Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 1. februar 2017

Mødefakta

Dato: Onsdag den 1. februar 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)

Bemærkninger

Ivan Fogtmann forlod mødet kl. 19.55 under behandlingen af punkt 7.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

Den konstituerede direktør orienterede om følgende:

 • Forvaltningen har indført skærpet tilsyn med en ekstern leverandør af hjemmepleje pr. 25. januar 2017 og 6 måneder frem. Det skærpede tilsyn indføres, da der på tilsynet hos den eksterne leverandør er fundet forhold, der giver anledning til bekymring. Der er ikke fundet forhold, der giver anledning til mere vidtgående foranstaltninger.
 • Dataindsamlingen, der vil ligge til grund for den kommende Sundhedsprofil, igangsættes den 23. januar 2017. 100.000 borgere i Region Hovedstaden vil i den forbindelse blive bedt om at svare på en spørgeskemaundersøgelse med spørgsmål omkring deres sundhedsvaner.
 • Økonomiudvalget behandlede på møde d. 23. januar 2017 sagen om kvalitetsstandarder. Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til Social- og Sundhedsudvalget. Forvaltningen fremlægger sagen for Social- og Sundhedsudvalget i marts. Her vil der være svar på de spørgsmål der blev stillet i Økonomiudvalget.

3. Bofællesskaberne i Voksenhandicap

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen om at revurdere organiseringen af Bofællesskaberne i Voksenhandicap på baggrund af et stigende antal klager fra pårørende.

Forvaltningen lægger med denne sag op til en drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget af Bofællesskabernes nuværende forhold samt forventninger til, hvordan Bofællesskaberne skal forme sig fremover.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at drøfte Bofællesskaberne, dets ramme for tilrettelæggelse af indsatser samt hvilke tilbud, Bofællesskaberne skal rumme fremover

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

Drøftet.

Sagsfremstilling

Bofællesskaberne Lille Friheden og Holmelundsvej er botilbud uden døgndækning. Bofællesskaberne tilbydes borgere med betydeligt nedsat funktionsevne og behov for at kunne søge støtte og social kontakt i et fælles nærmiljø (Fælleslejligheden), men uden behov for fast støtte om natten.

Indsatserne i Bofællesskaberne er godkendt med en takst- og ydelsesstruktur, hvor der ikke gives socialpædagogisk støtte, jf. SEL §85, til personlig pleje og praktisk hjælp. Denne hjælp gives på baggrund af en visitation efter SEL § 83. Denne afgrænsning er godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2014 og fremgår af kvalitetsstandarden for Socialpædagogisk støtte efter § 85 (bilag 1).

Bofællesskaberne blev i 2013 analyseret af konsulentfirmaet BDO på baggrund af gentagne klager fra pårørende.

Analysen pegede på en række kritiske forhold vedr. tilbudsstruktur, myndighedsfunktion, arbejdstilrettelæggelse, medarbejdernes faglighed, gennemsigtighed i økonomien mv.

På baggrund heraf vedtog Social- og Sundhedsudvalget en handleplan for Bofællesskaberne med henblik på at imødekomme BDO’s anbefalinger.

I de efterfølgende 3 år har forvaltningen arbejdet målrettet på at implementere handleplanens indsatsmål og skabe en hverdag for beboerne, som lever op til lovens krav om en helhedsorienteret indsats med afsæt i beboernes funktionsniveau og individuelle behov.

Gennem det sidste halve år er klagerne fra en gruppe af pårørende tiltaget. Substansen i klagerne handler om, at beboerne ikke får dækket deres behov for kompenserende hjælp i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp, ligesom de pårørende oplever, at indsatsen hverken er sammenhængende, helhedsorienteret eller tilstrækkelig i forhold til fællesaktiviteter.

Der er derfor behov for, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter Bofællesskabernes ramme for tilrettelæggelse af indsatser og tilbud. Ligeledes vil pårørende, beboere og medarbejdere blive inddraget i lokale drøftelser herom.

Det planlægges, at forslag til evt. strukturændring forelægges Social- og Sundhedsudvalget til beslutning april 2017.

Retsgrundlag

Lov om Social Service § 85

Lov om Almene boliger § 105, stk. 1

Lov om Social Service § 83 og § 83a

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget godkendte handleplanen for implementering af BDO’s anbefalinger 4.11.13.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte ”Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk støtte § 85” d. 31.01.14.

Social og Sundhedsudvalget godkendte, at indsatsen i Bofællesskaberne skulle tilrettelægges efter model 1: Nuværende model for ydelses- og takststrukturen med visitation efter § 85 og § 83 d. 4.10.16.

Bilag

 1. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte 2014 (pdf)

4. Ansøgning om tilskud fra § 79 pulje til Det Frivillige Ældrearbejdes forårsfest 2017

Beslutningstema

Det Frivillige Ældrearbejde afholder forårsfest for pensionister i Medborgersalen d. 21. marts 2017, og ansøger Social- og Sundhedsudvalget om tilskud fra § 79 – puljen.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at udvalget behandler ansøgning fra Det Frivillige Ældrearbejde om tilskud på i alt 20.000 kr. til forårsfest for pensionister.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om Social Service § 79 kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Tilbuddene skal forebygge forringelse af fysisk funktionsevne eller social isolation. Kommunen fastsætter selv persongrupper for tilbuddene.

§ 79 puljen i Hvidovre

Social- og Sundhedsudvalget har afsat en pulje under § 79 målrettet pensionistforeningerne i Hvidovre. Puljemidlerne anvendes til følgende:

•        Årlige driftstilskud til godkendte pensionistforeninger (maks. 5.000 kr. pr forening ud fra godkendt fordelingsnøgle).

•        Huslejedækning til Værestedet i Rebæk Søpark (VIR)

•        Huslejetilskud til Ældre Sagen.

•        Tilskud til handicapsvømning for børn i Hvidovre Svømmeklub.

•        Tilskud til arrangementer målrettet Hvidovres pensionister (skal ansøges særskilt hos Social- og Sundhedsudvalget).

Ansøgning fra Det Frivillige Ældrearbejde

Det Frivillige Ældrearbejde arrangerer én gang årligt en forårsfest for Hvidovres pensionister. Festen afholdes i Medborgersalen med ca. 300 deltagere. Blandt gæsterne er både hjemmeboende ældre samt beboere fra Hvidovres plejecentre. Ca. 30 frivillige er med til at afvikle de praktiske opgaver i forbindelse med forårsfesten, både før, under og efter afholdelse af festen.

Der planlægges i år afholdelse af forårsfest tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 14.00-17.00, og billetprisen er 95 kr. for deltagere og 40 kr. for nødvendige hjælpere. Billetprisen inkluderer kaffe og kage, og der kan købes øl og vand til rimelige priser. Der tilbydes levende musik med rig mulighed for dans og hyggeligt socialt samvær for deltagerne.

Budget og tidligere uddelt støtte til forårsfesten

I det fremsendte budget for festen er der et underskud på knap 20.000 kr. Det Frivillige Ældrearbejde ansøger Social- og Sundhedsudvalgets § 79 arrangementspulje om tilskud til dækning af underskuddet, så billetpriserne kan holdes på under 100 kr.

Der er gennem de sidste 10 år ydet tilskud til forårsfesterne fra § 79 puljen på nær i 2015, hvor der ikke blev ansøgt, idet arrangørerne vurderede, at udgifterne kunne dækkes af billetindtægter og bar-salg. Det medførte et underskud på ca. 15.000 kr., og derfor er der fra 2016 igen blevet ansøgt om tilskud fra § 79 puljen. Se ansøgning og estimeret budget over forårsfesten i bilag A og B.

Der er dækning i § 79 puljen til at imødekomme ansøgningen.

Børn og Velfærds vurdering

Børn og Velfærd vurderer, at forårsfesten er en tilbagevendende tradition, som værdsættes af kommunens ældre. Arrangementet er med til at skabe netværk og modvirke social isolation. Det er målrettet både hjemmeboende og ældre på kommunens plejecentre. Derudover udføres der et stort stykke ulønnet arbejde til glæde for kommunens ældre.

Retsgrundlag

Ifølge Lov om Social Service § 79 kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på udvalgsmødet d. 6. november 2006 målgrupperne for § 79 puljen. Målgrupperne er godkendte pensionistforeninger og børnehandicap svømmehold.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 29. november 2010 godkendte udvalget den nuværende fordelingsnøgle til godkendte pensionistforeninger, samt at restmidler i § 79 puljen kan ansøges til arrangementer målrettet Hvidovres pensionister.

Økonomiske konsekvenser

Budget for § 79 puljen 2017.

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget godkender Det Frivillige Ældrearbejdes ansøgning om tilskud til forårsfest 2017 på i alt 20.000 kr., resterer der i alt 20.214 kr. i puljen til arrangementer for Hvidovres pensionister.

Budget 2017

175.414 kr.

Årlige driftstilskud til godkendte pensionistforeninger

-45.000 kr.

Huslejetilskud til Ældre Sagen

-20.000 kr.

Huslejetilskud til VIR

-70.200 kr.

Mulig godkendelse af ansøgning til forårsfest

-20.000 kr.

Restmidler til arrangement ansøgninger i 2017

20.214 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forårsfesterne medvirker til at forebygge social isolation, og styrker netværksdannelse på tværs blandt deltagerne.

Bilag

 1. Bilag A: Ansøgning fra Det Frivillige Ældrearbejde om tilskud fra §79 pulje til forårsfest 2017 (pdf)
 2. Bilag B: Budget til ansøgning - forårsfest 2017 Det Frivillige Ældrearbejde §79-puljen (pdf)

5. Drøftelse af dialogpunkter til møde med Hvidovre Ældreråd

Beslutningstema

Hvidovre Ældreråd og Social- og Sundhedsudvalget afholder årligt tre faste dialogmøder.

Social- og Sundhedsudvalget henstilles til at drøfte hvilke emner, der ønskes optaget på dagsorden til næstkommende møde med Ældrerådet.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at udvalget drøfter hvilke emner/dagsordenpunkter, der ønskes til næste møde med Hvidovre Ældreråd

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

Drøftet. Udvalget ønsker at drøfte tilsyn og klippekortsmodellen med Hvidovre Ældreråd. Herudover ønsker udvalget at høre om, hvordan Ældrerådet har organiseret sig, så de kan tale på vegne af alle ældre i kommunen.

Sagsfremstilling

Hvidovre Ældreråd og Social- og Sundhedsudvalget afholder, jævnfør samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Ældrerådet, årligt faste dialogmøder. Møderne fungerer som dialog og orienteringsforum parterne imellem.

Det ene af de tre møder er forbeholdt budgetdrøftelser, og afholdes altid i august måned. Til de to andre møder dannes dagsorden ud fra punkter som henholdsvis Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget ønsker på dagsordenen.

Børn og Velfærd henstiller til, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke emner der ønskes optaget på dagsorden til næstkommende møde med Hvidovre Ældreråd. Næstkommende møde er planlagt til afholdelse  onsdag d. 1. marts 2017.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Møderækken er reguleret i Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune. Nuværende udgave af samarbejdsaftalen er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27. september 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune


6. Udvikling af daghjemstilbud i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget har bedt Børn og Velfærd om, at udarbejde forslag til nye visitationskriterier og målgruppefastlæggelse for daghjemstilbud i Hvidovre kommune.

Børn og Velfærd fremlægger derfor procesplan for udvikling af daghjemstilbud til godkendelse hos udvalget.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 20-01-2017 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at udvalget godkender procesplan for udvikling af daghjemstilbud i Hvidovre Kommune.
 2. at høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet indgår i sagens behandling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket, at der igangsættes et udviklingsarbejde på daghjemsområdet med henblik på at sikre, at tilbuddet når relevante målgrupper for daghjemstilbud i Hvidovre Kommune.

Procesplan over udvikling af daghjem

Børn og Velfærd har derfor udarbejdet en procesplan for udvikling af daghjemstilbuddene. Udviklingsforløbet strækker sig over perioden marts 2017 til og med januar 2018. Se nedenstående faseinddeling:

Faseinddeling i den samlede udviklingsproces

Tidsplan over udviklingsprocessen

Afdæknings og analysefase

Marts 2017 til August 2017

Udviklingsfase

August 2017 til Oktober 2017

Politisk godkendelsesfase

Oktober 2017

Implementeringsfase

November 2017 til Januar 2018

For uddybning af hvilke elementer hver fase indeholder henvises til procesplanen i bilag A.

Relevante aktører i processen:

Udviklingsforløbet vil fra start til slut inddrage relevante aktører fra følgende:

 • Strandmarkshaves daghjem
 • Søvangsgårdens daghjem
 • Visitationen
 • Sundhedscenteret
 • Genoptræningen

Der vil ligeledes blive foretaget brugerinterviews med daghjemsbrugere fra Søvangsgården og Strandmarkhaves daghjem i udviklingsfasen.

Børn og Velfærd vil løbende orientere Hvidovre Ældreråd om processen med henblik på sparring og dialog med rådet. Dette vil ske på de planlagte kontaktgruppemøder, hvor udvikling af daghjem vil være et fast dagsordenspunkt fra projektets start og frem til udgangen af 2017.

Retsgrundlag

Daghjemstilbud gives efter § 79 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.

Økonomiske konsekvenser

Udvikling af daghjemstilbud afholdes indenfor eksisterende budgetramme.

Bilag

 1. Bilag A: Procesplan over forløb vedrørende daghjem 2017 (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar vedr Udvikling af daghjemstilbud. (pdf)
 3. Ældrerådets høringssvar vedr Udvikling af daghjemstilbud (pdf)

7. Støtte til frivilligt socialt arbejde - ansøgninger til §18 puljens 1. uddeling i 2017

Beslutningstema

Frivillighedsrådet har behandlet ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde via § 18 puljen. Der er afsat 564.000 kr. i budget 2017, og ansøgt for 883.747 kr.

Frivillighedsrådet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at der ydes støtte for 499.630 kr. i 1. uddeling 2017.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at udvalget behandler Frivillighedsrådets indstillinger vedrørende uddeling af § 18 midler i 2017, med henblik på godkendelse. Frivillighedsrådet indstiller, at der samlet ydes støtte for i alt 499.630 kr. i 1. uddeling.
 2. at udvalget godkender forslag om at indarbejde praksis vedrørende børneattester, i det elektroniske ansøgningsskema.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

Ad 1. Udvalget behandlede Frivillighedsrådets indstillinger og besluttede følgende uddeling:

Nr.

Forening / organisation

Udvalgets beslutning i kroner

1.1-2017

Mormor ordningen

5.000

2.1-2017

Avedøre Kirke

5.500

3.1-2017

Byhaver i Friheden

7.500

4.1-2017

Urban Roots

3.000

5.1-2017

Headspace

0

6.1-2017

Børns voksenvenner

4.000

7.1-2017

Børns vilkår

7.500

8.1-2017

Boblerne i Avedøre Kirke

4.500

9.1-2017

Ældre Sagen, Aktiviteter

3.500

10.1-2017

Ældre Sagen, vejledning

1.900

11.1-2017

Ældre Sagen, Cafe Husk

11.000

12.1-2017

Ældre Sagen, Sygehusvenner

6.900

13.1-2017

Ældre Sagen, Telefontjeneste

5.000

14.1-2017

Ældre Sagen, Transport

0

15.1-2017

Ældre Sagen, besøgsvenner

10.000

16.1-2017

Ældre Sagen, Ensomhed

10.000

17.1-2017

Det Frivillige Ældrearbejde

50.000

18.1-2017

Det Frivillige Ældrearbejde

30.000

19.1-2017

Det Frivillige Ældrearbejde

60.000

20.1-2017

Det Frivillige Ældrearbejde

8.000

21.1-2017

Det Frivillige Ældrearbejde

5.000

22.1-2017

Avedøre Kirke, juleaften

16.000

23.1-2017

Dansk Folkehjælp, seniornet

5.000

24.1-2017

FORA Hvidovre

10.000 – på betingelse af at de ikke modtager midler fra Folkeoplysningsudvalget

25.1-2017

Lions Club Hvidovre

25.000

26.1-2017

Hvidovre Lænken

50.000

27.1-2017

Lænken, udgående team

6.000

28.1-2017

Alkoholrådgivningen Byvej

8.000

29.1-2017

TUBA Hvidovre

8.000

30.1-2017

Dansk Folkehjælp

0

31.1-2017

Den sociale retshjælps fond

0

32.1-2017

Sorggrupperne Avedøre Kirke

6.000

33.1-2017

ForældreFonden

20.000

34.1-2017

Cafe Hjertetræet

4.000

35.1-2017

Høreforeningen Hvidovre

8.000

36.1-2017

Bedre Psykiatri Hvidovre

39.000

37.1-2017

Brohusklubben

5.000

38.1-2017

Døveforeningen af 1866

5.000

39.1-2017

Parkinson cafe Hvidovre

5.000

40.1-2017

Scleroseforeningen Hvidovre

7.000

41.1-2017

Dansk forening for Hals og..

3.000

42.1-2017

Astma-allergi foreningen

4.800

43.1-2017

Hvidovre og KBH jagtforening

0

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Kriterierne for § 18 puljen vedtages lokalt i kommunerne. Hovedbetingelsen for at modtage støtte fra § 18 puljen er, at den frivillige sociale indsats er kernen i projektet eller aktiviteten. Der er således fokus på de særlige sårbare målgrupper, og den sociale dimension i tildelingen af § 18 midler. Frivilligt arbejde i eksempelvis kultur og idrætsforeninger eller med idrætsbetonede aktiviteter henvises til Kultur og Fritidsudvalgets puljer. §18 puljen i Hvidovre Kommune uddeles to gange årligt i henholdsvis februar og september.

Hvidovre Frivillighedsråd

Frivillighedsrådet har syv pladser, der besættes af lokale foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde. Rådet vurderer samtlige indkomne ansøgninger i henhold til de gældende kriterier for § 18 puljen, og udarbejder indstillinger til Social- og Sundhedsudvalgets uddelingsrunder.

Frivillighedsrådets indstilling til puljeuddelingen i 2016

Der er modtaget 43 ansøgninger, hvori der samlet er ansøgt for 883.747 kr. Kopi af alle ansøgningerne ses i bilag A og B

I budget 2017 er der afsat 564.000 kr. til § 18-støtte. Hertil kommer de restbeløb, der eventuelt returneres fra foreningerne fra 2016-bevillingerne. Disse beløb vil indgå i anden puljeuddeling i september 2017.

Frivillighedsrådet har vurderet de 43 ansøgninger på baggrund af gældende kriterier for § 18 puljen. Frivillighedsrådet indstiller, at der bevilliges støtte for i alt 499.630 kr. Indstillingerne fremgår af bilag C.

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget godkender Frivillighedsrådets indstillinger resterer der 64.370 kr. til uddeling i anden runde i september 2017 suppleret med eventuelle returnerede midler fra 2016.

Børn og Velfærd bemærker, at flere af projekterne er gengangere, særligt inden for de ældreorienterede aktiviteter, hvor der er tale om støtte af mere driftsmæssig karakter.

Forslag til ændret administrativ praksis

Ifølge børneattestloven skal frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager økonomisk støtte efter servicelovens § 18, stk. 2 indhente børneattest for personer i organisationen eller foreningen. Social- og Sundhedsudvalget har godkendt nuværende administrative praksis på dette område i forbindelse med godkendelse af gældende § 18 kriterier.

Hidtil har praksis været, at foreningerne skal indsende erklæring på, at de har indhentet børneattester, som alle er uden anmærkninger, på samtlige frivillige over 18 år. Når Børn og Velfærd har modtaget erklæringen, er støtten blevet udbetalt.

Børn og Velfærd foreslår, at denne praksis indarbejdes i det elektroniske ansøgningsskema, således at foreningerne fremadrettet angiver i ansøgningsskemaet, hvorvidt de har indhentet børneattester. Har de sikret dette, udbetales bevilliget støtte kort efter afgørelsen. Har foreningen ikke sikret indhentelse af de fornødne attester, kan støtten først udbetales, når attesterne er indhentet, og Børn og Velfærd har modtaget erklæring herom.

Børn og Velfærd har ligeledes hørt Hvidovre Frivillighedsråd i forbindelse med forslag til den administrative ændring, og rådet bakker op om forslaget, da det forenkler sagsgangen.

Retsgrundlag

Ifølge Lov om Social Service §18 skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger om løsning af opgaver inden for grupper af børn, unge, ældre og grupper med særlige behov. Kommunen er forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Ifølge børneattestloven er udstedt bekendtgørelse nr. 572 af 4. juni 2014. Af dennes § 2, stk. 1, nr. 7, fremgår, at frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager økonomisk støtte efter servicelovens § 18, stk. 2, skal indhente børneattest for personer i organisationen eller foreningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunen kan vælge at give lokale frivillige organisationer og foreninger indflydelse på fordelingen af § 18-midlerne. I Hvidovre Kommune er der oprettet et frivillighedsråd, som fungerer som sparringspartner for Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med uddelingen af § 18-midler.

De lokale kriterier for uddeling af § 18 støtte i Hvidovre er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet d. 6. maj 2013. Se kriterierne i bilag D, side 3-4.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2017 afsat 564.000 kr. til § 18 støtte. Det indstilles, at 499.630 kr. udmøntes i første runde. Det resterende beløb afsat til §18 på 64.370 kr. udmøntes ved anden uddeling.

Sundhedsmæssige konsekvenser

De frivillige initiativer har blandt andet en forebyggende effekt i form af forebyggelse mod social isolation og nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Mange af initiativerne styrker netværksdannelse, både mellem de frivillige og mellem modtagerne af tilbuddene (forskellige sårbare målgrupper, eks. handicappede, ældre, dysfunktionelle familier etc.) og er med til at skabe tryghed.

Bilag

 1. Bilag A- ansøgninger 1.1.2017-20.1-2017 (pdf)
 2. Bilag B - ansøgninger 21.1.2017-43.1.2017 (pdf)
 3. Bilag C Frivillighedsrådets indstillingsskema § 18 - 1. runde 2017 (pdf)
 4. Bilag D - Gældende kriterier for § 18 puljen i Hvidovre (pdf)

8. Sundhedspuljen 2017

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til anvendelse af Sundhedspuljen 2017.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 20-01-2017 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage tilbagemelding om Sundhedspuljen 2016 til efterretning
 1. at godkende forvaltningens forslag til procedure og kriterier for Sundhedspuljen 2017 og anvendelse af puljen
 2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Udvalget godkendte at der anvendes 45.000 kr. til forankring af Rend og Hop med Oliver. Udvalget godkendte ikke brugen af 200.000 kr. på en digital motionsoversigt på nuværende tidspunkt, men bad forvaltningen om at overveje eventuelle alternativer. Der afsættes således 472.984 kr. i en ansøgningspulje. 

Ad 3. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Der er tradition for, at Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune afsætter midler til en sundhedspulje i Social- og Sundhedsudvalgets budget. Puljen udmøntes inden for rammerne af Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik, og anvendes til at støtte initiativer, der fremmer sundhed for borgere i Hvidovre.

Forvaltningen har som regel foreslået nogle konkrete indsatser og temaer, f.eks. Projekt Overvægtige Børn (POB) og bevægelsesindsatsen Rend og Hop med Oliver i 2016. Derudover har der været afsat midler til en pulje, som kan søges af klubber, foreninger, frivillige og institutioner. Ansøgningerne til puljemidlerne er blevet behandlet af Social- og Sundhedsudvalget på et efterfølgende møde.

Sundhedspuljen 2017

Kommunalbestyrelsen har i 2017 afsat 460.812 kr. til en sundhedspulje på Social- og Sundhedsudvalgets budget. Hvis den foreslåede overførsel af uforbrugte midler på 59.172 kr. fra 2016 til 2017 godkendes i Kommunalbestyrelsen, er der i alt 519.984 kr. i Sundhedspuljen for 2017.

Forvaltningen foreslår at midlerne anvendes til følgende formål:

1.”Forankring af Rend og Hop med Oliver” 45.000 kr.

2.”Digital motionsoversigt” 200.000 kr.

3.Ansøgningspulje 274.984 kr.

Ad. 1)

”Forankring af Rend og Hop med Oliver” – bevægelsesindsats i dagtilbud

Forskning viser, at en veludviklet motorik støtter børns trivsel i form af fysisk, psykisk og social sundhed, og fremmer børnenes læringsparathed. Et fortsat fokus på motorik og bevægelse i Hvidovre Kommunes dagtilbud er derfor vigtigt, for også fremadrettet at understøtte børnenes trivsel og sundhed.

For at sikre forankringen af bevægelsesindsatsen, foreslår Sundheds- og Ældreafdelingen og Familie- og Dagtilbudsafdelingen, at alle dagtilbud i Kommunen får mulighed for at få et Rend og hop med Oliver forløb, samt at der indkøbes redskaber til motorikaktiviteter.

Det foreslås, at der afsættes 45.000 kr. hertil i Sundhedspuljen 2017.

Ad. 2)

”Digital motionsoversigt”

På baggrund af efterspørgsel fra medarbejdere, særligt på sundheds- og træningsområdet, blev der i 2015 lavet en trykt folder med motionstilbud til voksne i Hvidovre Kommune ”Motionsoversigten”. Oversigten bruges i dag aktivt af borgere og medarbejdere, bl.a. ved borgersamtaler/-vejledninger til at støtte borgeren i at være aktiv på egen hånd også efter endt forløb i fx Sundhedscenteret eller Genoptræningen.

Den trykte udgave bliver imidlertid hurtigt forældet, og det foreslås derfor, at Motionsoversigten digitaliseres. En digital løsning vil både lette arbejdsgange omkring opdatering og distribuering af oversigten, og informationen om gode motionstilbud vil komme endnu bredere ud i kommunen og til målgruppen.

Den digitale motionsoversigt bliver et brugervenligt redskab til både medarbejdere og borgere, hvor brugeren kan søge efter aktiviteter i forskellige motionskategorier f.eks. boldspil, løb/gang og vandaktiviteter.

Ydermere udvikles der en interaktiv kortfunktion, hvor brugeren på et kort kan se hvor de forskellige aktiviteter forgår, samt søge mere information om de enkelte aktiviteter. Kortet giver således også mulighed for, at finde frem til hold/foreninger i nærområdet.

Hjemmesiden mobiloptimeres, så den kan benyttes fra både computer, tablet og mobiltelefon. Der vil også være mulighed for at koble hjemmesiden op til en app.

Oversigten kan samtidig være et springbræt til at samle andre relevante tilbud, der findes i kommunen. Dette kunne bl.a. være aktivitetstilbud til børn og unge, psykisk sårbare osv.

Der vil være udgifter forbundet med udviklingen af ”Motionsoversigten”. Det foreslås, at der afsættes 200.000 kr. til en digital motionsoversigt i Sundhedspuljen 2017. Den efterfølgende drift afholdes indenfor de eksisterende rammer.

Ad. 3)

Ansøgningspulje

I forbindelse med Sundhedspuljen 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at opsætte en række ansøgningskriterier gældende for et år ad gangen. Forvaltningen foreslår, i forbindelse med Sundhedspuljen 2017, at der opstilles de samme ansøgningskriterier, som i 2016, dog med den tilføjelse, at der ikke kan søges om dækning af lønudgifter til allerede ansatte i Hvidovre Kommune.

Forvaltningen foreslår således, at ansøgningspuljen i 2017 prioriteres til ansøgere, der søger om støtte til projekter og aktiviteter, der tilgodeser særlige målgrupper, herunder borgere med handicap, psykisk sygdom eller kronisk sygdom.

Forvaltningen foreslår, at projekter eller aktiviteter, der ønsker støtte fra Sundhedspuljen 2017, skal leve op til følgende ansøgningskriterier:

 • Ansøger er en klub, forening, interesseorganisation eller en kommunal institution
 • Ansøger udbyder en ny aktivitet eller udbygger en eksisterende aktivitet – der vil blive lagt særligt vægt på indsatser, der fokuserer på varig forandring og forankring
 • Ansøgers aktivitet inkluderer foreningsuvante og/eller ikke-aktive borgere – der vil blive lagt særligt vægt på tilbud til særlige målgrupper, f.eks. voksne med handicap, psykisk sygdom eller kronisk sygdom
 • Aktiviteten understøtter temaerne i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik ”Sundhed i hverdagen” og/eller ”Støtte til at leve sundt og leve med sygdom”

Der kan ikke søges om midler til enkeltpersoner eller anlægsprojekter. Der kan ydermere ikke søges om dækning af lønudgifter til allerede ansatte i Hvidovre Kommune. Det er muligt at ansøge midler til aflønning af instruktører fra foreningslivet.

Der lægges særligt vægt på projekter, der har forankring for øje.

Søges der som kommunal institution, lægges der særligt vægt på projekter, hvor der er indtænkt samarbejde med klubber/foreninger.

Information om Sundhedspuljen 2017 bliver sendt til foreninger, klubber, interesseorganisationer og kommunale institutioner sammen med ansøgningsskemaet (se bilag 2). Ansøgninger til puljen vil blive forelagt udvalget på et kommende udvalgsmøde.

Tilbagemelding om Sundhedspuljen 2016

Puljen var i 2016 på 521.517 kr., som Social- og Sundhedsudvalget besluttede at anvende således:

167.117 kr. til Projekt Overvægtige Børn (POB)

54.400 kr. til Rend og Hop med Oliver

300.000 kr. til en ansøgningspulje

Fra ansøgningspuljen er der uforbrugte midler på 48.122 kr. og fra Rend og hop med Oliver er der uforbrugte midler på 11.050 kr., i alt 59.172 kr. Disse kan indgå i Sundhedspuljen 2017, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender overførslen i forbindelse med regnskab 2016.

Følgende er opnået inden for de områder, der har modtaget midler i 2016. (Se bilag 1 for en uddybning).

Projekt Overvægtige Børn (POB)

POB benytter Holbæk-metoden til behandling af overvægtige børn. Metoden består af individuelle forløb for barn og familie med afsæt i en handleplan og kontrolsamtale hver 6.-8. uge.

Der er stor interesse for POB, og 142 overvægtige børn og deres forældre har været i kontakt med POB fra januar 2015 til september 2016. Ved at have et lokalt tilbud, er det muligt for langt flere familier at få hjælp til at ændre og fastholde en sund livsstil.

I oktober 2016 er 76 børn i gang med et behandlingsforløb, 51 børn er enten afsluttede eller har afbrudt et behandlingsforløb, og 15 børn står på venteliste. De 39 børn, som har været i tilbuddet i længst tid, har tilsammen fået 259 konsultationer. Samlet status for de 39 børn i oktober 2016 er, at siden starten i POB har 69,2 % tabt sig, 25,6 % har taget på og to børn har uændret vægt. Der er anvendt 167.117 kr. til indsatsen.

Bevægelsesindsatsen Rend og hop med Oliver

17 daginstitutioner og Dagplejen har fra august 2015 til december 2016 gennemført et forløb i bevægelseskonceptet ’Rend og hop med Oliver’. 42 pædagoger er blevet uddannet som Rend og hop-frontløbere og al pædagogisk personale, i de deltagende institutioner, har fået styrket deres kompetencer indenfor motorik og bevægelse.

Ca. 1.600 børn fra vuggestuer og børnehaver samt ca. 150 dagplejebørn har fået glæde af forløbet. Omkring 350 forældre har deltaget på forældremøder, hvor de har fået inspiration til, hvordan de kan styrke deres barns motorik. Flere forældre fortæller, at de bruger konceptet derhjemme med succes. Der er anvendt 43.350 kr. til indsatsen. De uforbrugte midler på 11.050 kr. skyldes, at færre dagtilbud end forventet kunne deltage i Rend og hop med Oliver uddannelsen.

Ansøgningspulje

Der var afsat 300.000 kr. til en ansøgningspulje. Der blev søgt om midler til så forskellige indsatser som mobile køkkenhaver, det demensvenlige træningscenter samt til sundhedscykling på plejecentret Svendebjerghave. De uforbrugte midler på 48.122 kr. skyldes et mindre forbrug i flere indsatser og et enkelt projekt, som ikke blev gennemført.

Retsgrundlag

Sundhedspuljen er et bidrag til, at Kommunalbestyrelsen efterlever Sundhedslovens § 119 om Kommunalbestyrelsensansvar for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har for budget 2017 besluttet at afsætte i alt kr. 460.812 til en sundhedspulje på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2017 er der afsat 460.812 kr. til Sundhedspuljen. Der var i alt59.172 kr. i 2016 i uforbrugte midler. Under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen godkender overførslen af uforbrugte midler for 2016 vil Sundhedspuljen i 2017 være 519.984 kr.

Forvaltningen foreslår følgende fordeling af Sundhedspuljen for 2017:

Forvaltningen foreslår følgende fordeling

Kr.

”Rend og Hop med Oliver”

45.000

“Digital motionsoversigt”

200.000

Ansøgningspulje

274.984

I alt

519.984

Personalemæssige konsekvenser

Indstillingen har ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Sundhedspuljen bidrager til at styrke sundheden blandt borgere i Hvidovre Kommune.Sundhedspuljen er gennem årene anvendt til at øge fokus på den tidlige indsats og særligt udsatte målgrupper.

Der er ulighed i sundhed, og borgere der er aktive i foreninger er sundere end ikke-aktive borgere. Med de opstillede ansøgningskriterier lægges der vægt på at støtte initiativer, der tilgodeser foreningsuvante og ikke-aktive borgere. Ad denne vej bidrager Sundhedspuljen 2017 til at mindske uligheden i sundhed.

Miljømæssige konsekvenser

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Bilag 1 - Evaluering af Sundhedspuljen 2016 (pdf)
 2. Bilag 2 - Ansøgningsskema, Sundhedspuljen 2017 (pdf)
 3. Bilag 3 - Puljebrev Sundhedspuljen 2017 (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar om Sundhedspuljen 2017 (pdf)
 5. Ældrerådets høringssvar vedr Sundhedspuljen 2017 (pdf)

9. Kvartalsvis status vedrørende det specialiserede socialområde for voksne

Beslutningstema

Der er et stigende merforbrug på det specialiserede socialområde. Der er i de senere år udarbejdet handleplaner for området. Den seneste er behandlet i juni 2016. Der er ligeledes udarbejdet en politisk godkendt strategi ”Ramme og Retning” for området. Der er således både fokus på udgiftsudviklingen og på i hvilken retning det specialiserede voksenområde skal bevæge sig i de kommende år.

Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede socialområde for voksne. Hensigten er at give Social- og Sundhedsudvalget et løbende overblik over udviklingen i forbruget på området og indsigt i, hvor området befinder sig i forhold til handleplan og strategi. Dette er den første kvartalsvise status. Den forventes at blive tilpasset i form og indhold i løbet af året.

Da Handicaprådet er rådgivende høringsberettiget organ, er sagen den 20-01-2017 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage den kvartalsvise statusopgørelse for økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde til efterretning.

 2. at Handicaprådets høringssvar indgår i sagsbehandlingen.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Som følge af et stigende merforbrug på det specialiserede socialområde for voksne blev der i 2014 politisk besluttet en handleplan, som i juni 2016 er fulgt op og justeret.

Der er fortsat et højt forbrug på området. Et estimat for forbruget i 2017, viser et forventet merforbrug på 16 mio. kr. Se bilag 1: Budget og forventede udgifter - voksenspecialiseret område.

Børn og Velfærd arbejder fokuseret på, at forbruget tilpasses budgettet samt på at synliggøre de forhold, der påvirker udgiftsudviklingen.

Opgaven i 2017 vil derfor være:

·Fortsat styrke myndighedsfunktionen

·Indfri målene i Handleplanen for 2017

·Styrke Ledelsesinformation mhp. tæt opfølgning af udgiftsudviklingen

·Implementere strategien Ramme og Retning

Børn og Velfærd vil fremadrettet fremlægge en kvartalsvis status med henblik på at holde Social- og Sundhedsudvalget ajour med udviklingen på området. Hver statusopfølgning vil fremover bestå af en illustration af udviklingen i forbruget inden for en række forskellige støtteformer (Bilag 1). Det ene af de to bilag, der er vedlagt, er ”første generation” af den visning. Indhold og form forventes ændret og tilpasset i løbet af de første kvartaler med henblik på at formidle så hensigtsmæssigt og aktuelt et overblik som muligt.

Ved denne sagsfremstilling er desuden vedlagt et notat, som uddyber de oven for beskrevne indsatser (Bilag 2).

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsens behandling af ”Handleplan vedrørende det specialiserede socialområde” punkt 18 på sit møde den 21. juni 2016.

Bilag

 1. Bilag 2: Statusnotat primo 2017 (pdf)
 2. Bilag 1 :Budget og forventede udgifter - voksenspecialiseret område (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar vedr Kvartalsvis status vedrørende det specialiserede socialområde for voksne (pdf)

10. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-02-2017

Kristina E. Young (H) spurgte til personsag. Forvaltningen svarede på mødet.

René Langhorn (O) spurgte til personsag. Forvaltningen svarede på mødet.