Referat - Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2014

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mette Dencker (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)

Bemærkninger

Afbud fra Benthe Viola Holm stedfortræder Anders Liltorp. Afbud fra Mogens Leo Hansen stedfortræder Gert Wahl

Indholdsfortegnelse


. 


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2014

Afbud fra Benthe Viola Holm stedfortræder Anders Liltorp

Afbud fra Mikkel Dencker

Afbud fra Mogens Leo Hansen stedfortræder Gert Wahl

Borgmesteren meddelte, at punkt 9 vedrørende forslag til Lokalplan 460 for Avedøre Landsby udgår. Der er omdelt et notat om baggrunden herfor.

Der er omdelt et notat til punkt 20 med Lejerbos orientering om igangsættelse af byggearbejder samt et notat til punkt 23 om boligstøtteudgifterne.

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2014

Borgmesteren orienterede om en kommende sag vedrørende Sønderkærskolen og opsætning af kameraer til kommunalbestyrelsesmøderne.


3. Vedtægt for Hvidovre Kommunes borgerrådgiver

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har den 29. april 2014 vedtaget arbejdsgrundlag for borgerrådgiverfunktionen (bilag 1). Funktionen er overordnet reguleret efter lov om kommunernes styrelse og styrelsesvedtægten (bilag 2). Det er forudsat i styrelsesvedtægten, at Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed. Med denne sag fremlægges forslag til ”Vedtægt for Hvidovre Kommunes borgerrådgiver” (bilag 3), som kan erstatte arbejdsgrundlaget, da dette er indarbejdet med diverse uddybninger og præciseringer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende ”Vedtægt for Hvidovre Kommunes borgerrådgiver” med henblik på, at denne træder i kraft straks og samtidig erstatter tidligere vedtaget ”Arbejdsgrundlag for borgerrådgiverfunktionen i Hvidovre Kommune”.

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af forslaget til udmøntning af borgerrådgiverfunktionen på mødet den 29. april 2014, pkt. 8, fremgik blandt andet af sagsfremstillingen, at den kommende borgerrådgiver på baggrund af arbejdsgrundlaget skulle udarbejde et mere detaljeret forslag til arbejdsprocesser i tæt dialog og samarbejde med Direktionen og forvaltningernes chefgrupper.


Vedlagte udkast til vedtægt er udtryk for borgerrådgiverens mere detaljerede forslag til arbejdsprocesser.

Vedtægtsudkastet er samtidig også borgerrådgiverens forslag til de nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed, som i henhold til styrelsesvedtægtens ordlyd skal fastsættes af Kommunalbestyrelsen.

Vedtægtsudkastet tager først og fremmest udgangspunkt i de formelle regler i styrelsesloven og styrelsesvedtægten samt det arbejdsgrundlag, som Kommunalbestyrelsen oprindeligt har godkendt.

Vedtægtsudkastet uddyber og præciserer arbejdsgrundlaget på visse punkter, og forslaget til arbejdsprocesser mv. i vedtægtsudkastet er i øvrigt baseret på borgerrådgiverens erfaringer fra dennes tidligere ansættelse i tilsvarende funktioner i andre kommuner.

Som det fremgår af vedtægtsudkastet, så har borgerrådgiveren – ud over opgaver i forhold til vejledning om det kommunale klagesystem og vejvisning i kommunens organisation – en særlig opgave i konkrete klagesager.

Borgerrådgiveren har i denne henseende først og fremmest en mediatorrolle, hvor det handler om at sikre konstruktiv dialog mellem kommunens afdelinger og borgerne. Og særligt i forhold til borgerrådgiverens behandling af klager, så skal dialogen mellem borger og forvaltning være udtømt, før borgerrådgiveren eventuelt iværksætter en nærmere undersøgelse med henblik på at kunne udtale sig om sagen.

Det er endvidere væsentligt at være opmærksom på, at borgerrådgiveren – af hensyn til at kunne udtale sig i konkrete klagesager, når dialogen mellem parterne er udtømt – må værne om uafhængigheden og derfor ikke kan fungere som bisidder eller partsrepræsentant for borgere eller bistå forvaltningen i konkrete sager.

Der henvises til vedtægtsudkastets kapitler 4 og 5 for detaljerne i forhold til kredsen af klageberettigede, borgerrådgiverens muligheder for at undersøge konkrete sager, borgerrådgiverens adgang til oplysninger, borgerrådgiverens bedømmelsesgrundlag samt borgerrådgiverens mulighed for at afvise såkaldt ”udsigtsløse sager”.

Borgerrådgiveren afrapporterer til Kommunalbestyrelsen to gange om året. Den ene afrapportering har form af en årsberetning som vil være offentligt tilgængelig og fremlægges som åbent dagsordenspunkt. Den anden afrapportering er ikke nærmere reguleret, men forventes at være en mere summarisk afrapportering - en slags ”midtvejs-status” på året.

Særligt i forhold til årsberetningen, så følger det af vedtægtsudkastets kapitel 3, at borgerrådgiveren skal redegøre for sin virksomhed samt påpege eventuelle forhold som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og betjening. Beskrivelsen af sådanne forhold vil blive ledsaget af konkrete anbefalinger fra borgerrådgiveren.

Vedtægtsudkastet er mundtligt gennemgået på møde den 6. oktober 2014 i kommunens tværgående Chefgruppe, hvor alle kommunens afdelingschefer deltager.

Vedtægtsudkastet har efterfølgende været behandlet på Direktionens møde den 7. oktober 2014, hvor borgerrådgiveren bidrog til sagens oplysning ved punktets behandling.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er 65e i lov om kommunernes styrelse og § 18 i kommunens styrelsesvedtægt.

Politiske beslutninger og aftaler

Med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at ansætte en borgerrådgiver. På Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2013, pkt. 8, godkendtes finansieringen af funktionen. På møde den 29. april 2014, pkt. 8, godkendte Kommunalbestyrelsen dernæst forslaget til udmøntning af borgerrådgiverfunktionen (herunder de overordnede rammer og arbejdsgrundlag for borgerrådgiverfunktionen, rekrutteringsproces og yderligere finansiering fra 2015).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2014

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

 1. Bilag til KB den 28-10-2014, Arbejdsgrundlag vedtaget 29. april 2014.pdf (pdf)
 2. Bilag til KB den 28-10-2014, Uddrag af lov om kommunernes styrelse og styrelsesvedtægten.pdf (pdf)
 3. Bilag til KB den 28-10-2014, Udkast til vedtægt for Hvidovre Kommunes borgerrådgiver.pdf (pdf)

4. Likviditetsopgørelse for 3. kvartal 2014

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges hvert kvartal en oversigt over udviklingen i kassebeholdningen. Det sker som element i den kortsigtede økonomistyring. Kommunen indberetter efter gældende regler kvartalsvis oversigt om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Likviditeten efter kassekreditreglen opgøres som gennemsnittet over de seneste 365 dage af de daglige saldi på kommunens bankkonti. Det fremkomne gennemsnit må ikke være negativt.

     Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning

Hvidovre Kommune har ingen problemer med at overholde denne regel, idet den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 har ligget mellem 404,2 og 431,9 mio. kr. jf. grafisk bilag 1.

Oversigt viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2013 til 30. september 2014.

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning

Den faktiske kassebeholdning udgjorde pr. 30. september 2014 372,9 mio. kr. Som grafen viser, er den faktiske daglige kassebeholdning i årets første måneder og igen efter juli måned, højere end i resten af året. Årsagen hertil er de indbetalte ejendomsskatter i januar og juli.

    Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens aktuelle eksponering, kommunens finansielle strategi og markedsforventninger på rente, med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld.

    Finansiel strategi- renteeksponering opgjort ved nominel restgæld.

Spænd jf. finanspolitik

Aktuel andel af langfristet gæld

Fast rente DKK

0-70 pct.

49,8 pct.

Variabel rente DKK

0-100 pct.

52,3 pct.

      Renteeksponeringerne er indenfor rammerne af finansielle politik.

Kommunens langfristede gæld udgør pr. 31. september 339.760.106 kr. nominelt, ekskl. støttet ældreboliglån. Se bilag 2.

Kommunekredit forventer ikke markante stigninger i de korte renter de næste 2-3 år. Og de forventer ikke markante stigninger på de lange/faste renter de næste 1-2 år.

    Ydelsesprofil

    Graferne i bilag 3 viser ydelse, afdrag og restgæld på kommunens  

    lån.

    På nuværende tidspunkt anbefaler kommunekredit ikke omlægning af   

    kommunens lån. Med den bestående afdragsprofil og sammensætning

    af lån, vil en stadig større andel af kommunens lån over tid være  

    fastforrentede lån. Det skyldes at et stort variabelt forrentet lån 

    afdrages frem til 2019.

    De længst løbende lån er afdækket med swap til fast rente i

    løbetiden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2014

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

 1. Likvidbeholdning ØU den 20. oktober '14 (xlsx)
 2. Gældplejerapportering øu okt'14 (xlsx)
 3. Ydelsesprofil øu 20 oktober 2014 (docx)

5. Stedlig vielseskompetence

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Kommunalbestyrelsen vil give generel tilladelse til, at andre vielsesmyndigheder end Hvidovre Kommunes vielsesmyndighed kan foretage vielser i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomi- og Statsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at give generel tilladelse til at andre kommuners vielsesmyndigheder kan foretage vielser i Hvidovre Kommune

Sagsfremstilling

Efter de regler, som var gældende indtil den 1. juli 2014, var en borgmesters vielseskompetence begrænset, således at borgmesteren kun kunne foretage vielser i sin egen kommune.

Efter en ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning med virkning fra 1. juli 2014 kan borgmestre (ligesom det allerede gælder for præster i folkekirken) fremover foretage vielser uden for kommunen. Det gælder såvel uden for kommuneinddelingen (f.eks. på havet) som i en anden kommune.

Borgmesteren og den øvrige borgerlige vielsesmyndighed i kommunen må imidlertid kun foretage en vielse i en anden kommune efter forudgående godkendelse fra den pågældende anden kommune.

En kommunes godkendelse af, at en anden kommune foretager en vielse i kommunen, vil kunne gives fra sag til sag. Kommunen kan imidlertid også vælge generelt at godkende, at en eller flere kommuner (eventuelt alle kommuner) må foretage vielser i kommunen.

Holbæk Kommunes borgmester har i brev af 23. september 2014 til borgmestrene i Region Sjælland og Region Hovedstaden givet alle kommunerne i de 2 regioner generel tilladelse til at foretage borgerlige vielser i Holbæk. Kalundborg Kommune har givet tilladelse i brev af 6. oktober 2014.

Borgmesteren i Holbæk Kommune beder samtidig om tilladelse til at foretage borgerlige vielser i kommunerne i de to regioner.

Økonomi- og Stabsforvaltningen og Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen giver generel tilladelse til, at vielsesmyndigheden i kommuner inden for Region Sjælland og Region Hovedstaden får tilladelse til at foretage borgerlige vielser i Hvidovre Kommune.

Borgerne får ikke med forslaget en ret til at kræve, at vielsen skal foretages et andet sted end på Hvidovre Rådhus. Det er fortsat borgmesteren, der beslutter, om vielsen kan foretages et andet sted, og det vil fortsat være muligt at kræve, at parterne betale meromkostningerne ved, at vielsen foretages et andet sted i eller uden for kommunen.

Hvis Kommunalbestyrelsen følger forvaltningens indstilling orienterer forvaltningen kommunerne i de to regioner herom.

Retsgrundlag

§ 18 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, LBK nr. 1052 af 12/11/2012 med den ændring der følger af lov nr. 484 af 21. maj 2014

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2014

Godkendt.


6. Digitalt valg

Beslutningstema

Det skal besluttes om Avedøre Idrætscenter skal anvendes som valgsted fremover. Det skal endvidere besluttes om der skal anvendes digital valgbog og om antallet af valgsteder skal nedsættes fra 8 til 6, samt om der skal indkaldes administrativt personale til optælling af stemmer.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen og Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Avedøre Idrætscenter fremover anvendes som valgsted
 2. at der indføres brug af elektronisk valgbog, og at der i forlængelse heraf indkøbes brevstemmeprotokol, digital valgliste, nødvendigt IT-udstyr og bevilges kursusafgift til nødvendig læring i brugen af systemerne
 3. at der indkaldes ekstra administrativt personale til optælling af stemmer på valgstederne
 4. at drøfte at reducere antallet af valgsteder fra 8 til 6 valgsteder i Hvidovre Kommune
 5. at der indkøbes et antal stemmebokse afhængig af hvilken model der ønskes til det kommende valg
 6. at der gives bevillinger til de i sagen oplyste merudgifter, alt efter hvilken model der godkendes. Beløbene finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Valgsted på Avedøre Idrætscenter

Kommunalbestyrelsen besluttede 25. februar 2014 pkt. 4 at anvende Avedøre Idrætscenter som valgsted i forbindelse med afholdes af valg til EU parlamentet søndag den 25. maj 2014 i stedet for Avedøre Bibliotek. Det blev samtidigt besluttet, at anvendelsen af valgstedet skulle evalueres med henblik på en vurdering af, om stedet fremover kunne anvendes som valgsted i Hvidovre Kommune. Erfaringerne fra EU-valget viser – med visse ændringer af adgangsforholdene – at stedet er udmærket egnet til at afholde valg. Det er på denne baggrund, at forvaltningen indstiller at Avedøre Idrætscenter fremover anvendes som valgsted.

Indførelse af elektronisk valgbog

På baggrund af erfaringerne med afholdelse af valg til EU-parlamentet søndag den 25. maj 2014 har forvaltningen undersøgt mulighederne for at forbedre forholdene for borgerne, når der afholdes valg. Det er forvaltningernes opfattelse, at det vil være en klar forbedring i forhold til ventetiden for borgerne for at stemme at indføre anvendelsen af en elektronisk valgbog. En lang række kommuner – blandt andet Brøndby, Lejre, Køge, Høje Taastrup og København m.fl. – har allerede indført elektronisk valgbog. Brugen af elektronisk valgbog betyder, at vælgeren langt hurtigere bliver registreret ved valgbordene og kan fortsætte videre med at afgive stemme i stemmeboksene. Det betyder, at den ventetid vælgerne bruger ved køen til registrering i valgbogen afkortes. For at undgå, at der så i stedet opstår lang ventetid foran stemmeboksene, skal der etableres flere stemmebokse, sådan at der ikke opstår ventetid foran boksene. Det er forvaltningens opfattelse, at borgerne ved indførelse af elektronisk valgbog og flere stemmebokse, vil opleve en hurtigere og mere smidig valghandling.

Indkaldelse af administrativt personale på valgaftenen

Erfaringerne fra de seneste to valg viser, at optællingen på valgstederne efter at valget er afholdt tager relativt lang tid – og det betyder, at det samlede valgresultat for Hvidovre Kommune først kan offentliggøres sent på valgaftenen. Det er forvaltningens vurdering, at der kan vindes meget tid ved at indkalde administrativt personale efter valghandlingen er afsluttet til at bistå de tilforordnede med at tælle stemmer på valgstederne. Det anbefales, at der tilknyttes 2 medarbejdere pr. valgsted i tidsrummet fra kl. 20 til optællingerne er slut.

Reduktion af antal valgsteder

For at begrænse omkostningerne ved at afholde digitalt valg er det forvaltningens opfattelse, at det bør overvejes om antallet af valgsteder i Hvidovre Kommune kan nedbringes, sådan at der i stedet for 8 valgsteder er 6 valgsteder – eksempelvis lukkes Avedøre skole og Præstemoseskolen som valgsted.

Vælgerantallet ved 8 distrikter er gennemsnitligt 4586. Ved nedlæggelse af 2 distrikter, vil vælgerantallet i gennemsnitvære 6114. Der vil ske ændringer i distrikterne, hvor det forsøges at lave 6 lige store distrikter vælgertalsmæssigt. Bilag vedlagt

Disse 6 valgsteder er fordelt geografisk i kommunen på en sådan måde, at der stadig vil være relativ kort afstand til de enkelte valgsteder. Da der samtidig er etableret udvidede muligheder for at brevstemme – og det er erfaringen, at der brevstemmes langt mere efter muligheden for at brevstemme er blevet udvidet – så vurderes det, at belastningen på de enkelte valgsteder – hvis antallet reduceres til 6 – ikke vil være for tung i forhold til at afholde en hurtig og smidig valghandling. Der vil være behov for flere stemmebokse, når der indføres digitalt valg. Ifølge Ejendomsafdelingen, der er ansvarlig for opstilling af valgstederne, er de nuværende stemmebokse af en ældre beskaffenhed, og det vil ikke være muligt at flytte stemmebokse fra nedlagte valgsteder. Der vil derfor være et behov for indkøb af nye stemmebokse.

Der vil endvidere være behov for forøgelse af antal valgtilforordnede på de 6 valgsteder, idet der vil være behov for flere personer ved stemmeboksene.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Bibeholdes 8 valgsteder vil der være følgende udgifter:

Engangsudgifter anlæg:

Kursusudgifter

76.578 kr.

Indkøb af Scannere, 3 pr. valgsted og 1 til Rådhuset (brevstemmeafgivning)

48.125 kr.

Nødvendig IT udstyr

63.000 kr.

Total

187.703 kr.

Driftsudgifter ved hvert valg

Digital valgliste licens og driftsafgift

41.000 kr.

Brevstemmeprotokol licens og driftsafgift

31.000 kr.

Overarbejdsbetaling til 4 it-medarbejdere

12.600 kr.

Overarbejdsbetaling til medarbejdere, der kaldes ind for at hjælpe med optælling af stemmer

19.200 kr.

Total

103.800 kr.

Reduceres der fra 8 til 6 valgsteder vil udgifterne være:

Engangsudgifter anlæg:

Kursusudgifter

60.000 kr.

Indkøb af Scannere, 3 pr valgsted og 1 til Rådhuset (brevstemmeafgivning)

37.715 kr.

Nødvendigt IT software

42.000 kr.

Total

139.715 kr.

Driftsudgifter ved hvert valg:

Digital valgliste licens og driftsafgift

41.000 kr.

Brevstemmeprotokol licens og driftsafgift

31.000 kr.

Forøgelse af antal tilforordnede 18 personer

21.240 kr.

Overarbejdsbetaling til 3 it-medarbejdere

9.450 kr.

Overarbejdsbetaling til medarbejdere, der kaldes ind for at hjælpe med optælling af stemmer

14.400 kr.

Besparelse på honorarer til valgtilforordnede, bespisning, og valgsekretær lønninger, rådhusbetjente, skolebetjente på 2 valgsteder

-111.000 kr.

Total

6.090 kr.

It- og digitaliseringsafdelingen vil stille det antalklargjorte bærbare computere til rådighed, som der er behov for. Bibeholdes 8 valgsteder vil det være 25 bærbare computere. Såfremt der vælges 6 valgsteder vil det være 19 computere. De bærbare computere vil efter valget indgå i den almindelige pulje til udlevering/salg til forvaltninger, institutioner mv.

Stemmebokse

Såfremt det besluttes at indføre digitalt valg på de nuværende 8 valgsteder, vil der være behov for indkøb af 24 stemmebokse pris 133.000 kr. Det vil være nødvendigt at  der er et større antal bokse til rådighed, da betjening ved valgbordene vil gå meget stærkt og der vil komme pres på stemmeboksene.

Såfremt der vælges 6 valgsteder, vil der ligeledes skulle indkøbes24 stemmebokse, pris 133.000 kr. De gamle bokse fra nedlagte valgsteder, kan ikke overflyttes.

Personalemæssige konsekvenser

Der vil være behov for kursus fra KMD til betjening af scannere og valglister og brevstemmeprotokol. Der er beregnet 3 deltagere pr. valgsted incl. it medarbejder og 2 deltagere fra Borgerservicecentret.

Et antal it medarbejdere skal opstille nødvendigt it udstyr op inden valget starter og skal være til rådighed under hele valgets åbningstid.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-10-2014

Ad 1.-2.: Anbefales godkendt.

Ad 3.: Anbefales godkendt med bemærkning om, at det kun er 1 administrativ medarbejder pr. valgsted.

Ad 4.: Anbefales forkastet.

Ad 5.-6.: Anbefales godkendt.

Der udarbejdes konsekvensberegninger af Økonomiudvalgets anbefalinger inden kommunalbestyrelsesmødet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-10-2014

Økonomiudvalgets indstillinger godkendt.

Bilag

 1. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. økonomi ved digitalt valg (docx)