Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2014

Mødefakta

Dato: Mandag den 3. marts 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Strandmarkens Fritidscenter

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • René Langhorn (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget 2014 den 03-03-2014

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget 2014 den 03-03-2014

Børne- og Velfærdsdirektøren orienterede om sundhedsprofilen 2013.


3. Kontraktmål, målopfyldelse 2013

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget 2014 den 03-03-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

1.at status på målopfyldelse for 2013 for de kontraktstyrede virksomheder inden for udvalgets område tages til efterretning

Sagsfremstilling

De kontraktstyrede virksomheder på Social- og Sundhedsudvalgets områder er plejecentre, genoptræning og socialpsykiatri.

Der har på institutionerne på Social- og Sundhedsudvalgets område været fokus på især sundhed, kost og rehabilitering. Forvaltningen skal fortsat arbejde med og videreudvikle de tiltag der allerede er sat i gang, ligesom ny viden og teknologi skal indgå i processen.

Plejecentre

På plejecentre er der især arbejdet med rehabilitering og kost.

Rehabilitering

På fokusområdet rehabilitering har plejecentrene overvejende nået deres mål. Der er arbejdet med hverdagsrehabilitering i form af forskellige aktiviteter og dagligdags gøremål der skal styrke borgeren.

Det er sket i form af sport, dans og motion men også ved deltagelse i borddækning og deltagelse i øvrige opgaver omkring måltiderne.

Kost

Der har været fokus på det gode måltid, både hvad angår det visuelle indtryk i borddækning og anretning samt omkring hygiejne. Plejecentrene har delvist nået deres mål. Der er planlagt uddannelsesforløb primo 2014 der sikre at den sidste del af disse mål nås i løbet af 2014.

Derudover har plejecentrene arbejdet med sikkerhed på arbejdspladsen med henblik på at minimere utilsigtede hændelser (UTH). Der er ligeledes arbejdet med borgerens tryghed i forbindelse med overgangen fra egen bolig til en plejebolig.

Genoptræningen

Genoptræningsafdelingen har arbejdet med rehabilitering og forebyggelse med særligt fokus på at styrke borgerens mulighed for at håndtere egen hverdag. Målet er delvist opfyldt. Der arbejdes i 2014 videre med et ydelseskatalog for området.

Socialpsykiatrien

I Socialpsykiatrien er der ligeledes arbejdet med rehabilitering. Her har målet været at udvikle metoder der styrker borgerens kognitive færdigheder. Målet er delvist opfyldt. Der afholdes et gruppeforløb i løbet af 2014. Forløbet afholdes i samarbejde med en psykolog.

Dagscenteret Karetmagerporten

Dagscenteret Karetmagerporten har arbejdet med sundhed. Målet er delvist opfyldt. Der er aftalt temadage om sundhed i samarbejde med Sundhedscenteret ligesom Dagscenterets ”madmor” har fået vejledning fra Sundhedscenteret. Vejledningen bliver fuldt op af et kursus i sund kost. Målet er en kostændring hos Dagscenterets brugere. Der arbejdes videre med målet i 2014.

Bofællesskaberne

Bofællesskabernes fokusområde er at arbejde med anbefalinger fra rapporten om forholdende i kommunens bofællesskaber fra BDO. Målet er delvist opfyldt. Der er udarbejdet en handleplan og de første tiltag er sat i gang. Der udarbejdes en evaluering og opsamling medio 2014.

Hvidovre Centralkøkken

Hvidovre Centralkøkken har arbejdet med sund kost og rehabilitering

Sund kost

På fokusområdet sund kost er der arbejdet med større variation i menuplanerne ligesom der tilstræbes brug af flere friske grøntsager frem for frostvarer. Centralkøkkenet har fundet inspiration i ”Ny nordisk hverdagsmad” Målet er delvist opfyldt. Fokusområdet sund kost er en proces som man arbejder videre med i 2014.

Rehabilitering

Centralkøkkenet fokuser i forbindelse med rehabiliteringen på at forberede en kost der medvirker til at give borgeren større appetit og lyst til spise mere. Det giver mere energi.

Derudover forventes der gennemført en brugerundersøgelse for hjemmeboende primo 2014 og for plejebeboere ultimo 2014. Undersøgelsen skal kortlægge tilfredshed og ønsker for tilbud.

Aktivitetscentret

Aktivitetscentret har ligeledes arbejdet med kosten.  Målet er opfyldt. Der er arbejdet med brugerinddragelse og det forventes af der indføres nøglehulsmærkning i 2014.

I maj 2013 gennemførte Aktivitetscentret en brugerundersøgelse der afdækkede tilfredshed og ønsker i forhold til aktiviteter og tilbud herunder brugernes tilfredshed med hverdagsrehabilitering. Tiltag fra brugerundersøgelsen implementeres i 2014. Målet er opfyldt

Bilag

 1. Status for målopfyldeldelse - kontraktmål 2013 (pdf)

4. Forslag om udarbejdelse af en pårørendepolitik for Hvidovre Kommune

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget 2014 den 03-03-2014

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Godkendt med bemærkning om at medarbejdere fra området skal inddrages i processen.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at udvalget drøfter, om Hvidovre Kommune skal have en pårørendepolitik,
 2. at udvalget godkender forvaltningens forslag til en proces for udarbejdelse af ny politik.

Sagsfremstilling

Af Hvidovre Kommunes Handicappolitik, som Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d. 27. marts 2012, fremgår det, at kommunen, inden udarbejdelsen af næste handicappolitik, vil vurdere behovet for og fremlægge anbefalinger vedrørende en eventuel pårørendepolitik.

BDO Consulting, som i efteråret 2013 gennemførte en analyse af drift og driftsvilkår for bofællesskaberne i Hvidovre Kommune anbefaler at der udarbejdes en pårørendepolitik. BDO’s rapport blev fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 4. november 2013 og belyser blandt andet udfordringer i samarbejdet mellem medarbejdere, beboere og deres pårørende. Det er deres anbefaling, at arbejdet med at udforme en pårørendepolitik igangsættes med henblik på at styrke dette samarbejde.

Børne- og Velfærdsforvaltningen anbefalinger

Børne- og Velfærdsforvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en generel politik for pårørendesamarbejdet, der udover pårørende til borgere i kommunens botilbud også omfatter pårørende til borgere i eget hjem. Det er dog Børne- og Velfærdsforvaltningens vurdering, at politikken målrettes voksne borgere, da de pårørendes rolle og betydning er meget forskellig afhængig af, om der er tale om børn eller voksne. Dette som følge af, at det for børn og unge er forældremyndighedens indehaver, som råder og samtykker.

En pårørendepolitik tænkes som en ramme for alle de områder, hvor der er samarbejde mellem brugere, pårørende og ansatte. Det inkluderer blandt andet kommunens bofællesskaber, plejecentre, hjemmepleje, socialpsykiatri og det specialiserede socialområde herunder demens- og hjerneskadeområdet.  

Formål med en pårørendepolitik

Pårørende har en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. De har ofte stor viden om den enkeltes situation og behov og udgør for mange borgere en væsentlig ressource i deres tilværelse. Pårørende er derfor ofte vigtige i samarbejdet med de borgere, som har behov for støtte og hjælp af kommunen.

Når pårørende inddrages i arbejdet, er det samtidig vigtigt at have for øje, at der er tale om et samarbejde mellem borgere, pårørende og personale med borgerens ønsker og behov som omdrejningspunkt.

En pårørendepolitik er et nyttigt redskab hertil. Den kan ikke bare bidrage til en rolleafklaring mellem borgere, pårørende og ansatte ved at sætte rammerne for, hvordan der skal samarbejdes. Den kan også være med til at understøtte og styrke samspillet alle de steder, hvor samarbejde og inddragelse kan være til glæde for borgere, pårørende og personale, således at udfordringer og dilemmaer ikke bliver altoverskyggende.

En pårørendepolitik bør derfor udstikke retningslinjer for pårørendesamarbejdet, så både borgere, pårørende og personale er klar over de fastsatte rammer. Følgende punkter kunne i denne sammenhæng være relevante at indarbejde i politikken:

 • Formål – Hvorfor en pårørende politik?
 • Målgruppe afklaring – hvem henvender politikken sig til?
 • Definition – Hvem kan være pårørende?
 • Rolleafklaring – pårørende og ansattes forskellige relationer til borgeren
 • Tavshedspligt og borgerens ret til selvbestemmelse
 • Værdier som grundlag for et godt samarbejde og en succesfuld inddragelse
 • Bruger- og pårørenderåd

Børne- og Velfærdsforvaltningens forslag til proces

Børne- og Velfærdsforvaltningen foreslår en proces over en ni måneders periode fra marts til november 2014, der er struktureret i fire faser (se bilag 1 for uddybning):

 1. Vidensindsamling – desk-research og målgruppeinddragelse
 2. Skriveproces – udarbejdelse af udkast
 3. Kvalitetssikring – indholdsmæssigt samt sprogligt og layoutmæssigt
 4. Politisk behandling – Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som er ansvarlige for formuleringen af udkast til politikken. Dertil forslår forvaltningen, at der nedsættes flere referencegrupper med henblik på at få inddraget politikkens primære målgrupper: borgere, pårørende og personale. Referencegrupperne tænkes inddraget i forhold til vidensindsamling inden skriveprocessen påbegyndes og med henblik på kvalitetssikring af politikkens indhold, når et udkast foreligger. Derudover inddrages de undervejs, i de sammenhænge hvor  arbejdsgruppen finder det relevant.

Sammensætning af arbejdsgruppe

I arbejdsgruppen deltager medarbejdere fra Børne- og Velfærdsforvaltningen. Dette kunne for eksempel være to medarbejdere fra Ældre- og Handicapstaben samt en leder fra henholdsvis et af kommunens plejecentre og bofællesskaber.

Sammensætning af referencegrupperne

Referencegrupperne nedsættes med henblik på at inddrage både borgere, pårørende og medarbejdere, da forvaltningen vurderer, at det i udarbejdelsen af en pårørendepolitik er vigtigt, at indgå i dialog med relevante parter for at sikre opbakning til den endelig politik. Forvaltningen foreslår, at der nedsættes i alt fire referencegrupper med repræsentanter fra de tre primære målgrupper (se skema nedenfor). Dog foreslås to referencegrupper med borgerrepræsentanter fra henholdsvis bofællesskaberne samt plejehjemmene og Hjemmeplejen, hvor enten en repræsentant fra Hvidovre Handicapråd eller Hvidovre Ældreråd deltager.

Referencegruppe

Sammensætning

Pårørende

Pårørenderepræsentanter fra kommunens:

-Hjemmepleje

-Plejehjem

-Bofællesskaber

-Det specialiserede socialområde f.eks. demens- og hjerneskadeområdet

Personale

Personalerepræsentanter fra kommunens:

-Hjemmepleje

-Plejehjem

-Bofællesskaber

-Det specialiserede socialområde f.eks. demens- og hjerneskadeområdet

-MED-udvalg

Borgere fra plejehjem og hjemmepleje

Borgerrepræsentanter fra kommunens:

-Hjemmepleje

-Plejehjem

Hvidovre Ældreråd

Borgere fra bofællesskaber

Borgerrepræsentanter fra kommunens:

-Bofællesskaber

Hvidovre Handicapråd

Bilag

 1. Bilag 1: Forslag til proces for udarbejdelse af pårørendepolitik.pdf (pdf)

5. Godkendelse af Ældrepolitik

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget 2014 den 03-03-2014

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt med bemærkning om enkelte sproglige rettelser.

Ad 3. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Social- og Sundhedsudvalget bad forvaltningen om at arrangere et temamøde omhandlende implementering af ældrepolitikken. Interessenter på området skal inviteres til at deltage i dette.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at sikre, at borgere, der ikke kan klare sig selv, får rengøring mindst hver anden uge, en årlig hovedrengøring samt tilbud om et bad mindst to gange om ugen.

For: Gruppe Ø og Liste H.

Imod: Gruppe A, O, V og F.

Undlader: Gruppe C.

Ikke godkendt.

Gruppe F stillede ændringsforslag om, at der tilføjes et afsnit om realisering og opfølgning jfr. Handicappolitikken.

For: Gruppe F og Ø.

Imod: Gruppe A, O, V og C.

Undlader: Liste H.

Ikke godkendt.

Ældrepolitikken godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende de ændringer til Ældrepolitikken, som høringen har givet anledning til,
 2. at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen at godkende Hvidovre Kommunes Ældrepolitik
 3. at tage til efterretning, at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 12. november 2012, at der skulle udarbejdes en ny ældrepolitik. På møde den 4. februar 2013 tog Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Velfærdsforvaltningens orientering om processen for arbejdet med ældrepolitikken til efterretning.

Proces

Børne- og Velfærdsforvaltningen har i løbet af 2013 arbejdet på den ny ældrepolitik i tæt samarbejde med Ældrerådet. Det har været højt prioriteret at sikre en stor grad af borgerinddragelse. Forvaltningen har sammen med Ældrerådet holdt møder med repræsentanter for pensionistforeningerne og lokalrådene.

Forvaltningen har ligeledes holdt møde med leder- og medarbejderrepræsentanter fra enheder i kommunen som arbejder med ældre. Der er foretaget interview med beboere og pårørende i plejecentre og beskyttede boliger.

Borgere generelt har i maj og juni kunne aflevere ideer i særlige postkasser eller sende ideer elektronisk. Den 24. oktober 2014 blev der afholdt et borgermøde hvor Borgmester Helle Adelborg, Børne- og Velfærdsdirektør Christine Brochdorf og Ældrerådsformand Flemming Cramer-Larsen præsenterede et foreløbigt udkast til politikken, og de omkring 100 fremmødte bidrog med ideer og kommentarer.

Høring

Social- og Sundhedsudvalget har behandlet udkast til Hvidovre Kommunes Ældrepolitik på sit møde den 2. december 2013, og samtidig sendt materialet i offentlig høring.

Ældrepolitikken er nu vedlagt i en form, hvor alle ændringer, som er foranlediget af høringsprocessen, er fremhævet med gul markering. Politikken er fortsat opbygget på samme vis som høringsudkastet var. Den tager udgangspunkt i et positivt menneskesyn og de tre værdier: medmenneskelighed, tryghed og værdighed. Derudover har den særlig fokus på fire indsatsområder: Kommunikation, aktiviteter, sundhed og boliger.

Blandt høringssvarene er mange positive tilkendegivelser, men også konkrete spørgsmål, ideer og kommentarer. Høringssvarene er vedhæftet som bilag. Derudover har forvaltningen samlet høringssvarenes konkrete elementer i et skema, hvor det også fremgår, hvordan der handles på disse.

Ældrepolitikken er kort og overordnet, den indeholder ikke konkrete delmål og deadlines, og der er ikke afsat ekstra budget til at gennemføre særskilte aktiviteter som følge af den. Det der er hensigten er, at politikkens værdier skal gennemsyre den måde der handles på fremadrettet, og at værdier og indsatsområderne tilsammen skal sætte retningen for den almindelige udvikling på ældreområdet i de kommende år. Således skal det daglige arbejde, og nye tiltag der igangsættes, kunne forbindes til politikken.

Politikken fremhæver, hvordan kommunen ønsker at handle fremadrettet. Samtidig tydeliggør den, at der udover kommunens personale er flere parter, som har stor betydning og kan deltage og bidrage til, at Hvidovres borgere har et godt liv som ældre, eksempelvis familie, venner og frivillige. Politikken er også tænkt som et fælles omdrejningspunkt for kontakten mellem de forskellige parter og kommunen.

Efter politisk godkendelse af Hvidovre Kommunes Ældrepolitik vil der blive arbejdet med layout af politikken.

Bilag

 1. Udkast til Hvidovre Kommunes Ældrepolitik.pdf (pdf)
 2. Samlet oversigt over høringssvar til udkast til Hvidovre Ældrepolitik.pdf (pdf)
 3. Opsamling af høringssvar om Hvidovre Kommunes ældrepolitik.pdf (pdf)
 4. Høringssvar til ældrepolitik fra Handicaprådet (pdf)
 5. Høringssvar til ældrepolitik fra Ældrerådet (pdf)

6. Tilsyn plejeboliger 2013

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget 2014 den 03-03-2014

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende tilsynsrapporter for uanmeldt tilsyn på kommunens plejecentre,
 2. at tage Embedslægens tilsynsrapporter til efterretning,
 3. at tage til efterretning, at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Jævnfør Lov om Social Service § 151 har kommunerne pligt til at føre tilsyn med plejecentre og tilsvarende boenheder i kommunen.

Formålet med det uanmeldte kommunale tilsyn er at undersøge, om beboerne får den hjælp og pleje, de er berettigede til, samt at kontrollere om plejecentre følger de politiske vedtagne kvalitetsstandarder og overholder relevant lovgivning på området.

Som led i tilsynsforpligtelsen skal der gennemføres mindst ét uanmeldt tilsyn om året på hvert plejecenter. Der er ikke pligt til at udarbejde tilsynsrapport.

Udover det kommunale uanmeldte tilsyn fører blandt andet Embedslægeinstitutionen tilsyn på plejecentrene. Embedslægens tilsyn for 2013 er medtaget i denne sagsfremstilling og fremgår som selvstændigt punkt.

Tilsynsmodel for Hvidovre Kommune

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. januar 2012 en ny tilsynsmodel for plejecentre i Hvidovre Kommune. Med den godkendte tilsynsmodel følger, at resultatet af de årlige uanmeldte tilsyn på plejecentrene forelægges politisk. Det blev vurderet, at det var hensigtsmæssigt at bibeholde en afrapportering af de uanmeldte tilsyn i kort form.

Tilsyn i 2013

Børne- og Velfærdsforvaltningen har i 2013 gennemført de uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre og dertil knyttede boenheder. Der har således været tilsyn på

 • Dybenskærhave
 • Krogstenshave
 • Strandmarkshave herunder Torndalshave
 • Søvangsgården
 • Svendebjerghave
 • Holmelundsvej

Tilsynene har været primært dialogbaserede. Under hvert tilsyn er således gennemført en drøftelse med plejecentrets ledelse samt individuelle samtaler med en mindre andel af beboere (5-10 pct.).

Tilsynet har efter hvert tilsynsbesøg udarbejdet en tilsynsrapport, der alle indeholder følgende afsnit:

 1. Fakta om boenheden
 2. Resume
 3. Tilsynets form
 4. Drøftelse med leder
 5. Opfølgning på tidligere tilsyns anbefalinger
 6. Spørgsmål og svar fra beboere

Overordnede konklusioner på kommunale tilsyn 2013

De uanmeldte tilsyn har grundlæggende været tilfredsstillende tilsynsbesøg. Tilsynet har således ingen kritiske bemærkninger.

Tilsynet oplever, at plejehjemmene yder beboerne hjælp på forsvarlig vis og yder den hjælp beboerne er berettiget til efter Serviceloven og den politisk besluttede kvalitetsstandard i Hvidovre Kommune.

Alle plejecentre arbejder med nye initiativer og projekter eksempelvis:

 • Større og mindre initiativer omkring rehabilitering
 • Kompetenceudvikling
 • Brugerinvolvering/-undersøgelser
 • Udvidet brug og anvendelse af pleje- og omsorgssystem.

Alle plejecentre har fået anbefalinger, som der kan arbejdes videre med i 2014.

Embedslægens tilsyn

Embedslægeinstitutionen gennemfører ét årligt uanmeldt tilsyn vedrørende de sundhedsmæssige forhold på kommunens plejehjem. Formålet med dette tilsyn er at vurdere sundhedsfaglige forhold såsom medicinhåndtering, hygiejne og sundhedsfaglig dokumentation.

Embedslægeinstitutionen kan undlade tilsyn det efterfølgende år, hvis der ved tilsynet ikke findes fejl og mangler, som kan give problemer for beboernes sikkerhed.

Embedslægen har i 2013 gennemført uanmeldt tilsyn på Krogstenshave, Dybenskærhave og Søvangsgården. På Svendebjerghave og Strandmarkshave har Embedslægen ikke fundet anledning til besøg i 2013.

Søvangsgården

Der er bemærkning om, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ved tilsynet er fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Denne konklusion er truffet på baggrund af mangler i dokumentationen. Dette er tilrettet og ny praksis er indført.

Krogstenshave

Der er bemærkning fra tilsynet om, at der er fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, men der er ikke tale om alvorlige fejl og mangler.

Denne bemærkning beror på en fejldosering med en pille, men da der på alle plejecentre er indført dobbeltkontrol før indtagning af medicinen, ville denne fejl være opdaget før indtag. Alle plejecentre har gennem flere år haft en rutine, der sikrer, at den medarbejder der giver medicinen, skal kontrollere at den doserede medicin er korrekt.  

Dybenskærhave

Der blev ved tilsynet fundet fejl og mangler, som samlet set kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden, hvorfor der ikke skal gennemføres tilsyn af Embedslægen i 2014.

Bilag

 1. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013 - Dybenskærhave.pdf (pdf)
 2. Embedslægens tilsynsrapport 2013 - Dybenskærshave (pdf)
 3. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013 - Krogstenshave.pdf (pdf)
 4. Embedslægens tilsynsrapport 2013 - Krogstenshave (pdf)
 5. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 - Svendebjerghave.pdf (pdf)
 6. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013 - Holmelundsvej.pdf (pdf)
 7. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2013 - Søvangsgården.pdf (pdf)
 8. Embedslægens tilsynsrapport 2013 - Søvangsgården (pdf)
 9. Brev fra Helle Lindsel til Bestyrelsen på Søvangsgården vedr. Embedslægens tilsyn 2013.pdf (pdf)
 10. Uanmeldt tilsyn 2013 Strandmarkshave og Torndalshave (pdf)
 11. Ældrerådets høringssvar om tilsynsrapporter for uanmeldte tilsyn på plejehjem 2013 (pdf)
 12. Handicaprådets høringssvar om tilsyn med plejecentre (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget 2014 den 03-03-2014

Ivan Fogtmann (O) spurgte til et forløb omkring rehabilitering.

René Langhorn (O) spurgte til procedurer omkring godkendelse af leverandører af privat hjemmehjælp og deres økonomiske grundlag.

Kristina E. Young (H) spurgte til to personsager og udbad sig notater vedr. de to sager.

Ivan Fogtmann (O) orienterede om deltagelse i et seminar om telemedicin.