Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 4. august 2014

Mødefakta

Dato: Mandag den 4. august 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)

Bemærkninger

Maria Durhuus deltog som suppleant for Kenneth F. Christensen. Kashif Ahmad deltog som suppleant for Kristina E. Young. Afbud fra Benthe Viola Holm.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-08-2014

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-08-2014

Ingen meddelelser.


3. Projekt nr. 4008, Kommunal genoptræning mv. Forslag til anvendelse af Hvidovrevej 272.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-08-2014

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Indstilling

Kultur-, Teknik, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik - og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

 1. at godkende forslag til etablering af sundhedshus på Hvidovrevej 272, herunder flytning af funktioner hertil fra Sundhedscentret, Høvedstensvej 3 samt Medborgerhuset, Hvidovrevej 280.
 2. at rådighedsbeløb til projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning nedskrives med 6.500.000 kr. og at rådighedsbeløb afsat i 2015-2016 udvides med tilsvarende beløb.
 3. at ændringerne i periodiseringen for projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning indarbejdes i budgetprocessen for 2015-2018
 4. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17.12.2013 under punkt 31 at godkende nyt forslag til disponering af ejendom på Hvidovrevej 272, herunder, at der til projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning, afsættes rådighedsbeløb i 2015 på 8.250.000 kr. og i 2016 8.250.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen samt at det til projekt nr. 0198 Hvidovrevej 272 - ny anvendelse, afsatte rådighedsbeløb i 2013 og anlægsbevilling på 950.000 kr. overføres til projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning samt at der gives anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb for 2013 på 7.550.000 kr. og at afledt nettoudgift indarbejdes i budgetforslag for 2015-2018.

For så vidt angår disponeringen af Posthuset anbefalede den daværende By - og Teknikforvaltning, at der skulle arbejdes videre med et forslag til genoptræning i stue- og kældertage samt ikke nærmere definerede administrative arbejdspladser på 1. sal. Med hensyn til 1. salens brug var der i mødesagsfremstillingen oplistet mulige administrative funktioner, som kunne tænkes placeret på 1. sal. Dermed var lagt op til en videre proces, hvori By- og Teknikforvaltningen i samarbejde med de relevante forvaltninger, skulle fastlægge de enkelte funktioners behov og på baggrund heraf klarlægge, hvilke funktioner, der reelt var plads til at placere på 1. sal. Således skulle den endelige disponering af Posthusets 1. sal foreligge i form af et byggeprogram til politisk godkendelse i april-maj 2014.

På foranledning af Direktionen har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen og Børne- og Velfærdsforvaltningen analyseret forskellige scenarier for brug af Posthusets 1. sal med særlig fokus på synergieffekten mellem funktionerne på 1. sal og genoptræningen i stuetagen. Gruppen har endvidere set på, hvilke funktioner, det ud fra et borgerperspektiv, ville være mest hensigtsmæssigt at placere sammen med genoptræningen i Posthuset.

Parallelt med dette arbejde er der netop vedtaget en organisations-ændring, som endnu ikke har udmøntet sig i fysiske flytninger. Organisationsændringen har imidlertid givet anledning til at genoverveje anvendelsen af Posthusets 1. sal i forhold til eventuelle fysiske konsekvenser heraf.

Med baggrund i analysearbejdet og med henblik på at afgrænse og dermed fremme posthussagen, anbefaler Direktionen, at der etableres et sundhedshus i Posthuset.

Med etableringen af et sundhedshus i Posthuset er det tanken at skabe én indgang til sundhed for borgerne i Hvidovre Kommune. En fysisk samlokalisering af det nuværende sundhedscenter, sundhedspleje, sygeplejeklinik, genoptræning og hjælpemidler vil skabe muligheder for faglig synergi samt en mere sammenhængende indsats for borgerne. Borgerne vil i det samme hus kunne få eksempelvis genoptræning, sygepleje og sundhedsrådgivning. Samtidig vil der for medarbejderne blive skabt et fagligt miljø med sundhed som omdrejningspunkt og de vil kunne trække på hinandens kompetencer og få sparring i det daglige.

Der vil således være fokus på at skabe et sundhedshus med størst mulig faglig synergi og moderne faciliteter for såvel borgere som medarbejdere.

Desuden foreslås det at samle visitationen til hjemmehjælp, pleje-, og ældreboliger samt hjælpemidler i det nuværende sundhedscenter og derved skabe én indgang til visitationen på området.

Sundhedscentret disponeres til hjemmeplejesagsbehandlerne, hjælpemiddelsagsbehandlerne, Sundheds- og Bestillerafdelingens udviklingsteam, Bestiller- og Boligenheden samt grupperum og gruppeleder tilknyttet hjemmeplejen. Funktionerne placeres i Sundhedscentret med en logistisk tilknytning til Posthuset, hvorved der ikke skulle blive behov for mere end én samlet reception for de to bygninger.

I arbejdet med disponeringen af Sundhedscentret vil der endvidere blive lagt vægt på, at arealerne udnyttes effektivt og således, at der bliver så stort et areal som muligt til overs til andre formål. Fordeling og disponering af de ledige arealer som følge af forslaget vil blive håndteret i en selvstændig sag og forelagt til politisk behandling uafhængigt af dette projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning.

Disponering af Hvidovrevej 272 (Posthuset) og Høvedstensvej 3 (nuværende sundhedscenter)

Posthuset, Hvidovrevej 272

Stue og kælder: Reception, sygeplejeklinik, genoptræning, hjælpemiddeldepot samt kontorer til: reception, hjælpemiddeldepotets personale og genoptræningsledelsen.

1. sal: Sundhedscenter, sundhedspleje og ergoterapeuter, herunder ledelse af sundhedscenter og sundhedspleje.

Det nuværende sundhedscenter på Høvedstensvej 3

Stue/parterre: Hjemmeplejegruppe inklusive gruppeleder og hjælpemiddelsagsbehandlere.

1. sal: Sundheds- og Bestillerafdelingens udviklingsteam samt Bestiller- og Boligenhed.

I det videre arbejde skal det undersøges, om det er hensigtsmæssigt at placere hjælpemiddeldepotet i kælderen i Posthuset eller om der udelukkende skal være en form for showroom og/eller nærdepot. I givet fald vil selve depotet skulle placeres andetsteds. Dette også i relation til behovet for cykelparkering i kælderen, samt de trange udearealer på ejendommen, som fortrinsvis tænkes brugt til parkeringspladser for borgere med ærinde til det nye sundhedshus.

Interne flytterokader som følge af forslaget

Hjælpemiddeldepotets 4 medarbejdere (samt evt. hele hjælpemiddeldepotet) flytter fra Høvedstensvej 45 til Posthusets stueetage og kælder.

Sygeplejeklinikkens 1-2 medarbejdere flytter fra Sundhedscentret til Posthusets stueetage.

Sundhedscentret og sundhedsplejen – i alt 44 medarbejdere - flytter fra Sundhedscentret til Posthusets 1. sal.

Ergoterapeuterne (5 medarbejdere) flytter fra Medborgerhusets 1. sal til Posthusets 1. sal. Et 5-mands kontor på Medborgerhusets 1. sal bliver således disponibelt til andre formål.

Hjælpemiddelsagsbehandlerne flytter fra Medborgerhusets 1. sal til Sundhedscentrets stueetage. Herved bliver ca. tre små kontorer på Medborgerhusets 1. sal disponible til andre formål.

De nævnte lokaler bliver først ledige, når Posthuset er færdigt.

I øvrigt bliver 3 kontorer i Medborgerhusets kælder disponible til andre formål,når Næsborgvej er indrettet til Socialpsykiatri m.m. Næsborgvej forventes taget i anvendelse omkring 1. juli 2015.

Bygningsmæssige konsekvenser

I forbindelse med indretning af Sundhedscentret til hjemmeplejegruppe og gruppeleder, hjælpemiddelsagsbehandlerne, Sundheds- og Bestillerafdelingens udviklingsteam samt Bestiller- og Boligenheden vurderes arealerne i Sundhedscentret at kunne anvendes, som de er.

Løst inventar til indretningen af 1. sal i Posthuset forudsættes medbragt fra Sundhedscentret. I budgetrammen for Projekt 4008 er kun indeholdt inventar til genoptræningsområdet.

Børne- og Velfærdsforvaltningen har rejst ønske om, at Sundhedscentret og Posthuset forbindes med en overdækket gang for at optimere sambrug af bl.a. mødefaciliteter og samarbejde mellem afdelingerne i de to bygninger. Der tages forbehold for, hvorvidt denne ekstraudgift kan rummes inden for den afsatte budgetramme på 25 mio. kr.

Revideret tidsplan

Sep. 2014 - jan. 2015

Udbud af bygherrerådgivning, intern brugerproces med tilknyttet bygherrerådgivning, udarbejdelse af byggeprogram og udbudsmateriale

Feb. 2015

Politisk godkendelse af byggeprogram

Færdiggørelse af udbudsmateriale til totalentrepriseudbud

Mar. – jun. 2015

Begrænset udbud, totalentreprisekonkurrence som omvendt licitation

Jul. - aug. 2015

Behandlingstid samt indstilling af økonomisk mest fordelagtige tilbud

Sep. - nov. 2015

Detailprojektering, indhentning af byggetilladelse

Dec. 2015 - nov. 2016

Byggeperiode

Dec. 2016

Inventering, flytterokade, ibrugtagning af Hvidovrevej 272

Økonomiske konsekvenser

Til projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning er givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2014 på 8.500.000 kr. Endvidere er i 2015 og 2016 afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 8.250.000 kr. og 8.250.000 kr. Således er til projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning i alt afsat rådighedsbeløb på 25.000.000 kr.

Der søges om nedskrivning af rådighedsbeløb i 2014 på kr. 6.500.000 kr. og udvidelse af afsatte rådighedsbeløb i 2015 og 2016 med samme beløb.

Den foreslåede ændring af anlægsperiodiseringen indarbejdes i budgetprocessen for 2015-2018 i henhold til nedenstående oversigt:

I kr. 1.000

År

2014

2015

2016

I alt

Nuværende periodisering

8.500

8.250

8.250

25.000

Foreslået ændring

-6.500

-5.250

11.750

0

Ny foreslået periodisering

2.000

3.000

20.000

25.000

Bilag

 1. Høringssvar fra Hvidovre Ældreråd (pdf)
 2. Høringssvar fra Handicaprådet (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-08-2014

Ivan Fogtmann (O) spurgte til en borgerhenvendelse vedr. sygeplejen. Forvaltningen udarbejder et notat.

René Langhorn (O) spurgte til status på bofællesskaberne. Forvaltningen orienterede om det igangværende arbejde.