Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 24. februar 2015

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 24. februar 2015
Mødetidspunkt: Kl. 16:30
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Hvidovre

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)

Fraværende med afbud

 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Bemærkninger

Mette Dencker deltog i stedet for Mikkel Dencker, Charlotte Hougaard Larsen deltog i stedet for Rene Langhorn

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24-02-2015

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24-02-2015

Intet.


3. Forslag til Lokalplan 229 for Hvidovre Hospital og kollegium

Beslutningstema

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Hvidovre Hospital og kollegium. Lokalplanen skal navnlig muliggøre en større udvidelse af hospitalet. Lokalplanforslaget forelægges til godkendelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at forslaget til Lokalplan 229 godkendes og herefter fremlægges i offentlig høring i otte uger
 2. at miljørapporten for forslaget til Lokalplan 229 godkendes og herefter fremlægges i offentlig høring i otte uger sammen med lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøafdelingen har i tæt samarbejde med hospitalets projektorganisation udarbejdet et forslag til lokalplan for Hvidovre Hospital og kollegium.

Lokalplanen skal give mulighed for, at Region Hovedstaden kan opføre en tilbygning til Hvidovre Hospital på fire etager med en eventuel tekniketage på taget samt en parkeringskælder. Den nye bygning, der får et samlet etageareal på godt 30.000 m2, skal placeres umiddelbart vest for den eksisterende hospitalsbebyggelse.

Der blev i foråret 2013 afholdt en projektkonkurrence om udvidelsen af hospitalet. Bebyggelsen skal i princippet opføres i overensstemmelse med indholdet i vinderprojektet fra konkurrencen. Der er dog allerede foretaget ændringer i projektet til sikring af dommerkomitéens og forvaltningens ønsker til den nye vejtilkørsel til parkeringskælderen. Der vil også i den videre proces ske en vis tilretning af projektet i forbindelse med den detaljerede projektering.

Hospitalet har derfor på den ene side behov for, at lokalplanen rummer en vis fleksibilitet. På den anden side er det i kommunens og naboernes interesse, at der sker en vis regulering af den nye bebyggelses påvirkning af lokalområdet, herunder indvirkningerne på den eksisterende hospitalsbebyggelse, de omkringliggende boligbebyggelser og kommunens vejnet. Forvaltningen vurderer, at der med det vedlagte forslag til lokalplan er opnået den søgte balance mellem fleksibilitet og regulering.

Som led i udbygningsplanerne giver lokalplanen mulighed for at indrette parkeringskælder med plads til ca. 300 ekstra pladser under nybyggeriet, på samme måde som der også er parkeringskælder under den eksisterende hospitalsbygning.  

På hospitalets foranledning indeholder lokalplanen desuden mulighed for  at etablere en ny tagparkering med 200 pladser på en del af ambulatorieetagen, samt at udvide det vestlige parkeringsanlæg med ekstra ca. 190 pladser. Der skal nedlægges ca. 50 parkeringspladser på grund af nybyggeriet, så i alt skabes der mulighed for ca. 640 ekstra pladser på ejendommen. Der findes i dag knap 1.500 parkeringspladser på hospitalet.

Den ekstra biltrafik til og fra hospitalet, der forventes de kommende år på grund af stigningen i antallet af ambulante behandlinger og den ønskede udbygning med parkeringspladser, er søgt håndteret på flere måder. Dels skal kørselsretningen i parkeringskælderen vendes, så der bliver færre venstresvingende køretøjer og dermed mindre opstuvning på Kettegård Allé. Dels skal overkørslen fra Kettegård Allé til Østvej lukkes for motorkøretøjer, hvilket vil fjerne den gennemkørende trafik i området.

Forvaltningen har gennemført en screening af lokalplanens miljøkonsekvenser, og ud fra denne har konsulentfirmaet NIRAS udarbejdet en miljørapport for kommunen.

Miljøvurderingen er afgrænset på baggrund af den forudgående screening/scoping og omfatter følgende emner:

 • arkitektonisk arv (bevaringsværdige bygninger)
 • energiforbrug.

I forbindelse med udarbejdelse af screeningen har forvaltningen vurderet, at temaerne ikke giver anledning til høring af berørte myndigheder.

Det vurderes i miljørapporten, at der vil være en potentiel påvirkning af hospitalbebyggelsens bevaringsværdier. Det anbefales derfor, at sikringen af de bevaringsværdige bygninger styrkes ved kun at tillade ændringer i den bevaringsværdige bebyggelses ydre, når dette er nødvendigt af hensyn til hospitalsdriften.

Det vurderes ligeledes, at placering af et parkeringsanlæg på taget af ambulatorieetagen vil påvirke taghaverne i mindre grad samt den uforstyrrethed, som der er i disse. Det anbefales derfor, at der ved etablering af disse parkeringspladser er stor opmærksomhed på, hvordan haveanlæggene afsluttes mod parkeringspladserne.

Påvirkningen på energiforbruget kan stamme fra den forventede øgede trafik samt de flere etagemeter hospital.

Det forventes, at der vil være en øget trafikmængde grundet udvidelse af hospitalet, de flere ambulante behandlinger og at der er tilstrækkelig med parkeringspladser til at rumme den øgede mængde trafik. Det anbefales, at der bliver en stor opmærksomhed på forholdene for cyklister og gående, og at det overvejes, om der er behov for at anlægge alle de udlagte parkeringspladser, der er indeholdt i lokalplanen.

Ved udbygning af hospitalet med godt 30.000 m2 vil der i driften være et større energiforbrug, men idet der allerede er taget stilling til, at byggeriet skal være lavenergibebyggelse, er der ingen yderligere anbefalinger til selve lokalplanen.

Der vurderes ikke at være behov for overvågning af de udpegede miljøpåvirkninger af planens gennemførelse for herved at kunne iværksætte hensigtsmæssige, afhjælpende foranstaltninger, jævnfør miljøvurderingslovens § 11, stk. 1.

Retsgrundlag

Efter Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27. maj 2013 skal lokalplaner tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli 2013, skal der gennemføres en miljøvurdering af lokalplaners sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet i bred forstand. Miljørapporter skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, den 4. juni 2014, punkt 7, at der skal udarbejdes en lokalplan for Hvidovre Hospital og kollegium ud fra de principper, der fremgik af sagsfremstillingen. Udvalget har den 5. november 2014, punkt 8, drøftet det foreløbige udkast til lokalplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24-02-2015

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 229 for Hvidovre Hospital og kollegium (pdf)
 2. Miljørapport af Lokalplan 229 Hvidovre Hospital og kollegium (pdf)

4. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 24-02-2015

Intet.