Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2015

Mødefakta

Dato: Onsdag den 6. maj 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicafeen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • René Langhorn (O)

Bemærkninger

Ømer Kuscu deltog for René Langhorn

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

Forvaltningen orienterede om følgende:

-De trafikale udfordringer på Hvidovrevej, bl.a. ved krydset Hvidovrevej/M. Bechs Allé.

-Finansieringen i ESCO business casen. Notat uddeltes på mødet.

Bilag

 1. Ejendomsafdelingens notat af 30. april 2015. Orientering om finansieringen i ESCO business casen (pdf)

3. Projekt nr. 4008, Kommunal genoptræning - ramme for program

Beslutningstema

Valg af program for totalentreprise for flytning af kommunal genoptræning og konsekvenser heraf.

Rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling til projekt nr. 4008 Kommunal genoptræning svarende til det valgte forslag.

Indstilling

Kultur-, Teknik, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik - og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at beslutte, hvilket et af de tre beskrevne forslag til program for totalentreprise, der skal gennemføres, samt at tage konsekvenser af det valgte forslag til efterretning:                                                

Forslag 1) til 25 mio. kr., svarende til den afsatte anlægssum,

Forslag 2) til 32,6 mio. kr., svarende til en merudgift på 7,6 mio. kr.

Forslag 3) til 33,75 mio. kr., svarende til en merudgift på 8,75 mio. kr.

 1. at give rådighedsbeløb i 2017 og tillæg til anlægsbevilling til projekt 4008 Kommunal genoptræning, svarende til det i punkt 1 valgte forslag og at merudgiften finansieres af kassebeholdningen
 2. at godkende at rådighedsbeløb for samlet 7 mio. kr. overføres fra 2015 og 2016 til 2017 som følge af ændret anlægsperiodisering

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsengodkendte på møde d. 26. august 2014, punkt nr. 16, forslag til etablering af sundhedshus på Hvidovrevej 272, herunder flytning af funktioner hertil fra Sundhedscentret, Høvedstensvej 3 samt Medborgerhuset, Hvidovrevej 280.

Funktioner fra Medborgerhuset, Hvidovrevej 280 er allerede flyttet til Høvedstensvej 3.

Ejendomsafdelingens bygherrerådgiver COWI A/S har gennemgået funktionsbehov i fht. projektets rammebetingelser og fundet, at der er et misforhold mellem projektets formål, rådighedsareal, lovkrav og økonomi. Såfremt alle krav og funktioner skal opfyldes, er der både en økonomisk manko på 7,6 mio. kr. og en arealmanko på 800 m2.

Både arealudfordringen og den økonomiske udfordring skal afklares, før der kan udarbejdes et entydigt program for totalentreprisen. Ejendomsafdelingen, har i samarbejde med COWI og med bidrag fra Sundheds- og bestillerenheden og Familie- og Dagtilbudsafdelingen, - udarbejdet 3 forslag til program for totalentreprise med de deraf afledte konsekvenser. Forlag 2 og 3 kan ved at anvende det eksisterende sundhedscenter (Høvedstensvej 3) løse den arealmæssige udfordring.

Kommunalbestyrelsen bedes beslutte, hvilket program, der skal gennemføres med de beskrevne afledte funktionelle-, tidsmæssige- og økonomiske konsekvenser.

I bilag_01 redegøres i detaljer for areal- og økonomianalysen samt de lovgivningsmæssige rammer, som projektet skal løses indenfor.

Tidsplan

Nedenstående reviderede rammetidsplan er gældende for alle tre forslag, og under forudsætning af, at politisk beslutning foreligger ultimo maj 2015:

Juni-august i 2015

Byggeprogram færdiggøres, afholdelse af råds- og borgermøder

Medio august 2015

Deadline for aflevering af mødesag til politisk godkendelse

September 2015

Politisk behandling af byggeprogram og udbudsmateriale

Oktober- december 2015

Totalentrepriseudbud og evaluering af tilbud

Ultimo dec. 2015

Deadline, aflevering af mødesag til politisk behandling

Januar 2016

Ingen planlagte politiske møder

Februar 2016

Politisk godkendelse af økonomisk mest fordelagtige tilbud

Marts 2016

Indgåelse af kontrakt med totalentreprenør

Marts- august 2016

Myndighedsprojekt, projektforslag, hovedprojekt

September 2016-marts 2017

Byggeperiode

April 2017

Aflevering og mangler

Maj- juni 2017

Klargøring, og opkobling i kommunalt regi

Ultimo juni 2017

Ibrugtagning

Forslag

Herunder følger de tre forslag til program for totalentreprise, som forholder sig til areal- og økonomiudfordringen.

Generelt gælder for alle forslag, at klimaskærm ikke røres. Klimaskærmen på posthuset er fra en større ombygning af ejendommen i 1981. Da den ikke røres, forventes en restlevetid på +5år for vinduer, + 20 år for facade og +10 år for tag.

Forslag 1: Sundhedshus i posthus

 • Sundhedshus tilpasset posthusets areal
 • Posthuset lovliggøres og indrettes nødtørftigt
 • Klimaskærm røres ikke
 • Fastholdelse af den økonomiske ramme på 25 mio. kr.

Konsekvenser for funktionAf pladsmæssige hensyn kan der ikke etableres tilstrækkelig kapacitet til genoptræning, hvorfor det vil være nødvendigt fortsat at anvende faciliteter på plejehjemmene Krogstenshave og Strandmarkshave til genoptræning, også af borgere der ikke bor på de pågældende plejehjem.

Sundhedscenter og sundhedspleje vil opleve forringede vilkår i form af utilstrækkelig plads til aktiviteter. Det betyder, at der fortsat vil skulle afholdes en række aktiviteter på andre lokationer uden at der er en faglig begrundelse for at henlægge aktiviteterne til de pågældende lokationer.

Konsekvenser for bygning
Idet der kun foretages absolut nødvendig reparation og udskiftning i installationer, sanitet, overflader mv., vil huset komme til at fremstå ”råt”, med synlige rørføringer, loftsflåder i stedet for væg- til væg- akustiklofter mv. Særligt kælderen, hvor eksisterende toiletter og omklædningsrum bevares uændret, vil fremstå utidssvarende/nedslidt.

I forhold til den senere projektering i totalentreprenørs regi, vil nye funktioner skulle underordne sig eksisterende disponering af installationer, hvorved det vil det blive vanskeligt at lave arealeffektive indretninger af posthuset og opfylde diverse nærhedskriterier, som der er arbejdet med i arealanalysen.

Idet overflader i posthuset kun renoveres nødtørftigt, og rørføringer for ventilation er synlige, vil rengøringen af arealerne blive vanskeliggjort. Derved er risiko for, at standarden for hygiejne ikke kan opretholdes på et acceptabelt niveau. Idet ventilationsanlæggene kun opfylder basale krav, kan det ikke udelukkes, at der især i kontorområderne bliver problemer med indeklimaet i huset.


I denne løsning frigøres areal på Høvedstensvej 3 til andre formål, idet både Sundhedsplejen, Sundhedscentret og Sygeplejeklinikken fraflytter. De decentrale arealer, Krogstenshave og Strandmarkshave frigøres ikke.


Konsekvenser i forhold til retsgrundlag

Nugældende tilgængelighedskrav i forhold til udearealer kan muligvis kun opfyldes ved hjælp af dispensation, idet eksisterende rampe til hovedindgang, som skal bruges af kørestolsbrugere, ikke omlægges.

Driftskonsekvenser

Generelt vil forslag 1 fastholde et højt udgiftsniveau til både drift og vedligeholdelse ved f.eks. tæring i indmurede rørføringer. Endvidere bibeholdes eksisterendevarmeinstallation (direkte fjernvarme). Ved lækage i varmesystemet vil der være betydelig risiko for vandskader, idet hele det lokale fjernvarmenet i princippet risikerer at blive tømt ud i ejendommen.

Pga. minimal renovering af varmeinstallationen kan der forventes strafafgift fra fjernvarmeværket grundet dårlig afkøling af fremløb. Eksisterende ventilations anlæg bevares og vil opfylde indeklima- og brandkrav, men komforten bliver helt basal. Således må forventes problemer med kulde/træk og overophedning. Det ombyggede anlæg dækker kun træningsområdet og møderum samt kontroludsugning fra toiletter, bad og køkkener. Dette vil belaste indeklimaet, særligt i kontorarealerne, hvor der ikke er mekanisk ventilation, og heller ikke krav til dette jfr. retsgrundlaget. Der er således risiko for dårligt arbejdsklima.

Ældre sanitet og armaturer beholdes (bortset fra nye handicaptoiletter), hvorved mulighederne for vandbesparende løsninger bliver minimale.

Forslag 2: Sundhedshus i posthus og på Høvedstensvej 3:

 • Estimeret arealbehov realiseres
 • Ombygning og indretning af posthuset som ”fuld”/komplet løsning
 • Klimaskærm røres ikke
 • Ingen ombygninger i Høvedstensvej 3
 • Økonomisk ramme opskrives til 32,6 mio. kr. jfr. budgetoverslag.

Konsekvenser for funktion
Med forslaget forbliver sundhedsplejen i det nuværende sundhedscenter på Høvedstensvej 3. Med den direkte adgang mellem posthusbygningen og Høvedstensvej 3 er der fortsat mulighed for et tæt og dynamisk samarbejde på tværs af sundhedspleje, sundhedscenter, genoptræning og visitationen.

Løsningen med sundhedshus fordelt i to bygninger betyder, at sundhedscenter, genoptræning, sundhedspleje og sygeplejeklinik får fysiske rammer, der kan rumme de nuværende funktioner og kendte aktivitetsudvidelser. Der er ikke taget højde for aktivitetsudvidelser, som endnu ikke er planlagt. Det kan f.eks. være udvidelser som følge af opgaveflytninger fra det regionale sundhedsvæsen til kommunen.

Konsekvenser for bygninger

I denne løsning frigøres ikke areal i Høvedstensvej 3 til andre formål.

Der foretages heller ikke nogen bygningsmæssige ændringer trods den ændrede anvendelse af Høvedstensvej 3. Der vil således blive forskel på niveau og kvalitet af rum og funktioner i de to sundhedshuse.

Træningsfaciliteterne på plejehjemmet Krogstenshave og Strandmarkshave frigøres, således at beboerne på de to plejehjem kan anvende faciliteterne.

Driftskonsekvenser
I forslag 2 udskiftes ventilation og varmeanlæg, så indeklimaforholdene bringes op på nutidig standard. Dette betyder, at fremtidige indsatser på drift og vedligehold på tekniske anlæg minimeres.

Der arbejdes med behandlerrum og øvrig indretning, så der er mulighed for diskretion omkring behandlingen og samtaler.

Forslag 3: Sundhedshus i posthus og på Høvedstensvej 3.

 • Estimeret arealbehov realiseres
 • Ombygning af posthuset som fuld/komplet løsning
 • Klimaskærm røres principielt ikke
 • Mindre tilpasning af Høvedstensvej 3
 • Økonomisk ramme opskrives til 33,7 mio. kr. jfr. Budgetoverslag.

Konsekvenser for funktion:

Med forslaget forbliver sundhedsplejen i det nuværende sundhedscenter på Høvedstensvej 3. Med den direkte adgang mellem posthusbygningen og Høvedstensvej 3 er der fortsat mulighed for et tæt og dynamisk samarbejde på tværs af sundhedspleje, sundhedscenter, genoptræning og visitationen. Løsningen med sundhedshus fordelt i to bygninger betyder, at sundhedscenter, genoptræning, sundhedspleje og sygeplejeklinik får fysiske rammer, der kan rumme de nuværende funktioner og kendte aktivitetsudvidelser.

Konsekvenser for bygninger

Der frigøres ikke areal på Høvedstensvej 3 til andre formål.

Der foretages ombygning i Høvedstensvej 3 til den ændrede funktion, hvorved de to bygninger får samme niveau og kvalitet. Træningsfaciliteterne på plejehjemmet Krogstenshave og Strandmarkshave frigøres, således at beboerne på de to plejehjem kan anvende faciliteterne.

Driftskonsekvenser

I forslag 3 udskiftes ventilation og varmeanlæg, så indeklimaforholdene bringes op på nutidig standard. Dette betyder, at fremtidige indsatser på drift og vedligehold på tekniskeanlæg minimeres.

Der arbejdes med behandlerrum og øvrig indretning, så der er mulighed for diskretion omkring patientbehandlingen og patient samtaler.

Retsgrundlag

Ved brug af bygning til sundhedhus er der ifølge bygningsmyndigheden ikke grundlag for ændring af anvendelsen. Der vil derfor ikke blive stillet krav til efterisolering af klimaskærmen. Ingen af de 3 forslag omfatter derfor renovering af klimaskærm. Det har konsekvenser for efterfølgende udgifter til energiforbrug, drift og vedligehold.

Ved forslag 1 kan nugældende tilgængelighedskrav i forhold til udearealer muligvis kun opfyldes ved hjælp af dispensation, idet eksisterende rampe til hovedindgang, som skal bruges af kørestolsbrugere, ikke omlægges.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsengodkendte på møde d. 26. august 2014, punkt 16, forslag til etablering af sundhedshus på Hvidovrevej 272, herunder flytning af funktioner hertil fra Sundhedscentret, Høvedstensvej 3 samt Medborgerhuset, Hvidovrevej 280.

Kommunalbestyrelsen har på møde 17. december 2013, punkt 31, givet anlægsbevilling på 8.500.000 kr. til projekt 4008 Kommunal genoptræning.

Økonomiske konsekvenser

For forslag 1,2 og 3 (med ansøgt rul 14-15 indarbejdet)

Til projekt 4008 Kommunal genoptræning er der i 2014 forbrugt 347.000 kr. Endvidere er i 2015 og 2016 afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 4.653.000 kr. (inkl. ansøgt rul) og 20.000.000 kr. Således er til projekt 4008 Kommunal genoptræning i alt afsat rådighedsbeløb på 25.000.000 kr.

Rådighedsbeløb for samlet 7 mio. kr. overføres fra 2015 og 2016 til 2017 som følge af ændret anlægsperiodisering, svarende til 3.653.000 kr. fra 2015 og 3.347.000 kr. fra 2016.

Den foreslåede ændring af anlægsperiodiseringen og det valgte forslag indarbejdes i budgetprocessen for 2016-2019 i henhold til nedenstående oversigt:

I kr. 1.000

År

2014

2015

2016

2017

I alt

Nuværende periodisering*  

347

4.653

20.000

-

25.000

Foreslået ændring forslag 1

-3.653

-3.347

+7.000

 -

Ny foreslået periodisering forslag 1

347

1.000

16.653

7.000

25.000

Foreslået ændring forslag 2

-3.653

-3.347

+14.600

+7.600

Ny foreslået periodisering, forslag 2

347

1.000

16.653

 14.600

32.600

Foreslået ændring forslag 3

-3.653

-3.347

+15.750

+8.750

Ny foreslået periodisering, forslag 3

347

1.000

16.653

15.750

33.750

* I henhold til ansøgning om rul fra 2014-2015 forelagt på Kommunal-bestyrelsens møde 28. april 2015.

Der søges om tillæg til anlægsbevilling på 16.500.000 kr. således at den samlede anlægsbevilling udgør 25.000.000 kr., svarende til den afsatte anlægssum.

Ved godkendelse af forslag 2 eller 3 ansøges herudover om rådighedsbeløb og tillæg til anlægsbevilling på henholdsvis 7.600.000 kr. eller 8.750.000 kr. Begge forslag foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Personalemæssige konsekvenser

Forslag 1 vil medføre et uhensigtsmæssigt og utilfredsstillende arbejdsmiljø pga. de nævnte løsninger og det begrænsede areal til den høje personbelastning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forslag 1:

Idet overflader i posthuset kun renoveres nødtørftigt, og rørføringer for ventilation er synlige, vil rengøringen af arealerne blive vanskeliggjort. Derved er risiko for, at standarden for hygiejne ikke kan opretholdes på et acceptabelt niveau for et sundhedshus. Idet ventilationsanlæggene kun opfylder basale krav, kan det ikke udelukkes, at der især i kontorområderne bliver problemer med indeklima pga. den høje personbelastning i huset.

Forslag 2 og 3:

Ingen konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Idet klimaskærmen på posthuset i alle forslag ikke røres, forventes et forholdsmæssigt højt CO2 udslip sammenlignet med nybyggeri.

I forslag 1 vil der være en yderligere CO2 belastning og øget vandforbrug, idet renovering af tekniske installationer grundet budgetrammen er begrænset til et minimum.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2015

Udvalget afventer behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

Udvalget stillede ændringsforslag om, at der til brug for den videre behandling beregnes et overslag over hvad det vil koste at nedrive sundhedscentret og posthuset og opføre et nyt sundhedshus.

For: alle.

Anbefales godkendt.

Indstillingerne 1. – 3. bortfalder.

Bilag

 1. Bilag_01 Redegørelse for areal- og økonomianalysen samt de lovgivningsmæssige rammer, som projektet skal løses indenfor (pdf)

4. Anvendelse af kommunens ramme til byfornyelse i forbindelse med sager vedrørende skimmelsvamp

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte om de vil godkende forvaltningens indstilling, som indebærer at formålet for anlægsprojekt nr. 0228, Bygningsforbedringsudvalget 2015-2018, bliver udvidet, således at formålet er i fuld overensstemmelse med lovgivningen for byfornyelse og udvikling af byer.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende udvidelse af formål for anlægsprojekt nr. 0228 Bygningsforbedringsudvalget 2015-2018, jf. nedenstående sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøafdelingen har indtil videre stort set kun modtaget henvendelser vedrørende skimmelsvamp i lejeboliger, hvor vi med hjemmel i byggeloven har påbudt ejer, at få forholdene bragt i orden.

Afdelingen har på nuværende tidspunkt to sager vedrørende ejerboliger. Den ene sag omhandler en ejerlejlighed, hvor familien selv har foretaget en del tiltag, men der bliver ved med at komme skimmelsvamp. Der er tale om en ældre bygning og fugten kommer muligvis udefra, men ejerforeningen vil ikke undersøge konstruktionen.

Den anden sag vedrører et enfamiliehus, hvor der er tegn på skimmelsvamp. Derudover er gulvkonstruktionen i køkkenet muligvis rådden og afløbet i køkkenet fungerer ikke optimalt.

For den videre sagsbehandling, skal der foretages undersøgelser, der klarlægger problemerne i bygningerne. Når disse foreligger, kan Plan- og Miljøafdelingen påbyde ejer at få forholdene udbedret.

Efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 75 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, at bygninger, som benyttes til beboelse og ophold, ikke ved deres indretning og beliggenhed er sundhedsfarlige eller brandfarlige.

Tilsynet omfatter alle boliger og opholdsrum, som bebos eller anvendes uanset ejerforhold. Det betyder, at både bygninger som anvendes eller bebos af ejeren selv samt udlejede boliger og opholdsrum er omfattet af kommunens tilsynsforpligtelse.

Der er ikke i loven fastsat nærmere regler for, hvordan kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge tilsynsvirksomheden, men kommunalbestyrelsen har ansvaret for at reagere. Det vil sige rejse en sag og som det første undersøge, om problemet udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i ejendommen.

Der er ikke i lovgivningen fastsat krav til, hvordan undersøgelsen skal gennemføres. Kommunalbestyrelsen må derfor ud fra en konkret vurdering træffe denne beslutning. Der kan være tale om besigtigelse og tekniske undersøgelser, herunder med deltagelse af særlig faglig ekspertise.

Udgifterne til undersøgelsen afholdes af kommunen. Udgifterne kan refunderes af staten med 50 pct. over kommunens ramme til bygningsfornyelse, jf. bekendtgørelse nr. 277 af 24. marts 2015 om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer bilag 1, punkt 56. Det bemærkes, at hvis kommunen ikke har søgt ramme til bygningsfornyelse eller allerede har udnyttet sin ramme fuldt ud, påhviler hele udgiften kommunen.

Tekst og formål for projekt nr. 0228 Bygningsforbedringsudvalget 2015-2018, er tidligere godkendt med følgende indhold:

Bygningsforbedringsudvalget kan yde støtte til bevaringsværdige ejer- og andelsboliger, der bebos af ejeren eller andelshaveren. Støtten ydes som et kontant tilskud, og Staten refunderer 50% af udgifterne.

Tekst og formål ønskes udvidet med følgende indhold:

Bygningsforbedringsudvalget kan yde støtte til bevaringsværdige ejer- og andelsboliger, der bebos af ejeren eller andelshaveren, friarealforbedring, kondemnering, samt undersøgelser til afdækning af sundhedsfarlige forhold. Støtten kan ydes som et kontant tilskud. Staten refunderer 50% af udgifterne.

Projektets formål vil herefter være præciseret jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Retsgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

§ 75. Kommunalbestyrelsen skal efter retningslinjer, som den selv fastsætter, jf. dog stk. 6, føre tilsyn med ejendomme, som benyttes til beboelse og ophold, når det vurderes, at disse ejendomme ved deres beliggenhed, indretning eller andre forhold er sundhedsfarlige eller brandfarlige.

Stk.2. Ved skønnet over, om benyttelse af boliger og opholdsrum er forbundet med sundhedsfare, skal der navnlig tages hensyn til om de pågældende boliger eller opholdsrum væsentligt afviger fra et eller flere af de mindstekrav, som er nævnt i stk. 3 og 4.

Stk. 3. Alle beboelses- og opholdsrum skal

1)Yde tilfredsstillende beskyttelse mod fugtighed, kulde, varme og støj,

2)Have fyldestgørende adgang for dagslys,

3)Have forsvarlig adgang til luftfornyelse i almindelighed gennem et eller flere oplukkelige vinduer direkte til det fri,

4)Have mulighed for tilstrækkelig opvarmning og

5)Have et tilfredsstillende indeklima.

Stk. 4. Enhver lejlighed skal ud over mindstekravene i stk. 3

1)Have adgang til godt og tilstrækkelig drikkevand,

2)Have behørigt afløb for spildevand og

3)Have tilfredsstillende adgang til wc.

Stk. 5. ved skønnet over, om personer, som opholder sig i en bygning, udsættes for brandfare, skal der især tages hensyn til byggemåden og indretningen af de enkelte lejligheder og rum samt adgangsforholdene.

Stk. 6. ministeren for by, bolig og landdistrikter kan fastsætte regler for kommunalbestyrelsens tilsyn.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der i 2015-2018 afsat kr. 500.000 til udgifter og kr. -250.000 til indtægter i hvert af årene, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2014, punkt 3.

Anlægsbevilling til udgifter kr. 500.000 og indtægter kr. -250.000, er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2014, punkt 6.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

Godkendt.


5. Projektforslag for fjernvarmeproduktion på Biofos spildevandsanlæg i Hvidovre

Beslutningstema

Udvalget skal godkende et projektforslag, hvor BIOFOS Rensningsanlæg Avedøre får mulighed for at levere overskudsvarme fra slamforbrændingen til fjernvarmesystemet på Avedøre Holme i nogle perioder og bruge fjernvarme til opvarmning af slammet i andre perioder.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

1.       at godkende projektforslag ”Fjernvarmeproduktion på BIOFOS spildevandsanlæg i Hvidovre”

Sagsfremstilling

Baggrund

BIOFOS har med e-mail af 25. februar 2015 sendt projektforslag ”Fjernvarmeproduktion på BIOFOS spildevandsanlæg i Hvidovre” til Hvidovre Kommune med anmodning om, at det behandles i medfør af Varmeforsyningsloven og tilhørende projektbekendtgørelse.

BIOFOS ønsker, at der skal kunne leveres overskudsvarme fra BIOFOS (tidligere Spildevandscenter Avedøre) til Fjernvarmecentralen Avedøre Holmes fjernvarmeledninger på Avedøre Holme (FAH), og at der skal kunne modtages varme fra FAH.

Projektet omfatter en etablering af en forbindelse med 3 rør mellem FAH og BIOFOS. Foruden at BIOFOS skal kunne levere overskudsvarme til FAH ved 165 grader, skal der også kunne leveres lavtemperaturvarme ved 70 grader fra FAH’s returledning til BIOFOS til at opvarme slam.

Høring

Projektforslaget har været i høring hos de berørte parter, og der er ikke indkommet bemærkninger.

Energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering

I henhold til § 26 i Projektbekendtgørelsen skal kommunen inden godkendelse af projektet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet.

Energimæssig vurdering

I referencen, dvs. hvis ikke projektforslaget gennemføres, sker der følgende:

BIOFOS opvarmer slam, dels med varme fra slamforbrændingen, dels ved hjælp af naturgas. FAH får sin varme produceret dels fra Avedøreværket og dels fra FAH’s egen varmecentral, når Avedøreværkets anlæg er ude af drift. (Centralen er pt. fyret med let fuelolie, men konvertering til naturgas overvejes.)

Der er et varmeoverskud på BIOFOS, som bortkøles.

Der er yderligere tale om, at varme ved ca. 160 grader bruges til at opvarme slam ved lav temperatur, hvilket energimæssigt ikke er så effektivt.

Gennemføres projektet sker der følgende:

En varmemængde på 3.631 MWh fra FAH’s returvand ved 60 grader vil kunne opvarme slam og dermed erstatte 2.691 MWh varme fra en naturgaskedel samt 3.631-2.691 = 940 MWh fra slamforbrændingen.

Da der spares på varmen fra slamforbrændingen og da al overskydende varme kan udnyttes, vil der i alt kunne leveres 5.266 MWh varme fra slamforbrændingen ved 160 grader til FAH.

Denne til FAH leverede varmemængde betyder, at FAH kan spare en tilsvarende produktion på Avedøreværket og sine egne kedler.

Nettobesparelsen er således: 5.266 +2.691 – 3.631 = 4.326 MWh

Samfundsøkonomisk vurdering

Projektforslag udviser en samfundsøkonomisk fordel over den 20-årige planperiode (2015-2034) på ca. 10 mio. kr., og den interne forrentning er 14 %, hvilket er markant over kravet om 4 %. Samfundsøkonomisk er det derfor fordelagtigt at etablere fjernvarmeforbindelsen.

Projektforslaget skal ses som et tillæg til en ombygning på BIOFOS, der gennemføres under alle omstændigheder af bl.a. miljømæssige og økonomiske hensyn. I forhold til denne ombygning skal BIOFOS investere 5,4 mio.kr ekstra for at gennemføre dette projektforslag.

Projektet er således særdeles robust over for ændrede forudsætninger, da BIOFOS kun skal investere ekstra 5,4 mio.kr for at gennemføre projektet set i forhold til referencen. Gevinsten er forholdsmæssig stor set i forhold til investeringen

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at projektet er samfundsøkonomisk robust, og udviser et samfundsøkonomisk overskud, som taler for at sammenkoblingen mellem FAH og BIOFOS gennemføres.

Selskabsøkonomisk vurdering

Selskabsøkonomien for BIOFOS er i projektforslaget vurderet ud fra en foreløbig aftale mellem BIOFOS og FAH som viser, at BIOFOS får investeringen betalt tilbage i løbet af 5 år. Aftalen indebærer desuden, at økonomien for FAH er neutral i forhold til udveksling af varme.

Alt i alt er det vurderingen, at projektet udviser et selskabsøkonomisk overskud.

Brugerøkonomi

Den langsigtede gevinst for FAH kommer FAH’s brugere til gode. Tilsvarende vil den økonomiske gevinst for BIOFOS komme alle spildevandskunder til gode.

Miljømæssig vurdering

De samfundsøkonomiske produktionsomkostninger for varme inkluderer prisen på emission af drivhusgasserne CO2 (kuldioxid) CH4 (metan) og N2O (dinitrogenoxid, lattergas) samt SO2 (svovldioxid), fine partikler (partikler mindre end 2,5 milliontedel meter) og NOx (nitrøse gasser, gasser der indeholder kvælstof og ilt).

Ved at udnytte overskudsvarme på BIOFOS, som ellers går til spilde, spares en vis emission på Avedøreværket og på FAH’s varmecentral. Varmeleveringen fra BIOFOS medfører derimod ingen ekstra emission (udledning) i forhold til den emission, der kommer som følge af ombygningen på BIOFOS.

Det er Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurdering, at det vil være miljømæssigt fornuftigt, at gennemføre projektet.

Retsgrundlag

Projektet for levering af overskudsvarme skal godkendes efter Varmeforsyningsloven, Lov om Varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011, samt Projektbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Kommunen er myndighed.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Miljømæssig vurdering

Da en gennemførelse af projektet vil medføre et energibesparelse vil emission af drivhusgasserne CO2, CH4 og N2O samt skadesemissioner fra SO2, fine partikler (PM 2,5) og NOx i omgivelserne blive mindre, hvilket er til gavn for miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

Godkendt.

Bilag

 1. Projektforslag for fjernevarmeproduktion på Biofos Spildevandsanlæg i Hvidovre, dateret februar 2015 (pdf)

6. Forlængelse af linje 13 ad Gammel Køge Landevej til Friheden Station

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til Movia’s forslag om at forlænge buslinje 13 fra Brøndby Strand Station ad Gammel Køge Landevej til Friheden Station.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte forlængelsen af linje 13 fra Brøndby Strand Station ad Gammel Køge Landevej til Friheden Station som beskrevet i Movia’s notat af 26. marts 2015: ”Forlængelse af linje 13 til Friheden Station” og
 1. at den forøgede årlige driftsudgift indarbejdes i Movia’s budgetforslag 2016 – 2019 og herved medtages som en teknisk korrektion fra 2016 ved behandlingen af Budgetforslag 2016 - 2019

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune har siden efteråret 2013 ønsket busbetjening på Gammel Køge Landevej.

Borgmesteren skrev i brev af 16. januar 2015 til Brøndby Kommune, at Hvidovre Kommune var indstillet på at finde en fælles løsning. I brevet blev specifikt nævnt en forlængelse af linje 13 til Friheden Station.

Movia præsenterer i sit notat af 26. marts 2015 et forslag om forlængelse af linje 13 til Friheden Station, der indebærer en omtrentlig timedrift langs Gammel Køge Landevej mellem Brøndby Strand Station og Friheden Station alle ugens syv dage fra tidlig morgen til sen aften.

Linje 121, der blev nedlagt i 2011, havde også timedrift.

Betjeningen tilrettelægges sådan, at hver anden tur forlænges til Friheden Station i de tidsrum, hvor linje 13 kører 2-3 gange pr. time til Brøndby Strand Station. I de tidsrum, hvor linjen kun kører en gang pr. time, forlænges alle ture. 

Forslaget imødekommer borgernes ønsker om busbetjening på Gammel Køge Landevej med forbindelse til såvel Brøndby Strand Station som Friheden Station.

Movia anslår, at forlængelsen af linje 13 årligt vil tiltrække ca. 25.000 nye passagerer til den kollektive trafik. Movia vurderer, at passagertilstrømningen kan blive større i og med, at det store boligområde omkring Strandesplanaden nu får direkte forbindelse til Friheden Station og Frihedens Butikscenter.  

Forlængelsen kræver ikke, at der skal tilføres flere busser til linjen, idet udvidelsen kan rummes inden for den eksisterende køreplan. Derfor vil det årlige tilskudsbehov for Hvidovre Kommunes vedkommende ”kun” være 700.000 kr. Dette tilskudsbehov til forlængelsen af linje 13 skal holdes op mod nytteværdien for borgerne på strækningen, som i dag er uden busbetjening.

Tilskuddet i sin tid til linje 121 udgjorde årligt ca. 750.000 kr., hvilket er stort set det samme som det tilskud, der nu er tale om til forlængelsen af linje 13. Forskellen er, at linje 13 er mere nyttig, idet den i modsætning til linje 121 kører til Brøndby Strand Station.   

Brøndby Kommune vil ligeledes tage stilling til forslaget i løbet af maj måned 2015.

Movia kan implementere løsningsforslaget i køreplanen for 2016, såfremt løsningsforslaget godkendes i både Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune og Movia får besked primo juni måned 2015.  

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 16. december 2014, at der tages kontakt til Brøndby Kommune med henblik på en fælles løsning på busbetjeningen af Gl. Køge Landevej på strækningen mellem Friheden Station og Brøndby Strand Station.

Økonomiske konsekvenser

Forlængelsen af linje 13 til Frihedens Station vil årligt medføre en ekstra udgift på 700.000 kr. fra og med 2016. Beløbet indarbejdes i Movias budgetforslag som vil blive indregnet i driftsbudgettet 2016 - 2019 som en teknisk korrektion.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt, idet det forudsættes, at betalingen afspejler passagerbehovet i de respektive kommuner.

Bilag

 1. Movias notat af 26. marts 2015. Forlængelse af linje 13 til Friheden Station (pdf)
 2. Brev til Brøndby Kommune, dateret 16. januar 2015 (pdf)

7. Økonomirapportering pr. 31. marts 2015 - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Forvaltningen fremlægger en økonomisk vurdering af Teknik- og Miljøudvalgets område baseret på årets første 3 måneders drift.

Indstilling

Kultur- Teknik- Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage økonomirapportering af 31. marts 2015 til efterretning

Sagsfremstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Budget 2015 og forventer på nuværende tidspunkt merudgifter på 2,5 mio. kr. på udvalgets område indenfor servicerammen.

Vurderingerne er foretaget uafhængigt af overførsler af budgetmidler fra 2014.

Af særlige opmærksomhedspunkter bør følgende iagttages.

Tilskud til busdrift

Trafikselskabet Movia har meddelt at Hvidovre Kommune skal betale en efterregulering på 2,5 mio. kr. vedrørende regnskab 2014. Den væsentligst årsag til efterreguleringen, skyldes effekt af driftsændringer samt øvrige ændringer. Det er særligt linje 1A og linje 200S der har kørt flere timer i kommunen i forhold til budgetteret. Herudover har der generelt været et fald i passagertallet, særligt vedrørende linje 1A.

Herudover kan det oplyses at Movia i januar 2015 har orienteret kommunerne om afgørelse af voldgiftssag mellem DSB og Metroselskabet mod Trafikselskabet Movia. Voldgiftsrettens afgørelse betyder at Movia til DSB og Metroselskabet skal tilbagebetale i alt 161,4 mio. kr., hvilket for Hvidovre Kommune vil betyde en efterbetaling på 5,1 mio. kr. Dette beløb dækker perioden 2008-2015. Beløbet er ikke medtaget i denne opfølgning, idet Movia endnu ikke har oplyst opkrævningstidspunkt.

Vejafvandingsbidrag

I henhold til lovgivning betaler Hvidovre Kommune kommunalt vejafvandingsbidrag til forsyningsselskabet HOFOR A/S med 8 % af investeringsgrundlaget. Bidraget betales som et aconto beløb med regulering året efter.

Budgetgrundlaget for 2015 er på 9,6 mio. kr. Acontoopkrævningen for 2015 udgør 12,6 mio. kr. hvilket er 3 mio. kr. mere end Hvidovre Kommune har budgetteret.

Det har vist sig at HOFOR A/S for år 2013 har opkrævet for meget. Det skyldes, at opkrævningerne for 2013 og 2014 fejlagtigt er beregnet af igangværende anlægsarbejder. De skulle have været beregnet af afsluttede anlægsarbejder. HOFOR A/S har med andre ord opkrævet for meget for tidligt. Det medfører en tilbagebetaling på 12,6 mio. kr. for 2013 og på 8,9 mio. kr. for 2014. Samlet tilbagebetaling udgør 21,5 mio. kr. Der er tale om midler som kommunen skal betale til HOFOR A/S på et senere tidspunkt. 

Nettoafvigelsen i forhold til budgetgrundlaget for 2015 udgør 18,5 mio. kr.  Dette beløb hensættes, idet kommunen vil skulle afregne beløbet når igangværende anlægsarbejder afsluttes i de kommende år.

Økonomiske konsekvenser

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forventer et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. som vedrører efterregulering til trafikselskabet Movia for regnskabsår 2014.

Kommunen har modtaget i alt 21,5 mio. kr. fra HOFOR A/S, som følge af for meget opkrævede vejafvandingsbidrag. Af disse udligner de 3 mio. kr. en reguleret a´contobetaling til HOFOR A/S for 2015, mens de resterende 18,5 mio. kr. hensættes til forventede kommende afregninger. Der er således tale om forskydninger på tværs af år i betalingsstrømmene.

Herudover forventes der en efterbetaling på 5,1 mio. kr., som følge af voldgiftssag mellem Movia og Metroselskabet og DSB. Dette beløb er ikke indregnet i opfølgningen, da opkrævningstidspunkt endnu ikke er kendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

Taget til efterretning.


8. Budget 2016-2019 - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med processen for budget 2016 skal de enkelte fagudvalg have status på budgetanalyser herunder forslag til reduktioner.

Indstilling

Kultur- Teknik- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at status på budgetanalyser herunder forslag til reduktioner tages til efterretning

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 2. marts 2015 følgende proces for Budget 2016-19.

 • Det enkelte fagudvalg arbejder med omprioriteringsforslag. Hvert fagudvalg drøfter omprioriteringsmuligheder og – ønsker inden for eget område og på den baggrund kan udvalget foreslå budgetneutrale omprioriteringer. Dvs. at der ved forslag til aktivitetsudvidelser skal ske en samtidig anvisning af mulig finansiering i det enkelte fagudvalg.
 • Med henblik på at understøtte omprioriteringsdrøftelserne i fagudvalgene iværksættes budgetanalyser i alle forvaltninger som led i det almindelige budgetarbejde
 • Der gennemføres en målrettet administrativt drevet proces til prioritering af anlægsprojekter for 2016-2019. 

Det enkelte fagudvalg arbejder med omprioriteringsforlag. Hvert fagudvalg drøfter omprioriteringsmuligheder og -ønsker inden for eget område og på den baggrund kan udvalget foreslå budgetneutrale omprioriteringer. Dvs. at der ved forslag til aktivitetsudvidelser skal ske en samtidig anvisning af mulig finansiering i det enkelte fagudvalg.

Med henblik på at understøtte omprioriteringsdrøftelserne i fagudvalgene iværksættes budgetanalyser i alle forvaltninger som led i det almindelige budgetarbejde.

Der gennemføres en målrettet administrativt drevet proces til prioritering af anlægsprojekter for 2016-2019.

Af procesplanen fremgår, at der i perioden april til juni afholdes tre ordinære møder i hvert fagudvalg. På fagudvalgsmøderne i april drøfter det enkelte udvalg, hvilke områder udvalgene vil omprioritere mellem samt hvilke budgetanalyser udvalgene afledt heraf vil have gennemført. På fagudvalgsmøderne i maj måned gives der en status for arbejdet med budgetanalyserne, mens der på udvalgsmøderne i juni måned foreligger færdige budgetanalyser.

Der afholdes budgettemadag i Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2015 og her fremlægges det enkelte fagudvalgs forslag til driftsomprioriteringer.

På fagudvalgsmøderne i august behandles forslag til driftsomprioriteringer. Herudover drøftes status på budgettet for fagudvalgets område.

Der afholdes budgetseminar i Kommunalbestyrelsen den 28. august, hvor udfordringerne i budgettet drøftes. På budgetseminariet indbydes hele Kommunalbestyrelsen til drøftelser på baggrund af basisbudgettet samt materialet udarbejdet vedrørende drift og anlæg. Indkomne høringssvar indgår i drøftelserne på budgetseminariet.

På mødet forelægger Kultur- Teknik- og Arbejdsmarkedsforvaltningens status på budgetanalyserne til understøttelse af driftsomprioriteringerne.

For udvalgets område er aftalt følgende budgetanalyser:

·Bygningsvedligeholdelse.

·Arealoptimering.

·Ressourcer til planlægning.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-19 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

Taget til efterretning.


9. Implementering af ny dialogbaseret styringsmodel i Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har besluttet at implementere en ny dialogbaseret styringsmodel gældende fra 2016. Teknik- og Miljøudvalget skal på alle resterende udvalgsmøder i 2015 i dialog med forvaltningens fagområder formulerer en række mål for fagområderne, som skal være gældende fra 2016 med henblik på meningsfuld politisk styring. På dette møde præsenteres udvalget for en række faglige overskrifter under udvalgets område. Herefter kvalificerer udvalget overskrifterne, som forvaltningen på den baggrund forbereder yderligere frem mod kommende udvalgsmøder, hvor dialogen fortsætter frem mod endelig målformulering og målopfølgning.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orientering om proces for implementering af ny styringsmodel i Kultur-, Teknik-, Miljø-, og Arbejdsmarkedsforvaltningen  til efterretning.
 2. at beslutte hvilke af nedenstående 7 faglige overskrifter , som forvaltningen bedes forberede yderligere frem mod kommende udvalgsmøder. Forvaltningen anbefaler, at udvalget udvælger maximalt 5 faglige overskrifter, som der arbejdes videre med på kommende møder.
 3. at beslutte evt. supplerende overskrifter på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. februar 2015 godkendt en ny styringsmodel for Hvidovre Kommune på baggrund af oplæg fra Direktionen. Baggrunden er, at den hidtidige styringsmodel, som er centreret omkring kontraktstyring, ikke længere opleves som meningsfuld.

Med den ny styringsmodel er det ønsket at Kommunalbestyrelsen får et værdifuldt redskab til at sætte den politiske kurs og fastsætte mål for de enkelte fagområder. Modellen skal desuden give mening for organisationen, så engagement og motivation sikres hos chefer, ledere og medarbejdere.

Der skal i udgangspunktet arbejdes med to-årige mål, så der skabes gode muligheder for reelt at skabe resultater og effekt. Data og dokumentation skal bruges meningsfuldt i styringen og være et grundlag for dialog og opstilling af mål.

Kernen i styringsmodellen er dialog. Helt konkret er det tanken, at fagudvalgene i to-årige kadencer mødes med de respektive institutionsledere/chefer/medarbejdere, som fagudvalgene har i deres portefølje. Inden dialogmøderne har fagudvalget haft en politisk debat om de overordnede politiske pejlemærker, som der skal være fokus på ved dialogmøderne. Denne politiske debat tager bl.a. udgangspunkt i data, dokumentation og faglig viden på området. Ved dialogmøderne får politikerne mulighed for at have en direkte dialog med de ledere og chefer og evt. medarbejdere, som er ansvarlige for kommunens kerneydelser og dermed er tætte på kommunens borgere i dagligdagen. Efter dialogmøderne vil der ske en endelig målformulering og politisk godkendelse i fagudvalget af målene for den enkelte institution eller afdeling.

Proces for implementering af ny styringsmodel i Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Da det er forskelligt fra fagområde til fagområde, hvorledes den ny styringsmodel skal implementeres, har Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet en overordnet procesplan med forslag til implementering i forvaltningens fagudvalg.

Det væsentligste er ideen om implementering i en ’firetrins-mødemodel’ De fire trin uddybes i vedlagte bilag.

Udvalget har ligeledes mulighed for at byde ind med overskrifter på eget initiativ, som forvaltningen bedes undersøge nærmere.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 6. maj 2015 vil fagcheferne mundtligt uddybe følgende faglige overskrifter;

 1. Tryghed i trafikken – trafiksanering
 2. Friluftsliv i det grønne og blå
 3. Genbrug på institutioner – praksis og læring
 4. Mål for  indvinding af grundvand og de afledte konsekvenser for drikkevand og jordforureningshåndtering
 5. Hvidovre Kommune som Klimakommune
 6. En arkitekturpolitik for Hvidovre Kommune
 7. En ejendomsstrategi

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. februar 2015 godkendt ny styringsmodel for Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. – 3. Følgende faglige overskrifter blev valgt:

-Mål for indvinding af grundvand og de afledte konsekvenser for drikkevand og jordforureningshåndtering.

-En arkitekturpolitik for Hvidovre Kommune.

-En ejendoms- og klimastrategi.


10. Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen - 2015

Beslutningstema

Udvalget skal fastsætte ny dato for afholdelse af besigtigelsestur på cykel, til aktuelle projekter i kommunen.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der fastsættes nyt tidspunkt for besigtigelsestur for hele Kommunalbestyrelsen og Direktionen, på cykel, til aktuelle projekter i kommunen. Datoen skal ændres - da der er beredskabskommissionsmøde.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. april 2015 fastsatte udvalget, at besigtigelsesturen skulle afholdes onsdag den 17. juni 2015.

På den fastsatte dato afholdes der Beredskabskommissionsmøde, så derfor foreslås det, at der fastsættes en ny dato for besigtigelsesturen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttet den 8. april 2015, punkt 15,  dato for afholdelse af besigtigelsesturen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

Udvalget fastholdte, at besigtigelsesturen afholdes onsdag den 17. juni 2015 med start kl. 15.30.


11. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

Karl Erik Høholt Jensen (V) gjorde opmærksom på problemer med lyssignal ved Avedøre Havnevej/Allingvej.

Finn Gerdes (A) opfordrede til, at grene og grønt affald i Kystagerparken blev fjernet.


12. Udbud af administrationen af Kommunens ældre- og plejeboliger, Teknik- og Miljøudvalget

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.


13. Projekt nr. 3438. Risbjergskolen etape II, tage og vinduer

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Steen Ørskov Larsen (C) afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.