Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 4. februar 2015

Mødefakta

Dato: Onsdag den 4. februar 2015
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: By- og Teknikforvaltningen

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2015

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2015

Forvaltningen orienterede om følgende:

-Status på indsamlingen af metal, plast, papir og glas, der blev påbegyndt i sommers. Der indsamles meget mere til genbrug og kommunen er tættere på målet om 50 % genbrug i år 2020. Status uddeltes på mødet.

-Transportministerens svar på borgmesterens henvendelse om forhøjelse af støjskærmen på Allingvej. Svaret uddeltes på mødet.

-I forlængelse af at kommunen sidste år på hjemmesiden oprettede en mulighed for interessetilkendegivelse for håndværkere, inviterer kommunen nu byens håndværkere til informationsmøde om årets forventede anlægsopgaver. Mødet afholdes tirsdag den 24. februar 2015, kl. 15 på Høvedstensvej 45.

-Regionen igangsætter kortlægning af forurening i kommunen.

-Svar på henvendelse om de trafikale forhold omkring Eriksminde Alle. Henvendelse og svar uddeltes på mødet.

Bilag

 1. Notat om status på indsamling af metal, plast, papir og glas, der blev påbegyndt i sommers (pdf)
 2. Transportsministerens svar af 16. jnanuar 2015 på borgmesterens henvendelse om forhøjdelse af støjskærme på Allingvej (pdf)
 3. Svar på henvendelse om de trafikale forhold omkring Eriksminde Alle (pdf)

3. Ny styringsmodel i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Direktionen har udarbejdet forslag til ny styringsmodel, som skal være et redskab for Kommunalbestyrelsens formulering af mål for Hvidovre Kommune. Kernen i styringsmodellen er dialog mellem politikerne og de ledere/chefer, som driver kommunens kerneopgaver. Der bør laves en konkret tidsplan for, hvornår styringsmodellen rulles ud på de enkelte fagområder. Der bør være fokus på løbende læring og forbedring af styringsmodellen, efterhånden som vi får konkrete erfaringer – i første omgang er det forslaget, at der arbejdes med dette på en konference i efteråret 2015.

Indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Direktionens forslag til ny styringsmodel
 2. at Direktionen efterfølgende udarbejder en tidsplan for indfasning af styringsmodellen på hvert enkelt fagområde
 3. at der i efteråret 2015 afholdes konference med Kommunalbestyrelsen, chefer/ledere og Hoved-MED om de første erfaringer med styringsmodellens dialogproces

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et forslag til ny styringsmodel i Hvidovre Kommune. Baggrunden for arbejdet er, at den nuværende styringsmodel, som er centreret omkring kontraktstyring, ikke længere opleves som meningsfuld.

Det er Direktionens ønske, at vi får en styringsmodel, som Kommunalbestyrelsen oplever som et værdifuldt redskab til at sætte den politiske kurs og fastsætte mål for de enkelte fagområder. Modellen skal desuden give mening for organisationen, så vi sikrer engagement og motivation hos chefer, ledere og medarbejdere. Der skal arbejdes med to-årige mål, så der skabes gode muligheder for reelt at skabe resultater og effekt. Data og dokumentation skal bruges meningsfuldt i styringen og være et grundlag for dialog og opstilling af mål.

Kernen i forslaget til styringsmodel handler om dialog. Helt konkret er det tanken, at fagudvalgene i to-årige kadencer mødes med de respektive institutionsledere og chefer, som fagudvalgene har i deres portefølje. Inden dialogmøderne har fagudvalget haft en politisk debat om de overordnede politiske pejlemærker, som der skal være fokus på ved dialogmøderne. Denne politiske debat tager bl.a. udgangspunkt i data, dokumentation og faglig viden på området. Ved dialogmøderne får politikerne mulighed for at have en direkte dialog med de ledere og chefer, som er ansvarlige for kommunens kerneydelser og dermed er tætte på kommunens borgere i dagligdagen. Efter dialogmøderne vil der ske en endelig formulering og politisk godkendelse i fagudvalget af målene for den enkelte institution eller afdeling.

Som bilag er vedlagt en mere detaljeret beskrivelse af forslaget til ny styringsmodel. Som bilag er desuden vedlagt et notat om formen på de politiske pejlemærker og mål, herunder et konkret bud på et målskema til brug i forbindelse med styringsmodellen.

Oplægget til ny styringsmodel er udarbejdet i dialog med kommunens afdelingschefer (ChefGruppen) og Hoved-MED. Oplægget er desuden blevet drøftet og kvalificeret på Store Ledermøde den 18. november 2014, hvor alle kommunens ledere var inviteret.

Forslag til videre proces for arbejdet med udvikling af styringsmodellen

Det vil være forskelligt fra fagområde til fagområde, hvornår den nye styringsmodel skal rulles ud. Det er derfor anbefalingen, at direktionen udarbejder en tidsplan for indfasning af styringsmodellen på hvert enkelt fagområde.

Det er forventningen, at styringsmodellen kan rulles ud på de første fagområder i foråret 2015, herefter løbende på de øvrige områder i resten af 2015 og 2016.

Der skal være fokus på løbende læring og forbedring af styringsmodellen, efterhånden som vi får konkrete erfaringer med modellen. Derfor er det anbefalingen, at der i efteråret 2015 afholdes en konference for Kommunalbestyrelsen, chefer/ledere og Hoved-MED om de første erfaringer med styringsmodellens dialogproces.

Retsgrundlag

Der er ikke noget relevant retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har den 26. august 2014, punkt 11, taget til efterretning, at Direktionen udarbejder et forslag til fremtidig styringsmodel i Hvidovre Kommune, og at der i lyset af dette arbejde ikke udarbejdes nye kontraktmål for 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2015

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2015

Ad 1. - 3. Anbefales godkendt.

Liste H afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2015

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Notat med Direktionens forslag til ny styringsmodel (pdf)
 2. Notat om politiske pejlemærker og mål (pdf)

4. Skybrud - status og plan fremover

Beslutningstema

Orientering om skybrudsskader i perioden 2011-2013 samt udbedringer og finansiering heraf.

Erstatningsbeløb på 1.900.000 kr. til Sønderkærhallen, udbedring af skybrudsskade på gulv - finansieres af forsikringspuljen.

I forbindelse med udbedring af gulv søges projekt 0152 Spring- og Motorikcenter flyttet fra Holmegårdshallen til Sønderkærhallen.

Information om, at projekt 0152 Spring- og Motorikcenter ikke kan medfinansieres med 1.000.000 kr. via HVS37 sponsorater, som afsat i investeringsoversigten.

Endelig søges om anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til forprojekt, projektering og udbud af projekt 0152 Spring- og Motorikcenter.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om skybrudsskader samt udbedringer og finansiering heraf i perioden 2011-2013 til efterretning
 2. at projekt 0152 Spring- og Motorikcenter flyttes fra Holmegårdshallen til Sønderkærhallen
 3. at der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 0152 Spring- og Motorikcenter til forprojekt, projektering og udbud
 4. rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til projekt 0152 Spring- og Motorikcenter overføres fra 2015 til 2016, således at der er afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2015 og 4.000.000 kr. i 2016
 5. at give anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.900.000 kr. til nyt projekt Sønderkærhallen, udbedring af skade på gulv - finansieret af forsikringspuljen
 6. at den samlede anlægsudgift herefter udgør 6.900.000 kr.
 7. at annullere det i investeringsoversigten afsatte medfinansieringsbidrag fra HVS37 på 1.000.000 kr., hvilket medfører, at den kommunale projektfinansiering udgør 6.900.000 kr. i stedet for 5.900.000 kr. Forskelsbeløbet på 1.000.000 kr. anbefales indarbejdet i budget 2016.

Sagsfremstilling

Skybruddet den 2. juli 2011 resulterede i over 70 skadesager på bygninger og løsøre på kommunens adresser. Heraf er alle på nær én udbedret. I perioden 2011-2013 er der afholdt følgende udgifter til udbedringer:

År

Beløb

Finansieret af

2011

3.639.306 kr.

Forsikringspuljen

2012

3.405.381 kr.

Forsikringspuljen

2013

834.363 kr.

Bygningsvedligehold

I alt

7.879.050 kr.

Proceduren for finansiering af skadesudbedring har været, at udgifterne ved årsafslutning er blevet samlet og omposteret til forsikringspuljen. Der er løbende orienteret om status på udbedringsarbejdet fra ejendomsafdelingen, bl.a. gennem opdatering af oversigtsskemaet, som ligger i bilag.

Udgifter blev omposteret til forsikringspuljen i 2011 og 2012. I 2013 blev udbedringerne ikke dækket af forsikringspuljen, hvorfor udgiften på 834.363 kr. er forblevet på Ejendomsafdelingens konto for bygningsvedligehold.

Den eneste ikke-udbedrede skade er skaden på Sønderkærhallens gulv. Udbedring af skaden er estimeret til 1,9 mio. kr. Skaden foreslås dækket af forsikringspuljen.

Skybrud - Årsager og udbedringer 2011-2013
I skema i bilag 1 samt i orienteringssag på Økonomiudvalgets møde den 22.08.2011, punkt 8. Rammebevilling vandskader 02.07.2011 findes en grundig gennemgang af skybrudsskaderne. Her følger en opsummering og evaluering.

De hyppigste årsager til skader på bygning og/eller løsøre skyldes opstuvning af vand fra afløbsinstallationer (45), overfladevand fra terræn (25), utæt klimaskærm (4) og svigt fra tekniske installationer(4)


Udbedringer
er foretaget som angivet i de af direktionen godkendte retningslinjer Retningslinjer for udbedring af bygningsskader og erstatning for ødelagt løsøre ved uvejret 2. juli 2011, som ligger i bilag til dagsordenspunkt på Økonomiudvalgets møde den 22.08.2011, punkt 8. Rammebevilling vandskader 02.07.2011.


Jævnfør retningslinjerne i nævnte bilag skal udbedringerne føre bygningen tilbage til samme stand og med fokus på sikring af den primære anvendelse, dvs. sikring af klimaskærm samt lokaler over terræn. De hyppigste udbedringer har været sikring af lyskasser(høj kant) og etablering af ekstra trin ved kældertrapper. Derudover har affugtning, renovering af overflader, oprydning og ændret anvendelse af kældre (friholdelse af gulv og ydervægge) haft fokus.

Effekt af udbedring

De senere skybrud, senest den 31. august 2014, har vist, at ovenstående udbedringer har hjulpet. Der har været få skader på klimaskærm og tidligere skader i forbindelse med overfladevands indtrængen gennem lyskasser og kældre har ikke gentaget sig, hvor der er foretaget udbedringer. Den ændrede anvendelse af kældre har ligeledes begrænset skader på såvel bygning som løsøre.

Fremtidssikring

Forventninger til ekstremregn
Bygninger kan fremtidssikres, dog med forbehold for omstændigheder som terrænets evne til at absorbere regnvand, kloaknettets dimensionering, og ikke mindst fremtidige skybruds karakter og voldsomhed. Kombinationen af terrænets beskaffenhed, hovedkloaknettets dimensionering og ekstremregn giver tilsammen en uforudsigelighed. I den sammenhæng er fremtidssikring af bygninger alene ikke garant for at undgå skader. Det afgørende er, at overfladevand kan sive ned / ledes bort.


Fysiske løsninger

Det skal også vurderes, om fysiske hindringer kan hindre overfladevand i at trænge ind i bygningerne ved hjælp af terrænregulering, forhøjet trin ved trappe eller høj kant ved lysskakter. Ulempen ved disse løsninger kan være at tilgængelighed i og omkring bygningerne hindres.

Visse ejendomme er uforholdsmæssigt dyre eller komplicerede at fremtidssikre mod indtrængende overfladevand fra omkringliggende terræn. Det drejer sig om Holmegårdsskolen, Præstemosebadet, Strandmarkens fritidscenter, Risbjerggård, Sønderkærhave og Materialgården. Det omkringliggende terræn og kloaknettet skal granskes for at afgøre, hvilken indsats, der er mest effektiv. Løsninger kan være alt fra etablering af pumpebrønde, terrænregulering, lokal nedsivning af regnvand og/eller renovering af kloakker.

Nogle tiltag er forholdsvist enkle at udføre. KTMA har umiddelbart vurderet, at mindst 40 tiltag kan anbefales. Disse tiltag er bla.

Type

Antal

Højvandsslukkere

18, heraf skal 5 etableres af ejer

Trin ved kældertrappe

10, heraf skal 1 etableres af ejer

Tilbageløb i /renovering af kloak

7

Pumpebrønd el. alarm på samme

5, heraf skal 1 etableres af ejer

Der er på projekt 0225 Forebyggende vedligeholdelse, alle bygninger 2015 afsat midler til alarmer på alle pumpebrønde. En præventiv sikring, der giver mulighed for reaktion, før der opstår følgeskader i tilfælde af skybrud.

Spring- og Motorikcenter i Sønderkærhallen

Da ejendomsafdelingen i 2013 ville igangsætte arbejdet med renovering af det vandskadede gulv, blev arbejdet udsat på grund af ønsker fra Hvidovre Gymnastik Forening af 1937 (HVG37) om etablering af Spring- og Motorikcentret i Sønderkærhallen i stedet for Holmegårdshallen.

Affødt af det nye forslag har der været afholdt en række møder mellem HVG37, Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt med de øvrige brugere af Sønderkærhallen. Møderne med de øvrige brugere har gået på funktionalitet i Sønderkærhallen fremover og rokering af tider mellem Holmegårdshallen og Sønderkærhallen. Der har været stor opbakning til ideen fra de øvrige brugere. Rosenhøj Boldklub er indforstået med at flytte flere af deres hold til Holmegårdshallen, således, at HVG37 vil kunne få flere timer i Sønderkærhallen og dermed udnytte de nye faciliteter i hallen optimalt. Det er aftalt, at såfremt projektet realiseres, bibeholder Rosenhøj træning for de mindste hold i Sønderkærhallen.

Der er på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i 2016 til udgifter samt 1 mio. kr. til indtægter til projekt 0152, Spring- og Motorikcenter. Projektet er her tænkt som en tilbygning til Holmegårdshallen.

Kommunalbestyrelsen informeres om, at projekt nr. 0152 Spring- og Motorikcenter ikke kan medfinansieres med 1 mio. kr. via HVS37 sponsorater, som afsat på investeringsoversigten. Kultur- og Fritidsafdelingen foreslår, at den manglende indtægt på 1 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, såfremt projektet ikke kan realiseres inden for budgetrammen.

På baggrund af ovenstående ønsker fra HVG37 indstiller Kultur-,

Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen over for Kommunalbestyrelsen, at projekt 0152 Spring- og Motorikcenter etableres i Sønderkærhallen i stedet for i Holmegårdshallen.

Ejendomsafdelingen indstiller ligeledes, at der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 0152 Spring- og Motorikcenter til forprojekt (der skal afdække brugerbehov, funktionskrav samt de økonomiske og tidsmæssige aspekter) samt projektering og udbud.

Ejendomsafdelingen vil planlægge byggeriets udførelse, så det giver færrest mulige gener for brugerne af hallen.Derfor skal selve byggeriet helst udføres hen over en sommerferie.

En forventet  tidsplan for projekt 0152

Forventet forprojekt, projektering og udbud        primo maj til september 2015

Forventet byggestart                                         medio maj 2016

Projektet forventes afsluttet                               medio september 2016

Retsgrundlag

Ved fremtidssikring af lejede bygninger skal alle udvendige tiltag godkendes af bygnings-ejer, som skal give sin fuldmagt hertil.

Vilkår ved ophævelse af lejemålet, herunder eventuelle tilbageføringskrav skal afklares.

Politiske beslutninger og aftaler

Dette orienterings- og indstillingspunkt er en evaluering og opfølgning på de aftaler og beslutninger, der er indgået på Økonomiudvalgsmødet den 22.08.2011, punkt 8. Rammebevilling vandskader 02.07.2011

samt bilag 1 hertil:

Retningslinjer for udbedring af bygningsskader og erstatning for ødelagt løsøre ved uvejret 2. juli 2011.

samt

Skema over vandskader den 2.7.2011

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.900.000 kr. til udbedring af Sønderkærhallens gulv efter skybruddet 2. juli 2011. Udbedringen foreslås finansieret af forsikringspuljen.

På investeringsoversigten er der til projekt 0152 Spring- og motorikcenter afsat 2.000.000 kr. i 2015 og 3.000.000 kr. i 2016, i alt 5.000.000 kr.

Da der forventes byggestart medio maj 2016 foreslås 1.000.000 kr. overført fra 2015 til 2016, således af projektet omfatter rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2015 til forprojekt, projektering og udbud og 4.000.000 kr. til byggeudgifter i 2016.

Den samlede økonomi består således af 1.900.000 kr. fra forsikringspuljen, og 5.000.000 kr. jf. det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, i alt 6.900.000 kr.

Der søges om anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til forprojekt, projektering og udbud af projekt 0152 Spring- og Motorikcenter.

I investeringsoversigten er der afsat 1.000.000 kr. som indtægt i 2016 til medfinansiering fra HVS37. Det viser sig imidlertid, at HVS37 ikke er i stand til at rejse beløbet, hvorfor projektet ikke kan medfinansieres med den lovede million kroner. Det betyder, at den kommunale bruttoudgift bliver 6.900.000 kr., i stedet for 5.900.000 kr. Den manglende finansiering på den ene million kroner anbefales indarbejdet i budget 2016.

Personalemæssige konsekvenser

-

Sundhedsmæssige konsekvenser

Såfremt skaden på Sønderkærhallens gulv ikke udbedres, er der risiko for personskader som følge af opbulnet gulv og splinter.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2015

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. – 7. Afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Hvidovre Gymnastik Forening af 1937 kontaktes med henblik på eventuel medfinansiering.

Bilag

 1. Oversigtsskema skader rev. 25. februar 2014 (pdf)

5. Pulje til lyd-/signalanlæg og vejmiljø, frigivelse af konkrete projekter. Projekt nr. 2470.

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende forvaltningens planer med årets pulje.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende forvaltningens forslag til konkrete projekter til lyd-/signalanlæg og vejmiljø 2015.

Sagsfremstilling

Vej- og Parkafdelingen foreslår, at puljen på 1,8 mio. kr. i lighed med de forrige år anvendes til modernisering og istandsættelser på nedennævnte områder.

Signalanlæg

Der er fortsat meget ældre materiel, der trænger til at blive udskiftet. Endvidere trænger flere signalanlæg til at blive omprogrammeret, så de bedre svarer til nutidens trafikmønster. I enkelte anlæg kan der vise sig at være behov for opsætning af lydsignaler.

Tilgængelighed

Ved Hvidovre Rådhus, Biblioteket og Medborgersalen skal tilgængeligheden forbedres. Der henvises til notat fra Rambøll af 5. december 2014 ”Ledelinjesystem ved Hvidovre Rådhus”.

Den endelige placering af ledelinjerne vil foregå i dialog med forskellige interessenter, som f.eks. Bibliotektet, Ældreråd- og Handicapråd i Hvidovre.

Vejmiljø

Vej- og Parkafdelingen foreslår, at der som led i træplantningsprojektet på Hvidovrevej mellem Allingvej og Præstemosen omsættes granitkantsten, så der bliver en pæn helhed i moderniseringen.   

Gadeinventar

Vej- og Parkafdelingen vil fortsætte med at udskifte gadenavneskilte.

Fodgængerfelter

Moderniseringen af fodgængerfelterne, så de er lovlige, vil ligeledes fortsætte. Overflødige fodgængerfelter vil blive nedlagt.

Buslæskærme

Selv om der efterhånden er pænt forsynet med reklamefinansierede læskærme ved kommunens stoppesteder, er der stadig mange stoppesteder, hvor der står utidssvarende og grimme læskærme. Vej- og Parkafdelingen påregner derfor at indkøbe nye læskærme til de to –tre stoppesteder, hvor behovet for udskiftning vurderes at være størst.    

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v. er til Projekt nr. 2470, Pulje til lyd-/signalanlæg og vejmiljø, 2015, afsat rådighedsbeløb i 2015 på 1.800.000 kr.

På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, punkt 6, blev givet tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2015

Godkendt med bemærkning om, at der gives en status på udvalgets august møde.

Bilag

 1. Rambøll's notat af 05.12.2014. Ledelinjesystem ved Hvidovre Rådhus (pdf)

6. Langhøjskolen, boldbaner, drænomlægning. Projekt nr. 3392

Beslutningstema

Frigivelse af anlægsbevillingen.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at frigive anlægsbevillingen på 1.000.000 kr. til Projekt nr. 3392, Langhøjskolen, boldbaner, drænomlægning.

Sagsfremstilling

De to boldbaner på ca. 14.000 m2 ved Langhøjskolen kan i dag ikke udnyttes fuldt ud, da et større område af banerne ligger under vand i det meste af sæsonen, og boldbanerne er generelt meget nedslidte.

Bevillingen vil blive anvendt til forbedring af forholdene, der består i etablering af dræn, genetablere et nyt vækstlag til græsset bestående af en tilfyldning af sand, kompost m.v., der blandes med det eksisterende jordlag, og tilsåning med en ny græsblanding. Etableringsperioden forventes at være fra marts til august 2015.    

Der forventes desuden som noget nyt etableret en blanding af kunstgræs og almindelig græs i 6 målfelter på den ene boldbane, hvilket forventes, at medføre en driftsbesparelse på udskiftning af græs i målfelterne.

Ovenstående forventes, at kunne forlænge brugen af den ene boldbane, fordi den kan åbnes hurtigere end andre boldbaner i foråret og lukkes senere end andre boldbaner i efteråret. 

Der vil i samarbejde med Stadion og Langhøjskolen blive fundet egnede erstatningsbaner i etableringsperioden. Det er muligt at en del af Langhøjparken midlertidigt vil blive inddraget som en erstatningsboldbane til Langhøjskolen.

En del af hegnet langs de nuværende boldbaner er så faldefærdige, at de skal fjernes i forbindelse med etableringen af boldbanerne, og en del af bevillingen vil blive anvendt til at genopføre det nødvendige hegn. 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2015-2018 den 7. oktober 2014, punkt 3 og hermed at afsætte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til dræning af boldbanerne ved Langhøjskolen.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v. er til Projekt nr. 3392, Langhøjskolen, boldbaner, drænomlægning, afsat rådighedsbeløb i 2015 på kr. 1.000.000.

På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, pkt. 6, blev givet tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2015

Godkendt.


7. Udkast til temaer i Kommuneplan 2014 - TMU

Beslutningstema

Som led i forberedelsen af udkast til Kommuneplan 2014 skal Økonomiudvalget drøfte og kommentere temaafsnittene. Forud for denne behandling har alle fagudvalgene lejlighed til at forholde sig til de emner, der er af særlig interesse for det pågældende udvalg. Alle temaerne er, i større eller mindre grad, relevante for Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at temaafsnittene drøftes med henblik på beslutning om eventuelle ændringer inden forvaltningen forelægger det samlede udkast til Kommuneplan 2014 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nye kommuneplaner skal udarbejdes på baggrund af beslutningerne og indholdet i en vedtaget og offentliggjort strategi for kommuneplanlægningen (planlovens § 23b). Hvidovre Kommunalbestyrelse har den 7. maj 2012 vedtaget Planstrategi 2011 endeligt.

Planstrategi 2011 udgør derfor sammen med Kommunalbestyrelsens vision om Hvidovre som Børnenes og Familiernes By grundlaget for den igangværende revision af kommuneplanen. Det er heri Kommunalbestyrelsen har tegnet de store linjer for den udvikling, som man vil arbejde med de næste 10-20 år.

Kommuneplanens tematekster er udarbejdet af en række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne ud fra et ønske om, at kommuneplanen bliver helhedsorienteret og ikke alene skal handle om fysisk/funktionelle arealdispositioner.

Det brede arbejdsområde med lokalplanlægning og sektorplanlægning på det tekniske område, miljøområdet og klimaområdet gør dog, at langt de fleste temaafsnit er væsentlige for Teknik- og Miljøudvalget.

Alle afsnit er bygget op om den samme struktur med en introducerende tekst, Kommunalbestyrelsens målsætninger, retningslinjer samt en uddybende og forklarende redegørelse.

Synes udvalget, at der er emner, der mangler i kommuneplanens tekster? Eller er der tekst om bestemte emner, som man ønsker fjernet/ændret?

Er de foreslåede målsætninger dækkende for udvalgets mål? Gælder det også på lidt længere sigt? Husk at kommuneplanens tidshorisont er 12 år frem.

Giver de foreslåede retningslinjer mening for udvalget? Husk at Kommunalbestyrelsen skal arbejde for at virkeliggøre kommuneplanens indhold.

Retsgrundlag

Kommuneplaner udarbejdes med hjemmel i planlovens § 23b. Indholdet i kommuneplanen skal leve op til de krav, der er indeholdt i planlovens §§ 11 og 11a-f.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte den 18. august 2014, punkt 15, det overordnede indhold og den politiske proces for godkendelse af et udkast til Kommuneplan 2014. Det er indeholdt i processen, at Økonomiudvalget i løbet af arbejdsprocessen drøfter udvalgte emner. Herunder skulle Økonomiudvalget i januar 2015 drøfte det foreløbige indhold i temaerne. På grund af tidsmangel i processen sker denne drøftelse i stedet på mødet den 16. februar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2015

Temaafsnittene drøftet.

Udvalgets tilkendegivelser opsamles i notat til Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Bilag

 1. Udkast til temaer i Kommuneplan 2014, dateret den 8. januar 2015 (pdf)
 2. Notat af 9. januar 2015, Nyheder i udkast til temaer i Kommuneplan 2014. (pdf)

8. Ansøgning om dispensation til bibeholdelse af ulovligt opført skur ved Belægningen i Avedørelejren, Vestre Kvartergade 22

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives dispensation fra Lokalplan 430, således at et ulovligt opført udhus ved Belægningen kan bibeholdes.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der ikke gives dispensation fra Lokalplan 430 og at skuret påbydes fjernet.

Sagsfremstilling

I mail af 22. august 2014 gør Grundejerforeningen Avedørelejren opmærksom på, at der er opført et skur ved Belægningen (bilag 1).

Lokalplan 430 for Avedørelejren fastlægger i § 5.2, at ny bebyggelse skal placeres i de udlagte byggefelter. Tankerne bag lokalplanen og hele omdannelsen af Avedørelejren var i 2009 nomineret til Byplanprisen.

Det omtalte skur ligger ikke inden for et byggefelt.

Det opførte skur er endvidere ikke udført helt i samme stil som andre udhuse/tilbygninger i Avedørelejren (se bilag 5 og 6) og skønnes ikke at være udført med den farve som foreskrives i Designmanual for Avedørelejren.

Belægningen søger i brev af 3. november 2014 (bilag 2) om dispensation fra lokalplanens bestemmelser til bibeholdelse af skuret.

En af hovedideerne i omdannelsen af Avedørelejren fra kaserne til boligområde var, at fastholde den åbne karakter og derfor er sokkeludstykning (bygningernes ”fodaftryk”) det overordnede udstykningsprincip suppleret med udvalgte byggefelter.

Der er lige nord for Belægningen et cykelskur (se bilag 6) hvor man eventuelt kunne inddrage en mindre del til det oplag af Belægningens arbejdsredskaber. En del af oplaget, der er placeres i det ulovligt opførte skur, er haveredskaber (se bilag 4) til vedligeholdelse af friarealerne.

Da arealet er en del af det samlede friareal i Avedørelejren, og dermed ejes af grundejerforeningen, må der ikke etableres noget uden grundejerforeningens samtykke.

Grundejerforeningen har efterfølgende i mail af 10. oktober 2014 givet tilladelse til bibeholdelse af skuret (bilag 3). Grundejerforeningen alene kan ikke give en sådan tilladelse, da en tilladelse kun kan meddeles på baggrund af en dispensation fra lokalplanen.

Der er ikke noget til hinder for, at der gives den ansøgte dispensation, da det ikke strider mod lokalplanens formåls- eller anvendelsesbestemmelser. Men med en dispensation åbnes der for, at der i fremtiden, med forventning om tilladelse, vil kunne blive fremsat ønsker om lignende mindre udhuse rundt om i Avedørelejren, hvilket vil gå imod intentionerne bag lokalplanen.

Forvaltningen vurderer, at skuret ikke er udført og placeret i overensstemmelse med lokalplanens intentioner samt, at det skønnes at være muligt at etablere nødvendig oplagsplads ved at inddrage/indrette en mindre del af det eksisterende cykelskur eller finde plads i andre af de kommunalt ejede bygninger (Next eller Værestedet) lige omkring Belægningen.

På den baggrund kan forvaltningen ikke anbefale, at der gives dispensation.

Såfremt der gives dispensation, bør det være på betingelse af, at træværket får den i Designmanual for Avedørelejren foreskrevne farve NCS 2565 Y75R, der siden er ændret til NCS S 4050-Y90R. 

Retsgrundlag

Planloven og Lokalplan 430 for Avedørelejren.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til etablering af skuret vil mere eller mindre være tabt, men skuret kan formodentlig opstilles et andet sted. Endvidere må der regnes med en yderligere udgift til at få skuret fjernet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2015

For: Gruppe A, O og V.

Imod: Liste H og Gruppe C. Gruppe C med bemærkning om, at dispensation ønskes givet uden det danner præcedens.

Indstillingen godkendt.

Bilag

 1. Anmeldelse af ulovlig opført skur ved Belægningen (pdf)
 2. Ansøgning om dispensation (pdf)
 3. Grundejerforeningens godkendelse til at bibeholde skuret ved Belægningen (pdf)
 4. Belægningens oplag i det ulovt opførte skur (pdf)
 5. Eksempel på skur i Avedørelejren (pdf)
 6. Eksisterende skur /halvtag ved Belægningen (pdf)

9. Fælles leveringsbestemmelser for vand

Beslutningstema

Der er udarbejdet enslydende leveringsbestemmelser for vandselskaberne i HOFOR A/S. Fordelen ved at ensrette leveringsbestemmelserne er, at administrationsgrundlaget bliver enklere, og at det hermed understreges, at HOFOR er et fællesskab, hvor de samme retningslinjer gælder for alle forbrugere tilknyttet vandkoncernen.

Udkastet til leveringsbestemmelserne skal godkendes i de respektive kommuner, hvor vandselskaberne har hjemme.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende udkast ”Leveringsbestemmelser for HOFOR Hvidovre Vand A/S”.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet enslydende leveringsbestemmelser for selskaberne HOFOR Vand Albertslund A/S, HOFOR Vand Brøndby A/S, HOFOR Vand Dragør A/S, HOFOR Vand Herlev A/S, HOFOR Vand Hvidovre A/S, HOFOR Vand København A/S, HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Vand Vallensbæk A/S.

Leveringsbestemmelserne omhandler først og fremmest forholdet mellem kunde og selskab.

Fordelen ved at ensrette leveringsbestemmelserne er, at administrationsgrundlaget bliver enklere og dermed lettere at arbejde med. Herudover understreges det, at HOFOR er et fællesskab, hvorfor der gælder samme retningslinjer for alle forbrugere tilknyttet vandkoncernen.

Udkast til ”Leveringsbestemmelser for HOFOR Vand Hvidovre A/S” er vedlagt som bilag 1.

Der har været afholdt et fællesmøde med repræsentanter fra kommunerne, hvor et udkast til de nye fælles leveringsbestemmelser har været gennemgået. Endvidere har et udkast efterfølgende været i høring i de kommunale forvaltninger.

Leveringsbestemmelserne er godkendt af vandselskabernes bestyrelser den 3. september 2014 og af HOFOR Vand Holding A/S’s bestyrelse den 4. september 2014.

Leveringsbestemmelserne skal herefter godkendes i den kommune, hvor det enkelte vandselskab har hjemsted.

Advokatfirmaet Horten har bistået med udarbejdelsen af bestemmelserne.

Leveringsbestemmelserne følger opbygningsmæssigt og indholdsmæssigt Naturstyrelsens normalregulativ af maj 2014 for almene vandforsyninger. Nogle få ændringer er foretaget, bl.a. er enkelte bestemmelser fra de eksisterende bestemmelser indarbejdet. Nedenfor er der redegjort for de væsentligste afvigelser i forhold til normalregulativet.

De foreslåede leveringsbestemmelser vil erstatte de gældende ”Tekniske leveringsbestemmelser for vand” og ”Almindelige leveringsbestemmelser for vand”, der begge trådte i kraft den 27. april 2011 for Hvidovre Forsyning A/S. 

Der er i bilag 2 redegjort for de væsentligste forskelle mellem de nugældende bestemmelser og de foreslåede nye bestemmelser. 

Bemyndigelser fra kommunalbestyrelsen til vandselskaberne

Ved at godkende leveringsbestemmelserne giver kommunalbestyrelsen bemyndigelser til vandselskabet i nogle konkrete situationer, som beskrevet nedenfor. Generelt er der tale om overdragelser, der allerede fremgår af de nugældende leveringsbestemmelser. Forskellene fra de nugældende bestemmelser fremgår af bilag 2.

Afsnit 8. Vandinstallationer (generelt)

Ejeren af en ejendom har pligt til at sørge for, at vandanlægget holdes forsvarligt vedlige, og at mangler bliver afhjulpet snarest, jf. vandforsyningslovens § 50, stk. 2. Hvis ejeren ikke efterkommer selskabets krav om at afhjælpe konstaterede fejl eller mangler, der kan have betydning for vandkvalitet eller vandspild, kan vandforsyningen anmode kommunalbestyrelsen om at give påbud om lovliggørelse af ulovlige forhold, jf. vandforsyningslovens § 65, stk. 3.

Selskabet er ved kommunens godkendelse af regulativet tillagt kompetence til at pålægge ejeren af en ejendom at udbedre installationer, der udgør en fare for forurening af vandet i forsyningsledningerne, herunder ved brud der kan forårsage omfattende vandspild.

Afsnit 8.1.9 Lukning ved aktuel fare for forurening og omfattende vandspild

Selskabet er berettiget til at lukke for vandtilførslen til en ejendom, når forhold på ejendommen udgør en aktuel og konstateret fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, herunder ved trykfald, eller udgør fare for omfattende vandspild, og hvis:

·Ejeren undlader at reagere straks på en konstateret eller formodet utæthed,

·Ejeren undlader at foretage foranstaltninger, som Selskabet har pålagt ejeren, jf. 8.1.6, herunder undlader at fremsende dokumentation i overensstemmelse med Selskabets forlangende,

·Ejeren undlader at aflukke og tømme ubenyttede vandinstallationer, jf. 8.1.7, eller hvis

·Ejeren i forbindelse med ovennævnte situationer nægter Selskabet adgang til Selskabets installationer på Ejerens ejendom, herunder vandmåleren”

Med afsnit 8.1.9 giver kommunalbestyrelsen selskabet mulighed for at lukke for vandet ved aktuel fare for forurening og omfattende vandspild.

Det er i praksis sjældent at der lukkes for vandet. Når det sker følges god forvaltningsskik.

”Afsnit 10.3 Lukning af vandtilførsel ved vandspild

Selskabet kan lukke for vandtilførslen til en ejendom i overensstemmelse med 8.1.9, hvis ejendommens Ejer eller Bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse et konstateret og aktuelt vandspild.”

Her gives selskabet bemyndigelse til at lukke for vandet.

”Afsnit 11.1 Selskabets adgang til vandinstallationer

For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at Vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal Selskabets personale mod forevisning af legitimation have adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes Vandinstallationer. Hvis det er nødvendigt, skal Ejeren skaffe sådan adgang.”

Her gives selskabets personale bemyndigelse til mod legitimation at have adgang til ejendommen til at efterse vandinstallationer

Forskelle mellem normalregulativet fra Naturstyrelsen og leveringsbestemmelserne fra HOFOR

Nedenstående er en oversigt over de væsentligere forskelle mellem de fælles leveringsbestemmelser og normalregulativet fra Naturstyrelsen.

Kapitel 5. Stikledninger

·I afsnit 5.1 om anlæg og vedligeholdelse af stikledninger er hos HOFOR medtaget en bestemmelse om, at ejeren har pligt til at holde stophaner placeret på privat grund tilgængelige (tilsvarende i nuværende regulativ for København)

Kapitel 7. Vandforsyning til brandslukning

·I afsnit 7.3 om brug af brandhaner er i udkastet tilføjet en bestemmelse, der gør opmærksom på, at brandmyndigheden skal sikre, at brandhaner på privat grund vedligeholdes og altid forefindes plomberet (tilsvarende bestemmelse findes i regulativ for København)

Kapitel 8. Vandinstallationer

·I afsnit 8.16 om ”forsvarlig funktion” er tilføjet en bestemmelse om, at selskabet godtgør ejerens omkostning til en tæthedsprøvning på en jordledning forlangt af selskabet, såfremt det viser sig, at Jordledningen var tæt (Forslag fra Herlev Kommune)

·I afsnit 8.1.9 om lukning ved aktuel fare for forurening eller omfattende vandspild” er i udkastet oplistet en række situationer, hvor der kan lukkes for vandet ved en konstateret og aktuel fare for forurening eller omfattende vandspild. I det nye normalregulativ er nævnt færre situationer, hvor der lukkes for vandet. Horten har talt med Naturstyrelsen herom, og det har ifølge Naturstyrelsen ikke været hensigten at hindre, at der kan lukkes for vandet i de situationer, der er opregnet hos HOFOR, og som også var medtaget i Naturstyrelsens udkast til Normalregulativ.  Det er imidlertid op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om man vil overlade lukning i de pågældende tilfælde til selskabet, som det er foreslået i ovenstående afsnit om bemyndigelse.

Kapitel 9. Afregningsmålere

·I afsnit 9.16 om ”selvaflæsning” er hos HOFOR tilføjet en bestemmelse om, at selskabet kan sende påmindelse, selv foretage en kontrolaflæsning med et rimeligt varsel samt kræve gebyr herfor.

·Der er i samme afsnit tilføjet en bestemmelse om, at en ejer/kunde kan bede selskabet foretage aflæsning mod betaling

·I afsnit 9.16.1 om fjernaflæsning er hos HOFOR tilføjet en bestemmelse om, at det ved uoverensstemmelse mellem fjernaflæsning og fysisk aflæsning, er den fysiske aflæsning, der gælder (bestemmelsen er baseret på HOFORS erfaringer)

Kapitel 14. Betaling af anlægs- og driftsbidrag

·I kapitel 14 om betaling af anlægs- og driftsbidrag er der hos HOFOR udarbejdet et særligt afsnit 14.2 om betalingsbetingelser, hvor procedurer ved forsinket betaling er samlet. Procedurerne ved forsinket betaling er mere udførligt beskrevet her end i normalregulativet.

Retsgrundlag

Leveringsbestemmelserne er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. april 2011 ”Tekniske leveringsbestemmelser for vand” og ”Almindelige leveringsbestemmelser for vand”, der begge trådte i kraft den 27. april 2011. 

Leveringsbestemmelserne var udarbejdet for Hvidovre Forsyning A/S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2015

Godkendt.

Bilag

 1. Udkast "Leveringsbestemmelsr for HOFOR Vand Hvidovre A/S" (pdf)
 2. Oversigt over forskelle som følge af nye leveringsbestemmelser for vand - Hvidovre Kommune (pdf)

10. Godkendelse af takster for vand og spildevand 2013, 2014 og 2015

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende den fastsatte kubikmetertakst for vand samt bidraget for afledning af spildevand for 2013, 2014 og 2015.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU at KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende udkast til afgørelse vedrørende godkendelse af takster 2013, 2014 og 2015 for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Kommune skal i henhold til henholdsvis vandforsyningsloven lovbekendtgørelse 1199, 2013 og betalingsloven, lovbekendtgørelse nr. 633, 2010 godkende den fastsatte kubikmetertakst for vandafledning og anlægs- og driftsbidrag for henholdsvis HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Hvidovre Kommune har modtaget ansøgning fra HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S om godkendelsen af bidrag og taksten for vand og vandafledning for henholdsvis 2013, 2014 og 2015.

Følgende er anmeldt af selskaberne til Hvidovre Kommunes godkendelse:

2013

kr. pr. m3

HOFOR Vand Hvidovre A/S

12,39

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S

25,42

2014

HOFOR Vand Hvidovre A/S

11,52

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S – trin 1

25.42

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S – trin 2

24,40

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S – trin 3

22,37

2015

HOFOR Vand Hvidovre A/S

10,80

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S – trin 1

17,50

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S – trin 2

16,10

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S – trin 3

13.30

Alle de anmeldte takster og bidrag er eksklusiv moms og afgifter.

Gradueringen fra 2014 af taksterne for spildevandsafledningen i trin 1, trin 2 og trin 3 er en følge af lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. Ifølge loven gradueres taksten afhængig af mængde af spildevand, der afledes fra ejendommen. Trin 1 omfatter ejendomme med vandforbrug til og med 500 m3/år, trin 2 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år og trin 3 omfatter ejendomme med et vandforbrug på over 20.000 m3/år. Det er kun ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, som er berettiget til at anvende trin 2 og trin 3. 

Legalitetsgodkendelsen

Kommunens godkendelse af takster og bidrag er en legalitetsgodkendelse, hvor kommunen skal påse, at selskabets takster dels er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven og vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, således at der ikke sker en uretmæssig kapitalophobning i selskabet, dels overholder det prisloft, som er fastsat af forsyningssekretariatet.

Hvidovre Kommune skal navnlig påse, at der i selskabets takster alene er indregnet nødvendige lovlige indregningsberettigede omkostninger. Endvidere skal Hvidovre Kommune påse, at der alene foretages henlæggelser på baggrund af planlagte investeringer, og at der i øvrigt investeres tilstrækkeligt, samt at opstået over- og underdækning tilbageføres i det efterfølgende års regnskab, medmindre den konkrete over- og underdækning er omfattet af undtagelsen i bekendtgørelse nr. 319, 2010 om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber. Endelig skal Hvidovre Kommune påse, at henlæggelser fratrækkes i anlægsinvesteringen, og dermed ikke indgår i det efterfølgende afskrivningsgrundlag som indregnes i taksten.

Sagsbehandlingen

Hvidovre Kommune modtog den 19. februar 2013 ansøgning fra HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S om godkendelse af selskabernes takster for 2013.

Ansøgningen indeholdt imidlertid ikke tilstrækkeligt materiale til, at Hvidovre Kommune kunne foretage en legalitetsprøvelse af de ansøgte takster. Hvidovre Kommune indkaldte derfor supplerende materiale fra HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Efterfølgende har der været korrespondance, møder, drøftelser mellem vandselskaberne og kommunen med det formål at få tilvejebragt det nødvendige materiale.

Den 8. november 2014 indsendte HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S på ny ansøgning om godkendelse af taksterne for 2013 og 2014 vedlagt et omkostningsregnskab, anlægsbudget samt redegørelse for afvikling af over- og underdækning.

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S sendte ligeledes 8. november 2014 en ansøgning om godkendelse af taksterne for 2015.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har gennemgået det modtagne materiale og kan konstatere, at de ansøgte takster for såvel 2013, 2014 og 2015 overholder prisloftet, således som det er fastsat af Forsyningssekretariatet.

Forvaltningen kan endvidere konstatere, at selskabet den 8. november 2014 har indsendt et omkostningsregnskab for henholdsvis vand- og spildevandsforsyningen for 2013 og 2014 samt et omkostningsbaseret budget for 2015.

Samlet kan det konstateres, at takstregnskabet og takstbudgettet for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og HOFOR Vand Hvidovre A/S alene indeholder lovlige indregningsberettigede omkostninger.

Endvidere konstateres det, at de anmeldte gradueringer af vandafledningsbidraget i trin 1, 2 og 3 er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1070, 2013 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget.

Forvaltningens vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen, at de af HOFOR Vand Hvidovre A/S og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S anmeldte takster for 2013, 2014 og 2015 godkendes, jf. bilag 1.

Retsgrundlag

I henhold til betalingslovens § 3, stk. 1,og vandforsyningsloven § 53, stk. 1, skal kommunen årligt godkende den fastsatte kubikmetertakst for vandafledning og anlægs- og driftsbidrag for HOFOR Spildevand Hvidovre A/S og for HOFOR Vand Hvidovre A/S.

Kommunens godkendelse af takster og bidrag er en legalitetsgodkendelse, hvor kommunen skal påse, at selskabets takster dels er fastsat i overensstemmelse med betalingsloven og vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip, således at der ikke sker en uretmæssig kapitalophobning i selskabet, dels overholder det prisloft, som er fastsat af forsyningssekretariatet.

Kommunalbestyrelsen kan ikke træffe afgørelse om at ændre taksterne.  Hvis kommunalbestyrelsen finder, at taksterne ikke overholder de gældende regler, skal den afvise at godkende taksterne, med henblik på at vandselskaberne fastsætter ændrede takster.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for spildevand og vand.

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget kan godkende forvaltningens udkast til afgørelse (bilag 1), fremsendes udkastet til selskaberne.

Når høringssvar er modtaget fra selskaberne, udarbejdes den endelige afgørelse, der forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse inden den sendes frem til selskaberne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2015

Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 1. Bilag til godkendelse af takster for 2013 2014 og 2015 (pdf)
 2. Bilag Redegørelse for godkendelse af takster for 2013 2014 og 2015 (pdf)

11. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-02-2015

Finn Gerdes gjorde opmærksom på henvendelse fra borger om mangelfuld skiltning til Hvidovre Hospital.

Kristina E. Young spurgte til sag om Dartklubben.

Karl Erik Høholt Jensen opfordrede til en gennemgang af skiltningen i Kystagerparken.