Referat - Kommunalbestyrelsen 2014-2017 den 28. november 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 28. november 2017
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Bo Christof (UP)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Finn Gerdes (A)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Kashif Ahmad (UP)

Bemærkninger

Gert Krogstad (H) deltog for Kashif Ahmad (UP).

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Til dagsordenens punkt 3: Borgmesteren orienterede om, at Handicaprådets høringssvar var udsendt og omdelt.

Behandlingen af dagsordenens punkt 3 sattes til afstemning.

For: Gruppe A, O og C.

Imod: Liste H, Gruppe F og Ø.

Undlader: Annette Møller Sjøbeck (UP), Karl Erik Høholt (UP) og Bo Christof (UP).

Dagsordenens punkt 3 godkendt.

Borgmesteren gennemgik de udsendte punkter 23, 24, 25, 26 og 27 på tillægsdagsordenen og begrundelsen for, at Kommunalbestyrelsen kunne behandle dem.

Behandlingen af dagsordenens punkt 23 sattes til afstemning.

For: Gruppe A, O, C, F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Liste H.

Dagsordenens punkt 23 godkendt.

Behandlingen af dagsordenens punkt 24 sattes til afstemning.

For: Gruppe A, O, C, F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Liste H.

Dagsordenens punkt 24 udsat under henvisning til styrelsesloven § 8, stk. 4/5. (Bemærk, at Liste H under punkt 24 accepterede at punktet blev behandlet)

Behandlingen af dagsordenens punkt 25 sattes til afstemning.

For: Gruppe A, O, C, F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Liste H.

Dagsordenens punkt 25 godkendt.

Behandlingen af dagsordenens punkt 26 sattes til afstemning.

For: Gruppe A, O, C, F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Liste H.

Dagsordenens punkt 26 godkendt.

Behandlingen af dagsordenens punkt 27 sattes til afstemning.

For: Gruppe A, O, C, F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Liste H.

Dagsordenens punkt 27 godkendt.

Dagsorden og tillægsdagsorden, bortset fra punkt 24, blev godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Ingen meddelelser.


3. Handicaprådet - ændring af størrelse og sammensætning

Beslutningstema

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Politik og Ledelse.


Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der – af hensyn til at sikre et mere operationelt og fleksibelt handicapråd – skal ske en ændring af Handicaprådets sammensætning, så rådet med virkning fra næste valgperiode består af 10 medlemmer frem for 14.

En eventuel ændring af Handicaprådets sammensætning i medfør af denne sag vil blive lagt til grund ved udpegningen til Handicaprådet på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen,

1.at Handicaprådet med virkning fra den kommende valgperiode sammensættes med 10 medlemmer frem for 14 medlemmer som beskrevet i sagsfremstillingen, idet udpegningerne i øvrigt finder sted på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde.

2.at vedlagte udkast til nye vedtægter (bilag 2) vedrørende ændret sammensætning af rådet for valgperioden 2018-2021 godkendes med forbehold for eventuelle øvrige ændringer som måtte følge af rådets behandling af vedtægterne på 1. ordinære rådsmøde.

3.at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Handicaprådets høringssvar lå omdelt.

Borgmesteren stillede ændringsforslag om at bevare den nuværende størrelse og sammensætning, og at Handicaprådets arbejde evalueres efter 1 år.

Ad 1. og 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Handicaprådet bevarer den nuværende størrelse og sammensætning, og at Handicaprådets arbejde evalueres efter 1 år.

Ad 3.

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Handicaprådet nedsættes i henhold til Retssikkerhedsloven og har til formål at rådgive Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål samt formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Kommunalbestyrelsen skal desuden høre handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådets opgaver er uddybet i Retssikkerhedsbekendtgørelsen og yderligere opsummeret i Retssikkerhedsvejledningen, hvor det lyder:

”420. Handicaprådets opgaver er beskrevet i retssikkerhedsbekendtgørelsens § 28. Opgaverne består i at besvare høringer fra kommunalbestyrelsen om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen er således forpligtet til at høre handicaprådet over alle initiativer, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet skal dermed have indflydelse på kommunens handicappolitik i bred forstand og på såvel spørgsmål af overordnet karakter som på forhold, der har betydning for hverdagen for mennesker med handicap. Det kan f.eks. være initiativer på social- og sundhedsområdet, specialundervisning og initiativer på kulturområdet, hvor spørgsmål om tilgængelighed kan få betydning. Særligt i forhold til børn og unge med handicap kan det handle om initiativer til kvalitet og støtte i den almindelige undervisning, muligheder for fritidsaktiviteter og pasning samt muligheder for, at børn og unge med handicap har indflydelse på eget liv og egen situation. Herudover skal handicaprådet rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og de kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Rådet kan endelig også tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Rådets virksomhed omfatter således alle spørgsmål vedrørende handicap på tværs af sektorer. Det fremgår af retssikkerhedsbekendtgørelsen, at handicaprådet kun skal beskæftige sig med generelle overordnede spørgsmål og ikke må behandle personsager. Rådet kan imidlertid tage generelle spørgsmål op, som udspringer af en personsag.

Det er kommunalbestyrelsen, som afgør, om handicaprådet skal høres over et konkret spørgsmål.

I retssikkerhedsbekendtgørelsens § 28, stk. 2, er det fastsat, at handicaprådet f.eks. kan tage kontakt med andre handicapråd eller organisationer m.v., ligesom rådet vil kunne rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.”

Ifølge lovens ordlyd angår høringsforpligtelsen alle initiativer, som vedrører mennesker med handicap. Med baggrund heri – og med baggrund i de eksempler, som er opregnet i vejledningen gengivet ovenfor - så skal der efter administrationens opfattelse først og fremmest ske høring i beslutningssager. Dette indebærer samtidig, at rene orienterings- og efterretningssager typisk ikke udløser en høringsret.

Hvidovre Handicapråd består af 14 medlemmer. Syv udpeget af Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Hvidovre, og syv udpeget af Hvidovre Kommunalbestyrelse.

Handicaporganisationerne har aktuelt udpeget repræsentanter for henholdsvis Diabetesforeningen (1 medlem), Scleroseforeningen (2 medlemmer), LEV (2 medlemmer), Muskelsvindfonden (1 medlem) og Dansk Blindesamfund (1 medlem).

Kommunalbestyrelsen har aktuelt udpeget 5 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og 2 repræsentanter for administrationen, hvor sidstnævnte tilsammen repræsenterer de to tidligere forvaltningsgrene, dvs. Børn og Velfærd samt Kultur, Miljø og Vækst.

Der er udpeget personlige suppleanter for samtlige 14 medlemmer.

Handicapråds nedsættelse, høringsret og sammensætning er reguleret i den sociale retssikkerhedslov med tilhørende bekendtgørelse.

Overordnet set gælder følgende retningslinjer for sammensætningen:

-handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

-et antal af de medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen, skal være medlem af kommunalbestyrelsen. De øvrige udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.

-der udpeges en personlig stedfortræder for hvert rådsmedlem.

-handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.

-handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet i Hvidovre Kommune har tematisk prægede drøftelser på sine møder og rådet bliver desuden løbende inddraget i forbindelse med aktuelle og overordnede sager i relation til borgere med handicap.

Det sker ved, at sagerne sendes i høring hos handicaprådet, hvor DH-repræsentanterne afgiver høringssvar på rådets vegne.

Gennemsnitligt afgives cirka 40 høringssvar årligt under stramme frister.

Det nuværende handicapråds sammensætning afspejler det maksimale antal medlemmer som lovgivningen åbner mulighed for.

Med den nuværende sammensætning har handicaprådet efter administrationens vurdering ikke optimale betingelser for sit virke.

Erfaringsmæssigt har repræsentanterne for handicaporganisationerne således udtrykt ønske om øget fremmøde fra repræsentanterne for Kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet har i øvrigt gjort administrationen opmærksom på, at ikke alle sager, som burde udløse høringsret, har været sendt til høring.

Af hensyn til at sikre et mere operationelt og fleksibelt handicapråd foreslås det at ændre sammensætningen, så rådet med virkning fra næste valgperiode består af 10 medlemmer frem for 14.

En ændret sammensætning vil styrke muligheden for et øget politisk engagement gennem en mere fokuseret repræsentation.

Samtidig vil det være oplagt at lade handicaprådets 4 årlige møder supplere af halvårlige temamøder med relevante stående udvalg, hvor kommende initiativer på handicapområdet, som er i støbeskeen, men som endnu ikke fremmet til politisk beslutning, frit kan debatteres.

På den måde sikres det, at handicaprådet indgår mere proaktivt i administrationens og de stående udvalgs sagsforberedende arbejde.

En sammensætning med 10 medlemmer anbefales udmøntet ved, at handicaporganisationerne udpeger 5 medlemmer som repræsenterer forskellige handicapgrupper i kommunen, og at kommunalbestyrelsen udpeger 5 medlemmer i form af 3 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 2 ansatte.

Ved kommunalbestyrelsens udpegning vil det for den politiske repræsentation være hensigtsmæssigt at lægge vægt på, at de pågældende også har sæde i relevante stående udvalg, og for de ansattes vedkommende, at de pågældende har indsigt indenfor relevante sektorer i kommunen.

Den foreslåede sammensætning med 10 medlemmer svarer til gennemsnittet på landsplan, jf. SFI-rapporten ”Kommunernes Handicapråd 2013” af Steen Bengtsson (udgivet af Socialstyrelsen 08-04-2014), hvor gennemsnittet af medlemmer i handicaprådene på landsplan er opgjort til 10,2.

Det fremgår af den nævnte rapport, at det mest almindelige antal er 10 medlemmer (35 %), mens det næstmest almindelige antal er 8 medlemmer (18 %).


Nuværende vedtægter for handicaprådet er vedlagt som bilag 1.

Udkast til nye vedtægter for handicaprådet er vedlagt som bilag 2.

Handicaprådet høres over denne sag, og høringssvaret eftersendes eller omdeles, så dette kan indgå ved sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget vedrørende Handicapråd er følgende:

·§ 37a i Retssikkerhedsloven (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. LBK nr 1096 af 13/09/2017 med senere ændringer)

·Kapitel 8 Retssikkerhedsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. BEK nr 1338 af 18/11/2016 med senere ændringer).

·Punkt 415-424 i Retssikkerhedsvejledningen (Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. VEJ nr 9564 af 09/06/2017).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I medfør af Retssikkerhedsbekendtgørelsens § 30, stk. 3, yder Kommunalbestyrelsen diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af handicaprådet. Udgifterne reduceres forholdsmæssigt, hvis der skal udpeges et mindre antal medlemmer fra handicaporganisationerne.

Bilag

 1. Vedtægter for Hvidovre Handicapråd.pdf (pdf)
 2. Udkast til nye vedtægter for Hvidovre Handicapråd.pdf (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Handicaprådet_Ændring af størrelse og sammensætning (pdf)

4. Byggeprogram for kulturcenter Risbjerggård - Projekt 0240

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Byggeprogram til arkitektkonkurrence har været fremlagt til drøftelse i Bymidteudvalget den 2. oktober 2017. Et enigt Bymidteudvalg indstiller byggeprogram til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på udskrivning af en arkitektkonkurrence.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende byggeprogram for arkitektkonkurrence

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe F, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Undlader: Gruppe C og Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte byggeprogram for arkitektkonkurrence.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2017

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe F og Karl Erik Høholt (UP).

Gruppe C afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens godkendte den 30. maj 2017 proces for udarbejdelse af byggeprogram for afholdelse af arkitektkonkurrence til ideforslag til Risbjerggårdgrunden, felt S, T, I og U i Helhedsplanen omfattende Risbjergård, sal, teater, teaterhave samt parkering og øvrige udearealer på matriklen.

På baggrund af beslutningen har arkitektfirmaet Gottlieb Paludan Architects udarbejdet et byggeprogram til udskrivning af en arkitektkonkurrence. Byggeprogrammet blev præsenteret for Bymidteudvalget den 2. oktober 2017.


Programmets vision er, at Risbjerggård skal være katalysator for positive oplevelser og fungere som centrum for byens kulturliv. Teater Vestvolden tænkes som den centrale aktør suppleret af øvrige aktører indenfor teater, musik, dans og mad. Derigennem forstås Risbjerggårdgrunden fortsat som et samlingspunktet for kulturfællesskaber, foreningsliv og socialt samvær i Hvidovre.


Risbjerggård skal desuden rumme følgende faciliteter: 

-Orangeri

-Teater Vestvolden

-Spisested

-Teaterhaven

-Øvrige udearealer

Byggeprogrammet er i sin helhed vedlagt som bilag ”Byggeprogram”.

Proces
Når byggeprogrammet er godkendt af Kommunalbestyrelsen inviteres der til en prækvalifikation, hvor alle interesserede arkitektfirmaer kan deltage. Med prækvalifikationen udvælges relevante firmaer ud fra fx følgende kriterier; referenceprojekter, organisationsdiagrammer, samarbejdspartnere (konsortier), CV på forslagsstillere og finansiel soliditet. Administrationen vil på den baggrund i samarbejde med bygherrerådgiver, arkitektfirmaet Gottlieb  Paludan Architects, udvælge fem arkitektfirmaer til at indlevere et konkurrenceforslag. En dommerkomite bestående af politikere og fagdommere vil bedømme de indkomne forslag og udpege en vinder. Vinderforslaget godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen.

Forudsat Kommunalbestyrelsens godkendelse af byggeprogrammet tilstræbes nedenstående tidsplan:

Prækvalifikation inkl. udvælgelse af deltagere

November, december og januar 2018

Konkurrencen afholdes

Januar – marts 2018

Dommerkomite udpeger vinderforslag

April – maj 2018

Godkendelse af vinderforslag

Juni 2018

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2017, punkt 6:

Proces for udarbejdelse af byggeprogram for afholdelse af arkitektkonkurrence til idéforslag til Risbjerggårdgrunden, felt S, T, I og U i Helhedsplanen omfattende Risbjerggård, sal, teater, teaterhave samt parkering og øvrige udearealer på matriklen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2017, punkt 12 :

At der til Projekt nr. 0240 Bymidten, projektudvikling, gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2017, punkt 13:

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at arbejdet med helhedsplanen prioriteres med omdannelsen af Risbjerggårdgrunden (delområde F, I, J, S, T og U) til et kultur- og foreningscentrum for kommunens borgere sammen med delområde H1 og H2 til privat/ offentligt erhverv, som første etape (bilag 1).

Ad 2.

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at det påtænkte børnekulturhus opføres i en senere fase og at aktiviteterne indtil opførelsen af børnekulturhuset integreres i Kulturhus Risbjerggård eller i Hovedbiblioteket.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det påtænkte Børnekulturhus ikke opføres, men aktiviteterne integreres i Kulturhuset Risbjerggård eller på Hovedbiblioteket.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der igangsættes et arbejde med en eller flere lokalplaner samt kommuneplantillæg, som nyt plangrundlag for gennemførelse af helhedsplanen med en afgrænsning for lokalplanen svarende til det område som helhedsplanen dækker.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til arkitektkonkurrencen afholdes indenfor en ramme på 900.000 kr. og afholdes af det eksisterende budget til udvikling af bymidten.

Bilag

 1. Byggeprogram_tilrettet (pdf)

5. Forslag til Lokalplan 137 for Hvidovregade og Bytoften

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en lokalplan for ejendommene beliggende langs Hvidovregade ved Bytoften og Baunebakkevej i den gamle Hvidovre Landsby. Lokalplanens formål er at bevare landsbykarakteren samt sikre opførelsen af en ny daginstitution på Bytoften 29.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man kan godkende forslaget til lokalplanen med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at forslaget til Lokalplan 137 godkendes og herefter fremlægges i offentlig høring i fire uger,
 2. at der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget,
 3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til Lokalplan 137 og at det herefter fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe C, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Gruppe F, idet Gruppe F ønsker afholdt borgermøde.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke holdes borgermøde om lokalplansforslaget.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplansforslaget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

Ad 1. - 3.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet udgør den midterste del af Hvidovre Landsby omkring Hvidovregade mellem Hvidovre Torv og Næsborgvej. Lokalplanområdet består af ejendommene Hvidovregade 20 og Bytoften 29, som er to kommunale ejendomme i den nordlige del af området. I den vestlige del ligger der etageboliger på ejendommene Bytoften 14-20. I den midterste del af området er der mellem Baunebakkevej og Bytoften et blandet bolig- og erhvervsområde. Sydligst ligger ejendommen Hvidovregade 51. På grund af det oprindelige vejforløb er vejene i området smalle, især Hvidovregade.

Hvidovre Torv, Hvidovregade og den ældre bebyggelse langs denne, er interesseområdet i forhold til en afgrænsning af lokalplanlægningen for Hvidovre Landsby. Ønsket er, at ejendommene omkring Hvidovregade fortsat skal kunne udvikle sig efter nutidens behov og krav. Men denne udvikling bør ske indenfor rammer, der forholder sig til det lokale kulturmiljø og fastholder det særlige præg, som medvirker til, at stedet adskiller sig fra de øvrige boligområder i kommunen.

Forslag til Lokalplan 137 indeholder en række bevarende bestemmelser, særligt for de ejendomme, som er udpeget som bevaringsværdige.

I august 2017 er der lavet en ny SAVE-registrering af en række ejendomme langs Hvidovregade. I lokalplanområdet er to ejendomme vurderet til at have en bevaringsværdi på 4. Der lægges med lokalplanen op til en række bevaringsbestemmelser til dels på de to ejendomme, men også for at sikre landsbykarakteren ved nybyggeri på ejendomme, der ikke i sig selv er udpeget bevaringsværdige.

En vigtig del af forslag til Lokalplan 137 er, at der i delområde 1 gives mulighed for at opføre en ny daginstitution på Bytoften 29, hvor hovedbygningen som den ældste del er bevaringsværdig i kategori 4.

Opførelsen af en ny institution, som et integreret dagtilbud for børn i alderen 0‐6 år med 180 børn fordelt på 10 stuer udformes på baggrund af en arkitektkonkurrence afholdt i foråret 2017.

Ejendommene i delområde 2 huser i dag en blanding af mindre værksteder, erhverv og boliger. Med lokalplanen er det ønsket at fastholde ejendommene som et blandet bolig- og erhvervsområde, da det er karakteristisk for landsbyen, at de forskellige funktioner har været tæt placeret.

Etageboligerne i delområde 3 fastholdes.

Borgermøde

Administrationen vurderer, at forslaget til lokalplan 137 overvejende har bestemmelser af bevarende karakter, og ikke medfører større, ny bebyggelse i området. På denne baggrund indstilles det, at der ikke afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Retsgrundlag

En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, jævnfør planlovens § 13, stk. 2.

Lokalplaner udarbejdes efter bestemmelserne i planlovens kapitler 5 og 6.

Efter de gældende regler i planloven skal et forslag til en lokalplan fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jf. Planlovens § 24, stk. 5.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget bemyndigede den 3. maj 2017 Center for Plan og Miljø at udarbejde forslag til en lokalplan for området Hvidovregade og Bytoften.

Formålet med lokalplanen vil være at sikre landsbykarakteren og muliggøre opførelsen af en ny daginstitution på Bytoften 29.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Lokalplan 137 er der gennemført en screening af planernes miljøpåvirkning, jævnfør § 10, stk. 1.

Administrationen har efter denne screening vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger kun anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og Administrationen har efter screening af planens indhold vurderet, at den alene indeholder en mindre ændring, der ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen muliggør heller ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planen kan påklages efter 33, stk. 1. Offentliggørelse af afgørelsen vil ske sammen med lokalplanforslagets offentliggørelse med information om, at afgørelsen kan påklages, jævnfør § 48, stk. 1.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 137 (pdf)

6. Forslag til Lokalplan 516 for AV Miljø, Avedøreholmen 97

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Administrationen har med bistand fra rådgiver udarbejdet et forslag til en lokalplan for AV Miljø beliggende på Avedøreholmen 97. Lokalplanens formål er at forlænge deponiets levetid ved at muliggøre at forhøje fyldhøjden på anlægget med 3-5 meter.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man kan godkende udkastet til lokalplanen med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at forslaget til Lokalplan 516 godkendes og herefter fremlægges i offentlig høring i fire uger,
 2. at der ikke afholdes borgermøde om lokalplanforslaget,
 3. at den tilhørende miljøvurdering af lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til Lokalplan 516 og at det herefter fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke afholdes borgermøde om lokalplansforslaget.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den tilhørende miljøvurdering af lokalplansforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2017

Ad 1. – 3.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

Ad 1. - 3.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter AV Miljøs ejendom på Avedøreholmen 97 syd  for Kystholmen. Området afgrænses af Kystholmen mod nord hvor der, på den anden side af vejen, ligger et erhvervsområde med blandede industrivirksomheder. Området grænser desuden mod øst op til Avedøreværket og mod vest op til Biofos Spildevandscenter Avedøre. Lokalplanens sydlige grænse løber langs kysten.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og omfatter et areal på 39 ha, der rummer AV Miljøs deponeringsanlæg og arealer. AV Miljø ejes af Vestforbrænding og ARC. Affaldsdeponiet på Avedøre Holme er etableret i 1989 og modtager deponeringsegnet affald fra et opland, der tæller omkring 1,45 millioner indbyggere og ca. 80.000 større eller mindre virksomheder. På AV Miljøs område driver Amagerforbrænding en offentligt tilgængelig genbrugsstation, som er beliggende umiddelbart vest for hovedindgangen til området fra Kystholmen.

Hele området er omgivet af diger med beplantningsbælter, som gør, at deponeringsanlægget i dag ikke er synligt fra Kystholmen. Langs Kystholmen og kysten findes lokale cykelstier.

Baggrunden for lokalplanen er, at AV Miljø ønsker at udvide deponeringsanlæggets kapacitet. AV Miljø er det eneste deponeringsanlæg til affald i og ved København, men anlæggets deponeringskapacitet er tæt på at være opbrugt. Med den nuværende restkapacitet og opfyldningstakt forventes det, at anlægget må stoppe for modtagelsen af affald til deponi i midten af 2019. Da der ikke er andre muligheder for deponering af affald i Københavnsområdet, ønsker AV Miljø derfor at udvide anlæggets deponeringskapacitet. Dette ved at muliggøre, at den tilladte højde på den overvejende del af anlægget øges fra kote +5,2 til kote +11,0, altså 11 meter over den normale vandstand.

Derved kan der deponeres mere affald ovenpå det eksisterende anlæg. Det forventes, at den planlagte forøgelse af fyldhøjden kan forøge anlæggets kapacitet med ca. 0,5 mio. m³ svarende til en forlængelse af anlæggets levetid med 15-20 år.

Lokalplanens formål er således at sikre, at området kan anvendes til deponerings- og sorteringsanlæg, genanvendelses- og energianlæg, containerplads og genbrugsstation, og at deponeringsanlæggets deponeringskapacitet og højde kan øges. Samtidig skal lokalplanen sikre, at det er muligt at udtage affald fra anlægget til energiudnyttelse og/eller anden nyttiggørelse.

Når deponeringsanlægget er fuldt udnyttet og nedlukket, ønsker Hvidovre Kommune, at anlægget gives en landskabelig bearbejdning, så det kan anvendes rekreativt og indrettes med stiforløb gennem området og med fritids- og friluftsaktiviteter til brug for de omkringliggende virksomheder og borgere i øvrigt. Affaldet skal ligge en årrække til gennemstrømning af vand, før arealerne kan udnyttes til f.eks. rekreative funktioner, og det vil derfor først være realiserbart at udnytte området rekreativt om 20-30 år.

Ud fra den planlagte arealanvendelse i Kommuneplan 2016 og planlovens regler for udlæg af støj- og forureningsfølsom anvendelse, jævnfør §§ 15a og 15b, vurderes det ikke på nuværende tidspunkt at være muligt at indarbejde bestemmelser i lokalplanen om anvendelse af området til rekreative formål.

En rekreativ plan for området skal derfor søges gennemført i en efterfølgende planlægning, hvor der også kan tages højde for de omkringliggende områders og virksomheders udvikling.

En del af lokalplanområdet er gennem Fingerplan 2017 for nuværende reserveret til etablering af en naturgaskompressorstation, hvilket lokalplanen også skal sikre.

Ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 516 vil den hidtil gældende Lokalplan 515 for AV Miljø blive ophævet.

Idet den eksisterende anvendelse af ejendommen ikke ændres, og da de omkringliggende erhvervsvirksomheder får direkte besked om lokalplanforslaget, vurderer administrationen, at der ikke er behov for afholdelse af et borgermøde i høringsperioden.

Retsgrundlag

En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, jævnfør planlovens § 13, stk. 2.

Lokalplaner udarbejdes efter bestemmelserne i planlovens kapitler 5 og 6.

Efter de gældende regler i planloven skal et forslag til en lokalplan i offentlig høring i mindst fire uger, jf. Planlovens § 24, stk. 5.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget bemyndigede den 5. april 2017 Center for Plan og Miljø at udarbejde forslag til en lokalplan for AV Miljø med henblik på at forhøje den tillade terrænhøjde på anlægget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Lokalplan 516 er omfattet af krav om miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Myndigheden skal ifølge § 8 stk. 1, nr. 1 gennemføre en miljøvurdering af planen.

Miljøvurderingen er et særskilt dokument, der skal offentliggøres i forbindelse med lokalplanen. Miljøvurderingen vedlægges som bilag 2.

I miljøvurderingen vurderes det, i hvilket omfang lokalplanen kan medføre påvirkninger af miljøet. Der tages udgangspunkt i de afgrænsede emner, som kan blive påvirket.

Miljøvurderingen gennemføres som en vurdering af, hvorvidt lokalplanen stemmer overens med de målsætninger, som er fastsat i lovgivning, strategier og planer, og hvordan lokalplanen sandsynligvis vil påvirke miljøet i forhold til en fastholdelse af den gældende Lokalplan 515.

Befolkning og menneskers sundhed

Endelig vedtagelse af Lokalplan 516 vil medføre en forlænget drift af deponeringsanlægget og dermed en forlænget tidsperiode med påvirkning af støj og støv. Det vurderes, at lokalplanen ikke tillader aktiviteter, som kan medføre en væsentlig påvirkning af menneskers sundhed i forhold til de allerede tilladte aktiviteter.

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna

Der er tidligere observeret grønbroget tudse i et vandhul inden for lokalplanområdet. AV Miljø er ikke egnet som levested for grønbroget tudse, idet området er udsat for stor forstyrrelse i form af kørsel og ændring af omgivelser fra deponeringsaktiviteterne. Det ene vandhul, hvor der tidligere er observeret grønbroget tudse er ved nyeste naturregistrering vurderet som uegnet grundet tilgroede kanter og forekomst af fisk. Lokalplanen muliggør tildækning af dette vandhul.

Samlet set vurderes lokalplanen således ikke at medføre en væsentlig påvirkning på tilstedeværelsen af grønbroget tudse i lokalområdet, da der findes flere egnede levesteder langs diget og vest for AV Miljø på Spildevandscenter Avedøres areal.

Landskab

Vedtagelsen af Lokalplan 516 vil betyde, at terrænhøjden på AV Miljøs anlæg over tid kan øges. Lokalplanen giver mulighed for forøge fyldhøjden på anlægget op til kote 11, altså 11 meter over den normale vandstand. Den øgede terrænhøjde kan få betydning for indblikket fra havet og den visuelle oplevelse af kysten.

Når arealets anvendelse som deponeringsanlæg ophører, kan området blive beplantet med græs.

Ud fra visualiseringer af området, vurderes det, at lokalplanen ikke vil påvirke landskabsoplevelsen væsentligt. Påvirkningen og oplevelsen af deponiet er størst, når man færdes tæt på deponiet. Set længere væk vurderes påvirkningen at være mindre. Dette skyldes bl.a., at kysten i forvejen er præget af større tekniske anlæg.

VVM (Vurdering af virkninger på miljøet)

AV Miljøs deponeringsanlæg er VVM-pligtigt for så vidt angår deponeringsenhederne for shredder-affald. Shredder-affald er restfraktionen efter neddeling i en shredder af jern og metal fra genbrugspladser, affald fra industri og miljøbehandlede biler. Imidlertid omfatter terrænændringerne og den ekstra fyldhøjde alene enheder med blandet affald. Der skal derfor gennemføres en screening af, hvorvidt ændringen af anlægget er VVM-pligtigt eller ej.

Bilag

 1. Bilag 1 - Lokalplan 516 (pdf)
 2. Bilag 2 - Miljøvurdering af Lokalplan for AV Miljø (pdf)

7. Lokalplan 463 for rækkehusbebyggelsen Christiansdalparken

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen har fremlagt et forslag til Lokalplan 463 for rækkehusbebyggelsen Christiansdalparken i offentlig høring. Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet seks høringssvar til lokalplanforslaget. Indholdet i disse høringssvar forelægges til behandling med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at indarbejde ændringsforslag nr. 1 - 7, som disse fremgår af sagsfremstillingen, i den endelige Lokalplan 463
 2. at Lokalplan 463 for rækkehusbebyggelsen Christiansdalparken vedtages endeligt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at ændringsforslagene nr. 1 – 7, som de fremgår af sagsfremstillingen, indarbejdes i den endelige Lokalplan 463.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen vedtog Lokalplan 463 for rækkehusbebyggelsen Christiansdalparken med Teknik- og Miljøudvalgets foreslåede ændringer.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt med følgende ændringer:

 • at ændringsforslag nr. 2 ændres, så § 6.6 tilføjes ”træ/alu” vedrørende materialevalg.
 • at ændringsforslag nr. 3 ændres, så ordet ”træ” fjernes vedrørende materialevalg for vippe- eller rulleporte.
 • at i § 7.3 ændres ordlyden, så det bliver mulighed for at opsætte faste hegn i skel mod vej eller sti
 • at i § 2, 1. afsnit ændres ordet ”bebyggelsens” til ”bygningernes”.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter beboelsesejendommene Vestre Strandvej 50-64, Engvænget 17-33 og 18-34 samt Enghøjen 17-23 såvel som arealer der fungerer som friarealer til fælles brug for boligerne. Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt A14, som udlægger det til tæt og lav boligbebyggelse. Området er bebygget med 30 rækkehuse samt tilhørende fri-, vej- og parkeringsarealer. Der er tale om ejerboliger.

Mod nord afgrænses området af jernbanen mellem København og Køge, mod vest af Vestvolden, mens det mod syd og øst er omgivet af ejendomme med enfamiliehuse.

Lokalplanforslaget skal sikre, at rækkehusene ved fremtidige bygningsmæssige forandringer, heriblandt tilbygning med faste overdækninger og udestuer, fortsat vil fremstå som en sammenhængende og ensartet bebyggelse.

Derfor fastholder lokalplanforslaget anvendelse, omfang og udseende af bebyggelsen som beskrevet i Byplanvedtægt A14, samt tinglyste deklarationer og skriftlige tilladelser fra Hvidovre Kommune, der hidtil har reguleret bebyggelse. Planen opdeler området i de to delområder A og B, hvor delområde A kun må anvendes til tæt-lave boliger som rækkehuse, mens delområde B kun må anvendes til rekreativt grønt areal til brug som fælles friareal og til opstilling af mobilantenner.

Udover de bebyggelsesregulerende bestemmelser indeholder lokalplanen en række bestemmelser der regulerer brugen af materialer og farvesætning af bygningsdele, såvel som indretning af ubebyggede arealer. Disse tager dels udgangspunkt i den gældende byplanvedtægt og bebyggelsesregulerende deklarationer, dels er de udtryk for Christiansdalparkens grundejerforenings ønsker.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 9. maj til 4. juli 2017. Der er i løbet af denne periode indkommet seks høringssvar.

Administrationen har i notat af 26. september 2017, Hvidbog om indkomne høringssvar til Lokalplan 463, lavet et resumé af indholdet i høringssvarene og knyttet sine kommentarer hertil. Notatet vedlægges som bilag.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår administrationen, at der i Lokalplan 463 foretages følgende ændringer:

 1. § 2 gives følgende ordlyd:

”Formålet med lokalplanen er,

                   - at sikre en sammenhæng og ensartethed i bebyggelsens

udtryk og brug af materialer, især med fokus på de elementer, der opleves som væsentlige for bebyggelsens 

                       samlede udtryk, herunder tagflader og hegn i skel.

- at sikre, at faste overdækninger og udestuer, carporte  

  og garager tilpasses bebyggelsens samlede udtryk.”

 1. § 6.6 får følgende ordlyd:

”Vinduer og døre i stueetagen skal være i træ uden opsprosning og malet i følgende farver:

          - Sort – RAL 9005

          - Hvid – RAL 9010

          - Grøn Umbra – RAL 6020

          - Grå – RAL 7040 / 7016

          - Svenskrød – RAL 3009

          - en transparent træmaling i brunlige nuancer.

Der må kun anvendes én farve pr. ejendom.”

 1. § 6.7 får følgende ordlyd:

”Carporte og garager skal udføres som konstruktioner i træ beklædt med lodrette profilbrædder eller som blank mur i gule sten med rulleskift foroven. De skal etableres med samme mål og med portåbninger placeret i samme side som på de eksisterende. De udføres med fladt tag, der foroven afsluttes med sternbrædder i træ, der males svenskrød – RAL 3009.

Vippe- eller rulleport skal beklædes med profilbrædder eller anden beklædning i træ, som har en inddeling/profilering svarende til profilbræddernes bredde. Porte må i åben tilstand ikke overskride garagens bebyggede areal.

Profilbrædder skal males med en transparent træmaling i brunlige nuancer, dog kan porte males svenskrød – RAL 3009.”

 1. Under ”Lokalplanens indhold” på side 7 ændres 2. afsnit til:

”Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 30. På nuværende tidspunkt ligger bebyggelsesprocenten for området under ét på ca. 21, mens den for den enkelte boligmatrikel varierer mellem 54-63. Den eneste mulighed for udvidelse af de eksisterende boligers areal er etablering af enten en terrasseoverdækning eller en uopvarmet udestue. Disse skal placeres i bygningens vestlige facade, som vist på planbilag 4, der også angiver, at den typiske terrasseoverdækning er på maks. 23 m², hvoraf 16 m² kan etableres som en lukket udestue.”

Administrationen har i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 463 ansøgt Miljøstyrelsen om reduktion af både åbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen indenfor lokalplanområdet. Miljøstyrelsen har meddelt, at de ikke er indstillet på at reducere de to beskyttelseslinjer som ansøgt af Hvidovre Kommune, da de ønskede reduktioner ikke vil medføre den påkrævede administrative forenkling af kommunens sagsbehandling.

Administrationen anbefaler på denne baggrund følgende ændringer:

 1.  Afsnittet ”Fortidsmindebeskyttelseslinje” på side 7 udtages og erstattes af følgende ordlyd:

”Fortidsmindebeskyttelseslinje

Lokalplanområdet støder op til det fredede fortidsminde Vestvolden, der afkaster en beskyttelseslinje på 100 m fra foden af fortidsmindet, jævnfør naturbeskyttelseslovens § 18.

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer, herunder sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af arealerne, der er omfattet af beskyttelseslinjen, bl.a. må der ikke etableres hegn, placeres campingvogne, tilplantes eller ændres på terrænet og lignende. Forbuddet gælder dog ikke beplantning i eksisterende haver.

Den aktuelle fortidsmindebeskyttelseslinje omfatter dele af ejendommene Vestre Strandvej 50-64. Ved ændringer i tilstanden af arealer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjens udstrækning, skal der søges om dispensation fra denne.”

 1. Afsnittet ”Åbeskyttelseslinje” på side 8 udtages og erstattes af følgende ordlyd:

Ӂbeskyttelseslinjen

Vestvoldens kanal er registreret som et beskyttet vandløb og afkaster derfor en åbeskyttelseslinje på 150 m. Inden for beskyttelseszonen må der ikke foretages tilplantninger eller ændringer i terrænet, endvidere er der forbud mod at placere bebyggelse, campingvogne og master. Beplantning og gentilplantning i eksisterende haver berøres ikke af beskyttelseslinjen.

Åbeskyttelseslinjen omfatter dele af ejendommene Vestre Strandvej 50-64. Ved ændringer i tilstanden af arealer indenfor åbeskyttelseslinjens udstrækning, skal der søges om dispensation fra denne.”

Region Hovedstaden gennemfører løbende en kortlægning af jordforurening, og man har den 5. september 2017 truffet afgørelse om kortlægning af en del af fællesarealet inden for lokalplanområdet, matr.nr. 17pg, Avedøre By, Avedøre som jordforurening V1, dvs. mistanke om jordforurening.

Administrationen anbefaler på denne baggrund følgende ændringer:

 1. Afsnittet ”Jordforurening” på side 11 udtages og erstattes med følgende ordlyd:

”Jordforurening

Ejendommene indenfor lokalplanområdet er områdeklassificeret efter jordforureningsloven. Det betyder, at jorden som udgangspunkt anses for at være lettere forurenet - som al anden jord indenfor ældre byområder. Bortskaffelse af jord fra ejendomme skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Desuden er der aktuelt forureningskortlagte arealer med mistanke (V1) om kraftigere jordforurening inden for området. Men dette kan ændre sig over tid, hvis arealer oprenses, eller der opdages andre forureninger. På Danmarks Miljøportal, internet.miljoeportal.dk, kan du se en opdateret oversigt over de ejendomme, som er kortlagt efter jordforureningsloven.

Kommunen skal for forureningskortlagte ejendomme give en tilladelse efter jordforureningslovens § 8, inden der kan igangsættes bygge- og anlægsprojekter eller ændres på anvendelsen af ejendommene til følsom anvendelse, herunder boligbebyggelse.”

Retsgrundlag

Endelige vedtagelser af lokalplaner sker efter planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 28. marts 2017, punkt 5, forslag til Lokalplan 463 for rækkehusbebyggelsen Christiansdalparken med henblik på offentlig fremlæggelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Høringssvar til forslag til Lokalplan 463 for rækkehusbebyggelsen Christiansdalparken (pdf)
 2. Hvidbog om indkomne høringssvar til Lokalplan 463 (pdf)
 3. Region Hovedstadens afgørelse om kortlægning, brev datereret 5. september 2017 (pdf)
 4. Forslag til Lokalplan 463 for rækkehusbebyggelsen Christiansdalparken (pdf)

8. Ansøgning om godkendelse af huslejestigning, låneoptagelse og kommunal garantistillelse

Beslutningstema

Der skal tages stilling til låneoptagelse, lejestigning og ansøgning om garantistillelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Hvidovrebos ansøgning om optagelse af realkreditlån på 2,6 mio. kr.
 2. at godkende lejestigning mellem 4,7 % og 9,4 %
 3. at godkende 100 % kommunal garanti for realkreditlån på 2,6 mio. kr.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte Hvidovrebos ansøgning om optagelse af realkreditlån på 2,6 mio. kr.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte en lejestigning på mellem 4,7 % og 9,4 %.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte 100 % kommunal garanti for realkreditlån på 2,6 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2017

Ad 1. – 3.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Ved mail af 2. oktober 2017 har FA09 på vegne af Hvidovrebo, afdeling 8 ansøgt om godkendelse af låneoptagelse og deraf følgende huslejestigning til iværksættelse af individuelle moderniseringer af køkkener (kollektiv råderet).

Afdelingen består af 38 familieboliger, 13 ungdomsboliger og 24 ældreboliger.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 1. september 2016 godkendt forslaget om kollektiv råderet.

Organisationsbestyrelsen har den 3. oktober 2016 godkendt projektet.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse: almenboliglovens § 29, (lbk. nr. 1116 af 2/10/17).

Godkendelse af lejeforhøjelse: almenlejeloven § 10, (lbk. nr. 228 af 9/03/16).

Garantistillelse: kommunale styrelseslov § 41 (lbk. 318 af 28/03/17)

Økonomiske konsekvenser

Et nyt køkken i familieboligerne koster 65.000 kr. som betales med en månedlig huslejeforhøjelse på 390 kr. Den aktuelle månedlige husleje for familieboligerne er mellem 6.409 kr. og 8.365 kr. Huslejestigningen ligger fra 4,7 % til 6,1 %.

I ældreboligerne er prisen for et nyt køkken 58.000 kr. som betales med en månedlig huslejeforhøjelse på 350 kr. Den aktuelle månedlige husleje for ældreboligerne er mellem 6.214 kr. og 6.464 kr. Huslejestigningen ligger fra 5,4 % til 5,6 %.

I ungdomsboligerne er prisen for et nyt køkken 45.000 kr. som betales med en månedlig huslejeforhøjelse på 275 kr. Den aktuelle månedlige husleje for ungdomsboligerne er mellem 2.940 kr. og 3.411 kr. Huslejestigningen ligger fra 8,1 % til 9,4 %.

I medfør af almenboligloven kræves garanti for lån, som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ifølge Nykredits redegørelse for garantibehovet er 60 % af ejendommens værdi opgjort til 25 mio. kr. og ejendommen er belånt med 60 mio. kr. Der stilles således krav om 100 % kommunal garanti for låneoptagelsen.

Bilag

 1. Garantiberegning (pdf)

9. Børnetal 2018 på dagtilbudsområdet

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til fordelingen af det forventede børnetal på dagtilbud i 2018. Det samlede antal børn, som kommunen forventer at skulle have plads til i dagtilbuddene, indgår i budget 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende fordelingen af børnetallene på dagtilbud for 2018

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte fordelingen af børnetallene på dagtilbud for 2018.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 02-11-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder forslag til de enkelte dagtilbuds børnetal.

De enkelte dagtilbuds børnetal er en fordeling af kommunens samlede forventede børnetal for 2018. Det er fastlagt ud fra en børnetalsprognose fra september 2017 fra en ekstern leverandør og kapacitetsudnyttelsen det forgangne år. Kommunens samlede forventede børnetal er indarbejdet i budget 2018.

Af tabel 1 nedenfor fremgår kommunens forventede samlede børnetal for 2017 og 2018.

Tabel 1. Børnetal 2017 og 2018

2017

2018

Ændring

0-2 års pladser

1.208

1.229

21

3-5 års pladser

1.804

1.814

10

I alt

3.012

3.043

31

Administrationen forventer en stigning på 21 pladser til børn i 0-2 års alderen (herefter kaldet vuggestuepladser) og 10 pladser til børn i 3-5 års alderen (herefter kaldet børnehavepladser).

Udviklingen vidner om, at kommunen på baggrund af børnetalsprognosen forventer en fortsat stigning i børnetallet i Hvidovre Kommune. Stigningen er dog mere moderat end tidligere år.

Fordeling af børnetal på dagtilbud

Forslag til fordelingen på dagtilbuddene er vedlagt som bilag ”Fordeling af børnetal på dagtilbud 2018”.

Administrationen bemærker, at det angivne børnetal ikke er et udtryk for det antal børn, som det enkelte dagtilbud har garanti for at få indskrevet. Det afhænger af den konkrete udvikling i børnetallet og forældrenes ønsker.

Dagplejen

Dagplejen har et børnetal på 144. I 2017 var børnetallet 150, hvorfor der er lavet en nedjustering på 6 pladser. Det er en tilpasning til den forventede og oplevede efterspørgsel.

Daginstitutionerne

På baggrund af børnetalsprognosen og den oplevede efterspørgsel er forventningen, at der generelt sker en stigning af behovet for pladser. Stigningen er kraftigst i distrikt syd og distrikt nord/midt og mere moderat i distrikt vest.

I distrikt vest er forventningen, at dagtilbuddene modtager et antal vuggestuebørn, der får anvist en plads som følge af kommunens pasningsgaranti.

På vuggestueområdet er forældrene garanteret en plads i kommunen, mens forældrene på børnehaveområdet er garanteret en plads i eget distrikt.

Ændringerne i de enkelte dagtilbuds børnetal har generelt baggrund i:

 • Øget kapacitet grundet tilbygning (Cirklen) eller ibrugtagning af nybyggeri (Tumlehuset)
 • Tilpasning af børnetal eller omkonvertering af pladser, så det i højere grad matcher den faktisk indskrivning og efterspørgslen efter det enkelte dagtilbud
 • Dialog mellem dagtilbudslederne og administrationen, som er blevet styrket i udarbejdelsen af forslaget til fordelingen af børnetal på dagtilbud i 2018.

I distrikt syd er der samlet set tilført én børnehaveplads og fjernet 12 vuggestuepladser. Dette er sket selvom der generelt er pres på vuggestuepladserne i distriktet. Imidlertid har der været behov for at skabe plads til de børnehavebørn, der allerede er indskrevet i distriktet. Det bemærkes ligeledes, at børnetallet i Oceanet er nedskrevet af hensyn til dagtilbuddets drift.

I distrikt nord/midt er der tilført 16 vuggestuepladser og 18 børnehavepladser. Der er tale om en tilpasning til den forventede efterspørgsel. Derudover kan Cirklen efter endt ombygning modtage flere vuggestuebørn, mens Krogstenshave efter en indfasningsperiode af de udvidede fysiske rammer nærmer sig en fuldstændig udnyttelse af kapaciteten.

I distrikt vest er der tilført 23 vuggestuepladser og fjernet 9 børnehavepladser. For så vidt angår børnehavepladserne er der tale om en tilpasning til den forventede efterspørgsel. For så vidt angår vuggestuepladserne er der sket en opnormering af vuggestueafdelingen i Tumlehuset. Forventningen er, at dagtilbuddet i en opstartsperiode vil have en overvægt af vuggestuebørn i forhold til børnehavebørn, men at fordelingen vil finde en hensigtsmæssig balance over tid. Administrationen følger udviklingen i efterspørgslen på Tumlehuset tæt.

Kapacitet frem til 1. maj 2018

Antallet af børnehavebørn stiger hen over året frem til 1. maj, hvor de ældste børnehavebørn overflyttes til SFO. Som følge heraf kan der i nogle områder være en kapacitetsudfordring frem til 1. maj 2018.

Høringssvar

Administrationen har ikke forelagt forslaget til børnetal for CenterMED i Center for Børn og Familier. Det skyldes, at alle medlemmer af det ny CenterMED endnu ikke er udpeget og derfor ikke har haft mulighed for at mødes. Administrationen har sendt børnetallene i direkte høring hos FOA, BUPL og dagtilbuddene, som er de direkte berørte parter.

Høringssvar fra BUPL og FOA

Høringssvar fra de to organisationer er vedlagt i bilaget ”Høringssvar fra BUPL og FOA”. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i forslaget til børnetal.

Høringssvar fra dagtilbud

Som angivet ovenfor har administrationen i højere grad end tidligere været i dialog med dagtilbudslederne om fordelingen af børnetallene forud for udarbejdelsen af det forslag, der blev sendt i høring.

Herudover har dagtilbuddene, herunder deres bestyrelser haft lejlighed til at komme med høringssvar. De fire indkomne svar er vedlagt i bilaget ”Høringssvar fra dagtilbud”. De har ikke givet anledning til ændringer i forslaget til børnetal.

I bilaget ”Høringsnotat ifm. børnetal 2018” er de bekymringer, spørgsmål og forbehold, som høringssvarene fra de faglige organisationer og Dagtilbuddene Frydenhøj og Ærtebjerg indeholder, adresseret.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Det samlede børnetal, dvs. den budgetmæssige ramme, indgår som en teknisk korrektion i budget 2018.

Bilag

 1. Forslag til børnetal 2018 fordelt på dagtilbud (pdf)
 2. Høringssvar fra BUPL og FOA (pdf)
 3. Høringssvar fra dagtilbud (pdf)
 4. Høringsnotat ifm. børnetal 2018 (pdf)

10. Projekt 5729 Lille Sky (Tumlehuset)

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Projekt nr. 5729 Lille Sky, etablering af en ny daginstitution på Cirkusgrunden, er forsinket ca. 5 måneder. Der skal tages beslutning om en tillægsbevilling på 2 mio.  kr. til dækning af projektets merudgifter frem til der foreligger en juridisk afklaring af årsager til - samt det økonomiske ansvar ifm. forsinkelsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at give rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på 2 mio. kr. til byggeanlægsprojekt nr. 5729 Lille Sky, etablering af en ny daginstitution på Cirkusgrunden, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på 2 mio. kr. til byggeanlægsprojekt nr. 5729 Lille Sky, etablering af en ny daginstitution på Cirkusgrunden, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2017

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Opførelsen af daginstitutionen Lille Sky, (nu Tumlehuset), der oprindelig var planlagt færdigbygget i august 2017, er forsinket bl.a. pga. udfordringer med betonkonstruktion, ventilation og tag.

Årsag til forsinkelsen samt placeringen af ansvar og udgifter er ikke juridisk uafklaret. Hvidovre Kommunens advokat har i samråd med administrationen vurderet det hensigtsmæssigt først at forfølge sagen efter byggeriets endelige afslutning. Dette for at sikre projektets fremdrift og afslutning.

Der bliver således først fortaget en juridisk og økonomisk vurdering af udeståender, når byggeriet er afsluttet.

Udeståender
Entreprenør GVL har primo oktober fremsendt en faktura på 1 mio. kr. for drift af byggeplads alene for august måned. Byggeperiode frem til december 2017 risikerer således at udløse tilsvarende fakturaer i de efterfølgende måneder. Hvidovre Kommune har afvist den fremsendte faktura, idet beløbet afviger - endog meget markant - fra tidligere opkrævede beløb for samme ydelse.

Idet projektets pulje til uforudsete udgifter nu er opbrugt, anmoder administrationen om følgende merbevilling til dækning af fakturaer jf. kontrakt - frem til en juridisk afklaring af ansvar:


Byggeplads udgift jf. kontrakt per måned 125.000 kr.
for perioden  august – december                                 0,625 mio. kr.

Overdækning per måned 75.000 jf. aftaleseddel
for perioden august – december                                  0,375 mio. kr.

Buffer til uforudsete omkostninger                               0,500 mio. kr.

Advokatbistand august frem til afslutning sag                0,500 mio. kr.

Samlet tillægsbevilling                                                       2,0   mio. kr.

Administrationen vil efterfølgende gøre krav gældende over for rådgiver og entreprenør. Indledende arbejder til et juridisk efterspil er varslet og under intern forberedelse.

Status på byggeriet
Byggeriet, inkl. udearealer, er planlagt færdigt primo januar 2018.
Aktuelt er malerarbejdet færdigt og vinduer er sat i. Der pågår etablering af tag og ventilation.

I uge 42 lægges linoleum og arbejdet med udearealerne igangsættes. 

Derefter udestår facadearbejder og generelle indvendige arbejder.

Retsgrundlag

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-og anlægsvirksomhed aftalegrundlag (AB 92).

Almindelig bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89).

Politiske beslutninger og aftaler

På møde i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2017, punkt 23 blev det besluttet, at sagen fremmes hos advokat.

Økonomiske konsekvenser

Projekt 5729 Lille Sky, etablering af en ny daginstitution på Cirkusgrunden har oprindeligt en anlægsbevilling på 40,3 mio. kr. hvis tillægget til anlægsbevillingen godkendes vil den samlende anlægsbevilling være på 42,3 mio. kr.


11. Allonge til midlertidig forlængelse af driftsaftale med Hvidovre Sejlklub Suset mv.

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har i samarbejde med Center for Politik og Ledelse udarbejdet sagsfremstillingen.

Der skal tages stilling til en midlertidig forlængelse af driftsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset om driften af Hvidovre Lystbådehavn, der udløber den 31.12.2017. Den midlertidige forlængelse løber i perioden 1. januar 2018 til den 30. juni 2018 og skal gives for at kunne nå at gennemføre et lovpligtigt udbud.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at der offentliggøres en profylaksebekendtgørelse i EU-Tidende om midlertidig forlængelse af driftsaftale om driften af Hvidovre Lystbådehavn med Hvidovre Sejlklub Suset for perioden fra 1. januar 2018 til og med 30. juni 2018
 2. at godkende, at udkast til allonge til driftsaftalen kan underskrives og træde i kraft elleve kalenderdage efter den dag, hvor profylaksebekendtgørelse er blevet offentliggjort i EU-Tidende

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der offentliggøres en profylaksebekendtgørelse i EU-Tidende om midlertidig forlængelse af driftsaftale om driften af Hvidovre Lystbådehavn med Hvidovre Sejlklub Suset for perioden fra 1. januar 2018 til og med 30. juni 2018.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at udkast til allonge til driftsaftalen kan underskrives og træde i kraft elleve kalenderdage efter den dag, hvor profylaksebekendtgørelse er blevet offentliggjort i EU-Tidende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2017

Ad 1. – 2.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2017

Ad 1.   Anbefales godkendt.

Ad 2.   Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre kommunes nuværende driftsaftale med Hvidovre Sejlklub Suset (Suset) vedrørende driften af Hvidovre Lystbådehavn udløber den 31. december 2017, og der skal derfor indgås en ny driftsaftale.

Driften af havne er blevet en udbudspligtig tjenesteydelse, siden indgåelse af den nuværende driftsaftale. Der skal derfor gennemføres et udbud og der er ikke mulighed for at undtage herfra eller forlænge den eksisterende driftsaftale.

For at sikre den fortsatte drift af havnen mens udbuddet foregår, foreslår administrationen, at den eksisterende driftsaftale med Suset forlænges for perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2018, vedlagt som bilag ”Udkast til allonge til driftsaftale”.

Fordi der er tale om udbudspligtig ydelse, skal der forud for underskrivelse af den midlertidige forlængelse af driftsaftalen offentliggøres en ”profylaksebekendtgørelse”. En ”profylaksebekendtgørelse” betyder, at kommunen bekendtgør i EU-Tidende, at kommunen indgår en kontrakt uden forudgående udbudsprocedure. Det gør man for at beskytte kontrakten mod, at Klagenævnet for Udbud senere erklærer kontrakten ugyldig.

Ved at tilbyde Suset en midlertidig forlængelse af driftsaftalen, sikres også havnens daglige drift, samt at klubben kan forlænge deres ansatte på havnen mens udbuddet af en længerevarende driftsaftale står på.

I den eksisterende driftsaftale udbetales driftsvederlaget i 2 rater, og administrationen foreslår, at der for perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2018 udbetales 918.713,75 kr. inkl. moms svarende til én rate af det budgetterede driftstilskud for 2018.

Suset varetager opkrævningen af 1. rate af havneafgifterne jf. takstregulativet for Hvidovre Lystbådehavn.

Retsgrundlag

Udbudsloven § 183 og 196, stk. 3 samt lov om Klagenævnet for Udbud § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er indgået driftsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. juli 2013 – 31. december 2017. Aftalen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2013.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat ca. 0,5 mio. kr. (ca. 1,5 mio. kr. til driftsaftalen og ca. 1 mio. kr. vedr. indtægter for havnepladser) til driften af Hvidovre Lystbådehavn i 2018.

I 2018 udbetales der 918.713,75 kr. inkl. moms svarende til 1. rate af driftstilskuddet.

Bilag

 1. Udkast til allonge til driftsaftale (pdf)

12. Fornyelse af forpagtningsaftale: HIF Gamle Kæmper

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til hvorvidt den eksisterende forpagtningsaftale med HIF Gamle Kæmper skal fornyes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at forpagtningsaftalen mellem Hvidovre Kommune og HIFs Gamle Kæmper fornyes for en periode på fire år

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forpagtningsaftalen mellem Hvidovre Kommune og HIFs Gamle Kæmper fornyes for en periode på fire år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2017

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2017

Anbefales godkendt med vilkårene beskrevet i administrationens forslag til forpagtningskontrakt.

Sagsfremstilling

Forpagtningsaftalen mellem Hvidovre Kommune og HIFs Gamle Kæmper, der dækker cafeteriaet i Gl. Klubhus på Hvidovre Stadion, udløber 31. december 2017.

Center for Kultur og Fritid har henover sommeren 2017 været i kontakt med foreningen med henblik på en forlængelse af aftalen på samme overordnede vilkår som hidtil. Den indstillede forpagtningsperiode løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Forpagtningsafgift

I forbindelse med forrige fornyelse af en række forpagtningsaftaler i 2013, udarbejdede den daværende Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltning i samarbejde med den daværende Økonomi- og Stabsforvaltning en undersøgelse af niveauet for foreningsdrevne forpagtninger i omegnskommunerne for at fastlægge markedsniveauet for forpagtningsafgiften. På baggrund af undersøgelsen af omegnskommunernes praksis for forpagtningsafgift blev det dengang konkluderet, at markedsniveauet for forpagtningsafgift er 0 kr. for så vidt angår små foreningsdrevne forpagtninger af kiosker, cafeterier o.l. med en omsætning under 1 mio. kr.

Center for Kultur og Fritid vurderer ikke at disse forudsætninger er ændret, hvorfor det fortsat vurderes at forpagtningsafgiften i aftalen til forlængelse fastsættes til 0 kr. for omsætning under 1 mio. kr., mens en omsætning over 1 mio. kr. pålægges en forpagtningsafgift på 5 %.  

HIF Gamle Kæmpers cafeteria havde i 2016 en nettoomsætning på 30. 371 kr.

Center for Kultur og Fritid bemærker, at forpagtningens omsætning er så begrænset, at der hidtil ikke har været økonomisk grundlag for at ændre afgiftsrammen. Denne følger desuden rammerne for kommunens andre foreninger; herunder de professionelle klubber.

Foreningens kommentar

Foreningen har haft forpagtningskontrakten til udtalelse, og har indgivet følgende ændringsforslag, som udvalget bedes forholde sig til:

Ang. § 5, Vedligeholdelse: foreningen ønsker, at vedligeholdelsen (renovering) af lofter og gulve samt vedligeholdelse af vand- og varmeinstallationer, belysning og andre elektriske installationer skal påhvile bortforpagteren frem for forpagteren, hvilket svarer til vilkårene i den tidligere forpagtningskontrakt.
I kommunens lignende forpagtningskontrakter er det ligeledes forpagteren der har vedligeholdelsesforpligtelsen, hvorfor ændringen er tilføjet for at gøre kommunens aftaler så enslydende som muligt.    

Foreningen ønsker desuden, at aftalen skal give eneret til salg for et område, der dækker bane 2. 3. og 4. Center for Kultur og Fritid anbefaler at aftalen fortsat begrænser sig til salget i klubhuset, da andre brugere af Stadion skal have mulighed for at sælge varer i forbindelse med arrangementer og lignende. Center for Kultur og Fritid vurderer at disse tilfælde er så få, at det ikke vil påvirke omsætningen for Gamle Kæmper betydeligt.  

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 25. september 2012 forpagtningsaftale ml. Hvidovre Kommune og foreningen HIF Gamle Kæmper for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Høringssvar fra Gamle Kæmper (pdf)
 2. Gamle Kæmpers regnskab (pdf)
 3. Forpagtningsaftale ml. Hvidovre Gamle Kæmper og Hvidovre Kommune - UDKAST (pdf)
 4. Yderligere kommentarer fra Gamle Kæmper (pdf)

13. Fornyelse af forpagtningsaftale: SBV09

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til fornyelse af forpagtningsaftale med foreningen SBV09.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at forpagtningsaftale med foreningen SBV09 forlænges med fire år 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forpagtningsaftalen med foreningen SBV09 forlænges med fire år med de vilkår, som administrationen har beskrevet i forslag til forpagtningskontrakt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2017

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2017

Anbefales godkendt med vilkårene beskrevet i administrationens forslag til forpagtningskontrakt.

Sagsfremstilling

Forpagtningsaftalen mellem Hvidovre Kommune og foreningen SBV09, der dækker cafeteriaet i foreningens lokaler ved Bymuren 131, udløber 31. december 2017.

Center for Kultur og Fritid har henover sommeren 2017 været i kontakt med foreningen med henblik på en forlængelse af aftalerne med samme overordnede vilkår som hidtil. Den indstillede forpagtningsperiode løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Forpagtningsafgift
I forbindelse med forrige fornyelse af aftalerne i 2013 udarbejdede den daværende Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltning i samarbejde med den daværende Økonomi- og Stabsforvaltning en undersøgelse af niveauet for foreningsdrevne forpagtninger i omegnskommunerne for at fastlægge markedsniveauet for forpagtningsafgiften. På baggrund af undersøgelsen af omegnskommunernes praksis for forpagtningsafgift blev det dengang konkluderet, at markedsniveauet for forpagtningsafgift er 0 kr. for så vidt angår små foreningsdrevne forpagtninger af kiosker, cafeterier o.l. med en omsætning under 1 mio. kr.

Center for Kultur og Fritid vurderer ikke at disse forudsætninger er ændret, hvorfor det fortsat vurderes, at forpagtningsafgiften i aftalen til forlængelse fastsættes til 0 kr. for omsætning under 1 mio. kr., mens omsætning over 1 mio. kr. pålægges en forpagtningsafgift på 5 %.

SBV09s cafeteria havde i 2016 en nettoomsætning på 58.281 kr.

Center for Kultur og Fritid bemærker, at forpagtningens omsætning er så begrænset, at der hidtil ikke har været økonomisk grundlag for at ændre afgiftsrammen. Denne følger desuden rammerne for kommunens andre foreninger; herunder de professionelle klubber.

Foreningens kommentar

SBV09 har haft udkast til ny forpagtningsaftale til gennemsyn. Foreningen ønsker indskrevet et forbud mod medbragte drikkevarer i cafeteriaområdet. Da servering dog foregår i foreningens fælleslokale, anser administrationen ikke forslaget for hensigtsmæssigt, da det potentielt vil berøre samtlige besøgende i foreningens lokaler.

Center for Kultur og Fritid anbefaler på denne baggrund at aftalen følger samme overordnede vilkår som hidtil og fornyes for en periode på fire år. Betaling for el, vand og varme ændres dog således at der ikke længere betales månedsvis, men i to årlige rater. 

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 7. december 2013 forpagtningsaftale ml. Hvidovre Kommune og foreningen SBV09 for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forpagtningskontrakt ml. SBV 09 og Hvidovre Kommune - UDKAST (pdf)

14. Ønske om tilbygning af HBC-hallen: Hvidovre Badminton Club

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen i samarbejde med Center for Kultur og Fritid.

Hvidovre Badminton Club har et ønske om, at Hvidovre Kommune afsætter midler til en udvidelse af HBC-hallen med ca. 130 m2 bygning samt mulighed for 130 m2 tagterrasse. Udvidelsen vil koste ca. 6 mio. kr. at opføre. Når tilbygningen er opført, vil det medføre øgede driftsudgifter til Hvidovre Kommune. Selve opførelsen vil desuden kræve en dispensation fra lokalplanen eller en ny lokalplan.

Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte ønsket fra Hvidovre Badminton Club om afsætning af midler til udvidelse af HBC-hallen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte ønske fra Hvidovre Badminton Club om afsætning af midler til udvidelse af HBC-hallen

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:

Det undersøges og beskrives om en tilbygning til HBC-Hallen kræver en ændring af det nuværende plangrundlag og i givet fald hvordan. En igangsætning af ny lokalplan afventer en samlet finansiering, og en eventuel beslutning om kommunal medfinansiering drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019, og overslagsårene.

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe C, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Gruppe F, idet Gruppe F fastholder indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Ændringsforslaget vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at det undersøges og beskrives om en tilbygning til HBC-Hallen kræver en ændring af det nuværende plangrundlag og i givet fald hvordan. En igangsætning af ny lokalplan afventer en samlet finansiering, og en eventuel beslutning om kommunal medfinansiering drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019, og overslagsårene.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2017

For: Liste H og Gruppe F.

Gruppe A, O, C og Karl Erik Høholt (UP) afventer kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2017

Udvalget anmoder om, at der udarbejdes en lokalplan, der gør det muligt at realisere klubbens skitseforslag.

Klubben anmodes, som drøftet med administrationen, om at finde sponsormidler til medfinansiering af projektet.

Sagen tages op til behandling i maj 2018 med henblik på eventuel beslutning om realisering af projektet.

Sagsfremstilling

Baggrund for ansøgningen

Hvidovre Badminton Club (HBC) ønsker at HBC-hallen (matr. 21dp beliggende Biblioteksvej 62) bliver udvidet med ca. 130 m2 bygning og 130 m2 tagterrasse. Der ønskes konkret etablering af nyt klublokale og samtidig udbygning af det eksisterende styrketræningslokale. Den ønskede tilbygning involverer desuden etablering af nye toiletter samt en tagterrasse tilknyttet HBC-hallens restaurant, der ønskes gjort tilgængelig for handicappede via en elevator/lift.

HBC mangler et fælles klublokale, hvor foreningens medlemmer kan opholde sig før og efter træning til socialt samvær, møder mm. HBC-hallens privatdrevne restaurant lever ikke op til formålet, da restauranten for det første udelukkende har åbent i aftentimerne og dernæst er en succesfuld forretning med mange besøgende udefra.

HBC vurderer ligeledes et behov for et større styrketræningslokale, da det eksisterende lokale er for lille og utidssvarende i forhold til behovet.

HBC ønsker på denne baggrund, at Hvidovre Kommune afsætter op til 6.0 mio. kr. til udvidelse af HBC-hallen.

Om HBC-hallen

Hvidovre Kommune ejer HBC-hallen, og har via en brugsretsaftale givet Hvidovre Badminton Club ret til at anvende dele af bygningen. Der er i 2018 afsat ca. 0,9 mio. kr. til driften af HBC-hallen.

Beskrivelse af projektets omfang og økonomisk estimat

Projektet involverer følgende:

Kælder

Ombygning af nedgang til kælder samt følgearbejder heraf.

Konstruktive understøtninger til overbygning af stueplan og 1.sal plan i stueplan. Omfang ukendt.

Stueplan

Tilbygning ca. 30 m² omklædning og 70 m² motionsrum.

1. salsplan

30 m² toiletter og ca. 130 m² tagterrasse (+ værn og trappe)*.

*Tagterrasse kan indgå som en option; dvs. denne del af projektet kan udelades.

Prioritering i forhold til Hvidovre Kommunes Helhedsplan på idrætsområdet

Udbygning af HBC-hallen er ikke beskrevet som forslag i Helhedsplanens prioriteringskatalog. 

Plan- og aktuelle forhold

 • Lokalplan 232
 • Delområde C for offentlige formål
 • Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40%
 • Bygningshøjde max 8,5 m over terræn
 • Parkering: 1 parkeringsplads pr. 5 personer
 • Cykelparkering: 1 cykelparkeringsplads pr. 5 siddepladser
 • Hallen er godkendt til max 400 personer
 • Grundareal for matr. 21dp er 2.765 m².
 • Bebygget areal 1.572 m².
 • Eksisterende bebyggelsesprocent 56.
 • Fremtidig bebyggelsesprocent 60,8 (130 m² tilbygning), må korrigeres til 61,6.

Overskridelse af lokalplanen

Center for Plan og Miljø vurderer, at en yderligere overbebyggelse af grunden på 5,5 %, og en deraf resulterende bebyggelsesprocent på 61,6 ikke er sædvanlig for området.

Det fremsendte materiale overholder ikke bestemmelserne i lokalplanen, hvilket betyder, at en evt. ansøgning om byggetilladelse med tilsvarende materiale ikke vil kunne imødekommes uden væsentlige dispensationer.

Såfremt man ønsker, at meddele dispensation for overskridelse af den maksimale bebyggelsesprocent, kan dette ske efter gennemført naboorientering, jævnfør planlovens §§ 19 og 20. Administrationen har ikke kompetence til at meddele dispensation for en så stor overskridelse af bebyggelsesprocenten – dette skal afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

Ved vurderingen af en ansøgning om dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten er det særligt relevant at vurdere iagttagelsen af lokalplanens øvrige bestemmelser om vej-, friareal- og parkeringsforhold, herunder cykelparkering.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne og Planloven.

HBC får lokaler i HBC-hallen stillet vederlagsfrit til rådighed jf. folkeoplysningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes økonomiske estimat for projektet

130 m² nybyggeri á 17.000 kr.

2.2 mio. kr.

130 m² tagterrasse á 8.000 kr.* 

1.0 mio. kr.

Ombygning i kælder estimat

0.5 mio. kr.

Rådgiver

0.5 mio. kr.

Bygherreomkostninger

0.3 mio. kr.

30% usikkerhed

1.5 mio. kr.

Estimat

6.0 mio. kr.

*Tagterrasse kan indgå som en option; dvs. denne del af projektet kan udelades.

Det tages i ovenstående estimat forbehold for ukendte udgifter relateret til byggeplads, forundersøgelser, nedrivning, kloak – og ledningstilslutninger samt evt. bortskaffelse af miljøfarligt byggeaffald. Der er desuden en række ukendte faktorer såsom omfanget af jordforurening, krav om lovliggørelser og krav til diverse bygningsreglementer (BR18/BR20).

Projektestimat omfatter desuden ikke anlæg af udearealer, affaldsområde, p-pladser samt cykelparkering.

HBC har indsendt byggesagsansøgning vedr. forhåndsgodkendelse til projektet (vedhæftet som bilag). Såfremt forhåndsgodkendelsen opnås, påtænker HBC desuden at ansøge eksterne fonde om tilskud til projektet.

Nuværende økonomi vedr. HBC-hallen

Hvidovre Kommune ejer HBC-hallen, og har via en brugsretsaftale givet Hvidovre Badminton Club ret til at anvende dele af bygningen. Der er i 2018 afsat ca. 0,9 mio. kr. til driften af HBC-hallen.

Hvidovre Kommune har ingen indtægter vedr. HBC-hallen, idet foreningen får lokalerne stillet vederlagsfrit til rådighed jf. folkeoplysningsloven.

Der er indgået forpagtningsaftale vedr. HBC Hallens restaurant for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2020. I henhold til aftalen betales der en månedlig afgift i 2017 på 1.643 kr. (på nær juli og august, der er betalingsfri måneder). Derudover betales en forpagtningsafgift svarende til 5 % af det, som forpagterens omsætning ekskl. moms overstiger en million kr. pr. kalenderår. Grundlaget for opgørelse af forpagtningsafgiften er forpagterens momsindberetning.

Forpagtningsafgift vedr. HBC-hallen for 2016 er endnu ikke beregnet.

Bilag

 1. Ansøgning om tilbygning til HBC Hallen (pdf)
 2. Tegninger af ønsket udvidelse (pdf)
 3. Ansøgning om forhåndsgodkendelse vedr. byggetilladelse (pdf)

15. Vandforsyningsplan 2017 og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget har fremlagt et forslag til Vandforsyningsplan 2017 og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017 i offentlig høring. Der er indkommet et høringssvar til forslaget for Vandforsyningsplan 2017. Der er ikke indkommet høringssvar til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Indholdet og behandlingen af høringssvaret forelægges med henblik på endelig vedtagelse af Vandforsyningsplan 2017 og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende endelig Vandforsyningsplan 2017 med forslag til ændringer, som ses i sagsfremstillingen.
 2. at godkende Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017 endeligt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte endelig Vandforsyningsplan 2017 med de forslag til ændringer, som ses i sagsfremstillingen.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

Ad 1. og 2.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til Vandforsyningsplan 2017 og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har været i offentlig høring i perioden 6. juni til 29. august 2017.

Vandforsyningsplan 2017, vedlagt som bilag ”Hvidovre Kommunes Vandforsyningsplan 2017”, sætter rammen for kommunens strategi og mål på vandforsyningsområdet, og fungerer som et administrationsværktøj mellem kommunen og forsyningen HOFOR.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse 2017 har til formål at sikre et overblik over de initiativer, der skal iværksættes, for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource i Hvidovre Kommune. Indsatsplanen er vedlagt som bilag ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse”, ”Hvidovre Kommunes indsatser for grundvandsbeskyttelse” og ”Resumé af grundvandskortlægning Herlev-Glostrup kortlægningen”.

Der er indkommet 1 høringssvar fra HOFOR til forslaget til Vandforsyningsplan 2017, vedlagt som bilag ”Høringssvar til Vandforsyningsplan 2017 samt forlængelse af høringsperioden”. Administrationen har gennemgået høringssvaret og givet bemærkninger hertil, vedlagt som bilag ”Behandling af høringssvar til Vandforsyningsplan 2017”. Der er ikke indkommet bemærkninger til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017.

Høringssvar fra HOFOR til Vandforsyningsplan 2017

HOFOR har nogle præciseringer til den beskrivende tekst, og derudover ingen bemærkninger til planens mål og handlinger.

På baggrund af høringssvar fra HOFOR til Vandforsyningsplan 2017 har administrationen følgende anbefalinger til ændringer:

 1. ”Thorsbro Vandværk” og ”Regnemark Vandværk” rettes alle steder til henholdsvis ”Værket ved Thorsbro” og ”Værket ved Regnemark”.
 1. På side 32 rettes fra:

På to af aftapningsstederne løber vandet direkte fra HOFORs ledninger til ledningsnettet i Hvidovre

Til:

På HOFORs fem aftapningssteder løber vandet direkte fra HOFORs ledninger til ledningsnettet i Hvidovre

 1. Begrebet ”trykforøger”, som bruges i planen, fjernes fra planen, så der kun står den mere korrekte betegnelse ”aftapningssteder”.

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven, nr. 125 af 26. januar 2017 §13 a og § 14.

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, nr. 831 af 27. juni 2016, §§ 3-5.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 425 af 18. maj 2016.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 23. maj 2017, punkt 11, forslag til Vandforsyningsplan 2017 og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017 med henblik på offentlig fremlæggelse.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede grundvand og drikkevandsindvinding den 1. juni 2016, punkt 4.

Økonomiske konsekvenser

Mål og indsatser finansieres inden for det eksisterende budget.

Personalemæssige konsekvenser

Arbejdet med planernes strategier, mål og indsatser udføres i den eksisterende drift.

Miljømæssige konsekvenser

Det er vurderet ved en miljøscreening, at der for vandforsyningsplanen ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Miljøscreeningen viser, at Vandforsyningsplan 2017 ikke vil få væsentlig negative virkning på miljøet.

Det er vurderet at indsatsplanen ikke er omfattet af anvendelsesparagraffen i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. For indsatsplanen er der derfor ikke udført en miljøscreening.

Gennemførelse af vandforsyningsplanens strategier og mål og indsatserne i indsatsplanen vil forbedre grundvandskvaliteten i Hvidovre Kommune, og medfører derfor forventeligt positive miljømæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Hvidovre Kommunes Vandforsyningsplan 2017 (pdf)
 2. Behandling af høringssvar til Vandforsyningsplan 2017 (pdf)
 3. Høringssvar til Vandforsyningsplan 2017 samt forlængelse af høringsperioden (pdf)
 4. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017 (pdf)
 5. Hvidovre Kommunes indsatser for grundvandsbeskyttelse (pdf)
 6. Resumé af grundvandskortlægning Herlev-Glostrup kortlægningen (pdf)

16. Nedrivning af kolonihavehuse i Præstemosen.

Beslutningstema

Center for Trafik og ejendom har udarbejdet sagsfremstillingen.

De tilbageværende kommunale kolonihavehuse i Præstemosen fremstår faldefærdige og ødelægger områdets samlede udtryk.

Det skal besluttes, hvorvidt Kommunen skal iværksætte nedrivning af kolonihavehusene.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der indenfor en ramme på 1. mio. kr. foretages nedrivning af kolonihavehuse og oprydning på kommunalt ejede kolonihavegrunde. Udgifter modregnes i salgsindtægter fra salg af kolonihavehuse i Præstemosen. 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der indenfor en ramme på 1. mio. kr. foretages nedrivning af kolonihavehuse og oprydning på kommunalt ejede kolonihavegrunde. Udgifter modregnes i salgsindtægter fra salg af kolonihavehuse i Præstemosen.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der indhentes en ny markedsvurdering af ejendommene efter nedrivning/oprydning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2017

Borgmesteren foreslog, at der indhentes en ny markedsvurdering af ejendommene efter nedrivning/oprydning.

Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag om indhentelse af ny markedsvurdering af ejendommene efter nedrivning/oprydning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har besigtiget de af kommunen ejede kolonihavehuse, der står tomme i Præstemosen, og det må konstateres, at de alle er i faldefærdig stand. Det hævdes i området at personer har taget midlertidigt ophold i husene, der er eksempler på, at der er begået hærværk på husene og flere af haverne benyttes til storskrald.

Nedrives og fjernes kolonihavehusene undgår Kommunen at være ejer af faldefærdige kolonihaver, der skæmmer området, og som bestemt ikke er fremmende for salgsprocessen.

Yderligere vil det også fremme et salg, hvis husene fjernes, idet haverne for nuværende er tilgroede og svært fremkommelige. Det gør det vanskeligt at overskue grundens størrelse og muligheder.

En eventuel nedrivning af de faldefærdige kolonihavehuse kræver et underhåndstilbud fra mindst 2 firmaer. Som grundlag for underhåndstilbuddet har Dansk Miljøanalyse gennemgået 10 kolonihavehuse, og udtaget en lang række prøver af husene med henblik på at sikre en miljømæssig og faglig korrekt nedrivning.

Nedrivningen af kolonihavehusene indbefatter også fjernelse af installationer, buske og træer, så grunden efterfølgende fremstår overskuelig og ensartet.

Det vurderes, at nedrivningen af et kolonihavehus koster mellem 60.000 – 100.000 kr. Budgettet for opgaven anbefales at være på 1 mio. kr., da der for nærværende er 10 kommunale kolonihavehuse tilbage.

Udbudsrunde og nedrivningen vil vare ca. 2 måneder.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. august 2017, punkt 4, vedtog Kommunalbestyrelsen, at kolonihaver ejet af Hvidovre Kommune straks undersøges og eventuelt ryddes.

Baggrunden herfor var følgende:
Medlemmer fra den socialdemokratiske gruppe med flere fra Kommunalbestyrelsen har haft lejlighed til at besigtige nogle udvalgte kolonihaver i Præstemosen. Haverne og husene fremstod i en sådan karakter, at vi straks ønsker at få dem ryddet og fjernet.

Af hensyn til området og ikke mindst af miljømæssige årsager ønsker vi, at forvaltningen straks igangsætter at de værste huse og haver ryddes og fjernes.

Vi foreslår endvidere, at en eventuelt merudgift finansieres ved salg af haver i Præstemosen

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til nedrivning af kolonihavehusene finansieres af salget af kolonihavegrunde.


17. Anvendelse af restbeløb - Hvidovre Strand - Projekt 0103

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der er et restbeløb på ca. 0,5 mio. kr. fra projekt 0103, Hvidovre Strandpark.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om administrationen for de resterende midler skal arbejde videre med forbedret tilgængelighed eller om restbeløbet skal tilbageføres til kassen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at administrationen arbejder videre med
  at etablere bænke, øget tilgængelighed og en handicapvenlig badebro

     Eller

 1. at godkende at restbeløbet tilbageføres til kassen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Ad 1. og 2.

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP), og Bo Christof (UP).

Imod: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen arbejder videre med at etablere bænke, øget tilgængelighed og en handicapvenlig badebro for restbeløbet fra projekt 0103 – Hvidovre Strand.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2017

Ad 1. og 2.

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe F og Karl Erik Høholt (UP).

Imod: Gruppe C.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

Ad 1.

For: Gruppe A, O, Liste H og Karl Erik Høholt Jensen (UP)

Imod: Gruppe C

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe C

Imod: Gruppe A, O, Liste H og Karl Erik Høholt Jensen (UP)

Ad 2.  Anbefales ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget flere ønsker om etablering af bænke og øget tilgængelighed for handicappede og gangbesværede på stranden.  

Bænke

Der er ikke opsat bænke ved stranden, idet den anlagte siddekant mellem græs- og sandarealet, skulle erstatte de almindelige bænkes funktion. Det har imidlertid vist sig, at der også er et behov for bænke uden for sandområdet, så borgere med fysiske handicaps også kan få glæde af stranden.

Øget tilgængelighed og handicapvenlig badebro   

Administrationen har afholdt et indledende møde med handicaprådet for at vurdere mulighederne for at øge tilgængeligheden for handicappede, ældre og gangbesværede som ønsker at komme en tur i vandet.  

Ifølge Handicaprådet skal flere tiltag iværksættes før stranden bliver mere tilgængelig for denne gruppe. Tilgængeligheden kan eksempelvis forbedres med en sti med fast underlag ned til vandet, gelænder og baderampe på en supplerende badebro.

På det vedlagte bilag, Billeder af badebroer og strandadgange, ses til inspiration diverse eksempler fra andre strande med tilgængelige badebroer og strandadgange.

Den videre proces

Såfremt indstillingspunkt 1 besluttes, vil administrationen udarbejde forskellige forslag, som vil blive forelagt Teknik-og Miljøudvalget. 

Inden der kan etableres bænke og andre tiltag på stranden, skal der  søges om tilladelse hos relevante myndigheder, heriblandt Kystdirektoratet og Fredningsnævnet.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 29. marts 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen,
at der til projekt nr. 0103 Hvidovre Strandpark blev givet et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 700.000 kr. finansieret af henholdsvis restmidler på 320.000 kr. fra projekt 0214 Plant et træ og 380.000 kr. fra kassebeholdningen.

Den 24. november 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der til projekt nr. 0103, Hvidovre Strandpark blev givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. svarende til det på investeringsoversigten i 2015 afsatte rådighedsbeløb.

Den 18. juni 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen proces- og tidsplanen for Hvidovre Strandpark og at der til projekt nr. 0103 blev givet en anlægsbevilling på 268.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er fra projektets start i 2014 i alt givet anlægsbevillinger på 5,5 mio. kr. til projekt 0103 Hvidovre Strandpark. Hertil kommer fondsmidler på ca. 0,6 mio. kr. tildelt fra A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål til etablering af skulpturlandskab ved Hvidovre Strand.

Af det samlede projektbeløb på i alt 6,1 mio. kr. er der et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., der bl.a. kan henføres til færre udgifter end forventet til gravearbejde og bortskaffelse af forurenet jord.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Flere vil have mulighed for at bruge stranden.

Bilag

 1. Billeder af badebroer og strandadgange (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar om Anvendelse af restbeløb - Hvidovre Strand. (pdf)

18. Beskæftigelsesplan 2018

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Alle landets kommuner skal hvert år udforme en beskæftigelsesplan, som uddyber målene for det kommende års beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende Hvidovre Kommunes beskæftigelsesplan for 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Beskæftigelsesplan 2018.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Beskæftigelsesplan 2018 med det nye tilføjede mål 3 d: ”Jobcenteret skal i 2018 omtale mulighederne for at få handicappede personer i støttet beskæftigelse overfor alle erhvervsdrivende som virksomhedskonsulenterne er i kontakt med.”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2017

Gruppe F stillede ændringsforslag om at tilføje et nyt mål 3 d: ”Jobcenteret skal i 2018 omtale mulighederne for at få handicappede personer i støttet beskæftigelse overfor alle erhvervsdrivende som virksomhedskonsulenterne er i kontakt med.”.

Godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag om at tilføje et nyt mål 3 d: ”Jobcenteret skal i 2018 omtale mulighederne for at få handicappede personer i støttet beskæftigelse overfor alle erhvervsdrivende som virksomhedskonsulenterne er i kontakt med.”.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-10-2017

Anbefales godkendt.

Handicaprådets høringssvar indgik i behandlingen.

Sagsfremstilling

Hvidovre skal ligesom landets øvrige kommuner hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver det kommende års samlede beskæftigelsesindsats i jobcentret. Planen skal endvidere indeholde en række beskæftigelsespolitiske målsætninger, der angiver retningen for den kommunale indsats konkrete udmøntning.

Efter Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen er der følgende krav til indholdet af beskæftigelsesplanen.

Senest den 31. december skal kommunalbestyrelsen hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen skal tilpasses lokale forhold og udfordringer, men kan tage afsæt i de vejledende mål for landets aktive beskæftigelsesindsats, som hvert år bliver udmeldt af beskæftigelsesministeren.

I grundlaget for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen skal indgå en resultatrevision, som viser resultater og effekter af det forudgående års beskæftigelsesindsats i jobcentret.

Umiddelbart efter vedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen sende beskæftigelsesplanen til orientering i Det regionale arbejdsmarkedsråd.

Hvidovre Kommune har valgt at ensrette strategiudviklingen i alle kommunens fagudvalg, så Hvidovres politiske kurs udstikkes efter den samme overordnede styringsmodel. På beskæftigelsesområdet bliver kommunens strategi og politik samlet i beskæftigelsesplanen.

Processen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2018 i Hvidovre Kommune består af fire trin:

1)Arbejdsmarkedsudvalget og administrationen udvælger en række beskæftigelsespolitiske pejlemærker: ”Brancheskift, Det gode match & Opkvalificering”, ”Integration”, ”Virksomhedsindsats” og ”Langtidsforsørgede med fokus på socialøkonomisk virksomhed”.

2)Dialogmøde mellem politikere samt ledere og chefer, som er tæt på kommunens borger- og virksomhedsrettede kerneopgaver. På mødet udarbejder politikkerne de overordnede målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i 2018.

3)Politikkernes målsætninger indenfor de udvalgte pejlemærker omsættes til konkrete mål for Center for Beskæftigelse og Jobcentret.

4)Opfølgning på målene og dokumentation af effekt i 2018. 

Arbejdsmarkedsudvalget skal på mødet tage stilling til, hvorvidt de vil godkende vedlagte bud på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2018.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.  

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1 - ANALYSEKAPITEL.pdf (pdf)
 2. BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Beskæftigelsesplan 2018 (pdf)

19. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Ingen bemærkninger.


20. Beslutning om samlingsstedsforbud på Kirkegade 8

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte samlingsstedsforbud for ejendommen Kirkegade 8 og at administrationen bemyndiges til at udstede og håndhæve forbuddet.


21. Valg af tilbud for salg af Risbjergvej 22

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Ad 1.

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe C, Karl Erik Høholt (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Gruppe F, Ø og Annette Møller Sjøbeck (UP), under henvisning til tidligere forslag om ikke at sælge grunden, men tillægge den til Risbjergskolens arealer.

Kommunalbestyrelsen godkendte tilbud nr. 2 på 4.008.000 kr. fra Anne Holm Dyrendom, Jesper Dyrendom Svalgaard, Dorthe Lundgaard og Jacob Larsen Lundgaard.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der til projekt nr. 0264, Salg af Risbjergvej 22, afsættes rådighedsbeløb i 2017 og anlægsbevilling til nettoindtægten på ca. 3.975.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2017

Ad 1. – 2.

Anbefales godkendt.


22. Nyt navn til Medborgersalen

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

For: Gruppe A, O, Gert Krogstad (H), Gruppe F, Ø, Karl Erik Høholt (UP) og Annette Møller Sjøbeck (UP).

Undlader: Arne Bech (H), Kristina E. Young (H), Gruppe C og Bo Christof (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte, at salen i Medborgerhuset kaldes ”Kometen”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-11-2017

Økonomiudvalget anbefaler, at salen i Medborgerhuset kaldes ”Kometen”.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2017

Gruppe A stiller ændringsforslag om, at den samlede liste over navneforslag forelægges til behandling i Økonomiudvalget.

Herfor stemmer alle.

Gruppe O og F peger på forslag 1A.

For stemmer Gruppe O og F og imod stemmer gruppe A med henvisning til ændringsforslaget.


23. Beslutning om ændring af Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt - 1. behandling

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Konstitueringsaftalen er udtryk for et ønske om at opprioritere såvel ældreområdet som socialområdet, og derfor er der behov for at ændre udvalgsstrukturen.

Med afsæt i konstitueringsaftalen foreslås det således at opdele det nuværende Social- og Sundhedsudvalg i et Ældre- og Sundhedsudvalg og et Social- og Arbejdsmarkedsudvalg.

Formålet hermed er, at indsatserne og politikudviklingen på de nævnte områder samordnes og fokuseres på en mere hensigtsmæssig måde, idet ældreområdet og socialområdet samtidig opprioriteres.

Derudover opnås der også en forbedret samtænkning af henholdsvis ældre- og sundhedsområdet i det ene udvalgs regi og social- og arbejdsmarkedsområdet i det andet udvalgs regi.

Det er i konstitueringsaftalen desuden fundet hensigtsmæssigt at opdele det nuværende Teknik- og Miljøudvalg, så der også på dette område sker en styrkelse af indsatser og politikudvikling, og så bygge- og plansagerne fremover får en øget politisk bevågenhed.

Det nuværende Teknik- og Miljøudvalg foreslås således opdelt i et Teknik- og Miljøudvalg og et Bygge- og Planudvalg for at fordele udvalgets arbejdsbyrde på to udvalg.

Derudover foreslås ændringer i Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt i form af præciseringer for andre udvalgs opgavefordeling samt redaktionelle rettelser.

Endelig foreslås en regulering af vederlag til udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og 1. viceborgmester.

Kommunalbestyrelsen skal behandle denne sag, fordi det følger af kommunestyrelsesloven, at det er kommunalbestyrelsens kompetence at nedsætte stående udvalg og beslutte deres myndighedsområder, ligesom vederlæggelse skal besluttes i kommunalbestyrelsen.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal vedtages to gange af kommunalbestyrelsen.  

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt, herunder at

a)Teknik- og Miljøudvalget bliver opdelt i et Teknik- og Miljøudvalg og Bygge- og Planudvalg.

b)Det nuværende Social- og Sundhedsudvalgs ressortområde opdeles ved, at der oprettes et Ældre- og Sundhedsudvalg, idet social- og psykiatriområderne samtidig overføres til et Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, der således består af social- og psykiatriområdet samt det nuværende Arbejdsmarkedsudvalgs ressortområder.

c)Vederlagene for udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og 1. viceborgmester samtidig reguleres.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 19-12-2017

Ændringsforslag:

For: Gruppe A, O, C, F, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Undlader: Liste H, Gruppe Ø og Kashif Ahmad (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens ændringsforslag til Styrelsesvedtægten.

Ad a) og b)

For: Gruppe A, O, C, F, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Undlader: Liste H, Gruppe Ø og Kashif Ahmad (UP).

Ad c)

For: Gruppe A, O og C.

Imod: Liste H, Gruppe Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP), Bo Christof (UP). Og Gruppe F, under henvisning til det fremsatte ændringsforslag under 1. behandlingen.

Undlader: Kashif Ahmad (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte Styrelsesvedtægten med de ved 2. behandlingen stillede ændringsforslag.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Indstilling a) og b).

For: Gruppe A, O, Arne Bech (H), Kristina E. Young (H), Gruppe C, F, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Undlader: Gert Krogstad (H) og Gruppe Ø.

Indstilling c).

Gruppe F stillede ændringsforslag om, at stigningen til menige medlemmer til 4% finansieres af det nuværende formandshonorar (17,12%). Vederlag til 1. viceborgmester fastholdes på nuværende niveau

For: Liste H, Gruppe F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Imod: Gruppe A, O og C.

Ændringsforslaget forkastet.

Indstilling c) godkendt.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt, herunder at:

a)Teknik- og Miljøudvalget bliver opdelt i et Teknik- og Miljøudvalg og Bygge- og Planudvalg.

b)Det nuværende Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde opdeles ved, at der oprettes et Ældre- og Sundhedsudvalg, idet social- og psykiatriområderne samtidig overføres til et Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, der således består af social- og psykiatriområdet samt det nuværende Arbejdsmarkedsudvalgs ressortområder.

c)Vederlagene for udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og 1. viceborgmester samtidig reguleres.

Sagsfremstilling

Konstitueringsaftalen er udtryk for et ønske om at opprioritere såvel ældreområdet som socialområdet, og derfor er der behov for at ændre udvalgsstrukturen.

Det er fundet hensigtsmæssigt at opdele det nuværende Social- og Sundhedsudvalgs ressortområde ved, at der oprettes et Ældre- og Sundhedsudvalg, idet social- og psykiatriområderne samtidig overføres til et Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, der således består af social- og psykiatriområdet samt det nuværende Arbejdsmarkedsudvalgs ressortområde.

Formålet hermed er, at indsatserne og politikudviklingen på de nævnte områder samordnes og fokuseres på en mere hensigtsmæssig måde, idet såvel ældreområdet som sundhedsområdet samtidig bliver opprioriteret som forudsat med konstitueringsaftalen.

Udover de nævnte fordele opnås der også en forbedret samtænkning af henholdsvis ældre- og sundhedsområdet i det ene udvalgs regi og social- og arbejdsmarkedsområdet i det andet udvalgs regi.

Det er i konstitueringsaftalen desuden fundet hensigtsmæssigt at opdele det nuværende Teknik- og Miljøudvalg, så der også på dette område sker en styrkelse af indsatser og politikudvikling, og så bygge- og plansagerne fremover får en øget politisk bevågenhed.

Det nuværende Teknik- og Miljøudvalg behandler i gennemsnit dobbelt så mange sager pr. møde, som de øvrige stående udvalg. Samtidig har sagerne en høj faglig kompleksitet på flere specialiserede lovområder.

Den opdeling, der foreslås, er kendetegnet ved, at sager inden for områderne

 • Miljø
 • Vej og Park
 • Veje og Infrastruktur
 • Drift, vedligehold og renovering af bygninger

forbliver i Teknik- og Miljøområdet, hvorimod områderne

 • Byggesager
 • Lokalplanssager
 • Plansager i øvrigt

overføres til det nye Bygge- og Planudvalg.

De nuværende 7 medlemmer opretholdes i det nye Teknik- og Miljøudvalg, mens medlemsantallet fastsættes til 5 i det nye Bygge- og Planudvalg.

Opdelingen betyder, at der nedsættes et nyt stående udvalg, som skal betjenes af administrationen på lige fod med de øvrige udvalg, og en forholdsmæssig ændring af den samlede vederlæggelse til udvalgsformænd og -medlemmer. Det vil i praksis også medføre flere mødedage. 

Endelig ændres Børne- og Undervisningsudvalgets navn til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Se vedlagte bilag ”Udkast til Styrelsesvedtægt”.

I forhold til øvrige indarbejdede ændringer i styrelsesvedtægten, så flyttes få mindre myndighedsområder i øvrigt til det nye Social- og Arbejdsmarkedsudvalg, fordi myndighedsområderne handler om beskæftigelsesindsats til voksne og unge. 

Endelig er der indarbejdet præciseringer for andre udvalgs opgavefordeling samt redaktionelle rettelser.

Vederlag

Udover ressortomlægningen nævnt ovenfor, så foreslås det at regulere vederlagene for udvalgsformænd og -medlemmer på følgende måde:

Formændene for

 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Bygge- og Planudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Ældre- og Sundhedsudvalget
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

modtager med virkning pr. 1. januar 2018 et vederlag som udgør 20 % af borgmesterens vederlag (aktuelt er samme vederlag 17,12 %).

Medlemmerne af

 • Økonomiudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Bygge- og Planudvalget
 • Kultur- og Fritidsudvalget
 • Børne- og Uddannelsesudvalget
 • Ældre- og Sundhedsudvalget
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

modtager med virkning pr. 1. januar 2018 et vederlag som udgør 4 % af borgmesterens vederlag (aktuelt er samme vederlag sat til 2,42 % eller 3,27% alt afhængig af udvalgsområdet).

Formanden for Børne- og Ungeudvalget, der er nedsat i henhold til retssikkerhedsloven, modtager med virkning pr. 1. januar 2018 et vederlag, som udgør 15 % af borgmesterens vederlag (aktuelt er samme vederlag 11,42 %).

Medlemmerne af Børne- og Ungeudvalget modtager med virkning pr. 1. januar 2018 et vederlag som udgør 4 % af borgmesterens vederlag (aktuelt er samme vederlag sat til 1,21 %)

Formanden for Folkeoplysningsudvalget, det vil sige det udvalg, som Kommunalbestyrelsen har henlagt opgaver til efter folkeoplysningsloven, modtager med virkning pr. 1. januar 2018 et vederlag, som udgør 8 % af borgmesterens vederlag (aktuelt er samme vederlag 7,61 %).

Endelig foreslås det at regulere 1. viceborgmesters vederlag, så denne med virkning pr. 1. januar 2018 modtager et vederlag som udgør 8,5 % af borgmesterens vederlag (aktuelt er samme vederlag sat til 7,61 %).

Ændringerne i udvalgsformændenes vederlag skal indarbejdes i styrelsesvedtægten og således undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Der er ikke samme formkrav til ændringerne i udvalgsmedlemmernes og 1. viceborgmesterens vederlag, hvorfor disse alene skal besluttes ved én behandling i Kommunalbestyrelsen og ikke indarbejdes i styrelsesvedtægten.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 318 af 28. marts 2017, § 2, stk. 2, § 17, stk. 1.

Vederlagsbekendtgørelsen nr. 1530 af 12. september 2016, § 7, stk. 1-2.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsens vederlag reguleres forholdsmæssigt svarende til ændringen i antallet af udvalgsformænd og -medlemmer samt de foreslåede ændringer i procentsatserne for vederlæggelsen. Den samlede merudgift er beregnet til 0,969 mio. kr. årligt, som foreslås finansieret inden for den samlede ramme under Økonomiudvalget. Øvrige administrative udgifter holdes inden for den afsatte ramme.

Center for Økonomi og Analyse foretager flytning af bevillinger som følge af de foreslåede ændringer og dette giver ikke anledning til merudgifter.

Bilag

 1. Udkast til ny styrelsesvedtægt.pdf (pdf)

24. Ændring af vederlag til menige medlemmer af huslejenævn og beboerklagenævn

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalget ønsker at forhøje vederlæggelsen af menige medlemmer af huslejenævn og beboerklagenævn.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at menige medlemmer af huslejenævn og beboerklagenævn fra 1. januar 2018 vederlægges med 1.100 kr. pr. mødedag (som domsmandstakster), idet formændenes honorar i øvrigt forbliver uforandret.
 2. at merudgifter på ca. 23.000 kr. afholdes inden for budgetrammen til Kommissioner, Råd og Nævn.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Liste H gav samtykke til at behandle punktet.

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte at menige medlemmer af huslejenævn og beboerklagenævn fra 1. januar 2018 vederlægges med 1.100 kr. pr. mødedag (som domsmandstakster), idet formændenes honorar i øvrigt forbliver uforandret.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at merudgifter på ca. 23.000 kr. afholdes inden for budgetrammen til Kommissioner, Råd og Nævn.

Sagsfremstilling

Blandt de af Kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, råd, nævn og syn træffer huslejenævnet, beboerklagenævnet, hegnsynet og marksynet egentlige myndighedsafgørelser i tvistesager. Medlemmer af hegnsyn og marksyn vederlægges efter faste statslige takster, mens Kommunalbestyrelsen har mulighed for frit at fastsætte vederlaget for huslejenævn og beboerklagenævn. Vederlæggelse af fx fredningsnævn, skatte- og vurderingsankenævn, ældreråd og handicapråd m.fl. skal ske efter styrelseslovens diætregler.

Det er tidligere besluttet, at menige medlemmer af huslejenævn og beboerklagenævn i Hvidovre Kommune vederlægges efter diætreglerne med 415 kr. for møder under fire timer og 830 kr. for møder over fire timer. Langt de fleste møder er under fire timers varighed. Sagerne er dog komplekse og kræver ofte mange timers forberedelse, hvilket medlemmerne ikke honoreres for.

Med typisk 8-10 årlige møder i huslejenævn og beboerklagenævn er de nuværende vederlag til de menige medlemmer meget begrænsede. Typisk 3.500 – 4.000 kr. årligt før skat. Formændene for hhv. huslejenævn og beboerklagenævn vederlægges med et fast årligt beløb på ca. 26.500 kr. (2,66 pct. af borgmesterens løn). Dette medfører en betragtelig forskel i vederlæggelsen mellem formænd og menige medlemmer, der ikke er hensigtsmæssig, da det ikke modsvarer forskellen i formænds og menige medlemmers tidsmæssige forbrug på nævnsarbejdet. På den baggrund indstilles en vederlæggelse af menige medlemmer af de to nævn på 1.100 kr. pr. mødedag.  

Området er ikke overenskomstdækket eller reguleret på anden vis. Aflønningsformerne varierer ganske meget fra kommune til kommune. Administrationen har undersøgt vederlæggelsen for huslejenævnsmedlemmer i en række sammenlignelige kommuner, og vederlæggelsen af medlemmerne i Hvidovre ligger i den lave ende.

Retsgrundlag

Det fremgår af boligreguleringslovens § 38 og almenlejelovens § 99, at Kommunalbestyrelsen kan tillægge medlemmerne af huslejenævnet og beboerklagenævnet vederlag for deres virksomhed.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med behandlingen af budget for 1994 besluttede Kommunalbestyrelsen, at udbetale diæter til huslejenævnets medlemmer. Medlemmerne blev frem til 1. januar 1994 vederlagt med et honorar. Honoraret udgjorde for formanden et beløb på 3.074,51 kr. pr. måned og for de to øvrige medlemmer et beløb på 2.107,17 kr. pr. måned.

På kommunalbestyrelsesmødet 28. april 1998 blev det under pkt. 14 i forbindelse med oprettelsen af beboerklagenævnet besluttet, at de menige medlemmer og suppleanter ved møde i nævnet modtager diæter efter gældende regler.

Økonomiske konsekvenser

De nuværende udgifter til de to nævns menige medlemmer udgør ca. 8.300 kr. pr. nævn. Med de foreslåede vederlag vil udgifterne – med 9 årlige møder - udgøre ca. 19.800 kr. pr. nævn og dermed en årlig merudgift på ca. 11.500 kr. pr. nævn og dermed i alt ca. 23.000 kr.

I budgettet er alene afsat midler til den nuværende aflønning på ca. 35.000 kr. pr. nævn.

Center for Politik og Ledelse foreslår, at merudgiften på ca. 23.000 kr. afholdes inden for den samlede ramme til Kommissioner, Råd og Nævn.


25. Beslutning om samling af Hegnsyn og Markfredningsnævn

Beslutningstema

Der er i dag to hegnsyn og et mark- og vejfredningsnævn. De behandler meget få sager tilsammen, og derfor vil det være hensigtsmæssigt at slå dem sammen til ét af administrative og økonomiske årsager.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om de tre beslægtede syn og nævn, skal samles i ét hegnsyn. 

Sagen skal behandles af kommunalbestyrelsen, fordi det er kommunalbestyrelsens kompetence at beslutte, hvordan hegnsynet og mark- og vejfredningsnævnet skal udføres i kommunen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at Hegnsyn Avedøre og Mark- og Vejfredningsnævnet sammenlægges med Hegnsyn Hvidovre pr. 1. januar 2018 og kaldes ”Hegnsyn Hvidovre”

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hegnsyn Avedøre og Mark- og Vejfredningsnævnet sammenlægges med Hegnsyn Hvidovre pr. 1. januar 2018 og kaldes ”Hegnsyn Hvidovre”.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår at sammenlægge de to hegnsyn og sammenlægge det med Mark- og Vejfredningsnævnet på grund af den meget begrænsede sagsmængde, og fordi Hvidovre Kommune er af begrænset geografisk størrelse. Derudover ville en sammenlægning også kunne understøtte en specialisering af kompetencerne i det nye hegnsyn, samt medføre en mindre besparelse på driftsudgifter.

De to hegnsyn har tilsammen behandlet 13 sager de sidste 3 år

2017

2016

2015

Rådgivningsager

8

5

?

Sager, der blev til et hegnsyn

6

4

3

Mark- og vejfredningsnævnet har ikke i denne valgperiode behandlet sager.

Om muligheder i Hensynsloven

Efter Hegnsloven er udgangspunktet ét hegnsyn med 3 medlemmer, men om fornødent kan der være to eller flere hegnsyn, jf. Hegnslovens § 27.

Det er muligt at vælge, at de tre vurderingsmænd fra Mark- og vejfredningsnævnet kan være identiske med hegnsynets medlemmer, jf. Mark og Vejfredningslovens § 21, stk. 4.

Efter Hegnsloven skal det ene medlem være bygningskyndigt og et andet medlem skal være plantningskyndigt. 

Retsgrundlag

Hegnslovens nr. 1746 af 14. december 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være en årlig besparelse på 6.000 kr. for formandshonorar for Hegnsyn Avedøre.


26. Klage over kommunalvalget - Optælling af personlige stemmer

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Ømer Kuscu klager over kommunalvalgets resultat. Ømer Kuscu ønsker en fornyet fintælling af Socialdemokratiets stemmer, imens Ømer Kuscu er tilstede.

Kommunalbestyrelsen skal behandle klage over kommunalvalget fra Ømer Kuscu, da Kommunalbestyrelsen skal behandle klager over kommunalvalget, der er modtaget skriftligt og senest ugedagen efter valgdagen, hvilket er tilfældet i denne sag.

Der skal foreligge en begrundet mistanke om ikke ubetydelige fejl ved kommunalvalget førend der vil kunne træffes afgørelse om fornyet fintælling.

Administrationen har indstillet, at klagen ikke imødekommes og besvares med vedlagte afgørelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at klage over kommunalvalget fra Ømer Kuscu ikke imødekommes.
 1. at Kommunalbestyrelsen besvarer Ømer Kuscu med vedlagte afgørelse (Bilag 2).

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Ømer Kuscu (A) deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Finn Gerdes (A) deltog ikke i behandlingen.

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at klage over kommunalvalget fra Ømer Kuscu ikke imødekommes.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Kommunalbestyrelsen besvarer Ømer Kuscu med vedlagte afgørelse (Bilag 2).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal behandle klage over kommunalvalget fra Ømer Kuscu (Bilag 1).

Ømer Kuscu har 23. november 2017, som klageberettiget vælger, klaget skriftligt og rettidigt over kommunalvalget, der blev afholdt 21. november 2017.

Ømer Kuscu klager over kommunalvalgets resultat. Ømer Kuscu ønsker en fornyet fintælling af Socialdemokratiets stemmer, imens Ømer Kuscu er tilstede.

Ømer Kuscu blev ved kommunalvalget, med 150 personlige stemmer, valgt som 1. stedfortræder for Socialdemokratiet til Kommunalbestyrelsen.

For kandidatlisten Socialdemokratiet blev der ved kommunalvalget valgt 8 personer til Kommunalbestyrelsen. Finn Gerdes, der blev valgt som kandidatlisten Socialdemokratiets nr. 8, fik 151 personlige stemmer.

Dermed var der en forskel i antal personlige stemmer imellem Finn Gerdes, der blev valgt til Kommunalbestyrelsen, og Ømer Kuscu, der blev valgt som 1. stedfortræder til Kommunalbestyrelsen, på én stemme.

Det forholder sig imidlertid således, at hvis Ømer Kuscu havde fået én stemme mere, ville Finn Gerdes stadig være blevet valgt til Kommunalbestyrelsen, og Ømer Kuscu ville stadig være blevet valgt som 1. stedfortræder til Kommunalbestyrelsen. Dette da kandidatlisten Socialdemokratiet havde opstillet sine kandidater på partiliste (også i daglig tale kaldet prioriteret opstilling). Dette medfører, at hvis to kandidater har opnået samme stemmetal, er den kandidat, der står først på partilisten valgt.

Således skulle Ømer Kuscu have fået to stemmer mere, førend Ømer Kuscu ville have været blevet valgt til Kommunalbestyrelsen.

Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse er man afskåret fra uden særlig anledning, at foretage en fornyet gennemgang af stemmesedlerne, efter at valgopgørelsen er tilendebragt, valgbestyrelsens valgbog er underskrevet, og resultatet er meddelt kandidaterne.

Dette betyder, at der ikke må foretages en fornyet gennemgang af stemmesedlerne, med mindre der er mistanke eller tale om betydelige fejl, og der skal være sandsynlighed for, at en eventuel fejl kan have haft betydning for udfaldet af valget.

Opgørelsen af kommunalvalget er tilendebragt i Hvidovre Kommune, og Valgbestyrelsen for Kommunalvalg har underskrevet valgbogen for kommunalvalget. Resultatet er desuden meddelt kandidaterne.

Det er administrationens vurdering, at der ikke er grundlag for, at betvivle rigtigheden af kommunalvalget, herunder udfaldet af valget. Det er ydermere administrationens vurdering, at der ikke foreligger en særlig anledning, eller en begrundet mistanke om ikke ubetydelige fejl ved kommunalvalget. Herefter er det administrationens vurdering, at en fornyet fintælling af stemmer – hvad enten der er blot er tale om alle Socialdemokratiets stemmer eller udelukkende de nævnte to kandidaters stemmer - ikke vil være lovlig på baggrund af den modtagne klage over kommunalvalget fra Ømer Kuscu.

Det er i øvrigt administrationens vurdering, at såfremt der var en begrundet mistanke om ikke ubetydelige fejl ved kommunalvalget, at det alligevel ikke vil give et retvisende resultat blot at foretage en fornyet fintælling af Socialdemokratiets stemmer. Det betyder at alle stemmer skulle fintælles på ny. Dermed skulle også de ugyldige og blanke stemmer fintælles på ny.

Administrationen indstiller, at klage over kommunalvalget fra Ømer Kuscu ikke imødekommes, da der ikke er grundlag for, at betvivle rigtigheden af kommunalvalget, herunder udfaldet af valget, og der ikke foreligger en særlig anledning, eller en begrundet mistanke om ikke ubetydelige fejl ved kommunalvalget.

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen besvarer Ømer Kuscu med vedlagte afgørelse (Bilag 2), da denne afgørelse er i overensstemmelse med indstillingens 1. punkt, og da Kommunalbestyrelsen skal give Ømer Kuscu vejledning om, at afgørelsen kan indbringes for økonomi- og indenrigsministeren senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt Ømer Kuscu.

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg (LKBG nr. 1.089 af 26. september 2017) § 86, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., § 93, stk. 1 og § 94, samt Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 (Vejledning nr. 9.624 af 3. juli 2017), pkt. 10.6, afsnit 1 og 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Klage over kommunalvalget fra Ømer Kuscu (pdf)
 2. Afgørelse fra Kommunalbestyrelsen til Ømer Kuscu (pdf)

27. Klage over kommunalvalget - Hund på valgsted

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kate Andersen klager over, at hunde, bortset fra handicaphunde, har adgang til valgstedet Holmegårdshallen. Kate Andersen oplyser samtidig blandt andet, at en hund slikkede på Kate Andersen og Kate Andersens børn på valgstedet Holmegårdshallen.

Kommunalbestyrelsen skal behandle klage over kommunalvalget fra Kate Andersen, da Kommunalbestyrelsen skal behandle klager over kommunalvalget, der er modtaget skriftligt og senest ugedage efter valgdagen, hvilket er tilfældet i denne sag.

Administrationen har indstillet, at klagen udelukkende imødekommes delvist med en beklagelse af Kate Andersens oplevelse af, at en hund slikkede på Kate Andersen og Kate Andersens børn på valgstedet Holmegårdshallen og besvares med vedlagte afgørelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at klage over kommunalvalget fra Kate Andersen udelukkende imødekommes delvist med en beklagelse af Kate Andersens oplevelse af, at en hund slikkede på Kate Andersen og Kate Andersens børn på valgstedet Holmegårdshallen.
 1. at Kommunalbestyrelsen besvarer Kate Andersen med vedlagte afgørelse (Bilag 2).

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-11-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at klage over kommunalvalget fra Kate Andersen udelukkende imødekommes delvist med en beklagelse af Kate Andersens oplevelse af, at en hund slikkede på Kate Andersen og Kate Andersens børn på valgstedet Holmegårdshallen.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Kommunalbestyrelsen besvarer Kate Andersen med vedlagte afgørelse (Bilag 2).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal behandle klage over kommunalvalget fra Kate Andersen (Bilag 1).

Kate Andersen har 21. november 2017, som klageberettiget vælger, klaget skriftligt og rettidigt over kommunalvalget, der blev afholdt 21. november 2017.

Kate Andersen klager over, at hunde, bortset fra handicaphunde, har adgang til valgstedet Holmegårdshallen. Kate Andersen oplyser samtidig blandt andet, at en hund slikkede på Kate Andersen og Kate Andersens børn på valgstedet Holmegårdshallen.

Kate Andersen spørger samtidig til regler for hunde på afstemningssteder.

Valgstyrerne kan bestemme, at der i stemmelokalet foruden de personer, som forestår afstemningen, kun må opholde sig vælgere, der skal afgive stemme. Endvidere kan valgstyrerne begrænse antallet af tilstedeværende vælgere, når ordensmæssige hensyn kræver det. Valgstyrerne påser, at vælgerne ikke udsættes for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning  i valglokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil. De tilstedeværende skal i øvrigt rette sig efter valgstyrernes anvisninger.

Klage over kommunalvalget fra Kate Andersen har været forelagt for valgstyrerformanden og valgsekretæren på valgstedet Holmegårdshallen, som har oplyst, at de bad den pågældende vælger om at gå ud med sin hund, da de blev gjort opmærksom på dens tilstedeværelse.

Administrationen vurderer, at det er beklageligt, at en hund slikkede på Kate Andersens og Kate Andersens børn på valgstedet Holmegårdshallen. Administrationen vurderer desuden, at der ikke er grundlag for, at betvivle rigtigheden af kommunalvalget, herunder udfaldet af valget, og der ikke foreligger en særlig anledning, eller en begrundet mistanke om ikke ubetydelige fejl ved kommunalvalget på baggrund af det passerede.

Administrationen indstiller, at klage over kommunalvalget fra Kate Andersen udelukkende imødekommes delvist med en beklagelse af Kate Andersens oplevelse af, at en hund slikkede på Kate Andersen og Kate Andersens børn på valgstedet Holmegårdshallen, da Kate Andersens oplevelse er beklagelig, men der samtidig ikke er grundlag for, at betvivle rigtigheden af kommunalvalget, herunder udfaldet af valget, og der ikke foreligger en særlig anledning, eller en begrundet mistanke om ikke ubetydelige fejl ved kommunalvalget på baggrund af det passerede.

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen besvarer Kate Andersen med vedlagte afgørelse (Bilag 2), da denne afgørelse er i overensstemmelse med indstillingens 1. punkt. Samt da denne afgørelse samtidig giver Kate Andersen vejledning om regler for hunde på afstemningssteder i forlængelse af Kate Andersens spørgsmål herom. Samt da Kommunalbestyrelsen skal give Kate Andersen vejledning om, at afgørelsen kan indbringes for økonomi- og indenrigsministeren senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt Kate Andersen.

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg (LKBG nr. 1.089 af 26. september 2017) § 56, § 93, stk. 1 og § 94.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Afgørelse fra Kommunalbestyrelsen til Kate Andersen (pdf)
 2. Klage over kommunalvalget fra Kate Andersen (pdf)