Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2014

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 25. marts 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck ()
 • Arne Bech ()
 • Benthe Viola Holm ()
 • Charlotte H. Larsen ()
 • Finn Gerdes ()
 • Helle Adelborg ()
 • Ivan Fogtmann ()
 • Karl Erik Høholt Jensen ()
 • Kashif Ahmad ()
 • Kenneth F. Christensen ()
 • Kristina E. Young ()
 • Lars G. Jensen ()
 • Maria Staghøj Durhuus ()
 • Mette Dencker ()
 • Mikail Erman ()
 • Mikkel Dencker ()
 • Mogens Leo Hansen ()
 • Niels Ulsing ()
 • René Tommy Langhorn ()
 • Steen Ørskov Larsen ()
 • Ømer Kuscu ()

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

For: Gruppe A, O og F.

Imod: Liste H og Gruppe Ø.

Undlader: Gruppe V og C.

Dagsordenen godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Borgmesteren orienterede om Earth Hour initiativer.


3. Medlemsforslag fra Gruppe A og O, Videooptagelse af kommunalbestyrelsesmøder

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Gruppe V og C stillede følgende ændringsforslag:

”Forvaltningen bemyndiges til at undersøge muligheden for at kommunalbestyrelsesmøder fremover liveoptages.

Forvaltningen skal herunder belyse de økonomiske konsekvenser af forslaget for Kommunalbestyrelsen, så forslaget kan indgå i budgetforhandlingerne for 2015 med henblik på implementering fra 1. januar 2015.”

For: Gruppe V, C, Ø og Liste H.

Imod: Gruppe A, O og F.

Undlader: Ingen.

Ændringsforslaget ikke godkendt.

For: Gruppe A, O og F.

Imod: Gruppe V, C, Ø og Liste H med henvisning til eget forslag.

Undlader: Ingen.

Godkendt.

Indstilling

Gruppe A og O stiller medlemsforslag til Kommunalbestyrelsen om:

 1. at kommunalbestyrelses møder videooptages
 2. at forvaltningen bemyndiges til at undersøge muligheden for og iværksætte at kommunalbestyrelsens møder fremadrettet liveoptages

Sagsfremstilling

På vegne af grupperne A og O fremsendes hermed forslag som ønskes behandlet på det førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen.

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti ønsker, at der fremover laves videooptagelser af kommunalbestyrelsesmøderne i Hvidovre. Optagelserne skal (med en meget moderne benævnelse) livestreames på kommunens hjemmeside og efterfølgende lægges på hjemmesiden, så alle kan se optagelserne.

For begge grupper er det vigtigt, at så mange som muligt sikres adgang til både at se og høre hvad der diskuteres og besluttes i byrådssalen. Den adgang udvides med forslaget, sådan at det ikke længere kun er lydoptagelser, der skal ligge på kommunens hjemmeside, men også videooptagelser.

Forvaltningen bemyndiges til at undersøge muligheden for og iværksætte at kommunalbestyrelsens møder fremadrettet liveoptages.


4. Fælleskommunalt samarbejde om frikøb af hjemfaldsklausuler

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt med den bemærkning, at det fælleskommunale samarbejde har til formål at belyse forskellige mulige frikøbsmodeller. Samarbejdet forhindrer således ikke Hvidovre Kommunalbestyrelse i at beslutte at undersøge og eventuelt anvende andre alternative muligheder. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor også alternativer til en frikøbsmodel belyst, og pålægger forvaltningen at undersøge og forelægge alternative løsninger.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at Hvidovre kommune indgår i et fælles kommunalt samarbejde om frikøb af hjemfaldsklausuler, jfr. vedlagte kommissorium om samarbejdet.

Sagsfremstilling

Baggrund

På en række almene boligafdelinger i omegnskommunerne til København er tinglyst servitutter om tilbagekøbsrettigheder for enten beliggenhedskommunen og eller Københavns Kommune . Det betyder, at den enkelte kommune og/eller Københavns kommune på et bestemt tidspunkt har ret til at købe ejendommene tilbage til en aftalt pris  - som regel til  den pris, grunden blev solgt til oprindelig - uanset ejendommenes nuværende værdi.

I alt ca. 25.000 almene boliger beliggende i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk og Rødovre er omfattet af aftalerne om tilbagekøbsret.

Kommunerne har først ret til at tilbagekøbe ejendommene i perioden 2036  til 2077.

Tilbagekøbsrettighederne giver dog allerede nu problemer for de almene boligselskaber, da de ikke kan belåne ejendommene til ejendommens fulde  værdi på grund af kommunens tilbagekøbsret. Ved værdiansættelsen af ejendommen fratrækker realkreditinstitutterne således et beløb svarende til det beløb, det vil koste boligselskaberne at frikøbe sig fra kommunernes tilbagekøbsret. Desuden stilles der krav om, at realkreditlånene ikke løber længere end til det tidspunkt, hvor kommunen kan købe ejendommen tilbage. Det betyder, at visse almene boligselskaber allerede på nuværende tidspunkt har vanskeligt ved at finansiere renovering m.v. i boligerne, da der ikke kan opnås den fulde realkreditbelåning med længst mulig løbetid.

I København og Århus er tilsvarende problemstillinger med tilbagekøbsrettigheder løst ved, at de almene boligselskaber har købt sig fri af tilbagekøbsretten.

I København indgik kommunen og boligselskaberne i år 2000 en aftale, der indebar, at boligselskaberne betalte Københavns Kommune et beregnet frikøbsbeløb, og i Århus indgik kommunen og boligselskaberne i 2012 en aftale om frikøb, også med et beregnet frikøbsbeløb.

Begge modeller tager udgangspunkt i den offentlige ejendomsværdi ved fastsættelsen af frikøbsbeløbet, men der er forskel på den måde beregningen af frikøbsbeløbet foretages. I ingen af modellerne har aftalen betydet en betaling af det fulde frikøbsbeløb, og i begge aftaler modsvares boligselskabernes betaling af et frikøbsbeløb af kommunale forpligtelser for anvendelsen af provenuet ved frikøbsaftalerne.

I både Københavner og Århusmodellen finansieres frikøbsbeløbet af boligselskabernes egenkapital og realkreditlån.  På grund af balancelejeprincippet i den almene boligsektor betyder betalingen af frikøbsbeløbene derfor også lejeforhøjelser i de almene boliger. Disse blev i Københavns Kommune delvist begrænset af midler fra Landsbyggefonden i form af ydelsesstøtte og driftsbidrag

Fælles kommunalt samarbejde

Da en lang række af omegnskommunerne har fælles problemstillinger med tilbagekøbsretten - blandt andet, at Københavns Kommune har tilbagekøbsretten enten direkte eller hvis beliggenhedskommunen ikke ønsker at bruge tilbagekøbsretten på ejendommene sekundært – har der på det administrative niveau iblandt omegnskommunerne været igangsat et udredningsarbejde om omfanget af tilbagekøbsrettighederne i 2012 og 2013.

På baggrund af boligselskabernes aktuelle problemer med realkreditbelåning har kommunaldirektørerne i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Tårbæk , Rødovre og Københavns Kommune drøftet mulighederne af at indgå i et fælles kommunalt samarbejde for at opnå en fælles aftale med boligselskaberne i alle de berørte kommuner om eventuel betaling af et frikøbsbeløb og en snarlig ophævelse af tilbagekøbsrettighederne.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt på forhånd at anvise efter hvilken konkret model aftalerne skal udarbejdes. Der er stor forskel på de modeller – i henholdsvis København og Århus – der indtil nu har været brugt i forbindelse med aftaler om ophævelse af tilbagekøbsrettigheder i de almene boliger. Dette skyldes både forskelle i indholdet af de konkrete rettigheder, men også udviklingen i ejendommenes værdi fra 2000, hvor København indgik aftalen, og 2012, hvor Århus Kommune indgik aftalen.

Dertil kommer, at der på de almene boliger i omegnskommunerne er pålagt tilbagekøbsrettigheder til såvel beliggenhedskommunen, som Københavns Kommune. Disse ”dobbeltrettigheder” var ikke gældende hverken i  Århus eller København og det medfører nogle særlige problemstillinger, som der skal tages højde for i en eventuel aftale om frikøb.

Det fælleskommunale samarbejde skal derfor belyse, hvilke modeller, der kan anvendes i omegnskommunernes særlige situation, herunder vurdere de samlede kommunaløkonomiske konsekvenser. I modellerne skal også indgå hvilke parter, der udover kommunerne og boligselskaberne – Landsbyggefonden og staten - kan bidrage til en samlet aftale.

Organisering

Ansvaret for det fælleskommunale samarbejde skal varetages af borgmestrene i de kommuner, der vil deltage i en fælles aftale. Det foreslås, at Hvidovre Kommunes borgmester – da Hvidovre Kommune har den største andel af almene boliger med hjemfaldspligt – er formand for den politiske styregruppe, indtil andet eventuelt besluttes i styregruppen.

Til at rådgive og komme med oplæg til den politiske styregruppe etableres en administrativ styregruppe bestående af kommunaldirektørerne (Hvidovre Kommunes kommunaldirektør er formand).

Til at forhandle med de involverede parter – boligorganisationerne, Landsbyggefonden og Staten - nedsættes et forhandlingsudvalg bestående af kommunaldirektørerne fra Hvidovre (formand), Herlev, København og Lyngby-Tårbæk Kommune.

Der etableres en sekretariatsfunktion i Hvidovre Kommune

Juridiske forudsætninger

Kommunalbestyrelsen har efter almenboliglovens § 98 a, stk. 1, ret til at indgå aftaler med almene boligorganisationer om frikøb af tinglyste tilbagekøbsrettigheder.

Kommunalbestyrelsen kan efter almenboliglovens § 98 a, stk. 2, fastsætte frikøbssummen til et beløb, der er lavere end den markedsmæssige værdi af tilbagekøbsretten.

Statsforvaltningen har i afgørelse af 23. september 2013 (Århusaftalen) udtalt at:  ” En kommune har således hjemmel i almenboliglovens § 98 a, stk. 2, til at indgå aftale med almennyttige boligorganisationer om ophævelse af tilbagekøbsklausuler til en pris, der er lavere end markedsprisen, eller at ophæve klausuler uden betaling herfor”.

Økonomiske konsekvenser

Der etableres en sekretariatsfunktion i Hvidovre Kommune. Opgaverne med det fælleskommunale samarbejde vil blive opgjort på timebasis. Når arbejdet er afsluttet skal hver enkelt kommune, der indgår i samarbejdet, bidrage til sekretariatsarbejdet med et beløb svarende til kommunens størrelse af frikøbsbeløb (fordelingsnøgle).

De øvrige økonomiske konsekvenser for kommunerne af en aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder kan endnu ikke opgøres. Det vil afhænge af de modeller og den forhandlingsløsning, der kan opnås.

Personalemæssige konsekvenser

Sekretariatsfunktionen placeres i Hvidovre Kommunes Borgmesterkontor. Derudover vil hver kommune bidrage med juridiske, analyse - og beregningstekniske ressourcer.

Andre konsekvenser

Den enkelte kommunalbestyrelse kan beslutte at udtræde af samarbejdet og vil dermed ikke være omfattet af den aftale, der indgås.

Bilag

 1. Kommissorium for samarbejde om hjemfaldsklausuler(1). (pdf)

5. Bevilling til dækning af advokatomkostninger til redegørelse for cykelprojekt Hvidovre - Skagen, Materielgården

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

For: Gruppe O, V, C, Ø og Liste H.

Imod: Gruppe A og F stemmer imod, da sagen allerede er gennemgribende undersøgt, derfor stemmer vi imod en yderligere undersøgelse

Undlader: Ingen.

Godkendt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at bevilling på 400.000 kr. til dækning af advokatomkostninger i forbindelse med redegørelse for cykelprojekt Hvidovre – Skagen, Materielgården, godkendes.
 2. at bevillingen finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 25. februar 2014 blev kommissorium for advokatundersøgelsen, vedrørende Cykelprojekt Hvidovre – Skagen, Materielgården, godkendt. Undersøgelsen foretages af advokatfirmaet Lett.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne forventes at kunne holdes indenfor en ramme af 400.000 kr.  

Bilag

 1. Kommissorium af 28.2.2014 (pdf)

6. Godkendelse af Ældrepolitik

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget 2014 den 03-03-2014

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt med bemærkning om enkelte sproglige rettelser.

Ad 3. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Social- og Sundhedsudvalget bad forvaltningen om at arrangere et temamøde omhandlende implementering af ældrepolitikken. Interessenter på området skal inviteres til at deltage i dette.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at sikre, at borgere, der ikke kan klare sig selv, får rengøring mindst hver anden uge, en årlig hovedrengøring samt tilbud om et bad mindst to gange om ugen.

For: Gruppe Ø og Liste H.

Imod: Gruppe A, O, V og F.

Undlader: Gruppe C.

Ikke godkendt.

Gruppe F stillede ændringsforslag om, at der tilføjes et afsnit om realisering og opfølgning jfr. Handicappolitikken.

For: Gruppe F og Ø.

Imod: Gruppe A, O, V og C.

Undlader: Liste H.

Ikke godkendt.

Ældrepolitikken godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende de ændringer til Ældrepolitikken, som høringen har givet anledning til,
 2. at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen at godkende Hvidovre Kommunes Ældrepolitik
 3. at tage til efterretning, at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 12. november 2012, at der skulle udarbejdes en ny ældrepolitik. På møde den 4. februar 2013 tog Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Velfærdsforvaltningens orientering om processen for arbejdet med ældrepolitikken til efterretning.

Proces

Børne- og Velfærdsforvaltningen har i løbet af 2013 arbejdet på den ny ældrepolitik i tæt samarbejde med Ældrerådet. Det har været højt prioriteret at sikre en stor grad af borgerinddragelse. Forvaltningen har sammen med Ældrerådet holdt møder med repræsentanter for pensionistforeningerne og lokalrådene.

Forvaltningen har ligeledes holdt møde med leder- og medarbejderrepræsentanter fra enheder i kommunen som arbejder med ældre. Der er foretaget interview med beboere og pårørende i plejecentre og beskyttede boliger.

Borgere generelt har i maj og juni kunne aflevere ideer i særlige postkasser eller sende ideer elektronisk. Den 24. oktober 2014 blev der afholdt et borgermøde hvor Borgmester Helle Adelborg, Børne- og Velfærdsdirektør Christine Brochdorf og Ældrerådsformand Flemming Cramer-Larsen præsenterede et foreløbigt udkast til politikken, og de omkring 100 fremmødte bidrog med ideer og kommentarer.

Høring

Social- og Sundhedsudvalget har behandlet udkast til Hvidovre Kommunes Ældrepolitik på sit møde den 2. december 2013, og samtidig sendt materialet i offentlig høring.

Ældrepolitikken er nu vedlagt i en form, hvor alle ændringer, som er foranlediget af høringsprocessen, er fremhævet med gul markering. Politikken er fortsat opbygget på samme vis som høringsudkastet var. Den tager udgangspunkt i et positivt menneskesyn og de tre værdier: medmenneskelighed, tryghed og værdighed. Derudover har den særlig fokus på fire indsatsområder: Kommunikation, aktiviteter, sundhed og boliger.

Blandt høringssvarene er mange positive tilkendegivelser, men også konkrete spørgsmål, ideer og kommentarer. Høringssvarene er vedhæftet som bilag. Derudover har forvaltningen samlet høringssvarenes konkrete elementer i et skema, hvor det også fremgår, hvordan der handles på disse.

Ældrepolitikken er kort og overordnet, den indeholder ikke konkrete delmål og deadlines, og der er ikke afsat ekstra budget til at gennemføre særskilte aktiviteter som følge af den. Det der er hensigten er, at politikkens værdier skal gennemsyre den måde der handles på fremadrettet, og at værdier og indsatsområderne tilsammen skal sætte retningen for den almindelige udvikling på ældreområdet i de kommende år. Således skal det daglige arbejde, og nye tiltag der igangsættes, kunne forbindes til politikken.

Politikken fremhæver, hvordan kommunen ønsker at handle fremadrettet. Samtidig tydeliggør den, at der udover kommunens personale er flere parter, som har stor betydning og kan deltage og bidrage til, at Hvidovres borgere har et godt liv som ældre, eksempelvis familie, venner og frivillige. Politikken er også tænkt som et fælles omdrejningspunkt for kontakten mellem de forskellige parter og kommunen.

Efter politisk godkendelse af Hvidovre Kommunes Ældrepolitik vil der blive arbejdet med layout af politikken.

Bilag

 1. Udkast til Hvidovre Kommunes Ældrepolitik.pdf (pdf)
 2. Samlet oversigt over høringssvar til udkast til Hvidovre Ældrepolitik.pdf (pdf)
 3. Opsamling af høringssvar om Hvidovre Kommunes ældrepolitik.pdf (pdf)
 4. Høringssvar til ældrepolitik fra Handicaprådet (pdf)
 5. Høringssvar til ældrepolitik fra Ældrerådet (pdf)

7. Afholdelse af valg, bevillingsansøgning

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Ad. 1-2 Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives en tillægsbevilling på 330.000 kr. til afholdelse af hhv. EU-parlamentsvalget og Integrationsrådsvalg i 2014 samt 300.000 kr. i 2015 m.fl. år til afholdelse af kommende valg. Beløbene finansieres af kassebeholdningen.
 1. at  der til projekt 6304, Udskiftning af valgurner gives en anlægsbevilling på 73.000 kr.  Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Tillægsbevilling til afholdelse af EU-parlamentsvalg og Integrationsrådsvalg i 2014 samt kommende valg

Til kommune- og Regionsrådsvalget i 2013, var der afsat 698.000 kr. hvortil der i økonomirapporteringen i 2013 blev givet en tillægsbevilling på 200.000 kr. Budgettet blev efterfølgende teknisk reduceret med 12.000 kr., og udgjorde herefter i alt 886.000 kr. Regnskab i 2013 udgjorde 1.196.000 kr. og udviser derfor et merforbrug på 310.000 kr.

Merforbruget i forhold til tidligere valg skyldes primært stigning i udgifter til porto til udsendelse af valgkort, lønudgifter til personalet, stemmesedler, valgudskrivning fra KMD samt generelle prisstigninger til madvarer, kontorartikler og lignende som indkøbes i forbindelse med valg.

Derudover blev der afholdt valgcafe i kantinen på valgaftenen samt mobile valgsteder til brevstemmeafgivning 2 lørdage i hhv. Frihedens Butikscenter og Hvidovre Center. Disse aktiviteter blev kun afviklet som følge af kommunevalget.

Der er i 2014 m. fl. år et korrigeret budget på 826.000 kr. på valgkontoen. Der søges om en tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2014 m.fl. år for at imødekomme de stigende udgifter til afholdelse af valg. Såfremt budgettet ikke bruges fuldt ud eller der i et budgetår ikke afholdes valg, tilfalder restbudgettet kassebeholdningen.

På kommunalbestyrelsens møde 25. februar 2014, pkt. 12 blev det besluttet at 30.000 kr. vedr. udgifter til afholdelse af valg til Integrationsrådet i 2014, skal afholdes af valgkontoen. I forbindelse med behandling af sagen på Økonomiudvalgets møde d. 17. februar 2014, pkt. 19, blev der gjort opmærksom på, at der ville komme en bevillingsansøgning, da der ikke er dækning på valgbudgettet til denne finansiering af integrationsrådsvalget. Der søges derfor om en tillægsbevilling i 2014 på 30.000 kr. Beløbet finansieres af kassebeholdning.

Projekt 6304, Udskiftning af valgurner

Der forefindes på nuværende tidspunkt 18 plasticcontainere a 110 liter på hvert valgsted til anvendes til valgurner. Der anvendes 9 plasticcontainere pr. valg pr. gang. Der er imidlertid rigtigt mange, der har knækket håndtagene, og skal udskiftes, og det anbefales derfor, at alle valgsteder får nye plasticcontainere med hjul under, da de nuværende er svære at håndtere på grund af vægten, når de er fyldte med stemmesedler. Dette vil skåne de tilforordnede vælgere, der skal håndtere valgurnerne på afstemningsstederne samt de medarbejdere der står for transport af valgurnerne. Der indkøbes 7 grå og 8 gule til hvert valgsted. De gule anvendes til bl.a. Regionsrådsvalget, hvor stemmesedlerne er meget store, og derfor fylder mere.

Beløbet på 73.000 kr. er beregnet på, at der indkøbes 15 stk. 140 liter plastic-containere til hvert valgsted, i alt 120 stk. til 604 kr. pr. stk.


8. Valgstyrere, valgstyrerformænd, tilforordnede vælgere og brevstemmemodtagere til Europaparlamenstvalget og folkeafstemningen om patentdomstol den 25. maj 2014

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Navnene på formændene mailes til Borgmesterkontoret.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til kommunalbestyrelsen,

 1. at godkende fordelingen mellem valggrupperne til valg af 40 valgstyrere til at lede afstemningen og stemmeoptællingen på de 8 afstemningssteder
 1. at godkende fordelingen mellem valggrupperne til valg af 8 formand blandt valgstyrerne på hvert af de 8 afstemningssteder
 1. at godkende fordelingen mellem valggrupperne til valg af 177 tilforordnede vælgere til at bistå ved valget
 1. at godkende fordelingen mellem valggrupperne til valg af 18 brevstemmemodtagere på plejehjem, private hjem m.v.
 1. at fordelingen også har virkning for andre valg fremover i den nuværende konstitueringsperiode 2014-2017

Sagsfremstilling

Efter § 16 i lov om valg af danske medlemmer til Europaparlamentet, skal der forud for valget vælges valgstyrere, tilforordnede vælgere efter reglerne i kapitel 5 i lov om valg til Folketinget. Stemmemodtagere i forbindelse med brevstemmeafgivning vælges efter reglerne i folketingsvalgslovens kapitel 8.

Efter folketingsvalgslovens § 97 finder disse bestemmelser også anvendelse for folkeafstemninger.

Ved tidligere valg er det rent praktisk sket ved, at kommunalbestyrelsen har godkendt fordelingen af antal valgstyrere, formænd for valgstyrerne, tilforordnede vælgere samt brevstemmemodtagere mellem valggrupperne. Efterfølgende har valggrupperne sendt lister over de valgte til borgmesterkontoret.

Ved forfald er det den gruppe der har udpeget den person, der er fraværende, der skal udpege en ny person.

Det er den gruppeinddeling, der er gældende for det møde, hvor fordelingen skal finde sted, der skal lægges til grund for forholdstalsberegningen. Hvis valggrupperne fra det konstituerende møde i 2013 opretholdes, og der vælges ved forholdstalsvalg (den d’Hondtske metode) blandt vælgerne i kommunen, ser fordelingen således ud:

Ad 1 – valgstyrere

Efter folketingsvalglovens § 29 vælger kommunalbestyrelsen for hvert afstemningsområde mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.

En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer.

Der har hidtil i Hvidovre været udpeget 5 valgstyrere til hvert af de 8 afstemningssteder, i alt 40 valgstyrere.

A, O, F og C skal udpege 29 valgstyrere

V, Ø og H skal udpege 11 valgstyrere

Ad 2 – formænd for valgstyrerne

Kommunalbestyrelsen vælger blandt de 40 valgstyrere en formand for hvert afstemningsområde.

A, O, F og C  skal udpege 6 formænd

V, Ø og H skal udpege 2 formænd

Ad 3 – tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne på valgdagen

Efter folketingsvalglovens § 30 skal kommunalbestyrelsen vælge et antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne på valgdagen.

En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som tilforordnet vælger.

Der har hidtil i Hvidovre været udpeget 177 tilforordnede

A, O, F og C skal udpege 110 tilforordnede vælgere

V, Ø og H skal udpege 67 tilforordnede vælgere.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i seneste vejledning nr. 78 af 26. august 2010 om afholdelse af folketingsvalg henstillet, at kommunalbestyrelsen tager særlig hensyn til de mindre partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

Ad 4 – udpegning af stemmemodtagere til brevafstemning

Efter folketingsvalglovens § 55, stk. 2, afgives brevstemmer efter lovens § 60, stk. 2, og 4, dvs. plejeboliger, ældreboliger m.v. og i private hjem til 2 stemmemodtagere, som kommunalbestyrelsen har udpeget blandt de tilforordnede vælgere.

Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en af brevstemmemodtagerne er en person udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning.

Der er behov for 9 hold med 2 stemmemodtagere på hvert hold.

Der er en række begrænsninger for, hvem der kan udpeges:

1) Personer, der er ansat til at yde personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmet, samt hjemmesygeplejersker og andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager i vælgerens hjem eller i de boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, hvor de gør tjeneste.

2) Ved brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen gælder den særlige begrænsning, at ansatte knyttet til vedkommende boform eller bolig ikke kan udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager.

3) I tilfælde, hvor begge stemmemodtagere er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, skal hver af de to stemmemodtagere så vidt muligt være udpeget af forskellige grupper i kommunalbestyrelsen.

4) Kandidater til valget kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i pleje- og ældreboliger og i private hjem.

A, O, F og C skal udpege 13 stemmemodtagere

V, Ø og H skal udpege 5 stemmemodtagere

Ad 5 – Fremtidige valg og folkeafstemninger

Det indstilles, at den på dette møde valgte valggruppefordeling for valg af valgstyrere, formænd for valgstyrerne, tilforordnede vælgere og brevstemmemodtagere også gælder for andre valg og folkeafstemninger i perioden 2014-2017, herunder et kommende folketingsvalg.

Hvis der sker ændringer i sammensætningen af valggrupperne, vil kommunalbestyrelsen får en ny sag forelagt. 


9. Grønt budget

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Ad. 1-2 Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1.at der ikke udarbejdes Grønt Budget for 2015 at der i 2014 udarbejdes et Grønt Regnskab for 2013

2.at der arbejdes videre med energibudgetmodellen, der danner grundlag for det Grønne Budget med henblik på udarbejdelse af Grønt Budget 2016.

Sagsfremstilling

I tilknytning til udarbejdelsen af kommunens årlige økonomiskebudget udarbejdes der et Grønt Budget. Ved budgetvedtagelsen for 2014 blev det Grønne Budget vedtaget under forudsætning af, at der skulle arbejdes videre med at gøre det Grønne Budget mere tilgængeligt og retvisende.

En hidtil oplevet mangel i det Grønne Budget er den manglende sammenhæng mellem det Grønne Budget og det Økonomiske Budget, idet der ingen økonomisk sammenhæng er mellem de to budgetter. Formålet med det Grønne Budget har hidtil været – gennem modeludarbejdelse - at opstille forventede driftsudgifter på bygningsniveau, men det har sædvanligvisikke haft bevillingsmæssig konsekvens.

Der er et stærkt ønske om at skabe denne sammenhæng. Dette kan sikres på følgende måde:

-Der arbejdes videre med den allerede anvendte energibudgetmodel med henblik på at tilrette denne, så budgettal fremadrettet er i overensstemmelse med den økonomiske udmøntning.

-Der udarbejdes primo 2015 Grønt regnskab for 2014, der kan danne grundlag for udarbejdelse af Grønt Budget 2016.

Med gennemførelsen af ovenstående to initiativer vil det styringsmæssige grundlag tilvejebringes for den direkte sammenhæng mellem det forventede energiforbrug, det faktiske forbrug og de afsatte budgetter. Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at det faktiske forbrug ikke nødvendigvis afspejler det forventede energiforbrug. Det forventede energiforbrug beregnes ud fra de bygningsmæssige data, de optimale forhold samt i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes forpligtigelse som Klimakommune.Det faktiske energiforbrug afhænger af brugeradfærd og kan derfor være vanskeligt præcist at beregne og skal således ikke nødvendigvis være udslagsgivende for den økonomiske udmøntning.

En styringsmodel for energiforbrug forudsætter beslutninger om afgrænsning og placering af nuværende budgetter mv. Oplæg til disse beslutninger vil blive fremsat til politisk behandling særskilt.

Tidsplanen for det grønne budget er herefter:

-I foråret 2014 udarbejdes Grønt Regnskab for 2013, der anvendes som udgangspunkt i det fremadrettede energiarbejde.

-Der vil i løbet af 2014 samt 1. halvdel af 2015 arbejdes videre med udviklingen af modellen, der ligger til grund for udarbejdelse af det Grønne Budget.

-Primo 2015 udarbejdes Grønt Regnskab for 2014, der kan danne grundlag for udarbejdelse af Grønt Budget 2016.

-I foråret 2015 vil justeret model foreligge og denne kan indgå i budgetarbejdet for 2016.

Under forudsætning af at dette godkendes – vil der ikke blive udarbejdet Grønt Budget i 2015 men fortsat regnskab for 2014 og 2015.


10. Tiltrædelsesberetning og revisionsberetning til regnskab 2013

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Ad. 1-2 Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi og stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tiltrædelsesberetningen tages til efterretning
 2. at den løbende beretning for 2013 tages til efterretning 

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med god revisionsskik, har Hvidovre Kommunes revision fremsendt en tiltrædelsesberetning i form af ”Beretning om revisionsaftale”, således at den pr. 1. januar 2014 valgte kommunalbestyrelse er bekendt med samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af kommunalbestyrelsens og revisors opgaver og ansvar.

Derudover har kommunes revision fremsendt revisionsberetning – delberetning 9 vedrørende regnskabsåret 2013, som fremlægges til efterretning. Delberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen og har heller ikke givet anledning til afledte kommentarer fra økonomiafdelingen.   

Bilag

 1. Hvidovre Kommune, Tiltrædelsesberetning, løbende beretning samt besøgsnotat 2013 - Tiltrædelsesberetning nr. 8, Hvidovre Kommune.pdf (pdf)
 2. Hvidovre Kommune, Tiltrædelsesberetning, løbende beretning samt besøgsnotat 2013 - Løbende beretning 2013, nr. 9, Hvidovre Kommune.pdf (pdf)

11. Årsrapport Forsikring 2013

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at  Forsikringskontorets Årsrapport 2013 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 28. august 2007 et forslag fra den daværende Centralforvaltning til ny forsikringspolitik for Hvidovre Kommune til ikrafttræden 1. januar 2008.

Den ny forsikringspolitik repræsenterede et skifte fra et – næsten – fuldt dækkende forsikringsprogram leveret af en ekstern forsikringsgiver til en meget høj grad af selvforsikring. Udtrykt i ændring af præmie: Fra 23 mio. kroner til 5 mio. kroner i 2007-tal.

Den nye forsikringspolitik er båret af tre hovedelementer:

·Forsikring tegnes mod katastrofer og specielle risici

·Løbende driftsskader finansieres af Hvidovre Kommune

·Der gennemføres massiv skadeforebyggelse

Forsikringspolitikken fastlægger endvidere, at Kommunalbestyrelsen hvert år modtager en Årsrapport om aktiviteter og udviklinger på forsikringsområdet. Udover at omtale begivenhederne i 2013 trækker den foreliggende Årsrapport naturligt nok en linje fra 2007 til og med 2013. Følgende kan fremdrages:

 • Hvidovre Kommune oplevede utilfredsstillende mange skader i 2013, og det gælder både tingskader og arbejdsskader.

 • Kommunens ejendomme slap nådigt igennem de to – forsikringsdækkede – stormskader i oktober og december.

 • Hvidovre Kommune gennemførte et særdeles tilfredsstillende
  EU-udbud, hvor vi opnåede en yderligere besparelse på 2,5 mio. kroner på bygning-/løsøreforsikring i hvert af årene 2014-2016.

 • Kommunen iværksatte en mangfoldighed af forebyggende aktiviteter rettende sig mod såvel arbejdsmiljø som værdisikring.

Bilag

 1. Årsrapport 2013 Forsikringskontoret (docx)

12. Tilsyn plejeboliger 2013

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget 2014 den 03-03-2014

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende tilsynsrapporter for uanmeldt tilsyn på kommunens plejecentre,
 2. at tage Embedslægens tilsynsrapporter til efterretning,
 3. at tage til efterretning, at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Jævnfør Lov om Social Service § 151 har kommunerne pligt til at føre tilsyn med plejecentre og tilsvarende boenheder i kommunen.

Formålet med det uanmeldte kommunale tilsyn er at undersøge, om beboerne får den hjælp og pleje, de er berettigede til, samt at kontrollere om plejecentre følger de politiske vedtagne kvalitetsstandarder og overholder relevant lovgivning på området.

Som led i tilsynsforpligtelsen skal der gennemføres mindst ét uanmeldt tilsyn om året på hvert plejecenter. Der er ikke pligt til at udarbejde tilsynsrapport.

Udover det kommunale uanmeldte tilsyn fører blandt andet Embedslægeinstitutionen tilsyn på plejecentrene. Embedslægens tilsyn for 2013 er medtaget i denne sagsfremstilling og fremgår som selvstændigt punkt.

Tilsynsmodel for Hvidovre Kommune

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. januar 2012 en ny tilsynsmodel for plejecentre i Hvidovre Kommune. Med den godkendte tilsynsmodel følger, at resultatet af de årlige uanmeldte tilsyn på plejecentrene forelægges politisk. Det blev vurderet, at det var hensigtsmæssigt at bibeholde en afrapportering af de uanmeldte tilsyn i kort form.

Tilsyn i 2013

Børne- og Velfærdsforvaltningen har i 2013 gennemført de uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre og dertil knyttede boenheder. Der har således været tilsyn på

 • Dybenskærhave
 • Krogstenshave
 • Strandmarkshave herunder Torndalshave
 • Søvangsgården
 • Svendebjerghave
 • Holmelundsvej

Tilsynene har været primært dialogbaserede. Under hvert tilsyn er således gennemført en drøftelse med plejecentrets ledelse samt individuelle samtaler med en mindre andel af beboere (5-10 pct.).

Tilsynet har efter hvert tilsynsbesøg udarbejdet en tilsynsrapport, der alle indeholder følgende afsnit:

 1. Fakta om boenheden
 2. Resume
 3. Tilsynets form
 4. Drøftelse med leder
 5. Opfølgning på tidligere tilsyns anbefalinger
 6. Spørgsmål og svar fra beboere

Overordnede konklusioner på kommunale tilsyn 2013

De uanmeldte tilsyn har grundlæggende været tilfredsstillende tilsynsbesøg. Tilsynet har således ingen kritiske bemærkninger.

Tilsynet oplever, at plejehjemmene yder beboerne hjælp på forsvarlig vis og yder den hjælp beboerne er berettiget til efter Serviceloven og den politisk besluttede kvalitetsstandard i Hvidovre Kommune.

Alle plejecentre arbejder med nye initiativer og projekter eksempelvis:

 • Større og mindre initiativer omkring rehabilitering
 • Kompetenceudvikling
 • Brugerinvolvering/-undersøgelser
 • Udvidet brug og anvendelse af pleje- og omsorgssystem.

Alle plejecentre har fået anbefalinger, som der kan arbejdes videre med i 2014.

Embedslægens tilsyn

Embedslægeinstitutionen gennemfører ét årligt uanmeldt tilsyn vedrørende de sundhedsmæssige forhold på kommunens plejehjem. Formålet med dette tilsyn er at vurdere sundhedsfaglige forhold såsom medicinhåndtering, hygiejne og sundhedsfaglig dokumentation.

Embedslægeinstitutionen kan undlade tilsyn det efterfølgende år, hvis der ved tilsynet ikke findes fejl og mangler, som kan give problemer for beboernes sikkerhed.

Embedslægen har i 2013 gennemført uanmeldt tilsyn på Krogstenshave, Dybenskærhave og Søvangsgården. På Svendebjerghave og Strandmarkshave har Embedslægen ikke fundet anledning til besøg i 2013.

Søvangsgården

Der er bemærkning om, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ved tilsynet er fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Denne konklusion er truffet på baggrund af mangler i dokumentationen. Dette er tilrettet og ny praksis er indført.

Krogstenshave

Der er bemærkning fra tilsynet om, at der er fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, men der er ikke tale om alvorlige fejl og mangler.

Denne bemærkning beror på en fejldosering med en pille, men da der på alle plejecentre er indført dobbeltkontrol før indtagning af medicinen, ville denne fejl være opdaget før indtag. Alle plejecentre har gennem flere år haft en rutine, der sikrer, at den medarbejder der giver medicinen, skal kontrollere at den doserede medicin er korrekt.  

Dybenskærhave

Der blev ved tilsynet fundet fejl og mangler, som samlet set kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden, hvorfor der ikke skal gennemføres tilsyn af Embedslægen i 2014.

Bilag

 1. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013 - Dybenskærhave.pdf (pdf)
 2. Embedslægens tilsynsrapport 2013 - Dybenskærshave (pdf)
 3. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013 - Krogstenshave.pdf (pdf)
 4. Embedslægens tilsynsrapport 2013 - Krogstenshave (pdf)
 5. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 - Svendebjerghave.pdf (pdf)
 6. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013 - Holmelundsvej.pdf (pdf)
 7. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2013 - Søvangsgården.pdf (pdf)
 8. Embedslægens tilsynsrapport 2013 - Søvangsgården (pdf)
 9. Brev fra Helle Lindsel til Bestyrelsen på Søvangsgården vedr. Embedslægens tilsyn 2013.pdf (pdf)
 10. Uanmeldt tilsyn 2013 Strandmarkshave og Torndalshave (pdf)
 11. Ældrerådets høringssvar om tilsynsrapporter for uanmeldte tilsyn på plejehjem 2013 (pdf)
 12. Handicaprådets høringssvar om tilsyn med plejecentre (pdf)

13. Godkendelse af procedure for gennemførelse af Skolebestyrelsesvalget 2014

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 11-03-2014

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Udvalget anbefaler, at formand og næstformand vælges på den enkelte Skolebestyrelses konstituerende møde.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende proceduren for gennemførelse af Skolebestyrelsesvalget 2014
 2. at beslutte, om formanden og næstformanden vælges ved flertalsvalg som beskrevet, eller om formanden og næstformanden vælges på den enkelte skolebestyrelses konstituerende møde af og blandt de valgte medlemmer af den enkelte skolebestyrelse
 3. at godkende, at proceduren tilføjes en bestemmelse om valg af repræsentanter for specialtilbud ved skoler, der har specialtilbud på mindst tre klassetrin

Sagsfremstilling

Indledning

Der skal hvert fjerde år gennemføres valg til skolebestyrelserne. Valget afholdes i foråret efter der har været valg til Kommunalbestyrelsen. Der skal således afholdes valg i foråret 2014 med henblik på at vælge medlemmer til skolebestyrelserne for skolerne for perioden 1. august 2014 til og med 31. juli 2018.

Regelforenkling

Som led i gennemførelsen af Folkeskolereformen og den efterfølgende implementering af regelforenklinger i kommunerne, har regeringen fremsat et lovforslag om revidering af Folkeskoleloven. Det følger af den nye Folkeskolelov § 43, at den enkelte kommune selv fastlægger egne regler for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg. Konkret er regelforenklingen på området udmøntet i Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 28 af 14/01/2014.

Ændringer i den nye bekendtgørelse

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 20. januar 2014 og medfører, at de hidtidige regler om fredsvalg og kampvalg ikke længere er gældende. Det følger således af bekendtgørelsen, at den enkelte Kommunalbestyrelse skal godkende en procedure for valg til skolebestyrelser. Proceduren kan kun godkendes af Kommunalbestyrelsen efter godkendelse af hver skolebestyrelse. Proceduren skal udarbejdes som et bilag til kommunens styrelsesvedtægt for Skolevæsenet.

Overordnede principper for den nye procedure for skolebestyrelsesvalg

Da den nye bekendtgørelse først blev offentliggjort den 14. januar og valget skal kunne være gennemført inden sommerferien 2014, har Børne- og Velfærdsforvaltningen allerede den 23. januar sendt et forslag til en procedure for skolebestyrelsesvalg til godkendelse hos hver skolebestyrelse. Forslaget er udarbejdet efter dialog med skolelederne.

Den nye procedure bygger på følgende principper:

 • Proceduren skal være nem at håndtere for skolerne
 • Proceduren skal være så tidsmæssigt kort, som det er muligt og
 • Proceduren skal sikre, at det lokale demokrati har optimale rammer.

På baggrund af de beskrevne principper har forvaltningen udarbejdet en procedure med følgende afsnit:

 • Ansvarsfordeling i forhold til gennemførelse af valget
 • Valgtidspunkt og muligheden for forskudte valg og
 • Afholdelse af valg

Afsnittene er i øvrigt bygget op, så de indeholder de emner, som Skolebestyrelsesbekendtgørelsen bestemmer, der skal være. Af Skolebestyrelsesbekendtgørelsen § 1 er det således angivet, at følgende forhold skal beskrives i proceduren:

 • Hvem, der har ansvaret for gennemførelse af valget
 • Valgtidspunkt
 • Afstemningsformen
 • Muligheden for fredsvalg
 • Opgørelse af valget
 • Klager over valget
 • Skolebestyrelsens konstituering og tiltrædelse
 • Suppleringsvalg og
 • Bekendtgørelse af valgets resultater.

Forvaltningens forslag til proceduren er vedlagt denne sag som bilag 1. I bilag 2 kan tidsplanen for valget ses.

Indholdet i den nye procedure for skolebestyrelsesvalg

Herunder beskrives hovedpunkter fra de enkelte afsnit i proceduren.

Ansvar for gennemførelse af valget

I proceduren er det beskrevet, at ansvaret for skolebestyrelsesvalgets gennemførelse er placeret hos følgende:

 • Kommunalbestyrelsen
  • Kommunalbestyrelsen godkender proceduren og udpeger hvert fjerde år medlemmer til valgbestyrelserne.
 • Den centrale kommunale koordinator
  • Kommunalbestyrelsen udpeger hvert fjerde år en central kommunal koordinator, der har ansvaret for, at valget gennemføres efter den beskrevne procedure
 • Valgbestyrelsen
  • Valgbestyrelsen har ansvaret for gennemførelsen af valget på den enkelte skole, herunder bl.a. at afholde valgmøde

Valgtidspunkt og forskudte valg

I dette afsnit er det beskrevet, at valg til skolebestyrelserne afholdes i uge 21 hvert fjerde år – året efter valget til Kommunalbestyrelsen. Det er ligeledes beskrevet, at der ikke afholdes forskudte valg. Forskudte valg er en mulighed for at besætte f.eks. tre pladser i den enkelte skolebestyrelse for 2-årige perioder, frem for de normale perioder på fire år.

Endelig er det i afsnittet beskrevet, at der er syv medlemmer af hver skolebestyrelse. Det fremgår af afsnittet, at man vælges ind i skolebestyrelsen på baggrund af antal stemmer. Det skal bemærkes, at dette afsnit ikke beskriver muligheden for at inddrage foreninger og erhvervslivet i skolebestyrelserne. Dette vil blive særskilt beskrevet i sagen om Styrelsesvedtægt for Hvidovre Kommunes Skolevæsen på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i april måned.

Afholdelse af valg og valgformen

Som det fremgår af ovenstående, er grundtanken bag den nye procedure, at valget er demokratisk. Dette medfører, at muligheden for fredsvalg ikke længere vil være en mulighed. Valget gennemføres derfor fremadrettet som almindeligt flertalsvalg. Det er derfor antallet af stemmer, der afgør, om en kandidat vælges som medlem af skolebestyrelsen eller i stedet er suppleant.

Valget afholdes fremadrettet elektronisk. Fremadrettet vil afstemningen således ske over op til 5 hverdage. Såfremt den enkelte forælder ikke kan benytte NemID, kan forælderen henvende sig på skolens kontor eller i Borgerservice med henblik på at få hjælp til at bruge NemID. Der kan således ikke stemmes pr. post eller på anden måde. Det er indbygget i proceduren, at såfremt det elektroniske system til afholdelse af valget bliver ramt af nedbrud, kan den centrale kommunale koordinator afbryde valget og igangsætte en ny afstemning 2 uger efter.

Valgets opgørelse sker om almindelig optælling af stemmer via det elektroniske system. Hvert hjem kan afgive to stemmer pr. forældremyndighedsindehaver.

Klage over valget

Såfremt forældre på skolen, de opstillede kandidater eller andre ønsker at klage over valget, skal klagen sendes til den enkelte skoles valgbestyrelse. Valgbestyrelsen træffer afgørelse om klagen i dialog med den centrale kommunale koordinator.

Skolebestyrelsens konstituering og tiltrædelse

Skolebestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende møde efter den 1. august i det år, de er valgt. Som det fremgår af proceduren, så er det forvaltningens intention, at formanden og næstformanden for den enkelte skolebestyrelse er de kandidater, der har modtaget flest stemmer. Da det er forvaltningens opfattelse, at ikke alle kandidater vil være interesseret i en formandspost, men gerne vil arbejde i skolebestyrelsen, vil det være muligt at afgive formandsposten og i stedet afholde konstituerende møde.

Suppleringsvalg

Hvis den enkelte skolebestyrelse ikke længere har suppleanter til bestyrelsen og et medlem udtræder, skal der holdes suppleringsvalg. Suppleringsvalg gennemføres efter samme principper som de almindelige valg. Her er afstemningsperioden dog ikke uge 21. Afstemningsperioden bestemmes dog konkret i hvert tilfælde af den centrale kommunale koordinator i dialog med skolen og efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelse af valgets resultat

Valgets resultater bekendtgøres i Hvidovre Avis og på kommunens hjemmeside senest 4 uger efter valget er afsluttet.

Godkendelse af proceduren hos skolebestyrelserne

Som nævnt sendte forvaltningen den 23. januar 2014 den nye procedure til godkendelse hos skolebestyrelserne. Forvaltningen har vedlagt svarene fra de enkelte skolebestyrelser som bilag 4 til sagen. I bilag 3 er svarene sammenskrevet og forvaltningen har besvaret eventuelle kommentarer i dette bilag.

Skolebestyrelserne peger generelt på, at det er mest hensigtsmæssigt, at skolebestyrelsen selv vælger formand og næstformand på det konstituerende møde i skolebestyrelsen. Skolebestyrelserne godkender dog proceduren.

Det er forvaltningens indstilling, at Kommunalbestyrelsen beslutter, om formanden og næstformanden skal vælges ved flertalsvalg, som beskrevet i proceduren, eller om valget af formand og næstformand skal ske på det konstituerende møde af og blandt de valgte medlemmer af den enkelte skolebestyrelse.

Et par skolebestyrelser peger på, at forældre fra specialtilbud skal sikres repræsentation. Forvaltningen skal bemærke, at Folkeskoleloven § 42 beskriver, at såfremt, der er specialklasser på mindst tre klassetrin på skolen, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst et medlem. Forvaltningen vil således indarbejde denne præcisering i proceduren, således at en forældrerepræsentant fra specialtilbud altid vælges ind i skolebestyrelsen – uanset antallet af stemmer. Herudover skal forvaltningen bemærke, at dette også beskrives i Styrelsesvedtægten for Hvidovre Kommunes Skolevæsen.

Endelig kritiserer en skolebestyrelse den meget korte frist, der har været for at afgive svar på proceduren. Forvaltningen skal her beklage den meget korte frist, som skolebestyrelserne har haft til at forholde sig til den nye procedure. Det er korrekt – som angivet i svarbrevet – at forvaltningen allerede i starten af januar begyndte at forholde sig til en evt. tidsplan. Forvaltningen kendte desværre ikke regelsættet før den 14. januar 2014, hvorfor den formelle procedure ikke kunne beskrives før efter denne dato.

Bilag

 1. Bilag 1 - Procedure for valg til skolebestyrelser i Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Bilag 2 - Tidsplan for valg til skolebestyrelserne 2014 (pdf)
 3. Bilag 3 - Sammenskriv af skolebestyrelsernes svar på anmodning om godkendelse af valgprocedure (pdf)
 4. Bilag 4 - Skolebestyrelsernes svar på anmodning om godkendelse af skolebestyrelsesvalgsproceduren (pdf)

14. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at tage valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget til efterretning

Sagsfremstilling

Der har været afholdt valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget den 30. januar og 4. februar 2014.

Den 30. januar blev 4 kandidater indstillet af de lokale aftenskoler samt 4 kandidater indstillet af de lokale folkeoplysende foreninger valgt.

Den 4. februar blev medlemmet indstillet af de lokale foreninger, som primært tilbyder aktiviteter til personer med handicap, valgt.

Folkeoplysningsudvalget afholdte deres konstituerende møde den 6. februar 2014. På mødet blev Ole Bested valgt som formand og Erik Petersen blev valgt som næstformand.

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning er som følger:

Medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen

Niels Ulsing

René Langhorn

Maria Durhuus

Arne Bech

Medlemmer (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Erik Petersen (HIF Fodbold)

Ulla Thorup (Hvidovre Svømmeklub)

John Berling (HB 2000)

Inger Lise Jansson (DDS 1. Avedøre)

Medlemmer (den folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler)

Ole Bested (AOF)

Laila Munk (AOF)

Peter Lougart (FOF)

Ane Skjødsholm (Netop)

Medlem (foreninger, som primært tilbyder aktiviteter til personer med handicap)

Finn Blohm (HVG 37)


15. Forretningsorden og vedtægter - Folkeoplysningsudvalget

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget 2014 den 20-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forretningsorden og vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden og vedtægter er ført ajour.

Bilag

 1. Forretningsorden og vedtægter - Folkeoplysningsudvalget (docx)

16. Godkendelse af den endelige Beskæftigelsesplan 2014

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget 2014 den 13-03-2014

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at den endelige Beskæftigelsesplan 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret.

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 24. september 2014. Beskæftigelsesplanen har fået tilføjet:

-budget (pkt. 2.4)

-de endelige kvantitative mål (se tillæg 1 for en oversigt)

-LBR’s virksomhedsplan (tillæg 2)

Den endelige beskæftigelsesplan blev offentliggjort inden for tidsfristen den 31. januar 2014.

Også i år er det tydeligt, at beskæftigelsesplanen er et dokument, som er lang tid undervejs. Kontanthjælpsreformen blev vedtaget i juni 2013 og ændrede to fundamentale ting:

-Kontanthjælp blev delt i uddannelseshjælp og kontanthjælp

-Matchkategorisering blev fjernet, og visitation til målgrupper blev indført.

I forhold til målene i Beskæftigelsesplan 2014 får kontanthjælpsreformen betydning for mål 5, 6 og 7. Forvaltningen vurderer at det er nødvendigt at revidere de berørte mål i Beskæftigelsesplan 2014, og fremlægge målene til godkendelse i Kommunalbestyrelsen igen.

Derudover afventes en reform af sygedagpengeområdet, som  regeringen primo 2014 har indgået aftale om. Mål 8 i beskæftigelsesplanen er om sygedagpengeområdet – hvordan reformen vil påvirke målet er endnu uvist.

Økonomiske konsekvenser

Målene er i tråd med budgettet på beskæftigelsesområdet.

Bilag

 1. Beskæftigelsesplan 2014 - endelig version.pdf (pdf)

17. Redegørelse for ydelser fra Hvidovre Fodbold A/S jvf. sponsorkontrakt

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-03-2014

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage redegørelse for ydelser fra Hvidovre Fodbold A/S jvf. sponsorkontrakten til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået en sponsorkontrakt, en lejeaftale, en allonge til lejeaftalen, samt en reklameoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2015.

Ifølge sponsorkontrakten udbetales der hvert år et beløb i sponsorat (fratrukket Hvidovre Fodbold A/S betaling for husleje og reklame) til Hvidovre Fodbold A/S, der leverer modydelser til kommunen svarende til værdien af det udbetalte sponsorat.

Hvidovre Fodbold A/S udarbejder ifølge sponsorkontrakten primo 2014 en samlet redegørelse for de i 2013 gennemførte aktiviteter (ydelser) til brug for en evaluering af aftalen. Redegørelsen skal forelægges Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at Hvidovre Fodbold A/S i 2013 har leveret de i sponsorkontrakten nævnte ydelser.


Nedenfor ses de ydelser som Hvidovre Fodbold A/S ifølge kontrakten leverer samt redegørelsen herfor:

 1. Trykker Hvidovre Kommunes logo nederst på brevpapir samt kuverter.
  Redegørelse: Kommunens logo er blevet tryk nederst på brevpapir samt kuverter.
 2. Trykker Hvidovre Kommunes logolinie med farver i kampprogram.
  Redegørelse: Kommunes logolinie med farver er blevet trykt i alle kampprogrammerne.
 3. Trykker Hvidovre Kommunes logolinie på optaktsside såfremt der reklameres i Hvidovre Avis.
  Redegørelse: Kommunens logolinie blev anvendt ved alle annonceringer.
 4. Etablerer bannerannonce på klubbens hjemmeside.
  Redegørelse: Der var bannerannonce på hjemmesiden.
 5. Der etableres følgende reklameskilte:

A.Super megaskilt: 10 x 1,40 M ved det ene mål v/uret.

B.Megaskilt: 8 x 1,40 M på langsiden modsat Tv-tårn og tribune.

C.Fast bandereklame: 10 x 0,6 M på langsiden modsat Tv-tårn og tribune.

D.Skilte V/Hvidovrevej: Hvidovre Kommunes logo på skilte ud mod Hvidovrevej.

E.Eksisterende skilt over spillerindgang/udgang.

Redegørelse: reklameskiltene var etablerede i 2013.

 1. På skiltene kan opsættes selvklæbende plakater, hvortil Hvidovre Kommune, Borgmesterkontoret, leverer logolinie. Hvidovre Fodbold A/S afholder udgifter til reklameskilte og selvklæbende plakater.
  Redegørelse: opsætning er sket efter aftale.
 2. Tilbyder gratis adgang for kommunens børn og unge under 18 år til samtlige divisionskampe på Hvidovre Stadion.
  Redegørelse: Der var gratis adgang til alle kampene.
 3. Tilbyder gratis adgang for børn og unge under 18 år af forældre bosat i kommunen til samtlige divisionskampe på Hvidovre Stadion.
  Redegørelse: Der var gratis adgang til alle kampene.
 4. Tilbyder gratis adgang for kommunens pensionister.
  Redegørelse: Der var gratis adgang til alle kampene.
 5. Deltager i pressearrangementer og kommunale arrangementer efter aftale med Hvidovre kommune, Borgmesterkontoret, med aktiviteter og lignende.
  Redegørelse: Hvidovre Kommune har ikke anmodet Hvidovre Fodbold A/S om deltagelse i arrangementer.
 6. Underviser på kommunens skoler 11 gange årligt á 1 time.
  Redegørelse: Skolerne har ikke henvendt sig vedrørende undervisning i 2013. Der været afholdt samtaler med studerende vedrørende projektopgaver.
 7. Tilbyder 10 praktikophold pr. år á en uges varighed til kommunens skoleelever.
  Redegørelse: Der har ikke været ansøgere til praktikpladser i 2013.
 8. Står som medarrangører af en årlig skoleturnering med finale som forkamp til en divisionskamp.
  Redegørelse: Der blev ikke afviklet skoleturnering i 2013 på grund af lærerkonflikten.
 9. Tilbyder Hvidovre Kommune 30 medlemskaber af Business-klubben.
  Redegørelse: Medlemskortene er udstedt i henhold til aftale.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge sponsorkontrakten udbetales sponsoratet pr. 1. marts 2014. Inden beløbets (421.408 kr.) udbetaling fratrækkes Hvidovre Fodbold A/S betaling for husleje (- 192.608 kr.), allonge til lejeaftalen (brugsret til herresauna og depotrum, - 20.064 kr. og brugsret til lokalerne for november og december 2013, - 3.344 kr.) samt reklame (- 100.800kr.), således at der udbetales 104.592 kr.

Bilag

 1. Dokumentation for præsterede ydelser i 2013 (pdf)

18. Reklameaftaler mellem Hvidovre Kommune og FC Hvidovre, Rosenhøj Boldklub og Avedøre IF Fodboldafdeling

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-03-2014

1-3: anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Rosenhøj Boldklub for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2018

 2. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og FC Hvidovre for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2018

 3. at godkende reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Avedøre IF Fodboldafdeling for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2018

Sagsfremstilling

Reklameaftalerne mellem Hvidovre Kommune og  Rosenhøj Boldklub, FC Hvidovre og Avedøre IF Fodboldafdeling udløber pr. 31. marts 2014. I den forbindelse har Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet nye reklameaftaler gældende for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2018.

Reklameaftalerne regulerer de tre klubbers reklamerettigheder for opsætning af reklameskilte på indhegningen af Avedøre Stadionbane.

Baneindhegningen består af 142 fag/felter med flethegn. Størrelsen på den flettede del af faget/feltet udgør ca. 200 x 85 cm. På de to langsider af stadionbanen råder Rosenhøj Boldklub og Avedøre IF Fodboldafdeling hver over i alt 6 reklamepladser af 5 fag/felter. FC Hvidovre råder i alt over 6 reklamepladser af hver 4 fag/felter. I målenderne råder klubberne i alt over 50 fag/felter, som de fordeler imellem sig.

Reklameskiltene må kun opsættes i perioden fra den 1. april – 30. november, og skal være udført i vandbestandigt materiale f.eks. PVC og være fastmonteret i form af strips eller andet holdbart materiale.

Alle udgifter til de for reklameringen fornødne installationer, bærerkonstruktioner samt udgifter til reklameskiltenes fremstilling og opsætning er kommunen uvedkommende. Samtlige indtægter for reklamerne tilfalder klubbernes amatørafdelinger. Og klubberne er endvidere fritaget for betaling for retten til reklamering under forudsætning af, at der er tale om en amatørforening.

Aftalerne kan i aftaleperioden opsiges af begge parter med et varsel på tre måneder til udgangen af en sæson. Genforhandling af reklameaftalerne skal påbegyndes seks måneder før aftalernes udløb.

Rosenhøj Boldklub, FC Hvidovre og Avedøre IF Fodboldafdeling har haft aftalerne til udtalelse, og har ingen bemærkninger hertil.

Juridisk afdeling og stadioninspektøren har ligeledes haft aftalerne til udtalelse og har ingen bemærkninger hertil.

Bilag

 1. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og Rosenhøj Boldklub (pdf)
 2. Reklameaftale mellem Avedøre IF Fodboldafdeling og Hvidovre Kommune (pdf)
 3. Reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og FC Hvidovre (pdf)
 4. Fællesaftale og baneoversigt (pdf)

19. Samarbejde om afledning af skybrudsvand til Harrestrup Å

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at bemyndige borgmester Helle Adelborg til at indgå en aftale med de 9 øvrige kommuner i Harrestrup Å’s opland om et samarbejde om afledning af skybrudsvand til Harrestrup Å.

Sagsfremstilling

Harrestrup Å og Fæstningskanalen er centrale vandveje for afledning af regnvand fra 10 kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre.

Tilledninger til Harrestrup Å er i dag reguleret af utidssvarende landvæsenskommissionskendelser, og der har over de sidste 30 år - uden succes - været gjort adskillige forsøg på at opnå samarbejde i oplandet om en ny regulering.

Efter de voldsomme skybrud i 2010 og 2011 står det klart, at der er behov for et tæt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber, hvis det i fremtiden skal kunne lade sig gøre, at begrænse skader som følge af ekstreme regnhændelser. Der skal store anlægsinvesteringer til, og det er vigtigt, at de udføres koordineret og med udgangspunkt i helhedsbetragtninger på tværs af kommunegrænser. Dette blev drøftet på et borgmestermøde omkring skybrud den 14. oktober 2011, hvor også ”Regnvandsforum” blev etableret som et forum for samarbejde mellem kommuner og forsyninger i hovedstadsområdet.

På initiativ af Regnvandsforum blev der i efteråret 2013 igangsat et projekt, der fik til formål at skabe grundlaget for et kommende samarbejde om kapaciteten i Harrestrup Å.

Med udgangspunkt i værdierne ”åbenhed, tillid og enighed”, har kommuner og forsyningsselskaber siden oktober 2013 arbejdet med to forskellige spor, et teknisk og et juridisk, som tilsammen skal danne et fælles grundlag for at etablere et samarbejde. Styregruppen for projektet består af repræsentanter fra alle kommunerne og deres forsyningsselskaber.

I det tekniske spor er der arbejdet med at afdække de fysiske forhold og hydrauliske begrænsninger i åen og foreslå løsningsprincipper for optimering af brugen af åen. Der er tale om et indledende arbejde, som blot skal sikre, at vi har et fælles teknisk udgangspunkt. Der er således endnu ikke tale om konkrete løsninger. Det indledende arbejde er afrapporteret i ”fælles udnyttelse af Harrestrup Å – Vandvej under skybrud” der er vedlagt i bilag 1.

I det juridiske spor er der arbejdet med at formulere en samarbejdsaftale, som kan definere ”spillereglerne” for det kommende samarbejde. Den vigtigste forudsætning for aftalen vil være enighed og det indebærer, at ingen part kan pålægges omkostninger eller forpligtigelser uden samtykke. Samarbejdsaftalen skal sikre en proces gennem de forskellige faser af samarbejdet, og den vil givet vis skulle justeres og udbygges efterhånden som de fælles aktiviteter bliver mere konkrete. Et udkast til aftale: ”Samarbejdsaftale – Fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å” er vedlagt som bilag 2.

Det er By- og Teknikforvaltningens vurdering, at alle kommuner langs Harrestrup Å i de kommende år vil etablere forskellige skybrudsløsninger og at disse anlæg – hvis de ikke etableres koordineret – vil kunne medføre en væsentlig forøget belastning af den nedre del af åløbet med en forøget risiko for oversvømmelser i blandt andet Hvidovre til følge. Samtidig vil stærkt hævet vandstand i Harrestrup Å under et skybrud begrænse Hvidovres kloaksystems mulighed for at aflede vand fra større områder i den østlige del af Hvidovre, hvilket vil give yderligere oversvømmelser på terræn og i kældre.

By- og Teknikforvaltningen ser derfor en fælles, koordineret indsats som en væsentlig forudsætning for at undgå fremtidige oversvømmelser i kommunen i forbindelse med skybrud.

Formålet med, at borgmestre og bestyrelsesformænd for forsyningsselskaberne underskriver en samarbejdsaftale, er at sikre grundlaget for det videre arbejde. Undervejs i samarbejdsprocessen forskellige faser vil eventuelle ønsker om at genforhandle spillereglerne blive respekteret jævnfør samarbejdsaftalen, således at det sikres, at alle kan gå med videre til næste fase i processen. Ukast til brev til alle borgmestre og bestyrelsesformænd i Harrestrup Ås oplandskommuner er vedlagt som bilag 3.

Det er en af forudsætningerne i projektet, at der så vidt muligt skal ses på løsninger, som kan finansieres af forsyningerne. Derfor lægges der også op til, at det er forsyningerne, der finansierer den førstkommende fase i samarbejdet der vil bestå i en mere detaljeret teknisk afklaring af løsningsmuligheder.

På denne baggrund vil By- og Teknikforvaltningen indstille til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at bemyndige borgmester Helle Adelborg til at indgå en aftale med de øvrige 9 kommuner i Harrestrup Ås opland om et samarbejde om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å.

Bilag

 1. Fælles udnyttelse af Harrestrup Å - Vandvej under skybrud, Rambøll 18. februar 2014 (pdf)
 2. Revideret samarbejdsaftale udkast_07.02.14.docx (pdf)
 3. Udkast til brev til borgmestre og bestyrelsesformænd af 07. februar 2014 (pdf)

20. Miljøtilsynsplan 2014-2018

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at vedlagte udkast til miljøtilsynsplan sendes i høring i perioden den 26. marts 2014 til den 23. april 2014.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 23. maj 2013 trådte Miljøministeriets miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft (bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 497 af 15. maj 2013).

Formålet med bekendtgørelsen har været at få implementeret IE-direktivet (Industriel Emissions Directive), der vedrører særligt forurenende virksomheder samt at få fastlagt krav om tilsynsindsatsen for øvrige virksomheder.

Med vedtagelsen af miljøtilsynsbekendtgørelsen er en ny tilsynsmodel indført, og bekendtgørelsen erstatter den tidligere aftale, der har været indgået mellem KL og Miljøministeriet, om tilsynsfrekvenser for de forskellige typer af virksomheder.

Den nye tilsynsmodel

I miljøtilsynsbekendtgørelsen stilles der krav til omfang og indhold af tilsynene og skærpede krav til åbenhed omkring myndighedernes tilsynsindsats og virksomhedernes miljøindsats.

Miljøtilsynet

Den nye tilsynsmodel indbefatter, at der føres tilsyn med de mest miljøtunge virksomheder (kategori 1-virksomheder) 1 - 3 gange inden for en 3-årig periode. Øvrige, ikke-godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug (kategori 2-virksomheder) skal have mindst ét tilsyn inden for en 6-årig periode.

Bekendtgørelsen fastsætter desuden, at tilsynsmyndighederne hvert år skal føre tilsyn med en bestemt procentdel af virksomheder i de to kategorier. Målet er, at tilsynet, på baggrund af en risikovurdering, fremover i højere grad målrettes de virksomheder, der udgør en særlig risiko for miljøet.

Som noget nyt skal kommunen offentliggøre det væsentligste indhold i den tilsynsrapport, som udarbejdes efter hvert tilsyn. Offentliggørelsen skal ske digitalt senest 4 måneder efter tilsynsbesøget og de 2 seneste tilsynsrapporter skal altid være tilgængelige digitalt. Kravet om offentliggørelse af tilsynsrapporter indføres gradvist i 2014.

Ligeledes er der krav om, at tilsynsmyndigheden gennemfører to tilsynskampagner om året. Tilsynsmyndigheden skal en gang om året digitalt offentliggøre den samlede konklusion af sin indsats i forbindelse med tilsynskampagnerne, herunder mål og effekter.

Samlet set vurderes det, at den nye tilsynsmodel kan medføre øget administration i forbindelse med miljøtilsynsarbejdet.

Miljøtilsynsplan

I den nye bekendtgørelse er der stillet krav om at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn. I bekendtgørelsen har ordet miljøtilsynsplan fået en anden betydning end hidtil, idet det ikke er en detaljeret plan for hvilke virksomheder, der får tilsyn hvilke år. Den skal derimod beskrive strategien for, hvordan kommunen arbejder med tilsynsområdet. Miljøtilsynsplanen henvender sig til både borgere og virksomheder og formålet med planen, er at fortælle om og skabe en større indsigt i kommunens tilsynsarbejde.

By- og Teknikforvaltningen har udarbejdet et udkast til en miljøtilsynsplan, der understøtter bekendtgørelsens krav om følgende indhold:

 • det geografiske område, som planen omfatter,
 • en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,
 • en fortegnelse over de særligt forurenende virksomheder – de såkaldte IED-virksomheder med oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer og gældende listepunkt,
 • en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, og
 • en beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

Høring

Det er et krav i bekendtgørelsen, at et udkast til miljøtilsynsplan skal i offentlig høring i 4 uger. Denne høring er planlagt til at skulle forløbe i perioden den 26. marts 2014 og frem til den 23. april 2014 på www.hvidovre.dk, altså umiddelbart efter politisk godkendelse. I forbindelse med høringen vil der blive annonceret i Hvidovre Avis samt i Miljøavisen, ligesom Erhvervskontaktudvalget vil blive orienteret om høringen ved deres møde den. 31. marts 2014. Enhver har ret til at kommentere på miljøtilsynsplanen under høringen.

Efter høringsfristens udløb foretages nødvendige rettelser i miljøtilsynsplanen og denne vil herefter på ny blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Miljøtilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Bekendtgørelsen er offentliggjort den 22. maj 2013. Ifølge bekendtgørelsen skulle den første miljøtilsynsplan have været offentliggjort den 31. juli 2013. Eftersom en forsinkelse af offentliggørelsen ikke har haft konsekvenser, har det været nødvendigt for By- og Teknikforvaltningen at prioritere andre opgaver først, og at planen bliver så fyldestgørende som muligt. Det betyder, at planen først foreligger nu.

Bilag

 1. Miljøtilsynsplan 2017-2018, Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen (pdf)

21. Anlægsregnskab - Projekt 0125, Salg af Marianelund

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab vedr. projekt 0125, Salg og Marianelund godkendes.

Sagsfremstilling

Feriekolonien Marianelund var i 2011 udbudt til salg uden at der blev modtaget noget bud på ejendommen.

I 2012 udbydes den igen til salg, hvor der indkommer et bud, men det lykkes ikke at sælge ejendommen.

I foråret 2013 udbydes ejendommen igen til salg, og der indkommer et bud på 8.650.000 kr. Kommunalbestyrelsen accepter dette bud på deres møde den 18. juni 2013, pkt. 45.

Det blev yderligere besluttet, at udgifter i forbindelse med salget fragår salgsprovenuet.

Udgifterne udgjorde 251.209 kr. og er afholdt til vurdering af ejendommen, tilstandsvurdering, annoncering af ejendommen samt forbrugsafgifter og vedligehold i forbindelse med tomgang.

Der er til projekt 0125, salg af Marianelund givet en indtægtsbevilling på 8.650.000 kr. Regnskabet ser således ud:

Udgifter i forbindelse med salget              251.209 kr.

Salgsindtægt                                    -8.650.000 kr.

Netto salgsprovenu                           -8.398.791 kr.

Anlægsbevilling                                 -8.650.000 kr.

Afvigelse                                             251.209 kr.

Anlægsregnskabet anbefales godkendt.


22. Ændringer og forbedringer i 0 - 6 års institutioner - Aflæggelse af anlægsregnskab

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 11-03-2014

Anbefales godkendt.

Udvalget anmodede forvaltningen om en oversigt over ”spændende” anskaffelser, eksempelvis Christiania-cykler, fordelt på institutionsniveau.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsregnskabet vedrørende projekt 5700, Ændringer og forbedringer i 0 – 6 års institutioner

Sagsfremstilling

I årene 2009 - 2012 afsatte Kommunalbestyrelsen midler på anlægsområdet for at imødekomme dagtilbuddenes løbende behov for mindre vedligeholdelser og forbedringer af den fysiske standard. Midlerne blev i perioden samlet i en anlægspulje, som institutionerne kunne ansøge, efter behov.

Udmøntningen af puljen er hvert år blevet politisk godkendt.

I alt er der bevilget 3.176.004 kr. i perioden. Anlægsinvesteringerne er fordelt på både indendørs- og udendørsvedligehold og forbedringer, samt diverse udstyr.

Overordnet er anlægsmidlerne anvendt til følgende vedligeholdelser og forbedringer:

Indendørs er midlerne blevet bevilget til udskiftning af hårde hvidevarer og pusleborde, og til at vedligeholde og forbedre den fysiske standard af institutionerne med nyt inventar som borde og stole, mindre bygningsændringer og maling.

Udendørs er midlerne bevilget til områder, hvor børenes sikkerhed skulle forbedres. Det omfatter nye hegn, låger, hække og legeredskaber. Midlerne er ligeledes bevilget til et løft af udendørsarealer med etablering af nyt græs, udskiftning af legeredskaber og etablering af skure.

Derudover er der bevilget midler til en udskiftning af diverse udstyr som barnevogne og klapvogne. Desuden er der bevilget midler til indkøb af Christianiacykler, så institutionerne i højere grad kan komme på ture med mindre børnegrupper, hvilket betyder at institutionens fysiske kapacitet kan anvendes mere optimalt.

Regnskabet ser således ud:

Bevilling         3.176.004 kr.

Udgifter         3.146.149 kr.

Mindreudgift       29.855 kr.

Anlægsregnskab se bilag 1.

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 29.855 kr., der tilgår kassebeholdningen.

Bilag

 1. Anlægsregnskab projekt 5700.pdf (pdf)

23. Aflæggelse af anlægsregnskaber - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab for projektnr. 0144, 0147, 2454, 2455, 3398, 3407, 3411, 5702, 5704 og 6176 godkendes

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for følgende projekter:

Regnskab

Bevilling i alt

Forskel

Projekt nr. 0144

Miljø- og Energipuljen 2012

10.679.501

10.681.000

-1.493

Projekt nr. 0147

Alle bygninger, renovering af kloakinstallationer 2012

3.481.510

3.500.000

-18.490

Projekt nr. 2454

Vedligeholdelse af færdselsbaner 2013

5.942.664

6.000.000

-57.336

Projekt nr. 2455

Vedligeholdelse af broer, tunneller mv. 2013

3.348.407

3.420.000

-71.593

Projekt nr. 3398

Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler

3.500.281

3.500.000

281

Projekt nr. 3407

Risbjergskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler

3.515.562

3.500.000

15.562

Projekt nr. 3411

Forebyggende vedligeholdelse af skoler 2012

12.033.991

12.034.000

-9

Projekt nr. 5702

Køkkener i daginstitutioner

7.856.210

8.000.000

-143.790

Projekt nr. 5704

Fritidshjem på Præstemoseskolen

21.275.359

21.287.954

-12.595

Projekt nr. 6176

Rådhuset, installering af ABA-anlæg

3.417.137

3.475.000

-57.863

I alt

75.050.622

75.397.954

-347.326

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Bilag

 1. 10 stk. anlægsregnskaber for projekterne 0144, 0147, 2454, 2455, 3398, 3407, 3411, 5702, 5704 og 6176 (pdf)

24. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Projekt nr. 2451. Overførsel af resterende rådighedsbeløb til 2014

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

For: A, O, F, C og V.

Imod: Ingen.

Undlader at stemme: Mogens Leo Hansen (Ø).

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

For: Gruppe A, O, V, C, F og Liste H.

Imod: Ingen.

Undlader: Gruppe Ø.

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning,
 2. at der gives rådighedsbeløb på 463.000 kr. i 2014 til projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur, svarende til det resterende rådighedsbeløb i 2013.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. april 2013, punkt 7, godkendte Teknik- og Miljøudvalget By- og Teknikforvaltningens forslag til endelig fastlæggelse af det materielle indhold samt iværksættelse af arbejder i 2013 for projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur.

Langt hovedparten af de foreslåede arbejder i form af forskellige tiltag til mere sikre og trygge skoleveje er gennemført som planlagt. Imidlertid har enkelte af de foreslåede tiltag af praktiske og tidsmæssige årsager ikke kunnet gennemføres inden udgangen af 2013.

De foreslåede men endnu ikke gennemførte tiltag fremgår af bilag 1. Hertil kommer enkelte, mindre opfølgningsarbejder på allerede gennemførte tiltag.

På projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur, resterer et rådighedsbeløb på kr. 463.000 i 2013.

Ved overførsel af det resterende rådighedsbeløb til 2014 vil By- og Teknikforvaltningen kunne igangsætte de endnu ikke gennemførte arbejder, således at tiltagene er færdiggjort til senest skolestarten i august 2014.

Økonomiske konsekvenser

På Kommunalbestyrelsens møde den 7. maj 2012, punkt 10, blev der til Projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skolevej i forhold til ny skolestruktur, givet anlægsbevilling på 2 mio. kr. svarende til de afsatte rådighedsbeløb fordelt med kr. 250.000 i 2012 og kr. 1.750.000 i 2013.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. april 2013, punkt 7, godkendte Teknik- og Miljøudvalget By- og Teknikforvaltningens forslag til endelig fastlæggelse af det materielle indhold samt iværksættelse af arbejder i 2013 for projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur.

Af den samlede økonomiske ramme for projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur, på kr. 2.000.000 er anvendt kr. 1.537.000, således at resterende rådighedsbeløb udgør kr. 463.000.

Det ansøgte rådighedsbeløb finansieres derved af et tilsvarende mindreforbrug i 2013.

Bilag

 1. By- og Teknikforvaltningens notat af 14. februar 2014. Gennemførelse af bedre skolevej i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 (pdf)

25. Forslag til Lokalplan 232 for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej, Høvedstensvej og Avedøre Havnevej

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at forslag til Lokalplan 232 for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej, Høvedstensvej og Avedøre Havnevej godkendes med henblik på offentliggørelse,
 2. at den offentlige høringsperiode fastsættes til 8 uger fra den 8. april 2014,
 3. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej, Høvedstensvej og Avedøre Havnevej er i dag hovedsagelig omfattet af Byplanvedtægt 20 med tillæg, som udlægger det til erhverv i form af større industri- og værkstedsvirksomhed, oplagsvirksomhed med videre samt offentlige formål i form af skole og almennyttige formål. Området huser blandt andet håndværksvirksomheder, trykkerier, lagervirksomheder, kontorlokaler, folkeskole, tankstation, spejderhus og teater.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at området skal udvikles som et attraktivt, dynamisk område, hvor der både skal være plads til nye typer virksomheder og offentlige formål samt den slags erhverv og offentlige formål, der findes i området i dag. 

I forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan gennemførte By- og Teknikforvaltningen i 2012 en række interviews med virksomhedsejere i lokalplanområdet. Virksomhedsejerne ønskede nye anvendelsesmuligheder med mulighed for blandt andet kontorerhverv og detailhandel, men gav samtidigt udtryk for at området fortsat er attraktivt som erhvervsområde med de typer af erhverv, der findes i området i dag. 

Ejer af ejendommen Gungevej 17, Jehovas Vidners Rigssalsforening, ønsker at opføre rigssale og tre boliger på ejendommen og har anmodet kommunen om, at der udarbejdes en ny lokalplan, som giver mulighed for anvendelse af ejendommen til dette.

Kommuneplan 2009 udlægger erhvervsejendommene indenfor lokalplanområdet til blandet byområde med mulighed for ikke-generende erhverv. Udlæg af dele af erhvervsejendommene til erhvervsformål med mulighed for håndværksvirksomhed og mindre fremstillingsvirksomhed, som det findes i området i dag, kræver derfor en ændring af kommuneplanen. Der udarbejdes parallelt med lokalplanen et kommuneplantillæg, som reducerer rammeområdet til blandet byområde og fastlægger to nye rammeområder til erhvervsformål.

Lokalplanområdet afgrænses af Avedøre Havnevej, Høvedstensvej, Bibliotekvej og en række ejendomme umiddelbart øst for Arnold Nielsens Boulevard. Lokalplanområdet omfatter desuden fire matrikler syd for Bibliotekvej.

Lokalplanen opdeler lokalplanområdet i delområder efter anvendelse og byggemuligheder.

De erhvervsejendomme langs Gungevej og Arnold Nielsens Boulevard, som ikke ligger umiddelbart op til eksisterende boligbebyggelse udlægges til erhvervsformål i form af fremstillings- og håndværksvirksomhed, lagervirksomhed, kontorvirksomhed og privat service.

De øvrige erhvervsejendomme udlægges til blandet byområde med mulighed for offentlige formål samt erhvervsformål i form af handels- kontor- og lagervirksomhed, privat service og liberalt erhverv, som godt kan ligge ved siden af boliger, uden at boligerne er generet af støj, lugt og andre gener. På den måde sikres en bufferzone mellem fremstillings- og håndværksvirksomhederne og eksisterende, omkringliggende boligområder.

Der gives desuden mulighed for opførelse af op til tre boliger på ejendommen Gungevej 17.

Gungehusskolen, HBC-hallen, foreningshusene på Bibliotekvej 60A-60D samt erhvervsejendommen Arnold Nielsens Boulevard 64B udlægges til offentlige formål.

Med udlæg af dele af lokalplanområdet til blandet byområde og udlæg af ejendommen Arnold Nielsens Boulevard 64B til offentlige formål sikres mulighed for eksempelvis ombygning af den kommunale bygning på Høvedstensvej 45-49, en udvidelse af Gungehusskolen eller etablering af en daginstitution, hvis der i fremtiden skulle blive mulighed og behov for det.

Boldbanen på Gungevej 4 anvendes i dag af lokale fodboldklubber og af Gungehusskolen. Lokalplanen sikrer boldbanen som et område til rekreative formål.

Lokalplanen fastsætter en bebyggelsesprocenter på 40 i de dele af lokalplanområdet, der udlægges til offentlige formål og 60 i de dele, som udlægges til blandet byområde og erhverv.

En bebyggelsesprocent på 60 gør det muligt at udnytte byggemuligheden og samtidig have plads til den nødvendige parkering på egen grund. Med en bebyggelsesprocent på 60 vil der på flere af ejendommene dog ikke kunne opføres yderligere bebyggelse.

Lokalplanområdet er ikke stationsnært område, og der må derfor ikke opføres kontorerhverv på over 1.500 etagemeter. Det betyder, at byggemuligheden ikke kan udnyttes fuldt ud på de største af erhvervsejendommene, såfremt de udelukkende anvendes til kontorerhverv. For at gøre det attraktivt at etablere mindre kontorvirksomheder på de store erhvervsejendomme giver lokalplanen mulighed for udstykning med en mindste grundstørrelse på 3.000 m2.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om udformning af hegn for at fastholde åbne forarealer langs Gungevej og Arnold Nielsens Boulevard, hvor der mange steder ikke er opstillet hegn i skel mod vej, eller hvor hegn er udformet som lav beplantning, trådhegn eller lignende.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsens udseende for de dele af Gungehusskolen, der er udpeget som bevaringsværdige.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om beplantning for at sikre bevaring eller genplantning af eksisterende træer ved Gungehusskolens indgangsparti samt for at sikre et beplantningsbælte langs Avedøre Havnevej.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser om omfang og placering af skilte.

Økonomiske konsekvenser

Udlæg af ejendommen Arnold Nielsens Boulevard 64B til offentlige formål betyder, at ejer af ejendommen kan forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning jf. Planlovens § 48.

Ejer af ejendommen kan dog kun kræve, at kommunen køber ejendommen, hvis lokalplanen forhindrer, at ejendommen fortsat kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde, som ikke er i strid med anvendelsen på de omkringliggende ejendomme jf. Planlovens § 48, stk. 3.

Eventuel erstatning eller købssum fastsættes af Taksationskommissionen. Den offentlige ejendomsvurdering udgør 4.450.000 kr.

Ejendommen Arnold Nielsens Boulevard 64B anvendes i dag til stilladsvirksomhed og små autoværksteder.

De omkringliggende ejendomme anvendes i dag til fremstillings- og håndværksvirksomhed, kontorvirksomhed og skole.

Lokalplanen giver mulighed for, at de omkringliggende ejendomme kan anvendes til fremstillings- og håndværksvirksomhed, handels-, kontor- og lagervirksomhed samt privat service og eller offentlige formål, herunder skole og daginstitution.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der laves en miljøvurdering af lokalplaner. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, pkt.1 (bilag 4, punkt 10a ”anlægsarbejder i industrizone”), men da lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, ikke muliggør ændringer i det bestående, som kan formodes at have indvirkning på miljøet og ikke vil muliggøre anlægsarbejder, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, vurderes det, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan 232 er der gennemført en støjredegørelse. Formålet med redegørelsen var at afklare, hvordan lokalplanforslaget påvirker støjniveauet for boligerne vest for lokalplanområdet, samt hvorvidt der kan opnås acceptable støjniveauer for henholdsvis kontorvirksomhed og boliger på lokalplanområdets østligste ejendomme, matr. nr. 21dh, 21ee og 21ct.

I redegørelsen tages der udgangspunkt i et scenarie, hvor der er opført bebyggelse i tre etager samt etableret tre meter høje støjskærme i skel mod vej på ejendommene øst for Avedøre Havnevej.

Redegørelsen viser, at:

-refleksioner fra nye bygninger og støjskærme kun medfører marginale støjstigninger for boligerne vest for vejen, og stigningen skyldes primært øget trafik som følge af en fremskrivning af trafikken til 2024-niveau.

-det er muligt at opnå et acceptabelt støjniveau for kontorvirksomheder på ejendommene øst for Avedøre Havnevej, hvis der etableres støjskærme, som det er beskrevet i lokalplanforslaget.

-Ejendommene øst for Avedøre Havnevej er uegnede til boligformål, da støjniveauet på ejendommene overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for boliger, også selvom der etableres støjafskærmning.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 232 (pdf)

26. Letbanen på Ring 3 - ændring af fordelingen af driftsomkostninger.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- & Teknikforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at allongen til skabelon for aftale mellem den enkelte kommune og Ring 3Letbane I/S tiltrædes og bliver en del af aftalegrundlaget.

Sagsfremstilling

Fordelingen af driftsunderskuddet Ring 3 Letbane I/S er ikke fastlagt i Principaftalen af 20. juni 2013 mellem kommunerne, Regionen og Staten.

I Lov om Letbane på Ring 3, der blev vedtaget den 6. februar 2014 fremgår det af § 14, hvad ejerfordelingen bliver efter Statens udtræden. I § 14, stk. 2 angives det, at ejerfordelingen kan ændres såfremt alle 11 kommuner er enige herom.

Transportministeriet har oplyst, at hvis kommunerne ikke kan forhandle sig frem til en fordeling af driftsunderskuddet, vil ejerfordelingen være udgangspunkt for fordelingen.

Borgmestrene i kommunerne er imidlertid enige om at påbegynde en proces, hvor principperne og parametrene for en sådan fordeling kan besluttes. De har endvidere tiltrådt at fordelingen skal holdes inden for en ramme, hvor den enkelte kommunes andel maksimalt kan blive 20 % højere end den enkelte kommunes ejerandel – besluttet ved almindelig stemmeflertal.

Dette maksimum ønskes ændret til 35 % og indføjet i aftalen mellem kommunerne og Ring 3 Letbane I/S via vedlagte allonge. Såfremt ændringerne bliver større end 35 % skal der værre enighed mellem kommunerne.

Endvidere ønskes ændringer i omkostninger til busdrift, samt alle øvrige relevante forhold, som en direkte følge af etableringen af letbanen, skal indgå i fordelingen af driftsomkostningerne.

Økonomiske konsekvenser

Allongen betyder, at Hvidovre Kommunes andel af  driftsomkostningerne skal holdes inden for en ramme, hvor andelen maksimalt kan udgøre 35% højere end kommunens ejerandel – besluttet ved almindeligt stemmeflertal. Ved højere andel skal der være enighed mellem kommunerne.

Bilag

 1. Udkast af 5. marts 2014 til allonge til Skabelon for aftale mellem den enkelte kommune og Ring 3 Letbane I/S (pdf)

27. Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Ad. 1-2 Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i tilknytning til fremlæggelsen af Forslag til Lokalplan 232,
 2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej blev i Kommuneplan 2009 udlagt til blandet byområde med mulighed for blandet bolig og erhverv, etageboliger og tæt-lav boliger, kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, administration, fritidsanlæg og kulturinstitutioner.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2013, punkt 25, at gennemføre en forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2009 for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej. Høringsmaterialet bestod blandt andet af et oplæg til nye anvendelser af ejendommene i området.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2013, punkt 21, at forvaltningen arbejdede videre med udarbejdelsen af et tillæg til Kommuneplan 2009 for området med udgangspunkt i debatoplægget ”Forudgående høring af kommuneplanændring”. Dog skulle boldbanen på Gungevej 4 fastholdes som rekreativt område og ikke udlægges til erhverv, som det ellers var beskrevet i debatoplægget.

Forvaltningen forelægger hermed Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 til politisk godkendelse. Kommuneplantillægget skal offentliggøres i tilknytning til Forslag til Lokalplan 232 for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibiliotekvej og Høvedstensvej.

Udskillelse af områder til erhverv

Et område, som i kommuneplanen er udlagt til blandet byområde, kan kun anvendes til erhverv i form af ikke-generende erhverv og offentlige formål. Områderne kan desuden anvendes til tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.

Med Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 reduceres rammeområdet til blandet byområde, benævnt 2A1, og der udskilles af dette et nyt rammeområde til blandet byområde, benævnt 2A2, samt to nye rammeområder til erhvervsformål, benævnt 2E4 og 2E5. De to erhvervsområder må anvendes til virksomheder inden for industri- og fremstillingserhverv, engroshandel, lagervirksomhed, forretningsservice og administration.

De blandede byområder ligger stadig som en bufferzone mellem fremstillings- og håndværksvirksomhederne i erhvervsområderne og de eksisterende, omkringliggende boligområder.

Reduktion af område til rekreative formål

Rammeområde 2F2 er udlagt til rekreativt område ved Gungevej. Det omfatter fodboldbanen på Gungevej 4 samt ejendommen Gungevej 8, som i dag anvendes til erhvervsformål.

Udlægget af ejendommen på Gungevej 8 til offentlige/rekreative formål er en utilsigtet fejl, der stammer helt tilbage fra den første kommuneplan i 1988.

Med Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 overføres ejendommen Gungevej 8 fra rammeområde 2F2 til et af de nye rammeområder til erhvervsformål.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

I forhold til den gældende kommuneplanlægning giver tillægget mulighed for flere typer erhverv, der kan skabe gener for omkringliggende støjfølsomme anvendelser. I forhold til den faktiske anvendelse af området bliver der dog med kommuneplantillægget mulighed for en mindre andel af generende erhverv i forhold til, hvad der findes i området i dag.

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 er omfattet af Bilag 4, punkt 10a ”Anlægsarbejder i industriområder” og 10b ”Anlægsarbejder i byzoner”, men fastlægger kun anvendelsen af et mindre område.

Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 2.

Bilag

 1. Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 (pdf)

28. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Karl Erik Høholt Jensen (V):

 1. Økonomisk redegørelse for brug af teaterbussen i forbindelse med Socialdemokraternes fastelavnsarrangement.
 2. Notat om solcellerne på biblioteket.

Arne Bech (H): Redegørelse for notat om møde om skolenedlæggelser.

Ømer Kuscu (A): Notat om lyskryds på Hvidovrevej og Gl. Køge Landevej.

Kristina Young (H): Gert Krogstads notater fra Kommunalbestyrelsesmøde den 17. december 2013.

Niels Ulsing (F): Spurgte til parkeringsregler – Teknik- og Miljøudvalget har en sag på om emnet.

Ivan Fogtmann (O): Spurgte til overdækning af caféen på biblioteket.


29. Udbud af forpagtningskontrakt i Frihedens Idrætscenter, Avedøre Idrætscenter, kiosken på Isstadion og kioskerne i Istræningshallen/Curlinghallen samt Hvidovre Friluftsbad

Lukket sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 04-03-2014

Orienteringsskrivelse omdelt til udvalget.

1-3: Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.