Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2015

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 11. august 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Kristina E. Young (H)

Bemærkninger

Arne Bech deltog for Kristina E. Young

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Formanden/forvaltningen orienterede om følgende:

-Brøndby Kommune godkendte ikke forlængelse af buslinje 13 fra Brøndby Strand Station til Friheden Station.

-Projekt nr. 0185, Frihedens Idrætscenter, om/-udbygning af omklædning, risiko for budgetoverskridelse. Notat uddeltes.

-Hvidovrevej 438, reparation af elevator er igangsat og forventes afsluttet ultimo september. Arne Bech anmodede om et notat om sagen, som også sendes til formanden for Folkeoplysningsudvalget.

Bilag

 1. Ejendomsafdelingens notat af 10. august 2015 vedr. projekt nr. 0185 Frihedens Idrætscenter om/-udbygning af omklædning (pdf)

3. Budget 2016 - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med processen for budget 2016 forelægges det samlede udarbejdede budgetmateriale for udvalgets område med henblik på drøftelse og prioritering forud for 1. behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget skal blandt andet drøfte forslag til aktivitetsudvidelser og reduktioner (budgetanalyser) og takstforslag.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at drøfte forslag til aktivitetsudvidelser og reduktionsforslag (budgetanalyser) på udvalgets område
 2. at drøfte forslag til takster for 2016 på udvalgets område
 3. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling
 4. at indkomne høringssvar og udtalelser indgår i sagens behandling

Sagsfremstilling

Processen vedrørende budget 2016 er blevet påvirket af Folketingsvalget. Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening blev først indgået i starten af juli og det har medført at de tekniske beregninger af skattegrundlag samt generelle tilskud for kommunen er blevet forsinket. Et udkast til Kommunens samlede budgetgrundlag for 2016 vil foreligge til Kommunalbestyrelsens budgettemadag den 14. august 2015.

Udvalgets økonomi

Teknik- og Miljøudvalgets samlede budget udgør netto 127 mio. kr. med den seneste pris- og lønudvikling fra marts 2015. Fordelt på indenfor servicerammen 125 mio. kr. og udenfor servicerammen 2 mio. kr.

Budgetanalyser

På baggrund af de vedtagne principper for årets budgetproces, hvor forslag til aktivitetsudvidelser følges af et tilsvarende reduktionsforslag, er der på de enkelte udvalgs område udarbejdet budgetanalyser.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der udarbejdet budgetanalyser indeholdende forslag til aktivitetsudvidelser for 1,2 mio. kr. og forslag til reduktioner for 1,2 mio. kr.

Det indstilles, at udvalget drøfter analyserne.

Takster

Der foreligger forslag til takster for 2016. Taksterne er som udgangspunkt baseret på den seneste pris- og lønudvikling for 2016. Såfremt der er foretaget konkret beregning af takster, vil dette fremgå af takstoversigten.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-19 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Drøftet. Udvalget ønsker et notat om hvor mange der er tilmeldt renovation uden for sæsonen i kolonihaverne.

Ad 3. Godkendt.

Ad 4. Godkendt.

Bilag

 1. Bilag: TMU-budgetanalyser- august (pdf)
 2. Takstblad for Teknik- og Miljøudvalget (pdf)

4. Overførsel af midler til Miljø- og Energipuljen

Beslutningstema

Prioritering af midler for projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015 med 400.000 kr. til energioptimering af mindre ejendomme.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at prioritere midler fra projekt nr. 0224 Miljø- og Energipulje 2015 med 400.000 kr. til projekt nr. 0224/03 Energioptimering af mindre ejendomme således at den samlede anlægssum udgør 2.567.000 kr.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. april 2015, punkt 31, at annullere solcelleprojektet på Risbjergskolen og tilføre det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015.


Teknik- og Miljøudvalget har den 30. juni 2015 godkendt prioritering af midler for projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015 med 600.000 kr. til udskiftning til LED belysning i ishockeyhallen på Frihedens Idrætscenter.

Der er således 400.000 kr. uprioriterede midler på Miljø- og Energipuljen.

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet 3. december 2014, punkt 9 prioriteret projekter under projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015 for 6.167.000 kr., heraf er der prioriteret 2.167.000 kr. til energioptimering af mindre ejendomme.

Ejendomsafdelingen anmoder om, at 400.000 kr. fra projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015 prioriteres til energioptimering af mindre ejendomme.

Ifølge energimærkningerne på kommunens ejendomme er især de mindre ejendomme i en kritisk energimæssig stand.

De 400.000 kr. kan bidrage yderligere til disse energioptimeringer med flere tiltag som f.eks. vinduesudskiftning, udskiftning af pumpe og varmekilde samt mindre efterisoleringer, - på koloni i Svejbæk og på Hvidovrevej 98 (som er del af børneinstitutionen Trekløveren). Tiltag som disse vil give en estimeret tilbagebetalingstid på sammenlagt under 10 år.

Projekterne kan udføres i løbet af efteråret og være gennemført ultimo november.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. april 2015, punkt 31, at annullere solcelleprojektet på Risbjergskolen under projekt 0207 Miljø- og Energipuljen 2014 og overføre det afsatte rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 0224 Miljø– og Energipuljen 2015.

Kommunalbestyrelsen har på møderne 25. november 2014, punkt 6 og 28. april 2015, punkt 31, givet samlet anlægsbevilling på 7.167.000 kr. til projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015, med bemærkning om efterfølgende frigivelse i fagudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet 3. december 2014, punkt 9 prioriteret projekter under projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015 for 6.167.000 kr., herunder 2.167.000 kr. til projekt nr. 0224/03 Energioptimering af mindre ejendomme. Den samlede anlægssum for projekt nr. 0224/03 Energioptimering af mindre ejendomme udgør herefter 2.567.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der afsat 7.167.000 kr. til projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015.

Miljømæssige konsekvenser

Efterisolering af mindre ejendomme vil give en relativ stor økonomisk besparelse på forbrug samt reduktion af CO2 udslip.

Energi-tiltag understøtter kommunens klimapolitik og mål for at opnå en 2% årlig reduktion af CO2 jf. klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Godkendt.

Udvalget besluttede, at Miljø- og Energipuljen fremadrettet også omfatter vandspareprojekter.


5. Grønt Regnskab 2014

Beslutningstema

Orientering om Grønt Regnskab 2014

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om Grønt Regnskab 2014 til efterretning

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har i 2014 investeret 7 mio. kr. i energibesparende tiltag. Hovedparten er investeret i tekniske tiltag så som optimering af ventilationsanlæg, konvertering til fjernvarme, belysningsanlæg og styringssystemer (CTS). Opsætning af solceller er sat i bero, på grund af nye regler på området, der gør det urentabelt at opsætte dem.

Endelig er kommunens klimaambassadørordning blevet genlanceret med dertil afholdte netværksmøder, foredrag og adfærdskampagner i daginstitutionerne og skolerne.

Samlet reduktion af CO2-udledningen på 3,73 % mod forventet 2%

Resultaterne i 2014 har dermed levet op til forventningerne. Årsagen er et markant reduceret el-forbrug på 3,88 %, mens varmeforbruget er steget 0,46 %. Det øgede varmeforbrug skyldes primært et større forbrug på folkeskolerne, fritidshjemmene og  forenings-ejendommene.

Kommunen nåede sin målsætning om en årlig reduktion af CO2-udledningen med 2 %, idet den har reduceret med 3,73 %. Hermed lever Hvidovre kommune op til sin aftale med Dansk Naturfredningsforening om at være ”Klimakommune”.

Resultater for hhv. el, varme og vand

El

Elforbruget er samlet reduceret med hele 3,88 %. Reduktionen er sket bredt inden for de fire ejendomskategorier Administration, Kultur & Fritid, Børn & Pædagogik samt Velfærd & Arbejdsmarked.

En række lysprojekter har bidraget til det faldende el-forbrug. Blandt andet en omfattende udskiftning af al belysning i Medborgersalen til energisparende LED-pærer.

Denne typer projekter fortsætter ind i 2015, hvor blandt andet Ishockeyhallen i Frihedens idrætscenter får udskiftet det eksisterende lys til LED pærer.

Varme

Det klimakorrigerede varmeforbrug er vokset med 0,46 %. Folkeskolernes forbrug er steget med 1,5 %, og da skolerne er den største varmeforbruger i kommunen har de bidraget væsentligt til det øgede forbrug. Især Langhøjskolen og Gungehusskolens forbrug er steget med hhv. 18,3 % og 23,8 %. For Gungehusskolen skyldes dette hovedsageligt problemer med CTS styringer ved overgang til nyt system. Ejendomsafdelingen undersøger årsager for disse stigninger nærmere for at foretage relevante tiltag.

Trods det stigende varmeforbrug har Hvidovre Kommunes indsats overfor folkeskolerne båret frugt. Her har tendensen været et jævnt faldende forbrug blandt kommunens skoler i perioden 2009 – 2013, men med en mindre stigning i 2014. i 2014 har fokus primært været på optimeret styring af CTS-anlæggene. Dette vil også være et fokusområde fremover især i forbindelse med udrulningen af fjernaflæsning, der gør det muligt at analysere forbruget mere nøjagtigt, og på baggrund af dette justere energistyringen af bygningerne.

Det viser sig, at der ikke har været det samme fokus på de mindre foreningsejendomme der fra 2009-2014 har haft en jævn stigning i varmeforbruget.

Samtidigt ses det af det grønne regnskab, at de mindre ejendomme, udlejningsejendomme og klubberne tillige udgør en betydelig del af det arealfordelte energiforbrug.

Der er i 2014 blevet udført energimærkning af de mindre ejendomme under 1500 m2, hvor en række af de anbefalede tiltag vil blive udført i 2015-2016.

Vand

Det samlede vandforbrug er reduceret med 1,0 %. Dette skyldes et generelt faldende forbrug blandt de store forbrugere; Idræts- og svømmehallerne og Folkeskolerne. Årsagen er primært løbende udskiftninger af armatur til vandbesparende typer.

Et reduceret vandforbrug kan indirekte påvirke CO2-regnskabet ved et lavere varmtvandsforbrug, og derfor er det positivt, at kurven er knækket efter en årrække med et voksende forbrug.

Sammen med et fornyet fokus på vandforbruget skal denne tendens fortsætte med en række tiltag, primært foretaget under drifts-puljen. I 2015 er blandt andet alle armaturer på Dansborgskolen og Gungehusskolen blevet udskiftet til vandbesparende modeller

Der er et generelt fokus fra driften om at vælge energi- og vandbesparende løsninger hvor det giver mening og dermed er energispareindsatsen bredt funderet.

Til trods for et mindre fald i vandforbruget fra 2013-2014, har Hvidovre Kommune stadig et relativt højt forbrug sammenlignet med andre kommuner. En nyligt udarbejdet - men endnu ikke offentliggjort analyse fra KORA viser, at forbruget i administration, daginstitutioner og Skoler/SFO i Hvidovre Kommune ligger over gennemsnittet, - sammenlignet med 7 andre kommuner i landet:


Vandforbruget i administrationen ligger markant over gennemsnittet, daginstitutionerne ligger moderat over gennemsnittet, mens Skoler / SFO i Hvidovre næsten ligger på linje med gennemsnittet.


For at øge fokus på vandforbruget søger Ejendomsafdelingen i forbindelse med Budget 2016 om at få redefineret Miljø- og Energipuljen således, at den også kan anvendes til vandspareprojekter.

Generelle tiltag i 2014

Energiregistreringssystemet, hvor alle institutioner/ejendomme indtaster deres forbrugsdata og kan følge forbruget løbende, er blevet opdateret. Systemet har fået en ny mere tilgængelig brugerflade og er tilføjet flere nyttige funktioner. Den vigtigste er muligheden for automatisk fjernaflæsning, hvorved forbruget kan følges ned på timebasis på den enkelte måler. Dette giver en markant bedre mulighed for at drifte bygningerne mere optimalt og derved reducere forbruget. Pr 1. juni er ca. 35 målere koblet op og udrulningen fortsætter løbende. Det er hensigten, at størstedelen af forbrugsmålerne i kommunens bygninger på sigt skal fjernaflæses.

Klimaambassadørordningen har i 2014 bidraget til et fornyet fokus på den adfærdsmæssige indsats med en lang række arrangementer i løbet af året.

Det forventes tillige, at et kommende ESCO-projekt kan skabe flere betydelige energibesparelser i varme- og elforbruget på de større ejendomme. Dette forventes at bidrage til at reducere Hvidovre Kommunes samlede energiforbrug yderligere.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Grønt Regnskab er led i kommunens aftale med Danmarks Naturfredningsforening 2008 - 2025 om reduktion af CO2 med minimum 2% reduktion årligt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Anbefales taget til efterretning.

Bilag

 1. Hvidovre Kommunes Grønt Regnskab 2014 (pdf)
 2. Hvidovre Kommunes Grønt Regnskab 2014 - Bilag (pdf)

6. Rytterlys og tag på gangarealer og foyer

Beslutningstema

Afgrænsning af opgave i projekt 0225/06 Udskiftning af rytterlys og tag på Avedøre Idrætscenter under projekt 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015.

Beslutning omkring finansiering af projekt 0225/06 Udskiftning af rytterlys og tag på gange og foyer i Avedøre Idrætscenter.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orientering om status på projekt 0225/06 Udskiftning af rytterlys og tag på Avedøre Idrætscenter til efterretning.
 2. at såfremt merudgiften på 2,5 mio. kr. til projekt 0225/06 Udskiftning af rytterlys og tag-membran på gange og i foyer i Avedøre Idrætscenter skal finansieres inden for den eksisterende anlægsramme i 2016, prioriteres 2,5 mio. kr. af den eksisterende anlægspulje for Forebyggende vedligeholdelse af bygninger for 2016.

Sagsfremstilling

Der er på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2014 for projekt 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015 prioriteret 1,5 mio. kr. til Avedøre Idrætscenter – udskiftning af tag og rytterlys på sale, hal og hovedbygning.

Projektet er i ovennævnte mødesag beskrevet således:

Avedøre Idrætcenter – udskiftning af tag og rytterlys m.v. på sale, hal og hovedbygning

Rytterlys er utætte, og tagmembranen på flere tagflader er utæt. Derudover skal hele idrætssalen efterisoleres. Der er risiko for følgeskader på bygninger i form af skimmelsvamp og heraf følgende indeklima.

Der informeres om, at ovenstående beskrivelse af projektet ikke er retvisende defineret og estimeret. Efterisolering og udskiftning af tag på hovedbygning, sale og hal er ikke indeholdt i opgaven eller i pris-estimat. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der under projekt nr. 0218/02, Forebyggende vedligehold idrætsanlæg 2014, AIC,- efterisoleres i tag og facader på de tre gymnastik-idrætssale. Dette projekt er under udførelse.

Nærværende opgave er således afgrænset til at omfatte udskiftning af tage og rytterlys på gange og del af foyer. Der har gennem de seneste 5-7 år løbet regnvand ind gennem rytterlys i gangarealer. Flere ruder er punkterede og vinduesrammer er i dårlig stand. Inddækninger i tag er utætte. Det resulterer i usundt klima med varmeenergitab og risiko for skimmelsvamp.

Ved udskiftning af vinduer og tag ændres der ikke ved konstruktion. Tag udskiftes og isoleres, rytterlys erstattes af nye rytterlys med almindelige energiglas, idet gange kun opvarmes til 15-18 grader. Der investeres i automatisk åbning til styring af klima og varme. Brystning udskiftes og efterisoleres. Murafslutning efterisoleres.

På baggrund af et foreløbigt bud er prisen på ovenstående beskrevne udskiftning af tage og rytterlys på gange og del af foyer estimeret således:

Opgave

Pris Kr.

Nyt vandret tag

250.000

Nye vinduer inkl. automatik

1.700.000

Elforsyning

100.000

Udskiftning og isolering af brystning

250.000

Inddækning på murkroner

250.000

Totaloverdækning og stilladser

400.000

Nedrivning

200.000

Diverse detaljer anslået

300.000

Håndværkerudgifter, samlet

3.450.000

Byggeplads ca. 5%

175.000

Byggetekniske omkostninger ca. 10%

350.000

I alt ex moms

3.975.000

Afrundet til 4 mio. kr.

Forudsat politisk godkendelse ser en estimeret tidsplan og periodisering således ud:

Tidsplan

Indhentning af tilbud & kontrakt

September

Udførelse af arbejder

Medio oktober – medio marts 2016

Afslutning

Ultimo marts 2016

Periodisering

2015 (nuværende rådighedsbeløb)

2016 (merudgift/tillægsbevilling)

1,5 mio. kr.

2,5 mio. kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse har på møder 25. november 2014, punkt 6 og 26. maj 2015, punkt 28, givet samlet anlægsbevilling på 14,35 mio. kr. til projekt 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015, med bemærkning om efterfølgende frigivelse i fagudvalget.

Der er på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2014 på projekt 0225 Vedligeholdelse af bygninger 2015, prioriteret 1,5 mio. kr. til Avedøre Idrætscenter – udskiftning af tag og rytterlys på sale, hal og hovedbygning.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der afsat 14,35 mio. kr. til projekt 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015.

Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret 1,5 mio. kr. til projekt 0225/06 Udskiftning af rytterlys og tag på Avedøre Idrætscenter, men forventes trods afgrænsning af projektet at udgøre 4 mio. kr.


Merudgiften på 2,5 mio. kr. foreslås disponeret af anlægspulje for Forebyggende vedligeholdelse af bygninger for 2016. Der er i investeringsoversigten afsat 18 mio. kr. til anlægspuljen Forebyggende vedligeholdelse af bygninger i 2016.

Foreslået periodisering af projektet

2015 (nuværende rådighedsbeløb)

2016 (merudgift/tillægsbevilling)

1,5 mio. kr.

2,5 mio. kr.

Miljømæssige konsekvenser

Ved længerevarende utætheder i klimaskærm er der risiko for udvikling af skimmelsvamp, som kan forårsage følgesygdomme, som f.eks. astmatiske lidelser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.


7. Projekt nr. 3444, Holmegårdsskolen forundersøgelser

Beslutningstema

Orientering om forundersøgelse af muligheder for udvidelse af Holmegårdsskolen fra 2 spor til 3 spor.

Beslutning om hvilket forslag til udbygning af Holmegårdsskolen, der skal indgå budgetbehandlingen 2016-2019.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst og Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om rapport fra forundersøgelser til efterretning

2.at beslutte hvilket forslag til udbygning af Holmegårdsskolen, der skal indgå budgetbehandlingen 2016-2019:

Forslag A
med budget på 127.390.000 kr. samt løst inventar 8.700.000 kr., i alt 136.090.000 kr.
Forslag B
med budget på 102.490.000 kr. samt løst inventar 8.700.000 kr., i alt 111.190.000 kr.
Forslag C
med budget på 127.490.000 kr. samtløst inventar 8.700.000 kr., i alt 136.190.000 kr.

Administrationen peger på forslag A som den bedste løsning.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat 1 mio. kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse. Bygherrerådgiver Nova5 har undersøgt muligheder for udvidelse af Holmegårdsskolen fra 2 til 3 spor med overskriften: ”Hvordan løses den fysiske udfordring på skolens matrikel?”

Kommissoriet for forundersøgelser af udvidelsen af Holmegårdskolen fra 2 til 3 spor, er igangsat på baggrund af, at Holmegårdsskolen på nuværende tidspunkt ikke råder over ledig kapacitet for den øgede tilgang af elever. Flere faktorer har medført et ønske om bygningsændring på Holmegårdsskolen: Skolen råder p.t. ikke over ledig kapacitet og der forventes en øget tilgang af elever. I 2016 mangler skolen yderligere 1 klasselokale + billedkunst-lokale. I løbet af de næste 6 år er Holmegårdsskolen 3 sporet, og på det tidspunkt vil der samlet mangle 7 klasselokaler, og presset på antallet af faglokaler vil være stort. Børn og Velfærd oplyser også om, at prognoserne for skolerne gennem en årrække har vist et stigende elevtal i Hvidovre Nord, særligt for Holmegårdsskolens distrikt. Af denne årsag har det været en grundlæggende forudsætning for ikke at foretage større distriktsændringer, at Holmegårdsskolen skulle udbygges, hvorfor der i forbindelse med budget 2015 blev afsat midler til en forundersøgelse af udbygningsmulighederne på Holmegårdsskolen. Senest oplyste Børn og Velfærd i forbindelse med godkendelsen af de nuværende skoledistrikter på Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2014, at der var behov for en udbygning af Holmegårdsskolen, da prognoserne også her viste et stigende elevtal på skolen.

Forundersøgelse er nu afsluttet. I det følgende redegøres for projektets grundlag, de 3 forslag, samt de pædagogiske - og driftsmæssige konsekvenser, såfremt der ikke bygges.

Rapport for undersøgelsen, planløsningsforlagene samt tilstandsrapport fra underrådgiver (Wessberg Ingeniører) ligger som bilag til mødesagen.

Projektets grundlag
Projektgruppen har, - med udgangspunkt i erfaringer fra studietur og afholdte workshops truffet følgende beslutninger om, hvad den udbyggede Holmegårdsskole skal kunne i forhold til skolens pædagogiske og læringsmæssige linje:

SFO og indskoling

· SFO samles på én matrikel og der skal samtænkes – det vil sige at alle rum skal være i anvendelse over hele dagen.

Personalerum

· Personale har teamrum ude i undervisningsenheden som mødefacilitet, men et fælles opholdsrum for personale er nuværende personalerum med garderobe, køkken mm.

· Det er vigtigt, at den samlede personalegruppe mødes i løbet af dagen, således at der fastholdes en tæt kommunikation og fællesskab i personalegruppen – både pædagoger og undervisere.

· Lærerforberedelse er etableret i tagetagen, og der bliver ikke etableret lærerforberedelsesrum/pladser ude i undervisningsenheden.

Undervisningsenheder

· Alle fællesrum skal være i spil og kunne anvendes til forskellige formål. Det er vigtigt med værkstedsområder uden for basisklasserne til projektarbejder i mindre grupper, plads til læsekroge, samtalerum, fremlæggelse af projekter.

· Eksisterende basisrum er små og ønskes udvidet med en karnap i facaden – en lille niche i rummet til at sidde i.

 • I nye bygninger indrettes basisklasserne på etagerne over stueplan med direkte adgang til det fri i form af en udvendig trappe, således at brandkrav til fællesarealer minimeres.
 • Udskolingen indrettes med fra 7 – 9 klassetrin med fagspecifikke rum i stedet for basisrum.
 • Rummene skal kunne indeholde en fuld klasse på 28 elever, men ikke være organiseret i årgangstrin:

- Transparens og åbenhed i form af glasdøre i eksisterende basisrum og større grad af glasvægge i nye bygninger.

- Mulighed for samling af flere elever på en hurtig og enkel måde, gerne i form af en amfi trappe som set på Vibeengskolen i Faxe kommune.

- Barfodszone i indskoling og mellemtrin.

 • I udskolingen er der ikke vedtaget, om der skal være barfodszone, hvilket indebærer skift til indendørssko i et fælles rum.

PLC

 • PLC – pædagogisk læreringscenter skal være tilgængeligt og åbent hele dagen og skal anvendes til flere funktioner - lektiecafé og fordybelse med gruppearbejder i afskærmede områder.

Aula

 • Aula skal være i spil og anvendes over hele dagen både til bevægelse og med mulighed for samling af en større flok af elever, morgensamling, tumlesal samt fremlæggelse af projekter mm.

Samling af hele skolen

 • Samling af hele den 3 sporede skole foregår i idrætshallen, hvor der skabes de fornødne flugtvejsdøre til samling af den fulde skole.

Ressourcecenter

- Nuværende ressourcecenter i tagetagens tag er velfungerende og skal bibeholdes.

Beskrivelse af 3 forslag til udbygning af Holmegårdsskolen

Fælles for alle 3 forslag gælder følgende:

 • Der tilføres kun de nødvendige klasse- samt faglokaler affødt af øget elevtal. Alle eksisterende faglokaler bibeholdes
 • Administrationslokaler samt lærerarbejdspladser og nuværende ressourcecentre i tagetagen røres ikke
 • Udbedring af vedligeholdelsesefterslæb, ifølge tilstandsrapporten, der med fordel kan udføres sammen med udvidelsen, så man derved opnår en skole, der lever op til nugældende lovkrav (overflader, tekniske installationer, it)
 • Tagetage på ny udskolingsbygning bruges til udeareal for udskolingen, da en udvidelse med et ekstra spor vil give et meget stort pres på, samt fysisk minimere, eksisterende udeareal

Forslag A
Der tilbygges ny indskolings og SFO bygning på skolens græsareal ved eksisterende boldbaner. Desuden nedrives eksisterende udskoling og det tidligere og nu tomme bibliotek, hvorefter der opføres en ny sammenhængende udskolingsbygning på det nedrevne grundareal.

Indvendigt tilrettes planløsning for en helhedsløsning.

Tiltag

Kvm

Kroner

Ny indskolings og SFO bygning

2110

Nedrivning af det tidligere bibliotek og eksisterende Udskolingsbygning

Ny udskolingsbygning

1870

Ombygning af eksisterende indskoling og mellemtrin

1950

Mellemsum

119.790.000

Renovering af vedligeholdelsesefterslæb på den eksist. skole (overflader, tekniske installationer, it)

7.600.000

Samlet for forslag A*

127.390.000

Ikke inkluderet**: Løst inventar

8.700.000

*inkl. byggeplads, vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter, rådgiverhonorar, byggetilladelse.
** Løst inventar, beløbet er beregnet på baggrund af nøgletal fra tilsvarende byggeri


Forslag A lever op til projektets grundlag (se ovenfor). Forslaget giver de bedste forudsætninger for at drive en skole, der kan leve op til målene i folkeskolereformen. De udvidede og fleksible fysiske rammer giver i høj grad mulighed for en undervisning, der tilgodeser og understøtter læring, øget differentiering, motion og bevægelse, inklusion og ikke mindst trivsel.


Forslag A giver plads til gode forhold for en samlet SFO. Alle lokaler samtænkes, men den store fleksibilitet gør, at der kan være stor variation gennem en hel skole- og SFO-dag.


Forslag A giver endvidere de bedste personalemæssige faciliteter. Team-rum i alle afdelinger og et personalerum, der størrelsesmæssigt kan håndtere en voksende personalegruppe.

Børn og Velfærd peger på forslag A ud fra en faglig vurdering.

Forslag B

Der tilbygges ny mellemtrins bygning i eksisterende skolegård.

Desuden nedrives det tidligere nu tomme bibliotek, hvorefter der til eksisterende udskolingsbygning tilbygges en ny udskolingsbygning på det nedrevne biblioteks-grundareal. Indvendigt tilrettes planløsning for en helhedsløsning.

Tiltag

Kvm

Kroner

Ny mellemtrinsbygning

930

Nedrivning af det tidligere bibliotek

Ny udskolingsbygning (tilbyg)

1320

Ombygning af eksisterende indskoling og mellemtrin samt udskoling

2530

Mellemsum

92.390.000

Renovering af vedligeholdelsesefterslæb på den eksisterende skole (overflader, tekniske installationer, it)

10.100.000

Samlet for forslag B*

102.490.000

Ikke inkluderet**: Løst inventar, bygherreleverancer

8.700.000

*inkl. byggeplads, vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter, rådgiverhonorar, byggetilladelse.
** Løst inventar, bygherrelevancer er beregnet på baggrund af nøgletal fra tilsvarende byggeri

Forslag B bevarer en stor del af den nuværende bygningsmasse uændret og forbedrer ikke mulighederne for at leve op til målene i folkeskolereformen for indskolingen og mellemtrinnet.


Tilbygningen til udskolingsbygnigen giver forbedrede rammer for udskolingsklasserne. Eksisterende udskolingsbygning har dog dårlig konstruktion af etageadskillelse, hvilket medfører meget støj i underetagen.


SFO samles i eksisterende bygningsmasse, hvilket betyder en udvidelse fra 175 elever til 300 i de rammer, der anvendes i dag, blot med et større antal klasselokaler i anvendelse.

Skolegårdens areal formindskes drastisk, samtidig med at elevtallet vokser. Dette er ikke hensigtsmæssigt ift. trivsel, inklusion og mulighederne for motion og bevægelse.


Personalerummet bevares i størrelse efter ombygning juli 2015. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da ombygning har tydelig karakter af at være midlertidig.


Forslag C

Der tilbygges ny indskolings og SFO bygning på skolens græsareal ved boldbaner. Desuden nedrives det tidligere nu tomme bibliotek, hvorefter der til eksisterende udskolingsbygning tilbygges en ny udskolingsbygning på det nedrevne biblioteks-grundareal. Indvendigt tilrettes planløsning for en helhedsløsning.

Tiltag

Kvm

Kroner

Ny indskolings og SFO bygning

2110

Nedrivning af det tidligere bibliotek

Ny udskolingsbygning (tilbyg)

1320

Ombygning af eksisterende indskoling og mellemtrin samt udskoling

2530

Mellemsum

118.490.000

Udbedring af vedligeholdelsesefterslæb på den eksisterende skole (overflader, tekniske installationer, it)

9.000.000

Samlet for forslag C*

127.490.000

Ikke inkluderet**: Løst inventar, bygherreleverancer

8.700.000

*inkl. byggeplads, vinterforanstaltninger, uforudsete udgifter, rådgiverhonorar, byggetilladelse.
** Løst inventar, bygherrelevancer er beregnet på baggrund af nøgletal fra tilsvarende byggeri

Forslag C lever, som forslag A, op til projektets grundlag (se ovenfor).

Forslag C giver plads til gode forhold for en samlet SFO. Alle lokaler samtænkes, men den store fleksibilitet gør, at der kan være stor variation gennem en hel skole- og SFO-dag.

Eksisterende udskolingsbygning har dog dårlig konstruktion af etageadskillelse, hvilket medfører meget støj i underetagen.


Personalerummet bevares i størrelse efter ombygning juli 2015. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da ombygning har tydelig karakter af at være midlertidig.

Forskellen mellem forslag A og forslag C er, at eksisterende udskoling (med dårlig konstruktion) ikke nedrives i forslag C.

Konsekvenser ved ikke at bygge

Såfremt det vælges ikke at udvide Holmegårdsskolen, skal en række konsekvenser tages i betragtning. Det skal først og fremmest bemærkes, at elevtallet på Holmegårdsskolen vil overstige den maksimale fysiske kapacitet inden for få år, når skolen bliver fuldt tresporet. Elevtallet stiger primært med de kommende 0. klasser, der jf. prognoserne er konsekvent tresporede. Se også bilag med den nyest opdaterede prognose for Hvidovre Nord inkluderende Holmegårdsskolen og Præstemoseskolen.

Herudover skal følgende konsekvenser tages til efterretning:

Pædagogiske konsekvenser:

 • Store klassestørrelser i små og ufleksible rammer gør det vanskeligere at skabe undervisning, der tilgodeser og understøtter læring, øget differentiering, motion og bevægelse, inklusion og ikke mindst trivsel.
 • Mangel på ekstra rum gør mulighederne for vellykket inklusionen vanskeligere. Holmegårdsskolen har stor succes med inklusion af elever fra den lokale gruppeordning Gr.26/27, men denne vanskeliggøres fremover af generelt store indskolingsklasser i små og ufleksible klasselokaler.
 • Pga. oprettelse af lærerarbejdspladser blev to faglokaler lagt sammen. Dette er en midlertidig løsning. Per 1. august 2016 betyder en stigning i antallet af mellemtrinsklasser, at lokalet er overbooket. Dvs. der mangler et faglokale.
 • SFO på to matrikler betyder manglende pædagogisk sammenhængskræft og pædagogisk ressourcespild på følgeordninger.

Drifts- og byggetekniske konsekvenser

 • SFO i Immerkær bevares, hvorved udgifter til drift og vedligehold på denne bygning fortsat vil belaste skolens totaløkonomi
 • Det tidligere nu tomme bibliotek, - som er i meget dårlig stand, - bevares, hvorved kvm ikke kan og må udnyttes til skolens primæraktiviteter. Løbende store udgifter til istandsættelse samt drift og vedligehold (eller nedrivning) vil skulle afholdes indenfor den nærmeste fremtid.
 • Vedligeholdelsesefterslæb på eksisterende bygninger skal håndteres inden for den nærmeste fremtid.


Lokalhistoriske interesser i ejendommen

Hvidovre Kommuneatlas, Byer og Bygninger 2000, indeholder en registrering og kortlægning af de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i kommunen. I atlasset er der ikke registreret bevarings-værdige forhold på Holmegårdsskolen.

Ejendomsafdelingen har været i dialog med Forstadsmuseet. Der henvises til bilag Kulturhistoriske interesser på Holmegårdsskolen foruddybning af dialog.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har møde 25. november 2014, punkt 6, givet anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse - med bemærkning om, at projektet efterfølgende skal frigives i fagudvalget.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 16. december 2014 de nuværende skoledistrikter. De nuværende skoledistrikter er fastlagt med udgangspunkt i, at kapaciteten på Holmegårdsskolen og dermed i hele Hvidovre Nord øges.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat 1.000.000 kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse.

Det foreslås, at ét af følgende tre forslag indgå i budgetbehandlingen 2016-2019 (i kr.):

Forslag A inkl. aptering (indvendig færdiggørelse af bygningen i forhold til indretning)

136.090.000

Forslag B inkl. aptering (indvendig færdiggørelse af bygningen i forhold til indretning)

111.190.000

Forslag C inkl. aptering (indvendig færdiggørelse af bygningen i forhold til indretning)

136.190.000

Sundhedsmæssige konsekvenser

Automatisk ventilation sikrer CO2 indhold, fugt og temperatur på skolen. Det giver et bedre indeklima og læringsmiljø.

Miljømæssige konsekvenser

Forbedring af klimaskærm giver  et forventet mindre forbrug, dog  modregnet afledt drift ved nyt ventilationsanlæg.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 11-08-2015

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

Udvalget bad forvaltningen om, at udarbejde en periodisering i forhold til budget- og tidsplan, at undersøge om der findes alternative forslag til billigere løsninger, en afklaring af hvilke udgiftsdele, der er forbundet med tilstandsrapporten for skolen og hvilke udgiftsdele, der er forbundet med udvidelsen af skolen. Endelig ønskes en afklaring af om hele skolen bliver ordnet på en gang og kan den dermed være vedligeholdelsesfri i årene fremover.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Udvalget bad forvaltningen, om at udarbejde en periodisering i forhold til budget- og tidsplan, at undersøge om der findes alternative forslag til billigere løsninger, en afklaring af hvilke udgiftsdele, der er forbundet med tilstandsrapporten for skolen og hvilke udgiftsdele, der er forbundet med udvidelsen af skolen. Endelig ønskes en afklaring af, om hele skolen bliver ordnet på en gang og kan den dermed være vedligeholdelsesfri i årene fremover.

Bilag

 1. Forundersøgelse Holmegårdsskolen - 2015-06-01_præsentation (pdf)
 2. Forundersøgelse Holmegårdsskolen - Holmegårdsskolen, tilstandsrapport_maj 2015 (pdf)
 3. Holmegårdsskolen_Eksisterende plantegninger (pdf)
 4. Bilag - Notat om skoleprognosen for Holmegårdsskolen og Præstemoseskolen (pdf)
 5. Kulturhistoriske interesser på Holmegårdsskolen (pdf)

8. Dansborgskolen Udviklingsbevilling

Beslutningstema

Orientering om arealanalyse for Dansborgskolen.

Drøftelse af analysens anbefalinger som foreslås at indgå i budgetbehandlingen 2016-2019.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst og Børn og Velfærd indstiller til Teknik- og Miljøudvalget samt til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om arealanalyse for Dansborgskolen til efterretning
 2. at drøfte analysens anbefalinger og indstille hvilke anbefalinger som skal indgå i budgetbehandlingen 2016-2019

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Dansborgskolen har i forbindelse med tidligere sager om skoledistriktsændringer og i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen gjort opmærksom på et stigende behov for at gennemgå og udvikle Dansborgskolens fysiske rammer, da skolen oplever et stigende behov for mere plads på skolen. Efter besøg på skolen har Kultur, Miljø og Vækst (KMV) - i samarbejde med Børn og Velfærd (BV) og skolen udarbejdet en analyse, der belyser skolens behov og muligheder. Det udmøntede sig i analysen ”Dansborgskolen – udviklingsanalyse”, 29.6.2015.

Analysens resultater forligger nu og fremlægges i det følgende. KMV indstiller, at analysens anbefalinger og tiltag drøftes i forbindelse med Budget 2016.

Funktions- og arealanalysen ”Dansborgskolen – udviklingsanalyse” er vedlagt i bilag.

Baggrund
KMV, Ejendomsafdelingen (EA), har foretaget en uddybende funktions- og arealanalyse af Dansborgskolens indretningsmuligheder i forlængelse af Rambølls rapport fra 2014 ”Folkeskolerne i Hvidovre – analyse og anbefaling”, for at skabe en samlet løsning for skolens arealdisponering og udvikling.

Bygherrerådgivere Juul & Hansen Arkitekter aps har vurderet de eksisterende bygningers indretning, og har skitseret en overordnet disponering af bygningerne med tilhørende overslag over de økonomiske omkostninger.

Funktions- og arealanalysen indeholder et overblik over skolens eksisterende forhold og udnyttelse af arealer, herunder elevantal ift. klasselokaler, inklusion og elevtoiletter. Derudover indeholder analysen forslag til etablering af de manglende lærerarbejdspladser, garderobe og toiletfaciliteter, mødelokaleforhold for personalet samt etablering af faglokaler til Håndværk & Design og Natur & Teknik.

I processen er der opnået en fælles forståelse for, at de eksisterende arealer ikke kan danne grundlag for en løsning – uanset fysiske ændringer i udformningen og optimeret planlægning af rummenes anvendelse, det er derfor besluttet at den tidligere pedelbolig ”Villaen” inddrages i analysen, som et supplerende areal til skolen.

I forslaget til disponeringen er der beskrevet en løsning på alle analysens problemstillinger med et tilhørende overslagsbudget. Dette omfatter både arbejder ift. myndighedskrav, - og arbejder for forbedret funktioner ift. den nye undervisningspraksis, jf. skolereformen.

Økonomioverslaget er baseret på konkrete vurderinger og generelle erfaringspriser, herunder for tekniske installationer, som ikke er kortlagt og beskrevet specifikt.


Løsninger (med tilhørende økonomi) er opstillet som en slags katalog, hvor der kan vælges til eller fra, men da der ikke er vandtætte skodder imellem de enkelte punkter, kan det være nødvendigt at tilpasse disse efterfølgende.

Skolen oplever et behov for, at der også foretages en (aldersrelateret) omrokering af SFO’en, hvis der indrettes faglokaler i de nuværende SFO lokaler. Denne omrokering har ikke været behandlet og er således ikke medtaget her.

Arealanalysen

Klasser/ elevantal

Skolen er 3. sporet svarende til 30 normalklasser, i skoleåret 2014/2015 er der 4 spor på 2. og 7. Klassetrin samt 3 mindre modtageklasser.

Skolens samlede elevtal er på nuværende tidspunkt (april 2015) 767 elever. Skolen har således 32 normalklasser med et elevgennemsnit på 23,5, samt 3 modtageklasser i mindre lokaler.

Arealer

Matriklens samlede erhvervsareal er på 9471 m² jf. Hvidovre Kommunes bygningsarkiv. Skolens areal er ikke opgjort, da de opgørelser der foreligger også indeholder arealer tilhørende SFO, dagpleje samt idrætshal, der er derfor kun taget stilling til arealer for de funktioner som er indeholdt i analysen.


Skolens klasselokaler varierer i størrelse fra 48 m² til 75 m², men hovedparten af lokalerne er på 48-50 m², hvilket betyder at de ikke overholder de gældende krav i bygningsreglement (BR10), for skoler som er bygget efter 1995. Ved ældre skoler, som Dansborgskolen, har det været kutyme at dispensere ned til 4,2 m3 pr. elev i stedet for de krævede 6 m3 som svarer til et klasselokale på ca. 60 m². De Nybyggede klasselokaler i stueetagen er på 62 m² og overholder således BR10 kravene.


Det er Erhvers- og Byggestyrelsen, som administrerer love og regler vedrørende byggeri og herfra oplyser man, at princippet i byggelovgivningen er, at et byggeri skal opfylde de krav, der er gældende på opførelsestidspunktet. Skolen overholder derfor lovgivningen, men der er ingen tvivl om, at skolens elevarealer er minimale i forhold til klassekvotienten på skolen og en moderne undervisningsform.

Inklusion

Skolens arealer til inklusion er meget begrænsede, og der er ikke mange muligheder for at etablere nye, da der ikke er ”overskudsarealer” inden for skolen nuværende fysiske rammer. Der er ingen myndighedskrav til inklusionsarealer, men for at leve op til skolereformen, er der behov for flere grupperum og områder, hvor der kan skabes differentierede undervisningsmiljøer.

I forbindelse med etablering af de 24 lærerarbejdspladser blev grupperum og krea-rum på 1. sal inddraget til 2 klasselokaler for modtageklasserne, der er således allerede blevet reduceret i inklusionsarealet, hvilket der er forsøgt kompenseret for i denne arealdisponering.

Lærerforberedelse

Det har i forbindelse med implementering af skolereformen ikke været muligt at etablere de nødvendige arbejdspladser.

Der etableres 16 nye lærerarbejdspladser i det eksisterende billedkunstlokale, der flyttes. Det kræver dog, at fagområder også ombygges. Der etableres 6 nye lærerarbejdspladser i det eksisterende rum til sundhedsplejersken, der flyttes. Det kræver dog, at administrationsområdet også ombygges. Herved opfylder skolen skolereformens krav til lærerarbejdspladser.

Derudover isættes der lyddøre mellem gange og lærerarbejdspladser.

Det skal bemærkes, at Hvidovre Kommune og Hvidovre Lærerforening indgik en fælles fortolkning af lærernes overenskomst i foråret 2015. På denne baggrund er der ikke et nærliggende behov for at etablere yderligere arbejdspladser, da tilstedeværelsestiden er blevet mere fleksibel, således at lærerne ikke behøver at forberede sig på skolen, hvis det i øvrigt er i overensstemmelse med skolens behov for tilstedeværelse til møder og lignende.

Tiltag

Kroner

Lærerforberedelse

860.000

+37% til uforudsete udgifter og rådgiver, afrundet

318.000

I alt ca.

1.178.000

Administrationsområdet – møde og kontor

Skolen har et stort behov for flere mødelokaler. Administrationsområdet ombygges, SFO lederen og sundhedsplejen flyttes, og der foretages andre flytninger og

ombygninger.

Tiltag

Kroner

Administration, møde & kontor

1.352.000

+37% til uforudsete udgifter og rådgiver, afrundet

500.000

I alt ca.

1.852.000

Personalefaciliteter

Der etableres et nyt garderobeområde samt omklædning med bad og toilet i kælderlokalerne i de gamle metasløjdlokale. Derudover etableres der værksted og depot til servicelederen.

Tiltag

Kroner

Personalfaciliteter

1.587.000

+37% til uforudsete udgifter og rådgiver, afrundet

587.000

I alt ca.

2.174.000

Fagområder

Det eksisterende sløjdlokale ombygges til Håndværk & Design. Der etableres billedkunstlokale i SFOlokalerne. Natur og Teknik indrettes i ”Villaen” og der etableres udendørs undervisningsmiljø omkring ”Villaen”.

Tiltag

Kroner

Fagområder

3.601.000

+37% til uforudsete udgifter og rådgiver, afrundet

1.332.500

I alt

4.933.500

Inklusion

Der er behov for flere grupperum, hvor der kan skabes differentieret undervisningsmiljøer. ”Oasen” og Værkstedet ombygges. Der etableres nye grupperum i Læringscentret.

Tiltag

Kroner

Inklusion

1.767.000

+37% til uforudsete udgifter og rådgiver, afrundet

654.000

I alt

2.421.000

Skolen vil gerne udvide Læringscentret med arealet over SFO’en, til mere inklusionsareal som en kompensation for de små klasselokaler. Bygningen skulle være statisk forberedt til dette, hvilket vil give ca. 100 m² ekstra areal til skolen. Denne mulige udbygning er ikke prissat i udviklingsanalysen.

Elevtoiletter

Der er et stort behov for elevtoiletter. Der etableres 9 nye toiletter.

Eksisterende forhold:

Svarende til 29 elever pr. toilet (ekskl. toiletter i fm. gymnastik)

Fremtidige forhold:

Svarende til 21 elever pr. toilet (ekskl. toiletter i fm. gymnastik)

Tiltag

Kroner

Elevtoiletter

1.151.000

+37% til uforudsete udgifter og rådgiver, afrundet

426.000

I alt

1.577.000


Miljøforhold

Lærerværelset er ombygget i løbet af sommeren 2015. Der er den 2. juli 2015 konstateret en usædvanlig forekomst af PCB i linoleumsgulv i forbindelse med denne ombygning.
Der kan forventes flere tilfælde i den øvrige bygning. Derfor skal der tildeles midler til håndtering og bortskaffelse af dette affald, hvilket er lovpligtigt.

Udgiften på 150.000 kr. forventes at dække eventuelle yderligere fund ved gennemførelse af samtlige tiltag i analysen. Udgift reduceres, såfremt der ikke konstateres PCB i den øvrige bygning.

Tiltag

Kroner

Forundersøgelser for miljøskadelige stoffer

50.000

Afværgeforanstaltninger (interimsvægge/sug

50.000

Tillæg til bortskaffelse af tungt materiale:

50.000

I alt

150.000

Øvrige

Skolen mangler generelt arealer, herunder depotarealer, og vil derfor gerne have optimeret lokalerne i kælderen.

Der er et gammelt metalsløjdlokale, som kun bruges af AOF til aftenundervisning, men lokalet er forældet og overholder ikke gældende regler til anvendelsen. Skolen vil derfor gerne have nedlagt lokalet og benytte arealet til lærergarderober, omklædning, depoter ol.


Derudover er der yderligere 2 lokaler i kælderen, som skolen ikke har råderet over, det kan på et senere tidspunkt overvejes, om lokaler kan overdrages til skolen.

Prioritering

Skolen har givet udtryk for, at nye lyddøre mellem lærerforberedelsen og gangene har høj prioritet for skolen. Derudover er der også et stort ønske om garderobe samt omklædning i kælderen. Disse ønsker (som er et udpluk fra ovenstående tiltag) beløber sig til 1.150.000 kr. plus 37% til rådgiver og uforudsete udgifter, i alt 1.575.500 kr.

Forvaltningen har af hensyn til fremtidssikring af skolen ønsket at fremlægge alle forslag til politisk behandling. Forslagene opkvalificerer skolen til nutidig standard og understøtter undervisningspraksis under den nye skolereform både med hensyn til trivsel, funktionalitet og samspil indenfor og på tværs af enhederne – for såvel elever som lærere.

Samlet budget
Budgettet omfatter et skøn over de forventede bygningsomkostninger, der indgår ved omindretning af de eksisterende lokaler som bliver berørt i analysen, fordelt på håndværkerudgifter, uforudsete udgifter, honorarer og øvrige omkostninger.

Overslagene er udarbejdet på baggrund af en overordnede vurderinger af arten og omfanget af de arbejder som er nødvendige for at gennemføre løsningerne, og er udført på simple kvadratmeteroverslag baseret på nye relevante erfaringspriser. Bygherrerådgiver Juul & Hansen Arkitekter aps har besigtiget lokalerne, men har ikke udarbejdet en tilstandsvurdering af de eksisterende bygningers fysiske og tekniske tilstand.

Samlet Overslag

kroner

Lærerforberedelse,

860.000

Administration, møde & kontor

1.352.000

Personalefaciliteter samt øvrige ombygninger i kælderen

1.587.000

Fagområder

3.601.000

Inklusion

1.767.000

Elevtoiletter

1.151.000

Håndværkerudgifter i alt

10.318.000

Byggepladsomkostninger, vinterforanstaltninger,

3.818.000

uforudsigelige udgifter, rådgiverhonorar, ca. 37%

Håndtering af affald, lovpligtig

150.000

Byggeomkostninger i alt bygning

14.286.000

Retsgrundlag

Der er ikke et retsgrundlag for denne mødesag.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er ingen politiske beslutninger i denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Tiltagene på Dansborgskolen udgør samlet 14.286.000 kr.

Tiltagene foreslås at indgå i budgetbehandlingen 2016-2019.

Personalemæssige konsekvenser

Ved en hensigtsmæssig disponering af skolens arealer tilgodeses såvel elever, lærere og øvrig personale. Tiltagene understøtter trivsel, funktionalitet og giver større synergi mellem funktioner.

Sundhedsmæssige konsekvenser

En tilpasning til nutidig lovgivning omkring pladsforhold, og med flere toiletter til elever og nye badefaciliteter til personale og lærere, - vil hygiejne forbedres for alle brugere.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 11-08-2015

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

Drøftet.

Udvalget bemærkede, at der med undersøgelsen af Dansborgskolen er dannet en flot skitse over, hvordan det er muligt at indrette Dansborgskolen, så indretningen kan matche de krav, der er til en moderne folkeskole. Samtidig står Hvidovre Kommune i en situation, hvor skolernes indretning i Hvidovre Kommune skal ses i et samlet hele i forhold til både den demografiske udvikling, men også de bygningsmæssige krav, som moderne pædagogiske metoder og inklusion stiller.

Behovet for en analyse af fremtidens udfordringer betyder, at inden en sådan samlet analyse er udarbejdet, igangsættes der ikke en større renovering af Dansborgskolen.

Det er dog klart, at Dansborgskolen står i en særlig udfordring. Derfor afsættes 1,5 mio. kr. til renovering af Dansborgskolen, der prioriteres til etablering af yderligere toiletter og garderobeskabe samt etablering af lyddøre og ny indgang til SFO’en. Ombygningen finansieres inden for den mindre ramme i Skole- og Klubafdelingen, der hedder ”Ændring og tilpasning af skoler og institutioner”.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet. Udvalget bemærkede, at der med undersøgelsen af Dansborgskolen er dannet en flot skitse over, hvordan det er muligt at indrette Dansborgskolen, så indretningen kan matche de krav, der er til en moderne folkeskole. Samtidig står Hvidovre Kommune i en situation, hvor skolernes indretning i Hvidovre Kommune skal ses i et samlet hele i forhold til både den demografiske udvikling, men også de bygningsmæssige krav, som moderne pædagogiske metoder og inklusion stiller.

Behovet for en analyse af fremtidens udfordringer betyder, at inden en sådan samlet analyse er udarbejdet, igangsættes der ikke  en større renovering af Dansborgskolen.

Det er dog klart, at Dansborgskolen står i en særlig udfordring. Derfor afsættes 1,5 mio. kr. til renovering af Dansborgskolen, der prioriteres til etablering af yderligere toiletter og garderobeskabe samt etablering af lyddøre og ny indgang til SFO’en. Ombygningen finansieres inden for den mindre ramme i Skole- og Klubafdelingen, der hedder ”Ændring og tilpasning af skoler og institutioner”.

Bilag

 1. Dansborgskolen - Udviklingsanalyse (pdf)

9. Fastholdelse eller nedrivning af butiksbygning på Fjeldstedvej 56

Beslutningstema

Der er i 1961 opført en midlertidig butiksbygning på Fjeldstedvej 56. Udvalget skal tage stilling til, om man vil søge bygningen nedrevet eller fastholdt.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der træffes beslutning om følgende to scenarie:

a.) vil forlange butiksbygningen på Fjeldstedvej 56 nedrevet med henblik på opførelse af nyt parcelhus på ejendommen, eller

b.) vil gøre den eksisterende butiksbygning permanent gennem udstedelse af en ny byggetilladelse til sikring af overholdelsen af bestemmelserne i Bygningsreglement 2010.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 25. april 2015 modtaget en henvendelse fra Grundejerforeningen Toftegården om lukningen af Brugsen på Fjeldstedvej 56. Grundejerforening giver udtryk for, at de er kede af, at deres nærbutik er lukket. Men samtidig er de også bekymrede over hvad der kan komme af aktivitet på ejendommen, der eventuelt kan medføre lugtgener, trafik eller som vil skæmme området.

Ifølge BBR rummer ejendommen i dag en butiksbygning på 216 m2, en garage på 18 m2, samt et udhus på 12 m2.

Byplanvedtægt

Ejendommen er i dag omfattet af Byplanvedtægt A2, der er vedtaget af Glostrup Kommune i 1965 og godkendt af Boligministeriet i 1967. Byplanvedtægten fastlægger i §§ 3.1 og 3.2, at ejendommen skal bruges til boligformål (fritliggende parcelhus), og at ejendommen ikke må bruges til nogen form for erhvervsvirksomhed.

Butiksbygningen er opført i 1961. På daværende tidspunkt var en byplanvedtægt fra 1959 for ”Toftegården” gældende. Denne byplanvedtægt udlagde også ejendommen på Fjeldstedvej 56 til bebyggelse med fritliggende boliger. Byplanvedtægten gav dog i § 2, stk. b, mulighed for, at der med Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde kunne indrettes forretninger til beboernes forsyning af daglige fornødenheder, såsom brød og mælk.

Midlertidig tilladelse

På baggrund af henvendelsen fra grundejerforeningen er vi blevet opmærksomme på, at der i sin tid kun blev givet byggetilladelse til en midlertidig butiksbygning. Der er nemlig, den 23. maj 1961, givet byggetilladelse til en butiksbygning på ejendommen – en tilladelse, der var gyldig i 5 år. I forbindelse med byggetilladelsen blev der dispenseret fra byplanvedtægtens bestemmelse om maksimal bebyggelsesgrad.

Tilladelsen er siden forlænget og ændret flere gange. Den 14. april 1966 ændrede Glostrup Kommune fristen således, at butiksbygningen skulle fjernes, når det med ½ års varsel måtte kræves af Kommunalbestyrelsen, dog tidligst den 1. juli 1971.

Efter at Avedøre overgik fra Glostrup til Hvidovre Kommune, har der været følgende byggesager på ejendommen:

 • Den 2. maj 1974 blev der givet byggetilladelse til indvendig ombygning i form af indretning af et bageriudsalg. Den 12. juli 1976 godkendte man lokalerne efter de udførte bygningsarbejder. Det blev meddelt ejer, at denne godkendelse var gyldig i 5 år eller indtil eventuelt indehaverskifte.
 • Efter ansøgning fra ejer tog Byggesagsudvalget, den 10. november 1975, stilling til, om der skulle gives en forlænget dispensation fra byplanvedtægten eller om denne skulle ændres, så der kunne gives en permanent tilladelse til butik, eller om ejendommen skal rives ned, når Avedøre Stationscenter åbnede. Udvalget besluttede at tilkendegive, at den i den tidligere godkendelse fastsatte ½ års varsel for butikkens ophør tidligst vil blive bragt i anvendelse 1 år efter at butikkerne i Stationsbyen var åbnet. Man ønskede ikke på daværende tidspunkt at tage stilling til en permanent butikstilladelse.
 • I forbindelse med en naboklage over støj fra butikken spurgte Miljøafdelingen, den 23. oktober 1983, om FDB ønskede butikken videreført, og om FDB"s muligheder for en afskærmning eller flytning af de støjende kompressorer. FDB meddelte, den 12. december 1983, blandt andet at FDB ikke på daværende tidspunkt havde tanker om at nedlægge afdelingen på Toftemosevej/Fjeldstedvej.
 • I forbindelse med den efterfølgende byggesag vedrørende en kølekompressor på ejendommen kunne Byggesagskontoret konstatere, at der ulovligt var opført en række skure i østskellet med en samlet længde på 17,5 m. Herudover var der en lovlig garage i skellet med en længde på 6,0 m. Inden der blev meddelt påbud om den ulovlige bebyggelses nedrivning, ønskede forvaltningen, at der blev taget politisk stilling til butikkens eventuelle forbliven. Byggesags- og Miljøudvalget besluttede, den 15. april 1985, at butikkens bevarelse blev tilladt indtil videre, jf. deklarationen, men at de ulovlige bygværker skulle lovliggøres.
 • FDB ansøgte om tilladelse til at erstatte de ulovlige bygværker med en emballage- og lagerbygning på 40 m2, der vil overholde en skelafstand på 2,5 m til naboejendommen. Der ville blive tale om en overbebyggelse på 21,6 m2, svarende til en overbebyggelse på 10,5 %.
 • Byggesags- og Miljøudvalget besluttede, den 15. maj 1986, at meddele dispensation til en 21,6 m2 stor overbebyggelse af ejendommen, idet der dog ville blive tinglyst en deklaration om, at denne tilladelse kun er gyldig så længe FDB ejer ejendommen.
 • Forvaltningen godkendte, den 22. maj 2003, en anmeldelse om opførelse af en overdækning på 11 m2 som tilbygning på den eksisterende garage.

Bygningsstandard

Da butikken blev opført som en midlertidig butiksbygning med en kortsigtet levetid, blev bygningen ikke opført efter de daværende, gældende krav i Bygningsreglement for Købstæderne og Landet, 1961. Bygningen blev godkendt på meget lempelige vilkår i relation til konstruktioner, brandforhold samt fugt- og isoleringskrav. Desuden blev de bygningsmæssige konstruktioner opført uden godkendte statiske beregninger.

Bygningen opfylder naturligvis heller ikke på nogen måde de krav, der fremgår af det gældende Bygningsreglement 2010, da særligt kravene til bygningers maksimale energiforbrug er blevet skærpet betydeligt siden 1961.

Bygningen vil derfor ikke kunne godkendes efter det gældende Bygningsreglement 2010 uden omfattende bygningsmæssige ændringer.

Juridiske konsekvenser

Ud fra oplysningerne i sagen vurderes det, at kommunen godt kan fastholde kravet om nedrivning af butiksbygningen. Den nuværende ejer har oplyst at ville gennemføre et ejerskifte, og i den forbindelse vurderes det således, at kommunen kan kræve butiksbygningen nedrevet, så arealet kan anvendelsen til den oprindeligt tiltænkte beboelse.

Kommunen har løbende reageret i forhold til ejendommens ejer og har derfor ikke udvist passivitet. Der vurderes derfor ikke at kunne gøres et ansvar gældende overfor kommunen ved kommunens nu aktuelle krav om nedrivning. Det skal dog bemærkes, at der altid kan være en risiko for, at domstolene i tilfælde af en retssag i en situation som denne, vil kunne komme frem til et andet resultat.

Kommuneplanlægning

I Forslag til Kommuneplan 2014 er det hensigten at fastholde og styrke detailhandlen primært i vores hovedcenter og vigtigste bydelscentre. Vi vil undgå en spredning af butikkerne og fremme en synergieffekt mellem butikkerne inden for centerområderne.

Den aktuelle ejendom ligger uden for centerområderne. Efter retningslinje 3.3.6 må der kun etableres butikker uden for centerområderne, når dette sker som salg af egne produkter, og når den enkelte butik ikke overstiger 200 m2.

Ejendommen ligger inden for rammeområde 4B42, der er udlagt til boligformål. Rammerne for lokalplanlægningen fastlægger, at der kun må opføres åben-lav boligbebyggelse i højst 2 etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Den maksimale bebyggelsesprocent må ikke overstige 30.

Kommuneplanen åbner således ikke op for, at kommunen kan lave en ny lokalplan, der giver mulighed for at opføre eller indrette en butik svarende til den eksisterende butiksbygning på ejendommen. 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ejendommen matr.nr. 10as Avedøre By, Avedøre, er i 2014 vurderet til en ejendomsværdi på kr. 1.400.000, heraf kr. 958.200 i grundværdi. Udgangspunktet for Skats beregning af grundværdien er 1 byggeretpris standard (åben-lav bolig) samt 824 kvadratmeterpris standard.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Udsat.

Bilag

 1. Fjeldstedvej 56, luftfoto skala 1:400 (pdf)
 2. Notat af 2. juni 2015 om Fjeldstedvej 56 (docx)

10. Foreløbigt udkast til Lokalplan 234 for Hvidborg

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal have en orientering om lokalplanprocessen for Lokalplan 234 – Hvidborg. Udvalget skal have mulighed for at fremkomme med bemærkninger til det nuværende indhold og komme med eventuelle ændringsforslag.

Det er ikke en fuld færdig tekst/kortbilag, men et tekstudkast med bilag, der gerne skulle give et indtryk af hvad den endelige lokalplan kommer til at omfatte.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at udvalget drøfter lokalplanudkastet for Lokalplan 234 – Hvidborg.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har indgået en aftale med Landsforeningen Livsværk – det tidligere KFBU (Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge), dels om kommunal medfinansiering til renovering/ombygning af eksisterende bygning på Hvidborg, dels om at antallet af børn i døgntilbud på Hvidborg Behandlingshjem skal kunne øges fra 16 til 24, som Hvidovre Kommune kan visitere børn til. Derudover er der 14 børn i dagtilbud.

Aftalen indebærer bl.a. at Hvidborg Behandlingshjem er ved at blive moderniseret dels ved renovering/ombygning af nogle af de eksisterende bygninger, dels ved at der skal opføres nogle nye bygninger.

Ejendommen med Hvidborg Behandlingshjem, der har et areal på godt 28.000 m2, ligger som en lille grøn oase midt i boligbebyggelsen Bredalsparken, og er omfattet af bestemmelserne i rammeområde 2D12 i Kommuneplan 2009, der giver mulighed for, at der kan udarbejdes lokalplan for området med en bebyggelsesprocent på op til 40 %, en maksimal bygningshøjde på 12 m i maksimalt 2½ etage.

Ejendommen er ikke omfattet af nogen byplanvedtægt eller lokalplan.

Den daværende Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltning vurderede, at de ønskede nybyggerier kræver, at der udarbejdes en lokalplan for området.

Lokalplanens foreløbige indhold

Da lokalplanområdet ikke tidligere har været omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan, er den kommende lokalplan en god mulighed for at få fastlagt anvendelsen og bebyggelsesmulighederne (se bilag 1).

Ud over fastlæggelsen af de eksisterende bebyggelsesforhold vil lokalplanen give mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse, således at institutionen kan få nogle forhold, der lever op til tidens krav til en døgninstitution af denne art.  

Udkastet til lokalplanen fastlægger placeringen af ny bebyggelse tæt omkring de eksisterende bygninger, bl.a. på arealet med de tidligere tjenesteboliger. Derved opnås en nærhed mellem bygningerne, og samtidig sikres det, at der fortsat er nogle større grønne friarealer samt at ny bebyggelse ikke kommer til at ligge for tæt op mod naboerne.

Endvidere vil lokalplanen fastlægge bestemmelser for den bevaringsværdige hovedbygning.

Retsgrundlag

Denne orientering er ikke baseret på noget retsgrundlag, men udelukkende en orientering inden det endelige udkast til forslag til lokalplanen forelægges for udvalget

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 11. august 2014, punkt 10, at bemyndige forvaltningen til at udarbejde en lokalplan for området hvor Behandlingshjemmet Hvidborg er beliggende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Drøftet.

Bilag

 1. Foreløbigt udkast til Lokalplan 234 for behandlingshjemmet Hvidborg (pdf)

11. Filmbyen i Avedøre - ansøgning om yderligere boligbyggeri

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om man ønsker at udarbejde en ny lokalplan for Filmbyen i Avedøre.

Baggrunden herfor er en ansøgning fra Peter Aalbæk Jensen om mulighed for at opføre et yderligere antal boliger end de allerede planlagte i Filmbyen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at udarbejde en ny lokalplan til erstatning for Lokalplan 454 med mulighed for flere boliger. De nye boliger må kun opføres i en etage. Ejer skal engagere et anerkende byplankonsulentfirma for egen regning til udarbejdelse af plan.
 2. at udarbejde en ny lokalplan for at flytte eksisterende byggefelt og muliggøre en byggemulighed, hvor ejer nu ønsker at opføre boliger. Dette giver samme byggerumlighed som nu, men byggeriet kommer væk fra det fredede landskab Sletten.
 3. at fastholde Lokalplan 454 uden at give mulighed for yderligere eller ændret placering af boliger i Filmbyen end i det gældende plangrundlag.

Sagsfremstilling

Peter Aalbæk Jensen har henvendt sig til kommunen med en forespørgsel om yderligere byggemuligheder i Filmbyen.

Der har været afholdt et møde den 12. maj 2015 mellem Peter Aalbæk Jensen og forvaltningen.

Peter Aalbæk Jensen ønsker mulighed for at opføre et yderligere antal boliger indenfor et nyt byggefelt i den vestligste ende af egen grund.

Byggefeltet skal svare til den sidste vestlige bygning mod Sletten, og have samme størrelse som det byggefelt, som findes i forvejen.

Byggefeltet ønskes placeret imellem den østligste eksisterende bygning og det allerede udlagte byggefelt, hvor forfatterhytterne ligger i dag.

Peter Aalbæk Jensen ønsker i første omgang at bygge på det endnu ikke udlagte byggefelt. Først herefter ønskes det eksisterende byggefelt bebygget.

Begge byggefelter ønskes udlagt til boligformål i to etager.

Vejadgang kan placeres inde på egen grund øst for hallen.

Filmbyen er i Kommuneplan 2009 udlagt til blandet byområde, rammeområde 4A3.

Området udlægges til blandet bolig og erhverv, kontor- og serviceerhverv, etageboliger, tæt-lave boliger, detailhandel og offentlige formål.

Den maksimale bebyggelsesprocent er 30 for området under ét.

Bygninger må opføres i op til 2 etager og i en maksimal højde på 8,5 meter. Området er stationsnært.

Området er herudover omfattet af Lokalplan 454, der blev vedtaget i marts 2013.

Lokalplan 454 blev udarbejdet efter anmodning fra ejeren af Filmbyen, Himmerige aps, der ønskede nogle bredere anvendelsesmuligheder end de på daværende tidspunkt gældende.

Kommunalbestyrelsen ønskede med den nye lokalplan at sikre Filmbyen som et attraktivt og dynamisk erhvervsområde, og imødekom ejers ønske om bredere og mere fleksible anvendelsesmuligheder.

Lokalplanen udlægger derfor området til blandet byområde med erhverv med fokus på kreative erhverv med mulighed for at indrette bolig i forbindelse med erhvervet eller indpasse et begrænset antal større boliger i området samt mulighed for at etablere offentlige formål.

Det er herudover formålet at fastholde de kvalitative karaktertræk i både bebyggelsen og friarealerne.

Der er to forhold, der taler for ændret placering af byggefeltet, - det en er at den harmonerer med den eksisterende bebyggelsesstruktur i lokalplanområdet, det andet er at boligerne vil blive placeret indenfor den zone, som i lokalplanen udpeges til mulig boligbebyggelse.

Der vil herudover være tale om et mindre antal boliger af en større størrelse end de fleste boliger i Avedørelejren.

Forvaltningen foreslår dog, at det fastholdes, at bebyggelse i den vestlige del af Filmbyen, som i den gældende lokalplan, kun må opføres i en etage.

Begrundelsen herfor er, at det harmonerer med den overvejende bebyggelse i Filmbyen, hvor der kun er to bygninger i to etager samt, at de to vestligste byggefelter vil ligge tæt på Sletten, og at det her vil være naturligt at holde en lavere bebyggelse ud mod det åbne og fredede landskab.

Hvis man ønsker at imødekomme Peter Aalbæk Jensens ønske om yderligere et byggefelt i Filmbyen med mulighed for at opføre boliger, skal der udarbejdes en ny lokalplan til erstatning for den gældende Lokalplan 454.

Forvaltningen foreslår at henvise Peter Aalbæk Jensen til, for egen regning, at benytte et anerkendt byplankonsulentfirma til udarbejdelse af lokalplanen med baggrund i, at der foreligger en ny lokalplan fra 2013, og fordi projektet er konkretiseret til Peter Aalbæk Jensens ændringsønsker.

Imod en eventuel ændring af det eksisterende plangrundlag taler, at hvis der gives mulighed for at opføre flere boliger, end der allerede åbnes for med den eksisterende lokalplan, kan det give området et øget præg af boligområde på bekostning af Kommunalbestyrelsens ønske om at skabe et blandet byområde med fokus på kreative erhverv.

Der var i forbindelse med den offentlige høring af Forslag til Lokalplan 454 stor modstand fra Grundejerforeningen i Avedørelejren imod, at det blev muligt at øge antallet af boliger indenfor området.

Dette skyldtes en bekymring for, at det kunne blive vanskeligt at afsætte de boliger, der allerede var opført i Avedørelejren med det resultat, at der ville stå tomme boliger, der kunne skæmme området.

Det er forvaltningens opfattelse, at det eksisterende byggefelt, uden at ændre området negativt, kan flyttes mod øst, hvor Peter Aalbæk Jensen ønsker at opføre boliger og det kræver som tidligere omtalt en ny lokalplan.

Retsgrundlag

For Filmbyen gælder i dag Lokalplan 454.

Før der kan udlægges et nyt byggefelt, skal der udarbejdes en ny lokalplan til erstatning for den gældende.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. marts 2013 en Lokalplan 454 for Filmbyen, med henblik på at udlægge et byggefelt samt at sikre området bredere og mere fleksible anvendelsesmuligheder.

Økonomiske konsekvenser

Det afledte effekter ved flere boliger i Filmbyen vil alt andet lige betyde flere skødeindtægter til kommunen , og i et vildt omfang vil efterspørgslen efter kommunal pasning og skoler blive større.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Udvalget anbefaler indstillingspunkt 2 med tilføjelse af, at ejer skal engagere et anerkendende byplankonsulentfirma for egen regning til udarbejdelse af plan.


12. Orientering om dispensation til gasledning og regulatorstation på fredet areal ved Vestvolden

Beslutningstema

Udvalget orienteres om indsendte bemærkninger til Fredningsnævnet.

Fredningsnævnet for København har bedt Hvidovre Kommune om eventuelle bemærkninger vedrørende en sag om anlæg af ledning til transport af bionaturgas fra Avedøre Spildevandscenter til regulatorstation på Gl. Køge Landevej 574 samt til en udvidelse af samme regulatorstation indenfor et fredet område.

Plan og Miljøafdelingen har meddelt Fredningsnævnet, at Hvidovre Kommune ikke har bemærkninger til det ansøgte med baggrund i, at anlægget placeres på et areal, der i fredningen er udlagt som transportkorridor.

Det bemærkes overfor Fredningsnævnet, at der bør stilles krav om, at den nye regulatorstation beklædes med træ, som f.eks. lærketræ i naturlig farve samt, og at der omkring bygningen plantes en skærmende beplantning, så bygningen så vidt muligt falder ind i omgivelserne, og ikke virker skæmmende i forhold til Vestvolden og naturen i området.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

HMN Naturgas I/S ønsker at anlægge en ledning til transport af bionaturgas fra Biofos Avedøre Spildevandcenter til HMN Naturgas´s regulatorstation på Gammel Køge Landevej 574. (kort vedlagt som

bilag 2).

I den anledning ønskes den eksisterende regulatorstation på samme sted udvidet. Den nye bygning bliver på 53 m2.

Ud over at regulatorstationen udvides, anlægges den ny ledning fra stationen til Gammel Køge Landevej.

Alle arealer tilhører Naturstyrelsen men er beliggende i Hvidovre Kommune.

De berørte arealer er omfattet af dokument om fredning af Vestvolden, tinglyst den 23. september 1998, Fredningsnævnet skal derfor søges om dispensation fra fredningsbestemmelserne.

Ifølge fredningens § 2 må der ikke foretages ændringer af den nuværende tilstand i fredningsområdet herunder etablering af nye ledningsanlæg.

I § 9 er der dog en særbestemmelse for arealerne i Hvidovre kommune, idet der uanset forbuddet i § 2 må etableres forsynings- og trafikanlæg i den på fredningskortet viste transportkorridor, når den daværende regionplans retningslinjer er overholdt.

Anlægget, der søges dispensation til, er netop beliggende inden for denne transportkorridor, så med henvisning hertil søger HMN Naturgas I/S Fredningsnævnet om dispensation.

Fredningsnævnet har, ved mail af 21. maj 2015, udbedt sig eventuelle bemærkninger fra Hvidovre Kommune inden den 18. juni 2015.

HMN har meddelt, at Naturstyrelsen er velvillig indstillet overfor projektet.

Plan og Miljøafdelingen har ved brev af 18. maj 2015, på grund af den korte svarfrist, administrativt meddelt Fredningsnævnet, at Hvidovre Kommune ikke har bemærkninger til det ansøgte med baggrund i, at anlægget placeres på et areal der i fredningen er udlagt som transportkorridor.

HMN oplyser herudover, at gasledningen på en stor strækning anlægges ved styret boring, hvorved man undgår at beskadige bevoksningen hhv. øst og vest for motorvejen. HMN Naturgas retablerer de arealer, hvor ledningen etableres ved opgravning.

Hvidovre Kommune har dog overfor Fredningsnævnet påpeget, at der bør stilles krav om, at den nye regulatorstation beklædes med træ, som fx lærketræ i naturlig farve samt, at der omkring bygningen plantes en skærmende beplantning, så bygningen så vidt muligt falder ind i, og ikke virker skæmmende i forhold til Vestvolden og naturen i området.

Retsgrundlag

Fredning af Vestvolden, tinglyst den 23. september 1998.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Der er ikke miljømæssige konsekvenser, da den nye regulatorstation erstatter en eksisterende, som ligger ved siden af et eksisterende klubhus.

Gasledningen etableres delvist ved en styret boring ca. en meter under jorden og opgravninger retableres af HNM.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Taget til efterretning.

Bilag

 1. HMNs ansøgning til Fredningsnævnet om dispensation til Gasledning og regulatorstation (pdf)
 2. Kort over ansøgningsområdet (pdf)

13. Ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt A15 til opførelse af en uopvarmet lagerbygning samt bibeholdelse af åben overdækning på Tårnfalkevej 2

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra Byplanvedtægt A15 til at opføre et en lagertilbygning, samt bibeholdelse af en åben overdækning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles tilladelse til opførelse af en uopvarmet lagerbygning samt tilladelse til bibeholdelse af en åben overdækning.

Sagsfremstilling

Efter anmeldelse fra en beboer i området ved Tårnfalkevej, har Kultur, Miljø & Vækst sendt varsel om fjernelse af flere containere opstillet på ejendommen Tårnfalkevej 2.

Efterfølgende har arkitekt Per Henriksen, på vegne af firmaet Amirs Autoservice, ansøgt om opførelse af en 37m2 uopvarmet lagerbygning, bibeholdelse af en åben overdækning, samt godkendelse af opsatte skilte.

Tilbygningen skal bruges som dæklager til erstatning af de opstillede containere.

Der ansøges om dispensation fra Byplanvedtægt A15, § 3, C stk. 4, til at placere tilbygningen 2,68 m fra naboskel og 4,95 m fra skel mod vej. Byplanvedtægtens krav er 5 m til naboskel og 5 m til vejskel.

Eksisterendes bygning på ejendommen fra 1965 er beliggende 2,51 m fra naboskel.

Dispensationsansøgningen har været i nabohøring hos de nærmeste naboer, og naboerne har ikke fremsendt bemærkninger til ansøgningen.

En beboer i området har efter aktindsigt i sagen, fremsendt indsigelse med underskriftindsamling fra det nærliggende villaområde. Indsigelsen er begrundet med, at der vil komme øget trafik og parkeringsproblemer i området, samt at tilbygningen vil være skæmmende for området. Indsigelsen er samtidigt en generel utilfredshed med erhvervsområdet, der ligger tæt på villakvarteret.

Indsigelsen har været i partshøring og ansøger oplyser, at tilbygningen alene skal bruges som dæklager til erstatning af de opstillede containere samt at virksomhedens kapacitet ikke øges. Facaden på den nye tilbygning vil samtidigt blive udført med ensartet facadebeklædning på eksisterende bygning.

Ved fjernelse af containerne vil der også blive plads til parkering på ejendommen til personale. 

Kultur- Miljø & Vækst har foretaget en helhedsvurdering og vurderer, at det ansøgte ikke vil give øgede trafik- og parkeringsproblemer.  Desuden vil lagertilbygningen sikre at de opstillede containere bliver fjernet og ejendommen vil fremstå mere ryddelig og ordentlig. På denne baggrund indstiller Kultur- Miljø & Vækst, at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Retsgrundlag

Planloven og Byplanvedtægt A15.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Der meddeles ikke tilladelse til det ansøgte.

Bilag

 1. Ansøgning om tilbygning og dispensation fra Byplanvedtægt A15, modtaget 16. december 2014 (pdf)
 2. SItuationsplan, modtaget den 16. december 2014 (pdf)
 3. Plantegning, modtaget den 16. december 2014 (pdf)
 4. Facadetegning, modtaget den 16. december 2014 (pdf)
 5. Indsigelser fra området, modtaget den 16. marts 2015 (pdf)
 6. Partshøringsbrev fra ansøger, modtaget den 27. april 2015 (pdf)

14. Samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å

Beslutningstema

Hvidovre Kommune deltager i et samarbejde om håndtering af skybrudsvand med kommuner og forsyningsselskaber omkring Harrestrup Å. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at give borgmesteren mandat til at indgå en tillægsaftale, der viderefører samarbejdet hen mod et fælles administrationsgrundlag og en samlet kapacitetsplan for Harrestrup Å.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at bemyndige borgmesteren til at indgå aftaletillæg 1 og 2 med de ni øvrige kommuner i Harrestrup Å’s opland og deres respektive spildevandsforsyninger om fortsat samarbejde om håndtering af skybrudsvand omkring Harrestrup Å.

Sagsfremstilling

Harrestrup Å-systemet er en vital vandvej for afledning af regnvand fra ti kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre.

Åen kan ikke rumme de mængder af regnvand, der løber til ved skybrud. Det skyldes både klimaforandringerne med voldsommere skybrud, og at områderne, der afleder regnvand til åen, gennem årene er blevet mere og mere befæstet med asfalt, beton og fliser, der hindrer regnen i at sive ned i jorden

Tilledninger til Harrestrup Å er i dag reguleret af utidssvarende landvæsenskommissionskendelser, og der har over de sidste 30 år - uden succes - været gjort adskillige forsøg på at opnå samarbejde i oplandet om en ny regulering.

Med udgangspunkt i værdierne ”åbenhed, tillid og enighed”, har kommunerne og spildevandsselskaberne siden oktober 2013 samarbejdet i et projekt med to spor, et teknisk og et juridisk, som tilsammen skal udvikle en ny tidssvarende administration og gennemføre fælles løsninger. Styregruppen for projektet består af repræsentanter fra alle kommunerne og deres forsyningsselskaber.

Den 10. juni 2014 blev den første aftale indgået mellem parterne, hvor man forpligtede sig til samarbejdet om at udvikle brugen og administrationen af åen.

De ti kommuner, der afleder vand til Harrestrup Å-systemet, og deres spildevandsselskaber, har siden regnet på forskellige muligheder for at forebygge oversvømmelserne. Der er også blevet arbejdet på et tillæg til aftalen fra juni 2014, der beskriver, hvordan der kan etableres fælles anlæg, herunder hvordan økonomien skal fordeles mellem forsyningsselskaberne. Endeligt er der som en del af aftaletillægget arbejdet på at skabe et nyt og tidssvarende administrationsgrundlag herunder en aftale om at finde en ny fordeling af økonomien til drift af åen inden den 31. december 2015, som driftsøkonomien for 2015 og fremover kan afholdes efter. Aftaletillæggene med bilag kan ses i bilag 1 og 2.

Borgmestre og forsyningsdirektører var samlet om vedlagte Aftaletillæg den 27. februar 2015 på Rødovre Rådhus, hvor der var enighed om at tiltræde det under forudsætning af godkendelse i parternes bagland.

Det følger af aftaletillæggene, at kommunerne i løbet af det kommende år i fællesskab skal konkretisere administrationsgrundlaget yderligere samt hver især indarbejde det i deres spildevandsplaner.

Næste skridt bliver i projektets fase 3 at lave en samlet ”kapacitetsplan” for, hvilke anlæg, der skal etableres og i hvilken rækkefølge. Det er et meget stort opland med en kompleks struktur, og det er vigtigt, at løsningerne bliver de bedst og billigst mulige. Den fælles kapacitetsplan forventes at kunne fremlægges i foråret 2016.

Arbejdet med kapacitetsplanen og de nødvendige aftaler og udredninger er budgetteret til kr. 4 mio., der alene går til ekstern teknisk og juridisk rådgiverbistand. Midlerne afholdes efter den økonomifordeling, som er fastlagt i Aftaletillæggets bilag 3. Parterne bidrager hver især med ressourcer svarende til ca. 0,3 – 0,5 årsværk for egen regning.

Forudsat at parterne kan godkende planen, kan man herefter tage fat i at søge de nødvendige tilladelser og projektere anlæggene. Etableringen vil formentligt ske over en 15-20-årig periode.

Den vigtigste forudsætning for aftalen vil være enighed og det indebærer, at ingen part kan pålægges omkostninger eller forpligtigelser uden samtykke.

Det er Kultur, Miljø & Væksts vurdering, at alle kommuner langs Harrestrup Å i de kommende år vil etablere forskellige skybrudsløsninger, og at disse anlæg – hvis de ikke etableres koordineret – vil kunne medføre en væsentlig forøget belastning af åløbet med en forøget risiko for oversvømmelser til følge.

Kultur, Miljø & Vækst ser derfor en fælles, koordineret indsats som en væsentlig forudsætning for at undgå fremtidige oversvømmelser i kommunen i forbindelse med skybrud.

Det er en af forudsætningerne i projektet, at der så vidt muligt skal ses på løsninger, som kan finansieres af forsyningerne. Det kan blive vanskeligt at finde en egnet finansieringsmodel, idet medfinansieringsmodellen ikke anses for egnet til dette store fællesskab. Borgmestre og bestyrelsesformænd har derfor henvendt sig til miljøministeren (brevet er vedlagt som bilag 2), hvoraf problematikkerne omkring de pågældende finansieringsforhold fremgår.

På denne baggrund vil Kultur, Miljø & Vækst indstille til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at bemyndige borgmesteren til at underskrive aftaletillægget med de øvrige ni kommuner i Harrestrup Ås opland om samarbejdet om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Tillægsaftalen supplerer den første aftale om samarbejde om anvendelse af Harrestrup Å til skybrudsvand, som blev behandlet som punkt 19 på Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2014.

Håndtering af oversvømmelser fra Harrestrup Å er samtidig en af fire indsatsområder, der er omfattet af Kommunalbestyrelsens Strategi for Klimatilpasning 2014, der blev vedtaget som punkt 9 på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014.

Økonomiske konsekvenser

De samlede omkostninger til teknisk og juridisk bistand i samarbejdets fase 3 omfatter 4 mio. kr. der fordeles på de deltagende forsyningsselskaber efter fast aftalt fordelingsnøgle baseret på størrelsen af de enkelte forsyningsselskabers oplande til Harrestrup Å. Omkostningerne vedrørende Hvidovre Kommune afholdes fuldt ud af HOFOR Spildevand Hvidovre A/S, der bidrager med 10,3% af beløbet - maksimalt 412.000 kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Aftaletillæg 1 af 27. februar 2015 (pdf)
 2. Aftaletillæg 2 af 24. april 2015 (pdf)
 3. Brev til miljøminister Kirsten Brosbøl af 4. marts 2015 (pdf)

15. Pulje til lyd-/signalanlæg og vejmiljø, status.

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om en status for puljen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage status for pulje til lyd-/signalanlæg og vejmiljø til efterretning.

Sagsfremstilling

Signalanlæg

I løbet af foråret er det blevet konkretiseret, at det er signalanlæggene i krydsene Gammel Køge Landevej – Stamholmen og Gammel Køge Landevej – Hvidovrevej, der trænger til modernisering. En modernisering af disse to signalanlæg vil også understøtte det igangværende supercykelstiprojekt Ishøjruten på Gammel Køge Landevej. I begge kryds skal styreapparaterne og kabelringen udskiftes. I krydset ved Stamholmen skal der endvidere ske en del udskiftning af lanterner og master på grundlag af tilstandsvurderingen af signalanlæggene i 2013.    

Tilgængelighed

Der etableres ledelinjer til Rådhuset, Medborgersalen og Biblioteket. I øvrigt afventer man planerne for bymidten.

Vejmiljø

Teknik- og Miljøudvalget udtrykte betænkelighed ved arbejderne på Hvidovrevej i nærheden af København – Ringstedbanen. Vej- og Parkafdelingen har derfor valgt at udskyde disse arbejder til 2017.

Gadeinventar

Udskiftning af gadenavneskilte pågår.

Fodgængerfelter

I løbet af foråret er det blevet konkretiseret, at fire fodgængerfelter skal moderniseres, så de er lovlige. Fodgængerfelterne mangler særskilt belysning og indvendigt belyste fodgængerfeltttavler.

Fodgængerfelter skal i henhold til vejreglerne være særskilt belyst. Modernisering af anlæg drejer sig således hovedsageligt om særskilt belysning med moderne strømbesparende lyskilder (LED).

Også fodgængerfeltskiltene skal være særskilt belyst enten indvendigt eller med lampe over skiltet.

Buslæskærme

Der er opsat en ny buslæskærm på Kettegård Alle ved stoppestedet i sydsiden ved hospitalets hovedindgang. 

Lydsignaler

Det overvejes at opsætte lydsignaler i krydset Gammel Køge Landevej – Brostykkevej.   

Vejbelysning

Der er disponeret et mindre beløb til ny moderne vejbelysning på Brøndbyøstervej, da master og armatur er nedtaget. Dong Energy forventer på grundlag af oplysninger fra Banedanmark, at lygterne kan opsættes i oktober 2015. 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget anmodede på mødet 4. februar 2015 om status for puljen på udvalgets augustmøde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Taget til efterretning.


16. Grundejerforeningen Svendebjerg, hastighedszone 40

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til Grundejerforeningen Svendebjergs ønske om at etablere en hastighedszone på 40 km/t i foreningens område.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende planen for etablering af hastighedszone på 40 km/t i Grundejerforeningen Svendebjergs område

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Svendebjerg ønsker at få etableret en hastighedszone på 40 km/t i foreningens område mellem Hvidovrevej og Gammel Køge Landevej.

Vej- og Parkafdelingen har holdt et møde med repræsentanter for grundejerforeningen med udgangspunkt i hastighedsmålinger i området.

Det blev konstateret, at der er behov for to bump på Catherine Booths Vej og zonetavler ved indkørslerne til området for at leve op til bestemmelserne for en hastighedszone på 40 km/t.

Grundejerforeningen erklærede sig parate til at betale 75 % af udgifterne, som det er reglen i kommunens trafiksaneringspolitik. Den endelige aftale er dog ikke på plads endnu, idet grundejerforeningen naturligvis har krav på at vide, hvor meget det kommer til at koste dem.    

Københavns Vestegns Politi har godkendt planen for hastighedszonen. 

Vej- og Parkafdelingen har endvidere meddelt Grundejerforeningen  Svendebjerg, at der først kan blive tale om anlæg i 2016. Men det er vigtigt for grundejerforeningen at få Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse nu, så alt er på plads til behandling af planen på grundejerforeningens generalforsamling.   

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune har en trafiksaneringspolitik. Der henvises til kommunens hjemmeside under veje og trafik, veje og pladser og trafiksanering med følgende link: http://www.hvidovre.dk/Borger/Veje-og-trafik/Veje-og-pladser/Trafiksanering.aspx

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune skal i 2016 afholde en mindre udgift – kommunens andel på 25 % - inden for de på investeringsoversigten for 2016 – 2019 afsatte beløb til Trafiksanering.

På investeringsoversigten for 2015 er der til Projekt nr. 2495, Trafiksanering, i overslagsår 2016 – 2019 afsat 550.000 kr. årligt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

For: Gruppe A og O.

Imod: Liste H, Gruppe V og C.

Godkendt.

Bilag

 1. Zone 40 Svendebjerg (pdf)

17. Åmarken Stationsplads - renovering

Beslutningstema

Det er planlagt at renovere parkeringspladsen ved Åmarkens Station i 2016. I efteråret 2015 skal der udarbejdes projekt for denne renovering. Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at godkende dette.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende igangsætning af projektering vedrørende projekt nr. 2400, Renovering af p-plads ved Åmarkens Station.

Sagsfremstilling

Der er ikke sket ændringer på Åmarkens Station, siden den blev bygget. Parkeringspladsen er således utidssvarende og i ringe stand og trænger derfor til renovering.

HOFOR’s arbejde med Damhusledningen er ved at være afsluttet i nærheden af Åmarkens Station, så Hvidovre Kommune kan renovere parkeringspladsen i 2016.

Der vil ikke kun være tale om en istandsættelse. Det vil også blive overvejet, om parkeringspladsen kan indrettes mere hensigtsmæssigt, og om der kan tilføjes nogle grønne elementer.

I efteråret 2015 skal renoveringen af parkeringspladsen projekteres. Det skal der bruges et rådgivende ingeniørfirma til. 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2015 og efterfølgende år er der til projekt nr. 2400, Renovering af p-plads ved Åmarkens Station, afsat 200.000 kr. i 2015 og 2.100.000 kr. i 2016.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, punkt nr. 6, blev der givet anlægsbevilling på 200.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2015 til projekt nr. 2400, Renovering af p-plads ved Åmarkens Station, med bemærkning om, at de konkrete projekter efterfølgende frigives af fagudvalgene.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Godkendt.


18. Forlængelse af buslinje 22 i Husum

Beslutningstema

Københavns Kommune har ved budgetforliget i oktober 2014 vedtaget at forlænge buslinje 22 i Husum, nærmere betegnet i Bystævneparken og Kobbelvænget. Hvidovre Kommune skal tage stilling til forslaget herunder de økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Københavns Kommunes forslag til forlængelse af buslinje 22 i Bystævneparken og Kobbelvænget og
 2. at den årlige merudgift på 200.000 kr. indregnes som en teknisk korrektion i driftsbudgettet for den kollektive trafik fra 1. januar 2016

Sagsfremstilling

Københavns Kommune har i forbindelse med Budget 2015 gennemgået byens busbetjening med henblik på at afdække mulighederne for at forbedre tilgængeligheden for ældre og gangbesværede. Det er blandt andet vedtaget, at buslinje 22 skal betjene Bystævneparken og Kobbelvænget bedre end i dag ved at køre ensrettet rundt i disse to boligområder.

I dag har buslinje 22 kun et enkelt stop på Bystævnet, hvor den vender i bunden af Bystævnet. Der bliver oprettet syv nye stoppesteder, så der fremover er tre i Bystævneparken, to på Bystævnet og tre i Kobbelvænget.

Københavns Kommunes ønske om at øge serviceniveauet for kommunens ældre og gangbesværede falder fint i tråd med Hvidovre Kommunes tanker om busbetjeningen. Sammenholdes det med de trods alt beskedne økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, kan forslaget anbefales. 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber, LBK nr. 323 af 20/03/2015.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Movia har beregnet, at forlængelsen af buslinje 22 i Bystævneparken og Kobbelvænget vil medføre, at Hvidovre Kommunes tilskud til den kollektive trafik vil stige med 200.000 kr. årligt. Beløbet indarbejdes som en teknisk korrektion i driftsbudgettet for 2016 – 2019.  

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Ad 1. – 2. Ikke godkendt.

Karl Erik Høholt Jensen (V) ikke tilstede.


19. Supercykelstien Avedøreruten

Beslutningstema

Supercykelstien Avedøreruten har ikke opnået støtte fra den statslige pulje. Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte projektets videre skæbne.   

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at opgive projektet Supercykelstien Avedøreruten for nærværende.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 4. marts 2015, at der blev ansøgt om statslige puljemidler til realisering af supercykelstien Avedøreruten (på daværende tidspunkt benævnt Vestvold Øst – ruten).

Vejdirektoratet, der bestyrer den statslige pulje, blev ansøgt inden fristen 11. marts 2015.

Vejdirektoratet har ved mail af 27. maj 2015 fremsendt link til aftale af 22. maj 2015 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder.

Supercykelstien Avedøreruten er ikke et af de supercykelstiprojekter, der har opnået statslig støtte.

Aftaleparterne har især lagt vægt på, at projekterne skal øge fremkommeligheden for cyklister og have gode forbindelser til kollektive trafikknudepunkter samt have et stort potentiale for overflytning af pendlerture fra bil til cykel blandt andet ved at forbinde områder med mange boliger med områder, hvor der er mange arbejds- eller uddannelsespladser. Supercykelstien Avedøreruten lever åbenbart ikke op til disse kriterier. En forklaring yderligere kan være, at Københavns Kommune, som er medansøger på Avedøreruten, er blevet tildelt over 10 mio. kr. i støtte til tre andre supercykelstiprojekter.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 4. marts 2015, punkt 13, ”at godkende, at forvaltningen ansøger om puljemidler til realisering af supercykelstien Vestvold Øst – ruten”

Økonomiske konsekvenser

For nærværende er der ingen økonomiske konsekvenser, idet der kun ville have været udarbejdet et projektforslag til Budget 2016 og efterfølgende år, såfremt supercykelstien Avedøreruten havde opnået statslig støtte.

På længere sigt derimod kan der blive tale om, at projektet bliver dyrere at realisere, idet det ikke kan forventes, at der fremover vil være  statslige puljemidler til disse formål. Den nuværende pulje er ophørt.  

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Godkendt.

Karl Erik Høholt Jensen (V) ikke tilstede.

Bilag

 1. Aftale om udmøntning af puljer 22. maj 2015 (pdf)

20. Trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje 2015, frigivelse af anlægsmidler. Projekt nr. 2464.

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvordan uforbrugte anlægsmidler fra tidligere år og årets rådighedsbeløb skal anvendes til forbedring af trafiksikkerheden.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende forslag til tiltag til forbedring af trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje i 2015.

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelser med skolebestyrelserne på kommunens skoler foreslås gennemført følgende tiltag til forbedring af trafiksikkerhed og tryghed på skolevejene inden for den samlede uforbrugte anlægsramme på i alt kr. 490.000.

a)Stien gennem Gungehusskolen

Opsætning af cykelbom på stien ved udkørslen til Høvedstensvej. Anlægsoverslag kr. 25.000-30.000.

b)Kettegård Alle ved Rosenhøj Fritidshjem

Opsætning af fodgængerhegn ved eksisterende fodgængerfelt. Anlægsoverslag kr. 20.000-30.000.

c)Krydset Landlystvej/Planteheldvej

Projektering og ombygning af krydset Landlystvej/Planteheldvej. Anlægsoverslag inkl. projektering kr. 300.000-350.000.

Restbeløbet på omkring kr. 100.000 af den samlede anlægsramme på kr. 490.000 foreslås reserveret som buffer for de skitserede tre tiltag, dog også til andre nye tiltag, såfremt der i resten af årets løb måtte fremkomme nye ønsker fra skolebestyrelserne.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, punkt 6, er til Projekt nr. 2464, Trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje 2015, givet anlægsbevilling på kr. 300.000 med bemærkning om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2015, punkt 5, er der til Projekt nr. 2479, Trafiksikkerhed og tryghed på skolevej 2014, overført uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på kr. 500.000, heraf resterer i alt kr. 190.000.

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2015 er til Projekt nr. 2464, Trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje 2015, afsat rådighedsbeløb i 2015 og givet anlægsbevilling på 300.000 kr.

På Projekt nr. 2479, Trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje 2014, resterer uforbrugt rådighedsbeløb 2015 og godkendt anlægsbevilling på i alt 190.000 kr.

Til gennemførelse af tiltag til forbedring af trafiksikkerhed og tryghed på skolevejene, resterer uforbrugte anlægsmidler på 490.000 kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Godkendt.

Karl Erik Høholt Jensen (V) ikke tilstede.


21. Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2015, frigivelse af anlægsmidler. Projekt nr. 2469.

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvordan uforbrugte anlægsmidler fra tidligere år og årets rådighedsbeløb skal anvendes til systematisk uheldsbekæmpelse.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende forslag til anvendelse af den samlede anlægsramme til projekt sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø & Vækst foreslår følgende anvendelse af den samlede uforbrugte anlægsramme på i alt kr. 1.665.000.

a)Signalkrydset Hvidovrevej, Allingvej, Vigerslev Alle

I forbindelse med Banedanmarks København-Ringsted jernbaneprojekt er der som del af projektet sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse foretaget en detailprojektering, der omfatter geometrisk omlægning af krydset samt opgradering af signaludstyret. Banedanmark afholder alle udgifter til retablering til eksisterende forhold, mens merudgifter til omlægning af krydset og opgradering af signaludstyr må påregnes afholdt af Hvidovre Kommune. Der afsættes i alt kr. 300.000 til dette til afholdelse i 2015-2016, hvor Banedanmark forventes at retablere krydset.

b)Stamholmen

Til projektering og udførelse af nyt trafiksikkerhedsprojekt på Stamholmen afsættes kr. 1.000.000. Trafiksikkerhedsprojektet vil blive gennemført i tæt dialog med blandt andre Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme. Detailprojekt vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse inden udførelse.  Det må påregnes, at projektet først kan afsluttes ind i 2016.

c)Trafiksikkerhedsplan

Det hidtidige arbejde med sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse har taget udgangspunkt i et større analysearbejde fra 2007 med løbende opdateringer i forhold til det aktuelle uheldsbillede i de efterfølgende år. Det anbefales, at der nu foretages en ny dybdegående uheldsanalyse, der skal ende ud i en trafiksikkerhedsplan indeholdende forslag til prioritering og budgetoverslag for tiltag de kommende 3-4 år. Analysearbejdet tænkes også at omfatte en status og resultaterne af det hidtidige arbejde med sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse, siden 2007. Til at assistere med det ret omfattende arbejde afsættes kr. 100.000 til ekstern rådgiverbistand.

Restbeløbet på omkring kr. 250.000 af den samlede anlægsramme på kr. 1.665.000 foreslås reserveret som buffer for ovenstående punkter a) og b).

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. maj 2013, punkt 7, godkendte udvalget forslag til endelig fastlæggelse af det materielle indhold for Projekt nr. 2457, Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2013:

a)Detailprojektering af ombygning af signalkrydset Avedøre Havnevej, Kettevej, Kettegård Alle.

b)Detailprojektering og udførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag på Stamholmen, idet By- og Teknikforvaltningen vurderer, at der kan opnås en betydelig forbedring af trafiksikkerheden ved en generel hastighedsnedsættelse og supplerende skiltning og afmærkning på Stamholmen, uden større ombygninger.

c)Eventuel detailprojektering af ombygning af signalkrydset Hvidovrevej, Allingvej, Vigerslev Alle, idet detailprojekteringen vil afvente nærmere afklaring i forhold til Banedanmarks København-Ringsted jernbaneprojekt.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2014, punkt 18, godkendte udvalget projektet og finansieringen af et trafiksikkerhedsprojekt på Stamholmen på Projekt nr. 2457, Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2013, med bemærkning om fastholdelse af hastighedsgrænsen på 60 km/t. Steen Ørskov Larsen (C) kan ikke følge beslutningen.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. april 2015, punkt 13, godkendte udvalget, at etablering af busbaner på Stamholmen i igangværende trafiksikkerhedsprojekt stoppes med den bemærkning, at forvaltningen anmodes om at gå i dialog med grundejerforeningen med henblik på at komme med forslag til forbedring af de trafikale forhold.

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, punkt 6, er til Projekt nr. 2469, Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2015, givet anlægsbevilling på kr. 1.000.000 med bemærkning om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse.

På Kommunalbestyrelsen møde den 28. april 2015, punkt 5, er til Projekt nr. 2457 og 2484, Sorte pletter/systematiske uheldsbekæmpelse 2013 og 2014, overført uforbrugt rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på i alt kr. 860.000, heraf resterer i alt kr. 665.000.

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2015 m.v. er til Projekt nr. 2469, Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2015, afsat rådighedsbeløb i 2015 og givet anlægsbevilling på kr. 1.000.000.

På Projekt nr. 2457 og 2484, Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2013 og 2014, resterer uforbrugte rådighedsbeløb 2015 og godkendt anlægsbevilling på i alt kr. 665.000.

Til gennemførelse af projekt sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse, resterer uforbrugte anlægsmidler på kr. 1.665.000.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Godkendt.

Karl Erik Høholt Jensen (V) ikke tilstede.


22. Udbud af indsamling af haveaffald og tømning af papircontainere - tildeling af kontrakter

Beslutningstema

Kommunens kontrakter for indsamling af haveaffald og tømning af papircontainere har været i EU-udbud. Teknik- og Miljøudvalget skal godkende den anbefalede tildeling af kontrakterne.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende tildeling af kontrakterne for indsamling af haveaffald og tømning af papircontainere

Sagsfremstilling

BAGGRUND

Kontrakterne for indsamling af haveaffald fra haveboliger og tømning af papircontainere ved etageejendomme, institutioner og offentlige standpladser har været i EU-udbud. Kultur, Miljø og Vækst har modtaget ét tilbud på de to kontrakter.

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende tildeling af kontrakterne til renovatøren.

Udbudsmaterialet blev udarbejdet i overensstemmelse med de principper og tildelingskriterier, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet 4. marts 2015.

Kontrakterne blev udbudt i april 2015. Udbuddet er nu gennemført, og der skal indgås kontrakt med den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Seks renovatører havde anmodet om at få udbudsmaterialet tilsendt. Ved tilbudsfristens udløb havde én renovatør, M. Larsen Vognmandsfirma A/S, afgivet tilbud på de to kontrakter. Det er M. Larsen Vognmandsfirma A/S, der i dag har de nugældende kontrakter for de to affaldsordninger.

EVALUERING AF TILBUD

En ekstern rådgiver har evalueret det indkomne tilbud. Evalueringen fremgår af bilag 1.

Rådgiveren har, jf. bilag 1, vurderet, at tilbuddet opfylder kravene om egnethed samt opfylder mindstekravene angivet i udbudsmaterialet.

Selv om der kun er indkommet tilbud fra én renovatør, er tilbuddet blevet vurderet i forhold til de tildelingskriterier, der var angivet i udbudsmaterialet.

For begge kontrakter er der tilbudt biler, der er indrettet med særlig fokus på trafiksikkerhed, arbejdsmiljø og miljø. Både permanente biler og reservebiler er af højere miljøvenlig standard end de angivne mindstekrav.

Tilbuddet på indsamling af haveaffald indeholder en gas-drevet bil, som bl.a. vurderes at have lavere CO2-udledning end en almindelig diesel-drevet bil.

Rådgiverens vurdering er, jf. bilag 1, kapitel 4: ”Der vurderes samlet, at M. Larsen (Vognmandsfirma A/S, red.) med sit tilbud leverer en god og tilfredsstillende løsning i forhold til de opstillede tildelingskriterier inden for kvalitet og serviceniveau, materiel og miljø og arbejdsmiljø.”

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at Teknik- og Miljøudvalget godkender tildeling af kontrakterne til M. Larsen Vognmandsfirma A/S.

TIDSPLAN

August 2015: Indgåelse af kontrakter

Marts 2016: Opstart af affaldsindsamling under de nye kontrakter.

ÅRSAG TIL ØVRIGE RENOVATØRERS MANGLENDE AFGIVELSE AF TILBUD

Rådgiveren har forespurgt de øvrige renovatører om årsager til, at de ikke har afgivet tilbud på kontrakterne. Flere af renovatørerne har svaret, at der i øjeblikket er mange EU-udbud, og at de har fravalgt at byde på kontrakterne i Hvidovre Kommunes udbud, for i stedet at prioritere at byde på nogle andre udbud, der var mere fordelagtige for renovatørerne. Flere af renovatørerne mener desuden, at kravene til biler giver renovatørerne for høje omkostninger ved nyanskaffelse af biler set i forhold til kontrakternes begrænsede omfang.

Renovatørernes tilbagemeldinger vil blive brugt af forvaltningen i overvejelserne ved fremtidige EU-udbud; herunder om forvaltningen fremadrettet kan optimere kontrakternes sammensætning.

Retsgrundlag

”Affaldsbekendtgørelsen”: Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. Ifølge § 24 skal kommunen etablere ordninger for affald, som beskrevet i Affaldsbekendtgørelsen.

”Udbudsdirektivet”: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbudsdirektivet sætter regler for, hvornår en offentlig opgave skal i EU-udbud.

Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Ifølge bekendtgørelsen skal kommunen følge bestemmelserne i Udbudsdirektivet, når kommunen skal gennemføre udbud af kontrakter om fx indsamling af affald.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 4. marts 2015 godkendte Teknik- og Miljøudvalget principperne for udbud af indsamling af haveaffald og tømning af papircontainere.

Affaldsordningerne er beskrevet i regulativerne:

 • Hvidovre Kommunes Regulativ for husholdningsaffald, vedtaget af Kommunalbestyrelsen  29. november 2011.
 • Hvidovre Kommunes Regulativ for erhvervsaffald, vedtaget af Kommunalbestyrelsen 27. marts 2012.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsordningerne skal hvile i sig selv økonomisk over en årrække.

Den årlige kontraktsum for indsamling af haveaffald fra haveboliger var i 2014 på ca. 1,6 mio. kr. eksklusiv moms.

Tilbuddet fra M. Larsen Vognmandsfirma A/S har en samlet årlig kontraktsum på 1.702.110 kr. eksklusiv moms, for indsamling af haveaffald.

Den årlige kontraktsum for tømning af papircontainere ved etageejendomme, institutioner og offentlige standpladser var i 2014 på ca. 1,0 mio. kr. eksklusiv moms.

Tilbuddet fra M. Larsen Vognmandsfirma A/S har en samlet årlig kontraktsum på 886.166 kr. eksklusiv moms, for tømning af papircontainere.

De økonomiske konsekvenser som følge af de nye kontrakter vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetbehandlingen for 2017. Gebyrerne, som borgere og institutioner betaler for affaldsordningerne, vil blive reguleret, så de dækker omkostningerne som følge af priserne i de nye kontrakter.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Godkendt.

Karl Erik Høholt Jensen (V) ikke tilstede.

Bilag

 1. NIRAS A/S's vurderingsnotat af 12. juni 2015. EU-udbud af tømning af papircontainere samt afhentning af haveaffald, Hvidovre Kommune (pdf)

23. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

René Langhorn (O) spurgte til byggesag på Gl. Køge Landevej 372. Ønskede et notat om sagen.

René Langhorn (O) gjorde opmærksom på ulovlig beboelse i garagen på Strandbovej. Ønskede et notat om sagen.

René Langhorn (O) og Arne Bech (H) spurgte til dispensationssag på Hvidovre Strandvej. Sagen kommer til behandling i udvalget.


24. Projekt nr. 3439, Langhøjskolen, renovering

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 11-08-2015

Ad 1.

Anbefales taget til efterretning.

Ad 2.

Anbefales ikke.

Ad 3 

Anbefales ikke.

Ad 4.

Udvalget anbefaler punkt nummer 4 med forbehold for den samlede investeringsoversigt som præsenteres på budgettemamødet fredag den 14. august 2015.

Ad 6.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales ikke.

Ad 3. Anbefales ikke.

Ad 4. Anbefales godkendt.

Gruppe C afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Ad 5. Anbefales godkendt.


25. Lokalerokade 3- Opfølgning, nedrivning af bygninger

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-08-2015

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Ad 3. Anbefales godkendt.