Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 2. februar 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Plejecenter Krogstenshave

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Annette Møller Sjøbeck (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering om afslag på ansøgning om midler til kvalitetsløft af maden til ældre.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2015

Børne- og Velfærdsdirektøren orienterede om følgende:

-Afslag på ansøgning om midler til at højne kvaliteten af maden til de ældre.

-Invitation til KL’s sociale temamøde den 28. og den 29. maj – herunder besøg på Fremtidens Plejehjem i Aalborg.

Børne- og Velfærdsdirektøren uddelte notat om borgersag.

Børne- og Velfærdsdirektøren uddelte pjece med Ny Sundhedspolitik.

Det blev aftalt, at forvaltningen sender forslag til dato, hvor udvalget kan besøge centralkøkkenet.


3. Ny styringsmodel i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Direktionen har udarbejdet forslag til ny styringsmodel, som skal være et redskab for Kommunalbestyrelsens formulering af mål for Hvidovre Kommune. Kernen i styringsmodellen er dialog mellem politikerne og de ledere/chefer, som driver kommunens kerneopgaver. Der bør laves en konkret tidsplan for, hvornår styringsmodellen rulles ud på de enkelte fagområder. Der bør være fokus på løbende læring og forbedring af styringsmodellen, efterhånden som vi får konkrete erfaringer – i første omgang er det forslaget, at der arbejdes med dette på en konference i efteråret 2015.

Indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Direktionens forslag til ny styringsmodel
 2. at Direktionen efterfølgende udarbejder en tidsplan for indfasning af styringsmodellen på hvert enkelt fagområde
 3. at der i efteråret 2015 afholdes konference med Kommunalbestyrelsen, chefer/ledere og Hoved-MED om de første erfaringer med styringsmodellens dialogproces

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et forslag til ny styringsmodel i Hvidovre Kommune. Baggrunden for arbejdet er, at den nuværende styringsmodel, som er centreret omkring kontraktstyring, ikke længere opleves som meningsfuld.

Det er Direktionens ønske, at vi får en styringsmodel, som Kommunalbestyrelsen oplever som et værdifuldt redskab til at sætte den politiske kurs og fastsætte mål for de enkelte fagområder. Modellen skal desuden give mening for organisationen, så vi sikrer engagement og motivation hos chefer, ledere og medarbejdere. Der skal arbejdes med to-årige mål, så der skabes gode muligheder for reelt at skabe resultater og effekt. Data og dokumentation skal bruges meningsfuldt i styringen og være et grundlag for dialog og opstilling af mål.

Kernen i forslaget til styringsmodel handler om dialog. Helt konkret er det tanken, at fagudvalgene i to-årige kadencer mødes med de respektive institutionsledere og chefer, som fagudvalgene har i deres portefølje. Inden dialogmøderne har fagudvalget haft en politisk debat om de overordnede politiske pejlemærker, som der skal være fokus på ved dialogmøderne. Denne politiske debat tager bl.a. udgangspunkt i data, dokumentation og faglig viden på området. Ved dialogmøderne får politikerne mulighed for at have en direkte dialog med de ledere og chefer, som er ansvarlige for kommunens kerneydelser og dermed er tætte på kommunens borgere i dagligdagen. Efter dialogmøderne vil der ske en endelig formulering og politisk godkendelse i fagudvalget af målene for den enkelte institution eller afdeling.

Som bilag er vedlagt en mere detaljeret beskrivelse af forslaget til ny styringsmodel. Som bilag er desuden vedlagt et notat om formen på de politiske pejlemærker og mål, herunder et konkret bud på et målskema til brug i forbindelse med styringsmodellen.

Oplægget til ny styringsmodel er udarbejdet i dialog med kommunens afdelingschefer (ChefGruppen) og Hoved-MED. Oplægget er desuden blevet drøftet og kvalificeret på Store Ledermøde den 18. november 2014, hvor alle kommunens ledere var inviteret.

Forslag til videre proces for arbejdet med udvikling af styringsmodellen

Det vil være forskelligt fra fagområde til fagområde, hvornår den nye styringsmodel skal rulles ud. Det er derfor anbefalingen, at direktionen udarbejder en tidsplan for indfasning af styringsmodellen på hvert enkelt fagområde.

Det er forventningen, at styringsmodellen kan rulles ud på de første fagområder i foråret 2015, herefter løbende på de øvrige områder i resten af 2015 og 2016.

Der skal være fokus på løbende læring og forbedring af styringsmodellen, efterhånden som vi får konkrete erfaringer med modellen. Derfor er det anbefalingen, at der i efteråret 2015 afholdes en konference for Kommunalbestyrelsen, chefer/ledere og Hoved-MED om de første erfaringer med styringsmodellens dialogproces.

Retsgrundlag

Der er ikke noget relevant retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har den 26. august 2014, punkt 11, taget til efterretning, at Direktionen udarbejder et forslag til fremtidig styringsmodel i Hvidovre Kommune, og at der i lyset af dette arbejde ikke udarbejdes nye kontraktmål for 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2015

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Notat med Direktionens forslag til ny styringsmodel (pdf)
 2. Notat om politiske pejlemærker og mål (pdf)

4. Sundhedspuljen 2015

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til anvendelse af Sundhedspuljen 2015.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage tilbagemelding om sundhedspuljen 2014 til efterretning
 2. at godkende forvaltningens forslag til anvendelse af sundhedspuljen 2015
 3. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Der er tradition for, at Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune afsætter midler til en sundhedspulje i Social- og Sundhedsudvalgets budget. Puljen kan ansøges af brugere, frivillige og ansatte. Midlerne anvendes til at understøtte initiativer, der støtter arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse for borgere i Hvidovre.

Puljen udmøntes inden for rammerne af Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik, samt de vedtagne sundhedsaftaler. Således kan puljen understøtte de politisk vedtagne intentioner på sundhedsområdet.

Sundheds- og forebyggelsespolitikken 2015-2018 er baseret på 3 centrale temaer. Henholdsvis attraktive byrum, sundhed i hverdagen, og støtte til at leve sundt og leve med sygdom.

Forvaltningen har som regel foreslået nogle konkrete indsatser og temaer, fx Fit Family new born, Mini OL, information om diætkost til ældre mv.Derudover har man afsat midler til en ansøgningspulje, som forvaltningen har meldt ud til frivillige organisationer, lokale kommunale arbejdspladser og nøglepersoner. Ansøgningerne til puljemidlerne er blevet behandlet af Social- og Sundhedsudvalget på et efterfølgende møde.

Forvaltningen indstiller, at denne fremgangsmåde også anvendes i 2015.

Tilbagemelding om Sundhedspuljen 2014

Puljen var i 2014 på 479.430 kr., som Social- og Sundhedsudvalget besluttede at anvende således:

75.000 kr. til Fit Family New Born

72.000 kr. til Vil du med på opdagelse

332.430 kr. til en ansøgningspulje

Der er udloddet i alt 479.430 kr., hvorfor der resterer uforbrugte midler på 72.150 kr., som indgår i forvaltningens samlede rulleopgørelse. Midlerne vil indgå som en forøgelse af Sundhedspuljen for 2015, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender overførslen i forbindelse med regnskab 2014.

Følgende er opnået inden for de områder der har modtaget midler i 2014. (Se bilag 1 for en uddybning).

Fit Family New Born

Det er forvaltningens vurdering, at Fit Familiy New Born fortsat er en succes og målet om at skabe en sammenhæng til den indsats, der p.t. tilbydes gravide overvægtige på Hvidovre Hospital er lykkedes.

Tilbuddet er nu kendt på Hvidovre Hospital og der er skabt et tættere samarbejde mellem hospitalet og Hvidovre Sundhedscenter.

Fit Familiy New Born har igennem 2014 givet tre hold af nyblevne mødre en større bevidsthed om deres nuværende uhensigtsmæssige handlemønstre samt redskaber, til at ændre disse og mødrene giver udtryk for stor tilfredshed. Tilbuddet fortsætter og varetages af ansatte i Sundhedsplejen og Sundhedscentret, finansieret med forvaltningens midler til forebyggelse.

Vil du med på opdagelse

Samarbejdet mellem sundhedsplejen og tre dagtilbud i Avedøre Stationsby om syv bondegårdsture med børn, forældre, personale og sundhedsplejerske, har skabt mulighed for at komme i kontakt med forældre, som sundhedsplejen normalt ikke er i dialog med. Målet for daginstitutionerne var at inddrage Sundhedsplejen i arbejdet med at løfte den svageste gruppe af forældre til et bedre samarbejde om deres børns udvikling og sundhed. 

Bondegårdsbesøgene dannede rammen for en mere uformel dialog, som har været med til at styrke netværket mellem forældre, personalet i de tre dagtilbud og sundhedsplejen, herunder forældrenes brug af sundhedsplejen.

Der var generel stor tilslutning og interesse for arrangementerne og der er udelukkende modtaget positive tilbagemeldinger fra de deltagende forældre.  

Ansøgningspulje

Der var afsat 332.430 kr. til en ansøgningspulje. Der blev søgt om midler til så forskellige indsatser som Vejledning og åben rådgivning om alkohol- og stofmisbrug, Morgenmadsprojekt for skoleelever, Fitnessbasket og fysisk aktivitet for gigtpatienter.

De uforbrugte midler på 72.150 skyldes et mindreforbrug i flere indsatser og særligt at tilbud om åben rådgivning for unge, ikke vandt tilslutning

Sundhedspuljen 2015

Kommunalbestyrelsen har i 2015 afsat 444.400 kr. til en Sundhedspulje på Social- og Sundhedsudvalgets budget. Hvis den foreslåede overførsel af uforbrugte midler på 72.150 fra 2014 til 2015 godkendes i Kommunalbestyrelsen, er der i alt 516.550 kr. i sundhedspuljen for 2015.

Forvaltningen foreslår at midlerne anvendes til følgende formål (nærmere beskrevet nedenfor):

 1. Pilotprojekt – Børn og overvægt              216.550 kr. 
 2. Ansøgningspulje                                    300.000 kr.

Ad. 1) Pilotprojekt – Børn og overvægt

De nyeste tal fra Børns sundhed viser at 15,6 % af børnene i indskolingen i Hvidovre Kommune er overvægtige. I Sundhedsplejen ønsker man at arbejde i tre spor i fht. til forebyggelse af overvægt hos børn og unge, som man i andre kommuner har haft gode erfaringer med. Det drejer sig om obligatoriske hjemmebesøg i treårs alderen, Fars køkkenskole (Høje Taastrup kommune) og Holbæk-modellen. Sidstnævnte er udviklet på Holbæk sygehus, og har vist sig at have dokumenteret effekt med hensyn til, at nedsætte overvægtige børns vægt på kort og lang sigt.

Sundhedsplejen ønsker i samarbejde med SundhedsCentret at afprøve Holbæk-modellen som et pilotprojekt. Pilotprojektet skal undersøge effekt og omkostninger ved implementering af modellen i kommunen. Holbæk-modellen kendetegnes ved en anden tilgang til børn og overvægt, end hidtil benyttet i kommunerne. Modellen består af individuelle forløb for barn og familie med afsæt i en punktplan og kontinuitet.  Der søges om midler til dette pilotprojekt gennem sundhedspuljen 2015.    

Målet med projektet er at omfatte ca. 30 børn i alderen 0.-9. kl. Børnene skal enten være overvægtige eller have stigende vægt.

Projektet skal støtte børnene og deres forældre i at etablere og fastholde en sund hverdag. Herved understøtter projektet de politiske prioriteringer på sundhedsområdet.

Ad. 2) Ansøgningspulje

Forvaltningen foreslår, at puljen i lighed med sidste år anvendes til projekter, der understøtter temaerne i Hvidovre Kommunes nye Sundheds- og Forebyggelsespolitik.

Kriterierne bliver sendt rundt til foreninger, lokale ledere og nøglepersoner i blandt andet Ældreråd, Handicapråd, Integrationsråd, Frivilligrådet m.v. Ansøgninger til puljen vil blive forelagt udvalget på et kommende udvalgsmøde.

Retsgrundlag

Sundhedspuljen er et bidrag til, at kommunalbestyrelsen efterlever Sundhedslovens § 119 om kommunalbestyrelsensansvar for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har for budget 2015 besluttet at afsætte i alt kr. 444.400 til en Sundhedspulje på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Social og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget har på møder den 1. og den 4. december taget til efterretning, at forvaltningen undersøger hvilke indsatser for overvægtige, der har dokumenteret effekt med henblik på et forslag til en konkret pilotprojekt med opstart i 2. kvartal 2015.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2015 er der afsat 444.400 kr. til sundhedspuljen. Der var i 2014 72.150 kr. i uforbrugte midler. Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller, at de uforbrugte midler rulles inden for de vedtagne rulleregler. Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af overførslen i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet for 2014 vil sundhedspuljen i 2015 være 516.550 kr.

Forvaltningen foreslår følgende fordeling af sundhedspuljen for 2014:

Forvaltningen foreslår følgende fordeling

Kr.

Pilotprojekt – børn og overvægt

216.550

Ansøgningspulje

300.000

Personalemæssige konsekvenser

Indstillingen har ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Arbejdet med Sundhedsfremme og forebyggelse i en kommune omfatter mange forskellige typer af indsatser. Økonomiske incitamenter til at øge sundheden i de kommunale tilbud er en del af indsatsen. Tidligere års tildelinger af midler fra sundhedspuljen har vist, at puljen er et fint supplement til kommunens øvrige arbejde med sundhed og forebyggelse.

Sundhedspuljen er gennem årene anvendt til at øge fokus på den tidlige indsats og særligt udsatte målgrupper. Sundhedspuljen anvendes således til at finansiere mindre pilotprojekter og afprøve virkningen af nye og tværgående indsatser. Sundhedspuljen er samtidig en anerkendelse af frivillige og medarbejdere, der til daglig har fokus på borgernes trivsel og folkesundheden i Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2015

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Bilag

 1. Bilag 1 - Evaluering af sundhedspuljen 2014 (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar om Sundhedspuljen 2015 (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar (pdf)

5. Status på konvertering af pladser til midlertidigt ophold

Beslutningstema

Som en del af budgetaftalen 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune etablerer én enhed med pladser til midlertidigt ophold på Svendebjerghave. Det indebærer, at plejehjemspladserne på Svendebjerghave konverteres til pladser til midlertidigt ophold, og at de beskyttede boliger på Søvangsgården opnormeres til plejeboliger.

Nærværende sag giver en status på konverteringen.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage forvaltningens status til efterretning
 2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune i perioden 2015 til og med 2017 udvider antallet af pladser til midlertidigt ophold fra 25 til 46 pladser. Pladserne samles på Svendebjerghave. For at sikre tilstrækkelige plejeboliger omlægges de 39 beskyttede boliger på Søvangsgården til plejeboliger.

Omlægningen af boligmassen sker i en løbende proces i forbindelse med naturlig afgang fra de nuværende pladser og eventuelt frivillige flytninger. Erfaringsmæssigt er der årligt en til- og afgang på ca. 10-12 borgere på Svendebjerghave. Og i 2013 var der en til- og afgang på 11 borgere på Søvangsgården.

Svendebjerghave

Konvertering af pladser

Svendebjerghave har lukket for optag af nye plejehjemsbeboere. I 2014 er antallet af pladser til midlertidigt ophold øget fra 13 i starten af året til aktuelt 17, hvoraf de tre fortrinsvis benyttes som palliative pladser.

Konvertering af pladser, indkøb, rekruttering og opkvalificering er opstartet i 2014. Svendebjerghave får budget tilført i takt med omkonverteringen.

Visitation til pladser til midlertidigt ophold på Svendebjerghave

Hvidovre Kommune er en af de kommuner i landet, der har flest liggedage pr. 1.000 indbyggere. Det vil sige, at færdigbehandlede borgere opholder sig på hospitalet, fordi de venter på et kommunalt tilbud. De færdigbehandlede borgere optager unødig plads på hospitalet, og kommunen betaler for hvert døgn en færdigbehandlet borger opholder sig på hospitalet svarende til 6,3 borgere på årsbasis. Kommunen er forpligtet til at hjemtage borgerne, når de er lægeligt og administrativt færdigbehandlede. Første prioritet er derfor, at hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospital. Dernæst at forebygge unødvendige indlæggelser og aflaste pårørende.

Med henblik på at overholde hjemtagelsesforpligtelsen, nedbringe de økonomiske udgifter til liggedage og forebygge unødvendige indlæggelser, foreslår forvaltningen følgende prioritering i visitationen af pladserne til midlertidigt ophold:

 1. Borgere, der er færdigbehandlet på hospital, men som ikke kan komme hjem i eget hjem
 2. Borgere som på grund af sygdom eller svækkelse har behov for akut døgnpleje for at forebygge en unødvendig indlæggelse
 3. Aflastning af pårørende som varetager plejen af borgere i eget hjem

Der udarbejdes visitationsprocedurer til pladserne primo 2015, hvor bl.a. arbejdsgange mellem udskrivningskoordinatorerne og Svendebjerghave præciseres.

Borgerens forløb på Svendebjerghave

Primo 2015 udarbejdes en skabelon, der kan anvendes til at lave en plan og opstille mål for borgerens rehabiliteringsforløb på Svendebjerghave.  Rehabiliteringsforløbet tager udgangspunkt i borgerens behov, ønsker og ressourcer. I starten af opholdet fastsættes i samarbejde med borgeren nogle konkrete mål, og der udarbejdes i samarbejde med borgeren en overordnet plan for, hvordan borgeren kan nå disse mål.

Rehabiliteringen foregår i et samarbejde mellem borgeren og et team af fagpersoner. Længden af rehabiliteringsforløbet/opholdet vurderes og aftales individuelt i et samarbejde med borgeren, medarbejderne på Svendebjerghave og Visitationen.

Der lægges vægt på, at borgeren deltager så aktivt som muligt i alle aktiviteter og gøremål. Al træning i løbet af dagen (som for eksempel af vaske sig, tage tøj på, dække bord, komme rundt i centeret og deltage aktivt i træningen) er med til at forbedre borgerens funktioner.

Hvis borgeren ønsker det, vil pårørende blive inddraget. De er også velkommen til at deltage ved møder og i træningssituationer, når dette er aftalt på forhånd.

Der udarbejdes en velkomstfolder om Svendebjerghave, hvoraf fremgår oplysninger om udarbejdelse af plan og mål for rehabiliteringsforløbet og pris og betaling for ophold og forplejning. Egenbetalingen for plads til midlertidigt ophold udgør i 2015 120 kr. pr. døgn. Desuden fremgår, hvad borgeren selv skal medbringe, tøjvask, besøgstider, egen læge og medicin, transport til og fra Svendebjerghave, alkohol, rygning, værdigenstande mv. 

Faglighed og kvalitet

Medarbejderne skal kunne løfte de nye opgaver på de midlertidige pladser. Dvs. foruden palliation og aflastning af pårørende, som medarbejderne allerede har kompetencer i, skal medarbejderne have et kompetenceløft i forhold til rehabilitering og akutfunktion.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglige anbefalinger for kvaliteten i kommunale akutfunktioner på sygeplejeområdet, herunder defineret nødvendige sundhedsfaglige kompetencer samt beskrevet samarbejdet mellem kommunale medarbejdere og behandlingsansvarlige læger i almen praksis og på sygehuse.

Anbefalingerne fokuserer snævert på den særlige sygepleje og behandling, der bliver varetaget i en akutfuktion. Træning og rehabilitering bliver ikke behandlet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men er også en væsentlig indsats på de midlertidige pladser.

Rehabilitering er indsatser, der støtter det enkelte menneske, som har eller er i risiko for at få nedsat funktionsevne, i at opnå og vedligeholde bedst mulig funktionsevne, herunder at fungere i samspil med det omgivende samfund. Rehabilitering af borgerne skal foregå alle døgnets 24 timer også i weekenden, og foregår derfor ikke kun sammen med terapeuter, men i høj grad også sammen med plejepersonalet. Plejepersonalet skal være de bærende kræfter i rehabiliteringsindsatsen, idet de er til stede hele døgnet.

Der er ved at blive udarbejdet en plan med henblik på at medarbejderne får kompetencer til de nye opgaver.

Information af medarbejdere og brugerråd

Straks efter beslutningen om at omdanne Svendebjerghave fra et plejehjem til et center for borgere med behov for et midlertidigt ophold, er der afholdt informationsmøder for henholdsvis medarbejderne, brugerrådet og pårørende på Svendebjerghave. Der er både blandt medarbejdere, brugere og pårørende en forståelse for omstillingen.

Svendebjerghave har foruden den oprindelige gruppe med 11 aflastningspladser, en beboergruppe med 8 pladser og tre grupper med hver 9 pladser. Da pladser bliver ledige i tilfældig rækkefølge, opstår der ”huller” i en beboergruppe. Dvs. at der i en gruppe med faste beboere, løbende vil komme flere og flere pladser til borgere, der skal på et midlertidigt ophold. For at undgå unødig uro for de faste beboere, er der iværksat en dialog med flere pårørende med henblik på at flytte deres familiemedlem til den beboergruppe, hvor det er planen at samle de sidste tilbageværende beboere.

Retræten

Forvaltningen har i forbindelse med omlægningen af pladser på Svendebjerghave ikke ændret på visitationen til Retræten, da Retrætens pladser først er beregnet afviklet med seks pladser i halvdelen af året 2016 og yderligere seks pladser i 2017. For nuværende er der ikke grundlag for at ændre den beslutning, hvorfor der heller ikke sker nogle ændringer for personalegruppen. 

Det er fortsat borgere med behov for intensiv pleje, omsorg og vurdering, der kommer på Retræten. Målet er som på Svendebjerghave, at borgerne skal tilbage til eget hjem efter endt ophold, men hvis dette ikke er muligt, skal personalet sammen med Visitationen lægge en plan for det fremadrettede forløb.

Søvangsgården

Konvertering af pladser

Søvangsgården har lukket for optag af beboere til de beskyttede boliger.

Søvangsgården havde før beslutningen om omkonverteringen 39 beskyttede boliger, hvor af de 5 havde plejestatus. Aktuelt er der i alt 8 boliger med plejestatus, heraf de 5 oprindelige. Dvs. at der er omdannet tre boliger, hvilket svarer til de plejeboliger, der er omkonverteret på Svendebjerghave.

Søvangsgården får budget tilført i takt med omkonverteringen.

Ombygning

Der er 35 beskyttede boliger i hovedbygningen samt fire boliger beregnet til ægtepar i en selvstændig bygning. De 35 boliger er fordelt i tre lige store blokke. Det er aftalt, at organisere og fordele dem i tre beboergrupper med tilknyttede opholdsstuer til hver enhed. Det svarer til den kultur og struktur, der er i forhold til de oprindelige plejeboliger. Det betyder, at det er nødvendigt at udbygge med yderligere to opholdsstuer.

Det er besluttet, at to boliger i hovedbygningen skal nedlægges med henblik på at etablere kontorer, linned- og affaldsrum samt personaletoiletter m.v. De to beboere, der forventes at blive berørt er endnu ikke orienteret, da der ikke er truffet endelig beslutning om, hvilke boliger der vil blive inddraget. Det indgår i den samlede programfase, vedrørende byggeriet af de to opholdsstuer. De to beboere vil blive tilbudt en tilsvarende bolig ved ledighed inden for det næste halve år.

Bestyrelsen forelægges et programforslag/indretningsforslag med om- og tilbygningsforslag mv. på møde d. 28. januar 2015. Internt er der nedsat et byggeudvalg med relevante ledere og medarbejdere fra Søvangsgården, herunder arbejdsmiljørepræsentanter.

Når bestyrelsen har godkendt forslaget igangsættes projektering og indhentelse af priser. Planen er, at byggeriet opstartes i starten af april, og at det vil være afsluttet ca. oktober 2015.

Sideløbende hermed skal der indhentes lånetilbud samt søge Hvidovre Kommune om godkendelse til optagelse af lånet.

Information af beboere og pårørende

Der blev afholdt beboer og pårørendemøde i oktober. Der var en god og positiv forståelse fra både beboere og pårørende. Beboerne blev mundtligt orienteret om, at der kunne forventes huslejestigning, når boligen udvides med fællesstue-kvadratmeter. Hertil var der god forståelse og ingen bemærkninger. Alle beboere er blevet tilbudt hjælp til ansøgning om ændret boligydelse. Beboerne blev også orienteret om, at de skulle forvente at få en ny kontaktperson begrundet i ny struktur og omplacering af personalet og lederen.

Information er medarbejdere og ny organisering

Medarbejdere og ledere er orienteret tidligt i processen. Der har været afholdt individuelle samtaler med alle de berørte (10 plejepersonaler og 3 rengøring), om deres ønsker og forventninger til deres ansættelse fremover. Alle har ønsket at fortsætte i de nye rammer og er positivt afventende overfor de nye opgaver og udfordringer.

De beskyttede boliger omorganiseres i tre plejegrupper med henholdsvis 11 + 12 + 14 beboere i hver. Det medfører, at Søvangsgården kommer til at bestå af i alt 8 plejegrupper. Der arbejdes fra ledelsens side på, at etablere en ny struktur og ny organisationsform, som konsekvens af omdannelse. Søvangsgården vil på sigt blive opdelt i fire afsnit med to grupper i hver. Ledelsen vil lokalt blive varetaget af en afsnitsleder og to gruppeassistenter (en fra hver gruppe). Denne proces foregår p.t. og forventes implementeret inden udgangen af 2015.

Retsgrundlag

De midlertidige pladser etableres efter servicelovens §§ 84, 86 i henhold til § 87, og Sundhedslovens § 140.

Akutfunktionen, som beskrives i Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger, er en del af den kommunale hjemmesygepleje og følger dermed bekendtgørelse og vejledning for hjemmesygeplejen[1]. Dette gælder uanset, om akutfunktionen er organiseret som midlertidige døgnpladser eller som et udkørende team.

Anbefalingerne tager derudover udgangspunkt i bekendtgørelse og vejledning om autoriserede sundhedspersonernes benyttelse af medhjælp, bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, bekendtgørelse om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse m.v. og bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.).[1] Bekendtgørelse nr. 1601 af 21. december 2007 og vejledning nr. 102 af 11. december 2006 om hjemmesygepleje.

Politiske beslutninger og aftaler

Budgetanalyse – Kapacitet, aflastning og pladser – vers. 2, indgik i Direktionens forslag til ”Budget i balance”, budget 2015-2018.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af omlægningen er udgiftsneutral for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2015

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar om status på konvertering af pladser til midlertidigt ophold (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar (pdf)

6. Udkast til temaer i Kommuneplan 2014

Beslutningstema

Som led i forberedelsen af udkast til Kommuneplan 2014 skal Økonomiudvalget drøfte og kommentere temaafsnittene. Forud for denne behandling har alle fagudvalgene lejlighed til at forholde sig til de emner, der er af særlig interesse for det pågældende udvalg. Det er primært – men ikke udelukkende – kommuneplanens tema ’Børn og familier’, der er relevant for Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

KTMA indstiller til SSU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at temaafsnittene drøftes med henblik på beslutning om eventuelle ændringer inden forvaltningen forelægger det samlede udkast til Kommuneplan 2014 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nye kommuneplaner skal udarbejdes på baggrund af beslutningerne og indholdet i en vedtaget og offentliggjort strategi for kommuneplanlægningen (planlovens § 23b). Hvidovre Kommunalbestyrelse har den 7. maj 2012 vedtaget Planstrategi 2011 endeligt.

Planstrategi 2011 udgør derfor sammen med Kommunalbestyrelsens vision om Hvidovre som Børnenes og Familiernes By grundlaget for den igangværende revision af kommuneplanen. Det er heri Kommunalbestyrelsen har tegnet de store linjer for den udvikling, som man vil arbejde for de næste 10-20 år.

Et af fokusområderne i planstrategien var sundhed og bevægelse. Under overskriften ’En by for krop og sjæl’ blev det understreget, at kommuneplanen skal være helhedsorienteret og ikke alene skal handle om fysisk/funktionelle arealdispositioner. Temaerne i udkastet til Kommuneplan 2014 er derfor udarbejdet af en række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne.

På Social- og Sundhedsudvalgets område er det naturligvis kommuneplanens første tema om ’Børn og familier’, der er særligt relevant. Med udgangspunkt i og reference til de kommunale politikker på områderne er temaet om ’Børn og familier’ opdelt i følgende fem afsnit: 1.1 dagtilbud, 1.2 skole, SFO og klub, 1.3 familier, 1.4 ældre og 1.5 handicappede.

Men også afsnittene 3.5 om boligområder, 3.6 om byområdets grønne friarealer, samt 4.3 om friluftsområder har betydelig relevans for udvalget.

Alle afsnit er bygget op om den samme struktur med en introducerende tekst, Kommunalbestyrelsens målsætninger, retningslinjer samt en uddybende og forklarende redegørelse.

Synes udvalget, at der er emner, der er mangler i kommuneplanens tekster? Eller er der tekst om bestemte emner, som man ønsker fjernet/ændret?

Er de foreslåede målsætninger dækkende for udvalgets mål? Gælder det også på lidt længere sigt? Husk at kommuneplanens tidshorisont er 12 år frem.

Giver de foreslåede retningslinjer mening for udvalget? Husk at Kommunalbestyrelsen skal arbejde for at virkeliggøre kommuneplanens indhold.

Retsgrundlag

Kommuneplaner udarbejdes med hjemmel i planlovens § 23b. Indholdet i kommuneplanen skal leve op til de krav, der er indeholdt i planlovens §§ 11 og 11a-f.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte den 18. august 2014, punkt 15, det overordnede indhold og den politiske proces for godkendelse af et udkast til Kommuneplan 2014. Det er indeholdt i processen, at Økonomiudvalget i løbet af arbejdsprocessen drøfter udvalgte emner. Herunder skulle Økonomiudvalget i januar 2015 drøfte det foreløbige indhold i temaerne. På grund af tidsmangel i processen sker denne drøftelse i stedet på mødet den 16. februar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Udkast til tekster til temaer i Kommuneplan 2014, dateret 5. januar 2015 (pdf)

7. Ændret serviceniveau for hjemmehjælpsmodtagerne i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal prioritere ændringer i serviceniveauet for personlig pleje og praktisk hjælp svarende til 1 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget orienteres om, at forvaltningen indenfor de gældende kvalitetsstandarder foretager en tilpasning i visitationen til personlig pleje og praktisk hjælp svarende til 4,7 mio. kr.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

 1. at drøfte og prioritere en ændring af serviceniveauet på personlig pleje og praktisk hjælp svarende til en besparelse på 1 mio. kr. på baggrund af de opstillede muligheder i bilag 2
 2. at tage orienteringen om, at forvaltningen indenfor de gældende kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp foretager en tilpasning svarende til 4,7 mio. kr. til efterretning.
 3. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2. kvartal 2014 viste budgetprognoserne for personlig pleje og praktisk hjælp et forventet merforbrug i 2014. På baggrund af prognoserne blev der igangsat et skærpet fokus på visitationspraksis på udvalgte ydelser og en gennemgang af en række visitationer med henblik på at bringe budgettet i balance. Initiativerne havde imidlertid ikke den forventede effekt.

På den baggrund igangsatte forvaltningen en mere omfattede analyse af området. Analysen peger på, at den væsentligste forklaring på merforbruget i 2014 er, at den forventede besparelse i forbindelse med indførelsen af hverdagsrehabilitering, ikke kan realiseres. I budgetaftalen for 2012 blev det vedtaget, at budgettet til personlig pleje og praktisk hjælp i 2013 skulle reduceres med 3,4 mio. kr. stigende til 6,8 mio. kr. i 2014. På baggrund af den viden der var på daværende tidspunkt, var det forventningen, at reduktionen kunne ske gennem indførelsen af hverdagsrehabilitering.

Siden budgetaftalen for 2012 blev indgået, er der både i Hvidovre og på landsplan kommet flere erfaringer med, og mere viden om, effekterne af hverdagsrehabilitering. Forvaltningen har med afsæt i resultaterne fra en evaluering af hverdagsrehabilitering fra Københavns Kommune og data fra Hvidovre Kommune genberegnet besparelsespotentialet på hverdagsrehabilitering. Beregningen viser en forventet besparelse på indførelsen af hverdagsrehabilitering i Hvidovre Kommune på 1,1 mio. kr.

Erfaringer fra Københavns Kommune viser, at de økonomiske gevinster ved hverdagsrehabilitering er størst for borgere, der for første gang oplever et behov for hjælp til at klare hverdagen. Borgere, der allerede modtager hjemmehjælp, har også glæde af hverdagsrehabilitering, men den økonomiske effekt aftager hurtigere. Et år efter forløbet har en større andel af de borgere, der allerede modtog hjemmehjælp, da de deltog i hverdagsrehabilitering, brug for mere hjælp end inden de startede i forløbet, sammenlignet med de borgere, der ikke fik hjemmehjælp, inden de deltog i hverdagsrehabilitering.

Hvis der skulle have været realiseret en større gevinst som følge af hverdagsrehabilitering i Hvidovre Kommune, ville der skulle anvendes en langt mere restriktiv tilgang til hverdagsrehabilitering. Den ville omfatte krav til borgerne om at deltage i træning med målrettet fokus på at klare den opgave, der ellers ville være brug for hjælp til. Det ville således medføre begrænsede muligheder for borgerindflydelse og et krav om, at alle borgere, der oplever brug for hjælp til at klare hverdagen, ville skulle forsøges trænet til at blive selvhjulpne.

I december vedtog Folketinget en ny lov om rehabiliteringsforløb. Loven betyder, at alle borgere der henvender sig til kommunen med brug for hjemmehjælp, fremover skal tilbydes et rehabiliteringsforløb. Fra 2016 skal tilbuddet ligeledes omfatte nuværende modtagere af hjemmehjælp. Der er i loven lagt vægt på at inddrage borgeren i tilrettelæggelsen af forløbet. Forvaltningen fremlægger i foråret 2015 et forslag til et nyt tilbud om rehabiliteringsforløb i Hvidovre Kommune.

Budgettilpasning

Budgettet til personlig pleje og praktisk hjælp udgør 95,9 mio. kr. i 2015. Besparelsen på 6,8 mio. kr., som følge af indførelsen af hverdagsrehabilitering er lagt ind i budgettet. Det forventes jævnfør ovenfor, at der fortsat kan realiseres en gevinst på 1,1 mio. kr. som følge af indførelsen af hverdagsrehabilitering. Forvaltningen har herudover undersøgt mulighederne for at gennemføre den resterende budgettilpasning svarende til 5,7 mio. kr., således at budgetrammen for 2015 kan overholdes.

Forvaltningen vurderer, at der gennem en strammere visitation, indenfor rammerne af de eksisterende kvalitetsstandarder (bilag 1), kan realiseres gevinster svarende til 4,7 mio. kr. Derudover er der behov for, at Social- og Sundhedsudvalget prioriterer besparelser svarende til 1 mio. kr.

Anslået vil den samlede reduktion i serviceniveauet betyde, at der for hver gang, der i dag leveres ca. én times hjemmehjælp, fremover vil blive leveret ca. 56 minutters hjemmehjælp.

Forslag til effektuering af budgettilpasningen

Forvaltningen foreslår, at budgettilpasningen har tre elementer

1.Reduktion af serviceniveauet og ændring af kvalitetsstandarderne på visse ydelser.

2.Mere restriktiv visitationspraksis.

3.Et øget fokus på løbende tilpasning af hjælpen til borgere, hvis funktionsniveau ændres hurtigt.

Ad 1. Reduktion af serviceniveauet og ændring af kvalitetsstandarderne på visse ydelser

Forvaltningen har lavet et forslag til ændringer i serviceniveauet på en række ydelser (bilag 2). Forslagene tager udgangspunkt i en gennemgang af alle hjemmehjælpsydelser, den aktuelt visiterede hjemmehjælp og en beregning af de forventede gevinster ved ændringer i kvalitetsstandarden. Forvaltningen har således forsøgt at undgå at anvende en grønthøstermetode, der vil betyde, at alle borgere, der modtager hjemmehjælp, berøres af besparelsen.

Oplægget til besparelser indeholder fx forslag om at ændre på, hvor ofte nogle ydelser leveres og om at indføre brugerbetaling på indkøbsordning. I det fremlagte oplæg (bilag 2) er besparelsespotentialet for hver af ydelserne udregnet som summen af de gevinster, der opnås ved at stramme visitationen indenfor de eksisterende kvalitetsstandarder, og de gevinster der realiseres gennem de foreslåede ændringer i kvalitetsstandarden.

Bilag 2 er opbygget således, at ændringen i kvalitetsstandarden, for hver af ydelserne, er beskrevet i den anden kolonne. Herefter oplistes, hvor mange borgere der får den enkelte ydelse samt hvor mange, der forventes berørt af besparelsen. Den sidste kolonne viser hvilket besparelsespotentiale, der er forbundet med ændringen.

Forvaltningen indstiller, at der, ud fra oplægget i bilag 2, som indeholder besparelsesforslag svarende til en besparelse på 2 mio. kr., findes en besparelse svarende til 1 mio. kr.. Social- og Sundhedsudvalget kan således, indenfor de foreslåede besparelser i bilag 2, prioritere, hvilke ændringer i serviceniveauet der skal foretages.

Ad 2. Mere restriktiv visitationspraksis

Forvaltningen tager initiativ til at igangsætte en mere restriktiv visitationspraksis. Denne del af budgettilpasningen vil fortrinsvis ske gennem en ændring i visitationspraksis, således at visitation foretager en mere restriktiv udmåling af hjælpen, og dermed den betaling leverandørerne får for at levere hjælpen. Derved forringes rammerne for at levere hjælpen, og borgerne vil formentlig opleve, at kvaliteten af hjælpen bliver forringet. Den forventede effekt af indsatsen på ydelsesområderne fremgår af bilag 3.

Ad 3. Øget fokus på løbende tilpasning af hjælpen

Forvaltningen tager initiativ til at igangsætte et øget fokus på løbende tilpasning af hjælpen til borgere, hvis funktionsniveau ændres hurtigt.

Den videre proces

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets prioritering reviderer forvaltningen kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp. De reviderede kvalitetsstandarder fremlægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget den 2. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget beslutter besparelser svarende til 1 mio. kr., vil forslaget ikke have budgetmæssige konsekvenser for kommunen, idet rammen til hjemmehjælp herved forventes overholdt.

Besparelsen vil berøre både de private og den kommunale leverandør svarende til reduktionen i visiteret hjemmehjælp.

Den kommunale hjemmepleje vil foretage en tæt budgetopfølgning med henblik på en løbende tilpasning af den daglige drift således, at der ikke opstår merforbrug.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget må forventes at medføre personalereduktioner i den kommunale hjemmepleje, ligesom de private leverandører vil være omfattet af effekterne af forslaget.

For så vidt angår den kommunale hjemmepleje vil besparelsen søges implementeret via en mere effektiv brug af fastansatte medarbejdere i forbindelse med fravær i stedet for brug af vikarer og timelønnede. Det kan for de fastansatte medarbejdere betyde en væsentlig stramning omkring ferie- og fridagsplanlægning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2015

Gruppe A og O stillede følgende ændringsforslag:

At 1. og 2. indstillingspunkt i sagen udgår og at

-Den manglende budgetmæssige dækning på samlet 5,7 mio. kr. medtages i de kommende budgetopfølgninger på kommunens drift og efterfølgende behandles i forbindelse med budgetbehandlingen for 2016-2019, idet vi ikke vil skære i ydelserne overfor de allersvageste brugere af hjemmehjælpsydelserne.

Vi anerkender samtidig, at det ikke har været muligt at opnå den forventede reduktion i forbindelse med den i 2012 vedtagne plan for implementering af hverdagsrehabilitering.

Et enigt udvalg stemte for ændringsforslaget.

Ad 3. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Bilag

 1. Kvalitetsstandarder 2014-2015 (pdf)
 2. Forslagt til ændringer i kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp (pdf)
 3. Estimerede konsekvenser af mere restriktiv visitationspraksis (pdf)
 4. Ældrerådets høringssvar om Ændret serviceniveau for hjemmeplejen (pdf)
 5. Handicaprådets høringssvar (pdf)

8. Støtte til frivilligt socialt arbejde - Ansøgninger til §18 puljens 1. uddeling 2015

Beslutningstema

Frivillighedsrådet har behandlet ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde via § 18 puljen. Der er afsat 529.000 kr. i budget 2015, og ansøgt for i alt 718.674 kr. Frivillighedsrådet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at der ydes støtte for 528.710 kr. 

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at udvalget behandler Frivillighedsrådets indstillinger vedrørende uddeling af § 18 midler i 2015. Frivillighedsrådet indstiller, at der samles ydes støtte for 528.710 kr.

Sagsfremstilling

Kriterierne for § 18 puljen vedtages lokalt i kommunerne. Hovedbetingelsen for at modtage støtte fra § 18 puljen er, at den frivillige sociale indsats er kernen i projektet eller aktiviteten. Der er således fokus på de særlige sårbare målgrupper, og den sociale dimension i tildelingen af § 18 midler. Frivilligt arbejde i eksempelvis idrætsforeninger henvises til Kultur og Fritidsudvalgets puljer. §18 puljen i Hvidovre Kommune uddeles to gange årligt i henholdsvis februar og september.

Hvidovre Frivillighedsråd

Frivillighedsrådet har syv pladser, der besættes af lokale foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde. Rådet vurderer samtlige indkomne ansøgninger i henhold til de gældende kriterier for § 18 puljen, og udarbejder indstillinger til Social- og Sundhedsudvalgets uddelingsrunder.

Valg til Frivillighedsrådet

Der vælges medlemmer til Frivillighedsrådet hvert fjerde år. Sidste valg til Frivillighedsrådet blev afholdt 13. november 2014, hvor følgende syv foreninger blev valgt ind for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018:

 • Lions Club – Hvidovre
 • Cafe Hjertetræets frivilligforening
 • Venskabskredsen i Avedøre
 • Hvidovre Lænken
 • Det Frivillige Ældrearbejde
 • Røde Kors – Hvidovre
 • Ældresagen i Hvidovre

Det nyvalgte frivillighedsråd konstituerer sig på konstitueringsmøde i januar 2015. Valgbog med stemmeresultater kan ses i bilag D.

Frivillighedsrådets indstilling til puljeuddelingen i 2015

Der er modtaget 38 ansøgninger, hvori der samlet er ansøgt for 718.674 kr. Kopi af alle ansøgningerne ses i bilag A.

I budget 2015 er der afsat 529.000 kr. til § 18-støtte. Hertil kommer de restbeløb, der eventuelt returneres fra foreningerne fra 2014-bevillingerne. Disse beløb vil indgå i anden puljeuddeling i september 2014.

Frivillighedsrådet har vurderet de 38 ansøgninger på baggrund af gældende kriterier for § 18 puljen. Frivillighedsrådet indstiller, at der bevilliges støtte for i alt 528.710 kr. Indstillingerne fremgår af bilag C.

Såfremt udvalget godkender rådets indstillinger resterer der 290 kr. til uddeling i anden runde i september 2015 suppleret med eventuelle returnerede midler fra 2014.

Børne- og Velfærdsforvaltningen bemærker, at flere af projekterne er gengangere, særligt inden for de ældreorienterede aktiviteter, hvor der er tale om støtte af mere driftsmæssig karakter.

Retsgrundlag

Ifølge Lov om Social Service § 18 skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger om løsning af opgaver inden for grupper af børn, unge, ældre og grupper med særlige behov. Kommunen er forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunen kan vælge at give lokale frivillige organisationer og foreninger indflydelse på fordelingen af § 18-midlerne. I Hvidovre Kommune er der oprettet et frivillighedsråd, som fungerer som sparringspartner for Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med uddelingen af § 18-midler.

De lokale kriterier for uddeling af § 18 støtte i Hvidovre er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet d. 6. maj 2013. Se kriterierne i bilag B, side 3-4.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2015 til §18 støtte

 529.000 kr.

Frivillighedsrådets indstillinger til første puljeuddeling

-528.710 kr.

Rest i puljen til anden uddeling

        290 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

De frivillige initiativer har blandt andet en forebyggende effekt i form af forebyggelse mod social isolation og nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Mange af initiativerne styrker netværksdannelse, både mellem de frivillige og mellem modtagerne af tilbuddene (forskellige sårbare målgrupper, eks. handicappede, ældre, dysfunktionelle familier etc.) og er med til at skabe tryghed.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2015

Ad 1. Udvalget uddelte § 18 midler efter Frivillighedsrådets indstilling med følgende ændringer:

Nr.

Forening

Formål

Ansøgt beløb

Frivilligheds-rådets indstilling

Udvalgets beslutning

1.1-2014

Dansk folkehjælp

Julehjælp til enlige forsørgere

17.000

7.500

7.500

2.1-2014

A-Team

2650

Projekt væk fra gaden

15.629

6.300

12.000

3.1-2014

FBU

Hovedstaden

Rådgivning til

Forældre til anbragte børn

10.000

5.000

5.000

4.1-2014

Mormor

Ordningen

Pasning af syge børn

2.900

2.900

2.900

5.1-2014

Avedøre Kirke

Teenagere, tid og nærvær

44.000

20.000

20.000

6.1-2014

DUI leg og virke

Cirkus Arcus

50.000

35.000

35.000

7.1-2014

Børns vilkår

Rådgivning til børn og unge

41.160

10.000

5.000

8.1-2014

Dansk præmatur forening

Rådgivning til forældre med for tidligt fødte børn

6.000

6.000

6.000

9.1-2014

Forældrefonden

Førstehjælps

Lejligheder

30.000

20.000

20.000

10.1-2014

Boblerne i

Avedøre

Social netværksgruppe for 65+

11.200

11.200

11.200

11.1-2014

Dansk folkehjælp

Seniornet

17.200

10.000

5.000

12.1-2014

Det frivillige

Ældrearbejde

Ældre hjælper ældre

68.000

50.000

50.000

13.1-2014

Det frivillige

Ældrearbejde

Influenzavaccination

8.000

8.000

8.000

14.1-2014

Det frivillige

Ældrearbejde

Cafeeftermiddage på Risbjerggård

33.000

33.000

33.000

15.1-2014

Det frivillige

Ældrearbejde

Indkøbsbussen

60.000

60.000

60.000

16.1-2014

Ældresagen i

Hvidovre

Aktiviteter og ture

10.100

5.000

5.000

17.1-2014

Ældresagen i

Hvidovre

Vejledning

3.000

2.200

2.200

18.1-2014

Ældresagen i

Hvidovre

Spisevenner

6.800

6.800

6.800

19.1-2014

Ældresagen i

Hvidovre

Sygehusvenner

6.900

6.900

6.900

20.1-2014

Ældresagen i

Hvidovre

Cafe Husk

28.500

12.500

12.500

21.1-2014

Ældresagen i

Hvidovre

Telefonstjernen

7.000

7.000

3.000

22.1-2014

Ældresagen i

Hvidovre

Besøgsvenner

13.250

10.000

10.000

23.1-2014

Ældresagen i

Hvidovre

Transport af udstyr for aktivitetsudvalg

7.300

4.000

2.000

24.1-2014

Dansk blindesamfund

Kursus i rekruttering

5.000

5.000

5.000

25.1-2014

KLO, Kultur og Litteraturorinetring

Støtte til indlæsning af lydbøger

4.000

0

0

26.1-2014

Udviklingshæmmedes Landsforbund Ungdom (ULF)

Styrke det frivillige engagement blandt udviklingshæmmede unge

20.000

10.000

10.000

27.1-2014

Høreforeningen Hvidovre

Bedre hverdag for hørehæmmede i Hvidovre

8.000

8.000

8.000

28.1-2014

Hvidovre Lions club

Løb mod narkoen

33.200

33.200

25.000

29.1-2014

Hvidovre Lænken

Fællesskab uden alkohol

50.000

42.000

50.000

30.1-2014

Det udegående team -DUT /lænke ambulatorierne/blå kors/AA

støtte og vejledning i forhold til borgerens alkoholproblem

6.000

0

0

31.1-2014

Alkohol-rådgivning Hvidovre

Rådgivning

12.000

12.000

12.000

32.1-2014

Foreningen er førtidspensionister

Netværk med omsorg og aktiviteter

15.910

15.910

15.910

33.1-2014

Bedre psykiatri i Hvidovre

Bedre vilkår for psykisk syg og pårørende

39.000

39.000

39.000

34.1-2014

Hvidovre Boldklub

børn, unge og voksne med ADHD eller lignende diagnose mulighed for at dyrke fodbold

19.800

3.000

4.000

35.1-2014

Landsforeningen mod spise-forstyrrelser

Støtte og rådgivning

15.150

3.000

3.000

36.1-2014

Astma- og Allergi foreningen

Sommerlejr

5.200

5.200

5.200

37.1-2014

Sclerose-foreningen

Arrangementer og netværk

13.675

5.000

5.000

38.1-2014

Dansk folkehjælp

Hjertestarter træner

8.000

8.000

8.000

For ovenstående fordeling:

Gruppe A og O.

Imod ovenstående fordeling:

Hvidovrelisten med bemærkning om, at Hvidovrelisten ved seneste budgetforhandlinger ønskede at tilføre det frivillige sociale arbejde 200.000 kr. som ville have muliggjort at støtte det frivillige arbejde yderligere.

Ovenstående fordeling blev besluttet.

Bilag

 1. Bilag D Valgbog2014 (pdf)
 2. Bilag C Frivillighedsrådets indstillinger til § 18 puljens 1. runde 2015 (pdf)
 3. Bilag B §18 folder 2014 (pdf)
 4. Bilag A §18 ansøgninger til 1. runde - 2015 (pdf)

9. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2015

Udvalget takkede Krogstenshave for at have lagt lokaler til mødet samt for mødet med repræsentant for beboerne.