Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 3. januar 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 3. januar 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • René Langhorn (O)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-01-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Orientering om sag om plejeboliganvisning

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-01-2017

Den konstituerede direktør orienterede om følgende:     

-Dialogmøde om det specialiserede socialområde den 9. februar 2017.

-Anvisning af plejeboliger. Kommunen er fortsat udfordret på plejeboliggarantien.

-Madleverandøren Din Private Kok har indgået aftale om virksomhedsoverdragelse med Det Danske Madhus. Din Private Kok overdrages til Det Danske Madhus pr. 1. februar 2017.  58 borgere i Hvidovre Kommune får mad fra Din Private Kok og vil derfor blive kontaktet af Visitationen vedr. valg af ny leverandør.

-Dement beboer, der den 25. december forlod Søvangsgården. Beboeren blev samme aften fundet og er i god behold.


3. Kvalitetsstandarder: Sundhed og ældre 2017

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet for 2017.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 29-11-2016 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende de borgerrettede kvalitetsstandarder ”Sundhed, træning, pleje og bolig 2017” (bilag 1)
 2. at godkende ”Indsatskatalog for ”Sundhed, træning, pleje og bolig 2017” (bilag 2)
 3. at godkende ”Indsatskatalog for hjælpemidler 2017” (bilag 3)
 4. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-01-2017

Ad 1. Anbefales godkendt med enkelte små redaktionelle ændringer.

Ad 2. Anbefales godkendt med enkelte små redaktionelle ændringer.

Ad 3. Anbefales godkendt med enkelte små redaktionelle ændringer.

Ad 4. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt træffe beslutning om serviceniveauet på sundheds- og ældreområdet. Kvalitetsstandarderne for 2017 beskriver serviceniveauet for området, og består af borgerrettede kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp ” 2017”, ”Indsatskatalog for sundhed, træning, pleje og bolig 2017” 2017” og ”Indsatskatalog for hjælpemidler 2017”

Baggrund

Kvalitetsstandarderne indeholder de politisk vedtagne kvalitetsstandarder for sundheds- og ældreområdet i Hvidovre Kommune. Formålet med indsatskatalogerne er at sikre, at borgerne bevilges den rette indsats ud fra Lov om social service og det politisk fastsatte serviceniveau.

Katalogerne fungerer således som redskaber, der understøtter kvaliteten af de afgørelser kommunen træffer om tildeling af hjælp og støtte til borgerne. Indsatskataloget bidrager ligeledes til den faglige dialog mellem myndighed og leverandører i forbindelse med tilrettelæggelsen og tilpasningen af indsatser ud fra borgerens aktuelle behov.

Kvalitetsstandarderne forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse én gang årligt. Der er ikke lovkrav om, at der skal udarbejdes kvalitetsstandarder for alle områder af sundheds- og ældreområdet.

Kvalitetsstandarderne 2017

Den borgerrettede udgave af kvalitetsstandarderne ”Sundhed, træning, pleje og bolig” har til formål, at give borgerne et overblik over, hvilke tilbud og muligheder for hjælp og støtte der er til ældre og borgere med funktionsnedsættelser i Hvidovre Kommune.

Den borgerrettede del af kvalitetsstandarderne er opdelt efter kommunens indsatser. Borgerne kan hurtigt finde frem til information om, hvordan man søger om eksempelvis en ældre- og handicapbolig, eller hvilke muligheder der er for personlig pleje og praktisk hjælp. Stort set alle ydelser og tilbud på sundheds- og ældreområdet er oplistet i kataloget, så borgerne har nem og samlet adgang til informationerne. Standarderne indeholder også information om, hvordan man søger om tilbuddene, og hvad de enkelte tilbud eventuelt koster.

Ud over den borgerrettede udgave af kvalitetsstandarderne er der udarbejdet et mere detaljeret indsatskatalog; ”Indsatskatalog for sundhed, træning, pleje og bolig 2017”. Indsatskataloget indeholder en dybdegående beskrivelse af de enkelte indsatser borgeren kan tilbydes. Her er formålet med de enkelte indsatser beskrevet, og der er beskrivelser af kriterier, indhold, omfang, målgrupper mv.

Kataloget ”Indsatskatalog for hjælpemidler 2017” indeholder kvalitetsstandarder, som ikke tidligere har været fremlagt til politisk godkendelse. Kataloget indeholder kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, herunder også relevant lovgivning på området. Formålet med disse kvalitetsstandarder er, at understøtte at afgørelser på hjælpemiddelområdet baserer sig på et ensartet politisk godkendt serviceniveau. Kataloget bygger videre på den hidtidige praksis på området og gældende lovgivning.

Ændringer i kvalitetsstandarderne

Der er sket følgende væsentlige ændringer i kvalitetsstandarderne i forhold til sidste års versioner:

-Hvidovre Kommunes Sundhedstilbud til ældre borgere beskrives nu i de borgerrettede kvalitetsstandarder.

-Målgruppen for klippekortet er ændret og timetallet til den enkelte borger er reduceret. Målgruppen for indsatsen er nu borgere der modtager omfattende pleje (toiletrelaterede opgaver og total pleje). Borgerne vil hver især kunne få et klippekort på 12 timer pr. år. Svarende til én time om måneden. Det er en reduktion på 14 timer årligt i forhold til tidligere. Reduktionen af målgruppen og timetallet for klippekort-modellen er en konsekvens af beslutningen om at overføre midler fra sundheds- og ældreområdet til det specialiserede voksenområde.

-Hvis en borger, der er tildelt et midlertidigt døgnophold, indlægges, tildeles pladsen til en anden borger efter 24 timer. Timetallet er reduceret fra sidste år, hvor den var 72 timer. Ændringen skyldes, at kommunikationsaftalen mellem kommunerne og regionen er revideret. I den forbindelse er det aftalt, at borgere, der indlægges fra en midlertidig døgnplads, skal kunne udskrives til pladsen igen indenfor 24 timer. Derudover er ændringen lavet for at sikre bedre udnyttelse af de midlertidige døgnpladser.

-Målgruppen for indkøbsordninger er ligeledes ændret, idet en afgørelse om tildeling af indsatsen ”Indkøbsordning” nu også vægter, at borgeren ikke skal være i stand til at anvende tekniske hjælpemidler, såsom internet og telefon, til at bestille varerne. Ændringen er lavet i forlængelse af en principafgørelse fra Ankestyrelsen.

-Alle sagsbehandlingstider er gennemgået med henblik på, at de mere præcist end tidligere fastlægger rammerne for den samlede maksimale sagsbehandlingstid. Det er samtidig præciseret i indledningen til afsnittet om sagsbehandlingstider, at der kan være tilfælde, hvor sagsbehandlingstiden bliver længere. Det kan eksempelvis ske i tilfælde, hvor der skal indhentes attester, inden der kan træffes afgørelse.

- Fristen for stillingtagen til boligtilbud er ændret fra fem til tre hverdage. Ændringen er lavet med henblik på at sikre bedst mulig udnyttelse af kapaciteten på boligområdet.

-Der er i ”Indsatskatalog for sundhed, træning, pleje og bolig 2017” tilføjet nye kvalitetsstandarder for følgende indsatser:

  • Seniorsamtaler (forebyggende hjemmebesøg)
  • Voksenspecialundervisning
  • BPA-ordning jf. Lov om social service § 95
  • Plejevederlag til døende

Ud over ovenstående er der foretaget mindre justeringer på baggrund af erfaringerne fra 2015-2016, som var første gang kommunen lavede både borgerrettede kvalitetsstandarder og indsatskataloger. Frem til 2015 var der en samlet kvalitetsstandard. Justeringerne er lavet, der hvor det har været svært at forstå kvalitetsstandarden, eller den ikke har været tilstrækkelig præcis. Derudover er der lavet justeringer, der har til formål at præcisere forventninger. Eksempelvis er det nu indskrevet, at borgere, der modtager madservice, selv skal sørge for at stille køleskab og mikrobølgeovn til rådighed.

Retsgrundlag

Lov om social service § 138 tilsiger, at Kommunalbestyrelsen, inden for lovens rammer, kan træffe beslutning om, at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter loven.

Lov om social service § 139 beskriver, at Kommunalbestyrelsen, mindst én gang årligt, skal udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v., rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens §§ 83, 83 a og 86.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. september 2016 forslaget om, at lukke klippekortmodellen for de svageste ældre i Hvidovre Kommune. Dette skete som led i udmøntningen af beslutningen om at overføre økonomiske midler fra sundhed og træning til det voksenspecialiserede område.

Økonomiske konsekvenser

Der vil, i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning d. 27. september 2016,  ske en reduktion i de budgetterede midler til ”Klippekortet”. Den ændrede målgruppe og det reducerede timetal til målgruppen vil medføre en besparelse på 1. mio. kr. som overføres til det specialiserede voksenområde i 2017.

Personalemæssige konsekvenser

.

Miljømæssige konsekvenser

.

Bilag

 1. Sundhed, træning, pleje og bolig 2017 (pdf)
 2. Indsatskatalog for sundhed, træning, pleje og bolig 2017 (pdf)
 3. Indsatskatalog for hjælpemidler 2017 (pdf)
 4. Høringssvar fra Ældrerådet vedr. kvalitetsstandarder Sundhed og ældre 2017.docx (docx)
 5. Handicaprådets høringssvar om kvalitetsstandarder Sundhed og ældre 2017 (pdf)

4. Tilsyn på plejecentre 2016

Beslutningstema

Børn & Velfærd har gennemført de årlige uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre for 2016.

Tilsynsrapporterne forelægges her Social- og Sundhedsudvalget. De skal efterfølgende godkendes i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Derudover orienteres udvalget om Embedslægeinstitutionens tilsyn på plejecentrene. Disse skal efterfølgende til orientering i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 29-11-2016 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende tilsynsrapporterne for de kommunalt uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre.
 2. at tage Embedslægens tilsynsrapporter til efterretning.
 3. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-01-2017

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Børn & Velfærd har i 2016 gennemført de uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre og dertil knyttede boenheder.

Der har været ført tilsyn på:

•Dybenskærhave

•Krogstenshave

•Strandmarkshave, herunder Torndalshave

•Svendebjerghave

•Søvangsgården

Efter hvert tilsynsbesøg har forvaltningen udarbejdet en tilsynsrapport for hvert plejecenter, der indeholder følgende afsnit:

•Om boenheden

•Tilsynets form og formål

•Drøftelse med leder

•Spørgsmål og svar fra beboere.

Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.

Tilsynsform

Tilsynene har primært været dialogbaserede. Tilsynene er gennemført som henholdsvis en drøftelse med plejecentrets ledelse og individuelle samtaler med fem til ti pct. af beboerne.

Drøftelse med leder

Drøftelsen har taget udgangspunkt i følgende overskrifter:

•Siden sidst, herunder særlige fokusområder

•Kvalitetsstandard

•Instrukser

•Magtanvendelse

•Medarbejderforhold

•Beboernes forhold

•Pårørende

Beboersamtaler

På tilsynene lægges der særligt vægt på beboernes sociale trivsel, hvorfor der er foretaget en række beboerinterviews. Beboernes svar udgør et øjebliksbillede, og det er deres oplevelser på det givne tidspunkt for interviewet. Der kan også være beboere iblandt, som er sygdomsramte, fx demens, eller som har andre udfordringer.

Overordnede konklusioner på de kommunale tilsyn

De uanmeldte tilsyn har grundlæggende været tilfredsstillende tilsynsbesøg.

Forvaltningen oplever, at plejecentrene yder beboerne hjælp på forsvarlig vis og yder den hjælp, som beboerne er berettiget til efter Serviceloven og den politisk besluttede kvalitetsstandard i Hvidovre Kommune.

Alle plejecentre arbejder med nye initiativer og projekter, blandt andet:

•opstart af cafékiosk for beboere og pårørede

•herre- og damearrangementer

•sanse- og stimulistue

•tværgående aktivitetstiltag fx legeplads i samarbejde med børnehave

•økologi i madproduktionen

•procedure omkring dødsfald

•omlægning af pladser herunder opdatering af skriftligt materiale

•strategi for kompetenceudvikling og sammensætning af medarbejdergruppe

•pårørendesamarbejde

Forvaltningen oplever, at beboerne generelt er glade for at bo på kommunens plejecentre. Mange tilkendegiver, at de helst ville bo i eget hjem, men at de er tilfredse med plejecentret. Forvaltningen oplever et stort aktivitetsniveau på plejecentrene, og at beboerne er aktive på egne præmisser. Blandt en andel af beboerne er der et ønske om yderligere træningsaktiviteter.

Overordnede konklusioner på embedslægeinstitutionens tilsyn

Embedslægeinstitutionen har i 2016 gennemført uanmeldt tilsyn på følgende af kommunens plejecentre og dertil knyttede boenheder:

•Krogstenshave

•Svendebjerghave

•Strandmarkshave, herunder Torndalshave

•Søvangsgården

Embedslægeinstitutionen har ikke fundet anledning til at besøge Dybenskærhave i 2016.

Søvangsgården

Ved tilsynet blev fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

Bemærkningerne er i forhold til sundhedsfaglig dokumentation og medicinhåndtering. 

Plejecentret er blevet bedt om at udfærdige en handleplan, som skal godkendes af embedslægen. Godkendelsen betyder, at der først skal udføres embedslægetilsyn i 2018.

Svendebjerghave

Ved tilsynet blevet fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

Bemærkningerne er i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation, dokumentation i de sundhedsfaglige optegnelser og medicinhåndtering. Derudover blev plejecentret bedt om at sørge for, at der foreligger en aktuel oversigt over beboernes sygdomme og handicap, som er af betydning for pleje og behandling.

Næste embedslægetilsyn vil blive foretaget i 2017.

Strandmarkshave herunder Torndalshave

Ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.

Bemærkningerne er i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation, dokumentation i de sundhedsfaglige optegnelser og medicinhåndtering. Derudover blev plejecentret bedt om at sørge for, at der foreligger en aktuel oversigt over beboernes sygdomme og handicap, som er af betydning for pleje og behandling.

Strandmarkshave har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, da de ikke vurderer, at tilsynet er retvisende. Plejecentret har blandt andet fået anmærkninger på forhold i dokumentationen, som ved tidligere tilsyn ikke er blevet anmærket. Styrelsen for Patientsikkerhed beklager Strandmarkshaves oplevelse og har tilbudt, at embedslægeinstitutionen foretager nyt tilsyn. Plejecentret har i samarbejde med forvaltningen valgt at takke nej til tilbuddet om et fornyet tilsyn af hensyn til anvendelsen af de samlede ressourcer.

Næste embedslægetilsyn vil blive foretaget i 2017.

Krogstenshave

Ved tilsynet blev fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.

Bemærkningerne er primært i forhold til medicinhåndtering, skriftlige instrukser og sundhedsfaglig dokumentation.

Plejecentret er blevet bedt om at udfærdige en handleplan, som skal godkendes af embedslægen. Da det rutinemæssige plejehjemstilsyn bortfalder og erstattes af det risikobaserede tilsyn, kan Styrelsen for Patientsikkerhed ikke give en sikker tilbagemelding på, hvornår et evt. næste tilsyn vil blive foretaget.

Tilsynsrapporter fra Embedslægeinstitutionens tilsyn samt handleplaner fra Krogstenshave og Søvangsgården er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

De kommunale uanmeldte tilsyn

Efter Serviceloven §151 har kommunerne pligt til at føre tilsyn med plejecentre og tilsvarende boenheder i kommunen.

Formålet med det uanmeldte kommunale tilsyn er at undersøge, om beboerne får den hjælp og pleje, de er berettigede til, samt at kontrollere om plejecentrene følger de politiske vedtagne kvalitetsstandarder og overholder relevant lovgivning på området.

Som led i tilsynsforpligtelsen skal der gennemføres mindst ét uanmeldt tilsyn om året på hvert plejecenter. Jf. lovbekendtgørelse nr. 629 af 11/06/2010 er der ikke pligt til at udarbejde tilsynsrapport.

Embedslægeinstitutionens tilsyn

Formålet med tilsynet er at vurdere de sundhedsfaglige forhold såsom medicinhåndtering, hygiejne og sundhedsfaglig dokumentation.

Frem til d. 1. juli 2016 har Embedslægeinstitutionen under Styrelsen for Patientsikkerhed ifølge Sundhedsloven § 219 ført årligt uanmeldt tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Embedslægeinstitutionen har kunne undlade tilsyn det efterfølgende år, hvis der ved tilsynet ikke blev fundet fejl og mangler, som kunne give problemer for beboernes sikkerhed.

Siden tilsynene i Hvidovre Kommune er Styrelsen for Patientsikkerhed overgået til en risikobaseret tilsynsmodel. Frem for at føre fast årligt tilsyn med plejecentrene vil Styrelsen for Patientsikkerhed fremadrettet kun føre tilsyn på kommunens plejecentre, såfremt de vurderer, at der er særlig risiko for patientsikkerheden. Det er derfor uvist om tilsynet kommer igen i de annoncerede årstal, som følger den tidligere frekvensbaserede tilsynsmodel.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte under punkt 10 på deres møde d. 31. januar 2012 en ny tilsynsmodel for plejecentrene i Hvidovre Kommune.

Med den godkendte tilsynsmodel følger, at resultatet af de årlige uanmeldte tilsyn på plejecentrene forelægges politisk.

Det blev vurderet, at det var hensigtsmæssigt at bibeholde en afrapportering af de uanmeldte tilsyn i kort form.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Tilsynsrapport for uanmeldt, kommunalt tilsyn 2016 - Krogstenshave (pdf)
 2. Tilsynsrapport for uanmeldt, kommunalt tilsyn 2016 - Dybenskærhave (pdf)
 3. Tilsynsrapport for uanmeldt, kommunalt tilsyn 2016 - Strandmarkshave (pdf)
 4. Tilsynsrapport for uanmeldt, kommunalt tilsyn 2016 - Søvangsgården (pdf)
 5. Tilsynsrapport for uanmeldt, kommunalt tilsyn 2016 - Svendebjerghave (pdf)
 6. Tilsynsrapport fra Embedslægen 2016 - Krogstenshave (pdf)
 7. Tilsynsrapport fra Embedslægen 2016 - Søvangsgården (pdf)
 8. Tilsynsrapport fra Embedslægen 2016 - Svendebjerghave (pdf)
 9. Tilsynsrapport fra Embedslægen 2016 - Strandmarkshave (pdf)
 10. Handleplan til Embedslægens tilsynsrapport 2016 - Krogstenshave (pdf)
 11. Handleplan til Embedslægens tilsynsrapport 2016 - Søvangsgården (pdf)
 12. Ældrerådets høringssvar om tilsyn på plejecentre 2016 (pdf)
 13. Handicaprådets høringssvar til sager til SSU mødet den 3. januar - Høringssvar 15122016 Tilsyn pa° plejecentre 2016 (pdf)

5. Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2017

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal udforme og offentliggøre en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp. Politikken skal revideres årligt.

Børn og Velfærd fremlægger” Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp” for 2017 til godkendelse. Tilsynspolitikken for 2017 er en videreførsel af den tilsynspolitik, der har været anvendt i 2015 og 2016.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 29-11-2016 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2017
 2. at Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-01-2017

Udvalget stillede ændringsforslag om, at der gennemføres tilsyn hos de private leverandører, der har under 30 borgere, hvert andet år i stedet for hvert tredje år.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Formålet med tilsynspolitikken er at fastlægge rammerne for tilsynet med leverandørerne af personlig og praktisk hjælp, herunder om opgaverne løses i overensstemmelse med:

1.Hvidovre Kommunes kvalitetsstandarder og den enkelte borgers afgørelse.

2.At der arbejdes mod, at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt.

3.At den hjælp borgeren er visiteret til, også er den hjælp, som borgeren modtager, at hjælpen har den rette kvalitet, og at der udføres den rette dokumentation.

4.At de økonomiske rammer overholdes.

5.At eventuelle fejl og mangler indgår i en fremadrettet kvalitetssikring, læring og udvikling.

Tilsynet skal således være med til at sikre kvalitet, sikkerhed, tryghed og økonomisk ansvarlighed hos såvel den kommunale som de private leverandører.

Tilsynsformen er dialogbaseret og understøtter indsigt og forståelse hos alle parter. Den viden, der indsamles, bliver delt mellem parterne med henblik på gensidig læring og løsning af udfordringer. Bidrager hermed til kvalitetsudviklingen både hos den enkelte leverandør og på tværs af kommunens leverandører, med fokus på den faglige kvalitet.

Tilsynet med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Hvidovre Kommunes tilsyn med personlig og praktisk hjælp består af tre elementer:

 • Kvalitetssikring af kommunens visitationer til borgerne
 • Kvalitetssikring af den leverede hjælp
 • Kvalitetssikring af økonomien i visitationen

For at sikre kvaliteten i den leverede hjælp, gennemføres der ét årligt tilsyn med den kommunale leverandør af personlig og praktisk hjælp. Endvidere gennemføres der ét årligt tilsyn med de private leverandører, der har mere end 30 borgere med personlig og praktisk hjælp. Private leverandører med færre end 30 borgere modtager tilsyn hvert tredje år.

Tilsynene med den leverede hjælp har til hensigt at give svar på tre overordnede spørgsmål:

· Får borgerne den visiterede hjælp i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som borgeren har retskrav på?

· Udføres opgaverne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels for det daglige arbejde?

· Inddrages borgerne i opgaveløsningen, i det omfang de har ressourcer til det?

Tilsynene foretages af medarbejdere tilknyttet Sundheds- og ældreafdelingen.

Resultaterne af tilsynet formuleres i en tilsynsrapport, der indeholder eventuelle indsatsområder. Ud fra indsatsområderne udarbejdes der en tids- og handleplan, der sikrer, at indsatsområderne bringes i orden. Dialogen mellem kommunen og leverandøren tilrettelægges med fokus på, at tilsynene skal bidrage til læring i organisationen.

For at sikre en tæt dialog med leverandørerne, afholdes der leverandørmøde 3 gange årligt, for leverandører der leverer personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 83.

Afrapportering fra tilsynene

Hvert tilsyn afsluttes med en tilsynsrapport. På baggrund af tilsynsrapporterne udarbejdes der en årlig redegørelse med resultaterne af alle tilsynene. Redegørelsen sendes i høring hos Hvidovre Kommunes Ældreråd og Handicapråd og forelægges derefter politisk.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af Servicelovens § 151c pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens § 83. Den fremlagte tilsynspolitik omfatter personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør.

Kommunalbestyrelsen skal årligt følge op på tilsynspolitikken, og foretage de nødvendige justeringer.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 2. marts 2015 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp.

Økonomiske konsekvenser

.

Personalemæssige konsekvenser

.

Sundhedsmæssige konsekvenser

.

Miljømæssige konsekvenser

.

Bilag

 1. Tilsynspolitisk for personlig og praktisk hjælp 2017 (pdf)
 2. Ældrerådets høringssvar om tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2017 (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar om tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2017 (pdf)

6. Forslag om vedtægtsændringer for Aktivitetscentret

Beslutningstema

Ved opstilling til brugerrådet for Aktivitetscentret meldte der sig ingen kandidater. Ved den efterfølgende generalforsamling foreslog Ældrerådet at ændre vedtægterne, så deltagere på generalforsamlingen kunne melde sig til brugerrådet. Sådanne vedtægtsændringer skal godkendes af Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 16-12-2016 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

 1. drøfte den foreslåede vedtægtsændring for Aktivitetscentrets brugerråd med henblik på, om denne kan anbefales godkendt over for Kommunalbestyrelsen.
 2. Ældrerådet og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-01-2017

Ved en fejl fremgår det ikke af indstillingen, at sagen skal behandles i Kommunalbestyrelsen. Sagen skal efter behandling i Social- og Sundhedsudvalgets møde, sendes videre til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Ad 1. Anbefales drøftet.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Mandag den 24. oktober 2016 blev Aktivitetscentrets årlige generalforsamling afholdt. Et punkt på dagsordenen var valg af nye medlemmer og formand til Aktivitetscentrets brugerråd.

I vedtægterne for Aktivitetscentret står, at oplysning om nye medlemmer og ny formand til brugerrådet skal slås op inden generalforsamlingen. Medlemmer skal endvidere have meldt, at de ønsker at stille op til valg på generalforsamlingen 8 dage inden, generalforsamlingen afholdes.

Der var opslag slået op i Aktivitetscentret, men ingen meldte deres kandidatur til brugerrådet inden generalforsamlingen.

På generalforsamlingen foreslog formanden for Ældrerådet en ændring af vedtægterne for Aktivitetscentret, således at kandidater til brugerrådet kan stille op direkte på generalforsamlingen, og at denne ændring gennemførtes straks.

Lederen af Aktivitetscentret gjorde opmærksom på vedtægterne. Det blev besluttet at gennemføre forslaget, men at det bortfalder, hvis Social- og Sundhedsudvalget ikke godkender ændringsforslag vedrørende vedtægterne for Aktivitetscentret.

Det fremgår således af vedtægternes § 13, at vedtægtsændringer skal forelægges generalforsamlingen og derefter fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget samt Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune.

På generalforsamlingen blev valgt ny formand og nye medlemmer til brugerrådet.


Kan vedtægtsændringen ikke godkendes, må der afholdes en ny generalforsamling med nyt valg til brugerrådet efter den hidtil gældende vedtægts bestemmelser.

Retsgrundlag

Servicelovens § 79, hvorefter kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, tillige med servicelovens § 16, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter samme lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

 1. Vedtægter Aktivitetscentret fra 2013.pdf (pdf)
 2. Referat fra generalforsamlingen 2016.pdf (pdf)
 3. Forslag til ændring af vedtægterne for Aktivitetscentret under Generalforsamlingen 2016.pdf (pdf)
 4. Høringssvar fra Handicaprådet vedr. forslag om vedtægtsændringer for Aktivitetscentret.pdf (pdf)
 5. Høringssvar fra Ældrerådet vedr. ændring af vedtægter Aktivitetscentret.docx (docx)

7. Boliganvisning - Fortsættelse af dispensation for kriterier

Beslutningstema

Det specialiserede voksenområde har gennem de seneste år haft et stort merforbrug. Samtidig har området store udgifter til voksne, som bor i forskellige typer af midlertidige botilbud og er klar til at bo i egen bolig, men som ikke kan skaffe sig en bolig. I august 2015 anslog kommunen at have en udgift på godt 200.000 kr. om måneden til disse borgere.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 17. august 2015, at dispensere fra kriterierne for opskrivning på venteliste til en bolig anvist af kommunen. De borgere, der var klar til at flytte ud af deres midlertidige botilbud kunne derved skrives op. Økonomiudvalget besluttede samtidig at fastholde den eksisterende praksis, om at tildele det specialiserede voksenområde cirka hver fjerde af de små boliger, som kommunen har i anvisning.

Ordningen skulle gælde et år og herefter evalueres. Børn og Velfærd ønsker endnu et år før der evalueres, idet der indtil nu kun har været anvist boliger til tre af de borgere, der har fået dispensation for kriterierne.

Ved at forlænge dispensationsmuligheden for at blive skrevet op på ventelisten og vente et år mere med at evaluere, opnås et bedre grundlag for at se en effekt af beslutningen. Der forventes på det tidspunkt, at være anvist boliger til flere af de borgere der indbefattes af dispensationsmuligheden.

Da Handicaprådet er rådgivende høringsberet organ, er sagen den 16-12-2016 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at den eksisterende ordning fortsætter et år mere inden en endelig evaluering. Den eksisterende ordning blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 17.august 2015.
 2. at tage til efterretning, at Handicaprådets høringssvar indgår i sagen.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-01-2017

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Beslutning om dispensation fra kriterier

Den 17. august 2015 behandlede Økonomiudvalget en sag om dispensation for kriterierne for at blive skrevet op på venteliste til en bolig anvist af kommunen. Økonomiudvalget besluttede, at ”der kan dispenseres for kriteriet om, at borgere der anvises bolig, skal have tilknytning til Hvidovre Kommune. Denne dispensation gælder kun for anbragte voksne efter Lov om Social service §§ 107, 109 og 110 som omhandler midlertidig boplacering”.

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at ”den nuværende praksis hvor borgere, prioriteret af Børn og Velfærds voksenspecialområde, får anvist hver fjerde af Boliganvisningens billige 1-2 rums boliger i ”Øvrige Hvidovre” fortsætter”. ”Øvrige Hvidovre” betegner de boliger, der ligger udenfor Avedøre Stationsby og Egevolden ll.

Desuden besluttede Økonomiudvalget, at ordningen omkring de to ovenstående punkter foreløbig skulle gælde et år og derefter evalueres. I denne sagsfremstilling gøres status over ordningen indtil nu. Det indstilles at fortsætte den eksisterende ordning et år mere inden der evalueres endeligt fordi, der endnu ikke har været nok boliger anvist til at kunne se en effekt.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Kommunalbestyrelsen i den mellemliggende periode, har godkendt en sag om præcisering af kriterier for kommunal anvisning af bolig. Sagen var på Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2016.

Anvisningsret

Kommunen har mange hensyn at tage ved anvisning af boliger. Borgere med tilknytning til det specialiserede voksenområde har oftest brug for en lille og billig bolig. Der er også en stor efterspørgsel på disse boliger fra andre borgere på kommunens venteliste bl.a. ældre, syge, skilsmisseramte, flygtninge med flere.

Hvidovre Kommune har jf. almenboliglovens §59 anvisningsret til 25% af de ledige lejemål i almene boligbyggerier i kommunen. Det er endvidere bestemt at boligselskaberne, efter aftale med kommunen kan stille en større andel af de ledige boliger til rådighed for kommunal anvisning.

Hvidovre Kommune har indgået aftale med KAB om 100% kommunal anvisningsret i Avedøre Stationsby og Egevolden ll. Aftalen skal sikre en mere balanceret boliganvisning og en mere positiv boligsocial udvikling i de to områder. Aftalerne har eksisteret mange år, og er senest indgået igen i 2016 vedr. Avedøre og 2012 vedr. Egevolden ll.

Som følge af aftalen om Avedøre Stationsby og Egevolden ll, er det alene boliger i de resterende boligafdelinger, kaldet ”Øvrige Hvidovre”, som det specialiserede voksenområde får andel i. Den interne praksis i kommunen er, at boligafdelingen giver cirka hver fjerde af de små og billige 1-2 rums boliger, som den har i anvisning i det tilbageværende område, ”Øvrige Hvidovre”, til det specialiserede voksenområde.

Boliganvisningen fremhæver, at boligerne i Avedøre Stationsby og Egevolden ll oftest også vil være for dyre for borgere med kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag.

Hvad viser de nuværende erfaringer

Den eksisterende praksis har resulteret i anvisning til cirka 12 små 2-rums boliger om året til det specialiserede voksenområde. I 2016 har der været 5 boliger til området i perioden fra januar til og med oktober.

Nedenfor ses to tabeller. Tabel 1 viser, hvor mange 2-rums boliger Hvidovre Kommune har haft anvisningsret til. Tabel 2 viser, hvor mange af disse kommunen har prioriteret til det specialiserede voksenområde.

Tallene for Avedøre Stationsby og Egevolden ll fremgår med kursiv. Cirka 2/3 af de 2-rumsboliger som kommunen kan anvise til ligger i disse to afdelinger, som er omfattet af den særlige aftale (kommunen har 100% anvisningsret). Det betyder, at de to områder ikke indgår i den sum af 2-rums boliger, som det specialiserede voksenområde i dag tilbydes hver fjerde af. Øvrige borgere på kommunens venteliste kan anvises lejlighed i de to områder.

Tabel 1: Antallet af 2-rums boliger til anvisning via kommunen i alt

2013

2014

2015

Pr 31/10 2016

Avedøre Stationsby

89

86

65

55

Egevolden ll

8

9

10

3

Øvrige Hvidovre

52

43

34

+1-rums:8*

24

8*

(heraf 3 til flygtning)

I alt

149

138

117

90

*Fra 2015 har Boligafdelingen medtaget 1-rumsboliger til det specialiserede voksenområde, idet området har særligt behov for billige boliger.

Tabel 2: Antal boliger (ud af ovenstående) prioriteret til det specialiserede voksenområde

2013

2014

2015

Pr 31/10 2016

Avedøre Stationsby

Egevolden ll

Øvrige Hvidovre

13

11

12

5

I alt

13

11

12

5

Som det ses af tabellerne prioriterer kommunen cirka hver fjerde af 2-rumsboligerne i ”Øvrige Hvidovre” til det specialiserede voksenområde, eksempelvis 13 ud af 52 i 2013.

Men dette antal udgør dog kun knap hver tiende af alle de 2-rums boliger kommunen samlet set har anvisningsret til. Eksempelvis 13 ud af 149 i 2013.

Det specialiserede voksenområde har længe haft behov for mindst de 12-13 aftalte boliger pr. år. Dertil er der kommet et større behov for boliger til borgere, der er klar til at flytte ud af deres midlertidige ophold i krisecenter, herberg eller midlertidigt botilbud efter §107. Der har de seneste år specielt været stigning af antallet af borgere på herberger samt i mindre grad på krisecentre. Det forventes ikke, at denne stigning flader ud inden for den nærmeste fremtid. Området er yderligere udfordret af kommunens manglende mulighed for styring af anvendelsen af herberger og krisecentre, idet optagelse på en plads sker på baggrund af borgerens egen henvendelse og efter godkendelse fraleder af herberget/krisecenteret. Denne udvikling sker samtidig med, at Voksenrådgivningen har mange problemer med at få hjulpet borgere med plads på et herberg ud i egen bolig, når de er klar til det.

I forhold til udflytning fra et midlertidigt botilbud efter § 107, ses det ligeledes, at presset på boliger til anvisning er stigende, idet Voksenrådgivningen samtidig arbejder meget målrettet på at mindske anvendelsen af midlertidige botilbud. I stedet herfor tilbydes unge borgerne en styrket indsats i borgerens nærmiljø, fx i forbindelse med flytning fra forældrene, frem for tilbud om et midlertidigt ophold på et botilbud (jfr. strategien ”Ramme og Retning”).

Midlertidige botilbud

Ordningen med dispensation for ventelistekriteriet har omhandlet borgere der flytter ud af et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107, ud af et krisecenter §109 eller af et herberg §110. Der er tale om borgere i forskellige situationer og med forskellige behov.

For alle tre typer midlertidigt ophold er det hensigten, at borgeren hjælpes videre, primært til at kunne flytte i egen bolig, hvis det er muligt og eventuelt med støtte.

Fleksibilitet i kommunens støtte

Det er af stor betydning, for borgerens mulighed for at tage ansvar i eget liv, at vedkommende får mulighed for at flytte ud af en midlertidig boplacering, når han/hun er klar. Det fremhæves i kommunens strategi for området ”Ramme og Retning 2016-2020 – Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer”, at kommunen vil sætte borgerens ressourcer og udviklingsperspektiv i centrum. Strategien fremhæver også følgende: ”Når en borger f.eks. i en periode har behov for et døgntilbud, vil udgangspunktet være, at borgeren igen skal flytte til en mere selvstændig boform eller i egen bolig, når det umiddelbare behov for døgntilbuddet er afhjulpet. Det betyder, at den støtte og behandling den enkelte tilbydes skal have fokus på størst mulig selvhjulpenhed”. Det fremgår, at kommunen vil udvikle fleksible indsatser, der i højere grad støtter borgeren i egen bolig.

Det er ikke hensigtsmæssigt for den enkelte borger og heller ikke for kommunen, at borgere bor i en midlertidig boplacering længere tid end der er behov for. I nogle tilfælde kan en midlertidig boplacering undgås, hvis det er muligt at få en bolig. Her kan det undertiden være nødvendigt at kommunen støtter, men med en mindre indgribende form for støtte end anbringelse efter §§ 107, 109 og 110.

Kommunen arbejder med området

Kommunens socialpædagogiske støttekorps og socialpsykiatri støtter borgere i eget hjem og medvirker til, at midlertidig boplacering ikke bliver et behov.

Kommunen arbejder også med fleksible indsatser og støtte til borgere i egen bolig via områdets bostøttemedarbejdere og Housing First konceptet. Konceptet stiller ikke krav om, at borgeren skal være boligparat for at flytte i egen bolig. I stedet ses den manglende bolig som en væsentlig del af borgerens ustabile livssituation. Tanken er, at en stabil boligsituation er en forudsætning for en forbedring af borgerens livssituation. Hvis det er muligt at få en bolig, flytter borgeren derfor ind i den med det samme og støttes intensivt i den, frem for at flytte ind i en midlertidig boplacering. Med Housing First konceptet bliver behovet for midlertidig boplacering begrænset i et vist omfang, og det sikres at borgere der har fået en bolig, er i stand til at fastholde den.

Sagsbehandlerne på området hjælper til, at borgerne sørger for at skrive sig op på almindelig venteliste i boligselskaber.

Der er vedlagt et bilag med fortællinger om 2 borgere, som har haft en midlertidig boplacering og efterfølgende er flyttet i egen bolig med succes.

Behov og økonomi

Det specialiserede voksenområde har gennem de seneste år haft et stort merforbrug på området samtidig med udgifter til pladser i midlertidige boplaceringer, som borgere er klar til at flytte ud fra.

I august 2015 var ti borgere klar til at kunne flytte ud af midlertidige boplaceringer. Seks af disse havde en herbergsplads, en havde plads på krisecenter og tre plads i midlertidigt botilbud efter §107. Kommunen betalte 221.000 kr. pr. måned til disse tilbud. Som følge af Økonomiudvalgets beslutning blev det muligt for disse borgere at skrive sig på kommunens venteliste til en bolig. Fire af disse borgere har fået bolig. Kommunen betaler fortsat et stort beløb pr måned for midlertidig boplacering for de øvrige. Derudover kommer der løbende andre borgere til.

I perioden fra Økonomiudvalgets beslutning i august 2015 til august 2016 har det specialiserede voksenområde anvist bolig til følgende 3 borgere ud af de ti, der kom med på ventelisten ved dispensationen:

- en borger som ventede fra en herbergsplads

- to borgere som ventede fra et §107 tilbud.

Herudover har en af de ti borgere fået bolig i en anden kommune.

Børn og Velfærd anbefaler, at denne gruppe borgeres mulighed for at blive skrevet på ventelisten fortsætter et år mere.

Børn og Velfærd vurderer, at det er hensigtsmæssigt at arbejde hen imod flere boliger til anvisning i det specialiserede voksenområde. Dette af hensyn til den enkelte borgers udvikling og mulighed for at tage ansvar i eget liv som en målrettet indsats i strategien ”Ramme og retning”, samt under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

Retsgrundlag

Almenboligloven, LBK nr 1103 af 15/08/2016, §59.

Servicelovens §§ 107, 109, 110.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget behandlede den 17. august 2015 som punkt 8 ”Boliganvisning – Prioritering og dispensation for kriterier”.

”Præcisering af kriterier for kommunal anvisning af bolig” godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser kan på nuværende tidspunkt endnu ikke opgøres.

Det specialiserede voksenområde har gennem de seneste år haft et stort merforbrug, hvoraf stigende udgifter til midlertidige boligophold for Hvidovreborgere har bidraget til dette.

Bilag

 1. Bilag - gode fortællinger om forløb med boliganvisning (pdf)
 2. Høringssvar fra Handicaprådet vedr. boliganvisning - Fortsættelse af dispensation for kriterier.pdf (pdf)

8. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-01-2017

Kristina E. Young (H) spurgte til personsag. Forvaltningen svarede på mødet.

Annette Møller Sjøbeck (UP) spurgte til bofællesskaberne. Forvaltningen svarede på mødet.

René Langhorn (O) bad om et notat om, hvor mange beboere hjemmeplejen servicerer i kolonihaveområder i kommunen i vinterperiode samt om hvilken hjælp der gives.

Lars Gundelack (A) spurgte til implementering af elektronisk nøglesystem i hjemmeplejen. Forvaltningen svarede på mødet.