Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 3. oktober 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 3. oktober 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Ivan Fogtmann (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Benthe Viola Holm (A)

Bemærkninger

Maria Durhuus (A) deltog for Benthe Viola Holm (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2017

Godkendt


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2017

Direktøren orienterede om følgende:

-Alle kommunale sundhedsfaglige behandlingssteder skal registreres i Styrelsen for Patientsikkerheds behandlingsregister

-Afslag på ansøgning om satspuljemidler til kompetenceudvikling på demensområdet.

Sagsfremstilling

kommunale behandlingssteder


3. Økonomirapportering pr. 31. august 2017 - Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område. På baggrund af vurderingen søges der om tillægsbevilling på i alt 16,7 mio. kr. på udvalgets ramme.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2017 til efterretning
 2. at give tillægsbevilling til merudgifter på 26,9 mio. kr. til områder inden for servicerammenog til mindreudgifter på 10,2 mio. kr. på områder uden for servicerammen – i alt 16,7 mio. kr.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2017

Ad 1. Anbefales taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder 8 måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2017.

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 26,9 mio. kr. inden for servicerammen og mindreforbrug på 10,2 mio. kr. uden for servicerammen.

Merforbruget skyldes hovedsageligt det voksenspecialiserede område med 24,7 mio. kr. Herudover forventet merforbrug på hjemmehjælpsområdet på 1,9 mio. kr.

Inden for servicerammen

Det specialiserede voksenområde har haft en markant stigning i udgifterne de senere år. Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2016 på baggrund af udarbejdet handleplan, at området i 2017 skulle tilføres 4 mio. kr. Herudover skulle der ske yderligere tiltag for knap 5 mio. kr., som skulle imødegå de konstaterede merudgifter.

På trods af tiltagene i handleplanen har der vist sig en markant stigning i udgifterne på det voksenspecialiserede område, hvilket er beskrevet nedenfor.

Merforbrug på ca. 24,7 mio. kr. kan forklares med følgende:

 • Botilbud til personer med nedsat funktionsevne på 16,5 mio. kr., hvor den væsentligste årsag er et stigende antal borgere samt en markant højere stigning i takster til botilbud på ca. 5 mio. kr.
 • Herberger og krisecentre på 2 mio. kr. hvilket kan henføres til den generelle behovsstigning hos denne befolkningsgruppe og hvor kommunerne ikke har anvisningsret til tilbuddene. Ombygningen og ibrugtagningen af Gl. Køge Landevej er blevet forsinket, hvilket har indflydelse på merforbruget.
 • Dagtilbud til personer med nedsat funktionsevne på 2,5 mio. kr. som følge af stigende antal borgere.
 • Merforbrug vedrørende behandling af stofmisbrugere på 2,3 mio. kr., hvor behandlingsudgifter og antallet af brugere har være stigende.
 • Merforbrug vedrørende ledsagerordninger på 1,3 mio. kr., hvor udgifterne er steget markant som følge af handicappede borgeres øgede brug af ledsagelse.

Center for Handicap og Psykiatri har foruden tiltagene i handleplanen fortsat skærpet fokus på budgetoverholdelse. Det er imidlertid vurderingen, at det trods dette fokus, ikke er muligt at overholde områdets budget.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på møde den 5. september 2017 sag om imødegåelse af merforbrug på det voksenspecialiserede område og har, med udgangspunkt i forslag fra Center for Handicap og Psykiatri, anmodet om at der fremlægges konkrete udmøntningsplaner vedrørende de foreslåede ændringer til Social og Sundhedsudvalget.

På nuværende tidspunkt forventes merudgifter til hjemmehjælp på 2 mio. kr. Antallet af hjemmehjælpsmodtagere har været rimelig stabilt over de sidste fem år,  men nu ses der en stigning i antal modtagere samtidig med, at det antal timer den enkelte borger modtager er stigende. Dette skyldes b.la at borgere udskrives hurtigere fra hospitalerne, kommunens eget fokus på at nedbringe færdigbehandlingsdage, samt bedre behandlingsmuligheder, som øger levealderen. På hjemmehjælpsområdet er der mulighed for at forelægge forslag til tilpasning af kvalitetsstandarder på området, således at budgettet kan overholdes.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2017 ændring af den kommunale del af Hvidovre Motionscenter, så dette fremadrettet drives med to stillinger på hver 35 timer i stedet for én stilling på 30 timer. Det medfører merudgifter på 0,25 mio. kr. i 2017 og knap 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

Uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug på netto 7,8 mio. kr. vedrørende førtidspension som følge af et væsentligt lavere antal tilkendelser end forudsat. Denne mindreudgift skal ses i tæt sammenhæng med merforbrug på 5 mio. kr. til ressourceforløbsydelser på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som omhandler den samme gruppe af borgere.

Der forventes mindreudgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet på 2,4 mio. kr. som følge af omlægning af finansieringen mellem regioner og kommuner. Kommunen er reguleret tilsvarende i bloktilskud i 2017.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 26,9 mio. kr. inden for servicerammen og mindreforbrug på 10,2 mio. kr. uden for servicerammen.

De økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Kommunalbestyrelsen om økonomirapportering for hele kommunen.


4. Drøftelse af dialogpunkter til møde med Hvidovre Ældreråd

Beslutningstema

Hvidovre Ældreråd og Social- og Sundhedsudvalget afholder årligt tre faste dialogmøder.

Social- og Sundhedsudvalget henstilles til at drøfte hvilke emner, der ønskes optaget på dagsorden til næstkommende møde med Ældrerådet.

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at udvalget drøfter hvilke emner/dagsordenpunkter, der ønskes til næste møde med Hvidovre Ældreråd

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2017

Ad 1. Drøftet. Udvalget ønsker at drøfte følgende med Ældrerådet:

·Sport, motion og bevægelse for ældre – hvad tænker Ældrerådet om de ældres behov for tilbud, om mulighederne i Hvidovre, om behovet for at tilskynde ældre til at deltage i tilbud og om der er behov for andre måder at reklamere for tilbuddene på. 

·Demens og de pårørende. Hvad gør man for de pårørende til borgere med demens?

·Ældrerådets tanker omkring behov og muligheder for etablering af ”oldekolle” til seniorer.

·Drøftelse af høringssvar fra Ældrerådet til Social- og Sundhedsudvalget. Oplever Ældrerådet at udvalget bruger indholdet af Ældrerådets høringssvar.

·Demenshandlingsplanen – hvad skal vi nu?

Sagsfremstilling

Hvidovre Ældreråd og Social- og Sundhedsudvalget afholder, jævnfør samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Ældrerådet, årligt faste dialogmøder. Møderne fungerer som dialog og orienteringsforum parterne imellem.

Det ene af de tre møder er forbeholdt budgetdrøftelser, og afholdes altid i august måned. Til de to andre møder dannes dagsorden ud fra punkter som henholdsvis Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget ønsker på dagsordenen.

Direktøren henstiller til, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke emner der ønskes optaget på dagsorden til næstkommende møde med Hvidovre Ældreråd. Næstkommende møde er planlagt til afholdelse tirsdag d. 31. oktober 2017.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Møderækken er reguleret i Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune. Nuværende udgave af samarbejdsaftalen er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27. september 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune


5. Mulighed for etablering af 3-4 boliger til borgere med handicap

Beslutningstema

Boligselskabet Lejerbo har henvendt sig til Hvidovre Kommune på baggrund af et ønske om at omdanne erhvervslejemål i Strandbyparken til 3-4 ældre- og handicapegnede boliger.

Center for Handicap og Psykiatri har behov for boliger til borgere indenfor centerets målgruppe. En arbejdsgruppe har derfor drøftet forslaget med Lejerbo. Boligselskabet har efterfølgende fået udarbejdet skitser, som er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at administrationen fortsætter drøftelse med Lejerbo med henblik på etablering af 3-4 boliger i Strandbyparken.
 2. at tage til efterretning at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2017

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejerbo har henvendt sig til Hvidovre Kommunes Center for Handicap og Psykiatri med forslag og ønske om, at omdanne to ledige erhvervslejemål i Strandbyparken til ældre- og handicapegnede boliger. Center for Handicap og Psykiatri har drøftet sagen internt og inviteret en repræsentant fra hver af følgende centre med i drøftelserne: Økonomi og Analyse, Plan og Miljø, Trafik og Ejendomme, Politik og Ledelse. Denne arbejdsgruppe har desuden holdt et møde med Lejerbo med henblik på yderligere dialog om projektet.

Administrationen forelægger sagen med henblik på at orientere om kontakten med Lejerbo. Administrationen anbefaler, at der træffes politisk beslutning om, at dialogen med Lejerbo om at omdanne de konkrete erhvervslejemål til boliger til brug for Center for Handicap og Psykiatris borgere, skal fortsætte.

Behov for boliger

Der er behov for boliger, som kan anvendes til en del af de borgere, der indgår i Center for Handicap og Psykiatris målgruppe. Behovet dækker blandt andet boliger til borgere, som er klar til at flytte ud fra en plads på et midlertidigt botilbud efter §107.

Kommunen betaler i dag for pladser i midlertidige botilbud, som optages af borgere, der er klar til at flytte ud i egen bolig, med en mindre indgribende hjælp i form af socialpædagogisk støtte. Disse borgere har vanskeligt ved at skaffe sig en bolig og den støtte de modtager via en botilbudsplads, modsvarer ikke det funktionsniveau, de har i dag.

Den midlertidige botilbudsplads har ikke længere karakter af at være den mindst indgribende støtte, som kan dække borgerens behov og svarer ikke til borgerens nuværende ressourcer. Støtten er givet med baggrund i den enkeltes udviklingspotentiale og har på sigt skulle hjælpe til, at borgeren bliver i stand til at leve et mere selvstændigt liv.

Udover det personlige aspekt for disse borgere, vil der være en økonomisk fordel ved, at borgere i denne målgruppe får mulighed for at bo i egen bolig i Hvidovre, hvor det er muligt.

Det påregnes, at borgerne vil have behov for nogen individuel socialpædagogisk støtte, når de flytter fra botilbuddet, for eksempel til at strukturere hverdagen i egen bolig. For nogle af disse borgere vil individuel socialpædagogisk støtte derudover have et forebyggende sigte, og afhjælpe risikoen for at de møder nye afgørende sociale problematikker senere.

De fire boligers fysiske placering ved siden af hinanden kan medvirke til, at den socialpædagogiske støtte har god mulighed for også at arbejde med at understøtte sociale kompetencer og fællesskab, hvis det er relevant for de pågældende borgere.

Det er i overensstemmelse med den politisk besluttede strategi ”Ramme og retning – strategi for borgere med handicap og borgere med sociale udfordringer” at arbejde med en vifte af boligtilbud i lokalmiljøet. Strategien indeholder tre fokusområder: ”Borgeren i centrum”, ”Sundhed, forebyggelse og ansvar” og ”Borgeren i lokalmiljøet”. Strategien blev vedtaget på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. juni 2016.

Lejerbos forslag

Almenboligloven arbejder med tre overordnede typer af boliger ”almene familieboliger”, ”almene ungdomsboliger” og ”almene ældreboliger”. Når der tales indenfor almenboliglovens terminologi er det ”almene ældreboliger” som Lejerbo ønsker at etablere. Trods benævnelsen planlægges de konkrete boliger i Strandbyparken anvist til borgere, som hører under Center for Handicap og Psykiatris område.

Der er tale om, at undersøge mulighederne for ombygning af to erhvervslejemål, det ene kan ombygges til tre boliger på mellem 65m² og 70m² netto, og det andet til én bolig på 36 m² netto. Lejerbo har udarbejdet skitser, som er vedlagt sagsfremstillingen. Det bemærkes, at der mellem de to erhvervslejemål, som eventuelt kan ombygges, fortsat er et eksisterende erhvervslejemål som huser et pizzeria.

Der er offentlige transportmuligheder i nærheden, bl.a. bus med forbindelse til S-togsstationer. Der er cirka 1. km til Friheden Station og indkøbsmuligheder i Frihedens Stationscenter.

I møde mellem Lejerbo og arbejdsgruppen er indkigsforholdene drøftet. Lejerbo vil arbejde videre med forslag til, hvordan indkigsforhold kan begrænses ved f.eks. ændring af udendørsarealet foran to af boligerne.

Økonomi

Huslejen for de 4 boliger der påtænkes etableret fremgår af denne oversigt:

Type

vær

brutto m2

mdl. leje

A

1

43

4.985

B

2

82

9.239

C

2

79

8.921

D

2

78

8.815

Beboere vil typisk have kontanthjælp eller førtidspension som indtægtsgrundlag. Boligstøtten vil, afhængigt af indtægt og huslejens størrelse ligge mellem 760 kr./mdl. og 3.532 kr./mdl. Den samlede kommunale udgift for de fire boliger skønnes at blive 10.000 kr./mdl., hvoraf 75% er en statslig udgift.

Retsgrundlag

Almenboligloven, LBK nr. 1103 af 15/08/2016.

Finansiering af boligerne er reguleret af almenboliglovens § 118 og garantistillelse er hjemlet i lovens § 127.

Politiske beslutninger og aftaler

”Ramme og Retning – Strategi for borgere med handicap og borgere med sociale udfordringer” behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Hvidovre Kommune vælger at indgå aftale med boligselskabet Lejerbo om etablering af 4 ældre- og handicapegnede boliger vil kommunen kunne hjemtage 4 borgere, der i dag bor på et botilbud under § 107 uden for kommunen.  Den gennemsnitlige udgift til § 107 tilbud er 0,63 mio. kr. pr. år. Borgerne vil skulle modtage bostøtte og der vil derfor kunne forventes en nettobesparelse på ca. 0,25-0,3 mio. kr. pr. borger pr. år.

Den samlede anskaffelsessum for etablering af ældreboligerne er beregnet til 8,333 mio. kr. Finansiering af anskaffelsessummen sker med 88 % realkreditlån, 2 % beboerindskud samt 10 % kommunal grundkapitalindskud, hvorved den kommunale udgift vil beløbe sig til 833.000 kr.

I forbindelse af etableringen af boligerne vil Kommunen være forpligtet til at yde garanti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

Såfremt Hvidovre Kommune vælger at indgå aftale med Lejerbo vil sagen fremlægges til politisk godkendelse.

Bilag

 1. Skitseforslag til handicapboliger (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar om mulighed for etablering af 3-4 boliger til borgere med handicap (pdf)

6. Tilsyn i hjemmesygeplejen 2017

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført tilsyn i kommunens hjemmesygepleje i 2017.

Styrelsen for patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget vurderet, at behandlingsstedet indplaceres i kategorien:

Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport til efterretning
 2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2017

Ad 1. Taget til efterretning. Udvalget bad administrationen om at fremlægge en sag med oversigt over antal UTH (utilsigtede hændelser) i 2017 samt en beskrivelse af hvordan man administrativt arbejder hermed.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling

Sagsfremstilling

Styrelsen for patientsikkerhed har gennemført et tilsyn i kommunens hjemmesygepleje i juni 2017.

Styrelsen er overgået til en risikobaseret tilsynsmodel, der erstatter de faste tilsyn fra embedslægeinstitutionen. Det er første gang, der er planlagt tilsyn i kommunen efter den nye model.

Planlagte tilsyn er varslede tilsyn, hvor det enkelte behandlingssted

udvælges ud fra en risikovurdering eller som stikprøve. Hjemmesygeplejen var udvalgt på baggrund af en stikprøve.

Formålet med tilsynsbesøget i hjemmesygeplejen var at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet. Endvidere havde tilsynet til formål at sikre læring hos sundhedspersonalet. Målepunkterne var kendte.

Styrelsen for patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget vurderet at behandlingsstedet indplaceres i kategorien:

Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden.

Det er den næstbedste kategori af i alt fire kategorier. Tilsynsrapporten er offentliggjort på styrelsens hjemmeside.

Det fremgår af rapporten, at Styrelsen har lagt vægt på, at organisationen overordnet fremstod med gode procedurer og systematik i praksis, og at de fleste målepunkter var opfyldt.

Alle målepunkter, der omfattede instrukser og patientrettigheder, var opfyldt. Dog var der to uopfyldte målepunkter under ”Patientforløb og journalføring”, der drejede sig om mangler i dokumentationen, samt tre uopfyldte målepunkter under ”Medicinhåndtering”, hvoraf et blev rettet op ved tilsynet, og de resterende fandtes af mindre betydning for patientsikkerheden.

Styrelsen for patientsikkerhed har anmodet behandlingsstedet om at fremsende dokumentation for, at behandlingsstedet har sikret en systematisk kvalitetssikring af journalføring, herunder at journalføring på de områder, der er omfattet af styrelsens målepunkter, er patientsikker.

Hjemmesygeplejen har indsendt dokumentation til styrelsen, der beskriver, hvordan der fremover er sikret en løbende systematisk kvalitetssikring af journalføringen. Styrelsen har endvidere fået bekræftet, at ledelsen har sikret, at der er rettet op på de mangler, som blev fundet ved tilsynet under de uopfyldte målepunkter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Retsgrundlag

Jf. Sundhedsloven fører Styrelsen for Patientsikkerhed det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet.

Tilsynsbesøg tager udgangspunkt i love, bekendtgørelser, vejledninger og målepunkter for tilsynet.

Politiske beslutninger og aftaler

Det er første gang, Styrelsen for Patientsikkerhed udfører tilsyn i hjemmesygeplejen.

Social- og Sundhedsudvalget tog forvaltningens redegørelse for tilsyn med personlig og praktisk hjælp i 2016 til efterretning på mødet den 4. april 2017.

Kommunalbestyrelsen godkendte tilsynsrapporter for de kommunalt uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre samt tog Embedslægens tilsynsrapporter til efterretning på mødet den 31. januar 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser

Ledelse og medarbejdere får øget fokus på patientsikkerhed både før og efter tilsynsbesøget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Tilsynsbesøg kan bidrage til større patientsikkerhed for borgere, der har behov for hjemmesygepleje.

Bilag

 1. Endelig tilsynsrapport. Hvidovre Kommune. Hjemmesygeplejen. 2017 (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar om tilsyn i hjemmesygeplejen 2017 (pdf)
 3. Ældrerådets høringssvar om tilsyn i hjemmesygeplejen (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-10-2017

Ivan Fogtmann (O) spurgte til afholdelse af 75 års fødselsdage. Administrationen svarede på møde.