Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2017

Mødefakta

Dato: Mandag den 14. august 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • René Langhorn (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2017

Direktøren orienterede om følgende:

·Administrationen er beklageligvis blevet forsinket med processen omkring daghjem og udformningen af disse. Sagen vil blive fremlagt for et nyt udvalg i januar 2018.

·Hvidovre Kommune er tovholder for fælles korps af sundhedsformidlere i 6 Vestegnskommuner. Sundhedsformidlerne arbejder primært med dialogmøder om sundhed for borgere med etnisk baggrund.

Fire af kommunerne i samarbejdet samt Ishøj og Odense kommuner har indgået samarbejde med forskningsprojekt ved Nationalt Videnscenter for Demens om projekt målrettet ældre etniske borgere med demens.

Projektet har fået en bevilling på omkring 2.3 mio. kr. fra VELUX FONDEN. Midlerne går til Nationalt Videnscenter for Demens idet Videnscentret aflønner kommunernes sundhedsformidlere for de aktiviteter de udfører i forbindelse med projektet.

Sundhedsformidlerne får desuden et 2 dags kursus om demens. Projektet understøtter Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025.

·Hvidovre Kommune har desværre fået afslag på en ansøgning om satspuljemidler målrettet sundhedstjek på private og kommunale arbejdspladser.

·Arbejdstilsynet har givet Hvidovre kommune et påbud vedr. arbejdsmiljøet på bofællesskabet Holmelundsvej. Kommunen har nu til opgave at sikre arbejdsmiljøet på Holmelundsvej frem mod deadline 5. januar 2018.


3. Budget 2018-2021 Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2018.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation.
 2. at drøfte Direktionens katalog for eget område
 3. at tage stilling til takster for 2018 på udvalgets område
 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2017

Ad 1. Drøftet. Udvalget havde følgende ønsker til uddybning af budgetmaterialet:

-Belysning af antal anvendte vikartimer i hhv. hjemmehjælp og hjemmesygepleje – herunder en vurdering af brug af vikarkorps

-Belysning af antal anvendte ledelsesminutter pr. leveret time i den kommunale hjemmehjælp

-Udvikling over de seneste år for hhv. antal hjemmehjælpsmodtagere og antal leverede timer

-Udvidelse af benchmarking med Rødovre Kommune i den afdækkende analyse for hjemmehjælp

-Mulighed for lokalt vikarkorps i hjemmeplejen.

Udvalget anmodede derudover om yderligere reduktionsforslag

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Godkendt.

Ad 4. Godkendt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer.

Bundlinjen kan samlet set opgøres til et forventet kassetræk på 11,1 mio. kr. Udgangspunktet er basisbudgettet for 2018, som det så ud ved vedtagelsen af Budget 2017, og indregnet ny viden om tillægsbevillinger, indtægtsskøn, reguleringer som følge af tekniske korrektioner, konsekvenser af konjunkturnotatet og lov- og cirkulæreprogram, øget medfinansiering af sundhedsvæsenet, nyt pris- og lønskøn for 2018 samt justerede renter og lånoptag.

En opdateret finansieringsoversigt vedlægges.

Baggrunden for kassetrækket på 11,1 mio. kr. skal først og fremmest findes i, at væksten i befolkningstallet i 2016 har været lavere end forudsat. Det har stor negativ indflydelse på kommunens finansieringsside (både på skatter, tilskud og udligning).

Udligning og tilskud falder i alt med godt 42 mio. kr. i forhold til, hvad der tidligere var indregnet. Heraf modtager Hvidovre Kommune 21 mio. kr. mindre i landsudligning og 12 mio. kr. mindre i hovedstadsudligning end forudsat.

For skatteindtægterne gælder det, at personskatterne i 2018 giver 25,6 mio. kr. mere end forventet. Grundskyld og dækningsafgift giver i 2018 i alt knap 19 mio. kr. mindre end forventet. Det skyldes både den ekstraordinære nedskrivning af dækningsafgift som følge af den nye ejendomsvurdering af Hvidovre Hospital, men også en skæv kompensationstildeling for det fastfrosne niveau for grundskyld. Fastfrysningen har ligeledes konsekvens for budgetlægninger fremover.

Der er indregnet likviditetstilskud (Finansieringstilskud) som i 2018 vil udgøre 29,4 mio. kr. Der er endnu ikke indregnet eventuelt tilskud fra § 19-puljen og § 16-puljen, som er tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder. I 2017 modtog Hvidovre Kommune 12 mio. kr. fra § 19-puljen.

I driften er Hvidovre Kommune udfordret af strukturel ubalance på det voksenspecialiserede område, hvor de gennemsnitlige udgifter pr. borger er markant stigende. Dette er pt. ikke indregnet i budgettet.

Anlægsområdet i budgettet ligger på et meget lavt niveau. Således er der afsat knap 114 mio. kr. i budgettet for 2018. Tidligere års budgetterede anlægsniveau har typisk ligget på ca. 150 mio. kr. Hvidovre Kommunes forholdsmæssige andel af den samlede anlægsramme i Økonomiaftalen for 2018 udgør ca. 167 mio. kr.

Ud over den nuværende bundlinje på -11,1 mio. kr. udestår der at blive udmøntet restbeløbet af 1 % besparelsen, som blev vedtaget i november 2016. For budget 2018 udgør de 1 % godt 6 mio. kr. Det bør her nævnes, at det opgjorte underskud på 11,1 mio. kr. vil bortfalde, hvis tilskuddet efter § 19 bliver på samme niveau som i 2017, og der ikke foretages andre ændringer til budgettet.

Med den vedhæftede finansieringsoversigt som udgangspunkt for budgettet vil kassebeholdningen vise et niveau svarende til sidste år. Dette er til gengæld lavere end tidligere år. Finansieringsoversigten viser altså, at kassebeholdningen ultimo 2018 vil udgøre ca. 100 mio. kr. -under forudsætning af gennemførelse af de planlagte anlægsprojekter og fratræk af hjemfaldsmidlerne.

Endelig er der den udmeldte serviceramme for Hvidovre Kommune, som udgør 2,63 mia. kr. Med udgangspunkt i de indarbejdede udgifter forventes servicerammeudgifterne at ligge tæt på denne udmeldte ramme.

Økonomiudvalget vil på baggrund af den forventede ubalance drøfte rammerne for det videre arbejde med budget 2018. Det sker på mødet den 14. august 2017. Til brug for drøftelserne har Direktionen udarbejdet et budgetkatalog med forslag, der kan mindske underskuddet.

Direktionens katalog er opgjort i tabelform, og det er baseret på de afdækkende analyser, som centrene har udarbejdet i perioden februar til maj.

De afdækkende analyser er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer og sammenligninger i forhold til andre kommuner. Afdækningerne er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 26. juni.

Budgetkataloget er opbygget med en indledning, en tabeloversigt med de 21 forslag og bemærkninger til de enkelte forslag. Afdækkende analyser og budgetkatalog på udvalgets område vil blive gennemgået på mødet.

Materialet er tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2018-2021.

Den økonomiske ramme for 2018 for Social- og Sundhedsudvalget udgør 772,8 mio. kr. inden for servicerammen.

Som bilag er desuden vedhæftet et udkast til takster i forhold til budget 2018.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2018-2021 jf. beslutning i Økonomiudvalget 20. marts 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Bilag

 1. Finansieringsoversigt (pdf)
 2. Direktionens budgetkatalog (pdf)
 3. Afdækkende analyser - tidligere omdelt i dueslag (pdf)
 4. Budgetrapport 2018-2021 (pdf)
 5. Takster til fagudvalg (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2017- Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Vurderingen indgår i udarbejdelsen af kommunens halvårsregnskab.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2017 til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2017

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2017.

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 25,6 mio. kr. inden for servicerammen og mindreforbrug på 7,8 mio. kr. uden for servicerammen.

Merforbruget skyldes hovedsageligt det voksenspecialiserede område med 23,5 mio. kr. Herudover forventet merforbrug på hjemmehjælpsområdet på 1,9 mio. kr.

Inden for servicerammen

Det specialiserede voksenområde har haft en markant stigning i udgifterne de senere år. Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2016 på baggrund af handleplan, at området i 2017 at tilføre området 4 mio. kr. og herudover skulle der ske tiltag på området for knap 5 mio. kr., som skulle imødegå de konstaterede merudgifter.

På trods af tiltagene i handleplanen har der vist sig en markant yderligere stigning i udgifterne til voksne handicappede og med særlige behov og dette er beskrevet nedenfor.

Merforbrug på ca. 24,7 mio. kr. kan forklares med følgende:

 • Botilbud til personer med nedsat funktionsevne på 16,5 mio. kr., hvor den væsentligste årsag er et stigende antal borgere samt en markant højere stigning end forudsat i takster til botilbud på ca. 5 mio. kr.
 • Herberger og krisecentre på 2 mio. kr. hvilket blandt andet kan henføres til den generelle behovsstigning hos denne befolkningsgruppe og hvor kommunerne ikke har anvisningsret til tilbuddene. Ombygningen og dermed ibrugtagningen af Gl. Køge Landevej er blevet forsinket og har dermed indflydelse på dette merforbrug.
 • Dagtilbud til personer med nedsat funktionsevne på 2,5 mio. kr. som følge af stigende antal borgere.
 • Merforbrug vedrørende behandling af stofmisbrugere på 2,3 mio. kr., hvor behandlingsudgifter og antallet af brugere har være stigende.
 • Merforbrug vedrørende ledsagerordninger på 1,3 mio. kr., hvor udgifterne er steget markant som følge af handicappede borgeres øgede brug af ledsagelse.

Center for Handicap og Psykiatri har foruden tiltagene i handleplanen fortsat skærpet fokus på budgetoverholdelse – det er imidlertid vurderingen, at det trods dette fokus, ikke er muligt at overholde områdets budget.

På nuværende tidspunkt forventet merudgifter til hjemmehjælp på 2 mio. kr. Antallet af hjemmehjælpsmodtagere været rimelig stabilt over de sidste fem år, dog ses der nu en stigning i antal modtagere samtidig med, at det antal timer den enkelte borger modtager er stigende. Dette kan bl.a. skyldes det generelle forhold, at borgere udskrives hurtigere fra hospitalerne, kommunens eget fokus på at nedbringe færdigbehandlingsdage samt bedre behandlingsmuligheder, som øger levealder. På hjemmehjælpsområdet er der mulighed for at forelægge forslag til tilpasning kvalitetsstandarder på området, således at budgettet kan overholdes.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. februar 2017 ændring af den kommunale del af Hvidovre Motionscenter, så denne køres videre med to stillinger på hver 35 timer i stedet for én stilling på 30 timer. Dette medfører merudgifter på 0,25 mio. kr. i 2017 og knap 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

Uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug på netto 7,8 mio. kr. vedrørende førtidspension som følge af et væsentligt lavere antal tilkendelser end forudsat. Denne mindreudgift skal ses i tæt sammenhæng med merforbrug på 5 mio. kr. til ressourceforløbsydelser på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som omhandler den samme gruppe af borgere.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. maj 2017, hvor udvalgene behandlede Økonomirapportering pr. 31. marts, anmodede udvalget Direktøren om forslag til overholdelse af budget 2017. Forslag vil blive forelagt på udvalgets møde primo september. Direktøren har fortsat et markant fokus på overholdelse af de givne økonomiske rammer på hele udvalgets område.

Retsgrundlag

I medfør af Lov om Kommuners styrelse § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 40, stk. 4, § 45, stk. 1, § 45 a, stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, fastsættes:

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget eller magistraten til Kommunalbestyrelsen, inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og forventede regnskab 2017 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på ca. 25,6 mio. kr. inden for servicerammen og mindreforbrug på 7,8 mio. kr. uden for servicerammen.


5. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2017

Ivan Fogtmann (O) spurgte til personsag forvaltningen svarede på mødet. Ivan Fogtmann spurgte endvidere til forhold vedr. nyt it system på sundheds- og ældreområdet. Forvaltningen svarede på mødet.

René Langhorn (O) spurgte til visitation til daghjem. Forvaltningen udarbejder notat herom.

René Langhorn spurgte endvidere til betaling af plejepersonalets deltagelse i ferie for beboere på plejecentre. Forvaltningen svarede på mødet.

Annette Møller Sjøbeck (UP) spurgte til personsag. Forvaltningen svarede på mødet.