Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2016

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 23. februar 2016
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Bo Christof (UP)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mette Dencker (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Kashif Ahmad (UP)

Bemærkninger

Kim Holm deltog for Kashif Ahmad. Mette Dencker fraværende under punkter 1 - 5. Der gøres opmærksom på, at Økonomiudvalgets beslutninger til sagen " Indledende risikobaseret dimensionering 2016" ikke kan medsendes, idet sagen bliver forelagt Økonomiudvalget på dets ekstraordinære møde den 23. februar 2016. Økonomiudvalgets beslutning vil blive runddelt ved kommunalbestyrelsesmødets start. Sagen om "Indledende risikobaseret dimensionering 2016" var ved en fejl ikke med på Økonomiudvalgets dagsorden den 1. februar 2016.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Borgmesteren orienterede om indstilling fra Økonomiudvalget til punkt 9.

Liste H stillede forslag om, at punkt 29 kom på åben dagsorden.

For: Liste H, Gruppe V, C og Ø.

Imod: Gruppe A, O, F og Bo Christof (UP).

Forslaget bortfaldet.

Gruppe Ø stillede forslag om, at punkt 30 kom på åben dagsorden.

For: Liste H, Gruppe V, C, F og Ø.

Imod: Gruppe A, O og Bo Christof (UP).

Forslaget bortfaldet.

Gruppe C stillede forslag om, at punkt 31 kom på åben dagsorden.

For: Liste H, Gruppe V, C, F og Ø.

Imod: Gruppe A, O og Bo Christof (UP).

Forslaget bortfaldet.

Dagsordenen godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Der afholdes budgetseminar den 29. april 2016 kl. 15.00 - 19.00.


3. Omlægning af specialpladser og etablering af nyt sprogtilbud på 0-6 års området

beslutningstema

Familie- og Dagtilbudsafdelingen vurderer, at der er behov for at omlægge et antal specialpædagogiske pladser og at etablere et nyt sprogtilbud i 2016. Børne- og Undervisningsudvalget skal derfor godkende omlægningen af specialpladser og etablering af nyt sprogtilbud på 0-6 års området.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at godkende omlægning af specialpladser og etablering af nyt sprogtilbud på 0-6 års området.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Gruppe Ø stillede forslag om, at forslaget sendes tilbage Børne- og Undervisningsudvalget.

For: Liste H og Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A, O, V, F og Bo Christof (UP).

Undlader: Gruppe C.

Forslaget bortfaldet.

For: Gruppe A, O, V, C, F og Bo Christof (UP).

Undlader: Liste H.

Mogens Leo Hansen (Ø) ikke tilstede under afstemningen.

Kommunalbestyrelsen godkendte omlægning af specialpladser og etablering af nyt sprogtilbud på 0-6 års området.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 28-01-2016

For: Gruppe A, O og V.

Imod: Kashif Ahmad (UP).

Kashif Ahmad brugte standsningsretten og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes dagtilbudsafdeling har de seneste år kunne konstatere, at vi modtager stadig flere handicappede og sårbare børn mellem 0-6 år, som har brug for specialiseret pædagogisk støtte. Den større tilflytning til Hvidovre Kommune har ligeledes betydet, at også tilflytningen af familier med handicappede børn er øget.

Hvidovre Kommune er forpligtet til at tilbyde et lignende tilbud, hvis en familie med et handicappet barn tilflytter kommunen, og i forvejen er visiteret til et specialiseret § 32 tilbud i sin tidligere kommune.

Dette genererer et øget pres på kommunens økonomiske ramme til specialpædagogisk tiltag på 0-6 års området, da en specialpædagogisk plads i gennemsnit koster mellem 0,3–0,5 mio. kr.

Forvaltningen arbejder derfor målrettet med at børn med behov for særlig pædagogisk indsats, kan inkluderes i kommunens egne rammer, dels for at sikre en økonomisk fornuftig brug af kommunens midler, dels fordi flertallet af forældre, til handicappede børn og børn i udsatte positioner, ønsker et dagtilbud i deres nære miljø.

En omlægning af den specialpædagogiske indsats på 0-6 års området, skal således sikre den bedst mulige udnyttelse af den økonomiske ramme, samtidig med at kvaliteten i tilbuddene fastholdes.

Den nuværende special- og sprogpladsfordeling i dagtilbud

Hvidovre Kommune har i dag 24 specialpædagogiske pladser til børn med generelle udviklingsvanskeligheder og sprogtilbud med 12 pladser – alle for børn i alderen 0-6 år.

Omlægning af 12 sprogpladser til 9 fleksible specialpladser

Forvaltningen vurderer, at de 12 sprogpladser med fordel kan omlægges til 9 fleksible specialpladser.

I praksis betyder fleksible pladser, at dagtilbuddet udviser fleksibilitet i forhold til hvilke og hvor mange børn, der modtages, ud fra en vurdering af, hvordan den specialpædagogiske indsats bedst sikrer børnenes behov for støtte.

Den pædagogiske indsats i dagtilbuddet vil balancere mellem at børnene både kan tilbydes støtte i små og kendte rammer, med struktur og genkendelighed og samtidig være en del af et større fællesskab, alt efter barnets individuelle behov og udviklingstrin.

Etablering af nyt sprogtilbud for 6 børn

Da omlægningen af sprogpladser til fleksible specialpladser vil betyde 12 færre sprogpladser, ønsker forvaltningen at etablere et nyt sprogtilbud, der målrettes børn med svære specifikke sprogvanskeligheder.

I samarbejde med PPR’s logopæder er det Familie- og Dagtilbudsafdelingens vurdering, at det nye sprogtilbud skal rumme 6 børn ad gangen i et kursusforløb á 10 ugers varighed. Forventeligt vil der kunne etableres op til 4 kursusforløb årligt, svarende til 24 forløb om året. Det nye sprogtilbud etableres som en kombination af et sprogligt kursusforløb og et sprogligt rejsehold.

Ved at oprette et intensivt tilbud, forventes det, at den særlige sprogindsats kvalificeres til de børn, der har de største behov, samt at flere børn målrettet kan sprogtrænes og stimuleres, end hvis den særlige sprogindsats etableres som enkeltintegreret støtteforanstaltning i de enkelte dagtilbud.

Med omlægningen af 12 sprogpladser til 9 fleksible specialpladser, samt med etablering af et nyt sprogtilbud med 6 pladser, opnås en øget kompetenceudvikling i de involverede dagtilbud som helhed samt en højere grad af fleksibilitet, smidighed og mulighed for individuelle tiltag og løsninger, til gavn for det enkelte barn og dets familie.

Retsgrundlag

I henhold til Dagtilbudslovens § 4 samt lov om Social Service § 32, har Kommunalbestyrelsen pligt til at sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud, samt særlige tilbud til børn med behov for støtte og behandling, der ikke kan dækkes gennem ophold i et almindeligt dagtilbud.

Hvis en familie med et handicappet barn tilflytter kommunen og i forvejen er visiteret til et specialiseret § 32 tilbud i sin tidligere kommune, er kommunen forpligtiget til fortsat at tilbyde lignende tilbud.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Omlægningen af sprogpladser til specialpladser og oprettelse af nyt sprogtilbud afholdes inden for den nuværende ramme.

Der er i 2016 afsat ca. 1,7 mio. kr. til 12 sprogpladser (tabel 1) som foreslås omlagt til 9 fleksible specialpladser og et nyt sprogtilbud til 6 børn (tabel 2).

Tabel 1: Nuværende sprogtilbud 12 sprogpladser

Dagtilbud

Budget 2016

Trekløveren (6 sprogpladser)

847.000

Tryllestien (6 sprogpladser)

847.000

I alt

1.694.000

Tabel 2: Forslag om nye tilbud, 9 specialpladser og

sprogtilbud til 6 børn

Dagtilbud

Budget 2016

Trekløveren (5 specialpladser)

                  706.000

Tryllestien (4 specialpladser)

                  564.000

Nyt sprogtilbud (6 børn) (jf tabel 3)

                  423.000

I alt

                 1.694.000

I tabel 3 ses det hvorledes det nye sprogtilbud til 6 børn er sammensat.

Tabel 3: Budget til sprogtilbud

Drift

Bemærkninger

Budget 2016

25 timer pædagog pr. uge

290.000

12 timer logopæd pr. uge

PPR indsatsen fra Trekløveren og Tryllestien omlægges til sprogtilbuddet

2 timer psykolog pr. uge

PPR indsatsen fra Trekløveren og Tryllestien omlægges til sprogtilbuddet

4 timer fysio/ergoterapeut pr. uge

Indsatsen afholdes af budget til børnefysioterapi

Forplejning

5.000

Kørsel

 40.000

Materialeindkøb

30.000

Kompetenceudvikling

20.000

Inventar

38.000

I alt

423.000

Bilag

 1. Omlægning af specialpladser og etablering af nyt sprogtilbud på 0-6 års området (pdf)

4. HOFOR Vand Hvidovre - Ansøgning om kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om udvalget vil anbefale, at Hvidovre Kommune stiller garanti for byggekreditter og lån der optages i KommuneKredit, af HOFOR Vand Hvidovre A/S.

HOFOR Vand Hvidovre A/S skal bruge lånene til anlægsinvesteringer i årene 2015-2019. Finansieringen skal dække den del af anlægsinvesteringerne som går ud over hvad der kan opkræves via taksterne i investeringsåret.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at yde HOFOR Vand Hvidovre A/S den ansøgte udvidelse af eksisterende garantiramme på 15 mio. kr. til 31,2 mio. kr., vedrørende lånefinansiering af anlægsinvesteringer for årene 2015 til 2019.
 2. at HOFOR Vand Hvidovre A/S skal betale en garantiprovision til Hvidovre Kommune på 0, 2 % p.a., og at betaling sker halvårligt ”bagud” i 2. og 4. kvartal, beregnet på basis af restgælden på det lån, der er omfattet af garantien.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte at yde HOFOR Vand Hvidovre A/S den ansøgte udvidelse af eksisterende garantiramme på 15 mio. kr. til 31,2 mio. kr., vedrørende lånefinansiering af anlægsinvesteringer for årene 2015 til 2019.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at HOFOR Vand Hvidovre A/S skal betale en garantiprovision til Hvidovre Kommune på 0, 2 % p.a., og at betaling sker halvårligt ”bagud” i 2. og 4. kvartal, beregnet på basis af restgælden på det lån, der er omfattet af garantien.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

HOFOR Vand Hvidovre A/S har med ansøgning af 15. december 2015 anmodet Hvidovre Kommune om en kommunal garantistillelse på 31,2mio. kr.

Baggrunden for ansøgningen er, at de udmeldte investeringsprislofter fra Forsyningssekretariatet ikke fuldt ud kan indeholde de planlagte og godkendte investeringer for 2015-2019.

Prislofter fra Forsyningssekretariatet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen angiver hvor meget af investeringerne, forsyningen maksimalt må indarbejde i taksten i de enkelte år. Investeringerne kan således, afhængig af årets investeringsvolumen, kun delvist finansieres over de pågældende års takster. Den del af investeringerne, der ligger ud over det, der kan opkræves i det pågældende års takster, forudsættes finansieret via låntagning, som så indregnes i taksterne i de efterfølgende år.

HOFOR Vand Hvidovre A/S har derfor behov for optagelse af lån for fuldt ud at finansiere investeringerne i 2015-2019, og ønsker derfor en ramme for byggekreditter, som efterfølgende konverteres til lån i Kommunekredit med ejerkommunernes garantistillelse, jf. nedenstående oversigt.

Oversigt i mio. kr.

2015-2019

Planlagte og godkendte anlægsinvesteringer

49,8

Investeringsmargin 10 %, sikre ramme mod udsving

5,0

Investeringer der kan finansieres via taksterne

-37,3

Afdrag på gælden i perioden, frigiver del af ramme

-3,7

= Udvidelse af finansieringsbehov i perioden 2015-2019

13,8

Eksisterende restgæld for anlægsinvesteringer 2011-2014

17,4

Godkendt (KB 17.12.2013) garantiramme vedrørende anlægsinvesteringer 2011-2014

-15,0

= Behov for udvidelse af eksisterende garantiramme

16,2

Den maksimale løbetid på lånene for anlægsudgifter er 40 år,  for anlægsinvesteringer fra og med 2013.

Den ansøgte garantiramme er opgjort som det maksimale lånebehov, på baggrund af de budgetterede anlægsinvesteringer for årene, og da der kun hjemtages de nødvendige lån til anlægsinvesteringer, kan den endelige låneoptagelse for perioden 2014-2019 blive mindre.

Idet vandselskabet har monopol på vandforsyningsområdet og i øvrigt forudsættes at kunne takstfinansiere de nødvendige omkostninger til renter og afdrag, vurderes risikoen at være begrænset.

Trods at HOFOR Vand Hvidovre A/S indgår i den nye fælles vandforsyningskoncern, bevarer HOFOR Vand Hvidovre A/S sit eget forsyningsområde. Det følger af § 2, stk. 3, i den ejeraftale, som ligger til grund for stiftelsen af det fælles HOFOR Vand Holding A/S, at vandselskaberne indtil videre fortsætter som separate selskaber.

Det fremgår derudover af § 6, stk. 2, i ejeraftalen, at eventuelle garantier for lån, der optages af et vandselskab, stilles af den ejerkommune, hvor det enkelte vandselskab har sit primære forsyningsområde.

Advokatfirmaet Horten har i notat af marts 2011 oplyst, at uanset om en garanti ydes med hjemmel i vandsektorloven eller kommunalfuld-magten, skal selskabet betale en provision, der svarer til markedsprisen.

Garantiprovisionens størrelse skal være baseret på markedsmæssige vilkår, hvor provisionsbetalingen modsvarer den risiko, som Hvidovre Kommune påtager sig ved at stille garantien.

Garantiprovision ydet på markedsvilkår udløser ikke modregning i bloktilskuddet.

Det indstilles, at garantiprovisionen fastsættes til 0, 2 % p.a., og at betaling sker halvårligt ”bagud” i 2. og 4. kvartal, beregnet på basis af restgælden på det lån, der er omfattet af garantien.

Retsgrundlag

Efter § 16 i vandsektorloven, lov nr. 469 af 12. juni 2009, kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter, som er målrettet indvinding og distribution af brugsvand, samt investeringsudgifter til kloakering og rensningsanlæg, forudsat at lånet kan indregnes i vandprisen.

Ansøgningen vurderes at være omfattet af § 16.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2013, at stille garanti for 15 mio. kr., på lån optaget i Kommunekredit, til anlægsinvesteringer for 2011-2014 i HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Økonomiske konsekvenser

Efter lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3 om kommunernes låntagning (bekendtgørelse nr. 1238 af 15/12/2011) skal lån eller garantier for lån til kloakering m.m. ikke henregnes til kommunernes låntagning.

Kommunen modtager halvårligt bagud i 2. og 4 kvartal en garantiprovision på 0,2 %, beregnet på grundlag af restgælden på det lån, der er omfattet af garantien. HOFOR fremsender i januar en årlig opgørelse af garantirammer og låneportefølje, samt ved ændringer i disse, en løbende rapportering.

Som tidligere nævnt betragtes eventuelle risici i forbindelse med denne forpligtigelse, at være begrænsede.

Bilag

 1. Ansøgning om udvidelse af garantiramme anlægsinvesteringer 2011-2019, fra HOFOR Vand Hvidovre A/S (pdf)
 2. Bilag 1a, specifikation af ny fast garantiramme til 2019 for HOFOR Vand Hvidovre A/S (pdf)

5. Implementering af Smartpulje

Beslutningstema

Med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat en smartpulje på 5 mio. kr. til konkrete effektiviseringstiltag. Smartpuljen er en aktiv lånepulje, som over år skal være selvfinansierende. Aktiviteterne i Smartpuljen kan omfatte digitaliseringsinitiativer, afbureaukratisering, effektiviseringer og velfærdsteknologiske tiltag.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal drøfte rammerne for implementeringen af Smartpuljen.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende rammerne for implementeringen af Smartpuljen

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte rammerne for implementeringen af Smartpuljen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat en smartpulje på 5 mio. kr. til konkrete effektiviseringstiltag. Smartpuljen udformes som en aktiv lånepulje, der over år skal være selvfinansierende. Aktiviteterne i Smartpuljen kan omfatte digitaliseringsinitiativer, afbureaukratisering, effektiviseringer og velfærdsteknologiske tiltag.

Smartpuljen er inspireret af Københavns Kommune, hvor der i forbindelse med implementeringen af kanalstrategi 2013-2015 på digitaliseringsområdet (Citizen.12) er udmøntet initiativer vedrørende obligatorisk selvbetjening. Der er efterfølgende beregnet et egentligt effektiviseringspotentiale for området.  

Udmøntning og kriterier for Smartpuljen i Hvidovre Kommune

Ansøgninger til puljen kan komme fra alle dele af kommunen. Smartpuljen er ikke forankret i kommunens øvrige initiativer og er således ikke bundet specifikt op på it- eller digitaliseringsinitiativer.

Kriterierne og rammerne for udmøntning af midler fra Smartpuljen foreslås at være følgende:

 • Der er kvartalsmæssig mulighed for at ansøge om midler fra puljen
 • Aktiviteterne i puljen beskrives i konkrete positive business cases hvortil der er tilknyttet et afkastkrav
 • Af den enkelte business case skal fremgå hvilken tilbagebetalingsperiode der gælder for lånebeløbet, der er opnået fra Smartpuljen
 • Besparelser udover lånebeløbet kan indgå i forvaltningernes fremadrettede imødekommelse af besparelseskrav/effektiviseringer
 • De økonomiske effekter af aktiviteterne opgøres i et gevinstregnskab
 • Én gang årligt afrapporteres gevinstregnskabet vedrørende Smartpuljen til Økonomiudvalget

Der etableres en styregruppe for Smartpuljen som består af Direktionen.

Det betyder, at de ressourcemæssige gevinster i en økonomisk opgørelse registreres i et gevinstregnskab med henblik på realisering på det tidspunkt, der er forudsat i business casen.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Etablering af ”Smartpuljen” skete på baggrund af budgetaftalen budget 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 5 mio. kr. i budget 2017 til Smartpuljen. Der afrapporteres én gang årligt til Økonomiudvalget.  


6. Praksis for høringer af politiske udvalgssager

Beslutningstema

Direktionen foreslår en ændret praksis for hvornår sager sendes i høring hos Handicapråd og Ældreråd.

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til ny praksis.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende ny praksis for hvornår sager sendes i høring hos Handicapråd og Ældreråd

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at den hidtidige kendte praksis fastholdes, således at Ældreråd og Handicapråd høres inden sagerne offentliggøres og inden de sendes til de politiske udvalg, sådan at rådenes høringssvar kan foreligge til den politiske behandling af sagerne.

Ændringsforslaget vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at hidtidig praksis opretholdes, dog således at politikerne får kopi af materialet samtidig med høringsorganisationerne.

For: Gruppe Ø

Imod: Gruppe A, O, V, C og F

Ændringsforslaget bortfaldet.

For: Gruppe A, O, C og F

Imod: Gruppe Ø

Gruppe V afventer.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Handicaprådet og Ældrerådet har mulighed for at afgive høringssvar og rådgive kommunalpolitikerne indenfor deres kompetenceområde. Således får rådene tilsendt politiske udvalgssager i høring op til den politiske behandling af udvalgssagerne.

Efter gældende praksis bliver sagerne sendt i høring inden de bliver sendt til politikerne og inden de bliver offentliggjort. Det har imidlertid vist sig, at denne praksis er uhensigtsmæssig. Der er behov for, at politikerne kender indholdet af sagerne på samme tid som rådene får sagerne i høring.

Direktionen foreslår, at sager fremadrettet sendes i høring samme dag som dagsordenen udsendes og offentliggøres. Denne praksis bliver brugt af de fleste andre kommuner.

Indkomne høringssvar vil blive tilføjet den offentliggjorte dagsorden ligesom høringssvaret sendes til politikerne og medbringes til omdeling i møderne.

Retsgrundlag

§§ 30 – 37 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune


7. Beredskabspolitik

Beslutningstema

Det er en del af ejerstrategien for Hovedstadens Beredskab, at Hovedstadens Beredskab skal koordinere arbejdet med beredskabsplanlægning for og imellem ejerkommunerne. I forlængelse af dette indstilles det, at Kommunalbestyrelsen godkender fælles beredskabspolitik samt etablering af fælles krisestyringssystem for Hovedstadens Beredskab.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab
 2. at godkende etablering af et fælles krisestyringssystem fastlagt af Hovedstadens Beredskab

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte etablering af et fælles krisestyringssystem fastlagt af Hovedstadens Beredskab.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Ad 1.-2. Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Alle kommuner er i henhold til beredskabslovens § 25 forpligtet til at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. De 8 ejerkommuner i Hovedstadens Beredskab har i dag eget beredskabsplankompleks.

I henhold til Ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab, som blev godkendt af ejerkommunernes kommunalbestyrelser samt borgerrepræsentation i september/oktober 2015, skal Hovedstadens Beredskab koordinere arbejdet med beredskabsplanlægning for og imellem ejerkommunerne, og medvirke aktivt til kommunernes fortsatte drift i tilfælde af ekstraordinære hændelser.

Hovedstadens Beredskab har en ambition om at understøtte kommunerne i at sikre borgerne og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer. Det er et centralt mål for Hovedstadens Beredskab at medvirke til, at ingen kommunale institutioner og serviceydelser må lukke i forbindelse med uro eller krise i et område. Det betyder, at kommunerne skal have en robusthed, der sikrer, at drifts- og serviceniveauerne kan opretholdes, eller hurtigst muligt reetableres, uanset hvilke hændelser der indtræffer.

Store og/eller alvorlige hændelser går ofte på tværs af kommunegrænserne. Derfor er der behov for at sikre, at ejerkommunerne og deres forvaltninger alene og i samarbejde er i stand til at bidrage til en helhedsorienteret håndtering af de konkrete trusler, der kan opstå mod det politisk fastsatte serviceniveau.

Intentionen med Beredskabspolitikken for Hovedstadens Beredskab er at skabe en fremtidssikret ramme for, hvordan kommunernes eksisterende og fremtidige beredskabsopgaver skal løses. Samtidig med at det ansvar, der påhviler forvaltningerne og relevante aktører, tydeliggøres.

Beredskabspolitikken tager udgangspunkt i 7 områder: Ledelse, planlægningsgrundlag, forebyggelse, uddannelse, øvelser, evalueringer og beredskabsplaner.

Beredskabspolitikken og de tilhørende planer og programmer offentliggøres, således at borgerne og virksomhederne har mulighed for at orientere sig i planerne.

Plan for fortsat drift

Som supplement til Beredskabspolitikken vedtages en beredskabsplan (Plan for fortsat drift), som konkretiserer, hvordan kommunerne og de enkelte forvaltninger inden for en fireårig periode skal udmønte beredskabspolitikken samt fastlægger, hvordan kommunerne skal arbejde ved hændelser, der kan påvirke det kommunale serviceniveau.

Mens beredskabspolitikken danner rammen for beredskabsarbejdet i kommunerne, er Plan for fortsat drift (beredskabsplanen) værktøjet, der anvendes, når en kommune rammes af en eller flere uønskede hændelser.

For at sikre, at kommunernes Plan for fortsat drift altid er opdateret, vil der i regi af Hovedstadens Beredskab løbende og mindst en gang årligt udarbejdes sårbarhedsvurderinger, der identificerer kommunernes kritiske funktioner samt foretages analyse af hyppighed og konsekvens af truslerne imod disse funktioner.

Hovedstadens Beredskab vil på den baggrund sikre, at der er et specialistområde, der har til formål at koordinere og understøtte ejerkommunernes arbejde med beredskabsplanlægning og bistå med udarbejdelsen af plan for fortsat drift, sårbarhedsanalyse, mv.

Hovedstadens Beredskab vil i tilfælde af en hændelse, der medfører aktivering af en eller flere ejerkommuners beredskabsplan, sikre, at den operative ledelse samt de tilhørende faciliteter aktiveres for bedst muligt at understøtte krisehåndteringen i den eller de berørte kommuner. Hovedstadens Beredskab vil i den sammenhæng sikre, at der er den fornødne systemunderstøttelse til at forestå krisestyringen lokalt.

Det tværgående arbejde forankres i HOBS (Hovedstadens Beredskabssamordning).

Formålet med af HOBS er bl.a. at have et beslutningsdygtigt organ, der fx vil kunne tage stilling til strategier og planlægningsspørgsmål på tværs af kommuner mv. Det er også i regi af HOBS, at der udarbejdes et beredskabsprogram med udgangspunkt i den fælles beredskabspolitik og plan for fortsat drift, og hvor arbejdet med sårbarhedsrapporter er forankret.

Det er Hovedstadens Beredskabs opgave at rådgive og understøtte denne proces i samarbejde med de enkelte kommuner, ligesom Hovedstadens Beredskab sørger for koordinering i såvel planlægning som under en beredskabssituation, der involverer to eller flere kommuner.

Kriseledelsesorganisation i Hovedstadens Beredskab

Store og/eller alvorlige hændelser kan gå på tværs af ejerkommunerne. Derfor er der et behov for at sikre, at ejerkommunerne både alene og i samarbejde er i stand til at bidrage til en helhedsorienteret håndtering af de konkrete hændelser, der kan påvirke det fastsatte kommunale serviceniveau.

I overgangen fra selskabets etablering til vedtagelse af indstilling om en fælles tilgang til beredskabsplanlægning og krisestyring vil den enkelte ejerkommune fortsætte med eget beredskabsplankompleks, der var gældende ved udgangen af 2015.

Den konkrete håndtering af rolle- og ansvarsfordelingen mellem de enkelte kommuner og Hovedstadens Beredskab fra 1. januar 2016 er uddybet i vedlagte bilag om kriseledelsesorganisation i Hovedstadens Beredskab.

Forslaget om fælles beredskabspolitik med rammesætning af beredskabsarbejdet og krisestyring i ejerkommunerne blev behandlet og enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 13. januar 2016.

Retsgrundlag

Det overordnede lovgrundlag for beredskabsplanlægningen er Beredskabsloven, hvoraf det i § 25 fremgår at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. september 2015, pkt. 11, sag vedrørende Hovedstadens Beredskab I/S, etableringsgrundlag, herunder ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab. I henhold til denne ejerstrategi skal Hovedstadens Beredskab koordinere arbejdet med beredskabsplanlægning for og imellem ejerkommunerne og medvirke aktivt til kommunernes fortsatte drift i tilfælde af ekstraordinære hændelser.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab (pdf)
 2. Beredskabssamordning i Hovedstadens Beredskab (pdf)
 3. Kriseledelsesorganisation i Hovedstadens Beredskab (pdf)

8. Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab

Beslutningstema

Kommunerne spiller en vigtig rolle både før, under og efter et terrorangreb, og en effektiv indsats i forhold til terror kræver en koordineret indsats mellem de forskellige aktører. Hovedstadens Beredskab har derfor udarbejdet forslag til terrorstrategi, som det indstilles, at Kommunalbestyrelsen godkender.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Ad 1. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Det konkrete ansvar for terrorbekæmpelsen ligger hos Politiet og Forsvaret, men den kommunale organisation har en yderst vigtig rolle både før, under og efter et terrorangreb. En effektiv bekæmpelse af terrorisme og håndtering af terrorangreb vil derfor kræve en koordineret indsats mellem myndighederne, og den kommunale organisation spiller en afgørende rolle for et godt resultat.

Terrorstrategien for Hovedstadens Beredskab tager udgangspunkt i eksisterende planer, systemer og strukturer, og definerer rammerne for den kommunale organisering og kapacitet i forhold til håndtering af eventuelle terrorhændelser.

Det overordnede formål med terrorstrategien er at skabe et robust og ”resilient” samfund, der er rustet til at håndtere en given terrorhændelse.

Strategien bygger på følgende mål:

 1. Identifikation og analyse af risiko, sårbarhed og konsekvenser i forhold til byens funktionalitet.
 2. Samarbejde med relevante myndigheder, organisationer og aktører, fx politi, SSP, arbejdsformidling, undervisnings-, social- og sundhedssektoren, boligforeninger, idrætsforeninger, kulturinstitutioner mv.
 3. Opdage og afværge eventuelle terrorhandlinger, før de får chancen for at finde sted, ved at skabe bevidsthed blandt byens borgere, ansatte og aktive.
 4. Håndtere et eventuelt terrorangreb på bedste mulige vis ved at etablere en effektiv organisation, koordination og ledelse under og efter en hændelse. Herunder sikre at hele ledelsesorganisationen kender beredskabets opgaver og ansvar samt eget ansvar.
 5. Sikre at byen kommer tilbage til normal tilstand hurtigst muligt ved at identificere og gennemføre tryghedsskabende tiltag efter en terrorhændelse.

Set i forhold til kommunernes opgaver indeholder terrorstrategien ligeledes en række anbefalinger til initiativer og målsætninger for håndtering både før, under og efter en hændelse. Anbefalingerne skal ses i sammenhæng med arbejdet med beredskabspolitikken, men med særlig fokus på håndteringen af terror.

Fx anbefales det i terrorstrategien, at: 

 • Der iværksættes et uddannelsesforløb i opmærksomhed og awareness omkring mistænkelig adfærd og forhold for medarbejdere på væsentlige institutioner fx rådhuset, kulturinstitutioner og institutioner med mange unge.
 • Kommunens medarbejdere i de fremskudte borgernære funktioner har de fornødne kompetencer, fx førstehjælp til at kunne bistå borgere eller kollegaer, hvis der opstår akut brug for hjælp.
 • Direktionsniveauet i kommunen medvirker ved to årlige øvelser med det formål at styrke kendskabet til krisestyringsorganisationen, herunder beredskabets opgaver og ansvar samt forvaltningernes opgaver og ansvar.
 • Krisestyringsledelsen/Operationschefen ved Hovedstadens Beredskab vil ved en given hændelse kontakte rådhusvagten med henblik på at sikre det rette sikkerhedsniveau for rådhuset. Københavns Rådhus har defineret forskellige sikringsniveauer. Hovedstadens Beredskab vil indlede dialog med de øvrige rådhusvagter om behovet for lignende initiativer.
 • Hovedstadens Beredskab udvikler et koncept, hvor alle kommuners kriseledelse i Hovedstadens Beredskab kan samles, og som er bygget op omkring faciliteterne og stabsstrukturen i Hovedstadens Beredskab.
 • Hovedstadens Beredskab bør udarbejde en klar strategi for synlighed og tryghedsskabende indsats fra kommunens side. Erfaringerne er, at politiet vil være mærkbart til stede med synlige våben, men borgerne har også behov for at mærke, at samfundet kører videre, og at kommunerne er der både i forhold til at sikre tryghed og fortsat drift.
 • Hovedstadens Beredskab iværksætter en evaluering af, hvorvidt der i dag er klare kommunikationslinjer fra kommunens kriseledelse helt ud til de borgerrettede funktioner. Medarbejderne i de borgernære funktioner skal stilles i stand til at kunne give tryghedsskabende information omkring beredskabet samt være bevidste om mulighederne for hjælp, såfremt der måtte opstå problemer.

Forslaget til en fælles terrorstrategi omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab blev behandlet og enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 13. januar 2016.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

 1. Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab (pdf)

9. Indledende risikobaseret dimensionering 2016

Beslutningstema

Som følge af økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen skal der over de næste år findes besparelser på beredskabsområdet, herunder i Hovedstadens Beredskab. Derfor er der udarbejdet forslag til risikobaseret dimensionering (RBD) 2016, som muliggør de effektiviseringer, der skal findes i 2016. Forslag til RBD 2016 indebærer, at det operative beredskab på Station Dæmningen i Valby nedlægges, samt at der vil være en ny struktur for operativ ledelse i Hovedstadens Beredskab.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til RBD 2016, den indledende risikobaserede dimensionering

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til RBD 2016, den indledende risikobaserede dimensionering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-02-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til den indledende risikobaserede dimensionering (RBD 2016), omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab.

Som følge af Økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL skal der over de næste år findes en række besparelser indenfor redningsberedskabet, hvilket også vil få betydning for Hovedstadens Beredskab. Som led i de effektiviseringer, der skal findes i 2016 og de kommende år, er der udarbejdet et forslag til en indledende RBD 2016 for Hovedstadens Beredskab.

Det står i forbindelse med de indledende operative analyser af beredskabet i de 8 kommuner klart, at der er behov for at opdele processen med RBD’en i to dele. En første indledende RBD, der som udgangspunkt primært har til formål at hente første fase af de nødvendige effektiviseringer uden herved fundamentalt at påvirke det operative serviceniveau. Samtidig hermed lægges der an til en proces med udarbejdelse af en større og mere dybdegående analyse, der kan lede hen mod en RBD gældende fra 2017 og frem.

På baggrund af de forudgående analyser og operative overvejelser er Hovedstadens Beredskab nået frem til to indledende ændringer i det operative beredskab:

 1. Nedlæggelse af det operative beredskab på Station Dæmningen (Valby).
 2. Ny struktur for Operativ Ledelse i Hovedstadens Beredskabs dækningsområde.

Analyser viser, at den mest hensigtsmæssige og skånsomme justering af serviceniveauet vil være at nedlægge beredskabet på Station Dæmningen. Beslutningen skal ses ud fra en vurdering af den nuværende udrykningsaktivitet i distriktet og sammenholdt med, at der som følge af sammenlægningen vil opstå en synergi i det operative beredskab, hvilket åbner op for mulighed for en bedre udnyttelse af de tilgængelige ressourcer. Hertil kommer, at Station Dæmningen er lokaliseret tæt på Hvidovre Brandstation, og det vurderes, at i forhold til robustheden af det samlede beredskab vil nedlæggelsen af beredskabet på Station Dæmningen have begrænset effekt.

Formålet med justeringen af strukturen for operativ ledelse er dels at kvalitetssikre og udnytte de fælles ressourcer i den operative ledelse på en mere optimal måde, dels at ensrette ledelsen af de operative indsatser i hele Hovedstadens Beredskabs dækningsområde.

Hovedstadens Beredskab modtog den 23. december 2015 Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. den indledende risikobaserede dimensionering.

Beredskabsstyrelsen har ingen bemærkninger til ændringerne i det operative beredskab, idet det nuværende serviceniveau i Station Dæmningens udrykningsområde fastholdes. I forhold til indsatslederstrukturen er det væsentligt at være opmærksom på, at der i udkast til den risikobaserede dimensionering grundlæggende ikke er tale om store besparelser på den operative ledelse. Hovedstadens Beredskabs forslag til justeringer handler primært om, at der er behov for at konvertere ressourcerne til at opprioritere kompetencerne hos indsatslederne. Det skyldes, at erfaringerne fra de seneste års større indsatser viser, at effektiv og god indsatsledelse ikke kun handler om hurtig responstid, men i høj grad også om at sikre god kvalitet i håndtering af indsatsen, dvs. at de besidder de rette teoretiske og praktiske kompetencer samt personlige evner. Beredskabsstyrelsens udtalelse af 23. december 2015 samt bemærkninger hertil er vedlagt som bilag.

I forbindelse med dannelsen af Hovedstadens Beredskab har flere af de daværende indsatsledere fra bl.a. Frederiksberg og Vestegnen fået nye og krævende ledelsesposter, der ikke er forenelige med også at varetage en indsatslederfunktion i Hovedstadens Beredskab. Derfor har det været nødvendigt at implementere indsatslederstrukturen.

Forslaget til den indledende risikobaserede dimensionering (RBD 2016), omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab, blev behandlet og enstemmigt godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på møde den 13. januar 2016.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget udgøres af bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015, punkt 5, dagsordenspunkt om redningsberedskabets ny struktur.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2015, punkt 9, dagsordenspunkt om etablering af Hovedstadens Beredskab I/S, herunder bl.a. rationaliseringsmålsætninger for det fælles beredskab.

Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen den 29. september 2015, punkt 11, dagsordenspunkt vedrørende Hovedstadens Beredskab I/S, etableringsgrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Indledende risikobaseret dimensionering for Hovedstadens Beredskab 2016 (pdf)
 2. Beredskabsstyrelsens udtalelser vedrørende forslag til risikobaseret dimensionering for Hovedstadens Beredskab (pdf)
 3. Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelser vedrørende risikobaseret dimensionering for Hovedstadens Beredskab (pdf)

10. Besøg på kommunens og regionens EU-kontor

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til besøg på Copenhagen EU Office i Bruxelles.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Økonomiudvalget besøger Copenhagen EU Office i Bruxelles.
 2. at der gives en tillægsbevilling på kr. 38.482.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Ad 1.

Borgmesteren stillede forslag om, at hele Kommunalbestyrelsen deltog i turen.

For: Gruppe F.

Imod: Gruppe A, O, V, C, Ø og Bo Christof (UP).

Undlader: Liste H.

Bortfaldt.

Gruppe Ø stillede forslag om at det parti, der ikke var repræsenteret i Økonomiudvalget deltog i Økonomiudvalgets tur.

For: Gruppe C og Ø.

Imod: Gruppe A, O og F.

Undlader: Liste H og Gruppe V, Bo Christof (UP).

Bortfaldt.

Den supplerende indstilling:

For: Gruppe A, O, V, C, F og Bo Christof (UP).

Undlader: Liste H og Gruppe Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Økonomiudvalget besøger Copenhagen EU Office i Bruxelles.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives en tillægsbevilling på 59.976 kr. i henhold til den supplerende sagsfremstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

I Økonomiudvalgets behandling af sagen var der ønske om at udvide rejsen, således at udvalget rejser sent om eftermiddagen bl.a. Med det formål at der kan arrangerede et ekstra møde med en EU-parlamentariker den første aften. Turen vilsåledes komme til atstrække sigover tre dage med to overnatninger.Den samlede udgift for den udvidede tur udgør 59.976 kr. som der søges en tillægsbevilling om.

Sagsfremstilling

Copenhagen EU Office er ejet af Hvidovre Kommune sammen med Region Hovedstaden og de 28 andre hovedstadskommuner. KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden stiftede en forening for samarbejdet i maj 2014.

Copenhagen EU Office skal fremme jobskabende vækst i hovedstadsregionen ved at:

 • tiltrække EU-midler til hovedstadsregionen
 • styrke indflydelsen på EU’s strategier og initiativer
 • styrke ejernes viden om og ageren i EU
 • øge regionens synlighed i EU.

På et besøg hos Copenhagen EU Office i Bruxelles vil Økonomiudvalget se paletten af muligheder for at søge midler fra EU til kommunale udviklingsprojekter. Det vil dermed give bedre mulighed for at tiltrække midler inden for den kommunale kerneopgave og erhvervsudvikling, og for at indgå relevante partnerskaber med danske og europæiske kommuner, virksomheder og institutioner.

Forslag til program

Dag 1

Kl.  9.30:       Ankomst til EU-kontoret

Kl.10.00:       Oplæg ved EU-kontoret

Kontorets strategi og handlingsplan, status på arbejdet, hvordan arbejder de, hvorfor og hvordan søge støtte og hvad er der støtte til.

Kl.12.00:       Frokost – buffet leveret til EU-kontoret

Kl.13.00:       Fundraising i Hvidovre Kommune: Organisering og fokusområder

Kl.15.00:       Rundvisning i Europa-Parlamentet.

Kl.16.00:       Besøg hos MEP’ere - Hvad er den politiske retning i EU?

Kl.19.00:       Middag

Dag 2

Kl. 9.30:        Besøg hos KL - primært om deres rolle som lobbyister. Hvordan kan de arbejde for kommunerne generelt og for særlige interesser?

Kl.10.30:       Besøg – enten i Kommissionen eller på et andet regionskontor

Kl.12.00:       Frokost

Kl.ca. 15:      Afgang til København

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Økonomiudvalgets møde den 1. februar 2016, hvor sagen blev behandlet, var der ønske om at udvide rejsen, således at udvalget rejser sent om eftermiddagen bl.a. Med det formål at der kan arrangeres et ekstra møde med en EU-parlamentariker den første aften.

Supplerende økonomiske konsekvenser

Budgettet er lagt for to overnatninger for 12 deltagere bestående af Økonomiudvalget, Direktionen, udviklingschef og udviklingskonsulent (fundraisingkoordinator).

Post

Beløb i DKK pr. person

Beløb i DKK i alt

Transport

Fly t/r København – Bruxelles, 12 personer

Øvrig transport

860

330

10.320

3.960

Overnatning

To overnatning, 3 stjernet hotel, inkl. morgenmad, tæt på centrum

1.850

22.200

Forplejning

Middag, to aftener

Frokost på EU-kontoret

Frokost på afrejsedagen

Diæter

1.200

100

300

358

14.400

1.200

3.600

4.296

I alt

4.998

59.976

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for besøget er på kr. 38.482 for 12 deltagere og dækker transport, forplejning og overnatning. Vedlagt som bilag: Udspecificeret budget for besøg på kommunens og regionens EU kontor i 2016.

De 12 deltagere er Økonomiudvalget, Direktionen, udviklingschef samt udviklingskonsulent (fundraisingkoordinator).

Der ansøges om tillægsbevilling til studieturen.

Bilag

 1. Budget for Økonomiudvalgtes besøg på Copenhagen EU Office i Bruxelles maj 2016 (docx)

11. Anlægsregnskab - Projekt 6194, IT-udviklingspulje 2013

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab

Indstilling

Økonomi & Stabe indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab vedr. projekt 6194, IT-udviklingspulje 2013 godkendes

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab vedr. projekt 6194, IT-udviklingspulje 2013 samt, at de ledige midler på 285.700 kr. overføres til IT-udviklingspuljen 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Forvaltningen indstillede supplerende, at de ledige midler på 285.700 kr. overføres til IT- udviklingspuljen 2016.

Anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen indstillede supplerende, at de ledige midler på 285.700 kr. overføres til IT- udviklingspuljen 2016.

Midler tiltænkes at indgå i restfinansieringen af den nødvendige udskiftningen af Office- pakken på kommunens IT arbejdspladser. Det drejer sig om implementering af Office365.

Udskiftningen til Office365 koster 3,7 mio.kr. om året. 

Dette finansieres dels gennem allerede afsatte budgetmidler på 1,9 mio. kr.  budgettet, allerede disponeret midler fra IT-udviklingenspuljen på 0,5 mio. kroner og 0,5 mio. kroner afsat i IT-afdelingens driftsbudget.

De udestående 0,75 mio. kr./år vil med overførsel i denne sag kunne reduceres til 0,465 mio. kr. alene i 2016.   

Det forventes, at med implementeringen af Office 365 projektet, vil kommunens administrative medarbejdere over tid opnå en række administrative lettelser, hvorfor de resterende 0,465 mio. kr. for 2016 planlægges finansieret indenfor den administrative ramme. 

Sagsfremstilling

Der blev på investeringsoversigten for 2013 afsat 3.500.000 kr. til IT-udviklingspuljen.

Regnskabet ser således ud:

Udgifter                           3.214.300 kr.

Bevilling                           3.500.000 kr.

Mindreudgift                        285.700 kr.

Der er afholdt udgifter til følgende:

Logiværtserklæringer

98.200

TDS skabeloncenter

23.500

Bølgeplan 1 og 2

20.550

Digitalisering på udsatte Børn og Ungeområdet / Digitalisering på Handicap og udsatte Voksenområdet

959.435

Mobility løsning m.m. Dropbox

188.541

Bygningsdata web-viewer

54.828

Digital kompetenceudvikling m.m.

14.792

Digital politikerbetjening

39.666

E-learning

45.251

ESDH udbud

358.206

Forananlyse til udbud af gis-desktop-løs

98.979

Formidling af vision 2020

24.854

Forprojekt til fælles bibliotekssystem

45.000

Indkøbssystem

235.000

Indskudslån

1.500

Integration mellem Acadre og weblager

78.341

Integration ml. Acadre og KMD..

50.600

IT-kompetenceudvikling

5.600

Kanalstrategi og bølgeplaner

28.036

Kontaktcenter

203.268

Kultur app

180.180

MDM sikkerhedssystem

237.640

Nyt intranet (forprojekt)

34.303

Signaturcentral

108.350

Sundheds IT, del 1

70.680

System til udsøgn. velkomstpakker

9.000

I alt

3.214.300

Regnskabet indstilles til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbrug på 285.700 kr. tilføres kassebeholdningen


12. Fornyelse af aftale mellem Avedøre Boligselskab og Hvidovre Kommune om anvisning af boliger

Beslutningstema

Der skal tages stilling til aftale om anvisning af boliger i Avedøre Stationsby

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at aftalen mellem Avedøre Stationsby og Hvidovre Kommune om 100 % kommunal anvisning fornys indtil 31. december 2017.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte, at aftalen mellem Avedøre Stationsby og Hvidovre Kommune om 100 % kommunal anvisning fornys indtil 31. december 2017.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har siden den 1. juli 1997 udøvet den fulde anvisningsret i Avedøre Stationsby.

Den hidtidige aftale, som udløb 31. december 2015, er forlænget indtil ny aftale træder i kraft.

Der har været afholdt møde med Avedøre Boligselskab den 21. januar, hvor der var et gensidigt ønske om at forny aftalen.

Kommunen har siden overtagelse af anvisningsretten udarbejdet øjebliksbilleder over situationen i Avedøre Stationsby. Seneste øjebliksbillede blev behandlet i Økonomiudvalget den 5. oktober 2015. Det er vurderingen, at den kommunale anvisning i Avedøre Stationsby har haft en gavnlig virkning på udviklingen i området.

Den foreliggende aftale svarer til den hidtil gældende aftale.

Retsgrundlag

Aftalen er indgået i henhold til § 59 i almenboligloven (lbkg. nr. 1023 af 21/08/13).

Bilag

 1. Referat 200116.pdf (pdf)
 2. Administrativ samarbejdsaftale 2016-2017 (pdf)
 3. Anvisningsaftale 2016-2017 (pdf)

13. Godkendelse af ny rammeaftale om konfirmationsforberedelse

Beslutningstema

Børn og Velfærd har indgået en ny rammeaftale om konfirmationsforberedelse med præstestaben i Hvidovre Kommune. Kommunalbestyrelsen skal drøfte og godkende aftalen. 

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage skolebestyrelsernes høringssvar til efterretning
 2. at drøfte rammeaftalen om konfirmationsforberedelse i Hvidovre Kommune
 3. at godkende rammeaftalen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog skolebestyrelsernes høringssvar til efterretning.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen drøftede rammeaftalen om konfirmationsforberedelse i Hvidovre Kommune.

Ad 3.

For: Gruppe A, Liste H, Gruppe V, C, F, Ø og Bo Christof (UP).

Imod: Gruppe O idet lovens intention om at konfirmationsforberedelsen skal foregå mellem kl. 8.00 og 16.00 skal overholdes.

Kommunalbestyrelsen godkendte rammeaftalen med disse bemærkninger.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 28-01-2016

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3.

For: Gruppe V og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Gruppe O idet lovens intention om at konfirmationsforberedelsen skal foregå mellem kl. 8.00 og 16.00 skal overholdes.

Gruppe A afventer.

Sagsfremstilling

Da folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014, medførte den blandt andet ændringer i forhold til indhold og længde på elevernes skoledag.

Konfirmationsforberedelse i Hvidovre Kommune har hidtil fundet sted med udgangspunkt i aftaler indgået for nærved 20 år siden. Efter indførelsen af folkeskolereformen er der nu opstået et behov for at revidere den hidtidige aftale om konfirmationsforberedelse, så den tilpasses den nye hverdag på skolerne. 

I efteråret 2015 har Børn og Velfærd derfor haft drøftelser med præstestaben i Hvidovre Kommune med henblik på at indgå en ny rammeaftale om konfirmationsforberedelse. 

Efter forhandling indgik Børn og Velfærd og præstestaben den 29. oktober 2015 en ny rammeaftale om konfirmationsforberedelse. Aftalen blev herefter sendt i høring hos alle skolebestyrelser i Hvidovre Kommune.

Rammeaftalen træder i kraft i skoleåret 2016/2017 og skal evalueres efter skoleåret 2018/2019. Aftalen er vedlagt som bilag 1.  

Høringssvar

Der er indgået otte høringssvar. Bilag 2 består af selve høringssvarene, der er nummererede fra 1 til 8.

Bilag 3 består af en oversigt over de indgåede kommentarer i høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger og svar.

Skolebestyrelsernes bemærkninger har primært kredset omkring den tidsmæssige placering af konfirmationsforberedelsen samt de tre hele præstedage, som aftalen giver præsterne mulighed for at anvende.

Placering af konfirmationsforberedelsen

Flere af skolebestyrelserne har haft indvendinger mod en placering af konfirmationsforberedelsen på hverdage kl. 14:15. Årsagen hertil har primært været, at forberedelsen griber ind i skolens hverdag og medvirker til at skabe en længere skoledag for eleverne på 8. årgang.

Bestyrelserne har i stedet foreslået, at forberedelsen blev placeret i tidsrummet efter kl. 15. I henhold til gældende lovgivning er det dog ikke muligt for Kommunalbestyrelsen at indgå en aftale, der henviser præsterne til at forberede eleverne uden for almindelig skoletid, der er i tidsrummet 8:00–16:00. 

Børn og Velfærd henviser til, at der er mulighed for at finde lokale løsninger, hvor retningslinjerne i aftalen fraviges. Er der enighed mellem skoleleder og præst, er der dermed intet til hinder for, at forberedelsen af eleverne eksempelvis placeres i tidsrummet 15:15–17:00.  

Hele dage afsat til konfirmationsforberedelse

Mange af skolebestyrelserne har påpeget, at det ikke er hensigtsmæssigt, at præsterne kan anvende tre hele dage til ekskursioner, temadage m.v. Bestyrelserne skriver, at der på 8. klassetrin i forvejen er mange obligatoriske aktiviteter, og at hele præstedage medfører en længere skoledag for årgangen.

Børn og Velfærd erkender, at det kan være vanskeligt at placere tre hele dage på 8. klassetrin. Forvaltningen skal dog pointere, at den tidligere aftale gav præsterne mulighed for at anvende fire hele dage til forberedelse. Efter forhandling med præsterne er antallet af dage nu reduceret til tre hele dage.

Det er muligt at afvige fra retningslinjerne, såfremt der er enighed mellem skoleleder og præst. Efter aftale med præsterne er der således mulighed for både at benytte flere og færre hele præstedage, ligesom det er muligt at placere de hele dage på tidspunkter, der måtte være mere hensigtsmæssige i forhold til skolens øvrige planlægning.

Udtalelse fra menighedsrådene

Formændene for de fire menighedsråd ved sognene i Hvidovre har udarbejdet en samlet udtalelse om den kommunale rammeaftale om konfirmationsforberedelse. Det fremgår af udtalelsen, at alle fire menighedsråd ser sig i stand til at tiltræde aftalens indhold, når den træder i kraft. Udtalelsen er vedlagt som bilag 4.   

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 53, at tiden for konfirmationsforberedelsen fastsættes efter forhandling mellem kommunalbestyrelsen og præsterne i kommunen. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne, træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen efter forhandling med de berørte menighedsråd.

Stk. 2. Der skal sikres konfirmationsforberedelsen den nødvendige tid inden for de rammer, der er fastsat, jf. § 40, stk. 2, nr. 5, og § 44, stk. 2, nr. 1.

Af bestemmelsen til folkeskolelovens § 53, stk. 2, fremhæves det ligeledes, at der skal tages højde for konfirmationsforberedelsen i skolernes planlægning.

Derudover fremgår det af bemærkningerne til lovændringen om folkeskolereformen (lovforslag nr. L 51 af 31. oktober 2013), at konfirmationsforberedelsen så vidt muligt fortsat skal lægges inden for det tidsrum, som undervisningen normalt foregår i, hvilket er mellem ca. kl. 8.00 og 16.00. Kommunalbestyrelsen kan således ikke henvise konfirmationsforberedelsen til om aftenen eller til andre ugedage end dem, hvor almindelig undervisning finder sted.

Politiske beslutninger og aftaler

Konfirmationsforberedelse i Hvidovre Kommune er hidtil foregået efter retningslinjer skitseret i aftaler indgået i 1996 og 1997. Aftalerne indeholdt blandt andet, at:

 • Forberedelsen skulle finde sted mandag og torsdag efter kl. 14:00
 • Såfremt en enkelt præst havde mere end to hold, kunne det tredje hold forberedes mandag eller torsdag morgen
 • Torsdag og fredag i uge 41 samt mandag og tirsdag i uge 11 kunne anvendes til heldagsaktiviteter
 • Der var mulighed for at fravige aftalen, såfremt der var enighed mellem præst og skole.

  Aftalerne er vedlagt som bilag 5.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1 - Kommunal rammeaftale om konfirmationsforberedelse (pdf)
 2. Bilag 2 - Høringssvar vedrørende ny rammeaftale (pdf)
 3. Bilag 3 - Oversigt over høringsvar vedrørende ny rammeaftale (pdf)
 4. Bilag 4 - Udtalelse fra menighedsrådene (pdf)
 5. Bilag 5 - Kommunale aftaler om placering af konfirmationsforberedelse (pdf)

14. Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ny brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset vedrørende en del af arealet af matrikel nummer 24 ir, Hvidovre By, Strandmark. Arealet udgør ca. 2.850 m2 og stilles vederlagsfrit til rådighed for klubben til brug for placering af klub- og/eller bådehus.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019.
 2. at tage stilling til hvorvidt Hvidovre Sejlklub Suset skal tildeles råderet over én ekstra b-bøjeplads til klubbens RIB gummibåd, eller om denne skal disponeres ind under klubbens nuværende fem pladser.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Sejlklub Suset skal tildeles råderet over én ekstra b-bøjeplads til klubbens RIB gummibåd

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Ad 1. Anbefales godkendt med den ændring, at lejeperioden ændres til den 31. december 2018.

Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Ad. 1. Anbefales godkendt.

Ad. 2. Anbefales godkendt.

Gruppe A afventer stillingtagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstililng

Kommunalbestyrelsen ønsker at få undersøgt om det er muligt at få indsat en kommunal repræsentant i bestyrelsen for Hvidovre Sejlklub Suset.

Hvidovre Sejlklub Suset er en folkeoplysende forening efter folkeoplysningsloven § 3 stk. 1 nr. 2. Medlemmerne i en folkeoplysende forening vælger selv sin bestyrelse ved et demokratisk valg blandt foreningens aktive medlemmer, typisk i forbindelse med foreningens generalforsamling jf folkeoplysningslovens § 4 stk. 3. Det vil således være i strid med folkeoplysningsloven, at kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til bestyrelsen i en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Indeværende brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklubben Suset udløber den 31. december 2015. Der er således behov for en ny aftale, hvis klubben fortsat skal kunne benytte arealet på havnen.

Kultur, Miljø og Vækst har været i dialog med Hvidovre Sejlklub Suset om en ny brugsretsaftale, for en del af arealet, på matrikel nummer 24 ir, Hvidovre By, Strandmark (Se vedlagte kort).

Klubben ønsker at forlænge aftalen, og har fremsat ønske om at få tilført én ekstra b-bøjeplads i lystbådehavnen, til brug for klubbens RIB gummibåd. Båden er blevet anskaffet som følgebåd til klubbens kapsejladser, og vil derudover kunne tilbydes som redningsassistance i forbindelse med opståede nødsituationer i Køge Bugt. Klubben råder i dag over 5 bøjepladser, som bruges til klubbens 3 senior skolebåde, 1 ynglingsbåd og 1 følge/arbejdsbåd.

Forvaltningen bemærker, at der er fuld belægning på bøjepladserne i lystbådehavnen, og at der på nuværende tidspunkt står 56 personer på venteliste til en bøjeplads. 16 personer er aktivt ventende (8 hvidoverborgere og 8 udenbys borgere) og 40 personer står opskrevet som passive på ventelisten (24 hvidoverborgere og 16 udenbys borgere). I henhold til Hvidovre Kommunes Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn jf. § 2. stk. 1. har bådejere med folkeregisteradresse i Hvidovre Kommune førsteret til bøjepladser i Hvidovre Lystbådehavn. Ledige bøjepladser tildeles herefter efter ventelisteplacering.

 Der er blevet tilført nyt afsnit i aftalens § 1. stk. 5, hvori der står:

”Joller, robåde, pramme og lignende småbåde, som er ejet af klubben og bruges i forbindelse med klubbens foreningsaktiviteter, kan vederlagsfrit henlægges på den dertil indrettede jolleplads i lystbådehavnen, efter nærmere aftale med havnens administrator”.

Denne tilføjelse vil blive tilført samtlige brugsretsaftaler med klubberne i lystbådehavnen, i forbindelse med genforhandling af nye brugsretsaftaler, og i det omfang klubberne selv ønsker denne mulighed. Primært for at give klubberne nemmere adgang til isætning og optagning af deres småbåde, og fordi belægningsgraden på jollepladsen tillader denne mulighed. Aftaleforholdet står herudover uændret i forhold til indeværende aftale.

Aftalen har været til udtalelse hos Vej og Park, Plan- og Miljø, Juridisk Afdeling og Hvidovre Sejlklub Suset, der ingen bemærkninger har til aftalen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre kommune har på nuværende tidspunkt to igangværende aftaler med Hvidovre Sejlklub Suset.

Indeværende brugsretsaftale blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2011 for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2015.

Indeværende driftsaftale, vedrørende klubbens varetagelse af den daglige drift i lystbådehavnen, blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2013 for perioden 31. juli 2013 til 31. december 2017

Økonomiske konsekvenser

Tildeling af én ekstra b-bøjeplads til klubbens RIB gummibåd i Hvidovre Lystbådehavn, vil betyde en årlig mindreindtægt af kommunale havneafgifter på i alt 4.935 kr. i 2016-niveau.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-12-2015

Ad 1.

Udvalget foreslog, at perioden ændres til 31. december 2018.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om at godkende brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Ad 2.

Notat om tydeliggørelse af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning omdelt.

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om at godkende at Hvidovre Sejlklub Suset skal tildeles råderet over én ekstra b-bøjeplads til klubbens RIB gummibåd.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2015

Sagen sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at få undersøgt om det er muligt at få en kommunal repræsentant i bestyrelsen for Suset.

Bilag

 1. Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Sejlklub Suset for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019 (pdf)
 2. Brugsretsaftale Hvidovre Sejlklub Suset - kort (pdf)
 3. Notat vedr. tydeliggørelse af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning (pdf)
 4. Notat ang. mulig indsættelse af kommunal repræsentant i bestyrelsen for Hvidovre Sejlklub Suset.pdf (pdf)

15. Egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en ny fireårig egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden. Aftalen afløser den nuværende aftale, der løber til og med 31. december 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 27-01-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Aftaleudkast og formalia

Egnsteateraftalen mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden udløber den 31. december 2016. Kultur, Miljø og Vækst har udarbejdet udkast til ny aftale, i henhold til ny lov om egnsteatre af 2014, og på baggrund af Kulturstyrelsens anbefaling om, at nye egnsteateraftaler udformes efter Kulturstyrelsens skabelon. Dette skal sikre, at aftaleudkastet lever op til alle krav om indhold, oplysninger, bilagsmateriale m.m.

Den nye egnsteateraftale skal senest indsendes til Kulturstyrelsen den 1. april 2016. Kulturstyrelsen skal efterfølgende have den endelige egnsteateraftale i underskrevet stand senest den 31. december 2016 år. Af hensyn til Kulturstyrelsens mulighed for at beregne og udmelde størrelsen af den statslige refusion af kommunens driftsudgifter før årsskiftet, henstiller styrelsen til, at kommunen indsender den endelige underskrevne aftale senest den 30. november 2016.

Evaluering af Teater Vestvolden

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har ønsket en uvildig evaluering af egnsteatret, Teater Vestvolden i Hvidovre, i forbindelse med teatrets indeværende aftaleperiode (2013-2016).

Det er evaluators grundlæggende vurdering, at Teater Vestvolden har udviklet sig på alle parametre: økonomisk, kunstnerisk og forankringsmæssigt. Evaluator anbefaler bl.a., at Hvidovre Kommune omlægger huslejemodellen og lader teateret betale husleje på linje med andre egnsteatre. Med en omlægning af huslejen, hvor den ikke er indeholdt i driftstilskuddet, men lægges oven i driftstilskuddet, vil kommunen kunne få refusion af huslejen, og Teater Vestvolden vil få ekstra midler at producere teater for (se økonomiske konsekvenser).

Evaluator anbefaler endvidere, at Hvidovre Kommune viderefører egnsteateraftalen med Teater Vestvolden (se bilag 2 – evalueringsrapport).

Aftalen har været til udtalelse hos Juridisk Team og Teater Vestvolden, og der har ingen bemærkninger været hertil.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse om Egnsteater af 1. juli 2014 (jf. BEK 759 af 24.06.2014), og Lov om Scenekunst af 14. januar 2014 (jf. LBK nr. 30).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 29. november 2011 indeværende egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. november 2015 Teater Vestvoldens årsregnskab for sæsonen 2014/2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Den nye egnsteateraftale medfører en styrkelse af teaterområdet i form af et øget tilskud (+201.434 kr.), der består af et driftstilskud (4.499.205 kr.), samt udbetaling af udgifter til husleje (+454.300 kr.). Det øgede tilskud finansieres via refusion for støtte til egnsteater (-1.827.843 kr.) og opkrævning af husleje (-454.300 kr.). Kunststyrelsen har beregnet refusionen af kommunernes driftstilskud til egnsteatre for 2016 til minimum 36,9 pct. Den endelige refusionsprocent for 2016 udmeldes i januar 2016.

Folketinget vedtog i 2014 ny lovgivning på egnsteaterområdet. Lovændringen har blandt andet til formål at synkronisere egnsteateraftalernes løbetid. Hensigten er at give kommunerne budgetsikkerhed, i forhold til størrelsen af den statslige refusion af driftsudgifterne, i hele den 4-årige aftaleperiode. Første gang egnsteateraftalers løbetid synkroniseres bliver 1.januar 2017, og fra 2021 vil samtlige egnsteateraftaler skulle følge samme 4-årige aftaleperiode.

Nedenfor ses forskellen i Hvidovre Kommunes nettoudgifter mellem den gældende egnsteateraftale for 2013 -2016 og forslag til ny aftale for perioden 2017- 2020:

Udgifter/indtægter:

Egnsteateraftale 2016

Egnsteateraftale 2017-2020

Driftstilskud 2016

4.297.771 kr.

4.499.205 kr.

Tilskud til husleje

454.300 kr.

Refusionsgrundlag

4.297.771 kr.

4.953.505 kr.

Refusion (forudsat 36,9%)

-1.585.877 kr.

-1.827.843 kr.

Husleje

-454.300 kr.

Nettoudgifter vedrørende egnsteateraftale:

2.711.894 kr.

2.670.819 kr.


Differencen mellem nettoudgifterne vedrørende egnsteateraftalen i 2016 og for perioden 2017-2020 skyldes, at refusionsprocenten for perioden 2017-2020 først udmeldes af Kunststyrelsen i efteråret 2016, hvor omfanget af alle egnsteateraftaler er kendte.
Den endelige synkronisering af alle egnsteateraftaler med fastsættelsen af en refusionsprocent for hele aftaleperioden, træder først i kraft fra 2021.
Ovenstående er baseret på et skøn om en forventet refusionsprocent på 36,9 % hvorved udgifterne og refusionen vedrørende egnsteateraftalen med Teater Vestvolden forventes at balancere.

Bilag

 1. Egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune ogTeater Vestvolden for perioden 2017-2020 (pdf)
 2. Statens Kunstfonds evaluering af Teater Vestvolden (pdf)

16. Justering af Det Grønne Råds forretningsorden

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes Grønne Råd, der oprettedes i 2001, er forum for dialog og samarbejde mellem borgerne, interessegrupper og kommunens politikere og administration om miljøspørgsmål. Rådet mødes 4 gange årligt. Rådets kommissorium og forretningsorden udarbejdedes i 2001.

Det Grønne Råd har ønsket at justere og opdatere kommissoriets forretningsorden, så det bedre reflekterer Det Grønne Råds faktiske arbejde. Rådet har derfor udarbejdet ændringsforslag til kommissoriets forretningsorden, som Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at godkende.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Det Grønne Råds forslag til ændring af rådets forretningsorden godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Det Grønne Råds forslag til ændring af rådets forretningsorden.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Det Grønne Råd er oprettet som et forum for dialog og samarbejde mellem borgerne, interessegrupper og kommunens politikere og administration om miljøspørgsmål.

I rådet skal idéer til miljøtiltag mm. kunne præsenteres, behandles og videregives til fremme af arbejdet i retning af bæredygtighed. Rådet mødes 4 gange årligt. Kommunalbestyrelsen har i 2001 godkendt Rådets  kommissorium og forretningsorden og i 2004 godkendt en revision/konsekvensrettelse.

Kommissoriets forretningsorden omfatter faste dagsordenspunkter, emner til dagsordenen, mødeledelse, mødeindkaldelse, referat samt beslutningsdygtighed.

Det Grønne Råd har udarbejdet et forslag til justering af forretningsordenen, så denne bedre reflekterer rådets faktiske arbejde. Følgende ændringer er foreslået:

 1. at dagsordenspunkter og deres rækkefølge justeres, så de bedre reflekterer mødernes behov og forløb
 2. at en sektion om arbejdsgruppe-nedsættelse indføjes
 3. at termen ”By- og Teknikforvaltningen” ændres til ”Kultur, Miljø og Vækst”.
 4. at medlemmer og deltagere ikke som nu kan stille forslag til dagsordenspunkter helt op til mødets start, men at forslag skal være modtaget og udsendt til rådet forinden sammen med dagsordenen

Retsgrundlag

Amterne havde tidligere pligt til at oprette et grønt råd, der havde til opgave at rådgive i spørgsmål vedrørende Amtsrådets administration af Naturbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelsesloven blev ændret pr. 1. oktober 2004, hvorefter rådet ikke længere er lovpligtigt. Ikke desto mindre har en række kommuner valgt at bibeholde det grønne råd til at rådgive kommunen om naturbeskyttelse, naturforvaltning, benyttelse af naturen mv.

Kommunalbestyrelsen kan efter Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4, nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Men der må ikke ske indskrænkninger i økonomiudvalgets og de stående udvalgs kompetence. § 17, stk. 4-udvalget skal derfor nedsættes under det udvalg, som er ansvarlig for den umiddelbare forvaltning af det pågældende område – i dette tilfælde Teknik- og Miljøudvalget. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. Sammensætningen af udvalget besluttes af Kommunalbestyrelsen, som også fastlægger de nærmere regler for §17, stk. 4-udvalgets arbejde.

Politiske beslutninger og aftaler

Beslutningen om oprettelsen af Det Grønne Råd blev taget af Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2000 og det første møde i rådet blev afholdt den 25. april 2001.

Kommissorium, forretningsorden og sammensætning er udarbejdet den 4. september 2001, revideret 28. juni 2004 og konsekvensrettet efter Kommunalbestyrelsens beslutning 31. august 2004.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Nuværende Kommissorium af 31. august 2004 (pdf)
 2. Nuværende kommisorium med markerede ændringsforslag fra rådet (pdf)
 3. Nyt kommissorium for Det Grønne Råd af 23. februar 2016 (pdf)

17. Budget 2016 Ring 3 Letbane I/S (Hovedstadens Letbane)

Beslutningstema

Bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S (Hovedstadens Letbane) har den 17. december 2015 godkendt selskabets budget for 2016.

Budgettet er fremsendt til interessenterne i selskabet, herunder Hvidovre Kommune, til orientering.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen om Ring 3 Letbane I/S’s budget for 2016 til efterretning.

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

2. at der gives tillægsbevilling på 100.000 kr. til Hvidovre Kommunes andel af anlægsomkostningerne til Ring 3 letbane i 2016, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tillægsbevilling på 100.000 kr. til Hvidovre Kommunes andel af anlægsomkostningerne til Ring 3 letbane i 2016, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Ad 2. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Metroselskabet, og Ring 3 Letbane I/S, har den 22. december 2015 via mail, fremsendt budget 2016 for Ring 3 Letbane I/S.

I henhold til selskabets vedtægter, punkt 7, skal budget for det kommende år, senest ved indeværende års udgang, være fremsendt til selskabets interessenter.

Bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S, godkendte den 17. december 2015 selskabets budget 2016. Budget for 2016 indeholder også elementer i selskabets langtidsbudget, herunder opstilling af budget til og med overslagsår 2019.

Transport- og Bygningsministeriet har sendt udkast til Lov om ændringer af Lov om letbane på Ring 3 i høring. Vedtages denne lov vil det får betydning for selskabets økonomi og budgetter. Betydning af disse ændringer vil blive afdækket af selskabet i det tidlige forår 2016.

I ovennævnte ændringsforslag til Lov om letbane på Ring 3, indgår også forslag om ændring af selskabets navn til ”Hovedstadens Letbane I/S”. Omkring dette henvises udvalget til separat mødepunkt præsenteret på dette udvalgsmøde.

Retsgrundlag

Lov om Letbane på Ring 3, nr. 165 af 26. februar 2014.

Senere ændringer via Jernbanelov, lov nr. 686 af 27. maj 2015.

Endvidere har Transport- og Bygningsministeriet den 23. oktober 2015, sendt udkast til Lov om ændringer af Lov om letbane på Ring 3 i høring.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2013 punkt 15, Udredning om letbane på Ring 3, og at borgmesteren bemyndiges at indgå aftaler omkring dette, jf. forslag til principaftale.

Den 20. juni 2013 blev der indgået principaftale mellem Transportministreret, Region Hovedstaden og Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rødovre Kommune og Vallensbæk Kommune om anlæggelse af letbane på Ring 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2014 punkt 16, aftaler og rammer for stiftelse af selskabet Ring 3 Letbane I/S, herunder stiftelsesdokument, vedtægt, ejeraftale og aftale mellem selskabet og de enkelte kommuner, samt regionen. Endvidere godkendtes bemyndigelse til borgmesteren, jf. disse aftaler og rammer, at sikre etablering af selskabet.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge aftale mellem Ring 3 Letbane I/S og interessenterne, påtager interessenterne sig en forpligtigelse for finansiering af selskabets samlet anlægsomkostninger på i alt 3,6 mia. kr. Hvidovre Kommunes andel heri udgør 19,2 mio. kr., som er registreret som et tilgodehavende i selskabet. Dette tilgodehavende afdrages via aftale om årligt indskud, der dækker selskabets driftsomkostninger, samt selskabets anlægsomkostninger. 

I budget 2016 har selskabet beregnet interessenternes samlede indskud, i henhold til aftaler om betalinger mellem selskabet og interessenterne, til at være 175,2 mio. kr. Heraf udgør Hvidovre Kommunes andel 1,1 mio. kr.

Hvidovre Kommunes nøjagtige betaling af indskud til finansiering af anlægsomkostningerne i 2016, forventes at være 1.090.391 kr., beregnet ud fra Moderniseringsstyrelsens Byggeomkostningsindeks til regulering af anlægsprojekter. I basisbudgettet for 2016 er der afsat 1 mio. kr.

Kultur, Miljø og Vækst søger derfor om tillægsbevilling på 100.000 kr. til Hvidovre Kommunes andel af anlægsomkostningerne til Ring 3 letbanen i 2016, som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Indskuddet for 2014 og 2015, var henholdsvis 1.057.446 kr. og 1.079.141 kr.

Hvidovre Kommune skal herefter årligt, fra 2017-2056, betale 951.000 kr. i 2013-niveau. Beløbet vil indeksregulerede, jf. Moderniseringsstyrelsens Byggeomkostningsindeks, være beregnet til 990.412 kr. i 2017.

Der er i 2017 afsat 1.000.000 kr. og i 2018 og 2019 årligt afsat 950.000 kr. til Hvidovre Kommunes andel af anlægsomkostningerne til Ring 3 Letbanen.

Bilag

 1. Ring 3 Letbane - Hovedstadens Letbane budget 2016 (pdf)

18. Projekt 0174 ESCO - frigivelse af projekt

Beslutningstema

Frigivelse af den resterende anlægssum på 45,5 mio. kr. til projekt 0174 ESCO til igangsættelse af projektets fase 2 og 3.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at give tillæg til anlægsbevilling på 45,5 mio. kr. til projekt 0174 ESCO, så den samlede anlægsbevilling udgør 50,5 mio. kr.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte at give tillæg til anlægsbevilling på 45,5 mio. kr. til projekt 0174 ESCO, så den samlede anlægsbevilling udgør 50,5 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Der er afsat 50,5 mio. kr. til at gennemføre energioptimerende tiltag samt indeklimaforbedrende tiltag på 11 af kommunens bygninger, hvoraf 5 mio. er frigivet. Kultur, Miljø og Vækst ansøger om frigivelse af de resterende 45,5 mio. kr. til igangsættelse af projektets fase 2 og 3.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29. september 2015, at der blev indgået kontrakt om projekt 0174 ESCO, fase 2, udførsel og fase 3, drifts- og garantifase på rene energitiltag og light tiltag – med partner Siemens for et rammebeløb på 16,0 mio. kr. i 2016, på 19,7 mio. kr. i 2017, på 9,6 mio. kr. i 2018 samt 2,2 mio. kr. til opfølgning af garanti og videnoverlevering. Den simple tilbagebetalingstid på tiltag ligger mellem 20 og 25 år. Den samlede godkendte anlægssum, inkl. forbrugte 3 mio. kr. er således 50,5 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde 19. juni 2012, punkt 3 blev anlægsbevilling på 75 mio. kr. givet til projekt 0174 ESCO.

Ved budgetvedtagelsen 2013, 9. oktober 2012, blev anlægsbevillingen reduceret til 5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat 50,5 mio. kr. til projekt 0174 ESCO:

Forbrug ult. 2014

2015

2016

2017

2018

2019-2024

I alt

1,9

1,1

16,0

19,7

9,6

2,2

50,5

5 mio. kr. af anlægssummen er frigivet ved godkendt anlægsbevilling i 2012.

Kultur, Miljø og Vækst ansøger nu om tillæg til anlægsbevilling på 45,5 mio. kr., således af den samlede anlægsbevilling udgør 50,5 mio. kr., svarende til den samlede anlægssum.


19. Projekt 0243 Fornyelse af byens parker 2016

Beslutningstema

Vej- og Parkafdelingen har rådført sig med DONG Energy og udarbejdet et forslag til stibelysning i Rebæk Søpark.

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til hvilken parklampe, der skal etableres i parken og at frigive anlægsbevillingen på 400.000 kr.

Samtidig foreslås uforbrugt anlægssum fra projekt 0210 Fornyelse af byens parker 2015 overført til projekt 0243 Fornyelse af byens parker 2016 til finansiering af stibelysningen.  

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at frigive projekt 0243 Fornyelse af byens parker 2016 til etablering af stibelysning i Rebæk Søpark.
 2. at vælge hvilken parklampe, der skal etableres i Rebæk Søpark:

a. CitySwan fra Philips Lighting

b. Avenue D² fra Thorn Lighting

c. Sky Park fra Focus Lighting

 1. at godkende, at parklamperne slukkes i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 5.00.

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 400.000 kr. til projekt 0210 Fornyelse af byens parker 2015 overføres til projekt 0243 Fornyelse af byens parker 2016 til etablering af stibelysning i Rebæk Søpark.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 400.000 kr. til projekt 0210 Fornyelse af byens parker 2015 overføres til projekt 0243 Fornyelse af byens parker 2016 til etablering af stibelysning i Rebæk Søpark.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Finn Gerdes (A) uddelte artikel om Eltel Networks til orientering.

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Valgt: a. CitySwan fra Philips Lighting

Ad 3. Godkendes ikke.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Vej- og Parkafdelingen har rådført sig med DONG Energy og udarbejdet vedlagte forslag til belysning i Rebæk Søpark (Bilag 1 og 2). 

Jf. bilag 1 opstilles 30 parklamper langs med stien rundt om søen, undtagen ved Immerkær hvor der i forvejen er lysmaster.

For at oplyse stien optimalt placeres parklamperne med en afstand på 25 – 30 meter og en lyspunktshøjde på ca. 3,5 meter.

Vej- og Parkafdelingen har indhentet prisoverslag på etablering af tre typer parklamper. Lamperne er produceret af tre forskellige firmaer:

 1. CitySwan fra Philips Lighting

30 stk. parklamper inkl. materialer: 490.000 kr.

Entreprenørarbejde: 190.000 kr.

Uforudsete udgifter: 75.000 kr.

Prisoverslag i alt: 755.000 kr.

 1. Avenue D² fra Thorn Lighting

30 stk. parklamper inkl. materialer: 410.000 kr.

Entreprenørarbejde: 190.000 kr.

Uforudsete udgifter:75.000 kr.

Prisoverslag i alt: 675.000 kr.

 1. Sky Park fra Focus Lighting

30 stk. parklamper inkl. materialer: 265.000 kr.

Entreprenørarbejde: 190.000 kr.

Uforudsete udgifter: 75.000 kr.

Prisoverslag i alt: 530.000 kr.

Anlægsarbejdet udføres af DONG Energy. Alle priser er eksklusiv moms. De uforudsete udgifter er primært afsat til jordarbejder.

De 3 valgte parklamper har samme energiforbrug. De er valgt ud fra, at de har LED-armatur, at lyset er nedadrettet og lampernes fremtoning i parken både om dagen og om natten. Fotos af lamperne kan ses på bilag 2.

Vej- og Parkafdelingen anmoder Teknik- og Miljøudvalget om at vælge en af de 3 parklamper.

Parklamper kobles på vejbelysningen, således at belysningen tændes når vejbelysningen tændes. For at spare på energien og af hensyn til dyrelivet foreslår Vej- og Parkafdelingen, at parklamperne slukkes i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 5.00.

Da dele af Rebæk Søpark er fredet, skal Hvidovre Kommune søge Fredningsnævnet om dispensation fra fredningen inden parklamperne kan etableres.

Vej- og Parkafdelingen forventer, at parklamperne kan etableres i efteråret/vinteren 2016.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. marts 2015, punkt 16, frigav udvalget en anlægsbevillingen på 400.000 kr. til projekt 0210 Fornyelse af byens parker 2015 og besluttede, at Kultur, Miljø og Vækst skulle arbejde videre med følgende aktiviteter i prioriteret rækkefølge:

·Legeplads i Krogholtparken

·Belysning i Rebæk Søpark

·Mountainbike bane på jordtippen ved Brøndby Havnevej

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 2. september 2015, punkt 9, besluttede udvalget, på baggrund af at grundejerforeningen Krogholtsbjerg ikke ønskede en legeplads i Krogholtparken, at Kultur, Miljø og Vækst ikke skulle arbejde videre med etablering af en legeplads i Krogholtparken, men i stedet for belysning i Rebæk Søpark.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2015, punkt 19, blev anlægsbevilling på 400.000 kr. givet til projekt 0243 Fornyelse af byens parker 2016 med bemærkning om prioritering i fagudvalget inden igangsættelse.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der til anlægspuljen Fornyelse af byens parker afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. i hvert af årene 2016 – 2019.

De samlede udgifter til etablering af stibelysning i Rebæk Søpark beløber sig til ca. 535.000 – 755.000 kr.

Anlægspuljen for 2015 er endnu ikke ibrugtaget og etablering af stibelysning i Rebæk Søpark kan ikke afholdes inden for det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

Vej- og Parkafdelingen foreslår, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2015 overføres fra projekt 0210 Fornyelse af byens parker 2015 til projekt 0243 Fornyelse af byens parker 2016, således at anlægssummen for projekt 0243 udgør 800.000 kr. i 2016.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Belysningen skal øge antallet af timer til rekreative formål i vinterhalvåret, eksempelvis for motionsløbere og gående mv.

Bilag

 1. Placering af parklamper i Rebæk Søpark, udarbejdet af DONG Energi, dateret 21.12.2015 (pdf)
 2. 3 forslag til parklamper i Rebæk Søpark.pdf (pdf)
 3. Artikel om Eltel Networks (pdf)

20. Projekt 2474 Anlægsregnskab

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst fremlægger anlægsregnskab til godkendelse.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab for projekt 2474 godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsregnskab for projekt 2474.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt

Regnskab

Bevilling

Forskel i kr.

2474 Bilordning, reinvestering 2014

U

2.097.111 kr.

2.100.000 kr.

-2.889 kr.

Total

2.097.111 kr.

2.100.000 kr.

-2.889 kr.

Kultur, Miljø og Vækst fremlægger anlægsregnskab med et samlet mindreforbrug på 2.889 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Bilag

 1. 2474 Bilordning 2014 - Anlægsregnskab (pdf)

21. Projekt 3444 Overførsel af anlægsbevilling fra Holmegårdsskolen forundersøgelse/projektering til projekt 3448 Holmegårdsskolen indskoling

Beslutningstema

Overførsel af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 123.000 kr. fra projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der overføres anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 123.000 kr. fra projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, for herved at sikre bedst mulige midlertidige indskolingsfaciliteter til Holmegårdsskolen

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at orientering om overførsel af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 123.000 kr. fra projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Gruppe A, O og V stillede ændringsforslag om, at beløbet på 123.000 kr. tilføres kassen.

For: Gruppe A, O, V, C og Bo Christof (UP).

Imod: Liste H, Gruppe F og Ø.

Forslaget vedtaget.

Gruppe F og Ø stillede ændringsforslag om at der overføres anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 123.000 kr. fra projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, for herved at sikre bedst mulige midlertidige indskolingsfaciliteter til Holmegårdsskolen

Ændringsforslaget bortfaldt, da det andet ændringsforslag blev vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der overføres anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 123.000 kr. fra projekt 3444 Holmegårdsskolen til kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Ad 1. Gruppe A, O og V stillede ændringsforslag om, at beløbet på 123.000 kr. tilføres kassen.

For: Gruppe A, O, C og V.

Imod: Gruppe F og Ø.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Ad 1.

For: Liste H og Gruppe C.

Gruppe A, O og V afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen 2015, 7. oktober 2014, blev 1.000.000 kr. afsat til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering i 2015.

Forundersøgelse er nu foretaget med et mindreforbrug på 123.000 kr.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at mindreforbruget på projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering overføres til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling.

Ejendomsafdelingen vurderer, at en overførsel af midler fra projekt 3444 til projekt 3448 er fordelagtig, da de midlertidige indskolingsfaciliteter derved kan etableres på bedst mulig vis.  

Projekt 3444 afsluttes og opgøres som en del af regnskab 2015.

Retsgrundlag

I henhold til Hvidovre Kommunes bevillingsregler skal Kommunalbestyrelsen godkende ansøgning om overførsel af anlægsbevilling og rådighedsbeløb mellem anlægsprojekter.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på møde 25. november 2014 givet anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering.

Arkitektfirmaet NOVA5 har udarbejdet rapporten, som beskriver mulighederne for etablering af nye ind- og udskolingsfaciliteter på skolen. På Økonomiudvalgsmødet den 17. august 2015, punkt 16, orienterede Kultur, Miljø og Vækst og Børn og Velfærd om rapportens indhold og der blev fremlagt 3 forslag til udbygning. Punktet udgik på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. august 2015, og punktet blev behandlet ved budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen har på møde 24. november 2015 givet anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling til midlertidige indskolingsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering i 2015.

Arbejdet er nu foretaget med et mindreforbrug på 123.000 kr.

Kultur, Miljø og Vækst (KMV) foreslår, at mindreforbruget på projekt 3444 Holmegårdsskolen forundersøgelse/projektering overføres til projekt 3448 Holmegårdsskolen indskoling til midlertidige indskolingsfaciliteter.

Der er på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling i 2016 til midlertidige indskolingsfaciliteter.

Ved overførsel af mindreforbruget fra projekt 3444 til projekt 3448 udgør anlægssummen til midlertidige indskolingsfaciliteter 623.000 kr.

I 2018-2021 er der samlet afsat rådighedsbeløb for 136.600.000 kr. til permanente indskolings- og udskolingsfaciliteter på Holmegårdsskolen.


22. Orientering om konsekvenserne af høringen af anlægsloven for Letbanen

Beslutningstema

Udvalget gives en orientering om, at der på baggrund af den offentlige høring af udkastet til anlægsloven for Letbanen i Ring 3, foretages ændring i anlægsloven, således at omlægning af ledningsomlægningerne udskydes til efter indhentningen af udbud for anlæggelsen af Letbanen.  

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget  

 1. at tage orienteringen til efterretning.

.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om konsekvenserne af høringen af anlægsloven for Letbanen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 23. oktober 2015 sendte Transport og Bygningsministeriet udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 mv. i høring med frist for fremsendelse af bemærkninger den 23. november.

Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen blev orienteret om dette henholdsvist den 25. november og den 15. december 2015.

Ud over ændring af selskabsnavnet bag letbanen fra ”Ring 3 Letbane I/S” til ”Hovedstadens Letbane I/S” var det primære formål med lovudkastet, at få indarbejdet nogle ændringer af linjeføringen i henholdsvis Ishøj og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

I høringen af lovforslaget kom der indsigelser/bemærkninger fra en række ledningsejere, der gjorde gældende, at såfremt omlægningen af ledningerne skulle udføres inden udbuddet af anlægsarbejderne var gennemført, og den endelige beslutning om igangsætning af projektet var taget, ville ledningsselskaberne stiller krav/betingelse om, at deres udgifter til ledningsomlægningerne blev godtgjort, såfremt der på baggrund af udbudsresultaternes størrelse, mod forventning, blev taget beslutning om ikke at gennemføre projektet. (se bilag 1)

Da der principielt er en risiko for, at udbudsresultaterne kan medføre, at projektet ikke gennemføres og omkostningerne til de nødvendige ledningsomlægninger løber op i et trecifret millionbeløb, har kommunerne taget ledningsejernes bemærkninger til efterretning og accepteret at det betyder at tidsplanen for projektet rykkes således at Letbanen først kan åbnes i 2023. (se bilag 2).

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Letbaneselskabet er ved at afdække de økonomiske konsekvenser for udskydelsen af arbejdet med ledningsomlægninger og der med også selve anlægsarbejderne til Letbanen, men har først et overblik i det tidlige forår 2016, hvor selskabets ejere vil blive orienteret

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der ikke vil blive tale om meget væsentlige ændringer i den samlede anlægsøkonomi.

Bilag

 1. Notat af 16. december om ledningsejernes høringssvar (pdf)
 2. Brev af 17. december til Transport- og bygningsministeriet (pdf)

23. Indstilling af 1 bestyrelsesmedlem til HOFOR Vand Holding A/S

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal udpege et bestyrelsesmedlem til HOFOR Vand Holding A/S

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at indstille en person til bestyrelsen i HOFOR Vand Holding A/S

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen udpegede Finn Gerdes (A) som medlem af bestyrelsen i HOFOR Vand Holding A/S.

Sagsfremstilling

HOFOR Vand Holding A/S er ejet af Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk Kommuner.

Selskabets bestyrelse udgøres af 8-12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf hver af aktionærerne indstiller 1 medlem. Hvidovre Kommune skal således indstille et medlem til bestyrelsen i HOFOR Vand Holding A/S.

Herudover tillægges medarbejderne i datterselskaberne, inklusiv de kommunalt ansatte tjenestemænd, der er udlånt til koncernens serviceselskab, en ret til at vælge et antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse svarende til halvdelen af det antal bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Nærværende valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i 2016. Valg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer finder således sted på den ordinære generalforsamling i lige år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen. Næstformanden vælges af bestyrelsen blandt dens medlemmer. Selskabets direktør må ikke vælges som formand eller næstformand.

Af ejeraftalens punkt 8 fremgår, at ejerkommunerne på generalforsamlingen er forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater.

Retsgrundlag

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer sker i henhold til ejeraftale af 31. december 2014 for HOFOR Vand Holding A/S mellem Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune, Rødovre Kommune og Vallensbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


24. Indstilling af 1 bestyrelsesmedlem til HOFOR Spildevand Holding A/S

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal udpege et bestyrelsesmedlem til HOFOR Spildevand Holding A/S.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Kommunalbestyrelsen

1. at indstille en person til bestyrelsen i HOFOR Spildevand Holding A/S

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen udpegede Finn Gerdes (A) som medlem af bestyrelsen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Sagsfremstilling

HOFOR Spildevand Holding A/S er ejet af Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk Kommuner.

Selskabet er holdingselskab for de 8 kommuners spildevandsledningsselskaber og er desuden ejer af BIOFOS Holding A/S for så vidt angår disse kommuners ejerandel i BIOFOS Holding A/S, dog undtaget Dragør, som ikke deltager i BIOFOS koncernen.

Bestyrelsen i HOFOR Spildevand Holding udgøres af 8-12 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf hver af aktionærerne indstiller 1 medlem. Hvidovre Kommunes Kommunalbestyrelse skal således indstille en person til bestyrelsen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Nærværende valgperiode udløber ved den ordinære generalforsamling i 2016. Valg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer finder således sted på den ordinære generalforsamling i lige år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen. Næstformanden vælges af bestyrelsen blandt dens medlemmer. Selskabets direktør må ikke vælges som formand eller næstformand.

Af ejeraftalens punkt 9 fremgår det, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis hver ejerkommune indstiller samme person som er valgt til bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S.

Det fremgår af samme punkt 9, at ejerkommunerne på generalforsamlingen er forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater.

Retsgrundlag

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer sker i henhold til ejeraftale af 31. december 2014 for HOFOR Spildevand Holding A/S mellem Albertslund Kommune, Dragør Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


25. Udpegning af 1 medlem til taksationskommissionen (fast ejendom)

Beslutningstema

Udpegning af 1 medlem til taksationskommissionen (fast ejendom)

Indstilling

Økonomi- og Stabe indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at udpege 1 person til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommissionen

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen udpegede Jens Bach til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommissionen.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 13. december 2013, blev Lise Rask valgt som medlem til taksationskommissionen for en 4-årig periode fra 1. januar 2013 – 31. december 2017.

Lise Rask har valgt at udtræde af taksationskommissionen, og Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge et nyt medlem til, at indtræde i taksationskommissionen for den resterende periode frem til 31. december 2017.

Efter statsekspropriationsloven (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008) afgør ekspropriationskommissionerne og taksationskommissionerne erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabets ekspropriation af fast ejendom.

Ekspropriationskommissionen er 1. instans, og taksationskommissionen er 2. instans.

Efter lovens §7, stk. 3, skal Kommunalbestyrelsen i hver kommune udpege 1 person, der for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af taksationskommissionen, der omfatter kommunen.

Det bør undgås, at den samme person udpeges som medlem af både ekspropriationskommissionen og taksationskommissionen, da det følger af lovens § 10 stk. 3, at det samme medlem ikke kan deltage i begge kommissioners behandling af sagen.

Ifølge Transportministeriets brev af 7. november 2013, bør de medlemmer, der udpeges, have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

Kommunalbestyrelsen opfordres i brevet til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer.

Endelig bedes det sikret, at det udpegede medlem er villig til at deltage i taksationsmyndighedens arbejde, og at den pågældende er bekendt med ekspropriationsproceslovens § 10 om inhabilitet.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008, Ekspropriationsproceslovens § 7, stk. 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune


26. Valg af 1 medlem til Fredningsnævnet for København

Beslutningstema

Valg af 1 medlem til Fredningsnævnet for København  

Indstilling

Økonomi- og Stabe indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 1 medlem til Fredningsnævnet for København

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Kommunalbestyrelsen udpegede Allan F. Jensen  som medlem af Fredningsnævnet for København og Parly Holm som suppleant.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 13. december 2013, blev Lise Rask valgt som medlem til Fredningsnævnet for København for en 4-årig periode fra 1. januar 2013 – 31-. December 2017.

Lise Rask har valgt at udtræde af Fredningsnævnet for København, og Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge et nyt medlem til, at indtræde i Fredningsnævnet for København for den resterende periode frem til 31. december 2017.

I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 om naturbeskyttelse § 35, stk. 1, nedsætter miljøministeren to eller tre fredningsnævn.

Fredningsnævnet består af følgende medlemmer, jf. stk. 2.

1 formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren.

1 medlem, der udpeges af miljøministeren, og

1 medlem der vælges af Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor det pågældende areal er beliggende.

Samtidig med udpegningen og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant for hvert medlem, jf. stk. 4.

På det konstituerende møde den 13. december 2013, blev Allan F. Jensen valgt som suppleant. Allan F. Jensen vil fortsætte i denne funktion for den resterende periode frem til 31. december 2017.

Det medlem, Kommunalbestyrelsen vælger, vælges for den kommunale valgperiode, jf. stk. 5.

Medlemmet deltager i beslutninger vedrørende arealer i Hvidovre Kommune.

Det fremgår ikke af naturbeskyttelsesloven, at der stilles krav til særlige kvalifikationer hos det medlem, som Kommunalbestyrelsen vælger.

Retsgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune


27. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte til pasning af børnene, når de får tidligere fri fra skole. Er normeringerne på SFO ændret i den forbindelse.


28. Salg af Langkildevej 1

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Ad 1.

Godkendt.

Ad 2.

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Anbefales godkendt.


29. Ejendommen på Hvidovrevej 432-438

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Ad 1. Anbefales godkendt.


30. Udlejning af Sønderkærskolen

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

For: Gruppe A, O, V, C, F og Bo Christof (UP) med den tilføjelse, at der ikke er nogen mulighed for forlængelse efter udgangen af juli måned 2018.

Undlader: Liste H og Gruppe Ø.

Godkendt  .

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-02-2016

Økonomiudvalget besluttede, at sagen skal behandles i Kommunalbestyrelsen.

Gruppe A, O og F foreslog, at den tidsbegrænsede lejekontrakt med Hvidovre Privatskole til Sønderkærskolen forlænges til og med  udgangen af juli måned 2018.

For: Gruppe A, O, V, C og F.

Undlader: Gruppe Ø.

Anbefales godkendt.


31. Valg af leverandør til skolemad på Hvidovres folkeskoler

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

Gruppe A og O stillede ændringsforslag om at vælge den i sagsfremstillingen førstnævnte leverandør.

For: Gruppe A, O og Bo Christof (UP).

Imod: Liste H, Gruppe V, C, F og Ø med den bemærkning, at de ønsker at følge brugerpanelets og forvaltningens indstilling.

Ændringsforslaget vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte den i sagsfremstillingen førstnævnte leverandør.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Borgmesteren satte anbefalingen fra Børne- og Undervisningsudvalget til afstemning:

For: Gruppe A og O.

Imod: Gruppe V, C, F og Ø.

Forslaget bortfaldet.

Forvaltningens indstilling om leverandør blev sat til afstemning:

For: Gruppe V, C, F og Ø.

Imod: Gruppe A og O.

Forvaltningens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 28-01-2016

Gruppe A og Gruppe O stillede ændringsforslag om at der indgås aftale med den i sagsfremstillingen førstnævnte leverandør:

For: Gruppe A og O.

Imod: Gruppe V og Kashif Ahmad (UP).

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 07-01-2016

Gruppe A og O stemte for at udsætte punktet til næste udvalgsmøde.

Liste H og Gruppe V stemte imod udsættelse af punktet.

Punktet blev udsat.


32. Valg af lovliggørelsesmodel for ulovligt opført byggeri i kolonihaveområdet Præstemosen

Lukket sag

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2016

For: Gruppe A, O, V, C, F, Ø og Bo Christof (UP).

Undlader: Liste H.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2016

Borgmesteren satte Teknik- og Miljøforvaltningens indstilling om godkendelse af forvaltningens forslag 2 til afstemning:

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Gruppe C afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Ad 1. Anbefales ikke.

Ad 2.

For: Gruppe A, O og V.

Undlader: Liste H og Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Rene Langhorn (O) og Steen Ørskov Larsen (C) ønsker et notat om meddelte dispensationer siden 2007.