Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen 2014-2017 den 20. juni 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 20. juni 2017
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Bo Christof (UP)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Gert Wahl (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)
 • Kashif Ahmad (UP)

Bemærkninger

Anders Liltorp deltog for Ømer Kuscu. Karin Kofod deltog for Gert Wahl.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Borgmesteren orienterede om, at punkt 15 udsættes.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Borgmesteren orienterede om en fejl under punkt 4 – Økonomirapportering på kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2017 (datofejl).

Borgmesteren orienterede om en kommende sag til kommunalbestyrelsen om samarbejde med Vestegnens Politi om et tryghedsprojekt i Avedøre Stationsby.


3. Medlemsforslag fra Gruppe O - Forslag om styrket indsats for repatriering af udlændinge

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Gruppe A stillede forslag om, at medlemsforslaget henvises til Arbejdsmarkedsudvalget.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at medlemsforslaget henvises til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

Gruppe O foreslår, det fremover skal indgå som en aktiv del af sagsbehandlingen af udlændige som er længevarende ledige eller udviser begrænset evne eller vilje til integration i det danske samfund, at borgeren gøres opmærksom på og tilbyde hjælp og vejledning om mulighederne for økonomisk støtte til repatriering.

Begrundelse:

Et bredt flertal i Folketinget har i flere omgange vedtaget ordningen for støtte til udlændinge som frivilligt vælger at lade sig repatriere. Repatrieringsstøtten, som er et engangsbeløb, udgør 133.866 kr. i 2017, for personer under 18 år dog kun 40.826 kr. Senest er ordningen udvidet med støtte til sygesikring i lande med ringe eller ingen offentlig sygesikring samt støtte til skolegang for familier med skolesøgende børn.

Der er 100 pct. refusion af kommunale udgifter til repatrieringsstøtte og Folketinget har for nylig besluttet at give kommunerne resultattilskud på 25.000 kr. pr. repatrieret udlænding. Der er dermed ingen umiddelbare udgifter ved en aktiv repatrieringsindsats, tværtimod.

Målgruppen for repatriering er udlændinge med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og udlændinge som enten ikke kan eller vil integrere sig i Danmark. Desuden indgår i målgruppen også ældre udlændinge, som måtte ønske at leve deres pensionisttilværelse i oprindelseslandet.

Der ligger et ikke uvæsentligt økonomisk potentiale i at repatriere dårligt integrerede udlændinge, idet kommunerne fremover vil spare de penge, som de repatrierede ellers ville have lagt beslag på i form af udbetaling af sociale ydelser samt kommunale servicetilbud.


4. Forudgående høring om ændring i Kommuneplan 2016, nybyggeri på Hvidovrevej 178-180

Beslutningstema

Ejeren af butiks- og boligejendommen på Hvidovrevej 178-180, Hvidovrevejs Butikstorv, har fremsendt et idéoplæg til, hvordan ejendommen kan udvikles. Ejer ønsker at opføre supplerende boliger oven på de eksisterende bygninger samt at opføre en ny butiks- og boligbebyggelse på den sydlige del af grunden.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil indlede en proces med ændring af rammebestemmelser og retningslinjer i Kommuneplan 2016 for så vidt angår centerområdet 1C3, Hvidovrevejs Butikstorv, og i givet fald beslutte, om forvaltningens udkast til høringsmateriale kan godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen at

 1. der med henblik på at opføre yderligere bebyggelse på ejendommen på Hvidovrevej 178-180 igangsættes en planproces med forudgående indkaldelse af ideer og forslag til en ændring i Kommuneplan 2016, hvor bebyggelsesprocent, etageantal, bygningshøjde og butiksareal øges for centerområdet 1C3
 2. den forudgående høring finder sted i perioden 25. juli – 4. september 2017
 3. administrationens udkast til høringsmateriale udsendes til ejere og lejere i de berørte og omkringliggende ejendomme ved høringsperiodens begyndelse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Ad 1.

Arne Bech (H) bad om et notat til belysning af alle afledte effekter af projektet (scenarier).

For: Gruppe A, O, F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Undlader: Liste H og Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der med henblik på at opføre yderligere bebyggelse på ejendommen på Hvidovrevej 178-180 igangsættes en planproces med forudgående indkaldelse af idéer og forslag til en ændring i Kommuneplan 2016, hvor bebyggelsesprocent, etageantal, bygningshøjde og butiksareal øges for centerområdet 1C3.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Undlader: Liste H og Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den forudgående høring på 8 uger finder sted fra midten af august og at der holdes et borgermøde i høringsperioden.

Ad 3.

For: Gruppe A, O, F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP).

Undlader: Liste H og Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationens udkast til høringsmateriale udsendes til ejere og lejere i de berørte og omkringliggende ejendomme ved høringsperiodens begyndelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

For: Gruppe A, O, F, Ø og Karl Erik Høholt (UP).

Imod: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at starten af høringsperioden rykkes til midt august på grund af sommerferien, og at der holdes et borgermøde i høringsperioden.

Ændringsforslaget vedtaget.

For: Gruppe A, O, F, Ø og Karl Erik Høholt (UP).

Imod: Gruppe C.

Anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag.

Ad 3.

For: Gruppe A, O, F, Ø og Karl Erik Høholt (UP).

Imod: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Ejeren af Hvidovrevejs Butikstorv på Hvidovrevej 178-180 har henvendt sig til administrationen med ønske om at opføre supplerende boliger, butikker og parkeringsanlæg på ejendommen.

Ønsket er at skabe et tidssvarende og fremadskuende butiks- og boligområde og skabe pladser og uderum, som kan bidrage til det lokale byliv. Arkitektonisk og bygningsmæssigt ønsker ejer at integrere bebyggelsen i bystrukturen, blandt andet ved at vende butikkerne ud mod Hvidovrevej. Den eksisterende bebyggelse skal ændres og fremstå i sammenhæng med de nye bygninger både materialemæssigt og arkitektonisk.

Retail Architects har for ejer udarbejdet et idéoplæg, hvoraf det kan ses, at projektet rummer ca. 53 ekstra boliger placeret oven på den 1-etages butiksbygning og oven på den 4-etages erhvervs- og boligbygning langs Hvidovrevej, samt en ny butiks-, parkerings- og boligbebyggelse på den sydlige del af grunden. Denne bygning vil rumme ca. 113 nye boliger og 2 nye butikker med et samlet butiksareal på ca. 1.665 m2.

Den eksisterende bygning tilføjes boliger i 2-3 etager over på Kvicklys tag samt i 1-3 etager oven på den fire etagers bygning mod Hvidovrevej. Denne del af bebyggelsen vil således blive i 1-7 etager.

Den nye bebyggelse ønskes opført i 3-11 etager samt to kælderetager til parkering. Desuden vil to af de nævnte etager over terræn blive brugt til parkering.

Bygningshøjden vil blive ca. 34 m, og bebyggelsesprocenten vil blive ca. 188 eksklusive parkeringsarealerne i konstruktion.

Intentionerne fremgår i øvrigt af idéoplægget, dateret den 5. maj 2017, der vedlægges som bilag.

Kommuneplanen fastlægger, at der punktvis skal ske en byomdannelse af de eksisterende byområder. Generelt vil byomdannelsen rette sig mod de stationsnære områder. Det vil sige arealer, hvor der er meget kort afstand til en station, så man kan udnytte beliggenheden ved den højklassede kollektive trafik. Der vil disse steder kunne blive tale om at fortætte bebyggelserne for at skabe grundlag for et mere udtalt byliv. Ved fortætningen skal der tages hensyn til skalaen i de tilstødende boligområder. Den punktvise byomdannelse skal have fokus på at forbedre bymiljøet samtidig med at der tilføres nye byfunktioner og bebyggelser, der mangler i områderne eller kommunen.

I Kommuneplan 2016 ligger ejendommen uden for de stationsnære områder, men dette vil kunne ændre sig når der forhåbentligt etableres metro til Hvidovre Hospital.

I Kommuneplan 2016 ligger ejendommen inden for rammeområde 1C3, for hvilket der gælder følgende bestemmelser:

 • Generel anvendelse: Centerområde
 • Specifik anvendelse: Bydelscenter; kontor- og serviceerhverv, detailhandel, offentlige formål og boliger.
 • Max. bebyggelsesprocent: 80
 • Max. antal etager: 4
 • Max. bygningshøjde: 16 m
 • Bemærkninger: Bydelscenter i sammenhæng med 1C4, 1C6, 1C9 og 1C10. Samlet butiksareal i disse områder max 7.000 m2, samlet ramme for nyt butiksareal 1.035 m2 i disse områder. Den enkelte butik må ikke være større end 3.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker.

Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 125, der udlægger ejendommen til centerformål som butikker, banker, restauranter, klinikker, apotek, offentlige formål og boliger. Lokalplanen fastlægger en maksimal bebyggelsesprocent på 75 for området under ét, en maksimal bygningshøjde på 16 m og et maksimalt etageantal på 4. Desuden fastlægges den maksimale butiksstørrelse til 3.000 m2 for butikker med både daglig- og udvalgsvarer samt til 1.500 m2 for udvalgsvarebutikker.

Projektets realisering forudsætter derfor såvel en ny lokalplan som et tillæg til Kommuneplan 2016. Da der i givet fald vil være tale om væsentlige ændringer i kommunens rammedel, skal der foretages en forudgående høring jf. planlovens § 23c, stk. 1.

Administrationen foreslår, at denne forudgående høring forløber over seks uger da den delvist sker i sommerperioden, og at der som led i høringen udsendes et debatoplæg til ejendommenes ejere og naboer.

Administrationen har udarbejdet et udkast til debatoplæg, der vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, uanset at disse ændringer ikke er indeholdt i en vedtaget planstrategi. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal Kommunalbestyrelsen efter planlovens § 23c, stk. 1, indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Kun ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan kommunalbestyrelsen undlade at indkalde ideer.

Efter § 23c, stk. 2, skal indkaldelsen af ideer og forslag indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog Kommuneplan 2016 den 25. oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Hvidovrevejs Butikstorv, ideóplæg dateret 2. maj 2017 (pdf)
 2. Udkast til debatoplæg, forudgående høring om ændring i Kommuneplan 2016 (pdf)

5. Hovedstadens Beredskab - Årsberetning 2016

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2016, justeret Service Level Agreement samt Regnskab 2016 til orientering jf. hhv. bestemmelser i ejerstrategi, orientering herom af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse den 26. april 2017 samt bestemmelser i selskabets vedtægter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2016, justeret Service Level Agreement samt regnskab 2016 til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Kommunalbestyrelsen tog Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2016, justeret Service Level Agreement samt regnskab 2016 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Årsberetning

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

 • Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
 • Økonomisk effektivitet
 • Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
 • Forebyggelse og frivillige
 • Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Strukturen i Hovedstadens Beredskabs ”Årsberetning 2016” følger målsætningerne i ejerstrategien og skulle således gerne dokumentere den indsats, som Hovedstadens Beredskab har leveret på de fem områder i 2016. I hvert afsnit er der udvalgte historier og fakta, der beskriver, hvordan Hovedstadens Beredskab konkret har arbejdet med målsætningerne. Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 26. april 2017 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien (bilag 1). Som bilag til årsberetningen er der, jf. bestemmelse i Service Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet, endvidere vedlagt en oversigt over Hvidovre Kommunes brandsynspligtige objekter med angivelse af, hvor der er foretaget brandsyn i 2016 samt, hvor der er givet påbud/forbud (bilag 2).

Justeret Service Level Agreement

I forbindelse med etableringen af Hovedstadens Beredskab godkendte kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen i de 8 ejerkommuner en Service Level Agreement mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne omkring samarbejdet på myndigheds- og forebyggelsesområdet og i forlængelse heraf, nedsættelsen af et samarbejdsorgan med repræsentanter fra Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne, der blandt andet blev bemyndiget til løbende at foretage mindre ændringer af Service Level Agreement (SLA) jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 29. september 2015 (pkt. 11, ”Hovedstadens Beredskab I/S – Etableringsgrundlag”)

I løbet af efteråret 2016 og foråret 2017 har Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne i regi af Samarbejdsorganet foretaget en række mindre ændringer i den gældende Service Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet. Den justerede Service Level Agreement blev taget til efterretning af bestyrelsen den 26. april 2017 og forelægges hermed ejerkommunernes kommunalbestyrelser/ Borgerrepræsentation til orientering på baggrund af anbefaling i Samarbejdsorganet og efterfølgende orientering herom i bestyrelsen den 26. april 2017. Justeret Service Level Agreement er vedlagt som bilag 3.

Regnskab 2016

Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2016 er udarbejdet som særskilt beretning og er vedlagt til orientering (bilag 4) jf. bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægter § 13 stk. 3.

Årsregnskabet for 2016 blev godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 26. april 2017, herunder anvendelsen af mindreforbruget på ca. 36,7 mio. kr. de kommende år.

Årets resultat udviser et samlet mindreforbrug på ca. 36,7 mio. kr., hvilket skal ses som konsekvens af strategien for 2016 om effektiviseringer, sparsommelighed og tilbageholdenhed, idet det har været opstartssår med nyt budget og en række ukendte faktorer. Endvidere har det været vigtigt, at der skal være kvalitet og ansvarlighed i foretagelsen af de nødvendige investeringer, og at de ikke blot søges hastet igennem ud fra et etårigt budgetperspektiv.

Der har eksempelvis ikke været foretaget genanskaffelser i eksisterende aktivportefølje i en størrelsesorden svarende til afskrivningerne og det afsatte budget. Endvidere har det været vanskeligt for organisationen på samme tid at tilsikre sikker drift, sikre implementering af nye ensartede processer samt at gennemføre nye tiltag og foretage nyanskaffelser af materiel, køretøjer, it-systemer mv. Mange af investeringerne påkræver udbud med udarbejdelse af kravspecifikationer, gennemførsel af selve udbuddet og efterfølgende implementering. Af eksempler kan nævnes nyt fælles vagtplanssystem, journaliseringssystem, URS (Udryknings-Rapporterings-System), disponeringssystem, køretøjer, materiel mv., hvor udbuddet eller projekteringen er gennemført i 2016, mens implementeringen gennemføres i 2017 og fremefter.

Årets økonomiske resultat, herunder sammensætningen af mindreforbruget i 2016 er uddybet i vedlagte årsregnskab for 2016 sammen med redegørelsen for anvendelsen af de overførte uforbrugte midler til 2017–2019.

Bilag

 1. Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2016 (pdf)
 2. Service Level Agreement version 1.1 på myndigheds- og forebyggelsesområdet (pdf)
 3. Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2016 (pdf)

6. Orientering om status på strukturel tilpasning vedrørende ARC

Beslutningstema

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

I forlængelse af aftalen mellem ejerkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) fra sommeren 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning har ejerkommunerne ved inddragelse af de berørte selskaber gennemført et analysearbejde om strukturel tilpasning. Analysen viser, at der kan opnås de største gevinster i forhold til ARCs økonomi ved en fusion mellem ARC og Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR). På den baggrund er der rettet henvendelse til de øvrige ejere af CTR.

Der gives en status for dialogen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at orientering om status på strukturel tilpasning vedrørende I/S Amager Ressourcecenter tages til efterretning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status på strukturel tilpasning vedrørende I/S Amager Ressourcecenter til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-06-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016, punkt 10, Aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC (bilag 1). Udgangspunktet for genopretningen var beregninger, der som følge af ændrede forudsætninger vedrørende især elpriser og affaldsmængder, viste, at der ville opstå en situation med negativ nutidsværdi og negativ likviditet i selskabet.

I forlængelse af aftalen fra 2016 er de berørte selskaber inddraget i en gennemført analyse, som har taget udgangspunkt i de skitserede modeller i aftalen:

1.Fusion mellem ARC og Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR)

2.Servicefællesskab mellem ARC og HOFOR,

3.Fusion mellem ARC, HOFOR og Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)

4.Servicefællesskab mellem ARC, HOFOR og CTR eller

5.Fusion mellem ARC og CTR.

Analysen viser, at en sammenlægning af ARC og CTR (model 5) i kraft af et højere grundlag for ekstern omsætning giver en bedre samlet økonomi end de alternative modeller (lukket bilag 2). Den øgede omsætning muliggør afbrænding af større mængder af biomasse eller affald, der ikke er produceret i ejerkommunerne, og gør ARCs økonomi mere robust over for fald i mængderne fra eget opland. Desuden rummer modellen perspektiver i forhold til en videre strukturel udvikling vedrørende energiproduktion, varmedistribution og affald.

På baggrund af analysen har borgmestrene i ARC-kommunerne den 10. marts 2017 fremsendt en fælles henvendelse til henholdsvis Gentofte og Gladsaxe Kommuner (lukket bilag 3 og lukket bilag 4). Status er, at de to kommuner har udsat sagerne, der i Gentofte Kommune var på dagsordenen i Kommunalbestyrelsen den 27. marts og i Gladsaxe Kommune i Økonomiudvalget den 4. april. ARC-kommunerne afventer indtil videre en tilbagemelding fra de to kommuner.

Sammenlignet med grundlaget for aftalen fra sommeren 2016 er det beregnet, at en strukturel tilpasning kan forventes at give en forbedring af ARC’s økonomi. Også uden en strukturel tilpasning retter aftalen op på selskabets økonomi. Fremlæggelse af nærmere konsekvenser ved forskellige modeller for samarbejde eller fusion afventer indtil videre dialog med de berørte parter.

Der vil ske en opdatering af konsekvenserne for business casen i forbindelse med ARC’s plan for genanvendelse og CO2-reduktion. Ejerkommunerne skal. jf. aftalen (bilag 1), træffe beslutning om plan for genanvendelse og CO2- reduktion senest 1. marts 2018.

På baggrund af den gennemførte analyse vurderer administrationen, at de største økonomiske gevinster kan opnås ved at gennemføre en fusion mellem ARC og CTR, hvilket anses for at være en relevant model, ligesom der kan være yderligere perspektiver for samarbejde inden for affalds- og varmeområdet.

Når dialogen med alle de berørte ejerkommuner er afsluttet, vurderes der at være grundlag for at fremlægge et beslutningsoplæg med nærmere redegørelse for de forventede effekter og beregninger af konsekvenser ved forskellige modeller.

Administrationen skal på den baggrund anbefale, at orienteringen om status på strukturel tilpasning vedrørende ARC tages til efterretning

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Analysearbejdet om strukturel tilpasning vedrørende ARC sker på baggrund af Aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter af 13. juni 2016 (bilag 1), som blev tiltrådt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2016, punkt 10.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Selskabernes økonomi er uafhængig af kommunerne, dog sådan at interessentkommunerne hæfter solidarisk for selskabernes forpligtelser over for tredjemand og indbyrdes i henhold til vedtægterne.

Bilag

 1. Aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i IS Amager Ressourcecenter af 13. juni 2016 (pdf)

7. Borgerrådgiverens midtvejsstatus for perioden 1. oktober 2016 - 31. marts 2017

Beslutningstema

Borgerrådgiveren orienterer om midtvejsstatus for perioden 1. oktober 2016 - 30. marts 2017 forud for sagens behandling i Kommunalbestyrelsen den 20. Juni 2017.

Herudover drøftes foreløbige erfaringer med delt borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune, herunder borgerrådgiverens ønske om vedtægtsændring således at der alene afgives en årlig afrapportering i form af en årsberetning til politisk behandling ligesom beretningsperioden for de to kommuner koordineres således, at det følger kalenderåret.

Indstilling

Borgerrådgiveren anbefaler over for Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen;

 1. at borgerrådgiverens orientering om midtvejsstatus tages til efterretning.
 2. at drøfte de foreløbige erfaringer med delt borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune, herunder borgerrådgiverens ønske om vedtægtsændring således, at der alene afgives en årlig afrapportering i form af en årsberetning til politisk behandling ligesom beretningsperioden for de to kommuner koordineres således at det følger kalenderåret.

Direktionen anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at læringsperspektivet fortsat har et højt fokus i de eksisterende sager, som borgerrådgiveren håndterer bl.a. i dialog med centercheferne individuelt og i ChefForum. Endvidere at der i arbejdet fastholdes fokus på god forvaltningsskik med henblik på at styrke kommunens praksis her.
 2. en vedtægtsændring på baggrund af borgerrådgiverens forslag således, at der alene afgives en årlig afrapportering i form af en årsberetning til politisk behandling ligesom beretningsperioden for de to kommuner koordineres, således at det følger kalenderåret.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog borgerrådgiverens orientering om midtvejsstatus til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen drøftede de foreløbige erfaringer med delt borgerrådgiverfunktion med Ishøj Kommune, og besluttede, at der fortsat skal være fokus på fordelingen af ressourcerne imellem Ishøj Kommune og Hvidovre Kommune i lyset af, at antallet af sager pt. er de samme i begge kommuner samtidig med, at fordelingsnøglen for Hvidovre Kommune er 2/3.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at læringsperspektivet fortsat har et højt fokus i de eksisterende sager, som borgerrådgiveren håndterer bl.a. i dialog med centercheferne individuelt og i ChefForum. Endvidere at der i arbejdet fastholdes fokus på god forvaltningsskik med henblik på at styrke kommunens praksis her.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte en vedtægtsændring på baggrund af borgerrådgiverens forslag således, at der alene afgives en årlig afrapportering i form af en årsberetning til politisk behandling ligesom beretningsperioden for de to kommuner koordineres, således at det følger kalenderåret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Niels Ulsing (F) bad om et notat om ankesager i ressourceforløb (Jobcenteret), hvor Hvidovre Kommune ligger på en 11. plads i forhold til at få omgjort afgørelser om ressourceforløb.

Borgmesteren foreslog, at der fortsat skal være fokus på fordelingen af ressourcerne imellem Ishøj Kommune og Hvidovre Kommune i lyset af, at antallet af sager pt. er de samme i begge kommuner samtidig med, at fordelingsnøglen for Hvidovre Kommune er 2/3.

Anbefales godkendt.

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Anbefales godkendt.

Ad 4.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til den gældende vedtægt skal borgerrådgiveren afrapportere til Kommunalbestyrelsen 2 gange årligt i form af en midtvejsstatus og en årsberetning.

Det er indarbejdet som en fast praksis, at borgerrådgiveren forud for den politiske behandling orienterer såvel direktion som relevante afdelingschefer om det forventede indhold af afrapporteringerne.

Borgerrådgiveren deltager derfor på direktionsmødet den 6. juni 2017 for at orientere om sin aktuelle midtvejsstatus for perioden 1. oktober 2016-31. marts 2017, ligesom borgerrådgiveren deltager på chefforum den 7. juni. 2017.

Pr 1. november 2016 er borgerrådgiverfunktionen delt med Ishøj kommune med en foreløbig fordelingsnøgle på 2/3 til Hvidovre.

I tabellen nedenfor er sagsantallet i de kommuner opgjort for 6 måneder. Tabellen viser, at der er ca. samme antal sager i de to kommuner. (tallene stammer fra midtvejsstatus i de to kommuner og er opgjort således Hvidovre Kommune 1. oktober 16 – 31. marts 17 og Ishøj Kommune 1. november 16 – 30 april 17.

Sager

Hvidovre

Ishøj

Sager i alt

91

93

Heraf klagesager

67

68

Heraf andre henvendelser

24

25

Tabellen nedenfor viser antal henvendelser til borgerrådgiveren i Hvidovre sammenholdt med samme periode sidste år

Sager i Hvidovre

Oktober 15-marts 16

Oktober 16-marts17

Klager

70

67

Andre henvendelser

39

24

Sager totalt

109

91

Det ses heraf at antallet af klager ved borgerrådgiveren i Hvidovre Kommune ligger på samme niveau som sidste år.

For at sikre mest mulig tid til kerneopgaven – borgerrådgivning og dialog med administration i forhold til organisationslæring – anbefaler borgerrådgiveren, at der fremadrettet alene gives 1 årlig afrapportering i form af en årsberetning. Dette begrundes i, at det administrative arbejde forbundet med udarbejdelse af afrapporteringer til politisk niveau er ganske omfattende, ligesom der nu skal afrapporteres til 2 kommuner ligesom 2 kommuners organisationer skal serviceres.

Det anbefales ligeledes at beretningsperioderne for de to kommuner koordineres således at de følger kalenderåret.

Borgerrådgiveren vurderer, at formålet med afrapportering til politisk niveau kan tilgodeses med en årlig afrapportering, da borgerrådgiverfunktionen er kendt og indarbejdet.

Retsgrundlag

Borgerrådgiverens afrapporteringer til Kommunalbestyrelsen sker indenfor rammerne af vedtægten for funktionen, som er udarbejdet i medfør af lov om kommunernes styrelse § 65e og styrelsesvedtægtens § 18.

Bilag

 1. midtvejsstatus oktober 16 - marts 17.pdf (pdf)

8. Udpegning af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal udpege et sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet i perioden fra 1. juli 2017 til og med 31. december 2017.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at udpege et sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet i perioden fra 1. juli 2017 til og med 31. december 2017, i form af enten

a.en person med virksomhedsøkonomisk sagkundskab indstillet af HORESTA (model a)

eller

b.en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor med virksomhedsøkonomisk sagkundskab – og at der i medfør heraf bevilliges 50.000 kr. finansieret af kassen (model b)

eller

c.en ansat i Hvidovre Kommune med virksomhedsøkonomisk sagkundskab (model c).

 1. at borgmesteren bemyndiges til enten at modtage navnet på det sagkyndige medlem (model a), eller pålægge administrationen at finde et sagkyndigt medlem (model b eller model c).

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der udpeges en person med virksomhedsøkonomisk sagkundskab indstillet af HORESTA som sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at borgmesteren bemyndiges til at indhente indstillingen fra HORESTA.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

Model 1a (HORESTA) anbefales godkendt.

Ad 2.

Model a anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

20. april 2017 blev den nye restaurationslov (L 113 Forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.) vedtaget. Dette medfører en række konsekvenser for Bevillingsnævnet, herunder for Bevillingsnævnets sammensætning.

Pr. 1. juli 2017 skal Bevillingsnævnet bestå af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6

andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen, kan være medlem af Bevillingsnævnet.

I dag har Bevillingsnævnet ikke et såkaldt sagkyndigt medlem. I medfør af den nye restaurationslov skal Bevillingsnævnet dermed have et sagkyndigt medlem allerede pr. 1. juli 2017.

Det sagkyndige medlem har stemmeret i Bevillingsnævnet.

Det oprindelige forslag til den nye restaurationslov lagde op til, at Bevillingsnævnet skulle udvides med såvel et sagkyndigt medlem som en uafhængig jurist eller advokat, og at udvidelsen med disse to nye medlemmer først skulle ske pr. den 1. januar 2018. I forbindelse med et ændringsforslag blev dette imidlertid ændret til, at Bevillingsnævnet udelukkende skal have et sagkyndigt medlem, men at dette sagkyndige medlem allerede skal udpeges til indtrædelse i Bevillingsnævnet pr. 1. juli 2017.

Det sagkyndige medlem skal så vidt muligt have kvalifikationer i form af en relevant viden om virksomhedsøkonomi. I lyset af, at en virksomhedsøkonomi er af afgørende betydning i forhold til for eksempel bevillingens længde, er det vigtigt at sikre, at bevillingsnævnene har den fornødne virksomhedsøkonomiske indsigt, jf. forarbejderne til den nye restaurationslov.

I en række danske kommuner har Hovedorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, HORESTA, tidligere foreslået at indstille specifikke personer som medlemmer af bevillingsnævn, hvorefter disse er blevet udpeget som medlemmer af pågældende bevillingsnævn. I Hvidovre Kommune blev det på det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen 10. december 2013 (punkt nr. 23) blandt andet besluttet, at der ikke udpeges medlem/medlemmer til Bevillingsnævnet fra HORESTA, i forlængelse af anmodning fra HORESTA herom.

Hovedorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, HORESTA er i dialog med administrationen om eventuel udpegning af en person med virksomhedsøkonomisk sagkundskab indstillet af HORESTA, som sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet i perioden fra 1.  juli 2017 til og med 31. december 2017. HORESTA har oplyst til administrationen, at der ikke kræves vederlag, men at der kræves befordringsgodtgørelse, i forbindelse med varetagelse af hvervet som sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet.

Erhvervsstyrelsen har oplyst til administrationen, at et sagkyndigt medlem af Bevillingsnævnet ligeledes kan være fx enten en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor med virksomhedsøkonomisk sagkundskab, eller en ansat i Hvidovre Kommune med virksomhedsøkonomisk sagkundskab.

Retsgrundlag

Den nye restaurationslov (L 113 Forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. § 1, stk. 1., nr. 3, som vedtaget)

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med udpegningen af et sagkyndigt medlem til bevillingsnævnet for perioden er der tre modeller at vælge i mellem:

Model a:  Der udpeges en person med virksomhedsøkonomisk sagkundskab indstillet af HORESTA. Det vurderes, at den årlige udgift udgør ca. 1.000 kr. Udgiften finansieres inden for egen ramme.

Model b:  Der udpeges en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor med virksomhedsøkonomisk sagkundskab. Det vurderes, at den årlige udgift udgør ca. 50.000 kr. Det indstilles, at udgiften på 50.000 kassefinansieres.

Model c:  Der udpeges en ansat i Hvidovre Kommune med virksomhedsøkonomisk sagkundskab. Det vurderes, at den årlige udgift udgør ca. 6.000 kr. Udgiften finansieres inden for egen ramme.

Det bemærkes, at kommunerne ikke er kompenseret i forbindelse med den nye restaurationslov.  

Bilag

 1. L 113 Forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., som vedtaget (pdf)

9. Overholdelse af budget på specialområdet 2017

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen tager stilling til imødegåelse af forventet merforbrug på specialundervisningsområdet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at forventet merforbrug på specialundervisningsområdet kompenseres inden for almenskoleområdet i 2017 og 2018
 2. at der iværksættes analyser og gennemføres besparende tiltag for de efterfølgende budgetår

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Ad 1.

For: Gruppe A og O.

Imod: Liste H, Gruppe C, F, Ø, Karl Erik Høholt (UP), Annette Møller Sjøbeck (UP) og Bo Christof (UP) stemmer imod med bemærkning om, at hvis der er et problem her og nu må det kassefinansieres og efterfølgende indarbejdes i budget 2018.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forventet merforbrug på specialundervisningsområdet kompenseres indenfor almenskoleområdet i 2017 og 2018 ved først og fremmest at indhente de fornødne besparelser på Center for Skole og Uddannelses centrale skolekonti, hvor der i både 2017 og 2018 vil kunne spares op til 1 mio. kr.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, C, Karl Erik Høholt (UP) og Annette Møller Sjøbeck (UP).

Imod: Liste H, Gruppe F, Ø og Bo Christof (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der iværksættes analyser og gennemføres besparende tiltag for de efterfølgende budgetår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

For: Gruppe A og O.

Undlader: Karl Erik Høholt (UP).

Gruppe C, F og Ø afventer kommunalbestyrelsesmødet.

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

(Blandt de afgivne stemmer i Økonomiudvalget er der således flertal for at anbefale Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling godkendt, mens resten afventer).

Ad 2.

For: Gruppe A, O, C og Karl Erik Høholt (UP).

Gruppe F og Ø afventer kommunalbestyrelsesmødet.

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 08-06-2017

Ad 1.

Kenneth F. Christensen (A) stillede følgende ændringsforslag:

At forventet merforbrug på specialundervisningsområdet kompenseres indenfor almenskoleområdet i 2017 og 2018 ved først og fremmest at indhente de fornødne besparelser på Center for Skole og Uddannelses centrale skolekonti, hvor der i både 2017 og 2018 vil kunne spares op til 1 mio. kr.

For stemte: A og O

Imod stemte: Kashif Ahmad (UP)

Undlod: Annette Møller Sjøbeck (UP)

Den således ændrede indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Indledning

Center for Skole og Uddannelse og Center for Økonomi og Analyse udarbejder og følger månedligt det forventede forbrug på specialundervisningsområdet. Såfremt estimatet for den økonomiske udvikling ikke ændrer sig væsentligt, forventes der i 2017 et merforbrug på ca. 3 mio. kr. på rammen for specialundervisning.

Denne mødesag indeholder derfor:

 • En redegørelse for tidligere iværksatte tiltag på specialundervisningsområdet samt årsag til merforbrug på rammen for specialundervisning.
 • Forslag til kompenserende besparelser inden for det samlede skoleområdes ramme i 2017 og 2018 samt overordnede konsekvensbeskrivelser heraf.
 • Forslag til tiltag og forandringer på specialundervisningsområdet, som på længere sigt kan sikre, at der sker en opbremsning og en justering i forbruget på området.

Ramme for specialundervisningsområdet

Det samlede budget til skoler, klubber, SFO og specialundervisning udgør 628,1 mio. kr. i 2017. Heraf udgør selve specialundervisningsbudgettet 114,5 mio. kr. og inklusionsmidler udlagt til de almene skoler udgør 17,8 mio. kr., mens PPR’s drift- og lønbudget udgør 18,2 mio. kr.

Figur 1

*) ”Øvrigt” vedrører private skoler/SFO, efterskoler, Produktionsskole, Musikskole,
Ungdomsskole

Rammen for specialundervisning på 114,5 mio. kr. indeholder følgende hovedområder.

Figur 2

*) ”Øvrige” vedrører hjælpemidler til handicappede, administrationsbidrag mv. og
forventede udgifter til nyvisiterede/tilflyttere mv.

I forhold til budget 2017 på 114,5 mio. kr. er forbruget på nuværende tidspunkt estimeret til 117,5 mio. kr. og dermed ca. 3 mio. kr. højere, hvilket er udgangspunktet for denne sagsfremstilling.

Estimering af forventet forbrug er – som på de øvrige specialiserede områder – præget af en vis usikkerhed. Dette skyldes bl.a., at der løbende sker visitation af nye elever med behov for specialundervisning enten til egne tilbud eller i udenbys tilbud. Der sker ligeledes løbende ændringer i elevers tilbud – det kan være både til dyrere og billigere tilbud.

Styring af specialundervisningsområdet og inklusion i Hvidovre Kommune

Tidligere tiltag

I 2010 udarbejdede KL: Hvidovre Kommune - Analyse af de specialiserede undervisningstilbud på børne- og ungeområdet. På baggrund af analysen vedtog Hvidovre Kommune i 2011 en række tiltag for bedre økonomistyring på specialundervisningsområdet. Disse tiltag er fuldt implementeret. De vigtigste er:

 • Ny visitations – og revisitationsprocedure
 • Systematisk økonomiopfølgning og økonomigruppemøder
 • Økonomisk incitamentsmodel for specialundervisning og decentralisering af enkeltintegrationsmidler
 • Kvalitetsstandarder for STU og særlige fritidshjem- og Klubtilbud
 • Udvidelse og oprettelse af egne specialundervisningstilbud mht. hjemtagning af specialundervisningsopgaven
 • Arbejdsgrundlag for og tilsyn med specialundervisningstilbud

I september 2012 vedtog Hvidovre Kommune et kvalitetsløft på folkeskoleområdet. Et af indsatsområderne var øget inklusion. For at understøtte inklusion vedtog Kommunalbestyrelsen i 2013 Rammer for inklusion i Hvidovre Kommunes skoler. Nogle af de væsentligste tiltag var:

 • Decentralisering af midler til enkeltintegration og inklusion efter en socio-økonomisk fordelingsmodel.
 • Skolernes betaling af incitamentsbeløb på 120.000 kr. pr. elev henvist til specialundervisningstilbud.
 • Præcisering af skolelederen som ansvarlig myndighed i forbindelse med indstilling til visitation.

Center for Skole og Uddannelse har dertil iværksat en omfattende kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagoger, for at klæde dem på til inklusionsopgaven.

Nuværende status på inklusion

Det var forventningen, at vedtagelsen af Rammer for inklusion ville betyde øget inklusion i folkeskolerne i Hvidovre. Inklusionsprocenten har dog vist sig at falde lidt siden 2014. De iværksatte tiltag – herunder den økonomiske incitamentsmodel har vist sig ikke at kunne skabe yderligere inklusion i folkeskolerne.

Tabel 1 Inklusionsprocent pr. skoledistrikt

Skole/år

I alt

2014

96,6

2015

96,0

2016

96,2

Skolerne skal i efteråret udarbejde en handleplan for inklusion, og denne forventes at bidrage til kvalificering af inklusionsindsatsen på skolerne. Center for Skole og Uddannelse er også i gang med at udarbejde en evaluering af inklusion i skolerne i Hvidovre Kommune, som kan være med til at indikere, hvad der kan være med til at øge inklusionen, og denne forelægges for udvalget i august. Det vil dog kræve yderligere analyse at vurdere, hvilke nye tiltag, der kan fremme inklusionen i folkeskolen yderligere.

Udvikling i behov og diagnoser

Skolerne giver udtryk for, at det er en meget vanskelig opgave at skulle inkludere flere børn i vanskeligheder, og især nogle distrikter har store udfordringer og er fortsat pressede i forhold til opgaven.

Skolerne er især pressede, fordi der særligt i de sidste tre år er sket en forandring i forhold de vanskeligheder, børn er i. Både i Hvidovre og på landsplan er der sket en stigning i gruppen af børn i autismespektrumforstyrrelser samt børn med psykiatriske diagnoser og ofte ses comorbiditet (flere diagnoser) med fx angst og OCD. Hverken folkeskolerne, specialundervisningstilbuddene eller kommunens øvrige forebyggende og indgribende indsatser har været tilstrækkelig gearede til at imødekomme denne voksende gruppes behov. Derfor har den eneste mulighed for at give disse børn et tilstrækkeligt undervisningstilbud ofte været at henvise dem til dagbehandling. Af mangel på egne tilstrækkeligt indgribende dagbehandlingspladser, henvises børnene ofte til pladser udenfor kommunen.

Udviklingen på rammen for specialundervisning

De seneste år er der sket en stigning i forbruget hovedsaligt på to områder:

 • Køb af dagbehandlingspladser i andre kommuner eller hos private tilbud er væsentligt øget
 • Støttepædagog/støttemedhjælp i SFO og klub. Fra 2017 er hovedparten af midlerne lagt ud til skolerne.

Mio. kr.

2014

2015

2016

2017

Køb af dagbehandlingspladser

3,2

4,2

5,8

7,2

Støttepædagog/støttemedhjælp i SFO og klub

2,8

2,8

3,4

2,8

Beløb i 2017 er forventet forbrug

Stigning i forbrug til dagbehandling

Som det fremgår af tabel 2 herunder, så er der sket en svag stigning i antallet af elever i specialundervisningstilbud i alt. Stigningen er primært sket på køb af pladser i dagbehandlingstilbud uden for Hvidovre Kommune.

Tabel 2

Udvikling i antal elever pr. 5. september

2014

2015

2016

Elevtal i almenskolen

5.717

5.609

5.642

Elever i egne specialundervisningstilbud

188

183

186

Køb af pladser specialskoler uden for Hvidovre

33

35

33

Køb af pladser specialskoler anbragte børn

37

39

39

Køb af pladser dagbehandling uden for Hvidovre

14

19

26

Elever i specialundervisningstilbud i alt

272

276

284

Elever i specialundervisningstilbud i alt ekskl. anbragte børn i specialundervisning

235

237

245

Kilde: Hvidovre Kommune

Visitation til dagbehandlingstilbud uden for Hvidovre Kommune sker kun, når Center for Skole og Uddannelses egne specialundervisningstilbud ikke vurderes tilstrækkelige, og når Center for Børn og Familiers indsatser heller ikke er tilstrækkelige. Der er altid tale om børn i meget svære vanskeligheder og med meget indgribende funktionsnedsættelser.

Dagbehandling visiteres i det centrale visitationsudvalg i Center for Skole og Uddannelse i samarbejde med Center for Børn og Familier, idet dette tilbud påfører begge centre en udgift. Disse børn er meget omkostningstunge og koster ofte 0,5-1 mio. kr. pr. elev om året (inkl. befordring). Derfor er også en ellers forholdsvis lille stigning på 12 elever i dagbehandling en betydelig udgiftsstigning for kommunen fra 2014 til 2016. De fleste børn får det faktisk bedre i de meget indgribende dagsbehandlingstilbud i og uden for kommunen, og visitationsudvalget er derfor under stort pres fra både andre professionelle og fra forældre for at visitere til disse tilbud.

Elevtallet i almenskolen har i samme periode været ret konstant med et svagt fald og kan ikke forklare stigningen i antallet af elever visiteret til dagbehandling.

Udgiften til køb af pladser pr. elev er i perioden 2014 til 2016 steget med cirka 11%. Det er mere end den almindelige prisudvikling.

Tabel 3

Gennemsnitlig udgifter pr. elev - køb af pladser udenbys

2014

2015

2016

Udgift pr. elev, skoledel

355.585

388.375

398.634

Gennemsnitsudgift pr. elev til kørsel

17.139

18.058

16.052

Gennemsnitsudgift pr. elev I alt

372.724

406.433

414.686

Merforbrug på støttepædagog/støttemedhjælp i SFO og klub

Fra 2014 til 2016 er der sket en stigning i forbruget på 0,6 mio.kr.

Tabel 4

Mio. kr.

2014

2015

2016

Støttepædagoger

2,8

2,8

3,4

I forbindelse med decentralisering af midler til enkeltintegration og inklusionsmidler blev midler til støttepædagog ikke decentraliseret. På baggrund af evaluering af den socioøkonomiske tildelingsmodel til midler til inklusion og enkeltinteration besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 1. december 2016 at decentralisere midlerne på området.

Der er decentraliseret et beløb svarende til det budgetterede og ikke merforbruget. I 2017 er 1,8 mio. kr. udlagt til skolerne og klubberne til støttepædagoger/støttemedhjælp. 1,0 mio. kr. resterer i Center for Skole og Uddannelse til støttepædagoger/støttemedhjælp i egne specialundervisningstilbud samt til elever i institutioner i andre kommuner/private skoler/SFO. Dermed forventes der ikke merforbrug på dette område i 2017.

Forslag til kompenserende besparelser inden for det samlede skoleområde i 2017 og 2018 samt overordnede konsekvenser

I det følgende opstilles forslag til handlemuligheder for nedbringelse af merforbruget på specialundervisningsrammen i 2017 og 2018.

Der vil i både 2017 og 2018 kunne spares 1 mio. kr. på Center for Skole og Uddannelses centrale skolekonti. Dette kan ske ved en øjeblikkelig opbremsning i forbrug af midler afsat til kompetenceudvikling af ledere, lærere og pædagoger. Besparelsen på de 1 mio. kr. opnås desuden på   befordring af syge elever, hvor der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Yderligere besparelser på området foreslås fundet i skolernes kontraktsum, hvor det vil være nødvendigt at reducere med 2 mio. kr. – dette gælder for både 2017 og 2018. Dette betyder i gennemsnit besparelser på 0,2-0,3 mio. kr. pr. skole pr. år.

For 2017 vil dette betyde, at det er nødvendigt at reducere i den kontraktsum, som skolerne har fået tildelt og har disponeret for budgetåret 2017.

Besparelsen kan realiseres ved en reduktion i forbrug til løn svarende til i gennemsnit ca. 0,5 årsværk pr. skole. Dette kan i begrænset omfang påvirke muligheden for at have to lærere eller pædagoger til stede i visse klasser. Konsekvenserne for de enkelte skoler vil være forskellige afhængigt af skolens aktuelle økonomiske situation og omfanget af personaletilpasninger på kort sigt.

Konsekvenserne vil være mindre indgribende, såfremt besparelserne ikke nødvendigvis skal fuldt ud udmøntes i 2017, men at et eventuelt ikke opnået sparekrav overføres som merforbrug til 2018. Det vurderes, at dette vil kunne ske inden for de vedtagne rammer for overførsler mellem regnskabsårene.

Langsigtede handlemuligheder fra 2019

For sikre budgetoverholdelse i 2019 anbefaler Center for Skole og Uddannelse, at en eller flere af nedenstående mere langsigtede handlemuligheder iværksættes hurtigst muligt. Når denne besparelse først kan forventes fra 2019 skyldes det, at disse muligheder alle vil kræve organisatoriske ændringer, som betyder, at besparelsen først kan have fuldt gennemslag fra budgetåret 2019.

·Der kan ske en revidering af budgettildelingsmodellen til specialtilbud. Dette vil indbefatte en opnormering fra 7 til 8 elever pr. klasse i gruppeordningerne samt en tilpasning af budgettildelingsmodellen forhold til tildeling af midler til ledelse, drift og personalenormering, som ligner Hvidovre Kommunes samarbejdskommuner i Netværk 6.

·Det er nødvendigt at foretage en fornyet analyse af, om incitamentsbeløbet/skolernes betaling i forbindelse med, at en elev modtager specialundervisning bør forhøjes. Mulige gevinster herved er, at der ved øget inklusion kan skabes større økonomisk råderum på den enkelte skole til inklusionsunderstøttende tiltag. Et forhøjet incitamentsbeløb kan også bidrage til at sikre, at der ved en eventuel lavere inklusion ikke sker en overskridelse af skoleområdets samlede budgetramme.

·Der skal udarbejdes en ”Strategi for specialundervisningsområdet”. Strategien skal indgå i skolernes tiårsplan i forhold til både hensigtsmæssig placering af nuværende og kommende tilbud samt inklusionsfremmende tiltag på området. Nogle af fokusområderne i strategien vil være: Udvikling af kvalitetsstandarder, hjemtagning af dagbehandlingsopgaven og opkvalificering af nuværende tilbud til dagbehandlingsopgaven, oprettelse af akuttilbud og opkvalificering og modernisering af eksisterende specialundervisningstilbud. Strategien vil også have fokus på, hvordan specialområdet kan understøtte inklusionsarbejdet i folkeskolen. Strategien skal spille sammen med tiårsplanen på skoleområdet ikke mindst i forhold til tilbuddenes fysiske placering.

Der vil kunne ske en reduktion i forlængelse af en ny strategi på specialundervisningsområdet. Reduktionerne vil være meget langsigtede og afhængige af tiårsplanen for skoleområdet - ikke mindst i forhold til de fysiske muligheder. Nogle af tiltagene må endda påregnes at kræve en investering i første omgang.

Retsgrundlag

Sagen tager afsæt i følgende lovgivning:

 • Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 747 af 20. juni 2016 § 3a, 20. stk. 2-5 og § 26.
 • Bekendtgørelse af lov om social service nr. 369 af 18. april 2017 § 32 og § 36.
 • Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand nr. 693 af 20. juni 2014.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. september 2012 kvalitetsløftet i Hvidovre Kommunes folkeskoler. En af de 11 indsatser var inklusion.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. marts 2014 rammerne for inklusionsindsatsen i Hvidovre Kommune. Det blev ved samme lejlighed besluttet, at der skulle iværksættes en midtvejsevaluering af den økonomiske fordeling af midler til skolerne.

Børne- og Undervisningsudvalget blev på mødet den 2. juni 2016 orienteret om evalueringen af tildelingsmodellen. Udvalget besluttede i den forbindelse at sende forvaltningens forslag til en ny budgettildelingsmodel for inklusion i folkeskolen i høring hos kommunens skolebestyrelser, Handicaprådet samt relevante faglige organisationer.

Børne- og Undervisningsudvalget bad den 5. januar 2017 forvaltningen om at udarbejde et nyt forslag, hvor inklusionstildelingsmodellens fire parametre fortsat anvendes, men hvor parameteret ”etnicitet” tæller som de øvrige parametre.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. februar 2017 at sende det nye forslag til inklusionsmodel i høring. Modellen forventes at blive politisk behandlet i det tidlige efterår 2017.

Økonomiske konsekvenser

De seneste estimater for specialundervisningsområdet viser et forventet merforbrug på 3 mio. kr.

I denne mødesag fremlægges forslag til overholdelse af det forventede merforbrug inden for den samlede ramme under Center for Skole og Uddannelse.

Personalemæssige konsekvenser

Center for Skole og Uddannelse vurderer, at den foreslåede besparelse kan ske gennem naturlig afgang samt eventuelt gennem omplaceringer af ansatte mellem skoler i mindre omfang.


10. Projekt 5729 - Nyt dagtilbud på Cirkusgrunden - frigivelse af bevilling til inventar

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen

Der er i 2017 til projekt 5729 Nyt dagtilbud på cirkusgrunden afsat 1,3 mio. kr. til indretning og inventar.

Der ansøges om anlægsbevilling på de 1,3 mio. kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til indretning og inventar til det nye dagtilbud på cirkusgrunden.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til indretning og inventar til det nye dagtilbud på cirkusgrunden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 08-06-2017

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I 2017 er der på investeringsoversigten afsat 1,3 mio. kr. til indkøb af nyt inventar til det nye dagtilbud på cirkusgrunden.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med ledelses – og personalerepræsentanter fra dagtilbuddet Enghøj og pædagogisk konsulent fra Center for Børn og Familier, som skal planlægge hvilke indkøb der skal foretages, herunder vurdere hvilket inventar fra den gamle Enghøj institution, der kan genbruges og suppleres i overensstemmelse med det større børnetal i det nye dagtilbud.

Det nye dagtilbud forventes at åbne den 1. august 2017.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutning.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten 2017 afsat 1,3 mio. kr. til inventar på projekt 5729 Nyt dagtilbud på cirkusgrunden.  


11. Justering af strukturen i Bofællesskaberne, Voksenhandicap

Beslutningstema

Februar 2017 drøftede Social- og Sundhedsudvalget strukturen og indsatsen i Bofællesskabet på baggrund af et stigende antal klager fra pårørende til beboere i Bofællesskaberne. Derudover er der både politisk og i forvaltningen en forståelse af, at den gennemførte ændring af strukturen tilbage i 2014 trænger til en justering i forhold til borgernes manglende oplevelse af at få en sammenhængende, helhedsorienteret og fleksibel indsats.

Administrationen lægger med denne sag op til en justering af strukturen i Bofællesskaberne med en samlet opgaveløsning efter serviceloven § 85. Derudover sammenlægges Bofællesskabet Holmelundsvej med Plejekollektivet Holmelundsvej til et nyt bofællesskab under en leder.

Da Handicaprådet er rådgivende høringsberettiget organ, er sagen den 18.05.2017 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. At godkende det beskrevne forslag til justering af strukturen i bofællesskaberne
 1. At godkende proces- og tidsplan for justering af strukturen
 1. At godkende den tilrettede kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand efter § 85
 1. At godkende at Handicaprådets høringssvar indgår i behandling af sagen

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Ad 1.

Liste H stillede ændringsforslag om, at justeringen af strukturen i bofællesskaberne følger Handicaprådets anbefalinger og at kommunen vurderer konkret og individuelt om borgeren er berettiget til hjælp efter § 83 og § 85.

For: Liste H, Gruppe F, Ø og Bo Christof (UP).

Imod: Gruppe A, O, C, Annette Møller Sjøbeck (UP) og Karl Erik Høholt (UP).

Ændringsforslaget bortfaldet.

For: Gruppe A, O, C, Karl Erik Høholt (UP) og Annette Møller Sjøbeck (UP).

Imod: Gruppe F, Ø, Bo Christof (UP) og Liste H med henvisning til det stillede ændringsforslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte det beskrevne forslag til justering af strukturen i bofællesskaberne.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, C, Karl Erik Høholt (UP) og Annette Møller Sjøbeck (UP).

Imod: Gruppe F, Ø, Bo Christof (UP) og Liste H med henvisning til det stillede ændringsforslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte proces- og tidsplan for justering af strukturen.

Ad 3.

For: Gruppe A, O, C, Karl Erik Høholt (UP) og Annette Møller Sjøbeck (UP).

Imod: Gruppe F, Ø, Bo Christof (UP) og Liste H med henvisning til det stillede ændringsforslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte den tilrettede kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand efter § 85.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

For: Gruppe A, O og Karl Erik Høholt (UP).

Imod: Gruppe F og Ø.

Gruppe C afventer.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, O og Karl Erik Høholt (UP).

Imod: Gruppe F og Ø.

Gruppe C afventer.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A, O og Karl Erik Høholt (UP).

Imod: Gruppe F og Ø.

Gruppe C afventer.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

For: Gruppe A, O og Karl Erik Høholt (UP).

Imod: Gruppe F og Ø.

Gruppe C afventer.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2017

Ad 1. For A og O og Annette Sjøbeck (UP), Liste H afventer

Anbefales godkendt.

Ad 2. For A og O og Annette Sjøbeck (UP), Liste H afventer

Anbefales godkendt.

Ad 3. For: A og O og Annette Sjøbeck (UP), Liste H afventer

Anbefales godkendt.

Ad 4. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling. Høringssvar fra Lokal MED i Voksenhandicap samt høringssvar fra Lokal MED på plejekollektivet Holmelundsvej blev uddelt på mødet og indgik ligeledes i udvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Voksenhandicap består af 3 bofællesskaber; Lille Friheden, Holmelundsvej og Hvidovregade samt Klub Hvid og Bostøtteenheden, der tilbyder støtte til hjemmeboende borgere med udviklingshæmning efter §85. Voksenhandicap ledes af en leder, som har kontor på Næsborgvej, hvor personalet ligeledes har møderum og kontorplads.

Opgaverne i Voksenhandicap udføres efter en kvalitetsstandard for Hvidovre Kommunes serviceniveau for socialpædagogisk bistand efter Lov om Social Service § 85. Derudover tilbydes borgere med behov for praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje ydelser efter Serviceloven § 83 og §83a. Denne visiteres og udføres af Center for Sundhed og Ældre ligeledes efter en vedtaget kvalitetsstandard for kommunens serviceniveau på området.

Bofællesskabernes konstruktion har givet anledning til en række udfordringer, såsom manglende daglig ledelse på Bofællesskaberne og medarbejdere, som har været nødsaget til at køre til og fra selve bofællesskabet til Næsborgvej i forbindelse med kontorarbejde, møder, samtaler og pauser. Dette har medført en meget opdelt arbejdsdag for medarbejderne, manglende tilstedeværelse tæt på borgerne og manglende mulighed for indbyrdes koordinering af indsatsen på stedet. Derudover ydes indsatsen af flere forskellige aktører. Pårørende oplever, at Bofællesskaberne mangler personalemæssig tilstedeværelse, nærvær og de efterspørger flere fælles aktiviteter om aften og i weekenderne. Ligeledes har Center for Handicap og Psykiatri modtaget et stigende antal klager over forholdene i Bofællesskaberne og over samarbejdet med medarbejdere og leder gennem de seneste 6 måneder. Ligesom personalet i samme periode har oplevet chikane fra en lille gruppe pårørende. 

Samlet set har ovenstående forhold ført til, at Administrationen peger på en justering af strukturen i bofællesskaberne med en samlet opgaveløsning efter serviceloven § 85. Derudover sammenlægges Bofællesskabet Holmelundsvej med Plejekollektivet Holmelundsvej til et nyt bofællesskab efter Serviceloven §105/85 under den nuværende leder af Plejekollektivet (bilag 1-3).

Hensigten hermed er, at styrke ledelsen tæt på opgaven og medarbejderne samt at skabe en organisation båret af tværfaglighed, samarbejde og fleksibilitet i opgaveløsningen.

For Voksenhandicap og Bofællesskaberne betyder det helt konkret:

 1. Opgaverne i bofællesskaberne Lille Friheden og Holmelundsvej udføres svarende til bofællesskabet Hvidovregade, hvor alle opgaver løftes efter § 85. Det vil medføre en ændring af kvalitetsstandarden for § 85; Socialpædagogisk bistand for borgere i bofællesskaberne. Derudover vil de nuværende opgaver udført af Center for Sundhed og Ældre flytte til Center for Handicap og Psykiatri.
 2. Bofællesskabet Holmelundsvej sammenlægges med Plejekollektivet Holmelundsvej under én leder i et nyt Bofællesskab. Plejekollektivet ændres samtidig til en §105/§85 institution
 3. Der arbejdes på, at kommunen kan oprette et personalekontor i samarbejde med boligselskabet ved Lille Friheden og Holmelundsvej med henblik på at etablere kontorfaciliteter til leder og medarbejdere tæt på opgaveløsningen hos borgerne. En løsning kunne fx være opsættelse af en mobil løsning (container).

I forbindelse med strukturændringen vil der blive arbejdet med opgaven at redefinere forståelsen af Bofællesskaberne som et fælles hjem for beboerne.

På Holmelundsvej vil der blive igangsat et arbejde med samling af personalegrupperne fra hhv. plejekollektivet og bofællesskaberne samt omlægning til et samlet §105/85 tilbud.

I samtlige bofællesskaber vil medarbejderne fremover bestå af en tværfagligt sammensat medarbejdergruppe med både pædagogisk og sundhedsfagligt uddannet personale.

Der arbejdes på at skabe kontorfaciliteter ved Bofællesskaberne, således at leder og medarbejdere kan være tilstede i eller tæt på Bofællesskabet og på stedet løse opgaver som dokumentation, samtaler og møder samt spise frokost (med beboerne i fælleslejligheden) og holde pauser uden først at skulle flytte sig langt fra Bofællesskabet.

Borgernes individuelle dage, hvor der arbejdes målrettet med borgernes indsatsplaner, fastholdes. Disse planlægges som nu i et samarbejde mellem borger og kontaktperson(er) og evt. pårørende/værge.

Da institutionen Voksenhandicap afgiver bofællesskabet Holmelundsvej, vil det nuværende Beboer/pårørenderåd blive nedlagt. Det erstattes af lokale råd på de enkelte Bofællesskaber. Dette for at skabe nærhed til hverdagen og de temaer, der optager beboere, pårørende og medarbejder i samarbejde med lederen af Bofællesskabet.

Proces og Tidsplan

Efter beslutning i Social- og Sundhedsudvalget igangsættes følgende proces:

31.05.17

Sag om organisationsændring fremlægges i SSU til beslutning

05.06 – 01.07.17

Orientering af Ledergruppen

Planlægning af implementering og arbejde med detaljer i organisationsændringen

Opbygge ledelseskraft og justere ændringer

19.05-21.05.17

Ekstraordinære lokal MED møder

Høring

12.06.17

Sag om organisationsændring fremlægges i ØU

20.06.17

Sag om organisationsændring fremlægges i KB

03.07.15

Kick off

Orientering alle medarbejdere

Orientering beboere og pårørende

01.07 – 01.10.17

Implementering påbegyndes

Varsling af medarbejdere

01.10 - 01.12.17

De varslede ændringer igangsættes

Implementering videreføres

01.12.17

Strukturændringen er i mål

Retsgrundlag

Lov om Social Service § 85

Lov om Almene boliger § 105, stk.1

Lov om Social Service § 83 og § 83a

Økonomiske konsekvenser

Strukturændringen holdes inden for den økonomiske ramme på området.

Personalemæssige konsekvenser

Medarbejderne i Bofællesskabet Holmelundsvej vil skifte leder.

Bilag

 1. 89246-17_v1_Kvalitetsstandard § 85 - 89246-17_v1_Kvalitetsstandard § 85.pdf (pdf)
 2. 89246-17_v1_Kvalitetsstandard § 85 - 71269-17_v1_Bofællesskaberne, Voksenhandicap.pdf (pdf)
 3. Beskrivelse af bofæ¦llesskabsydelser.PDF (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar vedr. Justering af strukturen i Bofællesskaberne (pdf)
 5. LokalMed/ høringssvar. Voksenhandicap (pdf)
 6. Høringssvar pl holmelundsvej 1-3 (pdf)
 7. Forklæde_ Handicaprådet_Justering af strukturen i Bofællesskaberne (pdf)

12. Tilsyn med plejecentre

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre fremlægger mulige tilsynsmodeller for det kommunale tilsyn på plejecentre til godkendelse.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 18.05.2017 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

 1. at godkende tilsynsmodellen for plejecentre i Hvidovre Kommune
 2. at godkende praksis for tilsyn med plejecentre model 1: Internt tilsyn eller model 2: Eksternt tilsyn 
 3. at Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgår i sagens behandling

Hvis udvalget godkender model 2 indstilles endvidere:

 1. at godkende de økonomiske rammer forbundet med køb af tilsyn med plejecentre

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte tilsynsmodellen for plejecentre i Hvidovre Kommune.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte praksis for tilsyn med plejecentre efter model 2: Eksternt tilsyn.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte de økonomiske rammer forbundet med køb af tilsyn med plejecentre.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

Social– og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Social– og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Social– og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

Social– og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2017

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Udvalget anbefaler model 2. Udvalget bad om at model 2 evalueres efter to år. Udvalget bemærkede at i fald tilsynet viser at der skal være et skærpet tilsyn med enkelte leverandører skal forvaltningen selv varetage det skærpede tilsyn.

Ad 3. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling

Ad 4. Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgets møde d. 1. marts 2017 bedt Center for Sundhed og Ældre fremlægge forskellige modeller for organiseringen af tilsynene på sundheds- og ældreområdet.

Administrationen fremlægger i denne sag den nuværende model for tilsyn med plejecentre til fornyet godkendelse. Derudover fremlægges forslag til ny praksis for gennemførsel af tilsynene til godkendelse.

Lovgivningen på området

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Kommunen er derfor også forpligtet til at føre tilsyn med plejecentre og tilsvarende boenheder i kommunen.

Der skal gennemføres mindst ét uanmeldt tilsyn om året på hvert plejecenter. Formålet med det uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre og boenheder er at undersøge, om beboerne får den hjælp og pleje, de er berettigede til, samt at kontrollere om plejecentrene følger de politiske vedtagne kvalitetsstandarder og overholder relevant lovgivning på området.

Nuværende tilsynsmodel

Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2012 den nuværende tilsynsmodel for tilsynet med plejecentre i Hvidovre Kommune.

Det er medarbejdere fra Center for Sundhed og Ældre med relevant uddannelsesbaggrund og erfaring, der gennemfører og afrapporterer de gennemførte tilsyn.

Tilsynet med plejecentre i Hvidovre Kommune har fokus på om:

·Beboerne får den hjælp og pleje, som de har krav på efter lovgivningen

·Plejecentrene følger de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og målsætninger på området

·Indsatserne tilrettelægges på en måde, som skaber sammenhæng for borgerne

·Plejecentrene har særlige foki eller igangsat nye initiativer med henblik på læring og fremadrettet udvikling

·Der er fokus på medarbejderinddragelse, sygefravær og magtanvendelse samt opdatering og vedligeholdelse af vejledninger og instrukser

Hensigten med det kommunale tilsyn er dermed, at undersøge om borgerne får den hjælp, de er berettiget til på en kvalificeret måde samt at bidrage med læring og udvikling på området.

Tilsynene er er uanmeldte. De er dialogbaserede og gennemføres som henholdsvis en drøftelse med plejecentrenes ledelse og individuelle samtaler med fem til ti pct. af beboerne. Tilsynene vægter særligt beboernes sociale trivsel.

Forvaltningen foreslår, at tilsynene fremover også indebærer dialog med repræsentanter fra medarbejdergrupperne på det sundhedsfaglige område på det enkelte plejecenter.

Tilsynet vægter dermed kvalitetsarbejde og dialog. Der udarbejdes en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, og afrapporteringen af det samlede tilsyn behandles hvert år af Kommunalbestyrelsen.

Forslag til praksis for tilsyn med plejecentre

Nedenfor fremlægges 2 forslag til ny praksis for tilsyn med plejecentre i Hvidovre Kommune:

Model 1: Internt tilsyn

Fordelen ved den nuværende tilsynspraksis er, at tilsynene medfører nær indsigt i kvaliteten af plejecentrenes tilbud og praksis. Dialogen med borgerne giver forvaltningen indsigt i og forståelse for kvaliteten af indsatserne på området. Denne tilsynspraksis medfører, at forvaltningen har et nuanceret afsæt for kvalitetsarbejdet på området.

Et internt tilsyn kan dog kritiseres for ikke at være uvildig. Plejecentrene i kommunen er alle, bortset fra et plejecenter, kommunale. En intern tilsynspraksis indebærer dermed risiko for at de medarbejdere der fører tilsynet ikke vurderer plejecentrenes kvalitet med et tilstrækkeligt nuanceret og kritisk perspektiv.

Valget af denne praksis for tilsyn vil ikke være forbundet med yderligere omkostninger end aktuelt.

Model 2: Eksternt tilsyn

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at købe tilsynsydelsen hos en privat aktør, som kan gennemføre tilsynene med plejecentrene i kommunen.

Et eksternt tilsyn betyder, at observationer og vurderinger af kvalitet og praksis er uvildige, og således ikke påvirket af eventuelle forforståelser og relationer mellem kommunens medarbejdere. Tilsynene vil dermed kunne medføre en mere objektiv vurdering af kvaliteten af praksis og kvaliteten af indsatserne på plejecentrene. Der er mulighed for at tilkøbe ét eller flere fokusområder, som fx medicinhåndtering eller hygiejne hos den pågældende aktør.

Et eksternt tilsyn kan dog medføre, at dialogen om kvaliteten på plejecentrene skal tilrettelægges på en anden måde, hvis medarbejderne fra forvaltningen ikke kommer helt så tæt på praksis, som de gør, når de har rollen som tilsynsførende. Den nuværende tilsynspraksis betyder, at medarbejderne har et umiddelbart afsæt for efterfølgende dialog med samt kvalitets- og udviklingsarbejde på plejecentrene.

Forvaltningen har indhentet tilbud fra to uafhængige private leverandører af tilsyn med ældreområdet.

Øvrige tilsyn på området

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer. Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

Styrelsen har varslet Hvidovre Kommune om, at der gennemføres et risikobaseret tilsyn med kommunens hjemmepleje, hjemmesygepleje og akutfunktioner i 2017.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har efter Retssikkerhedslovens § 16 pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Lov om Social Service § 151 fastsætter, at Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med de kommunale opgaver, der løses i henhold til § 83 i Lov om social service.

Tilsynet skal påse at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de afgørelser Kommunalbestyrelsen har, samt i henhold til kommunens kvalitetsstandarder

Kommunens forpligtelse jf. § 151 i Lov om social service indbefatter ligeledes pligten til at føre mindst ét årligt tilsyn med plejecentre og tilsvarende boenheder i kommunen.

Formålet med det uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre og boenheder er at undersøge, om beboerne får den hjælp og pleje, de er berettigede til, samt at kontrollere om plejecentrene følger de politiske vedtagne kvalitetsstandarder og overholder relevant lovgivning på området.

Som led i tilsynsforpligtelsen skal der gennemføres mindst ét uanmeldt tilsyn om året på hvert plejecenter. Jf. lovbekendtgørelse nr. 629 af 11/06/2010 er der ikke pligt til at udarbejde tilsynsrapport.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde d. 31. januar 2012 den nuværende tilsynsmodel for plejecentre i Hvidovre Kommune.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 31. januar 2012, at der skal udarbejdes en tilsynsrapport i kort form efter hvert tilsyn, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgets møde d. 1.marts 2017 bedt Center for Sundhed og Ældre fremlægge forskellige modeller for organiseringen af tilsynene på sundheds- og ældreområdet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Sundhed og Ældre har indhentet to estimerede tilbud på prisen for gennemførsel af et uvildigt tilsyn på de 5 plejecentre i kommunen. Den ene leverandør estimerer at prisen vil være ca. 110.000 og den anden leverandør vurderer at prisen vil være på ca. 150.000 kr.

Hvis Social- og Sundhedsudvalget vælger at pege på køb af uafhængigt tilsyn fra en privat aktør på plejecentre i Hvidovre Kommune, model 2,vil det betyde en estimeret udgift på tilsynene på kr. 100.000 kr., foruden eventuelle tilkøb, samt afrapportering kr. 10.000. I alt 110.000 kr.

Finansieringen af tilkøb af tilsyn vil i givet fald findes inden for Social- og Sundhedsudvalgets egen budgetramme.

Personalemæssige konsekvenser

.

Sundhedsmæssige konsekvenser

.

Miljømæssige konsekvenser

.

Bilag

 1. Ældreådets høringssvar vedr. Tilsyn med plejecentre (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar vedr. Tilsyn med plejecentre (pdf)

13. Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje - 2017

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal godkende timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje for 2017.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 18.05.2017 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at timepriser for 2017 for praktisk hjælp og personlig pleje godkendes
 2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte timepriser for 2017 for praktisk hjælp og personlig pleje.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

Social– og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Social– og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 31-05-2017

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling

Sagsfremstilling

Når en borger er visiteret til hjemmehjælp, kan borgeren vælge om hjælpen skal gives af den kommunale hjemmehjælp eller af et privat hjemmehjælpsfirma, som kommunen har godkendt til at levere hjemmehjælpsydelserne.

Både den kommunale og den private leverandør modtager betaling for de ydelser, der faktisk leveres til borgeren.

I reglerne om frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet stilles der krav om, at kommunen skal beregne priser for sine hjemmehjælps-ydelser mindst én gang om året, når kommunen benytter den såkaldte godkendelsesmodel. Reglerne stiller også krav om, at der foretages en efterkalkulation af timepriserne for året før, for herved at fastslå, om der er sket ændringer i forudsætningerne for prisberegningen.

Økonomi og Analyse har med udgangspunkt i regnskab 2016 og de leverede timer i 2016 vurderet området og beregnet priser for afregning af kommunens hjemmehjælpsydelser for 2017. De beregnede priser fremgår af nedenstående tabeller.

Timepriser, private leverandører for 2017 (kr.)

Personlig pleje, dag

343

Personlig pleje, ubekvemme tider

479

Praktisk hjælp

343

Kommunen er i henhold til reglerne om frit leverandørvalg forpligtiget til at indregne alle udgifter (direkte og indirekte) i ovenstående prisberegning.

Timeprisen, som afregnes til de private leverandører indeholder - foruden udgifterne til den kommunale leverandør (hjemmeplejen) - også indirekte udgifter, bl.a. forsikringer, elever, biler samt andel af løn til bl.a. afdelingsleder, direktør og central løn- og økonomibistand. Den kommunale leverandør afholder alene udgifter til de direkte udgifter og skal derfor alene betales for disse og ikke også for de indirekte udgifter.

De indirekte udgifter udgør 20 kr. pr. time og den kommunale leverandør afregnes derfor dette beløb mindre pr. time.

De ovenstående priser for 2017 er identiske med de tilsvarende priser for 2016 – når der ses bort fra lønfremskrivning. Dette skyldes et udgiftsneutralt regnskabsresultat i hjemmeplejen.

Timepriser, private leverandører for 2016 (kr.):

Personlig pleje, dag

336

Personlig pleje, ubekvemme tider

469

Praktisk hjælp

336

I relation til området i øvrigt, skal det nævnes, at private leverandører i 2016 leverede 26,9 pct. af de samlede hjemmehjælpstimer i kommunen. Til sammenligning leverede privateleverandører ca. 32,5 pct. i 2015.

Retsgrundlag

Bestemmelserne om frit leverandørvalg (§§ 91-93 i Lov om Social Service) omfatter bl.a. ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp.

Økonomiske konsekvenser

De beregnede timepriser for 2017 holdes inden for den afsatte ramme til hjemmehjælp

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar vedr. Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje - 2017 (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar vedr. Timepris for praktisk og personlig pleje (pdf)

14. Ændring af åbningstider - HvidovreBibliotekerne

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til administrationens forslag til ændrede åbningstider for HvidovreBibliotekerne.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende de forslåede åbningstider for Hovedbiblioteket fra 1. september 2017
 2. at godkende, at der fremadrettet ikke holdes søndagsåbent i Avedøre Bibliotek i vinterhalvåret 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte de forslåede åbningstider for Hovedbiblioteket fra 1. september 2017.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der fremadrettet ikke holdes søndagsåbent i Avedøre Bibliotek i vinterhalvåret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Ved en fejl fremgår det ikke af indstillingen, at sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Supplerende politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med Budget 2017 blev der vedtaget besparelser på lønmidler på HvidovreBibliotekerne på 3,6 mio. kr. Besparelsen er indhentet gennem nedlæggelse af vakante stillinger, fratrædelsesaftaler, aftaler om nedsat arbejdstid samt uansøgte afskedigelser, og realiserer dermed fuldt ud de personalemæssige besparelser, der har været mulige.

Besparelsen, der allerede tager højde for ændrede åbningstider, er gennemført og vil være fuldt indhentet i 2018:

2017

2018-2020

Vakanser genbesættes ikke

1.500.000

1.500.000

Fratrædelser

100.000

535.000

Ændring af ledelsesstruktur

745.000

671.000

Nedsat arbejdstid

174.600

232.600

Forventet naturlig afgang

280.000

645.000

Drift

600.000

15.000

Reduktion i alt

3.399.600

3.598.600

Vedtaget reduktion

-3.600.000

-3.600.000

Difference

-200.400

-1.400

De foreslåede ændringer i HvidovreBibliotekernes åbningstid vedrører omlæggelse af medarbejdernes arbejdstid samt eventuelt ændring i vagtdækningnen på ydertidspunkter, og påvirker ikke udmøntningen af besparelsen i Budget 2017.

Supplerende økonomiske konsekvenser

Administrationens forslag om ændrede åbningstider medfører en årlig udgift på 7.370 kr. vedr. forskudttidstillæg, der afholdes inden for HvidovreBibliotekernes ramme.

For medarbejdere på bibliotekerne ansat under HK Kommunal gives der tillæg for arbejdstimer efter kl. 17.00 svarende til 26,80 kr. pr. time. Ligeledes gives der tillæg for lørdagsarbejde efter kl. 11 på 31,82 kr. pr. time, mens søndagsarbejde afspadseres ifølge lokalaftale.

I perioden 1. september 2017 til 1. september 2018 vil Hovedbibliotekets åbningstider som foreslået i Budgetaftalen 2017-2020 generere en samlet estimeret udgift til forskudttidstillæg på 18.963 kr.

I perioden 1. september 2017 til 1. september 2018 vil Hovedbibliotekets åbningstider qua forvaltningens reviderede forslag generere en samlet estimeret udgift til forskudttidstillæg på 26.333 kr.

Differencen på 7.370 kr. kan afholdes inden for HvidovreBibliotekernes driftsbudget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende de forslåede åbningstider for Hovedbiblioteket fra 1. september 2017
 2. at godkende, at der fremadrettet ikke holdes søndagsåbent i Avedøre Bibliotek i vinterhalvåret

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-05-2017

Udsættes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2017

Administrationen bemærker, at der i sagsfremstillingens første tabel, der viser Hovedbibliotekets åbningstider qua Budgetaftalen 2017-2020, er byttet om på vinter- og sommeråbningstider i weekenden.

1.Godkendt.

2.Godkendt.

Sagsfremstilling

Ændring af Hovedbibliotekets åbningstider

Som led i budgetaftalen 2017-2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere nøglebibliotek som forsøg på Hovedbiblioteket i perioden 1. september 2017 – 1. september 2018. Hovedbibliotekets bemandede åbningstider bliver i perioden ændret, og biblioteket vil således være betjent på følgende tidpunkter:

Mandag

Kl. 9-17

Tirsdag

Kl. 9-17

Onsdag

Kl. 9-17

Torsdag

Kl. 9-19

Fredag

Kl. 9-17

Lørdag

Kl. 10-16 (10-14 vinter)

Søndag

Kl. 10-16 (lukket vinter)

Administrationen har dog erfaret, at Hovedbiblioteket benyttes flittigt af især børnefamilier og unge under 16 i tidsrummet 17-18. Særligt er forældre til børn i indskolingen glade for at kunne få kvalificeret vejledning til udvælgelse af bøger til deres børn. Ved at skubbe den betjente åbningstid en time frem alle hverdage vil det være muligt at yde en større service til denne borgergruppe.

Hovedbiblioteket oplever desuden størst travlhed mandag eftermiddag og aften, hvorfor det vil være oplagt at rykke ugedagen med længst betjent åbningstid fra torsdag til mandag. Historisk har det også været mandage, der har haft særlig lang åbningstid på HvidovreBibliotekerne.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen derfor, at den betjente åbningstid på Hovedbiblioteket ændres i forhold til oplægget i budgetaftalen, således at Hovedbiblioteket i stedet vil være betjent på følgende tidpunkter:

Sommerhalvåret (1. maj til 31. august):

Mandag

Kl. 10-19

Tirsdag

Kl. 10-18

Onsdag

Kl. 10-18

Torsdag

Kl. 10-18

Fredag

Kl. 10-18

Lørdag

Kl. 10-14

Søndag

Lukket

Vinterhalvåret (1. september til 30. april):

Mandag

Kl. 10-19

Tirsdag

Kl. 10-18

Onsdag

Kl. 10-18

Torsdag

Kl. 10-18

Fredag

Kl. 10-18

Lørdag

Kl. 10-16

Søndag

Kl. 10-16

De foreslåede åbningstider afviger fra ordlyden i budgetaftalen for 2017. Ændringerne er foreslået med baggrund i en række erfaringer, bl.a. med baggrund i besøgstal fra tidligere år, som alt i alt vil være med til at fastholde et godt serviceniveau overfor borgerne.

Ændring af Avedøre Biblioteks åbningstider i vinterhalvåret

Avedøre Bibliotek oplever meget lille biblioteksmæssig brug på søndage i vinterhalvåret, og med den større adgang til Hovedbiblioteket anbefales det at holde søndagslukket hele året rundt på Avedøre Bibliotek, da netop søndagsvagterne – for at kunne blive udfyldt og bemandet forsvarligt - trækker ressourcer fra både Hovedbiblioteket og Avedøre Bibliotek.

Det vurderes, at den foreslåede ændring af de bemandede åbningstider på både Hovedbiblioteket og Avedøre Bibliotek vil lede til bedre udnyttelse af personaleressourcer samt en smidigere løsning af arbejdsopgaverne, fordi personalet primært vil være til stede, når der er behov.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

HvidovreBibliotekernes forsøgsperiode som nøglebibliotek og dertilhørende åbningstider blev besluttet som led i budgetaftalen 2017-2020.


15. Præsentation af høringssvar til Eliteidrætspolitikken

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til Eliteidrætspolitik 2017 og de indkomne høringssvar.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte administrationens kommentarer til høringssvarene; herunder forslag til rettelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Udsættes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2017

Drøftet. Politikken ønskes genbehandlet på udvalgsmøde i august eller septe

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i februar at Eliteidrætspolitik 2017 blev sendt i høring. Høringsperioden var 1. marts -1. maj 2017.

Der er i alt indkommet 9 høringssvar. Administrationen har udarbejdet en kommenteret oversigt over høringssvarene med forslag til hvordan disse indarbejdes samt en begrundelse for hvorfor nogle udelades.

Eliteidrætspolitikken indeholder de strategiske visioner for kommunens arbejde med eliteidræt i 2017-2020. Politikken indeholder en definition af eliteidræt i Hvidovre Kommune, som også skal tjene som afgrænsning i forhold til det øvrige idrætsområde.

Derudover indeholder politikken overordnede målsætninger, visioner, indsatsområder og målepunkter i forhold til tre underpunkter: udøvere, foreninger og samarbejde. Høringssvarene giver ikke anledning til at ændre radikalt på politikken, men en række konkrete forslag til skærpelser indarbejdes.

Eliteidrætspolitikken er et selvstændigt appendiks til Kultur- og Fritidspolitikken og skal ses i sammenhæng med andre styringsdokumenter i relation til Kultur- og Fritidspolitikken; f.eks. Helhedsplanen på idrætsområdet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen sendte i februar 2017 udkast til Eliteidrætspolitik i høring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. HBC Høringssvar - Eliteidrætspolitik (pdf)
 2. Høringssvar, HvIK 2017 final (pdf)
 3. Høringssvar HIF Hovedafdeling (pdf)
 4. Volleyklubbens input til kommunens eliteidrætspolitik (pdf)
 5. Hvidovre Basketball klub - Idrætkommune høring 2017 (pdf)
 6. Eliteidrætspolitikken -ÆldreSagen (pdf)
 7. Høringssvar-idrætsrådet (pdf)
 8. Høring eliteidræt Hvidovre - Rosenhøj (pdf)
 9. Høringssvar til Eliteidrætspolitikken (pdf)
 10. Høringssvar BK friheden (pdf)
 11. Eliteidrætspolitik_rettet_efter_høringssvar.pdf (pdf)

16. Projekt 6184 Rådhuset, udskiftning af vinduer i fløj B, C, D og glasgang

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Under arbejdet med udskiftningen af vinduer på Rådhuset er der konstateret skader på facadekonstruktionen. Der søges derfor en tillægsbevilling på 11.3. mio. kr. til udbedring af disse skader.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om skader på Rådhusets facadekonstruktion til efterretning
 2. at give et tillæg til anlægsbevilling på 11,3 mio. kr. til projekt 6184 Rådhuset, udskiftning af vinduer fløj B, C, D og glasgang, til udbedring af skader på Rådhusets betonkonstruktion fløj B, C og D, således at den samlede anlægsbevilling i alt udgør 21,5. mio. kr.
 3. at afsætte rådighedsbeløb på 11,3 mio. kr. i 2018

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog orientering om skader på Rådhusets facadekonstruktion til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte at give et tillæg til anlægsbevilling på 11,3 mio. kr. til projekt 6184 Rådhuset, udskiftning af vinduer fløj B, C, D og glasgang, til udbedring af skader på Rådhusets betonkonstruktion fløj B, C og D, således at den samlede anlægsbevilling i alt udgør 21,5 mio. kr.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der afsættes rådighedsbeløb på 11,3 mio. kr. i 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Ad 1.

Taget til efterretning.

Ad 2. – 3.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund
I forbindelse med projekt 6184, Rådhuset, udskiftning af vinduer fløj B, C, D og glasgang,er der ved udtagning af eksisterende vindue for indsættelse af et nyt prøvevindue, fjernet de nærmeste hele sandsten fra søjlerne mellem vinduesfagene. Herved er der konstateret rust i armeringsjern og revner i den bagvedliggende facadekonstruktion.

Administrationen har bedt et ingeniørfirma med speciale i betonkonstruktioner og statik om at kortlægge problemets omfang og økonomi. Firmaet Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S og Bornebusch Tegnestue A/S har i rapporten ”Hvidovre Rådhus. Tilstandsrapport vedrørende facader og facadekonstruktioner” kortlagt omfanget af skaderne samt udarbejdet anbefaling til - og budget for udbedring af skaderne.


Rapporten kan læses i bilag 1. Budget er beskrevet i bilag 2.

Skadernes omfang og udbedring
For at kortlægge omfanget af skaderne er der udtaget 11 sandsten fra  facaderne på bygning B, C og D. Bag 10 af de 11 sten er der konstateret rust og revner i betonen. Foto heraf ses i bilag 1.  

Rådgiverne vurderer, at skaderne kan udbedres ved at armeringsjernet hugges fri, renses og rustbehandles.
Herefter støbes betonsøjlen op igen.

Projektets tilrettelæggelse
Idet rust- og betonskaderne først er konstateret i marts og afdækket i april, og idet en politisk beslutning først foreligger ultimo juni, anbefaler administrationen, at vinduesudskiftningen udsættes til 2018. Så kan projekteringen af facaderenoveringen gennemføres i 2017 og udførelsen koordineres med vinduesudskiftningen i 2018. Det vil give synergi i projektets planlægning og udførelse, vinterforanstaltninger undgås, og udførelsesperiode begrænses.

En konsekvens heraf er, at Rådhusets bygninger B, C og D ikke får isat nye vinduer i sommeren 2017, men først i sommerhalvåret 2018.

Udbedring af skaderne er anslået til 11,3 mio. kr. Der er primo maj allerede afholdt udgifter til kortlægning af skaderne for 200.000 kr. For at kunne igangsætte projektering af facaderenoveringen søges tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 11,3 mio. kr. i 2018 tildækning af forundersøgelser, rådgiverhonorar, sikring af løse sten samt projektering og udbud.Såfremt indstillingen godkendes, arbejdes der videre ud fra følgende tidsplan:

Tiltag

Tidspunkt

Facadesikring

Maj 2017

Budgetgodkendelse

Juni 2017

Miljøundersøgelse

August 2017

Hovedprojekt

August – november 2017

Udbud

November – december 2017

Kontrahering

December 2017 – januar 2018

Mobilisering

Januar – marts 2018

Etablering af byggeplads

Marts 2018

Udførelse

Marts – september 2018

Aflevering

September 2018

Konkurrenceudsættelse
Rådgiveropgaven på vinduesrenoveringen har været konkurrenceudsat, hvorfor det er muligt at lade rådgiveropgaven omfatte det samlede projekt. Udførelsen af projektet udbydes i hovedentreprise.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde d. 21. juni 2016, punkt 25, blev anlægsbevilling på 10,2 mio. kr. givet til projekt 6184 til at udskifte alle vinduer i fløj B, C, D og glasgang til energiklasse B-vinduer og udføre mindre istandsættelse på områder, hvor facadesten er løse eller faldet af.

Økonomiske konsekvenser

Hvis det vedtages, at give et tillæg til anslægsbevillinger på 11.3 mio. kr. vil anlægsbevillingen i alt være på 21,5 mio. kr. og periodiseringen af projekt 6184 vil fremgå som vist i tabellen nedenfor. 

Renovering af facader og vinduer i gammel fløj (I mio. kr.)

2016

2017

2018

I alt

Oprindeligt rådighedsbeløb

1,0

9,0

-

10,2

Faktisk forbrugt beløb

0,4

-

-

-

Forslag til ny rådighedsbeløb

-

0,8

20,3

21,5

Bilag

 1. Bilag 1 - projekt 6184 - tilstandsrapport (pdf)
 2. Bilag 2 - projekt 6184 - budget. maj (pdf)
 3. Bilag 3 - projekt 6184 - plan over bygningsnumre (pdf)

17. Projekt 3444, Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, fremrykning af rådighedsbeløb

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen 2016  at afsætte 137,1 mio. kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling.

Administrationen har foretaget en præcisering af tidsplanen og vurderer, at totalrådgiverudbud og projektering bør igangsættes i henholdsvis 2017 og 2018, for at sikre projektets rettidige gennemførelse. Der ønskes derfor en fremskrivning og frigivelse af midler til bygherrerådgivning samt projektering.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at der fra det afsatte rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. i 2018 til projekt 3444 Holmegårdsskolen, indskoling, fremrykkes 0,9 mio. kr. til 2017 til udarbejdelse og gennemførelse af totalrådgiver-udbud.

2.at der gives tillæg til anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projekt 3444, Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, til afholdelse af bygherrerådgivning og gennemførelsen af totalrådgiverudbud.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der fra det afsatte rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. i 2018 til projekt 3444 Holmegårdsskolen, indskoling, fremrykkes 0,9 mio. kr. til 2017 til udarbejdelse og gennemførelse af totalrådgiver-udbud.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tillæg til anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til projekt 3444, Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, til afholdelse af bygherrerådgivning og gennemførelsen af totalrådgiverudbud.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Ad 1. – 2.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen for 2016  at afsætte 137,1 mio. kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, i perioden 2016 – 2021.


Byggeri er planlagt til ibrugtagning ultimo 2021.

Administrationen har gennemgået projektets tidsplan og vurderet, at for at kunne gennemføre projekteringen i 2018, må totalrådgiverudbuddet iværksættes allerede i 2017.

Derfor søges midler til afholdelse af bygherrerådgivning fremrykket fra 2018 til 2017 og frigivet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen for 2016 at afsætte 137,1 mio. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, i perioden 2016 – 2021.

Kommunalbestyrelsen gav den 24. november 2015, punkt 19, anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt 3444 til midlertidige indskolingsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

En fremrykning af en andel af rådighedsbeløbet fra 2018 til 2017 vil ikke medføre en ændring i det samlede budget. Der fremrykkes kr. 900.000 fra 2018 til 2017.

3448 Holmegårdsskolen (mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

2021

Ialt

Nuværende rådighedsbeløb

-

4,7

36,0

53,2

43,2

137,1

Ændring i rådighedsbeløb

0,9

3,8

36,0

53,2

43,2

137,1


18. Beslutning om projektet Flere skal med

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har indbudt alle landets kommuner til at deltage i projektet ”Flere skal med”.

Da ansøgningsfristen var den 15. maj 2017, har Center for Beskæftigelse fremsendt ansøgningen til STAR med forbehold for den politiske behandling.

Projektet er en toårig indsats, som har til formål at bringe aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere på integrationsydelse med en ledighed på over fem år helt eller delvist ud på arbejdsmarkedet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at Center for Beskæftigelse har søgt om deltagelse i projektet ”Flere skal med” med forbehold for godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
 2. at beslutte, at der gives en omkostningsneutral indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 2.500.000 kr. til projektet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Beskæftigelse har søgt om deltagelse i projektet ”Flere skal med” med forbehold for godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives en omkostningsneutral indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 2.500.000 kr. til projektet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ad 1.

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2017

1.Anbefales

2.Anbefales

Sagsfremstilling

Projekt Flere skal med - Udsatte borgere skal hjælpes videre

Hvidovre Kommune er sammen med landets øvrige kommuner indbudt til at deltage i projektet Flere skal med.

Projektet er en toårig indsats, som har til formål at bringe aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt borgere på integrationsydelse med en ledighed på over fem år helt eller delvist ud på arbejdsmarkedet. Hvidovre Kommune har cirka 265 borgere i projektets målgruppe.

Satspuljepartierne har afsat 262,5 mio. kr. til projektet, hvoraf Hvidovre Kommune kan modtage 2,5 mio. kr. i projektperioden fra august 2017 til august 2019. Midlerne udbetales i tre rater - ved projektets start, når bruttomålgruppen er afklaret og visiteret samt når minimum 40 pct. af projektdeltagerne i minimum tre måneder har været i gang med en virksomhedsrettet indsats.

Midlerne kan primært anvendes til at ansætte frontmedarbejdere fx sagsbehandlere og jobformidlere.

Tre trin og seks kerneelementer

Projektet består i, at de deltagende kommuner implementerer projektets indsatsmodel, som indeholder tre trin og seks kerneelementer.

Første trin består i, at borgerne visiteres. Hvis de vurderes at kunne deltage i projektet, så tilknyttes de en personlig jobformidler og matches med et job og eventuelt med supplerende understøttende aktiviteter.

I første fase arbejdes med kernelementerne: ”Borgernes eget jobmål skal sætte retning” samt ”Borger får en personlig jobformidler med kendskab til arbejdsmarkedet”.

Andet trin består i, at borgeren kommer ud på arbejdsmarkedet gerne i ordinært job ellers i praktik eller løntilskud.

I andet trin arbejdes der med kerneelementerne: ”Borger finder et individuelt jobmatch med kollegaer og arbejdsopgaver der kan vokse”, ”Borger og virksomhed indgår klar aftale om timer, opgaver, opfølgning og ordinære timer” samt ”Borger støttes gennem en ressourcefokuseret tilgang”.

Tredje trin har til formål at fastholde borgeren på virksomheden og at understøtte, at der sker progression i borgerens (ordinære) timetal.

I det tredje trin arbejdes med kernelementet: ”Borger får løbende opfølgning med fokus på fastholdelse og progression mod ordinære timer”.

Ansøgningsfristen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er den 15. maj 2017.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune forventer at modtage 2.503.000 kr. til ansættelse af sagsbehandlere, projektleder og køb at it-program i projektperioden.

Udbetalingsraterne er:

 • 751.000 kr. i 2017,
 • 1.001.000 kr. i 2018 og
 • 751.000 kr. i 2019.

Der ansøges om en omkostningsneutral indtægts- og udgiftsbevilling.


19. Integrationsrådets beretning 2016

Beslutningstema

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Der skal tages stilling til beretning 2016.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage Integrationsrådets beretning for 2016 til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Kommunalbestyrelsen tog Integrationsrådets beretning for 2016 til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 29-05-2017

Sagsfremstilling

Indledning

Integrationsrådet er nedsat af kommunalbestyrelse og har til formål at

medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og

sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

I medfør af forretningsorden for integrationsrådet, skal rådet hvert år

udarbejde en skriftlig beretning over rådets virksomhed, samt afgive en

vejledende udtalelse om integrationsindsatsen i kommunen.

Integrationsrådets udtalelse om kommunens integrationsindsats

Det er vanskeligt for integrationsrådet, at afgive en vejledende udtalelse om integrationsindsatsen i kommunen, bl.a. fordi rådet ikke er høringsberettiget.

Det er ikke tilfredsstillende for Integrationsrådet, at de ikke får informationer om, hvad der sker på bl.a. det sociale/ældre, skole, kultur og fritidsområderne.

Integrationsrådets virksomhed

Rådet har i 2016 afholdt følgende møder:

·3. marts

·1. april

·28. april

·14. juni

·23. august

·29. september

·15. november

På møderne har rådet beskæftiget sig med:

·Koordinering af frivilliges integrationsindsats

·Udarbejdelse af høringssvar på Beskæftigelsesplan 2017

·Planlægning og afholdelse af velkomstarrangement

·Muligheden for etablering af bydelsmødre i Hvidovre Kommune

Desuden har Integrationsrådet afholdt følgende to særlige arrangementer:

·3. maj blev der afholdt borgermøde med henblik på at koordinere frivilligeindsatsen.

·12. november blev der afholdt velkomstarrangement for nytilkomne flygtninge.

Koordinering af frivilliges integrationsindsats

Kommunen afholdt den 10. februar 2016 et borgermøde til orientering om de flygtninge som flyttede til kommunen. Der var tale om en generel orientering om integration af nyankomne flygtninge herunder det introduktionsforløb flygtningene gennemgår, deres boligsituation, skolegang for børnene mv.

I dialogen på mødet deltog mange borgere, som på frivillig vis tager del i integrationsarbejdet. En konklusion på dialogen var, at koordinering og samarbejde mellem de frivillige givetvist kunne optimere indsatsen. I forlængelse af mødet afholdt borgmesteren derfor et møde med repræsentanter fra en række foreninger mv. for at drøfte, hvorledes koordineringen kunne ske. Denne indledende drøftelse resulterede i at Integrationsrådet overtog opgaven.

Integrationsrådets intention var at oprette en ”frivillige portal” på kommunens hjemmeside, således at både frivillige og flygtninge nemt og overskueligt kunne navigere i, og bruge, de tilbud der er. For at få input til portalen afholdt Integrationsrådet et borgermøde den 3. maj 2016; desværre med et meget lille fremmøde. Integrationsrådet henvendte sig herefter af to omgange til frivillige, foreninger, klubber, kirker mv. for at få oplysninger om de forskellige tilbud til brug for opbygning af portalen. Der kom kun ganske få svar på Integrationsrådets henvendelse.

Indtil videre har det derfor ikke været muligt at oprette ”frivillige portalen”. Integrationsrådet vil arbejde videre med etablering af en portal.

Afholdelse af velkomstarrangement
Den 12. november inviteredeintegrationsrådet voresnye borgere i Hvidovre kommunetil et velkomstarrangement. Målgruppen for arrangementet var personer, som var kommet til kommunen med status som integrationsborgere.

Dagen startedemed en velkomst og en præsentation af integrationsrådet, derefter gik turen over på rådhuset,hvor borgmesteren gav en rundvisning ogvi fik en god snak om politik og den kommunale strukturi Hvidovre.

Mange var meget begejstredeover udsigten fra toppen af rådhuset og i byrådssalen taltevi meget om demokratiet i Danmark og hvad det betyder. Efter rundvisningen var der frokost i bibliotekscafeen, hvorsnakken faldt på, hvilke tilbud,der er i kommunen og alle delte deres erfaringer.

Ved arrangementet deltog ca. 25 borgere. Kommunen havde været behjælpelige med at inviterer borgerneog integrationsrådet stod selv for at oversætte invitationen til 2 sprog.

Etablering af Bydelsmødre i Hvidovre
Integrationsrådet arbejder på at Hvidovre Kommune får uddannet bydelsmødre.
Integrationsrådet havde den 29. september inviteret Bydelsmødrenes Landsorganisation ved Mai-Britt Haugaard Jeppesen og bydelsmor Farah Shaheen fra Bispebjerg distriktet.
Mai-Britt orienterede om etablering og drift af bydelsmødre og vigtigheden af at der i den kommunale forvaltning etableres et netværk der kan være med til at rekruttere de kommende bydelsmødre. Bydelsmødrene gennemgår et 15 ugers uddannelsesforløb, med fokus på fire temaer: Familien, sundhed, samfundet og Bydelsmødrenes metoder. hvor forskellige lokale kommunale medarbejdere underviser. I starten er der behov for en kommunal medarbejder der koordinerer, men inden for et år overgår bydelsmødrene til at danne en lokalforening, der drives via §18 midler. Det er dog stadig meget vigtigt at der er en fast kontaktperson i det kommunale regi. Den væsentligste indsats for bydelsmødre er at bryde isolationen for kvinder så de kan blive aktive samfundsborgere. Hjælp til selvhjælp er et nøgleord. For trives mødrene, så trives børnene og familien.

Bydelsmødrene er et landsdækkende netværk af frivillige, ressourcestærke kvinder, de fleste med etnisk minoritetsbaggrund.

Etableringen af bydelsmødre i Hvidovre kommune vil kræve en kommunal finansiering dog i begrænset omfang.

Bydelsmødrene er en del af dem, de hjælper flygtninge og familiesammenførte.Bydelsmødrene har stået med de samme udfordringer. Det er meget lettere for ossprogligt at hjælpe, og der er mere tillid end til myndighederne… Det er vigtigt atvise, at vi er glade for at være her og at vi bidrager også” (Bydelsmor, 2012).

Integrationsrådets sammensætning

Integrationsrådets sammensætning er fastlagt i forretningsordenen. Som

det fremgår af nedenstående oversigt, har det ikke været muligt at besætte

samtlige pladser i rådet. Rådet arbejder på at hverve nye medlemmer.

Forretningsordenens bestemmelse om sammensætning

Rådets aktuelle Medlemmer

3 medlemmer af KB

Kashif Ahmad, formand

Maria Duurhus

Ivan Fogtmann

4 repr. for flygtninge og indvandrere, bopæl i kommunen

Susanne Dahl

Rauf Hasanzadeh

Fadi Alghazali

Vakant

2 repr. for almene boligorganisationer

Marie-Louise P. Jørgensen, næstformand

Vakant

1 repr. for kultur- og idrætsforeninger

Vakant

1 repr. for LO Hvidovre

Nina Thøgersen

1 repr. for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

Vakant

1 repr. for skolekontaktrådet i Hvidovre

Pascale Florentsen


20. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Karl Erik Høholt (UP) spurgte til et møde med borgmesteren og beboere fra Præstemosen.


21. Vurdering af købstilbud - Arnold Nielsens Boulevard 71

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Gert Wahl (Ø) bad om et notat om historikken vedr. Arnold Nielsens Boulevard 71. Borgmesteren henviste til sagsfremstilling med notat fra kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2016.

Anbefales godkendt.


22. Mangler og driftsmæssige forhold, Dybenskærhave Plejecenter

Lukket sag

23. Lille Sky - Status

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2017

Drøftet, og besluttet, at sagen fremmes hos advokat.