Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2016

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 2. februar 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Kenneth F. Christensen (A)

Bemærkninger

Maria Durhuus deltog for Kenneth F. Christensen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2016

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2016

Direktøren for Børn & Velfærd orienterede om forslag til fremtidig høringsprocedure. Sagen behandles på et kommende møde i Kommunalbestyrelsen.


3. Sundhedspuljen 2016

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til anvendelse af Sundhedspuljen 2016.

Da Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettiget organ, er sagen den 19-01-2016 sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i sagens behandling.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage tilbagemelding om Sundhedspuljen 2015 til efterretning
 1. at godkende forvaltningens forslag til procedure omkring ansøgning af Sundhedspuljen 2016 og anvendelse af puljen
 2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2016

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Der er tradition for, at Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune afsætter midler til en sundhedspulje i Social- og Sundhedsudvalgets budget. Puljen har traditionelt kunnet ansøges af brugere, frivillige og ansatte. Midlerne anvendes til at understøtte initiativer, der støtter arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse for borgere i Hvidovre.

Puljen udmøntes inden for rammerne af Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik. Således kan puljen understøtte de politisk vedtagne intentioner på sundhedsområdet.

Forvaltningen har som regel foreslået nogle konkrete indsatser og temaer, f.eks. Projekt Overvægtige Børn (POB) i 2015. Derudover har man afsat midler til en ansøgningspulje, som forvaltningen har meldt ud til klubber, foreninger, frivillige og institutioner. Ansøgningerne til puljemidlerne er blevet behandlet af Social- og Sundhedsudvalget på et efterfølgende møde.

I forbindelse med Sundhedspuljen 2015 var der mange ansøgninger, og deraf mange der fik afslag. Forvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at der i forbindelse med Sundhedspuljen 2016 opstilles en række ansøgningskriterier, som projekter, der søges midler til, skal opfylde. Det foreslås derudover, at der udsendes et ansøgningsskema, som anvendes ved søgning af Sundhedspuljen. Præcise kriterier og et ansøgningsskema skal gøre det nemmere at søge puljen og bidrage til, at færre ansøger forgæves. Forvaltningen foreslår at kriterierne opstilles for et år af gangen.

Tilbagemelding om Sundhedspuljen 2015

Puljen var i 2015 på 516.550 kr., som Social- og Sundhedsudvalget besluttede at anvende således:

216.550 kr. til Projekt Overvægtige Børn (POB)

300.000 kr. til en ansøgningspulje

Af de 300.000 kr. i ansøgningspuljen er der uforbrugte midler på 69.962 kr., som kan indgå i forvaltningens samlede rulleopgørelse, og være en forøgelse af Sundhedspuljen i 2016, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender overførslen i forbindelse med regnskab 2015.

Følgende er opnået inden for de områder, der har modtaget midler i 2015. (Se bilag 1 for en uddybning).

Projekt Overvægtige Børn POB

POB består af et individuelt forløb for det overvægtige barn og tager udgangspunkt i en særlig tilgang og kontinuitet, hvor familiens behov indtænkes og der udfærdiges en konkret punktplan for familiens hverdag. I Hvidovre Kommune består et forløb i POB af en forundersøgelse inkl. en samtale og fire kontrolbesøg med 6-8 ugers interval. Ved hvert besøg vejes og måles barnet og dets BMI udregnes.

I løbet af 10 måneder er 78 børn i alderen 7-13 år løbende rekrutteret til POB. 64% af børnene, der har deltaget, har tabt sig, da deres BMI falder, mens 36% har øget deres BMI. Størstedelen af børnene taber sig i den første periode, hvilket kan skyldes en øget motivation og fokus på det ønskede mål skabt gennem den indledende samtale. Ud over vægttab og dettes positive indflydelse på barnets sundhed kan deltagelse i POB give andre positive sideeffekter, fx større opmærksomhed i familien på sunde fødevarer og fornuftige sengetider samt mindre generthed omkring sin krop.

Sundhedsplejen ønsker at fortsætte projektet i 2016 med henblik på evt. implementering i 2017.

Midler brugt til projektet: 216.550 kr.

Ansøgningspulje

Der var afsat 300.000 kr. til en ansøgningspulje. Der blev søgt om midler til så forskellige indsatser som cykelundervisning for kvinder, etablering af boldbane, sundhed og motion samt træningstøj og –udstyr til en fodboldklub.

De uforbrugte midler på 69.962 kr. skyldes et mindre forbrug i flere indsatser.

Sundhedspuljen 2016

Kommunalbestyrelsen har i 2016 afsat 451.555 kr. til en sundhedspulje på Social- og Sundhedsudvalgets budget. Hvis den foreslåede overførsel af uforbrugte midler på 69.962 kr. fra 2015 til 2016 godkendes i Kommunalbestyrelsen, er der i alt 521.517 kr. i Sundhedspuljen for 2016.

Forvaltningen foreslår at midlerne anvendes til følgende formål:

”Rend og Hop med Oliver”                                            54.400 kr.

”Projekt Overvægtige Børn”                                        167.117 kr.

Ansøgningspulje                                                        300.000 kr.

Ad. 1)

”Rend og Hop med Oliver” – bevægelsesindsats i dagtilbud.

Forskning viser, at børns fysiske aktivitetsvaner opbygges allerede i de første leveår, og at vanerne følger mange børn op i skole- og voksenalderen. Det er derudover i de tidlige barneår, at motorisk kontrol og koordination bedst indlæres. Børn med en god motorik klarer sig bedre i fysiske lege og har bedre sociale og sproglige kompetencer. Dagtilbuddene er i høj grad med til at danne rammen for børns generelle sundhed og udvikling.

”Rend og Hop med Oliver” er et motorik- og bevægelseskoncept, som Dagtilbudsafdelingen og Sundhedscentret i 2015 har samarbejdet om, at få implementeret gratis i 10 af Hvidovre Kommunes dagtilbud og hos 15 dagplejere. Konceptet er finansieret af udviklingsmidler fra Danmarks Idrætsforbund. Rend og Hop med Oliver giver det pædagogiske personale kompetenceudvikling i motorik og bevægelse. Børnene opnår derigennem bedre motoriske færdigheder.

Dagtilbudsafdelingen og Sundhedscentret ønsker, at alle dagtilbud i Kommunen får muligheden for at få denne opkvalificering og har derfor søgt Sundhedspuljen om midler til dette.

”Projekt Overvægtige Børn”

Sundhedsplejen søger om midler til at forsætte Projekt Overvægtige Børn (POB). Projektet bruger Holbæk-modellen, der består af individuelle forløb for barn og familie med afsæt i en punktplan og kontinuitet. I Holbæk-modellen følges børn og familier, til barnet er normalvægtigt og derefter med kontroller de følgende år. Efterspørgslen har været langt større end forventet, og Sundhedsplejen har inkluderet dobbelt så mange børn i forløbet end først estimeret. Tidligere har det været en udfordring at få familierne til at deltage i overvægtstilbud, men til Holbæk-modellen har det været modsat.

Sundhedsplejen bruger 20 timer om ugen i direkte borgerkontakt på projektet.  Derudover bruges 5 timer om ugen fra henholdsvis Sundhedscentrets diætist og 5 timer fra Sundhedsplejen, der er omlagt i forhold til tidligere tilbud. Disse timer bruges ligeledes i direkte borger kontakt. Dertil kommer timer til møder, udvikling og dokumentation.

Modellen er forsat ny i Danmark, og har indtil for nyligt kun været brugt i hospitalsregi. Derfor er et af projektets formål at blive klogere på omkostninger i forhold til effekt, når modellen bruges i kommunalt regi.

De foreløbige resultater af projektet i Hvidovre Kommune er positive, men datagrundlaget var ved budgetforhandlingerne for 2016 alt for spinkle i forhold til ansøgning om implementering. Sundhedsplejen ønsker derfor at forsætte pilotprojektet i 2016, med henblik på et bredere datagrundlag inden stillingtagen til evt. implementering i 2017. Flere af familierne har på nuværende tidspunkt kun været til en enkelt eller to konsultationer, og det er derfor endnu ikke muligt at evaluere den længerevarende effekt.

Sundhedsplejen er i dialog med overlæge Jens Kristian Holm fra Holbæk sygehus om evt. at indgå i et stort anlagt projekt med Trygfonden om overvægtsbehandling i Danmark. Bliver projektet gennemført og ønsker Hvidovre Kommune at være en del af dette, vil projektet udløse et økonomisk tilskud til driften i 2017 og 2018.

Ad. 2) Ansøgningspulje

Forvaltningen foreslår, at ansøgningspuljen i 2016 prioriteres til ansøgere, der søger om støtte til projekter og aktiviteter, der tilgodeser udsatte og sårbare voksne herunder voksne med handicap og kronisk sygdom.

Forvaltningen foreslår, at projekter eller aktiviteter der ønsker støtte fra Sundhedspuljen 2016 skal leve op til følgende ansøgningskriterier:

 • At ansøger er en klub, forening, interesseorganisation eller en kommunal institution
 • At ansøger udbyder en ny aktivitet eller udbygger en eksisterende aktivitet – der vil blive lagt særligt vægt på indsatser, der fokuserer på varig forandring og forankring
 • At ansøgers aktivitet inkluderer foreningsuvante og/eller ikke-aktive borgere – der vil blive lagt særligt vægt på tilbud, der inkluderer f.eks. voksne med handicap, psykisk sygdom eller kronisk sygdom
 • At aktiviteten er til gavn for en gruppe af borgere over 16 år i Hvidovre Kommune
 • At aktiviteten understøtter temaerne i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik ”Sundhed i hverdagen” og/eller ”Støtte til at leve sundt og leve med sygdom”

Der kan ikke søges om midler til enkeltpersoner eller anlægsprojekter.

Søges der som forening/klub, lægges der særligt vægt på projekter, der har forankring for øje.

Søges der som kommunal institution lægges der særligt vægt på projekter, hvor der er indtænkt samarbejde med klubber/foreninger.

Information om Sundhedspuljen 2016 bliver sendt til foreninger, klubber, interesseorganisationer og kommunale institutioner sammen med ansøgningsskema (se bilag 2).

Ansøgninger til puljen vil blive forelagt udvalget på et kommende udvalgsmøde.

Retsgrundlag

Sundhedspuljen er et bidrag til, at Kommunalbestyrelsen efterlever Sundhedslovens § 119 om Kommunalbestyrelsensansvar for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for en sund levevis.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har for budget 2016 besluttet at afsætte i alt kr. 451.555 til en sundhedspulje på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2016 er der afsat 451.555 kr. til Sundhedspuljen. Der var  69.962 kr. i 2015 i uforbrugte midler. Under forudsætning af at Kommunalbestyrelsen godkender overførslen af uforbrugte midler for 2015 vil Sundhedspuljen i 2016 være 521.517 kr.

Forvaltningen foreslår følgende fordeling af Sundhedspuljen for 2016:

Forvaltningen foreslår følgende fordeling

Kr.

”Rend og Hop med Oliver”

54.400

Projekt Overvægtige Børn (POB)

167.117

Ansøgningspulje

300.000

I alt

521.517

Personalemæssige konsekvenser

Indstillingen har ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i en kommune omfatter mange forskellige typer af indsatser. Økonomiske incitamenter til at øge sundheden i de kommunale tilbud er en del af indsatsen. Tidligere års tildelinger af midler fra Sundhedspuljen har vist, at puljen er et fint supplement til kommunens øvrige arbejde med sundhed og forebyggelse.

Sundhedspuljen er gennem årene anvendt til at øge fokus på den tidlige indsats og særligt udsatte målgrupper. Sundhedspuljen anvendes således til at finansiere mindre pilotprojekter og afprøve virkningen af nye og tværgående indsatser. Sundhedspuljen er samtidig en anerkendelse af frivillige og medarbejdere, der til daglig har fokus på borgernes trivsel og folkesundheden i Hvidovre Kommune.

Der er ulighed i sundhed og borgere, der er aktive i foreninger er sundere end ikke-aktive borgere. Med de opstillede ansøgningskriterier ønsker forvaltningen at lægge vægt på at støtte initiativer, der tilgodeser foreningsuvante og ikke-aktive borgere og hvis sigte er at få målgruppen ind i klubber og foreninger og/eller fremme deres aktivitetsniveau. Ad denne vej bidrager Sundhedspuljen 2016 til at mindske uligheden i sundhed.

Miljømæssige konsekvenser

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

Bilag

 1. Evaluering af Sundhedspuljen 2015 (pdf)
 2. Ansøgningsskema Sundhedspuljen 2016 (pdf)
 3. Ældrerådets høringssvar om Sundhedspuljen 2016 (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar om Sundhedspuljen 2016 (pdf)

4. Støtte til frivilligt socialt arbejde - Ansøgninger til §18 puljens 1. uddeling 2016

Beslutningstema

Frivillighedsrådet har behandlet ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde via § 18 puljen. Der er afsat 546.074 kr. i budget 2016, og ansøgt for 1.053.426 kr.

Frivillighedsrådet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at der ydes støtte for 473.600 kr. i 1. uddelingsrunde 2016.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at udvalget behandler Frivillighedsrådets indstillinger vedrørende uddeling af § 18 midler i 2016, med henblik på godkendelse. Frivillighedsrådet indstiller, at der samlet ydes støtte for i alt 473.600 kr. i 1. runde uddeling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2016

Ad 1. Udvalget godkendte Frivillighedsrådets indstillinger med følgende ændringer:

Nr.

Forening / Organisation

Frivillighedsrådets indstilling til støtte

Udvalgets godkendte støtte

1.1-2016

Dui Leg og Virke

35.000

2.1-2016

A-Team 2650

0

12.000

3.1-2016

FBU-Hovedstaden

4.000

4.1-2016

Matematikcenter

2.800

5.1-2016

Avedøre Kirke

10.500

6.1-2016

Thora Center

0

7.000*

7.1-2016

Børns Vilkår

0

5.000

8.1-2016

TUBA Hvidovre

0

5.000

9.1-2016

Forældre Fonden

20.000

15.000

10.1-2016

Refleksus

5.000

11.1-2016

Det frivillige ældrearbejde

60.000

12.1-2016

Det frivillige ældrearbejde

50.000

45.000

13.1-2016

Det frivillige ældrearbejde

10.000

8.000

14.1-2016

Det frivillige ældrearbejde

36.000

30.000

15.1-2016

Cyklistforbundet Brøndby / Hvidovre

0

16.1-2016

Ældresagen i Hvidovre

5.000

17.1-2016

Ældresagen i Hvidovre

2.200

18.1-2016

Ældresagen i Hvidovre

6.800

19.1-2016

Ældresagen i Hvidovre

6.900

20.1-2016

Ældresagen i Hvidovre

8.500

21.1-2016

Ældresagen i Hvidovre

4.000

22.1-2016

Ældresagen i Hvidovre

10.000

23.1-2016

Ældresagen i Hvidovre

2.000

0

24.1-2016

Ældresagen i Hvidovre

12.000

25.1-2016

Brohusklubben

3.000

26.1-2016

Udviklingshæmmedes Landsforbund

0

27.1-2016

Høreforeningen i Hvidovre

8.000

28.1-2016

Hvidovre Lions Club

34.900

25.000

29.1-2016

Hvidovre Lænken

50.000

30.1-2016

DUT, Lænken, Blå kors, AA

0

31.1-2016

Alkoholrådgivningen i Hvidovre

8.000

32.1-2016

DCAA

0

33.1-2016

Bedre Psykiatri Hvidovre

39.000

34.1-2016

Førtidspensionister Hvidovre

9.000

35.1-2016

Scleroseforeningen

5.000

36.1-2016

Parkinson Café

5.000

37.1-2016

Sorggruppe Avedøre Kirke

7.000

38.1-2016

Dansk Folkehjælp

5.000

39.1-2016

Café Hjertetræet

5.000

40.1-2016

Hobbyværkstede Risbjerg Kirke

2.000

41.1-2016

Folkekirkens Nødhjælp

0

* Udvalget bemærkede, at midlerne til ansøgning nr. 6.1-2016 Thora Center ikke må bruges til kost og transport

Sagsfremstilling

Kriterierne for § 18 puljen vedtages lokalt i kommunerne. Hovedbetingelsen for at modtage støtte fra § 18 puljen er, at den frivillige sociale indsats er kernen i projektet eller aktiviteten. Der er således fokus på de særlige sårbare målgrupper, og den sociale dimension i tildelingen af § 18 midler. Frivilligt arbejde i eksempelvis idrætsforeninger eller med idrætsbetonede aktiviteter henvises til Kultur og Fritidsudvalgets puljer. §18 puljen i Hvidovre Kommune uddeles to gange årligt i henholdsvis februar og september.

Hvidovre Frivillighedsråd

Frivillighedsrådet har syv pladser, der besættes af lokale foreninger, som udfører frivilligt socialt arbejde. Rådet vurderer samtlige indkomne ansøgninger i henhold til de gældende kriterier for § 18 puljen, og udarbejder indstillinger til Social- og Sundhedsudvalgets uddelingsrunder.

Frivillighedsrådets indstilling til puljeuddelingen i 2016

Der er modtaget 41 ansøgninger, hvori der samlet er ansøgt for 1.053.426 kr. Kopi af alle ansøgningerne ses i bilag A og B

I budget 2016 er der afsat 546.074 kr. til § 18-støtte. Hertil kommer de restbeløb, der eventuelt returneres fra foreningerne fra 2015-bevillingerne. Disse beløb vil indgå i anden puljeuddeling i september 2016.

Frivillighedsrådet har vurderet de 41 ansøgninger på baggrund af gældende kriterier for § 18 puljen. Frivillighedsrådet indstiller, at der bevilliges støtte for i alt 473.600 kr. Indstillingerne fremgår af bilag C.

Såfremt udvalget godkender rådets indstillinger resterer der 72.474 kr. til uddeling i anden runde i september 2016 suppleret med eventuelle returnerede midler fra 2015.

Børne- og Velfærdsforvaltningen bemærker, at flere af projekterne er gengangere, særligt inden for de ældreorienterede aktiviteter, hvor der er tale om støtte af mere driftsmæssig karakter.

Retsgrundlag

Ifølge Lov om Social Service §18 skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger om løsning af opgaver inden for grupper af børn, unge, ældre og grupper med særlige behov. Kommunen er forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunen kan vælge at give lokale frivillige organisationer og foreninger indflydelse på fordelingen af § 18-midlerne. I Hvidovre Kommune er der oprettet et frivillighedsråd, som fungerer som sparringspartner for Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med uddelingen af § 18-midler.

De lokale kriterier for uddeling af § 18 støtte i Hvidovre er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet d. 6. maj 2013. Se kriterierne i bilag D, side 3-4.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2016 afsat 546.074 kr. til § 18 støtte. Det indstilles, at 473.600 kr. udmøntes i første runde. Det resterende beløb afsat til §18 på 72.474 kr. udmøntes ved anden uddeling.

Sundhedsmæssige konsekvenser

De frivillige initiativer har blandt andet en forebyggende effekt i form af forebyggelse mod social isolation og nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Mange af initiativerne styrker netværksdannelse, både mellem de frivillige og mellem modtagerne af tilbuddene (forskellige sårbare målgrupper, eks. handicappede, ældre, dysfunktionelle familier etc.) og er med til at skabe tryghed.

Bilag

 1. Bilag D - Folder § 18 - støtte til frivilligt socialt arbejde - inkl. lokale kriterier (pdf)
 2. Bilag C Frivillighedsrådets indstillinger til § 18 puljens 1 runde 2016 (pdf)
 3. Bilag B - §18 ansøgninger 25.1-2016 til 41.1-2016 (pdf)
 4. Bilag A - §18 ansøgninger 1.1-2016 til 24.1.2016 (pdf)

5. Eventuelt

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2016

Annette Møller Sjøbeck (V) spurgte til ventelisten på plejehjemspladser. Forvaltningen svarede på mødet. 

Kristina E. Young (H) spurgte til visitation til flextrafik. Forvaltningen svarede på mødet.