Referat - Kommunalbestyrelsen den 12. december 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 12. december 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mette Dencker (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2016

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2016

Ingen meddelelser.


3. Ændring af procentsatser for vederlag herunder ændring af styrelsesvedtægten

Beslutningstema

Som følge af en ændring af vederlagsbekendtgørelsen, som blandt andet medfører en ændring i vederlaget for borgmestre, skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om ændring af procentsatserne for vederlag til udvalgsmedlemmer og formændene for Beboerklagenævnet og Huslejenævnet. Desuden skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om en ændring af Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt for så vidt angår procentsatserne for vederlag til udvalgsformændene. Det bemærkes, at ændringen af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til ændring af procentsatsen for vederlag til 1. viceborgmester.
 2. at godkende forslag til ændring af procentsatser for vederlag til udvalgsmedlemmer.
 3. at godkende forslag til ændring af procentsatser for vederlag til formændene for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet
 4. at godkende forslag til ændring af Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt, der ændrer procentsatserne for vederlag til udvalgsformænd, jf. bilag 1.

Indstillingen i nr. 3 om forslag til ændring af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, den 12. december og den 20. december 2016, med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2017.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2016

Borgmesteren gjorde opmærksom på, at det i sagsfremstillingen ved en fejl fremgik, at det var indstillingen i nr. 3, der skulle behandles to gange. Det er indstillingen i nr. 4, der skal behandles to gange, da indstillingen under nr. 4 vedrører en ændring i styrelsesvedtægten.

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til ændring af procentsatsen for vederlag til 1. viceborgmester.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til ændring af procentsatser for vederlag til udvalgsmedlemmer.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til ændring af procentsatser for vederlag til formændene for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

Ad 4

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslag til ændring af Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt, der ændrer procentsatserne for vederlag til udvalgsformænd, jf. bilag 1. oversendes til 2. behandling

Sagsfremstilling

Regeringen har indgået en stemmeaftale med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Konservative og Liberal Alliance om ændring af politikeres vederlag. Denne aftale bliver blandt andet udmøntet ved en ændring af vederlagsbekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2017. Bekendtgørelsen har været i høring i KL. Høringsfristen var fastsat til den 7. december 2016 og bekendtgørelsen forventes at blive offentliggjort den 14. december 2016

Aftalen indebærer blandt andet, at vederlag til borgmestre hæves med 31,4 % svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Vederlaget til kommunalbestyrelsesmedlemmerne blev hævet efter tilsvarende principper i 2014.

Oprindeligt skulle ændringen i borgmestres vederlag have virkning fra den 1. januar 2018, men dette er blevet ændret, således at vederlaget til borgmestre allerede skal forhøjes fra den 1. januar 2017.

Vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer

Efter vederlagsbekendtgørelsen kan en kommunalbestyrelse beslutte, at yde vederlag til kommunalbestyrelsens næstformænd, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer.

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes faste vederlag blev forhøjet i 2014 med 29,2 %.

I Hvidovre Kommune er der i kommunens styrelsesvedtægt (§ 19) fastsat vederlag til formændene for de stående udvalg. Vederlag til udvalgsformændene er således i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsen fastsat til en procentdel af borgmesterens vederlag.

Kommunalbestyrelsen har ligeledes tidligere truffet beslutning om vederlag til 1. viceborgmester, udvalgsmedlemmer samt til formændene for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet. Disse vederlag er ligeledes fastsat til en procentdel af borgmesterens vederlag.

Borgmesteren foreslår, at der sker en nedjustering af de procentsatser, som kommunalbestyrelsen tidligere har vedtaget for så vidt angår 1. viceborgmester, udvalgsformændenes og udvalgsmedlemmernes vederlag, således at der ikke her opnås en vederlagsstigning, som en automatisk konsekvens af Borgmesterens vederlagsstigning.

Forslag til ændring af procentsatserne til beregning af vederlag til udvalgsmedlemmer og formændene for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

Procentsatserne for beregning af vederlag til 1. viceborgmester, udvalgsmedlemmerne og til formændene for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet foreslås ændret således:

                                    Fra                   Til       

1. viceborgmester        10,0%              7,61%

Økonomiudvalg            4,3%                3,27%

Socialudvalg                 4,3%                3,27%

BU-udvalg                    1,59%              1,21%

TMU                            3,18%              2,42%

KFU                             3,18%              2,42%

BUU                             3,18%              2,42%

AMU                            3,18%              2,42%

Huslejenævn                3,50%              2,66%

Beboerklagenævn        3,50%              2,66%

Forslag til ændring af procentsatserne for beregning af vederlag til udvalgsformænd - udkast til ny styrelsesvedtægt, som skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen

Der vedlægges forslag til en ny affattelse af § 19 i Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt med ikrafttræden den 1. januar 2017 til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Ændringerne er markeret i det vedlagte udkast.

Procentsatserne foreslås ændret således:

                                                          Fra               Til

Teknik- og Miljøudvalget                         22,5%           17,12%

Kultur- og Fritidsudvalget                        22,5%           17,12%

Børne- og Undervisningsudvalget              22,5%           17,12%

Social- og Sundhedsudvalget                   22,5%           17,12%

Arbejdsmarkedsudvalget                         22,5%           17,12%

Børne- og Ungeudvalget                          15,0%           11,42%

Folkeoplysningsudvalget                          10,0%           7,61%

Inden ikrafttrædelsen skal vedtægten vedtages to gange i Kommunalbestyrelsen.

Statsforvaltningen skal herefter underrettes om ændringen af vedtægten, som vil blive lagt på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Reglerne om vederlag til Kommunalbestyrelsens medlemmer i Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (bkg. nr 793 af 25. juni 2014) er udstedt i medfør af styrelseslovens §§ 16, 16a og 34.

Muligheden for fastsættelse af vederlag til formændene for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet fremgår af henholdsvis § 38 i boligreguleringsloven (lbk. nr. 810 af 1. juli 2015) og § 99 i almenlejeloven (lbk. Nr. 228 af 9. marts 2016).

Økonomiske konsekvenser

Ved vederlagsbekendtgørelsens ikrafttrædelse den 1. januar 2017 følger en udgift til dækning af det regulerede Borgmestervederlag på 239.088 kr. Udgiften forventes at blive udgiftsneutral for Hvidovre kommune, idet Kommunernes Landsforening (KL) forventer, at kommunerne, ved forhandlingerne om bloktilskuddet mellem Regeringen og KL, bliver kompenseret for det regulerede borgmestervederlag. Disse forhandlinger finder sted i juni måned 2017.

Såfremt der ikke sker en tiltrædelse af borgmesterens indstilling, vil det medføre yderligere udgifter til dækning af afledte vederlagsreguleringer til 1. viceborgmester, udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og formændene for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet på i alt 648.622 kr. Dette beløb vil ikke blive kompenseret via bloktilskuddet.

Bilag

 1. Forslag til ændret styrelsesvedtægt med ændrede procentsatser (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2016

Gert Krogstad Nielsen (H) spurgte til betaling af drift og vedligeholdelse af vejbelysningen på private fælles veje i kommunen.

Det ønskes oplyst, hvilke navnegivne veje, jf. oversigt over private fællesveje fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. august 2010, hvor der ikke betales for vejbelysningen og i bekræftende fald, hvad så årsagen er til dette.