Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dagsorden - Kommunalbestyrelsen den 9. september 2014

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 9. september 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kashif Ahmad (H)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mette Dencker (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-09-2014

Borgmesteren orienterede om, at der til punktet på tillægsdagsordenen er kommet yderligere materiale. Det er sendt ud på mail, og omdelt i kopi.

Dagsordenen med tillægsdagsorden godkendt.

Bilag

 1. Bilag udleveret på KB den 09.09.14. Klasse og elevtalpr. 05.09.14 (pdf)

2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-09-2014

Ingen meddelelser.


3. 1. behandling af budgetforslag 2015 og overslagsårene 2016-2018

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Udtalelse fra medarbejdersiden i Hoved-MED om budget 2015 er vedlagt som bilag.

Ad 2, 3, 4, 5, 9, 10 og 11 anbefales godkendt

Øvrige punkter oversendes til budgetbehandlingen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-09-2014

Økonomiudvalgets indstillinger godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at servicedriftsudgifterne søges lagt 4,6 mio. kr. over servicerammen
 1. at godkende indarbejdelsen af det seneste pris- og lønskøn i budgettet
 1. at godkende at tekniske korrektioner på 4,2 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag C- Tekniske korrektioner
 1. at godkende, at de økonomiske konsekvenser som følge af ændrede forudsætninger på overførselsindkomstområdet på 9,9 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget, jf. bilag D – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
 1. at godkende, at de økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet på 2,6 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag E – Lov- og cirkulæreprogram
 1. at Direktionens forslag til driftsudvidelser og -reduktioner behandles, jf. bilag F – Forslag til driftsudvidelser og -reduktioner
 1. at de foreliggende forslag til udmøntning af reduktionen på 1,5-2,0 % i 2015-2016 behandles, jf. bilag G – Restudmøntning af 0,5-2 % besparelse
 1. at forslag til anlægsoversigt drøftes, jf. bilag H og I – Anlægsoversigt og bemærkninger til anlægsoversigt
 1. at forslag til takster indarbejdes i budgetforslaget, jf. bilag J- Takster
 1. at bilag A - notat om finansieringsmuligheder og bilag B – budgetrapport på drift, drøftes og tages til efterretning

 2. at de indkomne høringssvar indgår i budgetbehandlingen, jf. bilag K – Høringssvar og udtalelser

Supplerende sagsfremstilling

I forhold til finansieringsoversigten, som den forelå til Økonomiudvalgets 1. behandling, er der nu taget højde for efterfølgende ændringer, som er indarbejdet i den reviderede finansieringsoversigt:

·Hvidovre Kommune har modtaget særtilskud jf. §17 og §19 i ”Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner” på i alt 14 mio. kr. Det giver en tilsvarende forbedring af likviditeten.

·Lov- og cirkulæreprogrammet er korrigeret med den allerseneste viden i forhold til konsekvenserne af forlænget indfasning af vejledningsopgaver i UU-Centrets regi. I 2015 medfører dette en forbedring af likviditeten på 0,4 mio. kr. Derudover har beregninger af de estimerede udgifter til ændrede vederlag for varetagelse af kommunale hverv medført en forbedring af likviditeten på 0,1 mio. kr. 

Den samlede forbedring er således på 14,5 mio. kr. i 2015. Den likvide beholdning i budgetforslaget ændres dermed fra en negativ påvirkning med 10,7 mio. kr. til en positiv påvirkning med 3,8 mio. kr. jf. bilag L. 

Sagsfremstilling

Indledning

Det fremgår af lov om kommunernes styrelse, Styrelseslovens § 37, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget og overslagsårene til Kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår.

Til brug for Økonomiudvalgets behandling af budgettet for 2015 og overslagsårene 2016-2018 foreligger følgende bilagsmateriale:

A.Notat vedr. finansieringsmuligheder

 1. Budgetforslag 2015 og overslagsår 2016-2018 i form af budgetrapport på drift/refusion på hovedkonto 00-06.
 2. Oversigt over tekniske korrektioner
 3. Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat)
 4. Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram 2015-2018
 5. Direktionens forslag til driftsudvidelser og –reduktioner
 6. Direktionens forslag til restudmøntning af 0,5 - 2,0 % besparelsen for 2015-2016
 7. Direktionens forslag til anlægsoversigt 2015 med ændringer for overslagsårene
 8. Bemærkninger til anlægsoversigt 2015-2018
 9. Forslag til basisbudgettets takster for 2015
 10. Indkomne høringssvar og udtalelser

Direktionen udsendte den 1. august 2014 et administrativt forslag til ”Budget i balance”.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i basisbudgettet for 2015, som det så ud ved vedtagelsen af budget 2014. Siden vedtagelsen er basisbudgettet for 2015 opdateret gennem indarbejdelse af ændringer i budgettets grundparametre. Det drejer sig bl.a. om nye pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, ændrede forudsætninger for indtægtsbudgettet, som følge af ændring i befolkningens sammensætning, indarbejdelse af konjunkturnotat omhandlede overførselsudgifter samt Økonomiaftalen for 2015 indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.

Hertil kommer konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet samt Direktionens forslag til driftsudvidelser og –reduktioner. Som et særskilt element foreligger desuden forslag til restudmøntningen for 2015 og 2016 af den 0,5 % -2,0 % rammebesparelse, der blev vedtaget i tilknytning til Budget 2013.

Budgetforslaget for anlægsområdet er baseret på et analysearbejde der er gennemført igennem foråret 2014 og som omhandler alle anlægsprojekter i Hvidovre Kommune. Analysearbejdet er suppleret med Direktionens prioritering af nye fremkomne forslag. Prioriteringen har taget udgangspunkt i en vurdering af nødvendighed.

Hvidovre Kommune har ansøgt om særtilskud jf. § 17 og § 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Eventuel imødekommelse af ansøgningerne er ikke indregnet i budgetforslaget. Meddelelse om imødekommelse af disse ansøgninger modtages ultimo august. For 2014 har Hvidovre Kommune modtaget i alt 13,9 mio. kr. fra puljerne.

Ændringer efter fremlæggelse af Direktionens forslag til ”Budget i balance”

Der er efter fremlæggelsen af Direktionens budgetforslag (udsendt 1. august 2014) indarbejdet ændringer, som der redegøres for nedenfor.

Af budgetforslaget fra 1. august fremgår det, at der forventes en positiv påvirkning af kassebeholdningen på 2,8 mio. kr. i 2015.

Det har efterfølgende vist sig, at den forudsatte låntagning i årene 2015- 2017 rettelig har en anderledes fordeling mellem årene end forudsat. Således forudsættes låneoptaget i 2015 at blive 15 mio. kr. lavere i 2015, 5 mio. kr. mindre i 2016 og 20 mio. kr. højere i 2017. Det påvirker de likvide aktiver i årene med de nævnte beløb.

Direktionen har et mål om, at de likvide aktiver i budgetforslaget til 1. behandlingen er i balance for 2015. Som følge af de ændrede forudsætninger for låneoptaget i 2015 og dermed forbruget af de likvide aktiver, har Direktionen gennemgået forslagene til aktivitetsudvidelser, som de forelå ved udsendelsen af budgetforslaget den 1. august 2014 og har reduceret udvidelsesforslagene med i alt 4,1 mio. kr.

Oversigt over driftsudvidelser og bemærkninger til disse fremgår af bilag F.

Samlet set medfører den ændrede fordeling af låntagningen i 2015-2017, Direktionens forslag til ændringer til aktivitetsudvidelser på driften samt konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet følgende ændringer i de forudsatte likvide aktiver.

Ændringer i de likvide aktiver ved 1. behandling af budget 2015- 2018

I mio. kr. (- = øget kassetræk)

2015

2016

2017

2018

Ændring af likvide aktiver per 1. august

2,8

-57,4

-49,5

34,8

Ændret låntagning

-15,0

-5,0

20,0

0

Ændrede driftsudvidelser

4,1

3,1

3,4

3,4

Lov- og cirkulæreprogram

-2,6

-1,1

-0,4

-0,4

Ændringer i alt i ft. Budget i balance

-13,5

-3,0

23,0

3,0

Ændringer af likvide aktiver ved 1. behandling af budget

-10,7

-60,4

-26,5

37,8

I dette resultat er der ikke taget højde for eventuelle særtilskud fra puljer til § 17 og § 19 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Bundlinjen i budget 2015

Som det fremgår af bilag A, notat om finansieringsmuligheder, er budgetudgangspunktet – under de givne forudsætninger, bl.a. anlægsudgifter for 156,5 mio. kr. – et finansieringsunderskud på 10,7 mio. kr.

Der kan forventes yderligere finansieringsunderskud i årene 2016-2017, hvilket er udtryk for en generel strukturel ubalance, der afspejler det valgte serviceniveau og anlægsniveauet.

Kommunens serviceramme

Kommunens serviceramme for 2015 kan opgøres til 2.450,5 mio. kr. jf. afsnittet herom i bilag A – notat om finansieringsmuligheder.

Servicedriftsudgifterne i budgetforslaget omfatter basisbudgetter korrigeret med tekniske korrektioner, Lov- og cirkulæreprogram, driftsudvidelser og –reduktioner samt konsekvenser af overudmøntning af 0,5-2 % besparelser. Servicedriftsudgifterne udgør herefter 2.455,1 mio. kr.

Servicedriftsudgifterne ligger dermed 4,6 mio. kr. over servicerammen.

Tekniske korrektioner

I bilag C er samlet forvaltningernes forslag til tekniske korrektioner til budget 2015, som i alt udgør 4,2 mio. kr.

Det indstilles, at det godkendes, at de tekniske korrektioner indregnes i budgettet.

Overførselsudgifter

Af bilag D – Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotatet) vurderes, at der i 2015 g overslagsårene vil være mindreudgifter til overførselsudgifter på 9,9 mio. kr.

Det indstilles, at det godkendes, at de forventede mindreudgifter til overførselsudgifter indregnes i budgettet.

Lov- og cirkulæreprogrammet

De økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune af Regeringens Lov- og cirkulæreprogram for 2015 udgør 2,6 mio. kr. jf. oversigten i bilag E. Beløbet dækker over både udgifter og indtægter.

I beløbet indgår Hvidovre Kommunes andel af de i økonomiaftalen afsatte midler til sundhedsområdet (3,5 mio. kr.)

Det indstilles, at konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet indregnes i budgettet.

Forslag til driftsudvidelser og –reduktioner

Af bilag F – driftsudvidelser og –reduktioner med bemærkninger fremgår Direktionens forslag på i alt 5,3 mio. kr.

Udmøntning af den resterende del af den vedtagne reduktion på 0,5 % - 2 % i 2015-2016

I bilag G fremgår forslag til restudmøntning af den vedtagne reduktion på 1,5 % i 2015 akkumulerende til 2 % i 2016.

Det indstilles, at Direktionens forslag til udmøntning af den vedtagne reduktion drøftes med henblik på indarbejdelse i budgettet. I Direktionens forslag overstiger forslagene til udmøntning de indregnede besparelser med 2,6 mio. kr. i 2015. Disse indgår i budgetforslaget.

Anlægsoversigten

Kommunerne må, som led i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL i 2014 anvende i alt 17,5 mia. kr. Anlægsrammen fordeles efter forhandling.

Den kommuneopdelte fordeling af denne ramme kendes ikke i skrivende stund, idet dette spørgsmål bl.a. drøftes på et borgmestermøde den 1. september 2014. Kommunens ideelle andel vil udgøre ca. 170 mio. kr.

Der er indregnet anlægsudgifter for 156,5 mio. kr. Det er Direktionens samlede forslag til anlægsaktiviteter, der danner rammen om anlægsforslaget ved 1. behandlingen. En samlet oversigt heraf med bemærkninger fremgår af bilag H og I – Anlægsoversigt og bemærkninger.

Takster

Basisbudgettets takster oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling jf. bilag J.

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar og udtalelser, som fremgår af bilag K – Høringssvar og udtalelser.

Bilag

 1. Bilag A - Notat om finansieringsmuligheder (pdf)
 2. Bilag B - Budgetforslag 2015-2018, drift og refusion (pdf)
 3. Bilag C - Tekniske korrektioner 2015-18 (pdf)
 4. Bilag D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter (konjunkturnotat) (pdf)
 5. Bilag E - Lov- og cirkulæreprogram 2015 (pdf)
 6. Bilag F - Forslag til driftsudvidelser og reduktioner (pdf)
 7. Bilag G - Forslag til udmøntning af 0,5 - 2 % (pdf)
 8. Bilag H - Anlægsoversigt (pdf)
 9. Bilag I - Bemærkninger til anlægsoversigt (pdf)
 10. Bilag J - Takster (pdf)
 11. Bilag K - Høringssvar og udtalelser (pdf)
 12. Udtalelse fra medarbejdersiden i Hoved-MED om budget 2015 (pdf)
 13. Bilag L - Korrigeret finansieringsoversigt (pdf)

4. Ansvarlig lånekapital til Amager Bakke

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-09-2014

Godkendt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen vedr. Amager Bakke til efterretning med henblik på drøftelse og videre behandling i budgetprocessen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med energianlægget Amager Bakke har Amager Ressource Center (ARC) i de sidste to år været i dialog med ejerkommunerne og en række private fonde om etablering af et rekreativt anlæg ved energianlægget Amager Bakke. Det rekreative anlæg bliver det første af sin slags i verden og vil bl.a. rumme Danmarks største skibakke, klatrefaciliteter ( med verdens højeste klatrevæg) en cafe i 85 meters højde ved anlæggets udkigsplatform, publikumsfaciliteter og grønne vandrestier op ad anlæggets tagflade. Det rekreative anlæg ønskes åbnet samtidig med den officielle åbning af energianlægget, hvilket forventes at ske i sidste halvdel af 2017.

Formålet med etableringen af projektet er at

·tiltrække turister og markedsføre hele hovedstadsområdet

·skabe et unikt tilbud til de i alt ca 70.500 skolebørn i Hovedstadsområdet

·skabe et grønt vartegn med international opmærksomhed

·etablere et enestående fritidstilbud til borgerne i regionen – og de 250.000 skiløbere, der bor her

·skabe et samlingssted for foreninger, klubber og frivillige 

I forbindelse med forberedelsen af det rekreative anlæg er foretaget undersøgelser i forhold til business case og en række følsomhedsanalyser. (Se bilag)

Business casen bygger på, at det rekreative anlæg ejes af en erhvervsdrivende fond og drives af en kommerciel forpagter, der løbende betaler en forpagtningsafgift til dækning af reinvesteringsudgifter, tagleje m.v. Det er en mulighed at Fonden selv kan stå for driften. Dette undersøges fortsat. Det har i de indledende drøftelser været en forudsætning at projektet ikke påfører ejerkommunerne driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede finansieringsplan for tagprojektet ser ud som følger

Ejerkommuner (60% af den samlede investeringssum):

Københavns Kommune               30,8 mio. kr.

Frederiksberg Kommune             5,5

Hvidovre Kommune                   2,8

Tårnby Kommune                      2,3

Dragør Kommune                      0,8

Kommunalfinansiering i alt          42,2

Derudover forudsættes en fondsfinansiering på 40% af anlægssummen i alt 28,2 mio. kr.

Den samlede anlægssum for det rekreative anlæg beløber sig således til 70,4 mio. kr.

De kommunale indskud forudsættes tilvejebragt som ansvarlig lånekapital. Lånebetingelserne er beskrevet i bilag. Der foreslås et 30 års uopsigeligt lån, med en afdragsfri periode på 25 år fra idriftsættelse. Rente 2,5%, fastforrentet. Renten betales årligt såfremt fondens nettoresultat efter tilskrivning af renter ikke er negativ og fondens frie kapital  andrager minimum 2,5 mio. kr.

Efter udløb af den afdragsfrie periode træder ejerkommunerne sammen med fondens bestyrelse og træffer beslutning om betaling af afdrag.

Bilag

 1. Resume finansiering af rekreativt anlæg ved Amager Bakke notat af 03.07.2014.pdf (pdf)
 2. Oplæg lånebetingelser interessentkommuners ansvarlige lån til rekreative anlæg Amager Ressourcecenter Deloitte.pdf (pdf)
 3. Vurdering af business casen for det rekreative anlæg ved Amager Bakke.pdf (pdf)

5. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 09-09-2014

Ingen bemærkninger.


6. Ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 04-09-2014

Vedr. den dispensation der vedrører Langhøjskolen:

For Gruppe A, O og V

Imod Liste H

Godkendt.

Vedr. den dispensation der vedrører Præstemoseskolen:

For: Gruppe A og V med bemærkning om,  at man henstiller til at der afsættes ekstra ressourcer til de to klasser.

Imod: Gruppe O og Liste H.

Godkendt

Liste H brugte standsningsretten og begærede sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen oplyste, at den eksisterende klassesammensætning vil fortsætte indtil Kommunalbestyrelsen har afgjort sagen.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at Børne- og Undervisningsudvalget imødekommer ansøgningerne om dispensation fra folkeskolelovens § 17

Supplerende sagsfremstilling

Der gøres opmærksom på, at nærværende dagsorden, dagsordenpunkt og det til dagsordenspunktet fornødne materiale ikke er udsendt inden 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet og styrelseslovens § 8, stk. 4 er derfor ikke overholdt.

Dette skyldes, at et medlem af Børne- og undervisningsudvalget på udvalgets møde torsdag den 4.9.2014, efter udsendelse af kommunalbestyrelsens dagsorden har anmodet om at få en af udvalgets sager på til behandling i kommunalbestyrelsen, jfr. styrelseslovens § 11.

Det er dog forvaltningens vurdering, at sagen ikke kan udsættes, idet sagen omhandler dispensation fra folkeskolelovens § 17  og dermed er af hastende karakter og derfor skal behandles på førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. De to 0 klasser på Præstemoseskolen som sagen omhandler er fordelt og eleverne er ved at finde sig til rette i deres klasser. Elever og forældre har behov for at få en afklaring af, om der fortsat skal være to klasser eller om der skal etableres en tredje klasse. Herudover har skolen behov for en afklaring i forhold til planlægning af undervisning, lærerbesætning, lokalebrug og økonomi fremadrettet i forhold til årgangen.

På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at der kan træffes beslutning i nærværende sag efter styrelseslovens § 8, stk. 5 uanset, at 4 dages fristen ikke er overholdt, da sagen ikke tåler udsættelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen har modtaget to ansøgninger om dispensation fra folkeskolelovens § 17 vedrørende maksimal klassestørrelse på 28 elever ved skoleårets begyndelse. Der er i begge tilfælde tale om 0. klasserne for skoleåret 2014/2015.

Præstemoseskolen

Indskrivningen til skolestart i august 2014 fandt sted i december 2013. Indskrivningen resulterede i, at 57 kommende 0.klasses elever blev indskrevet på Præstemoseskolen. Eleverne blev fordelt på to klasser.

Forældrene kunne herefter klage til Børne- og Undervisningsudvalget, hvis de ved indskrivningen havde fået afslag på at få deres børn indskrevet på Præstemoseskolen. Forvaltningen modtog dog ingen klager over afslag på frit skolevalg, der omhandlede Præstemoseskolen.

Primo august 2014 havde Præstemoseskolen to 0. klasser med 28 elever i hver. På dette tidspunkt var grænsen på maksimalt 28 elever pr. klasse dermed nået.

Præstemoseskolen har efterfølgende fået to tilflyttere og søger derfor dispensation til at fordele eleverne, så der bliver to 0. klasser med 29 elever i hver.

Langhøjskolen

Skoleindskrivningen i december 2013 resulterede i, at 76 kommende 0.klasses elever blev indskrevet på Langhøjskolen. Eleverne blev fordelt på tre klasser.

I månederne efter indskrivningen modtog forvaltningen ni klager over afslag på frit skolevalg, der omhandlede skoleskift til og fra Langhøjskolen. Klagerne blev behandlet på møder i Børne- og Undervisningsudvalget den 11. marts og den 3. april 2014. Klagerne førte til, at udvalget tilbød plads til tre elever på Langhøjskolen. To af eleverne tilhørte Engstrandskolens distrikt, mens den sidste elev tilhørte Frydenhøjskolens distrikt.

Primo august 2014 havde Langhøjskolen tre 0. klasser med henholdsvis 27, 28 og 28 elever. På dette tidspunkt var grænsen på maksimalt 28 elever pr. klasse dermed nået for to af klasserne.

Langhøjskolen har ligeledes fået to tilflyttere efterfølgende og søger derfor dispensation til at fordele eleverne, så der bliver tre 0. klasser med henholdsvis 28, 28 og 29 elever.

Udfordringer ved et afslag  

Afvises skolernes ansøgninger om dispensation, vil hver af de to skoler være nødt til at oprette endnu et spor, således at der på Præstemoseskolen bliver tre spor, mens Langhøjskolen får fire spor. Dette giver først og fremmest udfordringer i forhold til de fysiske rammer - i særdeleshed for Præstemoseskolen, da skolens fysiske rammer ikke giver mulighed for at oprette en tredje 0. klasse.

Derudover vil der være økonomiske konsekvenser ved oprettelse af endnu en klasse på hver skole, da skolerne skal tildeles midler til aflønning af yderligere pædagogisk personale (en børnehaveklasseleder og en pædagog pr. klasse). Udgiften hertil vil være 403.000 kr. pr. klasse i 2014 og 967.000 kr. i de efterfølgende år pr. klasse. Gives der afslag på dispensationsansøgningerne, medfører det således et behov for en bevilling på 806.000 kr. i alt i 2014 og 1.934.000 i de efterfølgende år. 

Bevaring af de nuværende antal spor

Det er skolernes erfaring, at elevtallene i 0. klasserne oftest falder i løbet af det første skoleår, da nogle af eleverne må gå 0. klasse om og således ikke fortsætter i klassen.

Begge skoler er samtidig opmærksomme på de udfordringer, de store klassestørrelser kan medføre, og er derfor klar til at indsætte ekstra ressourcer, hvis der bliver behov for det.

Børne- og Velfærdsforvaltningen anbefaler derfor, at ansøgningerne om dispensation imødekommes, således at begge skoler får mulighed for at fastholde de nuværende antal spor på 0. klassetrin.

Skolernes ansøgninger er begge vedlagt som bilag.

Bilag

 1. Bilag 1 - Ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17 - Præstemoseskolen (pdf)
 2. Bilag 2 - Ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17 - Langhøjskolen (pdf)