Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 30. november 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • René Langhorn (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2015

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2015

Der var ingen meddelelser.


3. Ekstra hjemmehjælp - Forslag til anvendelse af frigjorte midler

Beslutningstema

Klippekortsmodellen startede 1. juli 2015 for de allersvageste hjemmehjælpsmodtagere. Denne gruppe borgere var i første halvår i 2015 berettiget til indsatsen Ekstra hjemmehjælp. Pr. 1. juli 2015 er disse overgået til Klippekortsmodellen, og der er dermed frigjort midler til anden anvendelse.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til forvaltningens forslag om anvendelse af de frigjorte midler i 2015.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettiget organ, er sagen den 20-11-2015 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende, at de 340.000 kr., der i 2015 er frigjort fra indsatsen Ekstra hjemmehjælp anvendes til en udvidelse af indsatsen Styrket rehabilitering og genoptræning.
 2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Færre borgere i målgruppen til Ekstra hjemmehjælp

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at fortsætte Ekstra hjemmehjælp, som er finansieret af Løft af ældreområdet, til udgangen af 2015. I 2015 er der i gennemsnit ca. 660 borgere pr. måned, der er i målgruppen for Ekstra hjemmehjælp.

Pr. 1. juli 2015 blev Klippekortsmodellen iværksat for de allersvageste hjemmehjælpsmodtagere. Denne gruppe er berettiget til 0,5 time pr. uge i stedet for 1 time hver 4. uge.

I 2015 er der i gennemsnit 165 borgere pr. uge i målgruppen for klippekortet. Disse borgere er også berettiget til Ekstra hjemmehjælp, men er i stedet overgået til Klippekortet.

Konsekvensen heraf er, at målgruppen for Ekstra hjemmehjælp er reduceret med ca. 165 borgere til ca. 495 borgere fra 1. juli 2015, og at budgettet til Ekstra hjemmehjælp derfor kan reduceres med 340.000 kr. i 2015. Fra og med budget 2016 er midlerne til Ekstra hjemmehjælp bortfaldet.

Forslag til anvendelse af de overskydende midler i 2015

Som en del af Løft af ældreområdet, blev der i 2014 afsat 1 mio. kr. til en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats. Indsatsen er videreført i 2015.

Der er ansat fysioterapeuter, som tager ud til ældre borgere i eget hjem, der har brug for en tidlig og målrettet træningsindsats efter udskrivelse fra hospital og /eller efter et funktionstab ved kortvarig sygdom.

Indsatsen har medvirket til faldende ventelister og øget tilfredshed hos borgerne.

Forvaltningen foreslår at udvide indsatsen med de 340.000 kr. fra Ekstra hjemmehjælp i 2015 med henblik på at sikre en tidlig genoptræning og dermed forebygge fald i muskelstyrke. Det er videnskabeligt dokumenteret, at en uge i sengen betyder, at konditionen falder med ca. 10 pct. og muskelstyrken med ca. 20-25 pct.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Løft af ældreområdet – forslag til puljeansøgning 2015 blev vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2014 som punkt 5.

Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere ”Klippekortsmodellen” blev vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2015 som punkt 6.

Økonomiske konsekvenser

I 2014 og 2015 har Hvidovre Kommune fået tildelt midler fra Løft af ældreområdet (Ældrepuljen). Heraf har Social- og Sundhedsudvalget tildelt 2,64 mio. kr. til Ekstra hjemmehjælp og 1 mio. kr. til Styrket rehabilitering og genoptræning.

Børn og Velfærd foreslår, at budgettet på 2,64 mio. kr. bliver reduceret med 0,34 mio. kr. Der er tale om frigjorte midler alene i 2015, der er blevet til rådighed som følge af, at 165 borgere fra målgruppen i Ekstra hjemmehjælp er overgået til Klippekortet.

Forvaltningen foreslår at anvende de 0,34 mio. kr. til en udvidelse af indsatsen styrket rehabilitering og genoptræning, som ligeledes er en ordning under Løft af ældreområdet (Ældrepuljen).

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar om ekstra hjemmehjælp frigjorte midler (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar om ekstra hjemmehjælp (pdf)

4. Etablering af tilbud på Gl. Køge Landevej

Beslutningstema

Bofællesskabet på Gl. Køge Landevej er lukket og bygningen skal derfor anvendes til andet formål. Udvalget skal godkende hvilket tilbud, der i fremtiden skal være i bygningen.

Da Handicaprådet er rådgivende høringsberettiget organ, er sagen den 20-11-2015 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller over for Social- og Sundhedsudvalget,

 1. at godkende at målgruppen for det kommende tilbud på Gl. Køge Landevej er unge med autismespektrum forstyrrelser, herunder aspergers syndrom
 2. at godkende at tilbuddet etableres som midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107
 3. at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Baggrund

Huset på Gl. Køge Landevej har tidligere været brugt til bofællesskab, men er medio 2015 blevet lukket som bofællesskab. Begrundelsen herfor var, at Socialtilsynet ikke kunne godkende stedet som et § 108 tilbud, da det bl.a. kræver, at der er etableret bad på alle værelser, hvilket ikke er muligt.

Gl. Køge Landevej er et hus med kælder, stue etage og 1. sal samt en lukket have. Husets indretning gør det muligt, at der indrettes 5 hybler samt fælleslokaler og køkken. Kælderen indrettes med vaskefaciliteter, opbevaring mv. Da bygningen er i flere plan, kan der ikke bo personer med svære fysiske handicap.

Bygningen står på nuværende tidspunkt tom. Børn og Velfærd foreslår, at omdanne bygningen til et midlertidig botilbud til unge, der har behov for støtte og et lille trygt bomiljø for at lære at mestre de krav, som voksenlivet stiller.

Hvidovre Kommune har ikke et tilbud, der er møntet på denne personkreds. Samtidig er gruppen voksende, og der vil komme flere, der har behov for denne type tilbud, i de kommende år.

I tilbuddet skal der ydes bostøtte, erhvervstræning og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 107. Tilbuddets indhold vil i flere henseender minde om x,y,z house. Tilbuddet skal godkendes af Socialtilsynet, inden det kan tages i brug.

Målgruppen

Målgruppen for det fremtidige tilbud vil være unge med autismespektrum forstyrrelser, herunder Aspergers Syndrom, i alderen 18-28 år. Målgruppens problemstillinger vil primært være sociale og psykiske vanskeligheder. Tilbuddet vil ikke være rettet mod borgere med lav begavelse.

Målgruppen for tilbuddet på Gl. Køge Landevej er unge med autismespektrum forstyrrelser, der bor  hos deres forældre, men har behov for at flytte hjemmefra ligesom andre unge, og derfor har behov for støtte til at etablere en selvstændig voksentilværelse, eller unge der tidligere har boet på et midlertidig § 107 tilbud, hvor voksenrådgivningen vurderer at den unge kan profetere af et lokalt tilbud, tættere på familie og øvrigt  netværk.

Målgruppen indbefatter ikke borgere med mental retardering eller komplekse psykiatriske problemstillinger.

Tilbuddets indhold

Alle unge har brug for en tryg base for at kunne udvikle sig positivt og selvstændigt i forhold til det omgivende samfund.  For unge med autismespektrum forstyrrelser kan botræning være en mellemstation i livet på vej mod øget selvstændighed. De unge får under botræningen støtte i alle facetter af deres liv. De får støtte til at afklare deres retning i livet og bliver rustet til at møde det omgivende samfunds forventninger og krav.

De unge kan ved indflytningen have svært ved at begå sig alene i egen bolig. Det kan være en stor udfordring for de unge at organisere indkøb, madlavning, rengøring og økonomi og samtidigt fungere i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Unge med autismespektrum forstyrrelser kan desuden have vanskeligt ved at løse hverdagens konflikter med andre unge og har ofte et problematisk forhold til deres familie.

Målet med botræningen er, at de unge udvikler livsfærdigheder og gradvist bliver støttet til en selvstændig voksentilværelse, hvor de kan honorere omgivelsernes krav og forventninger til både uddannelse, arbejde og en selvstændig bolig. Borgeren skal mestre at opretholde en hverdag med minimal støtte i egen bolig efter en periode på maximalt 2 år, herunder at fastholde beskæftigelse eller studie.

Indholdet i botræningen er en systemisk løsningsorienteret samværsform, der lægger vægt på dialog, der er båret af respekt, tillid og nysgerrighed. Gennem relationen kan medarbejderne og borgerne indgå i et samarbejde, der medvirker til, at borgerne udvikler sig personligt og socialt. Den pædagogiske tilgang bygger på trygge velstrukturerede rammer i nærmiljøet, og skal støtte borgeren i at arbejde med forståelse for egen økonomi, praktiske færdigheder og struktur i hverdagen.

Botræningen bliver etableret i nærmiljøet, hvilket er med til at fastholde borgerne i deres allerede etablerede netværk, arbejde/uddannelse og familiemæssige relationer. De har derved lettere ved at mestre eget liv, da der er let adgang til trygge rammer, der kan støtte den enkelte.

Indsatsen i tilbuddet skal leveres efter servicelovens § 85, og bliver leveret af personale med socialpædagogisk baggrund og tæt tilknytning til forvaltningens øvrige tilbud på området. Tilbuddet vil organisatorisk blive bofællesskaberne eller socialpsykiatrien.

Der vil ikke være tilknyttet nattevagt til tilbuddet.

Visitation

Visitationen til tilbuddet skal bero på en konkret vurdering af, om borgeren vil profitere af støtten. Visitationen sker efter samme princip, som de øvrige tilbud på området, dvs. via visitationsudvalget.

Børn og Velfærds forslag

Børn og Velfærd foreslår, at der arbejdes videre med etableringen af tilbuddet til den beskrevne målgruppe. Den videre proces vil være

December – februar

Nærmere beskrivelse af målgruppen og tilbuddets indhold

December – februar

Beskrivelse af visitationsprocedure

Primo 2016

Istandsættelse

Primo 2016

Godkendelse af socialtilsynet

1.marts 2016

Indflytning

Retsgrundlag

Boligerne vil blive opført som midlertidige botilbud efter servicelovens § 107.

Tilbuddet skal godkendes af Socialtilsynet inden det kan tages i brug.

Afhængig af borgernes individuelle behov, kan der være tale om, at der skal leveres ydelser efter f.eks. arbejdsmarkedslovgivningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Der blev i forbindelse med budgetforhandlingerne fremlagt en budgetanalyse om egne botilbud til voksne med særlige behov, der beskrev problematikken nærmere.

I forbindelse med budget 2016 blev der afsat 800.000 kr. til renoveringen af huset.

Økonomiske konsekvenser

Det er forudsat, at de fem borgere, som skal på i huset, alternativt ville skulle bo på en institution, hvor den gennemsnitlige pladspris er på ca. 0,64 mio. kr. årligt svarende til en samlet udgift på 3,2 mio. kr.

Omlægning fra køb af pladser til egne pladser indgår som en del af ”Handleplan for det specialiserede socialområde”.

Driftsudgifter

Der er i budget 2016 bevilget 800.000 kr. til indvendig renovering. Det vurderes, at renoveringen kan være gennemført primo 2016.

Beboerne i tilbuddet skal betale en omkostningsbestemt husleje for at bo der. Endvidere vil der, for den enkelte beboer, være udgifter til diverse forbrugsudgifter såsom el, vand og varme. Forbrugsafgifterne vil modsvare de faktiske udgifter.

Det vurderes, at den støtte der skal leveres til borgerne i huset svarer til to årsværk. De to årsværk kan frigøres ved omlægning af opgaver i Ældre og Handicapafdelingen.

Det forventes, at de første beboere kan flytte ind 1. marts 2016.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2015

Ad 1. Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker, at Socialtilsynets godkendelse af målgruppe og bygninger skal forelægges udvalget før frigivelse af midler og igangsættelse af byggeriet. Udvalget og forvaltningen aftalte endvidere, at et medlem af Handicaprådet inviteres til at deltage i forberedelsesprocessen.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar om brug af Gl Køge Landevej (pdf)

5. Møder mellem Hvidovre Ældreråd og Social- og Sundhedsudvalget 2016

Beslutningstema

Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune har en Samarbejdsaftale om at holde tre årlige dialogmøder mellem Hvidovre Ældreråd og Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget skal fastlægge dato for møder i 2016.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende mødedatoer for dialogmøder 2016 mellem Hvidovre Ældreråd og Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget holder tre årlige dialogmøder med Hvidovre Ældreråd. Børn og Velfærd foreslår følgende tre mødedatoer for dialogmøder i 2016:

Tirsdag den 1. marts

Mandag den 15. august 

Tirsdag den 8. november

Alle møder holdes fra kl. 15:00 – 17:00 forud for et Social- og Sundhedsudvalgsmøde.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Møderækken er reguleret i Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune. Nuværende udgave af samarbejdsaftalen er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. august 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2015

Ad 1. Godkendt med bemærkning om at mødet mandag den 15. august skal flyttes og at møderne skal ligge fra kl. 15.30 til 17.30.


6. Mål for Socialpsykiatrien og Bofællesskaberne 2016/17

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget har udpeget overordnede, politiske pejlemærker efter dialogmøde med Socialpsykiatrien og Bofællesskaberne. På den baggrund er der nu udarbejdet konkrete toårige mål.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

1.at tage Socialpsykiatrien og Bofællesskabernes mål til efterretning

Sagsfremstilling

Kernen i Hvidovre Kommunes styringsmodel er dialog, hvor fagudvalgene i to-årige kadencer mødes med de respektive institutionsledere og chefer, som fagudvalgene har i deres portefølje. På møderne er der en dialog om mål for området de kommende to år, og dialogen sker med udgangspunkt i nogle overordnede politiske pejlemærker, som udvalget har besluttet. Formålet er, at give Kommunalbestyrelsen et redskab til at sætte den politiske kurs for de enkelte fagområder.

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet følgende politiske pejlemærker for Socialpsykiatrien og Bofællesskaberne.

Pejlemærke 1: Lige muligheder

Socialpsykiatrien og Bofællesskaberne skal sikre, at borgerne har lige muligheder som samfundsborgere og både udfordre borgernes kunnen samt værne om deres identitet og værdighed.

Pejlemærke 2: Metoder der har fokus på effekt

Socialpsykiatrien og Bofællesskaberne skal arbejde med metoder, der har fokus på effekt med henblik på at arbejde målrettet med, at borgeren kommer sig. Metoderne skal samtidig arbejde generelt med at udvikle borgeren, så de forbliver hovedaktør i eget liv.

Pejlemærke 3: Netværk

Socialpsykiatrien og Bofællesskaberne skal understøtte borgerne i at udvikle, opbygge og/eller fastholde et netværk. De pårørende/netværket skal styrkes og inddrages som en ressource i forhold til borgerne, for at understøtte relationen mellem begge parter. Inddragelse af pårørende sker altid med respekt for borgeren og de pårørendes ressourcer.

Der er på baggrund af de politiske pejlemærker og dialogen på mødet udarbejdet konkrete mål. Det er blevet tilstræbt at udarbejde effektmål. Det vil sige mål, som siger noget om, hvad den konkrete effekt skal være for fx borgerne eller lignende. Effektmålene fremgår af det vedlagte skema.

Effektmålene bruges til at undersøge, i hvor høj grad målene er nået. Opfølgningen vil ske om cirka to år i forbindelse med de næste dialogmøder og formuleringen af nye mål for plejecenterområdet. Der vil desuden være en fælles evaluering i Kommunalbestyrelsen af målene på de forskellige fagudvalgs områder.

Hvis der er behov for det, kan målene, inden de to år er gået, justeres i lyset af senere politiske prioriteringer, herunder for eksempel i forbindelse med vedtagelse af budget – i så fald vil de justerede mål blive fremlagt til politisk behandling igen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015, punkt 10, forslag til ny styringsmodel i Hvidovre Kommune.

Der blev holdt dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og plejecenterlederne den 1. juni 2015. Social- og Sundhedsudvalget udarbejdede efter dialogmødet fire politiske pejlemærker for plejecenterområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2015

Ad 1. Taget til efterretning.

Bilag

 1. Mål for socialpsykiatrien og Bofællesskaberne 2016/17 (pdf)

7. Fokuspunkter i kommunens kommende udviklingsstrategi for udsatte voksne

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til fokusområderne i kommunens kommende udviklingsstrategi for udsatte voksne.

Da Handicaprådet er rådgivende høringsberettiget organ, er sagen den 20-11-2015 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

 1. at godkende de fokuspunkter, der skal være bærende i udviklingen af den kommende udviklingsstrategi for udsatte voksne.
 2. at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Kommune har i mange år arbejdet med en tilgang til udsatte borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, hvor der har været fokus på den nedsatte funktion frem for at understøtte borgerens muligheder og kompetencer. Kommunen har samtidig arbejdet ud fra en rehabiliterende tilgang.

De udsatte borgere er præget af mange og komplekse problemstillinger, og har behov for omfattende hjælp og støtte for at kunne opretholde et godt liv. Et øget antal borgere med sociale problemer, ydelsernes kompleksitet og den omfattende hjælp til gruppen, har betydet økonomiske udfordringer på området.

Formålet med en udviklingsstrategi for udsatte voksne er derfor at sætte fokus på, at faglighed og økonomi går hånd i hånd. Strategien skal sikre, at borgeren også fremadrettet får den bedst mulige hjælp og støtte inden for det økonomiske råderum, der er afsat til opgaven.

Strategien skal også sikre, at de udsatte borgere i kommunen oplever respekt, inklusion og værdighed, og skal understøtte det tværfaglige arbejde, det kræver at bryde den negative sociale arv.

Et paradigmeskift

Strategien vil være et paradigmeskift i tilgangen til udsatte borgere og sætte deres behov i centrum i højere grad, end det tidligere har været tilfældet. Borgerne har, uanset deres funktionsevne, ret til en individuel vurdering, hvor der tages udgangspunkt i deres ressourcer. Der er tale om en rehabiliterende tilgang, der harmonerer med den tilgang, der er på det øvrige sociale område.

For at gennemføre dette paradigmeskift foreslår forvaltningen, at strategien bygger på tre fokusområder, der skal være omdrejningspunkt for de kommende års arbejde. Desuden vil medarbejdernes kompetencer løbende blive løftet, så de kan understøtte de behov borgerne har. Kommunens tilbudsvifte vil blive udviklet, så der bliver etableret nye lokale tiltag, der sikrer, at de udsatte borgere kan få hjælp og støtte lokalt i kommunen.

Forvaltningen foreslår, at strategien bygger på disse tre fokusområder:

1. Borgeren i centrum

Alle borgere har ret til at tage ansvar for sit eget liv og træffe egne valg.

Kommunens opgave er at have fokus på borgerens omsorg og retssikkerhed.

Forvaltningen vil derfor:

·Sætte borgeren i centrum og møde borgeren med anerkendelse og respekt

·Acceptere borgerens ret til at træffe egne valg

·Arbejde med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer

·Etablere individuelle tilbud i samarbejde med borgeren, der er sammenhængende og fagligt bæredygtige

·Sikre at tilbud er socialt inkluderende

2. Forebyggelse, sundhed og ansvar

Alle borgere, også udsatte borgere, har en drøm om et godt liv.

Samtidig viser undersøgelser, at usunde vaner, dårligt helbred og lav livskvalitet kan føre til sociale problemer.

Forvaltningen vil derfor:

·Arbejde for et sundt liv – også for udsatte borgere

·Arbejde for særligt målrettede lokale forebyggelsestilbud

·Arbejde for at alle oplever at have værdi for samfundet, og skabe grobund for, at alle kan blive beskæftiget

3. Bolig i nærmiljøet

Alle Hvidovres borgere har ret til egen bolig i nærmiljøet.

De tilbud der er til denne gruppe borgere, skal derfor udbygges, hvilket sker ved at etablere nye tilbud i kommunen.

Forvaltningen vil derfor:

·Skabe mere smidige overgange fra barn til voksen. Unge skal forberedes til at klare sig i egen bolig, gennemføre en uddannelse og have et arbejde

·Etablere individuelle og fleksible boligløsninger i Hvidovre

·Målrette bo- og beskæftigelsestilbud til udsatte unge

·Målrette boligstøtten og fastholdelse af boligen

Processen frem mod en udviklingsstrategi for udsatte voksne

Processen frem mod en udviklingsstrategi for udsatte voksne er allerede startet, da forvaltningen har drøftet de fremlagte fokuspunkter med Handicaprådet. Handicaprådet kom i forbindelse med drøftelserne med en lang række gode input til, hvordan de ser strategien og dens indhold. Forvaltningen dokumenterede på mødet disse input, og de vil indgå i det videre arbejde.

Efter udvalgets beslutning om fokuspunkterne til strategien, starter forvaltningen en inddragende proces. For at sikre at der bliver et ejerskab til strategien, vil forvaltningen indbyde de forskellige interessenter til workshops om indholdet i strategien. Inddragelsen skal sikre, at forvaltningen kommer rundt om så mange problemstillinger som muligt, når strategien skal skrives.

På baggrund af interessenternes input, udarbejder forvaltningen den endelige strategi. Forvaltningen forventer, at strategien kan forelægges for udvalget medio 2016.

Retsgrundlag

Der er ikke noget relevant retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2015

Ad 1. Godkendt med bemærkning om, at Handicaprådets tanker fra mødet den 15. september indgår i det videre arbejde med udviklingsstrategien – herunder i de kommende workshops.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Bilag

 1. Handicaprådets høringssvar om temaer i den kommunale sociale strategi (pdf)

8. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2015

Annette Møller Sjøbeck (V) spurgte til muligheden for brug af Nadabehandlinger. Forvaltningen svarede, at behandlingsmetoden bruges i Pulsen.

Kristina E. Young (H) spurgte til muligheden for kommunalt tilbud om behandling af stress. Forvaltningen svarede at man er ved at undersøge behov og muligheder herfor.