Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 27. januar 2015
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Mette Dencker (O)

Bemærkninger

Charlotte Munch var stedfortræder for Annette Møller Sjøbeck Mette Dencker var fraværende Mikkel Dencker var fraværende under pkt 1 og 2

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Sagsfremstilling

 • Orientering vedr. Vallensbæk Kommunes udtræden af samarbejde om Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

Borgmesteren orienterede om Vallensbæk Kommunes udtræden af samarbejde om Ungdommens Uddannelsesvejledning og sag vedrørende køkken på Egevoldens Børnehus.


3. Ændring af forretningsorden for spørgetiden

Beslutningstema

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. marts 2014 om at indføre videooptagelse af kommunalbestyrelsesmøderne, skal forretningsordenen for spørgetiden, ændres i overensstemmelse med beslutningen. 

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til ændringer i forretningsordenen for spørgetid (bilag 1).

Sagsfremstilling

Den 25. marts 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skulle ske videooptagelse af kommunalbestyrelsesmøderne.

Som konsekvens af beslutningen er der foretaget en konsekvensrettelse af § 12, 2 pkt. i forretningsordenen, hvorefter ”Spørgetiden optages af kommunalbestyrelsen på video og lydbånd som udsendes direkte på kommunens hjemmeside og via radio.”

Endvidere udgår ”enstemmige” i § 12, 1. pkt. således, at forretningsordenen for spørgetiden bringes i overensstemmelse med § 17 og i øvrigt forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen. Det vil således herefter være Kommunalbestyrelsens flertal der kan afgøre om der må optages billede- og/eller lydoptagelser af spørgetiden af andre.

Der er ikke foretaget andre ændringer i forretningsordenen for spørgetiden.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

Godkendt.

Bilag

 1. Ny forretningsorden mht. videooptagelser (pdf)

4. Ændring af forretningsorden for Kommunalbestyrelsen - 1. behandling

Beslutningstema

Som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning af 25. marts 2014 om at indføre videooptagelse af kommunalbestyrelsesmøderne, skal forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen ændres i overensstemmelse med beslutningen. 

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til ændringer i forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen (bilag 1).

Sagsfremstilling

Den 25. marts 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skulle ske videooptagelse af kommunalbestyrelsesmøderne.

Som konsekvens af beslutningen er der foretaget en konsekvensrettelse af § 1, stk. 6, 2.pkt. i forretningsordenen, hvorefter ”Kommunalbestyrelsens møder – med undtagelse af den lukkede del – optages af kommunalbestyrelsen på video og lydbånd som udsendes uredigeret og direkte på kommunens hjemmeside og via radio.”

Der er ikke foretaget andre ændringer i forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen.

Denne konsekvensrettelse af forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 16 behandles på to ordinære kommunalbestyrelsesmøder.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

Anbefales godkendt til 2. behandling.

Bilag

 1. Ny forretningsorden mht. videooptagelse (pdf)

5. Valgstyrere, valgstyrerformænd, tilforordnede vælgere og brevstemmemodtagere til folketingsvalget i 2015

Beslutningstema

Sag om fordeling mellem valggrupperne af valg af valgstyrere til at lede afstemningen og stemmeoptællingen samt valg valgstyreformænd, og tilforordnede vælgere og brevstemmemodtagere i forbindelse med folketingsvalget i 2015. 

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen,

 1. at godkende fordelingen mellem valggrupperne til valg af 40 valgstyrere til at lede afstemningen og stemmeoptællingen på de 8 afstemningssteder

 2. at godkende fordelingen mellem valggrupperne til valg af 8 formænd blandt valgstyrerne på hvert af de 8 afstemningssteder

 3. at godkende fordelingen mellem valggrupperne til valg af 177 tilforordnede vælgere til at bistå ved valget

 4. at godkende fordelingen mellem valggrupperne til valg af 18 brevstemmemodtagere på plejehjem, private hjem m.v.

Sagsfremstilling

Efter § 29 i lov om valg til folketinget, skal kommunalbestyrelsen senest, når valg er udskrevet, vælges valgstyrere, valgstyreformænd og tilforordnede vælgere efter reglerne i kapitel 5 i folketingetsvalgloven. Stemmemodtagere i forbindelse med brevstemmeafgivning vælges efter reglerne i folketingsvalgslovens kapitel 8.Ved tidligere valg er det rent praktisk sket ved, at kommunalbestyrelsen har godkendt fordelingen af antal valgstyrere, formænd for valgstyrerne, tilforordnede vælgere samt brevstemmemodtagere mellem valggrupperne. Efterfølgende har valggrupperne sendt lister over de valgte til borgmesterkontoret.

Ved forfald er det den gruppe der har udpeget den person, som er fraværende, der skal udpege en ny person.

Det er den gruppeinddeling, der er gældende for det møde, hvor fordelingen skal finde sted, der skal lægges til grund for forholdstalsberegningen. Hvis valggrupperne fra det konstituerende møde i 2013 opretholdes, og der vælges ved forholdstalsvalg (den d´Hondtske metode) blandt vælgerne i kommunen, ser fordelingen således ud:

Ad 1 - valgstyrere

Efter folketingsvalgslovens § 29 vælger kommunalbestyrelsen for hvert afstemningsområde mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.

En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer.

Der har hidtil i Hvidovre Kommune været udpeget 5 valgstyrere til hvert af de 8 afstemningssteder, dvs. i alt 40 valgstyrere.

Gruppe A, O, F og C skal udpege 29 valgstyrere

Gruppe V, Ø og Liste H skal udpege 11 valgstyrere

Ad 2 – formænd for valgstyrerne

Kommunalbestyrelsen vælger blandt de 40 valgstyrere en formand for hvert afstemningsområde.

Gruppe A, O, F, og C skal udpege 6 formænd

Gruppe V, Ø og Liste H skal udpege 2 formænd

Ad 3 – tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne på valgdagen

Senest når valget er udskrevet skal kommunalbestyrelsen efter folketingsvalglovens § 30 vælge et antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne på valgdagen.

En vælger der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som tilforordnet vælger.

Der har hidtil i Hvidovre Kommune været udpeget 177 tilforordnede vælgere.

Gruppe A, O, F og C skal udpege 110 tilforordnede vælgere

Gruppe V, Ø og Liste H skal udpege 67 tilforordnede vælgere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i vejledning nr. 9827 af 29. oktober 2014 om afholdelse af folketingsvalg henstillet, at kommunalbestyrelsen tager særlig hensyn til de mindre partier samt partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, når den udpeger de tilforordnede vælgere.

Ad 4 – udpegning af stemmemodtagere til brevafstemning

Efter folketingsvalglovens § 55, stk. 2, afgives brevstemmer efter lovens § 54, stk. 2, og 4, dvs. plejeboliger, ældreboliger m.v. og i private hjem til 2 stemmemodtagere, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, jf. § 30. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af brevstemmemodtagerne er en person udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning.

Der er behov for 9 hold med 2 stemmemodtagere på hvert hold.

Der er en række begrænsninger for, hvem der kan udpeges:

1)Personer, der er ansat til at yde personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmet samt hjemmesygeplejersker og andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager i vælgerens hjem eller i de boformer og boliger efter lov om sociale service og boliglovgivningen, hvor de gør tjeneste.

2)Ved brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen gælder den særlige begrænsning, at ansatte knyttet til vedkommende boform eller bolig ikke kan udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager.

3)I tilfælde, hvor begge stemmemodtagere er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, skal hver af de to stemmemodtagere så vidt muligt være udpeget af forskellige grupper i kommunalbestyrelsen.

4)Kandidater til valget kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i private hjem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

Ad 1. Godkendt.

Navnene på valgstyrerne sendes til Borgmesterkontoret senest fredag den 6. marts 2015.

Ad 2. Godkendt, at valggruppe A, O, C og F udpeger formænd på følgende valgsteder: Holmegårdsskolen, Præstemoseskolen, Sønderkærskolen, Medborgerhuset, Frihedens Idrætscenter, og Avedøre Idrætscenter. Navnene sendes til Borgmesterkontoret senest fredag den 6. marts 2015.

Godkendt, at valggruppe V, Ø og Liste H udpeger formænd på følgende valgsteder: Dansborghallen og Avedøre skole. Navnene sendes til Borgmesterkontoret senest fredag den 6. marts 2015.

Ad 3. Godkendt.

Navnene på de tilforordnede sendes til Borgmesterkontoret senest fredag den 6. marts 2015.

Ad 4. Godkendt.

Navnene på brevstemmemodtagerne sendes til Borgmesterkontoret senest fredag den 6. marts 2015.


6. Fritagelse af medlem af organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken

Beslutningstema

Det skal besluttes om det af kommunalbestyrelsen udpegede medlem af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken skal fritages for hvervet. I bekræftende fald skal der udpeges nyt medlem.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at tage stilling til fritagelse af Jonas Benjamin Hansen for hvervet som medlem af organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken.
 2. at der såfremt Jonas Benjamin Hansen fritages, udpeges et andet medlem.
 3. at der udpeges ny suppleant til det udpegede bestyrelsesmedlem, såfremt den for Jonas Benjamin Hansen udpegede suppleant, Erik Frølund Thomsen, udpeges som bestyrelsesmedlem.

Sagsfremstilling

I vedtægterne for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken er det i § 13 bestemt, at bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af Hvidovre Kommunalbestyrelse.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 10. december 2013 blev Jonas Benjamin Hansen udpeget til hvervet som medlem af organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken.

Jonas Benjamin Hansen har i mail af 4. januar 2015 anmodet om fritagelse for hvervet, da han ikke har mulighed for varetage hvervet indeværende år.

I den kommunale styrelseslovs § 17 stk. 3  er det bestemt, at valg af medlemmer til bestyrelser og lignende har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Der er dog praksis for, at kommunalbestyrelsen kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, hvis det skønnes, at der er rimelig grund dertil.

Såfremt kommunalbestyrelsen skønner, at der er rimelig grund til fritagelse, skal nyt medlem udpeges af samme gruppe som oprindeligt indvalgte medlemmet.

Jonas Benjamin Hansen blev indvalgt af gruppe A, O, C of F, som således skal indvælge det nye medlem.

Det er overfor forvaltningen oplyst, at den hidtidige suppleant Erik Frølund Thomsen ønskes udpeget som nyt bestyrelsesmedlem. Som ny suppleant ønskes ___ udpeget.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse.

Lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013 om almene boliger.

Bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2009 om normalvedtægter for en almen andelsboligorganisation.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

Ad 1.

Godkendt, at Jonas Benjamin Hansen fritages for hvervet som medlem af organisationsbestyrelsen for andelsboligforeningen Frydenhøjparken

Ad 2.

Godkendt, at Erik Frølund Thomsen udpeges som medlem af organisationsbestyrelsen for andelsboligforeningen Frydenhøjparken

Ad 3.

Godkendt, at Mikail Erman udpeges som suppleant for medlem af organisationsbestyrelsen for andelsboligforeningen Frydenhøjparken


7. Søvangsgården - låneomlægning

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende belåning vedrørende selvejende institutioner, som Hvidovre Kommune har driftsoverenskomst med. Hvidovre Kommune har driftsoverenskomst med det selvejende plejecenter, Søvangsgården, som ansøger om godkendelse af omlægning af lån i ejendommen begrundet i den lave markedsrente.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at den selvejende institution Søvangsgården omlægger to ud af tre eksisterende lån, jævnfør driftsoverenskomstens § 6.
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 372.000 kr. i 2015 og 403.800 kr. i de efterfølgende år. Beløbene tilføres kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Det selvejende plejecenter Søvangsgården har den 17. december 2014 søgt Hvidovre Kommune om godkendelse af omlægning af to ud af tre eksisterende lån hos Realkredit Danmark.

Kommunalbestyrelsen skal, jf. driftsoverenskomstens § 6, godkende omlægning af lån.

Søvangsgården ønsker lånene omlagt begrundet i den historisk lave markedsrente.

Søvangsgården er blevet tilbudt at omlægge to fastforrentede lån til nedenstående lave rente.

Nuv. lån (hovedstol)

Rente i %

Restløbetid

Nyt lån
(hovedstol)

Rente i %

Løbetid

1.

       37.383.000

3,37 %

 22 år

 34.618.000

2,04 %

 20 år

2.

       10.000.000

2,34 %

 8 år og 3 mdr.

        8.132.000

1,14 %

 12 år

De eksisterende lån skal opsiges senest pr. 31. januar 2015, således at det nye lån kan udbetales pr. den 31. marts 2015.

Den samlede helårlige besparelse ved at omlægge de eksisterende lån til en lavere rente er på henholdsvis 165.956 kr. og 237.865 kr. og dermed i alt på 403.821 kr.

Der vil ved omlægningen ske en samlet forøgelse af obligationsrestgælden på henholdsvis 52.481 kr. og 30.116 kr. og dermed i alt på 82.597 kr.

Retsgrundlag

Af driftsoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Søvangsgårdens bestyrelse fremgår af § 6, at ”Hverken institutionen eller dens bestyrelse kan uden Kommunalbestyrelsens forudgående samtykke træffe beslutning om optagelse af lån – eller ændre på lånevilkår (….).”

Økonomiske konsekvenser

Ved den foreslåede omlægning af lånene, opnås en mindreudgift til ydelser på ca. 403.800 kr. i hvert af årene fra 2016-25 og 166.000 kr. i årene 2026-35, idet det ene lån udløber i 2025.

I 2015 vil der være en mindreudgift på 372.000 kr.

Mindreudgifterne tilføres kommunens kassebeholdning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-01-2015

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

Godkendt.

Bilag

 1. VS: Låneomlægning Søvangsgården - Låneomlægning 2015 (pdf)

8. Anmodning fra Ældresagen om tilskud til lokaler

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Ældresagens anmodning om yderligere tilskud til lokaler eller tildeling af større eller flere lokaler.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at drøfte

1.om der skal gives yderligere tilskud til Ældresagen til leje af lokaler og hvordan tilskuddet skal finansieres

2.om Ældresagen skal tildeles flere eller større kommunale lokaler

Sagsfremstilling

Resume

Ældresagen har ved et møde den 6. oktober 2014, mellem borgmesteren, viceborgmesteren og Ældresagen, spurgt til muligheden for at få tildelt flere lokaler eller få yderligere tilskud til leje af lokaler.

Muligheder for støtte

Bevilling af støtte til organisationer og foreninger sker blandt andet i henhold til folkeoplysningsloven eller serviceloven.

Af folkeoplysningsloven fremgår det, at en folkeoplysende forening, som ejer eller lejer lokaler, kan modtage støtte i henhold til folkeoplysningslovens § 25-28. Imidlertid må det antages, at Ældresagen har karakter af interesseorganisation og dermed ikke kan henregnes som folkeoplysende forening. Beslutninger om støtte efter § 25-28 træffes i Kultur- og Fritidsudvalget.

Lokalestøtte tildeles også i henhold til servicelovens § 18, hvorefter der ydes støtte til frivilligt socialt arbejde. Hvidovre Kommune har fastsat, at der ikke ydes støtte til huslejeudgifter efter servicelovens § 18. Skal der ydes støtte efter § 18, skal principperne ændres. Beslutninger om støtte efter § 18 træffes i Social- og Sundhedsudvalget.

Der kan alternativt gives tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, efter servicelovens § 79. Hvis der skal tildeles støtte efter servicelovens § 79, skal det afsatte støttebeløb forhøjes. Beslutninger om støtte efter § 79 træffes i Social- og Sundhedsudvalget. Ældresagen modtager i forvejen et tilskud efter § 79.

Ydermere kan der ansøges om støtte til projekter, der profilerer kommunen udadtil, ved Økonomiudvalgets profileringspulje. Ældresagens anmodning om huslejetilskud opfylder ikke profileringspuljens kriterier.

Muligheder for tildeling af lokaler

Alternativet er at finde yderligere kommunale lokaler til Ældresagen.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 25-28, hvorefter en folkeoplysende forening, som ejer eller lejer lokaler, kan modtage støtte.

Servicelovens § 18, hvorefter der ydes støtte til frivilligt socialt arbejde.

Servicelovens § 79, hvorefter der gives tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Fordelingen af puljemidlerne, der knytter sig til servicelovens § 18, vedtages endeligt af Social- og Sundhedsudvalget d. 2. februar 2015. Puljen er finansieret af et statsligt bloktilskud på 529.000 kr., hvoraf Social- og Sundhedsudvalget fordeler 528.710 kr. i første runde. Den konkrete fordeling er fortrolig frem til endelig vedtagelse.

Puljemidlerne, der knytter sig til servicelovens § 79, udgør 50.000 kr., som Social- og Sundhedsudvalget fordeler årligt i driftstilskud til lokale pensionistforeninger. Det er vedtaget, at der maksimalt kan modtages 5.000 kr. pr. forening, ud fra udvalgets fordelingsnøgle. Ældresagen modtager også dette tilskud årligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Borgmesteren foreslog, at der ydes et tilskud til Ældresagen på 10.000 kr. i 2015 og at dette beløb finansieres af kassen. I budget 2016 indgår et forslag om at forøge puljen efter servicelovens § 79 med 10.000 kr.

Forslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

Karl Erik Høholt Jensen (V) stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på at få en udredning af hvordan man håndterer tilskud til Ældresagen eller lignede organisationer i andre kommuner, og en afklaring af hvilket gennemsnitligt udgiftsniveau andre kommuner har til støtte.

Forslaget godkendt.


9. Mandat til underskrivelse af implementeringsaftalen af Fælles Medicinkort (FMK).

Beslutningstema

I forbindelse med kommunernes implementering af det Fælles Medicin Kort (FMK) på ældreområdet, har kommunerne i mange tilfælde oplevet uoverensstemmelse mellem kommunernes egne medicinlister og medicinoplysningerne i FMK. For at gøre det muligt for kommunerne at basere deres medicinadministration på oplysningerne i FMK er det i mange sammenhænge nødvendigt at en læge foretager den nødvendige oprydning på medicinkortet.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.At godkende at KKR Hovedstaden får mandat til at underskrive implementeringsaftalen af Fælles Medicin Kort (FMK)

Sagsfremstilling

I forhandlingsaftalen mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) af 21. december 2010 fremgår det, at de praktiserende læger er forpligtiget til at tage det Fælles Medicin Kort (FMK) i brug i takt med at regionerne tager løsningen i brug.

Lægernes basishonorar blev i samme aftale forhøjet med 75 mio. pr. 1. april 2011 og yderligere 50 mio. kr. pr. 1. april 2012 blandt andet for anvendelse og drift af FMK. Der er tale om varige midler. Herudover fik hver overenskomsttiltrådt læge 2.500 kr. til tilskud til udgifter vedr. installering af FMK.

Grundet forsinkelser i implementeringen af FMK i sygehusvæsenet, manglende varetagelse af igangsætningsopgaven i regionerne og tekniske problemer med FMK i de praktiserende lægers og hospitalernes egne systemer (jf. Rigsrevisionens rapport af september 2014), er der i forbindelse med kommunernes implementering af FMK konstateret mangelfulde og ikke ajourførte medicinkort.

For at gøre det muligt for kommunerne at basere deres medicinadministration på oplysningerne i FMK, er det nødvendigt, at der foretages en oprydning i forbindelse med igangsætning af udvalgte medicinkort på FMK.

Ved en oprydning i forbindelse med igangsætning af FMK tages der stilling til alle løse recepter i FMK, relevante recepter løftes op i borgerens medicinkort, og ikke relevante ordinationer slettes. Oprydningen sikrer, at borgerens medicinkort på FMK afspejler aktuel medicinering1 på oprydningstidspunktet. Forudsat at alle fremadrettede ordinationer foretages i FMK, og at FMK i øvrigt anvendes korrekt, vil der alene være behov for at gennemføre oprydning i forbindelse med igangsætning af det enkelte medicinkort én gang.

KL og Danske Regioner er enige med de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om, at denne opgave ikke er dækket af lægernes overenskomst.

KL har den 18. december 2014 opnået enighed med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner om en aftale for igangsættelse af arbejdet med det Fælles Medicinkort.

Enigheden har tre elementer:

1.En implementeringsaftale om lægernes varetagelse af oprydning i forbindelse med igangsætning af FMK efter kommunens anmodning.

2.Der udarbejdes snarligt en rammeaftale om kvalitetssikring som kommunerne igennem Praksisplanudvalget kan vælge at tiltræde.

3.En generel beskrivelse af lægernes forpligtigelser og dertil hørende honorering i forbindelse med anvendelsen af FMK.

Aftalen betyder, at kommunerne og regionerne samlet afsætter en pulje på hver 15 mio. kr. til oprydningsopgaven. Kommunen og regionen betaler hver 50 pct. af de 300 kr. som ydelsen koster.

Opgaven bestilles af kommunen og består i, at lægen på kommunens foranledning, forholder sig til den eksisterende medicinliste, som kommunen håndterer medicin efter, epikriser og andre relevante notater og rydder op i de løse recepter, således at medicinkortet, afspejler den aktuelle medicinering.

Det anslås, at der er 100.000 borger i alt i KKR Hovedstaden, som omfattes af aftalen.

For hurtigt at komme videre med implementeringen af Det Fælles Medicinkort er det nødvendigt at kommunerne handler hurtigt og giver mandat til de kommunale medlemmer af praksisplanudvalget.

Danske Regioner, KL og PLO er derfor enige om at opfordre de regionale samarbejdsparter (kommunerne i den enkelte region, regionen og PLO-Regionalt) til at tiltræde implementeringsaftalen hurtigst muligt med henblik på ikrafttræden senest 1. februar 2015.

KKR-formandskabet skal derfor bede om en positiv tilkendegivelse fra alle kommuner om, at kommunalbestyrelsen giver KKR-repræsentationen i Praksisplanudvalget mandat til at underskrive implementeringsaftalen senest den 1. februar 2015.

Efter de lokale parter har underskrevet aftalen kan kommunerne anmode lægerne om en oprydning i forbindelse med igangsætning af FMK i henhold til aftalen og i takt med implementering af FMK.

De nærmere betingelser og byrdefordeling fremgår af bilag vedlagt sagsfremstillingen.

Økonomiske konsekvenser

Det anslås, at aftalen for Hvidovre Kommunes vedkomne vil betyde en yderligere byrdefordeling på 112.500 kr.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-01-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Det bemærkes, at forvaltningen oplyste, at der i beskrivelse af økonomiske konsekvenser er angivet 112.500 kr., hvilket rettelig skal være 116.500 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

Godkendt.

Bilag

 1. Brev Oprydning i forbindelse med igangsætning af det Fælles Medicinkort (pdf)
 2. Bilag Udkast til enighed mellem KL DR PLO vedr FMK i kommunerne (pdf)
 3. Bilag Udkast til lokal implementerings aftaler mellem kommuner regioner DOK104 (pdf)
 4. Estimat af byrdefordeling region hovedstaden (pdf)

10. Sundhedsaftale 2015-2018

Beslutningstema

Det er tredje gang siden Kommunalreformen, at den lovpligtige sundhedsaftale skal indgås mellem Region og kommuner i regionen. Der skal tages stilling til endelig godkendelse af sundhedsaftalen for perioden 2015-2018.

Indstilling

BV indstiller til SSU at Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Sundhedsaftale 2015-2018
 2. at Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Inden udgangen af januar 2015 skal der indgås en sundhedsaftale for perioden 2015 – 2018. Det er tredje gang siden Kommunalreformen, at den lovpligtige sundhedsaftale skal indgås mellem Region og kommuner i regionen.

Sundhedsaftalen består af en politisk del og en administrativ del. Den administrative del konkretiserer indholdet i den politiske aftale.

Det er Sundhedskoordinationsudvalgets opgave at udarbejde forslag til sundhedsaftalen. Den endelige godkendelse sker i regionsrådet og i de enkelte kommunalbestyrelser.

Sundhedsaftalen omfatter alle borgere, som har behov for indsatser på tværs af sektorerne, og den har derfor stor betydning for sundhedsområdet. I takt med at hospitalernes opgaver bliver mere specialiserede, varetager kommunerne i samarbejde med bl.a. praktiserende læger flere sundhedsopgaver tæt på borgeren.

Afsættet for arbejdet med sundhedsaftalen er bredt. Det kommunale afsæt er især Kommunernes Landsforenings udspil om Det nære sundhedsvæsen og rammepapirer for udviklingen af det nære sundhedsvæsen på det somatiske og det psykiatriske område.

Fire politiske visioner

Sundhedsaftalens politiske del er bygget omkring fire visioner:

 • At borgeren oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
 • At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer
 • At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
 • At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen

Til hver af de fire visioner er der beskrevet målsætninger for sundhedsaftalen. Målsætningerne udmøntes i mere konkrete indsatser i den administrative del af sundhedsaftalen, hvor det også fremgår, hvordan der følges op på målene. Sundhedsaftalen foreslår som noget nyt, at der arbejdes med årlige implementeringsplaner, som folder indsatserne ud.

Forvaltningens bemærkninger til processen

Sundhedsaftalen er udviklet i en bredt veltilrettelagt involverende proces, der har styrket samarbejdet i det tværsektorielle felt.

Den politiske og administrative samarbejdsstruktur har givet et godt udgangspunkt for at sætte et kommunalt præg på sundhedsaftalen.

Eksempelvis skal der i aftaleperioden arbejdes mod hurtigere fremsendelse af information fra hospital til praktiserende læger. Det er især vigtigt, når en borger har brug for kommunens hjælp efter en indlæggelse.

Retsgrundlag

Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i Sundhedslovens §§ 203-205, samt i bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 17. december 2013, punkt 14, drøftede Kommunalbestyrelsen Høring vedrørende fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III, og godkendte positivt høringssvar.

Den 26. juni 2014, punkt 10, drøftede Kommunalbestyrelsen Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015 – 2018, og godkendte positivt høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

For at understøtte udmøntning og implementering af Sundhedsaftale 3 er det besluttet at udarbejde årlige implementeringsplaner. Implementeringsplanerne muliggør fælleskommunal prioritering af midler til sundhedsområdet. Processen for indgåelse af implementeringsplanerne påbegyndes i Sundhedskoordinationsudvalget. Udarbejdelsen af implementeringsplanerne tilpasses den kommunale budgetlægningsproces, så kommunerne har mulighed for at inddrage planerne i den årlige budgetlægning. Det er aftalt, at der sker en samtidig udarbejdelse af implementeringsplanerne for 2015 og 2016. Da den kommunale budgetproces for 2015 er afsluttet, vil implementeringsplanerne for 2015 som udgangspunkt ikke have økonomiske implikationer for kommunerne. Finansieringen af implementeringsplanerne vil for de efterfølgende år skulle indgå i den kommunale budgetlægning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sundhedsaftalen bidrager til at videreudvikle den regionale og kommunale sundhedsindsats til gavn for borgernes sundhedstilstand.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 12-01-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Ældrerådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Liste H afventer sagens behandling i Økonomiudvalget, da Handicaprådets høringssvar der vil indgå i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

Godkendt.

Bilag

 1. Følgebrev til Sundhedsaftale 2015 - 2018 (pdf)
 2. Samlet forslag til Sundhedsaftale 2015 - 2018 (pdf)
 3. Bilagsoversigt til Sundhedsaftale 2015 - 2018 (pdf)
 4. Ældrerådets høringssvar til Sundhedsaftale 2015_2018 (pdf)
 5. Handicaprådets høringssvar Sundhedsaftale 2015-2018 (pdf)

11. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF's Gamle Kæmper

Beslutningstema

Der skal tages stilling til HIFs Gamle Kæmpers ansøgning om indgåelse af reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HIFs Gamle Kæmper.

Indstilling

KTMA indstiller til KF at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HIFs Gamle Kæmper for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2018

Sagsfremstilling

HIFs Gamle Kæmper har fremsendt ansøgning om indgåelse af reklameaftale med Hvidovre Kommune.

HIFs Gamle Kæmper etablerede for to år siden en terrasse foran ungdomscafeteriet ”Tutten” på Hvidovre Stadion. Terrassen er et flittigt brugt opholdssted for børn og unge efter træning og kamp. Desuden benytter mange forældre stedet, når ungdomsholdene spiller kampe på bane 2. 

Baggrunden for ansøgningen skal ses i lyset af, at ansøger ønsker at beklæde det eksisterende værn, der er rundt om terrassen, for at begrænse træk og vind på terrassen. For at delfinansiere projektet, ansøger HIFs Gamle Kæmper om tilladelse til at lade beklædningen fungere som reklameplads for lokale firmaer.

Foreningens indtjente midler fra salg af reklamepladser vil gå ubeskåret til pige/dame-hold og drenge/herre-hold i HIF. Det værende sig i form af tilskud til træningsophold i Danmark eller udlandet, deltagelse i turneringer med rejseomkostninger, træningsrekvisitter, støtte til unge talenter fra familier med få penge m.v.

Faktaboks

Støtteforeningen HIFs Gamle Kæmper blev stiftet i 1999 af en række tidligere divisionsspillere i Hvidovre Idræts Forenings fodboldafdeling. Gennem årene har HIFs Gamle Kæmper vokset sig stor, og i dag har foreningen ca. 300 medlemmer. Af disse bidrager 40-50 med ulønnet frivilligt arbejde ved HIFs Gamle Kæmpers arrangementer.

Ejendomsafdelingen har, i forhold til sikkerhed og vedligehold, ingen indvending mod, at der monteres beklædning på det eksisterende værn.

Plan- og Miljøafdelingen har i byggetilladelse af 25. september 2014 givet HIFs Gamle Kæmper tilladelse til skiltning. Byggearbejdet må kun udføres i henhold til det godkendte ansøgningsmateriale. Såfremt der ønskes ændringer, skal Plan- og Miljøafdelingen oplyses herom, forinden ændringerne udføres.

Kultur- og Fritidsafdelingen anbefaler, at der indgås en reklameaftale med HIFs Gamle Kæmper.

Det skal bemærkes, at der er indgået en reklameaftale med Hvidovre Fodbold A/S omkring reklamering på bane 1, som er beliggende tæt ved HIFs Gamle Kæmpers klubhus.

Aftalen har været til udtalelse i Juridisk Afdeling, som bemærker, at klubben er ansvarlig for enhver ting eller personskade, som reklamerne måtte påføre ting eller personer.  I henhold hertil, er Klubben forpligtiget til at tegne en ansvarsforsikring.

Aftalen har været til udtalelse hos HIFs Gamle Kæmper og Stadioninspektøren, som ingen bemærkninger har til aftalen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

HIFs Gamle Kæmper har indgået en forpagtningsaftale med Hvidovre Kommune. Aftalen omhandler lokalet Gammel Klubhus på Hvidovre Stadion. Cafeteriet i lokalerne drives under navnet ”Cafeteriet Gl. Klubhus”. Forpagtningsperioden løber fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-01-2015

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2015

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

Godkendt.

Bilag

 1. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF's Gamle Kæmper (pdf)
 2. Byggetilladelse.BR10 - HIF's Gamle Kæmper (pdf)
 3. Ansøgning fra HIF's Gamle Kæmper (pdf)

12. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-01-2015

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til notat om indfrielse af gæld med hjemfaldsmidlerne. Borgmesteren oplyste, at notatet er under udarbejdelse.

Finn Gerdes (A) spurgte til artikler i bladet Teknik og Miljø om kommunernes tab i forbindelse med karteller inden for byggebranchen, og om Hvidovre Kommune har brugt nogle af de byggefirmaer. Der udarbejdes et notat.

Ivan Fogtmann (O) spurgte til uroen i Avedøre og en konkret hændelse. Borgmesteren orienterede om møde med boligorganisationerne og politiet om at bevare roen i boligområderne, og der er fortsat er fokus på området.