Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 15. august 2016

Mødefakta

Dato: Mandag den 15. august 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars Gundelack Jensen (A)

Fraværende med afbud

 • René Langhorn (O)

Bemærkninger

Mikkel Dencker deltog for René Langhorn

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2016

Den konstituerede direktør for Børn og Velfærd orienterede om invitation til indvielse af stimulistue på Strandmarkshave.


3. Budget 2017-2020 - Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2017.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation samt Økonomiudvalgets beslutning om ubalance i budget 2017
 2. at drøfte Direktionens katalog for eget område
 3. at tage stilling til takster for 2017 på udvalgets område
 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling
 5. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i punktets behandling

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2016

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Godkendt.

Ad 4. Godkendt.

Ad 5. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Social- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer. Disse viser, at der vil være en forventet budgetubalance på knap 58,3 mio. kr. for 2017.

Der er flere årsager til ubalancens opståen, hvoraf de vigtigste elementer er, at der generelt forventes forbedret økonomi i Danmark i 2017, ligesom målingen af hvordan det går i Hvidovre sammenholdt med andre kommuner viser, at det går relativt bedre i Hvidovre.

Borgmesteren har i forlængelse af ministeriets rammeudmeldingen bedt Direktionen om at udarbejde et katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til Budget 2017.

Økonomiudvalget har den 2. august afholdt ekstraordinært møde grundet den konstaterede ubalance og Økonomiudvalget har på den baggrund konstateret, at der i forhold til budgetprocessen skal arbejdes videre med en ubalance på 35 mio. kr.

Herudover noterer Økonomiudvalget at tilskud fra § 19 puljen (særtilskud til hovedstadskommuner med økonomiske vanskeligheder) endnu ikke kendes og kan have en positiv påvirkning på balancen.

Økonomiudvalget ønsker at det enkelte fagudvalg – med udgangspunkt i Direktionens katalog drøfter budget 2017 for eget område.

Til brug for dette fremsendes Direktionens katalog for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede ubalance.

Direktionens katalog er opgjort i tabelform og ved læsning bør det iagttages, at kataloget baserer sig på de budgetafdækninger, som forvaltningerne har udarbejdet i perioden februar til april.

Budgetafdækningerne dækker alle områder, men i oversigten indgår alene de områder, som omfatter et økonomisk potentiale.

Afdækningerne er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer samt sammenligninger i forhold til andre kommuner.

Afdækningerne adresserer som følge heraf ikke hvor eventuelle besparelser foreslås indhentet, idet dette vil være en politisk prioritering i første omgang i fagudvalg og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

For hver afdækning er følgende opgjort i kataloget:

·Den samlede økonomiske ramme for området (kolonnen ”Økonomisk ramme”) og i () fremgår områdets lønsum

·Den opgjorte afvigelse i mio. kr. mellem niveauet for Hvidovre Kommune og et kommunerelevant gennemsnit (kolonnen ”økonomisk potentiale”)

·Med udgangspunkt i ovenstående to punkter har Direktionen vurderet, hvor der - ud fra et administrativt synspunkt kan anvises mulige besparelsespotentialer. Det er sket under hensyntagen til kendskabet til den bestående drift og det bestående serviceniveau. Dette er opgjort for 2017 og for 2018-2020 (kolonnerne ”Vurdering 2017” og ”Vurdering 2018-2020”). På enkelte områder vil en reduktion af udgiftsniveauet have betydning for brugerbetaling og på disse områder fremgår nettoeffekten i ().

·Bemærkninger til de enkelte områder.

·Konsekvenser, herunder personalemæssige – her er opgjort, hvilke personalemæssige konsekvenser det angivne beløb ville have, såfremt hele beløbet skulle findes ved personalereduktion.

For nogle af vurderingerne betyder det, at der er tale om bortfald af økonomi til de nævnte aktiviteter – og for andre er der tale om reguleringer. For de områder, hvor der er tale om reguleringer, er de konkrete konsekvenser endnu ikke opgjort udover den anslåede udmøntning ved fuld udmøntning gennem personalereduktion. Det skyldes ikke mindst, at udmøntning kan finde sted på forskellige måder, afhængigt af forslag. Materialet er dermed tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2017.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 1. februar 2016. Budgetprocessen er derudover drøftet på møder i Økonomiudvalget den 23. maj 2016 og den 21. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Bilag

 1. Direktionens katalog til brug for budget 2017 (pdf)
 2. Afdækkende analyser til Udvalg (153 sider) (pdf)
 3. Budgetrapport 2017-2020 til udvalg (pdf)
 4. Takster til udvalg 2017 (pdf)
 5. Social- og Sundhedsudvalget. Høringssvar og udtalelser (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2016 - Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Økonomi og Børn og Velfærd har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Vurderingen indgår i udarbejdelsen af kommunens halvårsregnskab.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2016 til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomi og Børn og Velfærd har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2016.

Derforventes på nuværende tidspunkt merudgifter på 1,35 mio. kr. på udvalgets område inden for servicerammen.

De forventede merudgifter vedrører alle ny lovgivning på udvalgets område og er kompenseret via bloktilskuddet. Lovændringerne vedrører hovedsageligt handleplaner for den ældremedicinske patient, fasttilknyttede læger på plejecentrene samt akutfunktioner i sygeplejen.

Retsgrundlag

I medfør af Lov om Kommuners styrelse § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 40, stk. 4, § 45, stk. 1, § 45 a, stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, fastsættes:

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget eller magistraten til Kommunalbestyrelsen, inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og forventede regnskab 2016 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

I økonomirapporteringen pr. 30. juni 2016 forventes samlede merudgifter på 1,35 mio. kr. på områder inden for servicerammen. Merudgifterne er kompenseret via bloktilskuddet i 2016.


5. Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud

Beslutningstema

Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud, som gives efter Lov om Social Service §§ 107 og 108, forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Da Handicaprådet er rådgivende høringsberettiget organ, er sagen den 08-08-2016 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud godkendes
 2. at rådighedsbeløbet for beboere i midlertidige og længerevarende botilbud godkendes
 3. at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2016

Udvalget udsatte sagen til behandling på udvalgsmødet den 6. september.

Sagsfremstilling

Kommunen skal efter § 107 i Lov om Social Service tilbyde ydelsen midlertidigt botilbud. Kommunen skal endvidere efter § 108 i Lov om Social Service tilbyde ydelsen længerevarende botilbud.

Midlertidigt botilbud jf. § 107 kan visiteres til borgere over 18 år med nedsat eller betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som i en afgrænset periode har brug for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller behandlingsmæssig støtte. Midlertidige botilbud tildeles således, som udgangspunkt, til borgere der, på baggrund af kortere intensiv træning, forventes at komme i stand til at klare sig i en boform med mindre indgribende foranstaltninger.

Længerevarende botilbud jf. § 108 kan visiteres til borgere over 18 år, som på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende og længerevarende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Der er ikke lovkrav om, at udarbejde kvalitetsstandarder på ydelser efter disse paragraffer. Servicelovens § 138 angiver dog, at kommunen, inden for lovens rammer, kan fastsætte generelle vejledende serviceniveau for den lokale udmøntning af hjælp efter denne lov. Hvidovre Kommune vælger derfor at udarbejde en kvalitetsstandard for § 107 og § 108, for at skabe klarhed for borgere, leverandører og rådgivere om kommunens serviceniveau for hjælp efter disse paragraffer.

Når kommunens rådgivere, som myndighed, træffer afgørelse om midlertidigt eller længerevarende botilbud til en borger, inddrages kvalitetsstandarden for at sikre, at afgørelsen ligger indenfor det vedtagne serviceniveau. Det skal dog påpeges, at alle sager skal vurderes individuelt med udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau, før der træffes en endelig beslutning.

Kommunen har med kvalitetsstandarden fastsat rådighedsbeløb, som borgerne i botilbud som minimum skal have tilbage når deres udgifter til husleje, el og varme er betalt. Kommunen har indhentet oplysninger om fastsættelse af rådighedsbeløb fra fire andre kommuner, henholdsvis Gentofte, Helsingør, Ballerup og Lyngby-Taarbæk. Disse kommuner er kommet længst med udmøntningen, efter at det blev præciseret  i styringsaftalen for rammeaftale 2017, at det er den anbringende kommune (handlekommunen), der skal beregne og opkræve egenbetaling, og dermed fastsætte et rådighedsbeløb for borgere i midlertidige og længerevarende tilbud. Kommunen har derudover anvendt den eksisterende viden om rådighedsbeløbet blandt andre borgergrupper i kommunen. Der henvises til kvalitetsstandardernes bilag hvoraf de konkrete beløb fremgår.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er §§ 107 og 108 i Lov om Social Service.

Politiske beslutninger og aftaler

Midlertidigt botilbud jf. § 107 og længerevarende botilbud jf. § 108 indgår som ydelser indenfor det specialiserede specialområde. Arbejdet med kvalitetsstandarden for området berører Ramme og Retning 2016-2020 – strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer og Handleplanen for det specialiserede specialområde, der begge er forelagt for Social- og Sundhedsudvalget d.7. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af kvalitetsstandarden, og det dertil udarbejdede serviceniveau for egenbetaling og rådighedsbeløb, vil egenbetalingen hos alle borgere i både midlertidige og længerevarende botilbud blive gennemgået af rådgiverne. På nuværende tidspunkt er det ikke alle borgere der er sat i egenbetaling, hvorfor der forventes at det fremadrettet vil generere en økonomisk besparelse. Dette stemmer overens med Handleplanen på det specialiserede specialområde.

Bilag

 1. Kvalitetsstandard § 107 (pdf)
 2. Kvalitetsstandard § 108 (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar om Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud (pdf)

6. Voksenspecialiserede område - udmøntning af model 2

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen forelægges forslag til udmøntning af delelementer i model 2, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2016.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 08-08-2016 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at forslag til konkret udmøntning af overflytning af i alt 6 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2017 fra børneområdet og sundhed og træning godkendes
 2. at høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet, indgår i sagens behandling

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2016

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Handleplan vedrørende det specialiserede voksenområde blev 21. juni 2016 forelagt Kommunalbestyrelsen. Som en del af budgetoverholdelsen på området vedtog Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle arbejde videre med model 2, som bl.a. indeholdt forslag om overflytning af i alt 6 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2017 fra børneområdet og sundhed og træning til det voksenspecialiserede område. Fra 2018 forventes merudgifter at kunne finansieres inden for det voksenspecialiserede område.

Forvaltningen forelægger følgende forslag til finansiering af disse midler.

Forslag til udmøntning

2016

2017

Ældreliv Hvidovre

650.000

Indkøbsordning ny aftale

150.000

Forskudt indfasning af kapacitetsforøgelse på genoptræningsområdet

1.000.000

Kompetenceudvikling

200.000

Lukning af klippekortmodellen fra 2017

1.000.000

Ændring af anbringelsestype

1.500.000

1.500.000

Mere effektivt familiecenter

500.000

500.000

Flere pædagoger i daginstitutioner

1.000.000

Forventet afgang - voksenspecialområde

500.000

Ledig lønsum administration - grundet udskudt ansættelse samt udviklingspulje

1.500.000

I alt

6.000.000

4.000.000

Bemærkninger til de enkelte forslag

Ældreliv Hvidovre

Ældreliv Hvidovre startede op i 2015. Der var i 2015 et mindreforbrug på indsatsen på 664.848 kr. Mindreforbruget skyldes, at indsatsen startede op i 2015, og en del af året derfor blev brugt til udvikling af konceptet samt rekruttering af medarbejdere til indsatsen. Det foreslås derfor at reducere budgettet til Ældreliv Hvidovre med 650.000 kr. i 2016, og anvende de mindreforbrugte midler fra 2015 til finansiering af det reducerede budget på indsatsen i 2016.

Indkøbsordning ny aftale

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 31. maj 2016 at kommunen skulle indgå aftale med de nuværende leverandører på indkøbsområdet. Den nye aftale forventes at frigøre ca. 150.000 kr. i 2016.

Forskudt indfasning af kapacitetsforøgelse på genoptræningsområdet

I forbindelse med indgåelsen af budget 2016 blev det besluttet at tilføre genoptræningsområdet 3,4 mio. kr. fra 2016 og fremover med henblik på at øge kapaciteten. Det foreslås, at de tilførte midler i 2016 reduceres til 2,4 mio. kr., således at budgettet reduceres med 1 mio. kr. Det foreslås samtidig, at der søges om ændret anvendelse af 1 mio. kr. af mindreforbrugte overførte midler fra indsatsen ”Udvidet hjemmehjælp” under Ældrepuljen i 2015, således at midlerne herfra i stedet anvendes til ”Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats”.

Kompetenceudvikling

Der har på sundheds- og træningsområdet været afsat midler til udvikling herunder kompetenceudvikling. Midlerne hertil reduceres med 200.000 kr. Der er via værdighedsmilliarden tilført midler til kompetenceudvikling på ældreområdet herunder også sundhedsområdet.

Lukning af klippekortmodellen fra 2017

Med aftalen for 2017 mellem KL og Regeringen indgår de hidtil givne midler til ”Klippekortmodellen” som bloktilskud. Det foreslås at lukke aktiviteten med klippekortet til ekstra hjemmehjælp til de svageste ældre fra 2017, da der ikke har været den forventede efterspørgsel efter indsatsen. I 2015 blev der således anvendt 433.762 kr. ud af det afsatte budget på 685.586 kr. og derfor foreslås det at anvende 1 mio. kr. i 2017 til det voksenspecialiserede område.

Ændring af anbringelsestype

Der er de senere år sket et fald i antal anbringelser i Hvidovre Kommune. Det skyldes bl.a. et større fokus på forebyggende foranstaltninger. Samtidig er der ved at ske en oplægning af anbringelsestyper. Det forventes, at der fremover i højere grad vil blive benyttet netværksanbringelser i stedet for anbringelse i familiepleje og familiepleje i stedet for anbringelse på en døgninstitution. Det vil kunne give en besparelse, hvoraf 1,5 mio. kr. kan gå til voksenspecialområdet i 2016 og 2017.

Mere effektivt familiecenter

Familiecenter Poppelgården er gennem de senere år vokset både mht. opgaver og medarbejdere. I den forbindelse er der lavet en stor indsats med at udvikle centret. Dette arbejde er nu nået så langt, at forvaltningen vurderer, at der er mulighed for at effektivisere i familiecenteret med i alt 500.000 kr. i 2016 og 2017.

Flere pædagoger i daginstitutioner

Med aftalen for 2017 mellem KL og Regeringen indgår de hidtil givne midler ”Mere pædagogisk personale i dagtilbud” som bloktilskud. Det foreslås, at 1 mio. kr. heraf anvendes til at finansiere merforbruget på voksenspecialområdet i 2017.

Forventet afgang – voksenspecialområde

Der sker løbende naturlig afgang af borgere, som modtager ydelser på det voksenspecialiserede område og disse mindreudgifter forudsættes at kunne bidrage til finansiering med ca. 0,5 mio. kr. i 2016.

Ledig lønsum administration - grundet udskudt ansættelse samt udviklingspulje

Der er p.t. vakant stillinger i Børne og Velfærds administration. Samtidig er der ubrugte midler i forvaltningens udviklingspulje. Ved at udskyde ansættelse og ved at holde igen med at bruge midler fra udviklingspuljen, vil der kunne indgå 1,5 mio. kr. i 2016.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen behandlede 21. juni 2016 ”Handleplan vedrørende det specialiserede voksenområde”. Som en del af budgetoverholdelsen på området vedtog Kommunalbestyrelsen, at forvaltningen skulle arbejde videre med model 2, som bl.a. indeholdt forslag om overflytning af i alt 6 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2017 fra børneområdet og sundhed og træning til det voksenspecialiserede område.

Økonomiske konsekvenser

Der foreligger forslag til udmøntning af model 2 til medfinansiering af merforbrug på det voksenspecialiserede område for i alt 6 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2017.

Af de 6 mio. kr. vedrører 2,5 mio. kr. udgiftsområder under Social- og Sundhedsudvalget, mens 2 mio. kr. henhører under Børne- og Undervisningsudvalget og de resterende 1,5 mio. kr. henhører under Økonomiudvalget. I 2017 fordeler de 4 mio. kr. sig med 1 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget mens de resterende 3 mio. kr. henhører under Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar om Voksenspecialiserede område_model 2 (docx)
 2. Handicaprådets høringssvar om Voksenspecialiserede område_udmøntning model 2 (pdf)

7. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2016

Kristina E. Young (H) spurgte til sag om § 83 og 85. Forvaltningen svarede, at sagen skal behandles på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 6. september.