Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 29. marts 2016
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mette Dencker (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Punkt 20 rykkes op til efter punkt 9.

Punkt 24 udgår.

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Ingen meddelelser.


3. Etablering af midlertidige boliger til flygtninge

Beslutningstema

Renovering af længe på Stevnsbogård med det formål at etablere midlertidige flygtningeboliger. Forslag til midlertidig flytning af flygtninge fra vandrehjemmet ”Belægningen” i Avedørelejren til Bytoften 29, den tidligere politistation, indtil Stevnsbogård er indflytningsklar.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at godkende renovering af længe på Stevnsbogård med det formål at etablere midlertidige flygtningeboliger

2.at godkende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. til renovering af længe på Stevnsbogård, finansieret af kassebeholdningen

3.såfremt punkt 1 og punkt 2 godkendes, at beslutte om der skal ske en midlertidig flytning af flygtninge fra vandrehjemmet ”Belægningen” i Avedøre lejren til Bytoften 29, indtil længe på Stevnsbogård er klar til beboelse

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Liste H stiller ændringsforslag. At sagen trækkes med henblik på fornyet behandling i Økonomiudvalget. Herfor stemte alle.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1. – 2.

For: Gruppe A, F og Ø

Imod: Gruppe O, V og C

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Anbefales ikke godkendt.

a)Gruppe A foreslog, at der bruges op til 15 pladser på Belægningen til midlertidige flygtningeboliger.

Anbefales godkendt

b)Niels Ulsing(F) foreslog, at det undersøges om, der kan laves aftale med kollegierne, om der kan gøres brug af kollegieværelser og klubværelser på torvet.

For: Gruppe A, V, C, F og Ø

Imod: Gruppe O

Anbefales godkendt

c)Steen Ørskov (C) foreslog, at det undersøges om der kan etableres beboelsespavilloner på Byvej.

For: Gruppe A, V, C, F og Ø

Imod: Gruppe O

Anbefales godkendt

d)Gruppe A foreslog, at der undersøges alternative placeringer for beboelsespavilloner i kommunen.

For: Gruppe A, V, C, F og Ø

Imod: Gruppe O

Anbefales godkendt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

På mødet uddeltes mail fra Kultur, Miljø & Vækst med supplerende notat til ansøgning om etablering af opholdssted for flygtninge på Stevnsbogård.

Ad 1. – 2. 

For: Gruppe A og Liste H.

Imod: Gruppe V og C.

Gruppe O afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Gruppe V og C stiller ændringsforslag om, at der sker en midlertidig flytning af flygtninge fra vandrehjemmet ”Belægningen” i Avedørelejren til Bytoften 29.

For: Gruppe V, Liste H og Gruppe C.

Imod: Gruppe A og O.

Ikke godkendt.

Forvaltningens indstilling

Imod: Gruppe O, V og C.

Gruppe A og Liste H afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen

Ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 24. november 2015, punkt 28, at Ejendomsafdelingen skulle estimere udgiften til renovering og indretning af en længe på Stevnsbogård med henblik på midlertidig bolig til flygtninge.

Herunder følger Ejendomsafdelingens redegørelse for ombygningen af længen på Stevnsbogård samt udgifter hertil. Den specifikke længe kan identificeres i bilag. Der redegøres ligeledes for placering af flygtninge frem til ibrugtagning af Stevnsbogård.

Bebyggelse

Bygningen ligger på Stevnsbogårdvej 1, 2650 Hvidovre. Hele ejendommen består af 9 større og mindre bygninger, hvoraf flere er udlejet til hestepension. Flygtningeboligerne indrettes i en 1½ etages bygning på 480 m2, De øvrige bygninger på ejendommen inddrages ikke i projektet.

Planforhold

Stevnsbogård er i sin helhed omfattet af den rekreative grønne kile i Hvidovre, og er i Fingerplan 2013 derfor begrænset til en anvendelse som overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse. Området må ikke inddrages til byzone, og det skal friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål samt for yderligere etablering og udvidelse af store areal- og bygningskrævende anlæg til fritidsformål, herunder anlæg som har en lukket karakter i forhold til almen brug.

Ifølge lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1351 kapitel 2e Midlertidige opholdssteder til flygtninge af 23. november 2015, kan Erhvervsstyrelsen dispensere fra landsplandirektiver til etablering af midlertidige opholdssteder for flygtninge. Hvidovre Kommune har ansøgt om en sådan dispensation og afventer svar herpå.

Bygningens stand
Bygningen fremstår uisoleret med staldvinduer. Bygningen er i generel dårlig stand og kræver en renovering for at etablere beboelse. Der mangler tekniske installationer til vand, el, varme og ventilation i hele bygningen, og der skal isoleres. Bygningen skal renoveres i henhold til gældende krav til energiramme jf. bygnings- reglement BR 15.

Renovering

Ejendomsafdelingen foreslår at etablere to ’boliggrupper’ i bygningen – en på stueplan og en på første sal med værelser og fælles faciliteter. Der er estimeret plads til 12 voksne beboere i stueplan og 10 voksne beboere på 1. sal. Handicaptoilet og konsultationsværelse i stueetage deles af begge boliggrupper.  

Beskrivelse Stueplan - ca. 280 m²

Der indrettes fire værelser til to beboere pr. værelse samt to familie rum med plads til to voksne og to børn. De fælles faciliteter vil bestå af vindfang, garderobe, trappe til 1. sal, baderum, toiletter, handicaptoilet samt køkken, spiseplads og opholdsstue i et samlet rum. Hertil kommer konsultationsværelse (indrettet med skrivebord og lille mødebord til 4 personer) til brug af læge, socialforsorg, juridisk bistand m.v.

Beskrivelse 1. sal - ca. 200 m²

På grund af saddeltag er væggene på 1. sal skrå og har derfor mindre areal med oprejst ståhøjde. Der skal etableres nyt gulv og loft. Inddækninger og lysninger m.m. omkring ovenlys skal færdiggøres.

Der etableres 10 enkeltværelser. Fælles faciliteter vil bestå af garderobe, baderum og toiletter samt køkken, spiseplads og opholdsstue i ét.

1.sal har flugtvejstrappe i gavlen.

Kvadratmeter pr. beboer

Der etableres beboelse til i alt 22 voksne og fire børn på 480 m², hvilket svarer til ca. 20 m² brutto til hver beboer. Til sammenligning kan nævnes, at voksendøgninstitutioner typisk har ca. 40 m² brutto pr. beboer.

Estimerede udgifter til renovering af Stevnsbogård
Den samlede estimerede udgift til renovering af Stevnsbogård er 6,3 mio. kr. og forudsætter

·at der tages forbehold for forurening og miljøskadelige byggematerialer

·at der dispenseres fra hanebjælkers højde på 1. sal eller at disse ikke skal flyttes af hensyn til flugtvej

·at der er plads til det anslåede antal beboere efter rådgivers disponering

·at myndighedskrav kan indeholdes i budget

·at der dispenseres for anvendelse (bolig/erhverv)


Der er i beregningerne taget udgangspunkt i en m2 pris på 10.000 kr. pga. bygningens generelle dårlige stand.

Håndværkeromkostninger

Istandsættelse til beboelse – entreprise

4,6 mio. kr.

Uforudsete omkostninger - 15 %*

0,7 mio. kr.

Håndværkeromkostninger I alt

5,3 mio. kr.

Byggeplads – 7 %*

0,3 mio. kr.

Vinterforanstaltninger 2 %*

0,1 mio. kr.

Rådgiverhonorar 13 %*

0,6 mio. kr.

Samlet estimeret udgift

6,3 mio. kr.

*procentdel af entrepriseomkostninger

Tidsplan

Der vil gå ca. 10 måneder fra projektet igangsættes til der kan flytte beboere ind. Tidsplanen forudsætter politisk godkendelse og dispensationer fra landsplandirektiver og dispensation for højde på 1. salen.

Placering af flygtninge i 2016
Det har vist sig vanskeligt at finde boliger til indplacering af flygtninge. Kommunen har afsat en ramme på 8 mio. kr. til køb af et begrænset antal boliger. Herudover vil der være udgifter til supplerende fremlejer med efterfølgende fraflytningsudgifter. Disse investeringer og udgifter kan undgås ved en placering af flygtninge på Stevnsbogård-længden.

Vandrehjemmet ”Belægningen” huser p.t. 10 flygtninge. Vandrehjemmet imødeser en ny sæson, hvor der er brug for alle sengepladser og bør derfor  ikke længere benyttes som midlertidig placering af flygtninge, - dels fordi kommunen kommer til at mangle en indtægt på Belægningen, - dels fordi Station Next ikke kan arrangere ophold for overnattende skoleklasser, hvis Belægningen fortsat benyttes til flygtningeboliger.

Indtil Stevnsbogårdlængden er færdigrenoveret  ultimo 2016/primo 2017 foreslår Kultur, Miljø og Vækst derfor, at flygtninge, der p.t. er indkvarteret på vandrehjemmet, overflyttes til Bytoften 29 for senere at overflyttes til længe på Stevnsbogård ultimo 2016/primo 2017.

Dette er muligt, fordi Bytoften 29 står tom frem til ultimo 2016 og først herefter omdannes til daginstitution. I 2016 vil der blive arbejdet med forundersøgelser og projektering af den ny daginstitution, og det egentlige byggeri, herunder en evt. nedrivning af nyere del,  vil skulle påbegyndes ultimo 2016/primo 2017.

Udgifter til midlertidig husning af flygtninge på Bytoften 29 begrænses til en tilpasning af  sanitære bade- og køkkenforhold inden for rammerne af den eksisterende indretning. Hertil kommer etablering af låse på døre.

Såfremt der opstår udfordringer omkring timing af de 2 byggeprojekter, så som evt. forsinkelser ved renovering af længe på Stevnsbogård eller behov for fremskyndelse af nedrivning og byggeri på Bytoften 29, foreslås flygtninge midlertidigt tilbageflyttet til vandrehjemmet ”Belægningen” i vinterhalvåret.

Retsgrundlag

Der skal søges dispensation fra landsplandirektivet fra Erhvervsstyrelsen

Der skal søges dispensation for loftshøjde på 1. salen.

Politiske beslutninger og aftaler

24. november 2015 blev der på Kommunalbestyrelsens møde under punkt 28, Midlertidig boligplacering af Flygtninge, drøftet en placering af flygtninge på Stevnsbogård. 

Økonomiske konsekvenser

Kultur, Miljø og Vækst ansøger om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen, til nyt anlægsprojekt til renovering af Stevnsbogård til brug for midlertidige flygtningeboliger.

Udgiften til midlertidig indretning af Bytoften 29 forventes at udgøre 50.000 kr., som afholdes af Bygningsvedligeholdelsespuljen.

Bilag

 1. Oversigt over ejendommen Stevnsbogård (pdf)
 2. Mail fra Kultur, Miljø & Vækst med supplerende notat til ansøgning om etablering af opholdssted for flygtningen på Stevnsbogård (pdf)
 3. Notat og tilbud på asylboliger fra Jytas A/S (pdf)

4. Den videre proces for Bymidten

Beslutningstema

Den 24. november 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der med afsæt i Bedømmelsesudvalgets anbefaling arbejdes videre med team Vandkunstens forslag som afsæt  for en helhedsplan for Hvidovre Bymidte. Der tages delvist afsæt i BCVA’s forslag med ti supplerende fokuspunkter, samt at der arbejdes videre med muligheden for at finde plads til en udsigtsplatform eller udkigstårn.

Projektet udarbejdes fortsat inden for de bærende kriterier om kulturliv og identitet, mulighed for en varieret brug af byrummene og social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om en procesplan for projektet, der omfatter notat om helhedsplanens disponering af funktioner, oplæg til en business case, samt oplæg til den videre borgerinddragelse i projektet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen,

 1. at der arbejdes videre med en procesplan, som fastsætter endelig vedtagelse af Helhedsplan for Hvidovre Bymidte ultimo 2016, jf. bilag 1,
 2. at drøfte og beslutte funktionsbeskrivelserne jf. bilag 2, hvor der er taget afsæt i Vandkunstens vinderforslag og de 11 fokuspunkter,
 3. at der med udgangspunkt i de vedtagne funktionsbeskrivelser og arealdisponeringer udarbejdes en indledende business case,
 4. at der fortsat arbejdes med borgerinddragelse i form af et Bymidteudvalg samt to borgermøder i perioden, hvor forslag til helhedsplanen er offentliggjort, som er beskrevet under Borgerinddragelse i afsnittet om den videre proces.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Ad 1. – 3. Økonomiudvalgets indstilling Godkendt

Ad. 4 Økonomiudvalgets indstilling

For: Gruppe A, Liste H, Gruppe V, C, F, Ø og Kashif Ahmad.

Imod: Gruppe O.

Økonomiudvalgets indstillinger godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt

Ad 2.

Anbefales godkendt

Ad 3.

Anbefales godkendt

Ad 4.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at Bymidteudvalget udvides med en repræsentant fra Kunstrådet

For: Gruppe A, F, Ø

Gruppe O, V, og C afventer kommunalbestyrelsen

Ændringsforslaget vedtaget

Anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag

Sagsfremstilling

Parallelopdraget 2015

Processen med parallelopdraget med de to indbudte tegnestuer, Vandkunsten og BCVA blev afsluttet ved Kommunalbestyrelsens møde d. 24. november 2015. Undervejs var der en bred dialog mellem politikere, borgere og faglige rådgivere, bl.a. med flere workshops tidligt i forløbet. På Kommunalbestyrelsens møde d. 24. juni 2015 blev det besluttet, at arbejde videre med et scenarie, hvor Risbjerggård forandres over tid og kun dele af bygningen bevares.

Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. november 2015 lød på, at der skal arbejdes videre med 11 fokuspunkter. For at kunne arbejde videre med de 11 punkter, har forvaltningen efterfølgende lavet en overordnet gruppering.

Risbjerggårdgrunden:

 • Ramme for kultur- og foreningslivet
 • Orangeri
 • Teater Vestvolden

Nye pladser og forbindelser:

 • Cykelforbindelse på tværs af bymidten
 • Plads foran Rådhuset
 • Plads foran Hovedbiblioteket
 • Varierede forløb og zoner til ophold
 • Et udsigtssted til byens borgere

Nye boliger og butikker:

 • Tilgodese målgrupper med nye boliger – unge, familier og ældre
 • Boliger ved Claus Petersens Allé
 • Specialbutikker langs Hvidovrevej

Notatet med funktionsbeskrivelserne (bilag 2) beskriver inden for den overordnede gruppering, hvilke funktioner,  kommunale bygninger med offentlig/ privat service og øvrige pladser og arealer, som der kan arbejdes videre med i helhedsplanen.

Den videre proces i 2016

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. november 2015 har forvaltningen indledt en dialog med Vandkunsten om justering af helhedsplanen. I 2016 vil der blive arbejdet videre med en kvalificering af helhedsplanen. Grundlaget for parallelopdraget var ikke en færdig liste over ønskede funktioner i bymidten, da kommunen fra start ønskede en åben dialog om de muligheder området kunne rumme.

I det følgende beskrives de forhold, som skal klarlægges i arbejdet med bymidten. Det omfatter blandt andet, at der arbejdes videre med de forskellige funktioner, som bymidten kan indeholde, at der laves en business case, og at der fortsat er en væsentlig grad af borgerinvolvering. Resultatet af disse skal sammen med den fremlagte proces samles i den endelige helhedsplan, som forventes vedtaget efter sommeren 2016. Herefter vil planen kunne danne grundlag for blandt andet en ny lokalplan for området.

Gruppering af funktioner – Med beslutningen af 24. november 2015 fik forvaltningen mandat til at arbejde videre med helhedsplanen i sit fulde omfang med særligt fokus på de 11 punkter. Forvaltningen indstiller, at der igangsættes en proces, hvor der arbejdes videre med fokuspunkterne indenfor en gruppering, som ses af bilag 2, og hvor der arbejdes med de forskellige funktioners synergi indadtil og udadtil, ambitionsniveau i forhold til rummelighed, arkitektur og bæredygtighed.

Funktionsbeskrivelserne opdeles overordnet i anvendelsesmæssige delområder med kultur- og forening, offentlig- og privat service, detailhandel og boliger. Det vedlagte notat beskriver vinderforslagets overordnede forslag til rummeligheder(m2), beskrivelse af mulige funktioner og typer af rum i de enkelte områder. Beskrivelse af funktioner kan på sigt indgå som bidrag til lokalplaner, byggeprogrammer m.v. og være med til at understøtte en politisk dialog og prioritering af hvilke områder, man vil igangsætte først.

Business case - Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes en business case i dette forår, da den vurderes at være et relevant redskab for beslutninger i projektet. Formålet med business casen er at give et billede af størrelserne på den samlede økonomi, herunder en eventuel nettoudgift for kommunen. Således kan en business case indgå i en samlet beskrivelse af de rummelige, funktionelle og økonomiske rammer for udviklingen af bymidten.

Udarbejdelsen af en business case kræver flere konkrete fakta om bebyggelsens omfang, anvendelser af bygninger, pladser mv. end der i dag kan læses ud af resultatet af parallelopdraget. Vandkunstens videre arbejde med en kvalificering af helhedsplanens funktioner vil kunne danne grundlag for et overordnet forsigtigt bud på en økonomi for projektet.

Da der er tale om en overordnet synliggørelse af økonomiske nytteeffekter, omkostninger, risici m.v. vil en business case være behæftet med væsentlige usikkerheder, da den beregnes på tentative arealdisponeringer og funktionsbeskrivelser. Business casen skal korrespondere med areal- og funktionsbeskrivelserne og forventes udarbejdet sideløbende med forslaget til helhedsplanen forud for offentliggørelsen.

Åbenhed i processen – I den foreløbige proces har der været en høj grad af åbenhed blandt andet i form af briefing til tegnestuerne, bedømmelsesudvalg, borgerinput samt kommunikation via hvidovre.dk.

Sideløbende med helhedsplanen fastholdes arbejdet med midlertidige aktiviteter i bymidten. Det indgår dog ikke direkte i projektet, som det var tilfældet i 2015.

Borgerinddragelse

Forvaltningen indstiller at inddrage de borgere, som tidligere sad i bedømmelsesudvalget til fortsat at være med i arbejdet om bymidten i et nyt Bymidteudvalg, se mere bilag 4. Forvaltningen anbefaler, at det nye udvalg ændres fra Bedømmelsesudvalg til Bymidteudvalg, dels fordi parallelopdraget er afsluttet og derved også bedømmelsesrollen, dels fordi sammensætningen af medlemmerne i udvalget ikke længere involverer de to fagdommere. Bymidteudvalgets rolle vil være at bidrage til, at de oprindelige fokuspunkter, som bedømmelsesudvalget fremsatte i efteråret 2015 tages med i det videre arbejde. Ønsket er at fastholde den viden, erfaring og kontinuitet, som udvalget har bidraget med i processen.

Desuden indstiller forvaltningen, at der afholdes to borgermøder i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planen efter sommeren. Efter vedtagelse af helhedsplanen forventes det, at der arbejdes videre med en konkretisering af de forskellige delområder, eks. Risbjerggårdgrunden. Relevante bruger- og borgergrupper vil blive involveret særskilt i denne del af processen.

Retsgrundlag

Helhedsplanen er ikke en formel plantype, som er hjemlet i planloven.

Der  er derfor ikke tale om offentliggørelse, som kommunen er juridisk forpligtiget til, da planen ikke har status af en lokalplan eller et kommuneplantillæg. I projektet arbejdes der alene med en visualisering af visionerne for bymidten. Der vil derfor heller ikke være en lovpligtig høringsperiode eller form. Såfremt helhedsplanen som forventeligt efterfølges af bindende planer for området, eks. en lokalplan eller kommuneplantillæg vil det kræve høringer, jævnfør planlovens bestemmelser.

Forvaltningen vil dog anbefale, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af helhedsplanen både afsættes tid til en høringsperiode og til afholdelse af et borgermøde. I det tidligere forløb har der været en høj grad af borgerinvolvering og dialog, herunder det arbejde Bedømmelsesudvalget bidrog med til udvælgelsen af Vandkunstens forslag. På baggrund af dette er tidsplanen derfor gjort mere rummelig, således at disse forhold kan afklares i løbet af foråret inden helhedsplanen offentliggøres for borgerne med mulighed for kommentarer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 30.september 2014;

 • at godkende den beskrevne proces for udviklingen af Hvidovre Bymidte
 • at den overordnede tidsplan for processen godkendes
 • at der til Projekt nr. 0213, Bymidten til igangsætning af processen, gives en anlægsbevilling på alt 500.000 kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2014.

Økonomiudvalget besluttede d. 12. januar 2015 at tage program for parallelopdrag for Hvidovre Bymidte til efterretning.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. juni 2015 at arbejde videre med et scenarie, hvor Risbjerggård forandres over tid og kun dele af bygningen bevares.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. november 2015 at arbejde videre med Vandkunstens forslag til helhedsplanen med særlig vægt på 11 fokuspunkter.

Økonomiske konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Selve udarbejdelsen af helhedsplanen på visionsniveau og en business case har ikke miljømæssige konsekvenser. Det vil blive behandlet i den efterfølgende lokalplanproces i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bilag

 1. Procesplan (pdf)
 2. Notat med Funktionsbeskrivelser (pdf)
 3. Vandkunstens forslag fra Parallelopdraget 2015 (pdf)
 4. Sammensætning af Bymidteudvalg (pdf)
 5. Oplæg til Økonomiudvalgets møde den 14.03.2016 (pdf)

5. Behandling af indkomne høringssvar til og endelig vedtagelse af Kommuneplan 2014

Beslutningstema

I forbindelse med den offentlige fremlæggelse af forslag til Kommuneplan 2014 er der indkommet 29 høringssvar. Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til indholdet i disse høringssvar samt beslutte, om der på denne baggrund skal ske ændringer i kommuneplanen.

Det foreslås, at Økonomiudvalget drøfter de indkomne høringssvar på mødet i januar 2016, og derefter drøfter de foreslåede ændringer i kommuneplanen på mødet i februar, som forberedelse af sagens afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets møde, den 8. februar 2016, har de politiske grupper i Kommunalbestyrelsen haft mulighed for at fremsende supplerende ændringsforslag til forslaget til Kommuneplan 2014. Dette er sket med henblik på at skabe et samlet overblik over ændringsforslagene og for at give forvaltningen mulighed for at rådgive Kommunalbestyrelsen, hvis dette skulle være nødvendigt.

Der er indkommet supplerende ændringsforslag fra fem grupper: Konservative, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne.

Forvaltningen har samlet ændringsforslagene i notat af 7. marts 2016. Dette notat samt de fem henvendelser fra de politiske grupper er vedlagt som bilag til sagen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Ad 1. at Økonomiudvalgets indstilling godkendes

Ad 2.

Liste H stiller ændringsforslag:

I den indledende tekst i afsnit 3.2: 4. Afsnit.
Følgende sætninger bør udgå:

"Derfor udpeger kommuneplanen nogle afgrænsede fortætningsområder, ...Det er heri, at fortætningsområder....".

Afsnit fem bør udgå.

Under kommunalbestyrelsens målsætninger bør første, tredje og fjerde bullet fjernes.

Under afsnit 3.2.1 på side 33, bør tredje afsnit i den indledende tekst fjernes.
Desuden andet bullet under kommunalbestyrelsens målsætninger.

Ovenstående skal have afsmittende effekt på den følgende beskrivelse

Herfor stemte:

For: Gruppe O, Liste H og C

Imod: Gruppe A, V, F og Kashif Ahmad

Undlader: Gruppe Ø

Forslaget faldet

Gruppe O stiller ændringsforslag:

Jf. 4A, at der mellem Hvidovrevej og Hvidovre Station og Hvidovre Torv, udlægges som lokalcenter.

Herfor stemte:

For:  Gruppe A, O, Liste H, Gruppe V, C, F og Kashif Ahmad

Imod: Gruppe Ø

Forslaget vedtaget.

Gruppe A stiller ændringsforslag jf. 31A:
Det foreslås, at ejendommen på  Gl. Køge Landevej 362 , Hvidovre by, Strandmark, overføres fra rammeområde 3A3 til rammeområde 3C7 og dermed udlægges til centerformål. Dette vil sige, at ejendommens anvendelse forbliver uændret i forhold til kommuneplan 2009.

Herfor stemte:

For: Alle

Forslaget vedtaget

Økonomiudvalgets øvrige ændringsforslag jf. afstemningsliste godkendes:

For: Gruppe A, O, V, F, Ø og  Kashif Ahmad

Imod: Gruppe C

Undlader: Liste H

Forslaget vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1. og 2.

Anbefales godkendt i henhold til afstemningslisten.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Kommuneplan 2014 vedtages endeligt
 1. at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2014 foretages de 35 ændringer af planen, der fremgår af sagsfremstillingen og forvaltningens notat af 1. december 2015.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Udsat til behandling på Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2016. Frist for aflevering af ændringsforslag til forvaltningen blev fastsat til den 1. marts 2016.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2014 har været fremlagt i offentlig høring i perioden 1. september – 27. oktober 2015.

Der er i løbet af den offentlige høring indkommet 29 høringssvar fra myndigheder, organisationer, foreninger, borgere og virksomheder. Høringssvarene er samlet i ét dokument, der vedlægges som bilag 1.

Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog over de indkomne høringssvar til forslag til Kommuneplan 2014 i notat af 17. december 2015, der vedlægges som bilag 2. I denne hvidbog er der givet et kort resumé af indholdet i de enkelte indsigelser, og forvaltningen knytter sine bemærkninger til disse. Desuden indeholder hvidbogen forvaltningens forslag til ændringer i kommuneplanen.

En stor del af ændringsforslagene udspringer af høringssvaret fra Erhvervsstyrelsen på vegne af Staten (høringssvar 1). Det er en forudsætning for kommuneplanens endelige vedtagelse, at indholdet i dette høringssvar imødekommes af Kommunalbestyrelsen. Det skyldes, at en indarbejdning af de foreslåede ændringer i kommuneplanen på foranledning af Erhvervsstyrelsen er en forudsætning for, at Erhvervsstyrelsen ikke har gjort indsigelse mod kommuneplanforslaget. En indsigelse mod et planforslag fra en statslig myndighed har karakter af veto.

I forbindelse med den offentlige høring blev der afholdt et borgermøde om kommuneplanforslaget. Borgermødet fandt sted i Enghøjhuset i Avedøre, den 21. september 2015. Referat af borgermødet er vedlagt som bilag 3.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at Kommuneplan 2014 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen, og som i oversigtsform og med angivelse af nummeret på høringssvaret er gengivet herunder:

1.   Forvaltningens eget forslag:

      Afsnit i redegørelsen til afsnit 1.1 om bygningsændringer på konkrete daginstitutioner udtages (sidste afsnit)

2.   Høringssvar 21:

      Den indledende tekst til afsnit 1.3 (de to første tekstafsnit) om det gode familieliv ændres

3.   Høringssvar 21:           

      Målsætningen i afsnit 3.0 (1. målsætning) om letbaner ændres

4.   Høringssvar 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 22, 23:

      Afsnit i redegørelsen til afsnit 3.2.1 om det viste eksempel på bebyggelse af Cirkusgrunden ændres

5.   Høringssvar 1:

      Ny retningslinje i afsnit 3.3 om kontorbyggeri uden for de stationsnære kerneområder indsættes

6.   Høringssvar 1:

      Ny retningslinje i afsnit 3.3 om butikker til særligt pladskrævende varer indsættes

7.   Forvaltningens eget forslag:

      Afsnit i redegørelsen til afsnit 3.3.1 om Hvidovre Bymidte ændres

8.   Høringssvar 1:

      Ny retningslinje i afsnit 3.4 om kontorbyggeri uden for de stationsnære kerneområder indsættes

9.   Høringssvar 21:

      Målsætningen i afsnit 3.5 (2. målsætning) om nyt boligbyggeri ændres

10. Forvaltningens eget forslag:          

      Retningslinje 3.5.11 om lavenergibyggeri udtages

11. Høringssvar 1:

      Ny retningslinje i afsnit 3.7 om risikovirksomheder indsættes

12. Høringssvar 1:

      Retningslinje 3.7.2 om kontorbyggeri uden for de stationsnære kerneområder præciseres

13. Høringssvar 1:

      Retningslinje 3.7.5 om maksimal butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varer ændres

14. Høringssvar 1:

      Nyt afsnit i redegørelsen til afsnit 3.7 om risikovirksomheder indsættes

15. Høringssvar 1:

      Nyt afsnit i redegørelsen til kap. 4.0 om arealer til store husdyrbrug og fælles biogasanlæg indsættes

16. Høringssvar 1: 

      Ny retningslinje 4.1.3 om de grønne kiler i Fingerplan 2013 indsættes

17. Høringssvar 10:

      Nyt afsnit i redegørelsen til afsnit 4.7 om ikke-varige kolonihaver indsættes (som andet afsnit)

18. Forvaltningens eget forslag:

      Redegørelsen til afsnit 5.2 om affaldsplanen ændres (sidste to afsnit)

19. Høringssvar 1:

      Sidste afsnit i redegørelsen til afsnit 5.9 om eksisterende overordnede kabelanlæg ændres

20. Høringssvar 1:

      Retningslinje 5.10.2 om store vindmøller ændres

21. Høringssvar 1:

      Retningslinje 5.10.12 om placering af vindmøller i forhold til højspændingsanlæg og jordkabelanlæg ændres

22. Høringssvar 1:

      Sidste afsnit i redegørelsen til afsnit 5.10 om placering af vindmøller ændres

23. Høringssvar 11:

      Målsætningen i afsnit 5.12 om maksimal støjbelastning af boliger ændres

24. Høringssvar 11:

      Retningslinje 5.12.1 om støjgrænser i forhold til anvendelsestyper ændres

25. Høringssvar 11:

      Nyt afsnit i redegørelsen til afsnit 5.12 om grænseværdier for støj fra jernbane indsættes (som fjerde og femte afsnit)

26. Høringssvar 1:

      Kortbilag til afsnit 3.2 ændres ved at indtegne cirkelslag omkring stationerne

27. Høringssvar 1:

      Nyt kortbilag til afsnit 3.7 med indtegning af risikovirksomheder og buffer

28. Høringssvar 1:

      Nyt kortbilag til afsnit 4.1 med indtegning af den grønne struktur i forhold til grønne kiler jævnfør Fingerplan 2013

29. Høringssvar 1:

      Kortbilag til afsnit 4.2 og 4.3 ændres ved at indtegne de grønne kiler jævnfør Fingerplan 2013

30. Høringssvar 1:

      Kortbilag til afsnit 5.9 ændres ved at indtegne 132 kV transmissionsledninger

31. Høringssvar 28:

      Rammekortet ændres ved at overføre Vojensvej 29 og et mindre, indeliggende baneareal syd for denne ejendom fra rammeområde 1E7 til rammeområde 1B41.

Retsgrundlag

Efter udløbet af den offentlige høring af et planforslag kan Kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jævnfør planlovens § 27, stk. 1.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan der foretages ændring af det offentliggjorte planforslag, jævnfør § 27, stk. 2. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt er tale om et nyt planforslag, skal dette offentliggøres igen.

Et planforslag kan efter § 28, stk. 1, ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed har modsat sig dette skriftligt inden udløbet af høringsfristen. Forslaget kan i så fald først vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Miljøministeren (nu Erhvervs- og Vækstministeren) skal efter § 29, stk. 1, fremsætte indsigelse mod et forslag til kommuneplan, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser, med mindre forholdet er af underordnet betydning.

Politiske beslutninger og aftaler

Forslaget til Kommuneplan 2014 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen, den 24. juni 2015.

Gruppe C i Kommunalbestyrelsen ønskede i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2014 at følgende mindretalsudtalelse offentliggøres med planforslaget:

 • Pkt. 3.2 udgår: ”at antallet af parkeringspladser ved beboelse i stationsnære områder nedbringes”
 • Pkt. 3.2.1: udgår ”At der kan laves en ny bebyggelse i op til 8 etagers højde i området ved Avedøre Station/Cirkusgrunden, samt at parkeringsdækningen kan reduceres”
 • Pkt. 3.11: at det tilføjes at ”vejnettet udvikles med særlig vægt på hensyntagen til den kollektive trafik og cykel-/gangtrafik”
 • Pkt. 3.11.1 udgår ”vejforløb på Hvidovrevej” (s. 67)
 • At det i Pkt 2.7 – erhvervsområder – anføres, at arbejdet med at ændre anvendelsesmuligheder på Avedøre Holme skal ske med hensyntagen til eksisterende virksomheder.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-01-2016

Ad 1.

Borgmesteren stillede forslag om, at kommuneplanforslaget kaldes kommuneplan 2016.

Godkendt.

Sagen drøftes på ny på Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2016.

Ad 2.

Sagen drøftes på ny på Økonomiudvalgets møde den 8. februar 2016.

Bilag

 1. Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2014 (81 sider) (pdf)
 2. Hvidbog over indkomne høringssvar til forslag til Kommuneplan 2014, notat af 17. december 2015 (pdf)
 3. Referat af borgermøde om Kommuneplan 2014 (pdf)
 4. Kommuneplan 2014. Temaer - med forslag til ændringer indarbejdet, dateret den 18. december 2015 (136 sider) (pdf)
 5. Kommuneplan 2016 - Ændringsforslag fra Konservative (pdf)
 6. Ændringsforslag til Kommuneplan 2014 fra Venstre (pdf)
 7. Gruppe A indlæg (pdf)
 8. Enhedslistens forslag til ændringer i kommuneplanen_29-2-2016 (pdf)
 9. Forslag fra SF til kommuneplanen om naturgenopretning og letbanemetro til Hvidovre (pdf)
 10. Supplerende forslag til ændringer i kommuneplanen fra de politiske grupper_notat af 7-3-2016 (pdf)
 11. Afstemningsoversigt fra Økonomiudvalgets møde, den 14. marts 2016, om ændringer i Kommuneplan 2014 (pdf)
 12. Notat: Ændringer i kommuneplanens hovedstruktur ved den endelige vedtagelse af planen (pdf)
 13. Notat: Oplysning om jordbundsforholdene i Hvidovre. Notat til ændringsforslag fra Venstre. (pdf)

6. Projekt 0152 Etablering af Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen – Beslutning om projektets omfang og økonomi

Beslutningstema

Spring- og Motorikcenteret bliver fordyret, fordi bygningskonstruktionen skal styrkes for at hindre at der trænger vand ind fra undergrunden. Kultur, Miljø og Vækst redegør for projektets omfang og økonomi og foreslår to scenarier for at

a) gennemføre projektet med en udvidet anlægssum på 2,2 mio. kr. til etablering af to springgrave eller

b) gennemføre projektet  indenfor budgetramme med én springgrav.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at beslutte om projekt 0152 Etablering af Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen skal:

a) Gennemføres med udvidet anlægssum på 2,2 mio. kr. til etablering af to springgrave, finansieret af kassebeholdningen

b) Gennemføres indenfor budgetramme med den store springgrav

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe V, Ø og Kashif Ahmad.

Undlader: Gruppe C.

Forslaget vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

For: Gruppe A, O, V, F og Ø

Gruppe C afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og fritidsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Forslag a) anbefales.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Udvalget anbefaler løsning a.

Notat om grundvandssænkning under byggeriet udarbejdes til brug for sagens videre behandling.

Gruppe C afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der redegøres for, hvorledes økonomien i projekt 0152 Etablering af Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen er sammensat. Der anvises en mulig afgrænsning af projektet.

I bilag ligger en plantegning af Spring- og Motorikcenter med begge grave samt en redegørelse for projektets økonomi for scenarie a og b.

Projekt beskrivelse
Projekt 0152 omfatter dels en skybrudssikring af Sønderkærhallen, herunder udbedring af gulv, samt etablering af et spring- og motorikcenter i samme hal. Projektet indeholder ikke udstyr til motorik.

Projektets budget
Der er på investeringsoversigten afsat 6,9 mio. kr. til projekt 0152. Heraf er 1,9 mio. kr. afsat fra ”forsikringspuljen” til skybrudssikring af Sønderkærhallen, som under skybrud d. 2. juli 2011 fik vandskadet gulvet. Det resterede beløb på 5 mio. kr. er afsat til etablering af et Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen.

Projektforslagets økonomi

Ejendomsafdelingen har nu fået gennemført en forundersøgelse og et projektforslag. Projekterende rådgiver, ingeniørfirmaet Wissenberg, har fremlagt et forslag med en samlet økonomi på 8,9 mio. kr. for skybrudsikring, udbedring af gulv samt to springgrave.

Forskel mellem det oprindelige tilbud og projektforslagets økonomi
Det fastsatte budget er baseret på et tilbud, der  indeholder én springgrav. Desuden indeholder tilbud ikke pris på forstærkning af eksisterende konstruktioner samt sikring mod opdrift.

Projektforslaget  indeholder 2 springgrave, sikring mod opdrift pga. højtliggende grundvand samt forstærkning af grave og bygningens eksisterende konstruktion. Sikring mod opdrift og sikring af den eksisterende konstruktion er et byggeteknisk krav.

Udstyr til motorik er ikke prissat i oprindeligt tilbud eller i projektforslag.

Standsning

Ejendomsafdelingen kan konstatere, at der er en brugerforventning om et Spring- og Motorikcenter med to springgrave. Såfremt denne forventning skal imødekommes vil der være en markant forskel mellem projektets budget/bevilling og projektets reelle økonomi. Ejendomsafdelingen har derfor standset projektet, indtil en politisk beslutning for projektets omfang og økonomi er truffet. Merudgift til rådgiver til standsning og genoptagelse er ikke afklaret, et estimat herfor er 200.000 kr.

Status for forbrugte midler

Håndværkeromkostninger til forundersøgelser

84.300 kr.

Rådgiveromkostninger til forundersøgelser, projektforslag, påbegyndt for- og hovedprojekt

229.500 kr.

Standsning og genoptagelse, estimeret

200.000 kr.

I alt:

513.800 kr.

I det følgende fremlægges projektøkonomien for de to scenarier.

a)Projektet gennemføres med udvidet anlægssum på 2,2 mio. kr. til etablering af to springgrave

Projektøkonomien for denne løsning er 8,9 mio. kr. til projektering og etablering. Ydermere er der en udgift forbundet med standsning og opstart af projektet estimeret til 200.000 kr. Denne økonomi indeholder ikke udstyr til motorik. I alt 9,1 mio. kr.

Standsning og genoptagelse af arbejde

200.000 kr.

Projektøkonomi for to springgrave

8.900.000 kr.

I alt

9.100.000 kr.

b)Projektet gennemføres til budget med kun den store springgrav.

Dette projekt kan gennemføres indenfor bevillingen til 6,9 mio. kr. Dette inkluderer både selve projektøkonomien til 6,4 mio. kr. og udgifter forbundet med standsning og opstart af projektet estimeret til min. 200.000 kr. Det eventuelle overskud kan bruges på motorikudstyr til hallen. I alt 6,9 mio. kr.

Standsning og genoptagelse af arbejde

200.000 kr.

Projektøkonomi for to springgrave

6.400.000 kr.

Buffer - evt. rest til udstyr, inkl. rådgiver

300.000 kr.

I alt

6.900.000 kr.

Høring af HVG37

Kultur- og Fritidsafdelingen har hørt HVG37 i forhold til, hvilken betydning de to scenarier vil have for dem og  melder følgende tilbage:

Scenarie a)
Konsekvensen ved godkendelse af en merbevilling og fuld gennemførsel af et velfungerende og fremtidssikret Spring- & Motorikcenter i Sønderkærhallen i 2016 vil være, at Hvidovre Kommune vil være på rette vej til at kunne profilere sig som den idrætskommune, som vi ønsker at Hvidovre kommune skal være i fremtiden. Hvidovre Gymnastik har ved etablering af et velfungerende og fremtidssikret Spring- & Motorikcenter i Sønderkærhallen en forventning om et øget medlemstal pga. øget interesse for spring og motorik.Hvidovre Gymnastik vil fremadrettet også have mulighed for at tilbyde mange flere drenge at udfoldesig i et velfungerende og fremtidssikret Spring- & Motorikcenter i Sønderkærhallen. Det påpeges samtidig at Hvidovre Gymnastik ved gennemførsel at et velfungerendeog fremtidssikret Spring- & Motorikcenter i Sønderkærhallen i 2016 vil overveje at tilbyde sig som idrætsklub med morgentræning for de kommende elever i de ny oprettede eliteidrætsklasser i Hvidovre kommune.

Scenarie b)
Gennemføres indenfor budgetramme med kun den store springgrav.

Ved gennemførsel af et Springcenter indenfor den allerede bestående budget ramme med gennemførsel af kun den store springgrav vil konsekvensen være at det ikke vil være muligt at gennemføre ugentlige springtræninger for den bestående mængde af gymnaster, der allerede er i Hvidovre Gymnastik i dag, ej heller at kunne tilbyde weekend træningstider for andre gymnastik klubber i Hvidovre. Her tænkes primært på Egevolden Gymnastik, der også gerne vil træne & dygtiggøre sig i et Springcenter i Sønderkærhallen. Det vil sige, at der bliver tale om en midlertidig lappeløsning uden fremtidssikring for Gymnastik og Motorik i Hvidovre Kommune.

Teknisk anbefaling
Ejendomsafdelingen kan teknisk anbefale både a) og b).
Ejendomsafdelingen vurderer, at hvis anlægsbevillingen på 6,9 mio. kr. skal fastholdes, er den bedste tekniske løsning for projektet at udelade den lille springgrav. Det vil give en reduktion på 2,5 mio. kr. Budgettet på 6,9 vil omfatte udgift til sikring af eksisterende konstruktioner og opdrift og efterlade en rest på 0,5 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med standsning og igangsættelse. Overskud herudover kan evt. bruges på udstyr til motorik, da disse poster ikke er indeholdt  i projektforslag.

Projektets tidsplan
Standsningen påvirker projektets tidsplan med estimeret 3 måneder grundet standsning og  politisk sagsbehandling.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 15. december 2015, punkt 18, at give tillæg til anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 0152 Etablering af Spring- og motorikcenter, så den samlede anlægsbevilling udgør 6.900.000 kr. Tillægget på 1.000.000 skyldtes udeblevet sponsorat fra Lokale- og anlægsfonden.

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. februar 2015, punkt 4, at afsætte 5,9 mio. kr. som kommunal projektfinansiering. Det blev desuden besluttet, at samarbejde med Hvidovre Gymnastik Forening af 1937 om ansøgning om tilskud fra lokale- og anlægsfonden om finansiering af 1 mio. kr.

Samtidig godkendte Kommunalbestyrelsen erstatningsbeløb fra forsikringspuljen på 1.900.000 kr. til udbedring af skybrudsskade på gulv i Sønderkærhallen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har samlet givet anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. til projekt 0152 Spring og Motorikcenter i Sønderkærhallen.

HVG37s ønskede projektindhold og skybrudssikringen vil ikke vil kunne afholdes inden for den afgivne anlægsbevilling.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår derfor 2 scenarier for ændring af projekt 0152:

Nuværende anlægsbevilling

Ændring af anlægsbevilling

Ny anlægsbevilling

Scenarie a *

6.900.000

2.200.000

9.100.000

Scenarie b

6.900.000

0

6.900.000

* Scenarie a: Tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Bilag

 1. Projektøkonomi for scenarierne a og b (pdf)
 2. Plantegning af Spring- og Motorikcenter.pdf (pdf)
 3. Notat af 4. marts 2016 vedrørende grundvand i projektet 0152 Etablering af Spring- og motorikcenter i Sønderkærhallen (pdf)

7. Projekt 0103 Hvidovre Strandpark. Status og forslag til udvidelse af anlægssum eller reduktion af projekt

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har beregnet et prisoverslag for udvidelsen af Hvidovre Strand.

Anlægsarbejdet kan ikke udføres indenfor budgetrammen på grund af en stor økonomisk usikkerhed ved håndteringen af den forurenede jord og merudgifter til forureningsundersøgelser.

Teknik- og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til, om udvalget vil anbefale en udvidelse af anlægssummen eller om projektet skal reduceres.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til projekt 0103 Hvidovre Strandpark gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 700.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Eller: 

 1. at der til projekt 0103 Hvidovre Strandpark gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 700.000 kr. finansieret af henholdsvis restmidler på 320.000 kr. fra projekt 0214 Plant et træ og 380.000 kr. fra kassebeholdningen.

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget ikke anbefaler punkt 1 eller 2 indstiller Kultur, Miljø og Vækst til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at beslutte hvilket forslag til besparelse, som Kultur, Miljø og Vækst skal arbejde videre med:

a)Stranden udvides kun i den bugt, hvor der er strand i dag.

b)Stranden reduceres i bredden i forhold til projektforslaget og de skulpturelle lege- og siddekanter erstattes af græsskråninger.  

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Indstilling 2 anbefales.

Liste H afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Status på myndighedsansøgninger

Hvidovre Kommune har fået tilladelse til at udvide stranden fraKystdirektoratet, Fredningsnævnet og Naturstyrelsen. Naturstyrelsens tilladelse omfatter kun reservatbekendtgørelsen for Kalveboderne.

På nuværende tidspunkt mangler der følgende tilladelser før stranden og legepladsen kan etableres:

 • Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen (Naturstyrelsen).
 • Landzonetilladelse (TMU).
 • § 8 tilladelse jf. jordforureningsloven. (Plan- og Miljøafdelingen er myndighed og Region Hovedstaden er høringsberettiget).
 • Byggetilladelse til legepladsen (Plan- og Miljøafdelingen).

Kunststøtte

Hvidovre Kommune har fået tilsagn om 656.000 kr. i kunststøtte fra A. P Møller Fonden til de skulpturelle sidde- og legekanter.

Kunststøtten gives med Hvidovre Kommune som medfinansiør. Fordelingen er ca. 50 %. Rammebudgettet for de skulpturelle siddekanter er 1.268.000 kr., heraf betaler Hvidovre Kommune 612.000 kr. 

Jordforurening

Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 24. november 2015 orienteret om at jorden, som skulle udgraves i forbindelse ned det nye sandareal var væsentlig mere forurenet end først antaget. Dette kunne betyde en mulig reduktion af projektet.

Kultur, Miljø og Vækst har siden udvalgets møde i november 2015 haft projektet i høring hos Region Hovedstaden. Region Hovedstaden har anbefalet, at der blev taget flere prøver langs med kystlinjen. Kultur, Miljø og Vækst har derfor taget flere prøver.

Der er blandt andet taget prøver af havbunden ud fra den sydligste bugt, hvor kystlinjen skal rykkes ud i vandet. Analyseresultaterne har vist, at havbunden er lettere forurenet. Derfor skal der fjernes 10 – 30 cm af havbunden inden der lægges et nyt sandlag.

Afgiften for deponering af våd jord er langt højere end afgiften for tør jord.

For bedre at kunne håndtere gravearbejdet tæt ved kystlinjen, vil det være nødvendigt i en kort periode, at lægge en form for vandspærre langs kystlinjen.

Der er desuden taget prøver af havbunden i den nye kystlinje, der viser, at havbunden er ren.

Vandprøver

Der er taget 6 prøver af det terrænnære grundvand, som badegæsterne kan komme i kontakt med, når de graver i sandet. Prøverne er taget på land, ca. 1 meter fra den nuværende kystlinje.

I en enkel prøve blev der konstateret en mindre overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet (drikkevandskriteriet). 

For at være sikker på, at dette ikke kunne være sundhedsskadeligt for badegæster har Kultur, Miljø og Vækst bedt embedslægen om en vurdering.

Embedslægen har jf. bilag 1 vurderet, at overskridelsen af grundvandskvalitetskriteriet ikke er sundhedsskadelig.

Embedslægen anbefaler at der løbende bliver taget vandprøver i det terrænnære grundvand.

Prisoverslag

Kultur, Miljø og Vækst har jf. bilag 2 beregnet et prisoverslag for udvidelsen af stranden og en sammenligning af det oprindelig prisoverslag med det nuværende prisoverslag.

Udgiften til jordprøver og analyser beløber sig på nuværende tidspunkt til 335.854 kr. Dette er langt højere end først antaget. 

Der er en stor usikkerhed på økonomien i forbindelse med håndteringen af den forurenede jord, derfor er de uforudsete udgifter til post nr. 8 og nr. 9 sat til 30 %.

De høje uforudsete udgifter kan betyde, at anlægsarbejdet overskrider budgetrammen med 0 – 15 %, svarende til 0 - 700.000 kr.

For at mindske det mulige merforbrug kunne midlerne til legepladsen anvendes til etableringen af stranden. Dermed ville budgetrammen overskrides med 0 – 8 %, svarende til 0 - 380.000 kr.

Mulige besparelser

Ved at reducere sandarealet i bredden eller i længden vil gravearbejdet og udgiften til bortskaffelsen af det forurenede jord mindskes.

Kultur, Miljø og Vækst har overvejet, at sandarealet blev smallere, ved at rykke de skulpturelle sidde– og legekanter længere frem mod kystlinjen. Denne løsning er dog ikke mulig. Dette skyldes, at kystdirektoratet ikke ønsker de skulpturelle sidde- og legekanterplaceret tæt på kystlinjen, da kanterne ikke må fungere som kystsikring. Desuden vil der også være en høj risiko for at de skulpturelle sidde- og legekanterne bliver oversvømmet og ødelagt ved højvande på grund af det lave terræn tæt ved vandet.

En anden mulighed er at reducere eller helt fjerne de skulpturelle sidde- og legekanter trods de skulpturelle sidde- og legekanter fra starten af projektet har været en vigtig del af konceptet. Herved sparer Hvidovre Kommune egenbetalingen.

Tanken bag de skulpturelle sidde- og legekanterne har været, at udformningen skulle invitere til leg og ophold, holde på opfyldet og danne en organisk og naturlig afgrænsning mellem stranden og det bagved liggende græsareal.

To forslag til besparelse

Kultur, Miljø og Vækst har jf. bilag 3 udarbejdet to forslag til besparelse:

a)Stranden udvides kun i den bugt, hvor der er strand i dag. Det betyder at sandarealet bliver 1/3 mindre end planlagt og dermed  reduceres omkostningerne til bortskaffelse af jord.

Endvidere reduceres de skulpturelle sidde- og legekanter med ca. 1/3. Hvidovre Kommune vil derved modtage ca. 1/3 mindre i kunststøtte (ca. 200.000 kr.) fra A.P. Møller Fonden.

Forslaget medfører desuden, at der skal omprojekteres. Det forventes at koste ca. 60.000 – 80.000 kr.

b)Stranden reduceres i bredden i for hold til projektforslaget og de skulpturelle sidde- og legekanter erstattes af græsskråninger. Herved sparer Hvidovre Kommune egenbetalingen på 612.000 kr. til de skulpturelle siddekanter. Kunststøtten fra A.P. Møller Fonden på 656.000 kr. bortfalder.

Forslaget medfører desuden, at der skal omprojekteres. Det forventes at koste ca. 80.000 – 100.000 kr.

Tidsplan

Da Hvidovre Kommune endnu ikke har fået alle tilladelser til at udvide stranden, forventer Kultur, Miljø og Vækst først at etablere stranden i efteråret 2016.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 24. november 2015 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 4 mio. til projekt 0103 Hvidovre Strandpark. Endvidere godkendte udvalget orienteringen om status for Hvidovre Strand.

Den 4. marts 2015 godkendte Teknik- og Miljøudvalget: ”Idé og koncept for Hvidovre Strand”, tidsplan for etablering, at forvaltningen ansøgte relevante myndigheder om tilladelse til at realisere projektet og at forvaltningen søgte eventuelle fondsmidler.

Den 16. december 2014 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt 0103 til projektering for udvikling af Hvidovre Strand.

Den 28. oktober 2014 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 300.000 kr. til projekt 0214 Plant et træ til etablering af en naturlegeplads i Strandparken/Kystagerparken eller Lodsparken.

Den 7. oktober 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetaftalerne 2015-2018, at Hvidovre Strand skulle udvikles i henhold til ”Den store” idéskitse.

Den 11. august 2014 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at ”Den lille” og ”den store” idéskitse skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2015.

Den 15. januar 2014 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at der blev udarbejdet 2 – 3 idéskitser med særlig vægt på to af temaerne fra idékataloget: ”Udvidelse af sandområde” og ”Opholdspladser”.

Den 18. juni 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen proces- og tidsplanen for Hvidovre Strandpark og der blev til projekt 0103 givet anlægsbevilling på 268.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er til projekt 0103 Hvidovre Strandpark samlet givet anlægsbevilling på 4.768.000 kr. Det godkendte projektindhold vil ikke vil kunne afholdes inden for den afgivne anlægsbevilling.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår derfor 4 scenarier for ændring af projekt 0103:

Nuværende anlægssum

Ændring af anlægssum finansieret af kassen

Ændring af anlægssum finansieret af projekt 0214 Plant et træ

Anlægssum
i alt

Indstilling 1

4.768.000

700.000

0

5.468.000

Indstilling 2

4.768.000

380.000

320.000

5.468.000

Indstilling 3a

4.768.000

0

0

4.768.000

Indstilling 3b

4.768.000

0

0

4.768.000

Der er til projekt 0214 Plant et træ givet anlægsbevilling på 700.000 kr.

Projektet har ultimo 2015 et uforbrugt rådighedsbeløb på ca. 320.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Bilag

 1. Embedslægens svar til Kultur, Miljø og Vækst, dateret den 2. februar 2016 (pdf)
 2. Prisoverslag udarbejdet af Kultur, Miljø og Vækst, dateret den 4. februar 2016 (pdf)
 3. Forslag til reduktion af projektet, dateret den 4. februar 2016 (pdf)
 4. Hvidovre Strandpark. Sammenligning af prisoverslag fra TMU august 2014 med prisoverslag fra TMU marts 2016. (pdf)

8. Godkendelse af Helhedsplan på Idrætsområdet samt høringssvar

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til udkast til ny helhedsplan for idrætsområdet

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende endeligt udkast til ny Helhedsplan for idrætsområdet samt tilføjelser til planens indledning
 2. at godkende styregruppens forslag til kommentarer til de indkomne høringssvar

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling

Ad 1.

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe V, C, F, Ø og Kashif Ahmad

Gruppe A, O, V og C stillede ændringsforslag, at forslaget godkendt med forbehold for økonomien, herfor stemte:

For: Gruppe A, O, V, og C.

Imod: Liste H, Gruppe F, Ø og Kashif Ahmad

Forslaget vedtaget

Ad. 2 Økonomiudvalget indstilling

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe V, C, F, Ø og Kashif Ahmad

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt

Gruppe A, O, V og C anbefaler forslaget godkendt med forbehold for økonomien.

Ad 2.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Gruppe A og O anbefaler forslaget godkendt med forbehold for økonomien.

Ad. 2 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015 blev det besluttet at udarbejde en helhedsplan for idrætsområdet med det formål at fremtidssikre rammerne for bredde- og eliteidrætten i Hvidovre Kommune.

Udkastet til helhedsplanen har været i høring i perioden fra d. 16. december 2015 til d. 1. februar 2016 blandt foreninger og interesseorganisationer, og har desuden været offentlig tilgængelig på Hvidovre Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen har modtaget i alt 11 høringssvar, som efterfølgende er bearbejdet af styregruppen, og der er på denne baggrund udarbejdet et revideret udkast til helhedsplanen. Som følge af høringssvarene har Styregruppen især fundet det væsentligt at tilføje en række præciseringer i indledningen for at fremme forståelsen af planen. Høringssvarene vil desuden blive tilføjet den endelige Helhedsplan som appendiks. 

Det ny udkast til helhedsplanen samt styregruppens kommentarer og besvarelser til de indkomne høringssvar skal godkendes.

Udkastet til Helhedsplanen, en separat specifikation af tilføjelserne til indledningen samt en sammenfatning af høringssvarene med styregruppens kommentarer er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er i budget 2015 afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for idrætsområdet. Planen understøtter Kultur- og Fritidspolitikken, og har til formål at fremtidssikre rammerne for bredde- og eliteidrætten i Hvidovre Kommune.

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget d. 1. december 2015 blev høringsprocessen for den ny helhedsplan godkendt.

Bilag

 1. Høringssvar og kommentarer (pdf)
 2. Tilføjelser til Helhedsplanens indledning (pdf)
 3. Helhedsplan - rapport og appendiks (pdf)

9. Depositum ved leje af udendørsarealer på kultur- og fritidsområdet

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til eftergivelse af erstatningskrav mod foreningen Boldklubben Friheden som følge af beskadiget areal under afholdelse af et foreningsarrangement ved Strandmarkens Fritidscenter.

Udvalget skal ligeledes tage stilling til, om der fremover skal aflægges depositum ved lån/leje af udendørsarealer inden for kultur- og fritidsområdet ved afholdelse af kommercielle og indtægtsgivende arrangementer, så lignende uforudsete merudgifter undgås.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at erstatningskravet mod Boldklubben Friheden på 41.500 kr. ikke eftergives
 2. at der fremover skal aflægges depositum ved lån af udendørsarealer inden for kultur- og fritidsområdet ved kommercielle og indtægtsgivende arrangementer, på lokaliteterne: grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter, græsfodboldbaner, kunstgræsbaner og Hvidovre Stadions græsbaner.
 3. at fastsætte depositummets beløbsstørrelse til 15.000 kr.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Finn Gerdes ønsker afstemning om sin eventuelle inhabilitet.

For:  Gruppe A, O, Liste H, Gruppe V, C, F, Ø og Kashif Ahmad

Undlader: Kenneth F. Christensen

Finn Gerdes er hermed i denne sag erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Arne Bech udbad et notat, hvori regelsættet om den specielle og generelle inhabilitet præciseres.

Gruppe A stiller ændringsforslag: at der ved kommercielle arrangementer, hvor kommunale arealer benyttes, skal der erlægges depositum. Herefter kan Økonomiudvalgets indstilling godkendes.

For: Alle.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Finn Gerdes (A) deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Ad 1.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2 Anbefales godkendt.

Ad. 3 Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Juridisk team har haft sagen til udtalelse. Her er vurderingen, at det vil være i strid med kommunalfuldmagten at eftergive erstatningskravet, idet det strider mod almennyttekriteriet. Kriteriet foreskriver, at økonomiske dispositioner skal have et almennyttigt formål og ikke må tage sigte på at begunstige enkeltpersoner og –virksomheder.

Eftergivelsen kan heller ikke anses som støtte til idræt, da en sådan eftergivelse vil ligge udenfor området for de vante kommunale puljer og tilskud på idrætsområdet, og desuden ikke vil komme enkelte idrætsudøvere direkte til gavn.

Slutteligt vurderes det, at der ikke kan ske eftergivelse af erstatningskravet, alene fordi der tidligere er sket eftergivelse af et erstatningskrav i en lignende sag, hvis også denne måtte anses for at være i strid med kommunalfuldmagten.

Det er derfor juridisk teams vurdering, at både Boldklubben Friheden og den enkelte teltholder anses som erstatningsansvarlig.

Udbedringen af skaden er vurderet til at koste 41.500 kr. Det fremgår af boldklubbens regnskab, at der i 2014 var et overskud på 91.718 kr., og at klubben ved kræmmermarkedet i 2015 tjente 129.423 kr.

Udtalelsen fra juridisk team er vedhæftet sagen som bilag.

Sagsfremstilling

Boldklubben Friheden afholdte i perioden 31. juli – 2. august 2015 sit årlige kræmmermarked på grusbanen ved Standmarkens Fritidscenter. Under arrangementet fløj et af teltene ved et uheld ind i det omkringstående hegn, og flere stolper blev bøjet. Reparationsudgiften blev efterfølgende anslået til 41.500 kr.

Forvaltningen har været i dialog med Boldklubben Friheden, der har talt med teltholderen, som ikke har nogen dækkende forsikring. Boldklubben Friheden mener pga. beløbets størrelse heller ikke, at de som forening kan dække erstatningskravet. Derudover refererede klubben til en lignende episode ved Rebæk Søpark i 2007, hvor der også blev forvoldt skade på kommunale arealer, og hvor den involverede forening, Avedøre IF, efterfølgende fik eftergivet erstatningskravet.

Forvaltningen anbefaler, at erstatningskravet ikke eftergives, da skadevolder må afholde de nødvendige udgifter til udbedring af skaden.

Fremtidigt krav om depositum

For at afbøde lignende situationer i fremtiden anbefaler forvaltningen, at lånere fremover pålægges at betale depositum ved lån/leje af udendørsarealer inden for kultur- og fritidsområdet ved afholdelse af kommercielle og indtægtsgivende arrangementer såsom kræmmermarkeder, cirkus, tivoli o.l.

Kravet om betaling af depositum vil således gælde arrangementer afholdt ved følgende udendørsarealer på kultur- og fritidsområdet:

 • Grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter
 • Græsfodboldbaner
 • Kunstgræsbaner
 • Hvidovre Stadions egen græsbane

Det anbefales, at kravet om depositum forelægges låneren i bookingbeskeden/tilladelsesbrevet, og kræves indbetalt på kommunens konto senest 14 dage før afholdelse af arrangementer.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Krav om betaling af depositum anvendes allerede af Vej- og Parkafdelingen i forbindelse med udlån af udendørsarealer, og beløber sig til 40.000 kr. for lån af Cirkusgrunden i Avedøre samt Rebæk Søpark, og 15.000 kr. for lån af øvrige områder.

Beløbsstørrelsen blev godkendt af det tidligere Ejendoms- og Arealudvalg på mødet d. 31. januar 2008, og stadfæstet af Kultur- og Fritidsudvalget d. 31. marts 2008.

Tidligere politiske behandlinger:

På mødet d. 1. december 2015 anbefalede Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ikke at eftergive erstatningskravet mod Boldklubben Friheden. Det blev samtidig anbefalet at indføre et depositum på 15.000 kr. ved lån af udendørsarealer inden for kultur- og fritidsområdet ved kommercielle og indtægtsgivende arrangementer.

På mødet d. 7. december 2015 i Økonomiudvalget blev det anbefalet over for Kommunalbestyrelsen at godkende eftergivelsen af erstatningskravet mod Boldklubben Friheden på 41.500 kr. via kassefinansiering. De resterende punkter udgik.

På mødet d. 15. december 2015 i Kommunalbestyrelsen blev Økonomiudvalgets beslutning kendt ugyldig, og sagen blev tilbagesendt til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Depositummet anbefales fastsat til 15.000 kr. Der ønskes en evaluering af ordningen efter 1 år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Ad 1.

Notat med supplerende oplysninger vedrørende Boldklubbens Økonomi omdelt.

Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde et regelsæt for fremadrettet udlån af kommunale lokaler og områder.

For: Gruppe A, O, V, C og Ø.

Undlader: Gruppe F.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende at erstatningskravet mod Boldklubben Friheden på 41.500 kr. eftergives. Beløbet finansieres af kassen.

Ad 2.-3.

Bortfalder under henvisning til punkt 1.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2015

Borgmesteren bad om, at Kommunalbestyrelsen stemte om, hvorvidt Finn Gerdes (A) var inhabil i sagen.

For: Gruppe O, Liste H, Gruppe V, C og Ø.

Undlader: Gruppe A, F og Bo Christof (UP).

Kommunalbestyrelsen besluttede, at Finn Gerdes (A) var inhabil i sagen.

Da Finn Gerdes havde deltaget i Økonomiudvalgets behandling er Økonomiudvalgets beslutning ugyldig.

Sagen går tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

 1. Supplerende notat vedr depositum ved leje af udendørsarealer på kultur- og fritidsområdet (pdf)
 2. Boldklubben Frihedens økonomi (pdf)
 3. Notat om eftergivelse af erstatningskrav-juridisk team (pdf)
 4. Henvendelse fra Boldklubben Friheden af 13. marts 2016 (pdf)
 5. Henvendelse af 18.03.2016 fra André Nielsen, Boldklubben Friheden (pdf)

10. Revision af retningslinjer for sponsorpuljen

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til nye retningslinjer for Sponsorpuljen på 600.000 kr. målrettet kommunens idrætsforeninger.

Puljen blev uddelt første gang i 2015. Der har dog vist sig et stort sammenfald mellem retningslinjerne for sponsorpuljen og Elite2650-midlerne, hvorfor Sponsorpuljens retningslinjer foreslås ændret. 

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at udvalget godkender nye retningslinjer for sponsorpuljen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 24. marts 2015 retningslinjerne for den kommunale sponsorpulje. Ved behandlingen af ansøgningerne i 2015 har det dog vist sig vanskeligt at adskille kriterier og ansøgningerne fra Hvidovre Kommunes pulje til eliteidræt, Elite2650, da der er meget store sammenfald mellem ansøgerkredsen og ansøgningernes udformning, hvilket var understøttet af retningslinjerne.

Hovedsigtet med sponsorpuljen er at skabe positiv omtale af Hvidovre Kommune gennem kommunens foreninger, samt at understøtte en positiv foreningsudvikling. Kultur- og Fritidsafdelingen har udarbejdet et nyt forslag til retningslinjer for sponsorpuljen, der lægger op til at der uddeles sponsorater af en størrelse, så der kan skabes betydelige projekter i foreningerne. På den måde bliver Hvidovre Kommunes sponsorpulje en pulje, der gør en endnu større forskel for modtagerne og for borgerne i Hvidovre Kommune.          

Forvaltningen foreslår, at sponsorstøtten uddeles på baggrund af foreningernes ansøgning om realisering af et toårigt projekt, som skal udvikle foreningens bredde- og/eller eliteaktiviteter, og samtidig adressere udfordringerne:

 • foreningsløse børn/unge
 • ungdomsfrafald
 • den åbne skole

Udover at starte et konkret projekt forpligter foreningerne sig til at bruge Hvidovre kommunes logo i forskellige sammenhænge, ligesom foreningerne skal aflevere midtvejs- og slutevaluering til Kultur- og Fritidsafdelingen. 

Sponsoraterne foreslås som to-årige med årlige udbetalinger.

Forvaltningen indstiller, at der i 2016 bliver tidsfrist for ansøgning 29. april 2016, med en ikrafttrædelse af sponsoraterne fra 1. juli 2016-30 juni 2018.  

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 og overslagsårene 2016-18 blev der oprettet en kommunal sponsorpulje på 500.000 kr., der fra 2016 øges med yderligere 100.000 kr. med ophør af sponsoraftale med HBC, således at puljen nu er på 600.000 kr.

Der er adskilt herfra afsat 300.000 kr. til sponsoraftale indgået mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S. Denne aftale skal genforhandles i 2016.    

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag til retningslinjer for sponsorpuljen (pdf)

11. Allonge til brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende allonge til brugsretsaftale af 22. december 2009 mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling. Klubbens ret til lejlighedsvis at bruge publikumsfoyeren på Hvidovre Stadion skrives ud af brugsretsaftalen, idet lokalet fremadrettet skal bruges med henblik på etablering af Hvidovre Motionscenters nye elitetræningsfaciliteter.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende allonge til brugsretsaftale af 22. december 2009 mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den kommende etablering af træningsfaciliteter til  eliteidrætstræning i Hvidovre Motionscenter, skal der foretages bygningsmæssige ændringer på Hvidovre Stadion. Dette vil berøre publikumsfoyeren, som HIF fodboldafdeling i henhold til indeværende brugsretsaftale pt. har adgang til.

På denne baggrund skrives brugsretsaftalens § 1. vedrørende  publikumsfoyeren ud af brugsretsaftalen.

Afsnittet har følgende ordlyd:

”Publikumsfoyeren kan benyttes af bruger, såfremt der gives en 14-dages varsel, så Hvidovre Motionscenter har mulighed for at aflyse deres aktiviteter i god tid samt koordinere udlån i forhold til AOF Hvidovre og Hvidovre Fodbold A/S. Bruger sørger for, at publikumsfoyeren er ryddet for stole og borde m.v.”

Brugsretsaftalens øvrige punkter forbliver uændrede.

Allongen har været til udtalelse i Juridisk Afdeling og hos HIF fodboldafdeling samt inspektøren på Hvidovre Stadion, der ingen kommentarer har haft til aftalen.

Allongen træder i kraft, når begge parter har undertegnet aftalen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 6. oktober 2015, i forbindelse med 2. behandling af budgetforslag 2016 og overslagsårene 2017 – 2019, ny profil for Hvidovre Motionscenter.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 22. december 2009 brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Allonge til brugsretsaftale af 22.12.2009 mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling (pdf)
 2. Brugsretsaftale af 22.12.2009 mellem Hvidovre Kommune og HIF fodboldafdeling (pdf)

12. Præcisering af kriterier for kommunal anvisning af bolig

Beslutningstema

Der skal tages stilling til præcisering af kriterier for anvisning af bolig.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at de præciserede kriterier for anvisning af boliger godkendes

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-02-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Udlejning af almene boliger sker efter boligselskabernes ventelister, således at ancienniteten på ventelisterne er afgørende for tildeling af boligerne.

Boligselskabernes udlejning suppleres af den kommunale anvisning af almene boliger, som er fastlagt i almenboliglovens § 59. Heri er det bestemt at boligselskaberne, efter kommunens anmodning, skal stille indtil hver fjerde bolig til rådighed. Det er endvidere bestemt at boligselskaberne, efter aftale med kommunen, kan stille en større andel af de ledige boliger til rådighed for kommunal anvisning.

Almenboliglovens § 59 fastslår endvidere, at kommunen anviser boligerne til løsning af påtrængende boligsociale opgaver på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov.

Denne bestemmelse fastlægger de overordnede retningslinjer for kommunal anvisning af boliger. Det er overladt til den enkelte kommune at fastlægge de nærmere kriterier for administration af anvisningsretten, således at disse kriterier skal indgå som momenter i den individuelle konkrete vurdering af, hvilke boligsøgende, der har det mest påtrængende behov for at få anvist en bolig.

Boligområdet er blevet opmærksom på, at de kriterier der er gældende for tildeling af boliger, som kommunen har anvisningsret over, kan fremstå som en absolut afgrænsning af borgere, således at disse ikke vil kunne få anvist en bolig, hvis de omstændigheder, som ansøgningen begrundes med, ikke er omfattet af de fastsatte kriterier.

Kriterier må ikke have karakter af faste og ufravigelige regler, men skal give adgang til, at der ud fra sagens konkrete omstændigheder træffes en afgørelse efter en konkret individuel vurdering.

På denne baggrund er der nu udarbejdet følgende forslag til præcisering og revidering af kommunens anvisningskriterier.

De hidtil gældende kriterier foreslås ændret, således at det fremgår, at tildeling af boliger sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov, hvori de nedennævnte kriterier indgår i den samlede vurdering af behovet.

Forslag til omskrevne kriterier, idet kursiv skrift angiver tilføjelser i forhold til de hidtil gældende kriterier:

Kriterier for anvisning af bolig til kommunens borgere

Anvisning af boliger sker efter almenboliglovens § 59 ud fra en konkret individuel vurdering af den enkelte ansøgers behov for en bolig. Kommunen kan kun anvise bolig til borgere, som har et påtrængende boligsocialt behov. I kommunens vurdering vil bl.a. følgende kriterier indgå:

1.Ældre, der ønsker at flytte til mere ældrevenlig bolig

2.Personer, der på grund af sygdom eller handicap får brug for en anden bolig

3.Personer, der på grund af skilsmisse/samlivsophør (samliv min. 2 år) får brug for en anden bolig

4.Personer, der modtager overførelsesindkomster og som ønsker mindre og billigere bolig

5.Unge, der bor i en ungdomsbolig o. lign., og som er i fast arbejde.

6. Anden social begivenhed som har forårsaget behov for en bolig. Det kan bl.a. være følgende forhold.

·For at kunne hjemtage eller have samvær med anbragte børn.

·Borgere som hidtil har været på institution

·Borgere som har mistet bolig på tvangsauktion

·Børnefamilie uden bolig

Ved tildeling af boliger vil en vurdering af den boligsøgendes tilknytning til kommunen tillige indgå. Det forhold at en borger er flyttet til kommunen med et forudsigeligt boligproblem, vil som udgangspunkt ikke kunne anses for at være et boligsocialt behov, der kan begrunde anvisning af en bolig. Forudsigeligt boligproblem kan f.eks. være at borgeren:

·Tager ophold hos familie, bekendte m.m.

·Tilmelder sig en ulovlig adresse

·Indgår et periodebestemt/midlertidigt lejemål, herunder kollegieværelse og ungdomsbolig

·Tilflytter en bolig, som på indflytningstidspunktet, ikke er passende i forhold til størrelse, antal familiemedlemmer eller husstandens økonomi

Kriterier for anvisning af ungdomsboliger

Unge som

 • er under SU-berettiget uddannelse,
 • går på produktionsskole
 • eller har en elev- eller læreplads

Kriterier for anvisning af bolig til kommunens borgere og borgere fra andre kommuner til Avedøre Stationsby og Egevolden ll

Der er aftalt 100 % kommunal anvisning til Avedøre Stationsby og Egevolden ll. Boliger anvises til kommunens borgere og til borgere fra andre kommuner på baggrund af en individuel vurdering. Som udgangspunkt skal husstandens voksne medlemmer have fast fuldtidsarbejde. Desuden indgår ansøgers personlige forhold, økonomi, boligbehov og tilknytning i øvrigt i vurderingen.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 59 (lbkg. nr. 1023 af 21/08/13).


13. Kompetenceplaner 2016 for Borgerservicecentret

Beslutningstema

Der skal tages stilling til kompetenceplaner, der vedrører hele Borgerservicecentrets område, herunder tages stilling til ændringsforslag fra tilsynet med de almene boligorganisationer.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende kompetenceplanen

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Chefgruppen i KMV har den 8. maj 2015 besluttet at kompetenceplaner for forvaltningens afdelinger skal opdateres eller udarbejdes i de tilfælde, hvor der ikke hidtil har været en kompetenceplan.

Kompetenceplanen definerer fordelingen af beslutningskompetencer inden for det lovgrundlag, som forvaltes inden for Borgerservicecentrets område.

Der har hidtil ikke været nogen kompetenceplan for Borgerservice. Kompetenceplanen indeholder ingen ændringer i forhold til den kompetencefordeling der hidtil har været gældende på området.

For så vidt angår tilsynet med de almene boligorganisationer foreligger der en række beslutninger om Kommunalbestyrelsens eller Økonomiudvalgets delegation af kompetence, som har været grundlaget for administration af området. Disse beslutninger er nu samlet i kompetenceplanen, som også indeholder enkelte ændringer.

Ved de foreslåede ændringer lægges der op til, at delegere kompetence til administrationen i følgende tilfælde, hvor sagerne har karakter af ekspedition uden egentligt politisk indhold:

 • At godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med konvertering og omprioritering samt vedståelse af tidligere stillede garantier, kan ske administrativt. Hidtil er låneoptagelsen godkendt administrativt, medens garantivedståelse er godkendt i kommunalbestyrelsen. Der er intet lovkrav om politisk godkendelse, og kommunen påtager sig ikke garantier ud over, hvad der tidligere er politisk besluttet. Vedståelsen har karakter af formalitet.
 • At godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med renovering/fornyelse og individuel renovering (kollektiv råderet), kan ske administrativt. Hidtil er låneoptagelsen godkendt i økonomiudvalget. Låneoptagelsen er godkendt internt i boligselskabet inden ansøgning fremsendes til kommunen. Kun i særlige tilfælde vil der være grundlag for at overveje afslag. Disse vil blive forelagt Økonomiudvalget.
 • At godkendelse af huslejestigning på op til 10 % kan godkendes administrativt. Disse sager forekommer typisk i sammenhæng med ansøgning om individuel renovering, jf. foregående punkt, hvor lejeforhøjelserne typisk ligger mellem ca. 2 % og 10 %. I henhold til almenlejeloven skal lejeforhøjelser på over 5 % godkendes af kommunen, og hidtil er disse sager behandlet i Økonomiudvalget.

Det skal bemærkes, at Ydelsescentret i februar 2015 blev lagt sammen med Borgerservicecentret. Kompetenceplan for Ydelsescentret blev godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2015.

Retsgrundlag

Er anført i kompetenceplanen, vedlagt som bilag.

Bilag

 1. Borgerservice Kompetenceplan 2015 (pdf)

14. Ansøgning om godkendelse af rykning af realkreditlån

Beslutningstema

Der skal tages stilling til hvorvidt et realkreditlån med kommunal garanti skal rykke for optagelse af nyt lån uden kommunal garanti.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at realkreditlån på 33.005.000 kr. rykker således at det respekterer foranstående realkreditlån på 1.347.000 kr.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-02-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Ved skrivelse af 10. december 2015 har Lejerbo Hvidovre på vegne af afdeling 02, Sønderkærgården, ansøgt om godkendelse af omprioritering af pantehæftelserne på ejendommen.

Afdelingen skal optage realkredit på 1.347.000 kr. til finansiering af udskiftning af køkkener i afdelingen. Denne låneoptagelse blev godkendt i 2007.

Lånet kan optages uden kommunal garantistillelse, såfremt det får prioritetsstilling forud for realkreditlån på 33.005.000 kr. 

Lånet på 33 mio. kr. blev optaget med kommunal garanti til frikøb af den tilbagekøbsrettighed der var tinglyst på ejendommen, jf. den i 2015 indgåede aftale om frikøb. Kommunalbestyrelsen godkendte låneoptagelsen den 24. februar 2015 og godkendte samtidigt garantistillelse på 37,87 %.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 29 (lbkg. nr. 1023 af 21/08/2013).

Økonomiske konsekvenser

Kommunens samlede garantiforpligtelse forøges ikke. Ved rykning bliver prioritetsstillingen for det kommunalt garanterede lån forringet.

Bilag

 1. VS: Brev til Hvidovre kommune om rykning af hjemfaldslån - Brev til Hvidovre kommune om rykning af hjemfaldslån.docx (docx)

15. Aflæggelse af anlægsregnskab - ekspropriationserstatning

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst fremlægger anlægsregnskab for ekspropriationserstatning vedrørende det tidligere Quark-center, til godkendelse.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab for projekt nr. 0234 Ekspropriationserstatning Quark godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-02-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Ringstedbanen har Hvidovre Kommune modtaget ekspropriationserstatning på 6,26 mio. kr. for det tidligere Quark – beløbet er udmålt af Eksproprioriationskommissionen. Der er afholdt ekspropriationsudgifter på 0,15 mio. kr. og dermed en samlet nettoindtægt på 6,1 mio. kr.

Med denne sag aflægges anlægsregnskab for disse indtægter:

Projekt

Regnskab

Bevilling

Forskel

0234 Ekspropriationserstatning Quark, udgifter

152.470

200.000

47.530

0234 Ekspropriationserstatning Quark, indtægter

-6.259.325

-6.300.000

-40.675

0234 Ekspropriationserstatning Quark, netto

-6.106.855

-6.100.000

-6.855

Kultur, Miljø og Vækst fremlægger anlægsregnskab på ovenstående med en merindtægt på 6.855 kr. – beløbet er tilgået kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget besluttede den 20. april 2015, at Hvidovre Kommune skulle acceptere erstatningsforslaget fra Ekspropriationskommissionen (lukket sag).

Økonomiske konsekvenser

Projekt nr. og navn: 0234 Ekspropriationserstatning Quark

Funktion og dranst: 00.22.05.3

Bevillingsprogram: 6511023400

Projektet omfatter ekspropriationserstatning for det gamle Quark i forbindelse med

anlæg af Ringstedbanen.

Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger:

Bevilling:

KB

27.10.2015

200.000 kr.

KB

27.10.2015

-6.300.000 kr.

I alt

-6.100.000 kr.

Projektet er afsluttet i 2015. Forbruget er gjort op således:

Regnskab:

Ekspropriationsudgifter

152.470 kr.

Ekspropriationserstatning

-6.259.325 kr.

I alt

-6.106.855 kr.

Anlægsregnskabet udviser en merindtægt på

-6.855 kr.

Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse.


16. Anlægsregnskab for projekt 0207 Miljø- og Energipuljen 2014

Beslutningstema

Kultur- Miljø og Vækst fremlægger anlægsregnskab for projekt 0207 Miljø- og Energipuljen 2014 til godkendelse og anmoder om overførsel af mindreforbrug til nyt projekt  til renovering af Køgevejens Børne- og ungdomshus, Gammel Køge Landevej 276.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for  Økonomiudvalget og  Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab for projekt 0207 godkendes
 2. at mindreforbrug på 1.181.815 kr. anvendes til nyt projekt til renovering af Køgevejens Børne- og ungdomshus, Gammel Køge Landevej 276

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt

Regnskab

Bevilling

Forskel

0207/01 Udbygning af fjernvarme

U

1.700.115 kr.

2.500.000 kr.

-799.885 kr.

0207/02 Klimaambassadørordningen

U

356.293 kr.

500.000 kr.

-143.707 kr.

0207/03 Central drift og energistyring

U

957.714 kr.

900.000 kr.

57.714 kr.

0207/04 Risbjergskolen, solceller

U

 kr.

 kr.

 kr.

0207/05 Medborgerhuset lysprojekt

U

998.237 kr.

1.000.000 kr.

-1.763 kr.

0207/06 Ombygning af varmtvandsinstallationer

U

410.262 kr.

400.000 kr.

10.262 kr.

0207/07 Ventilationsopgaver

U

459.526 kr.

450.000 kr.

9.526 kr.

0207/08 Hulmursisolering

U

213.595 kr.

250.000 kr.

-36.405 kr.

0207/89 Energitilskud, projekter under Miljø- og Energipuljen 2013

I

-56.361 kr.

 kr.

-56.361 kr.

0207/99 Erstatning, FIC solceller

I

-221.196 kr.

 kr.

-221.196 kr.

Total

4.818.185 kr.

6.000.000 kr.

-1.181.815 kr.

Kultur, Miljø- og Vækst fremlægger anlægsregnskab med et samlet mindreforbrug på 1.181.815 kr. for projekt 0207.

Mindreforbruget foreslås overført til renovering af Køgevejens Børne- og ungdomshus, Gammel Køgelandevej 276, idet denne ejendom er energimærket E og har potentielle energibesparelser for estimeret 62.000 kr. årligt, såfremt der investeres i en energirenovering af bygningen.

Forslag til renovering:

·Energioptimering af varmeanlæg (ny veksler, ny VVB, pumper, rørisolering)

·Efterisolering af loft og mansardtag

·Udskiftning af vinduer og døre

·Evt. udvendig efterisolering af kælderydervægge (løsning afhænger af evt. fugtproblemer)

·Evt. hulmursisolering

·Evt. vandbesparende tiltag, idet ejendommen har et relativt højt vandforbrug

·Såfremt midler rækker hertil trænger ejendommen også til en facaderenovering, da den længe har fået nødtørftige lappe-reparationer

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at mindreforbruget under projekt 0207 Miljø- og Energipuljen 2014 på 1.181.815 kr. anvendes til nyt projekt ”Køgevejens Børne- og ungdomshus, renovering”.

Bilag

 1. Anlægsregnskab for 0207 Miljø og Energipuljen 2014 (pdf)

17. Endelig vedtagelse - Lokalplan 235 for bevaringsværdig bolig på Sydkærsvej 75

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har fremlagt et forslag til Lokalplan 235 for bevaringsværdig bolig på Sydkærsvej 75 i offentlig høring. Der er ikke indkommet nogen høringssvar til lokalplanforslaget i forbindelse med den offentlige høring.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man vil vedtage lokalplanen endeligt.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Lokalplan 235 for bevaringsværdig bolig på Sydkærsvej 75 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst modtog den 16. september 2014 en ansøgning om tilladelse til at nedrive et enfamiliehus på ejendommen Sydkærsvej 75. Baggrunden for ønsket var, at huset ikke var tidssvarende og krævede en gennemgribende renovering.

Huset, der ligger i Risbjergkvarteret, blev i år 2000 vurderet bevaringsværdigt efter SAVE-systemet med en bevaringsværdi 3. Huset blev derfor optaget som bevaringsværdigt i Kommuneplan 2009. Det blev genvurderet i 2014, hvor den høje værdi blev fastholdt.

Økonomiudvalget besluttede på denne baggrund, på sit møde den 17. november 2014, at nedlægge forbud mod nedrivning af huset efter planlovens § 14. Der skal herefter indenfor 1 år efter denne beslutning offentliggøres et forslag til en bevarende lokalplan for ejendommen.

Forslaget til lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden 5. november 2015 – 7. januar 2016.

Lokalplanen omfatter kun denne ene ejendom og har som formål at bevare boligen, som ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres i det ydre uden Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.

Med den nye lokalplan gives der mulighed for, at boligen kan udvides med samme areal, som det eksisterende, dvs. op til 68 m2 til boligformål i maksimalt en etage. Udvidelsen skal ske indenfor det byggefelt, der udlægges med lokalplanen.

Herudover indeholder lokalplanen bestemmelser for udseendet af nyt byggeri på ejendomme, herunder, at ny bebyggelse ikke må være højere end det eksisterende hus, samt at der anvendes samme materialer og farver som de allerede anvendte.

Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget i løbet af offentlighedsperioden. Forvaltningen anbefaler derfor, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer.

Retsgrundlag

Endelige vedtagelser af lokalplaner sker efter planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget besluttede med vedtagelsen af forbuddet efter planlovens § 14, den 17. november 2014, at udarbejde en lokalplan med det formål at sikre det bevaringsværdige enfamiliehus.

Herefter godkendte Kommunalbestyrelsen, den 27. oktober 2015, Forslag til Lokalplan 235 for bevaringsværdig  bolig på Sydkærsvej 75, med henblik på offentlig fremlæggelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 3, og § 4, stk. 2.

Denne lov stiller i visse tilfælde krav om, at der laves en miljøvurdering af lokalplaner. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Dette begrundes med, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan – og ikke muliggør væsentlige ændringer i det bestående, men derimod viderefører den nuværende anvendelse i princippet status quo – og at planen ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 235 for bevaringsværdig bolig på Sydkærsvej 75 (pdf)

18. Endelig vedtagelse af Lokalplan 465 for boliger på Parallelvej 47

Beslutningstema

Forslag til Lokalplan 465 indeholder mulighed for at udstykke og opføre fire parcelhuse på ejendommen, der hidtil har rummet en kommunal daginstitution.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring, og Kommunalbestyrelsen skal nu beslutte, om man vil vedtage lokalplanen endeligt.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Lokalplan 465 for boliger på Parallelvej 47 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 465 omfatter en kommunal ejendom på Parallelvej 47. Ejendommen, der er på 3.191 m2, ligger i et boligkvarter med parcel- og rækkehuse.

Formålet med lokalplanen er - efter nedrivning af en daginstitution på ejendommen - at kunne udstykke ejendommen, således at der kan opføres fire parcelhuse inden for området. Anvendelsen vil således skifte fra offentlige formål til boligformål.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort den 5. november 2015, hvorefter der var mulighed for at komme med indsigelser, ændringsforslag eller lignende til planforslaget indtil den 4. januar 2016.

Der er ikke indkommet bemærkninger til lokalplanforslaget i løbet af denne periode.

Forvaltningen indstiller derfor, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer.

Retsgrundlag

Endelig vedtagelse af lokalplaner sker efter planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 27. oktober 2015, at sende forslag til Lokalplan 465 i offentlig høring i otte uger, samt at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at den nuværende bebyggelse skal nedrives snarest muligt, og at nedrivningsomkostningerne skal finansieres af kassen.

Økonomiske konsekvenser

Sadolin & Albæk har i sommeren 2014 udarbejdet en vurdering af ejendommens værdi ved udstykning til fire parcelhuse. Ud fra denne vurdering skulle Hvidovre Kommune kunne opnå et mindre provenu ved klargøring og salg af ejendommene.

Det skal dog bemærkes, at prisniveauet hurtigt bliver forældet i denne type analyser. Provenuet afhænger således meget af markedet på tidspunktet for udbuddet af ejendommen.

Der er ikke givet rådighedsbeløb og anlægsbevilling til denne sag.  Ved godkendelse af forslaget til Lokalplan 465, vil der blive udarbejdet anlægsbudget for projektet, hvortil der efterfølgende søges anlægsbevillinger.

Forvaltningen skal henlede opmærksomheden på, at salg af grunde fra 1. januar 2011 er momspligtigt, og der skal derfor svares moms af salgsprisen.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 465 for boliger på Parallelvej 47 (pdf)

19. Orientering om vindmøller på Avedøre Holme, status, proces og tidsplan

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har på sit møde 21. september 2015 givet mandat til, at forvaltningen bistår Københavns Kommune/HOFOR med at etablere plangrundlag for vindmøllerne.

Forvaltningen orienterer om status, proces og tidsplan de næste seks måneder for arbejdet med vindmølleplanlægningen. Der skal ikke træffes nogen beslutninger.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor l Kommunalbestyrelsen

1.at orienteringen om status, proces og foreløbig tidsplan for vindmølleplanlægningen tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling taget til efterretning

For: Gruppe A, F, Ø og Kashif Ahmad.

Undlader: Gruppe O, Liste H, Gruppe V og C

Orienteringen er taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-02-2016

For: Gruppe A, O, V, F og Ø

Undlader: Gruppe C

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde 21. september 2015 givet mandat til, at forvaltningen bistår Københavns Kommune/HOFOR med at etablere plangrundlag for opstilling af vindmøller på Avedøre Holme.

I det følgende orienteres om status, proces og tidsplan for arbejdet.

Status

 • Der afholdes løbende planlægnings- og statusmøder mellem Plan- og Miljøafdelingen og HOFOR
 • Hvidovre Kommune har skriftligt orienteret de berørte virksomheder om Kommunalbestyrelsens beslutning om at bistå Københavns Kommune/HOFOR i processen med vindmølleopsætning på Avedøre Holme.
 • HOFOR har haft drøftelser med interesserede ejere og administratorer af virksomhederne på Avedøre Holmes østside og der er indgået aftaler/fuldmagter bl.a. med henblik på at søge myndighedsgodkendelser hos Hvidovre Kommune. 
 • 14. december 2015 har HOFOR jf. VVM-bekendtgørelsen fremsendt VVM-anmeldelse til Plan- og Miljøafdelingen om at opstille vindmøller på Avedøre Holmes østside. På baggrund af anmeldelsen har Hvidovre Kommune den 17. december 2015 meddelt HOFOR at projektet er omfattet af VVM-pligt, fordi møllerne er over 80 meter høje. Det betyder, at HOFOR skal udarbejde en VVM-redegørelse over anlæggets miljømæssige konsekvenser. Processen er beskrevet i VVM-bekendtgørelsen.
 • HOFOR og Hvidovre Kommune har i januar 2016 samarbejdet om at fastlægge proces og indhold for den krævede VVM-redegørelse.

VVM-redegørelsens indhold fastlægges i foråret 2016

HOFOR har udarbejdet udkast til dels et scopingnotat og dels et debatoplæg om vindmølleprojektet på Avedøre Holme. Formålet med notaterne er få VVM-redegørelsens konkrete indhold fastlagt. Det skal bl.a. ske ved inddragelse af berørte myndigheder og offentligheden i en høringsfase.

Scopingnotatet sendes i høring til berørte myndigheder. Debatoplægget, der er mindre teknisk og indeholder visualiseringer, sendes i offentlig høring idet interesserede borgere, virksomheder og foreninger inviteres til at fremkomme med ideer og synspunkter. Det foreslås, at der i den offentlige høringsfase afholdes et borgermøde samt et temamøde i Det Grønne Råd.

De indkomne høringssvar fra såvel myndigheder som offentlighed sammenstilles og indarbejdes. Herefter kan VVM-redegørelsens endelige indhold fastlægges.

Tidsplan

En foreløbig tidsplan for den forventede 1½-årige VVM-proces med angivelse af politiske behandlinger/orienteringer er bilagt. Processen kan opdeles i følgende tidsfaser:

 1. Scoping-fase: januar - juni 2016
 2. VVM redegørelses-fase: juni 2016 – januar 2017
 3. Kommuneplantillægs-fase: marts 2016 – august 2017
 4. Lokalplantillægs-fase :oktober 2016 – august 2017
 5. VVM-tilladelses-fase: september 2017

Tidsplanen for scopingfasen i det næste halvår er følgende:

 • 1. februar 2016: Orientering af ØU
 • 23. februar 2016: Orientering af KB
 • 24. februar – 30. marts: Høring hos berørte myndigheder
 • 6.-21. april: Opsamling på svar fra berørte myndigheder
 • 25. april-30. maj: Offentlig høring af debatoplæg
 • 12. maj: Borgermøde om debatoplægget
 • 26. maj: Det Grønne Råd, møde om vindmøller/debatoplæg 
 • 1.-17. juni: Opsamling på bemærkninger til debatoplæg

Kommuneplantillæg og lokalplan

VVM-redegørelsen vedrører en vurdering af virkningerne på miljøet for selve anlægget af vindmøllerne, herunder miljøpåvirkningerne under opførelsen af møllerne. For at kunne opføre møllerne skal der forinden desuden vedtages et nyt plangrundlag.

Det er i Kommuneplan 2016 forudsat, at der gennemføres en forudgående kommuneplanhøring, et tillæg til Kommuneplan 2016 vedrørende ændringer til afsnit 5.10, samt en lokalplan, hvis der skulle være grundlag for at arbejde videre med projektet.

Den forudgående høring af kommuneplantillægget vil blive igangsat snarest muligt efter den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2016, hvilket forventes at ske i Kommunalbestyrelsen, den 23. februar 2016.

Udarbejdelsen af udkastet til kommuneplantillæg og lokalplan vil blive igangsat, når VVM-redegørelsen har fastlagt placeringen af vindmøllerne endelig og har konkluderet, at det er uproblematisk at opstille møllerne. Det forventes af ske i sommeren 2016.  Der henvises til bilagte tidsplan.

Retsgrundlag

Retsgrundlag for den beskrevne VVM-proces er bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på sit møde 21. september 2015 godkendt, at der afgives mandat til forvaltningen om fortsat at bistå Københavns Kommune og HOFOR med henblik på at etablere plangrundlag for at etablere vindmøller på Avedøre Holme.

Kommunalbestyrelsen har endvidere godkendt, at alle udgifter i forbindelse med det videre arbejde med forberedelse, vurderinger, myndighedsbehandlinger, opstilling af møller mv. afholdes af Københavns Kommune og HOFOR.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Depatoplæg, ideer og synspunkter (pdf)
 2. Scoping notat (pdf)
 3. Spørgsmål og svar om vindmøller (pdf)
 4. Foreløbig tidsplan VVM-proces (pdf)

20. Aftale om opsætning af solvarme på Hvidovre Friluftsbad

Beslutningstema

Orientering om mulighed for opsætning af solvarme på Hvidovre Friluftsbad.
Forhandling med EBO om opsætning af solvarmeanlæg mod CO2 besparelser.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage Rambølls rapport dateret 10. oktober 2015 for scenarier for opsætning af solvarme på Hvidovre Friluftsbad til efterretning
 2. at tage stilling til om ejendomsafdelingen skal indgå forhandling med EBO om opsætning af solvarmeanlæg mod CO2 besparelser samt en mindre indtjening ved udleje af tag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Rene Langhorn deltog ikke i behandlingen af punktet, fordi han erklærede sig selv inhabil.

Der er nye oplysninger i sagen, hvorfor sagen returneres til fornyet udvalgsbehandling i Teknik- og Miljøudvalget, hvor det skal undersøges, om opsætning af solvarmeanlæg kan være en hindring for eventuelle andre udvidelser på området. Herfor stemte alle

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, V, F og Ø

Imod: C

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, Liste H og V

Imod: Gruppe C

Anbefales godkendt.

Rene Langhorn deltog ikke i behandlingen grundet inhabilitet.

Sagsfremstilling

Jfr.  beslutning på Teknik- og miljøudvalgsmøde den 3. juni 2015 bad Hvidovre Kommune Rambøll om at undersøge mulighederne for solvarme på Hvidovre Friluftsbad. Der var fra start opstillet 3 scenerier, som ønskes undersøgt nærmere som flg.:

1. Solvarme anlæg på hovedbygningen, 300 m2solfangere

2. Solvarme anlæg på Præstemose hallen, 340 m2solfangere

3. Solvarme anlæg på hallen og hovedbygning, i alt 640 m2solfangere

I undersøgelsen er bygninger og tekniske installationer gennemgået og afklaret i forhold til energibehov, solfangertyper samt økonomi.

De tre scenerier er ikke rentable, da tilbagebetalingstiden ligger mellem 19-23 år. Dette svarer til et solvarmeanlægs levetid, og der vil dermed ikke være noget økonomisk udbytte.

Dog fremkom der nogle alternative løsninger, som ikke beskæftiger sig med de tre originale scenarier.

Alternativ løsning

I forbindelse med undersøgelsen fremkom der en alternativ løsning, idet

Hvidovre Fjernvarme har foreslået, at de står for finansiering og drift af anlægget og betaler en mindre leje for tagarealet på Friluftsbadets hovedbygning.

Dermed vil de levere solvarmen til friluftsbadet til uændret pris som før.

Hvidovre Kommune opnår på den måde ikke en økonomisk besparelse, men en reduktion i CO2på 12,7 ton om året.

Fordel for Hvidovre Kommune:

 • ingen egen investering i anlæg eller montering
 • ingen drifts- og serviceudgifter
 • en mindre indtægt ved udlejning af tagareal
 • CO2 udledningen minimeres

Ulemper:

 • Komplicerede forhold vedr. vedligeholdelse af tagarealet samt placering af ansvar ved skade på tag grundet solvarmeanlægget
 • Lejekontrakt forløber i udgangspunktet 20 år, svarende til anlæggets forventede levetid. En evt. opsigelse af kontrakten før tid er således økonomisk problematisk.

Risiko afdækning

Forhold vedr. udlejning af kommunens tagareal samt snitflader mellem Hvidovre Fjernvarme og Hvidovre Kommuneskal skal afklares før indgåelse af aftale. Herunder forhold ved indgreb i tagflade og konstruktion, ledningsføringer, bæreevne, vedligehold af tag og anlæg, skader forårsaget af anlæg, krav til æstetisk løsning, forbehold ved mislighold af anlæg, kontrakt, lovkrav if. planlov og anden lovgivning, samt en evt. opsigelse af kontrakt før tid.

Såfremt sagen besluttes politisk vil Ejendomsafdelingen indlede en dialog med Hvidovre Fjernvarme v/ EBO Consult for en drøftelse og afklaring af ovenstående forhold forud for en aftale.

Forhold omkring solvarmeanlæg

Det skal understreges, at denne løsning kun anbefales for Hvidovre Friluftsbad, da friluftsbadet har et meget højt varmeforbrug i forhold til dens få kvadratmetre. Der er et potentiale for en stor CO2 besparelse, men det er ikke rentabelt for Hvidovre Kommune selv at investere i et anlæg.  Derudover vil et solvarmepanel ikke genere omgivelser, idet anlægget opsættes på den side af taget, der vender ind mod friluftsbadet.

Solvarmeanlæggets signalværdi
En opsætning af solvarme anlæg på friluftsbadet synliggør kommunens bestræbelser på at være energibevidst jf. aftale som Klimakommune om en 2 % årlig reduktion på CO2 udslip.

Retsgrundlag

Der er ikke retsgrundlag for beslutning

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde 3. december 2014, punkt 10, prioritering af anlægspulje 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015, med den ændring, at Hvidovre Friluftsbad med 500.000 kr. udgik med henblik på nærmere undersøgelse.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. juni 2015, punkt 4, at blev 100.000 kr. fra anlægspuljen 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015 prioriteret til en forundersøgelse for projektets statiske og tekniske realiserbarhed, mulige kWh produktion samt tilbagebetalingstid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Solvarme på Hvidovre Friluftsbad_ Rambøll rapport_okt. 2015 (pdf)

21. Projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering

Beslutningstema

Projektering af renovering af Børnehuset Cirklen.

Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 800.000 kr. til projektering af nyt projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering, indeholdt i ”Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud” (10-årsplanen).

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til nyt projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering, gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 800.000 kr. til projektering, finansieret af projekt 5742 Vision fysiske standarder for institutioner for 0-6 årige.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune lejer bygningerne beliggende på Høvedstensvej 48-50 af Lejerbo. Bygningerne rummer Børnehuset Cirklen. Hvidovre Kommune står for den indvendige vedligehold og Lejerbo for den udvendige vedligehold af bygningerne.

Børnehuset Cirklen indgår i ”Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud” (10-årsplanen) udarbejdet i 2014. Af denne plan fremgår det, at der er estimerede anlægsudgifter på 11,5 mio. kr. til udbedring af utidssvarende indretning, manglende fleksibilitet i forhold til aldersklasser, dårlige fysiske forhold og trækgener i tagetagen (børnehaveafdelingen).

Lejerbo vil, som en del af renoveringen, forestå udskiftning af taget på Cirklen for 4,7 mio. kr.

Renoveringen af Børnehuset Cirklen, herunder reorganisering af lokalerne i stueplan, vil på sigt gøre det muligt, at der kan passes yderligere 36 børn i institutionen.

Reorganiseringen af lokalerne skal godkendes af Lejerbo inden igangsættelse.

Estimatet af anlægsudgifterne på 11,5 mio. kr. er foretaget i 2013 og inden en større akut skade på børnehuset i 2015. Eftervirkningen af skaderne indgår derfor ikke i den oprindelige anlægssum fra 2013.

Der er samtidig forskel på, hvordan Cirklens to bygninger lever op til udviklingsplanens målsætninger.

Det er derfor uvist, om projektet nu vil kunne foretages inden for den estimerede anlægssum.

Kultur, Miljø og Vækst ansøger om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 800.000 kr. til projektering af nyt projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering, til brug for overblik over omfanget af renoveringsbehovet i de to bygninger og løsningsmuligheder for reorganisering af lokalerne til opfyldelse af udviklingsplanens målsætning.

Eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til projektering vil indgå i renoveringen af børnehuset.

Politiske beslutninger og aftaler

Børnehuset Cirklen indgår i ”Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud” (10-årsplanen).

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 26. maj 2015, punkt 13, anvendelsen af råderum i kommunens låneramme på 4,7 mio. kr. til Lejerbos renovering af Børnehuset Cirklen i forbindelse med større akut skade.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 800.000 kr. til projektering af nyt projekt 5787 Børnehuset Cirklen, renovering, som indgår i ”Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud” (10-årsplanen).

Rådighedsbeløbet foreslås finansieret af projekt 5742 Vision fysiske standarder for institutioner for 0-6 årige, hvortil der i investeringsoversigten er afsat 5 mio. kr. i 2016:

2016

2017

2018

2019

Projekt 5742 – Vision fysiske standarder

5.000.000

200.000

8.000.000

0

Projekt 5787 - Cirklen

800.000

0

0

0

Resterende anlægsramme for projekt 5742

4.200.000

200.000

8.000.000

0

Af ”Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud (10-årsplanen)” er renoveringen estimeret til 11,5 mio. kr. Beløbet er estimeret i 2013 og fremstår derfor i 2013 prisniveau.

Lejerbo forestår, som en del af renoveringen, udskiftning af tag på Cirklen for 4,7 mio. kr.

Ejendomsafdelingen afsætter som hovedregel 12 % af anlægssummen til projektering ved større anlægsprojekter.

Det foreslåede beløb til projektering på 800.000 kr. udgør således 12 % af den kommunale andel af den estimerede anlægssum på 6,8 mio. kr. i 10-årsplanen (11,5 – 4,7 mio. kr.).

Eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til projektering vil indgå i renoveringen af børnehuset.


22. Projekt 0239 Lokalerokade 3 - Opfølgning, Avedøre Tværvej 15

Beslutningstema

Nedrivning af Avedøre Tværvej 15.

Supplerende indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at nye oplysninger om ekstra udgifter på 283.000 kr. i forbindelse med nedrivning af ejendommen Avedøre Tværvej 15 ligeledes finansieres af sparede driftsudgifter samt salgsindtægter fra de ejendomme, der sættes til salg under projekt 0239 Lokalerokade 3. De samlede nedrivningsudgifter for ejendommen Avedøre Tværvej 15 er således 666.000 kr

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Udgår.

Ad 4.

Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst forelægger nye oplysninger om merpris på nedrivningen af ejendommen Avedøre Tværvej 15, som følge af øget behov for miljøsanering, der er fremkommet efter miljøanalysen er foretaget.

De nye oplysninger fremgå af notatet af 7. marts 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for

Kommunalbestyrelsen

 1. at bygninger på Avedøre Tværvej 15, 2650 Hvidovre, nedrives og grundstykket reetableres med græs
 2. at tage til orientering, at KAB herefter er forpligtet på at betale ejendomsskat for grundstykket
 3. at udgifter i forbindelse med nedrivningen af ejendommen, estimeret til 383.000 kr., finansieres af sparede driftsudgifter samt salgsindtægter fra de ejendomme, der sættes til salg under projekt 0239 Lokalerokade 3

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til orientering.

Ad 3. Anbefales godkendt, idet der udarbejdes notat om en forventet fordyrelse af nedrivningen til brug for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2014, punkt 8, Lokalerokadesagen 3 – Opfølgning, at Ejendomsafdelingen undersøgte eventuelle fremtidsscenarier for Avedøre Tværvej 15. Denne ejendom blev således taget ud af ”nedrivnings puljen” for en undersøgelse af muligheder for anvendelse af bygningen.

Herunder følger en redegørelse for ejerforhold, indgåede aftaler og afsøgte fremtidige scenarier samt en anbefaling til nedrivning.

Ejerforhold
Grunden Avedøre Tværvej 15 er ejet af KAB og kommunen lejer den for et beløb, der svarer til ejendomsværdiskatten. Ejendomsafdelingen er blevet oplyst af Juridisk Kontor, at der ikke forefindes en lejekontrakt, og at aftalen formodentlig er indgået mundtlig. Der findes to bygninger på ejendommen, begge med et meget stort vedligeholdelsesefterslæb. Kommunen ejer begge ejendomme og har den totale forpligtigelse for såvel udvendig som indvendig vedligehold.

Restriktioner på matrikel
Ejendommen ligger i en ”friholdelses-zone”, hvilket betyder, at der ikke må opføres nyt byggeri på ejendommen. Såfremt ejendommen skal være bebygget, skal man istandsætte eksisterende ejendomme, hvilket ikke anses for at være rentabelt.

Mulig fremtidig anvendelse
Ejendomsafdelingen har kontaktet KAB for at drøfte deres ønsker til fremtidsscenarier for ejendommen. KAB oplyser, at de ikke kan finde anvendelse for bygningerne og har således ingen interesse i dem. KAB’s ønske er, at kommunen nedriver ejendommene, bortskaffer affald og reetablerer grunden med græs eller lignende og endeligt opsiger lejemålet.

KAB pålægges i forbindelse med opsigelse af lejemålet ejendomsskat af grundstykket. KAB har i de indledende drøftelser omkring fremtidsscenarier ingen indsigelser haft hertil.

Bygningernes stand

Avedøre Tværvej 15 står tom og er i meget dårlig stand og generelt i forfald. Der er fugt- og skimmelskader, og kælderen er ramt af en vandskade forårsaget af et sprængt vandrør. Derudover har der været begået hærværk mod bygningen, der har resulteret i flere knuste ruder.

Ejendomsafdelingen foreslår, at bygningen Avedøre Tværvej 15 nedrives med efterfølgende planering af grunden samt etablering af en græsplæne.

Miljøvurdering
Før Ejendomsafdelingen kan indhente en pris på nedrivning, skal der foretages en lovpligtig miljøvurdering af ejendommen, hvilket koster ca. 75.000 kr. på grund af tilbygninger, ændringer i indretninger og renoveringer, hvor mange forskellige materialer er anvendt.

Estimat for nedrivning

Der redegøres her for den estimerede pris på nedrivning (inklusiv bortskaffelse af affald og etablering af græsplæne), miljøanalyse og rådgiverhonorar. Estimatet er baseret på erfaringspriser fra de seneste nedrevne bygninger i Hvidovre Kommune, samt et indhentet tilbud på miljøanalyse af bygningen. 

Anslåede udgifter i forbindelse med nedrivning (ekskl. Moms)

Miljøanalyse:

75.000 kr.

Sanering, nedrivning og reetablering: 311 m2 á 900 kr/m2

279.900 kr.

Rådgiverhonorar – 10 % af entreprisesum

27.990 kr.

I alt

382.890 kr.

Priser er med forbehold for fund ved miljøvurdering.


Tidsplan

Der vil gå ca. 2 måneder fra en beslutning om nedrivning er taget til grunden er planeret og græsplæne er etableret. 

Retsgrundlag

Krav om miljøvurdering fremgår af Affaldsbekendtgørelsen, Bek. nr. 1309 af 18/12/2012, kapitel 13.

For området gælder Lokalplan nr. A11 samt A11 tillæg nr. 1

Friholdelseszonen.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget besluttede på møde 17. marts 2014, punkt 29, igangsætning af optimeret brug af kommunale lokaler (lokalerokade), herunder at lokalerokaden finansieres af overførte driftsbudgetter fra de ejendomme, som nedlægges i forbindelse med lokalerokaden.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 28. oktober 2014, punkt 8, Lokalerokadesagen 3 – Opfølgning, at Ejendomsafdelingen undersøgte eventuelle fremtidsscenarier for Avedøre Tværvej 15.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til nedrivning af Avedøre Tværvej 15 er estimeret til 383.000 kr., som foreslås finansieret af sparede driftsudgifter på ejendommen og salgsindtægter ved salg af ejendomme under projekt 0239 Lokalerokade 3. 

Driftsbudgettet til ejendommen Avedøre Tværvej 15 er på 87.000 kr.


23. Godkendelse af HOFORs takster for vand og spildevand i 2016

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om HOFORs fastsatte kubikmetertakst for vand og afledning af vand samt anlægs- og driftsbidrag for 2016 kan godkendes.

Indstilling

Kultur, Miljø & Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende takster 2016 fra HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S.

Konsekvensen ved at godkende taksterne er, at  vandprisen i 2016 lander på 10,77 kr./m3 - et fald på 3 øre fra 2015, mens taksterne for afledning af spildevand i 2016 stiger med 9,16 kr. til 26,66 kr./m3 i forhold til 2015. Taksterne i 2016 ligger omtrent på niveau med 2014.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Kommune skal årligt godkende den fastsatte kubikmetertakst for hhv. vand og afledning af vand samt anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Hvidovre Kommune har 10. november 2015 modtaget ansøgning fra begge selskaber om godkendelse af takster og bidrag for 2016. Følgende er anmeldt til Hvidovre Kommunes godkendelse:

1.at HOFOR Vand Hvidovre A/S takst – vandpris – er 10,77 kr./m3

2.at HOFOR Spildevand Hvidovre A/S takst – vandafledning – trin 1, jf. trappemodellen er 26,66 kr./m3

3.at HOFOR Spildevand Hvidovre A/S takst – vandafledning – trin 2, jf. trappemodellen er 23,46 kr./ m3

4.at HOFOR Spildevand Hvidovre A/S takst – vandafledning – trin 3, jf. trappemodellen er 17,07 kr./ m3

* Alle de anmeldte takster og bidrag er eksklusiv moms og afgifter.

Gradueringen af taksterne for spildevandsafledningen i trin 1, trin 2 og trin 3 er i overensstemmelse med betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber. Ifølge loven gradueres taksten afhængig af mængde af vand der afledes fra ejendommen. Trin 1 omfatter ejendomme med vandforbrug til og med 500 m3/år, trin 2 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år og trin 3 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 20.000 m3/år. Det er kun ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, som er berettiget til at anvende trin 2 og trin 3.

Den samlede udvikling af taksterne (i kr./m3) fra 2012 og frem samt betydning for taksterne i 2016 for HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S ses af skemaet herunder.

Takster

2012

2013

2014

2015

2016

15-16

Vandafledningsbidrag

21,44

28,37

25,42

17,5

26,66

52%

Vandpris

10,74

12,39

11,52

10,80

10,77

Vandafgift til staten

5,23

5,46

5,46

5,86

5,86

Statslig ressourceafgift

0,67

0,67

0,67

0,67

0,39

-42%

Forbrugsafhængige takster inkl. afgifter

38,08

46,89

43,07

34,83

43,68

25%

Forbrugsafhængige takster inkl. afgifter og moms

47,60

58,61

53,84

43,54

54,61

25%

Abonnement inkl. moms

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Årsregning, lejlighed med forbrug 85 m³ per år

4.046

4.982

4.576

3.701

4.642

25%

Årsregning, Parcelhus med forbrug 140 m³ per år

6.664

8.206

7.537

6.095

7.645

25%

Det ses af skemaet, at den samlede prisstigning på vand og spildevand fra 2015-2016 er 25 %. Vandprisen lander på samme niveau som i 2015 med et lille fald på 3 øre. Vandafledningsbidraget derimod stiger med 9,16 kr./m3 Den forøgede takst på vandafledning i 2016 skyldes, at taksten i 2015 var ekstraordinært lav pga. tilbagebetaling i 2015 af for meget opkrævet i 2013. Taksten i 2016 er således på niveau med taksten for 2014 med en mindre stigning på 1,14 kr./m3, hvilket er forårsaget af investeringer vedr. Damhusledningen.

Alle øvrige takster, f.eks. tilslutningsbidrag, omlægning/flytning af stik, er vedlagt i bilag 1: Takstbilag – HOFORs takster for vand og spildevand i Hvidovre 2016.

Legalitetsgodkendelsen

Kommunens godkendelse af takster og bidrag er en såkaldt legalitetsgodkendelse. Det vil sige at kommunen skal påse, at selskabets takster dels er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven og vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, således at der ikke sker en uretmæssig kapitalophobning i selskabet, dels overholder det prisloft som er fastsat af forsyningssekretariatet.

Hvidovre Kommune skal påse, at:

 • Der i selskabets takster alene er indregnet nødvendige lovlige indregningsberettigede omkostninger.
 • Der alene foretages henlæggelser på baggrund af planlagte investeringer og at der i øvrigt investeres tilstrækkeligt.
 • Opstået over- og underdækning tilbageføres i det efterfølgende års regnskab, medmindre den konkrete over- og underdækning er omfattet af undtagelsen i bekendtgørelse nr. 319, 2010 og nr. 818, 2012 om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber.
 • Henlæggelser fratrækkes i anlægsinvesteringen, og dermed ikke indgår i det efterfølgende afskrivningsgrundlag som indregnes i taksten.

Sagsbehandlingen

Kultur, Miljø og Vækst har sammen med Økonomi og Stabe gennemgået det modtagne materiale og kan konstatere, at de ansøgte takster for 2016 overholder prisloftet, således som det er fastsat af Forsyningssekretariatet.

Takstregnskabet og takstbudgettet for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S indeholder alene lovlige indregningsberettigede omkostninger. Samtidig er de anmeldte gradueringer af vandafledningsbidraget i trin 1, 2 og 3 i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1327, 2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget.

Således overholder takstprovenuet indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet og taksterne overholder hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

Forvaltningens vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer Kultur, Miljø og Vækst, at de af HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S anmeldte takster for 2016 er lovlige og kan godkendes.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune skal ifølge Betalingslovens § 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 633, 2010) og Vandforsyningsloven § 53, stk. 1 (lovbekendtgørelse 1584, 2015) årligt godkende den fastsatte kubikmetertakst for vand og vandafledning samt anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og for HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Kommunens godkendelse af takster og bidrag er en legalitetsgodkendelse, hvor kommunen skal påse, at selskabets takster dels er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven og vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, således at der ikke sker en uretmæssig kapitalophobning i selskabet, dels overholder det prisloft, som er fastsat af forsyningssekretariatet.

Kommunalbestyrelsen kan ikke træffe afgørelse om at ændre taksterne. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at taksterne ikke overholder de gældende regler, skal den afvise at godkende taksterne, med henblik på at vandselskaberne skal fastsætte ændrede takster.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014 at godkende HOFORs takster for vand og afledning af vand for 2013, 2014 og 2015. I den forbindelse stillede kommunen en række krav til indholdet i HOFORs fremtidige ansøgninger.

Materialet som HOFOR har leveret som beregningsgrundlag for 2016, er væsentlig mere fyldestgørende end tidligere. Der udestår dog fortsat mangler og elementer i materialet som ikke giver det fornøden indblik i argumenter for valgt af takstniveau, og sammenhæng til prisloft og investeringer mv. Eksempelvis er det tydeligt at taksterne er under prisloftet, men ikke tydeligt hvordan investeringerne påvirker taksterne, så de lander præcis hvor de gør. Disse mangler forventes at blive korrigeret i dialog og samarbejde med HOFOR, således at kommende års datagrundlag giver mere præcis mulighed for kontrol, og derved forudsætning for godkendelse af takster mv.

Økonomiske konsekvenser

Samlet forbrug for Hvidovre Kommunes institutioner mv. kan opgøres som følgende oversigt:

Forbrug

Enhed m³

Beregnet i 1.000 kr.

Ændring år til år

Faktisk 2012

123.128

4.689

Pris

Forbrug

Faktisk 2013

126.533

5.933

+23 %

+3 %

Faktisk 2014

125.271

5.395

 -8 %

- 1 %

Budget 2015

125.691

4.378

-19 %

0 %

Budget 2016

123.178

5.380

+25 %

-2 %

Der kan altså for 2016 forventes et merforbrug ift. 2015 på ca. 1 mio. kr., hvorimod forbruget ift. 2014 vil være uændret.

Da der ikke tidligere er foretaget i reguleringer i kommunes afsatte budget til vandforbrug i forhold til de faktiske udgifter, forudsættes budgettet for 2016 derfor fortsat at være dækkende. 

Samlet for kommunen og kommunens borger, hvor det årlige forbrug vurderes til ca. 2,9 mio. m³ årligt, vil den årlig betaling til HOFOR vurderes til at være ca. 127 mio. kr. eksklusiv moms.

Hvidovre Kommunes andel af det samlet vandforbrug i kommunen beregnes til at udgør ca. 4 %.

Bilag

 1. Takstbilag - HOFORs priser på vand og spildevand i Hvidovre 2016(1).pdf (pdf)

24. Projekt 3444 Overførsel af anlægsbevilling fra Holmegårdsskolen forundersøgelse/projektering til projekt 3448 Holmegårdsskolen indskoling

Beslutningstema

Overførsel af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 123.000 kr. fra projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der overføres anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 123.000 kr. fra projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, for herved at sikre bedst mulige midlertidige indskolingsfaciliteter til Holmegårdsskolen

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at orientering om overførsel af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 123.000 kr. fra projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Sagen udgår, da den er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Ad 1. Gruppe A, O og V stillede ændringsforslag om, at beløbet på 123.000 kr. tilføres kassen.

For: Gruppe A, O, C og V.

Imod: Gruppe F og Ø.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Ad 1.

For: Liste H og Gruppe C.

Gruppe A, O og V afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen 2015, 7. oktober 2014, blev 1.000.000 kr. afsat til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering i 2015.

Forundersøgelse er nu foretaget med et mindreforbrug på 123.000 kr.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at mindreforbruget på projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering overføres til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling.

Ejendomsafdelingen vurderer, at en overførsel af midler fra projekt 3444 til projekt 3448 er fordelagtig, da de midlertidige indskolingsfaciliteter derved kan etableres på bedst mulig vis.  

Projekt 3444 afsluttes og opgøres som en del af regnskab 2015.

Retsgrundlag

I henhold til Hvidovre Kommunes bevillingsregler skal Kommunalbestyrelsen godkende ansøgning om overførsel af anlægsbevilling og rådighedsbeløb mellem anlægsprojekter.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på møde 25. november 2014 givet anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering.

Arkitektfirmaet NOVA5 har udarbejdet rapporten, som beskriver mulighederne for etablering af nye ind- og udskolingsfaciliteter på skolen. På Økonomiudvalgsmødet den 17. august 2015, punkt 16, orienterede Kultur, Miljø og Vækst og Børn og Velfærd om rapportens indhold og der blev fremlagt 3 forslag til udbygning. Punktet udgik på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. august 2015, og punktet blev behandlet ved budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen har på møde 24. november 2015 givet anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling til midlertidige indskolingsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering i 2015.

Arbejdet er nu foretaget med et mindreforbrug på 123.000 kr.

Kultur, Miljø og Vækst (KMV) foreslår, at mindreforbruget på projekt 3444 Holmegårdsskolen forundersøgelse/projektering overføres til projekt 3448 Holmegårdsskolen indskoling til midlertidige indskolingsfaciliteter.

Der er på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling i 2016 til midlertidige indskolingsfaciliteter.

Ved overførsel af mindreforbruget fra projekt 3444 til projekt 3448 udgør anlægssummen til midlertidige indskolingsfaciliteter 623.000 kr.

I 2018-2021 er der samlet afsat rådighedsbeløb for 136.600.000 kr. til permanente indskolings- og udskolingsfaciliteter på Holmegårdsskolen.


25. Godkendelse af medlemmer til Taxanævnet i Region Hovedstaden

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende KKR Hovedstadens indstilling af kommunalbestyrelsesmedlem Frans Hansen, Brøndby Kommune som repræsentant til Taxinævnet.

Indstilling

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Kommunalbestyrelsesmedlem Frans Hansen, Brøndby Kommune blev valgt.

Sagsfremstilling

Taxanævnet i Region Hovedstaden er en fælles myndighed (§60 selskab) for kommuner i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholm), som sørger for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden.

Ifølge vedtægterne til taxinævnet består nævnet af følgende 13 medlemmer:

 • Tre medlemmer udpeges af København Borgerrepræsentation
 • Et medlem udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse
 • Et medlem udpeges i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs
 • Otte medlemmer udpeges af de resterende 23 kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune)

Udpegningen af de 8 medlemmer koordineres via KKR Hovedstaden. De 23 kommuner har i Marts 2014 udpeget nedenstående personer som repræsentanter for de 23 kommuner:

 • Ib Terp, Brøndby
 • Allan Holst, Dragør
 • Jesper Würtzen, Ballerup
 • Jens Jørgen Nygaard, Egedal
 • Steen Ørskov Larsen, Hvidovre
 • Morten Dreyer, Dragør
 • Thomas Bak, Fredensborg
 • Gustav Juul, Furesø

I forbindelse med borgmester Ib Terps udtræden af Kommunalbestyrelsen skal der udpeges et nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens Bestyrelse. KKR Hovedstaden har på møde den 12. februar 2016 indstillet kommunalbestyrelsesmedlem Frans Hansen (A), Brøndby Kommune som repræsentant til Taxinævnet.

KKR Hovedstaden skal bede om, at kommunalbestyrelserne behandler udpegningen af nyt medlem til taxinævnets bestyrelse.

Retsgrundlag

Taxinævnet er et kommunalt fællesskab oprettet i henhold til § 2a i bekendtgørelse af lov om taxikørsel mv. nr. 107 af 30. januar 2013, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune


26. Kvalitetsrapport for skoleåret 14/15

Beslutningstema

Kvalitetsrapporten giver en status på, hvordan det går med eleverne i de kommunale skoler, både i forhold til kommunale som nationale mål. Det går generelt fremad med elevernes resultater sammenlignet med tidligere år, og Kommunalbestyrelsen skal nu godkende kvalitetsrapporten for skoleåret 2014/2015.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at kvalitetsrapporterne for skoleåret 2014/2015 godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-02-2016

Ad 1. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporterne er et af Kommunalbestyrelsens styringsredskaber i forhold til de kommunale undervisningstilbud i Hvidovre Kommune. Rapporterne giver en status på, hvordan skolerne klarer sig i forhold til kommunale og nationale mål.

Status på Hvidovre Skolevæsen

Kvalitetsløft

I Kvalitetsløftet er der opstillet mål for afgangsresultaterne for fagene dansk, matematik og engelsk, der skal være nået i 2017.

Dansk

Matematik

Engelsk

Kommunalt mål i afgangskarakter

6,5

6,5

7,2

Afgangskarakter i 2014/15

6,8

6,3

7,5

Forventet udvikling baseret på de Nationale test

Opadgående

Opadgående

Stabilt

Skolerne har generelt nået de kommunale mål i både dansk og engelsk og er godt på vej i matematik. På baggrund af resultaterne i de nationale test, så er der en generel forventning om, at målet i alle tre fag nås til 2017.

Faglighed

Ser man på udviklingen i de nationale test, så er der en generel fremgang i kommunen sammenlignet med resultaterne i de tidligere år.

I forhold til de nationale mål om, at 80 % skal være gode til læsning og matematik, så ligger kommuneresultatet i læsning i nærheden af 80 %, mens resultaterne i matematik generelt ligger længere fra målet. Resultaterne i de Nationale test kan ses i det lukkede bilag ”Kvalitetsrapport – De nationale test, skoleåret 14/15”. Bilaget er omfattet af fortrolighed.

Resultaterne i både afgangsprøverne og de nationale test dækker over større variationer skolerne imellem. Dette kan ses i forhold til, at hovedparten af skolerne præsterer på niveau i forhold til de socioøkonomiske referencer for afgangsprøverne, hvorfor det kræver en større indsats for nogle skoler end andre at nå de kommunale mål.

Overgang til ungdomsuddannelse

I Hvidovre Kommune forventes det, at ca. ¾ af de nuværende ungdomsårgange gennemfører en ungdomsuddannelse. Andelen der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse har ligget forholdsvist stabilt de sidste tre år, dog med et lille fald på 1 procent-point i forhold til de forrige år.

Fra national side er der et mål om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I forhold hertil er der stadig et stykke vej, før målet er nået. Dette gør sig ikke kun gældende i Hvidovre, men er en generel tendens på landsplan.

Elevtrivsel

Fra national side er der med folkeskolereformen sat fokus på elevernes trivsel. Til at følge elevernes trivsel er der blevet udarbejdet en ny spørgeramme til henholdsvis 0. – 3. klasse (20 spørgsmål) og til 4. – 9. klasse (40 spørgsmål).

Spørgerammen omfatter fire differentierede indikatorer, foruden en række ”øvrige spørgsmål”. De fire indikatorer er:

 • Social trivsel
 • Faglig trivsel
 • Støtte og inspiration
 • Ro og orden.

Den nye trivselsmåling blev gennemført i foråret 2015 og vil fremover skulle gennemføres hvert år. Skoleåret 2014/15 bliver derved det år, som de kommende skoleårs resultater bliver sammenlignet med for at se effekten af trivselsindsatsen i bl.a. det kommunalt vedtagne Trivselsløft.

Kommunens resultater i skoleåret 2014/15 er lig landsgennemsnittet i alle fire indikatorer.

Kompetencedækning

Fra national side har der gennem en årrække været sat fokus på undervisernes faglige kompetencer i forhold til de fag, de underviser i. Målet er, at 85 % af undervisningen i 2016 skal varetages af undervisere med linjefagskompetencer eller tilsvarende faglige kompetencer (undervisningskompetencer) i de fag, de underviser i.

Siden kvalitetsrapporten blev udarbejdet og sendt til udtalelser, har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) rettet henvendelse til alle landets kommuner om, at der har været sket en fejl i opgørelsen af kompetencedækningen. Rettelsen af opgørelsen betyder, at landets og kommunens tal bliver lidt højere, end de er angivet i kvalitetsrapporten. Nedenstående tal er de tilrettede tal og derved ikke de samme, som fremgår af kvalitetsrapporten.

Generelt er kommunen godt på vej til at nå målet. I Hvidovre kommune bliver 82,3 % af undervisningen i skoleåret 14/15 varetaget af undervisere med undervisningskompetencer. Igennem de sidste tre år er der sket en stigning på 7 procentpoint. Det betyder at Hvidovre Kommune i skoleåret 2014/2015 ligger lidt over landsgennemsnittet.

Ser man på kompetencedækningen i de fire bundne prøvefag, så er den generelt forholdsvis høj for alle fire fag. Generelt så er det nationale mål om 85 % dækning i 2016 opfyldt i alle fire fag.

 • Dansk: 96 %
 • Matematik: 91,2 %
 • Engelsk: 87 %
 • Fysik/kemi: 97,1 %

Børn i almenområdet

I længere tid har der fra national side været sat fokus på, at andelen af elever, der inkluderes i almenundervisningen, øges. Målet er sat til 96 % i 2015. I Hvidovre Kommune har tallet ligget over 96 % i de senest år.

Skolebestyrelsernes udtalelser

Alle skolebestyrelserne har haft egen rapport til udtalelse. Skolebestyrelserne har alle taget deres lokale rapporter til efterretning og otte af folkeskolerne har valgt at fremsende en udtalelse. Bestyrelsernes udtalelser fremgår af bilagene. Generelt så har alle bestyrelserne benyttet kvalitetsrapporten til at identificere lokale udfordringer, som de målrettet vil arbejde med i de kommende år.

Indsatser

Hensigten med kvalitetsrapporten er at give en status på kommunens skolevæsen for blandt andet at målrette det fremadrettede arbejde. På baggrund af kvalitetsrapporten for skoleåret 2014/2015 forslår Børn og Velfærd, at der arbejdes videre med følgende indsatser:

Igangsatte indsatser

 • Fortsat styrkelse af den matematiske faglighed ved uddannelse af matematikvejledere
  • Flere af skolerne er i gang med at uddanne matematikvejledere for at imødegå behovet for at øge fagligheden inden for dette fag
 • Fortsat styrkelse af læseindsatsen ved tværgående netværk og lokale konferencer i forbindelse med læsetest
  • Der har igennem en årrække været etableret tværgående netværk for læsevejlederne. Ligeledes er der gode erfaringer med at holde klasselæsekonferencer, hvor læreteams og ledere gennemgår resultaterne og drøfter den videre indsats. Konferencerne er med til at styrke faglighed og vidensgrundlag for de enkelte teams og ledelserne, hvorved de bedre kan tilrettelægge undervisningen i forhold til målsætningerne i faget
 • Styrkelse af den enkelte elevs faglighed ved fokus på læringsmål i de enkelte fag
  • Indsatsen har til formål at klæde den enkelte medarbejder bedre på til at kunne arbejde med læringsmålstyret undervisning for den enkelte elev og derved højne det faglig niveau
 • Styrkelse af den faglige udvikling og videndeling i de fire bundne prøvefag ved tværgående faglige netværk
  • Indsatsen har til formål at øge vidensdeling på tværs af skolerne, så de gode erfaringer kan gøre gavn i hele skolevæsenet

Igangsatte indsatser i 15/16

 • Pædagogisk ledelse af læringsmålstyret undervisning, hvor der er fokus på:
  • Udvikling af pædagogisk praksis gennem professionelle læringsfællesskaber
  • At skoleledelsen arbejder strategisk i forhold til medarbejdernes kompetenceudvikling med fokus på læringsmålstyret undervisning (LMU)
  • At den pædagogiske ledelse er vidensinformeret (data, teoretisk, egen organisation) og at relevant viden anvendes i praksis
 • Etablering af lokale konferencer i de nationale test i matematik, som det kendes fra arbejdet med læseindsatsen.
  • Indsatsen har til formål at målrette arbejdet med elevernes faglige progression i faget

Opfølgning på indsatserne

Opfølgningen på indsatserne sker løbende i dialog med skolerne, men derudover også i en række mere formelle opfølgninger og evalueringer, såsom:

 • Kvalitetsrapporter – fremadrettet hvert 2. år
 • Nationale test – hvert år
 • Forældretilfredshedsundersøgelse - 2016
 • Undervisningsmiljøvurderinger/elevtrivselsmåling - hvert år.

Ifølge kommunens nye styringskoncept danner blandt andet kvalitetsrapporterne, de nationale test mv. baggrund for dialogsamtalen mellem Børne- og Undervisningsudvalget og kommunens skoleledere.

Retsgrundlag

Udarbejdelsen af kvalitetsrapporten for skoleåret 14/15 er sket på baggrund af folkeskolelovens § 40a.

Indholdet i kvalitetsrapporten for skoleåret 14/15 er bestemt af: Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (BEK nr. 698 af 23/06/2014).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1 - Hovedrapport 14/15 (pdf)
 2. Bilag 3 - Høringssvar fra skolerne (pdf)
 3. Bilag 4 - Avedøre Skoles lokale kvalitetsrapport (pdf)
 4. Bilag 5 - Dansborgskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 5. Bilag 6 - Engstrandskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 6. Bilag 7 - Frydenhøjskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 7. Bilag 8 - Gungehusskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 8. Bilag 9 - Holmegårdskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 9. Bilag 10 - Langhøjskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 10. Bilag 11 - Præstemoseskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 11. Bilag 12 - Risbjergskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)
 12. Bilag 13 - Sporets lokale kvalitetsrapport (pdf)
 13. Bilag 14 - Ungdomsskolens lokale kvalitetsrapport (pdf)

27. Indsats for 15 til 17 årige med pligt til uddannelse eller beskæftigelse

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal beslutte organisering i forhold til unge 15 til 17 årige, som har forladt grundskolen uden at have afsluttet denne med prøve i enkelte eller alle fag eller uden mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse samt finansiering af midler til uddannelsesindsatsen af denne gruppe unge. Der er ofte tale om unge, der forlader folkeskolen med nederlag og i vanskeligheder, som har brug for en målrettet indsats med en enkelt indgang til Kommunen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst og Børn og Velfærd indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der nedsættes et fælles nævn, Uddannelsesvisitationsudvalget, der varetager bevilling af uddannelser efter indstilling fra Ungdommens Udannelsesvejledning.
 2. at der afsættes en samlet pulje under Arbejdsmarkedsudvalget til dette formål på 2,5 mio. kr. årligt.
 3. at Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget finansierer hver 1,25 mio. kr. af denne pulje.
 4. at Børne- og Undervisningsudvalgets del af puljen finansieres med 0,4 mio. kr. af centrale midler fra Skole- og Klubafdelingen og 0,4 mio. kr. af centrale midler på Familie- og Dagtilbudsafdelingen samt 0,45 mio. kr. fordelt på de skoler, som ved afslutning af skoleåret 2014/2015 havde elever, som forlod folkeskolen uden at have opnået et karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik.
 5. at Arbejdsmarkedsudvalgets del af puljen finansieres af udvalgets budget til aktivering.
 6. at Børne- og Undervisningsudvalgets del af puljen overføres til Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1.

Børne- og Undervisningsudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling, herunder forslag til evaluering og ændring af navn anbefales godkendt.

Ad 2.

Børne- og Undervisningsudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Børne- og Undervisningsudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

Børne- og Undervisningsudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 5.

Børne- og Undervisningsudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 6.

Børne- og Undervisningsudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-02-2016

Ad 1. Anbefales godkendt med bemærkning, at udvalget efter et år får forelagt evaluering over, hvor mange ændringer udvalget har besluttet i forhold til UU’s indstilling.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Ad 5. Anbefales godkendt.

Ad 6. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 28-01-2016

Gruppe A stillede ændringsforslag om at sagen udsættes.

For: Gruppe A og O.

Imod: Gruppe V og Kashif Ahmad (UP).

Sagen blev udsat til næste møde.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2016

Ad 1. – 6. Anbefales godkendt over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslag: Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at Uddannelsesvisitationsudvalget ændres til Uddannelsesvisitationsnævnet.

Supplerende sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst og Børn og Velfærd er blevet opmærksom på, at kompetencen til at træffe beslutning om, at unge ikke har pligt til at følge en uddannelse, er tillagt UU Center Syd i den oprindelige § 60 aftale mellem kommunerne om oprettelsen af UU center Syd. Derfor foreslås det, at denne opgave ikke indgår i uddannelsesvisitationsudvalgets opgaver.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune vil bidrage til, at vores unge får en ungdomsuddannelse, der både ruster dem til at blive en del af den fremtidige arbejdsstyrke og til at få et godt og sundt voksenliv, og sådan at Kommunen lever op til den nationale målsætning om at sikre, at 95% en ungdomsårgang gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Det er samtidig Hvidovre Kommunes ambition at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for udsatte unge, der er i risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har stor betydning for den unges fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, at den unge – som ofte er i en vanskelig situation - tilbydes én indgang med støtte til at forsætte i uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Særlig de unge 15-17 årige, som har forladt grundskolen uden at have afsluttet denne med prøve i enkelte eller alle fag eller uden mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse, har behov for særlige indsatser, der sikrer deres fremtidige erhvervskompetence.

Erhvervsgrunduddannelsesreformen medvirker til, at målgruppen er vokset, fordi der ikke længere er åben adgang til erhvervsuddannelser, uanset den unges prøveresultater efter grundskolen.

Hvidovre Kommunes forpligtelser

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at 15-17 årige unge, som ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at den unge gennemfører en uddannelse, gives nødvendige tilbud, som kan afdække og udvikle den unges interesser og kompetencer, og som kan føre til, at den unge kommer i uddannelse. Ifølge Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (i det følgende ”Vejledningsloven”) kan indgå tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det er Hvidovre Kommunes opgave at føre tilsyn med, at unge overholder pligten og sikre, at forældremyndighedens indehaver løbende inddrages i indsatsen, og at den unge følger sin uddannelsesplan. Målet er, at den unge så vidt muligt får en erhvervskompetencegivende uddannelse med så få omvalg eller frafald undervejs som muligt.

Ungdommens Uddannelsesvejlednings (i det følgende UU) opgave er at vejlede den unge i det rigtige valg af uddannelse eller tilbud, som kan få den unge i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. UU har ansvaret for vejledningsopgaven indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller fylder 25 år.

De tilbud, som Hvidovre Kommune kan henvise en ung til, følger en bekendtgørelse til Vejledningsloven, og Hvidovre Kommune kan også tilbyde en beskæftigelsesrettet indsats til den unge, for at den unge bliver klar til uddannelse.

Til understøttelse af denne indsats foreslås der oprettet et Uddannelsesvisitationsudvalg, som består af i alt tre personer fra henholdsvis

 • Kultur, Miljø og Vækst – Arbejdsmarkedsafdelingen – Jobcentret
 • Børn og velfærd – Skole- og Klubafdelingen
 • Børn og Velfærd – Familie- og Dagtilbudsafdelingen

og som skal træffe afgørelser efter Vejledningsloven om enten

 • at fritage den unge for pligt til uddannelse efter folkeskolen, eller
 • at opretholde den unges pligt til uddannelse og bevilge uddannelse

Det foreslås, at der afsættes en samlet pulje på 2,5 mio. kr. til dækning af udgifter til disse unges uddannelse og erhvervsafklaring. Puljen foreslås afsat under Arbejdsmarkedsudvalget. Finansieringen af puljen sker ligeligt mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Den administrative organisering foreslås forankret i Kultur, Miljø og Vækst i Arbejdsmarkedsafdelingen.  

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. nr. 995 af 12/09/2014, herunder de love, der henvises til i denne lov.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der har ikke tidligere været afsat midler til gruppen af unge 15 til 17 årige, som har forladt grundskolen uden at have afsluttet denne med prøve i enkelte eller alle fag eller uden mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Målgruppens størrelse, må vurderes på et skøn forbundet med en vis usikkerhed, både fordi de unge i dag ikke er registreret, og fordi antallet varierer fra år til år. På den baggrund forventes der at være ca. 25 unge i målgruppen om året.

Det foreslås, at der afsættes en samlet pulje på 2,5 mio. kr., som finansieres ligeligt mellem Børne- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Der følges op på forbruget i forbindelse med de løbende økonomirapporteringer. Såfremt der opstår mindreforbrug i forhold til det afsatte, tilbageføres dette til de respektive udvalgs rammer og omvendt skulle det vise sig, at der opstår et merforbrug tilføres midler fordeles det ligeledes ligeligt. Der udarbejdes desuden en evaluering af forbruget pr. 1. juli 2016.

Det foreslås, at budgetbeløbet på 2,5 mio. kr. samles under Arbejdsmarkedsudvalget og budgetansvaret placeres i Arbejdsmarkedsafdelingen.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område foreslås de 1,25 mio. kr. finansieret således:

·400.000 kr. finansieres af centrale midler under Familie- og Dagtilbudsafdelingen.

·400.000 kr. finansieres af centrale midler under Skole- og Klubafdelingen.

·De resterende 450.000 kr. finansieres af skolerne i forhold til, hvor mange elever fra den pågældende skole, der har forladt grundskolen, og ikke har opfyldt det faglige adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Som en del af skolernes budgetramme fordeles de knapt 37 mio. kr. i henhold til skolernes socioøkonomi for derigennem at tildele skolerne ressourcer, der forholder sig til de vanskeligheder, unge i målgruppen er i og deraf følgende udfordringer for skolerne. Denne finansiering træder i kraft fra 2017. I 2016 finansierer Skole- og Klubafdelingen de resterende 450.000 kr. af centrale midler i afdelingen.

Arbejdsmarkedsudvalgets andel af udgifterne på området finansieres indenfor udvalgets budget til aktivering. Dette kan dog medføre et mindre aktiveringsniveau for de øvrige borgere.


28. Opkvalificering af SSP-lærere om æresrelaterede konflikter på skoler

Beslutningstema

Børn og Velfærd orienterer Børne- og Undervisningsudvalget om deltagelse i projekt Vejlederkorps. Projektet har til formål at opkvalificere tre SSP-lærere fordelt på tre skoler, således at disse er i stand til at håndtere og vejlede unge, der oplever konflikter af æresrelateret karakter.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende modtagelse af midler til projekt Vejlederkorps fra Kontoret for Integration og Medborgerskab, under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.
 2. at godkende indtægtsbevillingen på 574.000 kr. fordelt på årene 2015-2018
 1. at godkende udgiftsbevillingen på 574.000 kr. fordelt på årene 2015-2018
 2. at orienteringen om opkvalificering af SSP-lærere tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Ad 1.

Børne og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.

Børne og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.

Børne og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.

Børne og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-02-2016

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kort baggrund

Som led i den Nationale Strategi mod æresrelaterede konflikter har Styrelsen for International Rekruttering og Integration, under Udlændinge-, integrations- og boligministeriet, afsat midler til at opkvalificere medarbejdere på skoler. Medarbejderne skal opkvalificeres til at kunne identificere, støtte og vejlede unge i problemstillinger relateret til æresrelaterede konflikter.

Projektet ligger i tråd med de eksisterende forebyggelsesstrategier som SSP-samarbejdet har fokus på. Det er bl.a. områder som misbrug- og kriminalitetsforebyggelse, trivsel, konfliktmægling, radikaliseringsforebyggelse m.m. Projektet implementeres derfor som en del af kommunens SSP-samarbejde, og kommunens SSP-konsulent fungerer som intern projektleder.

Hvidovre Kommune er sammen med Ålborg Kommune udvalgt til at deltage i projektet, der løber fra den 1. december 2015 frem til 31. december 2018. Deltagelsen betyder, at Hvidovre Kommune tildeles tilskud til udgifter forbundet med lærernes arbejdstid, transport og formidling i forbindelse med projektet.

Efter projektets afslutning skal erfaringer fra de to kommuner udbredes til andre kommuner i landet.

Projektets formål

Med projektet er det hensigten at sikre, at unge, der oplever udfordringer af æresrelateret karakter, har adgang til at få kvalificeret hjælp og støtte på deres skole. Skolen er et oplagt sted at sætte ind med støtte og rådgivning til de unge. Her færdes de unge dagligt, og er i tæt kontakt med lærere, pædagoger og andet personale.

Formålet er at opkvalificere tre SSP-lærere fra tre skoler til at varetage funktionen som vejleder i sager om æresrelaterede konflikter blandt elever på skolen. 

Æresrelaterede konflikter kan være af forskellig karakter og indhold, og finder oftest sted internt i familien, hvorfor en æresrelateret konflikt mellem den unge og familien kan være svær at identificere. Konflikter af æresrelateret karakter kan derfor opfattes som værende privat og en indblanding kan opfattes som en kritisk stillingstagen over for andres kulturelle normer og valg af opdragelsesmetoder.

SSP-lærerne skal føle sig sikre på, hvordan de skal hjælpe og støtte de unge, og ikke frygte at de gør noget forkert, ødelægger samarbejdsforholdet til forældrene eller forværrer konflikten mellem forældre og den unge.

Målgruppe

Projektets primære målgruppe er de unge på de udvalgte skoler, der oplever æresrelaterede konflikter. Projektets sekundære målgruppe er unge på kommunens øvrige skoler og klubber, som igennem vejlederne og SSP-netværket vil blive orienteret og få tilbudt vejledning og støtte i forhold til æresrelaterede problemstillinger.

Projektets indhold

Projektet består af 2 x 2 uddannelsesdage, en afsluttende opfølgningsdag samt to netværksdage for de tre SSP-lærere samt projektlederen.

Der er udvalgt tre SSP-lærere fra tre skoler til at deltage i projektet. De skoler er: Engstrand-, Frydenhøj- og Gungehusskolen.

Skolerne er udvalgt, idet de har en stor andel af børn med anden etnisk baggrund end dansk (mellem 14% og 35%) og derved kan opleve udfordringer af æresrelateret karakter.  

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der afholder kursusforløbet. Styrelsen er desuden tovholder på etableringen af netværket mellem SSP-lærerne.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Kontoret for Integration og Medborgerskab, under Styrelsen for International Rekruttering og Integration bevilger i alt 574.425 kr. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen. Projektet løber i perioden 2015-2018.

Udgifter forbundet med projektet i form af tabt arbejdstid, transport og formidling dækkes af midler fra Kontoret for Integration og Medborgerskab, under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.


29. Ændring af styrelsesvedtægt for skolevæsenet

Beslutningstema

Der er blevet stillet forslag om, at repræsentanter for både de kommunale og selvejende klubber tildeles en fast plads i Skolekontaktrådet. Forslaget har nu været i høring hos kommunens skolebestyrelser og klubbernes forældrebestyrelser. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af høringssvarene godkende forslaget. 

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage skole- og forældrebestyrelsernes høringssvar til efterretning 
 2. at godkende den reviderede styrelsesvedtægt. 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 25-02-2016

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Sammensætningen af Skolekontaktrådet er beskrevet i styrelsesvedtægten for Hvidovre Kommunes skolevæsen.

Det er i henhold til folkeskolelovens § 41 Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke repræsentanter der skal sidde i rådet.

Der er nu opstået et ønske om at udvide Skolekontaktrådet, så repræsentanter for de kommunale og selvejende klubber også tildeles fast plads i Skolekontaktrådet.

Da en udvidelse af Skolekontaktrådet fordrer en ændring af styrelsesvedtægten, besluttede Børne- og Undervisningsudvalget den 26. november 2015 at sende styrelsesvedtægten i høring.

Skolebestyrelserne samt klubbernes forældrebestyrelser blev anmodet om høringssvar i perioden 27. november 2015 til den 29. januar 2016.

Høringssvar

Der er indgået otte høringssvar fra bestyrelserne. De otte høringssvar er vedlagt som bilag 1.

En af bestyrelserne har givet udtryk for, at de er usikre på, hvilken type repræsentation der er tale om. Børn og Velfærd henviser til mødesagen fra den 26. november 2015, hvor klubrepræsentanterne er nærmere defineret:

Klubrepræsentanterne vælges af og blandt klublederne i de kommunale og selvejende klubber.

Derudover har en enkelt bestyrelse været i tvivl om, hvorvidt der er tale om én eller to repræsentanter for klubberne. Børn og Velfærd skal præcisere, at der er tale om to repræsentanter; en repræsentant for de kommunale klubber samt en repræsentant for de selvejende klubber.

Endelig har en bestyrelse påpeget, at der bør afsættes yderligere tid til skolekontaktrådsmøderne, lige som det er vigtigt, at der på møderne holdes fokus på emner, der vedrører skoletiden og pædagogernes virke ind i denne og ikke selve klubdelen.

Bortset fra disse bemærkninger bifalder alle bestyrelser, at klubberne fremover får mulighed for at deltage fast på møderne i Skolekontaktrådet.   

Børn og Velfærd indstiller på den baggrund, at to klubledere tildeles fast plads i Skolekontaktrådet.

Ændringen i Skolekontaktrådets sammensætning fremgår af styrelsesvedtægten, der er vedlagt som bilag 2. 

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 41, at der skal udarbejdes en styrelsesvedtægt for kommunens skolevæsen. Vedtægten skal blandt andet indeholde bestemmelser om sammensætning af fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

Styrelsesvedtægten vedtages af kommunalbestyrelsen, når kommunens skolebestyrelser har fået mulighed for at udtale sig herom.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte på møde den 26. november 2015 en ændring af styrelsesvedtægten, så repræsentanter for både de kommunale og selvejende klubber kunne blive tildelt fast plads i Skolekontaktrådet. Udvalget godkendte på samme møde, at styrelsesvedtægten blev sendt i høring hos kommunens skolebestyrelser samt klubbernes forældrebestyrelser.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1 - Høringssvar (pdf)
 2. Bilag 2 - Styrelsesvedtægt for skolevæsenet 2015/2016 (pdf)

30. Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte status på arbejdet med hovedstadens Kommunekontaktråds (KKR) anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Efter sagen er blevet behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget, skal det behandles i Kommunalbestyrelsen, hvorefter det drøftes i KKR.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at drøfte status på tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet, og evt. komme med input til fremadrettede tværkommunale indsatser.

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte status på tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet, og evt. komme med input til fremadrettede tværkommunale indsatser.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

1.Drøftet.

 1. anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I bilaget findes en statusoversigt over anbefalingerne for tværkommunale samarbejder for arbejdet i 2015. Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem ”skal” og ”kan” forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutningen forpligtede sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge. Hvidovre Kommune har fulgt samtlige ”SKAL-initiativer i 2015”. Der er i alt 8 ”SKAL-initiativer”.

Af de frivillige ”KAN-initiativer i 2015” har Hvidovre fulgt 6 af i alt 8 initiativer.

Anbefalingerne er i forhold til fremdrift blevet farvekodet efter grøn/gul/rød skala. I bemærkningsfelterne ud for anbefalingerne er status på det tværkommunale arbejde beskrevet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

KKR Hovedstaden godkendte på møde den 23. februar 2015 en række anbefalinger for tværkommunalt samarbejde. Efterfølgende har alle 29 kommuner godkendt anbefalingerne.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre godkendte anbefalingerne den 26. maj 2015.

Status og evt. input til fremadrettede indsatser sendes KKR Hovedstaden senest den 31. marts.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. - 317851-15_v1_Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet (pdf)

31. Decisionskrivelse for sociale regnskaber 2014

Beslutningstema

Staten giver refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet. Kommunen er kun berettiget til statsrefusion, hvis Jobcenter Hvidovre og Ydelsescentret administrerer lovligt efter reglerne. Derfor sendes kommunens sociale  regnskab med revisorbemærkninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som beslutter (decision), hvad kommunen skal foretage sig, alt efter hvad revisor peger på som udfordringer for kommunen. De politiske udvalg skal orienteres om decisionen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at orientering vedrørende decisionsskrivelse taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Økonomiudvalgets indstilling taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-03-2016

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-03-2016

Taget til efterretning og anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er modtaget decisionsskrivelse i forhold til de sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion til Hvidovre Kommune for de beskæftigelsesrettede områder.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gennemgået revisors bemærkninger og har noteret et tilfredsstillende resultat, idet alle personssagsområder på beskæftigelsesområdet generelt bliver administreret i overensstemmelse med reglerne.

Derudover har der været en Temarevision i 2015, som omhandlede tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud. Også her har STAR gennemgået revisors bemærkninger og har noteret et tilfredsstillende resultat, idet Jobcenter Hvidovre generelt har etableret hensigtsmæssige forretningsgange, generelt følger regler og praksis, samt hjemtager korrekt refusion.

Ministeriet er dog opmærksom på, at Jobcenter Hvidovre forsat skal have fokus på

 • At alle relevante oplysninger i arbejdsgivertilbuddet er udfyldt
 • At der udarbejdes (nye) arbejdsgange
 • At der vil ske en kompetenceudvikling af medarbejderne

Jobcenter Hvidovre har opdateret sine arbejdsgange for løntilskud i september og oktober 2015 og for virksomhedspraktik i april 2015.

Medarbejderne har modtaget kompetenceudvikling inden for området i forbindelse med afdelingens teammøder.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 522 af 28. april 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse om inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for BY, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressort områder.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

 1. Decision - Revisionsberetning for 2014 - Hvidovre Kommune - Hvidovre.pdf (pdf)

32. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Gruppe C spurgte til pauserummet ved Avedøre Stadion, og om der bliver lagt fliser. Og der er konstateret rotter i klubhusets køkken.

Gruppe Ø spurgte til Den udvidede åbningstid for SFO’erne, hvordan ser det ud med pædagogernes arbejdstid, og dermed bemandingen.

Gruppe Ø spurgte til fældede træer på Avedøre Tværvej, hvor mange træer skal der fældes.

Liste H spørger ind til sagen om kommunens tidligere personaledirektør.

Liste H spørger ind til sagen om Ældrerådet og Handicaprådets høringsfrister.