Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2014

Mødefakta

Dato: Onsdag den 5. november 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Kystagerparken, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

København-Ringstedbanen: I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. december 2014 orienterer Banedanmark kl. 17.30 om projektets status.

Der påregnes afholdt temamøde om de forskellige planer (kommuneplan, lokalplaner, fingerplan m.fl.) for Kommunalbestyrelsen i marts 2015 i sammenhæng med behandling af Kommuneplanen.

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune har i brev til kommunen og i læserbrev i Hvidovre Avis stillet en række spørgsmål om renholdelse og vedligeholdelse på vejområdet. Forvaltningen orienterede om sagen og uddelte notat af den 3. november 2014 med en status på kommunens renholdelse og vedligeholdelse på offentlige veje.

Fåre- og formidlingshus: Forvaltningen orienterede og uddelte notat af 28. oktober 2014 om justering af den planlagte placering.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2014 spurgte Ømer Kuscu til manglende cykelsti på Hvidovre Enghavevej.

Svar: Forslag om cykelsti kan rejses som budgetforslag.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2014 gjorde René Langhorn igen opmærksom på bevoksning på stakit ved Strandmarkens Fritidscenter, som vanskeliggør udsyn for bilister.

Svar: Fortovet ved Strandmarkens Fritidscenter er ordnet.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2014 spurgte René Langhorn til pizzeria på Gl. Køge Landevej 372.

Svar: Forvaltningen har tre sager med ejeren og man er ved at gennemgå hele grunden for bygninger, man fører tilsyn og har en dialog med henblik på at alle forhold er lovlige.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2014 spurgte Karl Erik Høholt Jensen til byggelinjer mv. i forbindelse med opførelse af en tilbygning til Moskeen.

Svar: Forvaltningen orienterede og uddelte notat af den 5. november 2014 om sagen.

Bilag

 1. KTMA's notat af 3. november 2014 med en status på kommunens renholdelse og vedligholdelse på offentlige veje (pdf)
 2. KTMA's notat af 28. oktober 2014 om justering af den planlagte placering (pdf)
 3. KTMA's notat af 5. november 2014. Redegørelse for byggelinjer m.v. i forbindelse med opførelse af en tilbygning til Moskeen (pdf)

3. Helårsvand til de udlejede kolonihaver i Præstemosen

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at give anlægsbevilling på 7.500.000 kr. til rådighedsbeløb afsat i investeringsoversigten 2014 og 2015 til lovpligtig etablering af helårsvand til kolonihaverne i Præstemosen (projekt nr. 0212). Midlerne skal bruges til etablering af brønde og rørføring samt til at betale tilslutningsafgift for kommunens 50 udlejede kolonihaver.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø-, og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at give anlægsbevilling på 7.500.000 kr. til projekt nr. 0212 Præstemosen, byggemodning til etablering af brønde og rørføring samt til at betale tilslutningsafgift for kommunens 50 udlejede kolonihaver
 2. at rådighedsbeløb til projekt nr. 0212 Præstemosen, byggemodning på 2.400.000 kr. overføres fra 2014 til 2015 som følge af forventet ændring af anlægsperiodiseringen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 8. oktober 2014, i forbindelse med Budget 2015, afsat 7.500.000 kr. til projekt nr. 0212, Præstemosen, byggemodning. På investeringsoversigten er der i 2014 afsat 2.500.000 kr. og i 2015 afsat 5.000.000 kr.


Hvidover Kommune ejer 98 kolonihaver i Præstemosen, af disse er 50 udlejede, de resterende 48 haver er sat til salg.

Baggrund:

Grundejerforeningen Præstemosen har besluttet på generalforsamlingen i 2010 at nedlægge sommervandet, som ellers hidtil har været foreningens vandforsyning. Begrundelsen for nedlæggelsen er, at siden HOFOR i 2009 etablerede vand og kloak i vejene i Præstemosen, har flere og flere matrikler i området valgt at tilslutte sig HOFORs løsning. Det er af denne grund ikke længere rentabelt at drive grundejer-foreningens egen vandforsyning.

Hvidovre Kommunes vandforsyningsforpligtigelse

Grundejerforeningen har lukket for sommervandet d. 30. september 2014. De lejere, som lejer en kolonihave af kommunen, har således ikke længere vandforsyning. De 50 kolonihaver Hvidovre Kommune udlejer har vandforsyning og vandforbrug inkluderet i lejen. Da udleje af kolonihaver er omfattet af lejeloven, er kommunen forpligtet til at sørge for, at der fortsat er vandforsyning tilknyttet lejemålet. Det er derfor kommunen som ejer og udlejer, som skal bekoste etableringen af en ny vandforsyning.

Forvaltningerne har undersøgt, om det er muligt at etablere vandforsyning på en billigere måde, fx vandpost ved skelgrænsen. Det er ikke tilfældet. Man kan hos HOFOR ikke bestille kun vand og ikke kloak. Lejernes krav efter lejeloven samt HOFOR’s krav om, at vand ikke kan bestilles uden kloak, fører til, at den foreslåede løsning er billigst mulig. Det er endvidere en løsning, som er i overensstemmelse med kommunens miljøpolitik, og en løsning, som kommunen stiller som krav i de øvrige kolonihaveområder.

Projektet omfatter således etablering af brønde og rørføring samt betaling af tilslutningsafgift for kommunens 50 udlejede kolonihaver.

Tilslutningsafgift for de ikke-udlejede kolonihaver ejet af kommunen

De 48 kolonihaver, som kommunen ejer men ikke udlejer, er udbudt til salg. I forbindelse med salget er kommunen forpligtet til at betale tilslutningsafgiften til vand og kloak. En udgift der ved salg skal modregnes slagsprovenuet.

Anlægstidsplan

Ifølge lejeloven påhviler det kommunen som udlejer at forsyne kolonihaverne med vand. Derfor skal anlægsarbejdet være afsluttet den 1. april 2015, hvor kolonihaverne åbner igen.
Der er lagt følgende anlægsplan for arbejdet:

Primo november 2014
Primo december 2014
Primo januar 2014
Medio januar 2015
Primo april 2015

Udbud
Tilbud evalueres
Kontrakt underskrives
Anlægsarbejder påbegyndes
Anlægsarbejdet afsluttes

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om, at tidsplanen kan ændres i tilfælde af hård vinter med frost i jorden, hvilket kan forhindre gravarbejdet.

Retsgrundlag

De 50 kolonihaver, som Hvidovre Kommune udlejer, har vandforsyning og vandforbrug inkluderet i lejen. Ifølge lejeloven har udlejer en pligt til at stille en mangelfri ydelse til rådighed for lejer, jf. lejelovens § 11.
Hvidovre Kommunes Stabs- og Økonomiforvaltningen vurderer, at ”en mangelfri ydelse” omfatter, at udlejer leverer vand til lejemålet, særligt henset til at udlejer hidtil har leveret vand til kolonihaverne.

Politiske beslutninger og aftaler

Ved budgetvedtagelsen for 2014-2017 blev rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. afsat i 2014 til projekt nr. 0212 Præstemosen, byggemodning.

I forbindelse med anlægsprioriteringen for 2014 og 2015, godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2014, blev rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. overført fra 2014 til 2015. Ved budgetvedtagelsen for 2015 blev rådighedsbeløbet i 2015 opskrevet til 5.000.000 kr., således at den samlede anlægssum udgør 7.500.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om anlægsbevilling på 7.500.000 kr. til projekt nr. 0212 Præstemosen, byggemodning.

I investeringsoversigten er der afsat rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. fordelt på 2.500.000 kr. i 2014 og 5.000.000 kr. i 2015. Periodiseringen af anlægsprojektet forventes dog ændret i 2014 og 2015.

Anlægssummen på 7.500.000 kr. forventes periodiseret således i 1.000 kr.:

2014

2015

Samlet

Projekt nr. 0212 Præstemosen, byggemodning

100

7.400

7.500

Afsat rådighedsbeløb

2.500

5.000

7.500

Ændring af rådighedsbeløb

-2.400

2.400

0

Miljømæssige konsekvenser

HOFOR’s krav om, at vand ikke kan bestilles uden kloak, er en løsning, som er i overensstemmelse med kommunens miljøpolitik, og en løsning, som kommunen stiller som krav i de øvrige kolonihaveområder.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

Ad 1 - 2:

For: Gruppe A og O.

Liste H, Gruppe V og C afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsesmødet.

Anbefales godkendt.


4. Øget tilsyn med kolonihaver

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte, hvordan opgaven med et øget tilsyn med Hvidovre Kommunes kolonihaver fremadrettet skal prioriteres. Drøftelsen skal ske med afsæt i to scenarier. Enten en omprioritering indenfor nuværende rammer, med de konsekvenser det får til følge, eller en to-årig bevilling til ansættelse af en medarbejder til opgaven.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at udvalget med afsæt i Plan- og Miljøafdelingens ressourcesituation drøfter, hvorledes opgaven med et øget tilsyn med Hvidovre Kommunes kolonihaver skal prioriteres. 
 2. at tage til efterretning at kolonihaveområdet i Præstemosen ikke omdannes til helårsbeboelse.

Sagsfremstilling

Kultur-, Teknik, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2014 og på Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2014 blevet bedt om at arbejde videre med en afklaring af muligheden for at føre opsøgende tilsyn med overtrædelser af plan-, miljø- og byggelovgivningen i kolonihaveområderne i Hvidovre Kommune.

Forvaltningen har i vedlagte bilag 1 taget specifikt afsæt i en ressourcevurdering af tilsynsopgaven i kolonihaveområderne Præstemosen og Kystengen, idet det udelukkende er i disse to kolonihaveområder – ud af kommunens i alt seks kolonihaveområder - at forvaltningen har behandlet sager på baggrund af klager.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal være et øget tilsyn med alle kolonihaver i Hvidovre Kommune, er det forvaltningens vurdering, at de mest ressourcekrævende områder i forhold til den øgede tilsynsopgave, er Præstemosen og Kystengen. Herefter vil der ske en prioritering af de øvrige kolonihaveområder.

Forvaltningen har i vedlagte bilag 1 estimeret ressourcerne til den øgede tilsynsopgave i forbindelse med ulovligt byggeri. Opgaven består primært i at undersøge alle nybyggeriers lovlighed og efterfølgende undersøge gamle byggerier.

Vedlagte bilag 1 er siden Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2014 justeret i de afsnit hvor det drejer sig om kommunens handlemuligheder i forhold til ulovlig beboelse. Denne indsats vil blive håndteret indenfor de eksisterende ressourcer i Borgerservicecentret.

Vedlagte bilag 2 redegør for et tidligere udarbejdet notat om planforhold for Præstemosen, herunder vurderingen af, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at arbejde videre med ideen om at omdanne hele eller dele af Præstemosen til helårsbeboelse.

Nedenstående skitseres to scenarier for en videre håndtering af den øgede tilsynsopgave: A) Opgaven løses indenfor eksisterende ressourcer eller B) Opgaven løses med en bevilling til en toårig ansættelse af et årsværk i byggesagsbehandlingen.

A) Opgaven løses indenfor eksisterende ressourcer

Forudsættes en uændret bemanding i Plan- og Miljøafdelingen, skal der foretages en omprioritering af den generelle opgaveportefølje, og det vil betyde et ændret og reduceret serviceniveau.  Det skal her særligt nævnes at:

 • Sagsbehandlingstiden på byggesager forventes efter bedste vurdering at ville stige med ca. 25 %. Det betyder på nuværende tidspunkt, at byggesagsbehandlingstiden vil gå fra ca. 8 – 10 uger til ca. 10 - 12 uger.
 • Byggesagsteamet forventer derudover en øget sagsbehandlingstid som konsekvens af den nye model for byggesagsgebyrer per 1. januar 2015 på baggrund af ny lov på området.
 • Opgaven vil skulle fordeles på flere forskellige medarbejdere og det vil ikke være hensigtsmæssigt i forhold til en rationel og effektiv opgaveløsning indenfor den relativt korte periode på to år.
 • Plan- og Miljøafdelingen er organiseret i tre teams (byg, plan og miljø), hvor fagligheder, kompetencer og opgaveløsninger er vidt forskellige. På den baggrund vurderes det ikke fagligt forsvarligt eksempelvis at anvende eksisterende ressourcer fra Miljø- eller Planteamet i Byggesagsteamet.
 • Desuden er Plan- og Miljøafdelingen generelt udfordret af, at ressourcerne på nuværende tidspunkt er bundet op på en række længerevarende bindende projekter, som fx Bymidteprojektet, Kommuneplanarbejdet, Hvidovre Hospital, Ringstedbanen og kloakarbejdet langs Harrestrup å m.v.

B) Opgaven løses med en midlertidig bevilling til en toårig ansættelse Opgaven løses, idet der i budgetår 2015 gives en tillægsbevilling på 650.000 kr. og ligeledes 600.000 kr. i 2016 til ansættelse af en byggesagsbehandler for en toårig periode i forbindelse med øget tilsyn med Hvidovre Kommunes kolonihaver med formålet at sikre lovlige forhold.

På den baggrund er det muligt at prioritere tilsynsopgaven effektivt uden at ændre på det eksisterende serviceniveau i byggesagsbehandlingen i Plan- og Miljøafdelingen.

Efter en toårig periode forventes det, at behovet for den øgede tilsynsopgave i forbindelse med ulovligt byggeri vil være reduceret og kunne afholdes inden for eksisterende ressourcer.

Retsgrundlag

Vedrørende det foreslåede øgede tilsyn med ulovligt byggeri tages afsæt i følgende juridiske rammer/lokalplaner;

 • Kolonihaveområdet ved Præstemosen er omfattet af lokalplan 129. I henhold til Planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med en lokalplans bestemmelser.
 • Efter Planlovens § 51, stk. 1, påser kommunen som tilsynsmyndighed overholdelsen af bestemmelser i lokalplaner, og har, jf. stk. 5, pligt til at foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.
 • I henhold til Planlovens § 63, st. 1 er det ejeren af ejendommen, der har ansvaret for at lovliggøre ulovlige forhold på ejendommen.
 • I forhold til haveforeningen Kystengens huse (som er omfattet af en servitut) skal sager behandles efter Planlovens servitutbestemmelser. Adgangen til at føre tilsyn findes i Planlovens § 57. På den baggrund fastslås det, at kommunens medarbejdere har adgang til både private og offentlige ejendomme, når det sker i forbindelse med tilsyn eller forberedende sagsbehandling af teknisk karakter.

Vedrørende det foreslåede øgede tilsyn med ulovlig beboelse tages afsæt i følgende juridiske rammer:

 • Planlovens § 51a: Efter Planloven skal kommunalbestyrelsen, indenfor nogle fastsatte tidsfrister, påbyde enhver, som er registreret i CPR, med bopæl i en bolig, som den pågældende ikke lovligt kan anvende til helårsbeboelse, om at fraflytte boligen og dokumentere fraflytningen overfor Kommunalbestyrelsen. Sker dette ikke rettidigt, skal der indgives politianmeldelse og pålægges daglige tvangsbøder.
 • CPR-lovens kapitel 3 omhandlende folkeregistrering. Hovedformålet er her at sikre, at enhver folkeregistreres på den adresse, hvor vedkommende faktisk bor eller opholder sig.
 • Retssikkerhedsloven kan tages i anvendelse ved konkrete identificerede sager om socialt bedrageri, f.eks. efter anmeldelse. Der skal hermed være et retligt grundlag, før en borgers forhold undersøges nærmere.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen har henholdsvis den 3. september 2014 og den 30. september 2014 godkendt, at forvaltningerne arbejder videre med en afklaring af muligheden for at føre opsøgende tilsyn med overtrædelser af plan-, miljø- og byggelovgivningen i kolonihaveområderne i Hvidovre Kommune. På den baggrund udarbejder Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen et oplæg til beslutning til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. november 2014.

Økonomiske konsekvenser

I fald at udvalget beslutter at arbejde videre med scenarie B) så har det følgende økonomiske konsekvenser:

Til ansættelse af en tilsynsmedarbejder i en toårig periode, søges der til funktion 06.45.56.1, Byggesagsbehandling, om tillægsbevilling på 650.000 kr. i år 2015 og 600.000 kr. i 2016 budgettet. Det er ikke muligt at anvise finansiering, hvorfor tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Budgetforudsætning:

År 2015

År 2016

Lønudgift årligt

600.000

600.000

Etab. arbejdsplads

50.000

0

I alt

650.000

600.000

Personalemæssige konsekvenser

I fald udvalget vælger at arbejde videre med scenarie A, og sagsbehandlingstiden forlænges yderligere, vil det have betydning for medarbejdernes stressniveau, arbejdsglæde og stolthed i at have korte sagsbehandlingstider, som det har været typisk i Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

Ad 1. Udvalget anbefaler scenarie B og dermed en tillægsbevilling på 650.000 kr. i 2015 og 600.000 kr. i 2016.

Liste H afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsesmødet.

Ad 2. Anbefales taget til efterretning.

Liste H afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsesmødet.

Bilag

 1. KTMA's notat af 13.10.2014. Lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Notat af 27. august 2013 om planforhold for kolonihaveområdet Præstemosen.pdf (pdf)

5. Forslag til lokalplan 460 for Avedøre Landsby

Beslutningstema

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en bevarende lokalplan for Avedøre Landsby. Det betyder, at lokalplanens formål er at bevare landsbyens struktur og visse karakteristiske elementer, så de ikke mistes som en del af Hvidovres kulturarv.

På grund af en væsentlig uhensigtsmæssighed i fastsættelsen af anvendelse og bebyggelsesprocent for de to ejendomme Byvej 56 og 58 i den plan der blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 8. oktober 2014, fremlægges sagen på ny.

Lokalplanen fremlægges med en ændring af lokalplanens afgrænsning til også at omfatte en del af Avedøre Stadion.

Lokalplanen skal i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1.at forslag til Lokalplan 460 godkendelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i otte uger

2.at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget

Sagsfremstilling

Formålet med at udarbejde en ny lokalplan for Avedøre Landsby er, at give nye muligheder for at sikre og bevare landsbyens kulturmiljø med bygninger fra forskellige tidsperioder, med en hel del fra den gamle landsbys tidlige periode. På trods af at landsbyen har undergået en udvikling står landsbystrukturen stadig skarpt aftegnet i husenes indbyrdes placering, de gamle gårde og i vejstrukturen. Disse træk skal lokalplanen også medvirke til at bevare.

I forhold til det forslag der blev fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2014 medtager lokalplanen opvisningsbanen på Avedøre Stadion for at sikre, at der kan ske en modernisering af rammerne for de sportslige aktiviteter.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen indeholder præcise og stramme bestemmelser for nybyggeri og renovering af boligbebyggelse i landsbyen.

Med lokalplanen understøttes landsbyen som et særligt og unikt område i kommunen. Avedøre er den eneste egentlige landsby, og bestemmelserne er derfor mere restriktive og anderledes end i kommunens parcelhusområder.

Med lokalplanen udpeges en række bevaringsværdige bygninger. Landsbyens bevaringsværdier revurderes i forhold til tidligere gældende planer.

Lokalplanen indeholder mulighed for at opføre ny bebyggelse, så denne indpasses og harmonerer med landsbymiljøet, men også sikrer at moderne energikrav i Bygningsreglementet kan overholdes.

Lovligt eksisterende erhverv i landsbyen kan fortsætte med krav om overholdelse af almindeligt gældende miljøkrav for erhverv i områder med boliger.

De tre gårde er de sidste bevarede af de tidligere store gårde i landsbyen. De er alle markante i landsbyens struktur og er en vigtig del af kulturmiljøet og stedets historie. Gårdenes bygninger har en høj bevaringsværdi, og for at sikre at de bevares for fremtiden, foreslås der med lokalplanen en udvidelse af anvendelsesmulighederne.

Der vil dog kun kunne opføres yderligere bebyggelse til landbrug, gartneri mv. ved gårdene, med baggrund i deres placering indenfor den grønne kile.

Ejendomme i den grønne kile skal overvejende forbeholdes til almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse. De må ikke inddrages til byzone, og skal friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål.

Der skal i forbindelse med forslaget til lokalplan være en dialog med Naturstyrelsen om den fremtidige anvendelse af de tre gårde på grund af deres placering indenfor den Grønne Kile. Dialogen vil bl.a. indeholde spørgsmål om mulighed for at anvende Stevnsbogård til erhvervsformål og boligformål enten i eksisterende eller nye bygninger.

I det forslag til lokalplan, der blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 8. oktober 2014, blev ejendommene Byvej 56 og 58 medtaget i et delområde der fastlagde anvendelsen til boligformål med den bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte ejendom.

Ejendommenes anvendelse fastlægges i det vedlagte forslag til offentligt formål med den samlet bebyggelsesprocent på 10, hvilket gør at den kommer i overensstemmelse med Kommuneplan 2009.

Lokalplanens afgrænsning ændres til også at omfatte en del af Avedøre Stadion, for at muliggøre at der kan placeres ny bebyggelse til omklædningsfaciliteter og pauserum, som der har været fremsat ønsker om fra Avedøre Idrætsforening i forbindelse med, at klubben nu spiller i en højere liga.

Retsgrundlag

Efter Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 587 af 27/05/2013 skal lokalplaner tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Nedenfor gøres rede for de gældende planforhold for området.

Samtlige af de nedenstående lokalplaner og byplanvedtægten afløses af den nye lokalplan 460.

Lokalplan 413 for arealer ved Byvej

Lokalplanen omfatter de to ejendomme 1 b og 1 c, Avedøre By, Avedøre, og udlægger området til offentlige formål, klub- og foreningslokaler, samt fastsætte bebyggelsesregulerende bestemmelser for ejendommene, herunder fastsættelse af byggelinjer i forhold til Byvej.

Lokalplan 416 for Avedøre landsby

Lokalplanen har til formål at sikre, at Avedøre landsbys miljø bevares og styrkes, ved at landsbyen forbeholdes boligformål. Der åbnes mulighed for begrænset nyt boligbyggeri. Ny bebyggelse i området skal placeres,udformes og sikres en materialeholdning, der understreger og styrker landsbymiljøet. Eksisterende, karakteristisk bebyggelse og værdifulde beplantninger bevares.

Lokalplan 424 for tæt-lav boligbebyggelse, Storegade, Avedøre

Lokalplanen udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse under hensyntagen til den øvrige bebyggelse i Avedøre Landsby.

Lokalplan 427 for tæt-lav boligbebyggelse, ”Damgården”, Storegade 11, Avedøre

Lokalplanen udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse, i harmoni med de omkringliggende bygninger og med landsbyens miljø i øvrigt.

Byplanvedtægt 6A for et område af Avedøre by og sogn, Glostrup kommune (Avedøre Landsby)

En del af Byplanens område udlægges til landbrugsområde. Inden for området må ejendommene ikke anvendes til handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksteder, oplagspladser eller til virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn kan medføre gene ud over den landbrugsmæssige udnyttelse.

Resten af Byplanens område udlægges til offentligt formål. Det er fastlagt, at matr. nr. 1 a, der i dag er anlagt som sportsplads, fortsat skal anvendes til offentligt formål.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan 460 vil de hidtil gældende lokalplaner 413, 416, 424 og 427 og Byplan A6 blive aflyst i sin helhed.

Kommuneplan 2009

I Kommuneplan 2009 er lokalplanens område omfattet af følgende rammeområder:

Avedøre Landsby - 4B50

Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Åben-lav

Max. bebyggelsesprocent: 30

Max. antal etager: 2

Max. bygningshøjde: 8,5 m

Avedøre-gårdene - 4D1

Generel anvendelse: Offentligt område

Specifik anvendelse: Kulturelle institutioner, fritidsformål

Max. bebyggelsesprocent: 25

Max. antal etager: 1½

Max. bygningshøjde: 8,5 m

Avedøre Stadion - 4D3

Generel anvendelse: Offentligt område

Specifik anvendelse: Idrætsanlæg, fritidsformål med tilhørende bygninger

Max. bebyggelsesprocent:

Max. antal etager: 1½

Max. bygningshøjde: 8,.5 m

Bemærkninger: Kun bebyggelse til områdets brug og drift

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 24. april 2013, punkt 4, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Avedøre Landsby. Udvalget besluttede desuden, at lokalplanen udarbejdes i samarbejde med Forstadsmuseet og repræsentanter for beboerne i området.

Teknik- og Miljøudvalget fik den 3. september 2014, punkt 7, en orientering om processen med udarbejdelsen af lokalplanen samt det foreløbige indhold i planen.

Udvalget foretog den 2. oktober en gåtur med medlemmerne af Kommunalbestyrelsen, hvor bevaringsværdierne i landsbyen blev gennemgået.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. oktober 2014, lokalplanen under punkt 5 igen behandlet med henblik på at oversende sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse til offentliggørelse i otte uger.

Forvaltningen har efterfølgende konstateret at der var nogle forhold i lokalplanen, som ikke var i overensstemmelse med Kommuneplan 2009. Lokalplanen er derfor tilrettet og fremlægges derfor for udvalget igen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Miljømæssige konsekvenser

Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 3, og § 4, stk. 2.

Denne lov stiller i visse tilfælde krav om, at der laves en miljøvurdering af lokalplaner. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Dette begrundes med, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan – og ikke muliggør væsentlige ændringer i det bestående, men derimod viderefører den nuværende anvendelse i princippet status quo – og at planen ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 460 (pdf)

6. Endelig vedtagelse af Lokalplan 459 for Langhusene og Dybenskærhave

Beslutningstema

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har haft  forslag til en lokalplan for boligbebyggelsen Langhusene og Plejecentret Dybenskærhave i offentlig høring. I høringsperioden kom der indsigelser og bemærkninger fra forskellige parter, der bliver berørt af lokalplanens bestemmelser. Disse indsigelser og bemærkninger fremlægges til behandling og lokalplanen fremlægges til endelig vedtagelse.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at Lokalplan 459 for Langhusene og Dybenskærhave vedtages endeligt, med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 459 for Langhusene og Dybenskærhave blev vedtaget enstemmigt af Kommunalbestyrelsen den 29. april 2014. Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 13. maj til den 22. juli 2014.

Lokalplanen er udarbejdet til erstatning for Lokalplan 449 for ”Nyt boligområde i Avedøre, Boliger og plejeboliger ved Byvej/ Dybenskærvej”, der blev vedtaget i 2009. Baggrund herfor er at Natur- og Miljøklagenævnet i 2010 afgjorde, at tidligere meddelte dispensationer fra lokalplanen var ugyldige.

Der er opført 125 boliger efter AlmenBolig+ -konceptet, der blandt andet betyder, at der bygges enkle og billige boliger. I den nordligste del af lokalplanområdet ligger plejecentret Dybenskærhave med 72 boliger.

I forbindelse med den offentlige høring indkom der i alt fire høringssvar fra Boligselskabet KAB, beboere i Langhusene samt fra naboer til lokalplanområdet.

Høringssvarene drejer sig blandt andet om ønsker om mulighed for at opføre yderligere bygninger til kontor og mødeaktivitet for bestyrelsen for Langhusene, samt om skyggevirkninger fra en fjerde etage på plejecentret og til slut om kommende gener fra en boldbane i boligbebyggelsen.

Forvaltningen har i notat af 18. august 2014 lavet et resumé af indholdet i høringssvarene og knyttet forvaltningens bemærkninger hertil.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at Lokalplan 459 vedtages endeligt med følgende ændringer:

 1. I § 7.2 udgår sidste sætning, der har følgende ordlyd: ”… Der kan herunder i forbindelse med anlægget af boldbane i det dertil udlagte byggefelt opsættes hegn evt. i form af et boldbur, med en afgrænsning som vist på planbilag 2 og 3.”
 2. På planbilag 2 fjernes byggefelt til boldbane i lokalplanområdets nordøstlige del.
 3. På planbilag 3 fjernes afgrænsning af areal til boldbane i lokalplanområdets nordøstlige del.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Sagen blev udsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2014, med henblik på at tage indsigelser fra KAB om bevaring af det eksisterende, men ikke godkendte skur og opsætning af belysning ved adgangsvej til følge.

Dette er behandlet i Tillæg af 9. oktober 2014 til Hvidbog af 18. august 2014, som er vedlagt dagsordnen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

Anbefales godkendt med bemærkning om, at Boligselskabet Frihedens Afdeling Langhusenes ønske, om at bevare og udvide det eksisterende redskabsskur ved stien syd for Plejecentret Dybenskærhave, indarbejdes i lokalplanen.

Bilag

 1. Notat af 18. august 2014. "Lokalplan 459 for Langhusene og Dybenskærhave, hvidbog om de indkomne høringssvar"f (pdf)
 2. Tillæg af 9. oktober 2014 til Hvidbog af 18. august 2014 til Lokalplan 459 (pdf)
 3. Høringssvar 1 af 25. juni 2014 fra Boligselskabet Friheden ved KAB (pdf)
 4. Bilag til høringssvar 1 af 25. juni 2014 fra Boligselskabet Friheden ved KAB (pdf)
 5. Høringssvar 2 af 14. juli 2014 fra beboere på Ørumvej 7-11 (pdf)
 6. Høringssvar 3 af 15. juli 2014 fra Holm-Jørgensen Mellemvangsvej 92 (pdf)
 7. Høringssvar 4 af 15. juli 2014 fra Emina Mocevic m.fl. (pdf)
 8. Forslag til Lokalplan 459 for Langhusene og Dybenskærhave (pdf)

7. Forslag til Lokalplan 515 - AV Miljø

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om udkast til Forslag til Lokalplan 515 skal godkendes og om det skal sendes i offentlig høring i perioden 2. december 2014 til den 27. januar 2015.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1.at godkende Forslag til Lokalplan 515 – AV Miljø,

2.at forslaget sendes i offentlig høring i perioden 2. december 2014 til 27. januar 2015,

3.at miljørapporten for Lokalplan 515 godkendes og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget gav på sit møde den 14. maj 2014, punkt 11, bemyndigelse til igangsætning af udarbejdelsen af ny lokalplan for AV Miljø som erstatning for den eksisterende Lokalplan 503.

Baggrunden for udarbejdelsen af den nye lokalplan er, at AV Miljø ønsker at foretage en sortering af de 440.000 tons shredderaffald (findels affald) der allerede er deponeret på AV Miljø, med henblik på dels genanvendelse, dels energiudnyttelse. Dette giver den eksisterende lokalplan ikke mulighed for. Endvidere kræver de ønskede aktiviteter at der også udarbejdes tillæg til Kommuneplan 2009 for rammeområde 5T3 der omfatter AV Miljø.

Shredderaffald er restfraktionen fra urent neddelt jern- og metalholdigt skrot fra genbrugspladser (barnevogne, brændeovne, cykler, hårde hvidevarer (excl. kølemøbler), plæneklippere, haveredskaber, havemøbler, etc.) og miljøbehandlede biler hvor brændstof, olie, batterier, kofangere, glas mv. er fjernet, samt affald fra industrien. Shredderaffald er på grund af et højt olieindhold klassificeret som farligt affald.

Det foreliggende Forslag til Lokalplan 515 (se bilag 1) rummer ud over de eksisterende anvendelsesmuligheder også mulighed for etablering af sorteringsanlæg. Sorteringen af det deponerede affald skal foretages i to telthaller på hver 2000 m2. De to telthaller skal kunne flyttes rundt på ejendommen, der hvor det deponerede affaldet ligger. På den måde skulle der ikke kunne opstå støvgener på de omkringliggende ejendomme.

Der er i lokalplanen vist nogle visualiseringer med telthallernes værst tænkelige placering (tættest på kysten). Det er forvaltningens vurdering at disse placeringer af telthallerne ikke har en væsentlig indvirkning på kysten, da der både vest og øst for ligger bygninger/anlæg, der er væsentligt højere, og da telthallerne for det meste vil ligge længere inde på arealet og ikke være synlig fra stien syd om området. Endvidere er telthallerne midlertidige. 

Det forventes at mellem 60-70 % af det deponerede affald kan frasorteres. En del af det frasorterede affald (metal og plast) køres til genanvendelse mens den brændbare del køres til forbrænding/energiudnyttelse på Amager Ressource Center. Resten gendeponeres.

Det betyder, at deponeringen på AV Miljø vil kunne fortsætte 30-50 år før det er fyldt op. Det betyder endvidere, at der ikke kan træffes beslutning om ændret anvendelsen af arealet før om 30-50 år.

Miljøvurdering

Lokalplanen er screenet efter ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” Ved denne screeningen blev konklusionen, at der skulle foretages miljøvurdering af lokalplanen.

Det drejer sig især om tre forhold.

 1. Det drejer sig om den øgede lastbiltrafik i perioden 2015-2025, hvor sorteringen vil foregå. Der forventes en stigning fra i dag maksimalt 60 lastbiler til mellem 75 og 90 lastbiler om dagen.
 2. Derudover drejer det sig om den visuelle påvirkning som de to telthaller vil medføre. På side 6-7 i lokalplanforslaget samt på side 56-57 i miljørapporten er den værst tænkelige placering af telthaller visualiseret.
 3. Endeligt drejer det sig om, at deponeringen af miljøaffald på AV Miljø vil udvide deponeringsanlæggets levetid med 30-50 år, hvorfor arealet ikke kan overgå til anden anvendelse før efter denne tidshorisont.

Alle øvrige aktiviteter, der kan få en indvirkning på miljøet, vil blive reguleret i miljøgodkendelserne.

Samlet set vurderes det således, at de miljøpåvirkninger som de aktiviteter lokalplanen åbner mulighed for, ikke vil påvirke miljøet væsentligt. (se bilag 2, der er en samlet VVM-redegørelse og Miljørapport).

Den konkrete behandling af affaldet ved sorteringen samt behandlingsaktiviteterne i efterbehandlingsperioden vil blive reguleret i forbindelse med de konkrete miljøgodkendelser, således at de ikke kommer til at påvirke miljøet væsentligt.

Desuden er selve anlægget VVM-pligtigt, hvorfor der også er udarbejdet en VVM-redegørelse.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen indstillingen til godkendelse. Det anbefales endvidere,  at planen fremlægges i offentlig høring i perioden 2. december 2014 til den 27. januar 2015 samt at miljørapporten for Lokalplan 515 godkendes og offentliggøres samtidig med lokalplanen.

Det er en forudsætning for godkendelsen af lokalplanen, at kommuneplantillægget for rammeområde 5T3 godkendes.

Retsgrundlag

Planlovens §§ 13, 15 og 24.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Sorteringen af shredderaffaldet vil give en samlet miljømæssig gevinst, idet der blive tale om resourcegenanvendelse af metal og plast samt en energiudnyttelse af de brændbare dele.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

Anbefales godkendt med bemærkning om, at der i annonceringen gøres opmærksom på, at der forventeligt medio december fremkommer rapport, som kan have betydning for sagen.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 515_23-10-2014.pdf (pdf)
 2. VVM-redegørelse og miljøvurdering, oktober 2014 for AV Miljø - Opgravning, håndtering og bortkørsel af shredderaffald deponeret på AV-Miljø (pdf)

8. Foreløbigt indhold i Lokalplan 229 for Hvidovre Hospital og kollegium

Beslutningstema

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er i gang med at udarbejde en ny lokalplan for Hvidovre Hospital og kollegium. Lokalplanen skal navnlig muliggøre en større udvidelse af hospitalet. Det foreløbige udkast til lokalplan forelægges udvalget til drøftelse.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at det foreløbige udkast til Lokalplan 229 drøftes.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøafdelingen udarbejder aktuelt et forslag til lokalplan for Hvidovre Hospital og kollegium. Lokalplanen udarbejdes i samarbejde med hospitalets projektorganisation til sikring af, at planerne for hospitalets udvidelse kan realiseres. Det foreløbige udkast til lokalplan vedlægges som bilag 1 og 2 til drøftelse og kommentering i Teknik- og Miljøudvalget.

Lokalplanen skal give mulighed for, at hospitalet kan opføre en tilbygning på fire etager med en tekniketage på taget samt en parkeringskælder. Den nye bygning, der får et samlet etageareal på ca. 30.000 m2, skal placeres umiddelbart vest for den eksisterende hospitalsbebyggelse.

Der blev i foråret 2013 afholdt en projektkonkurrence om udvidelsen af hospitalet. Bebyggelsen skal i princippet opføres i overensstemmelse med indholdet i vinderprojektet fra konkurrencen. Der er dog allerede foretaget ændringer i projektet som følge af dommerkomitéens og forvaltningens ønsker til den nye vejtilkørsel til parkeringskælderen. Der vil også i den videre proces ske en vis tilretning af projektet i forbindelse med den detaljerede projektering.

Hospitalet har derfor på den ene side behov for, at lokalplanen rummer en vis fleksibilitet. På den anden side har forvaltningen et ønske om, at der sker en vis regulering af den nye bebyggelses påvirkning af lokalområdet, herunder indvirkningerne på den eksisterende hospitalsbebyggelse, de omkringliggende boligbebyggelser og kommunens vejnet.

Forvaltningen vurderer, at der med det vedlagte udkast til lokalplan er opnået den søgte balance mellem fleksibilitet og regulering, og at der derfor er bred enighed mellem forvaltningen og hospitalets projektorganisation om indholdet.

Der er dog et emne, som forvaltningen endnu betragter som er uafklaret, nemlig parkeringen ved hospitalet. Hospitalet har fremsat flere ønsker til udvidelse af parkeringsanlæggene, dels som en ny tagparkering med 200 pladser på en del af ambulatorieetagen, dels som en udvidelse af det vestlige parkeringsanlæg med ekstra ca. 220 pladser. Se lokalplanudkastets planbilag 4. Sammen med udvidelsen af parkeringskælderen på ca. 329 pladser er der tale om en udvidelse på ca. 750 parkeringspladser på ejendommen.

Forvaltningen har anmodet hospitalet om en redegørelse for de trafikale og miljømæssige konsekvenser af anlægget af disse nye parkeringspladser. Når denne redegørelse er modtaget, vil forvaltningen vurdere, hospitalets anmodning med henblik på en bæredygtig parkeringsløsning.

Retsgrundlag

Efter Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 587 af 27. maj 2013 skal lokalplaner tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, 4. juni 2014, punkt 7, at der skal udarbejdes en lokalplan for Hvidovre Hospital og kollegium ud fra de principper, der fremgik af sagsfremstillingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

Drøftet.

Bilag

 1. Foreløbigt udkast til Lokalplan 229, dateret den 13. oktober 2014 (pdf)
 2. Udkast til planbilag 1-5, Lokalplan229 (pdf)

9. Kommunalbestyrelsens strategi for klimatilpasning

Beslutningstema

FNs klimapanel IPPC forudser, at det globale klima ændrer sig markant de kommende 100 år. Lokale modelberegninger viser, at Hvidovre må forvente at skulle tilpasse infrastrukturen til det kommende klima - specielt i forhold til risikoen for skader ved oversvømmelser efter skybrud og stormflod.

Strategi for Klimatilpasning 2014, der fastlægger Kommunalbestyrelsens overordnede rammer og retningslinjer for, hvordan denne tilpasning skal føres ud i livet, har været i offentlig høring og skal vedtages endeligt.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at vedtage Kommunalbestyrelsens Strategi for Klimatilpasning 2014 som vedlagt i bilag 1.

Sagsfremstilling

En kortlægning af de forventede konsekvenser af klimaændringer i Hvidovre Kommune de kommende 100 år peger på fire temaer for den kommende klimatilpasning:

 • Det eksisterende kloaksystem – som visse steder har behov for større kapacitet for at kunne håndtere daglig regn
 • Øget risiko for skybrud – hvor der i flere lokalområder er behov for at håndtere de ekstreme regnmængder mere samfundsøkonomisk og uden væsentlige skader og gener
 • Stormflod – hvor flere kystnære områder har behov for sikring mod skader fra oversvømmelser
 • Harrestrup Å – hvor behovet for sikring af boligområder både omfatter skybrudsregn i hele åens opland og risikoen for stormflod

I Strategi for Klimatilpasning 2014 fastslår Kommunalbestyrelsen, at vi i rette tid skal sikre kommunen mod de risici, der skabes af fremtidens klima.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at de kommende klimaændringer og den nødvendige klimatilpasning skal bidrage til at gøre kommunen til et bedre sted at bo og virke og vil gennemføre klimatilpasning med fokus på fleksibilitet, synergi, økonomi, demokrati og borgerinddragelse.

Derfor fastlægger Kommunalbestyrelsen i Strategi for Klimatilpasning 2014 de overordnede generelle mål og rammer for klimatilpasningen og prioriterer rækkefølgen af de berørte lokalområder ud fra konkrete væsentlighedskriterier. Den konkrete stillingtagen til, hvilken klimatilpasning, der skal ske, af hvem og hvordan, afklares i efterfølgende konkretiseringsplaner, hvor borgere og brugere i de enkelte lokalområder inddrages aktivt.

Samtidig fastslår Kommunalbestyrelsen at klimatilpasningen skal ske inden for de overordnede rammer, der sættes af hensynet til rekreative værdier og generelle by- og landskabsarkitektoniske værdier samt de samlede grundvandsinteresser.

Strategi for Klimatilpasning 2014 er vedlagt som bilag 1.

Offentlig høring

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2014, punkt 20, at sende forslaget til Strategi for Klimatilpasning 2014 i offentlig høring i perioden 30. juni til 14. september 2014. Forvaltningen har i perioden modtaget 5 høringssvar, der er vedlagt som bilag 2 – 6.

Høringssvarene kredser om mange af de samme spørgsmål og lægger samlet set vægt på, at Kommunalbestyrelsen bør arbejde for at:

 • Integrere klimatilpasning med andre projekter som trafiksanering, etablering af naturområder og rekreative områder m.v.
 • Undgå investeringer, der ikke viser sig nødvendige
 • Inddrag erfaringer fra andre steder
 • Udnytte eksisterende grønne områder til opmagasinering af regnvand
 • Kommunikere effektivt og målrettet til borgerne om hvilke muligheder den enkelte har for at sikre egen ejendom
 • Inddrage borgerne i processen
 • Samarbejde tæt med nabokommuner
 • Fokusere på økonomien – mest for pengene uanset om det er skatte- eller takstfinansieret
 • Se på muligheder for præmiering frem for påbud
 • Medtage konsekvenser for ejendomsværdien i overvejelser om stormflodssikring
 • Sikre en sammenhændende kommunal praksis ved blandt andet myndighedsbehandling, hvor klimatilpasning er indtænkt
 • Synliggøre mulighederne for klimatilpasning i synergi med natur- og rekreative interesser
 • Udforme opmagasinering af regnvand så det også har naturmæssige og rekreative værdier – også i byområder
 • Undersøge muligheder for kystsikring, der er tænkt sammen med naturens egne processer som naturlig sedimentation (aflejring) m.v.
 • Afklare konsekvenserne af stigende grundvand
 • Fremme en stormflodsløsning, der omfatter hele Kalveboderne af hensyn til naturværdier og rekreative værdier
 • Afklare mulige finansieringsmodeller for stormflodssikring

Det er forvaltningens vurdering, at høringssvarenes forslag, kommentarer og bekymringer ved den kommende klimatilpasning fuldt ud kan rummes i den forelagte Strategi for Klimatilpasning 2014. Det afgørende er, hvordan strategien bliver ført ud i livet. Derfor er det centralt, at fastholde strategiens værdigrundlag, der omfatter de fire punkter:

 • Valg af fleksible løsninger, der kan tilpasses hen ad vejen, så vi undgår fejlinvesteringer
 • Vægt på synergi, så klimatilpasning også giver andre goder eller gennemføres, når der alligevel udføres andre opgaver
 • Fokus på økonomien, da der kun er Hvidovres borgere til at betale, uanset om det er privat-, skatte- eller takstfinansieret
 • Demokrati og inddragelse af brugere og borgere, så vi får løsninger, der er relevante, velfungerende og attraktive i de enkelte lokalområder

Forvaltningen vil derfor i det videre arbejde inddrage høringssvarenes kommentarer og forslag i arbejdet med at konkretisere strategien inden for de fire områder: Spildevandssystem, Skybrud, Stormflod og Harrestrup Å. Hvad angår andre effekter af klimaændringer så som stigende grundvandsstand, er det forvaltningens vurdering, at disse skal vurderes nærmere og medtages i førstkommende revision af Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning.

Opfølgning på Strategi for Klimatilpasning

Strategi for Klimatilpasning 2014 anviser en række handlinger, der har til formål at forberede den konkrete klimatilpasning i kommunen.

Inden for alle fire temaer – eksisterende spildevandssystem, skybrud, stormflod og Harrestrup Å – vil forvaltningen igangsætte en række aktiviteter.

For det eksisterende kloaksystem vil Hvidovre Kommunalbestyrelses beslutning fra 2007 af en kloakstrategi blive fulgt op af en revideret spildevandsplan, der vil blive forelagt politisk behandling i andet halvår af 2014. Spildevandsplanen vil fastsætte rammer og renoveringstakt for HOFOR.

For Harrestrup Å indgår Hvidovre Kommune i et samarbejde med alle kommuner og forsyningsselskaber i åens opland om fælles udnyttelse af Harrestrup Å som skybrudsvej, så oversvømmelser så vidt muligt undgås.

Med hensyn til stormflod skal Hvidovre Kommune i 2014 udarbejde et forslag til risikostyringsplan jævnfør EU’s oversvømmelsesdirektiv, der skal redegøre for, hvordan risikoen for stormflod skal håndteres. Samtidig vil forvaltningen indgå i samarbejde med København og øvrige kystkommuner i Hovedstadsområder for at afsøge tekniske og økonomiske muligheder for stormflodssikring på tværs af kommunegrænserne. Arbejdet vil have til formål at fremskaffe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for en politisk stillingtagen til den fremtidige kystsikring.

Omkring skybrud indebærer strategien, at der i den første fire års planperiode udarbejdes konkretiseringsplaner for klimatilpasning i 3 lokalområder i Hvidovre. Disse planer udarbejdes i tæt dialog med borgere og brugere i de enkelte områder og skal udmøntes i konkrete planer og retningslinjer for klimatilpasningen. Løsning af skybrudsproblemer skal skræddersyes det enkelte område og aktørerne omfatter både grundejere, brugere, kommune og forsyningsselskab, hvorfor et tæt samarbejde gennem hele processen er nødvendigt for at opnå de rette løsninger til rette tid og rette pris.

Yderligere indeholder Strategi for Klimatilpasning planer om information til borgere og brugere om, hvad der kan gøres for at klimasikre egne ejendomme samt planer om at afklare mulighederne for at opstille interne guidelines for klimasikring af kommunens egne anlægs- og driftsaktiviteter.

Endelig skal det ved planperiodens afslutning vurderes, om Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning har behov for at blive revideret, herunder om andre områder bør inddrages og om datagrundlag og modellering skal ajourføres.

På denne baggrund vil Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstille til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at vedlagte Strategi for Klimatilpasning 2014 vedtages.

Retsgrundlag

Kommunerne er i henhold til økonomiaftale 2013 mellem regeringen og KL forpligtet til at gennemføre en risikokortlægning og udarbejde en klimahandlingsplan. Det er denne opgave, der er løst med nærværende plan, og dens formål er at være et redskab til at planlægge kommunens klimaindsats og samtænke den med den øvrige byudvikling – og ikke mindst at koordinere indsatsen med de øvrige kommuner i hovedstadsområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014, punkt 20, hvor det blev vedtaget at sende den i offentlig høring i perioden 30. juni – 14. september 2014.

Forslaget har tidligere været drøftet i Teknik- og Miljøudvalget – dels på udvalgets møde den 2. april 2014, punkt 12, hvor vægten blev lagt på strategi og målsætninger for Hvidovre Kommunes kommende klimatilpasning og dels på mødet den 14. maj 2014, punkt 9, hvor vægten blev lagt på handlingsplanen for den førstkommende periode.

Forslaget har tillige været udsendt til Det grønne Råd, der drøftede det på sit møde den 22. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af det fortsatte arbejde med klimatilpasningsplanen samt de kommende konkretiseringsplaner forventes at kunne ske inden for Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen eksisterende budget. En del opgaver vil blive løst i samarbejde med blandt andet HOFOR.

For den faktiske klimatilpasning kan der ikke på nuværende tidspunkt konkluderes på de samlede omkostninger. Det vil være helt afhængigt af hvilke løsninger, der findes for de enkelte lokalområder. Finansieringen vil dog inden for alle fire generelle temaer blive en kombination af privat-, takst- og skattefinansiering.

Miljømæssige konsekvenser

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har vurderet, at Strategi for Klimatilpasning 2014 skal vurderes efter Lov om miljøvurderinger af planer og programmer, LBK 939 af 3. juli 2013. Miljøvurderingen konkluderer, at de anlægstekniske ændringer, Strategi for Klimatilpasning 2014 kan forårsage, godt kan gennemføres uden væsentlige konsekvenser for natur og miljø i forhold til kystlandskabet, søer (vandhuller) og åer, beskyttede dyre- og plantearter, samt Natura2000 området ”Vestamager og havet syd for”. Det anbefales dog at anlæg og kystsikringstiltag etableres således, at der sker mindst mulig påvirkning af kysten, søer og vandløb, beskyttede arter og Natura2000 området. Ligeledes anbefales overvågning i forhold til at sikre vandkvaliteten i de eksisterende vandområder. Miljøvurderingen er udarbejdet af NIRAS og er vedlagt i bilag 7.

Miljøvurderingen har tillige været i offentlig høring fra 30. juni til 14. september 2014, men Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har ikke modtaget høringssvar i perioden.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Strategi for Klimatilpasning 2014 til vedtagelse (pdf)
 2. SGHs høringssvar af 9. maj 2014 til Strategi for Klimatilpasning (pdf)
 3. Lyndrups høringssvar af 9. august 2014 til Strategi for Klimatilpasning (pdf)
 4. DOFs høringssvar af 8. september 2014 til Strategi for Klimatilpasning (pdf)
 5. Strandøres høringssvar af 10. september 2014 til Strategi for Klimatilpasning (pdf)
 6. Naturstyrelsens høringssvar af 12. september 2014 til Strategi for Klimatilpasning (pdf)
 7. Miljøvurdering af klimatilpasningsplan Hvidovre Kommune 2014 NIRAS maj 2014 (pdf)

10.  Manglende ressourcer på rotteområdet

Beslutningstema

Rottebudgettet er finansieret via en takst på 0,050 promille af ejendomsvurderingen. Over de senere år er ejendomsvurderingen faldet, og tilsvarende er indtægtsgrundlaget for rottebudgettet. Der er konstateret et øget antal af rotteanmeldelser, således at krav jf. rottebekendtgørelsen periodevis ikke kan overholdes med de nuværende ressourcer.

For at opfylde bekendtgørelsen, bør promillesatsen ændres til 0,073 fra budget 2016 og frem, hvilket svarer til en forøgelse for den enkelte grundejer på 23 kr. pr. 1 mio. kr. i ejendomsvurdering.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til funktion 005591.1, skadedyrsbekæmpelse gives tillægsbevilling i 2015 til mindreindtægter på 112.000 kr. og til merudgifter på 534.000 kr. i alt 646.475 kr. Tillægsbevillingen finansieres via takstopkrævning jf. indstilling 2.
 2. at takstforslaget for budgetår 2016 og frem hæves til en promillesats på 0,073 i stedet for den nuværende på 0,050 til rotteområdet.
 3. at tage vedlagte status, oktober 2014, manglende ressourcer til efterretning.

Sagsfremstilling

Set i lyset af, at

·der er konstateret flere rotteanmeldelser over de sidste par år,

·at budgettet tilsvarende er blevet mindre,

·at der er ny bekendtgørelse med skærpede krav

·at der ses en ophobning af rottesager

har forvaltningen nøje gennemgået budgettet på rotteområdet i forhold til, om der er de rette ressourcer til at opfylde opgaven vedrørende rottebekæmpelse.

I juni 2012 blev der vedtaget en ny rottebekendtgørelse, som har skærpet krav til bekæmpelse. I rottebekendtgørelsen er der blandt andet krav om rottebekæmpelse straks (inden for 24 timer) ved konstatering af indendørs rotter og bekæmpelse hos borgeren i løbet af 8 dage ved konstatering af udendørsrotter.

I juli og august 2014 kunne forvaltningen ikke opfylde kravet om 8 dage fristen, da der indgik mange rotteanmeldelser. Derimod er og bliver kravet om straksudrykning altid overholdt ved indendørsrotter, institutioner og fødevarevirksomheder. Borgere og virksomheder er meget tilfredse med, at rottebekæmpelse indendørs også sker uden for normal arbejdstid.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat, status rotter, oktober 2014 – manglende ressourcer, som er en gennemgang af hvilke ressourcer der kræves på rotteområdet samt en status af opfyldelse af handlingsplan og udvikling på området.

Konklusionen er, at skal Hvidovre Kommune udføre en effektiv bekæmpelse, som kommunen er forpligtiget til jf. Rottebekendtgørelsen, skal der flere ressourcer til rotteområdet. Forvaltningen foreslår ansættelse af en ekstra fuldtidsansat rottebekæmper og en administrativ ressource i op til 16 timer om ugen. Hertil skal søges om tillægsbevilling i 2015.

Forvaltningen foreslår at hæve promillesatsen til 0,073 fra 2016 og frem i stedet for de nuværende 0,050. 

Retsgrundlag

Kommunen er forpligtiget til at udføre en effektiv rottebekæmpelse jf. BEK nr. 696 af 26/06/2012, Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Miljøministeriet. Herefter benævnt Rottebekendtgørelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ved budgetbehandling 6. oktober 2014, er der afsat en promillesats på 0,050 af ejendomsvurderingen til budget 2015-2018 for rotteområdet.

På Kommunalbestyrelsens møde den 26 august 2014, punkt 24, blev  Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 godkendt.

Økonomiske konsekvenser

Området skadedyrsbekæmpelse er i princippet brugerfinansieret, idet udgifter og indtægter skal balancerer over år. Indtægterne opkræves hos borgere og virksomheder ved den i budgettet årlige takstfastsættelse af promillen af ejendomsvurderingen.

Taksten er for 2015 fastsat til 0,050 promille svarende til et indtægtsprovenu på 2,3 mio. kr.

I budgettet for 2015 er der til udgifter til rottebekæmpelse inkl. administrationsbidrag afsat 2.340.000 kr. og til indtægter 2.340.000 kr.

Til ansættelse af en ekstra rottebekæmper samt administrativ ressource søges tillægsbevilling i 2015 på 534.000 kr., herudover søges om tillægsbevilling til mindreindtægter på 112.000 kr. i alt 646.475 kr. Tillægsbevillingen finansieres via øget takstopkrævning over en 5 årig periode.

Underskuddet på ordningen forventes ultimo 2015 at udgøre (161+278+646) ca. 1,086 mio. kr.

For igen at skabe balance i mellemværendet med kommunens kassebeholdning, forslås det at der i forbindelse med budgetforslag 2016 – 2019, sker en forøgelse af promillesatsen fra den nuværende 0,050 til den foreslåede 0,073 i 2016. Det vil betyde, at der pr. 1 mio. kr. i ejendomsvurdering skal opkræves 23 kr. mere ved grundejeren årligt.

Mellemværendet vil – med et korr. budget for 2015 og med et budgetforslag for perioden 2016 – 2019 - udvikle sig således, svarende til en årlig merindtægt på 208.000 kr.:

Opgjort i 1.000 kr.

Budget 2015

Budgetfor-

slag 2016

Overslag

2017

Overslag

2018

Overslag

2019

Primosaldo

439

1.086

878

670

462

Udgifter

2.875

3.045

3.045

3.045

3.045

Indtægter

-2.228

-3.253

-3.253

-3.253

-3.253

Ultimosaldo

1.086

878

670

462

254

Saldoen er udtryk for, at ordningen skylder kommunen penge.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ved den foreslåede promillesats, vil kommunen sikre en effektiv bekæmpelse af rotter, og holde antallet af rotter nede, så byens borgere kan føle sig trygge.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Status rotter, oktober 2014 - manglende ressourcer (pdf)

11. Cykelstrategi for Hvidovre Kommune

Beslutningstema

I forrige kommunalbestyrelsesperiode blev det besluttet, at Hvidovre Kommune skal have udarbejdet en cykelstrategi. Teknik- og Miljøudvalget bad forvaltningen om at konkretisere forslaget nærmere i samarbejde med Cyklistforbundet.

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til, om Hvidovre Kommune skal have en cykelstrategi.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at beslutte, om Hvidovre Kommune skal have udarbejdet en cykelstrategi

Sagsfremstilling

I forrige kommunalbestyrelsesperiode blev det besluttet, at Hvidovre Kommune skal udarbejde en cykelstrategi.

Teknik- og Miljøudvalget bad forvaltningen om at konkretisere forslaget nærmere i samarbejde med Cyklistforbundet.

Vej- og Parkafdelingen har udarbejdet et arbejdsnotat dateret 30. oktober 2013. Cyklistforbundet har godkendt dette notat.

Notatet beskriver dels det eventuelle indhold i en cykelstrategi dels processen for at få udarbejdet en cykelstrategi.

Siden har forvaltningen afventet, at den nationale cykelstrategi forelå.

Den nationale cykelstrategi foreligger her, og er dateret juli 2014. Den nationale cykelstrategi vil være en væsentlig inspiration for udarbejdelsen af en cykelstrategi for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 27. februar 2013, punkt 10, at anmode forvaltningen om at konkretisere gruppe F´s  forslag om udarbejdelse af en cykelstrategi nærmere i samarbejde med Cyklistforbundet.  

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. Eventuelle efterfølgende projekter og forslag forudsættes enten taget op i budgetsammenhæng eller gennemført inden for driftsbudgettets rammer.   

Personalemæssige konsekvenser

Udarbejdelsen af cykelstrategien kræver et ikke ubetydeligt træk på personaleressourcerne primært i Kultur, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

En cykelstrategi vil i sig selv ikke have nogen indflydelse på borgernes sundhed. Men det kan ikke afvises, at eventuelle handlinger affødt af cykelstrategien, kan have positive sundhedsmæssige konsekvenser. Dermed vil en cykelstrategi kunne medvirke til at understøtte kommunens sundhedspolitik.

Miljømæssige konsekvenser

Såfremt cykelstrategien (og de deraf følgende projekter og forslag) medvirker til overflytning af lokale ture fra bil til cykel, vil det have positive miljømæssige konsekvenser. 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe O, Liste H, Gruppe V og C.

Der udarbejdes ikke en cykelstrategi.

Bilag

 1. Vej- og Parkafdelingens notat af 30. oktober 2013. Tanker om cykelstrategi (pdf)
 2. Danmark - op på cyklen! Den nationale cykelstrategi, juli 2014 (pdf)

12. Forbedring og opgradering af cyklistforhold på Avedøre Tværvej

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2014, at prioritere cykelstier på Avedøre Tværvej og Gammel Køge Landevej som svar på forvaltningens spørgsmål om, hvad 1,0 mio. kr. på projekt nr. 2486, Forbedring og opgradering af cyklistforhold 2014, skulle bruges til.

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at godkende det af Rambøll udarbejdede skitseprojekt ”Forslag til cykelforbedringer på Avedøre Tværvej”.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende Rambølls skitseprojekt ”Forslag til cykelforbedringer på Avedøre Tværvej”.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret cykelstier på Avedøre Tværvej.

Rambøll har i samarbejde med Vej- og Parkafdelingen udarbejdet skitseprojekt ”Forslag til cykelforbedringer på Avedøre Tværvej”. Skitseprojektet fremgår af de vedlagte tegninger ”AToversigtsplan”, ”ATvedByvej”, ”ATpudebumpgræs” og ”ATpudebumpfortov”. 

Der er ikke plads til cykelstier på strækningen mellem Rebslagerporten og Gammel Byvej. På denne strækning kan der i stedet skabes tryghed for cyklisterne ved at anlægge fartdæmpere og afmærke kørebanen som en såkaldt 2 – 1 vej. Det er en afmærkning, der også er brugt på Høvedstensvej mellem Gungevej og Arn. Nielsens Boulevard.

Skitseprojektet bygger videre på det projektforslag til fartdæmpning af Avedøre Tværvej, der er indeholdt i projekt nr. 2472 Trafiksanering af Naverporten, Rebslagerporten og Avedøre Tværvej. Til dette projekt er der afsat 4,7 mio. kr. i 2017. Såfremt Avedøre Tværvej bliver trafiksaneret i 2015, kan beløbet til trafiksanering af Naverporten og Rebslagerporten reduceres med 0,5 mio. kr. til 4,2 mio. kr.

På den korte strækning mellem Gammel Byvej og Byvej anlægges en dobbeltrettet cykelsti i sydsiden i forlængelse af den dobbeltrettede cykelsti på Brostykkevej fra Frydenhøjstien (Avedøre Skole) over Byvej.

Der henvises i øvrigt til Rambølls beskrivelse, bilaget benævnt ”ATbeskrivelse”.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

I budgetaftalen for 2014 – 2017 står der i af snittet ”Cykelstier” følgende:

”Flere og flere borgere anvender alternative og sunde trafikmidler såsom cykler til og fra arbejde. Skal denne udvikling fastholdes til gavn for sundheden, CO2 udledning mv., fordrer det, at forholdene for cyklisterne forbedres. Et flertal er enige om, at der til formålet afsættes 1 mio. kr. i 2014.”

”Forslaget vedtaget af A, F og T. Imod C og O. Undlod H.”

Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2014, punkt 12:

”Udvalget besluttede at prioritere cykelstier på Avedøre Tværvej og Gl. Køge Landevej”

Økonomiske konsekvenser

På budgettet for 2014 er der til projekt nr. 2486, Forbedring og opgradering af cyklistforhold 2014, afsat rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen gav på sit møde den 28. januar 2014, punkt 25 anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projekt nr. 2486, Forbedring og opgradering af cyklistforhold 2014. Det konkrete projekt frigives af Teknik- og Miljøudvalget.

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender Rambølls skitseprojekt ”Forslag til cykelforbedringer på Avedøre Tværvej” med henblik på udførelse i 2015 kan det på investeringsoversigten i 2017 afsatte beløb til projekt nr. 2472, Trafiksanering af Naverporten og Rebslagerporten m.v., reduceres med 0,5 mio. kr. fra 4,7 mio. kr. til 4,2 mio. kr.  

I henhold til kommunens regler for budgetoverførsel mellem årene, anbefales det, at det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 1,0 mio. kr. til projekt nr. 2486, overføres til 2015. Overførslen medtages ved den politiske behandling af den årlige rullesag i forbindelse med regnskabsafslutning for 2014.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

Godkendt.

Bilag

 1. AToversigtsplan (pdf)
 2. ATvedByvej (pdf)
 3. ATpudebumpgræs (pdf)
 4. ATpudebumpfortov (pdf)
 5. ATbeskrivelse (pdf)

13. Økonomirapportering pr. 31. august 2014 - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de otte første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2014.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at økonomrapportering pr. 31. august 2014 tages til efterretning
 2. at give tillægsbevilling til mindreudgifter til driftsområder inden for servicerammen på 3.680.000 kr. og til merudgifter til driftsområder uden for servicerammen på 7.800.000 kr.

Sagsfremstilling

Følgende tabel viser det samlede forbrug på driften pr. 30. juni 2014 fordelt på hovedområder for udvalgets område.

Rammebevilling, drift

Hovedkonto, drift

Korr. Budget 2014

Forbrug 31.08.14

Forbrugs-procent

Tværgående bevilling

Bygningsvedligeholdelse

U

I

16.909.140

0

7.578.429

0

44,82 %

-

Tværgående bevilling

Grønne områder

U

I

2.324.050

-69.420

520.291

-68.133

22,39 %

98,15 %

Tværgående bevilling

Bilordningen

U

I

1.932.330

0

1.213.158

0

62,78 %

-

00 Byudvikling, bolig-, og miljøforanstaltninger

U

I

9.446.784

-2.425.420

6.645.148

-2.266.938

70,34 %

93,47 %

01 Forsyningsvirksomheder mv.

U

I

53.687.650

-54.029.300

41.642.434

-49.518.823

77,56 %

91,65 %

02 Transport og infrastruktur

U

I

97.373.445

-158.720

66.241.184

-406.207

68,03 %

255,93 %

05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.

U

I

822.940

0

-

Drift i alt

U

I

182.496.339

-56.682.860

123.840.644

-52.260.101

67,86 %

92,20 %

Den samlede forbrugsprocent pr. 31. august 2014 udgør på udgifter 67,86 % og på indtægter 91,36 %. Norm forbrugsprocenten pr. 31. august, er 66,67 %.

Indtægter på skadedyrsområdet, under hovedkonto 00, samt indtægter på renovationsområdet, under hovedkonto 01, pålignes primo året, og derfor afviger forbrugsprocenten for indtægterne i forhold til normen for forbrugsprocenten.

På nuværende tidspunkt forventes inden for servicerammen et mindreforbrug for året på 3,68 mio. kr. som kan henføres til:

00.48.70.1 – Fælles formål vandløb – mindreudgift på 80.000 kr.

Få myndighedsopgaver vedrørende vandløb betyder færre udgifter end forventet.

00.55.91.1 – Skadedyrsbekæmpelse – netto merforbrug på 0,4 mio. kr.

Forventet merudgift på 250.000 kr. som følge af stigning i rotteanmeldelser grundet mild vinter.

Forventet mindreindtægt på 150.000 kr. som følge af lavere provenu fra ejendomsskatter grundet fald i den samlede ejendomvurdering.

02.28.14.1 – Vintertjeneste – mindreudgift på 1 mio. kr.

Mindreudgiften kan henføres til en mild vinter først på året.

02.32.31 – Busdrift – mindreudgift på 3 mio. kr.

Movia har meddelt at der forventes en tilbagebetaling vedrørende regnskab 2013 på 1,5 mio. kr. Herudover forventes at den ved budgetvedtagelsen for 2014, afsatte pulje på 1 mio. kr. til”Fremme af mobiliteten for alle aldersgrupper”, udskydes til 2015.Herudover forventes ca. ½ mio. kr. mindre vedrørende handicapkørsel og få udgifter til kommunale samarbejder.

Uden for servicerammen, forventes på det brugerfinansierede område renovation, et merforbrug på 7,8 mio. kr. som kan henføres til:

01.38 Affaldshåndtering  

Anskaffelse af beholdere til ny genbrugsordning for haveboliger, blev ikke gennemført som forventet i 2013 grundet forsinkelse med udbudsprocessen. Ordningen er gennemført i 2014, udgiften på 9,8 mio. kr. er ikke indeholdt i budgettet for 2014. 

Der påregnes herudover mindreudgifter på 2 mio. kr. på den samlede affaldsomsætning bl.a. som følge af fald i mængder til genbrugspladsen.

Det skal bemærkes at forsyningsvirksomhedens tilgodehavende hos kommunen primo 2014, udgør 19,4 mio. kr. Ved etablering af den nye haveboligordning forventes dette tilgodehavende reduceret til 11,6 mio. kr. ultimo 2014.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I økonomirapporteringen pr. 31. august 2014 forventes samlet mindreudgifter indenfor servicerammen på 3,68 mio. kr. og uden for servicerammen et merforbrug på 7,8 mio. kr.

For Teknik- og Miljøudvalget udviser økonomirapporteringen et forventet netto merforbrug på 4,12 mio. kr.

Herudover påregnes rullet 120.000 kr. til år 2015 vedrørende funktion 00.52.89.1, miljøforanstaltninger, undersøgelser, tilsyn mv., grundet forskydning i udgifterne som følge af vakant stilling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

Anbefales godkendt.


14. Fastsættelse af Teknik- og Miljøudvalgets møder i 2015

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal fastsætte mødedage og tidspunkt for Teknik- og Miljøudvalgets møder i 2015.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at fastsætte mødedage og tidspunkt for Teknik- og Miljøudvalgets møder i 2015.

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende mødedage og mødetidspunkter for Teknik- og Miljøudvalget i 2015:

-Onsdag den 14. januar

-Onsdag den 4. februar

-Onsdag den 4. marts

-Onsdag den 8. april

-Onsdag den 6. maj

-Onsdag den 3. juni

-Tirsdag den 11. august (budgetmøde)

-Onsdag den 2. september

-Onsdag den 7. oktober

-Onsdag den 4. november

-Onsdag den 25. november

Alle møder foreslås påbegyndt kl. 17.30, dog foreslås budgetmødet påbegyndt kl. 09.00.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 1 træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes.  

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

Godkendt.

Bilag

 1. Mødekalender 2015 - Version 3 revideret 25.09.2014 (pdf)

15. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

Kristina E. Young spurgte til svar fra embedslægen vedrørende I. G. Smiths alle.

Finn Gerdes oplyste, at han vil anmode HOFOR om at redegøre for deres løbende informationer til beboerne på I. G. Smiths alle.