Referat - Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 31. januar 2017
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (UP)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mette Dencker (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Borgmesteren orienterede om, at de to sager på den lukkede dagsorden ikke var udsendt rettidigt.

Kommunalbestyrelsen godkendte behandling af sagerne.

Dagsordenen godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Ingen meddelelser.


3. Anmodning fra Mette Dencker om varig udtræden af Kommunalbestyrelsen

Beslutningstema

Mette Dencker (O) har anmodet om udtræden af kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at anmodning fra kommunalbestyrelsesmedlem Mette Dencker (O) om varig udtræden af Kommunalbestyrelsen pr. 1. februar 2017 grundet flytning imødekommes
 2. at Bo Christof godkendes som medlem af kommunalbestyrelsen pr. 1. februar 2017 og for resten af funktionsperioden
 3. at tage AFCO-valggruppens besættelse af den ledige post som medlem af Børne- og Undervisningsudvalget til efterretning
 4. at tage AFCO-valggruppens besættelse af den ledige post som personlig suppleant for Charlotte H. Larsen i Ungdomsskolens bestyrelse til efterretning
 5. at tage AFCO-valggruppens besættelse af den ledige post som formand for Børn- og Ungeudvalget til efterretning
 6. at tage AFCO-valggruppens besættelse af den ledige post som personlig stedfortræder for Ivan Fogtmann i Integrationsrådet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at kommunalbestyrelsesmedlem Mette Dencker (O) udtrådte af kommunalbestyrelsen pr. 1. februar 2017 grundet flytning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte Bo Christof (UP) som stedfortræder i resten af funktionsperioden.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at René Langhorn (O) indtrådte i Børne- og Undervisningsudvalget.

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at Ivan Fogtmann (O) er suppleant for Charlotte H. Larsen (O) i Ungdomsskolens bestyrelse.

Ad 5.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at Charlotte H. Larsen (O) indtrådte i Børn- og Ungeudvalget.

Ad 6.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at Mikkel Dencker (O) er suppleant for Ivan Fogtmann i Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Mette Dencker (O) har meddelt, at hun flytter til Syddjurs Kommune pr. 1. februar 2017 og at hun anmoder om at udtræde af kommunalbestyrelsen fra denne dato.

Første stedfortræder på kandidatlisten for Dansk Folkeparti er Bo Christof, som herefter indtræder som medlem af kommunalbestyrelsen indtil indeværende funktionsperiodes udløb pr. 31. december 2017.

Mette Dencker er udpeget som medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, personlig suppleant for Charlotte H. Larsen i Ungdomsskolens bestyrelse, formand for Børn og Ungeudvalget og stedfortræder for Ivan Fogtmann i Integrationsrådet.

Det tilkommer AFCO-valggruppen at tage stilling til, hvem der skal besætte disse ledige poster.

Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Dencker betragtes som inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Retsgrundlag

Efter den kommunale valglovs § 3, jf. § 1, er det et krav for at være valgbar til kommunalbestyrelsen, at personen har bopæl i kommunen. Af lovens § 100, stk. 1, fremgår, at hvis det medlem mister sin valgbarhed, udtræder medlemmet af kommunalbestyrelsen. Spørgsmålet om tab af valgbarhed, afgøres af kommunalbestyrelsen, jf. lovens § 100, stk. 2.

I forhold til valggruppens besættelse af de ledige poster er dette reguleret af Styrelseslovens § 28, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Medlemsforslag til drøftelse af redegørelse

Beslutningstema

Ømer Kuscu ønsker en drøftelse af vedlagte redegørelse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Kommunalbestyrelsen drøftede redegørelsen.

Bilag

 1. Redegørelse af 11.12.16 fra Handicap- og Psykiatriafdelingen om borgerbetjening (pdf)

5. Forslag til Lokalplan 136 for boliger på Kløverprisvej

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har udarbejdet et forslag til en lokalplan for ejendommene Kløverprisvej 10 A-D. Lokalplanen skal gøre det muligt at etablere en bebyggelse med overvejende etageboliger, eventuelt kombineret med erhvervs- og offentlige formål, samt sikre områdets vejadgang såvel som tilhørende parkerings- og friarealer. Samtidig med forslaget til lokalplan er der udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016, der behandles særskilt.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man kan godkende udkastet til lokalplanen med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Indstilling

Kultur, Miljø & Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1.       at forslaget til Lokalplan 136 godkendes og herefter fremlægges i offentlig høring i otte uger

2.       at den tilhørende miljøvurdering af lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Ad 1.  

For: Gruppe A, O, C, F, Annette Møller Sjøbeck (UP), Karl Erik Høholt (UP) og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe Ø, med den bemærkning, at de nødvendige oplysninger bør være til stede før forslag sendes i høring.

Undlader: Liste H.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til Lokalplan 136, som herefter fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, C, F, Annette Møller Sjøbeck (UP), Karl Erik Høholt (UP) og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe Ø, med den bemærkning, at de nødvendige oplysninger bør være til stede før forslag sendes i høring.

Undlader: Liste H.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den tilhørende miljøvurdering af lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-01-2017

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt, idet miljøvurderingen fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter ejendommene Kløverprisvej 10 A og 10 B-D. Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt 16, som udlægger det til mindre industri-, og værkstedsvirksomhed og lagervirksomhed samt forretningsvirksomhed. Det ligger ca. 300 m fra Hvidovre Station og er dermed del af det stationsnære kerneområde.

De to matrikler, 99a og 99c, Hvidovre By, Hvidovre, er på samlet 10.304 m² og er bebygget med en kontor- og lagerbygning i op til to etager med et etageareal på 4.746 m² og en servicestation i en etage på 374 m².

Mod nord afgrænses lokalplanområdet af banedæmningen for togstrækningen mellem København og Roskilde. Mod vest grænser det til matrikel 99b, der huser en kontorejendom, og mod øst ligger et kommunalt ejet parkeringsareal. Mod syd afgrænses området af en række parcelhusgrunde nord for Hædersdalvej.

Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Delområde 1 må kun anvendes til boligformål som etageboliger, hvor der kan opføres en samlet bebyggelse på knap 12.000 m². Delområde 2 må kun anvendes til blandet byområde med mulighed for etablering af knap 3.000 m² som etageboliger, byggeri til offentlige formål eller erhverv som administration og ikke-generende serviceerhverv. De eksisterende bygninger i området forudsættes nedrevet i denne sammenhæng.

Bebyggelsen placeres i tre byggefelter, orienteret i grundens længderetning, øst-vest. Etageantallet varierer fra to til seks etager.

Formålet med lokalplanen er at skabe et attraktivt og stationsnært boligområde som etageboliger med blandede boligtyper, samt muligheden for at kombinere dette med erhverv og offentlige formål.

Selve bygningernes højde må ikke overstige 21 meter, men enkelte bygningsdele, som f.eks. elevator og solcelleanlæg, overstiger tagfladen, hvorfor den maksimale bygningshøjde er sat til 25 m. Det maksimale etageantal er 6 og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 145 for den enkelte ejendom.

Lokalplanen skal sikre, at der etableres vejadgang og de fornødne parkerings- og friarealer til bebyggelsen. Jævnfør kommuneplanens retningslinjer skal der inden for fortætningsområderne i de stationsnære kerneområder etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 200 m² og højst 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal til boligformål. Tilsvarende skal der etableres mindst 1 parkeringsplads pr. 150 m² og højst 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal til serviceerhverv, ligesom retningslinjen foreskriver 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal til institutioner og fritidsformål.

Lokalplanområdet er beliggende indenfor Kommuneplan 2016’s rammeområde 1A5, der fastsætter den maksimale bygningshøjde til 18 m og det maksimale etageantal til 5. Den bebyggelse lokalplanforslaget giver mulighed for har en maksimal bygningshøjde på 25 m og op til 6 etager.

Det vil derfor være nødvendigt at vedtage et kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanforslaget. Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget fastlægger en ny maksimal bygningshøjde på 25 m og et nyt maksimalt etageantal på 6. Forslaget til kommuneplantillæg behandles som en særskilt sag.

Retsgrundlag

En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, jævnfør planlovens § 13, stk. 2.

Lokalplaner udarbejdes efter bestemmelserne i planlovens kapitler 5 og 6.

Efter de gældende regler i planloven skal et lokalplanforslag fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget bemyndigede den 2. marts 2016, pkt. 15, Kultur, Miljø og Vækst til at udarbejde forslag til en lokalplan for ejendommen Kløverprisvej 10 B-D. Dette efter anmodning fra den almene boligorganisation FA09, der havde fremsendt et forslag for en etageboligbebyggelse i 2-5 etager, indeholdende et antal ældre- og ungdomsboliger, såvel som boliger til psykisk og fysisk handicappede.

Udvalget gav endvidere forvaltningen mulighed for at lade en byplankonsulent, betalt af bygherre, være forvaltningen behjælpelig med udarbejdelsen af lokalplanen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. oktober 2016, pkt. 10, at det videre kommune- og lokalplanarbejde skulle give mulighed for at opføre en boligbebyggelse i op til 6 etager. Dette efter at FA09 og dennes rådgivere havde revideret det oprindelige skitseforslag med det formål at skabe bedre friarealer og et større antal ældreboliger i bebyggelsen.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Udføres boligbebyggelsen på Kløverprisvej 10 B-D som almennyttige boliger, jf. det af FA09 fremlagte skitseforslag af 12. september 2016, version A, vil Hvidovre Kommune skulle betale for en kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen. I det foreliggende tilfælde vil det beløbe sig til 34 mio. kr.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger.

Forvaltningen har vurderet, at lokalplanen skal miljøvurderes, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 1. Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådan omfang og med en sådan beliggenhed, at forholdene bør miljøvurderes.

Miljøvurderingen er et særskilt dokument, der skal offentliggøres i forbindelse med lokalplanen.

Miljøvurderingen af lokalplanen peger på, at byggeriets afstand til jernbanen København – Roskilde betyder, at både boliger og udearealer på ejendommen kan blive påvirket af banen. Påvirkningerne fra banen kan være luftforurening fra dieseltog og magnetfelter fra kørestrømsanlægget. Derimod vil der med stor sandsynlighed ikke være problemer med støj og vibrationer fra jernbanen, og dette vil blive sikret ved de efterfølgende byggetilladelser.

Der er ikke foretaget målinger af luftforureningen fra dieseltogene på strækningen, og der er ikke grænseværdier, som man kan holde eventuelle måleresultater op imod. Men man ved, at luftforurening fra forbipasserende dieseltog kan påvirke luftkvaliteten lokalt i form af et forhøjet NOX indhold og partikelnedfald. Forhøjet NOX indhold og partikler i det lokale luftmiljø kan føre til påvirkning af luftveje og på sigt føre til forhøjet sygelighed. Dieseltog er ved at blive udfaset af DSB, men udgør fortsat 35-50 % af de fjerntog der passerer på banen. Det forventes at dieseltog vil være udfaset i løbet af en ti-årig periode.

Der er ikke påvist en sammenhæng mellem påvirkning fra magnetfelter og sygdom. WHO har på grund af mistanke om en sådan sammenhæng anbefalet, at man anvender et såkaldt forsigtighedsprincip, som tager udgangspunkt i, at døgngennemsnittet ikke overstiger 0,4 μTesla  i omgivelserne. Det forventes, at det nævnte døgngennemsnit kan overholdes indenfor lokalplanens område. Miljøvurderingen omtaler en usikkerhed i forhold til en evt. påvirkning af boligerne øverst i den fremtidige bebyggelse, da disse ligger tættest på kørestrømsanlægget, men der er ikke foretaget målinger af magnetfelterne på strækningen ud for lokalplanområdet, der kan eftervise dette.

Lokalplanområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser, og jorden er forureningskortlagt. Ændring af områdets anvendelse vurderes ikke at give anledning til øget forurening/nedsivning fra grunden. Før opførelse af nye boliger skal Hvidovre Kommune give tilladelse efter jordforureningsloven. Tilladelsen skal sikre, at forureningen fra jorden ikke spredes yderligere i jorden eller til grundvandet, eller fordyrer en senere offentlig indsats mod forureningen. Desuden skal tilladelsen sikre, at jordforurening ikke forårsager indeklimaproblemer i det kommende byggeri, samt forhindre, at mennesker kan komme i direkte kontakt med den forurenede jord.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 136 for Kløverprisvej (pdf)
 2. Miljøvurdering af Lokalplan 136 for boliger på Kløverprisvej (pdf)

6. Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil vedtage et forslag til tillæg til Kommuneplan 2016, der giver mulighed for at øge det maksimale etageantal fra 5 til 6 og den maksimale højde fra 18 til 25 meter for rammeområde 1A5, Kløverprisvej 10 A-D.

Desuden skal Kommunalbestyrelsen i givet fald tage stilling til, om man vil fremlægge den udarbejdede miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1.at Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i otte uger

2.   at den tilhørende miljøvurdering af kommuneplantillægget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Ad 1.

For: Gruppe A, O, C, F, Annette Møller Sjøbeck (UP), Karl Erik Høholt (UP) og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe Ø med den bemærkning, at de nødvendige oplysninger bør være til stede før forslag sendes i høring.

Undlader: Liste H.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, C, F, Annette Møller Sjøbeck (UP), Karl Erik Høholt (UP) og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe Ø med den bemærkning, at de nødvendige oplysninger bør være til stede før forslag sendes i høring.

Undlader: Liste H.

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at miljøvurderingen fremlægges i 8 uger.

Ændringsforslaget godkendt.

Anbefales godkendt.

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016, som herefter fremlægges til offentlig høring i otte uger.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den tilhørende miljøvurdering af kommuneplantillægget fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2017

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Ejendommene matr.nr. 99a og 99c, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Kløverprisvej 10 A-D, er i dag bebygget med en kontor- og lagerbygning samt et autoværksted. Ejeren ønsker mulighed for at bebygge grunden med etageboliger, evt. i kombination med byggeri til erhverv eller offentlige formål.

Der er derfor udarbejdet forslag til Lokalplan 136 for boliger på Kløverprisvej, der giver mulighed for at opføre en bebyggelse på op til ca. 15.000 m², primært som etageboliger, men med mulighed for at op til ca. 3.000 m² af disse bliver kontor- og serviceerhverv eller offentlige formål.

Kommuneplan 2016 fastsætter følgende rammer for lokalplanlægningen i rammeområde 1A5 – Kløverprisvej 10 A-D:

·    Generel anvendelse: Blandet byområde

·    Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv, etagebolig, kontor- og serviceerhverv,

·    offentlige formål

·    Maks. bebyggelsesprocent: 145

·    Maks. antal etager: 5

·    Maks. bygningshøjde: 18 m

·    Bemærkninger: Stationsnært kerneområde.

Forslaget til Lokalplan 136 giver mulighed for en bebyggelse i op til 6 etager og med en maksimal højde på 25 m.

En lokalplan må ikke være i strid med kommuneplanlægningen. En ny lokalplan, der giver mulighed for opførelse af bebyggelse i 6 etager og 25 meters højde på Kløverprisvej 10 A-D, vil således forudsætte, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen, der øger etageantallet og den maksimale højde.

Forvaltningen foreslår, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen, hvor den maksimale højde øges fra 18 til 25 meter og det maksimale etageantal fra 5 til 6. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016, der vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, jævnfør planlovens § 13, stk. 1, punkt 1.

Kommunalbestyrelsen kan vedtage forslag til tillæg til kommuneplanen efter planlovens § 23c, stk. 1, når der er tale om mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog Kommuneplan 2016 den 25. oktober 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. Der er udarbejdet en samlet miljøvurdering for forslaget til Lokalplan 136 og forslaget til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016. Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådant omfang og med en sådan beliggenhed, at forholdene bør miljøvurderes.

Miljøvurderingen er et særskilt dokument, der offentliggøres i forbindelse med planforslagene.

Miljøvurderingen peger på, at byggeriets afstand til jernbanen København – Roskilde betyder, at både boliger og udearealer på ejendommen kan blive påvirket af banen. Påvirkningerne fra banen kan være luftforurening fra dieseltog og magnetfelter fra kørestrømsanlægget. Derimod vil der med stor sandsynlighed ikke være problemer med støj og vibrationer fra jernbanen, og dette vil blive sikret ved de efterfølgende byggetilladelser.

I forbindelse med at området ændredes fra at være en del af rammeområde 1E2, Immerkær, erhvervsområde i Kommuneplan 2009 til at blive udlagt som ny ramme 1A5 til blandet byområde i forslaget til Kommuneplan 2014, blev der gennemført en miljøvurdering af bl.a. denne ændring.

Det blev vurderet, at den øgede bebyggelsesprocent i området kan medføre ændrede trafikmønstre, men da området for nye boliger vil blive beliggende i umiddelbart forlængelse af eksisterende boligområder med adgang til det overordnede vejnet, vurderes påvirkningen på trafik, støj og sikkerhed, samt risiko for ulykker ikke at være væsentlige.

Bilag

 1. Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2016 (pdf)

7. Kommunalpolitisk Topmøde 16. og 17. marts 2017

Beslutningstema

Kommunalpolitisk Topmøde er et forum for samtlige landets kommunalbestyrelser, som mødes en gang om året.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at udpege 7 delegerede
 2. at udpege 7 stedfortrædere

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen udpegede følgende som delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2017: Helle Adelborg, Lars Gundelach Jensen, Kenneth F. Christensen, Niels Ulsing, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen og Kristina E. Young.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen udpegede følgende som stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2017: Maria Staghøj Durhuus, Mikail Erman, Charlotte H. Larsen, Mikkel Dencker, Benthe Viola Holm, Karl Erik Høholt og Arne Bech.

Sagsfremstilling

Iflg. KL’s love § 4 vælges en stemmeberettiget delegeret for hvor påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen.

Kommunalpolitisk Topmøde er et forum for samtlige landets kommunalbestyrelser, som mødes en gang om året.

Retsgrundlag

Iflg. KL’s love § 4 vælges en stemmeberettiget delegeret for hvor påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen.

Politiske beslutninger og aftaler

Iflg. KL’s love § 4 vælges en stemmeberettiget delegeret for hvor påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes af Kommunalbestyrelsens repræsentationskonto.


8. Sammenlægning af fondene Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat og Bikubens 100 års fond under Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at give sit samtykke til, at fondene Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat og Bikubens 100 års fond under Hvidovre Kommune sammenlægges, og i medfør heraf
 2. at godkende Fundats for den fortsættende fond Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat, jf. bilag 3.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Ad 1. og 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at fondene Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat og Bikubens 100 års fond under Hvidovre Kommune sammenlægges, og i medfør heraf godkendte Fundats for den fortsættende fond Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat, jf. bilag 3.

Sagsfremstilling

Bestyrelserne for fondene Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat og Bikubens 100 års fond under Hvidovre Kommune har den 7. december 2016 - efter forudgående indhentet tilladelse fra Civilstyrelsen jf. bilag 1 og 2 - vedtaget, at der sker en sammenlægning af fondene.

Fundats for den fortsættende fond Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat vedlægges jf. bilag 3.

Ønsket om sammenlægning af fondene er primært begrundet i muligheden for, at få én samlet fond med en større kapital, der vil kunne uddele midler til formålene i henhold til den nye Fundats.

Fondene har samme formål, og ved en sammenlægning vil der derfor kunne spares ressourcer og skabes synergi i den nye sammenlagte, fortsættende fond. I den forbindelse bemærkes det, at Hvidovre Kommune yder sekretærbistand og administrerer fondene.

Fondssammenlægningen kræver Kommunalbestyrelsens samtykke og godkendelse af den nye fundats.

Retsgrundlag

Fondsloven, herunder fondslovens § 32.

Økonomiske konsekvenser

Der kan spares ressourcer for så vidt angår den sekretærbistand og administrative bistand som Hvidovre Kommune yder fondene.

Bilag

 1. Brev fra Hvidovre Kommune til Civilstyrelsen af den 17. december 2015 (pdf)
 2. Brev fra Civilstyrelsen til Hvidovre Kommune af den 29. november 2016 (pdf)
 3. FUNDATS (pdf)

9. Udbudsplan 2017

Beslutningstema

Jf den vedtagne indkøbspolitik fremlægges der udkast til udbudsplan for 2017.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage udbudsplanen til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at udbudsplanen fremover alene forelægges for Økonomiudvalget til efterretning.

Ændringsforslaget godkendt.

Gruppe F stillede ændringsforslag om, at der i forbindelse med udbudsplanen arbejdes med krav, der mindsker udledning af mikroplast.

Ændringsforslaget godkendt.

Kommunalbestyrelsen tog udbudsplanen til efterretning og besluttede, at udbudsplanen fremover forelægges Økonomiudvalget, og at der arbejdes med krav, der mindsker udledning af mikroplast.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2017

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Et nyt element i den vedtagne indkøbspolitik er at der forud for et budgetår fremlægges en udbudsplan til Økonomiudvalgtes og Kommunalbestyrelsens behandling. Det gøres for at sikre indsigt i, hvilke varekøb, tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver samt større indkøbsopgaver, der planlægges at blive arbejdet med i det kommende år. Oversigten er afgrænset til de udbud der er lovpligtige

Udbudsplanen giver et overblik over antallet af:

•kommunens egne udbud •udbud som gennemføres i samarbejde med andre kommuner •udbud der gennemføres via Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S eller anden central kontraktudbyder samt[1] •større indkøbsopgaver.

For det tekniske område gælder det, at der i tilknytning til de enkelte anlægsprojekter bl.a. vil blive gennemført rådgivningsudbud. Disse er ikke opgjort i udbudsplanen med fremlægges ved behandlingen af det enkelte anlægsprojekt.

Udbudsplanen for det forløbne år evalueres i forbindelse med fremlæggelsen af den nye plan, hvilket vil sige at det første gang vil finde sted i efteråret 2017.

[1] Økonomi / Team Indkøb vurderer i samarbejde med den pågældende forvaltning, hvorvidt kommunen skal tilmelde sig en forpligtende SKI-aftale. Vurderingen sker ud fra en faglig bedømmelse.

Retsgrundlag

Konkurrenceudsættelse skal gennemføres efter de lovbundne grænseværdier, der fremgår af udbudsloven.  

Politiske beslutninger og aftaler

Udarbejdelsen af en udbudsplan er beskrevet i Indkøbspolitikken som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. september 2016.

Økonomiske konsekvenser

Udbudsplanen har i sig selv ingen økonomiske konsekvens. De afledte udbud vil kunne tilvejebringe en effektiviseringseffekt, der før udbud ikke kan opgøres. Dog forudsættes en sådan effekt anvendt til delvis imødegåelse af den af kommunalbestyrelsen vedtagne 1% besparelse i budgettet for 2018 og frem. 

Bilag

 1. Udbudsplan for lovpligtige udbud 2017 (pdf)

10. Ansøgning om låneoptagelse og kommunalgaranti - Avedøre Boligselskab , afdeling Store Hus

Beslutningstema

Der skal tages stilling til låneoptagelse og garantistillelse.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende optagelse af realkreditlån på 33.680.000 kr.
 2. at meddele 100 % garanti for realkreditlånet
 3. at godkende huslejestigningen på 7 %

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte optagelse af realkreditlån på 33.680.000 kr.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at meddele 100 % garanti for realkreditlånet.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte en huslejestigning på 7 %.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2017

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Avedøre Boligselskab har ansøgt om godkendelse af optagelse af lån samt kommunal garanti i forbindelse med renovering i afdeling store Hus.

Projektet er godkendt i organisationsbestyrelsen den 21. september 2016 og på afdelingsmøde den 26. september 2016.

Renoveringen omfatter udskiftning af brugsvands- og afløbsinstallationer samt tagvandsfaldstammer og kloak. Disse arbejder var oprindeligt indeholdt i den helhedsplan for Store Hus, som er under udarbejdelse. På grund af hyppige vandskader har det været nødvendigt at fremrykke denne del af helhedsplanen.

Plan- og Miljøafdelingen har intet haft at bemærke til ansøgningen.

Retsgrundlag

Godkendelse af låneoptagelse: almenboliglovens § 29 (lbk. nr. 1103 af 15/08/16).

Garanti for låneoptagelse: almenboliglovens § 127 (lbk. nr. 1103 af 15/08/16).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anskaffelsessum er budgetteret til 50.805.000 kr., som finansieres med et 30 årigt realkreditlån på 33.680.000 kr. og med henlæggelser samt driftsbesparelser på 17.125.000 kr.

Lejestigning til dækning af låneydelsen udgør 70 kr. kvm. årligt, svarende til en stigning på 7,01%.

Låneoptagelsen forudsætter 100 % kommunalt garanti. I medfør af almenboligloven kræves garanti for lån, som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Bilag

 1. Præcisering af lejestigning (pdf)
 2. Høringssvar Teknik og Miljø (pdf)
 3. Ansøgning om godkendelse af projekt m.v - Bilag 4_3503-5 Budget 2017 underskrevet (pdf)
 4. Bilag 3_3503-5 regnskab 2015 revideret (pdf)
 5. Bilag 2_referat_organisationsbestyrelsesmoede 26.09.2016 (pdf)
 6. Bilag 1_Store Hus_Referat ekstraordinært afdelingsmøde_underskrevet (pdf)
 7. Store Hus - Afløb, isolering, varme og vand - Ansøgning om godkendelse af projekt m.v - 20161107 Store Hus_ansøgning om projekt og låneoptagelse med garanti (pdf)
 8. Fremsendelse af ansøgning (pdf)

11. Godkendelse af vedtægtsændringer for Avedøre Fjernvarme a.m.b.a.

Beslutningstema

Avedøre Fjernvarme har på generalforsamling den 29. september 2016 enstemmigt godkendt vedtægtsændringer, som alle er konsekvens af ønsket om at overgå til kalenderåret som regnskabsår. Selskabet anmoder nu Kommunen om at godkende vedtægterne.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende alle vedtægtsændringerne.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte vedtægtsændringer for Avedøre Fjernvarme a.m.b.a.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Avedøre Fjernvarme a.m.b.a. har på sin generalforsamling den 29. september 2016 enstemmigt godkendt en række vedtægtsændringer. Alle ændringerne er konsekvens af, at selskabet ønsker at overgå til kalenderåret som regnskabsår. Dette skyldes en kommende generel regulering af fjernvarmeselskabernes regnskabsår, der har til formål, at øge mulighederne for benchmarking af fjernvarmeselskaberne.

Vedtægterne skal godkendes af kommunen og skal træde i kraft fra 1. januar 2018.

Forvaltningen vurderer, at alle vedtægtsændringerne omhandler regnskabs-/budget-/revisionsperioden samt tidspunkt for generalforsamlingen (se bilag 1 og 2), og dermed giver bedre handlemuligheder fremadrettet i sammenligninger af fjernvarmeselskabernes økonomiske forhold. Dette vurderes at være til gavn for fjernvarmeselskaber og kunder. På den baggrund indstiller forvaltningen, at de endelige vedtægtsændringer godkendes (bilag 3).

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, LBK. 1307 af 24/7 2014.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Brev af den 7. november 2016 fra Avedøre Fjernvarme vedrørende vedtægtsændringer (pdf)
 2. Vedtægtsændring for Avedøre Fjernvarme 2016 - med ændringsmarkering (pdf)
 3. Vedtægtsændring for Avedøre Fjernvarme 2016 - uden ændringsmarkering (pdf)

12. Godkendelse af vedtægtsændringer for Hvidovre Fjernvarmeselskab A.M.B.A

Beslutningstema

Hvidovre Fjernvarmeselskabs bestyrelse har den 19. september 2016 enstemmigt godkendt vedtægtsændringer, som alle er konsekvens af ønsket om at overgå til kalenderåret som regnskabsår. Selskabet anmoder nu Kommunen om at godkende vedtægterne.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende alle vedtægtsændringerne.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte vedtægtsændringer for Hvidovre Fjernvarmeselskab.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (HFS) har på bestyrelsesmøde den 19. september 2016 enstemmigt godkendt en række vedtægtsændringer. Alle ændringerne er konsekvens af, at selskabet ønsker at overgå til kalenderåret som regnskabsår. Dette skyldes en kommende generel regulering af fjernvarmeselskabernes regnskabsår, der har til formål, at øge mulighederne for benchmarking af fjernvarmeselskaberne.

Vedtægterne skal godkendes af kommunen og skal træde i kraft fra januar 2018.

Forvaltningen vurderer, at alle vedtægtsændringerne omhandler regnskabs-/budget-/revisionsperioden (se bilag 1 og 2), og dermed giver bedre handlemuligheder fremadrettet i sammenligningen af fjernvarmeselskabernes økonomiske forhold. Dette vurderes at være til gavn for fjernvarmeselskaber og kunder. På den baggrund indstiller forvaltningen, at de endelige vedtægtsændringer godkendes (bilag 3).

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, LBK. 1307 af 24/7 2014.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Brev af 7. november 2016 fra Hvidovre Fjernvarmeselskab vedrørende vedtægtsændringer (pdf)
 2. Vedtægtsændringer for Hvidovre Fjernvarmeselskab 2016 - med ændringsmarkeringer (pdf)
 3. Vedtægtsændringer for Hvidovre Fjernvarmeselskab 2016 - uden ændringsmarkeringer (pdf)

13. Vedtægtsændringer for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre A.m.b.a

Beslutningstema

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre a.m.b.a. (FDH) har på repræsentantskabsmøde den 25. oktober 2016 enstemmigt godkendt vedtægtsændringer, som alle er konsekvens af ønsket om at overgå til kalenderåret som regnskabsår. Selskabet anmoder nu Kommunen om at godkende vedtægterne.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende alle vedtægtsændringerne.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte vedtægtsændringer for Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Fjernvarmedistributionsselskabet Hvidovre a.m.b.a. har på repræsentantskabsmødet den 25. oktober 2016 enstemmigt godkendt en række vedtægtsændringer. Alle ændringerne er konsekvens af, at selskabet ønsker at overgå til kalenderåret som regnskabsår. Dette skyldes en kommende generel regulering af fjernvarmeselskabernes regnskabsår, der har til formål, at øge mulighederne for benchmarking af fjernvarmeselskaberne.

Vedtægterne skal godkendes af kommunen og skal træde i kraft fra 1. januar 2018.

Forvaltningen vurderer, at alle vedtægtsændringerne omhandler regnskabs-/budget-/revisionsperioden (se bilag 1 og 2), og dermed giver bedre handlemuligheder fremadrettet i sammenligningen af fjernvarmeselskabernes økonomiske forhold. Dette vurderes at være til gavn for fjernvarmeselskaber og kunder. På den baggrund indstiller forvaltningen, at de endelige vedtægtsændringer godkendes (bilag 3).

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, LBK. 1307 af 24/7 2014.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Brev af den 7. november 2016 vedrørende vedtægtsændringer (pdf)
 2. Vedtægtsændringer for FD Hvidovre Amba - med markeringer (pdf)
 3. Vedtægtsændringer for FD Hvidovre Amba - uden markeringer (pdf)

14. Nyt lejemål til H-House, Pottemagerporten 20

Beslutningstema

Familie- og Dagtilbudsafdelingen har indgået en kontrakt på lejemålet Pottemagerporten 20 hos KAB med det formål at rumme H-House, der er en del af XYZ-House.

I sagen skal lejemålet godkendes og der skal træffes beslutning om deponering eller udnyttelse af ledig kapacitet på lånerammen. I henhold til lånebekendtgørelsen skal der enten benyttes ledig kapacitet i lånerammen eller deponeres midler.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at lejekontrakt indgået pr. 1. august 2016 på lejemål til H-House i Pottemagerporten 20 godkendes
 2. at godkende anvendelse af råderum i kommunens låneramme på 1,2 mio. kr. vedrørende deponering til lejemålet H-House, Pottemagerporten 20

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte lejekontrakt indgået pr. 1. august 2016 på lejemål til H-House i Pottemagerporten 20.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte anvendelse af råderum i kommunens låneramme på 1,2 mio. kr. vedrørende deponering til lejemålet H-House, Pottemagerporten 20.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2017

Ad 1.

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 05-01-2017

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I august 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der blev indgået lejemål af H-House på Avedøre Tværvej 64, således at det daværende X, Y og Z blev udvidet med endnu et hus. XYZH-House er et tilbud til de 15-18-årige unge, der anbringes uden for hjemmet.

Det midlertidige lejemål blev indgået for perioden 1. april 2012 til 31. marts 2014. I maj 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen, at lejemålet blev forlænget med 2 år, således at det endeligt udløb den 31. marts 2016.

I perioden 1. april 2016 til 31. juli 2016 boede 2 unge fra H-House i lånte værelser på Porten og 2 unge kom ud at bo i egne lejligheder.

Den 1. august 2016 blev der indgået et nyt lejemål for H-House i Pottemagerporten 20.

Huslejen for lejemålet udgør årligt 110.400 kr. og 24.075 kr. i indskud.

I forbindelse med den oprindelige kontrakt på Avedøre Tværvej 64 blev det undersøgt i Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilke regler der er gældende for deponering ved en midlertidig udlejningsaftale. Svaret var, at der ikke skal deponeres, når der er tale om akut pladsbehov og lejemålet er tidsbegrænset.

Der er nu indgået en permanent lejekontrakt for H-House i Pottemagerporten 20, hvilket indebærer, at Hvidovre Kommune skal deponere midler svarende til den højeste af følgende værdier: seneste offentlige ejendomsvurdering eller udlejers anskaffelsespris/ opførelsespris inkl. moms.

Deponeringsbeløbet er udregnet til 1.189.200 kr. ud fra den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Regler for ”anvendelse af ledig låneramme” eller ”deponering” ved indgåelse af lejemål

Når en kommune har indgået lejemål skal kommunen enten udnytte ledig kapacitet i den samlede kommunale låneramme eller deponere et beløb, som beskrevet ovenfor.

Denne ordning (lånebekendtgørelsen) er begrundet i overordnede samfundshensyn samt i hensynet til kommunens fremtidige disponeringsfrihed (at der ikke lægges for mange byrder på fremtidige kommunalbestyrelser).

Lånerammen opgøres som kommunens faktiske udgifter til bl.a. energibesparende foranstaltninger og lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister. Der kan opstå ledig kapacitet på kommunens låneramme, når behovet for lån ikke har været så stort som budgetteret.

Ved deponering er perioden på 25 år svarende til den maksimale lånetid for lån, som en kommune kan optage. Det deponerede beløb bindes i en 10-årig periode og frigives herefter med 1/15 årligt de resterende 15 år.

På nuværende tidspunkt vurderes det, at der er ledig kapacitet på kommunens låneramme i 2016.Det anbefales derfor at 1,2 mio. kr. reserveres af den ledige låneramme til lejemålet i Pottemagerporten 20 i Avedøre.

Retsgrundlag

Deponering vedrørende indgåelse af lejemål sker i henhold til ”Vejledning 9097 af 19-02-2012 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.”

Reglerne om kommunernes låntagning, meddelelse af garantier m.v. – ”lånebekendtgørelsen” er udstedt med hjemmel i den kommunale styrelseslov.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til nuværende lejemål udgør fra 1. januar 2017 i alt 110.400 kr. årligt. Udgiften til det midlertidige lejemål (Avedøre Tværvej 64) udgjorde ca. 114.000 kr. om året.

Udgiften er finansieret inden for Børn og Velfærds ramme til børne- og familieområdet.

Der er i budget 2016 forudsat lånefinansiering på 30 mio. kr. Det vurderes, at der er ledig låneramme således at denne kan reduceres som alternativ til deponering.


15. Pædagogisk tilsyn med SFO og Klubber

Beslutningstema

Forvaltningen har i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning på møderne den 6. november 2014 og den 25. august 2015 gennemført tilsyn med SFO og klubber for skoleåret 2015/2016.

Tilsynet omfatter alene den pædagogiske del af SFO og klubbers drift.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage tilsynet til efterretning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Kommunalbestyrelsen tog tilsyn med SFO og Klubber til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2017

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 05-01-2017

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gennemføres pædagogisk tilsyn med kommunens SFO’er og klubber én gang om året.

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 6. november blev det besluttet at gennemføre separate tilsyn med SFO’erne i en toårig overgangsperiode. Efterfølgende vil SFO’erne være en del af tilsynet med skolen. Tilsynet for skoleåret 16/17 er det sidste separate tilsyn med SFO’erne.

Tilsynet med de selvejende klubber vil fortsætte fremadrettet.

Koncept for det pædagogiske tilsyn

Tilsynet består af en spørgeskemaundersøgelse med en efterfølgende kvalitetssamtale med repræsentanter fra Skole- og Klubafdelingen.

Spørgeskemaundersøgelsen for både SFO og klubber er bygget op om fire overordnede temaer med mulighed for uddybning. Temaerne er:

SFO

Klubber og SFO 2+3

Den fysiske og organisatoriske ramme

Den pædagogiske ramme

Den pædagogiske ramme

Pædagogens rolle i klub og undervisning

Pædagogens rolle i SFO og skole

Ledelse og samarbejde

Ledelse og samarbejde

Medarbejdernes kvalifikationer

Alle 15 tilsyn (9 med SFO’er inkl. SFO 2+3 og 6 med selvejende klubber) er blevet gennemført i perioden september – oktober.

Tendenser i tilsynet med SFO’er

Nedenstående er de overordnede tendenser fra tilsynet med SFO’erne.

Den fysiske og organisatoriske ramme

 • Hovedparten har eller planlægger at gennemføre større eller mindre strukturelle ændringer. Det drejer sig f.eks. om anderledes anvendelse af lokaler, anden sammensætning af børnegrupper eller ændret personalefordeling. Alle ændringer er sket på baggrund af pædagogiske overvejelser om, hvordan der kan skabes de bedste rammer for børnene.

Den pædagogiske ramme

 • Hovedparten af SFO’erne har arbejdet med kommunens ”Mål og indholdsplaner” for SFO’er og lavet lokale fortolkninger. Enkelte er stadig i den indledende fase med arbejdet.
 • De fleste steder giver de udtryk for, at der er sammenhæng i den pædagogiske praksis mellem skole og SFO. Det er begrænset, hvor meget der samtænkes aktiviteter mellem skole og SFO. Ledelserne giver udtryk for, at det er et bevidst valg for at tydeliggøre forskellen mellem skole og fritidsdel. 

Pædagogernes rolle i SFO og undervisning

 • Hovedparten har en stillingsstruktur, der tilgodeser pædagogernes dobbelte arbejdsfelt. Pædagogerne er gode til at sætte deres kompetencer i spil i undervisningen.
 • Hovedparten har fælles planlægning mellem pædagoger og lærere i de enkelte team eller på tværs af årgangene. Der er stor variation i, hvordan det er organiseret, men fælles er, at ledelsen har sat en fast ramme for, hvor og hvornår der samarbejdes.

Ledelse og samarbejde

 • På syv af de ni skoler er det lykkedes at samle ledelsen på skolen, således at SFO-lederen har kontor i sammenhæng med resten af skolens ledelsesteam.
 • På fem ud af ni af skolerne har SFO-lederen opgaver, der rækker ud over SFO’en. Opgaverne strækker sig fra leder af den samlede indskoling til at have ansvar for samarbejdet med daginstitutionerne.

Tendenser i tilsynet med klubberne og SFO 2 + 3

Nedenstående er de overordnede tendenser fra tilsynet med klubberne og SFO 2+3. I nedenstående omtales de samlet som klubberne.

Den pædagogiske ramme

 • Alle klubber har kendskab til kommunes ”Mål og indholdsplaner” og har udarbejdet lokale fortolkninger.
 • Klubberne samtænker pædagogik med skolerne, selv om de modtager børn og unge fra mere end én skole. Der sker kun en begrænset samtænkning mellem undervisning og fritidsdel.

Pædagogernes rolle i klub og undervisning

 • Generelt tilgodeser alle klubber pædagogernes dobbelte arbejdsfelt.
 • Der er forskellige erfaringer med, hvordan og i hvilket omfang det er lykkedes at sætte pædagogernes kompetencer i spil i undervisningen. Ligeledes er det begrænset, i hvilket omfang pædagogerne deltager i en fælles planlægning sammen med lærerne.

Ledelse og samarbejde

 • Hovedparten af lederne vurderer, at de har de nødvendige ledelseskompetencer og personaleressourcer til at løse ledelsesopgaven i klubben.
 • Hovedparten af klublederne vurderer, at samarbejdet med skolerne fungerer tilfredsstillende.

Medarbejdernes kvalifikationer

 • Lederne mener i høj grad, at pædagogerne har de nødvendige kvalifikationer til at løse den pædagogiske opgave i klubberne. Dog peges der på, at eksempelvis digital dannelse og konflikthåndtering er områder, hvor pædagogerne med fordel kan blive bedre.

Konklusion på det pædagogiske tilsyn

På baggrund af det pædagogiske tilsyn er det Skole- og Klubafdelingens samlede vurdering, at alle SFO’er og klubber lever op til den kommunalt vedtagne ”Mål og indholdsbeskrivelse”.

Ligeledes vurderes det, at alle institutioner leverer et kvalificeret tilbud til børnene og de unge.

Alle institutioner lever op til det formelle krav om minimum 60 % uddannede i den samlede personalegruppe.

Retsgrundlag

Tilsyn med klubberne føres efter dagtilbudslovens § 5. Der er ingen formelle krav om et særligt tilsyn med SFO. Dette ligger normalt i skolernes kvalitetsrapport.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 6. november 2014, at der de første to år efter overgang til SFO skulle føres separat tilsyn med SFO’erne i lighed med de tidligere tilsyn på fritidshjemmene. Tilsynet 2016/17 vil derfor blive det sidste tilsyn med SFO som selvstændigt tilsyn.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Anbefalinger og vurderinger (docx)

16. Boliganvisning - Fortsættelse af dispensation for kriterier

Beslutningstema

Det specialiserede voksenområde har gennem de seneste år haft et stort merforbrug. Samtidig har området store udgifter til voksne, som bor i forskellige typer af midlertidige botilbud og er klar til at bo i egen bolig, men som ikke kan skaffe sig en bolig. I august 2015 anslog kommunen at have en udgift på godt 200.000 kr. om måneden til disse borgere.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 17. august 2015, at dispensere fra kriterierne for opskrivning på venteliste til en bolig anvist af kommunen. De borgere, der var klar til at flytte ud af deres midlertidige botilbud kunne derved skrives op. Økonomiudvalget besluttede samtidig at fastholde den eksisterende praksis, om at tildele det specialiserede voksenområde cirka hver fjerde af de små boliger, som kommunen har i anvisning.

Ordningen skulle gælde et år og herefter evalueres. Børn og Velfærd ønsker endnu et år før der evalueres, idet der indtil nu kun har været anvist boliger til tre af de borgere, der har fået dispensation for kriterierne.

Ved at forlænge dispensationsmuligheden for at blive skrevet op på ventelisten og vente et år mere med at evaluere, opnås et bedre grundlag for at se en effekt af beslutningen. Der forventes på det tidspunkt, at være anvist boliger til flere af de borgere der indbefattes af dispensationsmuligheden.

Da Handicaprådet er rådgivende høringsberet organ, er sagen den 16-12-2016 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at den eksisterende ordning fortsætter et år mere inden en endelig evaluering. Den eksisterende ordning blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 17.august 2015.
 2. at tage til efterretning, at Handicaprådets høringssvar indgår i sagen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den eksisterende ordning fortsætter et år mere inden en endelig evaluering. Den eksisterende ordning blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 17. august 2015.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at Handicaprådets høringssvar indgik i sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2017

Ad 1. og 2.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-01-2017

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Beslutning om dispensation fra kriterier

Den 17. august 2015 behandlede Økonomiudvalget en sag om dispensation for kriterierne for at blive skrevet op på venteliste til en bolig anvist af kommunen. Økonomiudvalget besluttede, at ”der kan dispenseres for kriteriet om, at borgere der anvises bolig, skal have tilknytning til Hvidovre Kommune. Denne dispensation gælder kun for anbragte voksne efter Lov om Social service §§ 107, 109 og 110 som omhandler midlertidig boplacering”.

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at ”den nuværende praksis hvor borgere, prioriteret af Børn og Velfærds voksenspecialområde, får anvist hver fjerde af Boliganvisningens billige 1-2 rums boliger i ”Øvrige Hvidovre” fortsætter”. ”Øvrige Hvidovre” betegner de boliger, der ligger udenfor Avedøre Stationsby og Egevolden ll.

Desuden besluttede Økonomiudvalget, at ordningen omkring de to ovenstående punkter foreløbig skulle gælde et år og derefter evalueres. I denne sagsfremstilling gøres status over ordningen indtil nu. Det indstilles at fortsætte den eksisterende ordning et år mere inden der evalueres endeligt fordi, der endnu ikke har været nok boliger anvist til at kunne se en effekt.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen i den mellemliggende periode, har godkendt en sag om præcisering af kriterier for kommunal anvisning af bolig. Sagen var på Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2016.

Anvisningsret

Kommunen har mange hensyn at tage ved anvisning af boliger. Borgere med tilknytning til det specialiserede voksenområde har oftest brug for en lille og billig bolig. Der er også en stor efterspørgsel på disse boliger fra andre borgere på kommunens venteliste bl.a. ældre, syge, skilsmisseramte, flygtninge med flere.

Hvidovre Kommune har jf. almenboliglovens §59 anvisningsret til 25% af de ledige lejemål i almene boligbyggerier i kommunen. Det er endvidere bestemt at boligselskaberne, efter aftale med kommunen kan stille en større andel af de ledige boliger til rådighed for kommunal anvisning.

Hvidovre Kommune har indgået aftale med KAB om 100% kommunal anvisningsret i Avedøre Stationsby og Egevolden ll. Aftalen skal sikre en mere balanceret boliganvisning og en mere positiv boligsocial udvikling i de to områder. Aftalerne har eksisteret mange år, og er senest indgået igen i 2016 vedr. Avedøre og 2012 vedr. Egevolden ll.

Som følge af aftalen om Avedøre Stationsby og Egevolden ll, er det alene boliger i de resterende boligafdelinger, kaldet ”Øvrige Hvidovre”, som det specialiserede voksenområde får andel i. Den interne praksis i kommunen er, at boligafdelingen giver cirka hver fjerde af de små og billige 1-2 rums boliger, som den har i anvisning i det tilbageværende område, ”Øvrige Hvidovre”, til det specialiserede voksenområde.

Boliganvisningen fremhæver, at boligerne i Avedøre Stationsby og Egevolden ll oftest også vil være for dyre for borgere med kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag.

Hvad viser de nuværende erfaringer

Den eksisterende praksis har resulteret i anvisning til cirka 12 små 2-rums boliger om året til det specialiserede voksenområde. I 2016 har der været 5 boliger til området i perioden fra januar til og med oktober.

Nedenfor ses to tabeller. Tabel 1 viser, hvor mange 2-rums boliger Hvidovre Kommune har haft anvisningsret til. Tabel 2 viser, hvor mange af disse kommunen har prioriteret til det specialiserede voksenområde.

Tallene for Avedøre Stationsby og Egevolden ll fremgår med kursiv. Cirka 2/3 af de 2-rumsboliger som kommunen kan anvise til ligger i disse to afdelinger, som er omfattet af den særlige aftale (kommunen har 100% anvisningsret). Det betyder, at de to områder ikke indgår i den sum af 2-rums boliger, som det specialiserede voksenområde i dag tilbydes hver fjerde af. Øvrige borgere på kommunens venteliste kan anvises lejlighed i de to områder.

Tabel 1: Antallet af 2-rums boliger til anvisning via kommunen i alt

2013

2014

2015

Pr 31/10 2016

Avedøre Stationsby

89

86

65

55

Egevolden ll

8

9

10

3

Øvrige Hvidovre

52

43

34

+1-rums:8*

24

8*

(heraf 3 til flygtning)

I alt

149

138

117

90

*Fra 2015 har Boligafdelingen medtaget 1-rumsboliger til det specialiserede voksenområde, idet området har særligt behov for billige boliger.

Tabel 2: Antal boliger (ud af ovenstående) prioriteret til det specialiserede voksenområde

2013

2014

2015

Pr 31/10 2016

Avedøre Stationsby

Egevolden ll

Øvrige Hvidovre

13

11

12

5

I alt

13

11

12

5

Som det ses af tabellerne prioriterer kommunen cirka hver fjerde af 2-rumsboligerne i ”Øvrige Hvidovre” til det specialiserede voksenområde, eksempelvis 13 ud af 52 i 2013.

Men dette antal udgør dog kun knap hver tiende af alle de 2-rums boliger kommunen samlet set har anvisningsret til. Eksempelvis 13 ud af 149 i 2013.

Det specialiserede voksenområde har længe haft behov for mindst de 12-13 aftalte boliger pr. år. Dertil er der kommet et større behov for boliger til borgere, der er klar til at flytte ud af deres midlertidige ophold i krisecenter, herberg eller midlertidigt botilbud efter §107. Der har de seneste år specielt været stigning af antallet af borgere på herberger samt i mindre grad på krisecentre. Det forventes ikke, at denne stigning flader ud inden for den nærmeste fremtid. Området er yderligere udfordret af kommunens manglende mulighed for styring af anvendelsen af herberger og krisecentre, idet optagelse på en plads sker på baggrund af borgerens egen henvendelse og efter godkendelse fraleder af herberget/krisecenteret. Denne udvikling sker samtidig med, at Voksenrådgivningen har mange problemer med at få hjulpet borgere med plads på et herberg ud i egen bolig, når de er klar til det.

I forhold til udflytning fra et midlertidigt botilbud efter § 107, ses det ligeledes, at presset på boliger til anvisning er stigende, idet Voksenrådgivningen samtidig arbejder meget målrettet på at mindske anvendelsen af midlertidige botilbud. I stedet herfor tilbydes unge borgerne en styrket indsats i borgerens nærmiljø, fx i forbindelse med flytning fra forældrene, frem for tilbud om et midlertidigt ophold på et botilbud (jfr. strategien ”Ramme og Retning”).

Midlertidige botilbud

Ordningen med dispensation for ventelistekriteriet har omhandlet borgere der flytter ud af et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107, ud af et krisecenter §109 eller af et herberg §110. Der er tale om borgere i forskellige situationer og med forskellige behov.

For alle tre typer midlertidigt ophold er det hensigten, at borgeren hjælpes videre, primært til at kunne flytte i egen bolig, hvis det er muligt og eventuelt med støtte.

Fleksibilitet i kommunens støtte

Det er af stor betydning, for borgerens mulighed for at tage ansvar i eget liv, at vedkommende får mulighed for at flytte ud af en midlertidig boplacering, når han/hun er klar. Det fremhæves i kommunens strategi for området ”Ramme og Retning 2016-2020 – Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer”, at kommunen vil sætte borgerens ressourcer og udviklingsperspektiv i centrum. Strategien fremhæver også følgende: ”Når en borger f.eks. i en periode har behov for et døgntilbud, vil udgangspunktet være, at borgeren igen skal flytte til en mere selvstændig boform eller i egen bolig, når det umiddelbare behov for døgntilbuddet er afhjulpet. Det betyder, at den støtte og behandling den enkelte tilbydes skal have fokus på størst mulig selvhjulpenhed”. Det fremgår, at kommunen vil udvikle fleksible indsatser, der i højere grad støtter borgeren i egen bolig.

Det er ikke hensigtsmæssigt for den enkelte borger og heller ikke for kommunen, at borgere bor i en midlertidig boplacering længere tid end der er behov for. I nogle tilfælde kan en midlertidig boplacering undgås, hvis det er muligt at få en bolig. Her kan det undertiden være nødvendigt at kommunen støtter, men med en mindre indgribende form for støtte end anbringelse efter §§ 107, 109 og 110.

Kommunen arbejder med området

Kommunens socialpædagogiske støttekorps og socialpsykiatri støtter borgere i eget hjem og medvirker til, at midlertidig boplacering ikke bliver et behov.

Kommunen arbejder også med fleksible indsatser og støtte til borgere i egen bolig via områdets bostøttemedarbejdere og Housing First konceptet. Konceptet stiller ikke krav om, at borgeren skal være boligparat for at flytte i egen bolig. I stedet ses den manglende bolig som en væsentlig del af borgerens ustabile livssituation. Tanken er, at en stabil boligsituation er en forudsætning for en forbedring af borgerens livssituation. Hvis det er muligt at få en bolig, flytter borgeren derfor ind i den med det samme og støttes intensivt i den, frem for at flytte ind i en midlertidig boplacering. Med Housing First konceptet bliver behovet for midlertidig boplacering begrænset i et vist omfang, og det sikres at borgere der har fået en bolig, er i stand til at fastholde den.

Sagsbehandlerne på området hjælper til, at borgerne sørger for at skrive sig op på almindelig venteliste i boligselskaber.

Der er vedlagt et bilag med fortællinger om 2 borgere, som har haft en midlertidig boplacering og efterfølgende er flyttet i egen bolig med succes.

Behov og økonomi

Det specialiserede voksenområde har gennem de seneste år haft et stort merforbrug på området samtidig med udgifter til pladser i midlertidige boplaceringer, som borgere er klar til at flytte ud fra.

I august 2015 var ti borgere klar til at kunne flytte ud af midlertidige boplaceringer. Seks af disse havde en herbergsplads, en havde plads på krisecenter og tre plads i midlertidigt botilbud efter §107. Kommunen betalte 221.000 kr. pr. måned til disse tilbud. Som følge af Økonomiudvalgets beslutning blev det muligt for disse borgere at skrive sig på kommunens venteliste til en bolig. Fire af disse borgere har fået bolig. Kommunen betaler fortsat et stort beløb pr måned for midlertidig boplacering for de øvrige. Derudover kommer der løbende andre borgere til.

I perioden fra Økonomiudvalgets beslutning i august 2015 til august 2016 har det specialiserede voksenområde anvist bolig til følgende 3 borgere ud af de ti, der kom med på ventelisten ved dispensationen:

- en borger som ventede fra en herbergsplads

- to borgere som ventede fra et §107 tilbud.

Herudover har en af de ti borgere fået bolig i en anden kommune.

Børn og Velfærd anbefaler, at denne gruppe borgeres mulighed for at blive skrevet på ventelisten fortsætter et år mere.

Børn og Velfærd vurderer, at det er hensigtsmæssigt at arbejde hen imod flere boliger til anvisning i det specialiserede voksenområde. Dette af hensyn til den enkelte borgers udvikling og mulighed for at tage ansvar i eget liv som en målrettet indsats i strategien ”Ramme og retning”, samt under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

Retsgrundlag

Almenboligloven, LBK nr 1103 af 15/08/2016, §59.

Servicelovens §§ 107, 109, 110.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget behandlede den 17. august 2015 som punkt 8 ”Boliganvisning – Prioritering og dispensation for kriterier”.

”Præcisering af kriterier for kommunal anvisning af bolig” godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser kan på nuværende tidspunkt endnu ikke opgøres.

Det specialiserede voksenområde har gennem de seneste år haft et stort merforbrug, hvoraf stigende udgifter til midlertidige boligophold for Hvidovreborgere har bidraget til dette.

Bilag

 1. Bilag - gode fortællinger om forløb med boliganvisning (pdf)
 2. Høringssvar fra Handicaprådet vedr. boliganvisning - Fortsættelse af dispensation for kriterier.pdf (pdf)

17. Forslag om vedtægtsændringer for Aktivitetscentret

Beslutningstema

Ved opstilling til brugerrådet for Aktivitetscentret meldte der sig ingen kandidater. Ved den efterfølgende generalforsamling foreslog Ældrerådet at ændre vedtægterne, så deltagere på generalforsamlingen kunne melde sig til brugerrådet. Sådanne vedtægtsændringer skal godkendes af Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 16-12-2016 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

 1. drøfte den foreslåede vedtægtsændring for Aktivitetscentrets brugerråd med henblik på, om denne kan anbefales godkendt over for Kommunalbestyrelsen.
 2. Ældrerådet og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte vedtægtsændring for Aktivitetsrådets brugerråd.

Ad 2.

Ældrerådets og Handicaprådets høringsvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-01-2017

Ved en fejl fremgår det ikke af indstillingen, at sagen skal behandles i Kommunalbestyrelsen. Sagen skal efter behandling i Social- og Sundhedsudvalgets møde, sendes videre til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Ad 1. Anbefales drøftet.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Mandag den 24. oktober 2016 blev Aktivitetscentrets årlige generalforsamling afholdt. Et punkt på dagsordenen var valg af nye medlemmer og formand til Aktivitetscentrets brugerråd.

I vedtægterne for Aktivitetscentret står, at oplysning om nye medlemmer og ny formand til brugerrådet skal slås op inden generalforsamlingen. Medlemmer skal endvidere have meldt, at de ønsker at stille op til valg på generalforsamlingen 8 dage inden, generalforsamlingen afholdes.

Der var opslag slået op i Aktivitetscentret, men ingen meldte deres kandidatur til brugerrådet inden generalforsamlingen.

På generalforsamlingen foreslog formanden for Ældrerådet en ændring af vedtægterne for Aktivitetscentret, således at kandidater til brugerrådet kan stille op direkte på generalforsamlingen, og at denne ændring gennemførtes straks.

Lederen af Aktivitetscentret gjorde opmærksom på vedtægterne. Det blev besluttet at gennemføre forslaget, men at det bortfalder, hvis Social- og Sundhedsudvalget ikke godkender ændringsforslag vedrørende vedtægterne for Aktivitetscentret.

Det fremgår således af vedtægternes § 13, at vedtægtsændringer skal forelægges generalforsamlingen og derefter fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget samt Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune.

På generalforsamlingen blev valgt ny formand og nye medlemmer til brugerrådet.


Kan vedtægtsændringen ikke godkendes, må der afholdes en ny generalforsamling med nyt valg til brugerrådet efter den hidtil gældende vedtægts bestemmelser.

Retsgrundlag

Servicelovens § 79, hvorefter kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, tillige med servicelovens § 16, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter samme lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

 1. Vedtægter Aktivitetscentret fra 2013.pdf (pdf)
 2. Referat fra generalforsamlingen 2016.pdf (pdf)
 3. Forslag til ændring af vedtægterne for Aktivitetscentret under Generalforsamlingen 2016.pdf (pdf)
 4. Høringssvar fra Handicaprådet vedr. forslag om vedtægtsændringer for Aktivitetscentret.pdf (pdf)
 5. Høringssvar fra Ældrerådet vedr. ændring af vedtægter Aktivitetscentret.docx (docx)

18. Tilsyn på plejecentre 2016

Beslutningstema

Børn & Velfærd har gennemført de årlige uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre for 2016.

Tilsynsrapporterne forelægges her Social- og Sundhedsudvalget. De skal efterfølgende godkendes i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Derudover orienteres udvalget om Embedslægeinstitutionens tilsyn på plejecentrene. Disse skal efterfølgende til orientering i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 29-11-2016 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende tilsynsrapporterne for de kommunalt uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre.
 2. at tage Embedslægens tilsynsrapporter til efterretning.
 3. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte tilsynsrapporterne for de kommunalt uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen tog Embedslægens tilsynsrapporter til efterretning.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2017

Ad 1.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-01-2017

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Børn & Velfærd har i 2016 gennemført de uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre og dertil knyttede boenheder.

Der har været ført tilsyn på:

•Dybenskærhave

•Krogstenshave

•Strandmarkshave, herunder Torndalshave

•Svendebjerghave

•Søvangsgården

Efter hvert tilsynsbesøg har forvaltningen udarbejdet en tilsynsrapport for hvert plejecenter, der indeholder følgende afsnit:

•Om boenheden

•Tilsynets form og formål

•Drøftelse med leder

•Spørgsmål og svar fra beboere.

Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.

Tilsynsform

Tilsynene har primært været dialogbaserede. Tilsynene er gennemført som henholdsvis en drøftelse med plejecentrets ledelse og individuelle samtaler med fem til ti pct. af beboerne.

Drøftelse med leder

Drøftelsen har taget udgangspunkt i følgende overskrifter:

•Siden sidst, herunder særlige fokusområder

•Kvalitetsstandard

•Instrukser

•Magtanvendelse

•Medarbejderforhold

•Beboernes forhold

•Pårørende

Beboersamtaler

På tilsynene lægges der særligt vægt på beboernes sociale trivsel, hvorfor der er foretaget en række beboerinterviews. Beboernes svar udgør et øjebliksbillede, og det er deres oplevelser på det givne tidspunkt for interviewet. Der kan også være beboere iblandt, som er sygdomsramte, fx demens, eller som har andre udfordringer.

Overordnede konklusioner på de kommunale tilsyn

De uanmeldte tilsyn har grundlæggende været tilfredsstillende tilsynsbesøg.

Forvaltningen oplever, at plejecentrene yder beboerne hjælp på forsvarlig vis og yder den hjælp, som beboerne er berettiget til efter Serviceloven og den politisk besluttede kvalitetsstandard i Hvidovre Kommune.

Alle plejecentre arbejder med nye initiativer og projekter, blandt andet:

•opstart af cafékiosk for beboere og pårørede

•herre- og damearrangementer

•sanse- og stimulistue

•tværgående aktivitetstiltag fx legeplads i samarbejde med børnehave

•økologi i madproduktionen

•procedure omkring dødsfald

•omlægning af pladser herunder opdatering af skriftligt materiale

•strategi for kompetenceudvikling og sammensætning af medarbejdergruppe

•pårørendesamarbejde

Forvaltningen oplever, at beboerne generelt er glade for at bo på kommunens plejecentre. Mange tilkendegiver, at de helst ville bo i eget hjem, men at de er tilfredse med plejecentret. Forvaltningen oplever et stort aktivitetsniveau på plejecentrene, og at beboerne er aktive på egne præmisser. Blandt en andel af beboerne er der et ønske om yderligere træningsaktiviteter.

Overordnede konklusioner på embedslægeinstitutionens tilsyn

Embedslægeinstitutionen har i 2016 gennemført uanmeldt tilsyn på følgende af kommunens plejecentre og dertil knyttede boenheder:

•Krogstenshave

•Svendebjerghave

•Strandmarkshave, herunder Torndalshave

•Søvangsgården

Embedslægeinstitutionen har ikke fundet anledning til at besøge Dybenskærhave i 2016.

Søvangsgården

Ved tilsynet blev fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

Bemærkningerne er i forhold til sundhedsfaglig dokumentation og medicinhåndtering. 

Plejecentret er blevet bedt om at udfærdige en handleplan, som skal godkendes af embedslægen. Godkendelsen betyder, at der først skal udføres embedslægetilsyn i 2018.

Svendebjerghave

Ved tilsynet blevet fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

Bemærkningerne er i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation, dokumentation i de sundhedsfaglige optegnelser og medicinhåndtering. Derudover blev plejecentret bedt om at sørge for, at der foreligger en aktuel oversigt over beboernes sygdomme og handicap, som er af betydning for pleje og behandling.

Næste embedslægetilsyn vil blive foretaget i 2017.

Strandmarkshave herunder Torndalshave

Ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

Bemærkningerne er i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation, dokumentation i de sundhedsfaglige optegnelser og medicinhåndtering. Derudover blev plejecentret bedt om at sørge for, at der foreligger en aktuel oversigt over beboernes sygdomme og handicap, som er af betydning for pleje og behandling.

Strandmarkshave har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, da de ikke vurderer, at tilsynet er retvisende. Plejecentret har blandt andet fået anmærkninger på forhold i dokumentationen, som ved tidligere tilsyn ikke er blevet anmærket. Styrelsen for Patientsikkerhed beklager Strandmarkshaves oplevelse og har tilbudt, at embedslægeinstitutionen foretager nyt tilsyn. Plejecentret har i samarbejde med forvaltningen valgt at takke nej til tilbuddet om et fornyet tilsyn af hensyn til anvendelsen af de samlede ressourcer.

Næste embedslægetilsyn vil blive foretaget i 2017.

Krogstenshave

Ved tilsynet blev fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

Bemærkningerne er primært i forhold til medicinhåndtering, skriftlige instrukser og sundhedsfaglig dokumentation.

Plejecentret er blevet bedt om at udfærdige en handleplan, som skal godkendes af embedslægen. Da det rutinemæssige plejehjemstilsyn bortfalder og erstattes af det risikobaserede tilsyn, kan Styrelsen for Patientsikkerhed ikke give en sikker tilbagemelding på, hvornår et evt. næste tilsyn vil blive foretaget.

Tilsynsrapporter fra Embedslægeinstitutionens tilsyn samt handleplaner fra Krogstenshave og Søvangsgården er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

De kommunale uanmeldte tilsyn

Efter Serviceloven §151 har kommunerne pligt til at føre tilsyn med plejecentre og tilsvarende boenheder i kommunen.

Formålet med det uanmeldte kommunale tilsyn er at undersøge, om beboerne får den hjælp og pleje, de er berettigede til, samt at kontrollere om plejecentrene følger de politiske vedtagne kvalitetsstandarder og overholder relevant lovgivning på området.

Som led i tilsynsforpligtelsen skal der gennemføres mindst ét uanmeldt tilsyn om året på hvert plejecenter. Jf. lovbekendtgørelse nr. 629 af 11/06/2010 er der ikke pligt til at udarbejde tilsynsrapport.

Embedslægeinstitutionens tilsyn

Formålet med tilsynet er at vurdere de sundhedsfaglige forhold såsom medicinhåndtering, hygiejne og sundhedsfaglig dokumentation.

Frem til d. 1. juli 2016 har Embedslægeinstitutionen under Styrelsen for Patientsikkerhed ifølge Sundhedsloven § 219 ført årligt uanmeldt tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Embedslægeinstitutionen har kunne undlade tilsyn det efterfølgende år, hvis der ved tilsynet ikke blev fundet fejl og mangler, som kunne give problemer for beboernes sikkerhed.

Siden tilsynene i Hvidovre Kommune er Styrelsen for Patientsikkerhed overgået til en risikobaseret tilsynsmodel. Frem for at føre fast årligt tilsyn med plejecentrene vil Styrelsen for Patientsikkerhed fremadrettet kun føre tilsyn på kommunens plejecentre, såfremt de vurderer, at der er særlig risiko for patientsikkerheden. Det er derfor uvist om tilsynet kommer igen i de annoncerede årstal, som følger den tidligere frekvensbaserede tilsynsmodel.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte under punkt 10 på deres møde d. 31. januar 2012 en ny tilsynsmodel for plejecentrene i Hvidovre Kommune.

Med den godkendte tilsynsmodel følger, at resultatet af de årlige uanmeldte tilsyn på plejecentrene forelægges politisk.

Det blev vurderet, at det var hensigtsmæssigt at bibeholde en afrapportering af de uanmeldte tilsyn i kort form.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Tilsynsrapport for uanmeldt, kommunalt tilsyn 2016 - Krogstenshave (pdf)
 2. Tilsynsrapport for uanmeldt, kommunalt tilsyn 2016 - Dybenskærhave (pdf)
 3. Tilsynsrapport for uanmeldt, kommunalt tilsyn 2016 - Strandmarkshave (pdf)
 4. Tilsynsrapport for uanmeldt, kommunalt tilsyn 2016 - Søvangsgården (pdf)
 5. Tilsynsrapport for uanmeldt, kommunalt tilsyn 2016 - Svendebjerghave (pdf)
 6. Tilsynsrapport fra Embedslægen 2016 - Krogstenshave (pdf)
 7. Tilsynsrapport fra Embedslægen 2016 - Søvangsgården (pdf)
 8. Tilsynsrapport fra Embedslægen 2016 - Svendebjerghave (pdf)
 9. Tilsynsrapport fra Embedslægen 2016 - Strandmarkshave (pdf)
 10. Handleplan til Embedslægens tilsynsrapport 2016 - Krogstenshave (pdf)
 11. Handleplan til Embedslægens tilsynsrapport 2016 - Søvangsgården (pdf)
 12. Ældrerådets høringssvar om tilsyn på plejecentre 2016 (pdf)
 13. Handicaprådets høringssvar til sager til SSU mødet den 3. januar - Høringssvar 15122016 Tilsyn pa° plejecentre 2016 (pdf)

19. Inddrivelse af ejendomsskat og øvrige fortrinsberettigede krav

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om, at Regeringen har fremsat lovforslag om, at kommunerne overtager opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav. Inddrivelse vil blive foretaget i forlængelse af opkrævningen af ejendomsskat mv. der allerede i dag udføres i kommunen. Økonomiudvalget bedes godkende de nødvendige udgifter og indtægter, der er en konsekvens af opgaven, såfremt loven bliver vedtaget. Sagen forelægges allerede nu, da loven forventes vedtaget i slutningen af januar 2017 med ikrafttræden pr. 1. februar 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø & Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over Kommunalbestyrelsen

1.at tage informationen om den nye opgave til efterretning

2.at det godkendes, at der kan afholdes udgifter til personaleressourcer, tilpasning af it-løsning og uddannelse. Ifølge lovforslaget bliver kommunen kompenseret med ca. kr. 182.000 årligt. Dette beløb anbefales tillægsbevilget til Borgerservice- og Ydelsescentret, så længe opgaven varetages i kommunalt regi.

3.at Økonomiudvalget godkender, at der kan opkræves gebyrer og retsafgifter i forbindelse med inddrivelsen

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog informationen om den nye opgave til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der kan afholdes udgifter til personaleressourcer, tilpasning af it-løsning og uddannelse. Ifølge lovforslaget bliver kommunen kompenseret med ca. kr. 182.000 årligt. Dette beløb anbefales tillægsbevilget til Borgerservice- og Ydelsescentret, så længe opgaven varetages i kommunalt regi.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der kan opkræves gebyrer og retsafgifter i forbindelse med inddrivelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2017

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad2.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Ved en fejl er det ikke i indstillingen nævnt, at Kommunalbestyrelsen skal godkende punktet.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Regeringen har fremsat lovforslag om, at kommunerne overtager opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra 1. februar 2017. Opgaven har tidligere ligget i kommunerne, men blev overført til SKAT i 2005. Siden da har opgaven været todelt, så kommunerne står for opkrævningen af de kommunale krav og SKAT står for inddrivelsen.

Lovforslaget kommer i forlængelse af kommunernes og Regeringens aftale fra april 2016 om at styrke inddrivelsen af de kommunale restancer. Denne aftale var en konsekvens af, at SKAT`s inddrivelsessystem EFI blev lukket ned i september 2015, efter en kritisk rapport fra Kammeradvokaten, hvorefter inddrivelsen på det nærmeste gik i stå.

Det er kun inddrivelse af ejendomsskat og andre krav, der har fortrinsret i den faste ejendom (fx rottebekæmpelse, affald fra husholdninger, skorstensfejerafgifter mv.), der med lovforslaget kan inddrives af kommunerne, hvorimod de øvrige kommunale krav fortsat skal inddrives af SKAT.

Det er muligt, at opgaveoverførslen til kommunerne kun er midlertidig, idet Regeringens boligudspil ”Tryghed for boligejere”, der bliver fremsat i Folketinget i foråret 2017, indeholder forslag om at grundskyld skal opkræves via boligejernes personskat. Hvis boligudspillet vedtages i den form, vil opgaven med inddrivelse af ejendomsskat formentlig bliver tilbageført til SKAT allerede fra 2019. KL har i sit høringssvar til lovforslaget understreget at overførsel af inddrivelsen til kommunerne ikke bør være midlertidig.

I dag har kommunens Borgerservice- og Ydelsescenter opgaven med opkrævning af alle de forskellige kommunale krav. Den nuværende praksis er, at når der er rykket 2 gange og alle de mulige tiltag er forsøgt, for at få borgeren til at betale, bliver kravet oversendt til SKAT til inddrivelse.

Hvis lovforslaget vedtages, betyder det, for så vidt angår ejendomsskat og de øvrige krav, der opkræves over ejendomsskattebilletten, at der i forlængelse af opkrævningen fortsættes med egentlig inddrivelse, dvs. følgende skridt:

          Tilsigelse til udlægsforretning

          Udlæg i ejendommen

          Forberedelse til tvangsauktion (i samarbejde med advokat)

          Gennemførsel af tvangsauktion (i samarbejde med advokat)

Inddrivelsen skal være gennemført inden 2 år og 3 måneder fra kravets opståen. I modsat fald bortfalder fortrinsretten i den faste ejendom. Kommunen skal håndtere de krav, der ikke allerede er overført til inddrivelse hos SKAT pr. 1. februar 2017.

Der skal indgås en aftale med et advokatfirma, der rutinemæssigt håndterer procedurerne omkring ejendommes tvangsauktioner. Kommunen har allerede modtaget en henvendelse fra det advokatfirma, der bistår SKAT vedr. tvangsauktioner.

Udlæg i ejendommen skal foretages af en kommunal pantefoged. En pantefoged er en medarbejder, der er bemyndiget af kommunen til at være pantefoged. Opkrævningen har en medarbejder, der har pantefogeduddannelse fra tidligere og medarbejderne i Opkrævningen vil blive tilmeldt nyt kursus, som KL og COK har udviklet til den nye opgave for kommunerne.

Da SKAT`s inddrivelse som nævnt, næsten har været gået i stå det sidste år, har Opkrævningen i Borgerservice- og Ydelsescentret gjort en stor indsats for at holde restancerne nede, inden overførsel til SKAT.

Borgerservice- og Ydelsescentret har allerede i 2013 indført en række restanceforebyggende tiltag og det har haft en god effekt. Skønsmæssigt har omkring 200 husejere, i 2016, benyttet sig af muligheden for at indgå afdragsordning vedr. ejendomsskat. Derudover har medarbejderne i opkrævningen telefonisk kontaktet de husejere, der var i restance efter 1. rate og 2. rate 2016 og ”husket dem på”, at ejendomsskatten ikke var betalt.

Disse tiltag har haft en betydelig effekt på restancen, der pr. 30. november 2016 udgjorde 3,3 mio. kr. mod 4 mio. kr. pr. 31. december 2015. Til sammenligning kan det oplyses, at den årlige påligning af ejendomsskatter og afgifter udgør omkring 465 mio. kr. Den samlede ejendomsskatterestance udgør således 0,7 pct. af de samlede ejendomsskatter mv. for et år.

Det forventes, at opgaven kan udføres af medarbejdere i Opkrævningen i Borgerservice- og Ydelsescentret via aftaler om Fleksibel arbejdstid/plustid på i alt ca. 10 timer ugentligt, svarende til ca. kr. 130.000 årligt . Derudover vil der i opstartsfasen være behov for kurser for 3-4 medarbejdere. Udgiften til tilpasning af KMD Opus Debitor kendes endnu ikke, men KMD vil udvikle fagsystemet til håndtering af opgaven, så snart lovforslaget er vedtaget.

I forbindelse med udsendelse af tilsigelse til udlægsforretning vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 250 samt en retsafgift, der er afhængig af restancens størrelse. Som eks. vil en restance på kr. 30.000 udløse en retsafgift på kr. 440. Hvis restancen går videre til advokat med henblik på at sende ejendommen på tvangsauktion, vil der påløbe yderligere omkostninger, der skal dækkes af debitor.

Der er 1. behandling i Folketingen den 10. januar 2017. Det forventes at loven træder i kraft pr. 1. februar 2017.

Retsgrundlag

Lovforslag LF 102 2016/2017

-Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

-Lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter

-Lov om kommunal ejendomsskat

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at kommunen i forbindelse med de årlige DUT forhandlinger vil blive tilført årligt ca. kr. 182.000 som følge af den nye opgave. Beløbet anbefales tillægsbevilget til Kultur, Miljø & Vækst, Borgerservice- og Ydelsescentret og anvendes til udgifter til løn, uddannelse og it udgifter.

Personalemæssige konsekvenser

Det forventes, at der indgås aftaler om Fleksibel arbejdstid / Plustid med 2-3 medarbejdere ansat i Opkrævningen i Borgerservice- og Ydelsescentret.

Bilag

 1. Skrivelse fra KL til Borgmesteren om ny opgave til kommunerne vedr. inddrivelse af ejendomsskat mv. (pdf)

20. Ændring af valgdistrikt

Beslutningstema

Ændre valgsted for plejehjemmet Dybenskærhave, Byvej 201

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at Byvej 201 (plejehjemmet) flyttes fra valgdistrikt Avedøre Idrætscenter til Avedøre Skole

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Byvej 201 (plejehjemmet) flyttes fra valgdistrikt Avedøre Idrætscenter til Avedøre Skole.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-12-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 hører på nuværende tidspunkt til valgdistrikt 08, Avedøre Idrætscenter.

I forbindelse med at valgstedet Avedøre Bibliotek er rykket til Avedøre idrætscenter er afstanden for beboerne blevet længere.

Der er nu anlagt en ny gang/cykelsti, som gør det muligt at færdes i samme niveau fra plejecentret Byvej 201 til valgdistrikt 07, Avedøre Skole.

Afstanden for beboerne til Avedøre Idrætscenter er 1,1 km, men den ad gangstien udgør 0,4 km.

Plejecentret ved Lise-Lotte Dørge udtaler, at de meget positive ved muligheden for at ændre distrikt. Det vil give flere borgere mulighed for selv at kunne transportere sig til Avedøre Skole.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om oprettelse, ændring eller nedlæggelse af afstemningsområder, jf. § 9 i Lov om valg til Folketinget (lovbkg. Nr. 416 af 12/5-2016).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser


21. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Arne Bech (H) bad om en redegørelse om Gungehusskolen. Borgmesteren orienterer under den lukkede dagsorden.

Finn Gerdes (A) bad om en genfremsendelse af notat om, hvad det koster at fremstille notater til kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Kristina E. Young (H) efterlyste notat om støjreguleringsplan på Baunebakken, samt notat om vejbelysning.

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte til kvalitetsstandarder vedr. § 96 og § 100. Hvor mange afgørelser er klaget til Tilsynet, og hvordan er afgørelsen faldet ud.

Notat udarbejdes.

Karl Erik Høholt Jensen (UP). Gravetilladelser i Risbjerggårdkvarteret. Der henstilles til, at der føres tilsyn med alle disse udgravninger.


22. Udleje af lokaler til Hvidovre Privatskole

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2017

Anbefales godkendt.


23. Udlejning af lokaler til AOF

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-01-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-01-2017

Anbefales godkendt. Lejemålet indgås for 1 år, og istandsættelse sker for lejers regning.