Referat - Kommunalbestyrelsen 2014-2017 den 19. december 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 19. december 2017
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Bo Christof (UP)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Finn Gerdes (A)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Mikail Erman (A)

Bemærkninger

Anders Liltorp (A) deltog for Mikail Erman (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Dagsordenen godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Ingen meddelelser.


3. Beslutning om ændring af Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt - 2. behandling

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Konstitueringsaftalen er udtryk for et ønske om at opprioritere såvel ældreområdet som socialområdet, og derfor er der behov for at ændre udvalgsstrukturen.

Med afsæt i konstitueringsaftalen foreslås det således at opdele det nuværende Social- og Sundhedsudvalg i et Ældre- og Sundhedsudvalg og et Social- og Arbejdsmarkedsudvalg.

Formålet hermed er, at indsatserne og politikudviklingen på de nævnte områder samordnes og fokuseres på en mere hensigtsmæssig måde, idet ældreområdet og socialområdet samtidig opprioriteres.

Derudover opnås der også en forbedret samtænkning af henholdsvis ældre- og sundhedsområdet i det ene udvalgs regi og social- og arbejdsmarkedsområdet i det andet udvalgs regi.

Det er i konstitueringsaftalen desuden fundet hensigtsmæssigt at opdele det nuværende Teknik- og Miljøudvalg, så der også på dette område sker en styrkelse af indsatser og politikudvikling, og så bygge- og plansagerne fremover får en øget politisk bevågenhed.

Det nuværende Teknik- og Miljøudvalg foreslås således opdelt i et Teknik- og Miljøudvalg og et Bygge- og Planudvalg for at fordele udvalgets arbejdsbyrde på to udvalg.

Derudover foreslås ændringer i Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt i form af præciseringer for andre udvalgs opgavefordeling samt redaktionelle rettelser.

Endelig foreslås en regulering af vederlag til udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og 1. viceborgmester.

Kommunalbestyrelsen skal behandle denne sag, fordi det følger af kommunestyrelsesloven, at det er kommunalbestyrelsens kompetence at nedsætte stående udvalg og beslutte deres myndighedsområder, ligesom vederlæggelse skal besluttes i kommunalbestyrelsen.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal vedtages to gange af kommunalbestyrelsen.  

Supplerende indstilling

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende ændringsforslag til Styrelsesvedtægten, som den forelå ved 1. behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Ændringsforslag:

For: Gruppe A, O, C, F, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Undlader: Liste H, Gruppe Ø og Kashif Ahmad (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens ændringsforslag til Styrelsesvedtægten.

Ad a) og b)

For: Gruppe A, O, C, F, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Undlader: Liste H, Gruppe Ø og Kashif Ahmad (UP).

Ad c)

For: Gruppe A, O og C.

Imod: Liste H, Gruppe Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP), Bo Christof (UP). Og Gruppe F, under henvisning til det fremsatte ændringsforslag under 1. behandlingen.

Undlader: Kashif Ahmad (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte Styrelsesvedtægten med de ved 2. behandlingen stillede ændringsforslag.

Supplerende sagsfremstilling

Efter 1. behandling af forslag til ændret styrelsesvedtægt har administrationen konstateret, at der er behov for enkelte tekniske korrektioner i styrelsesvedtægtens sagsområder, som følge af  opdelingen mellem Teknik- og Miljøudvalget og det nye Bygge- og Planudvalg.

Derfor er der udarbejdet et ændringsforslag til styrelsesvedtægt, se vedlagte bilag ”Ændringsforslag til ændring af Styrelsesvedtægt”.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt, herunder at

a)Teknik- og Miljøudvalget bliver opdelt i et Teknik- og Miljøudvalg og Bygge- og Planudvalg.

b)Det nuværende Social- og Sundhedsudvalgs ressortområde opdeles ved, at der oprettes et Ældre- og Sundhedsudvalg, idet social- og psykiatriområderne samtidig overføres til et Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, der således består af social- og psykiatriområdet samt det nuværende Arbejdsmarkedsudvalgs ressortområder.

c)Vederlagene for udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og 1. viceborgmester samtidig reguleres.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Indstilling a) og b).

For: Gruppe A, O, Arne Bech (H), Kristina E. Young (H), Gruppe C, F, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Undlader: Gert Krogstad (H) og Gruppe Ø.

Indstilling c).

Gruppe F stillede ændringsforslag om, at stigningen til menige medlemmer til 4% finansieres af det nuværende formandshonorar (17,12%). Vederlag til 1. viceborgmester fastholdes på nuværende niveau

For: Liste H, Gruppe F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Gruppe A, O og C.

Ændringsforslaget forkastet.

Indstilling c) godkendt.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt, herunder at:

a)Teknik- og Miljøudvalget bliver opdelt i et Teknik- og Miljøudvalg og Bygge- og Planudvalg.

b)Det nuværende Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde opdeles ved, at der oprettes et Ældre- og Sundhedsudvalg, idet social- og psykiatriområderne samtidig overføres til et Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, der således består af social- og psykiatriområdet samt det nuværende Arbejdsmarkedsudvalgs ressortområder.

c)Vederlagene for udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og 1. viceborgmester samtidig reguleres.

Sagsfremstilling

Konstitueringsaftalen er udtryk for et ønske om at opprioritere såvel ældreområdet som socialområdet, og derfor er der behov for at ændre udvalgsstrukturen.

Det er fundet hensigtsmæssigt at opdele det nuværende Social- og Sundhedsudvalgs ressortområde ved, at der oprettes et Ældre- og Sundhedsudvalg, idet social- og psykiatriområderne samtidig overføres til et Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, der således består af social- og psykiatriområdet samt det nuværende Arbejdsmarkedsudvalgs ressortområde.

Formålet hermed er, at indsatserne og politikudviklingen på de nævnte områder samordnes og fokuseres på en mere hensigtsmæssig måde, idet såvel ældreområdet som sundhedsområdet samtidig bliver opprioriteret som forudsat med konstitueringsaftalen.

Udover de nævnte fordele opnås der også en forbedret samtænkning af henholdsvis ældre- og sundhedsområdet i det ene udvalgs regi og social- og arbejdsmarkedsområdet i det andet udvalgs regi.

Det er i konstitueringsaftalen desuden fundet hensigtsmæssigt at opdele det nuværende Teknik- og Miljøudvalg, så der også på dette område sker en styrkelse af indsatser og politikudvikling, og så bygge- og plansagerne fremover får en øget politisk bevågenhed.

Det nuværende Teknik- og Miljøudvalg behandler i gennemsnit dobbelt så mange sager pr. møde, som de øvrige stående udvalg. Samtidig har sagerne en høj faglig kompleksitet på flere specialiserede lovområder.

Den opdeling, der foreslås, er kendetegnet ved, at sager inden for områderne

 • Miljø
 • Vej og Park
 • Veje og Infrastruktur
 • Drift, vedligehold og renovering af bygninger

forbliver i Teknik- og Miljøområdet, hvorimod områderne

 • Byggesager
 • Lokalplanssager
 • Plansager i øvrigt

overføres til det nye Bygge- og Planudvalg.

De nuværende 7 medlemmer opretholdes i det nye Teknik- og Miljøudvalg, mens medlemsantallet fastsættes til 5 i det nye Bygge- og Planudvalg.

Opdelingen betyder, at der nedsættes et nyt stående udvalg, som skal betjenes af administrationen på lige fod med de øvrige udvalg, og en forholdsmæssig ændring af den samlede vederlæggelse til udvalgsformænd og -medlemmer. Det vil i praksis også medføre flere mødedage. 

Endelig ændres Børne- og Undervisningsudvalgets navn til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Se vedlagte bilag ”Udkast til Styrelsesvedtægt”.

I forhold til øvrige indarbejdede ændringer i styrelsesvedtægten, så flyttes få mindre myndighedsområder i øvrigt til det nye Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, fordi myndighedsområderne handler om beskæftigelsesindsats til voksne og unge. 

Endelig er der indarbejdet præciseringer for andre udvalgs opgavefordeling samt redaktionelle rettelser.

Vederlag

Udover ressortomlægningen nævnt ovenfor, så foreslås det at regulere vederlagene for udvalgsformænd og -medlemmer på følgende måde:

Formændene for

 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Bygge- og Planudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Ældre- og Sundhedsudvalget
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

modtager med virkning pr. 1. januar 2018 et vederlag som udgør 20 % af borgmesterens vederlag (aktuelt er samme vederlag 17,12 %).

Medlemmerne af

 • Økonomiudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Bygge- og Planudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Ældre- og Sundhedsudvalget
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

modtager med virkning pr. 1. januar 2018 et vederlag som udgør 4 % af borgmesterens vederlag (aktuelt er samme vederlag sat til 2,42 % eller 3,27% alt afhængig af udvalgsområdet).

Formanden for Børne- og Ungeudvalget, der er nedsat i henhold til retssikkerhedsloven, modtager med virkning pr. 1. januar 2018 et vederlag, som udgør 15 % af borgmesterens vederlag (aktuelt er samme vederlag 11,42 %).

Medlemmerne af Børne- og Ungeudvalget modtager med virkning pr. 1. januar 2018 et vederlag som udgør 4 % af borgmesterens vederlag (aktuelt er samme vederlag sat til 1,21 %)

Formanden for Folkeoplysningsudvalget, det vil sige det udvalg, som Kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter folkeoplysningsloven, modtager med virkning pr. 1. januar 2018 et vederlag, som udgør 8 % af borgmesterens vederlag (aktuelt er samme vederlag 7,61 %).

Endelig foreslås det at regulere 1. viceborgmesters vederlag, så denne med virkning pr. 1. januar 2018 modtager et vederlag som udgør 8,5 % af borgmesterens vederlag (aktuelt er samme vederlag sat til 7,61 %).

Ændringerne i udvalgsformændenes vederlag skal indarbejdes i styrelsesvedtægten og således undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Der er ikke samme formkrav til ændringerne i udvalgsmedlemmernes og 1. viceborgmesterens vederlag, hvorfor disse alene skal besluttes ved én behandling i Kommunalbestyrelsen og ikke indarbejdes i styrelsesvedtægten.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 318 af 28. marts 2017, § 2, stk. 2, § 17, stk. 1.

Vederlagsbekendtgørelsen nr. 1530 af 12. september 2016, § 7, stk. 1-2.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsens vederlag reguleres forholdsmæssigt svarende til ændringen i antallet af udvalgsformænd og -medlemmer samt de foreslåede ændringer i procentsatserne for vederlæggelsen. Den samlede merudgift er beregnet til 0,969 mio. kr. årligt, som foreslås finansieret inden for den samlede ramme under Økonomiudvalget. Øvrige administrative udgifter holdes inden for den afsatte ramme.

Center for Økonomi og Analyse foretager flytning af bevillinger som følge af de foreslåede ændringer og dette giver ikke anledning til merudgifter.

Bilag

 1. Ændringsforslag til ændring af Styrelsesvedtægt (pdf)
 2. Udkast til ny styrelsesvedtægt - tilrettet efter 1. behandling (pdf)
 3. Udkast til ny styrelsesvedtægt som forelå til 1. behandling (pdf)

4. Likviditet 3. kvartal 2017

Beslutningstema

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Sagen erstatter punkt 3 på Økonomiudvalgets dagsorden den 4. december 2017 

Efter ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 – finansiel styring”´s bestemmelser skal der som minimum hvert kvartal – dvs. ultimo marts, juni, september og december – udarbejdes likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen vedr. likviditet for 3. kvartal 2017 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2017

Udsættes til næste møde i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunens likviditeten opgøres efter kassekreditreglen som er et gennemsnit af de seneste 12 måneders daglige saldi på kassekontiene inkl. obligationsbeholdning fratrukket saldi på kassekreditter og byggelån.

Det beregnede gennemsnit må efter kassekreditreglen ikke være negativt.

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning

Hvidovre Kommunes gennemsnitlige daglige kassebeholdning er for perioden oktober 2016 – september 2017 666,6 mio.kr. Den faktiske kassebeholdning var per 1. januar 2017 199,2 mio. kr. mens kassebeholdningen den 30. september 2017 udgjorde 545,7 mio. kr. jf. bilag 1.

Bilag 1 viser den grafiske udvikling i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2016 til 30. september 2017. Den grafiske fremstilling viser, at likviditeten i 2017 udvikler sig på tilsvarende vis som 2016, med typiske toppunkter i 1. halvdel af januar og juli samt jævnt faldende likviditet imellem disse to tidspunkter.

På opgørelsestidspunktet er ca. 685 mio. kr. anbragt i investerings- og placeringsforeninger samt i obligationer.Kommunens investeringer varetages af tre kapitalforvaltere. Afkastet pr. 30. sep. 2017 fremgår af tabel 1.

Investeringsresultat for 3. kvartal 2017 har været positivt med et samlet afkast på 2 %. Det svarer til ca. 13,2 mio. kr.  En stor del af udbyttet og afkastbetalingerne er løbende blevet geninvesteret.

Tabel 1: Kommunens investeringer hos tre forvaltere pr. 30. sep. 2017.

Aktivside

Ultimo sep. 2017

Aktuel % andel i

Investerings portefølje

Afkast tom.
Sep 2017

Beløb

Aktie

obl.

Invt.
grade

Stats obl.

Kontant

Forvalter 1

2,26

353

10,53

79,56

9,87

0,00

0,04

Forvalter 2

1,49

63

12,37

80,82

0,00

6,25

0,55

Forvalter 3

2,38

64

8,88

86,30

0,00

0,00

4,82

Danske Capital- Hjemfald

1,60

206

8,37

80,32

10,61

0,00

0,70

I alt

685

Vægtet gennemsnit % (afkast+realiseret og U/real. kursgevinst/tab)

2,00

Markedsværdi jf. beholdningsliste - afviklingsdato

Økonomiske og finansielle nyheder – aktuelt

På verdensmarkederne har tredje kvartal været relativt rolige. De største påvirkninger stammer fra politik. Særligt har konflikten med Nordkorea gentagne gange skabt nervøsitet i markederne.

FED (USA´s nationalbank) lægger op til en renteforhøjelse i december. Det skyldes den fortsatte fremgang i amerikansk økonomi og særligt de afledte udfordringer i forhold til at skaffe den tilstrækkelige og rette arbejdskraft.

Markedet frygter, at skattelettelser ikonjunkturen kan fremtvinge højere lønstigninger og dermedløfteinflation mere og hurtigere, end FED bryder sig om.

ECBs (Den europæiske centralbank) forventer,at renterne vil være lave længe endnu. Således forventes først renteforhøjelser fra ECB i juli 2019. De korte danskemarkedsrenter er stabiliseret de seneste uger, og der ventes ingen ændring i Nationalbankens rentesatser foreløbig.

Status på portefølje gældplejerapportering (passivside)

Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens aktuelle låneeksponering med, kommunens finansielle strategi og markedsforventninger på rente, med henblik på en optimering af sammensætningen af den langfristede gæld.

Tabel 2: Finansiel strategi- renteeksponering opgjort ved nominel restgæld.

Passivside

30. september 2017

Rentesats

Beløb

% del var. /

jf.

fast rente

F.strategi

BRF kredit lån

4 -5 %

6.800.484

69%

fast rente

0 -100%

Realkredit lån -

12.218.987

byfornyelse med støtte

DKK lån fastrente

1,96% fast swap

65.131.506

DKK lån fastrente

2,39 % fast swap

59.305.672

DKK lån fastrente

0,25 % 5 års fast

16.998.000

31%

var. rente

0 - 100 %

Konverteret chf lån

-0,14% 3 m.

46.504.468

Cibor(gns.)

Ældreboliglån

208.807.316

I alt restgæld den 30. september 2017*

415.766.433

100%

* Restgæld er eksklusiv ældreboliglån mv

206.959.117

De effektive renteudgifter for 2017 er ca. 1,83 % (eksklusiv ældreboliglån)

Renteeksponeringerne er indenfor rammerne af den finansielle politik.

Den vægtet gennemsnitlige rente for 2017 er pt. 1,83 %.

Det gælder generelt, at langfristet gæld endeligt skal optages i danske kroner eller euro. Den eksisterende gæld er optaget i danske kroner.

Den variabelt forrentede gæld udgør ultimo september 2017 63,5 mio. kr. svarende til 33 % af den totale gæld eksklusiv ældreboliglån.

Renten på den variabelt forrentede gæld fastsættes kvartalsvist og er i 3. kvartal 2017 negativmed – 0,19 % p.a. dvs. kommunen p.t. er i den usædvanlige situation, at den får penge for at låne penge.Kommunens langfristede gæld udgør pr. 30. september 207,0 mio. kr. nominelt, ekskl. støttet ældreboliglån.

De længst løbende lån er afdækket med swap til fast rente. Gennemsnitlig restgældsvægtet fast rente udgør 2,19 %.

Der har været afholdt dialog møde med KommuneKredit i november 2017, hvor den eksisterende gældsportefølje anbefales fastholdt, samtidig med at det anbefales at fremtidige lånoptag sker med variabel rente. Baggrunden for dette er, at nuværende lån med variabel rente afvikles i 2019.

Retsgrundlag

Jævnfør Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring pkt. 7.1 -finansiel styring” Økonomiudvalget modtager løbende orientering af relevant information om udviklingen i kommunens langfristede gæld og formue

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. - Graf ultimo sep. 2017.pdf (pdf)

5. Forslag til Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej 21-29

Beslutningstema

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Plan og Miljø.

Administrationen har med bistand fra rådgivere udarbejdet et forslag til lokalplan for ejendommene på Vojensvej 21 – 29. Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre et parcelhus på Vojensvej 29 og modernisere planbestemmelserne for de øvrige ejendomme i lokalplanområdet. I samme forbindelse skal bevaringsværdien for huset på Vojensvej 27 genvurderes.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man kan godkende planforslaget med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej 21–29
 2. at godkende, at lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i 4 uger
 3. at godkende, at der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget, da ændringerne er af mindre betydning. Derimod inviteres omkringliggende naboer til et orienterende møde.
 4. at godkende, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej 21–29.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at lokalplansforslaget fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

Ad 3.

Gruppe F stillede ændringsforslag om, at der afholdes borgermøde og udarbejdes miljøvurdering.

For: Gruppe F og Ø.

Imod: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe C, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP), Bo Christof (UP) og Kashif Ahmad (UP).

Ændringsforslaget forkastet.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke afholdes borgermøde om lokalplansforslaget, da ændringerne er af mindre betydning, samt at de omkringliggende naboer inviteres til et orienterende møde.

Ad 4.

For: Gruppe A, O, Liste H, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP), Kashif Ahmad (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Gruppe C, F og Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Ad. 1-3 anbefales godkendt.

Ad. 4

For: Gruppe A, O, Liste H, Karl Erik Høholt Jensen (UP)

Imod: Gruppe C, med bemærkning om og henvisning til den miljøvurdering, der er foretaget på den anden side af jernbanen - Vojensvej 29.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Den ubebyggede ejendom på Vojensvej 29, matr.nr. 4y Hvidovre By, Hvidovre, er udlagt til erhvervsformål i Lokalplan 121. På baggrund af en henvendelse fra ejeren af ejendommen blev der med vedtagelsen af ændringer i Kommuneplan 2016 skabt forudsætning for, at en ny lokalplan kunne ændre den planlagte anvendelse til boligformål.

Den nye lokalplan omfatter desuden de fire ejendomme på Vojensvej 21–27, der er bebygget med parcelhuse fra mellemkrigstiden. Disse ejendomme er ligeledes omfattet af Lokalplan 121, hvor de ligger i et delområde for åben-lave boliger. Den nye lokalplan inddrager desuden mod syd langs S-banen et mindre baneareal på ca. 140 m², som tænkes tillagt ejendommene på Vojensvej 25-29.

Lokalplanområdet udgør en del af et sammenhængende boligområde, der ligger i Rødovre og Hvidovre Kommuner mellem Roskildevej og jernbanen mellem København og Roskilde. Området er domineret af parcelhuse. Lokalplanområdet er beliggende ud til S-banen, og der er etableret støjskærm på stedet. Støjskærmen er beliggende langs hele lokalplanens sydlige afgrænsning, men uden for lokalplanområdet.

Formålet med lokalplanen er først og fremmest at muliggøre, at der kan opføres en boligbebyggelse på Vojensvej 29. Denne ejendom er i dag i Lokalplan 121 udlagt til følgende erhvervsformål: Lettere industri, værksteder, engrosvirksomheder samt lagersalg, samt offentlig og privat service, herunder klinikker og lignende, kontorformål og kursusvirksomhed samt forretningsvirksomhed med tilknytning til de pågældende virksomheder.

Samtidig giver den gældende lokalplan ikke mulighed for at bygge boligerne så store, som ejerne typisk ønsker det i dag, og der er ikke taget højde for behovet for carporte og garager.

Lokalplanforslaget fastlægger, at området kun må bruges til boligformål, åben-lave boliger. Husene må kun anvendes til helårsbeboelse.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at øge bebyggelsesprocenten på den enkelte grund fra 25 til 30 for Vojensvej 21-29. Det er fastholdt for alle parcellerne, at boligerne højst må opføres i 1½ etage, det vil sige én etage med udnyttet tagetage.

Bygningsreglementets regler for husenes placering og højde i forhold til skel er indarbejdet i lokalplanforslaget, så alle bebyggelsesregulerende bestemmelser er samlet ét sted. Også bygningsreglementets regler for opførelse af småbygninger som carporte, garager, cykelskure, udhus, drivhuse mv. er skrevet ind i planen.

I lokalplanforslaget ligger byggelinjen langs Vojensvej samme sted på grundene, som dette er fastlagt i Lokalplan 121, det vil sige langs sydsiden af Vojensvej i en afstand af 5 m fra vejskel.

Bevaringsværdig bebyggelse

Huset på Vojensvej 27 er udpeget som bevaringsværdigt med høj bevaringsværdi med bevaringsværdien 3 efter SAVE-systemet i ”Hvidovre Kommuneatlas, byer og bygninger 2000” og derigennem i kommuneplanen.

Efter en genvurdering af bevaringsinteresserne er huset nu udpeget med middel bevaringsværdi, idet det er tildelt bevaringsværdien 4. Bygningen er således fortsat bevaringsværdig, og der er derfor opstillet bevarende bestemmelser for bygningen i lokalplanen.

Planlovens § 15b

Efter planlovens § 15b må en lokalplan kun udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til boliger, rekreative formål, mv., hvis lokalplanen med bestemmelser om bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening. Paragraffens formål er at sikre, at eksisterende produktionsvirksomheder ikke påføres omkostninger til afværgeforanstaltninger, som ligger udover deres miljøgodkendelse, fordi der planlægges for ændret anvendelse på de omkringliggende arealer.

På forskellige adresser omkring lokalplanområdet findes seks mindre auto- og klargøringsværksteder. Disse værksteder er jf. Erhvervsstyrelsens udkast til ”Vejledning om produktionsvirksomheder” at betragte som produktionsvirksomheder, da de er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1. Det er dog administrationens vurdering, at § 15b ikke finder anvendelse, da der er tale om mindre værksteder af underordnet karakter, og som i forvejen er omgivet af boligbebyggelse.

Offentlig høring

Det foreslås, at den offentlige høring af lokalplanforslaget gives en varighed af fire uger, hvilket er i overensstemmelse med planlovens § 23f, stk. 5.

På grund af områdets begrænsede udstrækning anbefales det, at der ikke afholdes et borgermøde i forbindelse med fremlæggelsen af lokalplanforslaget. I stedet foreslås et, at de berørte grundejere inviteres til et orienterende møde med administrationen i løbet af høringsperioden.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, Lov nr. 388 af 6. juni 1992 med senere ændringer.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lov nr. 425 af 18. maj 2016.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, den 8. marts 2017, punkt 8, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan for grundene på Vojensvej 21-29, og at denne lokalplan skulle give mulighed for boliger i 1½ plan og med en maksimal bebyggelsesprocent på 30.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Lokalplan 142 er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Administrationen vurderer efter denne screening, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger kun anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og den indeholder alene mindre ændringer, der ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen muliggør heller ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 142 for åben-lave boliger på Vojensvej 21-29 (pdf)

6. Hvidovre Erhvervskontaktudvalg - forslag til vedtægtsændringer

Beslutningstema

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet sagsfremstillingen.

Hvidovre Erhvervskontaktudvalg har drøftet gældende vedtægter for udvalget og foreslår at udvalget udvides med en erhvervsrepræsentant.

Samtidig foreslås det at vedtægterne ajourføres i forhold til kommunens deltagere som følge af ændret organisering i kommunen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende de foreslåede vedtægtsændringer

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte de foreslåede vedtægtsændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Erhvervskontaktudvalget er kommunalbestyrelsen faste samarbejdsudvalg med erhvervslivet. Udvalget er sammensat af medlemmer fra kommunalbestyrelsen, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedsorganisationer og arbejdsmarkedsuddannelserne. Dertil deltager kommunale relevante embedsfolk. 

Kommunalbestyrelsen er repræsenteret med tre medlemmer. Borgmesteren er fast medlem.

Erhvervsorganisationerne er repræsenteret med fem medlemmer; en repræsentant fra DI, en fra DE, en fra Tekniq og to fra Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme.

Arbejdsmarkedsorganisationerne har tre medlemmer. De sidder på mandat af LO og er repræsenteret med et medlem fra 3F, et fra EFK og en fra Metal.

Arbejdsmarkedsuddannelserne er repræsenteret med et medlem fra TEC

Kommunens administration er repræsenteret ved kommunaldirektør, udviklingschef og erhvervskonsulent (sekretær/referent). Endvidere deltager arbejdsmarkedschefen som observatør.

Ændringsforslag til vedtægterne:

§1 Formålet

Intet ændret

§2 Medlemmerne
Det foreslås at antallet af medlemmer fra erhvervsside øges med en. Det foreslås at pladsen tilfalder Dansk byggeri.

Det foreslås endvidere at vedtægterne justeres i forhold til deltagelsen fra kommunen. Således at udviklingschefens deltagelse kommer til at fremgå af vedtægterne. Ligeledes at det nu er arbejdsmarkedschefen der deltager som observatør.

§3 - §4

Korrektion og forenklede sprogvendinger.

§5- §9

Intet ændret

§10 Vedtægterne

Dato for godkendelse i kommunalbestyrelsen og ikrafttræden

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Erhvervskontaktudvalgets vedtægter er senest revideret i 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Revision af udvalgets vedtægter (pdf)

7. Tilsynssag - Bofællesskaber, afgørelse fra Ankestyrelsen

Beslutningstema

Kontaktgruppen af pårørende i to af kommunens bofællesskaber, Lille Friheden og Holmelundsvej og en borger har ved årsskiftet 2014/2015 klaget til den daværende Statsforvaltning vedrørende beslutning i Kommunalbestyrelsen om økonomi i bofællesskaberne.

Kommunalbestyrelsen har i august 2015 (lukket sag) godkendt udtalelse til Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen/Ankestyrelsen har efterfølgende orienteret Hvidovre Kommune om, at der ikke er fundet grundlag for at rejse en tilsynssag.

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet samsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage afgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende ”Økonomi i Bofællesskaber” til efterretning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Kommunalbestyrelsen tog afgørelsen fra Ankestyrelsen vedrørende ”Økonomi i Bofællesskaber” til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontaktgruppen af pårørende i to af kommunens bofællesskaber, Lille Friheden og Holmelundsvej og en borger klagede i december 2014/januar 2015 til den daværende Statsforvaltning vedrørende beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2014 (pkt. 10) og 28. oktober 2014 (pkt. 16) om ”Økonomi i bofællesskaberne” og administrationen af beboermidler i al almindelighed.

I den forbindelse anmodede  Statsforvaltningen Kommunalbestyrelsen om en udtalelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. august 2015 (lukket sag) udtalelse til Statsforvaltningen om ”Økonomi i Bofællesskaber”.

Hvidovre Kommune er efterfølgende i brev af 9. november 2017 fra Ankestyrelsen, der har overtaget Statsforvaltningens opgaver på området, orienteret om at Ankestyrelsen ikke finder grundlag for at rejse en tilsynssag.

Retsgrundlag

Lov om Kommuners styrelse, Kommunestyrelsesloven §47-51.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har den 30. september 2014 (Pkt. 10) og 28. oktober 2014 (Pkt. 16) behandlet ”Økonomi i bofællesskaberne” og administrationen af beboermidler i al almindelighed.

I forbindelse med Statsforvaltningens henvendelse xx har Kommunalbestyrelsen godkendt udtalelse til Statsforvaltningen den 25. august 2015 – lukket sag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser fundet med afgørelsen.  


8. Røgfri generation 2030

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der fremlægges forslag til en rygestopindsats på ungeområdet, ”Bliv en vinder uden tobak”, for perioden 2018 – 2020. Visionen for projektet er En røgfri generation, så ingen børn og unge ryger i 2030. Visionen ligger i forlængelse af regeringens politik på området. Projektet foregår i et samarbejde mellem kommuner på Vestegnen/Sydamager og sammen med eksterne samarbejdspartnere som Hjerteforeningen og Danmarks Idrætsforbund.

Indstilling

Direktørene indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1)at, rygestopindsatsen på ungeområdet, ”Bliv en sikker vinder uden tobak" med visionen ”En røgfri generation, så ingen børn og unge ryger i 2030” igangsættes for perioden 2018 – 2020

2)at, der arbejdes med tre delindsatser: 1) Tobaksfri folkeskole, 2) Tobaksfrie erhvervsskoler og 3) Tobaksfri fritid

3)at, yderligere udgifter på 50.000 kr. til projektet finansieres inden for Sundhedscentrets ramme

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at rygestopindsatsen på ungeområdet, ”Bliv en sikker vinder uden tobak" igangsættes for perioden 2018 – 2020.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der arbejdes med tre delindsatser: 1) Tobaksfri folkeskole, 2) Tobaksfrie erhvervsskoler og 3) Tobaksfri fritid.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at yderligere udgifter på 50.000 kr. til projektet finansieres inden for Sundhedscentrets ramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Ad 1. – 3.

Børne- og Undervisningsudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2017

Udsættes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2017

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 02-11-2017

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Anbefales godkendt.

Ad 3) Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Storrygerprojektet, ”Røgfri på tværs”, foregår i perioden 2014 – 2017 i samarbejde mellem 9 kommuner på Vestegnen/Sydamager. De deltagende kommuner er Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk. Kommunerne har besluttet at fortsætte samarbejdet med fælles rygestopkurser, tilskud til rygestopmedicin, fælles aftaler med apoteker og hospitaler samt ny fælles indsats om unge og rygning.

Nærværende dagsordenpunkt har fokus på unge og rygning. Som det fremgår af bilag 1, er det kun omkring 5 % af de 15-årige, der er dagligrygere. Denne andel har været faldende de sidste 10 år. Problemet opstår efter grundskolen, hvor andelen af dagligrygere blandt de 16 – 25-årige ligger på hele 15 %. Der er markant flere rygere på erhvervsskolerne end i gymnasierne. Der ses desuden en sammenhæng mellem at være ryger og at have prøvet at ryge hash.

På grund af problemerne med rygning blandt unge i gruppen 16-25 år anmodede socialdirektørkredsen i marts 2017 styregruppen for storrygerprojektet om at komme med forslag til en særlig indsats på ungeområdet. På møde for socialdirektørerne i august 2017 fremlagde styregruppen et forslag, som det blev vedtaget at arbejde videre med.

På den baggrund fremlægges nærværende sag for Social- og Sundhedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i Hvidovre Kommune, samtidig med, at der i de øvrige kommuner i samarbejdet tillige tages stilling til sagen.

Projekt bliv en vinder uden tobak
Projektet løber fra 2018 og foreløbigt til og med 2020. Dele af projektet startes op allerede i 2017. Visionen for projektet er En røgfri generation, så ingen børn og unge ryger i 2030.

Regeringen har den samme vision i Kræftplan IV, som indgår i aftale om finansloven for 2017.

I ”Bliv en vinder uden tobak” arbejdes der med tre delindsatser:

 1. Tobaksfri folkeskole
 2. Tobaksfrie erhvervsuddannelser
 3. Tobaksfri fritid


Ad 1) Ved delindsats Tobaksfrie folkeskoler, satses der på et delmål om 15 – 20 skoler med tobaksfri skoletid ved opstart af skoleåret 2018/2019 fordelt på minimum 2/3 del af de deltagende kommuner. Målet er, at 90 % af alle skoler i 2030 har tobaksfri skoletid. Flere kommuner på Vestegnen/Sydamager har allerede igangsat tobaksforebyggende indsatser og/eller indført røgfri skoletid. Samarbejdet med skolerne skal ske på frivillig basis, så når den enkelte skole synes de er klar, kan de melde ind med tobaksfri skoletid.

Ad 2) Da dagligrygerandelen på erhvervsskoler er særlig høj, arbejdes der med en særlig indsats på dette område. Der arbejdes henimod tobaksfri erhvervsskoler i et samarbejde med Hjerteforeningen. Foreningen har fået midler fra Sundhedsstyrelsen til en forundersøgelse på erhvervsskoler, for at finde frem til en målrettet og effektiv rygestopindsats på erhvervsskoler. Forundersøgelsen skal danne grundlag for et længerevarende projekt med flere kommuner fra 2018.

Ad 3) Da brug af snus og tyggetobak ser ud til at være stigende i idræts- og ungdomsmiljøer skal problemets omfang afdækkes. Produkterne er meget nikotinholdige og kan være starten på en misbrugsadfærd. Det foreslås, at der i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund formuleres en ansøgning til Sundhedsstyrelsens sundhedsfremmepulje for at afdække omfang og forbrugsmønster i foreningslivet. Der skal herefter i samarbejde med foreningerne laves en indsats for at nedbringe brugen af tobaksprodukter, og der skal skabes positive rollemodeller.

Det foreslås desuden, at kommunerne i projektet på Vestegnen/Sydamager tilslutter sig som partnere i det samarbejde Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har under overskriften ”Røgfri Fremtid”. Det er initiativ, som arbejder for en røgfri fremtid for børn og unge, som kommuner, interesseorganisationer, undervisningsinstitutioner og andre kan tilslutte sig. Der er ingen økonomiske forpligtelser i dette samarbejde, men det er et samarbejdsforum med udveksling af erfaringer og ny viden på området.

Lokal projektledelse i Hvidovre placeres i Sundhedscentret med løbende  ad hoc projektdeltagelse fra øvrige relevante afdelinger.

Retsgrundlag

Sundhedsloven §119

Politiske beslutninger og aftaler

På møde i Social- 0g Sundhedsudvalget den 31. maj 2017 blev det besluttet, at videreføre satspuljeprojektet ”Røgfri på tværs” i drift sammen med de 8 øvrige kommuner i projektet. Herunder at indgå samarbejde om røgfri generation 2030. Sidstnævte del blev tillige godkendt på Børne- og undervisningsudvalgets møde den 8. juni 2017. På mødet den 31. maj 2017 blev det ligeledes besluttet, at 50.000 kr. inden for Sundhedscentrets ramme finansierer drift af det tidligere satspuljeprojekt ved tværkommunal projektleder.

Økonomiske konsekvenser

Projektet finansieres inden for Sundhedscentrets egen ramme.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Nedbringelse af andelen af rygere vil på kort og lang sigt være en samfundsøkonomisk gevinst, ligesom der vil være en betydelig helbredsgevinst for den enkelte unge, som vælger ikke at begynde at ryge eller stopper kort tid efter rygestart.

Bilag

 1. Oplæg til fælles indsats (pdf)

9. Tilsyn SFO og klubber 2016/2017

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Centeret beder i sagen Børne- og Undervisningsudvalget om at tage tilsynet til efterretning. Hvidovre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med klubber efter dagtilbudsloven. Endvidere er det politisk besluttet, at der skulle føres særskilt tilsyn med SFO for skoleårene 2015/16 og 2016/17.

Center for Skole og Uddannelse har i efteråret gennemført pædagogisk tilsyn for 2016/17 på SFO og klubber. Tilsynet er gennemført efter de af Kommunalbestyrelsen godkendte retningslinjer.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tilsynet tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Kommunalbestyrelsen tog tilsynet til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 30-11-2017

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har i efteråret gennemført pædagogisk tilsyn på SFO og klubber for skoleåret 2016/17. Alle 14 tilsyn er blevet gennemført i efteråret 2017.

Tilsynet er gennemført efter de af Kommunalbestyrelsen godkendte retningslinjer. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ved overgang fra fritidshjem til SFO 1. august 2014, bortfaldt Kommunalbestyrelsens forpligtigelse til at føre tilsyn med denne institutionstype. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede dog på sit møde den 24. november 2014, at der i skoleårene 2015/16 og 2016/17 skulle gennemføres tilsyn med skolens SFO-del på linje med tilsynet med klubberne. Tilsynet for skoleåret 16/17 er derfor som udgangspunkt det sidste separate tilsyn i SFO’erne. Tilsynet med SFO vil fremadrettet ligge i skolernes kvalitetsrapporter.

For de fem klubber, der er organiseret efter dagtilbudsloven, vil der fortsat vil være et årligt tilsyn med afrapportering til Børne– og Undervisningsudvalget og Kommunalbestyrelsen. De fem klubber er Femagervej/Hvidovregade (Klub Nord), Bredalsparkens Fritidscenter, Køgevejens Ungdomshus, Danalund Ungdomshus og Byggelegepladsen Regnbuen.

Kvalitetssamtale

Samtalerne havde i år fokus på to obligatoriske punkter fra Mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klubber, samt et frit tema hentet samme sted. De obligatoriske temaer var læring i SFO og klub samt ledelse.

Samtalerne var strukturerede sådan, at SFO’erne har været to og to, og klubber henholdsvis to og tre sammen. Dette for at give mulighed for videndeling og gensidig inspiration. Dette gav mulighed for en god dialog og nysgerrighed om både obligatoriske og de selvvalgte temaer. Dette gav også en rigtig god dynamik, og der var mulighed for at spørge ind til de faglige begrundelser for valg af tilgang og metode til emnerne. 

Referaterne fra samtalerne udsendes til de deltagende institutioner, da det er politisk besluttet den 25. oktober 2011, at referaterne kun er et mellemværende mellem centeret og ledelserne i SFO og klubber. Anbefalingerne og vurderingerne skal derimod ligge på SFO og klubbers hjemmeside, når sagen har været politisk behandlet.

I denne fremstilling beskriver vi det samlede indtryk af tilsynet. Det har været nogle gode samtaler, som tog udgangspunkt i den enkelte institution, der indbød til en nysgerrighed på og spørgelyst til de fremlæggelser, de hver især gav på obligatoriske og selvvalgte temaer.

Læring i SFO

Børns læring er et af temaerne i mål- og indholdsbeskrivelsen og indgik som et obligatorisk emne ved samtalerne i år.

Læring skal i denne sammenhæng ikke kun forstås som faglig læring, men i høj grad læring forstået som udvikling af en række kompetencer, der medvirker til, at børn og unge bliver i stand til at mestre deres liv.

De enkelte SFO’er gav forskellige pædagogiske tilgange til opgaven med børns læring. En af de pædagogiske tilgange, der blev beskrevet, var at der er tider på dagen, hvor det er pædagogerne, der bestemmer, hvad børnene skal lave, og ikke frivilligt. Altså voksenstyret aktiviteter, der tog udgangspunkt i, hvor det enkelte barn var, og noget de skulle blive bedre til. Et andet eksempel var en SFO, hvor de voksne valgte grupper på baggrund af den viden, de har om børnene. Grupperne sammensættes, så de børn, der har særlige udfordringer med at finde venner, blev sat sammen med potentielle nye venner i aktiviteten. 

Generelt fortæller ledelserne, at der arbejdes bevidst med aktiviteter, der har en ”tvungen” tilgang, og lidt flere ”skal” aktiviteter, hvor børnene deltager i konkrete læringsforløb, som understøtter deres sociale kompetencer. Endvidere arbejdes der med valgfrie aktiviteter, der bl.a. styrker børnenes evne til at vælge til og fra og overskue konsekvenserne af dette. Denne tilgang er med til at styrke det hele barn og flugter fint med mål- og indholdsbeskrivelsens temaer.

Læring i klub

I klubberne, hvor børn og unge kommer mere af lyst, arbejdes der med at skabe en pædagogisk ramme, der både er tillokkende og samtidig skaber den fornødne pædagogiske ramme for læring. Der arbejdes med forskellige tilbud, der understøtter de sociale kompetencer. At være venner og at trives har stor betydning i de unges liv; når man trives, er der god mulighed for at lære.

Klubberne har stor opmærksomhed på de børn og unge, der har brug for en særlig støtte til at indgå i de aktiviteter, som klubberne tilbyder. Klubberne tilbyder medlemmerne, i en vis udtrækning, hjælp til lektier, når det efterspørges. De tilbyder også aktiviteter, der understøtter medlemmernes nysgerrighed for at lære. Dette foregår bl.a. gennem rollespil, brætspil, ture og udflugter.

Der arbejdes også med at efteruddanne pædagogerne, så kvaliteten i aktiviteterne fastholdes. Klubberne gør også en stor indsats for at inkludere de børn, der er i udsatte positioner, så de sikres et godt og trykt sted med troværdige voksne, de kan henvende sig til, når noget er svært. 

Ledelse SFO

Skolerne har fokus på SFO-lederens placering i den samlede skoleledelse. Opgaverne, ud over ledelse af SFO, spænder fra økonomistyring til kontakt til de omkringliggende dagtilbud, til at være leder for indskolingen, pædagogisk og personalemæssigt. Endvidere er SFO-lederen bindeled mellem de to faggrupper, lærere og pædagoger, i forhold til deres samarbejde. Der er også fokus på SFO-lederens placeringen i forhold til afdelingskoordinatorerne i SFO’en, herunder personale og pædagogik.

Generelt er SFO-lederne en fuldgyldig del af skolens ledelse og indgår på lige fod med de øvrige afdelingsledere i ledelsesteamet. Forskellene skal både ses i de strukturelle forhold omkring den enkelte skole, men også i forhold til de personlige og faglige kompetencer, der er i de enkelte ledelsesteams.

Ledelse klubber

Klubledernes opgaver har forandret sig i forhold til deres samarbejde med skoleledelserne omkring klubpædagogernes arbejde i skolen. En af vores klubber skal planlægge medarbejdernes tid i 40 klasser på tre skoler.

Klublederne giver udtryk for, at de generelt har et godt samarbejde med skoleledelserne om de fælles opgaver, nu hvor klubberne lægger mange timer i skolen.

Vi har fagligt dygtige klubledere, der er meget engagerede i at udvikle klubtilbuddet, og Center for Skole og Uddannelse har sammen med klublederne sat et projekt i gang, hvor der arbejdes med de professionelle læringsfællesskaber, de indgår i. Dette projekt er med til at understøtte ledelserne i deres samarbejde med skolen, da samme projekt er igangsat for skolerne. Det er hensigten, at dette fokus er med til at skabe et fælles sprog og en professionel tilgang til det at lede en organisation.  

Lederne giver også udtryk for, at de oplever et godt samarbejde med konsulenterne i Center for Skole og Uddannelse

Konklusion på det pædagogiske tilsyn

På baggrund af det pædagogiske tilsyn vurderer Center for Skole og Uddannelses samlet set, at alle SFO’er og klubber lever op til den kommunalt vedtagne ”Mål- og indholdsbeskrivelse”.

Ligeledes vurderes det, at alle SFO’er og klubber leverer et kvalificeret tilbud til børnene og de unge.

Alle SFO’er og klubber lever op til det formelle krav om minimum 60 % uddannede pædagoger i den samlede personalegruppe.

Retsgrundlag

Tilsyn med klubberne føres efter dagtilbudslovens § 5. Der er ingen formelle krav om et særligt tilsyn med SFO. Dette ligger normalt i skolernes kvalitetsrapport.

Politiske beslutninger og aftaler

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 6. november 2014 blev det besluttet at gennemføre tilsyn med SFO’erne i en toårig periode efter overgangen fra fritidshjem. Efterfølgende vil SFO’erne være en del af tilsynet med skolen. Tilsynet for skoleåret 16/17, der er gennemført i efteråret 2017, er det sidste separate tilsyn med SFO’erne.

Selve tilsynskonceptet er vedtaget i Skoleudvalget den 25. oktober 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Vurderinger og anbefalinger SFO og klub (docx)

10. Godkendelse af sundhedsberedskabsplan

Beslutningstema

Sundhedsberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ved fx større ulykker og ekstraordinære hændelser. Der planlægges for den kommunale del i kommunens sundhedsberedskabsplan, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hver valgperiode.

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at sundhedsberedskabsplan for Hvidovre Kommune godkendes
 2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte sundhedsberedskabsplanen for Hvidovre Kommune.

Ad 2.

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Placering i beredskabet

Sundhedsberedskabet er en fælles regional og kommunal opgave, som skal koordinere den samlede indsats imellem sygehuse, akutberedskab, den primære sundhedstjeneste, de tilgrænsende regioner, kommunerne i regionen samt politi og redningsberedskab.

Kommunens sundhedsberedskabsplan er videre et delelement i kommunens samlede beredskabsplan Plan for Fortsat Drift, hvorfor sundhedsberedskabsplanen også spiller sammen med kommunens øvrige beredskabsorganisation. 

Overordnede opgaver

Der er på baggrund af nationale og lokale risikovurderinger planlagt for følgende overordnede situationer og opgavetyper i kommunens sundhedsberedskabsplan:

 • Håndtering af pandemisk influenza eller andre smitsomme sygdomme
 • Massevaccination
 • Støtte ved CBRNE-hændelser (kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare våben, eksplosiver)
 • Modtagelse og pleje af ekstraordinært udskrevne hospitalspatienter
 • Kommunens krisestøtte beredskab
 • Assistance til særligt udsatte ikke selvhjulpne borgere ifbm. f.eks. forsyningssvigt (strøm, vand og varme)

Ændringer i sundhedsberedskabsplanen

Kommunerne skal forud for Kommunalbestyrelsens behandling af sundhedsberedskabsplanen indhente rådgivning fra Sundhedsstyrelsen samt udtalelse fra regionen og nabokommunerne.

Hvidovre har i al væsentlighed indarbejdet de indkomne anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, Region Hovedstaden og Brøndby Kommune i sundhedsberedskabsplanen. Der vil dog også fremover ske en løbende udvikling og koordinering af sundhedsberedskabsplanen i samarbejde med de involverede aktører. Planen er således dynamisk.

Retsgrundlag

Sundhedsberedskabsplanen tager udgangspunkt i:

-Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet: BKG nr. 971 af 28. juni 2016

-Sundhedsloven: LBK nr. 1188 af 24/09/2016

-Lægemiddelloven: LBK nr. 506 af 20/4 2013

-Beredskabsloven: LBK nr. 314 af 03/04/2017

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte senest sundhedsberedskabsplanen på sit møde den 17. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Kommunens ansatte kan i en beredskabssituation blive pålagt opgaver i sundhedsberedskabet i henhold til gældende lovgivning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sundhedsberedskabsplanen har bl.a. til formål at medvirke til at afhjælpe negative sundhedsmæssige konsekvenser af en beredskabshændelse.

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar til Sundhedsberedskabsplan (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar til godkendelse af sundhedsberedskabsplan (pdf)
 3. Sundhedsberedskabsplan (pdf)

11. Kvalitetsstandarder 2018, Center for Sundhed og Ældre

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet denne sagsfremstilling. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet for 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende de borgerrettede kvalitetsstandarder ”Sundhed, træning, pleje og bolig 2018” (bilag 1)
 2. at godkende ”Indsatskatalog for ”Sundhed, træning, pleje og bolig 2018” (bilag 2)
 3. at godkende ”Indsatskatalog for hjælpemidler 2018” (bilag 3)
 4. at tage pjece vedr. klippekortet til efterretning (bilag 4)
 5. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte de borgerrettede kvalitetsstandarder ”Sundhed, træning, pleje og bolig 2018”.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte ”Indsatskatalog for ”Sundhed, træning, pleje og bolig 2018”.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte ”Indsatskatalog for hjælpemidler 2018”.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen tog pjecen vedr. klippekortet til efterretning.

Ad 5.

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-12-2017

Ad 1. Anbefales godkendt, idet Social- og Sundhedsudvalget desuden foreslår,

a)at der indarbejdes de præciseringer omkring henholdsvis Aktivitetscentret og pensionistforeningerne som er nævnt i Ældrerådets høringssvar,

b)at det i medfør af såvel Ældrerådets som Handicaprådets høringssvar tydeliggøres i kvalitetsstandarden, at visitering altid sker efter individuel, konkret vurdering,

c)at der i medfør af Handicaprådets høringssvar indarbejdes en bredere beskrivelse af målgruppen og en nærmere beskrivelse af proceduren for anvisning af bolig.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

Ad 5. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt træffe beslutning om serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet. Kvalitetsstandarderne for 2018 beskriver serviceniveauet for området, og består af borgerrettede kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp ” Sundhed, træning, pleje og bolig 2018”, ”Indsatskatalog for sundhed, træning, pleje og bolig 2018” og ”Indsatskatalog for hjælpemidler 2018”

Baggrund

Kvalitetsstandarderne indeholder de politisk vedtagne kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet i Hvidovre Kommune. Formålet med indsatskatalogerne er at sikre, at borgerne bevilges den rette indsats ud fra Lov om social service og det politisk fastsatte serviceniveau.

Katalogerne fungerer således som redskaber, der understøtter kvaliteten af de afgørelser kommunen træffer om tildeling af hjælp og støtte til borgerne. Indsatskataloget bidrager ligeledes til den faglige dialog mellem myndighed og leverandører i forbindelse med tilrettelæggelsen og tilpasningen af indsatser ud fra borgerens aktuelle behov.

Kvalitetsstandarderne forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse én gang årligt. Der er ikke lovkrav om, at der skal udarbejdes kvalitetsstandarder for alle områder af sundheds- og ældreområdet.

Kvalitetsstandarderne 2018

Den borgerrettede udgave af kvalitetsstandarderne ”Sundhed, træning, pleje og bolig” har til formål, at give borgerne et overblik over, hvilke tilbud og muligheder for hjælp og støtte der er til ældre og borgere med funktionsnedsættelser i Hvidovre Kommune.

Den borgerrettede del af kvalitetsstandarderne er opdelt efter kommunens indsatser. Borgerne kan hurtigt finde frem til information om, hvordan man søger om eksempelvis en ældre- og handicapbolig, eller hvilke muligheder der er for personlig pleje og praktisk hjælp. Stort set alle ydelser og tilbud på sundheds- og ældreområdet er oplistet i kataloget, så borgerne har nem og samlet adgang til informationerne. Standarderne indeholder også information om, hvordan man søger om tilbuddene, og hvad de enkelte tilbud eventuelt koster.

Ud over den borgerrettede udgave af kvalitetsstandarderne er der udarbejdet et mere detaljeret indsatskatalog; ”Indsatskatalog for sundhed, træning, pleje og bolig 2018”. Indsatskataloget indeholder en dybdegående beskrivelse af de enkelte indsatser borgeren kan tilbydes. Her er formålet med de enkelte indsatser beskrevet, og der er beskrivelser af kriterier, indhold, omfang, målgrupper mv.

Kataloget ”Indsatskatalog for hjælpemidler 2018” indeholder kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, herunder også relevant lovgivning på området. Formålet med disse kvalitetsstandarder er, at understøtte at afgørelser på hjælpemiddelområdet baserer sig på et ensartet politisk godkendt serviceniveau.

Pjecen vedr. tilbuddet om klippekort til ekstra praktisk hjælp og personlig pleje i 2018 er vedlagt sagen som bilag.

Ændringer i kvalitetsstandarderne

Der er ikke sket væsentlige ændringer i kvalitetsstandarderne i forhold til sidste års version og serviceniveau.

Nedenstående ændringer er indarbejdet i de foreliggende kvalitetsstandarder for 2018:

-Kvalitetsstandarden for ”Småhjælpemidler” ændret, da ydelserne: strømpepåtager, lågeåbner og særligt bestik udgår, idet prisen for ydelserne ikke overstiger 500 kr. og kan købes i almindelig handel, og dermed anses for at være et forbrugsgode.

-Der er nu udarbejdet en kvalitetsstandard for ”Sygeplejeartikler og lign.” Kvalitetsstandarden beskrives i ”Indsatskataloget 2018”. Denne indgik ikke tidligere i kvalitetsstandarderne.

-Telefontiden hos Visitationen er ændret. Fremover vil Visitationen være åben for telefoniske henvendelser fra kl. 9. Borgerne har tidligere kunnet henvende sig telefonisk fra kl. 8. Ændringen skyldes meget få borgerhenvendelser i timen mellem kl. 8-9. Visitationen kan derfor anvende personaleressourcerne mere hensigtsmæssigt i kraft af den nye åbningstid

Retsgrundlag

Lov om social service § 138 tilsiger, at Kommunalbestyrelsen, inden for lovens rammer, kan træffe beslutning om, at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

Lov om social service § 139 beskriver, at Kommunalbestyrelsen, mindst én gang årligt, skal udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. marts 2017 kvalitetsstandarderne for sundheds- og ældreområdet i 2017.

Økonomiske konsekvenser

.

Personalemæssige konsekvenser

.

Sundhedsmæssige konsekvenser

.

Miljømæssige konsekvenser

.

Bilag

 1. "Sundhed, træning, pleje og bolig", borgerrettede kvalitetsstandarder, 2018 (pdf)
 2. Indsatskatalog, kvalitetsstandarder 2018 (pdf)
 3. Indsatskatalog hjælpemidler 2018 (pdf)
 4. Klippekort 2018 (pdf)
 5. Handicaprådets høringssvar til Kvalitetsstandarder 2018 (pdf)
 6. Ældrerådets høringssvar til Kvalitetsstandarder 2018 (pdf)

12. Ansøgning om udvidet istid: Hvidovre Skøjteklub

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte ansøgning fra Hvidovre Skøjte Klub om udvidet istid i Frihedens Idrætscenter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte ansøgning fra Hvidovre Skøjte Klub om at udvide istiden i Frihedens Idrætscenter fra 1. april 2018 til 30. april 2018
 2. at der, såfremt ansøgningen imødekommes, gives en udgiftsbevilling på 227.608 kr. og en indtægtsbevilling på 40.000 kr. vedrørende offentligt skøjteløb hvorved der gives en nettoudgiftsbevilling på 187.608 kr. som finansieres via et forventet mindreforbrug i 2017 på KFU’s ramme vedrørende diverse puljer og fritidsaktiviteter.
 3. at det, i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019, drøftes, hvorvidt der permanent skal afsættes midler til udvidet istid i Frihedens Idrætscenter

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Ad 1. – 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte at udvide istiden i Frihedens Idrætscenter fra 1. april 2018 til 30. april 2018, og at der gives en udgiftsbevilling på 227.608 kr. og en indtægtsbevilling på 40.000 kr. vedrørende offentligt skøjteløb, hvorved der gives en nettoudgiftsbevilling på 187.608 kr. som finansieres via et forventet mindreforbrug i 2017 på Kultur- og Fritidsudvalgets ramme vedrørende diverse puljer og fritidsaktiviteter.

Ad 3.

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP), Bo Christof (UP) og Kashif Ahmad (UP).

Undlader: Gruppe C.

Maria Durhuus (A) bad om, at der bliver fulgt op på om den udvidede skøjtetid får betydning for skøjteklubbens medlemstal. Der udarbejdes notat herom efter første periode.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019, drøftes, hvorvidt der permanent skal afsættes midler til udvidet istid i Frihedens Idrætscenter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Notat om udgifter omdelt.

Ad 1-3.

Økonomiudvalget afventer KB efter høring af skøjteklubben om

forslaget til en udvidet istid med 14 dage i Gammel Ishal i april 2018 og 14 dage i Ny Ishal i august 2018 til en samlet udgift på 205.074 kr.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-12-2017

Ad 1.

Høringssvar fra Hvidovre Ishockey Klub udleveret til udvalget. Ansøgning drøftet.

Ad 2.

Det anbefales, at ansøgningen imødekommes. Administrationen undersøger udgifterne forbundet med 14 dages tidligere opstart af skøjtesæsonen i Ny skøjtehal.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Skøjte Klub ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om udvidelse af istiden i Frihedens Idrætscenter i perioden 1. april 2018 til 30. april 2018.

De to haller i Frihedens Idrætscenter er almindeligvis begge lukket i april måned. Klubben ansøger dermed om at en af hallerne holdes åbent i en måned længere end normalt.

Baggrund for ansøgningen

Is-sæsonen i Frihedens Idrætscenter varer ordinært fra midt august til udgangen af marts måned, hvilket medfører en periode på ca. 4 måneder, hvor isen ikke kan benyttes. Perioden uden is har en række konsekvenser for klubben og dens medlemmer, da der i denne periode ikke kan foretages normal istræning.

Klubben anslår således, at 25-30% af medlemmerne (begyndere og letøvede) som regel udmelder sig henover foråret.

For eliteudøverne påvirker træningspausen desuden talentudviklingen, og udøvernes konkurrenceevne svækkes, da det ikke er muligt at opnå samme niveau som udøvere fra andre klubber med længerevarende is-sæsoner.

Under normale omstændigheder flytter Hvidovre Skøjte Klub enkelte træningspas til nærliggende haller i den omtalte periode (heriblandt årlig forårstræning i Rødovre i maj arrangeret af Dansk Skøjteunion), men da der i 2018 afholdes VM i ishockey er alle nærliggende haller booket og kan ikke benyttes.

Administrationens anbefaling

Hvidovre Skøjte Klub ansøger om udvidet istid i Ny Ishal. Administrationen anbefaler dog i stedet, at istiden i Gl. Skøjtehal (Opvisningshallen) udvides, da dette vil give en langt bedre facilitetsudnyttelse.

Ny Ishal har en begrænset tilskuerkapacitet (140 personer), og ved anvendelse af Gl. Skøjtehal vil også Hvidovre Ishockey Klub kunne udnytte faciliteterne, såfremt klubben skal deltage i slutspilsrunder e.l.

En udvidet istid i Gl. Skøjtehal vil medføre omkostninger for ca. 227.608 kr., mens en udvidet istid i Ny Ishal vil medføre omkostninger for ca. 190.002 kr.

Der vil ved en imødekommelse af ansøgningen blive foretaget en administrativ dialog med de involverede klubber mhp. en hensigtsmæssig timefordeling for den udvidede isperiode, således at begge klubber får tilgodeset deres behov, og brugen af istiden optimeres.

Administration bemærker desuden, at en positiv afledt effekt af en udvidelse af istiden kunne være en samtidig udvidelse af den offentlige skøjtetid.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 27. januar 2016 ansøgning fra Hvidovre Skøjteklub om udvidet istid i Ny Ishal i Frihedens Idrætscenter.


Der var udarbejdet 2 forslag til udvidelse af klubbens istid, der begge medførte ekstra driftsudgifter for Frihedens Idrætscenter på ca. 110.000 kr.

Udvalget gav afslag på ansøgningen grundet beløbets størrelse, og besluttede at sagen skulle tages op i forbindelse med drøftelser om budget 2017.

Økonomiske konsekvenser

Halinspektøren i Frihedens Idrætscenter har foretaget en anslået beregning af omkostningerne ved udvidet istid i perioden 1. april - 30. april 2018.

Ny Ishal

El

115.255 kr.

Varme

35.616 kr.

Forhøjede energiudgifter, 15%[1]

22.631 kr.

Ekstra vagter

16.500 kr.

I alt

190.002 kr.

Gl. Ishal (Opvisningshallen)

El

129.321 kr.

Varme

54.251 kr.

Forhøjede energiudgifter, 15%

27.536 kr.

Ekstra vagter

16.500 kr.

I alt

227.608 kr.

En udvidelse af den offentlige skøjtetid i ovennævnte periode resulterer i estimerede merindtægter fra billetsalg på ca. 40.000 kr. Såfremt dette beløb fragår i udgifterne vedr. Gl. Ishal bliver der tale om et nettobeløb på 187.608 kr. (i stedet for 227.608 kr.) hvilket svarer til udgifterne vedr. Ny Ishal på 190.002 kr.

Der er et forventet mindreforbrug i 2017 på KFU’s ramme vedrørende diverse puljer og fritidsaktiviteter. Udgifterne til udvidelsen af istiden foreslås finansieret via dette mindreforbrug, der overføres til 2018.

Det foreslås endvidere, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 drøftes, hvorvidt en permanent udvidelse af istiden i Frihedens Idrætscenter skal indskrives i budgettet.

[1] Ovenstående driftsomkostninger viser et beregnet gennemsnit af de seneste to års udgifter gældende for marts måned. Da temperaturen dog typisk er højere i april måned vil der ligeledes være højere udgifter til køling af is mm., og de samlede omkostninger til el og varme estimeres at stige med minimum 15%.

Bilag

 1. Ansøgning fra Hvidovre Skøjteklub (pdf)
 2. Høringssvar fra Hvidovre ishockey Klub (pdf)
 3. Redegørelse for udgifter forbundet med tidligere opstart af Ny Ishal i august (pdf)
 4. Høringssvar fra Hvidovre Skøjteklub vedr. ansøgning om udvidet istid (pdf)

13. Forslag til nyt regulativ og navn til Miljøpris

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

På Miljøprisudvalgsmødet den 14. september 2016 ønskede udvalget en modernisering af miljøpris-regulativet, herunder kriterier, navn og argumentation. Der er udarbejdet et forslag til nyt regulativ, som udvider formålet til at omfatte nye kriterier om Klima, Natur, Energi og Miljø.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til nyt regulativ for Hvidovre kommunes Miljøpris herunder det udvidede formål og de nye kriterier.
 2. at drøfte hvad Miljøprisen fremadrettet skal kaldes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til nyt regulativ for Hvidovre kommunes Miljøpris herunder det udvidede formål og de nye kriterier.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det eksisterende navn ”Miljøprisen” fastholdes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Ad 1. – 2.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Drøftet og det eksisterende navn ”Miljøprisen” anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har efter ønske fra Miljøprisudvalgsmødet udarbejdet et revideret regulativ for Hvidovre Kommunes Miljøpris. Prisen har eksisteret siden begyndelsen af 1990’erne. Miljøprisen bliver uddelt hvert andet år til en virksomhed, person eller organisation, der har gjort en særlig indsats for miljøet i Hvidovre Kommune. Vedlagt som bilag er ”Gældende Miljøpris Regulativ”. 

Miljøprisudvalget har på møde den 14. september 2016 ønsket en modernisering af regulativet, herunder kriterier, navn og argumentation. Det vedlagte bilag ”Regulativ Hvidovre Kommunes Miljøpris” er forslag til et nyt regulativ, som udvider formålet og kriterierne til at omfatte Klima, Natur, Energi og Miljø. Vedlagt i bilag er også ”Forslag til nyt navn for Hvidovre Kommunes Miljøpris” til afsæt for drøftelse af, hvad Miljøprisen fremadrettet skal kaldes.

Prisen uddeles næste gang i 2018.

Retsgrundlag

Retsgrundlag for oprettelse af prisen findes i kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da der ikke ændres i præmiesum. Præmien afholdes af budget afsat på Miljøkontoen.

Bilag

 1. Gældende Miljøpris Regulativ (pdf)
 2. Regulativ Hvidovre Kommunes Miljøpris (pdf)
 3. Forslag til nyt navn for Hvidovre Kommunes Miljøpris (pdf)

14. Hvidovre Kommunes deltagelse i Global Covenant of Mayors om lokal klimaindsats

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Dette er en orientering om, at Hvidovre Kommune har modtaget bekræftelse fra Compact of Mayors om, at kommunen lever op til fastlagte betingelser for deltagelse i en internationale klimaorganisering Global Covenant of Mayors.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om Hvidovres deltagelse i Global Covenant of Mayors om klima til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om Hvidovres deltagelse i Global Covenant of Mayors om klima til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Global Covenant of Mayors er et internationalt samarbejde, der består af byer og kommuner, som støtter hinanden i at arbejdet med klimamål og klimatilpasning.

Ved tiltræden forpligter den enkelte by sig til at opgøre og indberette følgende med ét punkt hvert år over de følgende 3 år:

 • nuværende klimabelastning og risici ved klimaændringer
 • fastsætte mål for en aktiv klimaindsats
 • udarbejde handlingsplaner for at nå målene

Se yderligere om organisationen i bilag ”Faktaark om Compact of Mayors udarbejdet af Realdania”. Realdania, der er økonomisk partner i samarbejdet, arbejder for at få flere danske byer og kommuner involveret i Compact of Mayors og støtte deltagerne i klimaarbejdet.

Hvidovre Kommune har i 2017 indberettet en samlet oversigt over klimabelastningen fra kommunens geografiske område i basisåret 2014 samt de klimarelaterede risici, der også fremgår af Strategi for Klimatilpasning 2014 og Risikostyringsplan for stormflod fra Køge Bugt 2015.

En bekræftelse på at Hvidovre lever op til forpligtelserne i organiseringen, kan ses i bilag ”Bekræftelse på Hvidovre deltagelse i Global Covernant of Mayors”.

På den baggrund indstilles det, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Efter Økonomiudvalgets beslutning den 18. januar 2016, punkt 6 tilsluttede Hvidovre Kommune sig Compact of Mayors.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

 1. Faktaark om Compact of Mayors udarbejdet af Realdania (pdf)
 2. Bekræftelse på Hvidovre deltagelse i Global Covenant of Mayors (pdf)

15. Ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Planen er udarbejdet på grundlag af  Miljø- og Fødevareministeriets nye bekendtgørelse om emnet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo og at forslaget sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, samt at forslaget sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Den 12. december 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens første indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Siden da er regelgrundlaget justeret flere gange. I den nye bekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. juli 2017, er sanktionsmulighederne ændret væsentligt i forhold til tidligere, hvilket er årsagen til, at det nu er nødvendigt at vedtage en ny indsatsplan.

Forslag til ’Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo’ er vedlagt som bilag.

Af forslaget til ’Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo’, fremgår det at målsætningen for indsatsen er: ”At kæmpebjørneklo bekæmpes, så planten ikke breder sig til nye områder, at reducere antallet af lokaliteter, hvor der er forekomst af kæmpebjørneklo og at kæmpebjørnekloen på sigt udryddes i Hvidovre Kommune på såvel private som offentlige arealer.”

Administrationen har gennem en lang årrække bekæmpet kæmpebjørneklo på kommunens egne arealer. Efter vedtagelsen af den nuværende indsatsplan har Vej og Park i 5-6 år intensiveret indsatsen og erstattet den tidligere meget benyttede bekæmpelsesmetode ”slåning” med ”rodstikning”. Det har medført, at de tidligere massive forekomster på enkelte lokaliteter i kommunens parker er reduceret til forekomster af enkelte eller nogle få planter. Den nuværende indsats fastholdes de kommende år, for at undgå, at kæmpebjørnekloen igen spredes og for på sigt helt at udrydde kæmpebjørnekloen på kommunens arealer.

Administrationen fører også tilsyn med forekomst af kæmpebjørneklo på privatejede arealer og arealer ejet af andre offentlige myndigheder. Det har gennem årene medført en lang række af indskærpelser af indsatsplanens bestemmelser. Senest blev det i 2017 til 24 gange.   

Inden indsatsplanen kan endeligt vedtages, skal den sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

Når indsatsplanen er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, har alle grundejere, såvel offentlige som private, pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo, jævnfør bestemmelserne i indsatsplanen. Såfremt indsatsplanens bestemmelser ikke overholdes, kan kommunen påbyde den pågældende ejer at foretage bekæmpelsen. Efterkommes påbuddet ikke, kan kommunen iværksætte bekæmpelsen for ejerens regning.

Tidligere kunne kommunen, såfremt et påbud ikke blev overholdt, iværksætte bekæmpelsen for egen regning og manglende efterkommelse af et påbud kunne straffes med bøde.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, nr. 842 af 23. juni 2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag til "Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo" dateret 18.10.2017 (pdf)

16. Henvendelse til Beskæftigelsesminister

Beslutningstema

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 30. oktober 2017 blev det besluttet, at rette henvendelse til Beskæftigelsesministeren vedrørende kommunalbestyrelsens kritik af den aktuelle lovgivning på førtidspension- og fleksjobområdet. Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende vedlagte henvendelse til ministeren.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 1. at godkende henvendelsen til Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte henvendelsen til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-11-2017

Godkendt med faldende bemærkninger og anbefales overfor Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 30. oktober 2017, at rette henvendelse til Beskæftigelsesministeren vedrørende Hvidovre Kommunes oplevelse af førtidspension- og fleksjobreformens negative konsekvenser for målgruppen.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune ønsker med henvendelsen at gøre opmærksom på, hvordan den nuværende lovgivnings stramme fokus på udvikling og dokumentation fastholder svage borgere i langvarige og opslidende afklaringsforløb.

Se vedlagte bilag - Henvendelse til Beskæftigelsesministeren.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Henvendelse til Beskæftigelsesministeren fra Hvidovre (pdf)

17. Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet denne sagsfremstilling.

Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte status på arbejdet med KKR (Kommunekontaktråd) Hovedstadens anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Efter sagen er behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget, skal det behandles i Kommunalbestyrelsen, hvorefter det tværkommunale samarbejde drøftes i KKR Hovedstaden.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte status på tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet og eventuelt komme med forslag til fremadrettede tværkommunale indsatser.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Kommunalbestyrelsen drøftede status på tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet.

Supplerende sagsfremstilling

Ved en fejl fremgår det af indstillingen, at sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-11-2017

Drøftet og anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune deltager i KKR Hovedstaden, som er et af de fem kommunekontaktråd (KKR). I KKR Hovedstaden mødes borgmestrene og andre politikere fra de 29 kommuner i Region Hovedstaden for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

KKR Hovedstaden samarbejder om tværkommunale indsatser på beskæftigelsesområdet. Indsatserne der arbejdes med i øjeblikket er godkendt i KKR i 2015 og tilpasset i 2016.

De overordnede emner er:

 • Virksomhedsrettede indsatser
 • Borgerrettede indsatser
 • Sikre kvalificerede medarbejdere
 • Dokumentation af indsats
 • Aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til flygtninge

KKR Hovedstaden ønsker, at de politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder årligt skal behandles i de enkelte kommunalbestyrelser og drøftes i KKR Hovedstaden.

Hvidovre kommune skal som de øvrige kommuner i KKR Hovedstaden derfor give en status på arbejdet med de tværkommunale indsatser.

I statusoversigt fra Hvidovre Kommune findes anbefalingerne for tværkommunale samarbejder for arbejdet i 2017 vedlagt som bilag ”Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående

samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017”.

Anbefalingerne er opdelt i ”skal” og ”kan”. Alle kommuner forpligtede sig til at følge ”skal-anbefalingerne”, mens ”kan-anbefalinger” er frivillige at følge.

Anbefalingerne er i forhold til fremdrift blevet farvekodet efter grøn/gul/rød skala. I bemærkningsfelterne ud for anbefalingerne er status på det tværkommunale arbejde beskrevet.

Status og evt. input til fremadrettede indsatser indsendes til KKR Hovedstaden senest den 5. januar 2018.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. nr. 1482 af 23. december 2014, § 2, stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune godkendte anbefalingerne den 26. maj 2015, punkt nr. 24.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune godkendte status på de justerede anbefalinger den 29. marts 2016, punkt 30.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Fremdriftsskema til opfølgning på justerede anbefalinger til tværgående samarbejder i KKR Hovedstaden i 2016 og 2017 - Hvidovre Kommune (pdf)

18. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Gert Wahl (Ø) bad om, at de valgtilforordnede fik mulighed for at evaluere valghandlingen på et skema lige som skemaet til valgstyrerne.

Anette Møller Sjøbeck (UP) gjorde opmærksom på en undersøgelse om lysforholdenes betydning for indlæringsmiljøet i klasselokalerne.

Bo Christof (UP) gjorde opmærksom på busruterne ved Strandbyparken.


19. Tilblivelse af udviklingsstrategier for Metro til Hvidovre Hospital og udvidelse af Avedøre Holme

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte strategisk valg af Operate, som Public Policy bureau vedrørende Metro til Hvidovre Hospital.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives en driftsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2018 til delvis finansiering af udgifterne til Operate, som finansieres af kassen.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at Ulvemann og Børsting varetager rollen som Public Policy bureau vedrørende udvidelse af Avedøre Holme II.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2017

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales taget til efterretning.