Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 25. november 2015

Mødefakta

Dato: Onsdag den 25. november 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicafeen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Formanden/forvaltningen orienterede om følgende:

1.Svagt lys på Hvidovrevej fra motorvejen til Hvidovre Torv: Der har været enkelte vejlamper, der har været i stykker på strækningen og DONG havde desværre ikke nogle nye på lager, derfor har de midlertidigt sat nogle andre vejlemper op med et mere gulligt lys.

2.Lovligheden af bebyggelse på Bredholtvej. Notat uddeltes.

3.Brandhane på Nordlundsvej: KMV har spurgt Vestegnens Brandvæsen og HOFOR om de kender til at brandhanen har stået åben i flere dage. Begge parter kender ikke til at brandhanen har været åben.

4.Gl. Køge Landevej 479. Notat uddeltes.

5.Tavlekærsvej fik nyt slidlag i foråret hvor de to bump ligger. De to vejbump blev målt og vurderet i foråret 2015 til, at de indenfor en rimelig tolerance overholder de geometriske krav til vejbumpenes hastighedsprofil på 30 km/t.

6.Amager Ressourcecenter (ARC) ønsker at køre et forsøg med døgnåbent på genbrugsstationen på Avedøre Holme, som det første sted i Storkøbenhavn. Det er et koncept der er startet på nogle grenbrugspladser på Sjælland og som forløber godt. ARC’s bestyrelse tager snarest stilling til forslaget. Forvaltningen vil orientere udvalget nærmere på næste møde.

7.Takster for vand og spildevand i 2016. Notat af 12.11.2015 fra HOFOR uddeltes.

8.Haveforeningen Kystengen, affald: Kultur, Miljø & Vækst har skrevet ud til alle vores renovatører, for dels at spørge om de henter affald i haveforeningen Kystengen og dels at gøre opmærksom på, at Kystengen ikke er tilmeldt afhentning af affald i vinterhalvåret. Alle renovatører har bekræftet, at de ikke henter affald i Kystengen.

9.Status på Gl. Køge Landevej 372: Byggesagsteamet har gennemgået sagens akter og har foretaget tilsyn på ejendommen. Det kunne konstateres, at der var udført en tilbygning på ejendommens nordfacade. Der foreligger ikke en tilladelse til det udførte. Ejer af ejendommen anmodes om at lovliggøre forholdet.

Bilag

 1. Kultur, Miljø Vækst notat af 16. november 2015. Lovligheden af bebyggelsen på Bredholtvej 22 (pdf)
 2. Kultur, Miljø & Vækst notat af 19. november 2015. Gammel Køge Landevej 479 (pdf)
 3. HOFOR's notat af 12. november 2015. Orientering om takster for vand og spildevand i 2016 (pdf)

3. Grøn Energistyring

Beslutningstema

Fremlæggelse af ”Grøn Energistyring 2016”, som er en afløser for det tidligere Grønt Budget.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage ”Grøn Energistyring 2016”, som opfyldelse af  kravene til det tidligere ”Grønt Budget” om at være mere retvisende og mere tilgængelig, til efterretning

Sagsfremstilling

Herunder følger redegørelse for tilretning af det tidligere Grønt Budget og resultatet heraf.

Baggrund

Hvidovre Kommune decentraliserede sit energibudget pr. 1. januar 2005. Formålet var at placere ansvaret for energibudgetterne hos den enkelte institution, for at give institutionslederne større økonomisk incitament, større frihed og dermed øge deres grønne bevidsthed.

Den 10. september 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen Grønt Budget 2014-17 under forudsætning af, at Grønt Budget fremover blev mere tilgængeligt og retvisende.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25.marts 2014, at Grønt Budget 2015 ikke skulle udarbejdes. I stedet skulle den allerede anvendte energibudgetmodel tilrettes med henblik på udarbejdelse af Grønt Budget 2016, fremover kaldet ”Grøn Energistyring”.

Evaluering af Grønt Budget

Procedure og beregningsmodel bag det tidligere Grønt Budget er blevet analyseret og evalueret. Følgende forbedringstiltag er identificeret:

Beregningsgrundlag
Selve beregningsmodellen er vurderet til at være anvendelig. Beregningsgrundlaget for budgetmodellen har derimod vist sig at være fejlagtigt. Data omkring arealer, åbningstider og funktion har ikke været retvisende.


Formidling

Det tidligere grønne budget var vanskeligt at læse og forstå for ikke-fagfolk. Der var nødvendigvis ikke en klar sammenhæng mellem økonomi og forbrug. Den nye version fremtræder langt klarere, og der er en entydig sammenhæng mellem økonomi og forbrug.

Revision

Der er på baggrund af analysen foretaget følgende revisioner:

Procedure

Der er udformet en ny procedureplan, som Ejendomsafdelingen har implementeret i Grøn Energistyring 2016. For yderlig uddybning af denne, se venligst bilag 1.

Nyt navn
Institutionerne og brugerne har hidtil opfattet, at der er en direkte sammenhæng mellem Grøn Budget og det økonomiske budget. Da sådan en sammenhæng ikke findes, ændres navnet til ”Grøn Energistyring”. Grøn Energistyring er et mere retvisende navn i forhold til indhold og anvendelse af modellen.

Løbende opdateret data - formidlet til den enkelte institution

I Grøn Energistyring benyttes samme beregningsmodel som i tidligere udgaver af Grønt Budget, men datagrundlaget for de enkelte bygninger er gennemgribende opdateret. Dertil har Ejendomsafdelingen nu sikret en procedure således, at beregningsfaktorerne løbende bliver opdateret og indarbejdet i Grøn Energistyring.

Ideal-forbrug kontra økonomisk forbrug

Den opdaterede beregningsmodel angiver både det forventede energiforbrug og det forventede økonomiske forbrug for hver institution, baseret på bygningens alder, funktion, åbningstider etc. Modellen angiver altså et ideal-energiforbrug og et retningsgivende økonomisk forbrug, som en given institution kan bruge på baggrund af ovenstående faktorer.

Tilgængelighed

For at gøre Grøn Energistyring mere tilgængeligt er der arbejdet meget med den grafiske fremstilling af energibudgettallene for at lette orienteringen og forståelsen. Særligt er fremstillingen af resultaterne ændret markant. Hver institution har fået sin egen side, hvor alle informationer om den pågældende institution er samlet.

Præsentation og høring af Grøn Energistyring

Grøn Energistyring blev præsenteret for institutionslederne på informationsmøder i september, inden det blev sendt i høring. Her blev der informeret om ændringerne i proceduren og den nye grafiske fremstilling af energibudgettallene. Generelt blev der taget godt imod Grøn Energistyring, hvilket antages har været medvirkende til, at der har været væsentlig færre høringssvar mht. Grøn Energistyring end for de tidligere års Grønt Budget.

Mål og forventet effekt

Hovedformålet med de decentrale energibudgetter er, at ledere, medarbejdere og brugere på de enkelte institutioner agerer energibevidste og ansvarlige i deres dagligdag.

Ambitionen er, at det reelle energiforbrug indregulerer sig i forhold til det ideelle. Målet med Grønt Energistyring 2016 er således at fremlægge et forbrugsbudget, som tager udgangspunkt i det reelle energiforbrug, men samtidigt har det ideelle energiforbrug som mål.

Det forventes med det nye navn, den justerede beregningsmodel og plan for opfølgning og formidling, at institutionerne nemmere kan styre deres budget i forhold til deres energi- og vandforbrug. Institutionerne får fremover retvisende tal på, hvor mange midler de kan forvente at skulle bruge på hhv. el, varme og vand. Det hjælper dem med at planlægge deres budget allerede i starten af året.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune har siden 2008 været Klimakommune og hermed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med to procent om året.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 10. september 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen Grønt Budget 2014-17 under forudsætning af, at Grønt Budget fremover blev mere tilgængeligt og retvisende.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. marts 2014, punkt 9, at Grønt Budget 2015 ikke skulle udarbejdes. I stedet skulle den allerede anvendte energibudgetmodel tilrettes med henblik på udarbejdelse af Grønt Budget 2016, fremover kaldet ”Grøn Energistyring”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Ved belysning af de enkelte institutioners faktiske energiforbrug og det ideelle energiforbrug har den enkelte institution nemmere ved at identificere uhensigtsmæssig adfærd.

Derudover har de nu muligheden for at sammenligne sig med andre lignende institutioner. Det vurderes at kunne give refleksioner over egen adfærd og en større energibevidsthed, et godt udgangspunkt for at reducere energi- og vandforbrug, og dermed en CO2 reduktion. 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Anbefales taget til efterretning.

Bilag

 1. Grønt budget procedureplan (pdf)
 2. Grøn Energistyring 2016, 181 sider (pdf)

4. Anlægsregnskaber - samlesag

Beslutningstema

Kultur- Miljø og Vækst fremlægger anlægsregnskaber til godkendelse for projekt nr. 0209, 0212 og 2415

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at anlægsregnskab for projekt 0209, 0212 og 2415 godkendes

Sagsfremstilling

Projekt

Regnskab

Bevilling

Forskel i kr.

0209 Alle bygninger, renovering af kloak 2014

U

3.472.556 kr.

3.000.000 kr.

472.556 kr.

0212 Byggemodning i Præstemosen

U

3.750.961 kr.

7.500.000 kr.

-3.749.039 kr.

2415 På hjul ved Vestvolden/cykelkorridor

U/I

2.984.320 kr.

3.883.000 kr.

-898.680 kr.

Total

10.207.837 kr.

14.383.000 kr.

4.175.163 kr.

Kultur, Miljø- og Vækst fremlægger anlægsregnskaber med et samlet mindreforbrug på 4.175.163 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. 2415 På hjul ved Vestvolden (pdf)
 2. 0212 Byggemodning Præstemosen (pdf)
 3. 0209 Alle bygninger, renovering af kloak (pdf)

5. Projekt 0152 Etablering af Spring- og motorikcenter i Sønderkærhallen

Beslutningstema

Ansøgning om tillæg til rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til projekt 0152 Etablering af Spring- og motorikcenter, grundet udeblevet sponsorat fra Lokale- og anlægsfonden.


Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til projekt 0152, således at den samlede anlægsbevilling udgør 6.900.000 kr.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at give tillæg til rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til projekt 0152 Etablering af Spring- og motorikcenter, grundet udeblevet sponsorat fra Lokale- og anlægsfonden
 2. at give tillæg til anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til projekt 0152 Etablering af Spring- og motorikcenter således at den samlede anlægsbevilling udgør 6.900.000 kr.
 3. at godkende at den manglende 1.000.000 kr. finansieres af mindreforbrug, jf. aflagte anlægsregnskaber.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2015, punkt 4. Skybrud - status og plan fremover,at give erstatningsbeløb fra forsikringspuljen på 1.900.000 kr. til Sønderkærhallen, udbedring af skybrudsskade på gulv, - og at flytte projekt 0152 Spring- og Motorikcenter fra Holmegårdshallen til Sønderkærhallen.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidigt, at kommunen i samarbejde med Hvidovre Gymnastik Forening af 1937 (HVG37) skulle ansøge om tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til finansiering af 1.000.000 kr. samtidigt med, at kommunalbestyrelsen annullerede den manglende 1.000.000 kr., der skulle have været medfinansieret via HVG37 sponsorater, afsat i investeringsoversigten.

Forskelsbeløbet imellem tilskuddet fra lokale- og anlægsfonden og den forventede medfinansiering på 1.000.000 kr. indarbejdes i budget 2016, således at det samlede anlægsramme for projekt 0152 udgør 6.900.000 kr.

Kultur, Miljø og Vækst har sammen med HVS37 forhørt sig hos Lokale og Anlægsfonden om muligheden for tilskud. Lokale og Anlægsfonden mener imidlertid ikke, at projektet har innovativ karakter og kan derfor ikke yde støtte til projektet.

Ejendomsafdelingen anbefaler at den manglende 1.000.000 kr. finansieres af mindreforbrug, jf. aflagte anlægsregnskaber.

Projektet omfatter

 • Udskiftning af beskadiget gulv
 • Etablering et spring- og motorikcentermed bl.a. springgrav
 • Udskiftning affacadeparti for at forhindre vand i at trænge ind i hallen ved fremtidige skybrud.
 • Etableres et depot i tilknytning til hallen (såfremt tilstrækkelige midler)

Tidsplan

På nuværende tidspunkt pågår forundersøgelser.

Byggeriet forventes at starte maj 2016 og være afsluttet i august 2016.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede 24. februar 2015, punkt 4.  Skybrud - status og plan fremover, at give erstatningsbeløb fra forsikringspuljen på 1.900.000 kr. til Sønderkærhallen, udbedring af skybrudsskade på gulv og at flytte projekt 0152 Spring- og Motorikcenter fra Holmegårdshallen til Sønderkærhallen.

Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes, at kommunen i samarbejde med Hvidovre Gymnastik Forening af 1937 (HVG37) skulle ansøge om tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til finansiering af 1.000.000 kr. samtidig med, at kommunalbestyrelsen annullerede den manglende 1.000.000 kr., der skulle have været medfinansieret via HVG37 sponsorater, afsat i investeringsoversigten i 2016.

Forskelsbeløbet imellem tilskuddet fra lokale- og anlægsfonden og den forventede medfinansiering på 1.000.000 kr. indarbejdes i budget 2016, således at det samlede anlægsramme for projekt 0152 udgør 6.900.000 kr.

Kommunalbestyrelsen gav på mødet anlægsbevilling på 2.900.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på 6.900.000 kr. til udførelse af projekt 0152 Spring og motorikcenter, og 1.000.000 kr. i indtægter til ekstern medfinansiering af projektet.

Der søges om rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til projekt 0152, finansieret af mindreforbrug, jf. aflagte anlægsregnskaber, til den manglende eksterne medfinansiering.

Den samlede anlægsramme, som er finansieret af kassebeholdningen, udgør herefter 6.900.000 kr.

Udgifter

Indtægter

Finansieret af kassebeholdning

Afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigt

6.900.000

-1.000.000

5.900.000

Manglende ekstern medfinansiering

0

1.000.000

1.000.000

Ny anlægsramme

6.900.000

0

6.900.000

Der er til projekt 0152 givet anlægsbevilling på 2.900.000 kr.

Der ansøges om tillæg til anlægsbevilling på 4.000.000 kr. således, at den samlede anlægsbevilling udgør 6.900.000 kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Liste H og Gruppe C afventer Kommunalbestyrelsen.


6. 0245 Miljø- og Energipuljen 2016, prioritering og frigivelse

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at godkende ændring i – og prioritering af projekt 0245 Miljø- og Energipuljen 2016 samt at frigive de i sagen foreslåede projekter, svarende til det afsatte rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i 2016.

Sagen omfatter derudover en anmodning om, at Ejendomsafdelingen kan flytte eventuelle overskydende midler mellem prioriterede delprojekter i puljen under projekt 0245 for en smidig opgaveløsning. Undtaget herfra er Klimaambassadørordningen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der til projekt 0779 Miljø- og Energipuljen 2016 frigives projekter og projektstyring, som beskrevet under sagsfremstillingen, for samlet 8 mio. kr.

2.at den i sagsfremstillingen foreslåede ændring vedrørende helhedsløsninger med en samlet tilbagebetalingstid på 20 årgodkendes

3.at bemyndige Ejendomsafdelingen til at flytte eventuelle overskydende midler fra delprojekter under projekt 0245, til delprojekter under samme projekt, som måtte vise sig at være underbudgetteret, dog undtaget Klimaambassadørordningen.

Sagsfremstilling

Herunder følger forslag til ændringer af Miljø- og Energipuljens rammer, samt en præsentation af projekter til prioritering.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. oktober 2015 budgettet for 2016-2019. Heri er afsat 8 mio. kr. til projekt 0245 Miljø- og Energipuljen 2016.


Hvidovre Kommune har siden 2008 været Klimakommune og hermed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med minimum to procent om året. For at imødekomme dette krav oprettede Hvidovre Kommune i 2008 en Miljø- og Energipulje. Hovedformålet med puljen er derfor at nedbringe CO2-udledningen ved energioptimering af kommunens ejendomme.

Helhedsløsninger

Ejendomsafdelingen har længe udført energitiltag gennem Miljø- og Energipuljen, som har ført til mange energibesparelser med korte tilbagebetalingstider, - såkaldte ”lavt hængende frugter”. De fleste af denne type projekter er ved at være gennemført. Derfor foreslår Ejendomsafdelingen, at der fremover fokuseres på at opnå helhedsløsninger, hvor der i endnu højere grad end tidligere tages hensyn til indeklima, resterende levetid på tekniske anlæg samt samspillet med andre systemer og ikke mindst med brugerønsker/krav.

En helhedsløsning kan således indeholde elementer, der ikke direkte kan beregnes en energibesparelse på, hvilket vil øge det samlede projekts tilbagebetalingstid. F.eks. kan optimering af et forældet varmesystem til et nyt varmepumpesystem kræve visse forudsætninger for at kunne udføres. Forudsætningen kunne være en ny hoved-el-stikledning til bygningen. Hoved-el-stikledningen kan der ikke beregnes en energibesparelse på men det kan der på varmepumpen, hvilket betyder at den samlede tilbagebetalingstid forlænges.

Der kan med helhedsløsninger også tages større hensyn til brugerønsker. Et eksempel herpå kunne være et projekt, hvor Ejendomsafdelingen ønsker at udskifte belysning, og brugerne i den forbindelse ønsker, at lyskvaliteten øges. Dette vil umiddelbart have en negativ effekt på et energispareprojekt og således en længere tilbagebetalingstid, men give en merværdi for brugerne.

Den samlede tilbagebetalingstid for helhedsløsninger holdes under 20 år. Det betyder, at en energioptimering af en bygning vil indeholde energitiltag med forskellige tilbagebetalingstider, men hvor den samlede tilbagebetalingstid vil være under 20 år. 

Fokus på vandspareprojekter i Miljø- og Energipuljen for 2016

Grønt Regnskab 2014 viste, at Hvidovre Kommunes vandforbrug i de seneste år har haft en bekymrende høj stigning på ca. 20 % fra 2009-2013. Kommunalbestyrelsen godkendte ved behandlingen af Grønt Regnskab 2014 den 25. august 2015, at Miljø- og Energipuljen også fremadrettet anvendes til vandspareprojekter.

Vand er en begrænset naturressource, men har ikke en direkte CO2 udledning som de øvrige forsyningskilder. Dermed har der tidligere ikke været fokus på vandbesparelser, da det ikke kunne give direkte CO2 reduktioner. Gennem tekniske tiltag og øget bevågenhed i 2016 vil Hvidovre Kommune kunne reducere sit vandforbrug til gavn for både økonomien og miljøet.

Prioritering af midler

Forvaltningen indstiller derfor følgende prioritering og udmøntning af projekt 0245 Miljø- og Energipuljen 2016:

1 Klimaambassadørordningen

500.000 kr.

2 Central drift- og energistyring

500.000 kr.

3 Energioptimering af mindre ejendomme

2.000.000 kr.

4 Energioptimering af tekniske anlæg og installationer

3.000.000 kr.

5 Vandprojekter

500.000 kr.

5 Lysprojekter

950.000 kr.

6 Løn energikonsulent

550.000 kr.

I alt

8.000.000 kr.

Herunder følger en uddybning af projekterne:

1. Klimaambassadørordningen

Tilbagebetalingstid er ikke målbar 500.000 kr.

Hvidovre Kommunes forpligtigelse på at reducere kommunens CO2-udledning med 2 procent årligt kan styrkes ved at koble den eksisterende klimaambassadørordning og kommunens øvrige klimaadfærdsrelaterede tiltag sammen, hvorved kommunen får en samlet og styrket klimakoordinering.

Klimaambassadørerne spiller en vigtig rolle i forhold til de opgaver, Drift- og Energiteamet løfter i Ejendomsafdelingen, idet de foruden at bidrage til energirigtig adfærd, rapporterer uregelmæssigheder i el-, vand- eller varmeforbrug til Drift- og Energiteamet.

Der er desuden potentiale i at koble klimaambassadørordningen til affaldssortering gennem Vej- og Parkafdelingen i henhold til ’Affaldsplan 2014-2018’ med målet om at forbedre den interne affaldssortering i Hvidovre Kommune.

Ligeledes er der potentiale i at koble klimaambassadørordningen til projekt ’Grøn Generation’ således, at de bæredygtighedsrelaterede tiltag, der allerede finder sted i daginstitutioner og skoler, styrkes og gøres mere synlige. Derudover ses et potentiale i, at erfaringer fra ”Grøn Generation” anvendes i forbindelse med indsatsen på kommunens øvrige ejendomme.

Indsatsen for klimaambassadørordningen i 2016 omfatter følgende arbejde:

1) Fortsat opgradering og evaluering af klimaambassadørordningen

Klimaambassadørernes indsats er helt afgørende for at forankre og forbedre klimaadfærdsindsatsen i kommunen. Klimaambassadørernes rolle omfatter bl.a. kendskab til og udbredelse af energirigtig brugeradfærd, inspiration på klimaområdet samt aflæsning af målere til forbrugsrapporter. Der er p.t. ca. 70 klimaambassadører bredt fordelt ud på kommunens arbejdspladser.

Derfor anbefales det, at der også i 2016 udbydes fagspecifikke kurser, inspirationsdage og netværksmøder for at fastholde og styrke klimaambassadørordningen.

2) Klimainitiativpuljen

Siden 2014 har kommunen, under Miljø- og Energipuljen, haft en Klimainitiativpulje. Klimaambassadørerne kan via denne pulje søge midler til egne forslag til energi- og klimatiltag. Puljen bliver prioriteret til mindre projekter, som vurderes at styrke kommunens grønne profil, men hvor der ikke udregnes tilbagebetalingstider. Klimainitiativpuljen har været meget vel modtaget af såvel klimaambassadørerne som de øvrige brugere, og der har været stor opbakning og lyst til at arbejde med klimainitiativer.

Udvalgte projekter, som fik bevilget penge fra Klimainitiativpuljen i 2015:

·Regnvandstønder til Børneinstitutionen Krogstenshave

·Ladcykler med klima-logo til udflugter i naturen, plantekasser samt vandbesparende toiletter til Børneinstitutionen Manegen

·Belysningssensorer til Plejecenter Krogstenshave

·Belysningssensorer og elspare skinner til Tandplejecentret Enghøj

Derudover indkom bl.a. ansøgning fra Risbjergsskolen på berøringsfrie armaturer, Vuggestuen Manegen ansøgte om vandbesparende toiletter, og Hvidovre Stadion ansøgte om lyssensorer til atletikhallen. Disse projekter havde et omfang og en økonomi, der gjorde, at de ikke kunne prioriteres på Klimainitiativpuljen. Til gengæld blev forslagene taget med i Miljø- og Energipuljen 2015.

3) Adfærdskampagner, undervisning og konkurrencer

Siden 2013 er der afholdt skolekonkurrencer i samarbejde med den grønne tænketank Concito. Der har været stor opbakning og interesse for disse konkurrencer. I 2014 deltog omkring 300 elever, mens der i 2015 deltager ca. 200, med planlagt finale og afslutning den 30. november. Temaer spænder fra lav-praktiske emner som ”Hvordan sparer man på vandet?” – til mere globale vinkler på klimaproblematikken som ”Vores forbrugsvaner – kan vi genbruge vores legetøj?”, og ”Vindmøller og solceller til skolerne”.

For at styrke Klimaudfordringen og sætte endnu større fokus på bæredygtighed og klima i den daglige undervisning, anbefaler EA, at der også i 2016 gennemføres en skolekonkurrence, og at der i den forbindelse samarbejdes med ”Grøn Generation”, Naturcenter Quark og naturfaglig konsulent Christian Black-Storm - hvorved Hvidovre Kommunes Science-profil kombineres med EA klimaambassadørordning.

4) Særligt fokus på pædagogisk tilgang til klimaadfærd

Også på daginstitutionsområdet anbefaler EA, at projekt ’Grøn Generation’ kobles til klimaambassadørordningen. Med et samarbejde med Naturcenter Quark og daginstitutionernes klimaambassadører faciliteres et pædagogisk affaldssorterings-projekt under navnet ’Affaldsormen Orla’. Projektet er søsat i 2015 gennem Naturcenter Quark og midler fra Agenda 21-puljen, men der er behov for et styrket samarbejde med klimaambassadørerne for at sikre projektets forankring. Ligeledes vil et større fokus på klima i daginstitutioner føre til muligheden for flere energibesparende tiltag ud fra pædagogiske vinkler.

5) Opfølgning på Rådhuskampagne i november 2015

Under den interne kampagne i november 2015 indsamler EA rapporter om tekniske - og adfærdsmæssige udfordringer for energibesparelser. Disse rapporter ønsker EA at følge op på og så vidt muligt udbedre i løbet af 2016 sådan, at klimaambassadører og ansatte oplever, at deres indsats for at spare på ressourcer bliver fulgt op.

2. Central drift- og energistyring
Tilbagebetalingstid < 15 år 500.000 kr.

Projektet omfatter følgende arbejde:

1) Fortsættelse af opsætning af fjernaflæsning på udvalgte kommunale ejendomme.

Ejendomsafdelingens energistyringsprogram er blevet opgraderet, hvilket muliggør en central overvågning af energi- og vandforbrug. Opgraderingen er nødvendig for at kunne automatisere måling og dermed opsætte månedlige afvigelsesrapporter og understøtte Grønt Regnskab med retvisende data.

Ved en komplet fjernaflæsning af kommunens ejendomme forventes ud fra andre kommuners erfaring en reduktion på minimum 3 % af det samlede energiforbrug. Derudover vil vandforbruget blive overvågnet bedre, hvilket hjælper til bl.a. at forebygge vandspild og eventuelle lækager. Det er planlagt, at programmet skal overvåge ca. 150 ejendomme.

2) Fortsat udbygning af CTS (Central Tilstandskontrol og Styring)

Det er forsat nødvendigt med udbygning og vedligehold af allerede installerede systemer for en detaljeret driftsovervågning og -styring (f.eks. håndtering af ”afvigende” åbningstider).

CTS muliggør en opsamling af historik for fremtidig analysearbejde, en synliggørelse af aktuel driftsstatus samt samling af fejlmeldinger centralt for et opdateret overblik til at prioritere aktuelle opgaver.

3. Energioptimering af mindre ejendomme

Samlet tilbagebetalingstid < 15 år2.000.000 kr.

I Hvidovre kommunes grønne regnskab for 2013 var konklusionen, at der bør være mere fokus på kommunens mindre ejendomme. I 2014 er nye energimærker blevet udfærdiget på netop denne gruppe. Energimærkerne viser, at der samlet i denne bygningsgruppe ligger væsentlige energibesparelsespotentialer. Ifølge rådgivers vurdering er der behov for en samlet investering på 8,8 mio. for de mindre ejendomme. Disse investeringer foreslås fordelt over årene 2015 til 2018.

Ejendomsafdelingen foreslår, at der foretages investeringer for ca. 2.800.000 kr. pr. år for 2016-2018. Jf. rådgiverViegand & Maagoe skal der lægges ca. 20 % af investeringen til følgeudgifter og uforudsete udgifter således, at investeringen bliver ca. 10,5 mio. kr. Dermed bliver den samlede tilbagebetalingstid omkring 13 år.

I 2016 vil der bl.a. være fokus på fritidsinstitutionerne til børn og unge, da denne ejendomstype i længere tid har haft et højt energiforbrug i forhold til antal m2.

4. Energioptimering af tekniske anlæg og installationer

Tilbagebetalingstid < 20 år 3.000.000 kr.

Det har i tidligere års Miljø- og Energipuljer været fokus på de større bygningsanlæg, varme- og ventilationsanlæg. Heri har der været store energibesparelsespotentialer ved at indregulere og styre varme- og ventilationsanlæg eller udskifte ældre anlæg. Dog har det virket som afgrænset råderum, da der også er også besparelsespotentialer i mindre anlæg og installationer såsom el-installationer (f.eks. faseoptimering, spændingsregulering, elspareskinner mm.). Hensigten med ”Energioptimeringen af tekniske anlæg og installationer” er, at det skal muliggøre en kombineret optimering af el- og varmeinstallationer i en bygning.

Tilkobling til fjernvarme på Rytterskolen hører under denne prioritering.

5. Vandprojekter

Tilbagebetalingstid er ikke målbar       500.000 kr.

Konklusionen i Grønt Regnskab fra de sidste to år har været, at der bør være fokus på vandforbruget. Derfor vil vandspareprojekter blive prioriteret i 2016 med hensyn til optimering af vandinstallationer (f.eks. berøringsfrie armaturer, vandbesparende brusere, udskiftning af varmtvandsbeholdere, varmtvandscirkulation, lækagestop mm.).

Det vil desværre ikke være muligt at beregne en tilbagebetalingstid, som for andre energispareprojekter, men der kan forventes en økonomisk besparelse.

5. Lysprojekter
Tilbagebetalingstid < 15 år 950.000 kr.

På mange af kommunens ejendomme kan energiforbruget til belysning sænkes ved blandt andet at skifte eksisterende lyskilder til strømbesparende lyskilder som f.eks. LED og ved at opsætte bevægelses- og dagslysfølere.

6. Løn til energikonsulent

Jævnfør tidligere indgået aftale aflønnes en medarbejder af puljen med 550.000 kr. til projektstyring.

Anmodning om flytning af midler internt i puljen

Der er tilfælde, hvor det anslåede budget for et delprojekt i puljen er enten over– eller underbudgetteret. For at kunne arbejde smidigere med de enkelte delprojekter i pulje 0245 anmoder Ejendomsafdelingen derfor om bemyndigelse til at flytte eventuelle overskydende midler - eller dele heraf - fra et delprojekt til et andet delprojekt internt i puljen, for at kunne udføre et underbudgetteret projekti henhold til ovenstående projektbeskrivelser. Undtaget herfra er Klimaambassadørordningen, som bibeholder det i sagsfremstillingen prioriterede beløb.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune har siden 2008 været Klimakommune og hermed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med to procent om året.

For blandt andet at imødekomme dette krav oprettede Hvidovre Kommune i 2008 en Miljø- og Energipulje. Formålet med puljen er blandt andet at nedbringe CO2-udledningen fra kommunens bygninger.

Kommunalbestyrelsen godkendte budgettet for 2016-2019den 6. oktober 2015. Heri er afsat 8 mio. kr. til projekt 0245 Miljø- og Energipuljen 2016.

Ansøgning om anlægsbevilling på 8.000.000 kr. forelægges på Kommunalbestyrelsens møde 24. november 2015 i en samlet sag om afgivelse af anlægsbevillinger for anlægsprojekter for 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om frigivelse af projekt 0245 Miljø- og Energipuljen 2016, hvortil der er afsat 8 mio. kr. i investeringsoversigten for 2016.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forbedring og/eller udskiftning af tekniske installationer medfører ofte et forbedret indeklima for bygningens brugere.

Miljømæssige konsekvenser

Hvidovre Kommune har siden 2005 valgt at satse både på adfærdspåvirkning og tekniske/bygningsmæssige tiltag i kommunens bestræbelser på at reducere energiforbrug og CO2-udledning. I 2016 er det en ambition også at reducere vandforbruget for at opnå en miljømæssig gevinst.

De tekniske tiltag medfører generelt energibesparelser og en reduktion af CO2-udslippet fra kommunens bygninger. Tallene fremgår i Grønt Regnskab, som Danmarks Naturfredningsforening blandt andet offentliggør sammen med resultaterne fra andre kommuner. Hvidovre Kommune har indtil nu opfyldt kravene i aftalen om to procents årlig reduktion af CO2 udledning.

Tiltag som klimaambassadørordningen vurderes at have stor effekt, hvis det lykkes at skubbe den daglige adfærd på eksempelvis kommunens institutioner i en retning, hvor det er en naturlig del af brugernes hverdag at spare på energien.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Ad 1. – 3. Godkendt.


7. 0943 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2016 , Prioritering af midler

Beslutningstema

Sagen omfatter en prioritering af pulje, projekt nr. 0246 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2016 samt en frigivelse af de i sagen foreslåede projekter, svarende til det afsatte rådighedsbeløb 18 mio. kr. i 2016.

Og sagen omfatter en godkendelse af, at Ejendomsafdelingen kan flytte eventuelle overskydende midler mellem prioriterede projekter i puljen under projekt 0246 for en smidig opgaveløsning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der til projekt nr. 0246 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2016 frigives projekter og projektstyring, som beskrevet under sagsfremstillingen, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 18.000.000 kr.
 2. at bemyndige Ejendomsafdelingen til at flytte eventuelle overskydende midler fra delprojekter under projekt 0246, til delprojekter under samme projekt, som måtte vise sig at være underbudgetteret

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen for 2016, den 6. oktober 2015, godkendte Kommunalbestyrelsen, at der til projekt 0246 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger, blev afsat rådighedsbeløb i 2016 på 18.000.000 kr. Disse midler skal nu prioriteres og frigives.

Kriterier for prioritering

Den afsatte anlægsramme til forebyggende vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger 2016 anvendes til forebyggende og oprettende vedligeholdelsesarbejder påkommunens bygninger.

Den vigtigste forudsætning for at sikre bygningerne mod nedbrydning er at holde de udvendige overflader intakte. Netop skader på tage og ydervægge kan, hvis de ikke bliver afhjulpet i tide, medføre yderligere nedbrydning med efterfølgende skader på de indvendige bygningsdele.

Også de indvendige overflader bliver udsat for nedbrydning på grund af slid, ælde og hærværk, og de tekniske installationer har stor betydning for indeklimaet, hvorfor det er vigtigt at sikre, at disse konstant fungerer optimalt.

Kultur, Miljø og Vækst anbefaler ved prioritering af projekter til 0246 Forebyggende vedligeholdelse, at disse vurderes i forhold til;

 • en helhedsprioritering på tværs af ejendomsporteføljen
 • karakter og omfang
 • mulige besparelser ved drift
 • mulighed for opretholdelse af drift i ejendomsporteføljen og dermed en sikringaf brugerbehov
 • tidligere igangsatte projekter

Projekter til prioritering

Med udgangspunkt i ovennævnte hensyn og de bygningssyn, der er afholdt i 2012 og herefter løbende opdateret, foreslår Kultur, Miljø og Vækst nedenstående projekter under puljen, projekt 0246 for forebyggende vedligeholdelse for 2016:

Projekt

Mio. kr.

1. Rytterlys, Avedøre Idrætscenter

Er prioriteret. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 11. august 2015, at tage orientering om status og merudgift på 2,5 mio. kr. til projekt 0225/06, Udskiftning af rytterlys og tag på Avedøre Idrætscenter, - til efterretning. Udvalget besluttede, at merudgiften på 2,5 mio. kr. til projektet skulle finansieres og prioriteres af anlægspulje for forebyggende vedligeholdelse af bygninger for 2016.

2,5

2. Renovering af springvand ved Medborgerhuset Set i lyset af det fremtidige bymidteprojekt anbefales det, at springvandet kun bliver nødtørftigt renoveret.

0,1

3. Medborgersal, Scene Hejs/Sikkerhed  
I forbindelse med det årlige sikkerheds- og serviceeftersyn af scenetræk (scenetæpper, lys og lyd mm.) er det blevet indskærpet, at sikkerheds-kravene er skærpet med hensyn til længde på wire, tykkelse på wire og maksimal belastning, herunder krav om dobbelte bremser på håndspil og motorspil. For at opfylde kravene udskiftes de eksisterende spil (24 stk.) til 12 nye trækstationer med motorspil og elinstallationer.

0,7

4. Malerarbejder, generelt på ejendommene

Hvidovre Kommunes daginstitutioner, skoler, idrætscentre, administrationsejendomme og foreningsejendomme trænger til at blive malerbehandlet både udvendigt og indvendigt. Der bør derfor afsættes et betydeligt beløb til malerarbejder på såvel klimaskærm (døre, vinduer, facader, sternbrædder, udhængsbrædder mm.) Såvel som indvendigt.

3,0

5. Klima- og fugtsikring på kommunens ejendomme

Mange af Hvidovre Kommunes Ejendomme er påvirket af vand-indtrængen og vandskader, fordi der ikke er tilstrækkelig fugtsikring af ejendommene. Arbejdet med at klima- og fugtsikre kommunens ejendomme, har været i gang siden det store skybrud i 2011, men der mangler fortsat sikring af nogle ejendomme.

0,5

6. Tagsikring på kommunens ejendomme

Mange af Hvidovre Kommunes ejendomme har behov for mindre reparationer på tagene. Derudover opstår der uforudsete skader i løbet af året, som skal udbedres. Projekter herunder er bl.a.:

Tagrenovering på Aktivitetscenteret i Hvidovregade
Taget er af gule vingetagsten på et underlag af krydsfiner og tagpap som undertag. De gule tagsten, som er lagt i 1994, er af en kvalitet, som har vist sig ikke at kunne klare det danske klima. Tagstenene er forvitrede på grund af skiftende vejrforhold med frost- og tø-perioder. Dette er desværre karakteristisk for de gule tagsten fra denne periode produceret af dansk ler. I dag fremstilles de gule vingetagsten af 70 % tysk ler, som er frostbestandigt. Hele tagfladen er nedbrudt, hvorfor det er nødvendigt at udskifte tagstenene i én sammenhængende arbejdsgang.

1,5

7. Facaderenovering generelt på ejendommene

Kommunens ejendomme trænger i høj grad til facaderenoveringer. Det slår bl.a. igennem på skoler, daginst. m.fl., hvor fuger i murstensfacader skal udskiftes, for at sikre at vandindtrængen, frostspringninger mv. ikke opstår.

2,4

8. Renovering af tekniske installationer på kommunens ejendomme - Der er mange steder, hvor de tekniske installationer er i dårlig stand. Dårligt fungerende tekniske installationer har indflydelse på forbrug / indeklima og komfort. En løbende vedligehold af de tekniske installationer er derfor vigtigt. Projekter herunder er bl.a.

Renovering af ventilation, Rådhuskantinen Fløj A Eksisterende ventilationen er underdimensioneret og udsugningen er ikke tilstrækkelig. Dette skal udbedres for at undgå et påbud fra Arbejdstilsynet.

Udskiftning EL-tavler på Avedøre Idrætscenter

El-tavler fremstår nedslidte og er ikke tidssvarende. For at undgå fremtidige forstyrrelser og problemer, bør de udskiftes. Derudover vil sikkerheden optimeres.

Udskiftning af EL-tavler på Avedøre skole

El-tavler fremstår nedslidte og utidsvarende. For at undgå fremtidige forstyrrelser og problemer, bør de udskiftes. Derudover vil sikkerheden optimeres.

2,4

9. Renovering af kviste på Poppelgården

Stuehuset på Poppelgården huser Poppelgårdens Familiecenter. Der er nyere vinduer i huset herunder i de 10 kviste, hvor selve kvistene er udført med kvistsider og front omkring vinduerne af malede træplader. Tre kviste er tidligere renoveretmed flunker (sider) og forstykker af vedligeholdelsesfri zink. De øvrige nedbrudte kviste ønskes renoveret på tilsvarende måde for at forebygge fugtindtrængen.

0,2

10. Nyt gulv i gymnastiksale, Præstemosekolen
Gulvet er udtjent, gammelt linoleum. Nyt er påkrævet.

0,6

11. Istandsættelse af Rytterskolen
Varmings Tegnestue og Eduard Troelsgård, Rådgivende Ingeniører har udført rapport med registrering, tilstandsvurdering og forslag til nye tiltag. Rapporten indeholder forslag til istandsættelse, samt forslag til generel forbedring. Rapporten indeholder budget for håndværkerudgifter og byggeplads. Hertil er lagt honorarer og omkostninger.

1,5

12. Løn Er disponeret jf. Teknik og Miljøudvalgets prioritering af Miljø- og Energipuljen 2015 på møde den 3. december 2014.

1,1

13. Uforudsete omkostninger

Det er Ejendomsafdelingens ønske at have denne pulje, da historikken viser, at der er behov for midler til uforudsete, bl.a. i tilfælde af fund af miljøskadelige stoffer, PCB, asbest i projekterne. Det vil fremme sagsbehandlingen på de enkelte sager. Såfremt uforudsete midler ikke bruges, fremføres en sag til prioritering af midlerne.

1,5

I alt prioriteret

18,0

Anmodning om flytning af midler internt i puljen

Der er tilfælde, hvor det anslåede budget for et projekt i en ”pulje” er enten over– eller underbudgetteret. For at kunne arbejde smidigere med de enkelte projekter inden for projekt 0246 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger, anmoder Ejendomsafdelingen derfor om bemyndigelse til at flytte eventuelle overskydende midler - eller dele heraf - fra et projekt til et andet projekt internt i puljen, for at kunne udføre et underbudgetteret projekti henhold til ovenstående projektbeskrivelser.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ved budgetvedtagelsen for 2016, den 6. oktober 2015, godkendte Kommunalbestyrelsen, at der til projekt 0246 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger, blev afsat rådighedsbeløb i 2016 på 18.000.000 kr.

Ansøgning om anlægsbevilling på 18.000.000 kr. forelægges på Kommunalbestyrelsens møde 24. november 2015 i en samlet sag om afgivelse af anlægsbevillinger for anlægsprojekter for 2016

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 11. august 2015, at tage orientering om status og merudgift på 2,5 mio. kr. til projekt 0225/06, Udskiftning af rytterlys og tag på Avedøre Idrætscenter, - til efterretning. Udvalget besluttede ligeledes, at merudgiften på 2,5 mio. kr. til projekt 0225/06 finansieres og prioriteres af anlægspulje for Forebyggende vedligeholdelse af bygninger for 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om frigivelse af projekt nr. 0246 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger, hvortil der er afsat 18.000.000 kr. i investeringsoversigten for 2016.

Sundhedsmæssige konsekvenser

De udvalgte projekter sikre overholdelse af Arbejdstilsynets anbefalinger for et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

En generel vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm og tekniske installationer er afgørende for at opretholde et sundt indeklima.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Ad 1. – 2. Godkendt.


8. Forslag til Lokalplan 135 for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge.

Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse i lokalplanområdet opføres med en placering, størrelse og udformning, der passer ind i det unikke kulturmiljø, respekterer stedets kulturhistoriske betydning samt rammer den rigtige balance mellem bevaring og udvikling.

Lokalplanforslaget forelægges til godkendelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. ­at forslaget til Lokalplan 135 for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge godkendes og herefter fremlægges i offentlig høring i 8 uger
 2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget

Sagsfremstilling

Hvidovregades unikke træk stammer helt tilbage fra landsbytiden, og er det eneste sted den oprindelige Hvidovre Landsby er bevaret. Området omkring Hvidovregade skal fortsat kunne udvikle sig indenfor rammer der passer ind i kulturmiljøet og fastholder det særlige præg der medvirker til, at stedet adskiller sig fra de almindelige villa- og parcelhuskvarterer i kommunen.

Tekstudkastet for Lokalplan 135 for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge blev præsenteret på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. oktober 2015. Bemærkningerne hertil var, at der under bebyggelsens udseende, § 6, skal tilføjes, at bebyggelsernes udseende får et landsbyudtryk.

Da landsbyudtryk er et ikke-entydigt begreb, har forvaltningen konkretiseret i redegørelsen, under Baggrund og formål med lokalplanen, at der ved konkrete byggesager vil der blive lagt vægt på, at bygningerne har et landsbyudtryk. Derudover er det i bestemmelserne under § 6 Bebyggelsens udseende, tilføjet bestemmelser, der underbygger et landsbyudseende. For at ramme balancen mellem bevarelse og fremtidig udvikling, er der introduceret en opdeling af facaderne, så de facader, der ses fra Hvidovregade, er omfattet af strammere bestemmelser, end for facaden der vender væk fra Hvidovregade. På denne måde kan lokalplanen forvaltes entydigt i byggesager.

Da det er et centralt formål med lokalplanen at ramme den rigtige balance mellem bevaring og udvikling, er lokalplanen udarbejdet i samarbejde med Forstadsmuseet. Lokalplanen sikrer bevaringsværdierne og skaber et bedre grundlag for ændringer af området, end det gældende plangrundlag gør.

Ved at indføre en opdeling af de facader, der kan ses fra Hvidovregade, og de der ikke kan, er der taget hensyn til de kulturhistoriske bevaringsværdier i området samtidigt med, at udvikling indenfor lokalplanområdet er sikret. De facader, der kan ses fra Hvidovregade, er omfattet af strammere bestemmelser end de andre, for at fremhæve landsbyudtrykket.

Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse i området opføres med en placering, størrelse og udformning, der passer ind i kulturmiljøet og respekterer stedets kulturhistoriske betydning.

Lokalplanområdet rummer i dag hovedsagligt enfamiliehuse og ubebyggede arealer, så som parkeringspladser og rekreative områder. Der er ingen ændringer i anvendelsen af lokalplanområdet, ud over brofæstet til en ny fodgængerbro henover Holbækmotorvejen og Vigerslev Allé.

Lokalplanen bliver vedtaget efter at Kommuneplan 2014 er vedtaget, hvorfor lokalplanen skal overholde rammerne og retningslinjerne i Kommuneplan 2014. Lokalplanen er i den nye kommuneplan omfattet af rammeområde 1B51, hvori området udlægges til Åben-Lav boligbebyggelse, med en bebyggelsesprocent på højst 30 og et maksimum antal etager på 1½. Derudover er den maksimale bygningshøjde 8½ m.

I dag er lokalplanområdet omfattet af Byplanvedtægt H 3, bort set fra ejendommene Hvidovregade 57-59, der er omfattet af Lokalplan 114. Byplanvedtægt H3 udlægger ejendommene til boliger. De planlagte boligblokke er imidlertid aldrig opført. Lokalplan 114 udlægger ejendommen på Hvidovregade 59 til bofællesskab.

Desuden udlægger Lokalplan 114 ejendommen på Hvidovregade 57 til boligformål, énfamiliehus.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere længehuse, i landsbystil, i op til halvanden etager og otte meters højde. Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 30, hvilket er standarden i villakvarterer.

Retsgrundlag

Efter Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27. maj 2013 skal lokalplaner tilvejebringes, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 2. april 2014, punkt 8, at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for den sydlige del af Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge.

Baggrunden for udarbejdelse af en lokalplan for området er sagen om Hvidovregade 57, hvor et bevaringsværdigt hus blev revet ned, mod kommunens ønske; samt ønsket om at bevare og forstærke de kulturhistoriske træk i området.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 7. oktober 2015 et udkast til lokalplanen og besluttede i denne forbindelse, at der i bestemmelserne for bebyggelsens udseende, § 6, skulle tilføjes, at bebyggelsen skal have et landsbyudtryk. Siden udvalget drøftede teksten i oktober, er landsbyudtryk tilføjet i redegørelsen, mens teksten for bebyggelsens udseende, § 6, er blevet uddybet så den er mere beskrivende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Forvaltningen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3, og § 4, stk. 2.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser af et område uden at foreslå væsentlige fysiske ændringer, eller ændringer af den nuværende brug. Lokalplanen vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen muliggør heller ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Ad 1. Anbefales godkendt over for Kommunalbestyrelsen, idet 2. afsnit i § 6.1 udgår og levende hegn ændres fra 1,2 m til 1,8 m i § 8.

For: Gruppe A, O, V og C

Imod: Liste H med bemærkning om, at lokalplanen er for restriktiv i forhold til at bygge tidssvarende og energivenligt.

Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 135 for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge (pdf)

9. Orientering om høring af udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3

Beslutningstema

Orientering om høring af udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S og lov om trafikselskaber.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konkretiseringen af linjeføringen af Letbane på Ring 3 har der lokalt i henholdsvis Ishøj og Lyngby-Taarbæk kommuner været ønsker om at få ændret linjeføringen ved henholdsvis Ishøj Station og DTU/Lundtofte.

Da disse ændringer afviger fra det, der var grundlaget for loven om letbanen, er det nødvendigt at ændre loven, så den passer til den eksakte linjeføring.

Derfor er der så nu udarbejdet et udkast til ny lov, som er sendt i høring blandt de deltagende kommuner og regionen og andre høringsberettigede.

De økonomiske konsekvenser, der er forbundet med ændringerne, er noget de to kommuner selv betaler eller med støtte fra regionen og staten.

Ændringerne har med andre ord ingen økonomisk betydning for Hvidovre Kommune, hvorfor det efter forvaltningen ikke giver anledning til at komme med bemærkninger til de ønskede ændringer og udkastet til den nye lov.

Retsgrundlag

Lov om letbane på Ring 3.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Anbefales taget til efterretning.

Bilag

 1. Høring- udkast til lovforslag om ændring af lov om letbane på Ring 3 m.fl. (Id nr.: 72334) - høringsbrev ændringslov LR3 (pdf)
 2. Høring- udkast til lovforslag om ændring af lov om letbane på Ring 3 m.fl. (Id nr.: 72334) - udkast anlægslov LR3 høringsversion (pdf)
 3. Høring- udkast til lovforslag om ændring af lov om letbane på Ring 3 m.fl. (Id nr.: 72334) - høringsliste 231015 (pdf)

10. Maritimt Center - Hvidovre Havn. Bevillingsansøgning

Beslutningstema

Budget for 2014 fremgår det, at Hvidovre Kommune skal have et Maritimt Center i Hvidovre Havn. Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om arbejdet med at etablere et Maritimt Center i Hvidovre Havn skal igangsættes, som beskrevet i sagsfremstillingen og om anlægsbevillingen skal frigives.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag om at etablere et Maritimt Center i Hvidovre Havn.
 2. at der til Projekt nr. 2475, Maritimt Center - Hvidovre Havn, gives anlægsbevilling på 2,2 mio. kr.
 3. at det Maritime Center etableres i midlertidige faciliteter indenfor byggefeltet på Nordmolen.
 4. at der søges dispensation for lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden, herunder materiale- og farvevalg.
 5. at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde et nyt forslag til lokalplan for Hvidovre Havn, i hvilken forbindelse brugerne af havnen skal søges inddraget.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2014 fremgår det, at Hvidovre Kommune skal have et Maritimt Center i Hvidovre Havn.

På den baggrund har Kultur, Miljø og Vækst udarbejdet nedenstående forslag til etablering af et Maritimt Center i Hvidovre Havn.

Det Maritime Center skal først og fremmest ses, som et supplement til folkeskolerne, men også et ønske om at etablere et alsidigt tilbud til kommunens øvrige borgere. Centret kan f.eks. anvendes som en udeskole, hvor lærere og elever udforsker havbiologi, habitater, hav- og idrætsaktiviteter m.v. i praksis og samtidig stifter bekendtskab med maritime temaer.

Det er ikke hensigten, at det Maritime Center skal erstatte den eksisterende undervisning på folkeskolerne eller Quark, men at centret skal finde sin plads i Hvidovre Kommunes eksisterende tilbud. Undervisningen på centret kan udbydes af Quark centret og Ungdomsskolen i det omfang behovet opstår.

Dette medfører også, at der ikke afsættes særskilte midler til undervisningsbrug på centret. I stedet afholdes udgifterne til f.eks. undervisningsaktiviteter inden for eksisterende budgetmæssige rammer.

En del af anlægsbudgettet vil blive anvendt til anskaffelse af udstyr og installationer til brug for den maritime undervisning. Det kunne f.eks. være fiskenet, redningsveste, et fiskebassin, plancher o.s.v. Valg af udstyr m.v. vil ske i tæt samarbejde med Quark og Ungdomsskolen.

Ud over at være et tilbud til folkeskolerne kunne man forestille sig, at det Maritime Center på sigt også har tilbud rettet mod børn og familier i weekender og i skolesommerferien. Også denne del af tilbuddet skal have lov at vokse frem med de behov, der viser sig, efterhånden som det Maritime Center udvikles.

Det Maritime Center etableres indenfor byggefeltet på Nordmolen, dvs. lige øst for Søspejderne og som nabo til Hvidovre Strand. Centret etableres i midlertidige faciliteter bestående af containere til værksted, opbevaring af materiel og opholdsrum, toilet samt et udendørs, eventuelt overdækket, areal med borde og bænke. I bilag 1 er vist eksempler på container løsninger fra henholdsvis Køge, Dragør og Ålborg.

Der vil blive udarbejdet et konkret projektforslag til udformningen af det Maritime Center i samarbejde med Quark centret og Ungdomsskolen.

Hvidovre Havn er omfattet af Lokalplan 316, der udlægger området til nærmere angivne offentlige formål. Område I, der dækker størstedelen af havnen, må kun anvendes til bådebroer, slæbesteder, klubhuse, værksteder, skure, kiosker, cafeteria, toiletbygninger, ophalerplads for kølbåde samt parkering.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at dele af det Maritime Center kan etableres i henhold til lokalplanen, men kun bygninger, der indeholder værksted og benyttes til opbevaring samt toilet. Etablering af opholdsrum samt et udendørs eventuelt overdækket areal med borde og bænke mv. til det Maritime Center forudsætter vedtagelsen af en ny lokalplan.

Lokalplanen fastlægger desuden, at ny bebyggelse skal placeres inden for angivne byggefelter. Ønskes en anden placering, udenfor eksisterende byggefelter, kræver det ligeledes udarbejdelse af en ny lokalplan.

Endelig fastlægger lokalplanen, at bygninger skal udformes som træbeklædte huse med nærmere angivelse af tilladte materialer og farver. Efter at have foretaget naboorientering er det tilladt at dispensere fra en lokalplans bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden.

På baggrund af bestemmelserne i den gældende lokalplan, foreslås det Maritime Center etableret i to etaper, hvor første etape kommer til at bestå af opbevarings- og værkstedsfaciliteter samt toiletter. Første etape kan iværksættes, når der foreligger en dispensation fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden. Anden etape kommer til at bestå af opholdsrum og et udendørs, eventuelt overdækket, areal med borde og bænke og eventuelt yderligere opbevaringsfaciliteter. Anden etape kan iværksættes, når der er vedtaget en ny lokalplan.

Efter de første tre sæsoner med det Maritime Center i funktion evalueres erfaringerne dels med de fysiske rammer og dels de undervisningsmæssige forhold og der kan tages stilling til om der skal etableres permanente faciliteter til det Maritime Center.

Ovennævnte forslag om etablering af et Maritimt Center i Hvidovre Havn har været i høring hos Quark centret og Ungdomsskolen, der begge har meddelt, at de er enige heri.

Driftsudgifterne på 0,2 mio. kr. skal dække den fysiske vedligeholdelse af det Maritime Center, herunder driftsudgifter til vand, el og rengøring.

Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for Hvidovre Havn.

Afgrænsningen af en ny lokalplan bør svare til den gældende Lokalplan 316 for Hvidovre Havn, der så kan aflyses i sin helhed. Det vil sige, at lokalplanen kommer til at omfatte matr.nr. 18dq, 24ir samt 7000gc Hvidovre By, Strandmark.

Formålet med den nye lokalplan vil først og fremmest være at udvide anvendelsesbestemmelser og byggemuligheder i havnen ikke mindst for at muliggøre de aktiviteter, som Kommunalbestyrelsen ønsker i det Maritime Center på havnen.

Anvendelses- og byggemulighederne skal ligge indenfor rammerne for område 3F6 i forslaget til Kommuneplan 2014. Heri er Hvidovre Havn fastlagt til rekreativt område som lystbådehavn med mulighed for klubhuse med tilhørende værksteder. Den specifikke anvendelse er offentlige formål som kulturelle institutioner, undervisningsinstitutioner. Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 10, og byggeri kan maksimalt opføres i 1½ etage og i en højde på 8,5 m.

Forvaltningen foreslår desuden, at man i forbindelse med de første faser af arbejdet med lokalplanen inddrager havnens brugere med henblik på at indkalde ideer og ønsker samt at afstemme forventningerne for havnens fremtidige anvendelse og udformning.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter reglerne i planlovens § 15, stk. 1 og 2.

Dispensationer fra lokalplaner meddeles efter reglerne i planlovens § 19, stk. 1 og 2, samt § 20, stk. 1-3.

Politiske beslutninger og aftaler

Budgetaftalen 2014-2017

I Budgetaftalen for 2014 – 2017 fremgår det under overskriften Maritimt Center – Hvidovre Havn at:

”Kommunen har brug for et Maritimt Center, der kan benyttes til undervisningsformål for skolebørn og andre interesserede. Formålet er at øge kendskabet til havet og havets dyr omkring os.

Bygningen skal rumme undervisningsfaciliteter til to skoleklasser, toilet, mindre omklædningsrum og depot.

Herudover er et flertal enige om, at det Maritime Center vil være med til at skabe liv i havnen, da centeret også skal være til glæde for de besøgende på Hvidovre Strand. Her er det tanken, at toilet og omklædningsfaciliteterne kan benyttes af strandens gæster og vinterbaderne.

Til formålet afsættes der på anlægsbudgettet i 2014 3 mio. kr.: Fra 2015 afsættes der årligt 0,2 mio. kr. til driftsudgifter.”

Ved Økonomirapportering pr. 31. august 2015, som samlet blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. oktober 2015 og Kommunalbestyrelsen møde den 27. oktober, er det godkendt at rådighedsbeløbet nedskrives til 2,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2015 er der til Projekt nr. 2475, Maritimt Center – Hvidovre Havn, afsat rådighedsbeløb i år 2015 på 3 mio. kr. til realisering af et Maritimt Center. Rådighedsbeløbet er i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august 2015 nedskrevet til 2,2 mio. kr.

Til igangsætning af projektet søges om anlægsbevilling på 2,2 mio. kr.

I henhold til kommunens regler for budgetoverførsel mellem årene, må der påregnes rullet uforbrugt rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Det afsatte driftsbeløb, jf. budgetaftalen fra 2014, på 0,2 mio. kr. er medtaget som teknisk korrektion i forbindelse med budgetbehandlingen 2016 – 2019.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-10-2015

Udsat til politisk drøftelse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Gruppe A og O foreslår, at opførelsen af Maritimt Center indgår i forbindelse med drøftelser om arbejdet vedrørende helhedsplanen for havneområdet som parterne ønsker fremmet.

For: Gruppe A, O, V og C

Liste H afventer Kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Bilag

 1. Eksempler på container løsninger fra Køge, Dragør og Ålborg (pdf)

11. Hvidovre Torv, Retningslinjer for brug af torvet

Beslutningstema

Indstillingen omfatter fastsættelse af retningslinjer for brug af Hvidovre Torv, samt vurdering af, om der skal etableres yderligere el og vand på torvet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der skal etableres mere el og vand på torvet. Det vil koste ca. 300.000 kr. Beløbet anbefales finansieret af anlægsprojekt 2497 Lyd- og signalanlæg, vejmiljø m.v. 2016.
 2. at der skal være en begrænsning på 3 år i stadepladslejeaftalen, med mulighed for genforhandling.
 3. at det skal være gratis den første måned ved etablering af midlertidige stadepladser, og der efterfølgende skal opkræves 1/12 af beløb af leje af en fast stadeplads, når den midlertidige stadeplads skal fortsætte ud over den første måned.

Sagsfremstilling

Vej- og Parkafdelingen oplever forskellige ansøgninger vedrørende skabelse af ”liv på Hvidovre Torv”. Da Hvidovre Torv er et vejareal, er det Vejmyndigheden, der skal vurdere, hvad der kan tillades på pladsen. De forskellige ansøgninger om benyttelse af torvet går i forskellige retninger. Der mangler derfor nogle overordnede rammer og retningslinjer for, hvad der ønskes på torvet.

Vej- og Parkafdelingen har tidligere fremlagt sagen på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. juni 2015, hvor udvalget godkendte, at der arbejdes videre med de forskellige forslag.

El og vand på torvet

Det kan være en hæmsko for aktivitet på torvet, at stadepladserne ikke har mulighed for at koble sig på el- og vand og derved selv skal forestå omkostningerne til etablering af dette.

Vej- og Parkafdelingen har undersøgt hos HOFOR og et lokal el-firma, hvad det vil koste skønsmæssigt at føre vand og el frem til de to potentielle stadepladser mod Hvidovrevej samt etablering af en brønd til el og vand til midlertidige arrangementer ved indkørsel til torvet mod nord. Det vil ligge i størrelsesorden omkring 300.000 kr. at få el og vand ført frem.

Det daglige forbrug af el- og vand vil stadepladsejeren selv skulle betale.

Begrænsning i stadepladsleje

Det anbefales, at fremtidige stadepladser på Hvidovre Torv får en begrænsning i stadepladsaftalen, således at kontrakten skal genforhandles hvert 3. år. På denne måde sikrer kommunen, at stadepladsejer bliver ved med at være interesseret i at holde sit stade pænt. Der er således også mulighed for at opsige en stadepladsejer, hvis stadet ikke længere følger med rammerne for torvet.

Midlertidige stadepladser - gratis den første måned og ellers 1/12 af fast stadepladspris.

I dag findes 3 forskellige takster (2016): grillbar 15.150 kr. årligt, pølsevogn 9.470 kr. årligt, fiskebod 2.360 kr. årligt. Det afhænger af størrelse og type af stadeplads, hvad prisen sættes efter.

Ved midlertidige stadepladser, foreslår Vej- og Parkafdelingen, at stadepladsejer kan få lov til at have en bod op til en måned uden betaling. Derefter betales 1/12 pr måned af de faste takster. Det betyder, vil en stadepladsejer med en lille bod, svarende til en fiskebod f.eks. sælge brændte mandler i november, december og januar måned, vil stadepladsejeren skulle betale 0 kr. første måned og 1/12 af taksten pr. måned de næste to måneder dvs. 393 kr.

Vejmyndighed

Der sættes ikke begrænsning for hvilke typer af stader, der kan være på de to stadepladser, midlertidige stadepladser eller omførsel, eller arrangementer. Det betyder, at der vil være vide rammer for udseende, materialevalg, farver og så videre. Lokalplan 001 med vejledning for facader og skilte langs Hvidovrevej skal efterleves. Der vil altid foregå en konkret vurdering, om elementet vil udgøre en gene for trafiksikkerhed på vejene omkring torvet, og der kan stilles forskellige krav i forhold til den konkrete ansøgning. Sagsbehandlingen er ikke anderledes end den Vej- og Parkafdelingen allerede gør i forhold til brug af arealer andre steder i kommunen.

Normalt skal en stadepladsejer flytte sin bod væk fra stadepladsen hver dag. På grund af torvets indretning kan det tillades, at de to mulige faste stadepladser kan blive stående hele døgnet.

Hvordan skabes der liv

I dag er der tiltænkt tre stadepladser på torvet (cafeen og to stadepladser placeret mod Hvidovrevej. Resten af torvet er tiltænkt mulighed for omførsel (ejer skal have omførselstilladelse og flytte sig hver time).

Hvis der skal skabes liv ser Vej- og Parkafdelingen, det som en nødvendighed at afvige fra principperne i visse perioder. F.eks. ved juletid, hvor der kunne tillades flere midlertidige stadepladser.

Hvidovre Torv er et historisk sted for kommunen og det bør der være respekt om. Samtidigt skal der skabes rum for fornyelse uden at det generer naboerne. Hvordan det gøres er en kombination af mange ting. Det kræver arrangement, ildsjæle, mod og lyst. Kommunens borgere, erhvervsdrivende og foreninger m.v. kan på den måde sammen med kommunen skabe livet.

I fremtiden kunne der arbejdes med at erhvervslivet i butikkerne rundt om torvet, også fik mulighed for at bruge noget af pladsen på torvet til salg af deres produkter.

Det kunne også overvejes om vejen rundt om torvet, mod nord, skulle gøres mindre i bredde. I så fald vil det åbne op for at de erhvervsdrivende kunne sprede sig mere ud mod torvet.

Stadepladsreglement ændres

Der er kommet ny lovgivning på vejområdet. Det nuværende stadepladsreglement skal tilrettes den nye lovgivning. Vej- og Parkafdelingen vil snarest fremlægge stadepladsreglementet med evt. retningslinjer for Hvidovre Torv indarbejdet sammen med lovændringerne.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Temadrøftelse, retningslinjer og rammer for stadeplader og omførsel Hvidovre Torv, er fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2015.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af el og vand til de to faste stadepladser samt en midlertidig brønd koster omkring 300.000 kr. udgiften kan tages fra anlægsprojektet 2497, Lyd- og signalanlæg, vejmiljø m.v. 2016.

Der på investeringsoversigten for 2016 på Projekt nr. 2497, Lyd- og signalanlæg, vejmiljø mv. i 2016 afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr.

Der vil på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november 2015 blive søgt om tilsvarende anlægsbevilling. Projektet vil efterfølgende blive frigivet i Teknik- og Miljøudvalget med konkrete projekter.

Hvis begge stadepladser bliver lejet ud, vil udgiften være tjent ind efter ca. 10-15 år.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Ad 1. Godkendt.

Ad. 2 – 3. Udsat.


12. Hvidovre Kirkeplads. Ny gangbelægning. Bevillingsansøgning

Beslutningstema

I 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 610.000 kr. til Hvidovre Kirkeplads ny gangbane. Indstillingen omhandler ansøgning om anlægsbevilling.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til Projekt nr. 0242, Tilgængelighedspuljen 2016 gives anlægsbevilling på 610.000 kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2016
 2. at anlægsbevillingen anvendes til Hvidovre Kirkepladsens tilgangsforhold

Sagsfremstilling

Projekt nr. 0242, Tilgængelighedspuljen 2016, omfatter hovedsagelig udgifter i forbindelse tilgængelighed til/i bygninger.

På Hvidovre Kirkeplads findes der i dag en flot brostensbelægning, der dækker hele kirkepladsen mellem kirkemuren, Rytterskolen og Magistergården. Belægningen er ujævn og til stor gene for kørestols- og rollatorbrugere.

Projekt for etablering af ny gangvenlig belægning blev fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. juni 2015.

I projektet skal der etableres tre rækker granit bordursten med en samlet bredde på 90 cm parallelt med kirkegårdsmuren fra Hvidovrevej til kirkegårdsindgangen. Der bliver også etableret opmærksomhedsfelter, så blinde kan finde vej. Endelig kommer der ny belysning.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Projektet er fremlagt Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2015 og Økonomiudvalget den 15. juni 2015 hvor der henvises til budgetforhandlingerne for 2016 budget.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. oktober 2015 budgettet for 2016-2019.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der til Projekt nr. 0242, Tilgængelighedspuljen 2016, afsat rådighedsbeløb i 2016 på 610.000 kr.

Der søges om anlægsbevilling på 610.000 kr. til udførelse af tilgangsforhold til Hvidovre Kirkeplads.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ved at skabe en jævn gangbane, vil hovedsagelig kørestolsbrugere og rollatorbrugere kunne komme behagelig frem til kirkegården, kirken og rytterskolen. Det vil skabe stor glæde i deres hverdag. Alle andre der færdes på kirkepladsen vil ligeledes få gavn af den jævne gangbane.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.


13. Iværksættelse af asfaltarbejder i 2016

Beslutningstema

I 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 15,0 mio. kr. til Projekt nr. 2492, Vedligeholdelse af færdselsbaner, 2016. Indstillingen omhandler om beløbet alene skal bruges til vedligeholdelse af offentlige veje og stier, hovedscenariet, eller om beløbet også skal bruges til forskellige tilvalgsscenarier. Ved valg af hovedscenariet alene vil efterslæbet på kommunens veje og stier blive mindre. Vælges et eller flere af tilvalgsscenarierne vil efterslæbet på kommunens veje- og stier blive noget større. Samt frigivelse af projektet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at vælge om forvaltningen skal arbejde med hovedscenariet, asfalt renoveringer på offentlige veje og stier 11,0 mio. kr. ren asfalt + 4,0 mio. kr. følgearbejde.
 2. Tilvalgsscenarie a: Tilstandsvurdering af skolegårde, ca. 0,8 mio. kr.
 3. Tilvalgsscenarie b: Renovering af P-pladsen foran Rådhuset, ca. 1,5 mio. kr.
 4. at Projekt nr. 2492, Vedligeholdelse af færdselsbaner 2016 frigives til konkrete tiltag.

Sagsfremstilling

Hvad omfatter projektet

Projekt nr. 2492, Vedligeholdelse af færdselsbaner 2016, omfatter udgifter til asfaltarbejder og reparationer på kørebaner og cykelstier på det offentlige vejnet samt følgearbejder til kantstensarbejder, rendestensbrønde m.v.

Udvælgelse af veje og cykelstier til asfaltering sker hvert år med udgangspunkt i vejvedligeholdelsessystemet RoSy´s årlige beregning.

Økonomisk efterslæb, veje med lav standard og besigtigelse

Forvaltningen fremlagde på Teknik- og Miljøudvalget møde den 3. december 2014, at der er et efterslæb på ca. 20 mio. kr. på kommunens veje og stier. Som følge heraf, vil der komme flere veje i kategorien, ”veje med lav standard”. En vej i kategorien ”veje med lav standard” betyder, at vejen er så dårlig, at der vil være mange lapper, huller og sætninger og at det vil koste ekstra, at oprette den til en standard vej igen.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. maj 2015 fremviste forvaltningen ved besigtigelse eksempler på veje i kategorien ”veje med lav standard”. Ud fra beregningen i 2014 var der 35,2 km veje i kategorien ”veje med lav standard”. Beregningen viste, at der i 2024 vil komme 76,3 km veje i kategorien, hvis der ikke afsættes mere end 7 mio. kr. årligt til ren asfaltvedligeholdelse. Ved ren asfaltvedligeholdelse forstås; udlægning af asfalt på de respektive veje og cykelstier samt forudgående opretning. Det reelle beløb til asfaltvedligeholdelse er større, da der til ren asfaltvedligeholdelse skal tillægges følgeomkostninger. Eksempler herpå er kantstene, som står for lavt og som skal rettes op, så der er plads til det nye lag asfalt eller rendestensbrønde, som skal reguleres. Følgeomkostningerne kan variere fra år til år afhængig af, hvilke veje RoSy udvælger til renovering. Vej- og Parkafdelingen går alle veje igennem, som RoSy udvælger. Det vurderes, hvilken asfalttype der skal benyttes og hvad omfanget af følgeomkostningerne er. Det skønnes, at der årligt vil være følgeomkostninger i størrelsesorden 2-4 mio. kr.

Daværende beregning er illustreret på bilag 1: Strækninger med lav standard primo 2015 og bilag 2: Strækninger med lav standard ultimo 2024. Bemærk at ca. 1/3 af kommunen har dårlige veje i 2024 ud fra beregningen.

Hvad skal der til for at indhente efterslæbet

For at opretholde veje- og cykelstiers tilstand som de er i dag, skal der som minimum bruges ca. 10,3 mio. kr. årligt til ren asfaltvedligeholdelse, og ca. 2-4 mio. kr. til følgeomkostninger.  Sættes der flere midler af, kan efterslæbet indhentes hurtigere.

2016, Valg af scenarie

På investeringsoversigten er der afsat rådighedsbeløb i 2016 på 15 mio kr. Vej- og Parkafdelingen foreslår et hovedscenarie og mulighed for tilvalgsscenarier, som pengene kan fordeles efter.

Ved valg af hovedscenariet alene vil kommunen begynde at indhente en del af sit mangeårige efterslæb på vejnettet.

Hovedscenarie: ca. 11,0 mio. kr. til asfaltering af vejbaner og cykelstier samt opretning, og ca. 4,0 mio. kr. til følgearbejder som udskiftning af rendestensbrønde, heller og kantstensopretning m.v.

Vej- og Parkafdelingen har fået udført en ny beregning i RoSy svarende til et beløb på 11,0 mio. kr. til ren asfalt.  Beregningen viser, at der nu udvælges en del veje til asfalteringen i kategorien ”veje med lav standard”. Oversigt af hvilke veje og cykelstier, som RoSy teknisk har udvalgt, fremgår af bilag 3: RoSy´s udvalgte veje 2016 og bilag 4: Rosy´s udvalgte cykelstier 2016.

Hvordan gennemgås veje til asfaltering

Vej- og Parkafdelingen er i gang med at gennemgå de udvalgte strækninger (bilag 3 og 4) for, hvad der fysisk skal gøres for at renovere de enkelte strækninger.

Der vil altid være afvigelser fra, hvad programmet teknisk udvælger, og hvad der fysisk kan lade sig gøre i virkeligheden. Hindringer kan. f.eks. være

-At fortov og kantsten ser værre ud end antaget teoretisk, og derved skal bruges ekstra omkostninger til at renovere vejen.

-At en større ekstern graveentreprenør, f.eks. HOFOR eller Hvidovre Fjernvarme, skal grave i den udvalgte strækning. I sådanne tilfælde vurderer Vej- og Parkafdelingen altid, om kommunen skal udskydes asfaltarbejdet eller indgå i et samarbejde med graveentreprenøren.

-At der ved besigtigelsen kan komme nye overvejelser i forhold til prioriteringen.

-At der tilvælges/fravælges asfaltstrækninger i forbindelse med udbudsrunden.

Bilag 3 og 4 skal derfor ses som et arbejdsgrundlag, som bliver tilrettet igennem tilsyns- og udbudsprocessen.

Ca. hvert 5 år udarbejder SAMKOM (Sammenslutning af kommuner og Vejdirektoratet) en statistik for, hvordan tilstanden er på de offentlige veje og stier i de forskellige kommuner. Hvidovre kommune deltager også i denne sammenligning. Vej- og Parkafdelingen har lige givet data til SAMKOM og der forventes en ny sammenligningsrapport i starten af 2016, hvoraf det vil fremgå, hvordan tilstanden af veje og stier er i sammenligning med landets øvrige veje. Ved sammenligning i SAMKOM er det kun de midler der bliver brugt på de offentlige veje og stier der sammenlignes.

Tilvalgscenarie a: ca. 0,8 mio. kr. til tilstandsvurdering af skolegårde.

I forhold til hovedscenariet, fravælges nogle veje og cykelstier svarende til ca. 0,8 mio. kr. og beløbet bruges i stedet på kommunale ejendomme.

Der udarbejdes en tilstandsvurdering af belægning og asfalt på udearealerne på skolerne og efterfølgende prioritering af arealerne på de 9 skoler. Der afsættes ca. 0,8 mio. kr. til at kortlægge skolegårdenes og udearealernes tilstand og udarbejde prioriteringen.

Erfaring fra asfaltering af Avedøre Skole og Gungehusskolen har vist, at der flere steder mangler en ordentlig bund under asfaltlaget. Tilstandsvurderingen skal derfor både indeholde visuelle vurderinger, analyser, prøvetagning m.v.

For at sikre, at der ikke skal ske ændringer i et ny udlagt asfalt, skal forskellige interessenter, som Ejendomsafdelingen og skolerne, inddrages i dialogen vedr. tilstandsvurderingen. Det er herunder også vigtigt, at tænke i, om kloakker, brønde, plantebede etc. skal ændres inden der udlægges asfalt.

Tilstandsvurderingen kan udføres som et dialogprojekt, a la skolereformsprojektet, hvor relevante interessenter høres om de har planlagte arbejder inden for de nærmeste år.

Afdelingen foreslår følgende overordnede tidsplan:

-Forår - sommer 2016, dialogmøder med interessenter for afklaring af, om der skal ske nogle ændringer på skolerne de næste år.

-Sommer 2016, undersøgelse af bundforhold, tilstandsvurdering af belægninger og asfalt m.v.

-Sommer 2016, fremlæggelse af prioriteret tidsplan, økonomi for udbedring af skolerne.

Ved valg af tilvalgsscenarie a sammen med hovedscenariet vil efterslæbet på offentlige veje- og stier blive lidt større.

Tilvalgsscenarie b: ca. 1.5 mio. kr. til midlertidig renovering af rådhuspladsen

Belægningen på parkeringspladsen er nu så ringe, at Vej- og Parkafdelingen ikke længere kan lappe den og der er mulighed for faldskader. En midlertidig renovering af parkeringspladsen foran rådhuset vil omfatte optagning af alle sten og udlægning af asfalt på hele parkeringspladsen.

Ved valg af tilvalgsscenarie b sammen med hovedscenariet vil efterslæbet på offentlige veje- og stier blive lidt større.

Vælges begge tilvalgsscenarierne vil efterslæbet på de offentlige veje og stier blive noget større.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. oktober 2015 budgettet for 2016 -2019.

Samlet afgivelse af anlægsbevillinger for anlægsprojekter 2016 behandles på Økonomiudvalgets møde den 16. november 2015 og Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2016.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der til Projekt nr. 2492, Vedligeholdelse af færdselsbaner, 2016 afsat rådighedsbeløb i 2016 på 15 mio. kr.

Anlægsbevilling på 15 mio. kr. indgår i den samlede sag om afgivelse af anlægsbevillinger for anlægsprojekter 2016, med bemærkning om at Teknik- og Miljøudvalget ønsker forelæggelse af konkrete tiltag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ved årligt at renovere asfalt på veje og cykelstier, sikres fremkommelighed i kommunen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. – 3.  Ikke godkendt.

Ad 4. Godkendt.

Bilag

 1. Bilag 1: Strækninger med lav standard primo2015 (pdf)
 2. Bilag 2: Strækninger med lav standard ultimo 2024 (pdf)
 3. Bilag 3. RoSy´s udvalgte veje 2016 (pdf)
 4. Bilag 4. RoSy´s udvalgte stier 2016 (pdf)

14. Iværksættelse af fortovsarbejder 2016

Beslutningstema

I 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til vedligeholdelse af fortove 2016. Projektet søges frigivet til konkrete tiltag.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget 

 1. at Projekt nr. 2491, Vedligeholdelse af fortove for 4 mio. kr. frigives til den foreslåede anvendelse af projektet

Sagsfremstilling

Projekt nr. 2491, Vedligeholdelse af fortove, omfatter hovedsagelig udgifter til istandsættelse af fortove og følgearbejder i forbindelse med årets asfaltarbejder.

Tilstandsvurdering af fortove

Vej- og Parkafdelingen udførte i 2010 en tilstandsvurdering af samtlige fortove i kommunen. På baggrund af registreringerne i 2010 er det vurderet, at der årligt skal bruges omkring 4 mio. kr. til renovering af kommunens fortove, hvis der ikke skal ske yderligere forringelse af standarden.

I 2015 bliver der udført en ny tilstandsvurdering af fortovene. En medarbejder med brolæggererfaring i Vej- og Parkafdelingen går i øjeblikket de ca. 325 km fortov igennem.  Medarbejderen registrerer konstruktionstype, skader, kantstenshøjder, tilstandskategori m.v. Registreringen forventes færdig ved årsskiftet. Herefter udarbejder Sweco (tidligere Grontmij) en rapport over tilstanden af kommunens fortove.

Vej- og Parkafdelingen forventer at kunne fremlægge rapporten for fortovsregistrering 2015 til Teknik- og Miljøudvalget i løbet af foråret - sommeren 2016.

I Hvidovre er fortovene solidt lavet og vil under normale omstændigheder kunne holde 30-50 år, før end de skal omlægges. Et dilemma er, at der ofte sker kørsel med lastbil på fortovene og at levetiden derfor forkortes eller fortovet bliver ødelagt.

I 2016 er der på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb i 2016 på 4,0  mio. kr. Vej- og Parkafdelingen foreslår budgettet fordelt således:

Ca. 3,2 mio. kr. bruges til fortovsarbejde i forbindelse med årets asfaltarbejder.

Når en vej skal asfalteres, vurderer Vej- og Parkafdelingen altid om det tilhørende fortov også skal renoveres. Nogle gange er det nødvendig at renovere hele strækninger, og andre gange er det kun nødvendig at sætte nogle enkelte kantsten og fliser om. Om fortovet skal renoveres, afhænger blandt andet af tilstanden på strækningen og højdeforskelle mellem vejbane og fortov/cykelsti, idet der netop skal være plads til udlægning af den nye asfalt.

Hvert år udfører Vej- og Parkafdelingen en teknisk gennemgang af veje og cykelstier, hvor der skal asfalteres, se evt. dagsordenspunkt vedr. iværksættelse af asfaltarbejder i 2016.

Ca. 0,5 mio. kr. bruges til forbedring jævnfør fortovsregistrering 2015.

Registreringen for 2015, vil kortlægge fortove, som kræver ændringer med det samme. 

Ca. 0,3 mio. kr. bruges til forbedring af skader

Vej- og Parkafdelingen deler skader op i følgende kategorier

 • Akutte skader (mål: udbedres inden for 1-2 arbejdsdage), når fortovsflisen har kanter og huller der er mere end ca. 3 cm.
 • Alvorlige skader (mål: udbedres inden for 1-3 måneder), når fortovsfliser har kanter og huller der er mellem 1,5 – 3 cm.
 • Skader (mål: udbedres inden for 1-3 år), når fortovsfliser har kanter og huller der er under ca. 1,5 cm
 • Kosmetiske skader (mål: udbedres ikke), f.eks. revner i fliser, som ikke har betydning for færdslen.                                               

Opdagelse af skader sker i løbet af året ved egne medarbejdere og via borgerhenvendelser. Skaderne bliver efterfølgende udbedret jævnfør ovenstående.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog  den 6. oktober 2015 budgettet for 2016 -2019.

Samlet afgivelse af anlægsbevillinger for anlægsprojekter 2016 behandles på Økonomiudvalgets møde den 16 november 2015 og Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2015.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der til Projekt nr. 2491, Vedligeholdelse af fortove 2016 afsat rådighedsbeløb i 2016 på 4,0 mio. kr. til fortove og følgearbejder.

Anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. indgår i den samlede sag om afgivelse af anlægsbevillinger for anlægsprojekter 2016, med bemærkning om at Teknik- og Miljøudvalget ønsker forelæggelse af konkrete tiltag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ved at have en årlig vedligeholdelse af kommunens fortove sikres, at alle kan færdes på byens fortove uden de store forhindringer. For blinde og andre med funktionsnedsættelse vil det endvidere give en stor glæde i hverdagen, at der er et fremkommeligt fortov i acceptabel tilstand.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Godkendt.


15. Ændring af parkeringsrestriktioner - Hvidovrevej

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal afgøre, om der må laves særlige parkeringsrestriktioner alene for at muliggøre ændring af varelevering til en enkelt dagligvareforretning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at træffe beslutning i den konkrete sag om ændring af parkeringsrestriktioner.

Sagsfremstilling

Der har igennem længere tid været en række klager fra såvel en grundejerforening som en andelsboligforening omkring vareleveringen til Døgnnetto på adressen Hvidovrevej nr. 126.

Vareleveringen til pågældende Døgnnetto foregår fra bagsiden af forretningen. Dette medfører færdsel med lastbiler på de mindre veje bag forretningen og gennem andelsboligforeningens matrikel, hvor Døgnnetto har til huse. Begge dele er angiveligt til stor gene for mange af de omkringboende.

Vej- og Parkafdelingen har i flere omgange været i dialog med Netto om at regulere lastbilkørslen til forretningen. Blandt andet er der indført forbud mod lastbilkørsel via Landlystvej.

Det er imidlertid ikke muligt at imødekomme alle klagerne fra de omkringboende, så længe vareleveringen foregår fra bagsiden af forretningen.

Netto har nu besluttet at ville søge at ændre vareleveringen til at foregå fra forsiden af forretningen ud mod Hvidovrevej. Herunder skal Netto bekoste en ombygning af forretningen for at få åbning for varelevering ud mod Hvidovrevej.

På Hvidovrevej foran forretningen er der i dag ved lokal skiltning tidsbegrænset parkering 1 time på hverdage kl. 9-18, 1 time på lørdage kl. 9-14 og fri parkering øvrig tid. Pladserne er typisk optaget det meste af dagen, og der er ikke andre steder, hvor lastbiler til Døgnnetto kan holde hensigtsmæssigt på Hvidovrevej.

For at frigøre plads til lastbiler til Døgnnetto og derved muliggøre hensigtsmæssig varelevering fra forsiden af forretningen har Netto ønsket at få ændret de nuværende parkeringsmuligheder på en del af Hvidovrevej, omfattende hvad der svarer til plads til fire personbiler nær forretningen.

Netto ønsker således den nuværende parkering ændret til parkeringsforbud på hverdage kl. 6-11 og lørdage kl. 6-14. Ved et sådant parkeringsforbud vil det fortsat være tilladt for alle at standse kortvarigt i op til 3 minutter samt at foretage ud- og indstigning af passagerer og af- og pålæsning af varer.

Udenfor nævnte tidsrum med parkeringsforbud tænkes de nuværende perioder med 1-times parkering og fri parkering bibeholdt.

Vej- og Parkafdelingen ser ingen tekniske problemer i at ændre den lokale skiltning til det af Netto ønskede. Der skal dog inden en eventuel udførelse indhentes samtykke fra politiet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til ændring af parkeringsrestriktionerne, vurderet til under kr. 10.000, vil i givet fald blive afholdt over Vej- Parkafdelingens driftsbudget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Udvalget godkendte parkeringsforbud på hverdage kl. 6-9 og lørdage kl. 6-12.

Bilag

 1. Oversigtskort - Døgnnetto Hvidovrevej nr. 126 (pdf)

16. Parkerede erhvervskøretøjer i Nymarken

Beslutningstema

En borger har under Kommunalbestyrelsens spørgetid tirsdag 27. oktober 2015 foreslået nye parkeringsregler i Nymarken, villakvarteret mellem S-banen, Byvej, Gammel Køge Landevej og Vestvolden. Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte forslaget. 

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at drøfte forslaget til nye parkeringsregler i Nymarken

Sagsfremstilling

En borger har under Kommunalbestyrelsens spørgetid tirsdag 27. oktober 2015 foreslået nye parkeringsregler i Nymarken, det vil sige villakvarteret mellem S-banen, Byvej, Gammel Køge Landevej og Vestvolden.

Forslaget gengives herunder:

”Forslag til ændring af parkeringsregler i Nymarks kvarteret

Grundet rigtig mange Erhvervsbiler / Erhvervskassevogne parkeret i Nymarks kvarteret, som er til fare for vores børn når de cykler til og fra skole, samt udsyn og ikke hensigtsmæssige parkeringer, beder vi om der bliver kikket på parkerings reglerne i Nymarks kvarteret.

Jeg foreslå, at der evt laves parkering forbudt for biler med en totalvægt på over 1800kg på offentlig vej. Beboerne der har erhvervs biler med hjem fra arbejde må lave en parkerings plads til der firmabil på privat grund.

Vi har eksempelvis 2 biler hos os og har derfor lavet 2 parkeringspladser i vores indkørsel til vores biler samt vores trailer.

I en overgangs periode på 3-6 mdr. kunne man eksempelvis tillade og bruge P pladserne på den gamle børnehave.”

Helt overordnet er det en tendens i tiden, at mange erhvervschauffører tager sine køretøjer med hjem til boligen. Det er en tendens, der forstærkes via de muligheder, som nyudviklede IT-værktøjer giver virksomhederne for onlinestyring af virksomhedernes medarbejdere og køretøjer. Det sikrer hurtigere respons i akutte situationer.

Bekendtgørelse om standsning og parkering.

Kommunalbestyrelsens Bekendtgørelse om standsning og parkering er på politiets foranledning ens i hele politikredsen, hvilket gør det lettere og mere overskueligt for borgerne.  

Det konkrete forslag om vægtbegrænsning på 1800 kg., er en meget væsentlig ændring af den gældende vægtbegrænsning på 3500 kg.

Forvaltningen kender ikke de parkerede erhvervskøretøjers vægt i Nymarken.

Hvidovre Kommunes bekendtgørelse om standsning og parkering er vedhæftet dagsordenen.

Lokalplaner.

Lokalplaner kan ikke regulere parkering af indregistrerede personbiler på vejarealer. Derimod er der i praksis lagt til grund, at der kan fastsættes lokalplanbestemmelser om begrænsninger i parkering af bestemte typer af køretøjer i bestemte områder og på fælles parkeringsarealer.

Naturklagenævnet har således antaget, at der er hjemmel til at fastsætte lokalplanbestemmelser om, at der i et område ikke må ske parkering med bestemte former for køretøjer, f.eks. lastbiler eller busser. Afgørelserne sondrer ikke mellem parkering på egne parkeringsarealer eller på vejarealer.

Forbud eller begrænsning vedrørende parkering skal i øvrigt være planlægningsmæssigt begrundet, og bestemmelserne skal udformes tilstrækkeligt præcist.

I vores nye lokalplaner for boligområder plejer vi at indsætte følgende bestemmelse: ”Natparkering, det vil sige i tidsrummet kl. 19-07, af lastbiler, busser mv. med en totalvægt over 3.500 kg eller en højde på mere end 2,5 m er ikke tilladt på ejendommene.”

Retsgrundlag

Bekendtgørelsen om standsning og parkering i Hvidovre Kommune er udstedt med grundlag i Færdselslovens §92, stk. 1 jf. §92c, stk. 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. maj 2014: Bekendtgørelse om standsning og parkering i Hvidovre kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Der sker ingen ændringer i de nuværende parkeringsregler.

Bilag

 1. Bekendtgørelse om standsning og parkering i Hvidovre Kommune (pdf)

17. Partnerskabet Gate 21 - Laboratorium for urban støjbekæmpelse

Beslutningstema

Hvidovre kommune skal på baggrund budgetaftale 2016 blive partner i Gate 21, hvor kommunen i dag er medlem. Derudover skal kommunen tage stilling til om kommune skal deltage i Greater Copenhagen Gate 21-projektet: ”Etablering af laboratorium for urban støjbekæmpelse” (LAUST), hvor de involverede kommuner skaber et nationalt, levende laboratorium, hvor støjreducerende tiltag kan udvikles, testes og demonstreres.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at Hvidovre Kommune deltager i projekt ”Etablering af laboratorium for urban støjbekæmpelse” (LAUST)

Sagsfremstilling

Partnerskab

Partnerskabet Gate 21, består af kommuner, virksomheder og viden-institutioner, som arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling.

Hvidovre Kommune blev i 2009 medlem af Gate 21.  Fra og med 2014 er kommunen blevet partner og er dermed ikke længere kun medlem af Gate 21.

Der er i budget 2016-2019 afsat 275.000 kr. til betaling for samarbejdet Greater Copenhagen – Partnerskabet Gate 21.

I Gate 21’s partnerskab får kommunen mulighed for:

 • værdifuld information om Gate 21’s kommende projekter og vilkårene for at deltage
 • deltagelse i arrangementer med gode muligheder for networking
 • førstehåndsviden om kommunernes arbejde med klima- og energiløsninger
 • eksponering på Gate 21’s hjemmeside med link til egen hjemmeside
 • at udvikle projekter på tværs af kommuner, virksomheder og forskning, hvortil der søges ekstern funding
 • mulighed for at fremlægge ideer til kommende fælles projekter i Gate 21’s partnerforum
 • indflydelse på valg af bestyrelse
 • stærk eksponering af din virksomheds kompetencer og egne projekter i Gate 21’s kommunikation

Projekt under Gate 21: Etablering af laboratorium for urban støjbekæmpelse (LAUST)

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 8. april 2015 forvaltningens indstilling om deltagelse i Gate 21 projekt: Etablering af laboratorium for bymæssig støjbekæmpelse. Deltagelse i projektet beløb sig til 450.000 kr. fordelt over to år. Udvalget anbefalede ikke deltagelse i projektet.

Gate 21 har nu tilbudt Hvidovre Kommune en aftale for deltagelse i LAUST for foreløbig et år i 2016. Værdien af denne deltagelse er 75.000 kr. Dette ændrer intet i forhold til kommunens betaling til partnerskabet på 275.000 kr. årligt.

Gate 21 har udarbejdet et projektforslag: ”Etablering af laboratorium for urban støjbekæmpelse” (LAUST). Projektet har fokus på opsamling af viden om støjbelastning, konkrete muligheder for at begrænse støj, udviklingsprojekter, etablering af offentlig-private samarbejder (OPS’er), koordinering af ansøgninger til puljer og fonde med henblik på løsninger og udvikling.

Projektets mål og fokusområder

Projektets overordnede formål er at forbedre leve- og arbejdsvilkår for borgere og ansatte i virksomheder i de involverede kommuner. Dette sker ved at udvikle, teste og demonstrere støjreducerende tiltag, som understøtter effektiv mobilitet, reducerer støjgener fra vej- og banetrafikken samt øger sundheden og livskvaliteten for borgere og ansatte i kommunernes virksomheder i de støjudsatte områder.

Projektet indebærer, at de involverede kommuner med udgangspunkt i egne udfordringer skaber et nationalt, levende laboratorium (Living Lab). Det levende laboratorium har til formål at indsamle, opbygge og formidle viden om støjbekæmpelse gennem demonstrationsprojekter og forsøg, som i praksis tester støjreducerende løsninger, herunder:

Reduktion af støj fra kilden:

 • Støjreducerende materialer, som anvendes i
  • Infrastruktur, såsom asfaltbelægninger, togskinner og elektrificering, samt
  • produktniveau, i byggeri, transport mm
 • Intelligent trafikinformation, trafikstyring og trafikregulering (hastighed og flow), der kan bidrage til en mere jævn glidetrafik, som støjer og forurener mindre samt fremmer trafiksikkerheden
 • Mobilitetsplanlægning og adfærdspåvirkning. Her vil der blandt andet være fokus på etablering af stillezoner og etablering af gode trafikknudepunkter, som sikrer borgerne god adgang til effektiv transport

Reduktion af støj gennem støjværn

 • Støjskærme og volde tæt ved støjkilden
 • Støjreduktion på husfacader gennem anvendelse af støjreducerende materialer og konstruktioner (fx vinduer)
 • Forsøgspuljer for borgerne, hvor de kan søge tilskud til lydisolering af deres bolig

Løsningerne skal være til gavn for borgerne og virksomhederne i vestegnes kommuner, der har interesse i at deltage i indsatsen.

Projektbeskrivelsen lægger samtidig op til, at der sættes fokus på vækst for danske virksomheder, der i forvejen er blandt de førende i verden inden for måling af støj.

LAUST-initiativet vil gennem test, udvikling og demonstration af løsninger, der reducerer gener fra trafikstøj, bidrage til at gøre danske virksomheder førende inden for urban støjbekæmpelse. I takt med en stigende urbanisering på globalt plan øges antallet af mennesker, der bliver belastet af negative følgevirkninger fra trafikstøj. Der vil derfor være et voksende globalt marked for løsninger inden for reduktion af trafikstøj, som danske virksomheder kan eksportere.

Projektets faseinddeling og hovedaktiviteter

Gennem etablering af et Living Lab vil projektet kortlægge, teste og demonstrere forskellige støjreducerende tiltag i et offentligt-privat samarbejde mellem kommuner, grundejerforeninger (borgere), virksomheder og videninstitutioner med særlig ekspertise inden for støjbekæmpelse. Det er forslaget, at projektet bliver gennemført i to faser med følgende hovedaktiviteter:

Hovedaktiviteter, fase 1 (2015-2016)

 1. Kortlægning af eksisterende støjløsninger og virkemidler. Markedskortlægning, leverandører af infrastruktur, byrumsinventar, trafikstyring, støjmåling mm samt markedsudvikling.
 2. Design af forsøgs- og demonstrationsprojekter.
 3. Etablering af konsortium og samarbejdsaftaler med de centrale aktører: Virksomheder, videninstitutioner, Vejdirektoratet, Væksthus Hovedstaden og øvrige kommuner.
 4. Sikker finansiering til etablering af Living Lab gennem udarbejdelse af ansøgninger. Beskrivelse af støttemuligheder, nationalt, regionalt og europæisk.

Hovedaktiviteter, fase 2 (2017-)

 1. Etablering af showroom for eksisterende løsninger i samarbejde med virksomheder, der har de nyeste løsninger.
 2. Udvikling og test af nye løsninger i offentlige private partnerskaber mellem virksomheder, videninstitutioner og kommuner. Mobilisering af virksomheder i samarbejde med Væksthus Hovedstaden.
 3. Test og måling af effekten af forskellige løsninger.
 4. Formidling af konkrete resultater og løsninger til borgere og offentligheden.

Projektets organisering

Projektet bliver organiseret med en styregruppe bestående af de tekniske direktører/chefer fra de medvirkende kommuner, repræsentanter fra universiteter og GTS (godkendte teknologiske serviceinstitutter, fx Teknologisk Institut og Alexandra instituttet), Vejdirektoratet, Banedanmark og erhvervslivet. Vejdirektoratet og Banedanmark vil blive inviteret med i projektet med henblik på at gennemføre fælles forsøgs- og demonstrationsaktiviteter langs Ringstedbanen og motorvejene.

Vallensbæk Kommune har som den primære projektejer formandskabet for styregruppen. Der er for nærværende følgende deltagere i projektet: kommunerne: Ishøj, Solrød, Albertslund og Køge.

Der bliver etableret en projektorganisation, hvor overordnet projektledelse, administration og kommunikation bliver varetaget af Gate 21.

Projektmedarbejdere med ansvar for projektets leverancer indgår i en projektgruppe på vegne af projektets partnere. Projektgruppen er ansvarlig for at konkretisere og definere projektet nærmere.

Gate 21 vil involvere relevant fagekspertise, og mulighederne for at indgå partnerskaber med virksomheder med særlige kompetencer inden for støjbekæmpelse og trafikregulering vil blive undersøgt.

Gate 21 vil endvidere forsøge at etablere et tættere samarbejde med Væksthus Hovedstaden med henblik på at inddrage små og mellemstore virksomheder i at udvikle og demonstrere støjbekæmpende løsninger, som kan skabe vækst og beskæftigelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 8. april 2015 forvaltningens indstilling om deltagelse i Gate 21 projekt: Etablering af laboratorium for bymæssig støjbekæmpelse. Deltagelse i projektet beløb sig til 450.000 kr. fordelt over to år. Udvalget anbefalede ikke deltagelse i projektet.

Økonomiske konsekvenser

Partnerskabet i Gate 21 koster 275.000 kr. om året og dette beløb er afsat i budget 2016-2019.

Gate 21 har tilbudt Hvidovre Kommune en aftale for deltagelse i LAUST for foreløbig et år i 2016. Værdien af denne deltagelse er 75.000 kr. Dette ændrer intet i forhold til kommunens betaling til partnerskabet på 275.000 kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Anbefales godkendt.


18. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Mikkel Dencker (O) gjorde opmærksom på, at det bør påtales over for erhvervsejendomme, at de også har pligt til snerydning.


19. Projekt 0185 Frihedens Idrætscenter, ombygning af omklædningsfaciliteter til ishockeyklubben

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-11-2015

Ad 1. – 3.

For: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.