Referat - Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2014

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 28. januar 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck ()
 • Benthe Viola Holm ()
 • Charlotte H. Larsen ()
 • Finn Gerdes ()
 • Helle Adelborg ()
 • Ivan Fogtmann ()
 • Karl Erik Høholt Jensen ()
 • Kashif Ahmad ()
 • Kenneth F. Christensen ()
 • Kristina E. Young ()
 • Lars G. Jensen ()
 • Maria Staghøj Durhuus ()
 • Mette Dencker ()
 • Mikail Erman ()
 • Mikkel Dencker ()
 • Mogens Leo Hansen ()
 • Niels Ulsing ()
 • René Tommy Langhorn ()
 • Steen Ørskov Larsen ()
 • Ømer Kuscu ()

Fraværende med afbud

 • Arne Bech ()

Bemærkninger

Susanne Brixum deltog istedet for Arne Bech

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Borgmesteren meddelte, at der er omdelt yderligere materiale til punkt 27.

Punkt 27 behandles efter punkt 5.

Drøftelse af beslutningsprotokollen for det konstituerende møde.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Borgmesteren orienterede om udpegning af tilsynsrepræsentanter i 12 daginstitutioner.

Borgmesteren orienterede om, at der afholdes temamøde om

Folkeskolereformen samt 10 års planen for daginstitutionernes kapacitet og istandsættelse den 12. marts kl. 18.00.


3. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen - 1. behandling

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Steen Ørskov Larsen (C) stillede følgende ændringsforslag:

 1. I §4, stk. 5: indsættes et 2. punkt som det i stk. 4 (øvrige KB-medlemmer har en taletid på 5 minutter ad gangen)

Mikkel Dencker (O) stillede følgende ændringsforslag:

 1. I §1, stk. 6: indsættes efter: ”kommunalbestyrelsen på lydbånd”: ” som udsendes uredigeret og direkte”.
 1. §4, stk. 8: ændres kl. 22 til kl. 23.

Afstemning:

1.)

Godkendt.

2.)§1, stk. 6 med ændringsforslag.

For: Gruppe A, F, O og V.

Imod: Gruppe Ø og Liste H.

Undlader: Gruppe C.

Forslaget godkendt med det stillede ændringsforslag.

3.)

For: Gruppe A, F, C, O, U, Ø og Kashif Ahmad (H).

Imod: Ingen.

Undlader: Kristina Young (H) og Susanne Brixum (H).

Forretningsorden videresendes med de vedtagne ændringer til 2. behandling.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til ny forretningsorden for Kommunalbestyrelsen (bilag 1).

Sagsfremstilling

Med virkning fra 1. januar 2014 er der sket en ændring af lov om kommunernes styrelse. Endvidere vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt den 29. oktober 2013 en ny udvalgsstruktur og som konsekvens heraf, blev der også vedtaget en ændring af Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt. Den nye udvalgsstruktur og styrelsesvedtægt trådte i kraft den 1. januar 2014.

På denne baggrund er der udarbejdet udkast til ny forretningsorden, hvor lovændringerne er indarbejdet, hvor der er foretaget en modernisering af sprogbrugen og hvor der derudover er foretaget enkelte indholdsmæssige ændringer af forretningsordenen.  

Udkastet til ny forretningsorden adskiller sig fra den hidtidige forretningsorden (bilag 2) på følgende punkter (i den nye forretningsorden er ændringerne fremhævet med fed skrift):

 • I § 1, stk. 2 er der indføjet ”Beslutning af forhandlingsmandat”.
 • Der er indsat ny § 1, stk. 6, hvorefter det ikke er tilladt at optage billede eller lydmateriale af kommunalbestyrelsens møder uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
 • Der er indsat ny § 3 stk. 2 og stk. 3, således at forretningsordenen er i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 8.  Ændringen af § 3 i forretningsordenen er begrundet i en lovændring af lov om kommunernes styrelse § 8 med virkning for 1. januar 2014, hvorefter borgmesteren skal sørge for, at en dagsorden og det fornødne materiale til bedømmelse af de sager der er optaget på dagsordenen, skal udsendes til kommunalbestyrelsesmedlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet.
 • Den hidtidige bestemmelse § 3, stk. 3 er udgår herefter, idet bestemmelsen ikke tjener noget formål. Bestemmelsen havde følgende ordlyd: ”Når en sag er optaget på dagordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse - medmindre det forinden er tilsendt medlemmerne – være tilgængeligt på Borgmesterkontoret i mindst 3 hverdage inden mødet, heraf 1 dag i tidsrummet kl. 18-20. En fortegnelse over sagerne skal samtidig være fremlagt”. Borgmesterkontoret vil dog indtil 1. august 2014 være i besiddelse af fysiske eksemplarer af dagsordenen og dertil hørende materiale.
 • Der er indsat ny bestemmelse i § 3, stk. 5, som er i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 6, og som følger Hvidovre Kommunes hidtidige praksis.
 • Der er indsat en ny bestemmelse i § 3, stk. 6 således at der bliver mulighed for at dagsorden og materialet hertil kan formidles elektronisk og ikke behøver sendes pr. post eller e-mail. Der er hjemmel hertil i lov om kommunernes styrelse § 8a. Borgmesterkontoret arbejder med en ordning, hvorefter alt materiale til kommunalbestyrelsen udelukkende bliver formidlet elektronisk og denne ordning bliver testet i løbet af foråret 2014, med den hensigt at kunne indstille til kommunalbestyrelsen, at dagsorden og materiale kan formidles elektronisk til medlemmerne pr. 1. august 2014.
 • § 4, stk. 4 er ændret således, at en ordfører har taletid på 10 min i første runde og 5 min i anden runde.
 • Der er indsat en ny bestemmelse i § 4, stk. 8, hvorefter kommunalbestyrelsens møder normalt skal slutte senest kl. 22.00. I Københavns Kommune er der i borgerrepræsentationens forretningsorden indsat en lignende bestemmelse.
 • § 14 er omformuleret og præciseret, men er ikke indholdsmæssigt forskellig fra den hidtidige forretningsordens § 14.

Den nye forretningsorden skal, i henhold til den hidtidige forretningsordens § 16, vedtages på to ordinære kommunalbestyrelsesmøder.

Bilag

 1. Ny forretningsorden (docx)
 2. Hidtidige forretningsorden (pdf)

4. Forretningsorden for spørgetiden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Gruppe O stillede følgende ændringsforslag til §4: Efter ”med bopæl i Hvidovre Kommune” indsættes: ” eller hvis man sidder i ledelsen i en forening eller organisation, der har hjemsted i Hvidovre”.

For: Gruppe Ø, O og Liste H.

Imod: Gruppe A og F.

Undlader: Gruppe C og V.

Ændringsforslaget forkastet.

For: Gruppe A, F, Ø, O, V og Liste H.

Imod: Gruppe C fordi §4 skal udgå.

Undlader: Ingen.

Forslaget godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til ændringer i forretningsorden for spørgetid (bilag 1).

Sagsfremstilling

Den 29. oktober 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt en ny udvalgsstruktur og på baggrund heraf blev der også vedtaget en ændring af Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Den nye udvalgsstruktur og styrelsesvedtægt er trådt i kraft den 1. januar 2014, samtidig med, at en ny Kommunalbestyrelse har indledt sin valgperiode.

På denne baggrund bedes Kommunalbestyrelsen vedtage ændringer til forretningsorden for spørgetid. Den hidtidige forretningsorden er vedlagt som bilag 2.

Der afholdes spørgetid umiddelbart før hvert ordinært offentligt kommunalbestyrelsesmøde.

Ændringerne består i, at der er indføjet en ny § 12 og at § 13 er ændret således, at spørgsmål til Kommunalbestyrelsen der bør rettes til administrationen ikke afvises, men derimod henvises til den relevante del af den kommunale forvaltning.

Bilag

 1. Ny forretningsorden (docx)
 2. Hidtidige forretningsorden for spørgetid (pdf)

5. Medlemsforslag fra Gruppe F, Øget lighed i udvalgsvederlag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

For: Gruppe F, C, V, Ø og Liste H.

Imod: Gruppe A og O.

Undlader: Ingen.

Forslaget forkastet.

Indstilling

Gruppe F stiller medlemsforslag til Kommunalbestyrelsen om:

 1. at vederlag for medlemskab af stående udvalg m.fl. og formandskab for stående udvalg m.fl. justeres

Sagsfremstilling

Medlemsforslag: Øget lighed i udvalgsvederlag

SF foreslår at vederlag for medlemskab af stående udvalg m.fl. og formandskab for stående udvalg m.fl. justeres, så vederlag for udvalgsformænd nedjusteres med 25% og vederlag for udvalgsmedlemmer opjusteres tilsvarende, idet den samlede ramme for vederlag ikke derved ændres.

Formålet er at et højere vederlag til udvalgsmedlemmer i højere grad vil gøre det muligt for eksempelvis almindelige lønmodtagere og enlige forsørgere at engagere sig i kommunalpolitik, og f.eks. gå ned i tid uden at miste forsørgelsesgrundlag.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt ny bekendtgørelse nr. 1224 af 21/10/2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Den nye bekendtgørelse giver kommunalbestyrelsen friere rammer til at fastsætte vederlag for udvalgsformand og udvalgsmedlemmer.

Da en udvalgsformand p.t. er tildelt et vederlag der er 6-7 gange større end vederlaget for et ordinært medlem af samme udvalg, og da arbejdsbelastningen for en udvalgsformand ikke er 6-7 gange større end arbejdsbelastningen for et ordinært medlem, bør vederlagene justeres, så de i højere grad afspejler arbejdsbelastningen.

Forslaget ville med den tidligere udvalgsstruktur og fordeling betyde, at f.eks. formanden for Skoleudvalget ville få nedjusteret sit vederlag fra kr. 166.028 til kr. 124.521 og et medlem af skoleudvalget vil få opjusteret sit vederlag fra kr. 23.465 til kr. 30.382.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.


6. Valg af mindst 4 og højest 6 medlemmer samt samme antal stedfortrædere til valgbestyrelsen for kommunalvalg

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-12-2013

Ad. 1   Stedfortræder for borgmesteren: Finn Gerdes (A).

Niels Ulsing (F), stedfortræder Kenneth F. Christensen (A).

Mikkel Dencker (O), stedfortræder: Charlotte H. Larsen (O).

Steen Ørskov Larsen (C), stedfortræder: Benthe Viola Holm (A).

Karl Erik Høholt Jensen (V), stedfortræder: Annette Møller Sjøbeck (V).

Ad. 2   Der blev ikke truffet beslutning om næstformand (udsættes til næste Kommunalbestyrelsesmøde).

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Ad. 2) Mikkel Dencker (O) valgt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

1.

at vælge mindst 4 og højest 6 medlemmer samt samme antal stedfortrædere til valgbestyrelsen for kommunale valg

2.

at vælge næstformand for valgbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Efter § 13 og 14 i lov om kommunale og regionale valg (herefter ”loven” skal Kommunalbestyrelsen vælge en valgbestyrelse senest tirsdagen 8 uger før valgdagen.

Valgbestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, og skal vælges af Kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg, jf. lovens § 14. Borgmesteren er født medlem og formand for valgbestyrelsen, hvorfor de øvrige medlemmer og stedfortrædere vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Den valggruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder.

Stedfortræderen indtræder i valgbestyrelsen, hvis et medlem af valgbestyrelsen har forfald, jf. lovens § 18.

Borgmesterens plads regnes som den ene af de pladser, der kan tilkomme den valggruppe i Kommunalbestyrelsen, som borgmesteren tilhører, og fragår i det antal pladser, som den valggruppe skal besætte.

Et medlem af Kommunalbestyrelsen, herunder borgmesteren, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen.


7. Valg af 5 medlemmer til Beredskabskommissionen

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-12-2013

Ad. 1 Kim Helmersen, Flemming Nissen, Flemming Bruun, Daniel Holm Hansen og Frank Løber.

Ad. 2 Ikke udpeget (udsættes til næste Kommunalbestyrelsesmøde).

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Ad. 2) Kredsleder Brian Jørgensen valgt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at udpege 5 medlemmer til Beredskabskommissionen
 1. at udpege en repræsentant for de frivillige som observatør i Beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen

Sagsfremstilling

Efter lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 af Beredskabsloven § 9 stk. 2, skal kommunalbestyrelsen nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning.

Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde som formand for Beredskabskommissionen. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i Beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen.

Beredskabskommissionens medlemstal skal være ulige. Medlemstallet har siden kommunalbestyrelsens beslutning herom i 1995 været fastsat til 7 og har bestået af borgmesteren, der er født medlem og formand, politidirektøren der er født medlem og 5 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Efter § 9, stk. 2, udpeger Kommunalbestyrelsen en repræsentant for de frivillige som observatør i kommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige, som medlem af kommissionen.


8. Valg af 4 medlemmer og 5 stedfortrædere til Valgbestyrelsen for folketingsvalg og Europaparlamentsvalg - Hvidovrekredsen

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-12-2013

Ad. 1   Stedfortræder for borgmesteren: Benthe Viola Holm (A).

Niels Ulsing (F), stedfortræder: Finn Gerdes (A).

Ivan Fogtmann (O), stedfortræder: Charlotte H Larsen (O).

René Langhorn (O), stedfortræder: Steen Ørskov Larsen (C).

Kashif Ahmad (H), stedfortræder: Kristina Young (H).

Ad. 2   Der blev ikke truffet beslutning om næstformand (udsættes til næste Kommunalbestyrelsesmøde).

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Ad. 2) Ivan Fogtmann (O) valgt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at der vælges 4 medlemmer og 5 stedfortrædere til valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen
 1. at der blandt de 4 medlemmer vælges en næstformand

Sagsfremstilling

I forbindelse med valg til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet skal der vælges valgbestyrelser. Senest når valg er udskrevet, skal der vælges en valgbestyrelse for hver opstillingskreds, jf. folketingsvalgloven, lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013og lov om valg af danske medlemmer til Europaparlamentet, lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013.

Efter § 16 i loven om valg til Europa-Parlamentet vælges valgbestyrelser til parlamentsvalg efter reglerne i folketingsvalgloven (herefter ”loven”).

Til valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af én kommune eller af en del af en kommune, består valgbestyrelsen af 5 medlemmer, heraf er Borgmesteren er født medlem og formand for valgbestyrelsen jf. lovens § 25, hvorfor der skal vælges 4 medlemmer.

Medlemmerne til valgbestyrelsen vælges ved forholdstalsvalg. Den valggruppe i kommunalbestyrelsen, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder, jf. lovens § 23.

Borgmesterens plads regnes som den ene af de pladser, der kan tilkomme den valggruppe i Kommunalbestyrelsen, hvortil borgmesteren hører, og den fragår derfor i det antal pladser, som denne gruppe skal besætte.

Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Ingen, der er opstillet som kandidat til folketingsvalg eller europaparlamentsvalg, kan vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.


9. Valg af 3 delegerede til Generalforsamlingen for ARC I/S

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Valggruppe 1 Helle Adelborg (A) og René Langhorn (O).

Valggruppe 2 Karl Erik Høholt Jensen (V).

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at udpege 3 delegerede til Generalforsamlingen for ARC I/S

Sagsfremstilling

I henhold til § 7 i vedtægterne for ARC I/S er interessentskabets øverste myndighed generalforsamlingen.

I henhold til vedtægternes § 8 skal interessentkommunerne udpege et antal delegerede til generalforsamlingen. Antallet af delegerede som interessentkommunerne skal udpege sker i forhold til indbyggertallet i den enkelte kommune, dog for Københavns kommune indbyggertallet i et fast angivet område.

Kommuner med et indbyggertal over 40.000 op til 60.000 skal udpege 3 delegerede. Hvidovre Kommune skal således udpege 3 delegerede.

De udpegede skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen og vælges for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Hver delegeret har én stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.


10. Valg af i alt 14 medlemmer og 14 suppleanter til Handicaprådet

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge Vibeke Maria Otepka som suppleant for Connie Kirkegaard Nielsen (By- og Teknikforvaltningen) og Lars Høimark som suppleant for Anne Moebius (Børne- og Velfærdsforvaltningen), idet disse suppleanter ikke blev valgt på det konstituerende møde den 10. december 2013.

Sagsfremstilling

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 10-12-2013

Ad. 1 Lars G. Jensen (A), suppleant: Benthe Viola Holm (A).

Maria Durhuus (A), suppleant: Mikail Erman (A).

Ivan Fogtmann (O), suppleant: René Langhorn (O).

Sten Ørskov Larsen (C), suppleant: Kenneth F. Christensen (A).

Annette Møller Sjøbeck (V), suppleant: Kristina Young (H).

Fra Forvaltningen: Anne Moebius og Connie Kirkegård Nielsen.

Ad. 2 Jan Nielsen, suppleant: Anni Maria Knøsgaard.

Connie Alberchtsen, suppleant: Anni Maria Knøsgaard.

Peter Rytter Nielsen, suppleant: Anni Maria Knøsgaard.

Grethe Conrad Jørgensen, suppleant: Anni Maria Knøsgaard.

Kim L. Jørgensen, suppleant: Peter Røjgaard.

Niels Jensen-Storch, suppleant: Peter Røjgaard.

Torben Olesen, suppleant: Peter Røjgaard.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

1.at vælge 7 medlemmer til Handicaprådet samt 1 suppleant for hver af disse. Minimum 2 medlemmer samt 2 suppleanter skal udpeges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer

2.at vælge 7 medlemmer til Handicaprådet samt 1 suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

Sagsfremstilling

Formål:

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a (LBKG 2013-08-08 nr. 983), nedsætter kommunalbestyrelsen et handicapråd som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål. Rådet formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for borgere med handicap.

Kommunalbestyrelsen skal høre handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Sammensætning:

Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen, udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

Handicaprådet vælger selv sin formand.

Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder blandt andet både voksne og børn med handicap.

Handicaprådet sammensættes således at antallet af handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

Indstilling fra handicaporganisationerne:

Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem fra Handicaprådet fraflytter kommunen inden udløbet af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder suppleanten i Handicaprådet, og der udpeges en ny suppleant.

De af Danske Handicaporganisationer indstillede kandidater, fremgår af vedlagte liste.

Funktionsperiode:

Medlemmerne vælges for en periode af 4 år, svarende til kommunalbestyrelsens valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer indtil nye medlemmer er valgt.

Handicaprådets vedtægter:

I henhold til Handicaprådets vedtægter, består Hvidovre Handicapråd af 14 medlemmer, heraf syv medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, (hvor mindst to medlemmer skal være medlem af Kommunalbestyrelsen) og syv medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer, lokalafdeling Hvidovre.

Der er 14 suppleanter tilknyttet Hvidovre Handicapråd. Syv suppleanter udpeges af kommunalbestyrelsen, hvoraf mindst to medlemmer skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen, og syv suppleanter udpeges af Danske Handicaporganisationer, Hvidovre.

Kommunalbestyrelsen afgør hvorvidt en lokal gruppering af handicappede udenfor Danske Handicaporganisationer, Hvidovre kan optages i Hvidovre Handicapråd. Skal en lokal gruppering repræsenteres i Handicaprådet, skal dennes plads modregnes antallet af pladser Danske Handicaporganisationer, Hvidovre kan indstille medlemmer til.

Antallet af medlemmer som repræsenterer lokale handicaporganisationer, må dog aldrig overstige antallet af medlemmer som repræsenterer Danske Handicaporganisationer, Hvidovre.

Suppleanter udpeges som personlige suppleanter. Ved et medlems forfald deltager suppleanten på Hvidovre Handicapråds møder.

Ligestilling:

I henhold til Ligestillingslovens § 10a, skal myndigheder og organisationer som stiller forslag om et medlem af udvalg m.v. som skal udpeges af kommunalbestyrelsen indstille både en mand og en kvinde til hver af posterne. Hvis der indstilles flere medlemmer, er foreningerne forpligtet til at indstille lige mange mænd og kvinder.

Bestemmelsen kan fraviges såfremt der foreligger særlige grunde herfor. Myndigheden eller organisationen skal i så fald samtidig angive begrundelsen. En begrundelse kan være, at krav om særlig sagkundskab efter en konkret vurdering udelukker ligestilling.

Hvis organisationen ikke har indstillet medlemmer i overensstemmelse med ligestillingsloven, kan en enig kommunalbestyrelse beslutte at lade rådet fungere uden de pågældende medlemmer.


11. Kommunalpolitisk Topmøde 20. - 21. marts 2014

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Ad. 1)

Mette Dencker (O)

Charlotte H. Larsen (O)

Helle Adelborg (A)

Kenneth F. Christensen (A)

Niels Ulsing (F)

Mogens Leo Hansen (Ø)

Karl Erik Høholt Jensen (V)

Ad. 2)

Mikkel Dencker (O)

René Langhorn (O)

Benthe Viola Holm (A)

Lars G. Jensen (A)

Maria Durhuus (A)

Kashif Ahmad (H)

Annette Møller Sjøbeck (V)

Repræsentant for Hvidovre, Kashif Ahmad (Kristina Young) Liste H.

Repræsentant for C, Steen Ørskov Larsen.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelse

 1. at udpege 7 delegerede
 2. at udpege 7 stedfortrædere

Sagsfremstilling

Ifølge KL’s love § 4 vælges en stemmeberettiget delegeret for hvert på­be­gyndt 8.000 indbyggere i kommunen.

Kommunalpolitisk Topmøde er et forum for samtlige landets kommunal­bestyrelser, som mødes en gang om året.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes af Kommunalbestyrelsens repræsentationskonto.


12. Kommissorium for administrationsanalyse

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Ad. 1) Godkendt.

Ad. 2) Godkendt.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1.at godkende Direktionens forslag til kommissorium for administrationsanalyse.

2.at Direktionen får bemyndigelse til at vælge det eksterne konsulentfirma, som skal gennemføre analysen.    

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2014 blev følgende vedtaget: ”I diverse undersøgelser ligger kommunen højt hvad angår forbrug på det administrative område. Området skal analyseres nærmere ved hjælp af et eksternt konsulentfirma. Udgifterne hertil er estimeret til 0,5 mio. kr. og holdes indenfor rammerne af forvaltningernes budgetter. Direktionen udarbejder kommissorium til politisk forelæggelse.”

Som bilag er vedlagt Direktionens forslag til kommissorium for administrationsanalysen.

Formålet med analysen er at give Kommunalbestyrelsen et beslutningsgrundlag, som sikrer, at Hvidovre Kommune har en hensigtsmæssig og effektiv administration, som understøtter kerneydelserne, og hvor kommunen får mest ud af ressourcerne. Konkret er det forslaget, at analysen vil indeholde tre elementer: 1) En kortlægning og beskrivelse af administrationen i bred forstand, 2) den egentlige analyse, og 3) anbefalinger som kan skabe effektivisering eller øge kvaliteten og administrationens evne til at understøtte kernefunktionerne. De tre elementer i analysen er nærmere beskrevet i vedlagte kommissorium.

Der nedsættes en politisk følgegruppe bestående af Økonomiudvalget samt en administrativ følgegruppe med repræsentanter fra Hoved-MED og ChefGruppen. Begge følgegrupper bliver som minimum to gange i løbet af analysefasen orienteret om analysens fremdrift. Hoved-MED drøfter kommissoriet på møde den 16. januar 2014.

Det er planen, at analysens resultater kan fremlægges for hele Kommunalbestyrelsen på et temamøde den 20. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,5 mio. kr. til administrationsanalysen jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning den 17. december 2013, punkt 8, hvor det blev besluttet, at administrationsanalysen finansieres af de midler, der er sparet på forsikringsområdet under Økonomi- og Stabsforvaltningens budget på grund af en lavere forsikringspræmie.

Bilag

 1. Kommissorium.pdf (pdf)

13. Videreførelse af Bygningsforbedringsudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Notat om regler for statens tilskud undersøges inden næste Kommunalbestyrelsesmøde.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at videreføre Bygningsforbedringsudvalget.

Sagsfremstilling

Videreførelse af Bygningsforbedringsudvalget:

Kommunalbestyrelsen kan efter reglerne i Byfornyelseslovens kapitel 4 yde støtte til:

·Ejerboliger, som mangler tidssvarende opvarmning, wc eller bad eller er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt, og som bebos af ejeren.

·Andelsboliger, som mangler tidssvarende opvarmning, wc eller bad eller er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt, og som bebos af andelshaveren.

·Ejer- og andelsboliger, som bebos af ejeren eller andelshaveren, og som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bygningsforbedringsudvalg til helt eller delvis at udøve kommunalbestyrelsens beføjelser efter Byfornyelseslovens kapitel 4 og efter §§ 38 a og 38 b i samme lov.

På Kommunalbestyrelsens møde d. 8. december 2009 pkt. 59 besluttede kommunalbestyrelsen at nedsætte et bygningsforbedringsudvalg. Udvalget har senest fungeret i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013.

Det anbefales at Bygningsforbedringsudvalget fortsættes.

Udpegning af medlemmer og suppleanter:

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender at Bygningsforbedringsudvalget fortsættes, vil forvaltningerne søge kandidater til at repræsentere bevaringsinteresserne og Grundejerinteresserne. Førstnævnte findes ved kontakt til Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, mens kandidater til repræsentanter for grundejerinteresserne findes ved skriftlig kontakt til kommunens grundejerforeninger.

Når egnede kandidater er fundet vil Kommunalbestyrelsen på et efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde udpege medlemmer og suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget blandt de indstillede kandidater i henhold til byfornyelseslovens § 31.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til Bygningsforbedringsudvalget er ikke indeholdt i Budget 2014.

Imidlertid er der uforbrugte midler fra Budget 2013, der kan overføres til udvalgets arbejde i 2014. Der overføres i alt 562.600 kr., men heraf er i alt 411.300 kr. allerede disponeret gennem tilsagn om støtte. Bygningsforbedringsudvalget vil således kunne disponere over 151.300 kr. i 2014.

De disponerede tilsagn fordeler sig således:

 • 200.000 kr., Hvidovre Torv 7-7A
 • 60.000 kr., Bavnevej 29
 • 55.000 kr., Kløverprisvej 33
 • 53.000 kr., Storegade 30
 • 43.300 kr., bidrag til Byggeskadefonden for Hvidovre Torv 7-7A.

Der har i den seneste fireårige periode været givet tilsagn til renovering af 13 ejendomme med et samlet støttebeløb på 951.000 kr. Af dette beløb refunderer staten halvdelen, dvs. at kommunens direkte udgift til tilskuddene i fireårsperioden er på 475.000 kr.

Hertil skal lægges den indirekte udgift til administrationen af lovområdet og brug af konsulenter, som samlet vurderes at være cirka 132.000 kr. over den fireårige periode.


14. Ændring af Regulativ for uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Det undersøges om Fællesrepræsentationen af idrætsforeninger er erstattet af Idrætsrådet – og i givet fald rettes dette i regulativet.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at Regulativ for uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune ændres som anført i bilag 1.

Sagsfremstilling

Som bilag 1 vedlægges forslag til revideret Regulativ for uddeling af lederpriser i Hvidovre Kommune. Af bilaget fremgår de foreslåede ændringerne i forhold til det nugældende regulativ.

De foreslåede ændringer af indholdsmæssig betydning vedrører følgende:

1. Det foreslås, at lederprisernes størrelse er et fast beløb fastsat af Kommunalbestyrelsen, indtil Kommunalbestyrelsen træffer anden beslutning. Prisernes størrelse skal således ikke besluttes efter hvert kommunalvalg.

2. Det indføjes, at udvalget også uddeler en ungdomsidrætslederpris på 3.000 kr., som finansieres af Idrætsrådet. Denne pris har udvalget uddelt siden 2011.

3. Det foreslås, at priserne ikke kun kan tildeles enkeltpersoner, men også grupper af ledere.

4. Det indføjes, at lederprisudvalget nominerer tre kandidater til hver pris, hvilket udvalget besluttede at gøre i 2013. Ved Idrætshædringen afsløres det, hvem vinderen af de tre priser er.

Bilag

 1. Udkast til Regulativ, vedtaget i 2014 (doc)

15. Fornyelse af aftale mellem Avedøre Boligselskab og Hvidovre Kommune om anvisning af boliger

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 • At samarbejdsaftalen mellem Avedøre Boligselskab og Hvidovre Kommune om 100 % kommunal anvisning fornys indtil d. 31. december 2015.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har siden 1. juli 1997 udøvet den fulde anvisningsret i Avedøre Stationsby.

Gældende samarbejdsaftale udløb 31. december 2013. Der har været afholdt møde med Avedøre Boligselskab v/KAB om fornyelse af aftalen, hvor der var gensidigt ønske om at forny aftalen.

Kommunen har siden overtagelse af anvisningsretten udarbejdet øjebliksbilleder over situationen i Avedøre Stationsby. Seneste øjebliksbillede blev behandlet i Kommunalbestyrelsen 16. september 2013. Det er vurderingen, at den kommunale anvisning i Avedøre Stationsby har haft en gavnlig virkning på udviklingen i området.

I forhold til den tidligere aftale er der nu lagt op til, at der hvert år foretages en evaluering af aftalen på baggrund af en opgørelse over anvisninger fordelt på anvisningskriterier.

Bilag

 1. Administrationsaftale 2014-2015 (pdf)
 2. Anvisningsaftale 2014-2015 (pdf)
 3. Referat af møde om forlængelse af aftale (docx)

16. Udlejningskriterier for tilgængelighedsboliger og sammenlagte boliger, boligselskabet Friheden

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Udvalget afventer Kommunalbestyrelsen med henblik på, at undersøge de særlige kriterier nærmere.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt med den ændring, at under nr. 1 ændres ”beboere” til ”borgere”.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at der indgås aftale med Boligselskabet Friheden om udlejning efter særlige kriterier gældende for 14 tilgængelighedsboliger og 16 sammenlagte boliger.

Sagsfremstilling

Som led i den igangværende helhedsplan i Boligselskabet Friheden etableres 14 tilgængelighedsboliger og der sammenlægges et antal 1 værelses og 3 værelses lejligheder til 16 sammenlagte boliger på 4 og 5 værelser. Skema B (projektets økonomi efter afholdt licitation) forventes at foreligge foråret 2014 med forventet byggestart sommeren 2014.

Efter drøftelser mellem KAB og Borgerservice har KAB fremsendt anmodning om aftale vedr. udlejning, som alene bliver gældende for disse 30 boliger.

Hensigten med etablering af tilgængelighedsboliger er at tilgodese beboere med et særligt behov. Det særlige behov betegnes handicapkriteriet, og skal dokumenteres ved speciallægeerklæring.

Tilgængelighedsboligerne agtes udlejet efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

 1. 25 % til kommunal anvisning blandt beboere som opfylder handicapkriteriet
 2. Intern venteliste blandt beboere som opfylder handicapkriteriet
 3. Kommunal anvisning blandt beboere som opfylder handicapkriteriet
 4. Intern venteliste, ældrekriteriet dvs. borgere over 70år
 5. Intern venteliste øvrige
 6. Ekstern venteliste, boligsøgende der opfylder handicapkriteriet, ældrekriteriet, øvrige

Hensigten med sammenlægning af boliger er at tilgodese et behov for flere større boliger i Friheden.

De sammenlagte boliger agtes udlejet efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

 1. 25 % til kommunal anvisning
 2. Nuværende beboere i de treværelses boliger der sammenlægges til en større bolig
 3. Intern venteliste, fortrinsret for familier med to børn eller flere
 4. Intern venteliste, øvrige
 5. Ekstern venteliste

Udlejning efter ovenstående kriterier er en tilføjelse til den gældende aftale om fleksibel udlejning for Boligselskabet friheden.

Bilag

 1. KAB fremsender aftaleudkast (pdf)
 2. Høringssvar Handicaprådet (pdf)
 3. Uddybende notat (docx)

17. Ændring af Hvidovre Kunstråds vedtægter

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

 1. Godkendt.
 2. Medlemssammensætningen anbefales godkendt. Pernille Fonnesbech foreslås som det syvende medlem.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt med den bemærkning, at i vedtægterne ændres ”Hvidovre Billedkunstråd” til ”Hvidovre Kunstråd” alle steder.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende foreslået ændring i Hvidovre Kunstråds vedtægter.
 2. at indstille foreslået medlemssammensætning af Hvidovre Kunstråd til Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

3.  at godkende den af Kultur- og Fritidsudvalget foreslået  medlemssammensætning af Hvidovre Kunstråd.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kunstråd blev konstitueret den 22. maj 2012 på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af vedtægter og forslag til daværende medlemssammensætning. Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er dog siden blevet gjort opmærksom på, at kompetencen til at godkende Kunstrådets medlemssammensætning bør ligge hos Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår, at  §6 i Kunstrådets vedtægter  ændres, således at Kommunalbestyrelsen fremover godkender Kunstrådets medlemssammensætning på baggrund af indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Ifølge vedtægterne udpeges 7 medlemmer for en 4-årig periode, der følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. Grundet Kommunalbestyrelsens nylige rekonstituering er det derfor nødvendigt at indstille Kunstrådets medlemmer til godkendelse på ny.  

Forslag til sammensætning af Hvidovre Kunstråd:

Medlemmer tidligere udpeget af Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

 • Charlotte Bagger Brandt, cand. mag., kurator og kunstrådgiver
 • Marianne Bargeman, mag. art., Enhedsleder, Statens Museum for Kunst
 • Linda Bjørnskov, billedkunstner
 • Christian Hansen, kunstmaler

Medlemmer tidligere udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget:

 • Solveig Isbrand, medlem af Kulturrådet
 • Anne Lise Gøthche, formand for Hvidovre Kunstforening

Bilag

 1. Forslag til vedtægter for Hvidovre Billedkunstråd (docx)

18. Erhvervspartneraftale mellem Hvidovre Fodbold A/S og Hvidovre Motionscenter

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2014 den 14-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

For: gruppe A, F, O, V og Ø.

Imod: gruppe C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

For: Gruppe A, Ø, F, O og V.

Imod: Gruppe C.

Undlader: Liste H.

Godkendt.

Indstilling

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at godkende allonge til sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. februar 2014 – 31. januar 2015

Sagsfremstilling

Hvidovre Fodbold A/S og Hvidovre Motionscenter har ønsket at indgå en erhvervspartneraftale. Motivationen herfor og formålet med partneraftalen er, at profilere Hvidovre Motionscenter bedst muligt i forbindelse med Hvidovre Fodbold A/S’s aktiviteter.

Hvidovre Fodbold A/S’s interesse i aftalen bunder i et ønske om, at divisionsspillerne får nemmere adgang til træningsfaciliteter tæt på Hvidovre Stadion. På nuværende tidspunkt styrke- og genoptræner spillerne i Fitness World (på Hvidovre Stationscenter 143) hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til transporttid og tilgængelighed.

Da Hvidovre Motionscenter ikke har fuld belægning på de træningstider der tilbydes, vurderer Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at det er i kommunens interesse, at der indgås en barter-aftale imellem Hvidovre Fodbold A/S og Hvidovre Motionscenter. En barter-aftale er en byttehandel to parter imellem. Det vil sige i stedet for at betale penge for en tjeneste eller en ydelse, så byttes der indbyrdes ydelser, der har samme værdi.

Aftalen mellem Hvidovre Motionscenter og Hvidovre Fodbold A/S vil ikke have indflydelse på Kommunalbestyrelsens beslutning af 29. oktober 2013 om Hvidovre Motionscenters anvendelse som genoptræningscenter indtil det nye genoptræningscenter på Hvidovrevej 272 står klar.

Efter som Hvidovre Motionscenter er kommunalt drevet, kommer erhvervspartneraftalen til at fungere som en allonge til nuværende sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S for perioden 1. februar 2014 til 31. december 2015. Allongen ophører dog pr. 1. juli 2014 eller 1. juli 2015, hvis Hvidovre Fodbold A/S rykker ned fra 1. division (NordicBet Ligaen). Allongen kan derefter genforhandles, men ingen af partnerne har pligt til at deltage i en genforhandling.

Hvidovre Kommunes forpligtigelser

Hvidovre Kommune stiller via Hvidovre Motionscenter 35. stk. medlemskort/månedskort til rådighed til Hvidovre Fodbold A/S’s spillere og trænere til en samlet værdi på 257.600 kr. Et månedskort til fri styrketræning koster 320 kr. Det vil sige 320 kr. x 35 spillere/trænere = kr. 11.200 kr.

Aftalen kører i 23 måneder, hvilket betyder, at værdien i alt beløber sig til 11.200 kr. x 23 måneder = 257.600 kr.

Hvidovre Fodbold A/S’s forpligtigelser

Hvidovre Fodbold A/S vil arbejde aktivt på udbredelsen af kendskabet til Hvidovre Motionscenter. Herunder at opstille en bandereklame for Hvidovre Motionscenter på 5 x 0,6 meter modsat siddetribunen, så reklamen er synlig i forbindelse med tv-transmissioner. Omtale Hvidovre Motionscenter i højttalerspots ved hjemmekampe samt give tilladelse til, at der uddeles flyers med reklame for Hvidovre Motionscenter til alle hjemmekampe.

Hvidovre Fodbold A/S fremsender reklame eller tilbud for Hvidovre Motionscenter til HIF’s medlemmer (amatørklubben Hvidovre Idrætsforenings medlemmer) og til Hvidovre Fodbold A/S’s øvrige sponsorer tre til fire gange årligt. Herudover vil fire til fem spillere fra divisionsholdet besøge skoler og fritidshjem i Hvidovre Kommune, og sætte fokus på interessen for motion og sundhed koblet med muligheden for at benytte Hvidovre Motionscenter. Derudover indgår pr-materiale for motionscenteret på Hvidovre Fodbold A/S’s hjemmeside samt logotryk på dækkeservietter i restauranten på Hvidovre Stadion.

Ovenstående markedsføringsmæssige forpligtigelser for Hvidovre Fodbold A/S er skønsmæssigt fastsat til en værdi, der svarer til førnævnte 257.600 kr. Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningens vurdering er funderet på Bysted A/S’s notat af november 2007 (se bilag 3).

Bysted A/S vurderede i notat af november 2007 markedsværdien af reklamerettigheder på Hvidovre Stadion for Hvidovre Kommune samt værdien af kommunens sponsorat med Hvidovre Fodbold A/S. Den daværende vurdering blev foretaget på et tidspunkt, hvor Hvidovre Fodbold A/S netop var rykket op i 1. division. I dag spiller Hvidovre Fodbold A/S igen i 1. division. Klubben rykkede op i 1. division i den foregående sæson, og sidst de spillede i 1. division var i sæsonen 2010/2011.

Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at den daværende reklameværdi ikke har ændret sig væsentligt siden Bysteds notat i 2007, idet Hvidovre Fodbold A/S ikke har ligget permanent i 1. division frem til nu. Den kommercielle værdi må derfor antages at være på et lignende niveau i dag.

Selvom erhvervspartneraftalen udgør en værdi på 257.600 kr., så overstiger det samlede sponsorat til Hvidovre Fodbold A/S ikke Bysteds vurdering af den kommercielle reklameværdi for Hvidovre Kommune.

Allongen har været til udtalelse hos Hvidovre Motionscenter, Hvidovre Fodbold A/S og juridisk afdeling. Der har ikke været bemærkninger til allongen.

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om en barter-aftale, er der ingen likviditetsmæssig påvirkning af kommunens budget. Det betyder med andre ord, at aftalen er udgiftsneutral for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Allonge til sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S (pdf)
 2. Sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S (pdf)
 3. Bysted notat af november 2007 (pdf)

19. Kompetenceplan på Børne- og Undervisningsudvalgets område

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt med den præcisering vedrørende §13, stk. 4 og 5, ”at kommunen og VISO indbyrdes kan videregive oplysninger”.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at kompetenceplanen på Børne- og Undervisningsudvalgets område godkendes

Sagsfremstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen har udarbejdet en kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalgets område. Kompetenceplanen beskriver beslutningskompetencen inden for de enkelte bestemmelser i det lovgrundlag som afdelingerne arbejder efter. Formålet med kompetenceplanen er at skabe klarhed over hvilke beslutninger, der skal træffes i de konkrete udvalg, af forvaltningen eller på institutionen/skolen. Kompetenceplanerne er vedlagt som bilag til sagen.

Kompetenceplanerne afspejler som udgangspunkt de niveauer, hvor beslutninger i dag kan træffes indenfor lovgivningernes bestemmelser. Børne- og Velfærdsforvaltningen foreslår dog følgende ændringer:

Folkeskoleloven

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 18. december 2012, at kompetence til at træffe en række beslutninger indenfor rammerne af Folkeskoleloven blev delegeret til forvaltningen. Af beslutningen følger at det daværende Skoleudvalg nu Børne- og Undervisningsudvalg modtager en årlige orientering om beslutninger, der er truffet inden for følgende bestemmelser:

 • Folkeskoleloven § 33, stk. 2 tilsyn med hjemmeundervisning
 • Folkeskoleloven § 33, stk. 4, godkendelse af opfyldelse af undervisningspligten ved udgangen af 7. klasse
 • Folkeskoleloven § 40, stk. 2 punkt 4, suspension af det frie skolevalg.

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller at denne orientering udgår, som en del af en generel afbureaukratiseringsindsats.

Lov om Social Service

Der er kommet flere nye paragraffer i Lov om Social Service på Børne- og Familieområdet. I kompetenceplanerne er disse markeret med ”Ny”.

Dagtilbudsloven

På dagtilbudsområdet er der kommet to paragrafændringer. Det er i kompetenceplanen markeret med ”Ny”.

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller endvidere at Børne- og Undervisningsudvalget fremadrettet ikke skal godkende forslag om konkrete børnetal for et givent år samt at kompetence vedr. afregning i forbindelse med en eventuel merindskrivning tildeles administrationen i Dagtilbudsafdelingen.

Bilag

 1. Kompetenceplan BUV - Folkeskoleloven.pdf (pdf)
 2. Kompetenceplan BUV - Dagtilbudsloven - Skole.pdf (pdf)
 3. Kompetenceplan - reduceret udgave - DAF.pdf (pdf)
 4. kompetenceplan 2014 - BOF - Kompetencer efter øvrige lovområder.pdf (pdf)
 5. kompetenceplan 2014 BOF - Kompetencer efter Serviceloven(3).pdf (pdf)

20. Kompetenceplan på Social- og Sundhedsudvalgets område

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget 2014 den 13-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at kompetenceplanen på Social- og Sundhedsudvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen har udarbejdet en kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalgets område. Kompetenceplanen beskriver beslutningskompetencen inden for de enkelte bestemmelser i det lovgrundlag som afdelingerne arbejder efter. Formålet med kompetenceplanen er at skabe klarhed over hvilke beslutninger, der skal træffes i de konkrete udvalg, af forvaltningen eller på institutionen. Kompetenceplanerne er vedlagt som bilag til sagen.

Kompetenceplanen for det samlede Social- og Sundhedsudvalg er ændret i forlængelse af den ændrede fagudvalgsstruktur. Således er Børne- og familieafdelingen og Daginstitutionsafdelingens opgaver ikke medtaget i kompetenceplanen for Social- og Sundhedsudvalget men er med i kompetenceplanen for Børne- og Undervisningsudvalget.

Kompetenceplanen er dækkende for de opgaver der løses i Ældre- og Handicapafdelingen samt i Sundheds- og Bestillerafdelingen. Kompetenceplanen lægger på disse områder op til en fortsættelse af den hidtidige arbejdsfordeling og er bygget op omkring delegation på samme niveau som hidtil. Den eneste undtagelse er at enkelte kompetencer på pensionsområdet er flyttet fra kommunen til Udbetaling Danmark.  

Bilag

 1. Skabelon til Kompetenceplan - SSU Pensions og handicapområdet.DOCX(1).pdf (pdf)
 2. Kompetenceplan - SSU - Sundheds- og Bestillerafdelingen.pdf (pdf)
 3. Kompetenceplan - SSU - hjælpemiddelområdet(2).pdf (pdf)
 4. Kompetenceplan - SSU - Omsorgsområde og hjemmepleje.pdf (pdf)
 5. Kompetenceplan - SSU - Bestillerenhed og Genoptræning.pdf (pdf)
 6. Kompetenceplan - SSU - Generelle kompetencer.pdf (pdf)
 7. Kompetenceplan - SSU - Diverse tilbud(1).pdf (pdf)

21. Forlængelse af Boligsocialt projekt Egevolden II - Kommunal medfinansiering

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 16-01-2014

Kenneth F. Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Notat som uddyber lønudgifter og aktivitetsniveau, udarbejdes inden Kommunalbestyrelsesmøde.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Kenneth F. Christensen (A) deltog ikke under punktet.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommune forlænger aftale med Lejerbo, Hvidovre om boligsocialt projekt i afd. 184-0, Egevolden med ét år
 1. at forlængelsen af det boligsociale projekt Egevolden II finansieres med de resterende bevilgede projektmidler svarende til 265.000 kr.

Sagsfremstilling

I oktober 2007 bevilgede Landsbyggefonden 4,1 mio. kr. til et projekt i Egevolden II ved Boligselskabet Lejerbo. Midlerne blev bevilget som led i en social- og forebyggende indsats i problemramte boligselskabsafdelinger. Projektet var i hovedsagen rettet mod en aktivitets/ igangsættelse af unge beboere. Omdrejningspunktet var en ansættelse af en opsøgende gadeplansmedarbejder, der skulle virke som inspirator, tovholder og igangsætter af aktiviteter for Egevoldens unge beboere.

Hvidovre Kommunes samlede andel i projektet blev estimeret til 520.000 kr. fordelt med 325.000 til en opsøgende gadeplans medarbejder og 195.000 kr. til ”uddannelsesvejledning”.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 30. oktober 2007 pkt. 33 ansøgning om medfinansiering i boligsocialt projekt Egevolden II mellem Hvidovre Kommune og boligselskabet Lejerbo, Hvidovre. I forlængelse af godkendelsen blev der indgået en egentlig samarbejdsaftale mellem kommunen og Lejerbo.

Hvidovre Kommune har jf. medfinansieringssagen givet tilsagn til at medfinansiere 520.000 kr. over en 5-årig periode fra 2009 til 2013, hvor projektet var forudsat til at forløbe. Det er dette projekt, der nu ønskes forlænget med ét år.

Hvidovre Kommunes bidrag i perioden 2009-2013

Hvidovre Kommune har i projektperioden aflønnet den opsøgende gadeplansmedarbejder, som også varetog opgaven i Egevoldsprojektet svarende til 5 timers ugentlig aktivitet i projektet. Den samlede lønudgift beløber sig til 135.000 kr.

I projektet har uddannelsesvejledningen ved UU-Center Syd også deltaget på vegne af Hvidovre Kommune.Den samlede kommunale medfinansiering af uddannelsesvejledning kan opgøres til 120.000 kr. for perioden.

Hvidovre Kommunes samlede medfinansiering har for perioden 2009-2013 udgjort 255.000 kr. og er mindre end oprindeligt estimeret. Dette skyldes primært, at projektet kom senere i gang end oprindeligt planlagt, samt at udgiften til den opsøgende gadeplansmedarbejder har været mindre end oprindeligt budgetteret.

Aktiviteter i 2014

Forlængelsen af projektet skal primært bruges til forankring af aktiviteterne i afdelingen. Afdelingen har oplevet et ”generationsskifte” på bestyrelsesniveau, og det har taget tid at finde fodfæste og dermed afklare holdning og tilgang til de mange ansvarsområder, deriblandt det boligsociale. Der er efteråret 2013 startet et aktivitetsudvalg op i afdelingen, som har fået ansvaret for alle klubber i afdelingen. Siden projektets start er antallet af klubber vokset fra 4 til 15. Aktivitetsudvalget har været meget længe undervejs og skal understøttes i en periode førend det kan betragtes som selvkørende.

I løbet af projektforløbet er der blevet foretaget to målinger af den sociale kapital; første gang i november 2009 og senest i juni 2013. Det er planlagt at holde opgangsmøder/fremtidsværksteder på baggrund af naboskabsbesvarelserne i løbet af de første måneder af 2014. Fokus vil være på naboskabs-temaet ”Ressourcer”. På den måde vil beboerne komme i dialog om spørgsmålet og være med til at give bestyrelsen en fornemmelse af, hvad der er lyst og behov for i afdelingen og dermed lægge op til en definition af afdelingens boligsociale profil.

Fortsættelse af lommepengeprojekt – der er børn til minimum to hold og den rette instruktør er tæt på at være fundet. Dette er et vigtigt element i de hærværksdæmpende initiativer.

Velkomstmøder og nyhedsblade skal op at køre som en naturlig del af afdelingens liv. Det er bestyrelsesbaseret arbejde og har brug for en støttende hånd indtil diverse rutiner og vaner er bundfaldet i afdelingsbestyrelsen.

Samarbejde med andre afdelinger skal øges, således at børn og unge bliver et fælles indsatsmål i Lejerbo, Hvidovre – dette arbejde er påbegyndt men mangler endelig forankring. Der skal øget fokus på det brede samarbejde i hele Hvidovre Kommune herunder SSP. Helhedsplanen for Avedøre indeholder et mål om at styrke den boligsociale dialog mellem kommunens almennyttige boligselskaber i forhold til den styringsdialog, der eksisterer mellem kommune og de almennyttige boligselskaber. Det er i styregruppen foreslået, at et oplagt fokus for denne dialog kan være en børne- og ungeindsats.

Hvidovre Kommune bidrag i 2014

Konkret vil indsatsen udmøntes i fastholdelse og udvidelse af aktivitetstimer. Der vil således ske en intensivering af gadeplansarbejdet fra medarbejderen der er tilknyttet projektet. Der forventes i 2014 lønudgifter på 185.000 kr. til denne del af projektet

Derudover ønskes det nuværende lommepengeprojekt varetaget af UU-vejledningen intensiveret svarende til 2 års indsats. Dette vil indebære deltagelse af en instruktør, tilknyttes projektet. Der forventes i 2014 udgifter svarende til 80.000 kr. til denne del af projektet.

Økonomiske konsekvenser

I projektet har der i perioden 2009-2013 været udgifter svarende til

255.000 kr. Udgifterne har i perioden primært dækket 5 timers aktiviteter ugentligt ved en opsøgende medarbejder i Egevolden, samt opgaver løst af uddannelsesvejledningen ved UU-Center Syd i 2010.

Der resterer således i alt 265.000 kr. i forhold til det oprindelige tilsagn på 520.000 kr.

Der har været afsat budgetter i de 5 år (2009-2013) på 104.000 kr. årligt finansieret af Børne- Familieafdelingen og Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen svarende til i alt 520.000 kr. Uforbrugte beløb er løbende overført og der er dermed budgetmæssig dækning for det resterende tilsagn på 265.000 kr. i 2014, som søges anvendt til forlængelse af projektet.

Bilag

 1. Forlængelse af projekt Egevolden (pdf)

22. Folkeskolereformen. Bevillingsansøgning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og By- og Teknikforvaltningen indstiller Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til projekt nr. 3435, Skolereform, bygninger og udearealer gives anlægsbevilling på 500.000 kr. til indledende bygherrerådgivning i forbindelse med afklaring af projektets omfang. Der er på investeringsoversigten  afsat rådighedsbeløb i 2014 på 10.000.000 kr.                                                            
 2. at projektet overføres til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelse har den 24. september 2013, punkt 6, godkendt, at det inden for en række områder er nødvendigt at investere i et løft af skolernes fysiske rammer. Der henvises særligt til sagens indstillingspunkt 10, Investeringer i de fysiske rammer på skolerne. Det drejer sig om følgende områder:

Styrkelse af skolernes inklusionsfaciliteter

-Der investeres i gruppelokaler og indretning af skolernes klasselokaler med henblik på at styrke skolernes arbejde med at leve op til reformens målsætning om øget inklusion. Samtidig skal skolerne leve op til Hvidovre Kommunes vedtagne Kvalitetsløft, der har som målsætning, at 98 % af kommunens elever er inkluderede i folkeskolerne i 2015

Styrkelse af idræt, motion og bevægelse

-Der investeres i et samlet løft af skolernes skolegårde og bevægelseszoner. Herudover vil forvaltningen gennem en efteruddannelsesindsats af idrætslærerne løfte lærernes mulighed for at inddrage idræt, motion og bevægelse i undervisningen. Samtidig med dette vil forvaltningen inddrage pædagogernes kompetencer inden for området.

Etablering af yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger

-Der investeres i etableringen af yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger. Formålet med etableringen af arbejdspladserne er dels reformens målsætning om øget samarbejde mellem personalegrupperne, dels den nye aftale om lærernes arbejdstid, der blev vedtaget som lov i maj måned 2013.

De samlede udgifter til investeringer i de fysiske rammer på skolerne udgør i budgetårene 2014-2015:

Estimat udgifter i mio. kr.

I alt

Inklusionsfaciliteter

4,2

Styrkelse af idræt, motion og bevægelse

10,2

Etablering af yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger

5,6

I alt

20,0

Overstående estimat af projektets udgifter er baseret på den oprindelige vurdering af projektet indhold og omkostninger. Afhængig af projektet endelig indhold og forløb vil der kunne ske afvigelser indenfor de enkelte  forhold til dette estimat.

Projektet planlægges udført i to dele i hhv. 2014 og 2015. Og således at de første delprojekter idriftsættes ved skolestart 2014.

Projekterne for 2014 planlægges gennemført i følgende fire faser: 1. Idé og afklaring, 2. Analyse og projektering, 3. Udførelse og implementering og 4. Drift.

Produktet af faserne 1 og 2 vil danne grundlaget for det fulde projekt, både i 2014 og i 2015, idet de enkelte delprojekter konkretiseres, prioriteres og prissættes. Til bygherrerådgivning i disse faser søges en bevilling på 500.000 kr. 

I forbindelse med indsatserne på de enkelte skoler inddrages skoleledelsen i videst muligt omfang i udmøntningen af projektmidlerne.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2014, er der afsat rådighedsbeløb i år 2014 på  10.000.000 kr. og i år 2015 på 10.000.000 kr.

Der forventes ikke afledte driftsudgifter vedrørende projekterne.


23. Genplacering af Quark Centret. Projekt nr. 3425. Bevillingsansøgning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Ad 1: Anbefales godkendt

Ad 2: Steen Ørskov Larsen (C) stiller forslag om at finansiering sker inden for den vedtagne anlægsramme.

For: C, V og H

Imod: O og A

Forslaget ikke godkendt.

For indstillingen: O og A

Imod: C, V og H under henvisning til det stillede ændringsforslag.

Anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Ad 1. anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Imod: Gruppe V og C.

Anbefales godkendt.

Mogens Leo Hansen (Ø) bad om et notat om planen for at bruge Quark som udstillingsvindue for energirenoveringer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Konservative foreslår, at finansieringen sker indenfor den vedtagne anlægsramme, idet Maritimt Center udgår af årets budget – eller alternativt udskydes.

For: Gruppe V, C og Liste H.

Imod: Gruppe A, Ø, F og O.

Undlader: Ingen.

Ændringsforslaget forkastet.

Ad. 1) og 2)

For: Gruppe A, Ø, F og O.

Imod: Gruppe V, C og Liste H med henvisning til eget forslag.

Undlader: Ingen.

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til projekt nr. 3425, Genplacering af Quark Centret afsættes rådighedsbeløb i 2014 og gives tillæg til anlægsbevillingen på 317.500 kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 7.417.500 kr.
 1. at rådighedsbeløbet i 2014 på 317.500 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet en forventet ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af ny jernbane tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Den 18.december 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny placering af Quark Centret, og at der til projekt nr. 3425, Genplacering af Quark Centret, afsættes rådighedsbeløb i 2013 på 6.000.000 kr. og gives tilsvarende anlægsbevilling, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør i alt 6.500.000 kr. Endvidere at rådighedsbeløbet i 2013 på 6.000.00 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet en forventet ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af ny jernbane tilgår kassen.

Den 26. februar 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen endvidere det af gruppe A og F stillede ændringsforslag, at det nye center kan opføres som et såkaldt passivhus, og at anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til dette, 600.000 kr., finansieres af kassebeholdningen.

Således udgør den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb til genplacering af Quark Centret på 7.100.000 kr.

Byggeriet blev i juni 2013 udbudt i licitation i hovedentreprise med tildelingskriteriet laveste pris. Der indkom tre tilbud, hvoraf det billigste tilbud var ca. 20 % dyrere end budgetrammen tillod. På grund af tidsplanen for Bane Danmarks ekspropriation af det gamle Quark Center, var der ikke tid til at omprojektere og byde opgaven ud på ny.

Således måtte projektet i kontraktfasen igennem en ekstraordinært stor

sparerunde for at bringe udgifterne ned på et i forvejen reduceret projekt, uden at omfanget af undervisningsareal blev reduceret, og uden at kravet til passivhus blev frafaldet.Der er udført følgende besparelser i forhold til det udbudte projekt:

 • Den bærende konstruktion og klimaskærm er ændret fra præfabrikerede tag - og facadeelementer til en konstruktion, som opføres på stedet under totaloverdækning.
 • Den indskudte 1. sal over depot og værksted, samt trappe er udgået.
 • ”Taghus” med gennemgående ovenlysbånd er udgået og i stedet etableres Velux ovenlys. Mængden af dagslysindfald fra ovenlys er dermed reduceret.
 • Listedækning på paptag er udgået.
 • 3. malerbehandling af træfacade er udgået.
 • Fliser på vægge på toilet er erstattet af malet overflade (vådrumssikret).
 • Skillerum mellem værksted og depot er udgået - bliver et samlet rum i stedet for to.
 • Ventilationsanlæg er udskiftet til billigere model.
 • Isoleringstykkelse i vognport (uopvarmet rum) er reduceret.
 • Diverse besparelser på vvs - og el – installationer er udført.

Udover de ovennævnte tiltag har det været nødvendigt at reducere afsætningsbeløbet til uforudseelige udgifter væsentligt.

Byggeriet er nu under opførelse og der har vist sig uforudsete udgifter, som overskrider budgetrammen med 317.500 kr., svarende til ca. 4,5 % af budgetrammen.

Af store poster har der været øgede udgifter til jordhåndtering på 90.250 kr. Endvidere afventer rodzoneanlæggets og søens etablering en fornyet landzonetilladelse, som forventes givet primo januar 2014. Uden en midlertidig spildevandsløsning kan Quark ikke ibrugtages, og således må der etableres en midlertidig spildevandsløsning i form af en nedgravet septiktank. Udgifterne til dette, som er under udførelse for at sikre, at aflevering af Quarkbyggeriet kan finde sted primo januar 2014, udgør alene 172.500 kr.

Endelig har der vist sig en række uforudseelige udgifter som følge af, at rådgiverne i forbindelse med sparerunden og på grund af tidspresset, ikke nåede at gennemtegne projektet på ny og dermed få overblik over de fulde konsekvenser af sparerunden. Der er således tilkommet ekstraregninger fra entreprenøren, som ikke med rimelighed har kunnet afvises af kommunen.

Der søges således en tillægsbevilling på 317.500 kr.

Til orientering pågår forhandlinger mellem kommunen og Bane Danmark om erstatningsfastsættelse efter ekspropriationen af eksisterende Quark. Erstatningsbeløbet er således endnu ikke fastsat.

Økonomiske konsekvenser

Der er til projekt nr. 3425, Genplacering af Quark-Centeret afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling på i alt 7.100.000 kr.

Der søges om rådighedsbeløb i 2014 og tillæg til anlægsbevillingen på 317.500 kr. Det foreslås at rådighedsbeløbet i 2014 finansieres af kassebeholdningen, idet erstatningsbeløb som endnu ikke kendes, vil tilgå kassen.


24. Godkendelse af Lokalplan 453 - tæt-lav boligbebyggelse på Parallelvej 47

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Udvalget kunne ikke anbefale forslaget, men anmodede forvaltningen om at udarbejde et nyt forslag til lokalplan med parcelhusbebyggelse.

Gruppe A kunne følge forvaltningens indstilling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Borgmesteren foreslog, at sagen sendes tilbage til udvalget.

For: Gruppe A, Ø og F.

Imod: Gruppe C, O, V og Liste H.

Forslaget forkastet.

Mikkel Dencker (O) stillede forslag om, at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes.

For: Gruppe C, O, V og Liste H.

Imod: Gruppe A og F.

Undlader: Gruppe Ø.

Forslaget vedtaget.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at Lokalplan 453 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. august 2013 forslag til Lokalplan 453 (bilag 1) med offentlig fremlæggelse i perioden 10. september-5. november 2013.

Lokalplanforslaget blev annonceret i Hvidovre Avis og en orientering (bilag 2) blev sendt til 63 beboere/ejere af ejendomme i området (bilag 3).

Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget ét samlet høringssvar med 40 underskrifter fra beboerne/ejerne på 29 matrikler (bilag 4).

I vedlagte notat om Vurdering af høringssvar til Lokalplan 453 (bilag 5) har forvaltningen gennemgået de forhold der rejses i høringssvaret.

Høringssvaret

I høringssvaret gøres det gældende at de op til 10 rækkehuse vil tilføre ca. 40 personer (to voksne og to børn x 10) til området, hvilket vil medføre en række problemer.

Det kan oplyses, at da Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. oktober 2011 besluttede, at ejendommen med bygning skulle sælges, var det med henblik på at opføre tæt-lave boliger, hvilket er konkretiseret i det godkendte og offentliggjorte lokalplanforslag.

Høringssvaret til lokalplanforslaget indeholder 4 hovedpunkter:

1. Trafik: Med 10 rækkehuse kan man forvente at der vil komme op ca. 40 nye beboere i området, hvilket kan give 10-20 flere biler på Parallelvej, flere cyklister og øget tung trafik. Man er bekymret for denne forøgelse, da man oplever stor aktivitet på vejen allerede.

2. Kloakforhold: Man forventer et enormt ekstra pres på kloaknettet.

3. Udsyn: Man vurderer at de omkringliggende naboer (ikke kun de fire direkte naboer) ikke vil kunne opholde sig ugeneret i deres have, fordi der kan bygges indtil 4,5 m fra skel i to etager.

4. Helhed: Grunden/bebyggelsen vil fremstå som en klods, der skiller sig ud fra en ellers pæn vej og et meget pænt kvarter.

Ad 1: Det er svært nøjagtigt at forudsige hvor mange flere personbiler, der vil blive i den nye bebyggelse – én bil pr. bolig er realistisk når boligområdet er stationsnært. By- og Teknikforvaltningens vurderer, ikke at området vil blive belastet af flere personbiler end da institutionen var i drift med op til 66 børn. Mange børn bliver nu til dags bragt og hentet i bil af forældrene. Dertil skal så lægges den del af personalet, som har benyttet bil til og fra arbejde.

Det fremgår af lokalplanen at parkering skal kunne ske på egen grund og antallet af udlagte parkeringspladser er det Hvidovre Kommune opererer med ved tæt-lav boligbebyggelser.

Ad 2: HOFOR har oplyst, at man ikke mener at en rækkehusbebyggelse med op til 10 boliger vil kunne belaste kloaknettet, så det skaber problemer af den grund.

Ad 3: Det kan ikke afvises at den skitserede bebyggelse i to etager kan give udsyns- og indbliksgener i de omkringliggende haver. Men det vil der også kunne blive tale om fra parcelhuse eller en mindre rækkehusbebyggelse, der overholder det skrå højdegrænseplan.

Ad 4: Den bebyggelse som lokalplanen giver mulighed for er større end de eksisterende bygninger, men helt i tråd med de overordnede intentioner Hvidovre Kommune har for byudviklingen i kommunen - at vi skal bygge tættere og højere især i de stationsnære områder for derved at skabe den nødvendige rummelighed for at opføre flere boliger, så befolkningstallet kan fastholdes og helst stige lidt.

I Kommuneplan 2009 står der bl.a. følgende retningslinier for lokalplanlægningen i boligområder:

”Inden for de stationsnære områder ved knudepunktsstationerne Friheden og Rødovre skal der i rammeområder til boligformål tilstræbes en bebyggelses tæthed på mindst 40 boliger pr. ha, og inden for de stationsnære områder ved de øvrige stationer skal der i rammeområder til boligformål tilstræbes en bebyggelsestæthed på mindst 25 boliger pr. ha.”

”Tæt boligbyggeri kan placeres såvel inden for de stationsnære områder som i byområdet uden for de stationsnære områder.”

Ud fra disse retningslinier skal det således tilstræbes at opføre mindst 8 boliger på den aktuelle ejendom, der har et areal på 3180 m2.

I høringssvaret argumenteres der med, at de mulige 10 boliger er for mange boliger for den pågældende grund. Til det kan det oplyses, at der i lokalområdet kun 400 m fra lokalplanområdet er en rækkehusbebyggelse hvor der er opført 9 rækkehuse på et areal med 3.040 m2.

Der er bebyggelser i nærområdet, der er lige så tætte eller lige så høje, som det lokalplanen giver mulighed for. Endvidere kan det oplyses, at det ikke er givet, at der bliver bygget i op til 8,5 m højde – hvis der f.eks. bygges med flade tage eller lav rejsning af tagkonstruktionen, vil den nye bebyggelse ikke blive 8,5 m høj.

Med hensyn til udsyns- og indbliksgener har forvaltningen på kortskitse i bilag 5 vist, hvorledes reglerne/forholdene (det skrå højdegrænseplan) er i de øvrige parcelhusområder i Kommunen, og hvorledes det kan blive i nærværende lokalplan.

Det kan ikke afvises, at beboere i boliger med to etager vil kunne se ind i naboernes haver. I de fleste parcelhusområder i Hvidovre Kommune er der både et-plan parcelhuse og parcelhuse i halvanden til to etager og dermed typisk og foreneligt med grønne parcelhusområder. Det er iøvrigt ikke noget, der medfører klager over indbliksgener.

Endeligt skal det oplyses, at de lokalplaner der udarbejdes for eksisterende parcelhusområder, får bestemmelser der giver mulighed for at bygge i to etager, hvis det ikke allerede er en mulighed.

Konklusion

På den baggrund vil By- og Teknikforvaltningen anbefale at lokalplanforslag vedtages endeligt uden ændringer.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 453 for tæt-lav boligbebyggelse på Parallelvej 47 (pdf)
 2. Folder om forslag til Lokalplan 453 (pdf)
 3. Udsendelsesliste til Forslag til Lokalplan 453 (pdf)
 4. Samlet indsigelse fra beboere/ejere i området til Forslag til Lokalplan 453 (pdf)
 5. Vurdering af høringssvar fra den offentlige høring af Forslag til Lokalplan 453 - Parallelvej af 03.12.2013 (pdf)

25. Bevillingsafgivelse til anlægsprojekter 2014

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Punktet udsættes til januar 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives anlægsbevilling til rådighedsbeløb, jf. sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 9. december 2013, at punktet udsættes til januar 2014. Efterfølgende er mødesagen tilføjet projekter under Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2013 budgettet for 2014-2017.

Administrationen anmoder om anlægsbevilling til nedenstående anlægsprojekter, hvortil der i forbindelse med budgetvedtagelsen er afgivet rådighedsbeløb i 2014. De konkrete projekter frigives efterfølgende af fagudvalgene.

Anlægsbevilling ønskes til nedenstående projekter:

Teknik- og Miljøudvalget

Projekt nr.

Projektnavn

Rådighedsbeløb 2014

i 1.000 kr.

Anlægsbevilling

i 1.000 kr.

Forv.

0205

Energimærkning af bygninger

2.500

2.500

BT

0206

Tilgængelighedspulje, bygninger, 2014

500

500

BT

0207

Miljø- og energipulje, 2014

7.000

7.000

BT

0208

Forebyggende vedligeholdelse, bygninger, 2014

16.000

16.000

BT

0209

Alle bygninger, renovering af kloak, 2014

3.000

3.000

BT

0211

Oprensning af § 3-vandhuller, 2014

100

100

BT

2474

Bilordning, reinvestering, 2014

2.100

2.100

BT

2476

Støjskærme, Gl. Køge Landevej, 2014

600

600

BT

2478

Belysning på veje/pladser, 2014

1.000

1.000

BT

2479

Trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje, 2014

3.000 U

-1.350 I

3.000 U

-1.350 I

BT

2480

Veje og trafik, vedligeholdelse af fortove, 2014

4.000

4.000

BT

2481

Veje og trafik, vedligeholdelse af færdselsbaner, 2014

8.500

8.500

BT

2482

Vedligeholdelse af broer,

tunneller m.v., 2014

3.000

3.000

BT

2483

Trafiksanering, 2014

550

550

BT

2484

Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse, 2014

4.000

4.000

BT

2485

Pulje, lyd- og signalanlæg, vejmiljø m.v., 2014

2.000

2.000

BT

2486

Forbedring og opradering af cyklistforhold, 2014

1.000

1.000

BT

Børne- og Undervisningsudvalget

Projekt nr.

Projektnavn

Rådighedsbeløb 2014

i 1.000 kr.

Anlægsbevilling

i 1.000 kr.

Forv.

3388

Ændring og tilpasning af SKU’s

Institutioner, 2014

1.150

1.150

BV

4010

Udskiftning af tandplejeunits

350

350

BV

5742

Vision fysiske standard institutioner, 0-6 årige, 2014

5.000

5.000

BV

5760

Forbedring og renovering af legepladser, 2014

2.000

2.000

BV

Social- og Sundhedsudvalget

Projekt nr.

Projektnavn

Rådighedsbeløb 2014

i 1.000 kr.

Anlægsbevilling

i 1.000 kr.

Forv.

5774

Kapacitetsplanlægning, ældre- og socialområdet

1.150

1.150

BV

Økonomiudvalget

Projekt nr.

Projektnavn

Rådighedsbeløb 2014

i 1.000 kr.

Anlægsbevilling

i 1.000 kr.

Forv.

3436

IPads/tablets og administrative maskiner

3.600

3.600

KA

3437

Vedligeholdelse/udbygning af skole-IT

3.100

3.100

KA

6198

Køb af IT-udstyr

2.200

2.200

KA

6199

IT-udviklingspulje

4.200

4.200

KA

Kultur- og Fritidsudvalget

Projekt nr.

Projektnavn

Rådighedsbeløb 2014

i 1.000 kr.

Anlægsbevilling

i 1.000 kr.

Forv.

0396

Ændringer og tilpasning af KFU’s bygninger

1.500

1.500

KA


26. Affaldsplan 2014-2018

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende de 3 mål og 12 initiativer
 2. at godkende revideret tidsplan for udarbejdelse af Affaldsplan 2014-2018 (2024)

Sagsfremstilling

RESUME

Miljøstyrelsen har udskudt fristen for vedtagelse fra 1. januar 2014 til 1. oktober 2014. Affaldsplanen skal overholde statens og EU’s lovgivning samt støtte op om Regeringens Ressourcestrategi og udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldsplan. Affaldsplanen skal desuden støtte op om den aftale, der er indgået mellem interessentkommunerne i det tidligere I/S Amagerforbrænding (herefter ARC).

BAGGRUND

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2012 forslag til tidsplan og proces for udarbejdelse af Affaldsplan 2014-2018.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 6. februar 2013 de overordnede målsætninger til Affaldsplan 2014-2018.

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal kommunen udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal affaldsplan, som skal revideres hvert 6. år. Planen skal blandt andet indeholde:

 • En kortlægningsdel, der beskriver status for affaldsområdet i kommunen
 • En målsætningsdel, der redegør for kommunens målsætninger på affaldsområdet
 • En planlægningsdel, der fokuserer på planlægningen de første 6 år af planperioden.

I 2013 er der gennemført borgermøde den 15. maj, møder med fokusgrupper (virksomheder, ejendomsfunktionærer og kommunale institutioner) samt spørgeundersøgelse på internettet om initiativer og ønsker til indholdet den nye affaldsplan. Med henblik på koordinering af affaldsplaner på tværs af kommunerne i ARC’s opland, blev der desuden nedsat en arbejdsgruppe i ARC-regi, som også har afholdt flere møder.

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal den kommunale affaldsplan udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldsplan og må ikke stride mod denne.

Regeringens Ressourcestrategi ”Danmark uden affald Genanvend mere – forbrænd mindre” forelå i oktober 2013. Ressourcestrategien har fokus på følgende punkter:

 • Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor
 • Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald
 • Fra affaldsforbrænding til bioforgasning og genanvendelse
 • Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer som fosfor
 • Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald
 • Grøn omstilling – nye erhvervsmæssige muligheder

På baggrund af Ressourcestrategien har Regeringen udarbejdet en Ressourceplan. Regeringens Ressourceplan for affaldshåndtering udgør den nationale affaldsplan og indeholder mål og sigtelinier for affaldssektoren i 2018, samt udviklingen frem mod 2024. Ressourceplanen er den 29. november 2013 sendt i høring og indeholder ikke nye udmeldinger i forhold til Ressourcestrategien.

EU’s målsætning er, at man i 2020 udsorterer 50% af de tørre fraktioner af husholdningsaffaldet (papir, glas, plast, metal) til genanvendelse. Regeringens målsætning er, at i 2022 frasorteres også 50% af det våde husholdningsaffald (organisk affald).

Servicevirksomhedernes affald ligner husholdningernes. Derfor er der også blandt servicevirksomheder et stort potentiale for at bidrage med en højere genanvendelse. På baggrund af Ressourcestrategien er Regeringens mål, at genanvendelsen af papir, pap, glas, metal og plast forøges med en fjerdedel til 70% i 2018, og at 60% af det organiske affald fra restauranter, dagligvarehandel mv. i 2018 indsamles og udnyttes til biogas.

Hvidovre Kommunes aftale med ARC omfatter en reduktion af husholdningsaffald til forbrænding på 20% pr. indbygger frem til år 2030. Aftalen omfatter også en forpligtelse til at fastsætte målsætninger for genanvendelse af husholdningsaffald for så vidt angår plast, organisk affald, papir, pap, glas og metal.

Arbejdsgruppens arbejde i ARC-regi har desuden resulteret i følgende planlagte samarbejdsprojekter:

 • Forberedelse af beslutningsgrundlag for fælles sorteringsanlæg
 • Fælles indsats for øget genanvendelse af erhvervsaffald
 • Fælles tiltag med henblik på bedre kildesortering
 • Fælles afsætning af affald
 • Fælles afrapporterings- og opfølgningsstandard

MÅL OG INITIATIVER I HVIDOVRE KOMMUNE

I Hvidovre Kommune eksisterer en del ordninger for forskellige affaldstyper. Desuden er der med udgangspunkt i den nuværende affaldsplan i Hvidovre Kommune arbejdet på at indføre en ny genbrugsordning for enfamiliehuse med frasortering af plast, metal, glas og papir ved husstanden. Denne ordning vil blive implementeret i løbet af 2014 og er i tråd med Regeringens nye mål om genanvendelse.

Denne ordning vedrører indtil videre kun enfamiliehuse og øget genanvendelse af udvalgte affaldsfraktioner. Der er derfor behov for implementering af yderligere initiativer, der omfatter øvrige borgere og virksomheder, samt behov for initiativer, der omfatter yderligere affaldsfraktioner, for at opfylde Ressourcestrategiens mål.

Desuden er der behov for initiativer for decideret affaldsforebyggelse, eksempelvis i form af direkte genbrug, samt et ønske om bedre service og selvbetjening, hvilket er i tråd med Regeringens digitaliseringsstrategi.

For at støtte op om Regeringens Ressourcestrategi og Ressourceplan samt målene på affaldsområdet er der således brug for implementering af yderligere initiativer, som angivet nedenfor.

Den foreløbige proces med inddragelse af interessenter har resulteret i nedenstående forslag til mål og initiativer, som vurderes at støtte op om ovenstående målsætninger. Samtlige initiativer forventes udført under en høj grad af kommunikation med brugerne i form af forskellige metoder til information og inddragelse af borgere, virksomheder, ejendomsfunktionærer og kommunale institutioner.

Hvert initiativ vil blive nærmere beskrevet i høringsversionen af Affaldsplan 2014-2018, lige som det vil blive beskrevet, hvornår i planperioden, de enkelte initiativer forventes udført. Et initiativ kan omfatte en eller flere handlinger f.eks. ændring af affaldsordninger og gennemførelse af kampagner, som enten kan ligge i første eller anden del af planperioden eller lappe over hele planperioden.

MÅL 1: SKAB MINDRE AFFALD

Initiativ 1: Genbrugshallen og genbrugsdage

Initiativ 2: Grønne industrisymbioser (virksomheders brug af hinandens affald som råvarer til ny produktion)

Initiativ 3: Inddragelse af skolebørn

MÅL 2: ØGET GENANVENDELSE AF RESSOURCERNE I AFFALDET

Initiativ 4: Kommunen som rollemodel (Mere og bedre sortering i kommunens egne institutioner og forvaltninger)

Initiativ 5: Mere og bedre sortering i enfamiliehuse og nærområder

Initiativ 6: Mere og bedre sortering i etageejendomme

Initiativ 7: Mere og bedre sortering på virksomheder

Initiativ 8: Mere kvalitet i genanvendelsen (inklusiv undersøgelse af muligheder for centralt sorteringsanlæg i ARC-regi; eksempelvis til eftersortering af indsamlet plast)

Initiativ 9: Undersøge muligheder for kildesortering af organisk affald; dvs. sortering af dagrenovation i bioaffald og restaffald.

MÅL 3: BEDRE SERVICE

Initiativ 10: Bedre selvbetjening; eksempelvis i form af udbygning af selvbetjeningsmuligheder på affaldsområdet, jf. Regeringens digitaliseringsstrategi

Initiativ 11: Øget samarbejde med ejendomsfunktionærer

Initiativ 12: Øget samarbejde med virksomheder

REVIDERET TIDSPLAN

Januar 2014: Godkendelse af mål og initiativer på overordnet niveau

Januar-februar 2014: Udarbejdelse af kortlægningsdel, konkretisering af målsætningsdel og udarbejdelse af planlægningsdel

April 2014: Godkendelse af høringsversion

Maj-juni 2014: Høringsperiode

August 2014: Udarbejdelse af godkendelsesversion

September 2014: Vedtagelse af endelig Affaldsplan

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af Affaldsplan 2014-2018 afholdes over forsyningsvirksomheden affaldshåndtering, inden for det afsatte budget.

Miljømæssige konsekvenser

Affaldsplan 2014-2018’s opfyldelse af Regeringens Ressourcestrategi vil have fokus på affaldsforebyggelse, ressourceudnyttelse og bedre kvalitet i genanvendelsen samt sortering i flere affaldstyper.


27. Hundetræningsbane ved Vestvolden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at By- og Teknikforvaltningen indleder forhandlinger med Naturstyrelsen med henblik på, at Naturstyrelsens areal ved Gl. Køge Landevej 576 ikke bliver til en offentlig hundeskov.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2013 ønskede Susanne Brixum, Liste H, et notat om forholdene på Gl. Køge Landevej 576: ”Hvem har råderet over arealet ? Har kommunen kendskab til at Hvidovre Jagtforening/Munsterlanderklubben har haft råderet over arealet 1 gang om ugen i 40 år og pr. 1. januar 2014 er opsagt af hundeklubben DCH ? "

By- og Teknikforvaltningen har spurgt Naturstyrelsen, der ejer arealet på Gl. Køge Landevej 576.

Naturstyrelsen har i brev af den 16. december 2013 svaret, at de i mange år har haft udlejet arealet til en lokal afdeling af Dansk Civile Hundeførerforening. Naturstyrelsen ønsker den aftale opsagt den 31. januar 2014, så arealet fremover blive en offentlig hundeskov for alle foreninger og borgere.

Naturstyrelsen oplyser endvidere, at Dansk Civile Hundeførerforening, jævnfør kontrakten med Naturstyrelsen ikke har videreudlejet arealet til Hvidovre Jagtforening/Münsterlanderklubben, men er dog usikker på, om de to klubber har haft en intern aftale om et udlån.

Naturstyrelsen efterspørger i sin henvendelse Hvidovre Kommunes bemærkninger til beslutningen om en offentlig hundeskov, og om kommunen kan indgå i et samarbejde om den fremtidige forvaltning af området.

Hvidovre Kommune har modtaget to henvendelser i sagen i januar 2014 fra dels formanden for Danmarks Civile Hundeførerforening i Hvidovre, dels et medlem af klubben.

Formanden oplyser, at klubben har været på Naturstyrelsens areal i 65 år, og har investeret mange penge og frivillige timer i at vedligeholde både klubhus og arealer. Han gør opmærksom på, at klubben tvinges væk fra arealet, såfremt det gøres til en offentlig hundeskov, da fremmede hunde vil forstyrre træningen, og der vil opstå problemer med parkerede biler med videre.

Bilag

 1. Naturstyrelsens brev af 9. december 2013 om hundetræningsbanen ved Vestvolden (pdf)
 2. Danmarks Civile Hundeføreforeningen' s brev af 10. januar 2014 om Danmarks Civile Hundeføreningens (DCH) lejemål, Gl. Køge Landevej 57, 2650 Hvidovre (pdf)
 3. Bengt Soelberg's brev af 9. januar 2014 om fremtidige anvendelse af arealet, Gl. Køge Landevej 576 (pdf)
 4. Diverse skrivelser (pdf)

28. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

 • Susanne Brixum (O), hvem er udpeget som skolebestyrelsernes koordinator? Orientering herom udsendes til Kommunalbestyrelsen.
 • Mogens Leo Hansen (Ø) gjorde opmærksom på, at hans titel og parti står forkert på hjemmesiden.

29. Hvidovre Rådhus, øverste etage. Projekt nr. 6195.Bevillingsansøgning

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.