Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 5. maj 2014

Mødefakta

Dato: Mandag den 5. maj 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Annette Møller Sjøbeck (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

Børne- og Velfærdsdirektøren orienterede om, at forvaltningen på næste møde vil give en status på udvalgets arbejde indtil videre.

Sagsfremstilling

Børne- og Velfærdsdirektøren orienterer om:

-Opsamling på årets første møder på mødet i juni 2014.


3. Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte og godkende fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet
 2. at Ældrerådet og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Rammepapiret ”Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet” er udsendt til politisk godkendelse i kommunerne i hovedstadsregionen.

Der er udsendt i alt fem dokumenter: Følgebrev, rammepapiret samt tre bilag vedrørende arbejdet med rammepapiret, strukturen på psykiatriområdet og muligheden for at søge satspuljemidler til en del af indsatserne.

KKR Hovedstaden har drøftet rammepapiret på sit møde den 14. marts 2014 og anbefaler kommunerne at godkende det. KKR har i drøftelsen lagt vægt på opfølgning. Der skal således følges op på målsætningerne i rammepapiret på det psykiatriske område ved udgangen af 2015.

Kommunerne godkendte i foråret 2013 rammepapiret Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen for det somatiske område.

Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på Kommunernes Landsforenings udspil ”Det nære Sundhedsvæsen”.

Rammepapiret på psykiatriområdet har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Det beskriver 15 indsatser, som er forpligtende for alle kommuner, og 9 indsatser som kan løftes af en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde.

Rammepapiret skal ses i sammenhæng med den nye sundhedsaftale, som skal sætte rammerne for det tværsektorielle arbejde.

Inden udgangen af 2014 skal der indgås en sundhedsaftale for perioden 2015-2018. Den lovpligtige sundhedsaftale skal indgås mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen.

Rammepapiret på psykiatriområdet har været drøftet på politiske og administrative dialogmøder i september 2013 og januar 2014. Hvidovre Kommune har endvidere afgivet administrative bemærkninger til rammepapiret i januar 2014. Forvaltningen finder det overordnet positivt, at der er fokus på en proaktiv udvikling af det psykiatriske område.  Det er bemærket, at det ofte er vanskeligt at vurdere konsekvensen af indsatser, som er forpligtende for alle kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Videreudviklingen af psykiatriområdet i Hvidovre Kommune sker som udgangspunkt inden for den eksisterende ramme til området.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen direkte konsekvenser.

De fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet er af betydning for udviklingen af området i kommunerne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

De fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet vil kunne bidrage til at videreudvikle den kommunale indsats til gavn for borgere med psykiske lidelser eller borgere i risiko for at udvikle psykiske lidelser.

Bilag

 1. Følgebrev vedrørende godkendelse af rammepapir på psykiatriområdet (pdf)
 2. Bilag 3 til følgebrev. Satspuljemidler (pdf)
 3. Bilag 2 til følgebrev. En fælleskommunal struktur på psykiatriområdet (pdf)
 4. Bilag 1 til følgebrev. Baggrund for rammepapir på psykiatriområdet.pdf (pdf)
 5. Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet (pdf)
 6. Ældrerådets høringssvar til SSU 050514 om fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet (pdf)
 7. Handicaprådets høringssvar til SSU 05.05.14 om fælleskommunale målsætninger (pdf)

4. Puljen til løft af ældreområdet, bevilling

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

Ad 1. – 4. Anbefales godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende en indtægtsbevilling på 9,1 mio. kr. til ”Puljen til løft af ældreområdet”
 2. at godkende en udgiftsbevilling på 7,6 mio. kr. til ”Puljen til løft af ældreområdet” (projekt nr. 1-6)
 3. at godkende en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projekt nr. 7 (spisested på plejecenter)
 4. at der afsættes rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til projekt nr. 7 (spisested på plejecenter)

Sagsfremstilling

I forbindelse med forliget vedrørende finansloven for 2014 blev der på landsplan afsat 1 mia. kr. til løft af ældreområdet i en pulje. For Hvidovre Kommune udgør andelen 9,1 mio. kr. som på baggrund af konkrete projektansøgninger til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold nu søges indtægtsført og efterfølgende udmøntet.

Forvaltningen har på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets tilkendegivelser udformet følgende projekter:

 1. Akut-team 1,26 mio. kr.
 2. Rehabilitering og genoptræning for hjemmeboende 1,0 mio. kr.
 3. Udvidet hjemmehjælp 2,64 mio. kr.
 4. Ernæringsindsats for hjemmeboende 0,8 mio. kr.
 5. Aktivitetsteam hjemmeplejen 1,2 mio. kr.
 6. Aflastning, hjemmeboende demente 0,7 mio. kr.
 7. Spisested, plejecenter 1,5 mio. kr. (anlægsprojekt)

Økonomiske konsekvenser

Kommunens andel på 9,1 mio. kr. af ”Puljen til løft af ældreområdet” indtægtsføres. Der udmøntes et tilsvarende beløb på 9,1 mio. kr. fordelt med 7,6 mio. kr. til driftsprojekter på ældreområdet og 1,5 mio. kr. til anlægsprojekt vedrørende Spisested, plejecenter.


5. Rammeaftale 2015: Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning
 2. at tage til efterretning, at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Rammeaftalen er delt i to aftaler

Kommunerne har ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Kommunerne udarbejder i den forbindelse en årlig rammeaftale. Rammeaftalen består af to aftaler – udviklingsstrategien og styringsaftalen.

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i de specialiserede tilbud for såvel børn som voksne, som er omfattet af strategien, samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud.

Styringsaftalen skal lægge rammerne for bl.a. takstberegning og takstudviklingen på de takstbelagte tilbud. Kommunerne behandler styringsaftalen i efteråret 2014.

Fokusområder

Der er valgt følgende fokusområder i udviklingsstrategi 2015 for hovedstadsregionen:

•        Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse

•        Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generel alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet

•        Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose

•        Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud

•        Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder

Forvaltningen vurderer, at de valgte fokusområder er relevante.

I udviklingsstrategien vurderes det ikke, at det bliver nødvendigt med en tværkommunal aftale vedr. en egentlig regulering af kapaciteten i de tilbud, som er omfattet af strategien.

Fokusområde: Hjemløse

Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at kommunerne i fællesskab har fokus på den landspolitiske problemstilling om manglen på billige boliger – snarere end behov for flere pladser på forsorgshjem. Forvaltningen forventer bl.a., at kommunerne gensidigt kan inspirere hinanden på dette område.

Hvidovre har sammen med 16 andre kommuner været en del af Housing First projektet i tre år. Som den eneste kommune har Hvidovre Kommune politisk godkendt at fortsætte strategien med samme metoder. Der er to ansatte tilknyttet i Hvidovre Kommune.

Derudover har kommunen et tæt samarbejde om unge hjemløse med Kofoeds Skoles ungdomsafdeling. Der er ligeledes opmærksomhed om problemstillingen i Jobcenter regi i Unge indsatsen, fordi muligheden for uddannelse eller arbejde mindskes, hvis unge mister deres bolig.

Fokusområde: Ændrede krav til tilbud grundet længere levetid og alderssvækkelse

Kommunen oplever udfordringer med at finde det rette tilbud, når mennesker med udviklingshæmning bliver plejekrævende. Kommunen vurderer, at det er relevant at drøfte området på tværs af kommunerne.

Fokusområde: Tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser

Forvaltningen oplever en stigning i antallet af borgere med dobbeltdiagnoser. Der opleves fx en stigning hos unge, der både har psykiske lidelser og et stofmisbrug. Det kan i flere tilfælde være en udfordring at finde de rette indsatser til unge med dobbeltdiagnoser. Forvaltningen har fokus på flere indsatser i nærmiljøet. Det seneste tiltag i Hvidovre Kommune er misbrugsbehandling af unge op til 23 år i Ungekontakten Portens regi fra 1. marts 2014.

Fokusområde: Inklusion

Forvaltningen anvender i højere grad end tidligere specialiserede institutioner og opholdssteder som aflastningstilbud frem for at anbringe børnene uden for hjemmet. Forvaltningen ønsker i endnu højere grad at bruge plejefamilier til disse aflastninger, men det er en udfordring at finde plejefamilier med de rette kompetencer.

Fokusområde: Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder

Forvaltningen vurderer, at fokusområdet er relevant. Forvaltningen har blandt andet fokus på hjemtagning af borgere til mindre indgribende foranstaltninger i egen kommune med afsæt i faglige metoder som rehabilitering, recovery, inklusion m.v.

Særlige temaer

Ud fra de fem ovenstående fokusområder har Kommune Kontakt Rådet i Hovedstaden udvalgt området ”tilbud til borgere med dobbeltdiagnose” som et særligt tema. Formålet med det særlige tema er at sætte ekstra fokus på, hvordan misbrugsbehandlingstilbud og øvrige socialpsykiatriske tilbud håndterer stigningen i antallet af borgere med dobbeltdiagnose. Det skal i den forbindelse nævnes, at regeringens psykiatriudvalg lægger op til øget og mere struktureret samarbejde mellem sektorerne.

Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har derudover udvalgt ”anbragte børn og unges undervisning/uddannelse” som et særligt tema. Begrundelsen er, at en god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for udsatte børn og unges trivsel i det daglige. Uddannelse er ligeledes væsentligt for mulighederne for selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Anbringelse af børn og unge sker ofte på tværs af kommunegrænser. Derfor er det væsentligt at fokusere på tværgående koordinering mellem den anbringende kommune, som står for den sociale indsats, og kommunen eller regionen, hvor barnet/den unge er anbragt og går i skole.

Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse i Hvidovre

Temaområdet anbragte børn og unges undervisning og uddannelse er allerede genstand for stor opmærksomhed i Hvidovre Kommune. Kommunen har således i mange år haft en medarbejder, der har særligt fokus på anbragte børns undervisning. Medarbejderen deltager i forbindelse med anbringelser og sikrer kvaliteten af undervisningen på de opholdssteder, der ligger både i og udenfor kommunen. Herudover gennemfører kommunen hvert år tilsyn med undervisningen på, det i kommunen beliggende anbringelsessted, Hvidborg. I skoleåret 2012/13 har tilsynet haft særlig fokus på samarbejde med almenområdet i forhold til inklusion i enkelte fag eller hele undervisningen.

Hvidovre Kommune har indgået en samarbejdsaftale med projektet Lær for livet, som er et tilbud til anbragte børn mellem 10 og 13 år. Projektet sigter mod at forbedre anbragte børns faglige kundskaber, således at de bliver bedre rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer, at de udvalgte fokusområder og særlige temaer er relevante og kan samlet anbefale, at udviklingsstrategi 2015 godkendes. Kommune Kontakt Rådet i Hovedstaden har den samme anbefaling.

Evaluering af rammeaftale 2014 sker i efteråret

På Økonomiudvalgets møde den 15. september 2008 (punkt 2) blev det protokolleret, at Økonomiudvalget fremover gerne vil have en vurdering af positive og negative erfaringer med rammeaftalen. Denne evaluering bliver foretaget i forbindelse med den politiske fremstilling af styringsaftale 2015 i september 2014.

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart vurderer forvaltningen, at tiltag i forbindelse med udviklingsstrategi 2015 vil kunne afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Bilag

 1. Opsummering af udviklingsstrategien i hovedstadsregionens rammeaftale 2015 (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til SSU 05.05.14 om Rammeaftale 2015 (pdf)

6. Timeprisberegning for personlig og praktisk hjælp

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at de nye timepriser godkendes
 2. at tage til efterretning, at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Når en borger er visiteret til hjemmehjælp, kan borgeren vælge om hjælpen skal gives af den kommunale hjemmehjælp eller af et privat hjemmehjælpsfirma, som kommunen har godkendt til at levere hjemmehjælpsydelserne.

Både den kommunale og den private leverandør modtager betaling for de ydelser, der leveres tilborgeren.

I reglerne om frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet stilles der krav om, at kommunen skal beregne priser for sine hjemmehjælpsydelser mindst én gang om året, når kommunen benytter den såkaldte godkendelsesmodel. Reglerne stiller også krav om, at der foretages en efterkalkulation af timepriserne for året før, for herved at fastslå, om der er sket ændringer i forudsætningerne for prisberegningen.

Forvaltningen har med udgangspunkt i regnskab 2013 og de leverede timer i 2013 vurderet området og beregnet priser for afregning af kommunens hjemmehjælpsydelser for 2014. De nye beregnede priser fremgår af nedenstående tabeller.

Timepriser til de private leverandører for 2014 i kr.

Personlig pleje, dag

325

Personlig pleje, ubekvemme tider

452

Praktisk hjælp

325

Timepriser til den kommunale hjemmepleje for 2014 i kr.

Personlig pleje, dag

307

Personlig pleje, ubekvemme tider

435

Praktisk hjælp

307

Kommunen er i henhold til reglerne om frit leverandørvalg forpligtiget til at indregne alle udgifter (direkte og indirekte) i ovenstående prisberegning. Det betyder, at der vil være en forskel mellem den pris som kommunens leverandør (hjemmeplejen) og en privat leverandør skal have for at levere en hjemmehjælpstime. De private leverandører bliver eksempelvis kompenseret i forhold til en del af afdelingslederens løn (fra Ældre- og Handicapafdelingen), da hjemmehjælp hører ind under afdelingslederen fra Ældre- og Handicapafdelingen. Hjemmeplejen kompenseres ikke tilsvarende, da de i sagens natur ikke har udgifter til denne løn.

Sammenligning af priserne for 2014 med priserne for 2013

De ovenstående priser for 2014 er stort set identiske med de tilsvarende priser for 2013. Dette skyldes en kombination af et neutralt regnskabsresultat i hjemmeplejen kombineret en forholdsvis lav løn-fremskrivning fra 2013 til 2014.

Samlet set skønnes disse to elementer at medføre en fastholdelse af priserne fra 2013 dog med en lønfremskrivning til 2014. Det betyder også, at forvaltningen skønner, at de aktuelle timepriser afspejler hjemmeplejens faktiske omkostninger ved at levere hjemmehjælp. Timeprisberegningen indeholder derfor en forudsætning om, at det nuværende forhold imellem omkostninger og leverede timer i hjemmeplejen, som minimum, fastholdes hos den kommunale leverandør i 2014.

I relation til området i øvrigt, skal det nævnes, at de private leverandører i 2013 leverede ca. 19,7 pct. af de samlede hjemmehjælpstimer i kommunen. Til sammenligning leverede de private leverede ca. 18,7 pct. I 2012.

Nedenstående tabel viser kommunens tidligere godkendte priser for hjemmehjælpsydelser til de private leverandører – altså priserne, som blev afregnet til leverandørerne i 2013.

Timepriserne til de private leverandører i 2013

Personlig pleje, dag

320 kr.

Personlig pleje, ubekvemme tider

445 kr.

Praktisk hjælp

320 kr.

Timepriserne til hjemmeplejen i 2013

Personlig pleje, dag

302 kr.

Personlig pleje, ubekvemme tider

428 kr.

Praktisk hjælp

302 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det er forvaltningens vurdering, at den beregnede timepris sikrer leverandører af hjemmehjælp offentlig - såvel som privat leverandør et rimeligt driftsgrundlag.

Forvaltningen vurderer løbende de forventede samlede udgifter til betaling for hjemmepleje. De forventede udgifter er afhængige af timepriserne samt at antallet af leverede timer. I 2014 fortsætter hverdagsrehabilitering for kommunens borgere og bl.a. dette har indflydelse på antallet af leverede timer og ydelser.

Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at budgettet til betaling for hjemmehjælpsydelser overholdes i 2014.

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til SSU 050514 om timeprisbereegning (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til SSU 05.05.14 om Timeprisberegning (pdf)

7. Økonomirapportering pr. 31. marts 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage økonomiafrapportering af 31. marts 2014 til efterretning

Sagsfremstilling

Forvaltningerne har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Budget 2014 og forventer på nuværende tidspunkt mindreindtægter på 5,5 mio. kr. på udvalgets område uden for servicerammen.

Vurderingerne er foretaget uafhængigt af rulning af budgetmidler mellem budgetår.

De manglende indtægter vedrører særligt dyre enkeltsager svarende til 5,5 mio. kr. Særligt dyre enkeltsager er budgetlagt under Social- og Sundhedsudvalget. De manglende refusionsindtægter vedrører især børne- og familieområdet under Børne- og Undervisningsudvalget og indtægtstabet skal ses i relation til det vurderede mindreforbrug på dette område på 9 mio. kr.

På ældreområdet forventer forvaltningen budgetoverholdelse, dog har forvaltningen et særligt fokus på salg af plejeboligpladser til borgere fra andre kommuner, som tilført midler i forbindelse med budget 2014.

På sundhedsområdet er der på nuværende tidspunkt kun afregnet medfinansiering af sundhedsvæsnet for to måneder, hvorved prognosticeringen er for meget usikker, men afregningerne giver ikke anledning til afvigelser fra budgettet. For 2014 anvender Hvidovre Kommune KL’s skøn over de kommunale aktivitetsbestemte medfinansieringsudgifter på sundhedsområdet. Der følges løbende op på forventningen til medfinansieringsudgifterne, idet et større datamateriale vil give mulighed for mere valide prognoser.  

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt manglende indtægter vedrørende refusion af særligt dyre enkeltsager svarende til 5,5 mio. kr. De manglende indtægter skal ses i relation til det vurderede mindreforbrug på Børne- og Familieområdet under Børne- og Undervisningsudvalget.

Særligt dyre enkeltsager er budgetlagt samlet på det specialiserede socialområde under Social- og Sundhedsudvalget.


8. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

Ivan Fogtmann (O) spurgte til, hvorvidt borgere med dårlig lænd/ryg kan få hjælp i kommunens sundhedscenter. Børne- og Velfærdsdirektøren orienterede om, at der på næste møde orienteres om SundhedsCentrets aktiviteter.


9. Personsag

Lukket sag

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2014

Taget til efterretning.