Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 2. september 2015

Mødefakta

Dato: Onsdag den 2. september 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicafeen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Formanden/forvaltningen orienterede om følgende:

-Hvidovrevej 438, reparation af elevator. Notat uddeltes.

-Dyrbæk 11, overbygget på grunden.

-Gl. Køge Landevej 372, tilsyn på ejendommen. Notat uddeltes.

-Strandbovej 17, dispensationsansøgning om lovliggørelse ved sammenbygning af hovedhus og garage forelægges Teknik- og Miljøudvalget på kommende møde.

-Fjernvarmeselskabet, EBO Consult A/S ønsker at etablere byggeplads på Risbjerggård i forbindelse med fjernvarmeudbygningen i området.

-Støjskærm langs Allingvej, der blev uddelt notat fra BaneDanmark, der bl.a. beskriver økonomien bag støjskærmen og uddelt brev fra borgmesteren til transportministeren.

Bilag

 1. Ejendomsafdelingens notat af 2. september 2015. Elevator på Hvidovrevej 438 (pdf)
 2. Plan- og Miljøafdelingens notat af 2. september 2015. Redegørelse for ejendommen Gammel Køge Landevej 372 (pdf)
 3. Notat fra Banedanmark, der bl.a. beskriver økonomien bag støjskærmen og uddelt brev fra borgmesteren til transportministeren (pdf)

3. Foreløbigt indhold i Lokalplan 231 for boliger på Risbjergvej 22

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst er i gang med at udarbejde en ny lokalplan for den kommunale ejendom på Risbjergvej 22. Lokalplanen skal muliggøre en ændret anvendelse af ejendommen til boligformål. Det foreløbige udkast til lokalplan forelægges udvalget til drøftelse.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at det foreløbige udkast til Lokalplan 231 drøftes.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter en enkelt ejendom, der er ejet af Hvidovre Kommune. Ejendommen, matr.nr. 14al, Hvidovre By, Risbjerg, beliggende Risbjergvej 22, har et grundareal på 1.152 m2.

Grunden har oprindeligt rummet en murermestervilla. Efter kommunens overtagelse af ejendommen blev der opført en midlertidig pavillonbygning for at huse et fritidshjem for Risbjergskolens elever. Pavillonbygningen overgik senere til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som brugte den indtil den blev revet ned i sommeren 2009 på grund af skimmelsvamp i bygningen.

I forbindelse med Kommuneplan 2009 blev det besluttet at planlægge en ændret anvendelse for ejendommen fra offentlige formål til boligformål. Grunden overgik derfor fra rammeområde 2D13 til rammeområde 2B43 i Kommuneplan 2009.

I den gældende Byplanvedtægt 4, § 4, stk. A, er ejendommen udlagt til offentlige formål (Skole med tilhørende sportsplads m.v.). Stk. B i samme paragraf forbyder ydermere, at matriklen udstykkes. Byplanvedtægten vil blive aflyst for den berørte ejendom ved den endelige vedtagelse af en ny lokalplan.

Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser skal baseres på rammebestemmelserne og retningslinjerne i den gældende kommuneplan, aktuelt Kommuneplan 2009.

Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde 2B43, Risbjerg Nord, for hvilket der er fastlagt følgende rammer for lokalplanlægningen:

 • Generel anvendelse: boligområde
 • Specifik anvendelse: Åben-lav
 • Max. bebyggelsesprocent: 30
 • Max. antal etager: 2
 • Max. bygningshøjde: 8,5 m

Disse rammer for lokalplanlægningen er i øvrigt uændrede i forslaget til Kommuneplan 2014.

I udkastet til lokalplan fastlægges ejendommen til boligformål, åben-lav bebyggelse. Efter Kommuneplan 2009 kan man inden for områder til åben-lav boligbebyggelse opføre parcelhuse med én bolig, parcelhuse med to boliger med lodret lejlighedsskel (dobbelthuse) samt parcelhuse med to boliger med vandret lejlighedsskel (tofamiliehuse).  

Kommuneplan 2009 stiller forskellige krav til den mindste grundstørrelse for disse typer parcelhuse: For et parcelhus med én bolig skal grunden være på mindst 700 m2, mindst 500 m2 pr. bolig ved dobbelthuse, samt mindst 800 m2 for et tofamiliehus.

I forslaget til Kommuneplan 2014 er disse mindste grundstørrelser foreslået ændret til henholdsvis 600 m2 for fritliggende parcelhuse og 450 m2 pr. bolig for dobbelthuse, mens den mindste grundstørrelse er uændret på 800 m2 for tofamiliehuse.

Lokalplanudkastet giver mulighed for at opføre alle disse typer parcelhuse.

Lokalplanudkastet fastlægger, at bebyggelsen må opføres i maksimalt 2 etager, med en bygningshøjde på maksimalt 8,5 m, og at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 30 for den enkelte ejendom. Der skal desuden reserveres areal til to parkeringspladser pr. bolig. Alle disse bestemmelser svarer til dem, der normalt planlægges med i kommunens parcelhuskvarterer.

Ønsker Udvalget andre bebyggelsesregulerende bestemmelser?

Risbjergkvarteret kendetegnes ved stor mangfoldighed i form og udtryk blandt de villaer og bungalower, der udgør størstedelen af kvarteret. Med baggrund i dette stiller lokalplanen ikke specifikke krav til bebyggelsens udseende, dvs. materialer og farver.

Ønsker Udvalget, at der stilles særlige krav til bebyggelsens udformning, til hegningen eller de ubebyggede arealer? Eller er der for mange krav i lokalplanudkastet?

Plan- og Miljøafdelingen har foretaget intern høring af lokalplanudkastet, blandt andet hos Skole- og Klubafdelingen. Grundet den generelle elevtalsudvikling er det Skole- og Klubafdelingens vurdering, at grunden på Risbjergvej 22 med fordel kan anvendes i forhold til skolens fremtidige udvikling. Der er et stort behov for at løse de trafikale forhold ved skolen, og det er et stort ønske for skolebestyrelsen, at der etableres en afsætningsplads til forældrene. En anvendelse af området til boliger vil nødvendiggøre at der findes en anden, og mere permanent løsning af parkeringsudfordringerne ved Risbjergskolen.

Ønsker Udvalget, at henlægge lokalplanarbejdet for i stedet at anvende ejendommen til f.eks. parkering ved Risbjerg Skole?

Retsgrundlag

Efter bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 skal lokalplaner tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Det er det sidstnævnte forhold, der har gjort det nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan til erstatning for del af den gældende Byplanvedtægt 4, hvis grunden på Risbjergvej 22 skal kunne udnyttes til boligformål.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, den 11. maj 2011, at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan for etablering af boliger på grunden Risbjergvej 22. Udvalget besluttede samtidig, at lokalplanen skal udarbejdes inden for de rammer og retningslinjer, der er fastlagt i Kommuneplan 2009.

Lokalplanforslaget er siden da blevet udsat adskillige gange, da det blev vurderet, at andre planopgaver var mere presserende, herunder udarbejdelsen af andre lokalplaner.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen vil gøre det muligt at afhænde grunden til opførelse af 1-2 boliger. Et salg af grunden til et byggefirma eller til private skal efter Lov om kommunernes styrelse, § 68, i offentligt udbud.

Kommunale ejendomme skal, som bekendt, sælges til markedsprisen.

I den forbindelse skal det nævnes, at der ikke er indhentet en ejendomsmæglervurdering af ejendommen, idet forvaltningen vil afvente bud på ejendommen inden en mæglervurdering indhentes, således at mæglervurderingen er helt ny og opdateret, når tilbuddene skal vurderes. Den offentlige ejendomsværdi er på kr. 350.000 og den offentlige grundværdi er på kr. 322.600, men markedsprisen kan afvige væsentligt fra den offentlige ejendomsvurdering.

Der skal gøres opmærksom på, at salg af grunde fra 1. januar 2011 er momspligtigt og der skal derfor svares moms af salgsprisen.

Det må dog antages, at en grund på 1.152 m2, der sælges med henblik på opførelse af1-2 boliger, efter forvaltningens vurdering, må kunne indbringe minimum kr. 1.400.000 – 1.500.000 + moms.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Drøftet.

Bilag

 1. Udkast til Lokalplan 231, dateret 23. juli 2015 (pdf)
 2. Høringssvar af 7. juli 2015 fra Skole- og Klubafdelingen (pdf)

4. Forslag til Lokalplan 235 for bevaringsværdig bolig på Sydkærsvej 75

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for en bevaringsværdig bolig på Sydkærsvej 75.

Lokalplanen skal sikre, at eventuelle til- og ombygninger af det bevaringsværdige enfamiliehus på ejendommen sker på en sådan måde, at bygningens karakter og bevaringsværdi opretholdes.

Lokalplanforslaget forelægges til godkendelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at forslaget til Lokalplan 235 godkendes og herefter fremlægges i offentlig høring i otte uger.
 2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst modtog den 16. september 2014 en ansøgning om tilladelse til at nedrive et enfamiliehus på ejendommen Sydkærsvej 75. Baggrunden for ønsket var, at huset ikke var tidssvarende og krævede en gennemgribende renovering.

Huset, der ligger i Risbjergkvarteret, blev i år 2000 vurderet bevaringsværdigt efter SAVE-systemet med en bevaringsværdi 3. Huset er derfor optaget som bevaringsværdigt i Kommuneplan 2009. Det blev genvurderet i 2014, hvor den høje værdi blev fastholdt.

Økonomiudvalget besluttede på denne baggrund, på sit møde den 17. november 2014, at nedlægge forbud mod nedrivning af huset efter planlovens § 14. Der skal herefter indenfor 1 år efter denne beslutning offentliggøres et forslag til en bevarende lokalplan for ejendommen.

Lokalplanen omfatter kun denne ene ejendom.

Ejendommen, og dermed lokalplanområdet, består af en hjørnegrund på 790 m2. Ejendommen udgør en del af Risbjergkvarteret nord for Brostykkevej og vest for Harrestrup Å og anvendes til boligformål.

Den rummer et enkelt, fritliggende enfamiliehus, der er opført som en velproportioneret bungalow i 1 etage med fladt tag. Huset fremstår i gule mursten med bånd af røde mursten. Facademuren afsluttes på en særlig karakteristisk måde i en murkrone, der omkranser og skjuler det flade tag.

Huset er opført i 1937, og boligarealet er på 68 m2 med 68 m2 kælder. Huset står nogenlunde intakt, men har i mange år haft en overdækket terrasse i niveau med overkanten af kælderen. Overdækningen er nu nedrevet.

Lokalplanen har til hensigt at bevare boligen, som ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres i det ydre uden Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse.

Ejendommen er i dag omfattet af Byplanvedtægt H11. Ifølge denne må højst 1/5 af grunden bebygges i en etage med udnyttet tagetage, idet udnyttelsesgraden dog ikke må overstige 0,25.

Med den nye lokalplan gives der mulighed for, at boligen kan udvides med samme areal, som det eksisterende, dvs. op til 68 m2 til boligformål i maksimalt en etage. Udvidelsen skal ske indenfor det byggefelt, der udlægges med lokalplanen.

Byggefeltet foreslås rykket tilbage i forhold til det eksisterende, for at sikre, at en eventuel tilbygning ikke vil dominere det bevaringsværdige hus.

Herudover indeholder lokalplanen bestemmelser for udseendet af nyt byggeri på ejendommen, herunder at ny bebyggelse ikke må være højere end det eksisterende hus, samt at der anvendes samme materialer og farver som de allerede anvendte.

Retsgrundlag

Efter Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27. maj 2013 skal lokalplaner tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli 2013, skal der gennemføres en miljøvurdering af lokalplaners sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget besluttede med vedtagelsen af forbuddet efter planlovens § 14, den 17. november 2014, at der skal udarbejdes en lokalplan med det formål at sikre det bevaringsværdige enfamiliehus.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 3, og § 4, stk. 2.

Denne lov stiller i visse tilfælde krav om, at der laves en miljøvurdering af lokalplaner. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Dette begrundes med, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan – og ikke muliggør væsentlige ændringer i det bestående, men derimod viderefører den nuværende anvendelse i princippet status quo – og at planen ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 235 (pdf)
 2. SAVE skema Sydkærsvej 75 (pdf)

5. Forslag til Lokalplan 465 for parcelhuse på Parallelvej 47

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Parallelvej 47. Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af fire parcelhuse på grunden. Lokalplanforslaget forelægges til godkendelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. ­at forslag til Lokalplan 465 godkendes med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i otte uger
 2. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter ejendommen matr.nr. 17ex Avedøre By, Avedøre, beliggende Parallelvej 47, hvor den tidligere børneinstitutionen Nymarken i dag er beliggende. Bygningens vedligeholdelsesstand er vurderet til at være så dårlig, at bygningen bør nedrives.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på sit møde den 31. oktober 2011, punkt 24, at børneinstitutionen Nymarken på Parallelvej 47 lukkes, og at ejendommen sælges med henblik på at etablere en tæt-lav boligbebyggelse. Det blev samtidig besluttet, at By- og Teknikforvaltningen skulle igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for ejendommen.

Efter beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. januar 2014, og senest i Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2015, har forvaltningen udarbejdet et nyt lokalplanforslag, der i stedet udlægger ejendommen til parcelhuse.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere fire parcelhuse i op til to etager, i overensstemmelse med Kommuneplan 2009 og ud fra almen praksis for planlægning for nyere parcelhusbyggeri.

Da ejendommen er støjbelastet fra Gammel Køge Landevej, er der i forbindelse med lokalplanarbejdet foretaget beregning af støjen fra de omkringliggende veje. På lokalplanområdet er der målt op til 74 dB. For at der kan gives tilladelse til opførelse af ny støjfølsom bebyggelse, så som boliger, er det en forudsætning, at der etableres en støjafskærmning mod Gammel Køge Landevej, så de primære friarealer får et støjniveau, der lever op til de vejledende støjgrænser på 58 dB.

Bebyggelserne skal trafikbetjenes fra Parallelvej. De to matrikler placeret ud mod Gammel Køge Landevej får en fælles adgangsvej, for at optimere udstykningerne mest muligt.

Ejendommen rummer i dag en teknikkabine for fibernet-kabler. Enten skal placeringen af den nye boligbebyggelse tage hensyn til teknikkabinen, eller også skal teknikkabinen flyttes efter aftale med ejer (TDC).

I Kommuneplan 2009 ligger ejendommen inden for rammeområde 4B45, hvor den er udlagt til åben-lav boliger. Det er en forudsætning, at bebyggelsesprocenten ikke overstiger 30, og at der er et samlet grundareal på mindst 700 m2 per parceludstykning. Begge disse betingelser er opfyldt med denne lokalplan.

I dag er ejendommen omfattet af Byplanvedtægt A14, der i § 5 A, stk. 1 og 2 udlægger ejendommen til offentlige formål. Det er ikke specificeret nærmere, hvilke offentlige formål, der er tale om. En del af ejendommen er udlagt til stiareal for underføring af en sti for fodgængere og cyklister under Gammel Køge Landevej. Denne sti er ikke etableret og der er ingen planer om at realisere underføringen, hvorfor dette areal i lokalplanforslaget indgår som en del af de nye bebyggelser.

Med Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af den nye lokalplan for ejendommen, ophæves Byplanvedtægt A14.

Lokalplanen forventes sendt i offentlighøring i otte uger, fra tirsdag den 13. oktober 2015 til tirsdag den 8. december 2015.

Retsgrundlag

Efter Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27. maj 2013 skal lokalplaner tilvejebringes, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

Politiske beslutninger og aftaler

På baggrund af kommunalplanens intentioner og retningslinjer om at bygge tættere, udarbejdede forvaltningen et forslag til Lokalplan 453, der gav mulighed for at opføre en rækkehus-bebyggelse. Efter den offentlige høring valgte Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2014 at annullere forslaget med beslutning om, at der skal udarbejdes et nyt lokalplanforslag til parcelhusbebyggelse på ejendommen.

Den 3. juni 2015 fremlagde forvaltningen en analyse af forskellige bebyggelsesmuligheder på ejendommen for Teknik- og Miljøudvalget. Den belyste de forskellige muligheder på grunden og konsekvenserne af valgene, for at give Teknik- og Miljøudvalget det bedst mulige grundlag for at kunne træffe valget om bebyggelsestype.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, den 3. juni 2015, punkt 7, at en lokalplan for Parallelvej 47 udarbejdes, der giver mulighed for opførelse af parcelhuse på grunden.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at Hvidovre Kommune sælger ejendommen som den er og foreligger.

Kommunale ejendomme skal, som bekendt, sælges til markedsprisen. I den forbindelse skal det nævnes, at der ikke er indhentet en nyere ejendomsmæglervurdering af ejendommen, idet forvaltningen vil afvente bud på ejendommen inden en mæglervurdering indhentes, således at mæglervurderingen er helt ny og opdateret, når tilbuddene skal vurderes.

Der blev dog indhentet en mæglervurdering i 2011, hvorefter en ejendomsmægler vurderede, at ejendommen kunne indbringe kr. 6.000.000, hvis den blev solgt med henblik på opførelse af 10 rækkehuse.

Da det er blevet besluttet, at ejendommen skal sælges med henblik på opførelse af parcelhuse, vurderer forvaltningen, at salgsprisen/vurderingen af ejendommen vil være væsentligt mindre.

Der skal endvidere gøres opmærksom på, at salg af grunde fra 1. januar 2011 er momspligtigt og der skal derfor svares moms af salgsprisen.

Opmærksomheden skal også henledes på, at en køber skal forestå nedrivning, byggemodning, udstykning, opførelse af støjskærm og andet i tilknytning hertil, inden ejendommen kan bebygges med fire parcelhuse og dette afspejler sig også i fastsættelse af ejendomsprisen.

Det må dog antages, at en grund på 3191 m2 der sælges med henblik på opførelse af4 parcelhuse, efter forvaltningens vurdering, må i alt kunne indbringe minimum kr. 3.000.000 – 3.500.000 + moms.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Forvaltningen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3, og § 4, stk. 2.

Lokalplanen erstatter en hidtil gældende byplanvedtægt, og lokalplanen fastlægger kun anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Derfor vurderes ændringen ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplanen muliggør heller ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Gruppe A foreslår, at der på grunden Parallelvej 47 bygges tæt lav bebyggelse for at imødekomme borgernes ønske om ejerboliger på størrelsen 110-125 m2. Endvidere vil vi med denne boligtype kunne få en højere pris for grunden og dermed opnå en større økonomisk gevinst for kommunen. Såfremt grunden ikke er solgt efter høringsperioden og senest 3 måneder foreslås det, at kommunen bekoster en nedrivning af bygningen.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe O, Liste H, Gruppe V og C.

Ikke godkendt.

Ad 1. – 2.

For: Gruppe O, Liste H, Gruppe V og C.

Imod: Gruppe A under henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 465 (pdf)

6. Fastholdelse eller nedrivning af butiksbygning på Fjeldstedvej 56

Beslutningstema

Der er i 1961 opført en midlertidig butiksbygning på Fjeldstedvej 56. Udvalget skal tage stilling til, om man vil søge bygningen nedrevet eller fastholdt.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der træffes beslutning om følgende to scenarie:

a.) vil forlange butiksbygningen på Fjeldstedvej 56 nedrevet med henblik på opførelse af nyt parcelhus på ejendommen, eller

b.) vil gøre den eksisterende butiksbygning permanent gennem udstedelse af en ny byggetilladelse til sikring af overholdelsen af bestemmelserne i Bygningsreglement 2010.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 25. april 2015 modtaget en henvendelse fra Grundejerforeningen Toftegården om lukningen af Brugsen på Fjeldstedvej 56. Grundejerforening giver udtryk for, at de er kede af, at deres nærbutik er lukket. Men samtidig er de også bekymrede over hvad der kan komme af aktivitet på ejendommen, der eventuelt kan medføre lugtgener, trafik eller som vil skæmme området.

Ifølge BBR rummer ejendommen i dag en butiksbygning på 216 m2, en garage på 18 m2, samt et udhus på 12 m2.

Byplanvedtægt

Ejendommen er i dag omfattet af Byplanvedtægt A2, der er vedtaget af Glostrup Kommune i 1965 og godkendt af Boligministeriet i 1967. Byplanvedtægten fastlægger i §§ 3.1 og 3.2, at ejendommen skal bruges til boligformål (fritliggende parcelhus), og at ejendommen ikke må bruges til nogen form for erhvervsvirksomhed.

Butiksbygningen er opført i 1961. På daværende tidspunkt var en byplanvedtægt fra 1959 for ”Toftegården” gældende. Denne byplanvedtægt udlagde også ejendommen på Fjeldstedvej 56 til bebyggelse med fritliggende boliger. Byplanvedtægten gav dog i § 2, stk. b, mulighed for, at der med Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde kunne indrettes forretninger til beboernes forsyning af daglige fornødenheder, såsom brød og mælk.

Midlertidig tilladelse

På baggrund af henvendelsen fra grundejerforeningen er vi blevet opmærksomme på, at der i sin tid kun blev givet byggetilladelse til en midlertidig butiksbygning. Der er nemlig, den 23. maj 1961, givet byggetilladelse til en butiksbygning på ejendommen – en tilladelse, der var gyldig i 5 år. I forbindelse med byggetilladelsen blev der dispenseret fra byplanvedtægtens bestemmelse om maksimal bebyggelsesgrad.

Tilladelsen er siden forlænget og ændret flere gange. Den 14. april 1966 ændrede Glostrup Kommune fristen således, at butiksbygningen skulle fjernes, når det med ½ års varsel måtte kræves af Kommunalbestyrelsen, dog tidligst den 1. juli 1971.

Efter at Avedøre overgik fra Glostrup til Hvidovre Kommune, har der været følgende byggesager på ejendommen:

 • Den 2. maj 1974 blev der givet byggetilladelse til indvendig ombygning i form af indretning af et bageriudsalg. Den 12. juli 1976 godkendte man lokalerne efter de udførte bygningsarbejder. Det blev meddelt ejer, at denne godkendelse var gyldig i 5 år eller indtil eventuelt indehaverskifte.
 • Efter ansøgning fra ejer tog Byggesagsudvalget, den 10. november 1975, stilling til, om der skulle gives en forlænget dispensation fra byplanvedtægten eller om denne skulle ændres, så der kunne gives en permanent tilladelse til butik, eller om ejendommen skal rives ned, når Avedøre Stationscenter åbnede. Udvalget besluttede at tilkendegive, at den i den tidligere godkendelse fastsatte ½ års varsel for butikkens ophør tidligst vil blive bragt i anvendelse 1 år efter at butikkerne i Stationsbyen var åbnet. Man ønskede ikke på daværende tidspunkt at tage stilling til en permanent butikstilladelse.
 • I forbindelse med en naboklage over støj fra butikken spurgte Miljøafdelingen, den 23. oktober 1983, om FDB ønskede butikken videreført, og om FDB"s muligheder for en afskærmning eller flytning af de støjende kompressorer. FDB meddelte, den 12. december 1983, blandt andet at FDB ikke på daværende tidspunkt havde tanker om at nedlægge afdelingen på Toftemosevej/Fjeldstedvej.
 • I forbindelse med den efterfølgende byggesag vedrørende en kølekompressor på ejendommen kunne Byggesagskontoret konstatere, at der ulovligt var opført en række skure i østskellet med en samlet længde på 17,5 m. Herudover var der en lovlig garage i skellet med en længde på 6,0 m. Inden der blev meddelt påbud om den ulovlige bebyggelses nedrivning, ønskede forvaltningen, at der blev taget politisk stilling til butikkens eventuelle forbliven. Byggesags- og Miljøudvalget besluttede, den 15. april 1985, at butikkens bevarelse blev tilladt indtil videre, jf. deklarationen, men at de ulovlige bygværker skulle lovliggøres.
 • FDB ansøgte om tilladelse til at erstatte de ulovlige bygværker med en emballage- og lagerbygning på 40 m2, der vil overholde en skelafstand på 2,5 m til naboejendommen. Der ville blive tale om en overbebyggelse på 21,6 m2, svarende til en overbebyggelse på 10,5 %.
 • Byggesags- og Miljøudvalget besluttede, den 15. maj 1986, at meddele dispensation til en 21,6 m2 stor overbebyggelse af ejendommen, idet der dog ville blive tinglyst en deklaration om, at denne tilladelse kun er gyldig så længe FDB ejer ejendommen.
 • Forvaltningen godkendte, den 22. maj 2003, en anmeldelse om opførelse af en overdækning på 11 m2 som tilbygning på den eksisterende garage.

Bygningsstandard

Da butikken blev opført som en midlertidig butiksbygning med en kortsigtet levetid, blev bygningen ikke opført efter de daværende, gældende krav i Bygningsreglement for Købstæderne og Landet, 1961. Bygningen blev godkendt på meget lempelige vilkår i relation til konstruktioner, brandforhold samt fugt- og isoleringskrav. Desuden blev de bygningsmæssige konstruktioner opført uden godkendte statiske beregninger.

Bygningen opfylder naturligvis heller ikke på nogen måde de krav, der fremgår af det gældende Bygningsreglement 2010, da særligt kravene til bygningers maksimale energiforbrug er blevet skærpet betydeligt siden 1961.

Bygningen vil derfor ikke kunne godkendes efter det gældende Bygningsreglement 2010 uden omfattende bygningsmæssige ændringer.

Juridiske konsekvenser

Ud fra oplysningerne i sagen vurderes det, at kommunen godt kan fastholde kravet om nedrivning af butiksbygningen. Den nuværende ejer har oplyst at ville gennemføre et ejerskifte, og i den forbindelse vurderes det således, at kommunen kan kræve butiksbygningen nedrevet, så arealet kan anvendelsen til den oprindeligt tiltænkte beboelse.

Kommunen har løbende reageret i forhold til ejendommens ejer og har derfor ikke udvist passivitet. Der vurderes derfor ikke at kunne gøres et ansvar gældende overfor kommunen ved kommunens nu aktuelle krav om nedrivning. Det skal dog bemærkes, at der altid kan være en risiko for, at domstolene i tilfælde af en retssag i en situation som denne, vil kunne komme frem til et andet resultat.

Kommuneplanlægning

I Forslag til Kommuneplan 2014 er det hensigten at fastholde og styrke detailhandlen primært i vores hovedcenter og vigtigste bydelscentre. Vi vil undgå en spredning af butikkerne og fremme en synergieffekt mellem butikkerne inden for centerområderne.

Den aktuelle ejendom ligger uden for centerområderne. Efter retningslinje 3.3.6 må der kun etableres butikker uden for centerområderne, når dette sker som salg af egne produkter, og når den enkelte butik ikke overstiger 200 m2.

Ejendommen ligger inden for rammeområde 4B42, der er udlagt til boligformål. Rammerne for lokalplanlægningen fastlægger, at der kun må opføres åben-lav boligbebyggelse i højst 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Den maksimale bebyggelsesprocent må ikke overstige 30.

Kommuneplanen åbner således ikke op for, at kommunen kan lave en ny lokalplan, der giver mulighed for at opføre eller indrette en butik svarende til den eksisterende butiksbygning på ejendommen. 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ejendommen matr.nr. 10as Avedøre By, Avedøre, er i 2014 vurderet til en ejendomsværdi på kr. 1.400.000, heraf kr. 958.200 i grundværdi. Udgangspunktet for Skats beregning af grundværdien er 1 byggeretpris standard (åben-lav bolig) samt 824 kvadratmeterpris standard.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Udsat.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Scenarie A godkendt.

Bilag

 1. Fjeldstedvej 56, luftfoto skala 1:400 (pdf)
 2. Notat af 2. juni 2015 om Fjeldstedvej 56 (pdf)
 3. Supplerende notat om butiksbygning på Fjeldstedvej 56 (pdf)

7. Hvidovre Strandvej 73 - Etablering af tagterrasse samt ændring af vinduesstørrelser

Beslutningstema

Ejer ønsker at revidere tidligere godkendt projekt til et enfamiliehus i 2 etager, med etablering af en 48 m2 tagterrasse på 1. sal. Derudover ønskes størrelse og placering af tidligere godkendte vinduer ændret.

Da en tagterrasse etableret på en forskudt etage i denne størrelsesorden, vil anses som en fuld etage, kræver dette en dispensation fra byplanvedtægtens bestemmelser.

Området er omfattet af Byplanvedtægt 13, hvori bygningshøjden er fastsat til højst ét beboelseslag med udnyttelig tagetage, dvs. 1½ etage.

Udvalget skal beslutte, om man ønsker at imødekomme dispensationsansøgningen til etablering af tagterrassen, samt ændringer af størrelse og placering af vinduer i forhold til tidligere godkendt projekt.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

1.at udvalget tager stilling til, hvorvidt der skal meddeles dispensation til etableringen af tagterrassen. 

2.at udvalget tager stilling til, om projektændringer i form af vinduesstørrelser og placering skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har den 10. maj 2015 modtaget en dispensationsansøgning om etablering af en 48 m2 tagterrasse samt ændret størrelse og placering af vinduer i forhold til tidligere godkendt projekt.

Der er tidligere, den 21. november 2014, efter politisk behandling, givet dispensation til, at bygge i 2 beboelseslag, jf. bilag 5. Ved etablering af en tagterrasse på 1. sal, vil udvidelsen ifølge Håndbog for Bygningsmyndigheder – anvendelse af bygge- og planlovgivningen i praksis, blive betragtet som værende en fuld etage, hvilket kræver dispensation fra bestemmelser i byplanvedtægt 13, stk. 3c, som kun tillader bebyggelse af 1½ etage. 

Yderligere ansøges der om tilladelse til ændring af størrelse og placering af vinduer i forhold til tidligere godkendt projekt.

Partshøring

Forvaltningen har fra den 6. juli 2015 til den 20. juli 2015 foretaget naboorientering hos naboen, Hvidovre Strandvej 75. I forbindelse med naboorientering har dispensationsansøgningen om tagterrassen været vedlagt.

Udtalelse om ovenstående høring, har efterfølgende været sendt til partshøring hos ansøger fra den. 15. juli 2015 til den 29. juli 2015.

Bemærkninger

Forvaltningen har modtaget 2 rettidige bemærkninger

Bemærkning fra Hvidovre Strandvej 75 (modtaget 14. juli 2015):

De gør i brev af 10. juli 2015 indsigelse mod, at der meddeles dispensation til etablering af tagterrassen, samt mod godkendelse af vinduerne i det reviderede projekt. Godkendes vinduerne og tagterrassen vil dette medføre øgede indbliksgener, og dermed vil der ikke være et ugeneret sted på deres grund, hvorved ejendommens herlighedsværdi og dermed handelsværdi forringes markant. Jf. bilag 3

Bemærkning fra Hvidovre Strandvej 73 (modtaget 28. juli 2015):

De bemærker, at projektændringerne i ringe grad adskiller sig fra det allerede godkendte projekt.  Jf. bilag 4

Yderligere bemærkes det, at tagterrassens placering, dimensioner og risiko for indkig til naboen hverken synes bombastisk eller vil fremstå som ”en udkigspost”.

Kultur, Miljø og Vækst vurderer:

 • Vælger udvalget at imødekomme en ændring af størrelse og placering af vinduerne, herunder en forøgelse på ca. 1,9 m2 af vinduesfladen på den sydvestvendte facades 1. sal, vil dette ikke medføre øgede indbliksgener i forhold til det allerede godkendte projekt.

 • Etableres tagterrassen med en 1,8 m høj afskærmning mod sydvest, mod naboen, har ansøger fra tagterrassen en udsigt over omtrent halvdelen af naboens have. Det kan derfor ikke afvises, at etableringen af tagterrassen vil øge indbliksgenerne. Jf. bilag 2
   
 • Vælger Teknik- og Miljøudvalget at imødekomme ansøgning om etablering af tagterrassen, vil dette medføre en værdiforøgelse for ejeren.

Retsgrundlag

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt 13, der i § 3, stk. 3c, angiver, at bygningshøjden fastsættes til højst ét beboelseslag med udnyttet tagetage og eventuelt kælderetage. Det vil sige 1½ etage.

Efter planlovens § 19, stk. 1, kan Kommunen dispensere fra bestemmelser i en byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. En afvigelse af etageantallet fra 1½ til 2 etager vurderes ikke at være i strid med planens principper.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2014, punkt 18, at meddele dispensation til byggeri i 2 etager på ejendommen Hvidovre Strandvej 73, med en bygningshøjde på 5,8 m, samt overskridelse af det skrå højdegrænseplan mod sydvest med 0,78 m.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Ad 1. – 2. Der gives ikke tilladelse til det ansøgte.

Bilag

 1. Dispensationsansøgning med tegningsbilag, modtaget 5. maj 2015 (pdf)
 2. Supplerende tegningsmateriale, modtaget 14. juni 2015 (pdf)
 3. Indsigelse fra Hvidovre Strandvej 75, modtaget 14. juli 2015 (pdf)
 4. Bemærkning fra Hvidovre strandvej 73, modtaget 28. juli 2015 (pdf)
 5. Uddrag af tegningsmateriale fra tidligere godkendt byggetilladelse af 21. november 2014 (pdf)

8. Bump på Dybenskærvej

Beslutningstema

I 2004 blev Dybenskærvej forsynet med de nuværende hastighedsdæmpende foranstaltninger. Hastighedsmålinger viser, at foranstaltningerne ikke fuldt ud lever op til kriterierne for en sådan hastighedszone på 40 km/t. Teknik- og Miljøudvalget skal derfor tage stilling til et forslag om at etablere flere hastighedsdæmpende foranstaltninger (asfaltbump) på Dybenskærvej.

Endvidere har Parcelforeningen Strandhaven ønske om fartdæmpning til 30 km/t på vejene i foreningens område, hvilket Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte.  

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende forslaget til etablering af supplerende bump på Dybenskærvej tidligst i 2016 afhængigt af de afsatte økonomiske midler på Budget 2016 og
 2. at drøfte Parcelforeningen Strandhavens ønske om fartdæmpning til 30 km/t på vejene i foreningens område.     

Sagsfremstilling

To af fire hastighedsmålinger på Dybenskærvej i december 2014 viste for høj fart  i forhold til den kriterieværdi på 47 km/t, som 85 % af køretøjerne skal holde sig under i en hastighedszone på 40 km/t. 

De to målinger mellem Hesselbjergvej og Rishøjvej og mellem Brobyvej og Frydenhøjstien viste henholdsvis 48,9 km/t og 48,5 km/t. 

Vej- og Parkafdelingen foreslår derfor, at der netop på disse to steder etableres modificerede cirkelbump. Endvidere foreslår Vej- og Parkafdelingen, at der også etableres modificerede cirkelbump umiddelbart øst for Mellemvangsvej, et i hver kørebanehalvdel. De fire bump er vist på oversigtskortet.   

Parcelforeningen Strandhaven ønsker for egne midler at etablere bump til 30 km/t på nogle af vejene i foreningens område. Det drejer sig om Brobyvej, Sandholtvej, Fjeldstedvej og Agerbækvej. Det fremgår af foreningens brev af 9. marts 2015.

Vej- og Parkafdelingen har på et møde den 4. maj 2015 fortalt Parcelforeningen Strandhaven, at Hvidovre Kommunes trafiksaneringspolitik kun tillader trafiksanering i form af en hastighedszone på 40 km/t. Parcelforeningen Strandhaven ønskede at få forelagt spørgsmålet for Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget skal have sig for øje, at kommunens politik med trafiksanering af lokalområder netop drejer sig om at undgå, at der uden en samlet plan trafiksaneres på enkelte veje. Trafiksaneringspolitikken er også med til at understrege Hvidovre Kommunes rolle som vejmyndighed for de offentlige veje.

I Hvidovre Kommune er der tidligere etableret fartdæmpning af strækninger til 30 km/t hovedsageligt ved skoler. Eksempelvis kan nævnes Risbjergvej ved Risbjergskolen og Hvidovre Strandvej ved Langhøjskolen. Sidstnævnte strækning blev etableret i 80’erne og er nu en del en hastighedszone på 40 km/t. I det her aktuelle lokalområde er en del af Fjeldstedvej fartdæmpet til 30 km/t.

Så det principielle spørgsmål er, om trafiksaneringspolitikken skal lempes, så det er muligt for grundejere selv 100 % at bekoste etablering af fartdæmpning til 30 km/t på enkelte veje i zone 40 – områder. Trafiksaneringspolitikken går ud på, at der kun må etableres hastighedszoner på 40 km/t, og grundejerne skal betale 75 % af udgifterne. 

De enkelte projekter skal naturligvis forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse. Københavns Vestegns Politi skal også give sit samtykke til projekterne. I den henseende er Parcelforeningen Strandhavens forslag ikke tilstrækkeligt, idet der kun må være 75 meter mellem bumpene på en strækning, der skal fartdæmpes til 30 km/t.       

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 801 af 4. juli 2012 om anvendelse af vejafmærkning, §§ 136 – 143 om hastighedszoner.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til de fire bump på ca. 120.000 kr. vil kunne finansieres i 2016 af den årlige rammekonto til trafiksanering, såfremt Kommunalbestyrelsen afsætter midler til formålet i Budget 2016.

Vej- og Parkafdelingen vil forelægge sagen for Teknik- og Miljøudvalget igen, såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender etableringen af de fire bump. Det kan først ske, når det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budget for 2016 er kendt, det vil sige efter 6. oktober 2015. 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Udsat.

Bilag

 1. Bump på Dybenskærvej (pdf)
 2. Parcelforeningen Strandhavens brev af 9. marts 2015 (pdf)
 3. Teknisk Forvaltnings notat af 8 februar 2011 Trafiksaneringspolitik (pdf)

9. Projekt nr. 0210. Valg af nye aktiviteter til byens parker

Beslutningstema

Det er politisk besluttet, at der skal etableres en legeplads i Krogholtparken.

Grundejerforeningen Krogholtsbjerg har i et brev til Hvidovre Kommune oplyst, at de ikke ønsker en legeplads i Krogholtparken.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage stilling til, om Kultur, Miljø og Vækst fortsat skal arbejde videre med udvalgets 1. prioritet ”Legeplads i Krogholtparken” eller om Kultur, Miljø og Vækst skal arbejde videre med udvalgets 2. prioritet ”Belysning i Rebæk Søpark”

Sagsfremstilling

I foråret 2015 besluttede udvalget, at Kultur, Miljø & Vækst skulle arbejde videre med følgende aktiviteter i prioriteret rækkefølge:

·Legeplads i Krogholtparken

·Belysning i Rebæk Søpark

·Mountainbike bane på jordtippen ved Brøndby Havnevej

Kultur, Miljø og Vækst har været i dialog med grundejerforeningen Krogholtsbjerg for at inddrage foreningen i designet og placeringen af legepladsen i Krogholtparken.

Grundejerforeningen Krogholtsbjerg har i et brev oplyst, at de ikke ønsker en legeplads, se bilag 1.

Kultur, Miljø og Vækst har for få år tilbage været i kontakt med enkelte grundejere, der ønskede en legeplads.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. marts 2015 frigav udvalget anlægsbevillingen og besluttede, at Kultur, Miljø og Vækst skulle arbejde videre med følgende aktiviteter i prioriteret rækkefølge:

·Legeplads i Krogholtparken

·Belysning i Rebæk Søpark

·Mountainbike bane på jordtippen ved Brøndby Havnevej

De 3 aktiviteter blev valgt ud af i alt 7 foreslået aktiviteter, se bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v. er der til Projekt nr. 0210, Fornyelse af byens parker, afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. i hvert af årene 2015 – 2018.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Kultur, Miljø og Vækst skal arbejde videre med udvalgets 2. prioritet ”Belysning i Rebæk Søpark”.

Bilag

 1. Brev fra grundejerforeningen Krogholtsbjerg (pdf)
 2. Beskrivelse af aktiviteter, udarbejdet af Kultur, Miljø & Vækst, dateret 5. februar 2015 (pdf)

10. Projekt nr. 2461. Nye træer på Hvidovrevej mellem Præstemosen og M. Bechs Allé

Beslutningstema

For at mindske de trafikale gener på Hvidovrevej, foreslår Kultur, Miljø og Vækst, at træerne på Hvidovrevej først plantes når Banedanmark er færdig med anlægsarbejdet i området i 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at frigive anlægsbevillingen på 800.000 kr. til projekt nr. 2461 Hvidovrevej, træer
 2. at godkende, at projektet udskydes til Banedanmark er færdig med anlægsarbejdet i området i 2017

Sagsfremstilling

Der er i dag en øget trafikal belastning på Hvidovrevej som følge af Banedanmarks arbejde i området.

I forbindelse med plantningen af de nye træer på Hvidovrevej vil det være nødvendigt at ensrette Hvidovrevej mellem Præstemosen og M. Bechs Allé i en kortere periode og inddrage parkeringspladser som kørebane.

For at mindske de trafikale gener på Hvidovrevej foreslår Kultur, Miljø og Vækst, at træerne på Hvidovrevej først plantes når Banedanmark er færdig med anlægsarbejdet ved Hvidovrevej/Allingvej i 2017.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2015 – 2018 den 7. oktober 2014, punkt 3 og hermed at afsætte rådighedsbeløb i 2015 på 800.000 kr. til projekt nr. 2461, Hvidovrevej, træer.

Ifølge budgetbemærkningerne skal projektet i 2015 omfatte genplantning af træer på midterhelle mellem Præstemosen og M. Bechs Allé.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v er der til Projekt nr. 2461, Hvidovrevej, træer, afsat et rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2015.

På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, punkt 6, blev givet anlægsbevilling på 800.000 kr. til det afsatte rådighedsbeløb i 2015, med bemærkning om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Gruppe C foreslår at sagen droppes, da projektet først skal udføres i 2017 og der er store udfordringer på anlægsområdet.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V.

Ikke godkendt.

Ad 1.

For: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe C under henvisning til eget forslag.

Godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, O og V.

Imod: Liste H og Gruppe C. Gruppe C under henvisning til eget forslag.

Godkendt.


11. Skiltning i Kystagerparken og Lodsparken

Beslutningstema

Skiltningen i Kystagerparken og Lodsparken

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at skiltningen ved indgangene ensrettes og overflødige skilte fjernes
 2. at der til skiltningen ved indgangene benyttes stolper med piktogrammerne: ”Hund i snor”, ”Ridning forbudt”, ”Henkastning af affald forbudt”, ”Motorkørsel forbudt” og ”Knallertkørsel forbudt”

Sagsfremstilling

Ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. februar 2015 opfordrede Karl Erik Høholt Jensen til en gennemgang af skiltningen i Kystagerparken. Kultur, Miljø og Vækst har efterfølgende kortlagt skiltningen i såvel Kystagerparken som Lodsparken, da de to parkområder ligger i direkte forbindelse med hinanden.

Kortlægningen er vedlagt som bilag 1.

Af kortlægningen fremgår det:

- at en del af skiltene er mere eller mindre ulæselige, som følge af alder eller hærværk

- at skiltningen ved indgangene til parkerne ikke fremtræder med et ensartet udtryk

- at samme forbud er skiltet med flere typer skilte på samme sted

På baggrund af kortlægningen foreslår Kultur, Miljø og Vækst, at skiltningen ved indgangene ensrettes og overflødige skilte fjernes. Til skiltningen ved indgangene benyttes stolper med piktogrammerne: ”Hund i snor”, ”Ridning forbudt”, ”Henkastning af affald forbudt”, ”Motorkørsel forbudt” og ”Knallertkørsel forbudt”. Et eksempel på denne  skiltning kan ses i bilag 1, punkt 16 ”Indgang til Lodsparken fra Hvidovre Strandvej ved Ankermandsvej”

Kultur, Miljø og Vækst vil endvidere sørge for, at ulæselige skilte enten rengøres eller udskiftes til nye.   

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til rengøring, udskiftning og nedtagning af skiltene vil blive afholdt af Vej- og Parkafdelingens driftsbudget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt, idet skiltningen suppleres med juridisk korrekt forbudsskilt ”C22,1” mod motorkøretøjer.

Bilag

 1. Kortlægning af skiltningen i Kystagerparken og Lodsparken.pdf (pdf)

12. Tilskud til etablering af underjordiske genbrugsbeholdere.

Beslutningstema

Kommunens genbrugsordning yder tilskud til etablering af underjordiske genbrugsbeholdere, og en række boligforeninger har allerede fået tilskud. Tilskuddet ønskes fastsat til et bestemt beløb, således at dem der ønsker en underjordisk genbrugsbeholder kender tilskuddets størrelse pr. beholder, uanset hvilken underjordisk beholdertype der ønskes.   

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende tilskud på 23.500 kr. til underjordiske genbrugsbeholdere

Sagsfremstilling

I forbindelse med et Agenda 21 projekt blev der i samarbejde med Avedøre Stationsby Nord etableret underjordiske genbrugsbeholdere til glas, papir og pap i 2010. Siden har følgende boligforeninger fået etableret underjordiske genbrugsbeholdere: Avedøre Stationsby Syd, Rebæk Søpark og Langhusene.

Kommunens genbrugsordning har betalt genbrugsbeholderne, mens boligselskaberne har betalt for de tilhørende anlægsarbejder.

Friheden boligselskab er ved at projektere etableringen af underjordiske genbrugsbeholdere i 2016, og ønsker at kende tilskuddets størrelse.

Siden 2010 er der kommet en række forskellige typer underjordiske beholdere på markedet til meget forskellige priser. Forvaltningen anbefaler derfor, at kommunen giver et fast tilskud pr underjordisk beholder, uanset hvilken typer underjordisk beholder som der ønskes etableret og uanset anlægsudgifternes størrelse.

Forvaltningen har kun det krav til de underjordiske beholdere, at de skal kunne tømmes uden ekstra omkostninger.

Tilskuddets størrelse.

Kommunen har siden 2011 ydet tilskud til Avedøre Stationsby Nord 1.2 mio. kr, Avedøre Stationsby Syd 1,1 mio. kr., Rebæk Søpark 0,06 mio. kr. og Langhusene 0,2 mio. kr.. Et samlet beløb på ca 2.6 mio. kr. til etablering af 112 underjordiske beholdere, hvilket giver en gennemsnitspris på 23.500 kr.

Forvaltningen anbefaler at tilskuddets størrelse fremover bliver på 23.500 kr. pr. underjordisk beholder. 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og miljøudvalget blev den 11. januar 2012 orienteret om underjordiske affaldsbeholdere til genanvendeligt affald (pap, papir og glas).

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Godkendt.

Bilag

 1. Orientering om underjordiske affaldsbeholdere til genanvendeligt affald (pap, papir og glas) (pdf)

13. Fælleskommunalt parkeringskorps.

Beslutningstema

Der har været afholdt møde med Brøndby kommune, Rødovre kommune og Høje Taastrup kommune, hvor man besluttede at sætte etableringen af et fælleskommunalt parkeringskorps i bero.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Hvidovre kommune ved borgmesteren afholdte den 10. april 2015 et møde med borgmestrene fra Brøndby kommune, Rødovre kommune og Høje Tåstrup kommune for at drøfte mulighederne for et fælleskommunalt parkeringskorps.

På mødet var det et gennemgående træk, at den ulovlige parkering, som ønskes stoppet, er koncentreret på få steder i kommunerne og/eller til særlige arrangementer i byen.

Der var også grundlæggende enighed om, at parkeringskontrol i henhold til lovgivningen er en politiopgave. Det var enighed om, at der er behov for kommunal parkeringskontrol i bestemte områder.

Det er imidlertid ikke lovligt for kommunerne, at indføre afgrænset parkeringskontrol og derfor er ordningen ikke attraktiv, da en parkeringskontrol skal udføres på alle kommunale områder.

Forvaltningen har efterfølgende undersøgt om man kan benytte Parkering Nord i et meget begrænset omfang i kommunerne.

Parkering Nord har oplyst, at såfremt kommunerne hjemtager opgaven med parkeringskontrol fra Politiet, har kommunerne det fulde ansvar for parkeringskontrollen, og skal ”afsætte de fornødne ressourcer” til det. Det betyder at parkeringskontrollen skal være jævnt fordelt i hele kommunen på alle tidspunkter.

På baggrund af ovenstående har Hvidovre kommune i brev til borgmestrene konkluderet ” at vi indtil videre sætter etableringen af et fælleskommunalt parkeringskorps i bero” dels fordi parkeringskontrollen skal være relativt omfattende og dels fordi etableringen at et fælleskommunalt parkeringskorps kræver mange ressourcer.

Rødovre kommune har på deres Lokalråds møde den 11. juni 2015 med Politikommissær Anja Høfner aftalt, at politiet gerne vil have fokus på ulovlig parkering i udvalgte områder i kommunerne.

Parkeringsforholdene vil løbende blive drøftet på lokalrådsmøder og andre relevante fora.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og miljøudvalget godkendte den 11. august 2014: ” at spørge Vestegnskommunerne om en interessetilkendegivelse for oprettelse af et fælleskommunalt parkeringskorps”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Taget til efterretning.

Bilag

 1. Vedrørende fælleskommunalt parkeringskorps (pdf)

14. Økonomirapportering pr. 30. juni 2015 - Teknik- og Miljøudvalget 2015

Beslutningstema

Forvaltningen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2015 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Vurderingen indgår i udarbejdelsen af kommunens halvårsregnskab.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

1.       at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2015 til efterretning

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2015.

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2 mio. kr. inden for servicerammen.

Af særlige opmærksomhedspunkter bør følgende iagttages.

Bidrag til Vejbelysning

Teknik- og Miljøudvalget har den 4. marts 2015 godkendt tillæg til kontrakt med Dong Energy om vejbelysning. Dong oplyser en besparelse i 2015 på 0,5 mio. kr.

Tilskud til busdrift

Trafikselskabet Movia har meddelt at Hvidovre Kommune skal betale en efterregulering på 2,5 mio. kr. vedrørende regnskab 2014. Den væsentligst årsag til efterreguleringen, skyldes effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer. Det er særligt linje 1A og linje 200S der har kørt flere timer i kommunen i forhold til budgetteret. Herudover har der generelt været et fald i passagertallet, særligt vedrørende linje 1A.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til Udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og forventede regnskab 2015 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

I økonomirapporteringen pr. 30. juni 2015 forventes samlede merudgifter på 2 mio. kr. på områder inden for servicerammen.

Vedrørende merforbrug til både vejbelysning og tilskud til busdrift sker dette fortrinsvis på områder, hvor forvaltningen rent objektivt ingen handlemuligheder har for at imødekomme merforbruget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Taget til efterretning.


15. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Mikkel Dencker (O) spurgte til muligheden for at forhindre uønsket gennemkørsel på del af Allingvej mellem Klardam og Dalumvej.


16. Projekt 0174 ESCO, fase 2 og fase 3

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. – 3. Udvalget anbefaler, at sagen indgår i budgetbehandlingen for 2016 mv.


17. Rammeaftaler på Bygningsvedligehold, kontrakt

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.


18. Projekt 5770 Stenen og Krogen. Licitationsresultat og udvidelse af anlægsbudget

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V foreslår, at udvalget anbefaler, at det overlades til Børne- og Undervisningsudvalget at prioritere. Endvidere anbefaler udvalget, at afvanding af udeområder og legeplads skal foretages.

For: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe C med bemærkning om, at sagsgangen har været meget utilfredsstillende.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Ad 3.

For: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.