Referat - Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2016

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 31. maj 2016
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mette Dencker (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • René Tommy Langhorn (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Borgmesteren orienterede om, at kommunen fremover, efter en henvendelse fra Foreningen Norden, vil flage med det grønlandske og færøske flag på Færøernes og Grønlands nationaldage – som er den 29. juli og den 21. juni.

Kommunalbestyrelsen tog sagen til efterretning.


3. Medlemsforslag fra Hvidovrelisten om at Hvidovre Kommune erkender og undskylder at Handicaprådet fejlagtigt blev beskyldt for at have brudt tavshedspligten

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Borgmesteren beklagede og foreslog, at kommunalbestyrelsen fulgte Hvidovrelistens forslag og at borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne giver Handicaprådet en undskyldning.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovrelisten foreslår, at:

Hvidovre Kommune erkender og undskylder, at Handicaprådet - i december 2015 og en alt for lang efterfølgende periode - fejlagtigt blev beskyldt for at have brudt tavshedspligten.

Sagen:

En sag om merudgifter efter § 100 og nye kvalitetsstandarder for borgerstyret personlig assistance (BPA) blev i november af forvaltningen trukket af Social- og Sundhedsudvalget"s dagsorden med den begrundelse, at der var tale om et yderst kritisk høringssvar fra Handicaprådet (HR).

HR havde i overensstemmelse med retningslinjer for udarbejdelsen af deres høringssvar rådført sig med en af deres interesseorganisationer i udarbejdelsens af høringssvaret.

Denne organisation kritiserede efterfølgende offentligt Hvidovre Kommune for at begå ulovligheder.

Interesseorganisationens kritik og en efterfølgende medieomtale i Hvidovre Avis fikforvaltningen til uretmæssigt at beskylde Handicaprådet for at have brudt tavshedspligten.

Som resultat af det påståede brud på tavshedspligten fremlagdeforvaltningen en sag til politisk behandling, hvor forvaltningen som konsekvens af det påståede brud på tavshedspligten indstillede til at proceduren for Handicaprådets høringsfrist skulle ændres.

Forvaltningen fastholdt alt for længe sin fejlagtige opfattelseaf sagen, hvilket medførte en helt unødvendig konflikt og eksempelvis en forplumring af debatten om merudgifter og kvalitetsstandarder.


Mangelfuld og kritisabel information til politikerne

Fejlopfattelsen og forslaget til ændringer for høringsfristen blev fastholdtog fremsat til behandling i Økonomiudvalget.

Detteskete til trods for, at forvaltningen allerede tidligt i forløbet var klar over, at der ikke var tale om brud på tavshedspligten.

Hvidovre Kommune havde jo allerede inden den politiske behandling modtaget svar fra ministeriet om, at Handicaprådet ikke havde brudt nogen tavshedspligt.

Derfor ønsker Hvidovrelisten at kommunalbestyrelsen erkender, at Handicaprådet ikke havde brudtsin tavshedspligt, og at rådet derfor skal modtage Hvidovre Kommunes uforbeholdne undskyldning.


4. Valg af ny stedfortræder til Børn og unge-udvalget

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal udpege en ny stedfortræder for Mette Dencker i Børn og unge-udvalget.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge René Langhorn (Gruppe O) som ny stedfortræder for Mette Dencker (Gruppe O) i Børn og unge-udvalget

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte René Langhorn (O) som stedfortræder for Mette Dencker (O) i Børn og Ungeudvalget.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 10. december 2013  blev Charlotte H. Larsen (Gruppe O) valgt som stedfortræder for Mette Dencker (Gruppe O) i Børn og unge-udvalget.

Valget af Charlotte H. Larsen skete med henvisning til den sociale retssikkerhedslovs regler og forretningsordenen for børn og unge-udvalgene.

Efter disse regler skal udvalget blandt andre bestå af 2 medlemmer, der vælges af Kommunalbestyrelsen, samt stedfortrædere for disse medlemmer.

Stedfortræderen for det enkelte medlem vælges af samme gruppe i Kommunalbestyrelsen, som vælger medlemmet.

Gruppe O har anmodet om, at René Langhorn (Gruppe O) vælges som ny stedfortræder for Mette Dencker i Børn og unge-udvalget i stedet for Charlotte H. Larsen.

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven samt Bekendtgørelse om forretningsorden for børn og unge-udvalgene.


5. FLIS - ny tilslutningsaftale

Beslutningstema

KOMBIT har til alle kommuner fremsendt en ny tilslutningsaftale for Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS). Den nye Tilslutningsaftale erstatter den eksisterende aftale. Der skal træffes beslutning om tilslutning

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommune tilslutter sig den nye tilslutningsaftale for FLIS
 2. at der for årene 2016 – 2018 gives en negativ tillægsbevilling på henholdsvis kr. 154.000 i 2016, kr. 162.000 kr. i 2017, og kr. 25.000 i 2018, mens der gives positiv tillægsbevilling på kr. 112.000 i 2019, samt kr. 117.000 for årene 2020 med overslagsår.
 3. De negative tillægsbevilling tilføres kassen mens de positive tillægsbevillinger finansieres af kassen

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune tilslutter sig den nye tilslutningsaftale for FLIS.

Ad 2. og 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte de negative tillægsbevillinger på henholdsvis kr. 154.000 i 2016, kr. 162.000 kr. i 2017, og kr. 25.000 i 2018, samt at udgifterne for årene 2019 og 2020 indgår i budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2. og 3.

Økonomiudvalget anbefaler, at de negative tillægsbevillinger for årene 2016-2018 godkendes, og udgifterne for årene 2019 og 2020 indgår i budgettet.

Sagsfremstilling

KOMBIT har fremsendt en ny Tilslutningsaftale for FællesKommunalt LedelsesInforma-tionsSystem (FLIS). KL opfordrer alle kommuner at tilslutte sig FLIS, da det af KL betragtes som en strategisk vigtig investering for kommunerne, som både kan styrke den enkelte kommune og kommunerne som en samlet sektor.

FLIS er kommunernes fælles platform, hvor målet er at placere kommunerne forrest, når det handler om at skabe styrket gennemsigtighed i og dokumentation af den kommunale opgavevaretagelse. Det er en klar målsætning for KL, at der sikres en fuld kommunal tilslutning, så FLIS opnår den fornødne politiske ballast bl.a. i forbindelse med KL’s dialog og interessevaretagelse med staten.

Kommunernes tilslutning til FLIS er en forudsætning for et kommende genudbud af FLIS, der allerede er under forberedelse i KOMBIT, men som først endeligt aktiveres, når kommunerne har tilsluttet sig FLIS.

Genudbuddet udgør fundamentet for realiseringen af den FLIS-strategi, der er blev formuleret i 2015 i samarbejde med en lang række kommuner. Strategien indeholder bl.a. udvikling af nye dataområder, koblede nøgletal på tværs af dataområder, nye og udvidede snitflader samt distribution af daglige/ugentlige rådata til brug i andre systemer. Den nærmere realisering af disse indsatser vil blive planlagt og prioriteret i 2016 i tæt samarbejde med kommunerne.

Ved indgåelse af Tilslutningsaftalen er Hvidovre Kommune – udover de økonomiske forpligtelser – bundet til en række øvrige tiltag i forhold til arbejdet og udviklingen af FLIS.

De vigtigste bindinger i Tilslutningsaftalen hvor Hvidovre Kommune aktiv forpligter sig er følgende:

§Aktivt medvirke til en forbedret registreringspraksis

§Aktivt medvirke til datavalidering og klarmelding af data

§Tilslutningsaftalen træder i kraft ved dens underskrift og er uopsigelig for begge parter indtil udgangen af 2023

§Præsentationslaget i FLIS udfases over en periode på 24 måneder, startende den 1. januar 2016. Kommunerne kan i udfasningsperioden udtræde af præsentationslaget med et varsel på seks måneder.

§Præsentationslaget vil ophøre den 1. januar 2018

I netværksgruppen FLIS netværk Region Hovedstaden (som Hvidovre deltager i) er der blandt de implementeringsansvarlige blevet udført en uforpligtende undersøgelse af hvor mange kommuner fra Region Hovedstaden, som forventes at tilslutte sig FLIS jf. betingelserne og rammerne i den ny Tilslutningsaftalen.

21 kommuner, forventes at tilslutte sig FLIS.

Én kommune er usikker (Brøndby).

Syv kommuner ( herunder Hvidovre Kommune) har endnu ikke svaret.

Økonomiske konsekvenser

I nedenstående tabel 1 er det angivet, hvad der er afsat i budgettet for perioden 2016-2020 til finansiering af FLIS. Ligeledes er der angivet den forventede prisudvikling for FLIS.

Tabel 1.     Den forventede pris for FLIS og afsatte midler til finansiering af FLIS

Beløb angivet i hele kroner

Korrigeret budget 2016

Budget-forslag 2017

Budget-overslag 2018

Budget-overslag 2019

Budget-overslag 2020

Afsatte midler til finansiering af FLIS

         546.162

         558.252

           558.252

           558.252

           558.252

Fagområder

                    5

                    5

7

9

9

Indbyggertal

           52.857

           53.468

             53.939

             54.393

             54.837

Præsentationslag

           64.000

           64.000

             64.000

             64.000

             64.000

Forventet pris eksl. moms

         391.713

         395.502

           532.191

           671.026

           675.981

Forskel

        -154.449

        -162.750

            -26.061

           112.774

           117.729

Note 1: Minus (-) betyder budgetoverholdelse og plus (+) betyder budgetoverskridelse

Note 2: Indbyggertallet er fremskrevet jf. Statistikbanken

I 2016, 2017 og 2018 er der afsat tilstrækkelige af midler til finansiering af FLIS. I 2019 og 2020 vil der mangle midler til finansieringen – og med den ny Tilslutningsaftale binder Hvidovre Kommune sig til FLIS frem til 2023.

Den stigende pris skyldes prisstrukturen for FLIS som er sammensat på følgende måde:

Der betales 1,24 kr. pr. borger pr. fagområde + præsentationslag.

Jvf den nye Tilslutningsaftale ophører det nuværende præsentationslag den 1. januar 2018. Prisen for det nuværende præsentationslag er 64.000 kr. pr. år. Af tabellen fremgår de 64.000 også for årene 2018 og frem idet et alternativt præsentationslag vil forventes at skulle implementeres. Udgifter hertil kendes pt. ikke. 


6. Økonomirapportering pr. 31. marts 2016 Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2016 for Hvidovre Kommune.

Forvaltningerne har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2016 til efterretning

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Kommunalbestyrelsen tog økonomirapportering pr. 31. marts 2016 til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af forvaltningernes afrapporteringer pr. 31. marts 2016. Disse afrapporteringer er behandlet i de respektive fagudvalg i maj 2016, hvortil der henvises.

Rapporteringen omfatter:

1. Oversigt over det samlede forbrug

2. Opgørelse over den forventede likviditet 2016

Forvaltningerne har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomindreindtægter i forhold til budgettet på 6,1 mio. kr. Netto

I tabel 1 nedenfor er vist korrigeret budget, faktisk forbrug pr. 31. marts samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansieringsposter. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelse i tabellen.

Tabel 1 – samlet oversigt pr. 31. marts 2016

I mio. kr.

Korrigeret
budget

Forbrug pr. 31/03-16

For-
brugs-
pct.

Forventet mer-/mindre-
forbrug
"-" = mindre-
forbrug

Arbejdsmarkedsudvalget

 - Inden for servicerammen

8,7

4,0

46%

 - Uden for servicerammen

507,7

97,7

19%

6,6

Børne- og Undervisningsudvalget

 - Inden for servicerammen

1.074,0

261,6

24%

 - Uden for servicerammen

6,9

3,0

43%

Social- og Sundhedsudvalget

 - Inden for servicerammen

731,0

181,1

25%

 - Uden for servicerammen

390,5

63,4

16%

Kultur- og Fritidsudvalget

 - Inden for servicerammen

96,7

26,4

27%

 - Uden for servicerammen

0,1

Teknik- og Miljøudvalget

 - Inden for servicerammen

117,1

24,2

21%

-0,2

 - Uden for servicerammen

4,1

-36,6

-889%

Økonomiudvalget

 - Inden for servicerammen

492,2

116,6

24%

-0,4

 - Uden for servicerammen

54,6

13,4

25%

-1,2

Drift i alt

3.483,6

754,8

22%

4,8

 - heraf inden for servicerammen

2.519,6

613,9

24%

-0,6

Anlæg

147,4

27,3

Renter

-6,2

0,7

0,3

Afdrag på lån

49,1

9,2

Balanceforskydninger

5,1

333,8

Finansiering

-3.672,8

-1.189,3

1,0

Ændring af likvide aktiver

-6,2

63,5

6,1

Forklaring til afvigelserne

Arbejdsmarkedsudvalget

Uden for servicerammen

·Mindreindtægter på 6,6 mio. kr. som følge af, at driftsloft for aktiveringsudgifter er sænket fra statens side og dette er ikke blevet indarbejdet i budgettet.

Social- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

·Intet beløb medtaget, men markant fokus på overholdelse af de givne økonomiske rammer og forudsætter overholdelse af forvaltningens samlede ramme.

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

·Mindre tomgangshusleje – kommunalt udlejede boliger (0,5 mio. kr.)

Uden for servicerammen

·Mindreudgifter, boligstøtte (1,2 mio. kr.)

Renter

·Mindreindtægter på renter som følge af SKAT"s manglende inddrivelse af offentlige krav.

Finansiering

·Tilbagebetalinger som følge af Vurderingsmyndighedens nedsættelse af vurderinger på erhvervsejendomme ved klagesagsbehandling (1 mio. kr.)

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 2,519 mia. kr. i 2016. Med overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2015 på 33,9 mio. kr. vil det forventede forbrug på servicerammeområderne være 2,553 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på knap 34 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2016 til 2017 på 30 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et merforbrug på servicerammen på nuværende tidspunkt på ca. 4 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

I tabel 2 nedenfor fremgår den forventede likviditet ultimo 2016.

Tabel 2 – Likviditetsopgørelse

Primo likviditet 2016 (- = træk på kassebeholdning)

454,6

Budgetteret kasseforbrug i 2016

-3,0

Tillægsbevillinger i 2016 – drift inkl. overførsler fra 2015

-34,7

Tillægsbevillinger i 2016 – anlæg inkl. overførsler fra 2015

-87,0

Igangværende sager:

Økonomirapportering pr. 31/03-16

-6,1

Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2017

Drift

30,0

Anlæg

55,0

Forventet ultimo likviditet 2016

408,8

Heraf hjemfaldspligt

199,6

Den forventede likviditet ved udgangen af 2016 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2016. Primobeholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2015 til 2016.

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. marts 2016. Endeligt korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg, hvorved den forventede likviditet ultimo 2016 fremkommer.

Den forventede høje ultimolikviditet skal ses i sammenhæng med de indkomne hjemfaldsmidler på knap 200 mio. kr.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget sker på baggrund af de enkelte fagudvalgs økonomirapportering pr. 31 marts 2016, samt Økonomiudvalgets eget ressortområde pr. 31. marts.

Økonomirapporteringer er tillige behandlet i de respektive fagudvalg på møderne i maj.

Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporteringen pr. 31. marts er en tidlig vurdering af det forventede regnskab for 2016 og er dermed forbundet med en vis usikkerhed.

Derfor vil eventuelle bevillingsmæssige tiltag afvente vurderingerne ved økonomirapportering pr. 31. august 2016.

Der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et nettomindreindtægter 6,1 mio. kr. Merudgifter uden for servicerammen beløber sig til 4,8 mio. kr., og inden for servicerammen forventes mindreudgifter for 0,6 mio. kr.

Forvaltningerne følger løbende op på økonomien, og det tilstræbes at holde eventuelle merforbrug inden for de eksisterende rammer.


7. Forslag om justering af korrektionsreserven i forbindelse med Hovedstadens Letbane

Beslutningstema

Transport- og bygningsministeren har foreslået en ny styringsmodel for Hovedstadens Letbane. Modellen indebærer bl.a., at korrektionsreserven (til dækning af projektusikkerheder omkring priser og mængder) i kommunerne, region og stat sættes til 30 %.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommunes korrektionsreserve øges fra 15 % til 30 %.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommunes korrektionsreserve i forbindelse med Hovedstadens Letbane øges fra 15 % til 30 %.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Gruppe C afventer kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Transport- og bygningsministeren har i forbindelse med et møde i forligskredsen den 12. maj 2016 om Aarhus Letbane og Letbanen i Ring 3 foreslået en ny styringsmodel for Hovedstadens Letbane. Modellen indebærer bl.a., at korrektionsreserven i både kommunerne, region og staten sættes til 30 %.

I anlægsloven for Hovedstadens Letbane er det forudsat, at ejerne hver især beslutter, hvilken korrektionsreserve de vil afsætte. Korrektionsreserven skal dække projektusikkerheder omkring priser og mængder samt give anlægsmyndigheden muligheder for omprioritering for at kunne overholde anlægsbudgettet.

Staten har i overensstemmelse med principperne for ny anlægsbudgettering derfor afsat 30 % af sin andel som korrektionsreserve, mens Region Hovedstaden og de elleve ejerkommuner i I/S Hovedstadens Letbane har afsat 15 % af deres respektive andele.

En forhøjelse af korrektionsreserven for ejerkommunerne og regionen fra 15 % til 30 % vil medføre, at der skal indskydes yderligere 379,3 mio. kr. over en 40-årig periode i I/S Hovedstadens Letbane. Disse skal fordeles mellem regionen og kommunerne i forhold til deres ejerandele. Ejerkommunernes korrektionsreserve vil dermed skulle forøges med i alt 214,6 mio. kr.

Det vurderes, at selvom kommunerne skal hæve deres korrektionsreserve til 30 %, vil det i praksis næppe få nogen budgetmæssig betydning. En stor del af det nuværende indskud dækker således betaling af renter og er baseret på, at Hovedstadens Letbane optager lån til en rente på 4,63 % ifølge det oplyste. Det er noget højere end det nugældende renteniveau. Det er derfor forventningen, at indskuddene på sigt kan justeres ned, når der optages lån til det nugældende lavere renteniveau. Hvis Hovedstadens Letbane kan optage lån til 3,5 %, vil renteudgifterne falde så meget, at det vil mere end neutralisere det forøgede indskud til korrektionsreserve.

Det bør endvidere fremhæves, at der ikke i nogen af de eksterne granskninger er kommet bemærkninger om, at anlægsbudgettet var beregnet med for lav korrektionsreserve. Det forventes derfor, at der allerede i den nuværende budgetmæssige sammenhæng er rigelig luft til at imødegå de uforudsete udgifter, der måtte komme. Forhøjelse af korrektionsreserven er derfor at sammenligne med en underskudsgaranti, som i dette tilfælde ikke forventes realiseret.

Det anbefales, at den nye styringsmodel tiltrædes, så anlægsloven om Hovedstadens Letbane kan fremsættes i indeværende folketingssamling.

Retsgrundlag

Lov om Letbane på Ring 3.

Politiske beslutninger og aftaler

Forlig om tilpasning af styringsmodellen for letbaneprojektet er vedlagt som bilag. Udover ændringer angående korrektionsreserven indeholder aftalen bl.a. ændringer i bestyrelsens sammensætning, således at bestyrelsen fremover består af 5 statslige, 2 kommunale og 2 regionale repræsentanter. I dag er bestyrelsen sammensat af 3 statslige, 2 kommunale og 2 regionale repræsentanter.

Økonomiske konsekvenser

For Hvidovre Kommune, hvis ejerandel er 1,6 % af kommunernes andel, vil det betyde, at der i alt skal indbetales 3,4 mio. kr. ekstra i indskud til I/S Hovedstadens Letbane. Beløbet indskydes over en periode på 40 år, hvilket svarer til en årlig indbetaling på 90.000 kr.

Bilag

 1. Forlig om letbaneprojektet, aftaletekst (pdf)

8. Godkendelse af Vestegnens Brandvæsen I/S likvidationsregnskab 2015

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen bedes godkende det revisionsgodkendte likvidationsregnskab for Vestegnens Brandvæsen I/S.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1.at Vestegnens Brandvæsen I/S revisionsgodkendte likvidationsregnskab godkendes

2.at Hvidovre kommunalbestyrelse sender en underskrevet udskrift af godkendelsen til Glostrup Kommune, Center for Økonomi og Styring

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte Vestegnens Brandvæsen I/S revisionsgodkendte likvidationsregnskab.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre kommunalbestyrelse sender en underskrevet udskrift af godkendelsen til Glostrup Kommune, Center for Økonomi og Styring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Vestegnens Brandvæsen I/S blev opløst ved udgangen af 2015. Kommunalbestyrelserne i de fem interessentkommuner godkendte opløsningen på møderne i december 2015, Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse godkendte opløsningen på mødet den 15. december 2015.

Ved dette møde blev det taget til efterretning, at det endelige revisionsgodkendte likvidationsregnskab skulle til godkendelse i de fem interessentkommuners kommunalbestyrelser i første halvdel af 2016.

Glostrup Kommune har modtaget revisionsprotokollat for likvidationsregnskabet fra revisor PricewaterhouseCoopers (PwC). Konklusionen i revisionens påtegning i likvidationsregnskabet er:

”Det er vores opfattelse, at regnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”

Samtidig gør revisionen opmærksom på, at dette er det afsluttende revisionsprotokollat.

Likvidationsregnskabet og revisionsprotokollatet vedlægges som bilag.

Et bestyrelsesmedlem fra Vestegnens Brandvæsen I/S bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 26. november 2015 bedt om en redegørelse vedr. kontoen bestyrelsesudgifter. Revisionens opgørelse heraf er vedhæftet som bilag.

Ved kommunalbestyrelsesmøderne i december 2015 gav interessentkommunerne Glostrup Kommune mandat til at forestå det praktiske omkring salget af brandstationen i Hvidovre samt træffe beslutninger i sagen om omtvistet krav mod forsikringsselskaber.

Likvidationsregnskabet viser en egenkapital på ca. 7,7 mio. kr., der skal udloddes til interessenterne. Som følge af de uafklarede sager, salget af brandstationen i Hvidovre og forsikringssagen, vil Glostrup Kommune udbetale 4,2 mio. kr. til interessenterne i maj måned 2016, der vedrører det akkumulerede overskud.

Resten af formuen vil blive fordelt til interessenterne, når nettoprovenuet fra salget af brandstationen i Hvidovre er blevet frigivet. Glostrup Kommune tilbageholder ca. 200.000 kr., hvis sagen mod forsikringsselskaberne ikke er afgjort på dette tidspunkt. Når sagen er afgjort, vil Glostrup Kommune udbetale det resterende og endelige beløb til interessentkommunerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 15. december 2015 punkt 8, ”Opløsning af Vestegnens Brandvæsen I/S” ved:

 1. at godkende opløsningen af Vestegnens Brandvæsen I/S
 2. at godkende, at Glostrup Kommune som administrationskommune for Vestegnens Brandvæsen I/S forestår det praktiske omkring salg af brandstationen til Hvidovre Kommune
 3. at godkende, at Glostrup Kommune som administrationskommune træffer beslutninger i sagen om et omtvistet krav mod et forsikringsselskab
 4. at give Glostrup Kommune som administrationskommune mandat til, at varetage lukningen, jfr. vilkårene som er beskrevet i forhåndsgodkendelsen til Statsforvaltningen.
 5. at tage til efterretning, at det endelige, revisionsgodkendte regnskab for Vestegnens Brandvæsen I/S forelægges til godkendelse i de fem kommuners kommunalbestyrelser i første halvår af 2016, og at kommunernes andel af de selskabets nettoaktiver udbetales umiddelbart herefter.

Økonomiske konsekvenser

Den foreløbige udbetaling fra likvidationen af Vestegnens Brandvæsen I/S på 4,2 mio. kr. vil tilgå ejerkommunerne i maj måned 2016. Heraf vil der tilgår Hvidovre Kommune ca. 1,3 mio. kr., svarende til kommunens ejerandel på 30 % i Vestegnens Brandvæsen I/S.

Beløbet vil tilgår kommunens kasse.

Det resterende, og endelig, beløb fra likvidation af Vestegnenes Brandvæsen I/S kendes først når de udestående sager omkring salg af brandstationen Avedøre Havnevej og forsikringstvisten er afklaret og gennemført.

Bilag

 1. Vestegnens Brandvæsen - Likvidationsregnskab 2015 (pdf)
 2. Revisionens opgørelse over kontoen bestyrelsesudgifter, Brand, regnskab 2015 (pdf)
 3. Vestegnens Brandvæsen - Protokollat 2015, underskrevet af PWC (docx)

9. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

Beslutningstema

Planstrategi 2015 er en integration af kommuneplanstrategi og Lokal Agenda 21 strategi i ét dokument, der tegner Kommunalbestyrelsens visioner og mål for en bæredygtig udvikling af Hvidovre.

Efter udløbet af den offentlige høring skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om Planstrategi 2015 skal vedtages endeligt og i givet fald, hvilke ændringer, der eventuelt skal besluttes indføjet i strategien.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1. at Planstrategi 2015 godkendes endeligt med følgende ændringer/tilføjelser:

a)At andet afsnit første sætning under Klima og bæredygtighed ændres til følgende ordlyd: ” Som Klimakommune og som deltager i den globale klimaaftale Compact of Mayors, vil vi fortsat reducere CO2-udslippet via energibesparelser hos kommune, borgere og virksomheder”

b) At sidste afsnit under Planstrategi og Kommuneplanen ændres til følgende ordlyd: ”Da kommuneplanen vedtages i samme år som Planstrategi 2015, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at kun en mindre del af kommuneplanen skal revideres, nemlig afsnittet om vindmølleplanlægning.”

2. at der foretages en delvis revision af kommuneplanen, idet emnet vindmøller under temaet ”Miljø og Forsyning” vil blive ændret.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte Planstrategi 2015 med følgende ændringer/tilføjelser:

a)At andet afsnit første sætning under Klima og bæredygtighed ændres til følgende ordlyd: ”Som Klimakommune og som deltager i den globale klimaaftale Compact of Mayors, vil vi fortsat reducere CO2-udslippet via energibesparelser hos kommune, borgere og virksomheder”

b)At sidste afsnit under Planstrategi og Kommuneplanen ændres til følgende ordlyd: ”Da kommuneplanen vedtages i samme år som Planstrategi 2015, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at kun en mindre del af kommuneplanen skal revideres, nemlig afsnittet om vindmølleplanlægning.”

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der foretages en delvis revision af kommuneplanen, idet emnet vindmøller under temaet ”Miljø og Forsyning” vil blive ændret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte Planstrategi 2015, den 15. december 2015 (bilag 1) og vedtog samtidig at sende den i offentlig høring.

Planstrategien blev fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 12. januar til den 8. marts 2016.

Ved høringsfristens udløb har forvaltningen modtaget et høringssvar fra Byøkologisk Naturcenter Quark (bilagt).

I høringssvaret foreslås det, at nu da Hvidovre Kommune er tilmeldt Compact of Mayors (COM) og dermed forpligtet sig til at handle aktivt for at blive Danmark bliver fossilfrit i 2050, at COM skrives ind som en del af Planstrategi 2016 under temaet om Klima og bæredygtighed.

Da Hvidovre Kommune indgår i flere samarbejder om at reducere CO2-udslippet, foreslår forvaltningen at imødekomme høringssvaret ved følgende formulering: Under andet afsnit Klima og bæredygtighed ændres ordlyden i sætningen fra ”Som klimakommune vil Hvidovre fortsat reducere sit CO2-udslip…..” til ”Som Klimakommune og som deltager i den globale klimaaftale Compact of Mayors, vil vi fortsat reducere CO2-udslippet via energibesparelser hos kommune, borgere og virksomheder”.

Forvaltningen er i høringsperioden blevet opmærksom på, at planlovens § 23 a ikke længere giver mulighed for at træffe beslutning om at kommuneplanen skal videreføres i sin helhed. Dette er imidlertid indeholdt i Planstrategi 2015, idet der på side 10 står, at Kommunalbestyrelsen har besluttet at genvedtage kommuneplanen i sin helhed.

Derfor foreslår forvaltningen, at der træffes beslutning om at ændre planstrategien således, at der foretages en delvis revision af kommuneplanen, idet emnet vindmøller under temaet ”Miljø og forsyning” vil blive ændret. Det er allerede indeholdt i forslaget til Kommuneplan 2014, at dette emne vil medføre en revision af kommuneplanlægningen, en lokalplan og en VVM-redegørelse, hvis der er grundlag for at arbejde videre med opstilling af et antal større vindmøller på Avedøre Holme.

Forvaltningen foreslår således at sidste afsnit under Planstrategien og Kommuneplanen ændres fra ”Da kommuneplanen vedtages umiddelbart inden Planstrategi 2015, har Kommunalbestyrelsen besluttet at genvedtage kommuneplanen i sin helhed”, til ”Da kommuneplanen vedtages i samme år som Planstrategi 2015, har Kommunalbestyrelsen besluttet, at kun en mindre del af kommuneplanen skal revideres, nemlig afsnittet om vindmølleplanlægning”.

Retsgrundlag

Planlovens § 23 a.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte Planstrategi 2015 og vedtog at sende planstrategien i offentlig høring, den 15. december 2015, punkt 7. Kommunalbestyrelsen godkendte således Planstrategiens handlingspunkter (27 stk.) og forventningspunkter (9 stk.), som fremgår af boksene under de tre temaer Børnenes og Familiernes By, Virksomhedernes By og Den Grønne og Blå By.

I samme forbindelse besluttede Kommunalbestyrelsen at genvedtage kommuneplanen i sin helhed for en ny 4-års periode i den form, den får ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Høringssvar fra Christian Black-Storm, dateret den 22. februar 2016 (pdf)
 2. Forslag til Planstrategi 2015 (pdf)

10. Bolignøglen, udlejning efter særlige regler - Boligselskabet Friheden

Beslutningstema

Der skal tages stilling til fravigelse af de almindeligt gældende regler for udlejning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. om det skal godkendes, at Boligselskabet Friheden tilsluttes KAB’s venteliste ”Bolignøglen” – model B.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Borgmesteren oplyste, at KAB har meddelt Hvidovre Kommune, at Boligselskabet Friheden, som betingelse for at kommunen får mulighed for at anvise til i alt 30% af boligerne, har krævet, at Kommunalbestyrelsen godkender bolignøglen.

For: Gruppe A, O og Ø.

Imod: Gruppe V, C og F.

Undlader: Liste H Og Kashif Ahmad (UP).

Kommunalbestyrelsen kunne ikke godkende, at Boligselskabet Friheden tilslutter sig KAB’s venteliste ”Bolignøglen” – model B.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2016

Kopi af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 16. marts 2016 punkt 12 omdelt.

For: Gruppe V og F.

Imod: Gruppe A, O og Ø.

Anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Udsættes til møde i maj.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Punktet udsættes til april mødet.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Friheden v/administrator KAB har i udkast til ny aftale om anvisning af boligselskabets boliger forudsat godkendelse af boligselskabets tilslutning til fællesventelisten, kaldet ”Bolignøglen”. Den nye aftale er gældende indtil 31. maj 2020, hvor genforhandling skal finde sted.

Bolignøglen består af to elementer:

1.En fællesventeliste

2.En fravigelse af beboerfortrinsretten

Boligselskabet Friheden er tilsluttet bolignøglens 1. element, som ikke forudsætter kommunal godkendelse. Fællesventelisten giver beboerne mulighed for at søge bolig på tværs af de boligorganisationer administreret af KAB, som er tilsluttet ventelisten.

Det er således alene bolignøglens element om fravigelse af beboerfortrinsretten, som omtales i det følgende.

Bolignøglen giver muligheder for tre fravigelser af den almindelige beboerfortrinsret – model A, B og C. Frihedens Boligselskab har ønsket tilslutning til model B:

Model A ændrer ikke ved beboerfortrinsretten, som den er fastlagt i udlejningsbekendtgørelsen. Denne model er alene tilslutning til fællesventelisten.

Model B: Ledige boliger tilbydes fortsat først til beboerne i afdelingen, hvorefter de 25 % går til den eksterne venteliste, mens 75 % går til interne ansøgere i boligselskabet. Såfremt de 75 % ikke bliver udlejet tilbydes boligerne til boligsøgende i andre boligselskaber, der også er omfattet af bolignøglen.

Model C: Ledige boliger tilbydes fortsat først til beboerne i afdelingen, hvorefter de 50 % går til den eksterne venteliste, mens 50 % går til interne ansøgere i boligorganisationen. Såfremt boligerne ikke bliver udlejet tilbydes boligerne til boligsøgende i andre boligselskaber, der også er omfattet af bolignøglen.

KAB har anført følgende, som baggrunden for etablering af bolignøglen:

”Formålet med bolignøglen er todelt:

·at etablere slagkraftig fællesventeliste til en konkurrencedygtig pris, der sikrer gode ventelister til familieboliger i alle boligorganisationer administreret af KAB samt at etablere en nem og overskuelig måde for den enkelte boligsøgende at søge en bolig i Hovedstadsområdet, såvel fra oprykningsventelisten (intern venteliste) og fra den almindelige venteliste.

·en modernisering af udlejningsmodellen for boligsøgende til familieboliger på den almindelige venteliste gennem beslutning om udlejning efter modellerne A, B eller C for den enkelte afdeling i de enkelte boligorganisationer.”

Såfremt tilslutning til bolignøglen godkendes, sker udlejning i øvrigt efter de fleksible kriterier, som behandlet under et selvstændigt dagsordenspunkt, dagsordenens pkt. 6.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 60 (Lbkg. 1278 af 18/11/15).

Udlejningsbekendtgørelsen (Bkg. 1303 af 15/12/2009).

Politiske beslutninger og aftaler

Spørgsmålet om Boligselskabet Friheden’s tilslutning til bolignøglen blev også behandlet i 2013. Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december 2013 ikke at godkende tilslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Fakta vedr. Bolignøglen (pdf)
 2. Anvisningsaftale Friheden l + Vl, 150416 (pdf)
 3. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 16.03.2016 punkt 12 (pdf)

11. Udlejningsaftale Boligselskabet Friheden

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ny aftale om anvisning af boliger i Boligselskabet Friheden.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende aftalen om kommunal anvisning af boliger i Boligselskabet Friheden, afdelingerne l og Vl.
 2. at godkende aftalen om kommunal anvisning af boliger i Boligselskabet Friheden, afdeling Langhusene
 3. at godkende fleksible kriterier for boligselskabets udlejning af boliger
 4. at godkende fleksible kriterier for boligselskabets udlejning af tilgængelighedsboliger
 5. at godkende ommærkning af 28 familieboliger til ungdomsboliger, som anvises af Hvidovre Kommune

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Punktet udsættes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Helle Adelborg (A), Gruppe O, V, F og Ø.

Imod: Finn Gerdes (A).

Anbefales godkendt.

Ad 4.

For: Helle Adelborg (A), Gruppe O, V, F og Ø.

Imod: Finn Gerdes (A).

Anbefales godkendt.

Ad 5.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2016

Udsættes til møde i maj.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Punktet udsættes til april mødet.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes gældende aftale med Boligselskabet Friheden om kommunal anvisning samt boligselskabets anvendelse af fleksible kriterier for udlejning skal fornys.

Der har været forhandlinger med Boligselskabet Friheden, senest den 11. april 2016, hvor der var enighed om, at ændre den hidtil gældende aftale, således at kommunen får anvisningsret til i alt 30 % af de ledige boliger. Udkast til ny anvisningsaftale er vedlagt som bilag.

Hidtil har kommunen haft anvisningsret til 25 % af de ledige boliger samt yderligere anvisningsret til 63 specifikke boliger. Boligselskabet Friheden har ikke ønsket at fortsætte aftalen, da der var forholdsmæssigt mange stueetageboliger blandt disse 63 boliger. Ved den aftalte ændring skønnes det, at et større antal stueetageboliger bliver til rådighed for intern flytning i afdelingen.

Det skal bemærkes, at kommunal anvisningsret, ud over 25 %, beror på aftale med boligselskabet.

Den nye aftale er gældende indtil 31. maj 2020, hvor genforhandling skal finde sted.

I anvisningsaftalen er det anført, at Boligselskabet Friheden udlejer de resterende 70 % af de ledige boliger, således at 60 % udlejes efter fleksible kriterier og de resterende 10 % udlejes efter de almindelige ventelisteregler. Kriterierne er gældende for afdelingerne Friheden l og Friheden Vl.

Fleksible kriterier anvendes for at give ressourcestærke boligsøgende fortrinsret ved udlejning af ledige boliger. De fleksible kriterier giver fortrinsret til følgende:

-I arbejde

-Skilsmisseramte i Kommunen

-I uddannelse

-Senior bolig

Efter ønske fra Boligselskabet Friheden er det aftalt, at 28 ud af i alt 112 familieboliger på 38 kvm., ommærkes til ungdomsboliger. Hvidovre kommune har 100 %’s anvisningsret til disse boliger.

I forbindelse med den igangværende helhedsplan for Friheden bliver 14 boliger omdannet til tilgængelighedsboliger. For disse boliger blev udlejningskriterier godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 28. januar 2014. Disse kriterier fortsætter uændret.

Udlejningskriterierne for tilgængelighedsboligerne er flg. i prioriteret rækkefølge:

 • 25 % til kommunal anvisning blandt beboere som opfylder handicapkriteriet
 • Intern venteliste blandt beboere som opfylder handicapkriteriet
 • Kommunal anvisning blandt beboere som opfylder handicapkriteriet
 • Intern venteliste, ældrekriteriet dvs. borgere over 70år
 • Intern venteliste øvrige
 • Ekstern venteliste, boligsøgende der opfylder handicapkriterie ældrekriteriet, øvrige

For afdeling Langhusene fortsætter den hidtil gældende aftale uændret.

Udkastet til ny anvisningsaftale indeholder endvidere forslag til godkendelse af boligselskabets tilslutning til ”Bolignøglen”. Spørgsmålet om tilslutning til ”Bolignøglen” fremlægges i et selvstændigt dagsordenspunkt, dagsordenens pkt. 5.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 59 og § 60 (lbkg. 1278 af 18/11/15).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Anvisningsaftale Langhusene, 150416 (pdf)
 2. Anvisningsaftale Friheden l + Vl, 150416 (pdf)

12. Supplerende anvisningsaftale mellem Avedøre Boligselskab og Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en tilføjelse til en godkendt anvisningsaftale.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende tilføjelsen til den af Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2016 godkendte anvisningsaftale.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte tilføjelsen til den af Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2016 godkendte anvisningsaftale.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Ved kommunalbestyrelsens beslutning den 23.februar 2016 blev anvisningsaftalen med Avedøre Boligselskab fornyet. Der er nu indgået en supplerende aftale med Avedøre Boligselskab, under forudsætning af Kommunalbestyrelsens og Organisationsbestyrelsens godkendelse, hvorfor sagen forelægges til politisk behandling på ny.

Den af Kommunalbestyrelsen godkendte aftale om 100 % kommunal anvisning af ledige boliger i Avedøre Stationsby ændres ikke ved tilføjelse.

Tilføjelsen til aftale

Udover aftalen om 100 % kommunal anvisningsret, har kommunen gennem de ca. seneste 10 år haft en aftale om, at 3 unge med særlige behov bor i et af rækkehusene i afdeling Nord. Denne aftale, som hidtil har været mundtlig, er nu anført i den nye aftale.

Desuden er der indgået en ny aftale om, at kommunen anvender yderligere to rækkehuse til unge med særlige behov, et i afdeling Nord og et i afdeling Syd.

Målgruppen for disse boliger er unge, som har et socialt betinget behov for at bo i et bofællesskab.

Retsgrundlag

Den supplerende aftalen er indgået i medfør af almenboliglovens § 51 stk. 2 og § 59 (lbk nr.1278 af 18/11/2015).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Anvisningsaftale 2016-2017 (pdf)

13. Projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften 29 – tre scenarier for etablering af børnehus

Beslutningstema

Valg mellem tre scenarier for etablering af nyt børnehus på adressen Bytoften 29, den tidligere politistation:

1)Ombygning og renovering af eksisterende bygninger

2)Delvis nedrivning og nybygning

3)Nedrivning af alle bygninger og nybygning

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte hvilket af tre scenarier for etablering af Børnehus på adressen Bytoften 29, jf. sagsfremstilling, der skal arbejdes videre med:

1) Renovering og ombygning af  eksisterende bygninger
Anlægsudgift                           44,8 mio. kr.

Totalomkostning over 50 år        77,8 mio. kr.

2) Delvis nedrivning og nybygning
Anlægsudgift                           47,5 mio. kr.
Totalomkostning over 50 år        75,2 mio. kr.

3) Nedrivning af alle bygninger og nybygning

Anlægsudgift                           43,8 mio. kr.
Totalomkostning over 50 år        66,8 mio. kr.

 1. at merudgiften, opgjort under økonomiske konsekvenser, ved det valgte scenarie indarbejdes i investeringsoversigten i 2017 og 2018

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

For: Gruppe A, Liste H, Gruppe F og Ø.

Imod: Gruppe O, V, C og Kashif Ahmad (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte scenarie 2 med en delvis nedrivning og nybygning af Bytoften 29, med en anlægsudgift på 47,5 mio. kr. og en totalomkostning over 50 årpå 75,2 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Ad 1.

Scenarie 1:

Imod: Alle.

Ikke godkendt

Scenarie 2:

For: Gruppe A, F og Ø.

Imod: Gruppe O, V og C.

Godkendt.

Scenarie 3:

For: Gruppe O og V.

Imod: Gruppe A, C, F og Ø.

Ikke godkendt.

Scenarie 2 anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Punktet udsættes til april måned med henblik på kommunalbestyrelsens besigtigelse af ejendommen.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 02-03-2016

Gruppe A stemte for scenarie 2

Gruppe O stemte for scenarie 3

Gruppe V stemte for scenarie 3

Gruppe H stemte for scenarie 3

Udvalget anbefaler scenarie 3

Ad 2. taget til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Ad 1.

Scenarie 1

Imod: Alle

Ikke godkendt.

Scenarie 2

For: Gruppe A

Imod: Gruppe O, Liste H, V og Gruppe C

Ikke godkendt.

Scenarie 3:

For: Gruppe O, Liste H og Gruppe V

Imod: Gruppe A og C

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen følger op på kommunalbestyrelsens beslutning den 24. juni 2015, punkt 13, om at anvende matriklen Bytoften 29 til nyt børnehus. Der fremlægges herunder tre mulige scenarier med en redegørelse for de total-økonomiske perspektiver jf. kommunalbestyrelsens beslutning herom. I bilag ligger rapport med tegningsbilag fra rådgiver, arkitekt-firmaet Nøhr og Sigsgaard.

Totaløkonomisk perspektiv

Rapportens anvendelse af totaløkonomi-begrebet er defineret ud fra Statens Byggeforskningsinstituts (SBI) anbefalinger: Totaløkonomi går ud på at inddrage alle fremtidige udgifter, så de økonomiske konsekvenser af alternativer løsninger kan sammenlignes. Det gælder afdrag og renter til anskaffelsessummen, såvel som fremtidige omkostninger til forvaltning, drift og vedligehold af ejendommen. Beregningen tages over en periode på 50 år.

Som det fremgår af de totaløkonomiske beregninger for de tre scenarier er der væsentlig forskel på anlægsudgift og totaløkonomi. Det skyldes, at graden af bæredygtighed i byggerierne påvirker de efterfølgende bygnings-, forsynings- og driftsudgifter. Endelig er udnyttelsesgraden af de samlede antal m2 i hvert scenarie forskellig.

Herunder anføres ejendommens stamdata og lokalplanforhold samt præsentation af de 3 mulige scenarier med tilhørende anskaffelses-økonomi og totaløkonomi.

Ejendommens rammebetingelserEjendommen ligger på Bytoften 29, 2650 Hvidovre, matrikel nr. 45b. Matriklens samlede areal udgør 3.938 m2. Ejendommen er pr. 1. januar 2016 blevet ledig, da Justitsministeriet har opsagt lejemålet. Hvidovre Kommune er ejer af ejendommen.


Lokalplanforhold
Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt H3. Der må opføres offentlige og halvoffentlige bygninger, foruden boligbebyggelse på ejendommen. Bebyggelsen skal i begge tilfælde være i 2 etager med udnyttet tagetage efter reglerne i byplanvedtægtens § 4.

Bygningerne
På grunden findes to bygninger. Den ene bygning (A) er fra 1940’erne (den nye) og består af kælder, stue og 1. sal. Den anden bygning (B) (den gamle) stammer fra 1902, og er bevaringsværdig i kategori 4 (middel bevaringsværdi).

Bevaringsværdi
Poul Sverrild fra Forstadsmuseet oplyser, at både bygning B og have har kulturhistorisk værdi. Bygningen har fungeret som skole frem til 1924 og herefter fungeret som Hvidovre Rådhus frem til 1955.

Når en bygning er optaget som bevaringsværdig i kommuneplanen, må den ikke nedrives uden særlig forudgående procedure og tilladelse fra Kommunalbestyrelsen.

Udearealet
Udearealet er udlagt som grønt areal øst for den gamle bygning, der og er asfalteret med parkeringspladser mellem og langs de to bygninger. Der er adgang til matriklen fra Bytoften og fra Hvidovregade.

Der er fjernvarmeforsyning på ejendommen.

Bygningernesstand
Bygning A, den nyere bygning: Bygningens generelle tilstand er dårlig. Bygning B, den gamle bygning: Bygningens generelle tilstand er middel.

Ejendomsafdelingen henviser til punkt 13 på Kommunalbestyrelsen møde den 24. juni 2015, ’Bytoften 29 – anvendelsesmuligheder’ for en detaljeret beskrivelse af bygningernes nuværende stand.

Scenarier
De tre scenarier for etablering af børnehus på Bytoften 29 er følgende:

·Renovering og ombygning af eksisterende bygninger A og B

·Bygning A nedrives og nybygning opføres. Renovering og ombygning af eksisterende bygning B

·Bygning A og B nedrives og nybygning opføres

Generelt for alle 3 scenarier gælder:

·at de kan rumme 10 børnegrupper. 1 gruppe svarer til 12 vuggestuepladser eller 24 børnehavepladser

·at udearealerne renses for forurenet jord i 0,5 meters dybde og reetableres som udeareal til brug for daginstitution

·at der er muligheder for at etablere et ude/legeareal i forbindelse med det store sammenhængende grønne, skrånende område mod øst

·at der er cykelparkeringspladser til ca. 40 voksne og 25 børn samt 28 parkeringspladser

·at inventar og øvrige bygherreleverancer ikke er inkluderet

·at der i alle scenarier tages forbehold for forurening og andre fund, der kræver lovliggørelser samt forbehold for prisudvikling i byggemarkedet

·

Ejendomsafdelingen, i samarbejde med Plan og Miljø, gør i det følgende rede for anlægsøkonomi, totaløkonomi og for planforhold i hvert af de tre scenarier.

Scenarie 1):

Scenariet tager udgangspunkt i at bevare de to eksisterende bygninger, hvilket forudsætter en gennemgribende renovering og ombygning til ny daginstitution. Der etableres en ny mellembygning for at optage niveauspringet mellem bygning A og bygning B.

Fordeling af brutto-m2 efter ombygning

Ombygning af bygning A inklusiv kælder

1236

Ombygning af bygning B inklusiv kælder

964

Etablering af ny mellembygning

34

Bygningsdriftsareal (BDA)

2055

Økonomisk vurdering

Anlægspris

44,8 mio. kr.

Bygning (drift og vedligehold)/ 50 år

7,4 mio. kr.

Forsyning/50 år

10,3 mio. kr.

Renhold/50 år

15,3 mio. kr.

Sum/totaløkonomi/50 år

77,8 mio. kr.

Dette scenarie kan gennemføres uden ny lokalplanlægning, idet opførelsen af en ny mellembygning kan opføres med dispensation fra Byplanvedtægt H3 for så vidt angår etageantallet (mindre end 2½) og overskridelsen af bebyggelsesgraden (at det samlede bebyggede areal vil overstige 656 m2).

Scenarie 2):

Scenariet tager udgangspunkt i at bevare den ældste, bevaringsværdige, bygning og samtidig etablere en ny bygning, der funktionelt og arkitektonisk byder på et nyt udtryk med mulighed for varierede rumligheder. Bygning A og mellembygning nedrives. Bygning B bevares og ombygges til del af ny daginstitution.

Fordeling af brutto-m2 efter ombygning og nybygning

Ombygning af bygning B inklusiv kælder

964

Nybygning inklusiv kælder

1087

Bygningsdriftsareal (BDA)

1820

Økonomisk vurdering

Anlægspris

47,5 mio. kr.

Bygning (drift og vedligehold)/ 50 år

7,3 mio. kr.

Forsyning/50 år

8 mio. kr.

Renhold/50 år

12,3 mio. kr.

Sum/totaløkonomi/50 år

75,2 mio. kr.

Dette scenarie kan kun gennemføres efter ny lokalplanlægning, da der er tale om så væsentlige afvigelser i forhold til de krav, der er indeholdt i Byplanvedtægt H3, at det ikke må ske gennem dispensationer fra byplanvedtægten, jf. planlovens § 19, stk. 1 og 2. Det gælder etageantallet (mindre end 2½ etage) og bebyggelsesgraden (det samlede bebyggede areal vil overstige 656 m2). Der kan desuden være andre væsentlige forhold, f.eks. bygningens højde og afstand til naboskel.

Scenarie 3):

Scenariet tager udgangspunkt i at nedrive eksisterende bygninger og opføre en helt ny daginstitution. Det giver mulighed for bedst mulig udnyttelse af kvadratmeterne og sikrer optimal drift af bygningen ift. energi, vedligeholdelse, forsyning og renhold.

Alle eksisterende bygninger (A + B + mellembygning) nedrives, og ny bygning opføres som BR15 lavenergibyggeri.

Fordeling af brutto-m2 efter nybygning

Nybygning inklusiv kælder

1700

Bygningsdriftsareal (BDA)

1650

Økonomisk vurdering

Anlægspris

43,8 mio. kr.

Bygning (drift og vedligehold)/ 50 år

7,2 mio. kr.

Forsyning/50 år

5,3 mio. kr.

Renhold/50 år

10, 5 mio. kr.

Sum/totaløkonomi/50 år

66,8 mio. kr.

Dette scenarie kan kun gennemføres efter ny lokalplanlægning, da der er tale om så væsentlige afvigelser i forhold til de krav, der er indeholdt i Byplanvedtægt H3, at det ikke må ske gennem dispensationer fra byplanvedtægten, jf. planlovens § 19, stk. 1 og 2. Det gælder etageantallet (mindre end 2½ etage) og bebyggelsesgraden (det samlede bebyggede areal vil overstige 656 m2). Der kan desuden være andre væsentlige forhold, f.eks. bygningens højde og afstand til naboskel.

Kommuneplanens rammer er tilstrækkelige for at kunne vedtage en lokalplan, der har tilstrækkelig rummelighed for at realisere den nye bebyggelse i scenarie 3. Men Kommuneplanen indeholder desuden udpegningen af bygning B som bevaringsværdig, hvilket en lokalplan for en helt ny bebyggelse ikke vil kunne respektere.

Omfanget af ombygning og renovering ved scenarie 1) og 2)

Der kræves en gennemgribende renovering af bygning A og bygning B for at gøre bygningerne tidssvarende i etableringen af en ny daginstitution i forhold til indretning, funktionalitet, installationer og energikrav. Ændringer indebærer etablering af niveau frie adgange, supplerende flugtvejsudgange og udskiftning af installationer.

Adskillige af de eksisterende konstruktioner kan indgå i de ombyggede arealer. Dog er det flere steder nødvendigt at nedtage eksisterende bærende konstruktioner og bygge nye for at skabe større rumligheder, som er nødvendige i etableringen af en daginstitution.

Det er udfordrende at opfylde energikrav i bygning B, da der ikke kan efterisoleres udvendigt af hensyn til den bevaringsværdige facade i blank mur. Ligeledes er det i bygning B vanskeligt at etablere ventilations-anlæg på grund af lav loftshøjde og manglende plads over loft.

Tidsplan

Afhængig af det valgte scenarie kan ejendommen benyttes til daginstitution 2-3 år efter projektets igangsættelse.  Især ændringer af lokalplaner og beslutninger om nedrivning af bevaringsværdigt byggeri vil påvirke tidsrammen.

Retsgrundlag

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt H3. Der må opføres offentlige og halvoffentlige bygninger, foruden boligbebyggelse på ejendommen. Bebyggelsen skal i begge tilfælde være i 2 etager med udnyttet tagetage efter reglerne i byplanvedtægtens § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. juni 2015, punkt 13, at adressen Bytoften 29 anvendes til daginstitution. Det blev desuden godkendt en tillægsbevilling på 150.000 kr. til afsøgning af det mest totaløkonomiske og bæredygtige scenarie ved anvendelsen af bygningen til daginstitution.

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. november 2015, punkt 19, anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projektering af projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften 29.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb for samlet 40 mio. kr. til projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften 29:

Projekt

2016

2017

2018

I alt

5783

1,0

9,0

30,0

40,0

Kultur, Miljø og Vækst foreslår 3 scenarier for etablering af nyt børnehus på Bytoften 29 med følgende periodisering i mio. kr.:

Scenarie

2016

2017

2018

I alt

1

1,0

10,0

33,8

44,8

2

1,0

10,0

36,5

47,5

3

1,0

10,0

32,8

43,8

De 3 scenarier medfører således en merudgift, i forhold til den afsatte anlægssum i investeringsoversigten, med følgende periodisering i mio. kr.:

Scenarie

2016

2017

2018

Merudgift
i alt

1

0

1,0

3,8

4,8

2

0

1,0

6,5

7,5

3

0

1,0

2,8

3,8

Merudgiften ved det valgte scenarie foreslås indarbejdet i investeringsoversigten i 2017 og 2018 og vil således indgå i prioriteringen af anlægsprojekter på investeringsoversigten i forbindelse med budgetbehandlingen 2017-2020.

Miljømæssige konsekvenser

Ved etablering af Børnehus er der skærpede krav til oprensning af jord ved en eventuel forurening.

Bilag

 1. Projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften 29 – tre scenarier for etablering af børnehus - Forundesøgelse (pdf)
 2. Notat af Poul Sverrild dateret 09.03.16 om Den Gamle Skolebygning (pdf)
 3. Notat af 19.05.2016 Dagtilbudskapacitet og behov i distrikt Nord/Midt (pdf)
 4. Henvendelse fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab (pdf)

14. Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje - 2016

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje for 2016.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 21-04-2016 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at timepriser for 2016 for praktisk hjælp og personlig pleje godkendes
 2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte timepriser for 2016 for praktisk hjælp og personlig pleje.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2016

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Når en borger er visiteret til hjemmehjælp, kan borgeren vælge om hjælpen skal gives af den kommunale hjemmehjælp eller af et privat hjemmehjælpsfirma, som kommunen har godkendt til at levere hjemmehjælpsydelserne.

Både den kommunale og den private leverandør modtager betaling for de ydelser, der faktisk leveres til borgeren.

I reglerne om frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet stilles der krav om, at kommunen skal beregne priser for sine hjemmehjælps-ydelser mindst én gang om året, når kommunen benytter den såkaldte godkendelsesmodel. Reglerne stiller også krav om, at der foretages en efterkalkulation af timepriserne for året før, for herved at fastslå, om der er sket ændringer i forudsætningerne for prisberegningen.

Forvaltningen har med udgangspunkt i regnskab 2015 og de leverede timer i 2015 vurderet området og beregnet priser for afregning af kommunens hjemmehjælpsydelser for 2016. De nye beregnede priser fremgår af nedenstående tabeller.

Timepriser, private leverandører for 2016 (kr.)

Personlig pleje, dag

336

Personlig pleje, ubekvemme tider

469

Praktisk hjælp

336

Kommunen er i henhold til reglerne om frit leverandørvalg forpligtiget til at indregne alle udgifter (direkte og indirekte) i ovenstående prisberegning.

Timeprisen, som afregnes til de private leverandører indeholder - foruden udgifterne til den kommunale leverandør (hjemmeplejen) - også indirekte udgifter, bl.a. forsikringer, elever, biler samt andel af løn til bl.a. afdelingsleder, direktør og central løn- og økonomibistand. Den kommunale leverandør afholder alene udgifter til de direkte udgifter og skal derfor alene betales for disse og ikke også for de indirekte udgifter.

De indirekte udgifter udgør 20 kr. pr. time og den kommunale leverandør afregnes derfor dette beløb mindre pr. time. 

De ovenstående priser for 2016 er stort set identiske med de tilsvarende priser for 2015 – når der ses bort fra lønfremskrivning. Dette skyldes et udgiftsneutralt regnskabsresultat i hjemmeplejen.

Timepriser, private leverandører for 2015 (kr.):

Personlig pleje, dag

331

Personlig pleje, ubekvemme tider

462

Praktisk hjælp

331

I relation til området i øvrigt, skal det nævnes, at de private leverandører i 2015 leverede 32,5 pct. af de samlede hjemmehjælpstimer i kommunen. Til sammenligning leverede de private leverede ca. 30 pct. i 2014.

Retsgrundlag

Bestemmelserne om frit leverandørvalg (§§ 91-93 i Lov om Social Service) omfatter bl.a. ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp.

Økonomiske konsekvenser

De beregnede timepriser for 2016 holdes inden for den afsatte ramme til hjemmehjælp.

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar om Timepris for praktiskk hjælp og personlig pleje (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar om Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje - 2016 (pdf)

15. Kompentenceplan for Voksenområdet 2016

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til anbefaling af  revidering af kompetenceplan for Voksenrådgivningen over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Den hidtidige kompetenceplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2014.

Børn og Velfærd har forslag til ændring af den nuværende kompetencefordeling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende den reviderede kompetenceplan for Voksenrådgivningen, tidligere kaldet kompetenceplan for Pension, Handicap og Særlig Social Bistand.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte den reviderede kompetenceplan for Voksenrådgivningen, tidligere kaldet kompetenceplan for Pension, Handicap og Særlig Social Bistand.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kompetenceplanen beskriver beslutningskompetencen inden for de enkelte bestemmelser i det lovgrundlag Voksenrådgivningen arbejder efter. Formålet med Kompetenceplanen er at skabe klarhed over hvem, der kan træffe hvilke beslutninger i Voksenrådgivningen.

Kompetenceplanen er dækkende for de opgaver, der nu løses i Voksenrådgivningen, og som tidligere blev løst af SSB, Pension og Handicap.

Børn og Velfærd ønsker at give sagsbehandlerne i Voksenrådgivningen kompetence på områder, hvor de ikke tidligere har haft kompetence. Det drejer sig blandt andet om kompetence til at iværksætte visse foranstaltninger i interne tilbud. Formålet med at give sagsbehandlerne øget kompetence er at forenkle sagsbehandlingen for borgerne. Det betyder, at sagsbehandlingstiden bliver kortere, og at borgeren derved kan forvente et hurtigere svar på deres henvendelse i disse sager.

Voksenrådgivningens forslag til ændring af nuværende kompetencefordeling:

 • Flytning af kompetence fra Voksenrådgivningens visitationsudvalg til sagsbehandler og områdeleder vedrørende servicelovens § 85, som omhandler socialpædagogisk støtte. Således at kompetence op til 3½ times støtte i interne tilbud ligger hos sagsbehandler og støtte indtil 3½ time i eksterne tilbud ligger hos områdeleder. Støtte på over 3½ time ligger fortsat i Voksenrådgivningens visitationsudvalg.
 • Flytning af kompetence fra områdeleder til sagsbehandler vedrørende servicelovens § 97, som omhandler ledsageordning.
 • Præcisering af bevillingskompetencen vedrørende servicelovens § 100, som omhandler ydelse af merudgifter.
 • Flytning af kompetencen fra områdeleder til sagsbehandler vedrørende pensionslovens § 36 om frivillig administration.
 • Flytning af kompetencen fra områdeleder til sagsbehandler vedrørende aktivlovens § 27 a om supplerende pension til førtidspensionister.
 • Følgende områder i pensionsloven er flyttet til Udbetaling Danmark:
  - Kompetencen til tildeling af folkepension
  - Beregning og udbetaling af tilkendt pension
  - Udbetaling af pension under frihedsberøvelse

Herudover er der tilføjet kompetence på 3 nye områder. Det drejer sig om § 91 til § 94 i aktivloven, som omhandler tilbagebetaling af hjælp. Kompetence til beslutning herom ligger hos områdeleder. Desuden drejer det sig om § 12a og § 12b i serviceloven om rådgivning til personer i æresrelaterede konflikter og om rådgivning til personer, som er i risiko for at blive radikaliserede, eller som ønsker at forlade et ekstremistisk miljø. Ansvaret for denne rådgivning ligger på sagsbehandlerplan.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er beskrevet i kompetenceplanen under de enkelte punkter, som kompetenceplanen dækker.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Kompetenceplan for Voksenrådgivningen (pdf)

16. Landzonetilladelse og tillæg til anlægsbevilling til etablering af regnbed ved Quark

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om der skal gives landzonetilladelse og tillæg til anlægsbevilling til dækning af merforbrug under projekt 3425 Genplacering af Quarkcentret samt etablering af lovpligtig regnbed ved fårehuset nord for Quarkcentret.

Og der indstilles  til, at pludseligt ekstraordinært opståede anlægsbehovforsøges finansieret ved mindreforbrug på anlægsprojekter/anlægspuljer.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der gives den ansøgte landzonetilladelse

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 273.100 kr. til projekt 3425 Genplacering af Quarkcentret, finansieret af kassebeholdningen, til dækning af regnbed, fåregrinder og opstået merforbrug
 2. at pludseligt ekstraordinært opståede anlægsbehov forsøges finansieret ved mindreforbrug på anlægsprojekter/anlægspuljer

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Ad 1.

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe V, F, Ø og Kashif Ahmad (UP).

Undlader: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 273.100 kr. til projekt 3425 Genplacering af Quarkcentret, finansieret af kassebeholdningen, til dækning af regnbed, fåregrinder og opstået merforbrug.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe V, F, Ø og Kashif Ahmad (UP).

Undlader: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at pludseligt ekstraordinært opståede anlægsbehov forsøges finansieret ved mindreforbrug på anlægsprojekter/anlægspuljer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Ad 2. og 3.

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Undlader: Gruppe C.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. – 3.

For: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af det nye Quark-center blev der også truffet beslutning om at opføre et 200 m2 fårehus med beplantning (sedum) på taget uden afledning af overskydende vand fra taget.

Det har imidlertid vist sig, at sedumbeplantningen på taget ved store regnmængder ikke kan optage regnvandet, hvorfor det løber af taget og samler sig foran fårehuset. Grundvandet står højt og jordbunden er af en sådan beskaffenhed, at vandet ikke tilstrækkeligt hurtigt kan sive ned i jorden.

For at sikre, at regnvand bortledes på egen grund og for at undgå, at der står vand rundt om fårehuset i de regnfulde perioder, er der derfor fremsendt et projekt om etablering af et 135 m2 stort regnbed, hvor regnvandet ledes til. I regnbedet plantes nogle grupper af rødel, således at regnbedet med tiden vil få karakter af en ellesump.

Da etableringen af regnbedet kræver, at der skal foretages afgravning i en dybde af 0,7 m, har forvaltningen vurderet, at det kræver en landzonetilladelse.

Ejendomsafdelingen har derfor fremsendt en ansøgning om landzonetilladelse med en projektbeskrivelse (bilag 1) som har været sendt i høring blandt naboer samt relevante interesseorganisationer. Ved høringsfristens udløb den 22. februar 2016 var der kun modtaget et høringssvar – fra Zentropa – der er nærmeste nabo, og som har tilkendegivet, at de ikke har nogen bemærkninger til projektet.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at etableringen af regnbedet ikke ændrer væsentligt på områdets karakter og at projektet endvidere vil kunne tilføre arealet en større naturværdi, idet regnbedet vil øge den biologiske mangfoldighed.

På den baggrund kan forvaltningen anbefale, at der gives en landzonetilladelse.

Projekt 3425 har et merforbrug på 72.500 kr., hvortil kommer det lovpligtige regnbed og et tillægsønske fra brugere på fåregrinder til læmning, således, at det samlede merforbrug udgør 273.100 kr.

Poster

Kroner

Projekt 3425 Budget

8.764.500

Projekt 3425 Forbrug

8.837.000

Grinder til fårefolde

34.600

Nuværende merforbrug

107.100

Lovpligtig Regnbed

166.000

Merforbrug i alt

273.100

Kultur, Miljø og Vækst foreslår , at det samlede merforbrug finansieres af kassebeholdningen.

KMV har ved en tidligere sagsforelæggelse anbefalet, at mindreforbrug i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber kunne finansiere pludseligt opståede anlægsudgifter. Fordelen ved denne metode er, at der dels kan anvises finansiering, dels overskrides den samlede anlægsramme ikke. På den baggrund vil KMV derfor indstille, at pludseligt opståede anlægsbehov forsøges finansieret ved mindreforbrug på andre anlægsprojekter.  

Retsgrundlag

Planlovens § 35.

Politiske beslutninger og aftaler

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde d. 25. februar 2014 besluttet, at der i stedet for et fårehus opføres et fåre - og formidlingshus i tilknytning til Quark Centret. Udgiften hertil udgjorde i alt 1.100.000 kr. Dertil blev det besluttet, at der til projekt nr. 3425, Genetablering af Quark Centret, til et fåre- og formidlingshus blev afsat rådighedsbeløb i 2014, og at der blev givet tilsvarende tillæg til anlægsbevilling på 780.000 kr. til medfinansiering af fåre- og formidlingshus, således at den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb herefter udgjorde i alt 7.880.000 kr. Ligeledes blev det besluttet, at der til projekt nr. 3425, Genetablering af Quarkcentret, til fåre - og formidlingshus blev afsat rådighedsbeløb i 2014, og at der blev givet anlægsbevilling til indtægter på 670.000 kr. Restfinansiering på 110.000 kr. blev finansieret af kassebeholdningen, idet ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af ny jernbane tilgik kassen.

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde d. 30. september 2014 besluttet, at der til projekt nr. 3425 – Genplacering af Quarkcentret, blev givet tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 567.000 kr. Ligeledes blev det besluttet, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt nr. 5712 Børneinstitutionen Krebsen og Søstjerne, fugt i gulve blev reduceret med 567.000 kr. til finansiering af projekt nr. 3425 – Genplacering af Quarkcentret.

Økonomiske konsekvenser

Kultur, Miljø og Vækst ansøger om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 273.100 kr. til projekt 3425 Genplacering af Quarkcentret, som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Etablering af regnbed og fåregrinder koster i alt 200.600 kr.

Projekt 3425 Genplacering af Quarkcentret har p.t. et merforbrug på 107.100 kr.

Det samlede merforbrug under projektet inkl. regnbed og fåregrinder vil derfor udgøre 273.100 kr.

Den samlede anlægsbevilling for projekt 3425 er herefter:

Udgiftsbevilling

Indtægtsbevilling

I alt

Nuværende bevilling

8.764.500

-670.000

8.094.500

Projekt-udvidelse

273.000

0

273.000

Ny samlet bevilling

9.037.500

-670.000

8.367.500

Bilag

 1. Landzonetilladelse fra Plan- og Miljøafdelingen (pdf)

17. Manglende ressourcer til rotteområdet

Beslutningstema

Rottebudgettet er finansieret via en takst på 0,073 promille af ejendomsvurderingen. Som følge af ny lovgivning, hvor der blandt andet skal anvendes en mildere gift og sikre tilstedeværelse ved tilsynsbesøg, skal der bruges flere ressourcer til rottebekæmpelses- og forebyggelse. For at opfylde lovgivningen bør promillesatsen ændres til 0,099 fra budget 2017 og frem. Det vil være en forøgelse for den enkelte grundejer på 26 kr. pr. 1 mio. kr. i ejendomsvurdering.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til funktion 005593.1, skadedyrsbekæmpelse gives tillægsbevilling i 2016 til merudgifter på 513.890 kr. Tillægsbevillingen finansieres via kassebeholdningen, idet taksten foreslås øget fra år 2017-2020 jf. indstilling 2.
 2. at takstforslaget for budgetår 2017 og frem hæves til en promillesats på 0,099 i stedet for den nuværende på 0,073 til rotteområdet.  
 3. at der til funktion 005593.1, skadedyrsbekæmpelse som teknisk korrektion indregnes merudgifter i  år 2017 på 980.081 kr., år 2018 på 1.000.081 og fra år 2019 på 1.040.081 kr. årligt, samt der som teknisk korrektion medtages merindtægter på 1.091.379 kr. årligt
 4. at tage vedlagte status rotter, april 2016, manglende ressourcer til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Grupperne A, O og V stillede ændringsforslag om, at indstillingerne fra forvaltningen følges.

Ændringsforslaget vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte:

 1. at der til funktion 005593.1, skadedyrsbekæmpelse gives tillægsbevilling i 2016 til merudgifter på 513.890 kr. Tillægsbevillingen finansieres via kassebeholdningen, idet taksten foreslås øget fra år 2017-2020 jf. indstilling 2.
 2. at takstforslaget for budgetår 2017 og frem hæves til en promillesats på 0,099 i stedet for den nuværende på 0,073 til rotteområdet.
 3. at der til funktion 005593.1, skadedyrsbekæmpelse som teknisk korrektion indregnes merudgifter i år 2017 på 980.081 kr., år 2018 på 1.000.081 og fra år 2019 på 1.040.081 kr. årligt, samt der som teknisk korrektion medtages merindtægter på 1.091.379 kr. årligt
 4. at tage vedlagte status om rotter, april 2016, manglende ressourcer til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Ad 1. – 3.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at forvaltningens indstillinger godkendes.

For: Gruppe C , F og Ø.

Imod: Gruppe A, O og V.

Ændringsforslaget bortfaldet.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Gruppe A, O og V stiller ændringsforslag om at indstilling 1, 2 og 3 udsættes til budgetbehandlingen for 2017.

For: Gruppe A, O og V.

Imod: Gruppe C.

Liste H afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Forslaget anbefales godkendt.

Ad 1. – 3.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, O og V.

Liste H afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Ikke godkendt.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Hvidovre kommune er antallet af rotteanmeldelser et stigende problem. Tendensen ses at være den samme på landsplan. I gennemsnit er der i Hvidovre Kommune mellem 1400 – 1800 rotteanmeldelser om året.

Naturstyrelsen har fastsat nye krav til bekæmpelse. Blandt andet skal kommunerne anvende den mildeste gift som muligt. Ved brug af mildere gift skal giftstationerne ved borgeren, virksomheden, institutionen tilses oftere. Det betyder, at i forhold til brug af kraftigere gifte, skal der udføres flere tilsyn pr. rottesag.

Det kræver i gennemsnit 6 besøg pr sag inden en ejendom kan erklæres fri for rotter. Det betyder, at der årligt skal udføres omkring 9.600 besøg. De nuværende ressourcer kan årligt i snit udføre ca. 5.698 besøg.

Samtidigt har Naturstyrelsen indført, at borgeren eller dennes substitut skal være tilstede ved ilægning af giften. Det kræver mere koordinering end tidligere, hvor rottebekæmperen blot kunne gå ind på ejendommen og påfylde giften. Hvidovre Kommune følger Naturstyrelsens krav, men på grund af de mange rotteanmeldelser, kan rottebekæmperne ikke nå de mange tilsynsbesøg og lovgivningen kan ikke opfyldes.

I forhold til det administrative område er der i det nuværende budget afsat 16 timer. Men det viser sig kun at dække de nødvendige tiltag i forbindelse med borgerhenvendelser, påbud, lovpligtige indberetninger til Naturstyrelsen m.v.

I forbindelse med den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er kommunen også forpligtet til at sikre en bedre forebyggelse af rotter. Dette kan ske ved bedre information til borgerne, dialogmøder med boligselskaber, Banedanmark/DSB, HOFOR, forbedre anvendelse af programmer etc. Derfor mangler der også ressourcer til det administrative område.

Vej- og Parkafdelingen har udarbejdet vedlagte notat, status rotter, april 2016-manglende ressourcer, som beskriver ovenstående forhold nærmere.

Konklusionen er, at skal Hvidovre kommune opfylde lovgivningen og udføre en effektiv bekæmpelse, skal der yderligere ressourcer til rotteområdet.

Vej- og Parkafdelingen evaluerer jævnligt budgettet og ca. en gang hver 2. år fremlægges en sag til politikerne, om hvad status er på rotteområdet.

Vej- og Parkafdelingen foreslår, at hæve promillesatsen til 0,099 fra 2017 og frem i stedet for den nuværende på 0,073.

Retsgrundlag

Kommunen er forpligtiget til at udføre en effektiv rottebekæmpelse jf. BEK 1904, bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Miljøministeriet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014 at hæve promillesatsen fra 0,050 til 0,073.

Økonomiske konsekvenser

Området skadedyrsbekæmpelse er i princippet brugerfinansieret, idet udgifter og indtægter skal balancere over år. Indtægterne opkræves hos borgere og virksomheder ved den i budgettet årlige takstfastsættelse af promillen af ejendomsvurderingen.

Taksten for 2016 er fastsat til 0,073 promille svarende til et indtægtsprovenu på 3,3 mio. kr.

I budgettet for 2016 er der til udgifter til rottebekæmpelse inkl. Administrationsbidrag afsat 3.101.621 kr. og til indtægter 3.260.472 kr.

Til ansættelse af en ekstra rottebekæmper samt administrativ ressource søges tillægsbevilling i 2016 på 513.890 kr. og herefter årligt ca. 1 mio. kr.  Tillægsbevillingen i 2016 finansieres ved udlæg fra kassebeholdningen. Merudgifterne fra år 2017 medtages som teknisk korrektion ved budgetbehandlingen for 2017-2020.

Underskuddet på ordningen forventes ultimo 2016 at udgøre  ca 1,6 mio. kr.

For igen at skabe balance i mellemværendet med kommunens kassebeholdning, forslås det at der i forbindelse med budgetforslag år 2017- 2020 sker en forøgelse af promillesatsen fra den nuværende 0,073 til den foreslåede 0,099 i 2017. Det vil betyde, at der pr. 1 mio. kr. i ejendomsvurdering skal opkræves 26 kr. mere ved grundejeren årligt. Merindtægterne medtages som teknisk korrektion ved budgetbehandlingen for 2017-2020.

Mellemværendet vil – med et korr. Budget for 2016 og med et budgetforslag for perioden 2017-2020 – udvikle sig således:

Opgjort i 1.000 kr.

Budget

2016

Budgetfor-

slag 2017

Overslag

2018

Overslag

2019

Overslag

2020

Primosaldo

Udgifter

Indtægter

1.242

3.616

-3.263

1.595

4.152

-4.424

1.323

4.172

-4.424

1.071

4.212

-4.424

859

4.212

-4.424

Ultimosaldo

1.595

1.323

1.071

859

647

Saldoen er udtryk for, at ordningen skylder kommunen penge.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Rotter kan sprede sygdomme, derfor skal de bekæmpes. Ved den foreslåede promillesats, vil kommunen sikre en effektiv bekæmpelse af rotter, og holde antallet af rotter nede, så byens borgere og virksomheder kan føle sig trygge.

Bilag

 1. Status rotter, april 2016 - manglende ressourcer (pdf)

18. Projekt nr. 5784, botilbuddet Gl. Køge Landevej 282, renovering, anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Beslutningstema

I 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til renovering af bygningen på Gl. Køge Landevej (projekt nr. 5784). Udvalget skal godkende anlægsbevilling svarende til rådighedsbeløbet.

Indstilling

Børn og Velfærd og Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsbevilling på projekt nr. 5784 svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 0,8 mio. kr.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Det bemærkes, at Social- og Sundhedsudvalget den 5. april 2016 godkendte at ændre målgruppen for et kommende tilbud på Gl. Køge Landevej til socialt udsatte boligløse, der opholder sig på herberg.  Dette er ved en fejl ikke medtaget i sagsfremstillingen til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsbevilling på projekt nr. 5784 svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 0,8 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Social- og Sundhedsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Bofællesskabet på Gl. Køge Landevej lukkede i 2015. Bygningen skal omdannes til et midlertidigt botilbud til unge, der har behov for støtte og et lille trygt bomiljø for at lære at mestre de krav, som voksenlivet stiller.

Projektet omhandler den indvendige renovering af bygningen, så de nye beboere kan flytte ind.

Ejendomsafdelingen har vurderet de samlede udgifter til almindelig vedligeholdelse til 0,8 mio. kr. Istandsættelsen vil dække følgende aktiviteter:

-Udskiftning af vinduer

-Forbedring af opvarmning

-Gennemgang af EL-installationer

-Indvendig maleristandsættelse

-Nyetablering af bruserum

-Istandsættelse af toiletter og baderum

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i budget 2016 er der til projekt nr. 5784, botilbuddet Gl. Køge Landevej, renovering, afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr., hvortil der søges anlægsbevilling.


19. Udbedring af ulovlige elinstallationer på Langhøjskolen

Beslutningstema

Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr.til udbedring af ulovlige elinstallationer på Langhøjskolen, der er konstateret i forbindelse med projekt 3439 Langhøjskolen, renovering.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til nyt projekt Langhøjskolen, udbedring af ulovlige el-installationer, finansieret af kassebeholdningen

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til nyt projekt Langhøjskolen, udbedring af ulovlige el-installationer, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Ejendomsafdelingen beskriver her baggrunden for konstateringen af ulovlige elinstallationer på Langhøjskolen.

Det blev på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. maj 2014 besluttet, at sammenlægge anlægsprojekterne ”Langhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre – PCB renovering”,

”Langhøjskolen, renovering af tag og facader” og ”Langhøjskolen, opretning af fugt i kælder” til et samlet nyt projekt under betegnelsen ”projekt 3439 Langhøjskolen, renovering”.

I den forbindelse blev den afsatte økonomi for de oprindelige projekter samlet i projekt 3439.

Sammenlægningen af projekterne skete for at spare penge til eksempelvis byggeplads og for at udsætte brugerne for mindst mulig gene.

Da der blev tilknyttet rådgiver på sagen, udførte denne herefter supplerende undersøgelser, som viste, at det ville være nødvendigt at etablere mekanisk ventilation for at efterleve gældende myndighedskrav. Kravet om mekanisk ventilation medførte, at der blev lavet en prioritering af skolens bygninger, da den afsatte økonomi ikke var tilstrækkelig til at omfatte alle skolens bygninger.

I forbindelse med godkendelse af licitationsresultatet blev der på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. august 2015 afsat en merbevilling til udførelse af samtlige prioriteter.

Der er efterfølgende under opsætningen af ventilationsanlæg konstateret ulovlige elinstallationer i de områder, hvor de eksisterende loftsplader er fjernet i forbindelse med monteringen. De ulovlige elinstallationer i de områder er blevet udbedret, og finansieringen hertil er sket gennem posten ’uforudsete udgifter’ i projekt 3439.

Nyopdagede ulovlige elinstallationer

I forbindelse med udbedringen af de elinstallationer, som blev konstateret under opsætning af ventilationsanlæg i projekt 3439, har Rambøll den 10. december 2015 foretaget en stikprøve af elinstallationer på de dele af Langhøjskolen, der ikke hører ind under projekt 3439, og det forventes, at ca. 10 % er i ulovlig stand.

Vurderingen er foretaget på baggrund af et meget lille udsnit af skolens lofter, og derfor foretages en opdatering af overslaget, når der er foretaget en gennemgang og registrering af elinstallationerne.

Der er udelukkende afsat økonomi i projekt 3439 til de bygningsarbejder, der er en del af projektet, samt de uforudsete bygningsarbejder, der er direkte forbundet med udførslen. Derfor er det ikke muligt at renovere samtlige af skolens ulovlige el-installationer inden for den afsatte økonomi i projekt 3439.

Ejendomsafdelingen anbefaler derfor, at udbedring af ulovlige el-installationer ikke udføres som en del af projekt 3439 - Langhøjskolen, renovering, men vedtages som et selvstændigt projekt. Som selvstændigt projekt vil udbedringen af øvrige ulovlige elinstallationer ikke påvirke tidsplanen for projekt 3439.

Omfang af ulovlige elinstallationer

Det er forventeligt, at ca. 10 % af skolens elinstallationer ikke er i lovlig stand.

Det forventes, at en ny elinstallation koster ca. kr. 1.100,- pr. m2. Langhøjskolen har et areal på ca. 12.400 m2.

Estimat for udbedring af ulovlige elinstallationer

Udbedring af ulovlige elinstallationer

kr. 1.370.000

Registrering af nuværende installation

kr. 130.000

Prisindhentning, tilsyn og opfølgning

kr. 170.000

I alt

kr. 1.670.000

Uforudsete udgifter ca. 20%

kr. 320.000

I alt

kr. 1.990.000

Generel status på projekt 3439, Langhøjskolen, renovering

Projekt 3439 er i udførelsesfasen og følger tidsplanen med en forventet afslutning i begyndelsen af 2017. Projektet holdes inden for den afsatte økonomi. Skolens brugere genhuses i skolens egne lokaler, hvilket har medført forventelige udfordringer med hensyn til lokaleplanlægning og flyttelogistik.

Retsgrundlag

Elsikkerhedslovens §9.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsens har på møder

 • 27. maj 2014, punkt 22
 • 25. august 2015, punkt 20
 • 24. november 2015, punkt 18

samlet givet anlægsbevilling på 49.110.940 kr. til projekt 3439 Langhøjskolen, renovering.

Økonomiske konsekvenser

Kultur, Miljø og Vækst ansøger om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til nyt projekt Langhøjskolen, udbedring af ulovlige el-installationer, finansieret af kassebeholdningen.


20. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til salg af Parallelvejgrundene.

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte til karaktererne i skolen. Der ønskes en opgørelse over antallet af 9. klasseelever, der ikke går op til den afsluttende eksamen.


21. Resultat af forhandling med indkøbsleverandørerne

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2016

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.


22. Licitation vedrørende projekt 0247 - Hvidovre Stadion, renovering og opgradering af atletikbane, optimering af fodboldbane og renovering af tag på det gamle klubhus

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-05-2016

Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23-05-2016

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Model A anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Det anbefales, at der gives tillægsbevilling på 50.000 kr. til den afledte drift i 2016 og 100.000 kr. i overslagsårene 2017-2020.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-05-2016

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2 Model A anbefales godkendt.

Ad. 3 Anbefales godkendt.

Ad. 4 Det anbefales, at der gives tillægsbevilling på 50.000 kr. til den afledte drift i 2016 og 100.000 kr. i overslagsårene 2017-2020


23. 3. Instansbevilling - Hvidovre Kommune mod Guldborgssund Kommune

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31-05-2016

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-05-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.