Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2015

Mødefakta

Dato: Onsdag den 4. marts 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicafeen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Charlotte Hougaard Larsen deltog i stedet for Mikkel Dencker.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Forvaltningen orienterede om følgende:

-Småbygninger opført i Avedørelejren. Notat uddeltes på mødet.

-Skiltning til Hvidovre Hospital: I 2010/2011 blev skiltningen på Kettegård Alle og Rosenhøj ændret for at minimere/forhindre gennemkørende trafik på Østvej. Det skete i samtykke med Politiet. Skiltningen har været uændret siden. Skiltningen er vurderet til fortsat at være tilstrækkelig.

-Skiltning i Kystagerparken/Lodsparken: Gennemgang af samtlige skilte, herunder eventuel opsætning og nedtagning af skilte sker i første halvdel af året.

Bilag

 1. Orientering om overdækninger og udhuse i Avedørelejren (pdf)

3. Projekt nr. 0103. Godkendelse af koncept og idé for Hvidovre Strand

Beslutningstema

Idé og koncept for Hvidovre Strand vil blive præsenteret på udvalgsmødet.

Teknik- og Miljøudvalgsmødet skal tage stilling til om Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal arbejde videre med idé og koncept for Hvidovre Strand.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende idé og koncept
 2. at godkende tidsplanen og at forvaltningen ansøger relevante myndigheder om tilladelse til at realisere projektet
 3. at godkende at forvaltningen søger eventuelle fondsmidler

Sagsfremstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har fået udarbejdet idé og koncept for Hvidovre Strand af landskabsarkitektfirmaet Vega Landskab og kunstneren Karin Lorentzen.

Idé og koncept vil blive præsenteret på udvalgsmødet af Anne Galmar fra Vega Landskab og Karin Lorentzen. Idé og koncept er vedlagt som bilag 1.

Hvidovre Kunstråd har været inddraget i processen, både ved valg af kunstner og ved udarbejdelse af idé og koncept. Forvaltningen er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at søge fondsmidler til at udvide projektområdet. Udvalget vil høre nærmere på mødet.

Jf. bilag 1 bliver den nye strand 6 – 7 gange større end i dag. Mellem sandet- og græsarealet udformes lave skulpturelle betonkanter, som kan anvendes til at sidde og ligge på.

Vest for stranden anlægges en legeplads for mindre børn. Legepladsen placeres i god afstand fra vandet, men stadigvæk med tydelig visuel kontakt mellem strand og legeplads. For at bevare udsigten til vandet i parken, etableres der kun lave legeredskaber.

Forvaltningen har rådført sig hos Dansk Hydraulisk Institut (DHI) om tanggener og udformningen af kystlinjen på den nye strand.

DHI anbefaler, at den sydligste høfde fjernes, for at mindske gener fra tang. Desuden anbefaler DHI, at sandarealet udformes med en meget svag hældning (1:20) for at sandet ikke forsvinder ud i vandet. Tiltagene er indarbejdet i idé og koncept for Hvidovre Strand.

Inden stranden og legepladsen kan anlægges, skal Hvidovre Kommune først have tilladelse fra en række myndigheder: Fredningsnævnet, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Region Hovedstaden (jordflytning). Endvidere skal der også søges om landzone- og byggetilladelse. For at forkorte sagsbehandlingstiden, søger forvaltningen relevante myndigheder parallelt. Myndighedsbehandlingen tager i alt ca. 20 – 30 uger.   

Hvis myndighedsbehandlingen forløber hurtigere end forventet anlægges legepladsen i efteråret 2015. Hvis ikke forvaltningen har alle tilladelse senest primo september anlægges legepladsen som det første i forår 2016.

FORLØBIG TIDSPLAN JF. BILAG 2:

Projektforslag: Marts – april 2015

Myndighedsbehandling: April – november 2015

Hovedprojektering og udbud: September - november 2015

Produktion af unika-betonelementer v. Karin Lorentzen: januar – april 2016

Anlæggelse: Marts – maj 2016

Indvielse: Midt i juni 2016

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 16. december 2014 gav kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udvikling af Hvidovre Strand.

Den 28. oktober 2014 gav kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af en naturlegeplads i Strandparken/Kystagerparken eller Lodsparken.

Den 7. oktober 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetaftalerne 2015-2018, at Hvidovre Strand skulle udvikles i henhold til ”Den store” idéskitse.

Den 15. januar 2014 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at der blev udarbejdet 2 – 3 idéskitser med særlig vægt på to af temaerne fra idékataloget: ”Udvidelse af sandområde” og ”Opholdspladser”.

Den 18. juni 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen proces- og tidsplanen for Hvidovre Strandpark og gav en anlægsbevilling på 268.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v. er der til projekt nr. 0103 Hvidovre Strand afsat 4 millioner kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Ad 1. – 3.

For: Gruppe A, O og V.

Imod: Liste H og Gruppe C. Liste H med bemærkning om, at det er et spændende og visionært koncept, men udvidelsen sker på bekostning af andre områder.

Udvalget anmoder forvaltningen om at fremkomme med forslag til etablering af toiletforhold og cykelstativer.

Bilag

 1. Koncept og idé for Hvidovre Strand udarbejdet af Vegalandskab og Karin Lorentzen, dateret 18. december 2014 (pdf)
 2. Foreløbig tidsplan for Hvidovre Strand , dateret 4. februar 2015 (pdf)

4. Projekt nr. 0184/02 Strandmarkens Fritidscenter, udskiftning af tag og vinduer

Beslutningstema

Orientering om resultat af forundersøgelser af samtlige tage og tagetagers tilstand på Strandmarkens Fritidscenter (SFC).

Stillingtagen til renoveringsscenarie og heraf følgendeekstrabevilling.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage resultat af forundersøgelser af tag og tagetager på Strandmarkens Fritidscenter (SFC) til efterretning
 2. at scenarie 1 anbefales
 3. at give rådighedsbeløb og anlægsbevilling, svarende til det udvidede behov, som følge af udvalgets valg af scenarie i indstillingspunkt 2, og jf. oversigt i afsnittet ”Økonomiske konsekvenser”.

Sagsfremstilling

Taget på Strandmarkens Fritidscenter (SFC) skal renoveres. Taget på flere af bygningerne er utætte, understrygningerne er smuldret væk, og der trænger vand ind flere steder. Flere lokaler i en enkelt tagetage har været lukket gennem længere tid pga. råd og skimmel.

Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til omfanget af renoveringen samt de eventuelle følger for brugere af ejendommen.

Klausuler for anvendelse af SFC

Hvidovre Kommune købte i hhv. 1933, 1950 og 1962 matriklerne 25b 25d og 25i af Københavns Kommune med tinglyste servitutter omkring anvendelsen af bygninger og arealer udelukkende til skoleformål og sportsplads. Klausulen på bygningerne er den 23. oktober 2012 ændret til ”Ejendommen må anvendes til følgende formål, uden at det udløser ret til tilbagekøb for Københavns kommune: Skole-, idræts-,og sportsformål, fritidshjem/SFO samt kommunalt støtteberettigede foreningsaktiviteter”.

Denne udvidelse af klausul for bygningernes anvendelse bør tages i betragtning ved en vurdering af en rentabel investering i bygningerne.

Baggrund

Klimaundersøgelse

Hvidovre Stadion iværksatte i foråret 2013 en indeklimaundersøgelse i de lokaler i SFC, hvor Shinson Hapkido og Hvidovre Judo Klub holder til. Baggrunden for undersøgelsen var, at enkelte medlemmer havde henvendt sig med oplevede gener i forbindelse med ophold i klubbens træningssal. Samtidig observerede medlemmerne mulig forekomst af skimmelvækst i baderum samt fugtskader ved vinduer i træningssal.

Den indledende mikrobielle indeklimaundersøgelse, der blev foretaget af det rådgivende ingeniørfirma, Østergaard Bygge- og Indeklimateknik A/S, viste, at der var skimmelvækst i de lokaler, hvor Hvidovre Judo og Jiu-jitsu Klub træner. Klubbens aktiviteter blev derfor flyttet til anden lokation, indtil omfanget af skimmelvækst var afdækket og eventuelt udbedret.

Forundersøgelse af renoveringsbehov på alle tage på SFC

Set i lyset af tagets generelle bygningsmæssige tilstand vurderede daværende By- og Teknikforvaltning, at der var risiko for, at større dele af taget var angrebet af skimmel.

Daværende By- og Teknikforvaltning iværksatte derfor en yderligere indeklimaundersøgelse af hele tagetagen i SFC.


Det rådgivende ingeniørfirma, Østergaard Bygge- og Indeklimateknik A/S, foretog i deres generelle undersøgelse af skimmelvækst i tagetagerne en visuel besigtigelse samt screening for fugt i tilfældigt udvalgte lokaler. Besigtigelsen og screeningen dækkede ca. 50 procent af lokalerne fordelt på hele tagetagen, hvor Shinson Hapkido og Hvidovre Judo Klub har deres træningsfaciliteter.

Østergaard Bygge- og Indeklimateknik A/S vurderede på daværende tidspunkt, at der forekom fugtskader på skrålofter og vægflader omkring og under ovenlysvinduerne i størstedelen af lokalerne i tagetagerne, og at de observerede skader ved ovenlysvinduer var opstået på grund af utætheder i blandt andet inddækninger omkring ovenlysvinduer samt utætheder som følge af defekt understrygning bag skrålofter. Østergaard Bygge- og Indeklimateknik A/S vurderede at der var risiko for skimmelforekomster i varierende omfang ved vinduerne i forbindelse med opfugtning af konstruktionerne. Tilsvarende vurderedes det på baggrund af observationer og målinger, at der forekom fugtskader på lofter og at disse var opstået på grund af utætheder i tagvinduer i loftrum. Østergaard Bygge- og Indeklimateknik A/S vurderede endvidere at der kunne være skimmelforekomster i varierende omfang i lofter i forbindelse med opfugtning af konstruktionerne. Endelig vurderedes det, at der kunne forekomme fugtskader i større omfang, end det var umiddelbart synligt.

På den baggrund gav Kommunalbestyrelsen den 17. december 2013 en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til videre undersøgelser samt udarbejdelse af udbudsmateriale med henblik på at kvalificere omfanget af skimmelvækst og renovering af alle fløjenes tagetager. En nærmere gennemgang af alle fløjene havde til formål at klarlægge et mere præcist omfang af renoveringen.

Resultat af forundersøgelse for renoveringsbehov

I det følgende henvises til bilag_1 for oversigt over bygningsnumre og lokaler

Rådgiver Juul & Hansen Arkitekter ApS har vurderet bygningernes tilstand og udbedring af problemforhold samt udarbejdet estimater på udbedring. Rådgiver Østergård Bygge- og indeklimateknik har undersøgt for skimmel og råd. Østergård Bygge- og indeklimateknik har taget adskillige microbioelle prøver for skimmel og råd i alle bygninger og der er konstateret råd og skimmel flere steder i 6 ud af 7 bygninger pga. vandindtrængen. Der er konkret påpeget følgende skader og årsager hertil:

Tag og loftetager

Vandindtrængning gennem taget på ejendommen og de deraf følgende skader skyldes for bygning 1, 2, 3, 4, 6 og 7, at understrygninger af teglsten ikke er intakte, samt at inddækninger omkring bl.a. ovenlysvinduer i tagene generelt er utætte. Begge forhold bunder i længere tids manglende vedligehold. Skaderne har medført, at lokaler på de øverste etager står tomme, da de omfattende fugtproblemer og skimmelvækst giver et dårligt indeklima, og der løber regnvand direkte ned i lokalerne.

På baggrund af analysen kan det konkluderes, at der er behov for en gennemgribende renovering af tagkonstruktionen og øverste etage for bygning 1,2,3,4,6 og 7.

Bygning 5 har på grund af brand et forholdsvist nyt tag med fast undertag, men tagsten er bundet forkert, hvorfor der falder tagsten ned, når det blæser moderat. Det udgør en sikkerhedsrisiko for ejendommens daglige brugere, herunder børn og ældre borgere. Der er derfor midlertidigt opsat en gangtunnel for at undgå risiko for personskader ved nedfald af tagsten. Det ansvarlige firma er gået konkurs.

Yderligere Renoveringsbehov

Vinduer
Facadevinduerne på underliggende etager i bygning 1, 2 og 4 er i så dårlig stand, at der ingen restlevetid er. Vinduerne kan knapt lukkes efter åbning og flere er blevet permanent lukket pga. af fare for, at glasset falder ud. Dette bidrager ligeledes til, at bygningerne ikke bliver tilstrækkeligt udluftet efter eksempelvis rengøring - med forringet indeklima til følge.

Ventilation
Myndighederne stiller krav til implementering af ventilationssystem i de bygninger, der tagrenoveres, jf. BR10, kap. 6.3.1.3, stk. 1. og BR10, kap. 6.3.1.3, stk. 2.

Anbefalede tiltag

Tiltag til udbedring anbefales først og fremmest med henblik på, at lokalerne igen kan tages i brug, og at indeklimaet lever op til gældende krav og normer. Derudover kan der opnås større driftsmæssige besparelser i forhold til energiforbrug på grund af bedre isolering og tættere klimaskærmog vedligehold.

Bygningerne isoleres mod tagrum efter de nyeste krav i bygnings-reglementet, og der etableres faste undertage med lang levetid for at sikre mod vandindtrængning. Der etableres mekanisk ventilation af alle bygninger på alle etager jævnfør myndighedskrav.

Vinduer i facader i bygning 1,2 og 4 kan med fordel skiftes ud samtidig med tagrenoveringen, dels for synergi i arbejde, tid og pris, dels for færrest gener for brugere, idet det vurderes, at vinduesudskiftningen ikke har nogen restlevetid.
Den samlede tilstandsrapport ligger som bilag_2

Gevinsterne ved en fuld istandsættelse vil være:

 • Lavere varmeforbrug og dermed driftsomkostninger, på grund af isolering mod tagrum. Nye vinduer med lavere varmetab.
 • Lavere vedligeholdelsesomkostninger, på grund af undertages lange levetid.
 • Bedre udnyttelse af lokalerne, da alle faciliteterne igen vil kunne anvendes.
 • Et behageligt og velfungerende indeklima i alle bygningerne.

Scenarier

N.

Scenarie

Estimeret

mio. kr.

Anvendelig
kvm øverste etage

1

Fuld gennemgribende renovering af alle tage og etage under tag.

Nye vinduer på bygning 1,2 og 4.

Nyt mekanisk ventilationssystem.

Det betyder, at tagetagen på alle bygninger kan benyttes.

48.100.000,-

1206

2

Fuld gennemgribende renovering af alle tage og etage under tag.

Ingen udskiftning af vinduer i facader

Nyt mekanisk ventilationssystem.

Det betyder, at tagetagen på alle bygninger kan benyttes, men at vinduer skal udskiftes snarest muligt i facader på bygning 1,2 og 4

46.700.000,-

1206

3

Fuld gennemgribende renovering af tag over bygning 3 og 5.

Renovering af Shinson Hapkido og Hvidovre Judo klubs lokaler, gymnastiksal, badefaciliteter og omklædning.

Ingen udskiftning af vinduer i facader

Nyt mekanisk ventilation i disse bygninger

Det betyder, at tagetagen på bygning 1,2,6 ikke kan benyttes og at vinduer skal udskiftes snarest muligt i facade på bygning 1,2 og 4

13.400.000,-

605

Konsekvenser ved ikke at renovere SFC’ tag

Såfremt ingen scenarier besluttes, står kommunen med 830  kvm, som ikke bør benyttes nu eller inden for 1-2 år (tagetage på bygningerne 1,2,4,6). Ydermere vil 128 kvm (tagetage bygning 7) med tiden ligeledes blive ubrugelige pga. af tiltagende vandindtrængen med deraf følgende skimmel / råd og frostsprængninger i konstruktioner m.m. Og langs bygning 5 skal der på grund af nedfald af tagsten bibeholdes en sikkerhedstunnel  for adgang til bygningerne.

Hvis man forestiller sig et alternativt scenarie med nedrivning og nybygge et tilsvarende 7.000 kvm (driftareal) estimeres dette til 140  mio. kr. (ved en kvm pris på 20.000 kr.), dvs. en noget dyrere løsning. Hvorvidt nybyggeri er en mulighed i forhold til klausuler på matrikelen er ikke undersøgt nærmere.

Konsekvenser af de enkelte scenarie

Kultur-og Fritidsafdelingen (KFA) har følgende bemærkninger til de skitserede scenarier og heraf følgende konsekvenser:

Scenarie 1 er det forslag KFA vil anbefale med henvisning til tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28.10.2014 omkring nedrivning og afhændelse af bygninger, der som en følge af lokalerokade på en række af kommunens ejendomme blev tomme og vurderet uegnede til kommunale formål. Der er således flyttet en række foreninger til SFC. Det vil blive svært at finde erstatningslokaler til disse foreninger, såfremt de skulle flyttes fra SFC.

Konsekvenser af scenarie 1

Hvis projektet laves i etaper, vil de berørte foreninger kunne flyttes rundt, mens byggeriet pågår. Det forudsætter dog, at planer om tildeling af et klublokale til hver af klubberne HapKiDo og Judo udskydes, så det ene rum kan bruges som midlertidig genhusningslokaler for de berørte foreninger. Bl.a. skal Hvidovre Cykelklub genhuses. De har lige fået stillet lokaler i rådighed i bygning 1 i tagetagen.

En udfordring ved scenarie 1 er, at kursuslokalerne i bygning 2 vil skulle lukkes i en længere periode. Lokalerne er meget benyttede, og det vil være meget svært at finde erstatningslokaler til disse brugere, idet kursuslokalerne har gode IT- faciliteter og der er mulighed for forplejning.

Nårlokaler i bygning 2 midlertidigt lukkes ned, skal der også tages stilling til, hvordan den manglende indtægt fra kursuslokalerne dækkes ind! I dag er indtægterne med til at dække en del af lønudgifterne. Ligeledes skal det besluttes, hvor og hvordan personalet (1 person) skal beskæftiges i ombygningsperioden for bygning 2.

Det vurderes ikke at få større indvirkning på brugerne i bygning 4, at der foretages en renovering af taget – dog alt efter omfanget af arbejdet.

Omlægning af taget på bygning 5 vurderes ikke umiddelbart at få indflydelse for brugerne, idet der i forbindelse med en brand for nogle år siden blev lagt nyt undertag. Det skal endvidere bemærkes, at lokalerne i tagetagen i bygning 6 p.t. ikke benyttes.

KFA vurderer ligeledes at det vil være en rigtig god investering at udskifte vinduerne i bygning 1, 2 og 4. Vinduerne er i dag meget utætte og det er svært at holde en ordentlig temperatur i lokalerne. Mange af vinduerne kan ikke længere åbnes og det er dermed svært at lufte ud i lokalerne, med dårligt indeklima til følge.

Det vil ligeledes være meget vigtigt med et nyt ventilationsanlæg, idet der i dag ikke er optimal udluftning. Shinson Hapkido og Hvidovre Judo klub har træningssal i bygning 2. Disse aktiviteter kræver luftskifte.

Konsekvenser af scenarie 2

Manglende udskiftning af vinduerne vil jf. ovenstående medføre store problemer med at holde varmen i lokalerne. Der er ligeledes en sikkerhedsmæssig udfordring med vinduerne, idet de få vinduer, der kan åbnes, er i risiko for at falde ud!

Såfremt der ikke gøres noget ved vinduerne i facaderne på bygning 1,2,4, vil de foreninger, der bor i SFC på sigt skulle genhuses andre steder eller få frataget deres kommunale lokaler og må  i værste fald nedlægge deres aktiviteter. Jf. tidligere nævnte politiske beslutning om at flytte flere foreninger til SFC, vil det give store udfordringer.

Det skal generelt bemærkes, at det er vigtigt at holde en tæt dialog med brugerne af SFC før, under og efter renoveringen. Problemerne på stedet har stået på i længere tid. Specielt Shinson Hapkido og Hvidovre Judo klub har gennem længere tid være meget generet af problemerne med bygninger, specielt omkring brugen af gymnastiksal 3. Derfor bør de løbende orienteres om projektet og dets indhold, KFA og Ejendomsafdelingen vil samarbejde herom.

Brugere i bygningerne

Det kan oplyses at der p.t. er følgende brugere af SFC:

Bygning 1:

Hvidovre Cykelklub

Fællessamlingen

Legeteket

Sækkepibeorkester

Bygning 2:

Fællessamlingen

2 kursuslokaler med tilhørende køkken

Væveklubben

Skakklubben

Bridgeklubben

Shinson Hapkido og Hvidovre Judo klub -træningslokale og klubrum

Ældresagen

Socialdemokratiet

FDF Hvidovre (depot)

Bygning 3:

Træningssal for Shinson Hapkido og Hvidovre Judo klub (gymnastiksal 3)

Gymnastiksal 2 – bruges meget af foreninger og aftenskoler

Omklædningsfaciliteter for gymnastiksal og udendørs fodboldbaner

Bygning 4:

Konservative Folkeparti

Enhedslisten

HvidovreListen

Danske Folkeparti

Venstre

Socialistisk Folkeparti

Hvidovre Ungdomsteater

Hvidovre Nærradio

Personalelokaler

”Kantinen” – mødelokale m.m.

Kræftens Bekæmpelse

Bygning 5:

Hvidovre Billard Klub

Gymnastiksal 1 – bruges meget af foreninger og aftenskoler

Omklædningsfaciliteter for gymnastiksal og fodboldbaner udendørs

Bygning 6:

Hjemmeplejen

Bygning 7:

Fritidshjemmet 3høje - Simonshøj

Anbefaling
På baggrund af ovenstående anbefaler Ejendomsafdelingen scenarie 1, en fuld renovering af alle tage, mekanisk ventilation samt udskiftning af vinduer i bygning 1,2 og 4.

Tidsplan fra projektgodkendelse ved scenarie 1

Fase 1: Udbud af rådgivning

4 måneder

Fase 2: Fastlæggelse af byggeprogram, herunder gennemførelse af eventuel brugerinddragelse,

og udarbejdelse af detailbudget

1 måned

Fase 3: Projekteringsperiode myndighedsandragende

1 måned

Fase 4: Myndighedsbehandling

1 måned

Fase 5: Projekteringsperiode hovedprojekt

2 måneder

Fase 6: Udbud og kontrahering

2 måneder

Fase 7: Politisk godkendelse

2 måneder

Fase 8: Byggeperiode (entreprenører)

13 måneder

Processen forventes - i optimal form – at udgøre i alt ca. 26 måneder fra igangsættelse.

Retsgrundlag

Der er tinglyst klausul på bygningerne den 23. oktober 2012: ”Ejendommen må anvendes til følgende formål, uden at det udløser ret til tilbagekøb for Københavns kommune: Skole-, idræts-og sportsformål, fritidshjem/SFO samt kommunalt støtteberettigede foreningsaktiviteter”.

Myndighederne stiller krav til implementering af ventilationssystem i de bygninger, der renoveres, jf. BR10, kap. 6.3.1.3, stk. 1. og BR10, kap. 6.3.1.3, stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Notat fra Økonomi- og Stabsforvaltningen: Oversigt over tilbagekøbs klausuler på Strandmarkens Fritidscenter og Sønderkærskolen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2013 for budgettet 2014 en renovering af Strandmarkens Fritidscenter med et rådighedsbeløb på 6. mio. kr. i 2014.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2013, punkt 32. Orienterings- og bevillingssag for projekt Strandmarkens Fritidscenter. Renovering. Projekt nr. 0184. Orientering om udbedring af skimmelvækst samt bevillingsansøgning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2013, punkt 8. Lokalerokade 3 – Opfølgning
flytning til af foreninger til SFC

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2013, i forbindelse med budgetaftalen for 2014, et rådighedsbeløb for 2014 på 6,0 mio. kr. til projekt 0184, Strandmarkens Fritidscenter – udskiftning af tag og vinduer.

Den 17. december 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til samme projekt, til projektering.

Rest rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. for 2014, tilgår herefter kassebeholdningen.

Restbevilling i 2014 på projektet udgør 920.000 kr., som i nedenstående forudsættes godkendt til ”rul”, fra 2014 til 2015.

Oversigt og periodisering af rådighedsbeløb, samt udvidede behov anlægsbevilling, afhængig af tidligere beskrevet scenarier:

Mio. kr.

2015

Rådighedsbeløb

2016

Rådighedsbeløb

2017

Rådighedsbeløb

Projekt i alt

Udvidede anlægsbevilling

Scenarie 1, fuld renovering samtlige tage og nye vinduer

4,1

30,0

14,0

48,1

47,1

Scenarie 2, fuld renovering uden nye vinduer i facaden

4,0

29,0

13,7

46,7

45,7

Scenarie 3, renovering af tag bygning 3 og 5.

1,2

12,2

0

13,4

12,4

Den udvidede anlægsbevilling svare til differencen mellem det bevilligede beløb i 2014 på 1,0 mio. kr., og de samlede omkostninger for de enkelte scenarier.

Personalemæssige konsekvenser

Når lokaler i bygning 2 midlertidigt lukkes ned, skal det besluttes, hvor og hvordan personalet (1 person) skal beskæftiges i ombygnings-perioden.

Sundhedsmæssige konsekvenser

De mest udbredte gener i forbindelse med længerevarende ophold i bygninger med fugt/skimmelvækst er irritation af slimhinder, f.eks. i luftveje og øjne. På sigt kan skimmelvækst forårsage  astmatiske lidelser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

På mødet uddeltes notat af 17. februar 2015 indeholdende uddrag af tilstandsvurderingen af Strandmarkens Fritidscenter.

Steen Ørskov Larsen (C) ønsker oplyst, om de nuværende brugere kan rummes på Sønderkærskolen på et senere tidspunkt.

Udvalget udsatte sagen til politisk drøftelse.

Bilag

 1. SFC - Oversigt over bygninger (pdf)
 2. Strandmarkens Fritidscenter, tilstandsvurdering (pdf)
 3. Bilag til sagsfremstilling - TMU 04.03.2015 (pdf)

5. Risikovurdering for store haller i forbindelse med snebelasting - projekt nr. 0199

Beslutningstema

Resultat af rådgiverudbud for fase 2, nærmere undersøgelse i projekt nr. 0199, Risikovurdering for store haller i forbindelse med snebelastning.

Godkendelse af, at fase 2 og 3 i projekt nr. 0199 udgår og projektet lukkes ned. I stedet udarbejdes en plan for undersøgelse af bærende konstruktioner i de i projektet udpegede bygninger i forbindelses med øvrige vedligeholdelsesplaner.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU at

KTMA indstiller til TMU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om resultat af rådgiverudbud for fase 2 ”Nærmere undersøgelse” i projekt nr. 0199, Risikovurdering for store haller i forbindelse med snebelastning til efterretning.
 2. at godkende, at fase 2 og 3 i projekt nr. 0199 udgår og projektet lukkes ned og restbevilling for fase 2 på 688.750 kr. tilgår kassebeholdningen.
 3. at godkende, at der i stedet for fase 2 og 3 i projekt nr. 0199 udarbejdes en plan for undersøgelse af bærende konstruktioner i de i projektet omfattede haller i forbindelses med øvrige vedligeholdelsesplaner i bygningerne.

Sagsfremstilling

Baggrund
I foråret 2011 opfordrede Erhvervs- og Byggestyrelsen landets kommuner til at se nærmere på bygninger med store frie spænd i tagkonstruktionen. Formålet var at vurdere en eventuel risiko for kollaps, hvis bygningerne var udsat for ophobning af sne i længere tid. Anbefalingen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen kom på baggrund af de lange vintre i 2009/2010 og 2010/2011, hvor enkelte bygninger var brudt sammen eller havde fået store skader på grund af længerevarende sneophobninger grundet konstruktionsfejl.

Daværende Ejendoms- og Arealudvalg godkendte på møde den 28. september 2011, punkt 4, at anvende et beløb på 350.000-400.000 kr. til rådgiverbistand. Formålet var at fåidentificeret og undersøgt haller, hvor der var risiko for kollaps ved snefald. Ejendoms- og Arealudvalget godkendte på samme møde, at udgiften til rådgiverydelsen skulle finansieres af driftsbevillingen, der var afsat til bygningsvedligeholdelse. I beløbet på 350.000-400.000 kr. indgik ikke økonomiske midler til at iværksætte eventuelle tiltag, som undersøgelsen kunne pege på.

Projektets faser og resultater

Ejendomsafdelingen har herefter i samarbejde med Rambøll undersøgt en række af kommunens bygninger. Rambøll har i deres undersøgelse taget afsæt i pjecen ”Forebyg sneskader på haller og store tage”, der er udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Pjecen omhandler tre undersøgelsesfaser:
Fase 1 Indledende ingeniørvurdering
Fase 2 Nærmere undersøgelser
Fase 3 Forstærkning og beredskabsplaner


Rambøll har med udgangspunkt i disse faser udarbejdet to rapporter.

Den første rapport redegør for fase 1 og omhandler ”indledende ingeniørvurdering” af 38 bygningskomplekser i Hvidovre Kommune. Her har Rambøll alene besigtiget bygningerne med henblik på at vurdere snelastens påvirkning på de bærende konstruktioner og disses bæreevne i forbindelse hermed. Konklusionen i rapporten er, at Hvidovre Kommune bør foretage en nærmere undersøgelse af en række af kommunens bygninger og sidebygninger.

Den anden rapport er et oplæg til fase 2, der omhandler Rambølls anbefalinger til ”nærmere undersøgelser”. Rambøll anbefaler, at Hvidovre Kommune foretager en nærmere undersøgelse af 20 bygninger og 21 sidebygninger. Kommunen er ikke ejer af to bygninger. Det gælder Genbrugshallen og Behandlingshjemmet Hvidborg.

Rambøll estimerede, at udgifterne til fase 2 Nærmere undersøgelser ville være kr. 745.000. I dette beløb indgår ikke midler til fase 3, Forstærkning og beredskabsplaner som afhænger af resultaterne af fase 2. Rambøll estimerede yderligere udgifter til en risikovurdering af 10 bygninger og 6 sidebygninger. Først når risikovurderingen er udført, kan Rambøll vurdere et honoraroverslag på den egentlige undersøgelse.

De økonomiske rammer for fase 1 og 2

Fase 1
Udgifter til fase 1 udgør i alt 443.520 kr. og består af én post:

Rambøll honorar

443.520 kr.

Fase 2

Rambøll estimerede, at udgifterne til fase 2 ”Nærmere undersøgelser” ville være kr.

Rambøll oplæg fase 2

750.000 kr.

Dette svarer ca. til det af Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2013, punkt 16, bevilligede beløb på 745.000. Her skal nævnes, at beløbet var fastsat med det forbehold, at Rambøll havde adskillige ejendomme, hvor de først skulle undersøge bygningen, før de kunne estimere, hvad de økonomiske konsekvenser ville blive i den videre analyse. Grundet denne usikkerhed valgte Ejendomsafdelingen at konkurrenceudsætte opgaven for totalrådgivning for fase 2 ”Nærmere undersøgelser” under SKI, jf. udbudslov herom.

Resultatet af SKI udbuddet har vist sig markant dyrere for fase 2 end af Rambøll estimeret. Den 12. august 2014 indkom 2 tilbud:

Orbicon

1.885.000 kr.

AI Gruppen

2.281.586 kr.

Ingen af de 2 tilbud tog stilling til de invasive indgreb og den efterfølgende reetablering samt de følgearbejder, der opstår i forbindelse med analysen i fase 2. Derfor gik udbuddet om for en ny pris inkluderende de ovennævnte ydelser. Kun AI Gruppen bød ind med en ny forhøjet pris:

AI Gruppen

2.750.000 kr.

Dette beløb er 3½ gang højere end Rambølls estimat på 750.000 kr. for fase 2 Nærmere undersøgelser.

Fase 3
Økonomien for fase 3 Forstærkning og beredskabsplaner kendes først, når de nærmere undersøgelser i fase 2 Nærmere undersøgelser er foretaget.

Tiltag

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anmoder på baggrund af ovenstående redegørelse Kommunalbestyrelsen om godkendelse til at lukke projekt 0199 fase 2 Nærmere undersøgelser samt fase 3 Forstærkning og beredskabsplaner med følgende begrundelser:

De identificerede bygninger har vist deres robusthed gennem flere års vind- og snebelastninger. Endvidere er der ikke rapporteret nogen aktuelle bygningsskader på bygningerne. Det vurderes således, at der ikke foreligger nogen akutte risici for personskader subsidiært bygningsskader. Projektets budget overskrides betydeligt i forhold til de rammer, hvorunder projektet blev bevilliget.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at der udarbejdes en plan for undersøgelse af bærende konstruktioner på ejendomme med haller, således at hallerne undersøges i forbindelse med andre anlægs- og vedligeholdelsesprojekter. Det betyder, at den af Rambøll forslåede fase 2 Næmere undersøgelser ikke gennemføres, men at der ved kommende anlægs- og/eller vedligeholdelsesprojekter indregnes udgift til at foretage undersøgelserne. Ejendomsafdelingen vurderer, at de kommende projekter således skal udvides med rådighedsbeløb svarende til mellem 75 – 100.000 kr. pr. ejendom.

Bilag 1 viser de ejendomme, der skal undersøges nærmere i fase 2.

Retsgrundlag

I foråret 2011 opfordrede Erhvervs- og Byggestyrelsen landets kommuner til at se nærmere på bygninger med store frie spænd i tagkonstruktionen. Der er således tale om en anbefaling, ikke et lovkrav.

Politiske beslutninger og aftaler

Ejendoms- og Arealudvalget godkendte på møde den 28. september 2011, punkt 4, at undersøge risiko for kollaps af haller ved snefald i Hvidovre kommune.

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 16.februar 2013, punkt 16, 745.000 kr. til at gennemføre yderligere undersøgelser af en række af kommunens større bygninger med sidebygninger for at klarlægge tagkonstruktionernes bæreevne overfor snelast.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2013, punkt 16 rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 745.000 kr. til projekt nr. 0199, ”Risikovurdering for store haller i forbindelse med snebelastning”. Projektet blev finansieret af kassebeholdningen.

Der er primo februar 2015 forbrugt 56.250 kr. til beregninger på dette projekt, og rest anlægsbevilling udgør derfor 688.750 kr., som foreslås at tilgå kassebeholdningen.

At der i forbindelse med normal gennemgang af bygninger og hallers vedligeholdelsesmæssige stand, tillige foretages en vurdering af bygningens/hallens evne til at modstå ekstraordinære vejrfænomener.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det vurderes, at bygningerne har vist deres robusthed genne flere år med vind- og snebelastninger. Endvidere er der ikke rapporteret nogen aktuelle bygningsskader på bygningerne. Det vurderes således, at der ikke foreligger nogen akutte risici for personskader.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. – 3. Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Risiko Haller, Beskrivelser (pdf)

6. Endelig vedtagelse af Lokalplan 134 for et boligområde ved Landlystvej og Femagervej

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har fremlagt et forslag til lokalplan for et parcel- og rækkehusområde ved Landlystvej og Femagervej i offentlig høring. Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet fire høringssvar til lokalplanforslaget. Indholdet i disse høringssvar forelægges til behandling med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Lokalplan 134 for et boligområde ved Landlystvej og Femagervej vedtages endeligt
 2. at lokalplanen ændres på følgende punkter i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen:

a.I redegørelsens tekst ’Lokalplanens forhold til anden planlægning’ indsættes et afsnit om fortidsminder, hvori Kroppedal Museums særligt udtalte ønske om at blive kontaktet i god tid forud for jordarbejder og nybyggeri på ejendommene Landlystvej 56-68 omtales.

b.I § 5.11 ændres byggefeltet for terrasseoverdækning ved rækkehusene til en dybde på højst 3,50 m og en maksimal bredde på 3,00-3,50 m afhængigt af mulighederne på den enkelte ejendom, og dette tilføjes desuden på planbilag 3.

c.Planbilag 4 og 5 tilrettes, så det fremgår, at overdækningen af terrassen på rækkehusene kun er mulig ved bortgravning af den hævede terrasse, og at der ikke er krav om isætning af vinduer i terrasseoverdækningens sydfacade.

Sagsfremstilling

Forslaget til Lokalplan 134 for et boligområde ved Landlystvej og Femagervej blev fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 30. september til den 25. november 2014.

I løbet af denne periode indkom fire høringssvar fra Kroppedal Museum og beboere i området. Forvaltningen har i notat af 22. december 2014 lavet et resumé af disse høringssvar og knyttet sine bemærkninger til indholdet i høringssvarene.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslås det, at Lokalplan 134 vedtages endeligt med enkelte ændringer. Det foreslås, at der tilføjes et afsnit om fortidsminder i lokalplanens redegørelse, og at der sker en ændring af bestemmelse og planbilag vedrørende opførelse af terrasseoverdækninger på rækkehusene i området.

Grundejerforeningen Landlyst er blevet orienteret om de indkomne høringssvar og forvaltningens anbefalinger om ændringer i lokalplanen. Grundejerforeningen har ikke haft bemærkninger til dette.

Retsgrundlag

Endelige vedtagelser af lokalplaner sker efter planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2014, punkt 12, forslag til Lokalplan 134, for et boligområde ved Landlystvej og Femagervej, med henblik på offentlig fremlæggelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 134 for et boligområde ved Landlystvej og Femagervej (pdf)
 2. Indkomne høringssvar til Lokalplan 134 (pdf)
 3. Notat af 22. december 2014, 'Forslag til Lokalplan 134 - Hvidbog om indkomne høringssvar' (pdf)

7. Endelig vedtagelse af Lokalplan 515 - AV Miljø

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen skal efter den offentlige høring og modtagelsen af eventuelle bemærkninger eller ændringsforslag tage beslutning om Lokalplan 515 – AV Miljø skal vedtages endeligt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at vedtage Lokalplan 515 for AV Miljø endeligt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014, punkt 14, at fremlægge Forslag til Lokalplan 515 – AV Miljø i offentlig høring i otte uger.

Lokalplanen omfatter matr.nr. 243 Avedøre By, Avedøre, Kystholmen 97, hvor der dels er miljølosseplads, dels Hvidovre Kommunes genbrugsplads.

Formålet med lokalplanen er:

·At sikre områdets anvendelse til deponeringsanlæg, containerplads og genbrugsplads, at muliggøre forædling og genanvendelse af deponeret affald.

·At muliggøre bebyggelse til de forøgede anvendelsesmuligheder.

·At sikre, at områdets disponering og fysiske fremtræden ikke medfører gener i forhold til omgivelserne.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort den 2. december 2014, og frem til den 27. januar 2015 har der været mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget én henvendelse - fra Dong Energy - der er nabo til lokalplanområdet. Dong Energy henleder blot opmærksomheden på, at Dong Energy har ledningsanlæg inden for lokalplanområdet (se bilag 1). De pågældende ledninger er sikret ved deklarationer, hvorfor der ikke er grund til at ændre lokalplanen.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler på den baggrund, at Lokalplan 515 – AV Miljø vedtages endeligt uden ændringer.

Det er en forudsætning for den endelige vedtagelsen af nærværende lokalplan at Kommuneplantillæg nr. 12 for rammeområde 5T3 vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Ifølge VVM-redegørelsen er der ingen væsentlige miljømæssige konsekvenser for de tiltag på AV Miljø, der ligger til grund for den nye lokalplan.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Anbefales godkendt.

Liste H afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 515 (pdf)

8. Ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt 13 til udstykning med mindre grundbredde end 16 m på Hvidovre Strandvej 59

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra Byplanvedtægt 13 til at udstykke en ny grund med en facadebredde mod Hvidovre Strandvej på 3,5 m.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

1.at der meddeles dispensation fra Byplanvedtægt 13, § 3, stk. 2, litra b til udstykning af en ny grund med en facadebredde mod Hvidovre Strandvej på 3,5 m.

Sagsfremstilling

Landinspektørfirmaet LE34 har på vegne af ejerne af ejendommen beliggende Hvidovre Strandvej 59 ansøgt om principiel tilladelse til at frastykke en ny, bagvedliggende ejendom med en mindre facadebredde end fastlagt i den gældende byplanvedtægt.

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 13, der i § 3, stk. 2 fastlægger reglerne for udstykning.

I § 3, stk. 2, litra a, er det fastlagt, at nettogrundarealet til villabebyggelse mindst skal være på 600 m2. Det fremgår desuden af § 3, stk. 2, litra b og c, at grundens facade mod vej mindst skal være 16 m bred for grunde til villabebyggelse, men at Kommunalbestyrelsen i ganske særlige tilfælde vil kunne meddele tilladelse til en mindre facadebredde.

I henhold til oplysningerne i BBR-registret er grundens areal 2260 m2. Grunden ønskes udstykket i to, så den ene grund får et grundareal på 600 m2 og den anden får et grundareal på 1660 m2.

Ejendommens grundbredde mod Hvidovre Strandvej er i dag 20 m. Ved udstykning af en grund, der har adgang til Hvidovre Strandvej via en 3,5 m bred adgangsvej – et såkaldt koteletben – vil kravet om en grundbredde på minimum 16 m således kunne overholdes for grunden nærmest Hvidovre Strandvej, men ikke for den bagvedliggende grund.

Udstykning af en grund forudsætter derfor dispensation fra byplanvedtægtens § 3, stk. 2, litra b, vedrørende grundens facadebredde mod vej.

Ansøger begrunder ansøgningen med, at der fra ejendommene nord for ejendommen allerede er foretaget lignende udstykninger, hvorfor den ansøgte udstykning ikke vil ændre områdets karakter.

Der har i perioden den 17. november 2014 til 3. december 2014 været foretaget naboorientering efter reglerne herom i planlovens §§ 19 og 20. Der kom ingen indsigelser mod ansøgningen.

Det kan oplyses, at ejendommen er omfattet af Strandbeskyttelseslinjen, og derfor er der kun en mindre del af den ansøgte frastykkede grund på 1660 m2 der kan bebygges.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har foretaget en helhedsvurdering og vurderer, at udstykningen ikke vil ændre karakteren af kvarteret som åben lav boligbebyggelse. Den oprindelige ejendom vil fortsat have en grundbredde mod Hvidovre Strandvej, der overholder byplanvedtægtens bestemmelse og den frastykkede ejendom vil kunne få et byggefelt, der gør den egnet til bebyggelse. Endvidere er der i området adskillige ejendomme, der er frastykket som koteletgrunde. På denne baggrund indstiller Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der meddeles dispensation.

Retsgrundlag

Planloven og Byplanvedtægt 13

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Godkendt.

Bilag

 1. LE34's brev af 4. oktober 2014 vedrørende ansøgning om dispensation til udstykning (pdf)
 2. LE34's udstykningsforslag af 5. oktober 2014 (pdf)
 3. LE34's udstykningsforslag af 5. oktober 2014 med luftfoto (pdf)

9. Ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt 13 til opførelse af et enfamiliehus i to etager på Krebsevej 9

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra Byplanvedtægt 13 til at opføre et enfamiliehus i to etager på Krebsevej 9.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt 13, § 3, stk. 3, litra c til at opføre et enfamiliehus i to etager.

Sagsfremstilling

Kommende ejere af ejendommen beliggende Krebsevej 9 har, med fuldmagt fra nuværende ejer, fremsendt en ansøgning om dispensation til at opføre et enfamiliehus i to fulde etager på i alt 208 m2.

Ejendommen er omfattet at Byplanvedtægt 13, der i § 3, stk. 3, litra c angiver, at bygningshøjden fastsættes til højst ét beboelses lag med udnyttet tagetage (1½ etage) og eventuelt kælderetage.

Ansøger begrunder sin ansøgning med, at de ønsker, at bygge et miljøvenligt træhus i to etager, med indbydende rum, med flere muligheder for indretning, samt skabe en god atmosfære i hele huset. Ideen med at bygge ”tårnet” i baghaven er for, at få et godt og dejligt lysindfald på begge etager.

Krebsevej 9 er beliggende i kvarteret syd for Langhøjskolen, som generelt er bebygget med huse i en- og 1½ etage. Betragtes det lille stykke af Krebsevej, som ender blindt ved Langhøjskolen, hvorpå nummer 9 er beliggende, så er husene her opført i en etage på nær et enkelt hus, nummer 5, som er opført i 1½ etage.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har foretaget en helhedsvurdering og vurderer, at det ansøgte hus vil fremstå meget stort i forhold til den eksisterende bebyggelse, da det ikke er sædvanligt for kvarteret at opføre huse i to etager. På denne baggrund indstiller Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation.

Retsgrundlag

Planloven og Byplanvedtægt 13

Såfremt udvalget vælger ikke at følge forvaltningens indstilling om afslag, skal udvalget være opmærksom på følgende:

 1. Efter planlovens § 20 kan der først meddeles dispensation fra en byplanvedtægt, efter der er foretaget en skriftlig naboorientering. Det vil sige, at forvaltningen vil sende forslaget om opførelse af et hus i to etager i høring hos naboerne. Høringen varer to uger. Sagen vil derefter blive forelagt udvalget igen.

 2. En dispensation skal begrundes med en planmæssig begrundelse, som for eksempel fysiske, funktionelle, tekniske og æstetiske forhold for ejendommen/området. 

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Godkendt.

Bilag

 1. Monika og Henrik Kindts ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt 13, modtaget den 8. januar 2015 (pdf)
 2. Tillæg til ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt 13, modtaget den 13. januar 2015 (pdf)
 3. Situationsplan, modtaget den 8. januar 2015 (pdf)
 4. Plantegning, første sal, modtaget den 8. januar 2015 (pdf)
 5. Facadetegninger, modtaget den 8. januar 2015 (pdf)
 6. Luftfoto, dateret 2014 (pdf)

10. Hvidovre Kommunes vandhandleplan

Beslutningstema

Danmarks første vandplaner skal følges op af kommunale vandhandleplaner. Disse beskriver, hvordan de enkelte kommuner vil gennemføre de indsatser, der indgår i statens vandplaner. Natur- og miljøklagenævnet underkendte Statens vandplaner. Derfor er de væsentligt forsinket og grundlaget for de kommunale vandhandleplaner er ændret.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende udkast til Hvidovre Kommunes vandhandleplan, der efterfølgende sendes i offentlig høring senest i perioden 30. april 2015 – 25. juni 2015 (8 uger).

Sagsfremstilling

Grundlaget for udarbejdelsen af kommunale vandhandleplaner beskrives under retsgrundlaget.  

Der er foretaget ændringer i forhold til den tidligere udarbejdede vandhandleplan. Ændringerne er primært en opdatering af procedurer, implementeringen af ændringer i forhold til indsatser der er udskudt og en opdatering af datoer og tidsfrister.

Indsatsen i Hvidovre Kommune retter sig imod en begrænsning af regnbetingede udløb. Regnbetingede udløb er udløb af regnvand eller regnfortyndet spildevand fra afløbssystemer hvor regn- og spildevand transporteres i samme rør.

Begrænsningen af regnbetingede udledninger er beskrevet i en allerede vedtaget kommunal kloakstrategi fra 2007. Projektet er under udførelse.

Indsatsen imod regnbetingede udløb som oprindeligt indgik i planen, forventes at være udført inden for tidsfristen, der er udskudt til oktober 2016. 

Hvidovre Kommune har ligeledes i forbindelse med vandhandleplanen beskrevet øvrige tiltag der skal medvirke til at sikre kvaliteten af grundvandet.

Disse tiltag, der blandt andet omfatter beskyttelseszoner omkring vandboringer og retningslinjer for jordvarme og jordkøleanlæg, vil blive indarbejdet i den øvrige kommunale planlægning.

Retsgrundlag

Miljømålsloven (LBK nr 932 af 24/09/2009) fastlægger rammerne for beskyttelsen af overfladevand og grundvand. Indsatser for at opnå et vandmiljø der lever op til kravene i henholdsvis miljømålsloven og vandrammedirektivet beskrives i vandplanerne.

Statens første vandplaner, der dækker perioden fra 2009-2015, blev oprindeligt vedtaget i 2011 men blev siden underkendt af natur- og miljøklagenævnet. De endelige vandplaner er derfor først vedtaget 30. oktober 2014.

Hvidovre Kommune er forpligtiget til at udarbejde en kommunal vandhandleplan som senest 30. april 2015 skal sendes i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Hvidovre Kommunes vandhandleplan skal ske senest 30. oktober 2015.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes vandhandleplan blev oprindeligt udarbejdet i 2012 og fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget. Inden planen blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen blev den imidlertid trukket tilbage af staten. Planen er efterfølgende i 2015 blevet opdateret.

I 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen en kloakstrategi. Strategien indeholdt blandt andet etableringen af en bassinledning langs Damhusåen/Harrestrup Å.

Derved reduceres antallet af regnbetingede udledninger. Etableringen af Damhusledningen har siden vist sig at leve op til de krav om indsatser, som har været beskrevet i statens første vandplaner, hvoraf en del er udskudt på grund af forsinkelsen af de statslige vandplaner.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes vandhandleplan for perioden 2009-2015, har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Miljømæssige konsekvenser

Vandplanlægningen har til formål at skabe et godt vandmiljø. Der er imidlertid ikke defineret indsatser, som ikke allerede er besluttet igennem tidligere vedtagne kommunale strategier.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Godkendt.

Bilag

 1. Hvidovre Kommunes vandhandleplan - udkast (pdf)

11. Principper for udbud af indsamling af haveaffald og tømning af papircontainere

Beslutningstema

Kommunens kontrakter for indsamling af haveaffald og tømning af papircontainere udløber, og kommunen skal derfor indgå nye kontrakter. Inden Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen sender kontrakterne i EU-udbud, skal Teknik- og Miljøudvalget godkende principperne for udbud af disse to affaldsordninger.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende principperne for udbud af indsamling af haveaffald og tømning af papircontainere.

Sagsfremstilling

BAGGRUND

Kontrakterne for indsamling af haveaffald fra haveboliger og tømning af papircontainere ved etageejendomme, institutioner og offentlige standpladser udløber og skal fornyes.

Forvaltningen har vurderet, at de to kontrakters økonomiske størrelse medfører, at kontrakterne skal udbydes i henhold til reglerne om EU-udbud. Forvaltningen skal derfor gennemføre udbud, så forvaltningen kan indgå nye kontrakter, med en eller flere renovatører, med opstart primo 2016.

Der vil blive udbudt 2 separate kontrakter;

 • Indsamling af haveaffald fra haveboliger
 • Tømning af papircontainere ved etageejendomme, institutioner og offentlige standpladser

I forbindelse med udbuddet udarbejder forvaltningen en kravsspecifikation, der angiver de detaljerede krav, som tilbudsgiverne skal opfylde.

I kontrakterne vil forvaltningen desuden stille krav om uddannelse af renovatørens mandskab, så mandskabet har opnået kendskab til affaldsområdet og har deltaget i renovationskurser som fx TEC’s vejtransportuddannelse med speciale inden for renovation.

Udover kravsspecifikationen opstiller forvaltningen en række kriterier til vurdering af hvilket tilbud, der er det bedste og dermed vil ligge til grund for tildeling af den enkelte kontrakt.

FORSLAG TIL TILDELINGSKRITERIER

For udbuddet af de to kontrakter foreslår forvaltningen følgende principper i form af tildelingskriterier og vægtninger, som efter forvaltningens vurdering bedst muligt opfylder de krav og forventninger, som forvaltningen og borgerne måtte have til driften af affaldsordningerne:

Kriterier

Vægtning i pct.

Delkriterier

Pris

50 %

- Tilbudt pris for 1 år

Kvalitet og serviceniveau

20 %

- Kvalitetsstyring (50 %)

- Serviceniveau (50 %)

Materiel og miljø

20 %

- Renovationsbilernes miljømæssige specifikationer og årgang (70 %)

- Tiltag for reduktion af øvrige miljøbelastninger (30 %)

Arbejdsmiljø

10 %

- Renovationsbilernes arbejdsmiljømæssige specifikationer (50 %)

- Arbejdsmiljøets tilrettelæggelse (50 %)

Hvert kriterium, bortset fra Pris, er opdelt i delkriterier.

I evalueringen af tilbuddene vil forvaltningen gennemgå og vurdere hvert enkelt tilbud.

Forvaltningen vil give tilbuddene point for hvert delkriterium. Pointene gives i forhold til den tilbudte pris samt i forhold til, i hvilket omfang tilbuddet opfylder de øvrige kriterier.

Herefter vil forvaltningen lade de tildelte point vægte på baggrund af de angivne procenter.

Slutteligt vil forvaltningen sammentælle hvert tilbuds vægtede point. Det vindende tilbud er det tilbud, som samlet opnår flest point. Det er således det samlede billede af opfyldelsen af kriterierne, der afgør tildelingen af kontrakterne.

UDDYBNING AF TILDELINGSKRITERIER

Pris

Der stilles krav om, at tilbuddene skal indeholde samtlige af renovatørens ydelser, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er beskrevet i udbuddet. Bedømmelsen af kriteriet Pris sker ud fra tilbuddenes samlede årlige tilbudssum.

Kvalitet og serviceniveau

Dette kriterium relaterer sig til, hvordan opgaven organiseres og udføres inden for de rammer, der følger af udbudsmaterialet. I bedømmelsen af dette kriterium lægges vægt på sikring af et højt serviceniveau og en systematisk og effektiv kvalitetsstyring.

Materiel og miljø

Dette kriterium relaterer sig til renovationsbilerne og deres miljømæssige belastning samt minimering af øvrige miljømæssige belastninger som fx minimering af brændstofforbrug og CO2-udledning. I bedømmelsen af dette kriterium lægges bl.a. vægt på en systematisk og effektiv miljøledelse og på minimering af renovationsbilernes miljømæssige belastning.

Arbejdsmiljø

Dette kriterium relaterer sig til indretningen af renovationsbilernes førerhuse samt arbejdets tilrettelæggelse. I bedømmelsen af dette kriterium lægges vægt på en lav arbejdsmiljømæssig belastning ved ind- og udstigning og ophold i førerhuset samt systematisk organisering af arbejdsmiljøarbejdet og nedbringelse af arbejdsmiljøbelastningen i arbejdslederens og mandskabets daglige arbejde.

FORELØBIG TIDSPLAN

April 2015: Annoncering af udbud

Maj 2015: Frist for modtagelse af tilbud

August 2015: Politisk behandling og godkendelse af kontrakttildelinger

August 2015: Indgåelse af kontrakter

Marts 2016: Opstart af affaldsindsamling under de nye kontrakter

Retsgrundlag

”Affaldsbekendtgørelsen”: Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. Ifølge § 24 skal kommunen etablere ordninger for affald, som beskrevet i Affaldsbekendtgørelsen.

”Udbudsdirektivet”: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Ifølge bekendtgørelsen skal kommunen følge bestemmelserne i Udbudsdirektivet, når kommunen skal gennemføre udbud af kontrakter om fx indsamling af affald.

Politiske beslutninger og aftaler

Affaldsordningerne er beskrevet i regulativerne:

 • Hvidovre Kommunes Regulativ for husholdningsaffald, vedtaget af Kommunalbestyrelsen  29. november 2011.
 • Hvidovre Kommunes Regulativ for erhvervsaffald, vedtaget af Kommunalbestyrelsen 27. marts 2012.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsordningerne skal hvile i sig selv økonomisk over en årrække.

Den årlige kontraktsum for indsamling af haveaffald fra haveboliger var i 2014 på ca. 1,6 mio. kr. eksklusiv moms.

Den årlige kontraktsum for tømning af papircontainere ved etageejendomme, institutioner og offentlige standpladser var i 2014 på ca. 1,0 mio. kr. eksklusiv moms.

Efter indgåelse af de nye kontrakter vil forvaltningen regulere de gebyrer, som borgere og institutioner betaler for affaldsordningerne, så gebyrerne dækker omkostningerne som følge af priserne i de nye kontrakter.

De økonomiske konsekvenser som følge af nye kontrakter, vil så vidt muligt, blive indarbejdet i forbindelse med budgetbehandlingen for 2016 – 2018.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Godkendt.


12. Navngivelse af cykelstier i eget tracé

Beslutningstema

Cykelstier i eget trace skal indlægges i det centrale vejregister (CVF). Cykelstierne skal navngives, før end de kan indlægges i CVF.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at sti 1670001, 1670002, 1670003, 1670004, 1670007, 1670008, 1670009, 1670010, 1670011, 1670012, 1670013 navngives som foreslået af forvaltningen.
 2. at beslutte hvad navnet skal være for sti 1670005, 1670006, 1670014.
 3. at godkende, at der ikke opsættes skilte på cykelstierne.

Sagsfremstilling

I det centrale vejregister (CVF) skal kommunens offentlige veje og stier i eget tracé fremgå.  Vejene er lagt ind og kan ses på www.cvf.dk. Nu mangler kommunen kun at få cykelstier i eget tracé ind i registeret.

Inden cykelstierne kan lægges ind i CVF er der to ting, som skal ske:

 • Kobling mellem database og elektronisk kort. Dette er en manuel proces, som tager tid. Vej- og Parkafdelingen har udført denne, så nu eksisterer koblingen mellem vejdatabasen (RoSy) og det elektroniske kort.
 • Cykelstierne i eget tracé skal navngives. For at kunne indlægges i CVF, skal cykelstierne i eget regi have et navn. Det er tilstrækkeligt at kalde stierne for Sti 1670001, Sti 1670002 etc. Forvaltningen finder det mere sigende at have et navn end et nummer. For navngivning af cykelstier i eget tracé er der en række krav der skal være opfyldt, f.eks. må navnet ikke være over 40 tegn, er det over 20 tegn, skal der også findes en forkortelse, der må ikke være det samme navn inden for en radius af ti kilometer etc.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, bestående af medarbejdere fra Plan- og Miljøafdelingen, Forstadsmuseet og Vej- og Parkafdelingen.

Arbejdsgruppen har kigget på de enkelte cykelstier i eget tracé og kommet frem til følgende navne, se bilag 1: Cykelstier i eget tracé, for placering af stierne:

Sti 1670001: Sti Voldgaden

Sti 1670002: Brøndbystien

Sti 1670003: Dansborgstien

Sti 1670004: Stavnsbjergvejstien

Sti 1670005: Vingårdsstien (der produceres vin i området) eller Nordlundsstien (efter gården Nordlund).

Sti 1670006: Krogholtstien (ligger i Krogholtparken) eller Ærtebjergstien (går op til Ærtebjerghusene).

Sti 1670007: Frydenhøjstien

Sti 1670008: Splittes op i flere strækninger med hvert sit navn, Kanalstien, Egevoldstien, Engstrandstien, Papegøjestien.

Sti 1670009: splittes op i to strækninger, med hvert sit navn, Hovedstien og Centerstrøget.

Sti 1670010: Voldvejstien

Sti 1670011: splittes op i to strækninger, Mågestien og Strandengstien

Sti 1670012: Dæmningsstien

Sti 1670013: Holmestien

Sti 1670014: Kystagerstien (går igennem kystagerparken) eller Strandstien (pga. af stranden).

Når kommunalbestyrelsen har fastsat navnene på de 14 cykelstier i eget tracé, vil Vej- og Parkafdelingen få Grontmij til at sætte dem ind i CVF. Herefter vil kommunen opfylde krav til vejnavne og cykelstinavne i CVF.

Cykelstinavnene skal bruges administrativt i forbindelse med CVF register, og når der skal udføres vedligeholdelses af veje. Da der ikke er nogle ejendomme, som har adresser på stierne, indstiller Vej- og Parkafdelingen til, at der ikke opsættes skilte med cykelstinavnene.

Endelig vil de elektroniske løsninger, som borgerne brugere mere og mere gøre, at skiltningen bliver unødvendig.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vej- og stiregister, BEK nr. 454 af 23/05/2012

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser, BEK nr 436 af 02/05/2014

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Vej- og Parkafdelingen betaler over driftsbudgettet omkostninger for indlægning af cykelstierne i eget tracé i CVF.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Ad 1. Anbefales godkendt, idet sti 1670004 navngives Stavnsbjergstien og sti 1670010 navngives Voldvej.

Ad 2. Anbefales godkendt, at stierne navngives Nordlundsstien, Ærtebjergstien og Kystagerstien.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Cykelstier i eget trace (pdf)

13. Supercykelstien Vestvold Øst - ruten

Beslutningstema

Det drejer sig om supercykelstier. Hvidovre Kommune er færdig med sin del af Vestvoldruten. Ishøjruten (Gammel Køge Landevej) færdiggøres i år.  

Supercykelstien Vestvold Øst – ruten er en naturlig fortsættelse af dette arbejde. 

Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om Hvidovre Kommune skal søge puljemidler til etablering af supercykelstien Vestvold Øst – ruten.  

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende, at forvaltningen ansøger om puljemidler til realisering af supercykelstien Vestvold Øst - ruten

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har færdiggjort sin del af Vestvoldruten. I år færdiggøres Ishøjruten (Gammel Køge Landevej).

Forvaltningen vil derfor ved budgetlægningen for 2016 og efterfølgende år foreslå et projekt for at realisere Vestvold Øst – ruten i samarbejde med Københavns Kommune og Supercykelstisekretariatet i 2016 eller 2017. 

Vejdirektoratet har en cykelpulje, hvor der er sidste ansøgningsfrist 11. marts 2015. Derefter ophører puljen.

Forvaltningen foreslår derfor med forbehold for Kommunalbestyrelsens endelige tilsagn, at Hvidovre Kommune søger midler fra cykelpuljen til realisering af Vestvold Øst – ruten.   

Vestvold Øst – ruten er fortsættelsen af Vestvoldruten ad stierne gennem Mågeparken og Strandengen langs Amagermotorvejen. Via Kalvebodbroen skabes der forbindelse til Vestamagerruten ind til den Indre Ringrute ved Sjællandsbroen.   

Basisløsningen for Vestvold Øst – ruten i Hvidovre Kommune er hovedsageligt at etablere belysning. I skrivende stund regner forvaltningen sammen med Københavns Kommune på anlægsoverslaget til brug for ansøgningen om puljemidler. De tidligere overslag er fra 2010 og kan ikke bruges mere.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet fra cykelpuljen kan maksimalt udgøre 40 %. Størrelsen af egenfinansieringen på 60 % vil fremgå af projektforslaget i forbindelse med budgetlægningen for 2016 og efterfølgende år. Med alle forbehold for efterfølgende korrektion må påregnes en anlægsudgift for Hvidovre Kommune på 2,5 mio. kr., idet den samlede udgift baseret på et groft foreløbigt overslag vil være 4,2 mio. kr.   

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Godkendt.

Bilag

 1. Kort over Vestvold Øst - ruten (pdf)

14. Tillæg til kontrakt med Dong Energy om vejbelysning.

Beslutningstema

Det foreslås, at vi forsætter med at lade Dong Energy eje vejbelysningsanlægget, og derved fortsætter med at anlægge, drive og vedligeholde Hvidovre Kommunes vejbelysning.

Det foreslås, at kommunen indgår et tillæg til den eksisterende aftale, hvor Dong Energy har rationaliseret deres administrative procedurer, så kommunen opnår en besparelse.  

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og miljøudvalget

 1. at godkende allonge til aftalen med Dong Energy

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har Dong Energy til at anlægge, drive og vedligeholde den offentlige vejbelysning i kommunen, der består af knap 8.000 lysmaster.

De oprindelige aftaler mellem Dong Energy (NESA) og kommunerne i Hovedstadsregionen er baseret på en høj grad af fællesskab, hvor alle kommuner har bidraget til at anlægge, drive og vedligeholde vejbelysningen i Hovedstadsregionen.

FKKA  (Foreningen af kommuner i Københavns Amt) underskrev i 2005 en aftale med DongEnergy om at anlægge, drive og vedligeholde vejbelysningen på kommunernes vegne i Hovedstadsregionen.

Denne aftale indebærer, at Dong Energy har ejendomsretten til vejbelysningsanlægget og står for at anlægge, drive og vedligeholde vejbelysningsanlægget.

Kommunen og Dong Energy betaler i fællesskab for nye belysningsanlæg/lysmaster. Dong Energy giver et medfinansieringsbidrag på ca. 2.000 kr. pr. lysmast, mens den resterende pris på lysmasten betales af kommunen.

Den kommunale udgift til lysmaster tilskrives en konto hos Dong Energy. Den årlige investering afdrages over 20 år til en rente på pt. 3%.

Allonge til aftalen

I den vedhæftede Allonge til aftalen får kommunen mulighed for at eje vejbelysningsanlægget med den konsekvens, at kommunen skal udbyde drift og vedligehold af vejbelysningsanlægget i henhold til gældende regler. 

Alternativt kan kommunen fortsætte med Dong Energy som administrator og ejer af vejbelysningsanlægget, hvilket anbefales da Dong Energy har rationaliseret en række administrative rutiner, så kommunen opnår en væsentlig besparelse.

Konklusion

Dong Energy er den største forvalter af vejbelysningsanlæg i Danmark, og med de nyeste administrative tiltag, vurderer forvaltningen, at kommunen ikke vil kunne opnå yderligere besparelser ved at drive lysanlæggene i eget navn.  

Forvaltningen har et godt samarbejde med Dong Energy, og anvender ganske få ressourcer på administration og sagsbehandling af vejbelysningsområdet i forvaltningen.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at fortsætte aftalen med Dong Energy herunder ejerskabet og indgå allongen til aftalen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

2014

Kommunen betalte i 2014 Dong Energy 8,485 mio. kr. for at anlægge, drive og vedligeholde vejbelysningsanlægget.

Prisen bestod af 3 priselementer:

 • El 4,158 mio. kr. (49 %)
 • Drift, vedligehold, administration og rådgivning 3,043 mio. kr. (36 %)
 • Afdrag på Dong Energy’s udlæg ved etablering af vejbelysningsanlæggene 1,284 mio. kr. (15 %)

Kommunen afdrager på gæld til vejbelysningsanlægget på ca. 13,2 mio. kr., til en årlig rente på 3 %.

2015

Såfremt kommunen beslutter, at underskrive allongen til aftalen inden udgangen af 1. kvartal 2015 vil den nye, årlige afregning ske pr. 1.1.15:

2014

2015

2016

2017

El

4.158

4.158

4.158

4.158

D og V

3.043

2.171

1.887

1.735

Afdrag (1)

1.284

1.284

1.284

1.284

I alt

8.485

7.613

7.329

7.177

Besparelse

0.872

1.156

1.308

Mio kr.

(1)Det årlige afdrag kan i stedet betales på en gang (ca. 13,2 mio. kr.), og derved sparer kommunen en renteudgift på ca. 396.000 kr. pr. år.

Såfremt kommunen selv vil eje vejbelysningsanlægget skal Dong Energy’s anlægsinvestering på ca. 13,2 mio. kr. indfries.

Ovenstående totale udgift til vejbelysningen bliver lidt mindre år for år, fordi gamle armaturer/lyskilder udskiftes til LED belysning og gamle lysanlæg udskiftes. Der er pt et anlægsprojekt på 1 mio. kr. i overslagsårene til udskiftning af kviksølvlamper. 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Godkendt.

Bilag

 1. FKKA aftalen marts 2005 (pdf)
 2. Allonge til Gadebelysning, udkast 19. december 2014 (pdf)
 3. Allonge - Gadebelysning, Bilag 1 Belysningsanlægget- Allonge_Bilag1_v2.pdf (pdf)
 4. Allonge - Gadebelysning, Bilag 2 Kort over belysningsanlægget (pdf)
 5. Allonge - Gadebelysning, Bilag 3 Belysningsydelser (pdf)
 6. Allonge - Gadebelysning, Bilag 4 Servicejusteringer (pdf)
 7. Bilag 5A eksempel, anlægsbestemt basispris (pdf)
 8. Bilag 5B eksempel, priser og servicejusteringer ved indgåelse af ny aftale (pdf)

15. Regulering af skadevoldende vildt

Beslutningstema

Hvidovre-Københavns Jagtforening ønsker en samarbejdsaftale vedrørende regulering af skadevoldende vildt i Mågeparken.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende, at der indgås en samarbejdsaftale med Hvidovre-Københavns Jagtforening

Sagsfremstilling

Hvidovre-Københavns Jagtforening ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Hvidovre Kommune med henblik på regulering af skadevoldende vildt i Mågeparken herunder ”Granaten”. Granaten er et stykke af Mågeparken, hvor jagtforeningen i dag har brugsret til at træne hunde.

Mågeparken skal anvendes til kurser og uddannelsen af jagttegnselever i praktisk færden og afstandsbedømmelse m.v., mens reguleringen af skadevoldende vildt skal bruges i forbindelse med træningen af ny- og ungjægere.

Der vil altid være uddannede skydeinstruktører til stede, der har ansvaret for at kravene til sikkerhed, adfærd og etik overholder lovgivningens, kommunens og foreningens krav, herunder den nødvendige jagtforsikring.

Granaten vil blive det primære areal hvor uddannelsen finder sted, og der kan regulering af skadevoldende vildt foretages op til 8 gange om året. I den øvrige del af Mågeparken forslås afholdt maksimalt 4 dage med regulering af skade voldende vildt om året (september – januar).

Samarbejdsaftalen indeholder også mulighed for, at kommunen kan anmode jagtforeningen om at regulere skadevoldende vildt som krage og rågekolonier på både kommunale arealer og på private arealer efter aftale med grundejeren.

Politiet vil blive orienteret i nødvendigt omfang, når der anvendes våben.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Godkendt.

Bilag

 1. Kort over Mågeparken og Granaten (pdf)
 2. Udkast til samarbejdsaftale vedrørende regulering af skadevoldende vildt (pdf)

16. Projekt nr. 0210. Valg af nye aktiviteter til byens parker

Beslutningstema

Til nye aktiviteter i byens parker har forvaltningen udarbejdet 7 forskellige forslag, der tager udgangspunkt i sundhed og bevægelse.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at vælge 1 - 2 aktiviteter, som forvaltningen skal arbejde videre med til et konkret projektforslag, og samtidig frigive den givne anlægsbevilling på 400.000 kr.

Sagsfremstilling

Der er på budgettet i 2015 afsat 400.000 kr. til nye aktiviteter i byens parker. Fokusområdet for de nye aktiviteter er sundhed og bevægelse i nærmiljøet.

Forvaltningen har udarbejdet 7 forskellige forslag til nye aktiviteter i byens parker:

 • Legeplads i Krogholtparken  
 • Mountainbike bane på jordtippen ved Brøndby Havnevej
 • Motionsredskaber i Kystagerparken
 • Natursti i Mågeparken
 • Fugletårn på Strandengen
 • Belysning i Rebæk Søpark
 • Pulje til etablering af cykellegebaner i 10 byer

Forslagene er nærmere beskrevet på bilag 1 og 2 med inspirationsbilleder, målgruppe og prisniveau. De præcise planforhold er endnu ikke undersøgt.

Udvalget anmodes om at vælge 1 - 2 aktiviteter, ud af de 7 forslag, som forvaltningen skal arbejde videre med. Herefter vil forvaltningen forelægge udvalget et konkret projektforslag og inddrage relevante interessenter.

Retsgrundlag

Flere af aktiviteterne er placeret i et fredet område. Kommunen skal derfor søge dispensation fra fredningsnævnet før den nye aktivitet kan etableres.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2015 – 2018 den 7. oktober 2014, punkt 3 og hermed at afsætte rådighedsbeløb i 2015 på 400.000 kr. til projekt nr. 0210, Fornyelse af byens parker.

Ifølge budgetbemærkningerne skal projektet omfatte fornyelse af byens parker og grønne områder med henblik på at tilbyde byens borgere, skoler og daginstitutioner flere rekreative oplevelser i nærmiljøet med fokus på sundhed og bevægelse i dagligdagen.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v. er der til Projekt nr. 0210, Fornyelse af byens parker, afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. i hvert af årene 2015 – 2018.

På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, punkt 6, blev givet anlægsbevilling på 400.000 kr. til det afsatte rådighedsbeløb i 2015, med bemærkning om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

De foreslåede aktiviteter er med til at understøtte og fremme lysten til motion og bevægelse i byens parker. 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Udvalget frigav anlægsbevillingen og valgte i prioriteret rækkefølge:

-Legeplads i Krogholtparken

-Belysning i Rebæk Søpark

-Mountainbike bane på jordtippen ved Brøndby Havnevej.

Bilag

 1. Beskrivelse af aktiviteter, udarbejdet af KTMA, dateret 5. februar 2015.pdf (pdf)
 2. Pulje til etablering af cykellegebaner i 10 byer, udarbejdet af Cyklistforbundet, dateret 30. januar 2015 (pdf)

17. Projekt nr. 3435 Folkeskolereform, frigivelse af projektets resterende del

Beslutningstema

Frigivelse af projekt nr. 3435 Folkeskolereformens resterende del, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 10.000.000 kr. Beløbet skal hovedsageligt bruges til renovering af udearealer på skolerne, så der bliver bedre mulighed for bevægelse og motion.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende frigivelse af projektets resterende del, svarende til 10.000.000 kr.

Sagsfremstilling

Projekt 3435 Folkeskolereformen omhandler 3 områder:

 • Etablering af arbejdspladser.
 • Inklusion.
 • Motion og bevægelse.

I 2014 var hovedfokus på etablering af arbejdspladser og rum for inklusion på de 9 folkeskoler. I 2015 vil hovedfokus være at renovere udearealerne, så det giver bedre mulighed for motion og bevægelse på de enkelte skoler.

Rambøll har i 2014 udarbejdet rapporter for de enkelte skoler, med beskrivelse af, hvor der skal etableres arbejdspladser, rum for inklusion samt motion og bevægelsesområder. Rapporterne blev fremlagt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2014, punkt 8.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at forvaltningen skulle arbejde videre med processen og budgettet på 20 mio. kr. fordelt på 10 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i 2015.

Processen i 2015 minder om den fra 2014, hvor der sker en løbende dialog med den enkelte skole i forhold til, hvad der skal etableres på udearealerne.

Behovene kan have ændret sig siden Rambølls rapporter i 2014. Derfor afklares ved dialogmøder med de enkelte skoler, om historien har ændret sig, og hvad der skal etableres på arealerne.

Efterfølgende findes entreprenører/leverandører jf. gældende udbudsregler til at etablere de forskellige aktiviteter.

I maj-juni 2015 forventer forvaltningen at fremlægge en orientering for udvalget, om hvad status er i forhold til de 3 områder.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er til projekt 3435 Folkeskolereformen givet anlægsbevilling på Kommunalbestyrelsens møder den 28. januar, 27. maj og 25. november 2014 på samlet 20.000.000 kr.

Anlægsbevillingen på 10.000.000 kr. givet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, punkt 6, svarende til den resterende del af projektet og det afsatte rådighedsbeløb i 2015, blev godkendt med bemærkning om at projektet skal frigives af fagudvalget.

Projektets resterende del på 10.000.000 kr. søges nu frigivet.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2014, punkt 8, godkendte Kommunalbestyrelsen, at igangsætte arbejderne med baggrund i Rambølls rapporter. Arbejderne vedrører 2014 og 2015.

Avedøre Skole:

2,7 mio. kr.

Dansborgskolen:

2,0 mio. kr.

Engstrandskolen:

1,5 mio. kr.

Frydenhøjskolen:

1,6 mio. kr.

Gungehusskolen:

1,5 mio. kr.

Holmegårdsskolen:

1,9 mio. kr.

Langhøjskolen:

2,9 mio. kr.

Præstemoseskolen:

2,1 mio. kr.

Risbjergskolen:

1,8 mio. kr.

Rådgivning/projektering:

2,0 mio. kr.

I alt

20,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten er der til projekt 3435, Folkeskolereformen afsat rådighedsbeløb på samlet 20.000.000 kr., fordelt med 10.000.000 kr. i henholdsvis 2014 og 2015.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Godkendt.


18. Aflæggelse af anlægsregnskaber - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Kultur, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremlægger anlægsregnskaber til godkendelse.

Indstilling

Kultur, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab for projekt nr. 0177, 0179, 0205, 3395, 3397, 3405, 5712, 5739, 5740, 5767 og 6180 godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for følgende projekter:

Projekt

Regnskab

Bevilling

Forskel

0177 Miljø- og Energipuljen 2013

5.557.185

5.683.000

-125.815

0179 Alle bygninger, renovering af kloakker 2013

2.999.589

3.000.000

-411

0205 Energimærkninger af bygninger

797.355

2.180.000

-1.382.645

3395 Brandalarmering til skolerne

8.483.006

8.500.000

-16.994

3397 Ny skolestruktur

42.843.179

42.500.000

343.179

3405 Forebyggende vedligeholdelse, skoler 2013

10.310.422

10.970.000

-659.578

5712 Børnehusene Krebsen og Søstjernen, fugt i gulve

7.353.390

8.865.000

-1.511.610

5739 Plejecenter Krogstenshave, vandskade, udgifter

1.099.607

1.900.000

-800.393

5739 Plejecenter Krogstenshave, vandskade, erstatning

-809.690

-1.900.000

1.090.310

5740 Børneinstitutioner, forebyggende vedligeholdelse

6.775.498

7.596.000

-820.502

5767 Byggelegepladsen Regnbuen, renovering

6.031.332

6.000.000

31.332

6180 Ny forvaltningsstruktur, lokalerokade

8.355.415

8.469.000

-113.585

I alt

99.796.288

103.763.000

-3.966.712

Kultur, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremlægger anlægsregnskaber med et samlet mindreforbrug på 3.966.712 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Anlægsregnskaber (pdf)

19. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Rene Langhorn (O) spurgte til muligheden for opstilling af papcontainere i kommunen.

Kristina E. Young (H) spurgte til fortolkningen af liberalt erhverv.


20. Projekt nr. 218/02. Avedøre Idrætscenter, udskiftning af facader og renovering af tag

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Godkendt.


21. Salg af areal

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. – 5. Anbefales godkendt.

Til brug for Økonomiudvalgets behandling af sagen forelægges et notat indeholdende en redegørelse for indtægter og udgifter.