Referat - Kommunalbestyrelsen 2014-2017 den 26. juni 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 26. juni 2014
Mødetidspunkt: Kl. 07:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mette Dencker (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Anders Liltorp deltog i stedet for Ømer Kuscu. Kim Holm deltog i stedet for Arne Bech. Kit Claudi deltog i stedet for Steen Ørskov Larsen. Anders Wolf Andresen deltog i stedet for Niels Ulsing under behandlingen af punkt 9.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Borgmesteren redegjorde for baggrunden for det ekstraordinære møde, herunder årsagen til aflysningen af det ordinære møde.

Mogens Leo Hansen (Ø) meddelte, at mødet var indkaldt ulovligt og at de beslutninger, der træffes er ulovlige og vil blive indbragt for Tilsynet.

For: Gruppe A, F, O, V og C.

Liste H og Gruppe Ø var ikke i stand til at stemme om dagsordenens godkendelse, under henvisning til, at mødet var indkaldt ulovligt og at de beslutninger, der træffes er ulovlige og vil blive indbragt for Tilsynet.

Dagsordenen godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Ingen meddelelser.


3. Medlemsforslag fra Liste H, sponsoraftale

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

For: Liste H og Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A, O, F og C med bemærkning om, at forslaget om en sponsorpulje bør indgå i budgetdrøftelserne for budget 2015. Gruppe C stemmer imod, da Gruppe C ikke går ind for ufinansierede tillægsbevillinger, og henviser Liste H til at fremsætte denne form  for forslag til den fælles tværgående prioritering ved den årlige budgetbehandling.

Undlader: Gruppe V med bemærkning om, at forslaget om en sponsorpulje bør indgå i budgetdrøftelserne for budget 2015.

Forslaget forkastet.

Sagsfremstilling

Liste H foreslår, at

der afsættes 600.000 kr. til en sponsorpulje.

Puljen fordeles af Kultur- og fritidsudvalget efter ansøgning fra foreninger, der har et særligt tilbud til Hvidovre kommune.

Den aktuelle støtte til HBC finansieres naturligt af sponsorpuljen.

Bilag:  Relevante artikler fra Hvidovre Avis  17/6 – 2014.

Bilag

 1. Artikel Hvidovre Avis 17. juni 2014 - Arne Bech (pdf)
 2. Artikel Hvidovre Avis 17. juni 2014 - Erling Borgstrøm (pdf)

4. Valg af 1 nyt kommunalbestyrelsesmedlem og 1 stedfortræder til ungdomsskolens bestyrelse

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Charlotte H. Larsen (O) valgt som medlem af ungdomsskolens bestyrelse med Mette Dencker (O) som stedfortræder.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

1.at der vælges 1 nyt kommunalbestyrelsesmedlem og 1 ny stedfortræder til ungdomsskolens bestyrelse

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 10. december 2013 udpegede valggruppe A, O, F, C Mette Dencker som medlem af ungdomsskolens bestyrelse med Charlotte H. Larsen som stedfortræder.

Gruppe O har ved e-mail af 18. juni 2014 oplyst, at Mette Dencker på grund af arbejdspres ønsker at udtræde som medlem af ungdomsskolens bestyrelse, og gruppe O foreslår at Charlotte H. Larsen indtræder i bestyrelsen som medlem med Mette Dencker som stedfortræder.

Lovgrundlag

Efter § 7, stk. 1, i lov om ungdomsskoler (lovbekendtgørelse nr. 375 af 4. april 2014) oprettes der ved hver ungdomsskole en ungdomsskolebestyrelse bestående af 7 eller flere medlemmer. I kommuner med flere ungdomsskoler kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der oprettes en ungdomsskolebestyrelse fælles for alle ungdomsskoler.

I ungdomsskolebestyrelsen skal der som minimum være repræsentanter for:

1) organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter,

2) medarbejderne ved ungdomsskolen,

3) eleverne ved ungdomsskolen.

Medlemstallet og den nærmere sammensætning af ungdomsskolebestyrelsen fastsættes af kommunalbestyrelsen i en vedtægt, jf. § 8, stk. 4.

Kommunalbestyrelsen har i vedtægt af 27. april 2004 fastsat, at ungdomsskolebestyrelsen består af 11 medlemmer fordelt således

a.3 repræsentanter for kommunalbestyrelsen

b.3 repræsentanter for organisationer med særlige interesse for ungdomsarbejdet, herunder markedets parter

c.1 repræsentant for skolebestyrelserne

d.2 medarbejderrepræsentanter

e.2 elevrepræsentanter

I vedtægtens § 3 stk. 1 er det fastsat, at repræsentanterne for Kommunalbestyrelsen og stedfortræderne for disse vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.


5. Drøftelse af anlægsprioritering 2014-2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives negativ tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekt 0212 Præstemosen og der samtidig afsættes tilsvarende som rådighedsbeløb i 2015.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af Budget 2014, at der skulle gennemføres en anlægsrevision. Baggrunden var, at der fortsat sker stadig større anlægsrul imellem budgetårene.

Af beslutningen fremgår det, at anlægsbudgettet i forbindelse med den årlige rullesag revurderes ligesom det fremhæves at nogle anlægsprojekter ændres i forhold til de oprindelige beslutninger, nulstilles eller videreføres uændret. Ved gennemførelse af dette arbejde er målet, at anlægsprojekterne gennemføres inden for rimelig tid, og at anlægsbudgetterne til stadighed afspejler de aktuelle behov for anlægsprojekter.

På Kommunalbestyrelsens Budgetseminar 1, der fandt sted den 25. april blev anlægsaktiviteten i Hvidovre Kommune med udgangspunkt heri drøftet.

Drøftelsen tog afsæt i en gennemarbejdet anlægsanalyse. Denne analyse er udarbejdet med henblik på at kortlægge, hvilke allerede besluttede anlægsaktiviteter, der kan udskydes/ ikke igangsættes. Dette er derudover afstemt med de ressourcer, der er til rådighed i Hvidovre Kommune, således at man i højere grad kan opnå en mere tidstro flerårig anlægsprioritering.

Der er pr. 1. maj 2014 vedtaget anlægsprojekter i Hvidovre Kommune for netto 222,5 mio. kr. Heraf ønskes der rullet 84 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Analysen indeholder en oplistning af alle anlægsprojekter i kommunen, inddelt i:

projekter, der ikke kan standses eller udskydes, bl.a. af kontraktlige årsager. (61,2 mio.kr.).

projekter, der kan standses, men hvor det har afledte konsekvenser for andre tidligere beslutninger. (119,3 mio.kr.).

projekter, der kan udskydes alternativt evt. ikke igangsættes.(42,1 mio.kr.).

Drøftelsen på Budgetseminar 1 mundede ud i en beslutning om, at de enkelte fagudvalg gerne vil drøfte de fagudvalgsrelevante anlægsprojekter, herunder hvorvidt de kan indstilles til at udskydes, alternativt ikke igangsættes. Disse fremgår af bilag 1. Bemærkninger til de enkelte projekter fremgår af bilag 2.

Fagudvalgene indstiller herefter til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, der herefter træffer beslutning om godkendelse af anlægsrul fra 2013 til 2014, samt lader forslagene om udskydelse indgå i det samlede budgetoplæg for 2015- 2018, som Direktionen udsender primo august.

Økonomiske konsekvenser

I det tilfælde direktionens indstilling følges har det samlet set følgende konsekvenser:

Der omdisponeres for i alt 16,215 mio.kr.

Heraf indgår 2,515 mio.kr. i rul 13/14, som derved kan nedbringes med et tilsvarende beløb ved behandlingen i ØU i juni.

Af de 2,515 mio.kr. går 1,015 mio.kr. i kassen, og 1,5 mio.kr. afsættes som rådighedsbeløb i 2015-2018.

Bilag

 1. Bemærkninger til prioritering af anlæg (docx)
 2. Prioritering af anlæg (xlsx)

6. Overførsel af mindreforbrug på anlæg fra 2013 til 2014, samt anlægsprioritering 2014-2015

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Ad 1. – 4.: Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at godkende tillægsbevilling på 81.548.300 kr. til overførsel af netto mindreudgifter på anlægsområdet fra 2013 til 2014. Mindreudgifterne overføres til anlægsområdet i 2014.

2.at 2.515.000 kr. hidrørende fra projekterne 0130, 0176, 5717, 5758 og 5778 fra budget 2013 tilføres kassen og at der samtidig afsættes 1.500.000 kr. i rådighedsbeløb i budget 2015 for projekterne 5717 og 5778.

3.at der i alt for projekterne 0212, 0184, 0185, 5717, gives negativ tillægsbevilling i 2014 på i alt 12.700.000 og at der samtidig afsættes tilsvarende rådighedsbeløb i budget 2015.

4.at der for projekt 5774 gives negativ tillægsbevilling i 2014 på 1.000.000 og at der samtidig afsættes 500.000 kr. i henholdsvis 2015 og 2016 som rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budget 2014 besluttet, at man i forbindelse med den årlige rullesag revurderer anlægsaktiviteten. Målet er, at anlægsprojekterne gennemføres inden for rimelig tid, og at anlægsbudgetterne til stadighed afspejler de aktuelle behov for anlægsprojekter. Revurderingen skal således ses som det første skridt til at imødegå de stadig større anlægsrul imellem budgetårene.

Afledt heraf har fagudvalgene i forlængelse af Budgetseminar 1 den 25. april drøftet anlægsprioritering for 2014 og 2015, for de projekter der kan disponeres, herunder afledte justeringer i forhold til det samlede rul fra 2013 til 2014.

Der er pr. 1. maj 2014 vedtaget anlægsprojekter i Hvidovre Kommune for netto 222,5 mio. kr. Heraf er mindreforbruget fra 2013 til 2014, forud for fagudvalgenes behandling, opgjort til 84 mio. kr.

Fagudvalgenes behandling har afstedkommet følgende anbefalinger:

Direktionen indstiller på mødet den 16. juni 2014 til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives negativ tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekt 0212 Præstemosen og der samtidig afsættes tilsvarende som rådighedsbeløb i 2015.

Teknik og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen

1.at restanlægsbevillingen på 0,632 mio. kr. til projekt 0130, Forebyggende vedligehold 2011 og restanlægsbevillingen på 0,205 mio. kr. til projekt 0176, Tilgængelighedspulje, bygninger 2013 tilføres kassen.

 1. at der gives negativ tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. til projekt 0184, Strandmarkens Fritidscenter, udskiftning af tag og vinduer og der samtidig afsættes tilsvarende som rådighedsbeløb i 2015

Kultur- og fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. til projekt 0185, Frihedens Idrætscenter, om/udbygning omklædning og at der samtidig afsættes tilsvarende som rådighedsbeløb i 2015.

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen

1.at restanlægsbevilling på 0,178 mio. kr. til projekt 5857, Forbedring/renovering legepladser 2012 tilføres kassen.

 1. at der gives negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projekt 5778 og at der samtidig afsættes tilsvarende som rådighedsbeløb i 2015.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen

 1. at restanlægsbevilling fra 2013 på 0,5 mio. kr. for projekt 5717, Nøglesystem til hjemmeplejen, afsættes som rådighedsbeløb i 2015 og at der gives negativ tillægsbevilling for 1,2 mio.kr. i 2014 for samme projekt, som samtidig afsættes som rådighedsbeløb i 2016.
 2. at der gives negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projekt 5774, Kapacitetsplanlægning på ældre-/socialområdet 2014 og at der samtidig afsættes 0,5 mio. kr. som rådighedsbeløb i 2015 og 0,5 mio. kr. som rådighedsbeløb i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der omdisponeres i alt for 16.215.000 kr.

Herunder nedbringes rullet fra 2013 til 2014 med 2,515 mio.kr. i forhold til det opgjorte mindreforbrug på anlægsområdet i 2013.

Bilag

 1. Overførsel af mindreforbrug 2013-2014 (docx)

7. Opfølgning på administrationsanalysen samt justeringer i Hvidovre Kommunes organisation

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at den ledige lønsum fra den tidligere By- og teknikdirektør ikke tilføres kassebeholdningen, men indgår i den samlede lønsum.

For: Gruppe A, F, V og Ø.

Imod: Gruppe O under henvisning til eget ændringsforslag om

at den ledige lønsum fordeles med 50 % til kassen og 50 % til lønsummen.

Undlader: Gruppe C.

Ændringsforslaget vedtaget og anbefales godkendt.

Ad 1

For: Gruppe A, O, V,F og Ø.

Imod: Gruppe C.

Anbefales godkendt med ændringsforslag om, at Den nye forvaltning kaldes Kultur-, teknikmiljø- og Arbejdsmarkedsforvaltning.

Ad2

Anbefales godkendt.

Ad 3

For: Gruppe A, O, V og F.

Imod: Gruppe C.

Gruppe Ø afventer.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Gruppe A, O og F stillede ændringsforslag om, at den ledige lønsum fra den tidligere By- og Teknikdirektør fordeles med 50 % til den samlede lønsum og 50 % til serviceforbedringer for borgerne. Konkrete forslag hertil vil blive fremlagt efter sommerferien.

Ændringsforslag:

For: Gruppe A, O, F og V.

Imod: Liste H, Gruppe C og Ø. Gruppe C under henvisning til bemærkning om, at det fulde beløb bør tilføres kassen og udmøntes af Kommunalbestyrelsen efterfølgende.

Ændringsforslaget godkendt.

Ad 1.:

For: Gruppe, A, O, V og F.

Imod: Liste H, Gruppe Ø og C. Gruppe C med bemærkning om, at Gruppe C ikke ønsker en unødig hasteproces, hvor hele B-siden føler sig kørt over og ikke hørt. Gruppe C kan heller ikke gå ind for, at økonomiansvar skilles fra det strategiske ansvar. Gruppe C henstiller til, at der ved tilrettelæggelse af den nærmere indretning af f.eks. økonomifunktionen gentænkes.

Godkendt. Den nye forvaltning kaldes Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltning.

Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.:

For: Gruppe A, O, V, og F.

Imod: Liste H,  Gruppe Ø og C. Gruppe C med bemærkning om, at Gruppe C ikke ønsker en unødig hasteproces, hvor hele B-siden føler sig kørt over og ikke hørt. Gruppe C kan heller ikke gå ind for, at økonomiansvar skilles fra det strategiske ansvar. C henstiller til, at der ved tilrettelæggelse af den nærmere indretning af f.eks. økonomifunktionen gentænkes.

Godkendt.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1.at der etableres en direktion bestående af en kommunaldirektør og to forvaltningsdirektører, samt at Hvidovre Kommunes organisation pr 1. august 2014 består af tre forvaltninger som beskrevet i Direktionens vedlagte oplæg af 18. maj 2014.

2.at den fremlagte administrationsanalyse tages til efterretning.

3.at Direktionens anbefalinger på baggrund af administrationsanalysen som beskrevet i Direktionens notat ”Direktionens forslag til opfølgning på administrationsanalysen” godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2014, at der skulle udarbejdes en analyse af administrationen i Hvidovre Kommune af et eksternt konsulentfirma. Baggrunden for ønsket om en analyse af kommunens administration blev formuleret således: ”I diverse undersøgelser ligger kommunen højt hvad angår forbrug (udgifter) på det administrative område.”

Kommunalbestyrelsen vedtog efterfølgende et kommissorium for analysen (vedlagt som bilag), og det udpegede konsulentfirma, BDO, har fremlagt en afsluttende rapport (vedlagt som bilag). Anbefalingerne fra konsulentfirmet til Kommunalbestyrelsen blev fremlagt på et temamøde i Kommunalbestyrelsen den 20. maj 2014.

Formålet med analysen af administrationen i Hvidovre Kommune var ifølge kommissoriet ”at give kommunalbestyrelsen et beslutningsgrundlag, som sikrer, at Hvidovre Kommune har en hensigtsmæssig og effektiv organisation, som understøtter kerneydelserne, og hvor kommunen får mest muligt ud af ressourcerne.”

Analysen konkluderer, at administrationen i Hvidovre kommune hverken er dyrere eller mindre effektiv end i de tre sammenligningskommuner – Gladsaxe, Glostrup og Høje-Taastrup kommuner – der er analyseret i rapporten. Sammenligningskommunerne er udvalgt på baggrund af sammenlignelighed i forhold til befolkningssammensætning og socialt udgiftspres.

Rapporten indeholder en række anbefalinger på følgende områder:

·Sygefravær

·Kompetenceudvikling

·Helhedsorientering

·Ledelsestyngde

·Sagsfremstilling til politiske udvalg og kommunalbestyrelse

·Byggesagsbehandling

·It- og digitalisering

·Økonomifunktionen

·Balanceret decentralisering

·Pensionsområdet

·Generel anbefaling vedr. kommunens organisation.

Direktionen har efterfølgende fremlagt sine forslag til opfølgning på de anbefalinger, der er indeholdt i rapportens konklusion, se vedlagte notat om Direktionens forslag til opfølgning på Administrationsanalysen.

Med virkning pr. 1. februar 2014 har direktør Anders Thanning sagt sin stilling op. Anders Thanning havde indtil 1. februar ansvar for By- og Teknikforvaltningen og beredskabet.  Kommunaldirektøren er p.t. konstitueret direktør for By- og Teknikforvaltningen, og der er konstitueret en beredskabschef.

Direktionen har i vedlagte notat af 18. maj 2014 om justeringer i Hvidovre Kommunes organisation pr. 1. august 2014 foreslået ikke at genbesætte den ledige direktørpost. Dette skal først og fremmest ses i forlængelse af et ønske om at forstærke Direktionens samlede strategiske funktion i organisationen i Hvidovre Kommune og at styrke det tværgående og helhedsorienterede arbejde i Hvidovre Kommunes organisation.

Ved fordelingen af den samlede portefølje på tre direktører er det endvidere hensigten at etablere tre forvaltninger, der er fagligt bæredygtige og giver det bedst mulige udgangspunkt for en sammenhængende borgerbetjening i Hvidovre Kommune.

Desuden har det været et udgangspunkt, at Direktionen ønskede en mere ligelig fordeling af porteføljen imellem Direktionens medlemmer.

Fordelen ved at samle direktionsopgaverne på en kommunaldirektør og to forvaltningsdirektører vil først og fremmest være at referencen i forhold til de enkelte stabs- og chefområder samles på færre hænder med et deraf følgende tættere og endnu mere sammenhængende styrings- og udviklingsperspektiv.

I en fremtidig tremandsdirektion vil hver direktør stå i spidsen for hver sin forvaltning, men samtidig er det intentionen at styrke afdelingschefernes og stabschefernes ledelsesrum i takt med, at direktørernes fokus i stigende grad vil ligge på det tværgående, udviklings- og helhedsorienterede perspektiv på organisationen.

Den foreslåede forvaltningsstruktur vil fremover være:

·Økonomi- og Stabsforvaltningen

·Børne- og Velfærdsforvaltningen

·By-, Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Børne- og Velfærdsforvaltningen fortsætter som i den nuværende struktur. De to nuværende forvaltninger Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt By- og Teknikforvaltningen slås i dette forslag sammen til en ny forvaltning, ”By-, Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen” – med undtagelse af It- og Digitaliseringsafdelingen, som hidtil har været en del af Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, men som fremadrettet foreslås placeret sammen med de øvrige tværgående stabsfunktioner i Økonomi- og Stabsforvaltningen.

Det er i øvrigt en del af forslaget, at der sker justeringer i forhold til snitfladerne mellem de centrale stabe i Økonomi- og Stabsforvaltningen og de decentrale stabe i de øvrige forvaltninger for så vidt angår økonomi samt it- og digitalisering, således at alle økonomimedarbejdere og it- og digitaliseringsmedarbejdere fremover samles i hhv. den centrale Økonomiafdeling og den centrale It- og Digitaliseringsafdeling i Økonomi- og Stabsforvaltningen. Denne organisering er i overensstemmelse med Administrationsanalysens anbefalinger om at styrke disse funktioner.

Direktørerne vil fortsat være ansvarlige for betjeningen af kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg, som vi kender det i dag, men rollen både i forhold til chefniveauet og i det politiske udvalgsarbejde vil skifte fokus, således at chefniveauet i endnu højere grad inddrages i betjeningen af de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen, da Direktionen fremover i højere grad skal arbejde strategisk, tværgående og koordinerende i organisationen og derfor ikke kontinuerligt vil være tæt på alle sagsområder.

Det er væsentligt at understrege, at bag dette oplæg til ændret organisation ligger Direktionens ønske om endnu bedre at kunne understøtte de kerneydelser, Hvidovre Kommune leverer til borgerne og specielt at kunne forbedre borgernes oplevelse af en sammenhængende kommunal service. At organisationen får bedre organisatoriske rammer til at finde de bedste løsninger for den enkelte borger indenfor de besluttede økonomiske rammer og ikke mindst møde og betjene den enkelte borger med et helhedsperspektiv for den enkelte borgers samlede situation.

Dette mål bør understøttes af, at Hvidovre Kommune fortsat udvikles som en attraktiv arbejdsplads med høj effektivitet, medarbejderindflydelse og medarbejdertilfredshed.

Økonomiske konsekvenser

Lønsummen for direktøren for By- og Teknikforvaltningen tilføres kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser

Direktionens anbefalinger vil blive drøftet på møde i Hoved-MED den 16. juni 2014.

Anbefalingerne indebærer, at økonomi- samt it- og digitaliseringsmedarbejdere i forvaltningernes stabsfunktioner får ændret organisatorisk placering og ændrede referenceforhold, idet de fremover organiseres i henholdsvis den centrale Økonomiafdeling under ledelse af økonomichefen samt den centrale It- og Digitaliseringsafdeling under ledelse af it- og digitaliseringschefen.

Der lægges med disse organisatoriske ændringer i første omgang ikke op til fysiske flytninger af personalet. I det omfang det måtte vise sig hensigtsmæssigt vil det blive drøftet og behandlet i de berørte MED-udvalg.

Bilag

 1. Kommissorium for administrationsanalysen (pdf)
 2. Administrationsanalyse (pdf)
 3. Notat til Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse vedr. justeringer i Hvidovre Kommunes organisation pr. 1. august 2014 (pdf)
 4. Direktionens forslag til opfølgning på Administrationsanalysen (pdf)
 5. Bidrag til politisk beslutningsgrundlag ifm den struktuændring der foreslås på baggrund af den gennemførte administrationsanalyse - "Direktionens forslag til opfølgning på Administrationsanalysen" (pdf)
 6. Høringssvar vedr. organisationsændring fra medarbejdersiden i ForvaltningsMED i KA (pdf)
 7. Referat 16.06.2014 HovedMED - administrationsanalysen (pdf)
 8. Referat 16.06.2014 HovedMED og ØU - administrationsanalysen (pdf)
 9. Referat KA ForvaltningsMED ekstraordinært 03.06.2014 (pdf)
 10. Referat KA ForvaltningsMED ekstraordinært 11.06.2014 (pdf)

8. Justering af demografimodeller

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende de af sagsfremstillingen anbefalede justeringer af demografimodellerne.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2014-2017 var der politisk enighed om, at demografimodellerne i Hvidovre Kommune skulle have et eftersyn.

Formuleringen i budgettet var:

Formålet med eftersynet er, at justere demografimodellerne så de bliver tilpasset de aktuelle og kommende serviceudfordringer, som kommunen står overfor.

Målet med eftersynet har med dette udgangspunkt været, at korrektionerne skal være så enkle og gennemskuelige som muligt og de skal have direkte sammenhæng med den faktiske udgiftsudvikling i Hvidovre Kommune. I tilknytning hertil har det været relevant at vurdere styringsprincippet i demografireguleringerne.

Det har ikke været målet at justerer modellerne så de imødegår de økonomiske udfordringer, som en stigende befolkningsandel af fx ældre må forventes at medfører i de kommende år. Udfordringen med de stigende udgifter hertil bør i stedet løses gennem politiske drøftelser af serviceniveau og kvalitetsstandarder.  

En arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra Børne- og Velfærdsforvaltningen (BV) og Økonomiafdelingen (ØA), har arbejdet med denne opgave. Gruppen har udarbejdet 2 notater.  Notat 1 (bilag 1) der beskriver, hvorledes de nuværende demografimodeller udarbejdes, samt notat 2 (bilag 2), der beskriver de ændringer der foreslås gennemført.

Generelt udarbejdes demografikorrektioner for, at sikre størst mulig sammenhæng mellem budget og det demografisk betinget ændrede udgiftsbehov. Ved at gøre dette fjernes mulige tilbagevendende drøftelser omkring befolkningsudviklingens påvirkning af udgiftsniveauet i kommunen.        

Summarisk omhandler ændringerne følgende forhold – idet der for uddybning henvises til Notat 2.  

Det indstilles at demografiberegning og sektorbudgettering adskilles fremadrettet

Hidtil har demografiberegninger og budgettildelingsmodellerne for de enkelte områder været kædet sammen, således at behovet i de enkelte sektorers budgetmodeller har været bestemmende for demografkorrektionens størrelse.

Fremadrettet vil demografiberegningerne blive fastlagt på et overordnet koncernniveau, hvorefter de enkelte områder lægger budget i de enkelte budgetmodeller indenfor den overordnede ramme. 

Det indstilles, at Økonomiafdelingen har ansvaret for udarbejdelsen af demografiberegningen

Den nuværende praksis har historisk betinget og atypisk været, at demografiberegninger foretages af Børne- og Velfærdsforvaltningen.

Fremadrettet vil ansvaret for demografikorrektionerne være placeret i Økonomiafdelingen mens Børne- og Velfærdsforvaltningen fortsat vil have ansvaret for den efterfølgende budgetplanlægning indenfor de enkelte områder.

Der anvendes fortsat demografikorrektioner efter et marginal princip

Arbejdsgruppen foreslår, at der som hidtil, beregnes demografireguleringer på baggrund af de udgifter, der er direkte borgerafhængige. I marginalmodellen reguleres kun for de variable udgifter på området. 

Regnskabstal som beregningsgrundlag 

Hidtil har beregningerne været udarbejdet med udgangspunkt i forventet aktivitet (budget).

Fremadrettet vil beregningerne tage udgangspunkt i konstateret aktivitet (regnskab). Skiftet sker under hensyntagen til ønsket om at skabe den størst mulige synlige sammenhæng mellem konstateret aktivitet og fremadrettet planlægning.

Aktiv aldring

Arbejdsgruppen foreslår, at der i demografimodellen ikke korrigeres i beregningsgrundlaget for ændrede forhold hos borgerne - mere specifikt for aktiv aldring. Dette forudsætter, at det er regnskabsdata, der anvendes som beregningsgrundlag.  Dette gøres ikke, da eventuelle udgiftsfald som følge af eksempelvis hverdagsrehabilitering, vil slå igennem på regnskabsresultatet, som altså anvendes som det fremadrettede beregningsgrundlag.  

Områder der demografikorrigeres

Arbejdsgruppen foreslår, at det fremadrettet fortsat vil være på dagtilbuds-, skole-, fritidshjem/klub-, ældre- og i tandpleje-området, der demografikorrigeres. Alene for budget 2015 vil skoleområdet dog følge den hidtidige beregningsmetode. Det gøres under hensyntagen til de store omlægninger der pt. pågår på området.

Aldersklasser

Hidtil har man anvendt tre aldersgrupper i modellen for Social- og sundhedsområdet (18-64, 65-79, 80+).

Fremadrettet foreslår ØA at man anvender 7 aldersgrupper for voksenområdet.

Det gøres for at opnå et så retvisende differentieret billede af behovsudviklingen som muligt. En generel udvikling på ældreområdet er fx at borgeren senere i livet får brug for hjælp, til gengæld er den mere omfattende, når borgeren når en høj alder hvilket beregningsmæssigt taler for en større aldersmæssig differentiering i demografimodellerne.

Særlige forhold

Med udgangspunkt i Folkeskolereformens implementering og de afledte økonomiske konsekvenser for skole, fritidshjem og fritidsklubber, foreslås det at ændringerne for disse demografimodeller først ændres fra 2016.

Bilag

 1. Forslag til justering af demografimodeller i Hvidovre Kommune (docx)
 2. Demografimodeller i Børne- og Velfærdsforvaltningen (docx)

9. Sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Niels Ulsing deltog ikke i behandlingen af punktet.

Anbefales godkendt.

HvidovreListen stemmer imod med følgende bemærkning: ”HvidovreListen ser gerne tilskud til HBC, men mener at der er tale om en urimelig forskelsbehandling i forhold til øvrige foreninger, hvorfor vi ønsker at fremføre et ændringsforslag til Kommunalbestyrelsen”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Niels Ulsing deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

For: Gruppe A og Gruppe O.

Imod: Gruppe C.

Gruppe V og Ø afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Niels Ulsing (F) erklærede sig inhabil.

For: Gruppe A, O, V og C.

Undlader: Liste H og Gruppe Ø.

Gruppe F deltog ikke i behandlingen af spørgsmålet om inhabilitet.

Godkendt, at Niels Ulsing (F) er inhabil jf. Forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 2 og Styrelseslovens § 14.

Niels Ulsing (F) deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Anders Wolf Andresen (F) deltog som stedfortræder.

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Imod: Gruppe C og Liste H. Liste H henviser til eget medlemsforslag under punkt 3.

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2016.

Sagsfremstilling

Den nuværende sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club udløber den 30. juni 2014. Hvidovre Badminton Club ønsker at forlænge sponsoraftalen for en ny periode, gældende fra den 1. juli 2014 og frem til 30. juni 2016.

I hvert af de to år ydes der et beløb på 100.000 kr. i sponsorat til klubben. Pengene udbetales i to rater årligt, henholdsvis 1. januar og 1. juli. Hvert år den 1. januar udbetales 50.000 kr. De resterende 50.000 kr. afdrages primo juli i henhold til nuværende låneaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club.

Kultur- og Fritidsafdelingen har sammen med Hvidovre Badminton Club gennemgået oplæget til den nye sponsoraftale. Foreningen har ikke haft indvendinger til det fremlagte forslag.

Hvidovre Badminton Clubs modydelser i forbindelse med sponsoratet fremgår af vedhæftede bilag.

Der har været afholdt opfølgningsmøde med klubben, hvor modydelserne i den nuværende aftale er blevet vurderet. Det bemærkes, at klubben fuldt ud lever op til aftalens forpligtigelser.

Juridisk afdeling, Hvidovre Badminton Club og inspektøren i Frihedens Idrætscenter har haft aftalen til høring, og har ingen bemærkninger hertil.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2015 og overslagsårene afsat 110.600 kr. til sponsoraftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club.

Bilag

 1. Sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Badminton Club (pdf)
 2. Notat af 18.06.2014 vedr. sponsorat til HBC - Borgmesteren har anmodet om en redegørelse omkring forløbet og baggrunden for sponsoratet til HBC.pdf (pdf)

10. Høring vedrørende Sundhedsaftale 2015 - 2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2014

Ad 1. H stemmer i mod med bemærkning om at man ønsker at se Ældrerådets høringssvar inden endelig stillingtagen.

Anbefales godkendt.

Ad 2. H stemmer i mod med bemærkning om at man ønsker at se Ældrerådets høringssvar inden endelig stillingtagen.

Anbefales godkendt.

Ad 3. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling. Der forelå ikke noget høringssvar fra Ældrerådet.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 10-06-2014

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Børne- og undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget samt til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte og godkende udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015 – 2018
 2. at drøfte og godkende forslag til høringssvar fra Hvidovre Kommune
 3. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Inden udgangen af januar 2015 skal der indgås en sundhedsaftale for perioden 2015 – 2018. Det er tredje gang siden Kommunalreformen, at den lovpligtige sundhedsaftale skal indgås mellem Region og kommuner i regionen.

Den kommende sundhedsaftale skal bestå af en politisk del og en administrativ del, der konkretiserer indholdet i den politiske aftaledel.

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet udkast til sundhedsaftalens politiske del.

Aftaleudkastet er bygget omkring fire overordnede visioner:

 • At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen.
 • At borgeren oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen.
 • At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed.
 • At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer.

Til hver af visionerne er der beskrevet to til tre politiske målsætninger, og det er beskrevet, hvordan det tværsektorielle samarbejde skal udvikles i aftaleperioden med henblik på at nå målsætningerne.

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt at udsende alternative målsætninger, der kan fungere som baggrundsmateriale for de lokale drøftelser.

Forvaltningen finder, at de fire overordnede visioner og de tilhørende politiske målsætninger som udgangspunkt er relevante og dækkende for videreudviklingen af sundhedsområdet i den kommende periode. Det er positivt, at der er stor fokus på borgeren samt på at inddrage borgere og pårørende. Det er ligeledes positivt, at der er fokus på lighed i sundhed. Detaljeringsniveauet i den politiske aftale del skal ses i relation til, at de politiske målsætninger bliver konkretiseret i den administrative del af sundhedsaftalen.

Der er udarbejdet forslag til politisk høringssvar fra Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Videreudviklingen af sundhedsområdet i Hvidovre Kommune sker inden for den eksisterende ramme til området.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen direkte konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015 – 2018 kan bidrage til at videreudvikle den regionale og kommunale sundhedsindsats til gavn for borgernes sundhedstilstand.

Bilag

 1. Høringsbrev. Høring vedr. Sundhedsaftale 2015 – 2018. (pdf)
 2. Bilag 1 - Høringsudkast politisk aftale (pdf)
 3. Bilag 2 - Høringsparter (pdf)
 4. Bilag 3 - Inspirationsmateriale til drøftelse af målsætninger (pdf)
 5. Forslag til høringssvar fra Hvidovre Kommune (pdf)
 6. Handicaprådets høringssvar Sundhedsaftale 2015-2018 (pdf)
 7. Ældrerådets høringssvar Sundhedsaftale 2015-2018 (pdf)

11. Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2014-2015

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2014

Ad 1. Anbefales godkendt. Udvalget anbefaler at forvaltningen indgår i en ansøgning om et økologi- og kvalitetsløft på maden til ældre – løftet skal afholdes inden for eksisterende ramme og er under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Ad 1. – 3.: Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales

 1. at godkende kvalitetsstandarder 2014-15 for personlig og praktisk hjælp m.v. på ældreområdet
 2. at godkende, at forvaltningen frem mod vedtagelsen af kvalitetsstander 2015-16 igangsætter et udviklingsarbejde med henblik på at samle kvalitetsstandarder fra flere områder i et mere borgervenligt materiale
 3. at tage til efterretning at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

I henhold til lov om social service § 83 og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v.

Kvalitetsstandarderne indeholder en beskrivelse af det serviceniveau, Kommunalbestyrelsen har fastsat for hjemmehjælpsydelser. Kvalitetsstandarden fremgår af bilag 1.

Følgende ydelser indgår i kvalitetsstandarden:

 • Personlig pleje
 • Ernæring
 • Indkøbsordning
 • Rengøring
 • Tøjvask
 • Særlig omsorg
 • Madservice med levering

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2013 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en mere borgervenlig udgave af kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandarder 2014-15 for personlig og praktisk hjælp er gennemskrevet, således at den primært er skrevet til borgeren. Hvor der er tale om informationer til leverandører, er dette tydeliggjort i overskrifter.

De personlige og praktiske ydelser samt madservice med levering er lagt ind under tre nye overskrifter: Praktisk hjælp, Personlig pleje og Mad og måltider. Under hver gruppe er som noget nyt indsat en boks med praktisk information om, hvordan borgeren søger, og hvad det koster. Borgeren får dermed et hurtigt overblik.

Der er desuden oprettet nye afsnit:

 • Praktiske oplysninger
 • Sådan er sagsbehandlingstiderne
 • Sådan klager du
 • Sådan er reglerne for afbud og aflysninger
 • Krav til leverandører

Der er foretaget to ændringer i ydelsen ”Madservice med levering”:

 • I afsnittet ”Hvordan følges der op på ydelsen?” Udgår ”Referat fra Brugergruppemøder udarbejdes senest 1 uge efter mødet”.
 • I afsnittet ”Hvilke forpligtelser har leverandøren”, er ”Produktionskøkkenet” ændret til ”Leverandøren”.

Forvaltningen foreslår, at der frem mod kvalitetsstandarderne for 2015-16 igangsættes et arbejde med at samle flere tilbud i samme borgerrettede kvalitetsstandard fx hjemmehjælp og plejebolig, og at der tilsvarende arbejdes med at øge læsevenligheden yderligere.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved en fuld implementering af hverdagsrehabilitering kan endnu ikke vurderes.

Personalemæssige konsekvenser

Hverdagsrehabilitering styrker det tværfaglige samarbejde og den faglige udvikling i ældreplejen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

En rehabiliterende tilgang i ældreplejen forventes at kunne bidrage til at øge sundhedstilstanden blandt Hvidovre Kommunes borgere.

Bilag

 1. Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2014-2015 (pdf)
 2. Høringssvar fra Ældrerådet vedr. kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder personlig og praktisk hjælp (pdf)

12. Kvalitetsstandarder Specialområdet 2014

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2014

Ad 1. H stemmer i mod med bemærkning om at man ønsker at se Ældrerådets høringssvar inden endelig stillingtagen.

Anbefales godkendt.

Ad 2. H stemmer i mod med bemærkning om at man ønsker at se Ældrerådets høringssvar inden endelig stillingtagen.

Anbefales godkendt.

Ad 3. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling. Der forelå ikke noget høringssvar fra Ældrerådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Ad 1. - 3.: Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales

1.at kvalitetsstandarderne for Dagscentret Karetmagerporten godkendes.

2.at kvalitetsstandarderne for Socialpsykiatrien godkendes.

3.at tage til efterretning, at høringssvarene fra Handicaprådet og Ældrerådet indgår i behandlingen af sagen

Sagsfremstilling

Baggrund

Forslag til kvalitetsstandarder forelægges til politisk behandling en gang årligt.

Kommunerne er ikke forpligtiget til at udarbejde kvalitetsstandarder for alle områder.

Hvidovre Kommune har hidtil valgt at arbejde med kvalitetsstandarder på rigtig mange områder, da formålet med kvalitetsstandarden er at bidrage til at skabe klarhed for borgere, leverandører og sagsbehandlere om kommunens serviceniveau for hjælp.

Når kommunen, som myndighed, træffer beslutning om hjælp/tilbud/ydelser i forhold til den enkelte borger, inddrages kvalitetsstandarden for at sikre, at afgørelsen ligger indenfor det vedtagne serviceniveau. Det skal bemærkes, at alle afgørelser i henhold til lovgivningen skal vurderes konkret og individuelt med udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsevne og behov.

Hvad fremlægges

I sagsfremstillingen beskrives lovgivningsområdet kort. Yderligere beskrives, hvorvidt kvalitetsstandarden omfatter et område som er et skal område (der skal være et tilbud) eller et kan område (der kan være et tilbud).

De vedlagte kvalitetsstandarder er blevet til i et samarbejde mellem repræsentanter fra de fagområder, der arbejder med på området og forvaltningen.

Forslag til kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne i denne sag vedrører Ældreområdet og indeholder:

·Dagscentret Karetmagerporten

·Socialpsykiatrien

Dagscentret Karetmagerporten

Dagcentret Karetmagerporten drives efter § 104 i Lov om Social Service

Lov om Social Service § 104 beskriver:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Kvalitetsstandarden er en videreførelse af det nuværende serviceniveau, der senest blev godkendt i 2013.

Socialpsykiatrien

Denne sag om kvalitetsstandarder gælder for Socialpsykiatrien i henhold til §§ 99 og 104 i Lov om Social Service.

I Lov om Social Service § 99 beskrives støtte- og kontaktpersonsordning for borgere med særlige behov og § i 104 beskrives aktivitetstilbud.

Begge paragraffer omfatter skal-bestemmelser.

Kvalitetsstandarden er en videreførelse af det nuværende serviceniveau, der senest blev godkendt i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarderne udmøntes inden for den politisk vedtagne budgetramme.

Bilag

 1. Kvalitetsstandard 2014 - Dagscentret Karetmagerporten (pdf)
 2. Kvalitetsstandard Støtte- og kontaktperson ordning 2014 (pdf)
 3. Kvalitetsstandard Samværs- og aktivitetscentret "Samleren" 2014 (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder specialområdet (pdf)
 5. Ældrerådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder specialområdet (pdf)

13. Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2014

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-06-2014

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5. Anbefales godkendt.

Ad 6. Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Ad 1. – 5.: Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales

1.at kvalitetsstandarderne for Aflastningsophold godkendes.

2.at kvalitetsstandarderne for Aktivitetscentret godkendes.

3.at kvalitetsstandarderne for Daghjem godkendes.

4.at kvalitetsstandarderne for Plejecentre godkendes.

5.at kvalitetsstandarderne for Hjemmesygeplejen godkendes.

6.at tage til efterretning, at høringssvarene fra Handicaprådet og Ældrerådet indgår i behandlingen af sagen

Sagsfremstilling

Baggrund

Forslag til kvalitetsstandarder forelægges til politisk behandling en gang årligt.

Kommunerne er ikke forpligtiget til at udarbejde kvalitetsstandarder for alle områder.

Hvidovre Kommune har hidtil valgt at arbejde med kvalitetsstandarder på rigtig mange områder, da formålet med kvalitetsstandarden er at bidrage til at skabe klarhed for borgere, leverandører og sagsbehandlere om kommunens serviceniveau for hjælp.

Når kommunen, som myndighed, træffer beslutning om hjælp/tilbud/ydelser i forhold til den enkelte borger, inddrages kvalitetsstandarden for at sikre, at afgørelsen ligger indenfor det vedtagne serviceniveau. Det skal bemærkes, at alle afgørelser i henhold til lovgivningen skal vurderes konkret og individuelt med udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsevne og behov.

Hvad fremlægges

I sagsfremstillingen beskrives lovgivningsområdet kort. Yderligere beskrives, hvorvidt kvalitetsstandarden omfatter et område som er et skal område (der skal være et tilbud) eller et kan område (der kan være et tilbud).

De vedlagte kvalitetsstandarder er blevet til i et samarbejde mellem repræsentanter fra de fagområder, der arbejder med på området og forvaltningen.

Forslag til kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne i denne sag vedrører Ældreområdet og indeholder:

·Aflastningsophold

·Aktivitetscenter

·Daghjem

·Plejecentre

·Hjemmesygepleje

Aflastningsophold

Ydelsen, der finder sted efter § 84 i Lov om Social Service, har til formål at skulle aflaste pårørende, som til dagligt står for pasningen af et ældre familiemedlem. Der kan også være tale om et ophold i en periode med svagelighed efter sygehusophold eller lignende. Ydelsen består af døgnophold, pleje og omsorg, sygepleje, m.v.

Hvidovre Kommune driver som eneste leverandør aflastningspladser på Retræten og på Plejehjemmet Svendebjerghave.

Kvalitetsstandarden er overordnet set en videreførelse af det nuværende serviceniveau, der senest blev godkendt i 2013.

Aktivitetscenter

Aktivitetscentret drives i henhold til § 79 i Lov om Social Service

Lov om Social Service § 79 beskriver: at Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Yderligere beskrives, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

Kvalitetsstandarden er en videreførelse af den nuværende standard, der senest blev godkendt i 2013.

Daghjem

Lov om Social Service beskriver i kapitel 16, §§ 83, 84, 85 og 86 generelle forhold omkring personlig hjælp, omsorg og pleje. Kommunen skal stille tilbud til rådighed, men organiseringen og serviceniveauet besluttes konkret i Kommunalbestyrelsen.

Daghjem er oprettet i forhold til førnævnte paragraffer og tilbydes blandt andet med formålet at støtte borgeren i at blive boende i eget hjem, så længe det ønskes.

Kvalitetsstandarden for daghjem er en videreførelse af det nuværende serviceniveau, der senest blev godkendt i 2013.

Plejecentre

I henhold til § 93 i Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre de kommunale kvalitetskrav, der stilles til leverandører af kommunale serviceydelser til beboere i plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af Lov om almene boliger eller Lov om boliger for ældre og personer med handicap samt lejere i tilsvarende boliger.

Der er i 2014 kun få ændringer i kvalitetsstandarderne for plejehjem og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune.

Ændringer i standarden er skitseret i ændringsskema, som beskriver område, ændring og årsag.

Hjemmesygepleje

Lovgrundlaget for Hjemmesygeplejen er Sundhedslovens § 138, hvorefter Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.

Det præciseres i henhold til Sundhedslovens § 250, at det altid er opholdskommunen, der afholder udgifterne til hjemmesygepleje.

Grundet flere og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver i kommunerne, er der et øget behov for at følge udviklingen af sygeplejeindsatser. Ved den seneste politiske vedtagelse i 2013 blev der således udarbejdet ny kvalitetsstandard med et mere detaljeret ydelseskatalog, der havde mere fokus på udredning og opfølgning.

De nye kvalitetsstandarder skal synliggøre, hvilke sygeplejeindsatser der leveres til patienterne i kommunerne samt udviklingen i indsatserne.

Kvalitetsstandarden er en videreførelse af det nuværende serviceniveau, der blev godkendt i 2013.

Økonomiske konsekvenser

Kvalitetsstandarderne udmøntes inden for den politisk vedtagne budgetramme.

Bilag

 1. Kvalitetsstandard 2014 Aktivitetscenter (pdf)
 2. Kvalitetsstandard daghjem 2014 (pdf)
 3. Kvalitetsstandard hjemmesygepleje 2014 (pdf)
 4. Ændringsskema plejeboliger og beskyttede boliger 2014 (pdf)
 5. Kvalitetsstandard plejehjem m.m. 2014 (pdf)
 6. Kvalitetsstandard for Aflastning 2014 (pdf)
 7. Høringssvar fra Hvidovre Ældreråd til kvalitetsstandarder Ældreområdet (pdf)
 8. Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder ældreområdet (pdf)

14. Orientering vedrørende udbud af administrationen af kommunens ældreboliger

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Ad 1. – 2.: Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen og By- og Teknikforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om udbud af administrationen af kommunens ældreboliger til efterretning
 2. at den nuværende kontrakt med Dansk Almennyttigt Boligselskab forlænges med maksimum et år.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes ældreboliger administreres i dag af det Dansk Almennyttigt Boligsselskab (DAB) som efter udbud i 2010 blev valgt som administrator med en kontrakt på fire års varighed og med udløb den 30. juni 2014. Administratorfunktionen indebærer blandt andet styring af indflytninger, opkrævning af boligafgift, opkrævning af husleje for serviceareal mv.

Hvidovre Kommune har været i gentagne udbud vedrørende administratorfunktionen siden 2002, da funktionen som administrator indebærer ekspertise og erfaring der ikke er til stede i kommunen 

I 2014 er det meningen at kommunen skal i nyt udbud om administrationen af ældreboliger. Desværre har Børne- og Velfærdsforvaltningen og By- og Teknikforvaltningen iværksat den nye udbudsproces for sent. Det er derfor ikke er muligt at have de nye kontraktlige forhold mv. på plads til den 30. juni. Forvaltningerne indstiller derfor, at der udarbejdes en allonge til den nuværende kontrakt med DAB, hvor administrationen af ældreboligerne forlænges med et år.

I den mellemliggende periode vil forvaltningerne gå i udbud med administrationsfunktionen. Forvaltningerne har derudover taget skridt til, at der fremadrettet er mere fokus på deadlines vedrørende iværksættelse af udbud samt forlængelse af kontrakter med eksterne parter.      

Økonomiske konsekvenser

Det er vurderingen, at der ikke er økonomiske konsekvenser forbundet med udsættelsen af adminstrationsfunktionen


15. Renovering af Behandlingshjemmet Hvidborg og ændring af målgruppe og tilbud

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 10-06-2014

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5. Anbefales godkendt.

Ad 6. Anbefales godkendt.

Under indstillingen til Børne- og Undervisningsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Ad 1. – 6.: Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

 1. at godkende de foreslåede renoveringsarbejder på Behandlingshjemmet Hvidborg
 2. at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Borgmester og Kommunaldirektør til at forestå underskrift af ”Aftale om renovering af Hvidborg” og ”Allonge til driftsoverenskomst”
 3. at godkende aflysning af pantebreve lyst på ejendommen
 4. at bemyndige forvaltningen til at forestå aflysningen
 5. at frigive rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. fra projekt 5764 Istandsættelse af tage, Hvidborg til medfinansiering af renoveringsarbejder på Hvidborg
 6. at give anlægsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. til medfinansiering af renoveringsarbejder på Hvidborg finansieret af rådighedsbeløb fra projekt 5764

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

 1. at godkende ændringen af målgruppen på Hvidborg
 2. at godkende allongen til Hvidborgs driftsoverenskomst

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen driftsoverenskomst med den selvejende institution Behandlingshjemmet Hvidborg fra Københavns Amt pr. 1. januar 2007.

Behandlingshjemmet Hvidborg har i en årrække oplevet faldende efterspørgsel fra andre kommuner på deres nuværende tilbud. Børne- og Velfærdsforvaltningen vurderer, at den faldende efterspørgsel vil fortsætte som en følge af ændret lovgivning samt den kommunaløkonomiske situation.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på deres møde den 12. april 2012 (pkt. 24) et forslag om ændring af Skole- og Behandlingshjemmet Hvidborgs målgruppe og tilbud således, at institutionens kapacitet anvendes mere optimalt. Det blev på mødet besluttet, at der skulle fremlægges en ny sag om det konkrete projekt samt driften heraf, når forhandlinger med ejerne af tilbuddet, Landforeningen LIVSVÆRK (tidligere KFBU) havde fundet sted.

På baggrund heraf er der i samarbejde med Landsforeningen LIVSVÆRK udarbejdet en plan for, hvordan det fremtidige tilbud på Hvidborg kan udvikles, så både bygninger og tilbud bliver tidssvarende.

Bygningsprojekter

Allerede kort efter overtagelse af driftsoverenskomsten for Hvidborg kunne der konstateres et vedligeholdelsesefterslæb på bygningerne. Efterfølgende har det været et ønske fra begge parter, at der skal ske en opretning af bygningerne til nutidig standard.

For ca. to år siden blev samarbejdet mellem Hvidovre Kommune, LIVSVÆRK og Hvidborg omkring det fremtidige tilbud intensiveret. I den forbindelse blev behovet for bygningsændringer og renoveringsbehov vurderet. En opgave som Rambøll blev sat til at varetage. Rambølls rapport viste, at der er behov for et mere omfattende renoveringsarbejde end først antaget. Samlet set blev det estimeret at koste ca. 20 mio. kr. at renovere bygningsmassen så den lever op til nutidige standarder.

Beløbsstørrelsen gav naturligt overvejelser om, hvorvidt der kan skabes driftsgrundlag i tilbuddene der kan oppebære en investering af denne størrelse. Men ved fælles indsats, er der fundet frem til en model for en bæredygtig fremtidig struktur.

Der er gennem et løbende samarbejde mellem Landforeningen LIVSVÆRK og Hvidovre Kommune fundet en løsning for renovering og ombygning af Hvidborgs bygningsmasse, så den efter renovering, ombygning og nyopførelser fremstår på et niveau, som modsvarer de krav, der med rimelighed kan stilles til en moderne institution. Institutionen vil samtidig være fremtidssikret således, at der kan skabes udvikling for andre målgrupper.

I forbindelse med drøftelserne er der enighed om, at udviklingen af bygningerne skal falde i to faser. Første fase omhandler renovering og ombygning af de eksisterende faciliteter, og kan igangsættes umiddelbart. Det er denne fase, som beskrives i denne mødesag.

Den anden fase er nedrivning og nybygning på grunden, hvilket kræver en lokalplansændring. Såfremt lokalplanændringen kan godkendes, kan dette arbejde igangsættes sideløbende med renoveringen og der fremlægges en ny mødesag, når beslutningen om det endelige projekt i fase to skal besluttes.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 er der på investeringsoversigten afsat i alt 4,5 mio. kr. til istandsættelse af tage på Hvidborg. Beløbet er afsat med 2 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015.

LIVSVÆRK afholder udgifterne til renovering og den efterfølgende ombygning. I det foreslåede renoveringsprojekt indgår det afsatte anlægsbeløb på 4,5 mio. kr. som Hvidovre Kommunes medfinansiering som følge af vedligeholdelsesefterslæbet.

LIVSVÆRK færdigmelder løbende renoveringsarbejderne over for Hvidovre Kommune i henhold til den faseopdeling, som er aftalt. Når hver enkelt fase af renoveringsarbejderne er fuldt færdige og mangelsfrie, gennemgår en af Hvidovre Kommune antaget ekstern rådgiver en bygningsmæssig gennemgang af hver enkelt fase. Når den eksterne rådgiver har godkendt alle faser af renoveringsarbejderne som fuldt færdig og mangelsfrie, kan kommunens tilskud på 4,5 mio. kr. udbetales.

Ændringer i tilbudsstrukturen

Det nuværende tilbud på Hvidborg udfører behandlingsmæssige opgaver med afsæt i den handleplan, der er udarbejdet for det enkelte barn inden anbringelsen. Målet er at yde en behandlingsmæssig indsats, der kan virke befordrende for barnets psykiske, sociale og intellektuelle udvikling, således at en reintegration i familien og i et almindeligt skoletilbud kan realiseres.

Målgruppen er børn i alderen 5-12 år med psykiske, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Børnene har ofte været udsat for omsorgssvigt og har hyppigt en udadreagerende eller overtilpasset adfærd.  En sekundær målgruppe er børn med opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD), børn der er præget af tvangstanker og tvangshandlinger (OCD) og andre udviklingsforstyrrelser. Børnene kan anbringes på Hvidborg hvis det skønnes, at barnets vanskeligheder kan profitere af Hvidborgs metodiske tilgang, børnegruppe og fysiske rammer.

Tilbuddet på Hvidborg er på nuværende tidspunkt normeret til 12 børn. Børnene undervises i to aldersopdelte grupper. Undervisningstilbuddet følger Undervisningsministeriets retningslinjer for undervisnings- og timeplan.

Efter afslutningen af renoveringsfasen vil tilbuddet på Hvidborg omfatte en bredere vifte af tilbud, som vil kunne komme 33 børn til gode. De forskellige typer af tilbud vil blive beskrevet nedenfor.

AFDELING KILDEN

Afdeling Kilden er et helhedstilbud (døgnophold med skole) for børn og unge, der har brug for et lille struktureret behandlingsmiljø samt for børn og unge fra lokalmiljøet, som er så angste, skrøbelige og indadvendte, at de ikke kan indgå i de lokale tilbud, som kommunen ellers kan tilbyde.

Tilbuddet er normeret til 12 børn.

Målgruppen er børn og unge i alderen 6 – 15 år, der har psykiske, sociale og følelsesmæssige problemer, men er normalt begavede. Børnene har dog et anbringelsesbehov i et behandlingsmiljø. De unge er udviklingstruede, med tilknytningsforstyrrelser eller adfærdsforstyrrelse og kan være udadreagerende. De er psykisk skrøbelige og har problemer med at klare dagligdagen, men er ikke voldsomt udadreagerende, kriminelle eller har misbrugsproblemer.

Perspektivet for anbringelsen har længerevarende karakter.

De unge kan blive på institutionen til det fyldte 18 år, hvorefter der kan tilbydes udslusning og eventuelt efterværn på institutionen eller i et af kommunens øvrige tilbud til det fyldte 23. år.

BØRNEHUSET

Børnehuset er et tilbud til børn og familier, som har behov for kvalificeret støtte i deres daglige liv, således at anbringelse muligvis kan undgås. Et væsentligt mål er, at børnene bevarer tilknytningen til deres nærmiljø, venner, skole, kammerater og familie. I samarbejde med forældrene skaber Børnehuset et miljø, der understøtter barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling. Udgangspunktet er, at børnenes vækst understøttes bedst hos deres forældre, så længe forældrene kan drage omsorg for deres børn.

Børnehuset er normeret til 12 børn samt deres familier.

Den primære målgruppe er børn mellem 5-12 år, der over længere tid er oplevet i mistrivsel. Børne- og Familieafdelingen har vurderet at barnets fysiske og psykiske udvikling er så truet, at en anbringelse kan komme på tale. Den forebyggende indsats kan medvirke til, at anbringelse undgås. Barnets vanskeligheder kan f.eks. være af social, adfærdsmæssig, emotionel og trivselsmæssig karakter.

AFDELINGEN BØRNS HJEM

Formålet med tilbuddet Børns Hjem er at sikrer en tryg opvækst i et genkendeligt og forudsigeligt miljø. Den længevarende anbringelse i nærmiljøet, hvor det fortsat er muligt at gøre brug af kommunens institutioner, skoler og fritidstilbud vil være med til, at skabe en kontinuitet uden yderligere skift i opvækstrammer.

Tilbuddet er normeret til 7 børn. Målgruppen er børn i alderen 4-12 år, hvis udvikling er, eller vil være, truet, såfremt en anbringelse ikke foranstaltes. Endvidere at det vurderes, at barnet/den unge skal anbringes uden for hjemmet resten af sin barn- og/eller ungdom. Børnene er ikke behandlingskrævende, men har psykiske, sociale og følelsesmæssige problemer og har været udsat for omfattende omsorgssvigt fra deres tidligste barndom. Det er børn, hvor familien ikke har kunnet tilbyde vilkår, der kan sikre barnet den omsorg og tryghed, som er basis for barnets positive udvikling.

For en nærmere beskrivelse af de forskellige tilbud samt ombygningen af de enkelte lokaliteter, se bilag 3 og 4.

Drift

Fremtidige driftsudgifter

Hvidovre Kommune og LIVSVÆRK har aftalt rammerne for de fremtidige driftsudgifter i form af takster for de enkelte tilbud, der fremadrettet vil være på Hvidborg. Det er udgiftsrammer, der indeholder løn- og driftsudgifter samt vedligeholdelse og husleje. Det har været vigtigt for begge parter, at taksterne er helt konkurrencedygtige i forhold til lignende tilbud.

Omlægningen af Hvidborg vil betyde et øget krav til Børne- og Familieafdelingen om at fokusere indsatsen for udsatte børn og familier lokalt, ligesom det vil betyde, at Børne- og Familieafdelingens budget til anbringelser af børn og unge fremover skal finansiere en betydelig del af Hvidborgs drift. Børne- og Familieafdelingen vil finansiere omlægningen på Hvidborg ved at omlægge fremtidige anbringelser i Hvidborgs målgruppe til lokale anbringelser på Hvidborg.

Allonge til driftsoverenskomsten

I forbindelse med renoveringen og ombygningen er der behov for, at der udarbejdes en allonge til den eksisterende driftsoverenskomst, da der ændres på fordelingen af antallet af pladser samt funktionen. Samtidig indeholder allongen også en række generelle ændringer som følge af, at driftsoverenskomsten nu henhører under Hvidovre Kommune og ikke længer Købenavns Amt samt at KFBU har skiftet navn til Landsforeningen LIVSVÆRK.

Endvidere bliver det i allonge reguleret, at driftsoverenskomsten er uopsigelig i 15 år, hvilket sker for at investeringen i bygningerne er rentable. Allongen er vedlagt som bilag 2.

Aflysning af pantebreve

Der er i forbindelse med tidligere års ombygninger og nybygninger på ejendommen tinglyst pant i ejendommen. Denne pant har Hvidovre Kommune overtaget i forbindelse med, at kommune overtog ejendommen og tilbuddene på Hvidborg efter Københavns Amt. I forbindelse med den forestående renovering er status for den tinglyste pant blevet undersøgt af LIVSVÆRKS revisor (bilag 5). Undersøgelsen sandsynliggører, at pantet er nedskrevet, hvorfor det er muligt at aflyse dette.

Kommunen har på baggrund af revisorundersøgelsen undersøgt forholdene omkring den lyste pant (bilag 6), og har fundet frem til, at man ikke anser det for sandsynligt, at der længere er noget i pantebrevene. Forvaltningen indstiller derfor til, at pantebrevene aflyses, og forvaltningen forestår dette.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2014 og 2015 er der på investeringsoversigten afsat hhv. 2 mio. kr. og 2,5 mio. kr. til  projekt 5764 Istandsættelse af tage på Hvidborg.

Investeringsoversigten beløb foreslås frigivet og anvendt til medfinansiering af renoveringsarbejderne på Hvidborg som kompensation for vedligeholdelsesefterslæb.

For så vidt angår drift indgås aftale om 15 årig uopsigelighedsperiode, hvor Hvidovre Kommune betaler en døgntakst pr. tilbud, der løbende betales til Hvidborg. Driftsudgifterne til betaling af taksterne holdes inden for Børne- og Familieafdelingens eksisterende ramme.

Bilag

 1. Notat om pantebreve (pdf)
 2. Erklæring om pantebreve fra Deloitte (pdf)
 3. Faseinddelt tidsplan (pdf)
 4. Beskrivelse af fornyelsen af Behandlingshjemmet Hvidborg (pdf)
 5. Tegninger over ombygning og renoveringsarbejderne (pdf)
 6. Aftalegrundlaget (pdf)
 7. Allonge til driftsoverenskomsten som følge af renovering.pdf (pdf)

16. Orientering om resultatet af Skolebestyrelsesvalget

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om Skolebestyrelsesvalget 2014 til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har i maj 2014 været afholdt valg til nye skolebestyrelser på Hvidovre Kommunes ni folkeskoler ifølge Bekendtgørelse nr. 28 af den 14.01.2014 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.

Der blev på alle 9 skoler afholdt elektronisk valg og fundet syv forældre repræsentanter til hver skole.

Skolebestyrelserne har virke i perioden 1. august 2014 til og med den 31. juli 2018, skolebestyrelserne konstituerer sig på skolerne i uge 32.

De forældrevalgte medlemmer til Skolebestyrelserne er:

Avedøre Skole

Karsten Them Nielsen

Hanne Lilja

Emilia Maria van Gilse

Charlotte Bettina Jersborg

Maria Prüsse

Maria Weiss

Danni Heckmann

Dansborgskolen

Mette Obelitz

Peter Werther Andersen

Jonas Lindelof

Rune Munk Pedersen

Niels Torp Steffensen

Susanne Møller Johansen

Bettina Ravn Skaarup

Engstrandskolen

Bent Roldgaard

Christina Sigsgaard

Helle Graff-Nielsen

Henning Engholm

Helle Birkslund

Lone Stott Nielsen

Charlotte Lindahl

Frydenhøjskolen

Pascale Irene Jeanne Florentsen

Susanne Mørch Andersen

Jon Uffe Schou

Lars Ole Siegumfeldt

Nikolaj Peter Højgaard

Hans-Henrik Holm

Mads Lars Behrendt Petersen

Gungehusskolen

Demi Erik Pihl Hansen

Lise-Lotte Rasmussen

Kirsten Leth Jensen

Louise Ladegaard Andersen

Lene Holm Mouritzen

Per Møller Sørensen

Birthe Vernegaard Rauff

Holmegårdsskolen

Helle Pejtersen

Karen Hartvig

Michael Holmdal Mikkelsen

Thor Banke

Janni Juhl-Petersen

Mette Kyed

Jens Færgemann

Langhøjskolen

Henriette Tolstrup Holmegaard

Mikkel Blankeberg Serup

John Asger Petersen

Thomas Axholm Vedsmand

Anne Markworth

Mie Fuglsang

Aki Allan Brandt

Præstemoseskolen

Rasmus Stangerup

Jesper Hjelm Østergaard

Jacob Friis Kjærgaard

Lotte Holmgaard Velling

Mads Ellegaard Larsen

Charlotte Holm Larsen

Louise Klement Jespersen

Risbjergskolen

Kenneth Andersen

Lisette Lur Larsen

Rene Damgaard Pedersen

Vivian Plesner

Peter Trægårdh Christensen

Charlotte Amon Meng

Ditte Wedell Pape


17. Endelig godkendelse af styrelsesvedtægt og bilag for Hvidovre Kommunes skolevæsen

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 10-06-2014

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler at det skal være et krav for skolerne at stille med repræsentanter til Fælleselevrådet.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Ad 1. – 5.: Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at høringssvarene tages til efterretning
 2. at de beskrevne rettelser optages i styrelsesvedtægten og bilaget
 3. at tage stilling til, om det skal være en mulighed eller et krav for skolerne at stille med repræsentanter til Fælleselevrådet
 4. at den reviderede styrelsesvedtægt og dertilhørende bilag godkendes
 5. at forvaltningen gives mulighed for løbende at foretage ændringer i styrelsesvedtægt og bilag frem til september 2014

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte på møde den 3. april 2014, at den reviderede styrelsesvedtægt og bilag blev sendt i høring. Skolebestyrelser, forældrebestyrelser på fritidshjem og klubber samt faglige organisationer blev anmodet om høringssvar i perioden 4. april 2014 til 7. maj 2014.

Styrelsesvedtægt samt bilag er vedlagt som henholdsvis bilag 3 og 4.

Høringssvar

Der er indgået 15 høringssvar. Bilag 1 består af selve høringssvarene, der er nummererede fra 1 til 15.

Bilag 2 består af en oversigt over de vigtigste pointer og spørgsmål i høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger og svar.

Der har været stor variation i temaerne i de indgåede høringssvar. Flere af bestyrelserne har dog haft bemærkninger og spørgsmål vedrørende nedenstående temaer:

·Skolebestyrelsesvalg

·Nedlæggelse af de pædagogiske råd

·Den nye skolefritidsordning

På baggrund af indholdet i høringssvarene vil forvaltningen foretage nedenstående ændringer i både vedtægt og bilag.

Ændringer i styrelsesvedtægten

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i styrelsesvedtægten:

 • Kapitel 2. Skolebestyrelsen, § 1, stk. 3:

Forvaltningen ændrer punktet, så kun ét medlem af bestyrelsen skal være forælder til et barn i specialtilbud

 • Kapitel 2. Skolebestyrelsen, § 2, stk. 9:

Forvaltningen uddyber den nuværende tekst vedrørende mulighederne for repræsentation fra erhvervs- og foreningslivet i skolebestyrelsen

 • Kapitel 4. Pædagogisk udvikling på skolerne, § 18 - § 22:

Forvaltningen retter nummereringen af paragrafferne, så der ikke er et spring mellem § 18 og § 22

 • Kapitel 5. Elevråd, § 22:

Forvaltningen tilføjer et stk. 6. med teksten:

”Hvert elevråd har mulighed for at sende repræsentanter over 12 år til kommunens fælleselevråd”

 • Kapitel 6. Skolekontaktråd:

Forvaltningen uddyber kapitlet, så det også indeholder oplysninger om valgperiode, medarbejderrepræsentation samt stemmeberettigelse

På baggrund af ovenstående punkter indstiller forvaltningen til Kommunalbestyrelsen at godkende styrelsesvedtægten med de forslåede ændringer.

Ændringer i bilaget til styrelsesvedtægten

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer i bilaget til styrelsesvedtægten:

 • Afsnit 5.1. Almen undervisning:

”vejledende” rettes til ”minimums-”

 • Afsnit 5.8. UU’s opgaver:

”bekymringstruede elever” rettes til ”elever med særlige behov”

 • Afsnit 5.9. Den åbne skole:

Forvaltningen indsætter den foreslåede formulering:

”Skolen indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber med den kommunale musikskole og ungdomsskole, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner (Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet)”

 • Afsnit 5.11. Understøttende undervisning:

Forvaltningen indsætter den foreslåede formulering:

”Undervisningen i folkeskolens fag suppleres af understøttende undervisning bl.a. i tæt samarbejde med Ungdomsskolen. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte dokumenteret sammenhæng med og reference til undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel”

 • Afsnit 6.1. Hvidovre Kommunes minimumstimeplan 0.–9. klasse:

”minimumstimeplan” rettes til ”minimumstimefordelingsplan”

 • Afsnit 6.4. Valgfag for 7.–9. klasse:

Forvaltningen vil udvide afsnittet, så det også indbefatter information om overgangsordning samt skolebestyrelsens rolle i forbindelse med oprettelse af valgfag

 • Afsnit 8.3. Timeplan for specialklasser og gruppeordninger:

”timeplanerne” rettes til ”minimumstimefordelings-

planerne”. Samtidig slettes sætningen ”Undervisningen omfatter som minimum det antal timer, som er anført i Hvidovre Kommunes vejledende timefordelingsplan”.

 • Afsnit 9.1. Skolefritidsordning:

Teksten ”Børn kan optages i SFO2 fra den 1. maj det kalenderår, de skal starte i 3. klasse” ændres til ”Børn kan optages i SFO2 fra den 1. maj det kalenderår, de går i 3. klasse”

 • Afsnit 9.2. Åbningstid i SFO’en:

Forvaltningen tilføjer teksten: ”På dage med lektiecafé er der åbent i SFO for de børn, der ikke deltager i lektiecaféen.

På baggrund af ovenstående punkter indstiller forvaltningen til Kommunalbestyrelsen at godkende bilaget til styrelsesvedtægten med de foreslåede ændringer.

Kommunens fælleselevråd

Hvidovre Kommune har et fælleselevråd. Rådet giver mulighed for, at elevrådene på skolerne kan arbejde sammen og inspirere hinanden.

Ungdomsskolen er tovholder for Fælleselevrådet og inviterer alle elevråd til koordinerende møder flere gange om året.

Når der er store politiske emner til debat, bliver Fælleselevrådet ofte hørt. Dette er fx sket i forbindelse med skolesammenlægningerne.

Fælleselevrådet har også mulighed for at føre dialog direkte med forvaltningen om emner af interesse for alle folkeskoler i Hvidovre Kommune, fx IT på skolerne.

Alderen for medlemmer af Fælleselevrådet er minimum 12 år. Der er i princippet intet til hinder for, at yngre elever kan stille op til Fælleselevrådet, men erfaringer har vist, at det er svært for meget unge medlemmer at trænge igennem og fremføre deres argumenter over for ældre medlemmer. Den anbefalede alder er derfor minimum 12 år for medlemmer af Fælleselevrådet.

På nuværende tidspunkt er der ikke noget krav om, at alle skoler skal stille med repræsentanter til Fælleselevrådet. Erfaringsmæssigt er der således hvert år et par skoler, der ikke er repræsenteret i Fælleselevrådet. Dette er dog uhensigtsmæssigt, idet de skoler, der ikke er repræsenteret, ikke har mulighed for at bidrage og øve indflydelse, når Fælleselevrådet eksempelvis bliver hørt i sager af interesse for alle skolerne.

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller derfor, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, om det skal være en mulighed eller et krav for skolerne at stille med repræsentanter til Fælleselevrådet.

Mulighed for at foretage ændringer i styrelsesvedtægten og bilag

Forvaltningen indstiller, at forvaltningen får mulighed for at lave nødvendige justeringer i vedtægt og bilag efter godkendelsen af styrelsesvedtægten og bilaget i Kommunalbestyrelsen.

Årsagen hertil er, at der kan blive behov for at tilføje eller rette i styrelsesvedtægten eller bilaget hen over sommeren. Behovet for at rette i styrelsesvedtægten eller bilaget kan opstå som følge af folkeskolereformens implementering.

Forvaltningen vil orientere Kommunalbestyrelsen om ændringer, hvis der indarbejdes rettelser i styrelsesvedtægten eller bilaget.

Bilag

 1. Bilag 1 - Høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt og bilag (pdf)
 2. Bilag 2 - Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt og bilag (pdf)
 3. Bilag 3 - Styrelsesvedtægt for skoleåret 2014/2015 (pdf)
 4. Bilag 4 - Bilag til styrelsesvedtægt (pdf)

18. Strandparken I/S - godkendelse af forslag til budget 2015

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Strandparken I/S´s forslag til budget 2015.

Sagsfremstilling

Forslag til budget 2015 er godkendt af bestyrelsen for Strandparken I/S den 25. marts 2014.

I henhold til vedtægterne for Strandparken I/S skal budgetforslaget godkendes af interessenterne.

Økonomiske konsekvenser

Forslag for budget 2015 for Strandparken I/S udgør i 2015: 9.255.000 kr., heraf udgør Hvidovre kommunes andel:1.075.000 kr.

Bilag

 1. Strandparken - Forslag til budget 2015 (pdf)

19. Strandparken I/S - godkendelse af regnskab 2013

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Strandparken I/S´s regnskab 2013.

Sagsfremstilling

Regnskab 2013 er godkendt af bestyrelsen for Strandparken I/S den 25. marts 2014.

I henhold til vedtægterne for Strandparken I/S skal regnskabet godkendes af interessenterne.

Regnskabet er påtegnet uden bemærkninger af revisionen.

Økonomiske konsekvenser

Selskabets regnskab fremgår af bilag.

Bilag

 1. Strandparken I/S - Revisionsprotokol af 28. februar 2014 (pdf)
 2. Strandparken I/S - Årsrapport 2013 (pdf)

20. Offentlig høring af forslag til kommunalbestyrelsens strategi for klimatilpasning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-06-2014

Anbefales godkendt med en forlængelse af høringsperioden til 14. september 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at vedlagte forslag til Kommunalbestyrelsens strategi for klimatilpasning 2014 sendes i offentlig høring i perioden 30. juni til 22. august 2014.

Sagsfremstilling

En kortlægning af de forventede konsekvenser af klimaændringer i Hvidovre Kommune de kommende 100 år peger på fire temaer for den kommende klimatilpasning:

 • Det eksisterende kloaksystem – som visse steder har behov for større kapacitet for at kunne håndtere daglig regn
 • Øget risiko for skybrud – hvor der i flere lokalområder er behov for at håndtere de ekstreme regnmængder mere samfundsøkonomisk og uden væsentlige skader og gener
 • Stormflod – hvor flere kystnære områder har behov for sikring mod skader fra oversvømmelser
 • Harrestrup Å – hvor behovet for sikring af boligområder både omfatter skybrudsregn i hele åens opland og risikoen for stormflod

I forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 fastslår Kommunalbestyrelsen, at vi i rette tid skal sikre kommunen mod de risici, der skabes af fremtidens klima.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at de kommende klimaændringer og den nødvendige klimatilpasning skal bidrage til at gøre kommunen til et bedre sted at bo og virke og vil gennemføre klimatilpasning med fokus på fleksibilitet, synergi, økonomi, demokrati og borgerinddragelse.

Derfor fastlægger Kommunalbestyrelsen i forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 de overordnede generelle mål og rammer for klimatilpasningen og prioriterer rækkefølgen af de berørte lokalområder ud fra konkrete væsentlighedskriterier. Den konkrete stillingtagen til, hvilken klimatilpasning, der skal ske, af hvem og hvordan, afklares i efterfølgende konkretiseringsplaner, hvor borgere og brugere i de enkelte lokalområder inddrages aktivt.

Samtidig fastslår Kommunalbestyrelsen at klimatilpasningen skal ske inden for de overordnede rammer, der sættes af hensynet til rekreative værdier og generelle by- og landskabsarkitektoniske værdier samt de samlede grundvandsinteresser.

Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 er vedlagt som bilag 1.

Baggrund

Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Der vil blive flere og længerevarende varme- og hedebølger. Som gennemsnit frem mod 2050 forventes temperaturen at stige med 1,2 grader Celsius sammenlignet med perioden 1961–1990. Frem til 2100 forventes en stigning i temperaturen på 2,9 grader Celsius.

Der kan forventes mere nedbør – især om vinteren. Somrene er vanskeligere at forudsige, men de vil sandsynligvis blive præget af længere tørre perioder samtidig med, at der vil blive kraftigere skybrud. Som gennemsnit forventes årsmiddelnedbøren at stige med ca. 7 % frem mod 2050. I 2100 forventes årsmiddelnedbøren at være vokset med ca. 14 %.

Havvandsstanden vil stige langs en del af Danmarks kyster og forventes i 2050 i Køge Bugt at være 24cm højere end i dag, mens stigning frem til 2100 forventes at blive 67cm, og i mange områder må der forventes ændringer i grundvandsspejlet.

Alt dette er ikke faktuel viden, men er resultatet af FNs klimapanel IPPCs mangeårige arbejde med at vurdere det kommende klima suppleret med DMIs og Kystdirektoratets arbejde med, hvordan det forventes at udmønte sig i Danmark. Om havstigningen netop bliver 67cm – eller 60cm eller 80cm – frem til år 2100 kan ikke forudsiges med sikkerhed. Men at der kommer en havstigning i den størrelsesorden er almindeligt anerkendt – og bliver det ikke 67cm i år 2100, vil det niveau blive nået få år senere.

Der er både positive og negative konsekvenser af klimaændringerne. De positive effekter er primært knyttet til stigende temperaturer, som f.eks. giver længere vækstsæson og øget produktivitet i land- og skovbrug, og mildere vintre, som mindsker energiforbrug og behov for vinterberedskab mv. De negative konsekvenser er især knyttet til ekstremregn, højere havvandstand og kraftigere storme, der kan medføre omfattende skader på f.eks. bygninger og infrastruktur samt tab af landbrugsafgrøder.

Lovgrundlag

Kommunerne er i henhold til økonomiaftale 2013 mellem regeringen og KL forpligtet til at gennemføre en risikokortlægning og udarbejde en klimahandlingsplan. Det er denne opgave, der er løst med nærværende plan, og dens formål er at være et redskab til at planlægge kommunens klimaindsats og samtænke den med den øvrige byudvikling, og ikke mindst at koordinere indsatsen med de øvrige kommuner i hovedstadsområdet.

Datagrundlag

Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 er udarbejdet på grundlag af modellering og risikovurdering af de konsekvenser af de kommende 100 års klimaændringer, der forudsiges af FNs klimapanel IPCC og DMI. Modelarbejdet vedrørende skybrud er foretaget i samarbejde med HOFOR og vedrørende stormflod i samarbejde med Naturstyrelsen og Kystdirektoratet.

Tidligere behandling

Strategi for Klimatilpasning har tidligere været drøftet i Teknik- og Miljøudvalget. Dels på udvalgets møde den 2. april 2014 punkt 12, hvor vægten blev lagt på strategi og målsætninger for Hvidovre Kommunes kommende klimatilpasning, dels på mødet den 14. maj 2014 punkt 9, hvor vægten blev lagt på handlingsplanen for den førstkommende periode. Forslaget til Strategi for Klimatilpasning 2014 er tilpasset efter udvalgets drøftelser.

Høring i Det grønne Råd

Forslaget har tillige været udsendt til Det grønne Råd, der drøftede det på sit møde den 22. maj 2014. Kommentarer fra Det grønne Råd – herunder selvstændige bemærkninger fra SGH – indgår som høringssvar i den kommende offentlige høring.

Efterfølgende politisk behandling

Efter afslutningen af den offentlige høring vil Strategi for Klimatilpasning 2014 blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse 4. kvartal 2014.

Efterfølgende opfølgning

Strategi for Klimatilpasning 2014 anviser en række handlinger, der har til formål at forberede den konkrete klimatilpasning i kommunen.

Inden for alle fire temaer – eksisterende kloaksystem, skybrud, stormflod og Harrestrup Å – vil forvaltningen igangsætte en række aktiviteter.

For det eksisterende kloaksystem vil Hvidovre Kommunalbestyrelses beslutning fra 2007 af en kloakstrategi blive fulgt op af en revideret spildevandsplan, der vil blive forelagt politisk behandling i andet halvår af 2014. Spildevandsplanen vil fastsætte rammer og renoveringstakt for HOFOR.

For Harrestrup Å vil Hvidovre Kommune indgå i et samarbejde med alle kommuner og forsyningsselskaber i åens opland om fælles udnyttelse af Harrestrup Å som skybrudsvej, så oversvømmelser så vidt muligt undgås.

Med hensyn til stormflod skal Hvidovre Kommune i 2014 udarbejde et forslag til risikostyringsplan jævnfør EU"s oversvømmelsesdirektiv, der skal redegøre for, hvordan risikoen for stormflod skal håndteres. Samtidig vil forvaltningen indgå i samarbejde med København og øvrige kystkommuner i Hovedstadsområder for at afsøge tekniske og økonomiske muligheder for stormflodssikring på tværs af kommunegrænserne. Arbejdet vil have til formål at fremskaffe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for en politisk stillingtagen til den fremtidige kystsikring.

Omkring skybrud indebærer strategien, at der i den første fire års planperiode udarbejdes konkretiseringsplaner for klimatilpasning i 3 lokalområder i Hvidovre. Disse planer udarbejdes i tæt dialog med borgere og brugere i de enkelte områder og skal udmøntes i konkrete planer og retningslinjer for klimatilpasningen. Løsning af skybrudsproblemer skal skræddersyes det enkelte område og aktørerne omfatter både grundejere, brugere, kommune og forsyningsselskab, hvorfor et tæt samarbejde gennem hele processen er nødvendigt for at opnå de rette løsninger til rette tid og rette pris.

Yderligere indeholder Strategi for Klimatilpasning planer om information til borgere og brugere om, hvad der kan gøres for at klimasikre egne ejendomme samt planer om at afklare mulighederne for at opstille interne guidelines for klimasikrings af kommunens egne anlægs- og driftsaktiviteter.

Endelig skal det ved planperiodens afslutning vurderes, om Hvidovre Kommunes strategi for klimatilpasning har behov for at blive revideret, såvel som datagrundlaget og modellering.

Finansiering af klimatilpasning

Finansiering af det fortsatte arbejde med klimatilpasningsplanen samt de kommende konkretiseringsplaner forventes at kunne ske inden for By- og Teknikforvaltningens eksisterende budget. En del opgaver vil blive løst i samarbejde med blandt andet HOFOR

For den faktiske klimatilpasning kan der ikke på nuværende tidspunkt konkluderes på de samlede omkostninger. Det vil helt være afhængigt af hvilke løsninger, der findes for de enkelte lokalområder. Finansieringen vil dog inden for alle fire generelle temaer blive en kombination af privat-, takst- og skattefinansiering.

På denne baggrund vil By- og Teknikforvaltningen indstille til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at vedlagte Strategi for Klimatilpasning 2014 sendes i offentlig høring.

Miljømæssige konsekvenser

By- og Teknikforvaltningen har vurderet, at Strategi for Klimatilpasning 2014 skal vurderes efter Lov om miljøvurderinger af planer og programmer, LBK 939 af 3. juli 2013. Miljøvurderingen konkluderer, at de anlægstekniske ændringer, Strategi for Klimatilpasning 2014 kan forårsage, godt kan gennemføres uden væsentlige konsekvenser for natur og miljø i forhold til kystlandskabet, søer (vandhuller) og åer, beskyttede dyre- og plantearter, samt NATURA2000 området ”Vestamager og havet syd for”. Det anbefales dog at anlæg og kystsikringstiltag etableres således, at der sker mindst mulig påvirkning af kysten, søer og vandløb, beskyttede arter og NATURA2000 området. Ligeledes anbefales overvågning i forhold til at sikre vandkvaliteten i de eksisterende vandområder. Miljøvurderingen er udarbejdet af NIRAS og er vedlagt i bilag 2.

Bilag

 1. FORSLAG til Strategi for klimatilpasning 2014 maj 2014 (pdf)
 2. Miljøvurdering af klimatilpasningsplan Hvidovre Kommune 2014 NIRAS maj 2014 (pdf)

21. Ejerfuldmagt - Fægtesalsvej 5-7

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Ad 1. – 2.: Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at indstille over for Kommunalbestyrelsen

 1. at give ejerfuldmagt til Station Next til at ansøge By- og Teknikforvaltningen om byggetilladelse til renovering af et lokale i lejemålet på Fægtesalsvej 7
 1. at give bemyndigelse til forvaltningen til fremover at give ejerfuldmagter til kommunens lejere m.v. i forbindelse med indvendige bygningsarbejder og under forudsætning af, at Ejendomsafdelingen ikke har indvendinger herimod.

Sagsfremstilling

Station Nexts ansøgning om ejerfuldmagt

Hvidovre Kommunes lejer, Station Next, har ansøgt om tilladelse til at foretage en indvendig ombygning af et nedslidt lokale i lejemålet på Fægtesalsvej 5-7.

Station Next finansierer selv ombygningen.

Indgivelse af byggeansøgning til By- og Teknikforvaltningen (Plan- og Miljøafdelingen) forudsætter imidlertid, at der foreligger en ejerfuldmagt fra Hvidovre Kommune som bygningsejer.

Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt en fuldmagt fra Kommunalbestyrelsen til at udstede ejerfuldmagter, og det indstilles, at der gives ejerfuldmagt til Station Next.

Ejendomsafdelingen har oplyst, at afdelingen kan anbefale, at der gives ejerfuldmagt til Station Next til indgivelse af ansøgningen.

Ejendomsafdelingen forudsætter, at Station Next imødekommer alle krav fra byggemyndigheden (Plan- og Miljøafdelingen) i forbindelse med byggesagsansøgningen.

Bemyndigelse til forvaltningen til fremover at give ejerfuldmagter i forbindelse med indvendige bygningsarbejder

Det indstilles samtidig, at Kommunalbestyrelsen giver Økonomi- og Stabsforvaltningen en bemyndigelse til fremover at udstede ejerfuldmagter i forbindelse med ansøgninger fra kommunens lejere m.v. om at foretage indvendige bygningsarbejder, herunder ombygninger, renoveringer m.v., som kræver byggetilladelse.

Der er alene tale om en bemyndigelse til at give en fuldmagt til at indgive en ansøgning om byggetilladelse. Om ansøgningen skal imødekommes, besluttes fortsat i Plan- og Miljøafdelingen/Teknik- og Miljøudvalget.

By- og Teknikforvaltningen har ingen bemærkninger til den foreslåede bemyndigelse.  


22. Reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub

Sagsfremstilling

Hvidovre Ishockey Klubs indeværende reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter udløber den 31. maj 2014. Aftalen ønskes genforhandlet.  

Reklameaftale for opvisningshallen

Hvidovre Ishockey Klub ansøgte i foråret 2013 om muligheden for at sælge reklamer i opvisningshallen, da der efter Ligahockeys konkurs var ledige reklamepladser til rådighed. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 18. juni 2013 reklameaftalen for et år, med mulighed for genforhandling efter aftalens udløb.

Allonge til reklameaftale for opvisningshallen

Klubben ansøgte i november 2013 om retten til at sælge reklamer til ophængning på Hvidovre Kommunes fire reklameskilte. Disse er beliggende på hjørnet af Hvidovrevej og Gl. Køge Landevej, hjørnet ved Gl. Køge Landevej og Avedøre Havnevej, indgangen til Frihedens Idrætscenter fra Gl. Køge Landevej og i svinget på vej ind til Frihedens Idrætscenter. I samme ombæring ansøgte klubben om retten til at sælge opvisningshallens arenanavn.

På anførte baggrund udarbejdedes en allonge til reklameaftalen for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 26. november 2013.

I den vedtagne allonge er målene på reklameskiltene dog ukorrekt noteret. Ifølge § 2A, stk. 1 noteres skiltenes mål: 2,2m (B) x 2,0m (H). Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan bekræfte, at de faktiske mål på reklameskiltene er 2,0m (B) x 2.2m (H), som oprindeligt noteret.

Da de korrekte mål på reklameskiltene endnu ikke er korrigeret i den indeværende aftale, anbefaler Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen at reklameaftalen godkendes med de faktiske mål. 

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2013 blev der desuden stillet ændringsforslag om, at navnet ”Hvidovre” skal indgå i et nyt arenanavn i forbindelse med evt. salg heraf.

Op til genforhandling af aftalen, har formanden for Hvidovre Ishockey Klub bemærket, at man stiller sig uforstående over for, at navnet Hvidovre skal indgå i et salg af arenanavnet. Der henvises ydermere til, at dette ikke tidligere har været et krav for andre foreninger, eksempelvis på Hvidovre Stadion.

Indeværende aftaler med Hvidovre Ishockey Klub

Hvidovre Kommune har to reklameaftaler med Hvidovre Ishockey Klub, gældende for henholdsvis træningshallen og opvisningshallen. Den nuværende reklameaftale for træningshallen løber til og med den 30. juni 2017. Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler, at reklameaftalen for opvisningshallen periodemæssigt følger aftalen for træningshallen, således at begge aftaler udløber 30. juni 2017.

Det er en forudsætning for nærværende aftale, at klubben gennem hele aftaleperioden fortsat drives som en amatørklub uden økonomisk fortjeneste for øje. Hvis klubben helt eller delvist ændrer formål/status i så henseende, ophører aftalen øjeblikkeligt. Klubben er forpligtet til at orientere kommunen herom, jf. aftalens § 13. 

Aftale til udtalelse

Formanden for Hvidovre Ishockey Klub har haft aftalen til udtalelse, og har ikke andre bemærkninger til aftalen udover kommentarerne nævnt i afsnittet vedrørende allongen til reklameaftalen for opvisningshallen.

Plan- og miljøafdelingen i By- og Teknikforvaltningen har været inddraget i aftalens udarbejdelse, hvortil det blev bemærket, at opsætningen af de i allongen nævnte reklamer skal ske inden for gældende lokalplansrammer. Derudover skal der ansøges om byggetilladelse hos By- og Teknikforvaltningen, Plan- og Miljøafdelingen før opsætning og ibrugtagning af skiltene.

Juridisk Afdeling har haft aftalen til udtalelse og har ikke haft nogen bemærkninger til aftalen.

Inspektøren af Frihedens Idrætscenter har ligeledes haft aftalen til udtalelse og har ikke haft nogen bemærkninger hertil.

Bilag

 1. Reklameaftale for opvisningshallen i Frihedens Idrætscenter mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ishockey Klub (pdf)

23. Godkendelse af skema C, Avedøre Stationsby Syd

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Ad 1. – 3.: Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at skema C for Avedøre Stationsby Syd, med en anskaffelsessum på 130.986.373 finansieret med støttede lån, godkendes delvist med en anskaffelsessum på 123.377.042.
 2. at skema C for Avedøre Stationsby Syd, med en anskaffelsessum på 43.673.347 kr., finansieret med ustøttede lån, godkendes.
 3. at den af kommunen ydede garanti for lån på 121.072.346 kr. forhøjes til garanti for lån på 123.377.042 kr., hvor Landsbyggefonden regaranterer for 50 % af beløbet.

Sagsfremstilling

Indledning og sammenfatning

Avedøre Boligselskab v/KAB har ved skrivelse af 15. januar 2013 (bilag 1), ansøgt om godkendelse af skema C efter afslutning af helhedsplan for afdeling Syd.

De ved helhedsplanen gennemførte renoveringer og forbedringer omfatter:

·Renovering af badeværelser

·Renovering af baldakiner

·Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer i køkkener

·Udskiftning af varmtvandsrør i krybekælder

·Installation af vandmålere

Skema A blev godkendt af Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse den 12. december 2006, og Skema B blev godkendt den 9. juli 2007.

Anmodning om godkendelse af skema C blev fremsendt ved skrivelse af 15. januar 2013 med en anskaffelsessum på 131 mio. kr. for den støttede del, og på 44 mio. kr. for den ustøttede del af anskaffelsessummen.

Efter administrationens vurdering af sagen bør 7,6 mio. kr. af overskridelse af den ved skema B godkendte anskaffelsessum, for den del af helhedsplanen som finansieres med støttede lån, ikke godkendes, da denne udgift kan henføres til et ufuldstændigt udbudsmateriale. Nærmere redegørelse herfor er anført i afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Sagen har været forelagt for Landsbyggefonden, som har anvist finansiering af overskridelsen på 7,6 mio. kr. via ubrugte midler på reguleringskonti. Dette er nærmere omtalt i afsnittet om økonomiske konsekvenser.

For så vidt angår anskaffelsessummen på 44 mio. kr. for den ustøttede del, har administrationen ingen bemærkninger.

Sagens tidsmæssige forløb

I henhold til støttebekendtgørelsen (§47 i bekg. nr. 1226 14/12/2011 om støtte til almene boliger m.v.) skal skema C indgives senest 6 mdr. efter skæringsdagen (sidste boligs færdiggørelse tillagt 2 mdr.). Byggesagen blev afsluttet 21. december 2009, og ansøgning om godkendelse af skema C blev fremsendt den 15. januar 2013.

Perioden fra skema B godkendelsen til fremsendelse af skema C ansøgning har været usædvanlig lang, og fristen i støttebekendtgørelse for fremsendelse af skema C er tydeligvis overskredet.

Som redegørelse for sagens tidsforbrug har KAB i mail af 11. juli 2013 (bilag 2) anført følgende:

”Byggesagen blev afleveret til bygherren den 21. december 2009. Afleveringsprotokol fra 3. etape vedlægges.

Tvisten mellem hovedentreprenøren, underentreprenører og bygherren blev afgjort i Voldgiftsnævnet den 8. februar 2011. Afgørelsen vedlægges.

Byggeregnskab er endelig udarbejdetden 18. december 2012, med skæring pr. 30. juni 2011.

Tiden mellem skæringstidspunktet og indsendelse af skema C-ansøgning er brugt til interne drøftelser vedr. regnskabets udformning og opsætning.”

LBF godkender endeligt

Helhedsplaner vedr. renovering og forbedring godkendes i Kommunalbestyrelsen og efterfølgende i Landsbyggefonden.

Kommunens godkendelse omfatter tilladelse til belåning af ejendommen, tilladelse til huslejeforhøjelse samt ydelse af garanti i forbindelse med realkreditbelåning.

Efter kommunens godkendelse giver Landsbyggefonden endeligt tilsagn om ydelsesstøtte og garanti, efter stillingtagen til, om betingelserne for at yde støtte er opfyldt.

Økonomiske konsekvenser

Helhedsplanens økonomiske hovedtal

Finansiering af helhedsplanens sker med støttede og ustøttede lån.

Den forudsatte finansiering af den samlede anskaffelsessum har i projektets faser været følgende:

Skema A

Skema B

Skema C

Difference mellem skema B og C

Støttet finansiering

135.266.438

118.034.000

130.986.373

12.952.373

Ustøttet finansiering

32.913.333

45.657.346

43.673.347

- 1.983.999

Samlede anskaffelsessum

168.179.771

163.691.346

174.659.720

10.968.374

Som det fremgår af ovenstående skema, er der en overskridelse på 12,96 mio. kr. i forhold til den ved skema B godkendte anskaffelsessum, for så vidt angår den del af anskaffelsessummen, som er finansieret med støttede lån. For så vidt angår den del af anskaffelsessummen, som finansieres med ustøttede lån, er der et mindre forbrug på 1,98 mio. kr.

For så vidt angår årsagen til overskridelse fra skema B til skema C af den støttede del på 12,98 mio. kr. har KAB oplyst, at det skyldes følgende forhold:

·Tilkøb af lovpligtig etablering af nødudgange fra krybekælder.

·Indeksering af entrepriseudgifter

·Stigning i honorarudgiften til øget tilsyn med arbejdets udførelse

·Håndtering af tvister med entreprenøren

·Advokatudgifter til førelse af voldgiftssag

·Genhusning

·Rentebetaling til entreprenør

Foruden disse poster er det oplyst, at det har været nødvendigt at foretage en række projektændringer og mængdereguleringer undervejs i byggeprocessen, som har ændret de tidligere økonomiske forudsætninger for sagen.

KAB’s supplerende skrivelser af 7. marts 2013 og 17. maj 2013 er vedlagt som bilag 3 og 4.

Fordeling mellem støttet og ustøttet finansiering

KAB har oplyst, at fordelingen mellem støttede tiltag og ustøttede tiltag er opgjort efter en opgørelse af tiltagenes støtteberettigelse i forhold til, om der er ekstraordinære renoveringstiltag eller om tiltaget er driftsmæssig vedligeholdelse og udskiftning.

Størstedelen af tiltagene er fordelt med en andel på 75 % støttede tiltag og 25 % ustøttede tiltag. På et mindre antal tiltag har fordelingen været 50 % på støttede tiltag og 50 % på ustøttede tiltag.

Den samlede fordeling og opgørelse mellem støttede tiltag og ustøttede tiltag er aftalt med Landsbyggefonden.

Tvist afgjort ved voldgift

En væsentlig del af de foretagne projektændringer kan henføres til en række tvister, som opstod mellem entreprenør og bygherre under byggesagen. Tvisterne blev indbragt for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, som afsagde kendelse den 8. februar 2011.

En gennemgang af voldgiftsrettens kendelse viser, at et beløb på 7,6 mio. kr. kan henføres til udgifter, der er påløbet byggesagen, fordi det udbudsmaterialet der forelå ved licitationen, ikke var fyldestgørende. Voldgiftsretten har således fastslået, at det har været nødvendigt at udføre noget ekstraarbejde, som entreprenøren var berettiget til at kræve betaling for, udover den efter afholdt licitation fastsatte entreprisesum. Beløbet er en sum af renteudgifter, betaling til advokatbistand og teknisk rådgivning.

Ved vurdering af skema C er det lagt til grund, at ekstraarbejder, som burde have været med i udbudsmaterialet, ville have været godkendt, hvis det havde været omfattet af udbuddet. Dvs. at den del af overskridelsen, som kan henføres til ekstraarbejder, som forudsætningsvist er en del af renoverings- og forbedringsprojektet, bør godkendes.

For så vidt angår udgifter som belaster byggesagen, opgjort til 7,6 mio. kr., som ikke ville være forekommet, hvis udbudsmaterialet havde været fuldstændigt, er det administrationens opfattelse, at disse udgifter ikke bør godkendes, og dermed ikke finansieres via byggesagen.

Administrationen har drøftet denne problematik med KAB på møder d. 3. september 2013 (mødereferat vedlagt som bilag 5) og d. 8. oktober 2013 om. KAB har ikke været enig i administrationens vurdering af sagen og har i skrivelse af 31. oktober 2013 (bilag 6) fastholdt ansøgningen om godkendelse af skema C i den fremsendte form. KAB har bl.a. anført, at de påløbne udgifter i forbindelse med voldgiftsagen er nødvendige udgifter afholdt for at begrænse bygherrens risiko for krav og udgifter. Det er videre anført, at placering af ansvar for det ufyldestgørende udbudsmateriale forudsætter en ny voldgiftssag med betydelige udgifter til følge, som også indebærer en betydelig procesrisiko.

Administrationen har overfor KAB fastholdt, at 7,6 mio. kr. af overskridelsen ikke bør finansieres via byggesagen og dermed bevirke huslejestigning og forudsætte øget kommunal garantistillelse. Udgangspunktet for administrationen har været, at de øgede udgifter, som er forårsaget af et ufuldstændigt udbudsmateriale, bør finansieres af den ansvarlige rådgiver. 

Landsbyggefondens vurdering af sagen

Sagen blev sendt til Landsbyggefonden d. 12. november 2013 med anmodning om en tilkendegivelse om, hvordan problemstillingen kan håndteres.

Landsbyggefonden har ved mail af 4. april 2014 tilkendegivet følgende:

” I den konkrete sag er det fondens indstilling, at den afholdte merudgift på cirka 7,6 mio. kr. helt eller delvist kan dækkes af reguleringskontoen, idet fonden tager forbehold for reguleringskontoens størrelse. Ansøgning fra boligorganisationen om anvendelse af reguleringskontoen imødeses.”

Ved efterfølgende telefonsamtale med Landsbyggefonden d. 8. april 2014 er der supplerende forklaret følgende:

”LBF har bevilliget støtte til projektet (huslejesikring og driftsstøtte), som udbetales før de modsvares af udgifter. (Støtten udbetales før lånene hjemtages). Desuden er første termin efter hjemtagelse af realkreditfinansiering ydelsesfri.

Der opsamles på denne måde et beløb på reguleringskonti, som er beregnet til at finansiere uforudsete udgifter.

Det kan bl.a. være at arbejdet løber ud over fast pris perioden, at der er miljøtiltag, som ikke er forudset, mv.

Såfremt disse midler ikke skal anvendes til beskrevne formål, betales de tilbage til LBF.

Iflg. LBF er der indestående på reguleringskonti til at betale den merudgift, som kommunen ikke er sindet at godkende som en del af anskaffelsessummen.

Skema C kan derfor godkendes nu, samtidigt med at KAB ansøger om anvendelse af reguleringskonti til at dække overskridelsen på 7,6 mio. kr. Denne finansiering er huslejeneutral.”

Huslejekonsekvenser

Ved skema B blev det godkendt, at huslejestigningen som følge af byggesagen ville andrage 43 kr. kvm./årl. Den aktuelle husleje er på 929 kr. kvm./årl., hvor den godkendte stigning er inkluderet.

KAB har beregnet, at den samlede overskridelse af skema B beløbet med 12,9 mio. kr. vil medføre en huslejestigning på 5, 51 kr. kvm./årl., således at den samlede leje vil være på 945 kr. kvm./årl.

Ved godkendelse som indstillet, hvor alene en overskridelse på 5,3 mio. kr. godkendes, bliver huslejestigningen som følge af overskridelsen i stedet ca. 2,3 kr. kvm/årl, således at den samlede leje bliver 931 kr. kvm./årl.

Kommunal garantistillelse

Ved godkendelse af skema B blev der meddelt kommunal garanti for finansiering af den støttede del af anskaffelsessummen på i alt 121.072.346 kr.

På grund af overskridelse af anskaffelsessummen i forhold til det ved skema B godkendte, har KAB ansøgt om yderligere kommunal garantistillelse, således at der garanteres for 123.377.042 kr., hvor Landsbyggefonden regaranterer for 50 % af beløbet.

Bilag

 1. Ansøgning om godkendelse af skema C (pdf)
 2. Mail KAB 110713 (msg)
 3. Uddybende besvarelse fra KAB af 7.3.2013 (pdf)
 4. KAB Supplerende redegørelse 170513 (pdf)
 5. Mødereferat (docx)
 6. KAB's skr af 311013 (pdf)

24. Vestegnens Brandvæsen I/S, Budgetforslag for 2015 samt overslagsårene 2016-2018

Beslutning i Beredskabskommissionen den 02-06-2014

Indstillingerne godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Ad 1. – 2.: Beredskabskommissionens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt med følgende bemærkning ”Budgetforslaget tages til efterretning, idet det bemærkes, at Regeringen og KL’s økonomiaftale om beredskabet kan have budgetmæssige konsekvenser for Vestegnens Brandvæsen, men disse er endnu ikke opgjort.”

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016-2018 tages til efterretning,
 2. at godkende, at interessentkommunernes samlede betaling til Vestegnens Brandvæsen I/S for løsning af rednings- og slukningsopgaver udgør 27.363.950 kr., eller 157,47 kr. pr. indbygger. Hvidovres Kommunes andel udgør i alt 8.163.770 kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S behandlede den 7. april 2014 budgetforslaget for 2015 samt overslagsårene 2016-2018.

Interessentkommunerne anmodes herefter om at godkende, at den samlede betaling til Vestegnens Brandvæsen I/S for løsning af rednings- og slukningsopgaver udgør 27.363.950 kr. eller 157,47 kr. pr. indbygger.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes andel til Vestegnens Brandvæsen I/S udgør årligt 8.163.770 kr. I Hvidovre Kommunes basisbudget er der årligt afsat 8.171.100 kr.

Bilag

 1. Brev af 5. maj 2014 fra Glostrup Kommune vedrørende budgetforslag for 2015 samt overslagsårene 2016-2018 med bemærkninger (pdf)
 2. Bemækninger til budgetforslag 2015 (pdf)
 3. Budgetforslag 2015 - 2018 for Vestegnens Brandvæsen I/S (pdf)
 4. Investeringsplan for udskiftning af køretøjer i Vestegnens Brandvæsen over en 25 års periode (pdf)
 5. Notat vedrørende brandvæsnets opgaver (pdf)
 6. Vestegnens Brandvæsen I/S - Prisliste pr. 1. januar 2015 (pdf)

25. Vestegnens Brandvæsen I/S, Regnskab for 2013

Beslutning i Beredskabskommissionen den 02-06-2014

Til efterretning.

Frank Løber tager forbehold for punkt 3 om beløbets finansiering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Ad 1. – 3.: Beredskabskommissionens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Ad 1. - 2.: Godkendt.

Ad 3.:

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Imod: Gruppe C og Liste H med bemærkning om, at der burde være fundet en kompenserende besparelse.

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at orienteringen om Regnskab for 2013 for Vestegnens Brandvæsen I/S tages til efterretning
 2. at godkende overførslen på i alt 6.169.876 kr. til 2014 til refinansiering af investeringsplanen
 3. at der til funktion 005895.1, Redningsberedskab, i 2014 meddeles tillægsbevilling på 73.831 kr. til andel i overførslen, som for Hvidovre Kommune udgør en efterregulering. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendte den 7. april 2014 regnskabet for 2013. Regnskabet for 2013 viser et overskud på 26.958 kr., der overføres til 2014 til refinansiering af investeringsplanen. Det skal bemærkes, at det overførte overskud fra tidligere år på 6.142.918 kr. ligeledes overføres til 2014. Bestyrelsen har godkendt, at der bruges 1.084.836 kr. af det tidligere overskud på 7.227.754 kr. I alt overføres 6.169.876 kr. til 2014.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes andel af regnskab 2013 udgør i alt 8.117.464 kr. Der er a’conto betalt 8.051.680 kr.

Det anbefales, at 26.958 kr. overføres til 2014 til refinansiering af investeringsplanen. Hvidovre Kommunes andel udgør en efterregulering på 73.831 kr. Denne opkræves sammen med 3. a´conto betaling for juli kvartal 2014.

Til efterreguleringen søges om en tillægsbevilling på 73.831 kr. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

 1. Brev af 5. maj 2014 fra Glostrup Kommune, regnskab 2013 vedrørende Vestegnens Brandvæsen I/S (pdf)
 2. Vestegnens Brandvæsen I/S - Regnskab Beretning 2013 (pdf)
 3. Vestegnens Brandvæsen I/S - Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 (pdf)

26. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Karl Erik Høholt Jensen (V) spurgte til lokalesituationen for judoklubben Shinson Hapkido. Borgmesteren bad om et notat fra forvaltningen.


27. Udbud af forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant "Halvleg" i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på isstadion, kioskerne i Istræningshallen/Curlinghallen og Hvidovre Friluftsbad

Lukket sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-06-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Godkendt.


28. Hjulmagerporten 1

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-06-2014

Ad 1.:

Anbefales godkendt.

Ad 2.:

For: Gruppe A, O, V, F og C.

Imod: Gruppe Ø med bemærkning om, at gruppe Ø ikke ønsker ejendommen solgt.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2014

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.:

For: Gruppe A, O, V, F og C.

Imod: Liste H og Gruppe Ø med bemærkning om, at Gruppe Ø og Liste H ikke ønsker ejendommen solgt

Godkendt.


29. Tilsyn hos borgere

Lukket sag