Referat - Kommunalbestyrelsen den 5. december 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 5. december 2017
Mødetidspunkt: Kl. 10:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben Nowicki Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Valg af formand for Kommunalbestyrelsen (borgmester)

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge en formand for Kommunalbestyrelsen (borgmester).

Indstilling

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Helle M. Adelborg blev valgt som formand for Kommunalbestyrelsen (borgmester) for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

For: Gruppe A, F, O, V, C og F.

Imod: Liste H og Gruppe Ø.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge en formand for Kommunalbestyrelsen (borgmester).

Valget ledes af det medlem af Kommunalbestyrelsen, der har indkaldt til mødet; det vil sige det medlem af Kommunalbestyrelsen, der længst har været medlem af Kommunalbestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse.

Valget sker efter følgende regler:

Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Borgmesterhvervet er uforeneligt med enhver form for ansættelse i Hvidovre Kommune. Med ordet ”ansættelse” sigtes ikke til en ansat der er meddelt orlov eller på anden måde fritaget for tjeneste. Det er ikke et krav, at den ansatte der vælges til borgmester, ved funktionsperiodens begyndelse er meddelt orlov for hele funktionsperioden, men vedkommende må for at beklæde hvervet som borgmester have orlov i hele perioden.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018

§ 1, stk. 2, samt styrelseslovens § 6, stk. 1-3 og § 24, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilket medlem af Kommunalbestyrelsen der skal være formand for Kommunalbestyrelsen (borgmester) har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


2. Valg af 1. og 2. næstformand for Kommunalbestyrelsen (viceborgmestre)

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1. næstformand for Kommunalbestyrelsen (1. viceborgmester) og en 2. næstformand for Kommunalbestyrelsen (2. viceborgmester)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge en 1. næstformand for Kommunalbestyrelsen (1. viceborgmester) og en 2. næstformand for Kommunalbestyrelsen (2. viceborgmester) for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Mikkel Dencker blev valgt som 1. næstformand for Kommunalbestyrelsen (1. viceborgmester)

For: Gruppe A, O, V og C.

Imod: Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø.

Steen Ørskov Larsen blev valgt som 2. næstformand for Kommunalbestyrelsen (2. viceborgmester)

For: Gruppe A, O, V og C.

Undlod: Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge en 1. næstformand for Kommunalbestyrelsen (1. viceborgmester) og en 2. næstformand for Kommunalbestyrelsen (2. viceborgmester) til, i den nævnte rækkefølge, at fungere i formandens (borgmesters) forfald.

Valget ledes af den nyvalgte formand for Kommunalbestyrelsen (borgmester), eller i dennes forfald af det medlem af Kommunalbestyrelsen der har ledet valget af formand for Kommunalbestyrelsen.

Valget foretaget under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode).

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 § 1, stk. 2, samt styrelseslovens § 6, stk. 4-5 og § 24, stk. 3.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilket medlem af Kommunalbestyrelsen der skal være 1. næstformand for Kommunalbestyrelsen (1. viceborgmester) og hvilket medlem af Kommunalbestyrelsen der skal være 2. næstformand for Kommunalbestyrelsen (2. viceborgmester) har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


3. Valg af 6 medlemmer til Økonomiudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 6 medlemmer til Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 6 medlemmer til Økonomiudvalget for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til Økonomiudvalget:

Kenneth F. Christensen (A)

Anders Wolf Andresen (F)

Mikkel Dencker (O)

Steen Ørskov Larsen (C)

Torben Nowicki Rasmussen (V)

Mogens Leo Hansen (Ø)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 6 medlemmer til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget består af 7 medlemmer. Foruden de 6 medlemmer, som skal vælges, består Økonomiudvalget desuden af borgmester, der i sin egenskab af formand for Kommunalbestyrelsen også er født formand for Økonomiudvalget.

Valget foretaget under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode).

Ved valg til Økonomiudvalget og stående udvalg skal foretages samme gruppeanmeldelse. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele formanden, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde.

Borgmesters plads i udvalget regnes som én af de pladser, der tilkommer den gruppe inden for Kommunalbestyrelsen, som vedkommende ved valget har anmeldt at tilhøre.

Medlemskab af Økonomiudvalget er udelukket for

- ansatte i den del af den Hvidovre Kommune, som varetager administrationen af de sagområder, der i medfør af styrelsesloven er henlagt under økonomiudvalget,

- ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for andre forvaltningsområder, som forestås af Økonomiudvalget, og

- ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde.

Ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat af Kommunalbestyrelsen, kan være medlem af Økonomiudvalget, hvis den ansatte er umiddelbart ansvarlig for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for økonomiudvalgets forvaltningsområde eller er umiddelbart ansvarlig for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 § 10, stk. 1, samt styrelseslovens §§ 18, stk. 1, 24, stk. 3, 25, stk. 2, 29, stk. 3 og 29, stk. 5, litra b.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Økonomiudvalget har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Valg af 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget:

Anders Liltorp (A)

Finn Gerdes (A)

Sara Benzon (F)

Rene Langhorn (O)

Steen Ørskov Larsen (C)

Kristina E. Young (H)

Torben Nowicki Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Teknik- og Miljøudvalget er et stående udvalg.

Valget foretaget under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode).

Har en gruppe ikke ved forholdstalsvalg fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke efter foranstående anvises den mere end én plads i hvert udvalg.

Uoverensstemmelser mellem grupper, der skal afgive udvalgspladser efter foranstående bestemmelser, afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Såfremt en gruppe ved anvendelsen af den foran angivne fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertal i dette.

Medlemskab af et stående udvalg er udelukket for ansatte i Hvidovre Kommune, der overfor udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et område der henhører under udvalget, eller stedfortræder for en ansvarlig for ledelsen af et område der henhører under udvalget.

Medlemskab af et stående udvalg er desuden udelukket for ansatte i Hvidovre Kommune, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et område, der henhører under udvalget.

Ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat i Hvidovre Kommune, kan være medlem af et stående udvalg, hvis den ansatte overfor udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et område der henhører under udvalget, eller stedfortræder for en ansvarlig for ledelsen af et område der henhører under udvalget.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 § 13, stk. 1, samt styrelseslovens § 24, stk. 3, § 27, stk. 1-3 og § 29, stk. 2 og stk. 5, litra a.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


5. Valg af 5 medlemmer til Bygge- og Planudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Bygge- og Planudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

1.at vælge 5 medlemmer til Bygge- og Planudvalget for perioden

     fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til Bygge- og Planudvalget:

Finn Gerdes (A)

Benthe Viola Holm (A)

Rene Langhorn (O)

Kristina E. Young (H)

Charlotte Munch (V)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 5 medlemmer til Bygge- og Planudvalget.

Bygge- og Planudvalget består af 5 medlemmer.

Bygge- og Planudvalget er et stående udvalg.

Valget foretaget under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode).

Har en gruppe ikke ved forholdstalsvalg fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke efter foranstående anvises den mere end én plads i hvert udvalg.

Uoverensstemmelser mellem grupper, der skal afgive udvalgspladser efter foranstående bestemmelser, afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Såfremt en gruppe ved anvendelsen af den foran angivne fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertal i dette.

Medlemskab af et stående udvalg er udelukket for ansatte i Hvidovre Kommune, der overfor udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et område der henhører under udvalget, eller stedfortræder for en ansvarlig for ledelsen af et område der henhører under udvalget.

Medlemskab af et stående udvalg er desuden udelukket for ansatte i Hvidovre Kommune, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et område, der henhører under udvalget.

Ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat i Hvidovre Kommune, kan være medlem af et stående udvalg, hvis den ansatte overfor udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et område der henhører under udvalget, eller stedfortræder for en ansvarlig for ledelsen af et område der henhører under udvalget.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 § 14, stk. 1, samt styrelseslovens § 24, stk. 3, § 27, stk. 1-3 og § 29, stk. 2 og stk. 5, litra a.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Bygge- og Planudvalget har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


6. Valg af 5 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 5 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget:

Maria Durhuus (A)

Yasir Iqbal (A)

Anders Liltorp (A)

Niels Ulsing (F)

Mikkel Dencker (O)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 5 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer.

Kultur- og Fritidsudvalget er et stående udvalg.

Valget foretaget under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode).

Har en gruppe ikke ved forholdstalsvalg fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke efter foranstående anvises den mere end én plads i hvert udvalg.

Uoverensstemmelser mellem grupper, der skal afgive udvalgspladser efter foranstående bestemmelser, afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Såfremt en gruppe ved anvendelsen af den foran angivne fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertal i dette.

Medlemskab af et stående udvalg er udelukket for ansatte i Hvidovre Kommune, der overfor udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et område der henhører under udvalget, eller stedfortræder for en ansvarlig for ledelsen af et område der henhører under udvalget.

Medlemskab af et stående udvalg er desuden udelukket for ansatte i Hvidovre Kommune, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et område, der henhører under udvalget.

Ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat i Hvidovre Kommune, kan være medlem af et stående udvalg, hvis den ansatte overfor udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et område der henhører under udvalget, eller stedfortræder for en ansvarlig for ledelsen af et område der henhører under udvalget.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 § 15, stk. 1, samt styrelseslovens § 24, stk. 3, § 27, stk. 1-3 og § 29, stk. 2 og stk. 5, litra a.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


7. Valg af 7 medlemmer til Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 7 medlemmer til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 7 medlemmer til Børne- og Uddannelsesudvalget for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til Børne- og Uddannelsesudvalget:

Kenneth F. Christensen (A)

Lars G. Jensen (A)

Yasir Iqbal (A)

Sara Benzon (F)

Charlotte H. Larsen (O)

Lisa Skov (C)

Mogens Leo Hansen (Ø)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 7 medlemmer til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

Børne- og Uddannelsesudvalget er et stående udvalg.

Valget foretaget under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode).

Har en gruppe ikke ved forholdstalsvalg fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke efter foranstående anvises den mere end én plads i hvert udvalg.

Uoverensstemmelser mellem grupper, der skal afgive udvalgspladser efter foranstående bestemmelser, afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Såfremt en gruppe ved anvendelsen af den foran angivne fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertal i dette.

Medlemskab af et stående udvalg er udelukket for ansatte i Hvidovre Kommune, der overfor udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et område der henhører under udvalget, eller stedfortræder for en ansvarlig for ledelsen af et område der henhører under udvalget.

Medlemskab af et stående udvalg er desuden udelukket for ansatte i Hvidovre Kommune, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et område, der henhører under udvalget.

Ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat i Hvidovre Kommune, kan være medlem af et stående udvalg, hvis den ansatte overfor udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et område der henhører under udvalget, eller stedfortræder for en ansvarlig for ledelsen af et område der henhører under udvalget.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 § 16, stk. 1, samt styrelseslovens § 24, stk. 3, § 27, stk. 1-3 og § 29, stk. 2 og stk. 5, litra a.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


8. Valg af 7 medlemmer til Ældre- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 7 medlemmer til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 7 medlemmer til Ældre- og Sundhedsudvalget for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til Ældre- og Sundhedsudvalget:

Lars G. Jensen (A)
Benthe Viola Holm (A)

Maria Durhuus (A)

Anders Wolf Andresen (F)

Mikkel Dencker (O)

Lisa Skov (C)

Arne Bech (H)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 7 medlemmer til Ældre- og Sundhedsudvalget blandt sine medlemmer.

Ældre- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.

Ældre- og Sundhedsudvalget er et stående udvalg.

Valget foretaget under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode).

Har en gruppe ikke ved forholdstalsvalg fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke efter foranstående anvises den mere end én plads i hvert udvalg.

Uoverensstemmelser mellem grupper, der skal afgive udvalgspladser efter foranstående bestemmelser, afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Såfremt en gruppe ved anvendelsen af den foran angivne fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertal i dette.

Medlemskab af et stående udvalg er udelukket for ansatte i Hvidovre Kommune, der overfor udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et område der henhører under udvalget, eller stedfortræder for en ansvarlig for ledelsen af et område der henhører under udvalget.

Medlemskab af et stående udvalg er desuden udelukket for ansatte i Hvidovre Kommune, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et område, der henhører under udvalget.

Ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat i Hvidovre Kommune, kan være medlem af et stående udvalg, hvis den ansatte overfor udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et område der henhører under udvalget, eller stedfortræder for en ansvarlig for ledelsen af et område der henhører under udvalget.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 § 17, stk. 1, samt styrelseslovens § 24, stk. 3, § 27, stk. 1-3 og § 29, stk. 2 og stk. 5, litra a.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Ældre- og Sundhedsudvalget har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


9. Valg af 5 medlemmer til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Social -og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 5 medlemmer til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:

Benthe Viola Holm (A)

Anders Liltorp (A)

Niels Ulsing (F)

Charlotte H. Larsen (O)

Charlotte Munch (V)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 5 medlemmer til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget består af 5 medlemmer.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er et stående udvalg.

Valget foretaget under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode).

Har en gruppe ikke ved forholdstalsvalg fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke efter foranstående anvises den mere end én plads i hvert udvalg.

Uoverensstemmelser mellem grupper, der skal afgive udvalgspladser efter foranstående bestemmelser, afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Såfremt en gruppe ved anvendelsen af den foran angivne fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg, kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at bevare flertal i dette.

Medlemskab af et stående udvalg er udelukket for ansatte i Hvidovre Kommune, der overfor udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et område der henhører under udvalget, eller stedfortræder for en ansvarlig for ledelsen af et område der henhører under udvalget.

Medlemskab af et stående udvalg er desuden udelukket for ansatte i Hvidovre Kommune, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et område, der henhører under udvalget.

Ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat i Hvidovre Kommune, kan være medlem af et stående udvalg, hvis den ansatte overfor udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et område der henhører under udvalget, eller stedfortræder for en ansvarlig for ledelsen af et område der henhører under udvalget.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 § 18, stk. 1, samt styrelseslovens § 24, stk. 3, § 27, stk. 1-3 og § 29, stk. 2 og stk. 5, litra a.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


10. Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Avedøreudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Avedøreudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Avedøreudvalget for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at Avedøreudvalget ændres til et ”Boligudvalg Hvidovre” med fokus på trivsel og udvikling i eksisterende boligområder i hele Hvidovre. Kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter på et kommende møde kommissorium for udvalgets arbejde, herunder sammensætning af udvalget.

En enig Kommunalbestyrelse vedtog ændringsforslaget.

Medlemmer til det kommende Boligudvalg Hvidovre nedsættes på førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Avedøreudvalget.

Kommunalbestyrelsen har nedsat Avedøreudvalget som et særligt udvalg.

Avedøreudvalget er rådgivende og koordinerende i forhold til fremtidige tiltag vedrørende Avedøre Stationsby og til forankring af det gennemførte kvarterløft i Avedøre Stationsby.

Retsgrundlag

Kommissorium og forretningsorden for Avedøreudvalget §§ 1, 2, stk. 1-2 og 3, stk. 1, samt styrelseslovens § 17, stk. 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Avedøreudvalget, og stedfortrædere for disse medlemmer, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


11. Valg af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn og Unge-udvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn og Unge-udvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn og Unge-udvalget for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til Børn- og Ungeudvalget:

Maria Durhuus (A), Stedfortræder Kenneth F. Christensen (A)

Charlotte Munch (V), Stedfortræder Torben Nowicki Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn og Unge-udvalget.

Børn og Unge-udvalget består af 5 medlemmer. De øvrige 3 medlemmer Børn og Unge-udvalget består af, er byretsdommeren i retskredsen, dog således at hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem af disse der skal modtage hvervet, og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Statsforvaltningen for en periode, som svarer til den kommunale valgperiode.

Der vælges og udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage.

Børn og Unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af Kommunalbestyrelsen.

Dommeren leder møderne i Børn og Unge-udvalget og påser, at der er foretaget de nødvendige undersøgelser, og beslutter, om der skal indhentes flere oplysninger, og kan forlange, at der optages et retsligt forhør. Dommeren vejleder også om, hvordan reglerne skal forstås og anvendes, samt giver en vurdering af de oplysninger, der foreligger.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) §§ 18, 19, stk. 1-2 og 20, stk. 1-2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Børn og Unge-udvalget, og stedfortrædere for disse medlemmer, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


12. Valg af 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget.

1 af de 4 medlemmer og 1 af de 4 stedfortrædere indtræder ikke i Folkeoplysningsudvalget, såfremt der ikke bliver valgt et medlem fra

lokale handicapforeninger, der hovedsageligt tilbyder folkeoplysende virksomhed for handicappede.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
 1. at vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til Folkeoplysningsudvalget for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021, der ikke indtræder i Folkeoplysningsudvalget, såfremt der ikke bliver valgt et medlem fra lokale handicapforeninger, der hovedsageligt tilbyder folkeoplysende virksomhed for handicappede.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1.Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til Folkeoplysningsudvalget:

Maria Durhuus (A), Stedfortræder Anders Liltorp

Yasir Iqbal (A), Stedfortræder Finn Gerdes (A)

Arne Bech (H), Stedfortræder Niels Ulsing (F)

Ad 2. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem og stedfortræder:

Rene Langhorn (O), Stedfortræder Mikkel Dencker (O)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget.

1 af de 4 medlemmer og 1 af de 4 stedfortrædere indtræder ikke i Folkeoplysningsudvalget, såfremt der ikke bliver valgt et medlem fra såfremt der ikke bliver valgt et medlem fra lokale handicapforeninger, der hovedsageligt tilbyder folkeoplysende virksomhed for handicappede.

Folkeoplysningsudvalget er det udvalg i Hvidovre Kommunes hvortil der er henlagt opgaver efter folkeoplysningsloven.

Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, samt ”Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune” § 2, stk. 2 og 5-6 og § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, og stedfortrædere for disse medlemmer, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


13. Valg af 5 medlemmer til Grundlisteudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Grundlisteudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 5 medlemmer til Grundlisteudvalget i perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til Grundlisteudvalget:

Kim Helmersen

Vagn Majland

Ivan Fogtmann

Peter Rytter

Leon Tilgaard

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 5 medlemmer til Grundlisteudvalget.

Grundlisteudvalget består af 5 medlemmer.

Grundlisteudvalgets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

For hver landsretsnævningekreds vælges for et tidsrum af 4 år regnet fra en 1. januar (næste gang fra den 1. januar 2020) et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninger eller domsmænd. Listerne over disse personer benævnes grundlister. For hver landsretsnævningekreds dannes en nævninge- og domsmandsliste ved lodtrækning blandt de personer, der er opført på grundlisterne. På samme måde dannes en nævninge- og domsmandsliste for hver byret, der ligger i landsretsnævningekredsen.

Udtagelsen til grundlisten foretages inden for hver kommune af et grundlisteudvalg – i Hvidovre Kommune af Grundlisteudvalget.

Retsgrundlag

Retsplejelovens §§ 68 og 72, samt Bekendtgørelse om grundlister (Bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990) § 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser


14. Valg af 6 medlemmer og 1 sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 6 medlemmer og 1 sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 6 medlemmer til Bevillingsnævnet for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
 1. at vælge 1 sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til Bevillingsnævnet:

Helle M. Adelborg (A)

Anders Wolf Andresen (F)

Mikkel Dencker (O)

Steen Ørskov Larsen (C)

Torben Nowicki Rasmussen (V)

Mogens Leo Hansen (Ø)

Ad 2. Udpeget sagkyndigt medlem fra HORESTA Mikael Melander.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 6 medlemmer og 1 sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet.

Bevillingsnævnet træffer afgørelse i sager om serveringssteders alkoholbevilling og bestyrergodkendelse, samt i sager om tilladelse til udvidet åbningstid.

Det sagkyndige medlem skal så vidt muligt have kvalifikationer i form af en relevant viden om virksomhedsøkonomi.

Det sagkyndige medlem har stemmeret på lige vilkår med hver enkelt af de 6 medlemmer.

Hovedorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, HORESTA har indstillet Mikael Melander som sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet.

Mikael Melander har igennem mere end 25 år været Direktør for GLOSTRUP PARK HOTEL. Mikael Melander har været sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet siden 1. juli 2017.

HORESTA har oplyst til administrationen, at der ikke kræves vederlag, men at der kræves befordringsgodtgørelse, i forbindelse med

varetagelse af hvervet som sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet.

HORESTA har desuden oplyst, at det ikke har været muligt at finde kvalificerede kandidater af begge køn som ønskede at påtage sig opgaven.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har nedsat Bevillingsnævnet i medfør af restaurationslovens § 10, stk. 3, hvorefter en kommune kan nedsætte et bevillingsnævn.

Ligestillingslovens § 10 a.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der vælges en person med virksomhedsøkonomisk sagkundskab indstillet af HORESTA som sagkyndigt medlem, vurderes det, at den årlige udgift udgør ca. 1.000 kr. Udgiften finansieres inden for egen ramme.


15. Valg af 2 medlemmer og en sagkyndig i sociale forhold og suppleanter for de pågældende til Huslejenævnet, samt indstilling af formand og suppleant for denne til Statsforvaltningen

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer og en sagkyndig i sociale forhold og suppleanter for de pågældende til Huslejenævnet, samt indstille en formand for Huslejenævnet og en suppleant for denne til Statsforvaltningen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til Huslejenævnet efter indstilling fra henholdsvis lejer- og udlejerside for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
 1. at vælge 1 sagkyndig i sociale forhold samt 1 suppleant for den pågældende til Huslejenævnet for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
 1. at indstille en formand for Huslejenævnet og en suppleant for denne, for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021, til Statsforvaltningen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer og stedfortrædere til Huslejenævnet, samt valg af formand og suppleant for denne til Statsforvaltningen:

Lejerrepræsentant Erik Nielsen

Suppleant Kirsten Jensen

Udlejerrepræsentant Peter Lougart

Suppleant Steen Ørskov Larsen (C)

Ad 2. Kommunalbestyrelsen valgte som sagkyndig i sociale forhold:

Tina Nordahl Jensen

Suppleant Janni Juhl-Petersen

Ad 3. Kommunalbestyrelsen valgte følgende formand og suppleant for Huslejenævnet:

Formand Jens Loft Rasmussen

Suppleant Kurt Normark

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har nedsat et huslejenævn, Huslejenævnet, til afgørelse af tvister efter boligreguleringsloven og lejeloven. Huslejenævnet består af 3 medlemmer; en formand og 2 andre medlemmer.

I sager om lejerens tilsidesættelse af god skik og orden tiltrædes Huslejenævnet af en person, der er sagkyndig i sociale forhold. Den sagkyndige i sociale forhold har ikke stemmeret i Huslejenævnet.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer og en sagkyndig i sociale forhold og suppleanter for de pågældende til Huslejenævnet, samt indstille en formand for Huslejenævnet og en suppleant for denne til Statsforvaltningen.

Formanden for Huslejenævnet og suppleanten for denne beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen.

Formanden for Huslejenævnet skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

Nuværende formand for Huslejenævnet, cand.jur. Jens Loft Rasmussen,

har tilkendegivet overfor administrationen, at han ønsker at fortsætte som formand for Huslejenævnet.

Nuværende suppleant for formand for Huslejenævnet, cand.jur. Kurt Normark, har tilkendegivet overfor administrationen, at han ønsker at fortsætte som suppleant for formand for Huslejenævnet.

De 2 andre medlemmer skal vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i Hvidovre Kommune. Disse 2 andre medlemmer skal begge være kendt med huslejeforhold.

Der har i Hvidovre Avis og på Hvidovre Kommunes hjemmeside været indrykket annonce vedrørende de større udlejerforeningers og de større lejerforeningers indstilling af medlemmer og suppleanter til Huslejenævnet. Der er desuden sendt breve til Hvidovre- & Rødovre Lejerforening (tilknyttet LLO), samt Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune. Der var fastsat frist for fremsendelse af indstilling 1. november 2017.

Det bemærkes, at foreningerne var forpligtet til at indstille både en kvinde og en mand til hver af posterne. Og i tilfælde af, at blev indstillet flere medlemmer, var foreningerne forpligtet til at indstille lige mange kvinder og mænd. Foreningerne kunne fravige bestemmelsen, hvis der forelå særlige grunde. Foreningerne skulle i så fald samtidig angive begrundelsen herfor. Foreningerne var i de nævnte annoncer oplyst herom.

G/F Strandvang har indstilletPeter Lougart (jf. Bilag 1).

Hvidovre- & Rødovre Lejerforening (tilknyttet LLO) har – i nævnte prioriterede rækkefølge - indstillet 1. Erik Nielsen, 2. Kirsten Jensen og 3. Peter Larsen (jf. Bilag 2).

Nuværende sagkyndig i sociale forhold, Niels Ulsing har tilkendegivet overfor administrationen, at han ønsker at fortsætte som sagkyndig i sociale forhold.

Kommunalbestyrelsen skal vælge en suppleant for hvert af de 2 andre medlemmer og den socialt sagkyndige. Valg af suppleanter sker efter samme betingelser somvalg af de 2 andre medlemmer og den socialt sagkyndige.

Formand, de 2 medlemmer og suppleanter for disse skal have dansk indfødsret, være myndige og uberygtede. De må ikke være under nogen form for værgemål, og deres bo må ikke være under konkursbehandling.

Personer, der er fyldt 65 år eller kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været valgt for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive valgt.

Valg af medlemmer og suppleanter kan ske for indtil 4 år.

Administrationen indstiller, at valgene sker for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021, da disse således vil følge Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Retsgrundlag

Boligreguleringslovens §§ 35, stk. 1, 36, stk. 1-7 og 37, stk. 1-2, jf. lejelovens § 109, stk. 2-3, ligestillingslovens § 10 a, samt Folketingets Ombudsmand (J.nr. 2006-3144-169 og 2006-3145-169).

Bilag er lukkede af hensyn til, at der ikke skal ske offentliggørelse af personoplysninger på kommunens hjemmeside i strid med persondataloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser


16. Valg af 2 medlemmer og en sagkyndig i sociale forhold og suppleanter for de pågældende til Beboerklagenævnet, samt indstilling af formand og suppleant for denne til Statsforvaltningen

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer og en sagkyndig i sociale forhold og suppleanter for de pågældende til Beboerklagenævnet, samt indstille en formand for Beboerklagenævnet og en suppleant for denne til Statsforvaltningen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til Beboerklagenævnet efter indstilling fra henholdsvis lejer- og udlejerside for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
 1. at vælge 1 sagkyndig i sociale forhold samt 1 suppleant for den pågældende til Beboerklagenævnet for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
 1. at indstille en formand for Beboerklagenævnet og en suppleant for denne, for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021, til Statsforvaltningen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet:

Lejerrepræsentant Lis Gunnlaugsson

Suppleant Kirsten Jensen

Udlejerrepræsentant Niels Peter Rasmussen

Suppleant Ebbe Sonne Olsen

Ad 2. Kommunalbestyrelsen valgte som sagkyndig i sociale forhold:

Tina Nordahl Jensen

Suppleant Janni Juhl-Petersen

Ad 3. Kommunalbestyrelsen valgte følgende formand og suppleant til Beboerklagenævnet:

Formand Kurt Normark

Suppleant Jens Loft Rasmussen

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har nedsat et beboerklagenævn, Beboerklagenævnet, til afgørelse af tvister efter Lov om leje af almene boliger. Beboerklagenævnet består af 3 medlemmer; en formand og 2 andre medlemmer.

I sager om tvister om lejerens brug af det lejede tiltrædes Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig i sociale forhold. Den sagkyndige i sociale forhold har ikke stemmeret i Beboerklagenævnet.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer og en sagkyndig i sociale forhold og suppleanter for de pågældende til Beboerklagenævnet, samt indstille en formand for Beboerklagenævnet og en suppleant for denne til Statsforvaltningen.

Formanden for Beboerklagenævnet og suppleanten for denne beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen.

Formanden for Beboerklagenævnet skal have bestået juridisk kandidateksamen. Formanden må ikke have særlig tilknytning til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

De 2 andre medlemmer skal vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i Hvidovre Kommune, og de større lejerforeninger i Hvidovre Kommune. Disse 2 andre medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Der har i Hvidovre Avis og på Hvidovre Kommunes hjemmeside været indrykket annonce vedrørende de almene boligorganisationers og de større lejerforeningers indstilling af medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet. Der er desuden sendt breve til Hvidovre- & Rødovre Lejerforening (tilknyttet LLO), samt de almene boligorganisationer med afdelinger i Hvidovre Kommune. Der var fastsat frist for indsendelse af indstilling 1. november 2017.

Det bemærkes, at organisationerne/foreningerne var forpligtet til at indstille både en kvinde og en mand til hver af posterne. Og i tilfælde af, at blev indstillet flere medlemmer, var organisationerne/foreningerne forpligtet til at indstille lige mange kvinder og mænd. Organisationerne/foreningerne kunne fravige bestemmelsen, hvis der forelå særlige grunde. Organisationerne/foreningerne skulle i så fald samtidig angive begrundelsen herfor. Organisationerne/foreningerne var i de nævnte annoncer oplyst herom.

Hvidovre Boligselskab v. KAB (udlejerside) har indstillet Hanne S. Hjortby og Mogens Bentzen som medlem af Beboerklagenævnet (jf. Bilag 1).

Boligforeningen 3B (udlejerside) har indstillet Niels Peter Rasmussen som medlem af Beboerklagenævnet og Ebbe Sonne Olsen som suppleant (jf. Bilag 2).

Boligforeningen AAB (udlejerside) har indstillet Camilla Sverdlin-Højer som medlem af Beboerklagenævnet, subsidiært som suppleant (jf. Bilag 3).

Hvidovre- & Rødovre Lejerforening (tilknyttet LLO) har – i nævnte prioriterede rækkefølge - indstillet 1. Lis Gunnlaugsson, 2. Kirsten Jensen og 3. Peter Larsen (jf. Bilag 4).

Nuværende sagkyndig i sociale forhold, Niels Ulsing har tilkendegivet overfor administrationen, at han ønsker at fortsætte som sagkyndig i sociale forhold.

Kommunalbestyrelsen skal vælge en suppleant for hvert af de 2 andre medlemmer og den socialt sagkyndige. Valg af suppleanter sker efter samme betingelser som valg af de 2 andre medlemmer og den socialt sagkyndige.

Valg af medlemmer og suppleanter kan ske for indtil 4 år.

Administrationen indstiller, at valgene sker for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021, da disse således vil følge Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Retsgrundlag

Lov om leje af almene boliger §§ 96, stk. 1 og 97, stk. 1-7,

ligestillingslovens § 10 a, samt Folketingets Ombudsmand (J.nr. 2006-3144-169 og 2006-3145-169).

Bilag er lukkede af hensyn til, at der ikke skal ske offentliggørelse af personoplysninger på kommunens hjemmeside i strid med persondataloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Beboerklagenævnet og sagkyndig i sociale forhold, samt indstilles til formand for Beboerklagenævnet og en suppleant for denne, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


17. Valg af 2 suppleanter til Det Grønne Råd

Beslutningstema

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 suppleant for formanden for Teknik- og Miljøudvalgets formandskab i Det Grønne Råd for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2017.
 1. at vælge 1 suppleant for næstformanden for Teknik- og Miljøudvalgets næstformandskab i Det Grønne Råd for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2017.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende suppleant for formanden for Teknik- og Miljøudvalgets formandskab i Det Grønne Råd:

Finn Gerdes (A)

Ad 2. Kommunalbestyrelsen valgte følgende suppleant for næstformanden for Teknik- og Miljøudvalgets næstformandskab i Det Grønne Råd:

Rene Langhorn (O)

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalgets formand er formand for Det Grønne Råd.

Teknik- og Miljøudvalgets næstformand er næstformand for Det Grønne Råd.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 suppleant for formanden for Teknik- og Miljøudvalgets formandskab i Det Grønne Råd, samt 1 suppleant for næstformanden for Teknik- og Miljøudvalgets næstformandskab i Det Grønne Råd.

Det Grønne Råd er et forum for dialog og samarbejde mellem borgerne, interessegrupper og kommunens politikere og administration om miljøspørgsmål.

Retsgrundlag

”Det Grønne Råd i Hvidovre Kommune, Kommissorium, sammensætning og forretningsorden.” – ”Medlemmer”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være suppleanter for formand og næstformand for Det Grønne Råd har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


18. Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til Hegnsyn Hvidovre, samt beskikkelse af formand

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer og 3 suppleanter til Hegnsyn Hvidovre, hvoraf mindst et medlem og dennes suppleant er plantningskyndigt og et medlem og dennes suppleant er bygningskyndigt, samt beskikke 1 af de valgte medlemmer til Hegnsyn Hvidovre som formand for Hegnsyn Hvidovre.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 3 medlemmer og 3 suppleanter til Hegnsyn Hvidovre, hvoraf mindst et medlem og dennes suppleant er plantningskyndigt og et medlem og dennes suppleant er bygningskyndigt, for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
 1. at beskikke 1 af de valgte medlemmer til Hegnsyn Hvidovre som formand for Hegnsyn Hvidovre, for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer og suppleanter til Hegnsyn Hvidovre:

Erik Christoffersen,  Suppleant Kaj Bøje Frost

Lene Jensen, Suppleant Peter Rytter

Kenneth Bak,  Suppleant Walther Jensen

Ad 2. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem til Hegnsyn Hvidovre som formand:

Erik Christoffersen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer og 3 suppleanter til Hegnsyn Hvidovre, hvoraf mindst et medlem og dennes suppleant er plantningskyndigt og et medlem og dennes suppleant er bygningskyndigt, samt beskikke 1 af de valgte medlemmer til Hegnsyn Hvidovre som formand for Hegnsyn Hvidovre.

Det må antages, at medlemmer af Hegnsyn Hvidovre alene kan vælges blandt Hvidovre Kommunes egne borgere.

For hver kommune nedsættes et hegnsyn bestående af 3 medlemmer (synsmænd), af hvilke det ene beskikkes til formand. Mindst et af medlemmerne skal være plantningskyndigt. I Hvidovre Kommune skal der tillige være et bygningskyndigt medlem, da Hvidovre Kommune har bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover.

Om fornødent kan der i en kommune nedsættes to eller flere hegnsyn med hvert sit distrikt.

På samme måde beskikkes suppleanter til at udføre hvervet i tilfælde af, at nogen af synsmændene har forfald eller på grund af inhabilitet er afskåret fra at deltage i behandlingen af en hegnssag.

Det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28. november 2017 som punkt 25, at Hegnsyn Avedøre og 3 vurderingsmænd efter Lov om mark- og vejfred sammenlægges med Hegnsyn Hvidovre pr. 1. januar 2018 og kaldes ”Hegnsyn Hvidovre”.

I Hvidovre Kommune er det pr. 1. januar 2018, som en følge heraf, ligeledes en opgave for Hegnsyn Hvidovre, at vurdere skader forvoldt af husdyr.

Der stilles ingen bestemte uddannelseskrav til det plantningskyndige eller bygningskyndige medlem af Hegnsyn Hvidovre, men der kræves dog en vis sagkundskab.

Et medlem af Hegnsyn Hvidovre (herefter: synsmand) beskikkes for perioder, der falder sammen med valgperioderne for Kommunalbestyrelsen.

Ingen, der har opnået en alder af 60 år, er forpligtet til at modtage beskikkelse som synsmand. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode. Om i øvrigt nogen har gyldig grund til at begære sig fritaget for hvervet, afgøres af Kommunalbestyrelsen, hvis afgørelse kan indbringes for Miljø- og Fødevareministeriet.

Retsgrundlag

Lov om hegn (hegnsloven) §§ 27-29, samt Lov om mark- og vejfred § 21, stk. 1-2 og stk. 4 og § 22, stk. 1-2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Hegnsyn Hvidovre, og suppleanter for disse medlemmer, og beskikkelse af formand, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


19. Valg af 1 person, der optages på en liste over medlemmer af Ekspropriationskommissionen (efter ekspropriationsprocesloven)

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 person, der optages på en liste over medlemmer af Ekspropriationskommissionen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 person, der optages på en liste over medlemmer af Ekspropriationskommissionen for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem til Ekspropirationskommissionen:

Finn Gerdes (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 person, der optages på en liste over medlemmer af Ekspropriationskommissionen.

Ekspropriationskommissionen afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriation af fast ejendom.

Hver ekspropriationskommission består af fem medlemmer. Formanden omtales som ”Kommissarius ved Statens Ekspropriationer”. Formanden udtager fire medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. De kommunale medlemmer optages på lister svarende til den enkelte ”Kommissarius ved Statens Ekspropriationer”s forretningsområder.

Den valgte person skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Ekspropriationskommissionen er 1. instans.

Den valgte person må ikke være valgt i relation til en kommission, der er 2. instans i relation til Ekspropriationskommissionen - det vil sige i forhold til Den statslige Taksationskommission.

Bilag 1 er brev fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om valg.

Retsgrundlag

Ekspropriationsproceslovens §§ 4-6, 7 a og 10, samt forvaltningsloven § 3, stk. 1, nr. 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der optages på en liste over medlemmer af Ekspropriationskommissionen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Brev fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om valg (pdf)

20. Valg af 1 person, der optages på en liste over medlemmer af Den statslige Taksationskommission for Sjælland (efter ekspropriationsprocesloven)

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 person, der optages på en liste over medlemmer af Den statslige Taksationskommission for Sjælland.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 person, der optages på en liste over medlemmer af Den statslige Taksationskommission for Sjælland for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem til Den statslige Taksationskommission for Sjælland:

Jens Bak

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 person, der optages på en liste over medlemmer af Den statslige Taksationskommission for Sjælland.

En taksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen (kongehuset) for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag fire medlemmer, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste. Transport-, bygnings- og boligministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

Den valgte person skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Den statslige Taksationskommission for Sjælland er 2. instans.

Den valgte person må ikke være valgt i relation til en kommission, der er 1. instans i relation til Den statslige Taksationskommission for Sjælland – det vil sige i relation til Ekspropriationskommissionen.

Retsgrundlag

Ekspropriationsproceslovens §§ 7, 7 a og 10, samt forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der optages på en liste over medlemmer af Den statslige Taksationskommission for Sjælland har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


21. Valg af 2 personer, der optages på en liste over medlemmer af Taksationskommissionen (efter Lov om offentlige veje)

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 personer, der optages på en liste over medlemmer af Taksationskommissionen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 2 personer, der optages på en liste over medlemmer af Taksationskommissionen (efter Lov om offentlige veje) for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.  

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til Taksationskommissionen:

Lise Rask

Bjarne Fortner

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 personer, der optages på en liste over medlemmer af Taksationskommissionen. 

Taksationskommissionen afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriation af fast ejendom.

En taksationskommission består af tre medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transport-, bygnings- og boligministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen to personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen.

De 2 valgte personer skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Taksationskommissionen er 1. instans.

De 2 valgte personer må ikke være valgt i relation til en kommission, der er 2. instans i relation til Taksationskommissionen – det vil sige i forhold til Overtaksationskommissionen for Hovedstaden og Bornholm.

Bilag 1 er brev fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om valg.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje §§ 105, 107 og 108, samt forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer, der optages på en liste over medlemmer af Taksationskommissionen (efter Lov om offentlige veje), har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.  

Bilag

 1. Brev fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om valg (pdf)

22. Valg af 1 person, der optages på en liste over medlemmer af Overtaksationskommissionen for Hovedstaden og Bornholm (efter Lov om offentlige veje)

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 person, der optages på en liste over medlemmer af Overtaksationskommissionen for Hovedstaden og Bornholm.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 person, der optages på en liste over medlemmer af Overtaksationskommissionen for Hovedstaden og Bornholm for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem til Overtaksationskommissionen for Hovedstaden og Bornholm:

Kim Helmersen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 person, der optages på en liste over medlemmer af Overtaksationskommissionen for Hovedstaden og Bornholm.

Transport-, bygnings- og boligministeren nedsætter overtaksationskommissioner til at efterprøve taksationskommissionernes afgørelser og fastsætter deres forretningsområder.

En overtaksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transport-, bygnings- og boligministeren for en 6-årig periode. Ministeren udnævner endvidere to faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen en person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen.

Den valgte person skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Overtaksationskommissionen for Hovedstaden og Bornholm er 2. instans.

Den valgte person må ikke være valgt i relation til en kommission, der er 1. instans i relation til Overtaksationskommissionen for Hovedstaden og Bornholm – det vil sige i relation til Taksationskommissionen.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje §§ 106-108, samt forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der optages på en liste over medlemmer af Overtaksationskommissionen for Hovedstaden og Bornholm har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


23. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem og suppleant til Fredningsnævnet for København:

Allan F. Jensen, Suppleant Leif Lindhart Nielsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet for København.

Fredningsnævnet for København har til opgave at tage stilling i fredningssager, efter naturbeskyttelsesloven.

Fredningsnævnet for København består af

1. en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren,

2. et medlem, der udpeges af miljø- og fødevareministeren, og

3. et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

Det tredje medlem varierer, idet det vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, det omhandlede areal ligger i. Den ministerudpegede formand og det ministerudpegede medlem af Fredningsnævnet for København deltager i alle beslutninger, medens det af Kommunalbestyrelsen valgte medlem kun deltager i beslutninger vedrørende arealer i Hvidovre Kommune. Fredningsnævnet for Københavns saglige område er begrænset til fredningssager.

Samtidig med valg af medlem vælges der en suppleant for medlemmet.

Det medlem – herunder den suppleant - der vælges af Kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode.

Medlemmet deltager i beslutninger vedrørende arealer i Hvidovre Kommune.

Der stilles ikke krav om særlige kvalifikationer hos det medlem, som Kommunalbestyrelsen vælger.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 35, stk. 1-5.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af Fredningsnævnet for København, og suppleant for dette medlem, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


24. Indstilling af 2 medlemmer og 2 suppleanter til Skatteankenævn Københavns Vestegn

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal indstille 2 medlemmer og 2 suppleanter til Skatteankenævn Københavns Vestegn, til skatteministeren.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at indstille 2 medlemmer og 2 suppleanter til Skatteankenævn Københavns Vestegn for perioden fra 1. januar 2019 til og med 30. juni 2022, til skatteministeren.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen indstillede følgende medlemmer og suppleanter til Skatteankenævn Københavns Vestegn:

Kim Helmersen, Suppleant Henrik W. Olsen

Peter Dencker, Suppleant Ivan Fogtmann

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal indstille 2 medlemmer og 2 suppleanter til Skatteankenævn Københavns Vestegn, til skatteministeren.

Den kommende funktionsperiode for Skatteankenævn Københavns Vestegn er i perioden fra 1. januar 2019 til og med 30. juni 2022, som følge af Lov om ændring af skatteforvaltningsloven m.v.

I den forbindelse har de nuværende medlemmer af nævnene

fået forlænget funktionsperioden med seks måneder frem til og med 31. december 2018.

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner 2 medlemmer og 2 suppleanter af Skatteankenævn Københavns Vestegn efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen.

Kun personer, der er valgbare til Kommunalbestyrelsen, kan indstilles af Kommunalbestyrelsen. Herunder er der krav om bopæl i Hvidovre Kommune.

Der stilles ikke krav til kandidaternes kvalifikationer.

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner de indstillede personer til henholdsvis medlem og suppleant. Skatteministeren kan dog under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet person, og anmode Kommunalbestyrelsen om at indstille en anden person. Skatteministeren har hidtil blandt andet ikke udnævnt personer som ikke har selvangivet for årene før udnævnelsen, samt personer, der har indgået en afdragsordning med SKAT om afvikling af restancer til det offentlige, men som har misligholdt afdragsordningen.

En ansat i told- og skatteforvaltningen eller skatteankeforvaltningen kan ikke være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn.

Ingen kan samtidig være medlem af eller suppleant til et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten.

Skatteankenævnet har ved brev af 17. november 2017 taget forbehold for, at der senere vil kunne ske ændringer, der får betydning for indstillingen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1.227 af 24. oktober 2013 § 3, nr. 9 og Bilag 3, skatteforvaltningslovens § 8, stk. 2-3 og § 15, stk. 1-2,

2008/1 LSF 43, afsnit 3.1.3.5 (lovforarbejder), samt

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven m.v. (Lov nr. 688 af 8. juni 2017) § 22, stk. 8.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal indstilles som medlemmer af Skatteankenævn Københavns Vestegn, og som suppleanter for disse medlemmer, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


25. Valg af 1 medlem og 2 stedfortrædere til Hovedstadens Beredskabskommission

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til Hovedstadens Beredskabskommission. Kommunalbestyrelsen skal desuden vælge 1 stedfortræder for borgmester til Hovedstadens Beredskabskommission.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til Hovedstadens Beredskabskommission for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
 1. at vælge 1 stedfortræder for borgmester til Hovedstadens Beredskabskommission for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem og stedfortræder til Hovedstadens Beredskabsbestyrelse:

Mikkel Dencker (O), Stedfortræder Charlotte H. Larsen (O)

Ad 2. Kommunalbestyrelsen valgte stedfortræder for borgmester til Hovedstadens Beredskabskommission:

Kenneth F. Christensen (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til Hovedstadens Beredskabskommission.

Kommunalbestyrelsen skal desuden blandt sine medlemmer vælge 1 stedfortræder for borgmester til Hovedstadens Beredskabskommission.

Hovedstadens Beredskabskommission er en fælles beredskabskommission (bestyrelse), som er nedsat til at varetage de opgaver, der er henlagt til Hovedstadens Beredskab I/S.

Hvidovre Kommune er interessent i Hovedstadens Beredskab I/S.

Fra Hvidovre Kommune består pågældende fælles beredskabskommission (bestyrelse) af borgmester, der er født medlem, og et yderligere medlem af Kommunalbestyrelsen.

Hvidovre Kommune har en personlig stedfortræder for de medlemmer af

pågældende fælles beredskabskommission (bestyrelse), der er udpeget af Hvidovre Kommune.

Den kommende periode for valg er for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Retsgrundlag

Beredskabslovens § 9, stk. 2, samt Vedtægter for det fælles beredskab, Hovedstadens Beredskab I/S, punkt 9.1-9.2, 9.8 og 9.10.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af Hovedstadens Beredskabskommission, og stedfortrædere hertil, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


26. Indstilling af 1 medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Københavns Vestegn Syd

Beslutningstema

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at indstille 1 medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Københavns Vestegn Syd for perioden fra 1. september 2018 til og med 31. august 2022.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen indstillede følgende medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Københavns Vestegn Syd:

Peter Dencker

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal indstille 1 medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Københavns Vestegn Syd.

For Hjemmeværnet er landet er opdelt i et antal distriktsudvalgsområder, for hvilke der oprettes distriktsudvalg.

Hvidovre Kommunes ligger i distriktsudvalgsområde for Hjemmeværnets Distriktsudvalg Københavns Vestegn Syd.

Hjemmeværnets Distriktsudvalg Københavns Vestegn Syd træffer afgørelse om optagelse af frivillige i Hjemmeværnet i det pågældende distriktsudvalgsområde.

Formanden for Hjemmeværnets Distriktsudvalg Københavns Vestegn Syd udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver kommune i det pågældende distriktsudvalgsområde.

Der indstilles et medlem pr. kommune i det pågældende distriktsudvalgsområde til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Københavns Vestegn Syd.

Funktionsperioden er fire år for perioden fra 1. september 2018 til og med 31. august 2022.

Medlemmerne af Hjemmeværnets Distriktsudvalg Københavns Vestegn Syd skal have bopæl inden for det pågældende distriktsudvalgsområde.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har ved brev af 7. november 2017 skrevet til Hvidovre Kommune, at personanen med fordel kan være en person, der er medlem af Økonomiudvalget eller Socialudvalget af hensyn til en smidig kontakt til kommunens sociale centre. Pågældende bør ikke have en sådan funktion i Hjemmeværnet, at der ved behandling af ansøgninger om optagelse i hjemmeværnet kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet.

Retsgrundlag

Hjemmeværnslovens § 9, stk. 1-3, samt Cirkulære om hjemmeværnets distriktsudvalg §§ 2 og 3, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal indstilles som medlem af Hjemmeværnets Distriktsudvalg Københavns Vestegn Syd har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


27. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Hvidovre Gymnasium & HF

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem til bestyrelsen for Hvidovre Gymnasium & HF.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem til bestyrelsen for Hvidovre Gymnasium & HF for perioden fra 1. maj 2018 til og med 30. maj 2022.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem til bestyrelsen for Hvidovre Gymnasium & HF:

Anders Liltorp (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem til bestyrelsen for Hvidovre Gymnasium & HF.

Hvidovre Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hvidovre Kommune.

1 medlem vælges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Det er i den forbindelse praksis, at beliggenhedskommunen vælger en repræsentant til institutionens bestyrelse. Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge 1 medlem til bestyrelsen for Hvidovre Gymnasium & HF.

Personer der er involveret i udlejning af ejendom til Hvidovre Gymnasium & HF kan ikke vælges til bestyrelsen herfor, med mindre der er tale om udlejning af uvæsentligt omfang.

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg af kommunalbestyrelser har været afholdt.

Retsgrundlag

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. §§ 16, stk. 3 og 17, nr. 1-4, samt Vedtægt for Hvidovre Gymnasium & HF § 1, § 4, stk. 2 og § 6, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af bestyrelsen for Hvidovre Gymnasium & HF har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


28. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for HF & VUC København Syd

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem til bestyrelsen for HF & VUC København Syd.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem til bestyrelsen for HF & VUC København Syd for perioden fra 1. maj 2018 til og med 30. april 2022.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem til bestyrelsen for HF & VUC København Syd:

Vagn Majland

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem til bestyrelsen for HF & VUC København Syd.

HF & VUC København Syd er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hvidovre Kommune.

1 medlem vælges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Det er i den forbindelse praksis, at beliggenhedskommunen vælger en repræsentant til institutionens bestyrelse. Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge 1 medlem til bestyrelsen for HF & VUC København Syd.

Personer der er involveret i udlejning af ejendom til HF & VUC København Syd kan ikke vælges til bestyrelsen herfor, med mindre der er tale om udlejning af uvæsentligt omfang.

Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt

Retsgrundlag

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. §§ 16, stk. 3 og 17, nr. 1-4, samt Vedtægt for HF & VUC København Syd § 1, § 4, stk. 2, nr. 1 og § 6, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af bestyrelsen for HF & VUC København Syd har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


29. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Hvidovre Produktionsskole

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer til bestyrelsen for Hvidovre Produktionsskole.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 2 medlemmer til bestyrelsen for Hvidovre Produktionsskole for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen for Hvidovre Produktionsskole:

Kenneth F. Christensen (A)

Charlotte H. Larsen (O)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer til bestyrelsen for Hvidovre Produktionsskole.

Hvidovre Produktionsskole er en selvejende institution med vedtægter godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Personer der er involveret i udlejning af ejendom til Hvidovre Produktionsskole kan ikke vælges til bestyrelsen herfor, med mindre der er tale om udlejning af uvæsentligt omfang.

Personer der er medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform kan ikke vælges til bestyrelsen herfor.

Funktionsperioden for medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen skal være sammenfaldende med Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Hvidovre Produktionsskole tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Undervisningstilbuddet er ikke formelt kompetencegivende.

Retsgrundlag

Produktionsskolelovens § 6, stk. 1-4, samt Vedtægter for Hvidovre Produktionsskole § 6.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af bestyrelsen for Hvidovre Produktionsskole har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


30. Indstilling af 1 medlem til bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal indstille 1 medlem til bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at indstille 1 medlem til bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen indstillede følgende medlem til bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S:

Mikkel Dencker (O)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal indstille 1 medlem til bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S.

Bestyrelsen udgøres af 8-12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf hver af aktionærerne indstiller 1 medlem. Der er 8 aktionærer i HOFOR Vand Holding A/S.

HOFOR Vand Holding A/S’ formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed, samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder. HOFOR Vand Holding A/S skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

Ejerkommunerne er på generalforsamlingen forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater fra de øvrige ejerkommuner.

Retsgrundlag

Vedtægter for HOFOR Vand Holding A/S, 2.1 og 9.1, samt Ejeraftalen, HOFOR Vand Holding A/S, punkt 8.1.2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal indstilles som medlem til bestyrelsen for HOFOR vand Holding A/S har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


31. Indstilling af 1 medlem af bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal indstille 1 medlem til bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at indstille 1 medlem til bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen indstillede følgende medlem til bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S:

Mikkel Dencker (O)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal indstille 1 medlem til bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S.

Bestyrelsen udgøres af 6-12 generalforsamlingsvalgte

bestyrelsesmedlemmer, hvoraf hver af aktionærerne indstiller 1 medlem. Der er 8 aktionærer i HOFOR Spildevand Holding A/S.

HOFOR Spildevand Holding A/S’ formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed, samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder. HOFOR Spildevand Holding A/S skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed effektivt under hensyn til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

Ifølge ejeraftalen vil det være hensigtsmæssigt, hvis Hvidovre Kommune indstiller samme person, som er vælges til bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S. Ejerkommunerne er på generalforsamlingen forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater fra de øvrige ejerkommuner.

Retsgrundlag

Vedtægter for HOFOR Spildevand Holding A/S, 2.1 og 9.1, samt Ejeraftalen, HOFOR Spildevand Holding A/S, punkt 9.1.2 og 9.1.3.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal indstilles som medlem til bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


32. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for I/S Amager Ressourcecenter, samt valg af 3 delegerede til generalforsamlingen

Beslutningstema

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 3 delegerede til generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
 1. at vælge 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for I/S Amager Ressourcecenter for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende delegerede til generalforsamlingen:

Steen Ørskov Larsen (C)

Kristina E. Young (H)

Torben Nowicki Rasmussen (V)

Ad 2. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem og suppleant til bestyrelsen for I/S Amager Ressourcecenter:

Steen Ørskov Larsen (C)

Suppleant Helle M. Adelborg (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 3 delegerede til generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter, samt vælge 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for I/S Amager Ressourcecenter.

I/S Amager Ressourcecenter, som omdanner affald til energi, næringsstoffer og nye materialer, omtales også som ”ARC”.

De delegerede til generalforsamlingen vælges for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Bestyrelsesmedlemmet skal være delegeret til generalforsamlingen. Suppleanten for bestyrelsesmedlemmet bør derfor ligeledes være delegeret til generalforsamlingen.

Retsgrundlag

Vedtægt I/S Amager Ressourcecenter § 8, stk. 1 og § 10, stk. 1-3.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af bestyrelsen for I/S Amager Ressourcecenter, og stedfortræder for dette medlem, samt delegerede, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


33. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem og suppleant til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S:

Steen Ørskov Larsen (C), Suppleant Finn Gerdes (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S.

HMN Naturgas I/S er et fælleskommunalt interessentskab, der ejes af 32 kommuner i Hovedstadsområdet og 25 kommuner i Midt- og Nordjylland.

HMN Naturgas I/S’ formål er at forestå ledelse og drift af naturgasaktiviteter, herunder distribution af naturgas, anlæg og drift af distributionsnet, salg af naturgas m.v.

Funktionsperioden for repræsentantskabet svarer til den kommunale

valgperiode.

Retsgrundlag

Vedtægter for HMN Naturgas I/S § 2, stk. 1 og § 6, stk. 2-5.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S, og suppleant for dette medlem, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


34. Indstilling af 1 medlem til bestyrelsen for BIOFOS HOLDING A/S

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal indstille 1 medlem til bestyrelsen for BIOFOS HOLDING A/S.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at indstille 1 medlem til bestyrelsen for BIOFOS HOLDING A/S.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen indstillede følgende medlem til BIOFOS HOLDING A/S:

Finn Gerdes (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal indstille 1 medlem til bestyrelsen for BIOFOS HOLDING A/S.

Bestyrelsen udgøres af 15 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. De 15 kommuner, der er ultimative aktionærer i BIOFOS HOLDING A/S, har ret til hver at indstille ét bestyrelsesmedlem.

BIOFOS HOLDING A/S’ formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder.

BIOFOS HOLDING A/S ejer blandt andet datterselskabet BIOFOS A/S, der tager sikker hånd om det brugte vand fra omkring 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet. Spildevand fra 15 kommuner ledes til de tre renseanlæg i BIOFOS: Renseanlæg Lynetten, Renseanlæg Avedøre og Renseanlæg Damhusåen. Her renses det, før det ledes ud i Øresund eller Køge Bugt.

BIOFOS HOLDING A/S ejer desuden datterselskaberne BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S og BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S.

Alle bestyrelsesmedlemmer i BIOFOS HOLDING A/S skal ligeledes blive/være bestyrelsesmedlemmer i alle BIOFOS HOLDING A/S’ datterselskaber.

Retsgrundlag

Vedtægter BIOFOS HOLDING A/S (”SELSKABET”), punkt 2.1, 9.1 og 10.1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal indstilles som medlem til bestyrelsen for BIOFOS HOLDING A/S har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


35. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 10 medlemmer af repræsentantskabet, for FD Hvidovre AMBA (fjernvarmedistributionsselskab)

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen, godkende repræsentation, samt vælge 10 medlemmer af repræsentantskabet, for FD Hvidovre AMBA.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for FD Hvidovre AMBA for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
 1. at godkende at Hvidovre Kommune lader sig repræsentere ved

10 medlemmer, der afgiver stemme på vegne af samtlige kommunale aftagersteder, der er andelshavere.

 1. at vælge 10 medlemmer af repræsentantskabet for FD Hvidovre AMBA for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for FD Hvidovre AMBA:

Jens Bak, Suppleant Morten Jensen

Peter Dencker, Suppleant Rene Langhorn (O)

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer af repræsentantskabet for FD Hvidovre AMBA:

Per Holm

Morten Jensen

Allan F. Jensen

Ann-Mari Lundbæk Lauritsen

Morten Høyby Frederiksen

Ivan Fogtmann

Jimmy Jensen

Anette Farnø Skourup

Susanne Wad Leth

Frank Løber

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen, godkende repræsentation, samt vælge 10 medlemmer af repræsentantskabet, for FD Hvidovre AMBA.

FD Hvidovre AMBA omtales ligeledes under navnet Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a.

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med indretningen og driften af kollektive varmeforsyningsanlæg.

Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Hvidovre i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning, køling og/eller forsyning med varmt vand.

Hvidovre Kommune vælger 2 bestyrelsesmedlemmer, der har sæde i

bestyrelsen i Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Kommunalbestyrelsen skal ydermere vælge 2 suppleanter. Kommunalbestyrelsen skal selv fastlægge disse 2 suppleanters funktionsperiode, der kan være den samme som Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Administrationen indstiller, at valget af 2 suppleanter tidsbegrænses til perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021, da dette således vil følge Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Hvidovre Kommune kan vælge at lade sig repræsentere ved hvert enkelt kommunalt aftagersted, der er andelshaver, eller at lade sig repræsentere ved maksimalt 10 medlemmer, der afgiver stemmer på vegne af samtlige kommunale aftagersteder, der er andelshavere. Administrationen indstiller, at Hvidovre Kommune lader sig repræsentere ved 10 medlemmer, der afgiver stemme på vegne af samtlige kommunale aftagersteder, der er andelshavere, da Hvidovre Kommune på nuværende tidspunkt er repræsenteret således.

Retsgrundlag

Vedtægter for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a. §§ 1.1, 2.1, 6.6, 7.1 og 7.2, samt varmeforsyningsloven § 25, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlem af bestyrelsen for FD Hvidovre AMBA, og suppleanter for disse medlemmer, samt medlemmer af repræsentantskabet for FD Hvidovre AMBA, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


36. Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer og stedfortrædere til bestyrelsen for Vestegnenes Kraftvarmeselskab I/S:

Anders Liltorp (A), Stedfortræder Finn Gerdes (A)

Steen Ørskov Larsen (C), Stedfortræder Lisa Skov (C)

Kristina E. Young (H), Stedfortræder Arne Beck (H)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S.

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S forkortes VEKS.

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S’ formål er, inden for det af interessentkommunerne omfattede område, at nyttiggøre den varme fra kraftvarmeværkerne, som opstår ved værkernes produktion af el samt anden overskudsvarme fra affaldsforbrænding og større industrivirksomhed m.v., og varmen fra lokale varmeværker - til fremme af den mest samfundsøkonomiske og forbrugerøkonomiske anvendelse af varmen til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, samt bygningers komfortkøling m.v.

Vestegnens Kraftvarmeselskabs I/S består af 12 interessentkommuner.

Valget sker i forbindelse med de konstituerende møder i interessentkommuners kommunalbestyrelser umiddelbart efter et kommunalbestyrelsesvalg.

Retsgrundlag

Vedtægter for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S § 8, stk. 1 og 4-5.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlem af bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab A/S, og stedfortrædere for disse medlemmer, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


37. Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A.

Beslutningstema

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2019.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem og stedfortræder til bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A:

Bjarne Fortner

Suppleant Rene Langhorn (O)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A.

REBÆK SØPARK A.M.B.A. omtales ligeledes under navnet Fjernvarmedistributionsselskabet Rebæk Søpark A.m.b.a.

Selskabets formål er at vedligeholde og drive distributionsledninger til forsyning af samtlige andelshaveres/aftageres ejendomme med varme købt af HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB AMBA. Distributionsselskabet skal forsyne samtlige andelshavere/aftagere med varmeressourcer i et omfang, der sætter disse i stand til at forsyne deres respektive forbrugere med varme, varmt brugsvand og eventuel procesenergi.

Valgperioden er 2 år. Den kommende valgperiode starter den 1. januar 2018.

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med indretningen og driften af kollektive varmeforsyningsanlæg.

Retsgrundlag

Vedtægter for Fjernvarmedistributionsselskabet Rebæk Søpark A.m.b.a. §§ 2 og 15, samt varmeforsyningsloven § 25, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af bestyrelsen for REBÆK SØPARK A.M.B.A, og stedfortræder for dette medlem, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


38. Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen for Avedøre Fjernvarme

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen for Avedøre Fjernvarme.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen for Avedøre Fjernvarme for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem og stedfortræder til bestyrelsen for Avedøre Fjernvarme:

Erik Frølund Thomsen

Suppleant Morten Jensen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til bestyrelsen for Avedøre Fjernvarme.

Avedøre Fjernvarme omtales ligeledes under navnet Avedøre Fjernvarme

a.m.b.a. og Fjernvarmedistributionsselskabet Avedøre Stationsby a.m.b.a.

Selskabets formål er, at vedligeholde og drive distributionsledninger til forsyning af samtlige andelshaveres/varmeaftageres ejendomme med varme, købt af HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB AMBA. Herunder at anlægge nødvendige egne varmeproduktionsanlæg og ledninger til

kunder i forsyningsområdet. Selskabet skal forsyne samtlige andelshavere/varmeaftagere med varmeressourcer i et omfang, der sætter disse i stand til at forsyne deres respektive forbrugere med varme, varmt brugsvand og eventuel procesenergi.

Repræsentanten for Hvidovre Kommune vælges for en 4-årig periode, svarende til Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med indretningen og driften af kollektive varmeforsyningsanlæg.

Retsgrundlag

Vedtægter for Avedøre Fjernvarme a.m.b.a. §§ 1, 2 og 14, samt varmeforsyningsloven § 25, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af bestyrelsen for Avedøre Fjernvarme, og stedfortræder for dette medlem, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


39. Valg af 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til bestyrelsen for HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB AMBA

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til bestyrelsen for HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB AMBA.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til bestyrelsen for HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB AMBA for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer og stedfortrædere til bestyrelsen for HVIDOVRE FJERNEVARMESELSKAB AMBA:

Anders Liltorp (A), Stedfortræder Lars Andersen

Ivan Fogtmann, Stedfortræder Rene Langhorn (O)

Gert Krogstad Nielsen, Stedfortræder Frank Løber

Jens Hummelmose, Stedfortræder Torben Nowicki Rasmussen (V)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til bestyrelsen for HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB AMBA.

Selskabets formål er dels ved køb af varme fra ”Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S” og fra de i kommunen etablerede distributionsselskaber og dels ved anlæg og drift af egne fjernvarmeværker, at forsyne distributionsselskaberne med varmeressourcer i et omfang, der sætter disse distributionsselskaber i stand til at forsyne deres respektive forsyningsområder med varme, varmt brugsvand og procesenergi.

4 medlemmer og 4 stedfortrædere til bestyrelsen for HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB AMBA vælges for Kommunalbestyrelsens

Valgperiode.

Retsgrundlag

Vedtægter for HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB AMBA §§ 2 og 12.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlem af bestyrelsen for HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB AMBA, og stedfortræder for disse medlemmer, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


40. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem til bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem til bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2019.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem til bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme:

Finn Gerdes (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem til bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme.

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme er en forening, der ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen – kommende periode fra 1. januar 2018. 3 medlemmer vælges af generalforsamlingen, 1 medlem vælges af Kommunalbestyrelsen, og 1 medlem af Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme.

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med indretningen og driften af kollektive varmeforsyningsanlæg.

Retsgrundlag

Vedtægter for FJERNVARMECENTRALEN AVEDØRE HOLME § 9.1, samt varmeforsyningslovens § 25, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


41. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem og suppleant til bestyrelsen for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme:

Finn Gerdes (A)

Suppleant Helle M. Adelborg (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme.

Pumpe- og Digelaget Avedøre Holmes formål er at sikre det inddæmmede og tørlagte areal af søterritoriet ud for Avedøre Holme mod vandindtrængen og manglende afvanding.

Valg sker for en periode på 4 år fra 1. januar 2018.

Retsgrundlag

Vedtægter for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme § 1, stk. 1, § 4, stk. 1 og § 10 stk. 1-2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af bestyrelsen for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme, og suppleant for dette medlem, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


42. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Strandparken I/S

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Strandparken I/S.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Strandparken I/S for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem og suppleant til bestyrelsen for Strandparken I/S:

Helle M. Adelborg (A)

Suppleant Finn Gerdes (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Strandparken I/S.

Strandparken I/S står for driften af et 7 km. langt strandområde; Strandparken ved Køge Bugt.

Strandparken I/S er ejet af interessenterne Brøndby Kommune, Ishøj Kommune, Hvidovre Kommune, Greve Kommune og Vallensbæk Kommune, der hver har et medlem i bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for 4 år ad gangen, således at valgperioden svarer til den kommunale valgperiode.

Retsgrundlag

Vedtægter for STRANDPARKEN I/S § 5.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af bestyrelsen for Strandparken I/S, og suppleant for dette medlem, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


43. Valg af 1 stedfortræder for borgmester til KL's repræsentantskab

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 stedfortræder for borgmester til KL’s repræsentantskab.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 stedfortræder for borgmester til KL’s repræsentantskab for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende stedfortræder for borgmester til KL’s repræsentantskab:

Mikkel Dencker (O)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 stedfortræder for borgmester til KL’s repræsentantskab.

KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

KL’s repræsentantskab består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmestrene til KL’s repræsentantskab.

Administration indstiller til at valget sker for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2017, da dette således følger Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Retsgrundlag

KL’s love af 2006 § 13, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være stedfortræder for borgmester til KL’s repræsentantskab har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


44. Valg af 1 stedfortræder for borgmester til Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 stedfortræder for borgmester til Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 stedfortræder for borgmester til Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. august 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende stedfortræder for borgmester til Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi:

Mikkel Dencker (O)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 1 stedfortræder for borgmester til Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi.

I Københavns Vestegns Politi er der oprettet kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter.

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

Retsgrundlag

Retsplejelovens § 111, stk. 1-2 og stk. 5 og § 112, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være stedfortræder for borgmester til Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


45. Valg af 1 stedfortræder for borgmester til Vestegnens Kulturinvesteringsråd

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 stedfortræder for borgmester til Vestegnens Kulturinvesteringsråd.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 stedfortræder for borgmester til Vestegnens Kulturinvesteringsråd for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende stedfortræder for borgmester til Vestegnens Kulturinvesteringsråd:

Maria Durhuus (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 stedfortræder for borgmester til Vestegnens Kulturinvesteringsråd.

Med udgangspunkt i Vestegnens historie og identitet er det Vestegnens Kulturinvesteringsråds formål at udvikle og fremme oplevelsesøkonomi

som et vigtigt fremtidigt aktivitetsområde for Vestegnen for derved at skabe vækst, liv og turisme på Vestegnen og bidrage til at profilere Vestegnen som helhed såvel nationalt som internationalt.

Vestegnens Kulturinvesteringsråd er et samarbejde mellem de seks kommuner Albertslund Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup, Ishøj Kommune, Rødovre Kommune og Vallensbæk Kommune.

Administrationen indstiller, at valget sker for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021, da dette således følger Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Retsgrundlag

Vedtægter for Vestegnens Kulturinvesteringsråd § 3 og § 4, stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være stedfortræder for borgmester til Vestegnens Kulturinvesteringsråd har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


46. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer og suppleanter til organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken:

Vagn Majland, Suppleant Frank Toftedahl Christensen

Ivan Fogtmann, Suppleant Marianne Hviid

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken.

Andelsboligforeningen Frydenhøjparken har til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri.

Borgmester/formand for Økonomiudvalget, hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer i Hvidovre Kommune er henlagt, og ansatte i Center for Politik og Ledelse, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i Hvidovre Kommune, kan ikke udpeges som medlemmer af organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken.

Organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken består af 7 medlemmer inklusive formanden herfor.

Samtidig med valg af medlemmer vælges suppleanter for disse.

Kommunalbestyrelsen tilbydes at vælge 2 medlemmer til organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken.

I tilfælde af, at Kommunalbestyrelsen ønsker at vælge 2 medlemmer, skal medlemmerne til organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken være kommunalbestyrelsesmedlemmer, men må ikke være borgmester/formand for Økonomiudvalget eller ansatte i Center for Politik og Ledelse.

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken, for at sikre Hvidovre Kommune indflydelse heri.

Administration indstiller, at valget sker for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021, da dette således følger Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 11, stk. 2 og § 14, samt Vedtægter for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken § 2, stk. 1 og § 13, stk. 1 og 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlem af organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken, og suppleanter for disse medlemmer, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


47. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for Hvidovre Hospitals Kollegium

Beslutningstema

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

1.at vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for

Hvidovre Hospitals Kollegium for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen for Hvidovre Hospitals Kollegium:

Leif Lindhart Nielsen, Suppleant Tina Nordahl Jensen

Michael Peter Sabroe, Suppleant Jimmy Jensen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for Hvidovre Hospitals Kollegium.

Personerne der vælges må ikke være uddannelsessøgende.

Hvidovre Hospitals Kollegium er fra 1972 med 296 værelser.

Valget gælder for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Retsgrundlag

Vedtægter for Hvidovre Hospitals Kollegium § 4, stk. 1-9.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af bestyrelsen for Hvidovre Hospitals Kollegium, og suppleanter for disse medlemmer, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


48. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for Rebæk Søpark Kollegiet

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for Rebæk Søpark Kollegiet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for Rebæk Søpark Kollegiet for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Rebæk Søpark Kollegiet:

Ann-Mari Lundbæk Lauritsen, Suppleant Mette R. Olsen

Marianne Hviid, Suppleant Bjarne Fortner

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for Rebæk Søpark Kollegiet.

Personerne der vælges må ikke være uddannelsessøgende.

Rebæk Søpark Kollegiet er fra 1977 med 361 værelser.

Valget følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Retsgrundlag

Vedtægter for Rebæk Søpark Kollegiet § 4, stk. 1-9.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af bestyrelsen for Rebæk Søpark Kollegiet, og suppleanter for disse medlemmer, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


49. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem og suppleant til bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren:

Steen Ørskov Larsen (C), Suppleant Lisa Skov

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren.

Det af Kommunalbestyrelsen valgte medlem og suppleant vælges for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Retsgrundlag

Vedtægter for ”Grundejerforeningen Avedørelejren” § 6, 6.1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren, og suppleant for dette medlem, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


50. Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Integrationsrådet

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Integrationsrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Integrationsrådet for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer og stedfortrædere til Integrationsrådet:

Yasir Iqbal (A), Stedfortræder Lars G. Jensen (A)

Charlotte Munch (V), Stedfortræder Torben Nowicki Rasmussen (V)

Mogens Leo Hansen (Ø), Stedfortræder Kristina E. Young (H)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Integrationsrådet.

Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almene integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af Kommunalbestyrelsen.

Integrationsrådet kan ved egen drift afholde dialogmøder og arrangementer eller deltage i lignende, når Integrationsrådet finder det relevant og der er enighed herom.

Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Retsgrundlag

Integrationslovens § 42, stk. 1-4, samt Forretningsorden for Integrationsrådet § 1, § 2, stk. 1 og § 4, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Integrationsrådet, og stedfortrædere for disse medlemmer, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


51. Valg af 14 medlemmer og 14 suppleanter til Hvidovre Handicapråd

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 7 medlemmer og 7 suppleanter til Hvidovre Handicapråd - Heraf skal mindst 2 medlemmer og 2 suppleanter vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Kommunalbestyrelsen skal desuden vælge 7 medlemmer og 7 suppleanter til Hvidovre Handicapråd efter indstilling fra DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 7 medlemmer og 7 suppleanter til Hvidovre Handicapråd for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021 - Heraf vælge mindst 2 medlemmer og 2 suppleanter blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
 1. at vælge 7 medlemmer og 7 suppleanter til Hvidovre Handicapråd, efter indstilling fra DH Hvidovre, for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer og suppleanter til Hvidovre Handicapråd:

Benthe Viola Holm (A), Suppleant Lars G. Jensen

Charlotte H. Larsen (O), Suppleant Rene Langhorn

Lisa Skov (C), Suppleant Steen Ørskov Larsen

Kristina E. Young (H), Suppleant Arne Bech

Charlotte Munch (V), Suppleant Torben Nowicki Rasmussen

Centerchef Susanne Samuelsen

Centerchef Torben Tang Christensen

Ad 2. Kommunalbestyrelsen fulgte indstillingen fra DH Hvidovre med følgende medlemmer:

Jan Nielsen (Diabetesforeningen) – Suppleant: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

Anja Nielsen (Landsforeningen LEV) – Suppleant: Anni Knøsgaard

Kim Jørgensen (Scleroseforeningen) – Suppleant: Anni Knøsgaard (Scleroseforeningen)

Peter Røjgård (Dansk Blindesamfund) – Suppleant: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

Tina Berling (Landsforeningen for Autisme) – Suppleant: Anne Møller (Parkinsonforeningen)

Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV) – Suppleant: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden) – Suppleant: Anne Møller (Parkinsonforeningen)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 7 medlemmer og 7 suppleanter til Hvidovre Handicapråd - Heraf skal mindst 2 medlemmer og 2 suppleanter vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Kommunalbestyrelsen skal desuden vælge 7 medlemmer og 7 suppleanter til Hvidovre Handicapråd efter indstilling fra DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre.

Kommunalbestyrelsen har nedsat Hvidovre Handicapråd. Hvidovre Handicapråd rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Desuden hører Kommunalbestyrelsen Hvidovre Handicapråd over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Medlemmer af Hvidovre Handicapråd udpeges for en 4-årig periode, der følger den kommunale valgperiode.

Hvidovre Handicapråd består af i alt 14 medlemmer – heraf skal mindst 2 medlemmer være vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Og 7 medlemmer skal vælges efter indstilling fra DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre.

DH (Danske Handicaporganisationer), lokalafdeling Hvidovre, hedder DH Hvidovre.

DH Hvidovre har indstillet følgende 7 medlemmer og 7 suppleanter til Hvidovre Handicapråd for perioden fra den 1. januar 2018:

-Jan Nielsen (Diabetesforeningen) – Suppleant: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

-Anja Nielsen (Landsforeningen LEV) – Suppleant: Anni Knøsgaard

-Kim Jørgensen (Scleroseforeningen) – Suppleant: Anni Knøsgaard (Scleroseforeningen)

-Peter Røjgård (Dansk Blindesamfund) – Suppleant: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

-Tina Berling (Landsforeningen for Autisme) – Suppleant: Anne Møller (Parkinsonforeningen)

-Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV) – Suppleant: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund)

-Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden) – Suppleant: Anne Møller (Parkinsonforeningen)

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37 a, Vedtægter for Hvidovre Handicapråd § 2, stk. 1-2 og § 3, stk. 2, samt ligestillingslovens § 10 a.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Hvidovre Handicapråd, og suppleanter for disse medlemmer, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


52. Valg af 2 medlemmer og 3 stedfortrædere til Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Hvidovre Erhvervskontaktudvalg, samt 1 stedfortræder for borgmesters medlemskab af Hvidovre Erhvervskontaktudvalg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Hvidovre Erhvervskontaktudvalg for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
 1. at vælge 1 stedfortræder for borgmesters medlemskab af Hvidovre Erhvervskontaktudvalg for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer og stedfortrædere til Hvidovre Erhvervskontaktudvalg:

Niels Ulsing (F), Stedfortræder Kristina E. Young (H)

Charlotte Munch (V), Stedfortræder Torben Nowicki Rasmussen (V)

Ad 2. Kommunalbestyrelsen valgte stedfortræder for borgmesters medlemskab af Hvidovre Erhvervskontaktudvalg:

Kenneth F. Christensen (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge af 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Hvidovre Erhvervskontaktudvalg, samt 1 stedfortræder for Borgmesters medlemskab af Hvidovre Erhvervskontaktudvalg.

Hvidovre Erhvervskontaktudvalg er et samarbejdsforum mellem Kommunalbestyrelsen og det lokale erhvervsliv. Hvidovre Erhvervskontaktudvalgs formål er at arbejde aktivt for at forbedre den arbejds-, erhvervs- og uddannelsesmæssige udvikling i Hvidovre.

Borgmester er født medlem af Hvidovre Erhvervskontaktudvalg.

Medlemmerne skal have kendskab til erhvervslivet i Hvidovre.

Medlemmerne udpeges for fire år ad gangen sammenfaldende med Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Retsgrundlag

Vedtægter for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg §§ 1-2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Hvidovre Erhvervskontaktudvalg, og stedfortrædere for medlemmer heraf, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


53. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem til bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem til bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem til bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet:

Charlotte H. Larsen (O)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 1 medlem til bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet.

IværksætterKontaktpunktet er en forening, hvis formål - gennem koordination og optimering af den lokale iværksætterindsats i ni kommuner på Københavns Vestegns - er at øge antallet af nye levedygtige virksomheder, samt medvirke til at nye virksomheder udvikler sig til større virksomheder.

IværksætterKontaktpunktet ledes af en bestyrelse på ni personer, hvor hver deltagende kommune vælger en politisk repræsentant blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Administrationen indstiller til at valget sker for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021, da dette således følger Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Retsgrundlag

IværksætterKontaktpunktet Vedtægter §§ 1, 2 og 9.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


54. Valg af 3 medlemmer til Bedømmelsesudvalg for uddeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris

Beslutningstema

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 3 medlemmer til Bedømmelsesudvalg for uddeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til Bedømmelsesudvalget for uddeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris:

Benthe Viola Holm (A)

Anette Farnø Skourup

Mogens Leo Hansen (Ø)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer til Bedømmelsesudvalg for uddeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris.

Hvidovre Kommunes Sundhedspris oprettes til anerkendelse af en særlig sundhedsfremmende eller sygdomsforebyggende indsats for borgere i kommunen.

Sundhedsprisen uddeles én gang hvert andet år, i lige år, gældende fra 2009.

Den anerkendelsesværdige indsats skal være udover den eksisterende lovgivnings krav og intentioner. Aktiviteten skal medvirke til at sikre kvalitet i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde og skal medvirke til en mærkbar og betydelig sundhedsfremmende indsats i forhold til en eller flere grupper af kommunens borgere. Aktiviteten skal være konkret og handlingsorienteret og have positive konsekvenser for folkesundheden.

Funktionsperioden er sammenfaldende med Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Udvalget sammensættes på følgende måde:

1.       Borgmester, der er udvalgets formand.

2.       Formand for Social- og Sundhedsudvalget, som sundhedsspørgsmål hører under.

3.       3 medlemmer valgt af Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Regulativ for uddeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris, punkt 1 og 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Bedømmelsesudvalg for uddeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


55. Valg af 3 medlemmer til Udvalget til uddeling af Hvidovre Kommunes miljøpris

Beslutningstema

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 3 medlemmer til Udvalget til uddeling af Hvidovre Kommunes miljøpris for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til Udvalget til uddeling af Hvidovre Kommunes miljøpris:

Lise Rask

Kit Claudi

Karoline Cleemann

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer til Udvalget til uddeling af Hvidovre Kommunes miljøpris.

Miljøprisen oprettes til anerkendelse af en særlig forureningsbegrænsende eller miljøbevarende indsats i Hvidovre Kommune. Den anerkendelsesværdige indsats skal ligge ud over lovgivningens krav og intentioner. Aktiviteten skal medvirke til at sikre kvaliteter i omgivelserne af betydning for menneskers hygiejniske og

rekreative levevilkår eller skal medvirke til at bevare et alsidigt dyre- og planteliv.

Funktionsperioden er sammenfaldende med Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Udvalget sammensættes på følgende måde:

1.       Borgmesteren, som er udvalgets formand

2.       Formanden for det udvalg, hvorunder miljøspørgsmål hører

3.       3 medlemmer valgt af Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Regulativ for uddeling af Hvidovre Kommunes Miljøpris, punkt 1 og 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Udvalget til uddeling af Hvidovre Kommunes miljøpris har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


56. Valg af 2 medlemmer til Præmieringsudvalget

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer til Præmieringsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 2 medlemmer til Præmieringsudvalget for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til Præmieringsudvalget:

Rene Langhorn (O)

Charlotte Munch (V)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer til Præmieringsudvalget.

Præmieringsudvalgets opgave er præmiering af bygninger m.v. i Hvidovre Kommune.

Præmieringsudvalget består af følgende medlemmer:

-Borgmester, som er Præmieringsudvalgets formand,

-2 medlemmer valgt af Kommunalbestyrelsen,

-3 medlemmer udpeget af ”Danske Arkitekters Landsforbund/Akademisk Arkitektforening”,

-3 embedsmænd, herunder kommunaldirektør og direktør, uden stemmeret.

Retsgrundlag

Regulativ for præmiering af bygninger m.v. i Hvidovre Kommune § 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Præmieringsudvalget har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


57. Valg af 1 medlem til Bedømmelsesudvalget for uddeling af Integrationsprisen

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem til Bedømmelsesudvalget for uddeling af Integrationsprisen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem til Bedømmelsesudvalget for uddeling af Integrationsprisen for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem til Bedømmelsesudvalget for uddeling af Integrationspris:

Anette Farnø Skourup

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem til Bedømmelsesudvalget for uddeling af Integrationsprisen.

Bedømmelsesudvalget for uddeling af Integrationsprisen sammensættes på følgende måde:

Borgmester, som er formand for udvalget,

formand for Integrationsrådet,

1 medlem valgt af Kommunalbestyrelsen, og

2 medlemmer af Integrationsrådet.

Funktionsperioden er sammenfaldende med Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Retsgrundlag

Regulativ for uddeling af Integrationsprisen, Hvidovre Kommune, punkt 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af Bedømmelsesudvalget for uddeling af Integrationsprisen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


58. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for Teater Vestvolden, Egnsteater i Hvidovre

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer til bestyrelsen for Teater Vestvolden, Egnsteater i Hvidovre.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 3 medlemmer til bestyrelsen for Teater Vestvolden, Egnsteater i Hvidovre for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen for Teater Vestvolden, Egnsteater i Hvidovre:

Ole Bested

Pia Holleufer

Marie-Louise Jørgensen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer til bestyrelsen for Teater Vestvolden, Egnsteater i Hvidovre.

Personer der er medlem af bestyrelsen for Teater Vestvolden, Egnsteater i Hvidovre, må ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal have en særlig interesse for teaterforhold.

Bestyrelsen udpeges for en periode svarende til den kommunale valgperiode.

Teateret er en selvejende institution, hvis formål er at skabe, producere og opføre professionelle teaterforestillinger til børn, unge og voksne og således give borgerne i Hvidovre Kommune et mangfoldigt professionelt teater- og scenekunst tilbud.

Institutionen administreres efter scenekunstlovens bestemmelser i henhold til de til enhver tid af Kulturministeriets udsendte bekendtgørelser om egnsteatre.

Retsgrundlag

Vedtægter for den selvejende institution, Teater Vestvolden (vedtægter der træder i kraft 1. januar 2018) § 3, pkt. 3.1.1 og 3.2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlem af bestyrelsen for Teater Vestvolden, Egnsteater i Hvidovre har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


59. Valg af formand samt 2 øvrige medlemmer til bestyrelsen for Cirkusmuseet

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge en formand samt 2 øvrige medlemmer til bestyrelsen for Cirkusmuseet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge en formand til bestyrelsen for Cirkusmuseet for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
 1. at vælge 2 øvrige medlemmer til bestyrelsen for Cirkusmuseet for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende formand til bestyrelsen for Cirkusmuseet:

Maria Durhuus (A)

Ad 2. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen for Cirkusmuseet:

Niels Ulsing (F)

Steen Ørskov Larsen (C)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge en formand samt 2 øvrige medlemmer til bestyrelsen for Cirkusmuseet. Formanden skal være en person, der er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Cirkusmuseets samling er Nordeuropas største af sin art. Den består af over 110.000 forskellige effekter, heriblandt mange tusinde billeder og plakater, kostumer og rekvisitter, personlige notesbøger, cirkusprogrammer samt avisudklip. Cirkusmuseets samlinger rummer således både materiale med relation til blandt andet akrobater, jonglører, domptører, klovne, tryllekunstnere, illusionister, gøglere, knyster, musikere, sangere, skuespillere og dansere. Fokus er på danske artister og cirkus.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for perioder på 4 år. Perioden skal følge den kommunale valgperiode.

Retsgrundlag

Vedtægterne for Cirkusmuseet § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlem af bestyrelsen for Cirkusmuseet, herunder formand for denne bestyrelse, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


60. Valg af 1 medlem og 1 stedfortræder til repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem og stedfortræder til repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia:

Finn Gerdes (A), Stedfortræder Helle M. Adelborg (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia.

Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver af de deltagende kommuner.

Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune, har et samlet trafikselskab; Trafikselskabet Movia, der dækker de to regioners geografiske område, bortset fra Bornholm.

Selskabets formål er i overensstemmelse med reglerne i Lov om trafikselskaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område:

- Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel,

- fastsættelse af takster og billetteringssystemer,

- koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik,

- individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, og

- privatbaner.

Valg til repræsentantskabet sker for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Retsgrundlag

Vedtægt for Trafikselskabet Movia gældende fra 1. januar 2016 §§ 1-2 og 7-8.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia, og stedfortræder for dette medlem, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


61. Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere m.fl. til bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole.

Kommunalbestyrelsen skal desuden vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, efter forslag fra de stedlige organisationer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
 1. at vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, efter forslag fra de stedlige organisationer for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer og stedfortrædere til bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole:

Kenneth F. Christensen (A), Stedfortræder Lars G. Jensen (A)

Charlotte H. Larsen (O), Stedfortræder Rene Langhorn (O)

Sara Benzon (F), Stedfortræder Niels Ulsing (F)

Ad 2. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole fra organisationer:

Tove Svejstrup Christensen, uddannelseschef, Mekanik, Transport og Aviation

Ole Bested, systemkonsulent, Center for Samfundsvidenskabelig IT

Lene Korkmaz, A-kasseleder i 3F, Chaufførernes Fagforening

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole.

Kommunalbestyrelsen skal desuden vælge 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, efter forslag fra de stedlige organisationer.

De stedlige organisationer har fremsat forslag om, at Kommunalbestyrelsen vælger 3 medlemmer til bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole blandt følgende personer:

-Tove Svejstrup Christensen, uddannelseschef, Mekanik, Transport og Aviation,

-Ole Bested, systemkonsulent, Center for Samfundsvidenskabelig IT, samt

-Lene Korkmaz, A-kasseleder i 3F, Chaufførernes Fagforening.

De stedlige organisationer har ikke fremsat forslag om, at Kommunalbestyrelsen vælger 3 stedfortrædere.

Valgperioden for de af Kommunalbestyrelsen valgte medlemmer og stedfortrædere følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Retsgrundlag

Ungdomsskolelovens § 7, stk. 1, samt Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole §§ 2 og 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskoles, og stedfortrædere for disse medlemmer, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


62. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Hvidovre Musikskole

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for Hvidovre Musikskole.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem og 1 suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for Hvidovre Musikskole for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem og suppleant til bestyrelsen for Hvidovre Musikskole:

Kenneth F. Christensen (A), Suppleant Lars G. Jensen (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem og 1 suppleant blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for Hvidovre Musikskole.

Hvidovre Musikskole har til formål:

-gennem udvikling af elevernes kreative evner indenfor musikalsk udtryk at skabe forudsætning for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet

- at bibringe den enkelte elev instrumentale færdigheder/vokalfærdigheder, der dels skaber forudsætninger for fælles musiceren, dels er et redskab til personlig musikalsk udfoldelse

- gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab

- at virke til fremme af det lokale musikmiljø.

Valget sker for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Retsgrundlag

Musikskolelovens §§ 3 a-3 b, samt Hvidovre Musikskoles Vedtægter §§ 2 og 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af bestyrelsen for Hvidovre Musikskole, og suppleant for dette medlem, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


63. Valg af 1 medlem til valgbestyrelsen på hver af Hvidovre Kommunes ni folkeskoler og en central kommunal koordinator

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem til valgbestyrelsen på hver af Hvidovre Kommunes ni folkeskoler. Der skal desuden vælges en central kommunal koordinator i denne sammenhæng.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem til valgbestyrelsen på hver af Hvidovre Kommunes følgende ni folkeskoler for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021:
   1. Avedøre Skole,
   2. Dansborgskolen,
   3. Engstrandskolen,
   4. Frydenhøjskolen,
   5. Gungehusskolen,
   6. Holmegårdsskolen,
   7. Langhøjskolen,
   8. Præstemoseskolen og
   9. Risbjergskolen.
 1. at vælge konsulent i Center for Skole og Uddannelse, Line Berthelsen som central kommunal koordinator i sammenhæng med valgbestyrelserne på Hvidovre Kommunes ni folkeskoler.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem til valgbestyrelsen på hver af Hvidovre Kommunes ni folkeskoler:

Avedøre skole: Liselotte Rasmussen

Dansborgskolen: Lisa Skov (C)

Engstrandskolen: Karoline Cleemann

Frydenhøjskolen: Kenneth F. Christensen (A)

Gungehusskolen: Marianne Rosenkvist

Holmegårdsskolen: Bent Roldgaard

Langhøjskolen: Lars G. Jensen (A)

Præstemoseskolen: Charlotte H. Larsen (O)

Risbjergskolen: Benthe Viola Holm (A)

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem til valgbestyrelsen på hver af Hvidovre Kommunes ni folkeskoler.

Der skal desuden vælge en central kommunal koordinator i sammenhæng med valgbestyrelserne på Hvidovre Kommunes ni folkeskoler.

Kompetencen til at vælge en central kommunal koordinator i sammenhæng med valgbestyrelserne på Hvidovre Kommunes ni folkeskoler er tillagt Børne- og Undervisningsudvalget.

Administration indstiller, at Kommunalbestyrelsen vælger en central kommunal koordinator i sammenhæng med valgbestyrelserne på Hvidovre Kommunes ni folkeskoler, da dette sikrer at denne er valgt til 1. januar 2018 og er valgt samtidig med medlemmerne til valgbestyrelserne på Hvidovre Kommunes folkeskoler.

De enkelte valgbestyrelser har hver ansvaret for gennemførelsen af valget til skolebestyrelse på den enkelte skole.

Den centrale kommunale koordinator påser, at skolebestyrelsesvalgene på Hvidovre Kommunes ni folkeskoler gennemføres efter de regler, der er godkendt af skolebestyrelserne og Kommunalbestyrelsen.

Hvervet som central kommunal koordinator er hidtil blevet varetaget af en ansat i Center for Skole og Uddannelse.

Valget af 1 medlem til valgbestyrelsen på hver af Hvidovre Kommunes ni folkeskoler og en central kommunal koordinator i denne sammenhæng sker hvert 4. år.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 § 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der vælges som medlemmer til valgbestyrelserne på hver af Hvidovre Kommunes ni folkeskoler, samt som central kommunal koordinator i denne sammenhæng, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


64. Valg af 13 medlemmer og 13 stedfortrædere til forældrebestyrelserne for de selvejende daginstitutioner og klubber

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 13 medlemmer og 13 stedfortrædere til forældrebestyrelserne for 13 selvejende daginstitutioner og klubber.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til forældrebestyrelsen på hver af følgende 13 selvejende institutioner for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021:

1.Frelsens Hær Børneinstitution Kastanjehuset og Solgården,

2.Børnehuset Rosenhøj,

3.Bredalsparkens Børnehave 1,

4.Børnehaven Brostykkevej,

5.Børnehavehuset Hvidovregade,

6.Børnehaven Lodsvej,

7.Strandmarkens Børnehave,

8.Børnehuset Willer,

9.Børneinstitutionen Strandhuset,

10.Børnehuset Ærtebjerg,

11.Danalund Ungdomshus,

12.Køgevejens Børne- og Ungdomshus, og

13.Byggelegepladsen Regnbuen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen uddelegerede kompetencen til afgørelse i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 13 medlemmer og 13 stedfortrædere til forældrebestyrelserne for 13 selvejende daginstitutioner og klubber.

Kommunalbestyrelsen skal til hver af de i indstillingen nævnte selvejende daginstitutioner og klubber, der er selvejende institutioner, vælge 1 medlem og 1 stedfortræder til forældrebestyrelsen.

Retsgrundlag

Vedtægterne for hver af de i indstillingen nævnte 13 selvejende institutioner.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der vælges som medlemmer, og stedfortrædere for disse, til forældrebestyrelserne for hver af de i indstillingen nævnte 13 selvejende institutioner har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


65. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem til bestyrelsen for Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem til bestyrelsen for Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlem til bestyrelsen for Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård:

Benthe Viola Holm (A)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 1 medlem til bestyrelsen for Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård.

Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård kerneopgave er at tilbyde midlertidigt husly, sikkerhed, omsorg og rådgivning til voksne og deres medfølgende børn, der er hjemløse grundet en akut social situation, med henblik på senere udflytning til egen bolig.

Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård har til formål at fungere som krisecenter ifølge servicelovens § 109, og tilbyde ophold til kvinder og deres børn, der har været udsat for vold, og støtte den enkelte beboer i at identificere, udnytte og udvikle egne ressourcer til at tage hånd om eget liv og fremtid.

Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård har ligeledes til formål at være forsorgshjem ifølge servicelovens § 110, og at arbejde for øget social inklusion ved at tilbyde ophold til hjemløse kvinder, mænd og disses børn, som grundet særlige sociale problemer ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård arbejder ud fra et kristent livssyn og lægger vægt på forpligtende værdier, som alt samarbejde skal leve op til, herunder åbenhed, tillid, faglighed, ansvar, respekt og udvikling.

Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune.

Bestyrelsen vælges for perioder af 4 år, svarende til valgperioden for kommunale valg.

Retsgrundlag

Vedtægt for Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård § 3, stk. 2-3.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilken person der skal være medlem af bestyrelsen for Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


66. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Behandlingshjemmet Hvidborg

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer til bestyrelsen for Behandlingshjemmet Hvidborg (Hvidborg for Børn og Familier).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 2 medlemmer til bestyrelsen for Behandlingshjemmet Hvidborg (Hvidborg for Børn og Familier) for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen for Behandlingshjemmet Hvidborg:

Ann-Mari Lundbæk Lauritsen

Lise-Lotte Rasmussen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer til bestyrelsen for Behandlingshjemmet Hvidborg (Hvidborg for Børn og Familier).

Behandlingshjemmet Hvidborg (Hvidborg for Børn og Familier) har med udgangspunkt i LIVSVÆRKs formål og menneskesyn til opgave at udføre socialpædagogisk arbejde med børn, unge og familier, der har behov for intensiv støtte til personlig og læringsmæssig udvikling i henholdsvis forebyggende, døgn-, dag- og skoletilbud.

LIVSVÆRK hed tidligere Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge, KFBU.

Bestyrelsen vælges for en 4-årig periode, og perioden følger valgperioden for kommunale valg.

Retsgrundlag

Vedtægt for Hvidborg for Børn og Familier §§ 1-2, § 4, stk. 2 og § 5, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der vælges til bestyrelsen for Behandlingshjemmet Hvidborg (Hvidborg for Børn og Familier) har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


67. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for Søvangsgården

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer til bestyrelsen for Søvangsgården.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 2 medlemmer til bestyrelsen for Søvangsgården for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen for Søvangsgården:

Benthe Viola Holm (A)

Rene Langhorn (O)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 2 medlemmer til bestyrelsen for Søvangsgården.

Søvangsgården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Hvidovre Kommune. Søvangsgården består af plejehjem og daghjem.

Søvangsgården ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. 2 af bestyrelsens medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en 4-årig periode.

Retsgrundlag

Vedtægter for Søvangsgården § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af bestyrelsen for Søvangsgården har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


68. Valg af mindst 5 og højest 7 medlemmer samt samme antal stedfortrædere til Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge mindst 5 og højest 7 medlemmer samt samme antal stedfortrædere til Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Heraf er borgmester født medlem og formand. Desuden skal der vælges en næstformand.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge mindst 5 og højest 7 medlemmer samt samme antal stedfortrædere til Valgbestyrelsen for Kommunalvalg blandt sine medlemmer. Heraf er borgmester født formand og medlem.
 1. at vælge en næstformand blandt medlemmerne af Valgbestyrelsen for Kommunalvalg.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer og stedfortrædere til Valgbestyrelsen for Kommunalvalg:

Niels Ulsing (F), Stedfortræder Anders Wolf Andresen

Mikkel Dencker (O), Stedfortræder Rene Langhorn

Steen Ørskov Larsen (C), Stedfortræder Lisa Skov

Charlotte Munch (V), Stedfortræder Torben Nowicki Rasmussen

Ad 2. Kommunalbestyrelsen valgte næstformand:

Der blev ikke valgt næstformand blandt medlemmerne af Valgbestyrelsen for Kommunalvalg.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge mindst 5 og højest 7 medlemmer samt samme antal stedfortrædere til Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Heraf er borgmester født medlem og formand. Desuden skal der vælges en næstformand.

Senest tirsdagen 13 uger før valgdagen skal Kommunalbestyrelsen vælge en valgbestyrelse for kommunalvalg.

Det næste kommunalvalg er i november 2021.

Kommunalbestyrelsen skal vælge mindst 5 og højest 7 medlemmer samt samme antal stedfortrædere til Valgbestyrelsen for Kommunalvalg.

Kommunalbestyrelsen skal blandt Valgbestyrelsen for Kommunalvalgs medlemmer vælge en næstformand for Valgbestyrelsen for Kommunalvalg. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg § 13, stk. 1 og § 14, stk. 1-3.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Valgbestyrelsen for Kommunalvalg, og stedfortrædere for disse, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


69. Valg af 4 medlemmer og 5 stedfortrædere til Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg - Hvidovrekredsen

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 4 medlemmer og 5 stedfortrædere til Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen. Desuden skal der vælges en næstformand.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 4 medlemmer og 5 stedfortrædere til Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen.
 1. at vælge en næstformand blandt de 4 medlemmer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer og stedfortrædere til Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen:

Kenneth F. Christensen (A) blev valgt som stedfortræder for borgmester

Niels Ulsing (F), Stedfortræder Anders Wolf Andresen (F)

Rene Langhorn (O), Stedfortræder Charlotte H. Larsen (O)

Steen Ørskov Larsen (C), Stedfortræder Lisa Skov (C)

Torben Nowicki Rasmussen (V), Stedfortræder Charlotte Munch (V)

Ad 2. Kommunalbestyrelsen valgte næstformand:

Steen Ørskov Larsen (C)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 4 medlemmer og 5 stedfortrædere til Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen. Desuden skal der vælges en næstformand.

Senest når et folketingsvalg eller europaparlamentsvalg er udskrevet skal Kommunalbestyrelsen vælge valgbestyrelse i Hvidovrekredsen.

Kommunalbestyrelsen skal blandt medlemmerne af Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg - Hvidovrekredsen vælge en næstformand. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Ingen, der er opstillet som kandidat til folketingsvalget, henholdsvis europaparlamentsvalget, kan vælges som medlem eller stedfortræder til Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen.

Retsgrundlag

Folketingsvalgsloven § 23, stk. 1 og 3, § 25 og § 26, samt Europa-Parlamentsvalglovens § 16.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlemmer af Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen, og stedfortrædere for disse, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


70. Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget

Beslutningstema

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter (2 kommunale repræsentanter og 2 suppleanter) til Bygningsforbedringsudvalget.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Kommunalbestyrelsen valgte følgende medlemmer og suppleanter til Bygningsforbedringsudvalget:

Anders Liltorp (A), Suppleant Maria Durhuus

Rene Langhorn (O), Suppleant Mikkel Dencker

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge 2 medlemmer og 2 suppleanter (2 kommunale repræsentanter og 2 suppleanter) til Bygningsforbedringsudvalget.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at nedsætte et bygningsforbedringsudvalg, der kan træffe beslutning om, at yde støtte til bygningsforbedring efter reglerne i byfornyelsesloven. I Hvidovre Kommune er Bygningsforbedringsudvalget nedsat til og med 31. december 2017.

Den kommende nedsættelse af Bygningsforbedringsudvalget vil være for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Et bygningsforbedringsudvalg består af 5 medlemmer og sammensættes således:

-2 kommunale repræsentanter,

-2 medlemmer  til varetagelse af grundejerinteresser og

-1 medlem til varetagelse af bevaringsinteresser.

2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser og 1 medlem til varetagelse af bevaringsinteresse til Bygningsforbedringsudvalget indstilles i starten af 2018 til valg for perioden til og med 31. december 2021. Administrationen vil forinden dette valg indhente indstillinger fra grundejerforeninger i Hvidovre Kommune samt Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.

Samtidig med valget af medlemmer skal der vælges 1 eller flere suppleanter  for hvert medlem.

Administration indstiller, at der udelukkende vælges 1 suppleant for hvert medlem, da det følger af Hvidovre Kommunes praksis, at der ikke vælges flere suppleanter for hvert medlem af sådanne organer.

Medlemmer og suppleanter vælges for en periode, der følger kommunens valgperiode.

Retsgrundlag

Byfornyelseslovens §§ 30-31 og §§ 38 a-38 b, samt efter reglerne om støtte fra et bygningsforbedringsudvalg i byfornyelseslovens Kapitel 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer der skal være medlem af Bygningsforbedringsudvalget, og suppleanter for disse medlemmer, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


71. Underskriftsbemyndigelse

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om underskriftsbemyndigelse til at underskrive dokumenter vedrørende Hvidovre Kommunes køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at give borgmester, 1. viceborgmester, samt 2. viceborgmester, hver for sig, sammen med enten Kommunaldirektør Nich Bendtsen, Direktør Gert Stephan Nelth eller Centerchef Margit Halberg, underskriftsbemyndigelse til, at underskrive dokumenter vedrørende Hvidovre Kommunes køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, for perioden fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om underskriftsbemyndigelse til at underskrive dokumenter vedrørende Hvidovre Kommunes køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser.

Den, der skal underskrive sammen med borgmester, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester, skal have en personlig meddelt underskriftsbemyndigelse dertil fra Kommunalbestyrelsen. Underskriftsbemyndigelse kan fx gives et eller flere navngivne medlemmer af Økonomiudvalget eller navngivne personer, ansat i kommunens tjeneste, men ikke til fx stillingsbetegnelsen ”kommunaldirektøren” uden navns nævnelse.

Underskriftsbemyndigelse kan gives som Kommunalbestyrelsens beslutning, der indføres i beslutningsprotokollen.

Det er forudsat, at det enten er et kommunalbestyrelsesmedlem eller en kommunalt ansat, der vælges. Der er intet til hinder for, at Kommunalbestyrelsen vælger flere personer.

Underskriftsbemyndigelse til at underskrive dokumenter vedrørende Hvidovre Kommunes køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser regulerer ikke kompetencen til at træffe beslutninger om de omhandlede retshandler. Der gives ved underskriftsbemyndigelse alene kompetence til at skrive under på Hvidovre Kommunes vegne i forhold til de omhandlede retshandler.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 32, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


72. Hvornår og hvor Kommunalbestyrelsens ordinære møder skal afholdes i 2018

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvornår og hvor Kommunalbestyrelsens ordinære møder skal afholdes i 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at Kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2018 afholdes på følgende tidspunkter:

30. januar 2018, kl. 18:00,

27. februar 2018, kl. 18:00,

20. marts 2018, kl. 18:00,

24. april 2018, kl. 18:00,

29. maj 2018, kl. 18:00,

26. juni 2018, kl. 18:00,

28. august 2018, kl. 18:00,

11. september 2018, kl. 18:00 (1. behandling af budget),

25. september 2018, kl. 18:00,

9. oktober 2018, kl. 18:00 (2. behandling af budget),

30. oktober 2018, kl. 18:00,

27. november 2018, kl. 18:00, samt

18. december 2018, kl. 18:00.

 1. at godkende, at Kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2018 afholdes på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre, i KB-salen på 3. sal.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvornår og hvor Kommunalbestyrelsens ordinære møder skal afholdes i 2018.

Ordinært møde afholdes som regel en gang om måneden, med undtagelse i juli måned.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 8, stk. 1 og 3.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser


73. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 05-12-2017

Ingen bemærkninger.