Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 4. oktober 2016

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Annette Møller Sjøbeck (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Indstilling

Orientering om Daghjem

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2016

Udvalget bød velkommen til ny Handicap- og Psykiatrichef Susanne Samuelsen.

Den konstituerede direktør orienterede om at Social- og Sundhedsudvalget i august ønskede et oplæg til skærpelse af visitationskriterierne til daghjem, da det opleves, at flere af de borgere, der aktuelt visiteres til daghjem ikke er i stand til at gøre brug af tilbuddet. Det medfører, at kapaciteten ikke udnyttes optimalt. Forvaltningen foreslår, at der igangsættes et egentligt udviklingsprojekt omkring daghjemmene, der både omhandler visitationen til daghjemmene og indholdet i tilbuddet. Udvalget nikkede til dette.

Den konstituerede direktør orienterede om leverandørskift i forbindelse med skærpede krav til økonomien og kvaliteten hos de private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje der træder i kraft den 1. januar 2017.


3. Bevilling vedrørende værdighedsmilliard

Beslutningstema

Som en konsekvens af Finansloven for 2016,  har Hvidovre Kommune  udarbejdet en værdighedspolitik med tilhørende udmøntningskatalog.

Værdighedspolitik og udmøntningskatalog skal synliggøre, hvordan kommunen understøtter en værdig pleje og omsorg for kommunens ældre.

Børn og Velfærd har modtaget Hvidovre Kommunes andel af Værdighedsmilliarden i 2016 fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende modtagelse Kommunens andel af ”Værdighedsmilliarden” fra Sundheds- og Ældreministeriet
 2. at godkende indtægtsbevilling i 2016 på 8,86 mio. kr.
 3. at godkende udgiftsbevilling i 2016 på 8,86 mio. kr.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2016

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Finanslovsaftalen for 2016 har Folketinget besluttet, at hver kommune skal udarbejde en værdighedspolitik. Værdighedspolitikken skal beskrive kommunens overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje som ydes efter lov om Social service til borgere over folkepensionsalderen.

Værdighedspolitikken er bygget op omkring de fem temaer, som regeringen har udstukket som bærende elementer for værdighedspolitik.

De fem temaer er:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død

Retsgrundlag

Finanslovsaftale for 2016.

Lovforslaget 105 af 23.2.2016 – lovændring af Lov om Social Service indførsel af § 81 a, stk.2 værdighedspolitikker for ældreplejen.

Bekendtgørelse nr. 173 af 27.02.2016 – Bekendtgørelse om værdighedspolitikker.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. juni 2016 pkt. 20 godkendt Hvidovre Kommunes Værdighedspolitik og tilhørende udmøntningskatalog.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes andel af værdighedsmilliarden udgør i alt 8,86 mio. kr. i 2016. Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.


4. Bofællesskaberne i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen om at fremlægge forslag til, hvorledes indsatsen i bofællesskaberne kan tilrettelægges.

Forvaltningen fremlægger tre modeller for fremtidig tilrettelæggelse af Bofællesskaberne.

Da Handicaprådet og Ældrerådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 20-09-2016 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at træffe beslutning om, hvilke af følgende modeller indsatsen i bofællesskaberne skal være tilrettelagt efter:

– Model 1: Nuværende model

– Model 2: Støtte og hjælp efter SEL § 85

– Model 3: Re-organisering

 1. at Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2016

Ad 1.

Udvalget besluttede at indsatsen i bofællesskaberne skal være tilrettelagt efter model 1: Nuværende model.

Ad 2.

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 06-09-2016

Sagen blev udsat til næste møde.

Sagsfremstilling

Baggrunden for indstillingen

Bofællesskabet Hvidovregade, Bofællesskabet Lille Friheden og Bofællesskabet Holmelundsvej drives iht. Lov om almene boliger § 105 og Lov om social service § 85.

Bofællesskaberne Lille Friheden og Holmelundsvej er godkendt med en takst- og ydelsesstruktur, hvor der ikke gives socialpædagogisk støtte, jf. SEL § 85, til personlig og praktisk hjælp. Denne afgrænsning er godkendt af kommunalbestyrelsen og fremgår af Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte fra 2014. I bofællesskabet Hvidovregade imødekommes borgernes behov for praktisk og personlig hjælp iht. SEL § 85.

Nogle borgere i Lille Friheden og Holmelundsvej har dog imidlertid, behov for støtte eller hjælp til personlige opgaver.

Socialtilsyn Hovedstaden har, i forbindelse med tilsyn på tilbuddene i 2015, udtalt kritik. Tilsynet har vurderet, at nogle borgere aktuelt ikke fuldt ud får den § 83 støtte, de har brug for (Holmelundsvej). Socialtilsynet vurderer således, at nogle af borgernes behov ikke imødekommes hensigtsmæssigt på botilbuddene.

Social- og Sundhedsudvalget har på baggrund af kritikken fra Socialtilsynet bedt forvaltningen udarbejde et oplæg til hvordan problemstillingen kan løses.

Borgerne i bofællesskaberne skal tilbydes en helhedsorienteret indsats, der imødekommer deres individuelle behov for praktisk og personlig hjælp og socialpædagogisk støtte. Derfor er det afgørende at visitationen til hjælp og støtte sker ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Det er ligeledes centralt, at tilrettelæggelsen af støtte og hjælp sker på en helhedsorienteret måde, så indsatsen er sammenhængende og støtter borgeren i at leve så selvstændigt et liv som muligt. Der er således brug for fokus både på, hvordan borgerne visiteres til og tildeles støtte og hjælp, og på hvordan der skabes de bedste rammer for, at bofællesskaberne kan tilrettelægge en helhedsorienteret indsats.

I forbindelse med beslutningen om den fremadrettede tilrettelæggelse og organisering af bofællesskaberne er et væsentligt aspekt, hvordan kommunen sikrer bofællesskabernes ”langtidsholdbarhed”, når borgere i bofællesskaberne lever længe endnu og forventes at opleve faldende funktionsevne. Idet borgerne er visiteret ind i bofællesskaberne jf. ABL § 105, og derfor har egen lejekontrakt, skal bofællesskaberne kunne imødegå borgernes behov, også på sigt.

Se bilag 1 og 2 til sagen for uddybning af lovgivning og problemstillingerne.

Koordination og samarbejde ved visitation af støtte og hjælp

Det generelle formål med tilbud og ydelser efter Lov om social service, er forebyggelse. Lov om social service vægter endvidere, at borgerne står i centrum for en helhedsorienteret indsats, hvor deres sociale funktion, udviklingsmuligheder og livsudfoldelse understøttes.

Kommunalbestyrelsen er derfor forpligtet til, at træffe helhedsorienterede afgørelser, som begrunder og henviser til andre relevante paragraffer i lovgivningen, og ikke kun iht. den konkrete ydelse en ansøgning vedrører.

Hvidovre Kommune har, med positiv effekt, iværksat konkrete tiltag, der understøtter, at der træffes helhedsorienterede afgørelser, også på tværs af myndighedsafdelingerne i kommunen.

Der er etableret et tværgående Visitationsudvalg, som drøfter og træffer afgørelser i sager vedrørende borgere, der er visiteret til, eller ansøger om ydelser på tværs af myndighedsområderne i Voksenrådgivningen og Visitationen. Det er ligeledes i dette forum overgangssager fra børneområdet til voksenområdet fremlægges.

Der er udarbejdet fælles vejledninger til rådgivere og visitatorer på tværs af afdelingerne, der beskriver den helhedsorienterede myndighedspraksis; arbejdsgange og forventningerne til samarbejdet mellem rådgivere og visitatorer, herunder også ansøgnings- og afgørelsespraksis.

Socialpædagogisk støtte eller personlig og praktisk hjælp i Bofællesskaberne.

Bofællesskaberne er godkendt til at yde socialpædagogisk støtte iht. Lov om social service § 85. Bofællesskaberne er godkendt til at modtage borgere med betydeligt nedsat fysisk, psykisk eller social funktion.

Målgrupperne for støtte og hjælp efter §§ 83, 83a,og 85 er alle borgere med betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktion, eller særlige sociale problemer, der varigt eller midlertidigt har behov for støtte, hjælp, omsorg og pleje.

Hjælp efter SEL § 83 kan være varig eller midlertidig, også rehabiliterende, hjælp. Ydelsen har karakter af hjælp til praktiske og personlige forhold. Hjælpen kan have et kompenserende, udviklende, vedligeholdende og rehabiliterende sigte.

Socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85, har karakter af støtte der ydes med det formål, at styrke borgernes funktionsmuligheder, udvikling og vedligeholdelse af færdigheder. Støtten kan tillige kompensere for nedsat funktion.

Borgeren skal, uanset ydelsens karakter, modtage støtte og hjælp til selvhjælp, og forventes således at deltage aktivt.Personlig omsorg og pleje kan være indsatsmål, både når borgeren modtager hjælp efter § 83 og § 85.

Forvaltningen foreslår følgende 3 mulige modeller for tilrettelæggelse af bofællesskaberne:

Model 1

Nuværende model

Bofællesskabernes organisering fastholdes. Fokus vil i denne model være på, at understøtte en helhedsorienteret visitation og tildeling af ydelser.

Forvaltningen tilrettelægger en målrettet indsats omkring udarbejdelse af individuelle udredninger og visitationer. Udredningerne skal beskrive borgernes konkrete sociale, fysiske og psykiske funktionsniveau mere nuanceret end aktuelt. Borgernes behov sammenholdes med tilbuddets takst og ydelsesstruktur. Med dette afsæt visiteres borgeren ind i tilbuddet med en handleplan, der beskriver mål, der modsvares af et individuelt udmålt timetal jf. bofællesskabernes ydelser.

Modellen vil medføre et forøget nært samarbejde mellem myndighed og bofællesskaber med henblik på at sikre, at borgerens visitation kontinuerligt modsvarer pågældendes aktuelle behov. Det vil ligeledes være nødvendigt, at Voksenrådgivningen og Visitationen i udgangspunktet og kontinuerligt udarbejder samlede afgørelser og visitationer. Denne praksis vil understøtte, at borgerne modtager en helhedsorienteret hjælp og støtte. Borgernes behov vil derved imødekommes af ydelser, der er udmålt henholdsvis iht. SEL § 83 og § 85.

Modellen indebærer, at nuværende borgere i tilbuddene skal revisiteres. Modellen medfører ligeledes, at borgerne på tilbuddet vil modtage socialpædagogiske ydelser fra det socialfaglige personale ansat i botilbuddene, mens personlig og praktisk hjælp kan blive leveret, efter et frit valg, af skiftende omsorgspersoner, dog tilstræber leverandørerne kontinuitet i, hvem der leverer hjælpen. I takt med at borgerne oplever en faldende funktion, vil det være tiltagende vanskeligt at sikre en sammenhængende indsats. Derudover vil borgerne være opfattet af det frie valg på § 83. Dette betyder, at forskellige borgere, kan vælge forskellige leverandører af personlig og praktisk hjælp, hvorfor bofællesskaberne også vil skulle anvende ressourcer på at koordinere indsatsen med flere parter.

Model 2

Støtte og hjælp efter SEL § 85

Bofællesskabernes ydelser tilrettelægges, så borgernes samlede behov for personlig og praktisk hjælp også udmåles og imødekommes iht. § 85. Denne model indebærer, at borgerne tildeles en helhedsorienteret støtte, hvor borgernes samlede behov varetages i bofællesskaberne.

Modellen vil betyde, at det kan være gennemgående medarbejdere, der varetager både de socialpædagogiske og de mere omsorgsbetonede opgaver. Modellen praktiseres aktuelt i Bofællesskabet Hvidovregade, hvor målgruppen har flere fysiske funktionsnedsættelser, end i de øvrige bofællesskaber.

Den aktuelle budgetpost fra § 83 overføres til § 85.

Model 3

Re-organisering

Der søges om re-godkendelse af bofællesskaberne hos Socialtilsynet med henblik på, at blive godkendt som ét tilbud med flere afdelinger. En sådan godkendelse modsvarer bofællesskabernes aktuelle organisering, hvor botilbuddene dog er godkendt som selvstændige tilbud. Denne godkendelsesmodel vil fortsat være iht. ABL § 105 og SEL § 85, hvor også borgernes behov for personlig og praktisk hjælp udmåles og imødekommes iht. § 85.

Organiseringen kan understøtte, at bofællesskaberne samlet set kan imødekomme borgernes behov, uanset funktionsniveau. Organiseringen, og udviklingen af kulturen i tilbuddet, vil kunne medføre at borgerne, i forbindelse med et funktionstab eller ændrede behov, vil vælge at flytte til den afdeling, hvor vedkommendes behov bedst imødekommes. Det vil fortsat ikke være muligt, at påtvinge borgerne at flytte.

Modellen vil betyde, at borgerne på tilbuddet bliver mødt af gennemgående støtte- og omsorgspersoner. Modellen betyder også, at bofællesskaberne kan tilrettelægge støtten mere fleksibelt, og dermed sikre en effektiv ressourceanvendelse, end den aktuelle organisering muliggør.

Den aktuelle budgetpost fra § 83 overføres til § 85.

Model 2 og 3 medfører, at ledelsen af Bofællesskaberne skal sikre, at der er sammenhæng mellem den samlede indsats borgeren er visiteret til og bofællesskabernes budget.

Såfremt model 2 eller 3 bliver besluttet, vil der blive fremlagt reviderede kvalitetsstandarder for bofællesskaberne.

Retsgrundlag

Lov om social service § 83

Lov om social service § 83 a

Lov om social service § 85

Lov om almene boliger § 105, stk. 1

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget godkendte ”Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte” d. 31. marts 2014, som punkt 8 på dagsordenen.

Social- og Sundhedsudvalget tog Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapporter for 2015 vedrørende Bofællesskabet Hvidovregade, Bofællesskabet Lille Friheden og Bofællesskabet Holmelundsvej til

efterretning d. 5. april 2016.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der træffes beslutning om at implementere model 2 eller model 3, vil der blive flyttet budget fra Fritvalgs-rammen (SEL § 83) til Bofællesskabernes budget. Der flyttes budget svarende til de aktuelle udgifter til hjælp og støtte efter SEL § 83 til borgere i bofællesskaberne.

De faktiske udregnede udgifter for ydelser iht. SEL § 83 omregnet til helårsforbrug udgør 780.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt det besluttes, at implementere model 2 eller model 3 vil kompetencerne og sammensætningen af personalegrupperne på bofællesskabernes blive tilpasset botilbuddenes målgrupper og ydelser.

Tilpasningen kan ske på en måde, der ikke vil medføre personalereduktioner.

Sundhedsmæssige konsekvenser

.

Miljømæssige konsekvenser

.

Bilag

 1. En helhedsorienteret indsats iht. §§ 83 og 85 i Lov om social service (pdf)
 2. Bofællesskaberne Lille Friheden og Holmelundsvej (pdf)
 3. Ældrerådets høringssvar om Bofællesskaberne i Hvidovre (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar om Bofællesskaberne i Hvidovre Kommune (pdf)
 5. Rammer for indsatsen i bofællesskaberne Lille Friheden og Holmelundsvej_NYT BILAG omdelt i Social- og Sundhedsudvalgets møde den 06-09-2016 (pdf)
 6. Handicaprådets høringssvar om Bofællesskaberne i Hvidovre Kommune efter omdelt notat (pdf)
 7. Notat om Handicaprådets høringssvar af 30-08-2016 (pdf)

5. Drøftelse af dialogpunkter til møde med Hvidvre Ældreråd

Beslutningstema

Hvidovre Ældreråd og Social- og Sundhedsudvalget afholder årligt tre faste dialogmøder.

Social- og Sundhedsudvalget henstilles til at drøfte hvilke mener, der ønskes optaget på dagsorden til næstkommende møde med Hvidovre Ældreråd.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at udvalget drøfter hvilke emner/dagsordenspunkter, der ønskes til næste møde med Hvidovre Ældreråd.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2016

Udvalget ønsker, at drøfte visitationskriterier til daghjem, demens samt status på Ældreliv Hvidovre med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Hvidovre Ældreråd og Social- og Sundhedsudvalget afholder, jævnfør samarbejdsaftalen mellem Hvidovre Kommune og Ældrerådet, årligt faste dialogmøder. Møderne fungerer som dialog og orienteringsforum parterne imellem.

Det ene af de tre møder er forbeholdt budgetdrøftelser, og afholdes altid i august måned. Til de to andre møder dannes dagsorden ud fra punkter som henholdsvis Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget ønsker på dagsordenen.

Børn og Velfærd henstiller til, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke emner der ønskes optaget på dagsorden til næstkommende møde med Hvidovre Ældreråd. Næstkommende møde er planlagt til afholdelse  tirsdag d. 8. november 2016.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Møderækken er reguleret i Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Ældreråd og Hvidovre Kommune. Nuværende udgave af samarbejdsaftalen er godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 25. august 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


6. Forebyggende hjemmebesøg

Beslutningstema

Folketinget vedtog i december 2015 nye regler for de forebyggende hjemmebesøg. Lovændringen trådte i kraft d. 1. januar 2016.

Forvaltningen fremlægger ”Koncept for forebyggende hjemmebesøg i Hvidovre Kommune” til orientering og ”Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg” til godkendelse.

Da Handicaprådet og Ældrerådet er rådgivende høringsberettigede organer, er sagen den 20-09-2016 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage ”Koncept for forebyggende hjemmebesøg i Hvidovre Kommune” til efterretning (Bilag 1).
 2. at godkende ”Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg” (Bilag 2).
 3. at Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2016

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Handicaprådets og Ældrerådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2016 trådte en ny lovgivning for forebyggende hjemmebesøg i kraft. Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg.

Lovgivningens rammer

Tidligere blev borgere fra deres fyldte 75. år tilbudt et årligt forebyggende hjemmebesøg. En kortlægning af de forebyggende hjemmebesøg viser, at besøgene kan forbedre funktionsevnen samt reducere funktionstab hos ældre. Effekten af forebyggende hjemmebesøg er større for 80-årige sammenlignet med 75-årige. Undersøgelser og erfaringer peger på konkrete grupper af ældre borgere fra 65 år, der er i større risiko for nedsættelsen af funktionsevnen end andre.

Den nye lovgivning betyder, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, det år, de fylder 75 år. Borgere, der er fyldt 80 år, skal tilbydes mindst et forebyggende hjemmebesøg om året. Samtidig skal kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år. Den nye lovgivning medfører, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt borgere, der modtager både praktisk og personlig hjælp omfattes af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg. Denne gruppe har ikke tidligere været omfattet af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg i Hvidovre Kommune.

Den nye lovgivning giver mulighed for at tilrettelægge de forebyggende hjemmebesøg mere fleksibelt. Den tager hensyn til, at flere ældre fortsat er friske, når de fylder 75 år, og giver ligeledes mulighed for, at risikogrupper af ældre borgere fra 65 år kan modtage et forebyggende hjemmebesøg. Lovgivningen medfører endvidere, at de forebyggende hjemmebesøg kan tilbydes både som et individuelt tilbud og som gruppebaserede arrangementer.

Proces i forbindelse med udviklingen af et nyt koncept for forebyggende hjemmebesøg

Med afsæt i den nye lovgivning er der udviklet et forslag til en ny model for forebyggende hjemmebesøg i Hvidovre Kommune. Udviklingen er sket i et tæt samarbejde med brugere og medarbejdere, som har deltaget i en workshop, ligesom der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de ældre. På baggrund af processen er der udarbejdet et koncept for forebyggende hjemmebesøg (bilag 1) og en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (bilag 2).

Resultater fra workshop

Ældrerådet og kommunen har i fællesskab afholdt en workshop med deltagelse af medarbejdere interessenter fra frivillige foreninger og aktivitetstilbud, Risbjerg Kirke og medarbejdere fra sundheds- og ældreområdet.

Workshoppen havde fokus på, at få forslag til, hvordan kommunen bedst kan henvende sig til målgrupperne for de forebyggende hjemmebesøg og på at få inspiration til tilrettelæggelsen af de forebyggende hjemmebesøg i øvrigt.

Workshoppen har givet en række konkrete input. På workshoppen blev det fx klart, at betegnelsen forebyggende hjemmebesøg ikke er en god. I stedet foreslås det, at forebyggende hjemmebesøg i Hvidovre kaldes ”Seniorsamtaler”. Derudover var der en række input vedr. målgrupper, rekruttering samt betydningen af at informationen om samtalerne var levende og at samtalerne startede på en god måde. Derudover blev det fremhævet, at det er vigtigt, at borgeren selv vælger, mellem en individuel samtale og et gruppebaseret tilbud. Resultaterne fra workshoppen er beskrevet i bilag 1 og har dannet grundlag for udarbejdelsen af kvalitetsstandarden. De indgår desuden i arbejdet med at udvikle informationsmateriale til borgerne og i den konkrete udvikling og tilrettelæggelse af både det individuelle og de gruppebaserede tilbud.

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse

Ældrerådet gennemførte i forbindelse med de årlige pensionistskovture en spørgeskemaundersøgelse, hvor 410 ældre svarede på et spørgeskema om deres ønsker til forebyggende hjemmebesøg. Spørgeskemaundersøgelsen havde fokus på, hvad der motiverer borgerne til at deltage i forebyggende hjemmebesøg, hvilke emner borgerne ønsker indgår i tilbuddet, og hvilke målgrupper der foretrækker et individuelt besøg i deres hjem, henholdsvis et tilbud om et fælles arrangement sammen med andre borgere.

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at omkring halvdelen af alle borgere, der har besvaret spørgeskemaet, er interesseret i at deltage i både større og mindre gruppebaserede arrangementer og tilbud.

Spørgeskemaundersøgelsen viser desuden, at gruppen af 75-79-årige generelt er mere interesseret i, at deltage i tilbud om motion, sundhed, kulturelle og sociale aktiviteter, end de 80-årige og opefter.

Borgere under 75 år, som bor alene, har stor interesse i gruppebaserede foredrag (54 %) og kulturelle aktiviteter (54 %). Andelen af borgere under 75 år, der ikke bor alene, er derimod mindre motiveret af tilbud om gruppebaserede foredrag (34 %) og kulturelle aktiviteter(34%).

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen indgår ligesom resultaterne fra workshoppen i det videre arbejde, og har indgået i udformningen af kvalitetsstandarden (bilag 2).

Model for forebyggende hjemmebesøg – ”Seniorsamtaler”

På baggrund af resultaterne af den nye lovgivning, workshoppen og spørgeskemaundersøgelsen er der udarbejdet en kvalitetsstandard (Bilag 2) og et koncept for forebyggende hjemmebesøg (bilag 1).

Det foreslås at forebyggende hjemmebesøg i Hvidovre Kommune vil have navnet ”Seniorsamtaler”.

Målgrupper for Seniorsamtalerne

Forvaltningen foreslår, at nedenstående målgrupper modtager tilbud om seniorsamtaler. Til forskel fra den nuværende ordning foreslås det, at borgere, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp fremover kan få tilbudt Seniorsamtaler, såfremt de vurderes, at kunne have glæde af det.

1.Alle borgere tilbydes en seniorsamtale i det år de fylder 75 år.

2.Borgere, der er fyldt 80 år, modtager et årligt tilbud om en seniorsamtale.

3.Følgende særlige grupper mellem 65-79 år kan tilbydes en seniorsamtale:

- Ældre, som har mistet en nær pårørende

- Ældre, med alvorligt syg nær pårørende

- Ældre, der udskrives fra sygehus

- Ældre, der afslutter rehabiliteringsforløb

Borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp efter § 83 i Lov om social service tilbydes, ved behov, også seniorsamtaler, når de falder indenfor de ovenstående særlige grupper.

Hvis en borger på 65 år eller derover falder udenfor de afgrænsede målgrupper, kan vedkommende alligevel tilbydes en seniorsamtale. Dette kan ske på baggrund af en individuel og konkret vurdering af, at vedkommende vil kunne profitere af tilbuddet.

Tilbuddets form

Seniorsamtaler tilbydes både som individuelle samtaler, og som gruppebaserede tilbud. Seniorsamtalerne vil blive samtænkt med Ældreliv Hvidovre. Det er frivilligt om borgeren ønsker at deltage i Seniorsamtalerne, og om borgeren ønsker en individuel samtale eller et gruppebaseret tilbud.

Borgere, der har afslået tilbuddet om en seniorsamtale, har fortsat mulighed for, at bede om en seniorsamtale på et senere tidspunkt samme år.

Information til borgeren

Borgerne modtager et individuelt skriftligt tilbud om en seniorsamtale. I tilbuddet vil der være en konkret dato for besøget i borgerens hjem. I forbindelse med det skriftlige tilbud, modtager borgerne information om formålet med og indholdet af samtalen. Informationen beskriver ligeledes indholdet i de gruppebaserede tilbud.

Kontaktinformation til den afdeling, der tilrettelægger seniorsamtalerne, fremgår af informationsmaterialet. Tidspunkter og temaer for de fælles senior-arrangementer vil blive annonceret i lokale medier og på Hvidovre Kommunes hjemmeside. Tilmelding til senior-arrangementer skal ske forud for fremmøde og deltagelsen registreres. Registreringen af deltagelsen dokumenterer, at borgeren har modtaget tilbuddet om en senior-samtale. Hvis en borger tilmelder sig et fælles seniorarrangement, modtager vedkommende ikke en direkte skriftlig henvendelse med et tilbud om en individuel seniorsamtale i hjemmet samme år.

For de særlige målgrupper vil borgere, som er interesseret i, at modtage en seniorsamtale blive bedt om, at aflevere kontaktoplysninger, som efter borgerens samtykke videregives til medarbejdere med ansvar for seniorsamtalerne.

Der vil være særligt fokus på at skabe kontakt til de særlige målgrupper gennem information til en række professionelle både i og udenfor kommunen og formidling af tilbuddet på særlige steder. På workshoppen blev der peget på en række konkrete grupper og steder (jf. bilag 1).

Indhold

Seniorsamtalerne vil være struktureret omkring den ældres liv og ressourcer. Samtalen lægger vægt på sociale forhold, og på hvordan den ældre kan fastholde eller forbedre sin trivsel og sundhed både mentalt og fysisk.

Videre proces

I den videre proces udvikles informationsmateriale i form af brev og folder, samt et dialogredskab som vil blive brug i forbindelse med seniorsamtalerne. Dette sker med afsæt i input og resultater fra workshoppen og spørgeskemaundersøgelsen.

De konkrete rammer og indholdet i de gruppebaserede tilbud vil blive tilrettelagt af de medarbejdere, som fremover vil varetage seniorsamtalerne.

Det forventes, at borgerne vil modtage tilbud om seniorsamtaler efter den nye model fra d. 1. januar 2017.

Retsgrundlag

Lov om social service § 79 a.

Politiske beslutninger og aftaler

.

Økonomiske konsekvenser

Forebyggende hjemmebesøg afvikles indenfor den eksisterende ramme.

Personalemæssige konsekvenser

.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det er påvist, at forebyggende hjemmebesøg, ”Seniorsamtaler”, bidrager til, at ældre fastholder og forbedrer deres funktionsevne.

Miljømæssige konsekvenser

.

Bilag

 1. Koncept for forebyggende hjemmebesøg i Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar om Forebyggende hjemmebesøg (pdf)
 4. Ældrerådets høringssvar om Forebyggende hjemmebesøg (pdf)

7. Mål og pejlemærker for Sygeplejen, Hjemmeplejen og Visitationen

Beslutningstema

Med udgangspunkt i et dialogmøde med ledere fra Sygeplejen, Hjemmeplejen og Visitationen, har Social- og Sundhedsudvalget udpeget tre overordnede politiske pejlemærker på dette område. Med udgangspunkt i pejlemærkerne har Sygeplejen, Hjemmeplejen og Visitationen udarbejdet konkrete mål for perioden 2016-2018.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at godkende mål for Sygeplejen, Hjemmeplejen og Visitationen for perioden 2016-2018.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling


Kernen i Hvidovre Kommunes styringsmodel er dialog, hvilket viser sig i at fagudvalgene i toårige kadencer mødes med de respektive ledere, som fagudvalgene har i deres portefølje. Ved møderne har politikerne og de områdeansvarlige ledere en åben dialog om specifikke temaer, der munder ud i nogle overordnede, politiske pejlemærker. Dette giver Kommunalbestyrelsen et redskab til at sætte den politiske kurs for de enkelte fagområder.

D. 5. april 2016 afholdt Social- og Sundhedsudvalget dialogmøde med ledere af Visitationen, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen, hvor temaerne fastholdelse, lighed i sundhed og forebyggelse blev drøftet. Drøftelserne udmundede i tre pejlemærker.

Efterfølgende har medarbejdere og ledere fra Visitationen, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen udarbejdet konkrete mål for perioden 2016-2018 ud fra de politiske pejlemærker.

På den baggrund foreslås følgende mål for Visitationen, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen:

Pejlemærke 1:

Visitationen, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen skal udarbejde et forslag til fordeling af midler og ressourcer til kompetenceudvikling i forhold til faglighed, lovgivning og relationer.

Mål:

Målet er, at styrke den faglige kvalitet så medarbejderne er rustet til at håndtere de komplekse borgerforløb.

Pejlemærke 2:

Visitationen, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen skal sikre en fortsat udvikling af koordinationen mellem faggrupper og på tværs af sektorer.

Mål:

Målet er, at sikre gode overgange mellem sektorerne for at styrke de gode udskrivningsforløb. De sammenhængende og helhedsorienterede borgerforløb styrkes yderligere.

Pejlemærke 3:

Visitationen, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen skal sikre et fortsat fokus på forebyggende tiltag med afsæt i den enkelte borgers ønsker og ressourcer.

Mål:

Målet er, at styrke borgere der har været, eller er syge, i at fortsætte så selvstændig en hverdag som muligt, gennem rehabiliterende indsatser.

I et bredere borgerperspektiv er målet også, at styrke den generelle forebyggelse, så flere borgere takker ja til forebyggende besøg enten et individuelt eller et gruppebaseret tilbud.

Der følges op på målene om ca. to år i forbindelse med de næste dialogmøder og formuleringen af nye mål for Visitationen, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen. Hvis nødvendigt kan målene, inden den 2-årige periode er gået, justeres ud fra ændringer i politiske prioriteringer, budgetter m.m. Hvis dette er tilfældet vil de justerede mål blive fremlagt til politisk behandling.

Retsgrundlag

Der er ikke noget relevant retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde d. 24. februar 2015 Direktionens forslag til en ny styringsmodel, hvor kernen i modellen er dialog. Fagudvalgene skal hvert andet år mødes til dialogmøde med ledere af relevante afdelinger med henblik på formulering af pejlemærker og mål for området.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet målene kan realiseres inden for den økonomiske ramme på området.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Visitationens, Hjemmeplejens og Hjemmesygeplejens mål inden for de tre pejlemærker vil medføre et øget kompetenceløft hos personalet, og en styrkelse af overgangene mellem sektorer. Dette vil resultere i en yderlig styrkelse af kvaliteten i ældreplejen.

Bilag

 1. Uddybning af mål for visitation hjemmepleje og hjemmesygepleje.pdf (pdf)

8. Tilsyn med Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud Pulsen 2014/2015

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen,  tilbyder misbrugsbehandling til børn og unge mellem 12 og 25 år. Socialtilsyn Hovedstaden har nygodkendt Pulsen i 2014 og været på tilsynsbesøg i 2015.

Børne- og Undervisningsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget orienteres om Socialtilsyn Hovedstadens nygodkendelsesrapport og tilsynsrapport.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage orientering om nygodkendelse og tilsyn af Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, er oprettet i henhold til servicelovens §101 som omfatter behandling af stofmisbrug og sundhedslovens § 141 som omfatter behandling af alkoholmisbrug.

Efter socialtilsynslovens § 4 skal socialtilsynene godkende og føre driftsorienteret tilsyn med steder oprettet efter de nævnte paragraffer.

Socialtilsyn Hovedstaden har godkendt Pulsen pr. den 1. juni 2014 efter ansøgning og anmeldt besøg den 26. juni 2014, og tilsynet har været på uanmeldt tilsyn den 11. november 2015.

Pulsen - godkendelse

Nygodkendelsen af Pulsen er baseret på Hvidovre Kommunes ansøgning om godkendelse samt det anmeldte tilsynsbesøg den 26. juni 2014.

Da Pulsen ikke havde været i drift tager godkendelsesrapporten udgangspunkt i Hvidovre Kommunes beskrivelse af Pulsen i ansøgningen samt samtaler og observationer på tilsynsbesøget.

Samlet vurdering

Pulsen har en tydelig definition af målgruppen. Pulsens behandling er baseret på anerkendende, narrativ samt løsningsfokuseret og kognitiv tilgang, og metoden er motiverende samtale og Forandringscirklen (redskab til at finde den unges motivationsstadie, samt hvilken støtte den unge har brug for).

Pulsens leder og medarbejdere har udover misbrugsbehandlingen også øje for mål for den unge på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Desuden har Pulsen fokus på de unges fysiske og mentale velbefindende.

Pulsen medinddrager de unge i behandlingsindsatsen.

Pulsens leder og medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og Pulsens metoder i behandlingsarbejdet.

Socialtilsynet vurderer, at Pulsens økonomi er bæredygtig, men vil endelig vurdere økonomien ved driftstilsynet.

De unges trivsel i de fysiske rammer kan først vurderes, når Pulsen har været i drift.

Opmærksomhedspunkt

Pulsens medarbejdere skal forestå al oprydning, rengøring og dagligvareindkøb i forbindelse med driften. Tilsynet vil have opmærksomhed på dette punkt ved driftstilsynet, da der sættes spørgsmålstegn ved det formålstjenlige i at bruge medarbejdernes tid til dette frem for på kerneydelsen i form af misbrugsbehandlingen.

Pulsen – driftstilsyn

Tilsynet blev udført ved et uanmeldt tilsyn den 11. november 2015.

Samlet vurdering

Af den samlede vurdering fremgår det, at Pulsen er godkendt.

Socialtilsynet konkluderer, at Pulsen har en defineret målgruppe og arbejder med tilgange og metoder, der er dækkende for målgruppens behov.

Medarbejderne besidder relevante kompetencer og møder de unge med respekt og ligeværdighed. Lederen har kompetencer, der i høj grad bidrager til den daglige drift og til det visionære arbejde.

De fysiske rammer i Pulsen understøtter de unges trivsel og udvikling.

Retsgrundlag

Serviceloven

Af bekendtgørelse af Lov om Social Service nr. 1284 af 17. november 2015 , § 101, stk. 1 og 2 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere, og at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen

Sundhedsloven

Af bekendtgørelse af Sundhedsloven nr. 1202 af 14. november 2014, § 141, stk. 1 og 2 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere, og at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen.

Socialtilsynsloven

Formålet med Lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 12. februar 2016, § 1 er at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Lov om Social Service og kapitel 40 i Sundhedsloven. Formålet er at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene på en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent måde.

Straffeloven

Af bekendtgørelse af Straffeloven nr. 1052 af 4. juli 2016, § 13 fremgår det, at handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person eller det angrebne retgodes betydning er forsvarlig.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i januar 2009 en rusmiddelhandleplan.

Kommunalbestyrelsen besluttede at etablere et rusmiddeltilbud til unge i forbindelse ved vedtagelse af budget 2014.

Den 4. september 2014 godkendte Børne- og Undervisningsudvalget den reviderede rusmiddelhandleplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Tilsynsrapport Pulsen 2015 (pdf)
 2. Nygodkendelsesrapport for Pulsen 2014 (pdf)

9. Økonomirapportering pr. 31. august 2016 - Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Børn og Velfærd har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de otte første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område. På baggrund af vurderingen søges der om tillægsbevilling, der udvider udvalgets ramme.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2016 til efterretning
 2. at give tillægsbevilling til merudgifter på 1,35 mio. kr. til områder inden for servicerammen.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2016

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Børn og Velfærd har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder otte måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2016.

Inden for servicerammen

Økonomi og Børn og Velfærd har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2016.

Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på 1,35 mio. kr. på udvalgets område inden for servicerammen.

De forventede merudgifter vedrører alle ny lovgivning på udvalgets område og er kompenseret via bloktilskuddet. Lovændringerne vedrører hovedsageligt handleplaner for den ældremedicinske patient, fasttilknyttede læger på plejecentrene samt akutfunktioner i sygeplejen.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede økonomirapportering pr. 31. august 2016 med en samlet indstilling vedrørende tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

I økonomirapporteringen pr. 31. august 2016 forventes samlede merudgifter på 1,35 mio. kr. på områder inden for servicerammen. Merudgifterne er kompenseret via bloktilskuddet i 2016.

De økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Kommunalbestyrelsen om økonomirapportering for hele kommunen.


10. Fastlæggelse af Social- og Sundhedsudvalgets møder i 2017

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal fastsætte mødedage og tidspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets møder i 2017.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at fastsætte mødedage og tidspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets møder i 2017

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2016

De foreslåede mødedage og tidspunkter blev godkendt.

Sagsfremstilling

Børn og Velfærd foreslår følgende mødedage og mødetidspunkter for Social- og Sundhedsudvalget i 2017:

Tirsdag den 3. januar

Onsdag den 1. februar

Onsdag den 1. marts

Tirsdag den 4. april

Tirsdag den 2. maj

Onsdag den 31. maj

Mandag den 14. august

Tirsdag den 5. september

Tirsdag den 3. oktober

Tirsdag den 31. oktober

Tirsdag den 5. december

Alle møder med mødestart kl. 17:30

Børn og Velfærd foreslår ligeledes følgende mødedage og tidspunkter for møder mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet 2017:

Onsdag den 1. marts

Tirsdag den 8. august

Tirsdag den 31. oktober

Alle møder med mødestart kl. 15:30

Udvalget gøres ligeledes opmærksom på, at KL Social- og Sundhedspolitiske Forum 2017 afholdes den 10. og 11. maj 2017 i Aalborg.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1 træffer Social- og Sundhedsudvalget beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal holdes.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. Udkast til mødeplan 2017 (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2016

René Langhorn (O) spurgte til hvilken hjælp og vejledning der iværksættes for ældre borgere når deres ægtefæller går bort. Forvaltningen svarede på mødet.

Ivan Fogtmann (O) henledte opmærksomheden på Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til løfteteknik mv. Forvaltningen tog det til efterretning.