Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 2. november 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 2. november 2015
Mødetidspunkt: Kl. 16:00
Særlige forhold: Mødet begynder kl. 16:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • René Langhorn (O)

Bemærkninger

Anders Liltorp deltog for Kenneth F. Christensen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2015

Dagsordenen inklusiv den udsendte tillægsdagsorden blev godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

orientering om opgaver i SSU – paraply efterår 2015

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2015

Direktøren for Børn og Velfærd orienterede om oversigt over opgaver i Social- og Sundhedsudvalget efteråret 2015, samt om Kvalitetsstandarder for sundhed, træning, pleje og bolig, som beskriver kommunens tilbud på ældreområdet.


3. Fastlæggelse af Social- og Sundhedsudvalgets møder i 2016

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal fastsætte mødedage og tidspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets møder i 2016.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at fastsætte mødedage og tidspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets møder i 2016

Sagsfremstilling

Børn og Velfærd foreslår følgende mødedage og mødetidspunkter for Social- og Sundhedsudvalget i 2016:

Tirsdag den 5. januar

Tirsdag den 2. februar

Tirsdag den 1. marts

Tirsdag den 5. april

Tirsdag den 10. maj

Tirsdag den 7. juni

Mandag den 15. august

Tirsdag den 6. september

Tirsdag den 4. oktober

Tirsdag den 8. november

Tirsdag den 6. december

Børn og Velfærd foreslår alle møder begynder kl. 17:00

Udvalget gøres ligeledes opmærksom på, at KL Social- og Sundhedspolitiske Forum 2016 holdes den 12. og 13. maj 2016 i Aalborg.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1 træffer Social- og Sundhedsudvalget beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal holdes.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2015

Udvalget godkendte mødekalenderen for Social- og Sundhedsudvalget 2016. Mødestart vil være kl. 17.30.

Hvis der bliver mulighed for det i forhold til de øvrige fagudvalg og disses besætning, vil udvalget gerne drøfte muligheden for at holde deres møder om mandagen.

Bilag

 1. Version 2 - Mødekalender 2016 (pdf)

4. Pejlemærker for Socialpsykiatrien og Bofællesskaberne

Beslutningstema

Den 5. oktober 2015 blev der afholdt dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og lederne fra Socialpsykiatrien og Bofællesskaberne. Formålet med mødet var at udarbejde politiske pejlemærker for de to områder.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

1.at drøfte og beslutte pejlemærker for Socialpsykiatrien og Bofællesskaberne

Sagsfremstilling

På baggrund af dialogmødet mellem lederne fra de to områder og medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget samt udvalgets efterfølgende drøftelse, har forvaltningen udarbejdet følgende forslag til pejlemærker for områderne:

Pejlemærke

Socialpsykiatrien og Bofællesskaberne skal sikre, at borgerne har lige muligheder som samfundsborgere og både udfordre borgernes kunnen samt værne om deres identitet og værdighed.

Pejlemærke

Socialpsykiatrien og Bofællesskaberne skal arbejde med metoder, der har fokus på effekt mhbp at arbejde målrettet med, at borgeren kommer sig. Metoderne skal samtidig arbejde generelt med at udvikle borgeren, så de forbliver hovedaktør i eget liv.

Pejlemærke

Socialpsykiatrien og Bofællesskaberne skal understøtte borgerne i at udvikle, opbygge og/eller fastholde et netværk. De pårørende/netværket skal styrkes og inddrages som en ressource i forhold til borgerne, for at understøtte relationen mellem begge parter. Inddragelse af pårørende sker altid med respekt for borgeren og de pårørendes ressourcer.

Retsgrundlag

Der findes ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. februar 2015 direktionens forslag til en ny styringsmodel. Kernen i den ny styringsmodel er dialog. Fagudvalgene skal i to-årige kadencer mødes til dialogmøde med institutionslederne med henblik på formulering af pejlemærker og mål for området.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af forslaget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2015

Udvalget godkendte de tre pejlemærker.


5. Drøftelse af dialogpunkter til møde med Hvidovre Ældreråd

Beslutningstema

Hvidovre Ældreråd og Social- og Sundhedsudvalget afholder årligt tre faste dialogmøder.

Social- og Sundhedsudvalget henstilles til at drøfte hvilke emner, der ønskes optaget på dagsorden til næstkommende møde med Ældrerådet.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at udvalget drøfter hvilke emner/dagsordenpunkter der ønskes til næste møde med Hvidovre Ældreråd.

Sagsfremstilling

Hvidovre Ældreråd og Social- og Sundhedsudvalget afholder, jævnfør samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Ældrerådet, årligt faste dialogmøder. Møderne fungerer som dialog og orienteringsforum parterne imellem.

Det ene af de tre møder er forbeholdt budgetdrøftelser, og afholdes altid i august måned. Til de to andre møder dannes dagsorden ud fra punkter som henholdsvis Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget ønsker på dagsordenen.

Børn og Velfærd henstiller til, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke emner der ønskes optaget på dagsorden til næstkommende møde med Hvidovre Ældreråd. Næstkommende møde er planlagt til afholdelse  mandag d. 23. november 2015.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Møderækken er reguleret i Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune. Nuværende udgave af samarbejdsaftalen er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 25. august 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2015

Udvalget ønskede at drøfte følgende to spørgsmål til næste møde med Ældrerådet:

-Hvis der ingen velfærd fandtes på ældreområdet og I fik 10 mio. kr. hvad skulle de så bruges til?

-Hvis velfærden er som den er i dag og I fik 10 mio. kr. hvad skulle de så bruges til?


6. Drøftelse af hvordan kommunen skal udvælge leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje

Beslutningstema

Kommunen skal tilbyde borgerne valg mellem mindst to leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje. Aktuelt bruger Hvidovre Kommune godkendelsesmodellen, hvor alle leverandører, der kan opfylde kommunens kvalitetskrav, kan blive godkendt til at levere praktisk hjælp og personlig pleje.

Kommunen har i samarbejde med Rødovre og Glostrup Kommuner konkurrenceudsat opgaven med praktisk hjælp og personlig pleje medio 2015. Der var dog ikke tilstrækkeligt mange fordelagtige tilbud fra leverandørerne, så Kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at gå videre med dem.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte om der skal arbejdes videre med en godkendelsesmodel med skærpede krav, et genudbud af praktisk hjælp og personlig pleje, eller om kommunen skal fortsætte med godkendelsesmodellen i sin nuværende form
 2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Modeller til drøftelse

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen drøfter tre forskellige modeller for, hvordan kommunen fremover kan udvælge leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje:

A.       En fortsættelse af den nuværende godkendelsesmodel

B.       En godkendelsesmodel med skærpede krav

C.       Et genudbud

I det følgende vil forvaltningen kort beskrive konsekvenserne af de tre modeller for leverandørerne, modtagerne af praktisk hjælp og personlig pleje samt kommunens økonomi.

A.        Fortsættelse af den nuværende godkendelsesmodel

Hvidovre benytter aktuelt godkendelsesmodellen på hjemmehjælpsområdet. I godkendelsesmodellen skal kommunen indgå kontrakt med enhver leverandør, der opfylder kommunens kvalitetskrav. Pr. 5. oktober 2015 er der i Hvidovre Kommune 9 private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje samt den kommunale leverandør af hjemmepleje.

I den nuværende model stilles der krav om, at de medarbejdere, der tilknyttes borgeren skal have gennemført en relevant uddannelse/introduktion. Hjælperen skal fx kunne bidrage til, at borgerens funktions- og aktivitetsniveau forbedres eller fastholdes i forbindelse med den praktiske hjælp og den personlige pleje.

For så vidt angår økonomi skal leverandører, der godkendes i den nuværende model, afgive oplysninger om centrale nøgletal fra virksomhedens regnskaber og om gæld til det offentlige. Desuden skal leverandøren dokumentere virksomhedens økonomiske og faglige hæderlighed ud fra en række kriterier, som fremgår af EU´s udbudsregler. Kriterierne handler blandt andet om, hvorvidt:

-        virksomheden er under konkurs eller er begæret konkurs

-        ansøgeren har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling til sociale sikringsordninger

-        ansøgeren har betalt skatter og afgifter

Kommunen kan fortsætte uændret med godkendelsesmodellen i sin nuværende form. I det tilfælde skal kommunen ikke foretage sig noget.

Konsekvenser for leverandørerne

Aftalerne med de leverandører, som kommunen har fortsætter uændret, og nye leverandører har mulighed for at blive godkendt.

Konsekvenser for modtagerne af praktisk hjælp og personlig pleje

Flere borgere er berørt af Attendos ophør med udgangen af 2015 og Tryghedsplejens konkurs i starten af oktober 2015. Det har medført en utryghed for flere modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje. En fordel ved en fortsættelse af den nuværende godkendelsesmodel er, at det ikke i sig selv vil betyde, at modtagerne af praktisk hjælp og personlig pleje skal skifte leverandør.

Forvaltningen oplever en stigende kompleksitet i borgernes sygdomsbilleder. Det stiller øgede krav til hjælpernes kompetencer og samarbejdet mellem fx hjemmehjælp, sygepleje og genoptræning. Koordineringen mellem hjemmehjælpen, sygeplejen og genoptræningen synes vanskeligere, når antallet af leverandører er højt. Pr. 5. oktober 2015 er der 10 leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje.

Flere nye modtagere af hjemmehjælp har givet udtryk for, at det er vanskeligt for dem at overskue og vælge mellem de nuværende 10 leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje. Forvaltningen forventer, at denne problematik vil fortsætte i den nuværende model.

Konsekvenser for kommunens økonomi

Den økonomiske situation vil være uændret med denne model.

B.        Godkendelsesmodel med skærpede krav

I denne model skærpes kravene til leverandørerne af praktisk hjælp og personlig pleje uden timebetalingen til leverandørerne forhøjes. De konkrete krav kunne fx være øgede krav til hjælpernes kompetencer og leverandørernes økonomi. Øgede krav til hjælpernes kompetencer kan fx handle om minimumskrav til uddannelsesniveau hos hjælpere, der varetager givne typer af opgaver. Øgede krav til leverandørernes økonomi kan blandt andet dreje sig om øgede krav til leverandørens økonomiske robusthed. De øgede krav kan fx bero på en konkret vurdering ud fra tidligere regnskaber, hvor fx soliditet og likviditet vurderes sammenholdt med øvrige forhold.

Konsekvenser for leverandørerne

Forvaltningen forventer, at denne model betyder en reduktion i antallet af leverandører. Leverandører, som fx ikke kan leve op til de øgede krav om kompetencer hos hjælperne og virksomhedens økonomi, vil ikke kunne fortsætte. Som eksempel har Ballerup Kommune benyttet denne model og er gået fra ni til tre leverandører i alt.

Kommunen skal godkende leverandører, som ansøger og opfylder de skærpede krav. Der vil derfor fortsat være en mulighed for et højt antal leverandører, og der vil være større usikkerhed for leverandørerne om markedsandelen i denne model end i en udbudsmodel, hvor antallet af leverandører er fast i kontraktperioden. Der er dog sikkerhed for, at leverandøren kan fortsætte som leverandør, så længe kommunens kvalitetskrav er opfyldt.

Konsekvenser for modtagerne af praktisk hjælp og personlig pleje

Hjælpere med øgede kompetencer ville være bedre rustet til at hjælpe borgere med mere komplekse sygdomsbilleder. Samtidig vil en reduktion af antallet af leverandører styrke mulighederne for samarbejde mellem fx hjemmehjælp, sygepleje og genoptræning til gavn for disse borgere.

Desuden imødegår denne model problematikken med, at borgerne kan have svært ved at overskue og vælge mellem de nuværende 10 leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, da forvaltningen forventer en reduktion i antallet af private leverandører.

Der vil dog være omkostninger for de borgere, der skal skifte leverandør, hvis deres nuværende leverandør ikke kan opfylde de skærpede krav. Disse borgere skal sige farvel til deres nuværende hjælpere og bruge tid på at vælge en ny leverandør. Forvaltningen kan dog i en vis udstrækning reducere omkostningerne for borgere, der skal skifte leverandør, gennem tilrettelæggelse af information og tidsforløbet i forbindelse med omstillingen.

Konsekvenser for kommunens økonomi

Med modellens forudsætning om uændrede timepriser til leverandørerne, har forvaltningen en forventning om, at modellen i sig selv ikke vil betyde ændrede udgifter for kommunen. Den kommunale hjemmepleje vil allerede nu kunne leve op til skærpede krav, så længe disse er indenfor en rimelig grænse.

C.         Genudbud

Kommunen har medio 2015 gennemført en fælles konkurrenceudsættelse med Rødovre og Glostrup Kommune, hvor fem leverandører blev bedt om at fremsætte tilbud på levering af praktisk hjælp og personlig pleje. Tre ud af de fire tilbud var imidlertid ikke tilstrækkeligt fordelagtige for kommunen, så Kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at gå videre med dem.

De almindelige udbudsregler gælder ikke for ydelserne praktisk hjælp og personlig pleje. Derfor er der meget frie rammer for, hvordan kommunen kan gennemføre et eventuelt genudbud.

Ved et genudbud kunne kommunen med enkelte ændringer gøre brug af det materiale, som blev benyttet ved tilbudsindhentningen medio 2015. I materialet står den kommunale hjemmepleje uden for konkurrenceudsættelsen, og der vælges to private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje. I materialet indgår øgede krav til bl.a. hjælpernes kompetencer og virksomhedernes økonomi i forhold til i den nuværende godkendelsesmodel.

Ved et genudbud er prisen en konkurrenceparameter. Det er en væsentlig forskel fra godkendelsesmodellen. I denne model er det forudsat, at konkurrenceudsættelsen ikke medfører et øget prisniveau. I praksis kan det fx sikres ved, at kommunen i udbudsmaterialet gør virksomhederne opmærksom på det.

Kommunen vil også skulle vælge, om den ønsker at gennemføre konkurrenceudsættelsen alene eller sammen med andre kommuner. Det er dog forvaltningens anbefaling at gennemføre konkurrenceudsættelsen alene. Videre skal kommunen tage stilling til, om alle leverandører eller en nærmere afgrænset kreds skal kunne byde. Det vil fx være muligt for kommunen at arbejde videre med de allerede modtagne tilbud samt supplere med indhentelse af tilbud fra eventuelle andre relevante leverandører.

Forvaltningen ville skulle gøre sig nogle flere overvejelser, før den kan komme med konkrete anbefalinger til, hvordan kommunen kunne tilrettelægge et genudbud.

Konsekvenser for leverandørerne

Antallet af leverandører vil i denne model reduceres til tre i alt. De vindende leverandører har sikkerhed for, at der ikke kommer flere konkurrerende virksomheder ind i kontraktperioden. Det kan give forhåbninger hos de private leverandører om en markedsandel af en vis størrelse.

Konsekvenser for modtagerne af praktisk hjælp og personlig pleje

Konsekvenserne for borgerne i denne model svarer til konsekvenserne i en godkendelsesmodel med skærpede krav. Det vil sige, at borgere med mere komplekse sygdomsbilleder vil have gavn af øgede kompetencer hos hjælperne. Desuden vil færre leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje lette samarbejdet mellem fx hjemmehjælp, sygepleje og genoptræning til gavn for de berørte borgere.

Det vil også være lettere for borgerne at overskue og vælge mellem leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje i denne model. Der vil dog være gener for de borgere, der skal skifte leverandør som følge af konkurrenceudsættelsen. Disse gener kan kommunen i en vis udstrækning reducere gennem tilrettelæggelse af information og tidsforløbet i forbindelse med omstillingen. 

Konsekvenser for kommunens økonomi

Forvaltningen forventer ikke negative økonomiske konsekvenser for kommunen. Der kan måske opnås et lavere prisniveau for de private leverandører med en tilhørende årlig besparelse for kommunen.

Sammenligning af konsekvenserne forbundet med de tre modeller

I det følgende sammenlignes helt kort konsekvenserne af de tre modeller for leverandører, modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje samt kommunens økonomi.

I en godkendelsesmodel som nu forventer forvaltningen fortsat et stort antal leverandører. Forvaltningen forventer, at antallet af leverandører reduceres i en godkendelsesmodel med skærpede krav og ved et genudbud. Forvaltningen vurderer, at de vindende leverandører vil have størst sikkerhed for en vis markedsandel ved et genudbud.

En fortsættelse af en godkendelsesmodel som nu vil ikke i sig selv betyde, at modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje skal skifte leverandør. Det vil være tilfældet i de to andre modeller med de gener, det medfører for borgerne. Til gengæld bliver udfordringerne med den stigende kompleksitet i borgernes sygdomsbilleder, ikke imødegået i den nuværende model. Det sker i en godkendelsesmodel med skærpede krav og ved et genudbud. Disse to modeller vil have nogenlunde ens konsekvenser for modtagerne af praktisk hjælp og personlig pleje, hvis der stilles ensartede krav til leverandørerne om fx øgede kompetencer hos hjælperne.

I de to godkendelsesmodeller forventer forvaltningen, at den økonomiske situation vil være uændret. Der kan måske være en årlig besparelse for kommunen ved et genudbud. 

Den videre proces

På baggrund af Kommunalbestyrelsens drøftelser af de tre beskrevne modeller vil forvaltningen lave et beslutningsoplæg om, hvordan kommunen skal udvælge leverandører til praktisk hjælp og personlig pleje.

Retsgrundlag

Folketinget vedtog i april 2013 lovforslag L121 om ændring af lov om social service. Med lovændringen ophæves særreglerne vedrørende kommunernes tilrettelæggelse af frit valg af leverandør for de borgere, der er visiteret til hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2014, at kommunen skulle gå i udbud med praktisk hjælp og personlig pleje, hvor den kommunale leverandør står uden for udbuddet.

Kommunalbestyrelsen har den 29. september 2015 besluttet, at Hvidovre Kommune meddeler tilbudsgiverne at konkurrenceudsættelsen annulleres.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen direkte personalemæssige konsekvenser af denne drøftelsessag.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2015

Ad 1.

Udvalget anbefaler, at forvaltningen udarbejder en uddybende sag vedr. model B – ”godkendelsesmodel med skærpede krav”. Forvaltningen skal undersøge, hvilke krav der kan stilles til leverandørerne samt de konsekvenser, der vil være af disse krav.

Ad 2.

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til drøftelse af hvordan kommunen skal udvælge leverandører til praktisk hjælp og personlig pleje (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til drøftelse af hvordan kommunen skal udvælge leverandører af praktisk hjælp og person pleje (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2015

Benthe Viola Holm (A) takkede på vegne af hjemmeplejen for Social- og Sundhedsudvalgets opmærksomhed i forbindelse med den hjælp den kommunale hjemmepleje ydede, da en privat leverandør gik konkurs.


8. Valg af midlertidig næstformand til Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at vælge midlertidig næstformand i Kenneth F. Christensens orlovsperiode.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget.

 1. at beslutte hvorvidt der i næstformandens orlovsperiode skal vælges ny næstformand.
 2. at såfremt dette besluttes vælge en næstformand for udvalget i orlovsperioden.

Sagsfremstilling

Den 10. december 2013 valgte Social- og Sundhedsudvalget Kenneth F. Christensen som næstformand. Kommunalbestyrelsen bevilligede Kenneth F. Christensen orlov på mødet den 27. oktober 2015.

Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at vælge midlertidig næstformand i Kenneth F. Christensens orlovsperiode.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen bevilligede Kenneth F. Christensen orlov på mødet den 27. oktober 2015.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-11-2015

Ad 1.

Udvalget ønsker at vælge en næstformand i orlovsperioden.

Ad 2.

Udvalget pegede på Benthe Viola Holm (A) som næstformand i orlovsperioden.