Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 8. april 2015

Mødefakta

Dato: Onsdag den 8. april 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicafeen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

Formanden/forvaltningen orienterede om følgende:

-Indsamling af pap i Hvidovre Kommune. Notat uddeltes på mødet.

-Fortolkning af liberale erhverv. Notat uddeltes på mødet.

-Støjpulje: Der er for nærværende to grundejere der har ansøgt om tilskud til udskiftning af eksisterende vinduer med støjdæmpende vinduer.

-Forvaltningen planlægger at sætte et midlertidigt toilet op ved Stranden i perioden 22. juni til 17. august 2015.

-Asfaltbesigtigelsen i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. maj 2015 foretages på cykel med start fra Multihuset kl. 16.30.

Bilag

 1. Vej- og Parkafdelingens notat af 16-03-2015. Indsamling af pap i Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Plan- og Miljøafdelingens notat af 26-03-2015. Fortolkning af liberale erhverv (pdf)

3. Budget 2016-2019 - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016 skal de enkelte fagudvalg drøfte rammerne for budgetarbejdet samt drøfte budgetanalyser

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage servicedriftsudgifterne for budget 2016 for Teknik- og Miljøudvalget til efterretning
 2. at forslag til driftsomprioriteringer herunder budgetanalyser drøftes

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 2. marts 2015 følgende proces for Budget 2016-19.

 • Det enkelte fagudvalg arbejder med omprioriteringsforlag. Hvert fagudvalg drøfter omprioriteringsmuligheder og -ønsker inden for eget område og på den baggrund kan udvalget foreslå budgetneutrale omprioriteringer. Dvs. at der ved forslag til aktivitetsudvidelser skal ske en samtidig anvisning af mulig finansiering i det enkelte fagudvalg.
 • Med henblik på at understøtte omprioriteringsdrøftelserne i fagudvalgene iværksættes budgetanalyser i alle forvaltninger som led i det almindelige budgetarbejde.
 • Der gennemføres en målrettet administrativt drevet proces til prioritering af anlægsprojekter for 2016-2019.

Af procesplanen fremgår, at der i perioden april til juni afholdes tre ordinære møder i hvert fagudvalg. På fagudvalgsmøderne i april drøfter det enkelte udvalg, hvilke områder udvalgene vil omprioritere mellem samt hvilke budgetanalyser udvalgene afledt heraf vil have gennemført. På fagudvalgsmøderne i maj måned gives der en status for arbejdet med budgetanalyserne, mens der på udvalgsmøderne i juni måned foreligger færdige budgetanalyser.

Der afholdes budgettemadag i Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2015 og her fremlægges det enkelte fagudvalgs forslag til driftsomprioriteringer.

På fagudvalgsmøderne i august behandles forslag til driftsomprioriteringer. Herudover drøftes status på budgettet for fagudvalgets område.

Der afholdes budgetseminar i Kommunalbestyrelsen den 28. august, hvor udfordringerne i budgettet drøftes. På budgetseminariet indbydes hele Kommunalbestyrelsen til drøftelser på baggrund af basisbudgettet samt materialet udarbejdet vedrørende drift og anlæg. Indkomne høringssvar indgår i drøftelserne på budgetseminariet.

Teknik- og Miljøudvalgets servicedrift udgør 122,5 mio. kr., i 2015-priser, som er den ramme driftsomprioriteringerne skal ske indenfor.

På mødet forelægges Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forslag til budgetanalyser til understøttelse af driftsomprioriteringerne.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2016-19 jf. beslutning i Økonomiudvalget 2. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

Ad 1. Servicedriftsudgifterne for budget 2016 taget til efterretning.

Ad 2. Forslag til driftsomprioriteringer herunder budgetanalyser er drøftet. Forvaltningen arbejder videre med disse.

Bilag

 1. Skabelon til brug for budgetanalyser (pdf)

4. Projekt nr. 0184/02 Strandmarkens Fritidscenter, udskiftning af tag og vinduer

Beslutningstema

Orientering om resultat af forundersøgelser af samtlige tage og tagetagers tilstand på Strandmarkens Fritidscenter (SFC).

Stillingtagen til renoveringsscenarie og heraf følgendeekstrabevilling.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage resultat af forundersøgelser af tag og tagetager på Strandmarkens Fritidscenter (SFC) til efterretning
 2. at scenarie 1 anbefales
 3. at give rådighedsbeløb og anlægsbevilling, svarende til det udvidede behov, som følge af udvalgets valg af scenarie i indstillingspunkt 2, og jf. oversigt i afsnittet ”Økonomiske konsekvenser”.

Sagsfremstilling

Taget på Strandmarkens Fritidscenter (SFC) skal renoveres. Taget på flere af bygningerne er utætte, understrygningerne er smuldret væk, og der trænger vand ind flere steder. Flere lokaler i en enkelt tagetage har været lukket gennem længere tid pga. råd og skimmel.

Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til omfanget af renoveringen samt de eventuelle følger for brugere af ejendommen.

Klausuler for anvendelse af SFC

Hvidovre Kommune købte i hhv. 1933, 1950 og 1962 matriklerne 25b 25d og 25i af Københavns Kommune med tinglyste servitutter omkring anvendelsen af bygninger og arealer udelukkende til skoleformål og sportsplads. Klausulen på bygningerne er den 23. oktober 2012 ændret til ”Ejendommen må anvendes til følgende formål, uden at det udløser ret til tilbagekøb for Københavns kommune: Skole-, idræts-,og sportsformål, fritidshjem/SFO samt kommunalt støtteberettigede foreningsaktiviteter”.

Denne udvidelse af klausul for bygningernes anvendelse bør tages i betragtning ved en vurdering af en rentabel investering i bygningerne.

Baggrund

Klimaundersøgelse

Hvidovre Stadion iværksatte i foråret 2013 en indeklimaundersøgelse i de lokaler i SFC, hvor Shinson Hapkido og Hvidovre Judo Klub holder til. Baggrunden for undersøgelsen var, at enkelte medlemmer havde henvendt sig med oplevede gener i forbindelse med ophold i klubbens træningssal. Samtidig observerede medlemmerne mulig forekomst af skimmelvækst i baderum samt fugtskader ved vinduer i træningssal.

Den indledende mikrobielle indeklimaundersøgelse, der blev foretaget af det rådgivende ingeniørfirma, Østergaard Bygge- og Indeklimateknik A/S, viste, at der var skimmelvækst i de lokaler, hvor Hvidovre Judo og Jiu-jitsu Klub træner. Klubbens aktiviteter blev derfor flyttet til anden lokation, indtil omfanget af skimmelvækst var afdækket og eventuelt udbedret.

Forundersøgelse af renoveringsbehov på alle tage på SFC

Set i lyset af tagets generelle bygningsmæssige tilstand vurderede daværende By- og Teknikforvaltning, at der var risiko for, at større dele af taget var angrebet af skimmel.

Daværende By- og Teknikforvaltning iværksatte derfor en yderligere indeklimaundersøgelse af hele tagetagen i SFC.


Det rådgivende ingeniørfirma, Østergaard Bygge- og Indeklimateknik A/S, foretog i deres generelle undersøgelse af skimmelvækst i tagetagerne en visuel besigtigelse samt screening for fugt i tilfældigt udvalgte lokaler. Besigtigelsen og screeningen dækkede ca. 50 procent af lokalerne fordelt på hele tagetagen, hvor Shinson Hapkido og Hvidovre Judo Klub har deres træningsfaciliteter.

Østergaard Bygge- og Indeklimateknik A/S vurderede på daværende tidspunkt, at der forekom fugtskader på skrålofter og vægflader omkring og under ovenlysvinduerne i størstedelen af lokalerne i tagetagerne, og at de observerede skader ved ovenlysvinduer var opstået på grund af utætheder i blandt andet inddækninger omkring ovenlysvinduer samt utætheder som følge af defekt understrygning bag skrålofter. Østergaard Bygge- og Indeklimateknik A/S vurderede at der var risiko for skimmelforekomster i varierende omfang ved vinduerne i forbindelse med opfugtning af konstruktionerne. Tilsvarende vurderedes det på baggrund af observationer og målinger, at der forekom fugtskader på lofter og at disse var opstået på grund af utætheder i tagvinduer i loftrum. Østergaard Bygge- og Indeklimateknik A/S vurderede endvidere at der kunne være skimmelforekomster i varierende omfang i lofter i forbindelse med opfugtning af konstruktionerne. Endelig vurderedes det, at der kunne forekomme fugtskader i større omfang, end det var umiddelbart synligt.

På den baggrund gav Kommunalbestyrelsen den 17. december 2013 en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til videre undersøgelser samt udarbejdelse af udbudsmateriale med henblik på at kvalificere omfanget af skimmelvækst og renovering af alle fløjenes tagetager. En nærmere gennemgang af alle fløjene havde til formål at klarlægge et mere præcist omfang af renoveringen.

Resultat af forundersøgelse for renoveringsbehov

I det følgende henvises til bilag_1 for oversigt over bygningsnumre og lokaler

Rådgiver Juul & Hansen Arkitekter ApS har vurderet bygningernes tilstand og udbedring af problemforhold samt udarbejdet estimater på udbedring. Rådgiver Østergård Bygge- og indeklimateknik har undersøgt for skimmel og råd. Østergård Bygge- og indeklimateknik har taget adskillige microbioelle prøver for skimmel og råd i alle bygninger og der er konstateret råd og skimmel flere steder i 6 ud af 7 bygninger pga. vandindtrængen. Der er konkret påpeget følgende skader og årsager hertil:

Tag og loftetager

Vandindtrængning gennem taget på ejendommen og de deraf følgende skader skyldes for bygning 1, 2, 3, 4, 6 og 7, at understrygninger af teglsten ikke er intakte, samt at inddækninger omkring bl.a. ovenlysvinduer i tagene generelt er utætte. Begge forhold bunder i længere tids manglende vedligehold. Skaderne har medført, at lokaler på de øverste etager står tomme, da de omfattende fugtproblemer og skimmelvækst giver et dårligt indeklima, og der løber regnvand direkte ned i lokalerne.

På baggrund af analysen kan det konkluderes, at der er behov for en gennemgribende renovering af tagkonstruktionen og øverste etage for bygning 1,2,3,4,6 og 7.

Bygning 5 har på grund af brand et forholdsvist nyt tag med fast undertag, men tagsten er bundet forkert, hvorfor der falder tagsten ned, når det blæser moderat. Det udgør en sikkerhedsrisiko for ejendommens daglige brugere, herunder børn og ældre borgere. Der er derfor midlertidigt opsat en gangtunnel for at undgå risiko for personskader ved nedfald af tagsten. Det ansvarlige firma er gået konkurs.

Yderligere Renoveringsbehov

Vinduer
Facadevinduerne på underliggende etager i bygning 1, 2 og 4 er i så dårlig stand, at der ingen restlevetid er. Vinduerne kan knapt lukkes efter åbning og flere er blevet permanent lukket pga. af fare for, at glasset falder ud. Dette bidrager ligeledes til, at bygningerne ikke bliver tilstrækkeligt udluftet efter eksempelvis rengøring - med forringet indeklima til følge.

Ventilation
Myndighederne stiller krav til implementering af ventilationssystem i de bygninger, der tagrenoveres, jf. BR10, kap. 6.3.1.3, stk. 1. og BR10, kap. 6.3.1.3, stk. 2.

Anbefalede tiltag

Tiltag til udbedring anbefales først og fremmest med henblik på, at lokalerne igen kan tages i brug, og at indeklimaet lever op til gældende krav og normer. Derudover kan der opnås større driftsmæssige besparelser i forhold til energiforbrug på grund af bedre isolering og tættere klimaskærmog vedligehold.

Bygningerne isoleres mod tagrum efter de nyeste krav i bygnings-reglementet, og der etableres faste undertage med lang levetid for at sikre mod vandindtrængning. Der etableres mekanisk ventilation af alle bygninger på alle etager jævnfør myndighedskrav.

Vinduer i facader i bygning 1,2 og 4 kan med fordel skiftes ud samtidig med tagrenoveringen, dels for synergi i arbejde, tid og pris, dels for færrest gener for brugere, idet det vurderes, at vinduesudskiftningen ikke har nogen restlevetid.
Den samlede tilstandsrapport ligger som bilag_2

Gevinsterne ved en fuld istandsættelse vil være:

 • Lavere varmeforbrug og dermed driftsomkostninger, på grund af isolering mod tagrum. Nye vinduer med lavere varmetab.
 • Lavere vedligeholdelsesomkostninger, på grund af undertages lange levetid.
 • Bedre udnyttelse af lokalerne, da alle faciliteterne igen vil kunne anvendes.
 • Et behageligt og velfungerende indeklima i alle bygningerne.

Scenarier

N.

Scenarie

Estimeret

mio. kr.

Anvendelig
kvm øverste etage

1

Fuld gennemgribende renovering af alle tage og etage under tag.

Nye vinduer på bygning 1,2 og 4.

Nyt mekanisk ventilationssystem.

Det betyder, at tagetagen på alle bygninger kan benyttes.

48.100.000,-

1206

2

Fuld gennemgribende renovering af alle tage og etage under tag.

Ingen udskiftning af vinduer i facader

Nyt mekanisk ventilationssystem.

Det betyder, at tagetagen på alle bygninger kan benyttes, men at vinduer skal udskiftes snarest muligt i facader på bygning 1,2 og 4

46.700.000,-

1206

3

Fuld gennemgribende renovering af tag over bygning 3 og 5.

Renovering af Shinson Hapkido og Hvidovre Judo klubs lokaler, gymnastiksal, badefaciliteter og omklædning.

Ingen udskiftning af vinduer i facader

Nyt mekanisk ventilation i disse bygninger

Det betyder, at tagetagen på bygning 1,2,6 ikke kan benyttes og at vinduer skal udskiftes snarest muligt i facade på bygning 1,2 og 4

13.400.000,-

605

Konsekvenser ved ikke at renovere SFC’ tag

Såfremt ingen scenarier besluttes, står kommunen med 830  kvm, som ikke bør benyttes nu eller inden for 1-2 år (tagetage på bygningerne 1,2,4,6). Ydermere vil 128 kvm (tagetage bygning 7) med tiden ligeledes blive ubrugelige pga. af tiltagende vandindtrængen med deraf følgende skimmel / råd og frostsprængninger i konstruktioner m.m. Og langs bygning 5 skal der på grund af nedfald af tagsten bibeholdes en sikkerhedstunnel  for adgang til bygningerne.

Hvis man forestiller sig et alternativt scenarie med nedrivning og nybygge et tilsvarende 7.000 kvm (driftareal) estimeres dette til 140  mio. kr. (ved en kvm pris på 20.000 kr.), dvs. en noget dyrere løsning. Hvorvidt nybyggeri er en mulighed i forhold til klausuler på matrikelen er ikke undersøgt nærmere.

Konsekvenser af de enkelte scenarie

Kultur-og Fritidsafdelingen (KFA) har følgende bemærkninger til de skitserede scenarier og heraf følgende konsekvenser:

Scenarie 1 er det forslag KFA vil anbefale med henvisning til tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28.10.2014 omkring nedrivning og afhændelse af bygninger, der som en følge af lokalerokade på en række af kommunens ejendomme blev tomme og vurderet uegnede til kommunale formål. Der er således flyttet en række foreninger til SFC. Det vil blive svært at finde erstatningslokaler til disse foreninger, såfremt de skulle flyttes fra SFC.

Konsekvenser af scenarie 1

Hvis projektet laves i etaper, vil de berørte foreninger kunne flyttes rundt, mens byggeriet pågår. Det forudsætter dog, at planer om tildeling af et klublokale til hver af klubberne HapKiDo og Judo udskydes, så det ene rum kan bruges som midlertidig genhusningslokaler for de berørte foreninger. Bl.a. skal Hvidovre Cykelklub genhuses. De har lige fået stillet lokaler i rådighed i bygning 1 i tagetagen.

En udfordring ved scenarie 1 er, at kursuslokalerne i bygning 2 vil skulle lukkes i en længere periode. Lokalerne er meget benyttede, og det vil være meget svært at finde erstatningslokaler til disse brugere, idet kursuslokalerne har gode IT- faciliteter og der er mulighed for forplejning.

Nårlokaler i bygning 2 midlertidigt lukkes ned, skal der også tages stilling til, hvordan den manglende indtægt fra kursuslokalerne dækkes ind! I dag er indtægterne med til at dække en del af lønudgifterne. Ligeledes skal det besluttes, hvor og hvordan personalet (1 person) skal beskæftiges i ombygningsperioden for bygning 2.

Det vurderes ikke at få større indvirkning på brugerne i bygning 4, at der foretages en renovering af taget – dog alt efter omfanget af arbejdet.

Omlægning af taget på bygning 5 vurderes ikke umiddelbart at få indflydelse for brugerne, idet der i forbindelse med en brand for nogle år siden blev lagt nyt undertag. Det skal endvidere bemærkes, at lokalerne i tagetagen i bygning 6 p.t. ikke benyttes.

KFA vurderer ligeledes at det vil være en rigtig god investering at udskifte vinduerne i bygning 1, 2 og 4. Vinduerne er i dag meget utætte og det er svært at holde en ordentlig temperatur i lokalerne. Mange af vinduerne kan ikke længere åbnes og det er dermed svært at lufte ud i lokalerne, med dårligt indeklima til følge.

Det vil ligeledes være meget vigtigt med et nyt ventilationsanlæg, idet der i dag ikke er optimal udluftning. Shinson Hapkido og Hvidovre Judo klub har træningssal i bygning 2. Disse aktiviteter kræver luftskifte.

Konsekvenser af scenarie 2

Manglende udskiftning af vinduerne vil jf. ovenstående medføre store problemer med at holde varmen i lokalerne. Der er ligeledes en sikkerhedsmæssig udfordring med vinduerne, idet de få vinduer, der kan åbnes, er i risiko for at falde ud!

Såfremt der ikke gøres noget ved vinduerne i facaderne på bygning 1,2,4, vil de foreninger, der bor i SFC på sigt skulle genhuses andre steder eller få frataget deres kommunale lokaler og må  i værste fald nedlægge deres aktiviteter. Jf. tidligere nævnte politiske beslutning om at flytte flere foreninger til SFC, vil det give store udfordringer.

Det skal generelt bemærkes, at det er vigtigt at holde en tæt dialog med brugerne af SFC før, under og efter renoveringen. Problemerne på stedet har stået på i længere tid. Specielt Shinson Hapkido og Hvidovre Judo klub har gennem længere tid være meget generet af problemerne med bygninger, specielt omkring brugen af gymnastiksal 3. Derfor bør de løbende orienteres om projektet og dets indhold, KFA og Ejendomsafdelingen vil samarbejde herom.

Brugere i bygningerne

Det kan oplyses at der p.t. er følgende brugere af SFC:

Bygning 1:

Hvidovre Cykelklub

Fællessamlingen

Legeteket

Sækkepibeorkester

Bygning 2:

Fællessamlingen

2 kursuslokaler med tilhørende køkken

Væveklubben

Skakklubben

Bridgeklubben

Shinson Hapkido og Hvidovre Judo klub -træningslokale og klubrum

Ældresagen

Socialdemokratiet

FDF Hvidovre (depot)

Bygning 3:

Træningssal for Shinson Hapkido og Hvidovre Judo klub (gymnastiksal 3)

Gymnastiksal 2 – bruges meget af foreninger og aftenskoler

Omklædningsfaciliteter for gymnastiksal og udendørs fodboldbaner

Bygning 4:

Konservative Folkeparti

Enhedslisten

HvidovreListen

Danske Folkeparti

Venstre

Socialistisk Folkeparti

Hvidovre Ungdomsteater

Hvidovre Nærradio

Personalelokaler

”Kantinen” – mødelokale m.m.

Kræftens Bekæmpelse

Bygning 5:

Hvidovre Billard Klub

Gymnastiksal 1 – bruges meget af foreninger og aftenskoler

Omklædningsfaciliteter for gymnastiksal og fodboldbaner udendørs

Bygning 6:

Hjemmeplejen

Bygning 7:

Fritidshjemmet 3høje - Simonshøj

Anbefaling
På baggrund af ovenstående anbefaler Ejendomsafdelingen scenarie 1, en fuld renovering af alle tage, mekanisk ventilation samt udskiftning af vinduer i bygning 1,2 og 4.

Tidsplan fra projektgodkendelse ved scenarie 1

Fase 1: Udbud af rådgivning

4 måneder

Fase 2: Fastlæggelse af byggeprogram, herunder gennemførelse af eventuel brugerinddragelse,

og udarbejdelse af detailbudget

1 måned

Fase 3: Projekteringsperiode myndighedsandragende

1 måned

Fase 4: Myndighedsbehandling

1 måned

Fase 5: Projekteringsperiode hovedprojekt

2 måneder

Fase 6: Udbud og kontrahering

2 måneder

Fase 7: Politisk godkendelse

2 måneder

Fase 8: Byggeperiode (entreprenører)

13 måneder

Processen forventes - i optimal form – at udgøre i alt ca. 26 måneder fra igangsættelse.

Retsgrundlag

Der er tinglyst klausul på bygningerne den 23. oktober 2012: ”Ejendommen må anvendes til følgende formål, uden at det udløser ret til tilbagekøb for Københavns kommune: Skole-, idræts-og sportsformål, fritidshjem/SFO samt kommunalt støtteberettigede foreningsaktiviteter”.

Myndighederne stiller krav til implementering af ventilationssystem i de bygninger, der renoveres, jf. BR10, kap. 6.3.1.3, stk. 1. og BR10, kap. 6.3.1.3, stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Notat fra Økonomi- og Stabsforvaltningen: Oversigt over tilbagekøbs klausuler på Strandmarkens Fritidscenter og Sønderkærskolen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2013 for budgettet 2014 en renovering af Strandmarkens Fritidscenter med et rådighedsbeløb på 6. mio. kr. i 2014.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2013, punkt 32. Orienterings- og bevillingssag for projekt Strandmarkens Fritidscenter. Renovering. Projekt nr. 0184. Orientering om udbedring af skimmelvækst samt bevillingsansøgning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2013, punkt 8. Lokalerokade 3 – Opfølgning
flytning til af foreninger til SFC

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2013, i forbindelse med budgetaftalen for 2014, et rådighedsbeløb for 2014 på 6,0 mio. kr. til projekt 0184, Strandmarkens Fritidscenter – udskiftning af tag og vinduer.

Den 17. december 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til samme projekt, til projektering.

Rest rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. for 2014, tilgår herefter kassebeholdningen.

Restbevilling i 2014 på projektet udgør 920.000 kr., som i nedenstående forudsættes godkendt til ”rul”, fra 2014 til 2015.

Oversigt og periodisering af rådighedsbeløb, samt udvidede behov anlægsbevilling, afhængig af tidligere beskrevet scenarier:

Mio. kr.

2015

Rådighedsbeløb

2016

Rådighedsbeløb

2017

Rådighedsbeløb

Projekt i alt

Udvidede anlægsbevilling

Scenarie 1, fuld renovering samtlige tage og nye vinduer

4,1

30,0

14,0

48,1

47,1

Scenarie 2, fuld renovering uden nye vinduer i facaden

4,0

29,0

13,7

46,7

45,7

Scenarie 3, renovering af tag bygning 3 og 5.

1,2

12,2

0

13,4

12,4

Den udvidede anlægsbevilling svare til differencen mellem det bevilligede beløb i 2014 på 1,0 mio. kr., og de samlede omkostninger for de enkelte scenarier.

Personalemæssige konsekvenser

Når lokaler i bygning 2 midlertidigt lukkes ned, skal det besluttes, hvor og hvordan personalet (1 person) skal beskæftiges i ombygnings-perioden.

Sundhedsmæssige konsekvenser

De mest udbredte gener i forbindelse med længerevarende ophold i bygninger med fugt/skimmelvækst er irritation af slimhinder, f.eks. i luftveje og øjne. På sigt kan skimmelvækst forårsage  astmatiske lidelser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

På mødet uddeltes notat af 17. februar 2015 indeholdende uddrag af tilstandsvurderingen af Strandmarkens Fritidscenter.

Steen Ørskov Larsen (C) ønsker oplyst, om de nuværende brugere kan rummes på Sønderkærskolen på et senere tidspunkt.

Udvalget udsatte sagen til politisk drøftelse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. – 3. Ikke godkendt.

Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V foreslog, at det undersøges om Strandmarkens Fritidscenter kan medtages i ESCO-projektet.

For: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V.

Undlod: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2015

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Imod: Gruppe C.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2015

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe V, F, Ø, Kashif Ahmad (UP) og Bo Christoff (UP).

Undlader: Gruppe C.

Økonomiudvalgets indstilling, om at det undersøges om renovering af Strandmarkens Fritidscenter kan indgå i kommunens ESCO – projekt, godkendt.

Bilag

 1. SFC - Oversigt over bygninger (pdf)
 2. Strandmarkens Fritidscenter, tilstandsvurdering (pdf)
 3. Bilag til sagsfremstilling - TMU 04.03.2015 (pdf)
 4. Ejendomsafdelingens notat af 16.03.2015. Strandamrkens Fritidscenter. Orientering om tagrenovering efter brand den 30.08.2009 (pdf)
 5. Kultur- og Fritidsafdelingens notat af 16.03.2015. Omplacering af aktiviteter fra Strandmarkens Fritidscenter til Sønderskolen (pdf)
 6. Ejendomsafdelingens notat af 27.03.2015. Bilag til mødesag. Strandmarkens Fritidscenter - mulighed for at medttage ejendommen i ESCO-projktet (pdf)
 7. Strandmarkens Fritidscenter, tagrenovering, tilstandsvurdering. dateret 14.01.2015 (pdf)
 8. Strandmarkens Fritidscenter, tagrenovering, kalkulation (pdf)
 9. Strandmarkens Fritidscenter, mikrobiel undersøgelse, dateret 09.11.2014 (pdf)
 10. Strandmarkens Fritidscenter, tagrenovering, analyse, dateret 14.01.2015 (pdf)

5. Risbjergskolen - solcelleprojekt

Beslutningstema

Annullering af solcelleprojekt på Risbjergskolen

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at solcelleprojekt på Risbjergskolen annulleres
 2. at det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 til projekt nr. 0207/04 Risbjergskolen, solcelleanlæg under Energi- og Miljøpuljen 2014 tilføres kassebeholdningen

Sagsfremstilling

Det har siden 21. marts 2014 været gældende, at kommuner skal søge dispensation for selskabsmæssig udskillelse i forbindelse med opførsel af solcelleanlæg opført efter d. 28. juni 2013.

Den 31. marts 2014 åbnede Energinet en 20 MW pulje, hvor kommuner kunne søge om dispensation til solcelleanlæg opsat på eksisterende byggeri. Puljen blev inden for få timer overtegnet, og der blev ved lodtrækning uddelt dispensationer. For de kommunale anlæg, der ikke fik dispensation blev der oprettet en venteliste.

I den pulje blev der ansøgt om et 114 kW solcelleanlæg på Risbjergskolen, som skulle opsættes i forbindelse med en større tagrenovering. Hvidovre Kommune modtog d. 7. april 2014 et forhåndstilsagn, som skal udnyttes inden for et år fra tilsagnsdato,- det vil sige, at anlægget skal være i drift senest 7. april 2015.

Solcelleprojektet er imidlertid afhængigt af - og knyttet til - projekt nr. 3438 Risbjergskolen, etape II, der omfatter tagrenovering på skolens bygninger. Dette projekt igangsættes desværre først efter fristens udløb. Projektet er i udbud og ved politisk godkendelse ultimo maj kan byggeriet startes primo juni 2015. Det vil betyde, at solcelleanlægget først kan opsættes og idriftsættes efter fristens udløb.

I dispensationen ligger der en medfinansiering fra staten, som gør anlægget rentabelt. Da Ejendomsafdelingen ikke kan opsætte og idriftsætte anlægget indenfor dispensations-fristens udløb, bortfalder medfinansieringen og anlægget er derfor ikke længere rentabelt.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller derfor til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at projektet lukkes ned.

Se venligst i bilag for forklaring og detaljer omkring regler for kommunale solceller.

Retsgrundlag

Kommuner har siden 21. marts 2014 skulle søge om dispensation for selskabsmæssig udskillelse i forbindelse med opførsel af solcelleanlæg opført efter d. 28. juni 2013, jf. Bekendtgørelse nr. 260 af 21/3/2014 (Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 28. januar 2014 anlægsbevilling på 7.000.000 kr. til projekt nr. 0207 Miljø- og Energipuljen 2014 med bemærkning om efterfølgende prioritering i fagudvalget.

Prioritering af puljen blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget 5. februar 2014. Herunder blev 1.000.000 kr. prioriteret til solcelleanlæg på Risbjergskolen.

Økonomiske konsekvenser

Det uforbrugte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til projekt nr. 0207/04 Risbjergskolen, solcelleanlæg under Miljø- og Energipuljen 2014 indgår som en del af anlægsrullet som behandles på Kommunalbestyrelsens møde 24. marts 2015, hvor det anbefales tilbageført til kassen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2015

Gruppe F stillede ændringsforslag om at rådighedsbeløbet tilføres Energi- og Miljøpuljen.

Ændringsforslaget vedtaget.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2015

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, således at solcelleprojektet på Risbjergskolen annulleres og det afsatte rådighedsbeløb tilføres Energi og Miljøpuljen.

Bilag

 1. - Notat om regler og afregning for kommunale solceller (pdf)
 2. - Notat om kommunale solceller fra Energistyrelsen 2013 (pdf)

6. Frihedens Idrætscenter, udskiftning af ventilation i svømmehal

Beslutningstema

Beslutning om, at udskiftning af ventilation i svømmehal i Frihedens Idrætscenter sker i sommer 2015 frem for sommeren 2016. Frihedens Idrætcenter og Avedøre Idrætscenter bytter åbningstider ift. beslutning, således at projektet genenmføres og således, at der fortsat er én svømmehal  åbent i sommerferien.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at projekt nr. 0225/10 Frihedens Idrætscenter, udskiftning af ventilation i svømmehal sker i sommeren 2015 og at Avedøre Idrætscenter holder åbent i sommer 2015, så borgere har adgang til en svømmehal

2.at den estimerede mistede indtægt på 55.000 kr. i lukketid for Frihedens Idrætscenter betales af anlægsprojektet

3.at der ved beslutning om en udsættelse af arbejdet til sommeren 2016 ikke kompenseres for lukke tid, - og at der  overføres 1.500.000 kr. fra 2015 til 2016, svarende til det afsatte rådighedsbeløb til projekt 0225/10 Frihedens Idrætscenter, udskiftning af ventilation i svømmehal

Sagsfremstilling

Der er afsat rådighedsbeløb i 2015 på 15.000.000 kr. til projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015. Herunder er 1.500.000 kr. prioriteret til udskiftning af ventilation iFrihedens Idrætscenter (FIC) af Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2014

Dette projekt omfatter følgende arbejde:

Udskiftning af ventilationsanlæg til svømmehal og 2 andre ældre ventilationsanlæg. Ventilationsanlæggene forsyner svømmehallen og sikrer bl.a. luftskifte. Hvis luften bliver for fugtig, stiger risikoen for, at der opstår vækst af skimmelsvampe. Er indeluften for fugtig gennem længere tid, kan der også komme fugt- og rådskader på svømmehallens materialer og i konstruktioner.

Svømmehallen er delvist renoveret i 2014, og for at fastholde en sund bygning og et sundt indeklima udskiftes ventilationsanlæggene. Det gamle ventilationsanlæg er udtjent, der er ingen restlevetid.

Ventilationsanlægget lukkes ned under udskiftningen, og brugere må ikke opholde sig i svømmehallen under arbejdets udførelse, idet klordampe ikke ventileres væk fra hallen. Derfor er det nødvendigt at lukke hallen ned.

Frihedens Idrætscenter og Avedøre Idrætscenter holder på skift sommerlukning i svømmehaller for reparation og vedligehold af bassin og øvrige faciliteter. I 2015 holder Avedøre Idrætscenter lukket og først i 2016 holder Frihedens Idrætscenter lukket.

Hvis installationsarbejdet igangsættes i sommeren 2015 vil det betyde tab af indtjening for FIC bestyrer, som ifølge bestyrer svarer til 55.000 kr. Da FIC havde udvidet lukning i sommeren 2014, vil en lukning i sommer 2015 betyde 2 år i træk med tabt indtjening i sommerperioden. KTMA indstiller derfor efter indstilling fra Kultur- og Fritidsafdelingen, at Kommunen kompenserer for tabt indtjening.
Tidsplan for projektet ved udførelse i sommeren 2015 ser således ud:

Projektering og udbud afsluttes medio maj 2015.

Udførsel begynder medio juni 2015.

Aflevering medio august 2015.

En anden mulighed er at udsætte installationsarbejdet til sommeren 2016 og overføre det afsatte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016. Da anlægget ikke har nogen restlevetid, men fungerer i dag, indebærer udsættelse af projektet en risiko for nedbrud inden sommeren 2016. Såfremt anlægget bryder ned inden sommeren 2016 vil det være nødvendigt at lukke hallen, hvilket naturligvis vil medføre gener for brugerne samt tab af indtjening. Det er med anlæggets nuværende stand ikke muligt at anslå, hvor længe man kan forvente at det vil være funktionsdygtigt.
Tidsplan for projektet ved udførelse i sommeren 2016 ser således ud:

Projektering og udbud afsluttes ultimo april 2016.

Udførsel begynder medio juni 2016.

Aflevering medio august 2016

Ejendomsafdelingen anbefaler, at installationsarbejdet igangsættes i sommeren 2015, idet det ikke er muligt at garantere, at ventilationsanlægget er fuldt funktionsdygtigt frem til sommeren 2016.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har 25. november 2014 givet anlægsbevilling på 15.000.000 kr. til projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015 med bemærkning om efterfølgende prioritering i fagudvalget.

Prioritering af puljen blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2014. Herunder blev 1.500.000 kr. prioriteret til Frihedens Idrætscenter, udskiftning af ventilation i svømmehal.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2015 afsat rådighedsbeløb på 15.000.000 kr. til projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015, hvoraf  Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret 1.500.000 kr. til projekt nr. 0225/10 Frihedens Idrætscenter, udskiftning af ventilation i svømmehal.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Arbejdet med udskiftning af ventilation må ikke udføres, mens brugere benytter svømmehal, idet klordampe ikke ventileres og kontrolleres forsvarligt uden mekanisk ventilation.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Bortfalder i konsekvens af 1 og 2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2015

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2015

Økonomiudvalgets indstilling, om at arbejdet med udskiftning af ventilation i svømmehallen i Frihedens Idrætscenter igangsættes i 2015, og at Avedøre Idrætscenters svømmehal holder åbent i 2015, så borgerne har adgang til svømmehal i sommeren 2015, godkendt.


7. Endelig vedtagelse af Lokalplan 460 for Avedøre Landsby

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har fremlagt et forslag til Lokalplan 460 for Avedøre Landsby i offentlig høring. Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet tolv høringssvar til lokalplanforslaget. Indholdet i disse høringssvar forelægges til behandling med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1.at Lokalplan 460 for Avedøre Landsby vedtages endeligt

2.at lokalplanen ændres på følgende punkter i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen:

at krav til parkering jf. Kommuneplan 2009 på offentlige arealer tilføjes under lokalplanens § 10.

at følgende tekst som anbefalet af museet indsættes i lokalplanens Redegørelse:

”Kroppedal Museum har begrundet formodning om tilstedeværelse af jordfaste fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Hvis der ved jord- og anlægsarbejde påtræffes fortidsminder skal arbejdet stoppes i det omfang det berører fortidsmindet. og Kroppedal Museum skal adviseres jf. Museumsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14/12/2006, § 27). Det anbefales, at museet inddrages tidligt i processen vedr. nybyggeri indenfor lokalplanområdet, så museet ud fra detailplaner for de enkelte byggeprojekter kan give en vurdering af, om det anbefales, at det pågældende areal undersøges arkæologisk i god tid før jordarbejders iværksættelse”.

at de anvendelsesbestemmelser, der ikke overholder det tilladte indenfor de grønne kiler ifølge Fingerplan 2013 udtages af delområde 2. Lokalplanen vil dermed være i overensstemmelse med rammebestemmelserne for 4D1 i Kommuneplan 2009.

at der i forbindelse med erhverv på en ejendom kan opsættes ét skilt på ’galge’ ved indkørslen. ’Galgens’ samlede mål inkl. skilt må ikke overstige L 150cm og H 100cm. Højden på det monterede skilt må ikke overstige 50 cm. Skilte må ikke etableres som lyskasse og må ikke belyses.

at mulighed for ’bondehusvinduer’ indføjes i lokalplanen med en illustration, da denne vinduesform vil være naturlig i området. Det foreslås også, at det præciseres, at der ikke må isættes buede glas i vinduer og døre.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 460 for Avedøre Landsby blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2014. Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 2. december 2014 til den 30. januar 2015.

Formålet med at udarbejde en ny lokalplan for Avedøre Landsby er, at give nye muligheder for at sikre og bevare landsbyens kulturmiljø med bygninger fra forskellige tidsperioder, med en hel del fra den gamle landsbys tidlige periode. På trods af at landsbyen har undergået en udvikling står landsbystrukturen stadig skarpt aftegnet i husenes indbyrdes placering, de gamle gårde og i vejstrukturen. Disse træk skal lokalplanen også medvirke til at bevare.

Lokalplanen indeholder derfor præcise og stramme bestemmelser for nybyggeri og renovering af boligbebyggelse i landsbyen.

Formålet hermed er at understøtte landsbyen som et særligt og unikt område i kommunen. Avedøre er den eneste egentlige landsby, og bestemmelserne er derfor mere restriktive og anderledes end i kommunens parcelhusområder.

Med lokalplanen udpeges en række bevaringsværdige bygninger og lokalplanen indeholder mulighed for at opføre ny bebyggelse, så denne indpasses og harmonerer med landsbymiljøet.

Lokalplanen omfatter en del af Avedøre Stadion og der fastlægges et byggefelt til opførelse af ny bebyggelse til omklædningsfaciliteter og pauserum.  Formålet hermed har været at opfylde et ønske fra Avedøre Idrætsforening i forbindelse med, at klubben spiller i en højere liga.

De tre gårde i den vestlige del af landsbyen er de sidste bevarede af de tidligere store gårde i landsbyen. Gårdenes bygninger har en høj bevaringsværdi.

Alle tre gårde er beliggende i den grønne kile der overvejende skal forbeholdes almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse. De må ikke inddrages til byzone, og skal friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål. Men for at sikre at gårdene bevares for fremtiden, ønskes det med lokalplanen at udvide anvendelsesmulighederne.

Der har i den anledning den 21. januar 2015, været afholdt et møde mellem Naturstyrelsen og Forvaltningen.

Naturstyrelsen har efterfølgende meddelt, at de af kommunen ønskede udvidede muligheder er uforenelige med bestemmelserne for arealer udpeget til grøn kile, og de forudsætter derfor en revision af Fingerplanen.

Naturstyrelsen meddeler dog også, at man vil se positivt på et eventuelt ønske fra kommunen om at ophæve udpegningen til grøn kile ved næste fulde revision af Fingerplanen.

Dette betyder for Stevnsbogård specifikt, at eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte indtil tre år efter, den er ophørt. Den senest lovlige anvendelse er produktionsskole.

Ejendommene i den grønne kile kan derudover ikke anvendes til hverken erhverv eller boligformål.

Forvaltningen har i notat af 2. marts 2015 lavet et resumé af indholdet i høringssvarene og knyttet forvaltningens kommentarer hertil.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at Lokalplan 460 vedtages endeligt med følgende ændringer:

1.at krav til parkering jf. Kommuneplan 2009 på offentlige arealer tilføjes under lokalplanens § 10.

2.at følgende tekst som anbefalet af museet indsættes i lokalplanens Redegørelse:

”Kroppedal Museum har begrundet formodning om tilstedeværelse af jordfaste fortidsminder indenfor lokalplanområdet. Hvis der ved jord- og anlægsarbejde påtræffes fortidsminder skal arbejdet stoppes i det omfang det berører fortidsmindet. og Kroppedal Museum skal adviseres jf. Museumsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14/12/2006, § 27). Det anbefales, at museet inddrages tidligt i processen vedr. nybyggeri indenfor lokalplanområdet, så museet ud fra detailplaner for de enkelte byggeprojekter kan give en vurdering af, om det anbefales, at det pågældende areal undersøges arkæologisk i god tid før jordarbejders iværksættelse”.

3.at de anvendelsesbestemmelser udtages af lokalplanens delområde 2, der ikke overholder det tilladte indenfor de grønne kiler ifølge Fingerplan 2013. Lokalplanen vil dermed være i overensstemmelse med rammebestemmelserne for 4D1 i Kommuneplan 2009.

4.at der i forbindelse med erhverv på en ejendom kan opsættes ét skilt på ’galge’ ved indkørslen. ’Galgens’ samlede mål inkl. skilt må ikke overstige L 150cm og H 100cm. Højden på det monterede skilt må ikke overstige 50 cm. Skilte må ikke etableres som lyskasse og må ikke belyses.

5.at mulighed for ’bondehusvinduer’ indføjes i lokalplanen med en illustration, da denne vinduesform vil være naturlig i området. Det foreslås også, at det præciseres, at der ikke må isættes buede glas i vinduer og døre.

Retsgrundlag

Endelige vedtagelser af lokalplaner sker efter planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2014 , Forslag til Lokalplan 460, for Avedøre Landsby, med henblik på offentlig fremlæggelse

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2015

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

 1. Notat af 2. marts 2015 - Hvidbog over indsigelser til Lokalplan 460 (pdf)
 2. Indkomne indsigelser til Lokalplan 460 (pdf)
 3. Bilag til Indsigelse 2 - Storegade 23, ny bebyggelse (pdf)
 4. Bilag til indsigelse 5 - Afgrænsning af grøn kile (pdf)
 5. Forslag til Lokalplan 460 (pdf)

8. Endelig vedtagelse af Lokalplan 455 for boligbebyggelse på Langkildevej 5

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Lokalplan 455 for boligbebyggelse på Langkildevej 5 skal endeligt vedtages.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at Lokalplan 455 for boligbebyggelse Langkildevej 5 vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 455 for boligbebyggelse på Langkildevej 5 blev vedtaget enstemmigt af Kommunalbestyrelsen den 16. december 2014.

Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse at fremlægge lokalplanen i offentlig høring i perioden fra den 6. januar til den 3. marts 2015.

Lokalplan 455 omfatter ejendommen Langkildevej 5. Ejendommen er i dag omfattet af Byplanvedtægt A13, som udlægger den til offentlige formål. Ejendommen er bebygget og har tidligere været benyttet til plejehjem, men bebyggelsen står i dag tom. Ejendommen har været til salg i tre år.

Ejeren har svært ved at sælge ejendommen med de anvendelsesbestemmelser, der gælder for ejendommen i dag, og derfor blev lokalplanarbejdet påbegyndt for at ændre anvendelsen til boligformål.

Lokalplanen udlægger området til boligformål med mulighed for etablering af boliger som en kombination af tæt-lave boliger og etageboliger. Boligbebyggelsen kan enten opføres ved renovering eller ombygning af hele eller dele af den eksisterende plejehjemsbebyggelse til boliger. Lokalplanen muliggør også, at den eksisterende bebyggelse nedrives og opførelse af nye tæt-lave boliger og etageboliger. Ud over boliger kan der inden for byggefeltet indrettes et fælleshus til bebyggelsen. Lokalplanen stiller krav om, at en vis andel af de opførte boliger er af en størrelse, der gør dem velegnede som familiebolig.

Indsigelser

I forbindelse med den offentlige høring indkom der et fælles høringssvar fra de to ældrebofællesskaber ”Solkilden” og ”Langkilden”, som ligger nord for lokalplanens afgrænsning.

Indsigelsen handler om den tilladte højde på bebyggelsen mod Langkildevej. Indsiger mener, at en to-etagers bygning vil udelukke sollys fra deres lejligheder i vinterhalvåret. Derudover ønsker indsiger, at lokalplanen skal begrænse vinduespartier mod Langkildevej samt forbyde tagterrasser pga. indkig i bofællesskabets haver.

Indsiger ønsker også, at der laves bump samt stopforbud på Langkildevej og beder om, at teksten omkring en aftale om benyttelse af p-pladser på anden ejendom udgår af lokalplanens bestemmelse 8.4.

Endeligt henviser indsiger til en uoverensstemmelse mellem bestemmelse 5.6 samt 5.7 og kortbilag 3.

Forvaltningens kommentarer

Af hensyn til ældrebofælleskaberne giver lokalplanen mulighed for at bygge i to etager mod Langkildevej. I resten af byggefeltet må der bygges i tre etager. Beregninger viser, at en to-etagersbygning langs Langkildevej vil give skygge for de nærmeste beboere i ældrebofællesskaberne i december og januar måned omkring kl. 12. Forvaltningen mener dog, at der allerede er taget hensyn til beboerne ved kun at tillade bebyggelse i to etager mod Langkildevej og tre etager i resten af lokalplanområdet.

For at tagterrasser skal have optimale solforhold vil sådanne med stor sandsynlighed blive placeret mod syd. Den nye bebyggelses facade mod Langkildevej vender mod nord og derfor er det ikke særligt sandsynligt, at tagterrasser vil orientere sig mod bofællesskaberne. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ikke vil blive væsentlige indkigsgener fra nye tagterrasser.

Langkildevej ligger uden for lokalplanområdet og desuden kan lokalplaner kan ikke stille krav om bump eller stopforbud. Såfremt dette stadig er et ønske efter lokalplanens realisering, kan der tages kontakt til Forvaltningens Vej- og Parkafdeling.

Forvaltningen mener ikke, at der er grund til at ændre bestemmelse 8.4. om benyttelse af parkeringspladser på anden ejendom, da det er en mulighed, der åbnes op for at indgå en aftale mellem to parter og godkendes af kommunen.

Forvaltningen tilføjer en sætning i bestemmelse 5.6 for at præcisere, hvad der menes. Den nye sætning er markeret med kursiv:

5.6

Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, som ses på kortbilag 3. Bebyggelse langs Langkildevej kan maksimalt opføres i to etager, dog med undtagelse af 15 meter mod Byvej, hvor der kan opføres bebyggelse i tre etager. I resten af byggefeltet kan bebyggelse opføres i maksimalt tre etager.

Forvaltningens anbefalinger til ændringer i lokalplanen

På baggrund af indsigelsen foreslår forvaltningen således, at Lokalplan 455 vedtages endeligt med en præcisering af bestemmelse 5.6.

Endvidere foreslår forvaltningen en præcisering af første punkt i formålsbestemmelsen. Ændringen er markeret med kursiv.

Formålet med lokalplanen er:

·at skabe mulighed for at opføre og nyindrette tæt-lave boliger og etageboliger i området samt at sikre, at disse boligbebyggelser får en vis arkitektonisk kvalitet og opleves som en sammenhængende bebyggelse.

Bestemmelse 10 om lavenergi er slettet på grund af en planlovsændring, der ikke længere giver os hjemmel til at stille skærpede energikrav til ny bebyggelse.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning

Efter Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 587 af 27/05/2013 skal lokalplaner tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Byplanvedtægt A13

Langkildevej 5 er i dag omfattet af byplanvedtægt A13, der udlægger arealet til offentlige formål (plejehjem, børneinstitutioner og lignende).

Kommuneplan 2009

Ejendommen ligger tæt ved Avedøre Station i det stationsnære kerneområde, og skal, jævnfør Fingerplan 2013 og Kommuneplan 2009, udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den gode tilgængelighed. I tråd med dette er ejendommen desuden udpeget som fortætningsområde i Hvidovre Kommunes Planstrategi 2011.

Langkildevej 5 er i Kommuneplan 2009 udlagt til blandet byområde. Følgende rammer er gældende for lokalplanlægningen i rammeområde 4A1:

 • Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv
 • Specifik anvendelse: Blandet byområde
 • Max bebyggelsesprocent: 45
 • Max antal etager: 3
 • Max bygningshøjde: 12
 • Bemærkninger: Stationsnært kerneområde

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg i tilknytning til lokalplanforslaget, da kommuneplanen kun giver mulighed for boligformål i form af blandet bolig og erhverv samt etageboliger.

Politiske beslutninger og aftaler

Forslag til Lokalplan 455 behandlet

Forslag til Lokalplan 455 for boligbebyggelse på Langkildevej 5 blev vedtaget enstemmigt af Kommunalbestyrelsen den 16. december 2014.

Kommunalbestyrelsen besluttede i den forbindelse at fremlægge lokalplanen i offentlig høring i perioden fra den 6. januar til den 3. marts 2015.

Udvidelse af Lokalplan 455

Teknik og Miljøudvalget drøftede på møde den 8. oktober 2014, punkt 15, om Lokalplan 455 skulle udvides til også at omfatte naboejendommen Langkildevej 1. Langkildevej 1 er kommunalt ejet og står ubebygget hen. Udvalget besluttede, at Lokalplan 455 fortsat kun omfatter ejendommen Langkildevej 5.

Foreløbige forslag til Lokalplan 455

Teknik- og Miljøudvalget fik, den 11. august 2014, punkt 14, forelagt det foreløbige udkast til Lokalplan 455 for boligbebyggelse ved Langkildevej til drøftelse.

Planstrategi 2011

Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. maj 2012 Planstrategi 2011 endeligt. I strategien er Langkildevej 5 en del af fortætningsområdet omkring Avedøre Station og udpeget som et af to udviklingsområder, hvor Cirkusgrunden er den anden. I udviklingen af området omkring Avedøre Station er der fokus på at udvikle en tæt og grøn bydel.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3, og § 4, stk. 2.

Dette begrundes med, at lokalplanen alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og at planen ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2015

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

 1. Indsigelse til Lokalplan 455 (pdf)
 2. Lokalplan 455 Boligbebyggelse på Langkildevej 5 (pdf)
 3. Skyggediagram (pdf)

9. Ansøgning om dispensation for opsætning af varmemålere

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra kravet om, at der skal installeres varmeenergimålere eller varmefordelingsmålere til måling af forbruget af varme i den enkelte bolig i Andelsboligforeningen Strandlund II, Gammel Køge Landevej 239 A-B, 2650 Hvidovre.

Indstilling

Kultur-, Teknik- Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation for installation af individuelle varmemålere i Andelsboligforeningen Strandlund II, Gammel Køge Landevej 239 A-B, 2650 Hvidovre.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Strandlund II, har siden sidst i 90’erne ansøgt og fået fritagelse for installation af individuelle varmemålere i boligerne i foreningen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2013 at forlænge dispensationen med 1 år, således at varmemålere skal være installeret senest den 1. juni 2014.

A/B Strandlund II har den 9. juli 2014 igen fremsendt en ansøgning om dispensation for installation af varmemålere. Ansøgningen vedlægges.

Andelsboligforeningen begrunder ansøgningen med, at montering af varmemålere ikke vil medføre reduktion af ressourceforbruget, men alene belaste andelsboligforeningens økonomi.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der i bebyggelsen ikke er særlige tekniske forhold, som vil medføre, at installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger vil opnå.

Der kan derfor kun meddeles fritagelse hvis den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den privatøkonomiske rentabilitet vil blive negativ ved installation af målere.

Forvaltningen har anmodet firmaet Viegand Maagøe A/S, om at foretage en beregning af de økonomiske forhold, hvis der etableres individuelle varmemålere. Notat fra Viegand Maagøe A/S vedlægges.

Af notatet fremgår det, at der vil være en besparelse for beboerne, hvis der installeres individuelle varmemålere i bebyggelsen.

I notatet er det forudsat, at der vil være en varmebesparelse på 10 %, men selv med en varmebesparelse på kun 5 %, vil der stadig være en økonomisk fordel for beboerne.

Det vurderes i notatet, at lignende ejendomme vil kunne spare 10-25 %, hvis der opsættes individuelle varmemålere.

Beregningerne viser, at A/B Strandlund II vil kunne opnå en årlig besparelse på mindst 6.785 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at en besparelse på 10 % er lavt sat. I VEKS-området er der et eksempel på besparelser på op til 30 %, når der installeres individuelle varmemålere.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at afdelingerne vil opnå større varmebesparelser, end beregningerne viser.

Da der vil være besparelser for den enkelte forbruger i boligafdelingerne ved indførsel af individuelle varmemålere, opfylder afdelingerne ikke kravene i bekendtgørelsens § 11, punkt 5, og Hvidovre Kommune kan derfor ikke meddele fritagelse for etablering af individuelle varmemålere.

Retsgrundlag

I henhold til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 563 af 2.juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling med senere ændringer skal alle bestående bebyggelser have installeret målere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligenhed.

I henhold til bekendtgørelsens § 11 kan følgende bygninger fritages for individuel måling af varme:

1) Bygninger, som anvendes til plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger, friplejeboliger der er omfattet af lov om friplejeboliger, plejehjem og beskyttede boliger, der er omfattet af lov om social service, samt boformer til midlertidigt og længerevarende ophold efter serviceloven og lignende boformer.

2) Kolonihavehuse.

3) Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype vil medføre, at installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger ville opnå.

4) Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype gør det nødvendigt med en længere installationsperiode.

5) Bygninger, hvor den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den privatøkonomiske rentabilitet vil blive negativ ved installation af målere. Ved beregning heraf skal der anvendes en gennemsnitlig tidshorisont, som svarer til den typiske lånefinansiering og til den forventede afskrivningstid for installationen.

Det er kommunen, der i givet fald meddeler fritagelse fra bekendtgørelsens regler, hvis én eller flere af ovennævnte punkter er opfyldt.

Er der ingen af de nævnte punkter, som er opfyldt, kan kommunen ikke meddele fritagelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 31. maj 2010, at bemyndige forvaltningen til, at behandle de dispensationer, som efterfølgende udløb, med henblik på installation af varmemålere i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Efterfølgende har forvaltningen meddelt 2-årige dispensationer til de ansøgninger, vi har modtaget, hvorefter varmemålere skal installeres.

Den 14. maj 2014 besluttede Teknik- og Miljøudvalget på sit møde, at meddele dispensation for installation af varmemålere til Grenhusene og Bredalsparken på henholdsvis 4 år og 10 år.

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 14. maj 2014 tolker forvaltningen, at den delegation, som blev givet forvaltningen den 31. maj 2010, er ophævet. Derfor bliver denne og eventuelt fremtidige sager nu forelagt udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der etableres individuelle varmemålere vil varmeforbruget falde, og eventuelle varmetilskud fra kommunen vil blive lavere.

Miljømæssige konsekvenser

Hvis der etableres individuelle varmemålere vil varmeforbruget falde, og miljøbelastningen i forbindelse med opvarmningen af fjernvarmevandet vil blive mindre.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

Godkendt.

Bilag

 1. Grubbe Advokaters brev af 9. juli 2014 vedrørende ansøgning om dispensation for opsaætning af varmemålere (pdf)
 2. Varmeregnskab for AB Strandlund II 2013_2014 (pdf)
 3. Viegand Maagøes notat af 12. februar 2015 vedrørende opsætning af individuelle varmemålere i Andelsforeningen Strandlund II (pdf)

10. Tilladelse til midlertidig overnatning på Nordholmen 6-8

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om udvalget ønsker at imødekomme, at der på ejendommen Nordholmen 6 – 8 gives en midlertidig tilladelse til, at der kan ske overnatning i forbindelse med efteruddannelse af livreddere. Umiddelbart giver lokalplanen ikke mulighed for overnatning.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at træffe beslutning om der skal gives mulighed for midlertidig begrænset overnatning på Nordholmen 6-8.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Nordholmen 6-8 søger om tilladelse til at Dansk Svømmeunion, der ønsker at leje sig ind på ejendommen, ud over oplagring af livredderudstyr og administration, også i begrænset omfang (10-12 weekender om året) kan benytte lejemålet til midlertidig overnatning i forbindelse med efteruddannelse af livreddere (op til 25 personer).

Dansk Svømmeunion har oplyst, at det er en nødvendighed at efteruddannelsen sker i umiddelbar nærhed til oplaget af deres materiel og derfor også hensigtsmæssigt, at der kan foretages overnatning på ejendommen i forbindelse med efteruddannelsen.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 507, der i anvendelsesbestemmelserne ikke giver mulighed for overnatning, og i henhold til Planloven må der ikke gives dispensation fra en lokalplans principper, der omfatter lokalplanens formål og anvendelsesbestemmelser.

Forvaltningen har den 20. marts 2015 sendt sagen i høring hos de umiddelbare naboer og Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme med svarfrist den 7. april 2015 kl. 10.00. Eventuelle bemærkninger vil blive forelagt på udvalgsmødet den 8. april 2015.

Såfremt det besluttes at give en midlertidig tilladelse, skal denne betinges af, at redningsberedskabet i henhold til Bekendtgørelse nr. 212, giver tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Baggrunden for dette er, at redningsberedskabet skal være vidende om, at der opholder sig mennesker om natten. En tilladelse fra redningsberedskabet sker under forudsætning af at f.eks. de byplanmæssige forhold/tilladelser er i orden. Det vil sige at en tilladelse fra redningsberedskabet kan ikke træde i stedet for eller gå forud for en byplanmæssig bestemmelse eller afgørelse.

Endvidere bør en eventuel tilladelse betinges af, at der tinglyses en deklaration på ejendommen om midlertidigheden. 

Eventuelle bygningsmæssige ændringer for at kunne have overnatning (f.eks. toilet og bad) vil endvidere kræve byggetilladelse.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en midlertidig tilladelse til begrænset overnatning på Nordholmen 6–8 ikke er i overensstemmelse med Lokalplan 507. En klage til Natur- og Miljøklagenævnet vil kræve en lovliggørelse, som kan ske enten ved at udarbejde en ny lokalplan. Denne løsning er vanskelig, idet statens Fingerplan lægger hindringer i vejen for udarbejdelse af en lokalplan, som sikrer de eksisterende virksomheders fremtidige aktiviteter. Den anden mulighed er at aktiviteten skal ophøre, hvilke kan udløse et erstatningskrav overfor kommunen, idet virksomheden har fået en tilladelse og handlet i god tro.

Retsgrundlag

Lokalplan 507 og Planloven, der dels ikke giver mulighed for overnatning i anvendelsesbestemmelserne, dels ikke giver mulighed for at dispensere fra anvendelsesbestemmelserne.

Endvidere skal opmærksomheden henledes til Bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008, om driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, hvor der under kapitel 11 om Midlertidige overnatningslokaler i pkt. 11.1 står: Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i hvert enkelt tilfælde, når bestemmelserne i kapitel 1-10 samt i dette kapitel (11) overholdes.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det kan ikke udelukkes at en tilladelse, såfremt den ved en klagesag i Natur- og Miljøklagenævnet erklæres for ugyldig med krav om lovliggørelse kan medføre at der rejses krav mod kommune for de omkostninger (evt. flytteomkostninger til Dansk Svømmeunion) en lovliggørelse vil medføre.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

På mødet uddeltes notat af 7. april 2015 vedrørende nabohøring.

Der gives mulighed for midlertidig begrænset overnatning på Nordholmen 6-8. Tilladelsen gives med bemærkning om, at tilladelsen bortfalder, såfremt det problematiseres af myndigheder eller naboer.

Bilag

 1. Ansøgning om tilladelse til midlertidig overnatning (pdf)
 2. Plan- og Miljøafdelingens notat af 07-04-2015. Nabohøring om begrænset overnatning på Nordholmen 6-8 (pdf)

11. Belysningsprojekter i og ved Avedøre Stationsby

Beslutningstema

Baggrunden for disse belysningsprojekter er, at kviksølvlyskilder skal udfases.

Sidste år udskiftede Dong Energy armaturerne på lygter på stier i Avedøre, dog ikke i Avedøre Stationsby. I år er turen kommet til Avedøre Stationsby. Teknik- og Miljøudvalget skal vælge mellem tre alternativer.  

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. alternativ 1, Grandeville og Københavnerarmatur, til en overslagsmæssig udgift på 883.000 kr. som afholdes på Projekt nr. 2463 Belysning af pladser og veje,
 2. alternativ 2, Kipp, til en overslagsmæssig udgift på 1.356.000 kr., hvor 900.000 kr. afholdes af Projekt nr. 2463, Belysning af pladser og veje og resten 456.000 kr. afholdes af Projekt nr. 2468, Trafiksanering 2015,
 3. alternativ 3, Grandeville og Kipp, til en overslagsmæssig udgift på 1.078.000 kr., hvor 900.000 kr. afholdes af Projekt nr. 2463, Belysning af pladser og veje og resten 178.000 kr. afholdes af Projekt 2468 nr. Trafiksanering 2015.

Sagsfremstilling

Belysningsprojekterne omfatter hovedstierne i Avedøre Stationsby, sidevejene mellem Naverporten og Hovedstien samt stien langs kanalen.

De tre alternative muligheder er følgende.

Alternativ 1.

Grandeville og Københavnerarmatur.

På Hovedstien og stien vest og syd for Byparken foreslås Grandeville med LED som lyskilde i lighed med sidste års udskiftning på de øvrige stier i Avedøre.

På sidevejene Hjulmagerporten, Bødkerporten, Karetmagerporten og Trædrejerporten mellem Naverporten og Hovedstien foreslås anvendt en egentlig gadebelysning, Københavnerarmatur på Hvidovrearm.

Dette alternativ er forvaltningens hovedforslag. Tanken er, at de delte stier med særskilt areal til henholdsvis fodgængere og cyklister og med belysning i midten alle får den samme lygtetype, Grandeville LED, i Avedøre og Hvidovre.

Københavnerarmaturet bruges i forvejen i Hvidovre som standard på vejene. Den nuværende belysning på sidevejen er GV-lygter som porte ved Naverporten og indkørslerne, hvilket er helt utilstrækkeligt. Der bliver således tale om et helt nyt belysningsanlæg og et markant løft af belysningskvaliteten på sidevejene.  

Alternativ 2.

Kipp.

Avedøre Stationsby Syd har foreslået, at Hvidovre Kommune bruger den samme lygte, Kipp–lygten med LED som lyskilde, som Avedøre Stationsby Syd har anvendt på deres egne stier og pladser m.v.

Forslaget går således ud på at anvende Kipp-lygten både på de offentlige stier og sidevejene.

Det indebærer, at også lygtestanderne på stierne skal udskiftes. Det betyder sammen med en væsentlig højere indkøbspris for Kipp - lygten, at dette alternativ bliver markant dyrere (næsten en halv mio. kr.), således at det ikke fuldt ud kan etableres i år inden for de til formålet afsatte økonomiske midler.

Alternativ 3.

Grandeville og Kipp.

Kipp – lygten foreslås kun brugt på sidevejene, idet lygtestanderne på sidevejene under alle omstændigheder skal udskiftes.

Dette alternativ er forvaltningens bud på et kompromis mellem de to øvrige alternativer. Selv om det kun er ca. 200.000 kr. dyrere end alternativ 1, kan det ikke fuldt ud etableres i år inden for de til formålet afsatte økonomiske midler. 

I alle tre alternativer foreslår forvaltningen, at de udtjente GV armaturer på lygtestanderne ved stien langs kanalen fra Byparken til kommunegrænsen til Brøndby Kommune udskiftes med Iridium armaturer med LED som lyskilde. Det er det samme armatur som i Langhøjparken, og det passer fint til lygtestanderens placering i den ene side.

Denne stibelysning har været drøftet med Brøndby Kommune, som har tilkendegivet, at Iridium – armaturet virker fornuftigt. Brøndby Kommune når ikke at tage stilling til, hvilket armatur kommunen vil vælge på sin del af stien. Brøndby Kommune kan selvfølgelig ikke love noget, men man ville gerne arbejde på at finde en tilsvarende løsning, når man gik i gang med stistrækningen i Brøndby Kommune fra kommunegrænsen til Strandesplanaden.

Endelig omfatter alle tre alternativer en udskiftning af lysstofrør og træmaster på stien mellem Hovedstien og broen over Naverporten ved institutionerne. Da luftledningerne på denne sti kun har leveret strøm til stibelysningen, blev anlægget ikke moderniseret i forbindelse med Dong Energy’s fjernelse af luftledninger og træmaster og nedgravning af kabler til elforsyningen. Såfremt alternativ 2, Kipp, vælges, vil der også komme Kipp-lygter på denne sti. I de to øvrige alternativer foreslås Iridium LED som på stien langs kanalen, idet lygterne står ved siden af stien.     

Bilagene er billeder af de omtalte lygtetyper og et oversigtskort over de omtalte stier og veje.       

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde 25. november 2014, punkt 6, blev anlægsbevilling på 900.000 kr. givet til Projekt nr. 2463 Belysning af pladser og veje, og der blev ligeledes givet anlægsbevilling på 500.000 kr. til Projekt nr. 2468, Trafiksanering. Anlægsbevillingerne skal frigives i fagudvalg forinden iværksættelse.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der til Projekt nr. 2463 Belysning af pladser og veje afsat et rådighedsbeløb på 900.000 kr. i 2015 og 1.000.000 kr. i hvert af årene 2016 – 2018. Der er givet anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i 2015.

Der er ligeledes til Projekt nr. 2468, Trafiksanering afsat rådighedsbeløb i 2015 på 500.000 kr. Hertil er der givet anlægsbevilling.

Forvaltningens hovedforslag Alternativ 1, Grandeville og Københavnerarmatur, koster overslagsmæssigt 883.000 kr., hvilket er inden for anlægsbevillingens ramme på 900.000 kr.

Avedøre Stationsby Syds forslag Alternativ 2, Kipp, koster overslagsmæssigt 1.356.000 kr. Det er 456.000 kr. mere end der er anlægsbevilling til i år. De 456.000 kr. finansieres over Projekt nr. 2468: Trafiksanering på 500.000 kr., der nedskrives til 44.000 kr.

Forvaltningens kompromisforslag, Alternativ 3, Grandeville og Kipp, koster overslagsmæssigt 1.078.000 kr. Det er 178.000 kr. mere end der er anlægsbevilling til i år. De 178.000 kr. finansieres over Projekt 2468: Trafiksanering på 500.000 kr., der nedskrives til 322.000 kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

For alternativ 1: Finn Gerdes (A), Gruppe O, V og C.

For alternativ 2: Mikail Erman (A) og Liste H.

Alternativ 1 godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28-04-2015

Gruppe A foreslog, at indstillingen i punkt 2 følges, således at armaturerne på lygterne på stierne i Avedøre Stationsby bliver af mærket Kipp. Udgifterne til armaturerne afholdes af projekt 2463 (Belysning af pladser og veje) med 900.000 kr. og resten på 456.000 kr. afholdes af projekt 2468 (Trafiksanering 2015).

For: Helle Adelborg (A), Kenneth F. Christensen (A), Maria Durhuus (A), Mikail Erman (A), Lars G. Jensen (A), Ømer Kuscu (A), Anders Liltorp (A), Gruppe O, Liste H, Gruppe F, Ø, Kashif Ahmad (UP) og Bo Christoff (UP).

Imod: Finn Gerdes (A), Gruppe V og C.

Godkendt.

Bilag

 1. Grandeville (pdf)
 2. Københavnerarmatur (pdf)
 3. Kipp-lygten (pdf)
 4. Iridium (pdf)
 5. Oversigtskort - Belysningsprojekter (pdf)

12. Etablering af laboratorium for bymæssig støjbekæmpelse

Beslutningstema

Projektet ”Etablering af laboratorium for urban støjbekæmpelse” (LAUST) indebærer, at de involverede kommuner skaber et nationalt, levende laboratorium, hvor støjreducerende tiltag kan udvikles, testes og demonstreres.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Hvidovre Kommunes deltagelse i Gate 21 projekt: Etablering af laboratorium for bymæssig støjbekæmpelse.
 2. at godkende at kommunens betaling på 450.000 kr. for deltagelse i projektet over foreløbig 2 år finansieres af kassebeholdningen

Sagsfremstilling

Generelt.

Partnerskabet Gate 21, består af kommuner, virksomheder og viden-institutioner, som arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling.

Hvidovre Kommune blev i 2009 partner i Gate 21 og fra og med 2014 er kommunen blevet medlem og har dermed ikke længere et partnerskab med Gate 21.

Som medlem har kommunen mulighed for:

 • værdifuld information om Gate 21’s kommende projekter og vilkårene for at deltage
 • deltagelse i arrangementer med gode muligheder for networking
 • førstehåndsviden om kommunernes arbejde med klima- og energiløsninger
 • eksponering på Gate 21’s hjemmeside med link til egen hjemmeside.

I et partnerskab får man mulighed for:

 • at udvikle projekter på tværs af kommuner, virksomheder og forskning, hvortil der søges ekstern funding
 • mulighed for at fremlægge ideer til kommende fælles projekter i Gate 21 ’s partnerforum
 • indflydelse på valg af bestyrelse
 • stærk eksponering af din virksomheds kompetencer og egne projekter i Gate 21’s kommunikation

Kommunens medlemskab koster 50.000 kr., mens et partnerskab koster 275.000 kr. om året, udgiften til medlemskabet dækkes af miljø- og energipuljerne.

Projektet.

Gate 21 er ved at undersøge, om der er interesse for et fælles program med fokus på opsamling af viden om støjbelastning, konkrete muligheder for at begrænse støj, udviklingsprojekter, etablering af offentlig-private samarbejder (OPS’er), koordinering af ansøgninger til puljer og fonde med henblik på løsninger og udvikling.

Gate 21 har udarbejdet et projektforslag: ”Etablering af laboratorium for urban støjbekæmpelse” (LAUST).

Projektets mål og fokusområder

Projektets overordnede formål er at forbedre leve- og arbejdsvilkår for borgere og ansatte i virksomheder i de involverede kommuner. Dette sker ved at udvikle, teste og demonstrere støjreducerende tiltag, som understøtter effektiv mobilitet, reducerer støjgener fra vej- og banetrafikken samt øger sundheden og livskvaliteten for borgere og ansatte i kommunernes virksomheder i de støjudsatte områder.

Projektet indebærer, at de involverede kommuner med udgangspunkt i egne udfordringer skaber et nationalt, levende laboratorium (Living Lab). Det levende laboratorium har til formål at indsamle, opbygge og formidle viden om støjbekæmpelse gennem demonstrationsprojekter og forsøg, som i praksis tester støjreducerende løsninger, herunder:

Reduktion af støj fra kilden:

 • Støjreducerende materialer, som anvendes i
  • Infrastruktur, såsom asfaltbelægninger, togskinner og elektrificering, samt
  • produktniveau, i byggeri, transport mm
 • Intelligent trafikinformation, trafikstyring og trafikregulering (hastighed og flow), der kan bidrage til en mere jævn glidetrafik, som støjer og forurener mindre samt fremmer trafiksikkerheden
 • Mobilitetsplanlægning og adfærdspåvirkning. Her vil der blandt andet være fokus på etablering af stillezoner og etablering af gode trafikknudepunkter, som sikrer borgerne god adgang til effektiv transport

Reduktion af støj gennem støjværn

 • Støjskærme og volde tæt ved støjkilden
 • Støjreduktion på husfacader gennem anvendelse af støjreducerende materialer og konstruktioner (fx vinduer)
 • Forsøgspuljer for borgerne, hvor de kan søge tilskud til lydisolering af deres bolig

Løsningerne skal være til gavn for borgerne og virksomhederne i vestegnes kommuner, der har interesse i at deltage i indsatsen.

Projektbeskrivelsen lægger samtidig op til, at der sættes fokus på vækst for danske virksomheder, der i forvejen er blandt de førende i verden inden for måling af støj.

LAUST-initiativet vil gennem test, udvikling og demonstration af løsninger, der reducerer gener fra trafikstøj, bidrage til at gøre danske virksomheder førende inden for urban støjbekæmpelse. I takt med en stigende urbanisering på globalt plan øges antallet af mennesker, der bliver belastet af negative følgevirkninger fra trafikstøj. Der vil derfor være et voksende globalt marked for løsninger inden for reduktion af trafikstøj, som danske virksomheder kan eksportere.

Projektets faseinddeling og hovedaktiviteter

Gennem etablering af et Living Lab vil projektet kortlægge, teste og demonstrere forskellige støjreducerende tiltag i et offentligt-privat samarbejde mellem kommuner, grundejerforeninger (borgere), virksomheder og videninstitutioner med særlig ekspertise inden for støjbekæmpelse. Det er forslaget, at projektet bliver gennemført i to faser med følgende hovedaktiviteter:

Hovedaktiviteter, fase 1

 1. Kortlægning af eksisterende støjløsninger og virkemidler. Markedskortlægning, leverandører af infrastruktur, byrumsinventar, trafikstyring, støjmåling mm samt markedsudvikling.
 2. Design af forsøgs- og demonstrationsprojekter.
 3. Etablering af konsortium og samarbejdsaftaler med de centrale aktører: Virksomheder, videninstitutioner, Vejdirektoratet, Væksthus Hovedstaden og øvrige kommuner.
 4. Sikker finansiering til etablering af Living Lab gennem udarbejdelse af ansøgninger. Beskrivelse af støttemuligheder, nationalt, regionalt og europæisk.

Hovedaktiviteter, fase 2

 1. Etablering af showroom for eksisterende løsninger i samarbejde med virksomheder, der har de nyeste løsninger.
 2. Udvikling og test af nye løsninger i offentlige private partnerskaber mellem virksomheder, videninstitutioner og kommuner. Mobilisering af virksomheder i samarbejde med Væksthus Hovedstaden.
 3. Test og måling af effekten af forskellige løsninger.
 4. Formidling af konkrete resultater og løsninger til borgere og offentligheden.

Projektets organisering

Projektet bliver organiseret med en styregruppe bestående af de tekniske direktører/chefer fra de medvirkende kommuner, repræsentanter fra universiteter og GTS (godkendte teknologiske serviceinstitutter, fx Teknologisk Institut og Alexandra instituttet), Vejdirektoratet, Banedanmark og erhvervslivet. Vejdirektoratet og Banedanmark vil blive inviteret med i projektet med henblik på at gennemføre fælles forsøgs- og demonstrationsaktiviteter langs Ringstedbanen og motorvejene.

Vallensbæk Kommune har som den primære projektejer formandskabet for styregruppen. Der bliver etableret en projektorganisation, hvor overordnet projektledelse, administration og kommunikation bliver varetaget af Gate 21.

Projektmedarbejdere med ansvar for projektets leverancer indgår i en projektgruppe på vegne af projektets partnere. Projektgruppen er ansvarlig for at konkretisere og definere projektet nærmere.

Gate 21 vil involvere relevant fagekspertise, og mulighederne for at indgå partnerskaber med virksomheder med særlige kompetencer inden for støjbekæmpelse og trafikregulering vil blive undersøgt.

Gate 21 vil endvidere forsøge at etablere et tættere samarbejde med Væksthus Hovedstaden med henblik på at inddrage små og mellemstore virksomheder i at udvikle og demonstrere støjbekæmpende løsninger, som kan skabe vækst og beskæftigelse.

Forvaltningen vil skulle afsætte ressourcer til mødeaktivitet i projektet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte den 30. marts 2009, punkt 5, at tiltræde en partnerskabsaftale.

Forvaltningen besluttede i 2013, at konvertere partnerskabet til et medlemskab.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om tillægsbevilling på 225.000 kr. i 2015 og 225.000 kr. foreslås indarbejdet i 2016 i forbindelse med budgetlægningen 2016-2019.

Budgettet for fase 1 er 900.000 kr.

Vallensbæk Kommune bidrager med 225.000 kr. i 2015.

Der bliver arbejdet på at få flere kommuner på Vestegnen med i samarbejdet, som vil skulle bidrage økonomisk til projektet.

Budgettet for fase 2 anslås at være ca. 20-25 mio. kr., som skal tilvejebringes gennem ansøgninger til styrelser, fonde og puljer.

Hvidovre Kommune betaler i dag 50.000 kr. om året for at være medlem af Gate 21 gennem miljø- og energipuljerne.

Gate 21 tilbyder Hvidovre Kommune en Partnerskabsaftale for foreløbig 2 år i 2015 og 2016, hvor kommunen skal betale 275.000 kr. pr. år, i alt 550.000 for at deltage i projektet. Dog fratrækkes samtidig de årlige medlemsbetalinger på i alt 100.000 kr. (2 års medlemsbidrag).

Hvidovre Kommune skal således betale 450.000 kr. ekstra over de næste to år, der foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Ud af kommunens bidrag på 550.000 kr. går de 150.000 kr. til projektet: Etablering af laboratorium for bymæssig støjbekæmpelse. Den resterende del på 400.000 kr. går til driften af Gate 21.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Projektet har på længere sigt sundhedsmæssige konsekvenser, da en reduktion af støj har en positiv indvirkning på folkesundheden.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

Ad 1. – 2. Anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2015

Sagen udgår.

Bilag

 1. Partnerskabsaftale - støj (pdf)
 2. Projektbeskrivelse. Etablering af Living Lab for bekæmpelse af trafikstøj. (pdf)

13. Trafiksikkerhedsprojekt på Stamholmen

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om færdiggørelse med busbaner på Stamholmen i igangværende trafiksikkerhedsprojekt skal stoppes eller sættes i bero indtil der har været en nærmere dialog med Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende, at etablering af busbaner på Stamholmen i igangværende trafiksikkerhedsprojekt stoppes

Sagsfremstilling

Forhistorie

I sommeren 2014 var forvaltningen klar med et detailprojekt for et trafiksikkerhedsprojekt på Stamholmen. Hovedelementerne i detailprojektet var nedsættelse af hastighedsgrænsen fra 60 km/t til 50 km/t på Stamholmen, indsnævring af kørebaner fra 4 til 2 spor ved etablering af busbaner på det meste af Stamholmen, en generel opstramning og fornyelse af al skiltning og kørebaneafmærkning på hele Stamholmen samt mindre ombygninger, primært i til- og frafarterne ved rundkørslen Stamholmen – Avedøre Havnevej – Industrivej.

Detailprojektet blev forelagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2014, punkt 18, hvor et flertal i Teknik- og Miljøudvalget godkendte projektet, dog med fastholdelse af hastighedsgrænsen på 60 km/t på Stamholmen.

Status for trafiksikkerhedsprojektets udførelse

Forvaltningen har siden Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse i august 2014 udført hovedparten af tiltagene, dog er arbejder med busbanerne endnu ikke igangsat. Busbanerne er aktuelt planlagt udført i foråret 2015 men endnu ikke kontraktbundent.

Henvendelse fra Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme

Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme har i e-mail den 27. februar 2015 fremsendt referat fra foreningens ekstraordinære bestyrelsesmøde afholdt 25. februar 2015 inklusive to tilhørende dokumenter.

Det fremgår af henvendelsen fra Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme,

-at kommunens tiltag med ændring af Stamholmens vejforløb fra 4 til 2 baner ved etablering af busbaner stærkt anbefales ikke at blive udført,

-at bestyrelsen finder, at en opstribning af vognbanerne på Stamholmen kunne være en god start,

-at et andet tiltag kunne være flere lysreguleringer,

-at en intelligent lysregulering af rundkørslen kunne være en stor hjælp til trafikafviklingen, samt

-at der er behov for at indrette parkeringsbåse på Stamholmen i det grønne areal ind til cykelstien.

Henvendelsen fra Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme indeholder desuden nogle forslag til ændringer af parkeringsforholdene på Avedøre Holme.

Bestyrelsen i Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme har i den forbindelse til borgmesteren anmodet om et møde vedrørende parkeringsforhold på Avedøre Holme og den planlagte ændring af Stamholmen fra 4 til 2 vognbaner.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på mødet 27. november 2012 givet anlægsbevilling på 1.068.000 kr. til projekt 2457 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2013 med bemærkninger om, at anlægsprojektet skulle frigives i fagudvalget inden igangsættelse.

Den 22. maj 2013, punkt 7, godkendte Teknik- og Miljøudvalget forvaltningens forslag til endelig fastlæggelse af det materielle indhold for projekt 2457 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2013, herunder Detailprojektering og udførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag på Stamholmen. I sagsfremstillingen vurderede forvaltningen, at der kan opnås en betydelig forbedring af trafiksikkerheden ved en generel hastighedsnedsættelse og supplerende skiltning og afmærkning, uden større ombygninger.

Den 5. marts 2014, punkt 9, tog Teknik- og Miljøudvalget til efterretning, at detailprojektering af trafiksikkerhedsfremmende tiltag på Stamholmen er langt fremme men endnu ikke endeligt færdiggjort. Hovedelementerne i detailprojektet er nedsættelse af hastighedsgrænsen fra 60 km/t til 50 km/t, indsnævring af kørebaner ved etablering af busbaner på det meste af Stamholmen samt en generel opstramning og fornyelse af al skiltning og kørebaneafmærkning på hele Stamholmen. Desuden påtænkes mindre ombygninger, primært i til- og frafarterne ved rundkørslen på Stamholmen ved Avedøre Havnevej og Industrivej. Detailprojektet forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget i løbet af 2014

Den 11. august 2014, punkt 18, godkendte Teknik- og Miljøudvalget detailprojekt for Stamholmen med en fastholdelse af hastighedsgrænsen på 60 km/t. Steen Ørskov Larsen (C) kan ikke følge beslutningen. Hovedelementerne i det af forvaltningen forelagte detailprojekt for Stamholmen er nedsættelse af hastighedsgrænsen fra 60 km/t til 50 km/t, indsnævring af kørebaner ved etablering af busbaner på det meste af Stamholmen samt en generel opstramning og fornyelse af al skiltning og kørebaneafmærkning på hele Stamholmen. Desuden udføres mindre ombygninger, primært i til- og frafarterne ved rundkørslen Stamholmen – Avedøre Havnevej – Industrivej.

Økonomiske konsekvenser

Uforbrugte projektmidler under projekt nr. 2457 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2013 udgør 222.000 kr. og indgår som en del af anlægsrullet, der behandles på Kommunalbestyrelsens møde 24. marts 2015.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

Godkendt.

Forvaltningen anmodes om at gå i dialog med grundejerforeningen med henblik på at komme med forslag til forbedring af de trafikale forhold.

Bilag

 1. Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme, e-mail 27. februar 2015: Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt 25. februar 2015. (pdf)
 2. Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme, e-mail 27. februar 2015: E-mails fra foreningens medlemmer. (pdf)
 3. Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme, e-mail 27. februar 2015: Spørgeskemabesvarelser fra foreningens medlemmer. (pdf)

14. Seminar for Science Kommune Hvidovres Grønne Generation

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udvalget ønsker at sende en deltager til midtvejsseminar for Grøn Generation.

Midtvejsseminaret finder sted den 6. maj kl. 10.00 – 16.00 2015 i Nyborg.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at være repræsenteret ved seminaret og i givet fald, hvem der skal repræsentere udvalget.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om udvalget ønsker at sende en deltager til midtvejsseminar for Grøn Generation.

Projektet Science Kommune Hvidovre har siden 2009 arbejdet fokuseret med naturfagene i folkeskolen for at øge elevernes interesse for og viden om naturfagene. Ved at tilslutte sig Grøn Generation-projektet fortsætter kommunen disse bestræbelser, men nu med fokus på udviklingen af et bæredygtigt samfund.

Science Kommune Hvidovre har blandt andet fostret projektet ”Elever af Ellehammer”, som har fået meget omtale i medierne. Se eventuelt Science Kommune Hvidovres hjemmeside for mere information om alle deres projekter.

Link til Science Kommune Hvidovres hjemmeside:

http://www.sciencehvidovre.com/

Forvaltningen har samarbejdet med Science Kommune Hvidovre om en klimakonkurrence for klasser i folkeskolens mellem- og udskolingstrin.  13 klasser på Langhøjskolen, Dansborgskolen og Frydenhøjskolen har arbejdet med temaet klimaforandringer i deres undervisning og deltaget i konkurrencen om kreative og innovative løsninger på at spare på energiressourcerne, og dermed mindske CO2-udslippet, på deres skoler.

Link til side om Klimakonkurrence:

http://innovationslabhvidovre.tumblr.com/post/103653660282/klimaudfordringens-finale-i-medborgersalen-mandag

Den nationale projektgruppe for Grøn Generation inviterer nu til midtvejsseminar i Nyborg den 6. maj 2015. Invitationerne er tiltænkt:

-1-2 kommunalpolitikere med ansvaret for henholdsvis skole-området samt teknik- og miljø-området fra hver kommune,

-kommunernes koordinatorer for projektet,

-repræsentanter fra berørte regioner,

-projektets nationale inspirationsgruppe.

Den nationale inspirationsgruppe består af Undervisnings- og Miljøministeriet, samt faglige organisationer og interesseorganisationer.

Det er Grøn Generation-projektets ambition, at midtvejsseminaret vil give kommunens deltagere indsigt i og inspiration til, at kommunen får mest muligt ud af at indgå i projektet ved at udvikle en strategi til fremme af uddannelse for bæredygtig udvikling. Ligeledes er det projektets ambition, at kommunerne på sigt skal kunne bruge uddannelse for bæredygtig udvikling som løftestang for selve den bæredygtige udvikling i kommunerne.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 11. marts 2014 under punkt 16 at indgå i Grøn Generation projektet.

I 2014 og 2015 har kommunen i det årlige strategibrev haft fokus på det talentfulde barn. Grøn Generation er en indsats, der er med til at levendegøre denne del af strategibrevet.

Økonomiske konsekvenser

Projektet finansieres i dag i Børne- og Velfærdsforvaltningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

Udvalget ønsker ikke at være repræsenteret.

Bilag

 1. Invitation og programskitse til midtvejsseminar i Nyborg (pdf)

15. Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen - 2015

Beslutningstema

Udvalget skal fastsætte dato for afholdelse af besigtigelsestur på cykel, til aktuelle projekter i kommunen.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der fastlægges et tidspunkt for en besigtigelsestur for hele Kommunalbestyrelsen og Direktionen, på cykel, til aktuelle projekter i kommunen.

Sagsfremstilling

Hvert år foretages en besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen.

Programmet for 2015 – besigtigelsesturen vil blive fremlagt senere.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

Besigtigelsesturen afholdes onsdag den 17. juni 2015 med start kl. 15.30.


16. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-04-2015

Intet.