Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 4. april 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 4. april 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Bofællesskabet Lundedammen

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)

Bemærkninger

Kenneth F. Christensen deltog ikke i behandlingen af punkterne 1 - 3

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2017

Direktøren for Børn og Velfærd orienterede om følgende:

-Muligheden for tur til Rådgivnings- og Kontaktcenteret for demensramte på Kallerupvej i Odense.


3. KKR-mål for sundhed

Beslutningstema

KKR Hovedstaden har fremsendt KKR-mål for sundhed til politisk godkendelse i kommunerne.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 27-03-2017 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at KKR-mål for sundhed anbefales godkendt
 2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2017

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KKR-Hovedstaden, hvilket har styrket kommunernes fælles stemme og vist en retning til KL og regeringen samt til samarbejdspartnere som Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornys.  Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.

KKR-mål for sundhed

Formålet med KKR-mål for sundhed er, at kommunerne i fællesskab sætter sin egen dagsorden på vigtige områder, hvor kommunerne sammen kan yde en bedre indsats til borgerne. Det giver mulighed for, at kommunerne kan yde en endnu bedre indsats til borgerne i det nære sundhedsvæsen. Og det giver mulighed for at stille krav til samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden, herunder i en ny sundhedsaftale.

KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således:

 1. Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
 2. Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand

3.Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed

Målene tegner ikke nødvendigvis de største sundhedsudfordringer for den enkelte kommune, men de tegner de udfordringer, som ligger på den fælleskommunale bane, som kommunerne ikke arbejder med i regi af sundhedsaftalen eller andre regi. Eksempelvis fylder borgere med kronisk sygdom rigtig meget i sundhedsaftalen, men de spiller ikke nogen rolle i KKR-mål for sundhed for nuværende.

Ad.1. På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme har kommunerne som følge af handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. Kommunerne skal i 2018 sikre borgernes adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye standard. Det vil kommunerne gøre ved at udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018. Ved at tegne en fælles og entydig profil for akutfunktionerne bliver kommunerne en stærkere spiller, når der skal indgås aftaler med samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden.  Samtidig giver det et godt grundlag for at samarbejde, herunder med at opnå en tilstrækkelig volumen bl.a. via fælles drift af tilbud mellem kommuner.

Ad.2. På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Det handler i høj grad om at komme på forkant med udviklingen og definere egen rolle før andre aktører for alvor træder ind i det rum. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være videndelingsaktiviteter for at sikre, at de kommuner som arbejder med tilbud på området kan tilrettelægge tilbuddene mest muligt effektivt.

Ad.3. På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Kommunerne skal forebygge for hinandens unge, der hvor de færdes, og sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. De unge er valgt, fordi der er nogle væsentlige sundhedsudfordringer, som en enkelt kommune har svært ved at løse alene.

Proces for udarbejdelsen af KKR-mål for sundhed

KKR-målene er udarbejdet i en bredt inddragende proces. I sidste fase har KKR bedt om yderligere fokusering, og det har medført at tre ud af seks mål fremgår sidst i papiret som udviklingsområder, som kommunerne opfordres til at arbejde videre med.

Opfølgning på KKR-mål for sundhed

KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, forstået på den måde, at kommunerne hvert år gør status på, hvor langt processen er nået. I KKR-regi sættes der hak ved opfyldte mål, forældede mål tilpasses, eller nye relevante mål tilføjes. Således forventes papiret at udvikle sig løbende, hvilket giver mulighed for at reagere på udviklingen på området og politiske prioriteringer for fællesskabet af de 29 kommuner. Afhængig af karakteren af ændringerne vil de blive forelagt KKR og evt. kommunalbestyrelserne.

Retsgrundlag

Sundhedsloven og Serviceloven

Politiske beslutninger og aftaler

KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de kan implementeres inden for de gældende økonomiske rammer. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag. Implementering af konkrete indsatser kan medføre, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler på en anden måde inden for et område.

Personalemæssige konsekvenser

Der vil være opmærksomhed på evt. behov for kompetenceudvikling ved implementering af indsatser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

KKR-mål for sundhed kan på sigt bidrage til at bedre sundhedstilstanden hos kommunens borgere.

Bilag

 1. Bilag 1. KKR-mål for sundhed (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar vedr. KKR mål for Sundhed (pdf)
 3. Ældrerådets høringssvar vedr. KKR mål for Sundhed (pdf)

4. Uddeling af Sundhedspuljen 2017

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til indkomne ansøgninger til Sundhedspuljen 2017, med henblik på at fordele ansøgningspuljens midler på i alt 474.984 kr.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage stilling til indkomne ansøgninger til Sundhedspuljen 2017 med henblik på fordeling af puljens midler på i alt 474.984 kr.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2017

Udvalget fordelte Sundhedspuljens midler på følgende måde:

Nr.

Projekt

Ansøger

Ansøgt beløb

Uddelt beløb

1

Digital motion

Sundhedscentret

50.000

50.000 kr.

2

Pulsprojekt

Langhøjskolen

120.000

50.000 kr.

3

Aktiviteter for demente

Ældresagen

14.750

14.750 kr.

4

Gymnastik med pulsen op

Ældresagen

7.500

7.500 kr.

5

Træning sårbare piger

XYZ-House

17.500

17.500 kr.

6

Smag på sundhed

BH Hvidovregade

41.669

0 kr.

7

Kropsanalysevægt

Sundhedsplejen

20.200

20.200 kr.

8

Sundhed på tværs

Kulturtoget

11.375

11.375 kr.

9

Rekvisitter til Sundhedsidræt

Hvidovre Gymnastik

152.800

60.000 kr.

10

Drop in mindfulness

Sundhedscentret

40.000

40.000 kr.

11

Stafet for livet

Kræftens bekæmpelse

26.800

26.800 kr.

12

Fællesspisning Mandagsmad

XYZ-House

10.000

10.000 kr.

13

Power Cirkus

Cirkusmuseet

50.000

25.000 kr.

14

Mental sundhedsfremme

Plejekollektivet Holmelundsvej

22.440

22.440 kr.

15

Fremme af sundhed og bedre livsstil for voksne med nedsat funktionsevne/ ud-viklingshæmmede

Foreningen til fremme af sundhed og bedre livsstil for voksne med nedsat funktionsevne

20.934

0 kr.

16

Rekrutteringsudflugt

Dansk Blindesamfund

15.000

15.000 kr.

17

Understøttende motoriske materialer

Vejlederteamet. Familie- og dagtilbud

24.770

24.770 kr.

18

Indretning af Myretuen - motoriklegestue

Dagplejen. Familie- og dagtilbud

39.828

39.828 kr.

19

Sund mad for førtidspensionister

Foreningen Førtidspensionister i Hvidovre

10.000

10.000 kr.

20

Nye madrasser i to vuggestuehuse

Vuggestuen Manegen

16.773

0 kr.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1. februar 2017 besluttede udvalget at afsætte en ansøgningspulje på 474.984 kr. ud af den samlede Sundhedspulje, som i 2017 er på i alt 519.984 kr. inklusiv forventet overførsel af uforbrugte midler fra Sundhedspuljen 2016.

Ansøgningspuljen kan søges af klubber, foreninger, interesseorganisationer eller kommunale institutioner.

På udvalgsmødet d. 1. februar 2017 vedtog Social- og Sundhedsudvalget, at ansøger skal opfylde et eller flere af følgende ansøgningskriterier for at kunne komme i betragtning til at modtage midler fra Sundhedspuljen 2017.

Ansøgningskriterier:

 1. Ansøger er en klub, forening, interesseorganisation eller en kommunal institution
 2. Ansøger udbyder en ny aktivitet eller udbygger en eksisterende aktivitet – der vil blive lagt særligt vægt på indsatser, der fokuserer på varig forandring og forankring
 3. Ansøgers aktivitet inkluderer foreningsuvante og/eller ikke-aktive borgere – der vil blive lagt særligt vægt på tilbud, der inkluderer særlige målgrupper, f.eks. voksne med handicap, psykisk sygdom eller kronisk sygdom
 4. Aktiviteten understøtter temaerne i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik ”Sundhed i hverdagen” og/eller ”Støtte til at leve sundt og leve med sygdom”

Ansøgningsfristen var den 6. marts 2017. Der er modtaget i alt 20 ansøgninger og ansøgt for i alt 712.339 kr.

Bilag 1 indeholder en samlet oversigt over ansøgninger til brug ved udvalgets behandling af sagen.

Den resterende del af Sundhedspuljen anvendes, jævnfør Social- og Sundhedsudvalgets beslutning på udvalgets møde den 1. februar 2017, til forankring af Rend og hop med Oliver.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 1. februar 2017 at afsætte en ansøgningspulje på 474.984 kr.

Projekter, der får tilsagn fra Sundhedspuljen 2017, skal understøtte temaerne ”Sundhed i hverdagen” og ”Støtte til at leve sundt og leve med sygdom” i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik. Ydermere skal projekterne opfylde et eller flere af ansøgningskriterierne, der overordnet lægger vægt på inklusion af foreningsuvante og ikke-aktive borgere, herunder tilbud til særlige målgrupper, f.eks. voksne med handicap, psykisk eller kronisk sygdom, samt projekter med fokus på varig forandring og forankring.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2017 afsat 460.812 kr. til Sundhedspuljen. Herudover forventes overført uforbrugte midler på 59.172 kr. fra Sundhedspuljen 2016. Den samlede Sundhedspulje i 2017 vil dermed være på 519.984 kr. under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender overførsel af uforbrugte midler fra 2016.

Udvalget har på mødet i februar 2017 besluttet at midlerne fordeles med i alt 45.000 kr. til ”Forankring af Rend og hop med Oliver” samt 474.984 kr. til uddeling blandt ansøgninger fra klubber, foreninger, interesseorganisationer eller kommunale institutioner.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Formålet med uddelingen af midler til sundhedstiltag er at fremme folkesundheden blandt kommunens borgere, blandt andet ved at sætte fokus på tidlig indsats, støtte til nye initiativer og afprøve virkningen af tværgående indsatser i Hvidovre Kommune.

De indkomne ansøgninger lever alle op til flere af de vedtagne ansøgningskriterier og ansøgerne har således sørget for at indtænke kriterierne i projekternes formål.

Bilag

 1. Bilag 1 - Oversigt og ansøgninger til Sundhedspuljen 2017 (pdf)

5. Tilsyn med Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud Pulsen 2016

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, tilbyder misbrugsbehandling til børn og unge mellem 12 og 25 år. Pulsen er godkendt til 24 pladser.

Hvidovre Kommune har bedt Socialtilsyn Hovedstaden om regodkendelse til, at Pulsen også udfører alkoholbehandling for samme målgruppe.

Børne- og Undervisningsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget orienteres om Socialtilsyn Hovedstadens regodkendelse og regodkendelsesrapport.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage orientering om regodkendelse og tilsyn af Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2017

Taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, er oprettet i henhold til servicelovens §101, som omfatter behandling af stofmisbrug og sundhedslovens § 141, som omfatter behandling af alkoholmisbrug.

I december 2015 vedtog Folketinget en ændring af sundhedsloven og socialtilsynsloven, som medførte, at socialtilsynene skulle regodkende og føre tilsyn med alkoholbehandlingssteder, som var optaget på Tilbudsportalen.

På den baggrund søgte Hvidovre Kommune om regodkendelse af Pulsen vedrørende alkoholbehandling.

Socialtilsyn Hovedstaden var på regodkendelsesbesøg vedrørende alkoholbehandlingsdelen af Pulsen og på tilsynsbesøg vedrørende stofmisbrugsbehandlingsdelen den 10. august 2016.

Regodkendelsen af Pulsen, jf. brev om afgørelse om regodkendelse af tilbuddet, Pulsen, af 4. november 2016, er sket på baggrund af ovenstående anmeldte tilsynsbesøg.

Samlet vurdering af Pulsen

Af den samlede vurdering fremgår, at Pulsen er godkendt.

Det er socialtilsynets opfattelse, at både Pulsens faglige tilgange og deres metoder, som er beskrevet på Tilbudsportalen, er i overensstemmelse med den praksis Pulsen udøver.

Pulsen har en faglig tilgang, som er narrativ, systemisk, løsningsfokuseret, kognitiv og anderkendende. Pulsens metoder er defineret som motiverende samtale, og jeg-støttende samtale.

Opmærksomhedspunkter

Der er ingen opmærksomhedspunkter til rapporten.

Udviklingspunkter

Tilsynet gør opmærksom på, at Tilbudsportalen skal være opdateret.

Pulsen skal udarbejde et retvisende budget.

Pulsen får nu hjælp af Økonomiafdelingen til at udfærdige budgettet. Økonomiafdelingen har fået retningslinjer fra socialtilsynet, således at budgettet nu bør være retvisende.

Høring

Pulsen har ikke udfærdiget høringssvar til rapporten.

Retsgrundlag

Serviceloven

Af bekendtgørelse af lov om social service nr. 1270 af 24. oktober 2016, § 101, stk. 1 og 2 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere, og at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen.

Sundhedsloven

Af bekendtgørelse af sundhedsloven nr. 1188 af 24. september 2016, § 141, stk. 1 og 2 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere, og at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen.

Socialtilsynsloven

Formålet med lov om socialtilsyn, jf. bekendtgørelse nr. 70 af 18. januar 2017, § 1 er at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service og kapital 40 i sundhedsloven. Formålet er at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene på en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent måde.

Af lovens § 4 fremgår det, at socialtilsynet skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med stofmisbrugsbehandlingstilbud efter servicelovens § 101 og alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i januar 2009 en rusmiddelhandleplan.

Kommunalbestyrelsen besluttede at etablere et rusmiddeltilbud til unge i forbindelse med budget 2014.

Den 4. september 2014 godkendte Børne- og Undervisningsudvalget den reviderende rusmiddelhandleplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Brev vedr. regodkendelse 2016 (pdf)
 2. Tilsynsrapport for Pulsen 2016 (pdf)

6. Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp, 2016

Beslutningstema

Børn og Velfærd har med afsæt i Hvidovre Kommunes tilsynspolitik foretaget tilsyn med kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp. Resultatet af tilsynet fremlægges til orientering.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 27-03-2017 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage forvaltningens redegørelse for tilsyn med personlig og praktisk hjælp i 2016 til efterretning.
 2. at Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2017

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i Hvidovre Kommune 2016

Børn og Velfærd, Sundhed- og Ældreafdelingen, har i perioden december 2016 til marts 2017 gennemført tilsyn med personlig og praktisk hjælp, jf. § 83 i Lov om Social Service.

Tilsynet er tilrettelagt ud fra Hvidovre Kommunes tilsynspolitik på området. Formålet med tilsynet er, at føre tilsyn med om opgaverne på området løses i overensstemmelse med:

1.Hvidovre Kommunes kvalitetsstandarder og den enkelte borgers afgørelse.

2.At der arbejdes mod, at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt

3.At den hjælp borgerne er visiteret til, også er den hjælp, som borgeren modtager, og at hjælpen har den rette kvalitet.

4.At de økonomiske rammer overholdes

5.At eventuelle fejl og mangler indgår i en fremadrettet kvalitetssikring, læring og udvikling.

Tilsynets fokusområder og tilsynsresultater

Tilsynet har i 2016 haft fokus på 3 områder; kommunens visitationer til borgerne, den leverede hjælp og procedurer for og kvalitetssikring af afregning med leverandørerne. Det konkrete indhold i tilsynet, herunder tilsynsresultaterne, beskrives nedenfor.

Kommunens visitationer til borgerne

Tilsynet har gennemgået 5 visitationer for at sikre, at visitationerne er i overensstemmelse med loven og de gældende kvalitetsstandarder. Tilsynet har ligeledes vurderet om borgerens ydelser modsvarer borgerens funktionsniveau.

Gennemgangen af kommunens visitationer til borgerne viser, at borgerne modtager individuelt udmålte ydelser, der både modsvarer den enkelte borgers funktionsniveau og Hvidovre Kommunes kvalitetsstandarder på området.

Gennemgangen viser desuden, at alle borgerne er blevet revisiteret til indsatser i 2016. Sagsgennemgangen viser ligeledes, at der i alle sager er overensstemmelse mellem den visiterede og disponerede tid.

Borgernes funktionsniveau og behov belyses i en helhedsvurdering og der er i forlængelse af disse udarbejdet skriftlige afgørelser i alle sagerne, som er vedlagt en skriftlig klagevejledning.

Den leverede hjælp

Visitationen har i forbindelse med tilsynet foretaget 21 uanmeldte besøg hos borgere, der modtager hjælp efter Lov om social service § 83.

Tilsynet er gennemført hos 12 borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp fra private leverandører, samt hos 9 borgere der modtager personlig og praktisk hjælp fra kommunale leverandører. Der har endvidere været afholdt dialogmøder med leverandører, der har været omfattet af tilsynet.

På baggrund af interviews med borgerne, som blev udført i forbindelse med tilsynet, vurderes det, at borgerne i overvejende grad er tilfredse med den tildelte hjælp, kvaliteten af hjælpen og samarbejdet med leverandørerne.

Private leverandører

Tilsynet med de 4 private leverandører viste, at der generelt er tilfredshed hos borgerne med hensyn til den leverede hjælp og samarbejdet med leverandørerne.

For én leverandørs vedkommende medførte tilsynet ingen bemærkninger, og denne leverandør er derfor ikke blevet bedt om at udarbejde en handleplan.

For to leverandørers vedkommende medførte tilsynet i 2016 bemærkninger eller konstatering af betydelige mangler og dermed krav om udarbejdelse af handleplaner med henblik på, at leverandørerne sikrer den nødvendige kvalitet i deres indsatser.

Iværksættelse af skærpet tilsyn

For én leverandørs vedkommende medførte tilsynet konstatering af, at virksomheden ikke leverer ydelser i den faglige kvalitet, som borgerne er berettiget til. Tilsynet vurderer ligeledes hos samme leverandør, at borgernes hjælp ikke tilrettelægges fagligt forsvarligt ud fra de kommunale retningslinjer for faglig dokumentation og i det daglige arbejde. Borgerne ytrer utilfredshed med kvaliteten af den leverede hjælp og med samarbejdet med leverandøren. Tilsynet konstaterer derfor samlet set kritiske forhold, som virksomheden skal handle på.

Virksomheden er aktuelt underlagt et skærpet tilsyn, hvilket blev iværksat d. 24. januar 2017. Det skærpede tilsyn blev iværksat på grund af virksomhedens manglende samarbejde med det kommunale tilsyn i 2015 og 2016.

Det skærpede tilsyn har en varighed på 6 mdr. og består af varslede og uvarslede tilsyn med virksomhedens forhold. Det skærpede tilsyn er orienteret mod de kontraktlige vilkår virksomheden er underlagt, og har konkret fokus på de kritisable forhold hos virksomheden.

Kommunale leverandører

Tilsynet med de 3 kommunale leverandører viste, at der generelt er tilfredshed hos borgerne med hensyn til den leverede hjælp og samarbejdet med leverandørerne.

Tilsynet i 2016 medførte dog fortsat bemærkninger eller konstatering af betydelige mangler og dermed krav om udarbejdelse af handleplaner med henblik på, at leverandørerne sikrer den nødvendige kvalitet i deres indsatser.

Det er under tilsynet bemærket, at de kommunale leverandører ikke har udarbejdet vejledende og handleanvisende handleplaner vedr. borgernes indsatser. Tilsynet har ligeledes medført indblik i, at hos to af de kommunale leverandører er kvaliteten af den hjælp og pleje vikarer udfører ikke altid hensigtsmæssig.

Alle private og kommunale leverandører har indleveret tilfredsstillende handleplaner indenfor den aftalte tidsfrist. Forvaltningen vurderer, at der er opstillet relevante mål og defineret relevant ansvarsfordeling i virksomhederne i relation til de enkelte mål.

Proceduren for afregning med leverandørerne

Tilsynet har undersøgt det forløbne års økonomiske opfølgning på leverandørerne for at sikre, at der sker en tilstrækkelig kontrol af, at der er overensstemmelse mellem de ydelser borgerne er tildelt, de opkrævninger Visitationen har modtaget, og den udbetaling der er sket til leverandørerne.

Visitationen har indført en mere sikker afregningsform. Dette tiltag har medført at Visitationen, i forbindelse med afregning med leverandørerne, har et overblik over de leverede ydelser, og dermed kan sikre, at der er overensstemmelse mellem de ydelser der er visiteret, disponeret og den opkrævning, som er fremsendt.

Visitationen fortæller, at de har oplevet, at en leverandør har registreret ydelser, som ikke er blevet leveret. Den nye afregningsform har medført et udtalt krav om dokumentation og faglig argumentation for tildeling af ikke-visiterede indsatser. Afregningsformen medfører, at Visitationen i forøget grad kan undgå betaling for ydelser, som borgerne ikke har modtaget.

Tilsynets afledte opmærksomheder og initiativer

Tilsynet med leverandører af personlig og praktisk hjælp i 2016 har medført indblik i forhold hos den kommunale hjemmesygepleje, som ikke lever op til gældende instrukser for området. Konkret er der bl.a. fundet forældede medicinskemaer hos borgerne, og nogle pilleæsker har ikke været anført navn og cpr. nr. Ledelsen af hjemmesygeplejen er blevet orienteret om forholdene hos de enkelte borgere, og der er blevet iværksat en generel indsats med henblik på at sikre kvaliteten af hjemmesygeplejens indsats.

Forvaltningen ser, at man bør iværksætte et tværgående kommunalt fokus på arbejdet med handleplaner i forbindelse med overgangen til nyt EOJ-system og Fælles Sprog III. Dette faglige indsatsområde var et punkt på alle kommunale leverandørers handleplaner i forbindelse med tilsynet i 2015. Ledelsen af hjemmeplejen beskriver, at man ikke oplever at være relevant digitalt understøttet i arbejdet med handleplanerne, og at dette forhold har haft indvirkning på, at man ikke har nået målsætningen omkring handleplanerne i 2016.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har efter Retssikkerhedslovens § 16 pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Lov om Social Service § 151 fastsætter, at Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med de kommunale opgaver, der løses i henhold til § 83 i Lov om social service.

Tilsynet skal påse, at de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de afgørelser Kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser, samt i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder jf. § 139 i Lov om social service.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på udvalgets møde den 7. juni 2016 Hvidovre Kommunes Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

 1. Handleplan, 2016, Hjemmeplejen Nord (pdf)
 2. Udfyldt handleplan 2016, Human Care (pdf)
 3. Udfyldt handleplan 2016, PlejeDanmark (pdf)
 4. Udfyldt handleplan 2016, Globel (pdf)
 5. Handleplan. 2016, Hjemmepleje Vest (pdf)
 6. Tilsynsrapport 2016, Globel (pdf)
 7. Tilsynsrapport 2016, PlejeDanmark (pdf)
 8. Tilsynsrapport 2016, Human Care (pdf)
 9. Tilsynsrapport 2016, Hjemmeplejen Vest (pdf)
 10. Tilsynsrapport 2016, Hjemmeplejen Nord (pdf)
 11. Tilsynsrapport 2016, Hjemmeplejen Midt (pdf)
 12. Tilsynsrapport 2016, Get Care (pdf)
 13. Handleplan, 2016, Hjemmeplejen Midt (pdf)
 14. Handicaprådets høringssvar vedr. Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp 2016. (pdf)
 15. Ældrerådets høringssvar vedr. Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp 2016 (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-04-2017

René Langhorn (O) bad forvaltningen om at undersøge muligheden for fælles spisning af frokost for ældre borgere i kommune. Herunder ønskes svar på følgende:

-Muligheder for, hvis det ønskes, at være med til fællesspisning i lokale plejehjem hvor ensomme ældre borgere kan komme for at få noget selskab.

-Der skal regnes med at nogle ældre borgere skal køres til / fra lokalet.

-Der er borgere som nu betaler for frokost, dette provenu skal indgå til kommunen.

-Hvad vil ovenstående koste og hvor kan midlerne tages fra.

Gevinsten er, at mange ensomme, som er interesseret, kan komme ud af deres lejlighed og møde andre ligestillede og ikke mindst vil de borgere, som er småt spisende, måske få mere appetit.

Annette Møller Sjøbeck (V) foreslog tur til bofællesskabet ”Selvbo” i Slagelse.

Kristina E. Young (H) spurgte til en personsag. Forvaltningen svarede på mødet.