af arten og omfanget af de arbejder som er nødvendige for at gennemføre løsningerne, og er udført på simple kvadratmeteroverslag baseret på nye relevante erfaringspriser. Bygherrerådgiver Juul & Hansen Arkitekter aps har besigtiget lokalerne, men har ikke udarbejdet en tilstandsvurdering af de eksisterende bygningers fysiske og tekniske tilstand.

Samlet Overslag

kroner

Lærerforberedelse,

860.000

Administration, møde & kontor

1.352.000

Personalefaciliteter samt øvrige ombygninger i kælderen

1.587.000

Fagområder

3.601.000

Inklusion

1.767.000

Elevtoiletter

1.151.000

Håndværkerudgifter i alt

10.318.000

Byggepladsomkostninger, vinterforanstaltninger,

3.818.000

uforudsigelige udgifter, rådgiverhonorar, ca. 37%

Håndtering af affald, lovpligtig

150.000

Byggeomkostninger i alt bygning

14.286.000

Retsgrundlag

Der er ikke et retsgrundlag for denne mødesag.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ingen politiske beslutninger i denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Tiltagene på Dansborgskolen udgør samlet 14.286.000 kr.

Tiltagene foreslås at indgå i budgetbehandlingen 2016-2019.

Personalemæssige konsekvenser

Ved en hensigtsmæssig disponering af skolens arealer tilgodeses såvel elever, lærere og øvrig personale. Tiltagene understøtter trivsel, funktionalitet og giver større synergi mellem funktioner.

Sundhedsmæssige konsekvenser

En tilpasning til nutidig lovgivning omkring pladsforhold, og med flere toiletter til elever og nye badefaciliteter til personale og lærere, - vil hygiejne forbedres for alle brugere.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 11-08-2015

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

Drøftet.

Udvalget bemærkede, at der med undersøgelsen af Dansborgskolen er dannet en flot skitse over, hvordan det er muligt at indrette Dansborgskolen, så indretningen kan matche de krav, der er til en moderne folkeskole. Samtidig står Hvidovre Kommune i en situation, hvor skolernes indretning i Hvidovre Kommune skal ses i et samlet hele i forhold til både den demografiske udvikling, men også de bygningsmæssige krav, som moderne pædagogiske metoder og inklusion stiller.

Behovet for en analyse af fremtidens udfordringer betyder, at inden en sådan samlet analyse er udarbejdet, igangsættes der ikke en større renovering af Dansborgskolen.

Det er dog klart, at Dansborgskolen står i en særlig udfordring. Derfor afsættes 1,5 mio. kr. til renovering af Dansborgskolen, der prioriteres til etablering af yderligere toiletter og garderobeskabe samt etablering af lyddøre og ny indgang til SFO’en. Ombygningen finansieres inden for den mindre ramme i Skole- og Klubafdelingen, der hedder ”Ændring og tilpasning af skoler og institutioner”.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet. Udvalget bemærkede, at der med undersøgelsen af Dansborgskolen er dannet en flot skitse over, hvordan det er muligt at indrette Dansborgskolen, så indretningen kan matche de krav, der er til en moderne folkeskole. Samtidig står Hvidovre Kommune i en situation, hvor skolernes indretning i Hvidovre Kommune skal ses i et samlet hele i forhold til både den demografiske udvikling, men også de bygningsmæssige krav, som moderne pædagogiske metoder og inklusion stiller.

Behovet for en analyse af fremtidens udfordringer betyder, at inden en sådan samlet analyse er udarbejdet, igangsættes der ikke  en større renovering af Dansborgskolen.

Det er dog klart, at Dansborgskolen står i en særlig udfordring. Derfor afsættes 1,5 mio. kr. til renovering af Dansborgskolen, der prioriteres til etablering af yderligere toiletter og garderobeskabe samt etablering af lyddøre og ny indgang til SFO’en. Ombygningen finansieres inden for den mindre ramme i Skole- og Klubafdelingen, der hedder ”Ændring og tilpasning af skoler og institutioner”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Ad 1. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orientering om arealanalyse for Dansborgskolen til efterretning.

Ad 2. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at følge Børne- og Undervisningsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om, at der ikke igangsættes en større renovering af Dansborgskolen på nuværende tidspunkt, men at der afsættes 1,5 mio. kr. til etablering af yderligere toiletter og garderobeskabe samt etablering af lyddøre og ny indgang til SFO. Beløbet finansieres inden for den mindre ramme i Skole- og Klubafdelingen, der hedder ”Ændring og tilpasning af skoler og institutioner”.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog orientering om arealanalyse for Dansborgskolen til efterretning.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke igangsættes en større renovering af Dansborgskolen på nuværende tidspunkt, men at der afsættes 1,5 mio. kr. til etablering af yderligere toiletter og garderobeskabe samt etablering af lyddøre og ny indgang til SFO. Beløbet finansieres inden for den mindre ramme i Skole- og Klubafdelingen, der hedder ”Ændring og tilpasning af skoler og institutioner”.

Bilag

 1. Dansborgskolen - Udviklingsanalyse (pdf)

12. Projekt nr. 3444, Holmegårdsskolen forundersøgelser

Beslutningstema

Orientering om forundersøgelse af muligheder for udvidelse af Holmegårdsskolen fra 2 spor til 3 spor.

Beslutning om hvilket forslag til udbygning af Holmegårdsskolen, der skal indgå budgetbehandlingen 2016-2019.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst og Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om rapport fra forundersøgelser til efterretning

2.at beslutte hvilket forslag til udbygning af Holmegårdsskolen, der skal indgå budgetbehandlingen 2016-2019:

Forslag A
med budget på 127.390.000 kr. samt løst inventar 8.700.000 kr., i alt 136.090.000 kr.
Forslag B
med budget på 102.490.000 kr. samt løst inventar 8.700.000 kr., i alt 111.190.000 kr.
Forslag C
med budget på 127.490.000 kr. samtløst inventar 8.700.000 kr., i alt 136.190.000 kr.

Administrationen peger på forslag A som den bedste løsning.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat 1 mio. kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse. Bygherrerådgiver Nova5 har undersøgt muligheder for udvidelse af Holmegårdsskolen fra 2 til 3 spor med overskriften: ”Hvordan løses den fysiske udfordring på skolens matrikel?”

Kommissoriet for forundersøgelser af udvidelsen af Holmegårdskolen fra 2 til 3 spor, er igangsat på baggrund af, at Holmegårdsskolen på nuværende tidspunkt ikke råder over ledig kapacitet for den øgede tilgang af elever. Flere faktorer har medført et ønske om bygningsændring på Holmegårdsskolen: Skolen råder p.t. ikke over ledig kapacitet og der forventes en øget tilgang af elever. I 2016 mangler skolen yderligere 1 klasselokale + billedkunst-lokale. I løbet af de næste 6 år er Holmegårdsskolen 3 sporet, og på det tidspunkt vil der samlet mangle 7 klasselokaler, og presset på antallet af faglokaler vil være stort. Børn og Velfærd oplyser også om, at prognoserne for skolerne gennem en årrække har vist et stigende elevtal i Hvidovre Nord, særligt for Holmegårdsskolens distrikt. Af denne årsag har det været en grundlæggende forudsætning for ikke at foretage større distriktsændringer, at Holmegårdsskolen skulle udbygges, hvorfor der i forbindelse med budget 2015 blev afsat midler til en forundersøgelse af udbygningsmulighederne på Holmegårdsskolen. Senest oplyste Børn og Velfærd i forbindelse med godkendelsen af de nuværende skoledistrikter på Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2014, at der var behov for en udbygning af Holmegårdsskolen, da prognoserne også her viste et stigende elevtal på skolen.

Forundersøgelse er nu afsluttet. I det følgende redegøres for projektets grundlag, de 3 forslag, samt de pædagogiske - og driftsmæssige konsekvenser, såfremt der ikke bygges.

Rapport for undersøgelsen, planløsningsforlagene samt tilstandsrapport fra underrådgiver (Wessberg Ingeniører) ligger som bilag til mødesagen.

Projektets grundlag
Projektgruppen har, - med udgangspunkt i erfaringer fra studietur og afholdte workshops truffet følgende beslutninger om, hvad den udbyggede Holmegårdsskole skal kunne i forhold til skolens pædagogiske og læringsmæssige linje:

SFO og indskoling

· SFO samles på én matrikel og der skal samtænkes – det vil sige at alle rum skal være i anvendelse over hele dagen.

Personalerum

· Personale har teamrum ude i undervisningsenheden som mødefacilitet, men et fælles opholdsrum for personale er nuværende personalerum med garderobe, køkken mm.

· Det er vigtigt, at den samlede personalegruppe mødes i løbet af dagen, således at der fastholdes en tæt kommunikation og fællesskab i personalegruppen – både pædagoger og undervisere.

· Lærerforberedelse er etableret i tagetagen, og der bliver ikke etableret lærerforberedelsesrum/pladser ude i undervisningsenheden.

Undervisningsenheder

· Alle fællesrum skal være i spil og kunne anvendes til forskellige formål. Det er vigtigt med værkstedsområder uden for basisklasserne til projektarbejder i mindre grupper, plads til læsekroge, samtalerum, fremlæggelse af projekter.

· Eksisterende basisrum er små og ønskes udvidet med en karnap i facaden – en lille niche i rummet til at sidde i.

 • I nye bygninger indrettes basisklasserne på etagerne over stueplan med direkte adgang til det fri i form af en udvendig trappe, således at brandkrav til fællesarealer minimeres.
 • Udskolingen indrettes med fra 7 – 9 klassetrin med fagspecifikke rum i stedet for basisrum.
 • Rummene skal kunne indeholde en fuld klasse på 28 elever, men ikke være organiseret i årgangstrin:

- Transparens og åbenhed i form af glasdøre i eksisterende basisrum og større grad af glasvægge i nye bygninger.

- Mulighed for samling af flere elever på en hurtig og enkel måde, gerne i form af en amfi trappe som set på Vibeengskolen i Faxe kommune.

- Barfodszone i indskoling og mellemtrin.

 • I udskolingen er der ikke vedtaget, om der skal være barfodszone, hvilket indebærer skift til indendørssko i et fælles rum.

PLC

 • PLC – pædagogisk læreringscenter skal være tilgængeligt og åbent hele dagen og skal anvendes til flere funktioner - lektiecafé og fordybelse med gruppearbejder i afskærmede områder.

Aula

 • Aula skal være i spil og anvendes over hele dagen både til bevægelse og med mulighed for samling af en større flok af elever, morgensamling, tumlesal samt fremlæggelse af projekter mm.

Samling af hele skolen

 • Samling af hele den 3 sporede skole foregår i idrætshallen, hvor der skabes de fornødne flugtvejsdøre til samling af den fulde skole.

Ressourcecenter

- Nuværende ressourcecenter i tagetagens tag er velfungerende og skal bibeholdes.

Beskrivelse af 3 forslag til udbygning af Holmegårdsskolen

Fælles for alle 3 forslag gælder følgende:

 • Der tilføres kun de nødvendige klasse- samt faglokaler affødt af øget elevtal. Alle eksisterende faglokaler bibeholdes
 • Administrationslokaler samt lærerarbejdspladser og nuværende ressourcecentre i tagetagen røres ikke
 • Udbedring af vedligeholdelsesefterslæb, ifølge tilstandsrapporten, der med fordel kan udføres sammen med udvidelsen, så man derved opnår en skole, der lever op til nugældende lovkrav (overflader, tekniske installationer, it)
 • Tagetage på ny udskolingsbygning bruges til udeareal for udskolingen, da en udvidelse med et ekstra spor vil give et meget stort pres på, samt fysisk minimere, eksisterende udeareal

Forslag A
Der tilbygges ny indskolings og SFO bygning på skolens græsareal ved eksisterende boldbaner. Desuden nedrives eksisterende udskoling og det tidligere og nu tomme bibliotek, hvorefter der opføres en ny sammenhængende udskolingsbygning på det nedrevne grundareal.

Indvendigt tilrettes planløsning for en helhedsløsning.

Tiltag

Kvm

Kroner

Ny indskolings og SFO bygning

2110

Nedrivning af det tidligere bibliotek og eksisterende Udskolingsbygning

Ny udskolingsbygning

1870

Ombygning af eksisterende indskoling og mellemtrin

1950

Mellemsum

119.790.000

Renovering af vedligeholdelsesefterslæb på den eksist. skole (overflader, tekniske installationer, it)

7.600.000

Samlet for forslag A*

127.390.000

Ikke inkluderet**: Løst inventar

8.700.000

*inkl. byggeplads, vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter, rådgiverhonorar, byggetilladelse.
** Løst inventar, beløbet er beregnet på baggrund af nøgletal fra tilsvarende byggeri


Forslag A lever op til projektets grundlag (se ovenfor). Forslaget giver de bedste forudsætninger for at drive en skole, der kan leve op til målene i folkeskolereformen. De udvidede og fleksible fysiske rammer giver i høj grad mulighed for en undervisning, der tilgodeser og understøtter læring, øget differentiering, motion og bevægelse, inklusion og ikke mindst trivsel.


Forslag A giver plads til gode forhold for en samlet SFO. Alle lokaler samtænkes, men den store fleksibilitet gør, at der kan være stor variation gennem en hel skole- og SFO-dag.


Forslag A giver endvidere de bedste personalemæssige faciliteter. Team-rum i alle afdelinger og et personalerum, der størrelsesmæssigt kan håndtere en voksende personalegruppe.

Børn og Velfærd peger på forslag A ud fra en faglig vurdering.

Forslag B

Der tilbygges ny mellemtrins bygning i eksisterende skolegård.

Desuden nedrives det tidligere nu tomme bibliotek, hvorefter der til eksisterende udskolingsbygning tilbygges en ny udskolingsbygning på det nedrevne biblioteks-grundareal. Indvendigt tilrettes planløsning for en helhedsløsning.

Tiltag

Kvm

Kroner

Ny mellemtrinsbygning

930

Nedrivning af det tidligere bibliotek

Ny udskolingsbygning (tilbyg)

1320

Ombygning af eksisterende indskoling og mellemtrin samt udskoling

2530

Mellemsum

92.390.000

Renovering af vedligeholdelsesefterslæb på den eksisterende skole (overflader, tekniske installationer, it)

10.100.000

Samlet for forslag B*

102.490.000

Ikke inkluderet**: Løst inventar, bygherreleverancer

8.700.000

*inkl. byggeplads, vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter, rådgiverhonorar, byggetilladelse.
** Løst inventar, bygherrelevancer er beregnet på baggrund af nøgletal fra tilsvarende byggeri

Forslag B bevarer en stor del af den nuværende bygningsmasse uændret og forbedrer ikke mulighederne for at leve op til målene i folkeskolereformen for indskolingen og mellemtrinnet.


Tilbygningen til udskolingsbygnigen giver forbedrede rammer for udskolingsklasserne. Eksisterende udskolingsbygning har dog dårlig konstruktion af etageadskillelse, hvilket medfører meget støj i underetagen.


SFO samles i eksisterende bygningsmasse, hvilket betyder en udvidelse fra 175 elever til 300 i de rammer, der anvendes i dag, blot med et større antal klasselokaler i anvendelse.

Skolegårdens areal formindskes drastisk, samtidig med at elevtallet vokser. Dette er ikke hensigtsmæssigt ift. trivsel, inklusion og mulighederne for motion og bevægelse.


Personalerummet bevares i størrelse efter ombygning juli 2015. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da ombygning har tydelig karakter af at være midlertidig.


Forslag C

Der tilbygges ny indskolings og SFO bygning på skolens græsareal ved boldbaner. Desuden nedrives det tidligere nu tomme bibliotek, hvorefter der til eksisterende udskolingsbygning tilbygges en ny udskolingsbygning på det nedrevne biblioteks-grundareal. Indvendigt tilrettes planløsning for en helhedsløsning.

Tiltag

Kvm

Kroner

Ny indskolings og SFO bygning

2110

Nedrivning af det tidligere bibliotek

Ny udskolingsbygning (tilbyg)

1320

Ombygning af eksisterende indskoling og mellemtrin samt udskoling

2530

Mellemsum

118.490.000

Udbedring af vedligeholdelsesefterslæb på den eksisterende skole (overflader, tekniske installationer, it)

9.000.000

Samlet for forslag C*

127.490.000

Ikke inkluderet**: Løst inventar, bygherreleverancer

8.700.000

*inkl. byggeplads, vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter, rådgiverhonorar, byggetilladelse.
** Løst inventar, bygherrelevancer er beregnet på baggrund af nøgletal fra tilsvarende byggeri

Forslag C lever, som forslag A, op til projektets grundlag (se ovenfor).

Forslag C giver plads til gode forhold for en samlet SFO. Alle lokaler samtænkes, men den store fleksibilitet gør, at der kan være stor variation gennem en hel skole- og SFO-dag.

Eksisterende udskolingsbygning har dog dårlig konstruktion af etageadskillelse, hvilket medfører meget støj i underetagen.


Personalerummet bevares i størrelse efter ombygning juli 2015. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da ombygning har tydelig karakter af at være midlertidig.

Forskellen mellem forslag A og forslag C er, at eksisterende udskoling (med dårlig konstruktion) ikke nedrives i forslag C.

Konsekvenser ved ikke at bygge

Såfremt det vælges ikke at udvide Holmegårdsskolen, skal en række konsekvenser tages i betragtning. Det skal først og fremmest bemærkes, at elevtallet på Holmegårdsskolen vil overstige den maksimale fysiske kapacitet inden for få år, når skolen bliver fuldt tresporet. Elevtallet stiger primært med de kommende 0. klasser, der jf. prognoserne er konsekvent tresporede. Se også bilag med den nyest opdaterede prognose for Hvidovre Nord inkluderende Holmegårdsskolen og Præstemoseskolen.

Herudover skal følgende konsekvenser tages til efterretning:

Pædagogiske konsekvenser:

 • Store klassestørrelser i små og ufleksible rammer gør det vanskeligere at skabe undervisning, der tilgodeser og understøtter læring, øget differentiering, motion og bevægelse, inklusion og ikke mindst trivsel.
 • Mangel på ekstra rum gør mulighederne for vellykket inklusionen vanskeligere. Holmegårdsskolen har stor succes med inklusion af elever fra den lokale gruppeordning Gr.26/27, men denne vanskeliggøres fremover af generelt store indskolingsklasser i små og ufleksible klasselokaler.
 • Pga. oprettelse af lærerarbejdspladser blev to faglokaler lagt sammen. Dette er en midlertidig løsning. Per 1. august 2016 betyder en stigning i antallet af mellemtrinsklasser, at lokalet er overbooket. Dvs. der mangler et faglokale.
 • SFO på to matrikler betyder manglende pædagogisk sammenhængskræft og pædagogisk ressourcespild på følgeordninger.

Drifts- og byggetekniske konsekvenser

 • SFO i Immerkær bevares, hvorved udgifter til drift og vedligehold på denne bygning fortsat vil belaste skolens totaløkonomi
 • Det tidligere nu tomme bibliotek, - som er i meget dårlig stand, - bevares, hvorved kvm ikke kan og må udnyttes til skolens primæraktiviteter. Løbende store udgifter til istandsættelse samt drift og vedligehold (eller nedrivning) vil skulle afholdes indenfor den nærmeste fremtid.
 • Vedligeholdelsesefterslæb på eksisterende bygninger skal håndteres inden for den nærmeste fremtid.


Lokalhistoriske interesser i ejendommen

Hvidovre Kommuneatlas, Byer og Bygninger 2000, indeholder en registrering og kortlægning af de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i kommunen. I atlasset er der ikke registreret bevarings-værdige forhold på Holmegårdsskolen.

Ejendomsafdelingen har været i dialog med Forstadsmuseet. Der henvises til bilag Kulturhistoriske interesser på Holmegårdsskolen foruddybning af dialog.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har møde 25. november 2014, punkt 6, givet anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse - med bemærkning om, at projektet efterfølgende skal frigives i fagudvalget.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 16. december 2014 de nuværende skoledistrikter. De nuværende skoledistrikter er fastlagt med udgangspunkt i, at kapaciteten på Holmegårdsskolen og dermed i hele Hvidovre Nord øges.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat 1.000.000 kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse.

Det foreslås, at ét af følgende tre forslag indgå i budgetbehandlingen 2016-2019 (i kr.):

Forslag A inkl. aptering (indvendig færdiggørelse af bygningen i forhold til indretning)

136.090.000

Forslag B inkl. aptering (indvendig færdiggørelse af bygningen i forhold til indretning)

111.190.000

Forslag C inkl. aptering (indvendig færdiggørelse af bygningen i forhold til indretning)

136.190.000

Sundhedsmæssige konsekvenser

Automatisk ventilation sikrer CO2 indhold, fugt og temperatur på skolen. Det giver et bedre indeklima og læringsmiljø.

Miljømæssige konsekvenser

Forbedring af klimaskærm giver  et forventet mindre forbrug, dog  modregnet afledt drift ved nyt ventilationsanlæg.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 11-08-2015

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

Udvalget bad forvaltningen om, at udarbejde en periodisering i forhold til budget- og tidsplan, at undersøge om der findes alternative forslag til billigere løsninger, en afklaring af hvilke udgiftsdele, der er forbundet med tilstandsrapporten for skolen og hvilke udgiftsdele, der er forbundet med udvidelsen af skolen. Endelig ønskes en afklaring af om hele skolen bliver ordnet på en gang og kan den dermed være vedligeholdelsesfri i årene fremover.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Udvalget bad forvaltningen, om at udarbejde en periodisering i forhold til budget- og tidsplan, at undersøge om der findes alternative forslag til billigere løsninger, en afklaring af hvilke udgiftsdele, der er forbundet med tilstandsrapporten for skolen og hvilke udgiftsdele, der er forbundet med udvidelsen af skolen. Endelig ønskes en afklaring af, om hele skolen bliver ordnet på en gang og kan den dermed være vedligeholdelsesfri i årene fremover.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Ad 1. Økonomiudvalget tog orientering om rapport fra forundersøgelser til efterretning.

Ad 2. Økonomiudvalget godkendte Børne- og Undervisningsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om at bede forvaltningen, om at udarbejde en periodisering i forhold til budget- og tidsplan, at undersøge om der findes alternative forslag til billigere løsninger, en afklaring af hvilke udgiftsdele, der er forbundet med tilstandsrapporten for skolen og hvilke udgiftsdele, der er forbundet med udvidelsen af skolen.

Punktet henvises til budgetforhandlingerne.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Udgår.

Bilag

 1. Forundersøgelse Holmegårdsskolen - 2015-06-01_præsentation (pdf)
 2. Forundersøgelse Holmegårdsskolen - Holmegårdsskolen, tilstandsrapport_maj 2015 (pdf)
 3. Holmegårdsskolen_Eksisterende plantegninger (pdf)
 4. Bilag - Notat om skoleprognosen for Holmegårdsskolen og Præstemoseskolen (pdf)
 5. Kulturhistoriske interesser på Holmegårdsskolen (pdf)

13. Tilsyn med SFO og klubber 2014

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Dagtilbudsloven, føre tilsyn med fritidshjem og klubber. Forvaltningen er på den baggrund bemyndiget til, at gennemføre et kvalitativt tilsyn, hvis resultater forelægges Kommunalbestyrelsen.

Endvidere foreslår forvaltningen med denne sag, at tilsynets kadence skydes, således at det fremadrettet følger skoleåret og ikke kalenderåret.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage det afholdte tilsyn til efterretning
 2. at godkende at tilsynet fremadrettet følger skoleåret

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i henhold til bestemmelserne i Dagtilbudsloven, om tilsyn med Fritidshjem og klubber, gennemført tilsyn for kalenderåret 2014.

2014 er et overgangsår da fritidshjemmene 1. august overgik til SFO og derfor skiftede fra Dagtilbudsloven til Folkeskoleloven. Dette betyder også et fremadrettet skift i tilsynsforpligtelsen.

Børne og Undervisningsudvalget har på sit møde d. 6. november at der de første to år med SFO gennem føres et separat tilsyn for SFOen. Herefter overgår tilsynet til at ligge i skolens kvalitetsrapport. 

Tilsyn

Tilsynet for 2014 er gennemført på baggrund af det vedtagne tilsynskoncept og består af fire dele.

 1. Sikkerhedstilsyn
 2. Legepladstilsyn
 3. økonomisk tilsyn
 4. Pædagogisk tilsyn

Sikkerhedstilsynet gennemføres af forvaltningens AMR repræsentant gennem spørgeskemaer og ved besøg i institutionerne.

Legepladstilsynet er gennemført af en uvildig legepladsinspektør i samarbejde med Dagtilbudsafdelingen og omfatter såvel daginstitutioner, SFO, klubber og skolegårde. Der er udarbejdet legepladsrapporter over den enkelte legeplads. med gennemgang af fejl og mangler der skal udbedres, med anbefalinger. Disse er sendt til institutionen. Legepladssikkerhed er er lederens ansvar.

Rapporterne indgår endvidere i vurderingerne af ansøgningerne til legepladspuljen. 

Økonomisk tilsyn føres gennem økonomikonsulenterne i samarbejde med skolechefen, ved de månedlige budgetopfølgningsmøder.

Det pædagogiske tilsyn gennemføres af Skole- og Klubafdelingens konsulenter dels gennem en spørgeskemaundersøgelse, og dels gennem en udviklingssamtale. Udviklingssamtalen slutter af med, at institutionen modtager dels en – to vurderinger og dels en – to anbefalinger. De 16 udviklingssamtaler er gennemført efter planen. I samtalerne på SFO deltog skoleleder og SFO leder, og på klubberne klubleder og souschef.

Denne mødesag omhandler alene det pædagogiske tilsyn.

Som noget nyt i år er institutionernes skriftlige indberetning gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Denne bestående af 6-8 overordnede temaer med et 5 – 8 underspørgsmål.

For fritidshjem / SFO var der følgende overordnede temaer:

 1. Overgang til SFO
 2. Kerneopgaven
 3. Pædagogens rolle i skolen
 4. Den ændrede ramme for fritiden
 5. Skolereformen
 6. En samlet SFO
 7. Samarbejdet i skoleledelsen
 8. Samarbejdet med forvaltningen

For klubberne var de 7 temaer:

 1. Kerneopgaven
 2. Inklusion / SPU
 3. Kriminalpræventivt arbejde
 4. Klubpædagogernes rolle i skolen
 5. Lederrollen / samarbejdet med skoleledelsen
 6. Forvaltningens rolle

Til hvert tema var det desuden muligt at komme med uddybende kommentarer.

Kvalitetssamtalerne er for SFOdelen, gennemført med såvel SFOleder som skoleleder, medens klubbernes samtale er gennemført med klubledelse.

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen for fritidshjem / SFO og besvarelserne ved den efterfølgende kvalitetssamtale, viser at der er store forskelle på hvordan de enkelte spørgsmål er blevet besvaret.

Eksempelvis svare en stor del, at overgangen til SFO har haft stor betydning for personalet og for deres aktivitetsmuligheder. Ved samtalen har det vist sig, at det alene er skolereformen og den længere skoledag og pædagogernes nye rolle i skolen der har betydet ændringer, medens det at blive SFO har haft meget lille betydning.

Kvalitetssamtalerne

Forvaltningen har gennemført kvalitetssamtaler med alle de berørte institutioner. På trods af at tilsynet omfatter hele 2014 og at der frem til 1/8 var fritidshjem, blev det besluttet at gennemføre samtalerne i de nye SFOer. Dette har betydet, at der på en række af de nye SFO’er har været tale om et tilsyn, der reelt dækkede flere fritidshjem. Eksempelvis SFO Gungehus der omfatter de tre tidligere selvstændige fritidshjem Lejerbo, Rosenhøj og Atlantic. Dette har betydet at nogen af besvarelserne  har dækket over flere forskellige synspunkter, afhængig af det skete i de tidligere fritidshjem. Dette har været drøftet på kvalitetssamtalen, hvor det har været muligt at få et mere nuanceret billede af den samlede institution. Samtalerne for SFO er gennemført med SFOleder og skoleleder.

For klubberne er der ikke sket ændringer, her er samtalerne afholdt med den samlede ledelse.

Hovedtemaet gennem alle samtalerne har på baggrund af institutionernes besvarelser, været skolereformen og de ændrede forhold for fritidshjem og klubber.

For fritidshjemmene har overgangen til SFO kun været af  betydning, for de fritidshjem der har gennemgået en sammenlægning, og derfor har været udsat for såvel en strukturændring og en overgang til SFO. For de fritidshjem der allerede var sammenlagte, har selve det at blive SFO kun haft betydning på ledelsesniveau.

For såvel fritidshjem som klubber, har skolereformen derimod været det der fyldte meget.

Det drejer sig primært om tre temaer:

 1. Den kortere åbningstid i SFO og klub
 2. Pædagogernes nye opgaver i skolen
 3. Lærer pædagogsamarbejde

De tre punkter dækker over en række temaer, som giver forskellige udfordringer i de forskellige institutioner.

Den kortere åbningstid giver generelt udfordringer i forhold til de pædagogiske aktiviteter, at kunne nå på tur, svømmehal, deltage i fritter- og klubcup mv.

Men også i forhold til den mere pædagogiske tilgang, hvor den kortere tid sammen med børn og unge, samt pædagogernes arbejde i to fora, betyder at der bliver mindre tid til nærvær, og pædagogiske aktiviteter.

Ligeledes har hele omstillingen, og det at pædagogerne fra såvel SFO som klub, lægger flere timer i skolen, betydet at det er blevet sværere at holde møder i fritidsdelen. Dette har bl.a. betydet at SPU/LP arbejdet flere steder, har været nedprioriteret, i forhold til at få arbejdet med de mange nye udfordringer som reformen har givet.

Dette har været drøftet på flere af samtalerne, og forvaltningen har opfordret til at der sker en opprioritering af dette fremadrettet.

Pædagogernes nye opgaver i skolen dækker dels over, at i SFO har pædagogerne fået helt nye opgaver i form af understøttende undervisning og lektiehjælp. Her adskiller understøttende undervisning sig fra tidligere Leg & læringstimer ved at pædagogen står alene med klassen. Dette har for mange pædagoger været en svær overgang. Ligeledes føler mange pædagoger at de ikke slår til i Lektiehjælpen.

For klubpædagogerne er opgaven med timer i skolen af helt ny karakter, og det har mange steder været en stor udfordring for såvel skole som klub, at få lavet de rigtige løsninger. Ligeledes er der for klubberne en særlig udfordring i at klubben åbner kl. 14 men pædagogerne reelt kan være i skole til kl. 15 da lektiehjælp skal ligge i ydertimerne. Dette giver udfordringer i forhold deres tjeneste i klubben. Ligeledes er transporttiden mellem skole og klub en udfordring de steder hvor der er lidt længere afstand mellem skolen og klubben.

Lærer/pædagogsamarbejdet er det tredje punkt, hvor der har været store udfordringer. Udfordringerne har primært gået på tid. Det er fortsat en udfordring at pædagogerne efter timer i skolen som oftets skal videre til SFO eller klub, og derfor ikke kan være tilstede på skolerne i lærernes tilstedeværelsestid. Ligeledes er det kun de færreste steder lykkedes at få skemalagt lærerne således at der er ”huller” i skemaet som kan bruges sammen med pædagogerne til planlægning.

Der hvor der er størst succes med fælles planlægning, er der hvor ledelserne går ind og dels får afsat tid hvor såvel lærer og pædagog kan være tilstede og dels sætter en ramme for samarbejdet.

Ud over de tre punkter har der været en række større og mindre temaer af mere eller mindre generel art.

Besvarelserne i grafisk form med enkelte kommentarer, fremgår af bilag 1 – Data og kommentarer fra tilsyn med fritidshjem/SFO og bilag 2 – Data og kommentarer fra tilsyn med klubber og SFO2

Vurderinger og anbefalinger

Forvaltningen har på baggrund af de gennemførte samtaler givet alle institutioner et sæt anbefalinger og vurderinger i lighed med tidligere år. Anbefalinger og vurderinger fremgår af bilag 3 - Anbefalinger og vurderinger for SFO og klub. Tilsyn 2014

Ændring af kadencen

På baggrund af de gennemførte samtaler, er der kommet et ønske om, at kadencen for tilsynet flyttes fra kalenderåret til skoleåret. Dette vil også fra forvaltningens side være et fornuftigt tiltag, da institutionerne længe har arbejdet i denne kadence.

Forvaltningen foreslår derfor at tilsynet omlægges, således at der for SFO gennemføres tilsyn for skoleårene 15/16 og 16/17 med afrapportering af data i august / september  og samtaler november december.

Der skal for SFO tages stilling til hvordan tilsynet skal indgå i skolens samlede tilsyn fra skoleåret 17/18

For klubberne flyttes kadence ligeledes men her vil der efter skoleåret 2016/17 fortsat være et årligt tilsyn, i henhold til bestemmelserne i dagtilbudsloven.

Retsgrundlag

Retsgrundlag

Tilsynet med fritidshjem og klubberne gennemføres efter dagtilbudslovens bestemmelser om kommunalbestyrelsens til med dagtilbud.

Tilsynet med SFO gennemføres efter regler om tilsyn med Folkeskolen

Politiske beslutninger og aftaler

Børne og undervisningsudvalget besluttede på sit møde d. 06.11. 2014, at der etableres et selvstændigt tilsyn for SFO, de første to år efter overgangen til SFO (2015 og 2016). Med en ændring af kadencen svare det til skoleårene 2015/16 og 2016/17.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 11-08-2015

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Ad 1. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at følge Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling om at tage det afholdte tilsyn til efterretning.

Ad 2. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling om, at tilsynet fremadrettet følger skoleåret.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog det afholdte tilsyn til efterretning.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at tilsynet fremadrettet følger skoleåret.

Bilag

 1. Data og kommentarer fra tilsyn med fritidshjem/SFO (docx)
 2. Data og kommentarer fra tilsyn med klubber og SFO2 (docx)
 3. Anbefalinger og vurderinger (docx)

14. Hvidovre Kunstråd - udpegning af nye medlemmer

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til Hvidovre Kunstråds udpegning af nye medlemmer

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at udpege Hamayun Butt og Christian Jensen som nye medlemmer af Hvidovre Kunstråd

Sagsfremstilling

På Hvidovre Kunstråds møde 12. marts 2015 valgte Marianne Bargemann og Michael Boelt Fischer at udtræde fra rådet.

Ifølge Hvidovre Kunstråds vedtægter skal rådet bestå af 7 medlemmer, hvorfor der skal udpeges to nye rådsmedlemmer.

Hvidovre Kuntråd peger på følgende to kandidater som nye rådsmedlemmer:

 • Hamayun Butt, underviser på Præstemoseskolen og medindehaver af COLD&BUTT, der skræddersyer kunstprojekter og innovative læringsforløb for børn og unge
 • Christian Jensen, uddannet designer og medindehaver af MONSTRUM, der udvikler og producerer legepladser i hele verden. MONSTRUM er beliggende på Avedøre Holme

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-08-2015

Godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Kommunalbestyrelsen udpegede Hamayun Butt og Christian Jensen som nye medlemmer af Hvidovre Kunstråd.

Bilag

 1. Vedtægter - Hvidovre Kunstråd (pdf)

15. Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å

Beslutningstema

Hvidovre Kommune deltager i et samarbejde om håndtering af skybrudsvand med kommuner og forsyningsselskaber omkring Harrestrup Å. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at give borgmesteren mandat til at indgå en tillægsaftale, der viderefører samarbejdet hen mod et fælles administrationsgrundlag og en samlet kapacitetsplan for Harrestrup Å.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at bemyndige borgmesteren til at indgå aftaletillæg 1 og 2 med de ni øvrige kommuner i Harrestrup Å’s opland og deres respektive spildevandsforsyninger om fortsat samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å.

Sagsfremstilling

Harrestrup Å-systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre.

Åen kan ikke rumme de mængder af regnvand, der løber til ved skybrud. Det skyldes både klimaforandringerne med voldsommere skybrud, og at områderne, der afleder regnvand til åen, gennem årene er blevet mere og mere befæstet med asfalt, beton og fliser, der hindrer regnen i at sive ned i jorden

Tilledninger til Harrestrup Å er i dag reguleret af utidssvarende landvæsenskommissionskendelser, og der har over de sidste 30 år - uden succes - været gjort adskillige forsøg på at opnå samarbejde i oplandet om en ny regulering.

Med udgangspunkt i værdierne ”åbenhed, tillid og enighed”, har kommunerne og spildevandsselskaberne siden oktober 2013 samarbejdet i et projekt med to spor, et teknisk og et juridisk, som tilsammen skal udvikle en ny tidssvarende administration og gennemføre fælles løsninger. Styregruppen for projektet består af repræsentanter fra alle kommunerne og deres forsyningsselskaber.

Den 10. juni 2014 blev den første aftale indgået mellem parterne, hvor man forpligtede sig til samarbejdet om at udvikle brugen og administrationen af åen.

De ti kommuner, der afleder vand til Harrestrup Å-systemet, og deres spildevandsselskaber, har siden regnet på forskellige muligheder for at forebygge oversvømmelserne. Der er også blevet arbejdet på et tillæg til aftalen fra juni 2014, der beskriver, hvordan der kan etableres fælles anlæg, herunder hvordan økonomien skal fordeles mellem forsyningsselskaberne. Endeligt er der som en del af aftaletillægget arbejdet på at skabe et nyt og tidssvarende administrationsgrundlag herunder en aftale om at finde en ny fordeling af økonomien til drift af åen inden den 31. december 2015, som driftsøkonomien for 2015 og fremover kan afholdes efter. Aftaletillæggene med bilag kan ses i bilag 1 og 2.

Borgmestre og forsyningsdirektører var samlet om vedlagte Aftaletillæg den 27. februar 2015 på Rødovre Rådhus, hvor der var enighed om at tiltræde det under forudsætning af godkendelse i parternes bagland.

Det følger af aftaletillæggene, at kommunerne i løbet af det kommende år i fællesskab skal konkretisere administrationsgrundlaget yderligere samt hver især indarbejde det i deres spildevandsplaner.

Næste skridt bliver i projektets fase 3 at lave en samlet ”kapacitetsplan” for, hvilke anlæg, der skal etableres og i hvilken rækkefølge. Det er et meget stort opland med en kompleks struktur, og det er vigtigt, at løsningerne bliver de bedst og billigst mulige. Den fælles kapacitetsplan forventes at kunne fremlægges i foråret 2016.

Arbejdet med kapacitetsplanen og de nødvendige aftaler og udredninger er budgetteret til kr. 4 mio., der alene går til ekstern teknisk og juridisk rådgiverbistand. Midlerne afholdes efter den økonomifordeling, som er fastlagt i Aftaletillæggets bilag 3. Parterne bidrager hver især med ressourcer svarende til ca. 0,3 – 0,5 årsværk for egen regning.

Forudsat at parterne kan godkende planen, kan man herefter tage fat i at søge de nødvendige tilladelser og projektere anlæggene. Etableringen vil formentligt ske over en 15-20-årig periode.

Den vigtigste forudsætning for aftalen vil være enighed og det indebærer, at ingen part kan pålægges omkostninger eller forpligtigelser uden samtykke.

Det er Kultur, Miljø & Væksts vurdering, at alle kommuner langs Harrestrup Å i de kommende år vil etablere forskellige skybrudsløsninger, og at disse anlæg – hvis de ikke etableres koordineret – vil kunne medføre en væsentlig forøget belastning af åløbet med en forøget risiko for oversvømmelser til følge.

Kultur, Miljø & Vækst ser derfor en fælles, koordineret indsats som en væsentlig forudsætning for at undgå fremtidige oversvømmelser i kommunen i forbindelse med skybrud.

Det er en af forudsætningerne i projektet, at der så vidt muligt skal ses på løsninger, som kan finansieres af forsyningerne. Det kan blive vanskeligt at finde en egnet finansieringsmodel, idet medfinansieringsmodellen ikke anses for egnet til dette store fællesskab. Borgmestre og bestyrelsesformænd har derfor henvendt sig til miljøministeren (brevet er vedlagt som bilag 2), hvoraf problematikkerne omkring de pågældende finansieringsforhold fremgår.

På denne baggrund vil Kultur, Miljø & Vækst indstille til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at bemyndige borgmesteren til at underskrive aftaletillægget med de øvrige ni kommuner i Harrestrup Ås opland om samarbejdet om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Tillægsaftalen supplerer den første aftale om samarbejde om anvendelse af Harrestrup Å til skybrudsvand, som blev behandlet som punkt 19 på Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2014.

Håndtering af oversvømmelser fra Harrestrup Å er samtidig en af fire indsatsområder, der er omfattet af Kommunalbestyrelsens Strategi for Klimatilpasning 2014, der blev vedtaget som punkt 9 på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014.

Økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger til teknisk og juridisk bistand i samarbejdets fase 3 omfatter 4 mio. kr. der fordeles på de deltagende forsyningsselskaber efter fast aftalt fordelingsnøgle baseret på størrelsen af de enkelte forsyningsselskabers oplande til Harrestrup Å. Omkostningerne vedrørende Hvidovre Kommune afholdes fuldt ud af HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, der bidrager med 10,3% af beløbet - maksimalt 412.000 kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at følge Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om, at borgmesteren bemyndiges til at indgå aftaletillæg 1 og 2 med de ni øvrige kommuner i Harrestrup Å’s opland og deres respektive spildevandsforsyninger om fortsat samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte, at borgmesteren bemyndiges til at indgå aftaletillæg 1 og 2 med de ni øvrige kommuner i Harrestrup Å’s opland og deres respektive spildevandsforsyninger om fortsat samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å.

Bilag

 1. Aftaletillæg 1 af 27. februar 2015 (pdf)
 2. Aftaletillæg 2 af 24. april 2015 (pdf)
 3. Brev til miljøminister Kirsten Brosbøl af 4. marts 2015 (pdf)

16. Forlængelse af buslinje 22 i Husum

Beslutningstema

Københavns Kommune har ved budgetforliget i oktober 2014 vedtaget at forlænge buslinje 22 i Husum, nærmere betegnet i Bystævneparken og Kobbelvænget. Hvidovre Kommune skal tage stilling til forslaget herunder de økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Københavns Kommunes forslag til forlængelse af buslinje 22 i Bystævneparken og Kobbelvænget og
 2. at den årlige merudgift på 200.000 kr. indregnes som en teknisk korrektion i driftsbudgettet for den kollektive trafik fra 1. januar 2016

Sagsfremstilling

Københavns Kommune har i forbindelse med Budget 2015 gennemgået byens busbetjening med henblik på at afdække mulighederne for at forbedre tilgængeligheden for ældre og gangbesværede. Det er blandt andet vedtaget, at buslinje 22 skal betjene Bystævneparken og Kobbelvænget bedre end i dag ved at køre ensrettet rundt i disse to boligområder.

I dag har buslinje 22 kun et enkelt stop på Bystævnet, hvor den vender i bunden af Bystævnet. Der bliver oprettet syv nye stoppesteder, så der fremover er tre i Bystævneparken, to på Bystævnet og tre i Kobbelvænget.

Københavns Kommunes ønske om at øge serviceniveauet for kommunens ældre og gangbesværede falder fint i tråd med Hvidovre Kommunes tanker om busbetjeningen. Sammenholdes det med de trods alt beskedne økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, kan forslaget anbefales. 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber, LBK nr. 323 af 20/03/2015.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Movia har beregnet, at forlængelsen af buslinje 22 i Bystævneparken og Kobbelvænget vil medføre, at Hvidovre Kommunes tilskud til den kollektive trafik vil stige med 200.000 kr. årligt. Beløbet indarbejdes som en teknisk korrektion i driftsbudgettet for 2016 – 2019.  

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Ad 1. – 2. Ikke godkendt.

Karl Erik Høholt Jensen (V) ikke tilstede.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Ad 1. – 2. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at følge Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om ikke at godkende Københavns Kommunes forslag til forlængelse af buslinje 22 i Bystævneparken og Kobbelvænget.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

For: Gruppe A, O, H, V, C, F og Ø.

Undlader: Kashif Ahmad UP

Kommunalbestyrelsen godkendte ikke Københavns Kommunes forslag til finansiering af forlængelse af buslinje 22 i Bystævneparken og Kobbelvænget.


17. Filmbyen i Avedøre - ansøgning om yderligere boligbyggeri

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om man ønsker at udarbejde en ny lokalplan for Filmbyen i Avedøre.

Baggrunden herfor er en ansøgning fra Peter Aalbæk Jensen om mulighed for at opføre et yderligere antal boliger end de allerede planlagte i Filmbyen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at udarbejde en ny lokalplan til erstatning for Lokalplan 454 med mulighed for flere boliger. De nye boliger må kun opføres i en etage. Ejer skal engagere et anerkende byplankonsulentfirma for egen regning til udarbejdelse af plan.
 2. at udarbejde en ny lokalplan for at flytte eksisterende byggefelt og muliggøre en byggemulighed, hvor ejer nu ønsker at opføre boliger. Dette giver samme byggerumlighed som nu, men byggeriet kommer væk fra det fredede landskab Sletten.
 3. at fastholde Lokalplan 454 uden at give mulighed for yderligere eller ændret placering af boliger i Filmbyen end i det gældende plangrundlag.

Sagsfremstilling

Peter Aalbæk Jensen har henvendt sig til kommunen med en forespørgsel om yderligere byggemuligheder i Filmbyen.

Der har været afholdt et møde den 12. maj 2015 mellem Peter Aalbæk Jensen og forvaltningen.

Peter Aalbæk Jensen ønsker mulighed for at opføre et yderligere antal boliger indenfor et nyt byggefelt i den vestligste ende af egen grund.

Byggefeltet skal svare til den sidste vestlige bygning mod Sletten, og have samme størrelse som det byggefelt, som findes i forvejen.

Byggefeltet ønskes placeret imellem den østligste eksisterende bygning og det allerede udlagte byggefelt, hvor forfatterhytterne ligger i dag.

Peter Aalbæk Jensen ønsker i første omgang at bygge på det endnu ikke udlagte byggefelt. Først herefter ønskes det eksisterende byggefelt bebygget.

Begge byggefelter ønskes udlagt til boligformål i to etager.

Vejadgang kan placeres inde på egen grund øst for hallen.

Filmbyen er i Kommuneplan 2009 udlagt til blandet byområde, rammeområde 4A3.

Området udlægges til blandet bolig og erhverv, kontor- og serviceerhverv, etageboliger, tæt-lave boliger, detailhandel og offentlige formål.

Den maksimale bebyggelsesprocent er 30 for området under ét.

Bygninger må opføres i op til 2 etager og i en maksimal højde på 8,5 meter. Området er stationsnært.

Området er herudover omfattet af Lokalplan 454, der blev vedtaget i marts 2013.

Lokalplan 454 blev udarbejdet efter anmodning fra ejeren af Filmbyen, Himmerige aps, der ønskede nogle bredere anvendelsesmuligheder end de på daværende tidspunkt gældende.

Kommunalbestyrelsen ønskede med den nye lokalplan at sikre Filmbyen som et attraktivt og dynamisk erhvervsområde, og imødekom ejers ønske om bredere og mere fleksible anvendelsesmuligheder.

Lokalplanen udlægger derfor området til blandet byområde med erhverv med fokus på kreative erhverv med mulighed for at indrette bolig i forbindelse med erhvervet eller indpasse et begrænset antal større boliger i området samt mulighed for at etablere offentlige formål.

Det er herudover formålet at fastholde de kvalitative karaktertræk i både bebyggelsen og friarealerne.

Der er to forhold, der taler for ændret placering af byggefeltet, - det en er at den harmonerer med den eksisterende bebyggelsesstruktur i lokalplanområdet, det andet er at boligerne vil blive placeret indenfor den zone, som i lokalplanen udpeges til mulig boligbebyggelse.

Der vil herudover være tale om et mindre antal boliger af en større størrelse end de fleste boliger i Avedørelejren.

Forvaltningen foreslår dog, at det fastholdes, at bebyggelse i den vestlige del af Filmbyen, som i den gældende lokalplan, kun må opføres i en etage.

Begrundelsen herfor er, at det harmonerer med den overvejende bebyggelse i Filmbyen, hvor der kun er to bygninger i to etager samt, at de to vestligste byggefelter vil ligge tæt på Sletten, og at det her vil være naturligt at holde en lavere bebyggelse ud mod det åbne og fredede landskab.

Hvis man ønsker at imødekomme Peter Aalbæk Jensens ønske om yderligere et byggefelt i Filmbyen med mulighed for at opføre boliger, skal der udarbejdes en ny lokalplan til erstatning for den gældende Lokalplan 454.

Forvaltningen foreslår at henvise Peter Aalbæk Jensen til, for egen regning, at benytte et anerkendt byplankonsulentfirma til udarbejdelse af lokalplanen med baggrund i, at der foreligger en ny lokalplan fra 2013, og fordi projektet er konkretiseret til Peter Aalbæk Jensens ændringsønsker.

Imod en eventuel ændring af det eksisterende plangrundlag taler, at hvis der gives mulighed for at opføre flere boliger, end der allerede åbnes for med den eksisterende lokalplan, kan det give området et øget præg af boligområde på bekostning af Kommunalbestyrelsens ønske om at skabe et blandet byområde med fokus på kreative erhverv.

Der var i forbindelse med den offentlige høring af Forslag til Lokalplan 454 stor modstand fra Grundejerforeningen i Avedørelejren imod, at det blev muligt at øge antallet af boliger indenfor området.

Dette skyldtes en bekymring for, at det kunne blive vanskeligt at afsætte de boliger, der allerede var opført i Avedørelejren med det resultat, at der ville stå tomme boliger, der kunne skæmme området.

Det er forvaltningens opfattelse, at det eksisterende byggefelt, uden at ændre området negativt, kan flyttes mod øst, hvor Peter Aalbæk Jensen ønsker at opføre boliger og det kræver som tidligere omtalt en ny lokalplan.

Retsgrundlag

For Filmbyen gælder i dag Lokalplan 454.

Før der kan udlægges et nyt byggefelt, skal der udarbejdes en ny lokalplan til erstatning for den gældende.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. marts 2013 en Lokalplan 454 for Filmbyen, med henblik på at udlægge et byggefelt samt at sikre området bredere og mere fleksible anvendelsesmuligheder.

Økonomiske konsekvenser

Det afledte effekter ved flere boliger i Filmbyen vil alt andet lige betyde flere skødeindtægter til kommunen , og i et vildt omfang vil efterspørgslen efter kommunal pasning og skoler blive større.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Udvalget anbefaler indstillingspunkt 2 med tilføjelse af, at ejer skal engagere et anerkendende byplankonsulentfirma for egen regning til udarbejdelse af plan.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der udarbejdes en ny lokalplan for at flytte eksisterende byggefelt og muliggøre en byggemulighed, hvor ejer nu ønsker at opføre boliger. Dette giver samme byggerumlighed som nu, men byggeriet kommer væk fra det fredede landskab Sletten. Ejer pålægges, at engagere et anerkendt byplankonsulentfirma for egen regning til udarbejdelse af plan.


18. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Karl Erik Høholt Jensen (V) bad om, at Hvidovre Kommune atlas 2000 blev omdelt til KB. Borgmesteren lovede dette.

Arne Bech (H) spurgte til processen vedrørende den lukkede dagsorden på Økonomiudvalgets møde mandag den 24. august 2015. Borgmesteren redegjorde for processen.


19. Lokalerokade 3- Opfølgning, nedrivning af bygninger

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Ad 1. – 3. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at følge Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om, at de i sagsfremstillingen nævnte bygninger nedrives af det af udvalget anbefalede firma, samt at omkostningerne herved afholdes over et nyt anlægsprojekt ”Lokalerokade 3” og finansieres af salgsprovenuet fra det i sagen besluttede ejendomssalg.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte, at de i sagsfremstillingen nævnte bygninger nedrives af det af udvalget anbefalede firma, samt at omkostningerne herved afholdes over et nyt anlægsprojekt ”Lokalerokade 3” og finansieres af salgsprovenuet fra det i sagen besluttede ejendomssalg.


20. Projekt nr. 3439, Langhøjskolen, renovering

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 11-08-2015

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

Anbefales ikke.

Ad 3 

Anbefales ikke.

Ad 4.

Udvalget anbefaler punkt nummer 4 med forbehold for den samlede investeringsoversigt som præsenteres på budgettemamødet fredag den 14. august 2015.

Ad 6.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales ikke.

Ad 3. Anbefales ikke.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Gruppe C afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Ad 5. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Ad 1. – 4.

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Gruppe C afventer Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at følge Børne- og Undervisningsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstilling om at godkende, at det afsatte rådighedsbeløb på 40.000.000 kr. anvendes til bygningsarbejder på fløj/bygning A, B, C, D, E, F, G, H, K og solafskærmning på fløj/bygning L og at der gives tillæg til anlægsbevillingen og rådighedsbeløb på 8.647.940 kr. finansieret af kassebeholdningen, således at bygningsarbejder på fløj/bygning I, O, N, M og dele af fløj/bygning L kan medtages i entreprisen. Bygningsarbejderne omfatter det i sagen kaldet prioritet I, II, III og IV.

Ad 5. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at der indgås kontrakt med det af Teknik- og Miljøudvalget anbefalede firma.

Ad 6. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at følge Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling om at anvende genhusningsstrategi 1, hvortil der ikke er knyttet nogen økonomiske udgifter.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Ad 1. – 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det afsatte rådighedsbeløb på 40.000.000 kr. anvendes til bygningsarbejder på fløj/bygning A, B, C, D, E, F, G, H, K og solafskærmning på fløj/bygning L og at der gives tillæg til anlægsbevillingen og rådighedsbeløb på 8.647.940 kr. finansieret af kassebeholdningen, således at bygningsarbejder på fløj/bygning I, O, N, M og dele af fløj/bygning L kan medtages i entreprisen. Bygningsarbejderne omfatter det i sagen kaldet prioritet I, II, III og IV.

Ad 5. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der indgås kontrakt med det af Teknik- og Miljøudvalget anbefalede firma.

Ad 6. Kommunalbestyrelsen godkendte at anvende genhusningsstrategi 1, hvortil der ikke er knyttet nogen økonomiske udgifter.


21. Tilsynssag - Bofællesskaber, Forslag til udtalelse til Statsforvaltningen

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2015

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende forslag til udtalelse til Statsforvaltningen om ”Økonomi i Bofællesskaber”.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-08-2015

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til udtalelse til Statsforvaltningen om ”Økonomi i Bofællesskaber”.