Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 8. oktober 2014

Mødefakta

Dato: Onsdag den 8. oktober 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Kystagerparken, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Mikail Erman (A)

Bemærkninger

Ømer Kuscu deltog i stedet for Mikail Erman

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2014 spurgte Steen Ørskov Larsen (C) til vedligeholdelse af Avedøre Gadekær.

Svar: Vej- og Parkafdelingen undersøger hvordan åkander i gadekæret kan bekæmpes.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2014 ønskede Kristina E. Young (H) undersøgt om embedslægen kan inddrages med henblik på at vurdere de helbredsmæssige gener for de berørte beboere på I. G. Smiths Alle.

Svar: Besvaret af borgmesteren på Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2014.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. september 2014 spurgte Finn Gerdes (A) ind til hvor i de to indkomne ESCO entreprenørers tilbud han kunne finde information om deres opfyldelse af Hvidovre Kommunes særlige betingelser vedrørende arbejds- og lærlingeklausuler.

Svar: I det udsendte udbudsmateriale var vedlagt udkast til honoraraftalen hvori der var indskrevet både Hvidovre Kommunes arbejdsklausul og lærlingeklausul.

København-Ringstedbanen:

-Ekspropriationskommissionen mødes med Hvidovre Kommune og Banedanmark den 22. oktober 2014 for at behandle kommunens erstatningskrav overfor Banedanmark i både byggefasen og den varige arealerhvervelse.

-Regnvandsbassinet mellem Allingvej og motorvejen, klagesag: Hvidovre Kommune og HOFOR frifindes. Banedanmark har anket dommen til landsretten. Domsudskriften fra Københavns Byret uddeltes på mødet.

Formanden orienterede om at udvalget har modtaget en indsigelse mod dispensation for opsætning af individuelle varmemålere i Avedøre Stationsby afdeling Nord og Syd i brev af den 29. august 2014. Brevet uddeltes på mødet. Forvaltningen er bemyndiget til at behandle ansøgningerne om dispensation, og formanden orienterede om at forvaltningen vil give boligforeningen dispensation, idet boligforeningen har iværksat opsætningen af varmemålerne, blot vil de tidligst kunne blive taget i brug i 4. kvartal 2015. Forvaltningen vil svare borgeren og oplyse om processen på udvalgets vegne.

Bilag

 1. Domsudskriften fra Købenshavns Byret (pdf)
 2. Brev af den 29. august 2014 fra Torben Larsen. Indsigelse mod dispensation for opsætning af individuelle varmemålere (pdf)

3. I G Smiths Alle og HOFOR's håndtering af større bygge- og anlægsarbejder

Beslutningstema

Der har afledt af HOFOR’s anlægsarbejder på I G Smiths Alle været mange klager fra naboer til byggepladsen, der føler sig generet af støj, støv, mv.

På mødet vil HOFOR redegøre for hvilke tiltag der allerede er gennemført, samt hvordan man fremover vil gribe projekterne an.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

1.at drøfte fremgangsmåden ved HOFOR’s håndtering af gener i forbindelse med gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder.

Sagsfremstilling

HOFOR er i gang med udbygningen af kloaksystemet langs med Damhusåen. Det betyder store anlægsarbejder, og nogle steder meget tæt på beboelse.

Især har anlægsarbejdet på I G Smiths Alle medført mange klager fra naboer til byggepladsen. Naboerne klager over gener fra støj, støv, mv.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Hvidovre Kommunes regulering af gener fra anlægsprojekter er miljøbeskyttelsesloven og Hvidovre Kommunes forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter, 2007.

Byfornyelsesloven er grundlaget for kommunens afgørelser vedrørende sundhedsfare og kondemnering og genhusning som følge heraf. Hvidovre Kommune kan i den forbindelse også vurdere, om der er hjemmel til at tilbyde kompensation/erstatning.

Politiske beslutninger og aftaler

Sagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2014, punkt 3, Medlemsforslag fra Gruppe H om kompensation til boligejere for gener ifm kommunale anlægsarbejder. På mødet blev det

besluttet, at der kommer en redegørelse fra forvaltningen om de forskellige handlemuligheder og borgmesteren holder et møde med HOFOR.

Mødet mellem HOFOR og Hvidovre Kommune fandt sted den 1. september 2014. Hvidovre Kommune var repræsenteret ved forvaltningen. Det blev her aftalt, at HOFOR deltager i det førstkommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde. På mødet vil HOFOR redegøre for de tiltag der allerede er gennemført samt for, hvordan man vil gribe de kommende projekter an. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

Drøftet.


4. Pejlemærke og fokusområder i Sundhedspolitik 2015-2018

Beslutningstema

Der skal udarbejdes en ny sundhedspolitik for perioden 2015-2018.

Teknik- og Miljøudvalget skal drøfte forslag til pejlemærke og fokusområder i den nye Sundhedspolitik.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

 1. at drøfte forvaltningens to forslag til pejlemærker og fokusområder i den kommende Sundhedspolitik 2015-2018

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik udløber med udgangen af 2014. Social- og Sundhedsudvalget har den 2. juni 2014 godkendt procesplanen for udarbejdelse af en ny Sundhedspolitik 2015-2018.

Den seneste Sundhedsprofil fra 2013 viser, at borgerne i Hvidovre på en række områder har fået en sundere adfærd. Men der er fortsat plads til forbedring. Det er positivt, at andelen af rygere er faldet, men Sundhedsprofilen viser blandt andet også, at næsten halvdelen af kommunens borgere er moderat til svært overvægtige, samt at den sociale ulighed i sundhed fortsat er stigende.

Borgernes sundhed påvirkes af adskillige faktorer bl.a. uddannelse, sociale forhold, arbejdstilknytning og miljø, trafikforhold, livsstil, vaner og mulighed for fritidsudfoldelser. Tilrettelæggelsen af indsatser på alle disse områder kan være med til at forebygge sygdom og fremme sundhed. Sundhedsfremme og forebyggelse er derfor ikke kun sundhedsområdets ansvar, men et fælles ansvar for alle forvaltningsområder.

På baggrund af ovenstående udvikles den nye Sundhedspolitik i en tværgående proces, hvor alle politiske udvalg involveres i formuleringen af et overordnet pejlemærke og politikkens fokusområder. Forvaltningen besøger i perioden september til oktober, de politiske udvalg med henblik på bidrag til sundhedspolitikken. Ældrerådet og Handicaprådet er inddraget som interessenter i processen og har afgivet høringssvar, da indstillingen blev drøftet i Social- og Sundhedsudvalget den 1. september 2014.

Når den nye Sundhedspolitik 2015-2018 skal realiseres, vil det ske i et bredt tværgående samarbejde med relevant inddragelse af forvaltningsområder, eksterne aktører, medarbejdere og borgere.

Den nye Sundhedspolitik 2015-2018

Sundhedspolitikken skal bidrage til at fremme sundhed, forebygge at borgerne bliver syge og fremme mulighederne for et godt liv med sygdom. Det foreslås at den nye sundhedspolitik samtidig har et særligt fokus på, at reducere ulighed i sundhed blandt borgerne.

Det er hensigten, at den nye sundhedspolitik sætter retningen og rammen for udviklingen af sundhedsområdet på en måde, så den også kan imødekomme ændringer i opgavevaretagelsen på sundhedsområdet samt aftaler og anbefalinger på området.

Hvidovre kommunes vision

Hvidovre Kommunes overordnede vision lyder: ”Med omtanke for det enkelte menneske og den generelle velfærd skal Hvidovre Kommune være: Børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv”. Forvaltningen foreslår, at den kommende sundhedspolitik understøtter kommunens overordnede vision, således at arbejdet på sundhedsområdet bidrager til realiseringen af visionen om Hvidovre som børnene og familiernes by.

Forslag til pejlemærke og fokusområder

Forvaltningen foreslår, at de politiske udvalg drøfter to mulige retninger i en ny sundhedspolitik, og har til hver retning lavet et forslag til et pejlemærke som udtryk for kommunens intentioner med arbejdet med sundhed. Pejlemærket understøttes af tre fokusområder, der bliver retningsgivende for arbejdet med sundhed. De tre fokusområder tager udgangspunkt i:

 • Sundhedsfremmende rammer
 • Sundhedsfremme og forebyggelse som en del af kerneydelsen
 • Sundhedstilbud til raske og syge

Forslagene adskiller sig ved, at det første forslag Sammen om sundhed bygger på, at sundhed er et fælles ansvar for kommune, borgere og andre interessenter. Det andet forslag Vi viser vejen til sundhed bygger på, at kommunen stiller tilbud og indsatser til rådighed for borgerne.

Forslag 1: Sammen om sundhed

En sundhedspolitik med pejlemærket Sammen om sundhed er kendetegnet ved at udtrykke, at sundhed er noget borgere, interessenter og kommune er fælles om. Det vil sige, at det er centralt at inddrage borgere og interessenter i kommunens sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Det kan bl.a. være ved inddragelse i planlægning og kvalitetsudvikling af sundhedstilbud eller ved aktiv deltagelse på et sundhedstilbud efter evne. På den måde har både borgere og kommune fælles ansvar for sundhedstilstanden i Hvidovre.

Pejlemærke: Sammen om sundhed

Fokusområder:

 • Attraktive byrum og aktivt byliv
 • Sundhed i hverdagen
 • Støtte til at leve sundt og leve med sygdom

Et eksempel på en indsats som tager afsæt i pejlemærket Sammen om sundhed er Lænkens alkoholbehandler, der er til rådighed i kommunens jobcenter en gang om ugen. Alkoholbehandleren sikrer både kompetenceudvikling af frontmedarbejderne til opsporende samtaler og tilbyder også anonym rådgivning til de borgere i jobcentret, som ønsker det.

Forslag 2: Vi viser vejen til sundhed

En sundhedspolitik med pejlemærket Vi viser vejen til sundhed er kendetegnet ved at udtrykke et fokus på det kommunale bidrag til sundhed og forudsætter at borgerne selv formår at bruge kommunens initiativer. På den måde har borgeren i højere grad selvstændigt ansvar for egen sundhed.

Pejlemærke: Vi viser vejen til sundhed

Fokusområder:

 • Byrum til bevægelse
 • Sunde løsninger til borgerne
 • At leve sundt og leve med sygdom

Et eksempel som tager afsæt i Vi viser vejen til sundhed, er kommunens tilbud om åben rådgivning i SundhedsCentret. Borgerne kan henvende sig anonymt til en samtale om livsstil, svære livssituationer eller for et sundhedstjek, og der er ingen systematisk kommunal rekruttering til tilbuddet.

Den videre proces

Forvaltningen vil med afsæt i drøftelserne i de politiske udvalg og inddragelse af Ældre- og Handicaprådet, udarbejde et forslag til Sundhedspolitikken 2015-2018. Den nye Sundhedspolitik fremlægges på Social- og sundhedsudvalgets møde den 1. december 2014 og på Kommunalbestyrelsens møde d. 16. december 2014.

Retsgrundlag

Kommunernes forpligtigelse til at yde forebyggelse og sundhedsfremme fremgår af § 119 i Sundhedsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget har godkendt procesplan for udarbejdelse af ny Sundhedspolitik på udvalgets møde den 2. juni 2014.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser

Indstillingen har ingen personalemæssige konsekvenser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Indstillingen har ingen selvstændige sundhedsmæssige konsekvenser. En ny sundhedspolitik forventes på sigt at fremme borgernes sundhed.

Miljømæssige konsekvenser

Indstillingen har ingen miljømæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

Drøftet.


5. Forslag til lokalplan 460 for Avedøre Landsby

Beslutningstema

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en bevarende lokalplan for Avedøre Landsby. Det betyder, at lokalplanens formål er at bevare landsbyens struktur og visse karakteristiske elementer, så de ikke mistes som en del af Hvidovres historiefortælling. Lokalplanen skal i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

1.at forslag til Lokalplan 460 godkendelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i otte uger

2.at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Formålet med at udarbejde en ny lokalplan for Avedøre Landsby er, at give nye muligheder for at sikre og bevare landsbyens kulturmiljø med bygninger fra forskellige tidsperioder, med en hel del fra den gamle landsbys tidlige periode. På trods af at landsbyen har undergået en udvikling står landsbystrukturen stadig skarpt aftegnet i husenes indbyrdes placering, de gamle gårde og i vejstrukturen. Disse træk skal lokalplanen også medvirke til at bevare.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen indeholder præcise og stramme bestemmelser for nybyggeri og renovering af boligbebyggelse i landsbyen.

Med lokalplanen understøttes landsbyen som et særligt og unikt område i kommunen. Avedøre er den eneste egentlige landsby, og bestemmelserne er derfor mere restriktive og anderledes end i kommunens parcelhusområder.

Med lokalplanen udpeges en række bevaringsværdige bygninger. Landsbyens bevaringsværdier revurderes i forhold til tidligere gældende planer.

Lokalplanen indeholder mulighed for at opføre ny bebyggelse, så denne indpasses og harmonerer med landsbymiljøet, men også sikrer at moderne energikrav i Bygningsreglementet kan overholdes.

Lovligt eksisterende erhverv i landsbyen kan fortsætte med krav om overholdelse af almindeligt gældende miljøkrav for erhverv i områder med boliger.

De tre gårde er de sidste bevarede af de tidligere store gårde i landsbyen. De er alle markante i landsbyens struktur og er en vigtig del af kulturmiljøet og stedets historie. Gårdenes bygninger har en høj bevaringsværdi, og for at sikre at de bevares for fremtiden, foreslås der med lokalplanen en udvidelse af anvendelsesmulighederne.

Der vil dog kun kunne opføres yderligere bebyggelse til landbrug, gartneri mv. ved gårdene med baggrund i deres placering indenfor den grønne kile.

Ejendomme i den grønne kile skal overvejende forbeholdes til almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse. De må ikke inddrages til byzone, og skal friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål.

Der skal i forbindelse med forslaget til lokalplan være en dialog  med Naturstyrelsen om den fremtidige anvendelse af de tre gårde på grund af deres placering indenfor den Grønne Kile. Dialogen vil bl.a. indeholde spørgsmål om mulighed for at anvende Stevnsbogård til boligformål enten i eksisterende eller nye bygninger.

Retsgrundlag

Efter Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 587 af 27/05/2013 skal lokalplaner tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Nedenfor gøres rede for de gældende planforhold for området.

Samtlige af de nedenstående lokalplaner og byplanvedtægten afløses af den nye lokalplan 460.

Lokalplan 413 for arealer ved Byvej.

Lokalplanen omfatter de to ejendomme 1 b og 1 c, Avedøre By, Avedøre, og udlægger området til offentlige formål, klub- og foreningslokaler, samt fastsætte bebyggelsesregulerende bestemmelser for ejendommene, herunder fastsættelse af byggelinjer i forhold til Byvej.

Lokalplan 416 for Avedøre landsby

Lokalplanen har til formål at sikre, at Avedøre landsbys miljø bevares og styrkes, ved at landsbyen forbeholdes boligformål. Der åbnes mulighed for begrænset nyt boligbyggeri. Ny bebyggelse i området skal placeres,udformes og sikres en materialeholdning, der understreger og styrker landsbymiljøet. Eksisterende, karakteristisk bebyggelse og værdifulde beplantninger bevares.

Lokalplan 424 for tæt-lav boligbebyggelse, Storegade, Avedøre

Lokalplanen udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse under hensyntagen til den øvrige bebyggelse i Avedøre Landsby.

Lokalplan 427 for tæt-lav boligbebyggelse, ”Damgården”, Storegade 11, Avedøre

Lokalplanen udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse, i harmoni med de omkringliggende bygninger og med landsbyens miljø i øvrigt.

Byplanvedtægt 6A for et område af Avedøre by og sogn, Glostrup kommune (Avedøre Landsby)

Byplanen ophæves for delområderne C – de tre store gårde og delområde D - idrætsanlægget.

Område C er udlagt til landbrugsområde. Inden for området må ejendommene ikke anvendes til handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksteder, oplagspladser eller til virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn kan medføre gene ud over den landbrugsmæssige udnyttelse.

Område D er udlagt til offentligt formål. Det er fastlagt, at matr. nr. 1 a, der i dag er anlagt som sportsplads, fortsat skal anvendes til offentligt formål.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan 460 vil de hidtil gældende lokalplaner 413, 416, 424 og 427 blive aflyst i sin helhed, og Byplanvedtægt A6 vil blive aflyst for de ejendomme, der er omfattet af den nye lokalplan.

Kommuneplan 2009

I Kommuneplan 2009 er lokalplanens område omfattet af følgende rammeområder:

Avedøre Landsby - 4B50

Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Åben-lav

Max. bebyggelsesprocent: 30

Max. antal etager: 2

Max. bygningshøjde: 8,5 m

Avedøre-gårdene - 4D1

Generel anvendelse: Offentligt område

Specifik anvendelse: Kulturelle institutioner, fritidsformål

Max. bebyggelsesprocent: 25

Max. antal etager: 1½

Max. bygningshøjde: 8,5 m

Avedøre Stadion - 4D3

Generel anvendelse: Offentligt område

Specifik anvendelse: Idrætsanlæg, fritidsformål med tilhørende bygninger

Max. bebyggelsesprocent:

Max. antal etager: 1½

Max. bygningshøjde: 8,.5 m

Bemærkninger: Kun bebyggelse til områdets brug og drift

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik-og Miljøudvalget besluttede den 24. april 2013, punkt 4, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Avedøre Landsby. Udvalget besluttede desuden, at lokalplanen udarbejdes i samarbejde med Forstadsmuseet og repræsentanter for beboerne i området.

Teknik- og Miljøudvalget fik den 3. september 2014, punkt 7, en orientering om processen med udarbejdelsen af lokalplanen samt det foreløbige indhold i planen.

Siden udvalgsmødet har forvaltningen færdiggjort forslaget til lokalplanen og i den forbindelse er der tilføjet fotos og vignetter til forklaring af nogle af de særlige bygningsdele, der i planen fastsættes bestemmelser for.

Der er, efter udvalgets ønske, den 2. oktober foretaget en gåtur med medlemmerne af Kommunalbestyrelsen, hvor bevaringsværdierne i landsbyen blev gennemgået.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Miljømæssige konsekvenser

Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, nr. 3, og § 4, stk. 2.

Denne lov stiller i visse tilfælde krav om, at der laves en miljøvurdering af lokalplaner. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Dette begrundes med, at lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan – og ikke muliggør væsentlige ændringer i det bestående, men derimod viderefører den nuværende anvendelse i princippet status quo – og at planen ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. 190914 Forslag til Lokalplan 460 (pdf)

6. Spildevandsplanlægning - service og takster

Beslutningstema

Plan- og Miljøafdelingen arbejder med en ny spildevandsplan til erstatning for den gældende plan fra 2001. I spildevandsplanen indgår mål og rammer for kommunens service til borgere og virksomheder og for samarbejdet med forsyningsselskabet, HOFOR.

Plan og Miljøafdelingen foreslår en drøftelse af udvalgte emner, der kan have politisk interesse, så udvalgets bemærkninger kan indgå i det videre arbejde.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at drøfte udvalgte emner, der vil indgå i Hvidovre Kommunes nye spildevandsplan.

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøafdelingen arbejder med en ny spildevandsplan til erstatning for den gældende plan fra 2001. I spildevandsplanen indgår mål og rammer for kommunens service til borgere og virksomheder i forhold til afledning af vand og for samarbejdet med forsyningsselskabet HOFOR.

Der er udvalgt 5 emner som vedrører serviceniveau og takster, og  ønskes drøftet selvstændigt forud for fremlæggelsen af forslaget til en ny spildevandsplan:

• Dimensioneringskriterier - hvor meget skal det regne, før vi accepterer at afløbssystemet ikke kan bortlede vandet og der opstår problemer med nye eller renoverede afløbssystemer?

• Overholdes den lovede service – ønsker vi at borgere og virksomheder har mulighed for at kontrollere og dokumentere, hvis de oplever problemer med afledning af vand?

• Delvis udtræden af kloakfællesskabet - skal det være muligt delvist at udtræde af kloakfællesskabet og dermed opnå mulighed for at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget, hvis man eksempelvis nedsiver sit regnvand på egen grund?

• Krav om at separere regn og spildevand på egen grund i fælleskloakerede områder - separering på egen grund ved nybyggeri eller renovering; skal kravet opretholdes, når der ikke er konkrete planer om en generel separering af det fælleskloakerede område?

• Takster – Hvordan skal takstudviklingen være?

Her følger kort beskrivelse af de enkelte emner:

Dimensioneringskriterier

Hvidovre Kommune har været blandt de første kommuner der har vedtaget kriterier for dimensionering af afløbsledninger. De nuværende kriterier for dimensionering er besluttet i forbindelse med ”Revision af målsætninger fra spildevandsområdet, 2003” og med strategien for udbygningen af afløbssystemet vedtaget i 2007.

Spildevandskomiteen (en komite under ingeniørforeningen, der spiller en afgørende rolle i forhold til hvordan regn- og spildevand håndteres i Danmark) har siden udarbejdet et forslag til en dansk praksis på området. Anbefalingerne angiver, hvor ofte vand fra afløbssystemerne må stige op på overfladen. Spildevandskomiteens anbefalinger ved nyanlæg og samlede renoveringer er:

• Vand fra afløbssystemer der transporterer spildevand må statistisk set medføre vand på terræn en gang hvert 10. år.

• Vand fra afløbssystemer der udelukkende transporterer regnvand må medføre vand på terræn statistisk set hvert 5. år.

Spildevandskomiteens anbefalinger sikrer ikke i lige så høj grad kældre imod opstigende vand fra afløbssystemet som de nuværende retningslinier for Hvidovre Kommune. Der er imidlertid ved at etablere sig en praksis på landsplan, hvor tørholdelse af kældre er borgerens eget ansvar. Private kældre kan i områder, hvor der opstår problemer, beskyttes ved at de enkelte borgere etablerer en højtvandslukker eller tilbageløbssikring, hvilket samfundsøkonomisk er en langt bedre løsning. Højtvandslukker eller tilbageløbssikring benyttes allerede i dag i ejendomme med kældre, da mange ikke ønsker risiko for opstuvning af spildevand i kælderen. De anbefalede dimensioneringskriterier fra Spildevandskomiteen betyder ikke, at alle borgere vil opleve vand fra afløbssystemet på terræn med 5 eller 10 års mellemrum. Kun de mest udsatte boliger vil statistisk set opleve vand på terræn svarende til dimensioneringskriterierne.

Fordele ved at følge spildevandskomiteens anbefaling:

• Hovedparten af danske kommuner følger spildevandskomiteens anbefalinger, hvilket skaber sammenlignelighed.

• Administrative fordele hos forsyningsselskabet HOFOR.

• Alt andet lige er der lavere omkostninger forbundet med det serviceniveau, som anbefales af Spildevandskomiteen.

• Hvis Spildevandskomiteens anbefalinger bliver dansk praksis, vil den ligeledes udgøre det retslige grundlag.

Det anbefales at kravene til dimensionering af nyanlagte og renoverede afløbssystemer fremover følger Spildevandskomiteens anbefalinger.

Overholdes den lovede service?

Dimensioneringskriterier definerer hvor hyppigt der statistisk sker opstuvning af vand til terræn. Den statistiske usikkerhed kan være svær at forstå i forhold til konkrete oplevelser. Regnhændelser der statistisk set finder sted med 10 års mellemrum, kan forekomme flere gange inden for samme år. Plan og miljøafdelingen ønsker at give borgerne mulighed for at vurdere om serviceniveauet ligger inden for den statistiske variation og at fastlægge et administrativt redskab til at afgøre tvivlsspørgsmål. Derfor foreslår Plan- og miljøafdelingen, at der i kommende spildevandsplaner indgår et skema, der matcher relaterede oplevede hændelser inden for en bestemt periode til det lovede serviceniveau. Der er i den forbindelse taget stilling til statistiske parametre og usikkerhed. Plan- og miljøafdelingen anbefaler, at benytte tabellen udarbejdet i samarbejde med branceorganisationen DANVA, der blandt andet anvendes af Aarhus kommune.

Delvis udtræden af kloakfællesskabet

I dag kan borgere og virksomheder søge kommunen om tilladelse til delvis udtræden af kloakfællesskabet, hvis de selv håndterer tag- og overfladevand på egen grund. Det kan de fx gøre ved at føre tag- og overfladevand til en faskine. Det forudsætter en nedsivningstilladelse fra kommunen. Hvidovre Kommune har de seneste år haft en del ansøgninger om nedsivningstilladelse.

Det fremgår af leveringsbestemmelserne for HOFOR Hvidovre Spildevand, at HOFOR kan tilbagebetale op til 40% af tilslutningsbidraget til ejendommens ejer, hvis grundejer selv håndterer regnvand på egen grund og har de nødvendige tilladelser til alternativ afledning og tilladelse til at udtræde af kloakfællesskabet. De færreste etablerer et nedsivningsanlæg, hvis ikke udtræden og tilbagebetaling af tilslutningsbidraget er mulig.

Ifølge lovgivningen skal kommunen ved beslutning om tilladelse til udtræden vurdere de økonomiske konsekvenser forbundet med en udtræden. Det giver god mening at overveje om forsyningsselskabets økonomi kan bære en udtræden, men vurderingen kan være vanskelig, især hvis der er tale om drypvise ansøgninger fra enkeltejendomme. Alt andet lige vil forsyningen kunne reducere udbygninger og nyanlæg, jo mindre vand der skal håndteres. Men i praksis vil denne gevinst måske først realiseres, hvis mange i et område frakobles. Endvidere er de hydrologiske konsekvenser af flere nedsivningsanlæg usikre. Når der nedsives vand fra mange ejendomme i et område, kan der ske en stigning af grundvandsspejlet. Det kan betyde mere vand i undergrunden, og hyppigere vand i terræn, der får vanskeligere ved at blive ledt ned i jorden. Flere vil måske opleve fugt i kælderen, som kan skyldes et nedsivningsanlæg på egen, eller måske naboens grund. Der mangler viden om, hvor stort et potentiale for nedsivning der er i kommunen.

Det foreslås, at spildevandsplanen som udgangspunkt ikke tillader udtræden af kloakfællesskabet, men at udtræden fortsat er en mulighed i forbindelse med renoveringer eller projekter for større sammenhængende områder, hvor nedsivning og udtræden kan indgå som en del af projektet. Projektet vil da skulle vedtages som et tillæg til spildevandsplanen med deraf følgende høringsproces og politisk behandling.

Krav om at separere regn og spildevand på egen grund i fælleskloakerede områder

Den gældende spildevandsplan stiller krav til at afløbssystemet på privat grund separeres i forbindelse med opførsel af nye boliger og ved større renoveringer. Der er ikke konkrete planer om at separere det fælleskloakkerede område i Hvidovre Kommune. En separering af det offentlige system vil medføre omkostninger til separering på egen grund, som afholdes af de enkelte borgere.

Plan- og Miljøafdelingen foreslår, at der ikke længere stilles krav til separering på egen grund.

Takster

Afledning af regn og spildevand finansieres af taksterne, som opkræves af HOFOR. Taksterne er således uafhængige af det kommunale budget men området finansieres af Hvidovre Kommunes borgere.

Helt overordnet er der to modsatrettede metoder hvorpå man kan vælge at fastlægge taksten for afledning af vand:

• Taksten lægges fast, og inden for den fastlagte økonomiske ramme renoveres og udbygges afløbssystemet i muligt omfang.

• Der vælges et serviceniveau som man ønsker at borgere og virksomheder opnår inden for en bestemt årrække, og der ud fra fastligges taksten.

En fastfrysning af taksterne på det nuværende niveau er næppe realistisk. Der skal løbende investeres for at fastholde værdier i afløbssystemet og undgå at skubbe en økonomisk pukkel til den efterfølgende generation. Ligeledes er det muligt at takstfinansiere en del af den kommunale klimatilpasning. Takstfinansiering af kommunal klimatilpasning kan ske som ”Medfinansieringsprojekter”, hvor en del af udgifterne dækkes af taksterne for afledning af vand. Udgiften til sådan medfinansieringsprojekter er en udgift, der ikke i dag indgår i taksterne for afledning af vand.

I den kommende planperiode, når Kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen har fastlagt dimensioneringskriterier og det ønskede serviceniveau, vil det være muligt for HOFOR, at opstille en model over afløbssystemet og der ud fra planlægge fremtidige projekter. HOFOR vil ligeledes kunne udføre analyser af taksternes indvirken på det forventede serviceniveau, sammenholdt med det tidsperspektiv hvor inden for borgere og virksomheder kan forvente at opnå serviceniveauet.

Det foreslås at Plan- og Miljøafdelingen arbejder videre med forskellige scenarier for takstudvikling, serviceniveau og tidshorisont, som fremlægges til drøftelse i Teknik og Miljøudvalget.

Retsgrundlag

Den kommunale spildevandsplanlægning har afsæt i Miljøbeskyttelsesloven kapitel 4 §32 (lov om miljøbeskyttelse af 26. juni 2010) og Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007).

Politiske beslutninger og aftaler

Der er mange tekniske forhold der ligger til grund for at Hvidovre Kommunes vision kan opnås. Her under er det vigtigt med et velfungerende afløbssystem og fornuftig og pålidelig spildevandshåndtering.

Plan- og Miljøafdelingen arbejder med en ny spildevandsplan til erstatning for den gældende plan fra 2001. Den gældende spildevandsplan har været suppleret af  en revision af målsætningerne på området fra 2003 og en strategi for udbygning af kloaksystemet, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2007. Inden for spildevandsplanens rammer håndteres alle de almindelige regnhændelser. Når der er tale om ekstreme regnhændelser og skybrud, er det klimatilpasningsplanen, der skal sikre borgere og virksomheder. De to planer er derfor koordineret i forhold til hinanden. Hvidovre Kommunes klimatilpasningsplan har været i offentlig høring, og forventes endelig besluttet på Kommunalbestyrelsens møde i november.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der vil udelukkende være tale om inddirekte sundhedsmæssige konsekvenser. De sundhedsmæssige konsekvenser af spildevandsplanen og ændringen af dimensioneringskriterierne består i ændringerne i hyppigheden af overbelastninger af afløbssystemet. Når der sker overbelastninger af systemet og der optræder regn- og fortyndet spildevand på terræn eller i kældre vil der være en hygiejnisk og sundhedsmæssig risiko.

Miljømæssige konsekvenser

Der vil udelukkende være tale om indirekte miljøeffekter. Miljøeffekterne vil skyldes den nye spildevandsplan med ændrede dimensioneringskriterier. Dimensioneringskriterierne definerer hvor ofte afløbssystemerne overbelastes. Ved en overbelastning af afløbssytemet vil vandet løbe på overfladen. Fortyndet spildevand vil kunne løbe ud i vandområder eller nedsive.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

Drøftet.


7. Hvidovre Strandvej 73. Etablering af ny 1. sal som fuld etage

Beslutningstema

Ejeren af et eksisterende 1 plans hus ønsker at udvide med en 1.sal, således at ejeren får et hus på 2 etager. Dette er dog i strid med nuværende Byplanvedtægt 13, som kun tillader huse i ét beboelseslag med udnyttet tag, dvs. 1½ etage.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget                                                          

1.at der til ejendommen – Hvidovre Strandvej 73 - meddeles dispensation til byggeri i 2 etager med en bygningshøjde på 5,8 m, samt overskridelse af det skrå højdegrænseplan mod Sydvest med 0,78 m

Sagsfremstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har modtaget en bygge- og dispensationsansøgning den 14. juli 2014, om tilladelse til at forhøje et parcelhus, på Hvidovre Strandvej 73, op til 2 etager.

Eksisterende bygning er i 1 plan med 25 graders taghældning. Ved den tiltænkte udbygning af 1. sal vil bygningen overskride det skrå højdegrænseplan, samt etageantallet.

Naboorientering

Sagen har fra den 20. august 2014 til den 05. september 2014 været sendt til naboorientering. Der har været udsendt 5 høringsbreve til de nærmeste naboer for ejendommen samt til Grundejerforeningen Strandvang.

Bemærkninger

KTMA har modtaget 2 rettidige bemærkninger og én bemærkning efterfølgende, grundet slåfejl i e-mail adressen, til ansøgningen fra de berørte naboer:

Bemærkning fra Hvidovre Strandvej 60 (05/09/2014):
De bemærker, at det skrå højdegrænseplan mod Sydvest overskrides med 0,78 m, ikke er acceptabelt og at afstand til nabo (2,5 m.) bør overholdes. Ligeledes nævnes, at udsigten for bagvedliggende bebyggelser, vil få reduceret vandudsigten.

Desuden henvises der til Byplanvedtægt 13, § 3, stk. 3c om byggeri i maksimalt 1½ etage, hvor de bemærker, at et 2-planshus af denne størrelse vil virke markant i forhold til den øvrige bebyggelse.

Bemærkning fra Hvidovre Strandvej 75 (05/09/2014):
De bemærker, at de ikke ønsker et 2 plans hus så tæt på skellet med denne lodrette højde. Yderligere kan der ikke undgås, at de får indbliksgener fra de højtplacerede vinduer mod deres grund. Til sidst bemærkes, at ovenstående vil efter deres mening, medføre en værdiforringelse af deres hus.

Bemærkning fra Konkylievej 32 (06/09/2014):
De bemærker, at huset vil bære præg af 2-familieshus, hvilket vil ændre kvarterets udseende og karakter.
Ligeledes nævnes, at udsigten fra deres 1. sal, hvor de har stue og terrasse, bliver reduceret ved etablering af fuld etage. Netop udsigten var afgørende for valget af huset.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at det samlede renoverings- og udbygningsprojekt, kun vil medføre nabogener af mindre grad i form af skygge eller indblik, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation:

 • dels hører det med til vurderingen, at forvaltningen tidligere har set positivt på overskridelser af etageantal og mindre overskridelser af det skrå højdegrænseplan i forbindelse med renoveringer af bygninger. På baggrund heraf, vurderer vi i dette tilfælde at overskridelsen samlet set, er af mindre væsentlig betydning.

 • dels overskrides det skrå højdegrænseplan mod sydvest med 0,78 m i en afstand af 3,6 m til naboskel, hvor der er placeret fire vinduer direkte mod nabo over en facadelængde på 14,5 m.

 • dels hører det med til vurderingen, at der i området, fx på Nordre Kystagervej 30, er givet tilladelse til et nyt hus i 2 etager.

 • dels er projektmaterialet ændret således, at udsigten til vandet fra Konkylievej 32 påvirkes mindst muligt.

 • yderligere, tages det i betragtning, at den tilladte maksimale bygningshøjde er 8,5 m. Hvorfor et 1½ etage med tilhørende kviste, vil kunne medføre et endnu mere dominerende præg i kvarteret, i form af skygge og indbliksgener end nuværende projekt.

 • Endelig kan der ud fra boligpolitiske overvejelser argumenteres for tilbygningen, ved at den bl.a. gradvist sikre, at familier der bliver større, også har mulighed for at blive boende i Hvidovre og at nogle af de ældre boliger, bliver opdateret til et tidssvarende niveau.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler hermed, at der meddeles dispensation til det ansøgte projekt.

Godkendelse af det skrå højdegrænseplan forventes givet, såfremt der meddeles dispensation.

Retsgrundlag

Hvad gælder for ejendommen

Nedenstående rammer gør sig gældende i forbindelse med behandling af denne dispensationsansøgning.

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 13, der i

§ 3, stk. 3c, angiver, at bygningshøjden fastsættes til højst ét beboelseslag med udnyttet tagetage og eventuelt kælderetage. Det vil sige 1½ etage.

De bebyggelsesregulerende bestemmelser i kap. 2 i bygningsreglement 2010,

kap. 2.2.3, stk. 1, anfører at ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel og dobbelthuse med lodret lejlighedsskel kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende bygningshøjde og afstandsforhold, når betingelserne i nr. 1 og 2 er opfyldt.

1) Maksimal højde: 1,4 x afstanden til naboskel og sti.

2) Mindste afstand til naboskel, vej og sti: 2,5 m.

Dispensation fra bestemmelser i loven

Efter byggeloven § 22, stk. 2 jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, kan Kommunalbestyrelsen meddele:

”Dispensationer fra de i medfør af § 8 og § 9 fastsatte regler til varetagelse af naboers interesser samt fra § 10 A, stk. 1, kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har oplyst naboer til den omhandlede ejendom om, hvortil der søges dispensation, og om, at eventuelle bemærkninger kan fremsendes inden 2 uger. Dette gælder dog ikke, hvis kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er uden større betydning for de pågældende naboer. Kommunalbestyrelsen underretter de naboer, der efter orientering i henhold til 1. pkt. rettidigt har fremsat bemærkninger til den søgte dispensation, om afgørelsen.”

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

For: Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe A, O og C.

Forkastet.

Gruppe V begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 1. Bilag 1: Ansøgning med tegningsbilag, modtaget 14. Juli 2014 (pdf)
 2. Bilag 2: Bemærkning fra Konkylievej 32, modt 06. september 2014 (pdf)
 3. Bilag 3: Bemærkning fra Hvidovre Strandvej 60, modt 02. september 2014 (pdf)
 4. Bilag 4: Bemærkning fra Hvidovre Strandvej 75, modt 02. september 2014 (pdf)
 5. Bilag 5: Skrå højdegrænseplan, KTMA, 14. august 2014 (pdf)
 6. Bilag 6: Oversigtskort, KTMA, 16. september 2014 (pdf)

8. ABA midler fra skoler overførsel til Avedøre Idrætscenter og Frihedens Idrætscenter

Beslutningstema

Dette er en anmodning om overførsel af ABA-midler fra skolerne til etablering af ABA anlæg og centralstyring på 3 gymnastiksale på Avedøre Idrætscenter (AIC) samt udbygning af ABA-anlæg i svømmehal i Frihedens Idrætscenter (FIC).

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller over for Teknik- og miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende projektændringerne på projekt nr. 0218/02 Avedøre Idrætscenter, udskiftning af facader og renovering af tag
 2. at overføre anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 450.000 kr. fra projekt nr. 3395 Brandalarmering på skolerne, ABA-anlæg, til projekt nr. 0218/02 Avedøre Idrætscenter, udskiftning af facader og renovering af tag
 3. at godkende udvidet anvendelse af svømmehal i FIC til arrangementer op til 400 personer, og herunder en udbygning af ABA-anlæg
 4. at overføre anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 450.000 kr. fra projekt nr. 3395 Brandalarmering på skolerne, ABA-anlæg, til en udbygning af ABA-anlæg i svømmehal i FIC

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes forsikringsstrategi lægger op til en forebyggende indsats på kommunens bygninger. Installering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) på skolerne er et eksempel på en sådan forebyggende brandskadeindsats. ABA-anlæg kan sikre hurtig opdagelse og dermed hurtig responstid og slukningsindsats. Forsikringspræmien til bygningsbrand reduceres betragteligt, når der installeres ABA-anlæg. Den forventede tilbagebetalingstid er beregnet til at være lidt over 4 år.

Projekt nr.  3395 Brandalarmering til skolernes ABA-anlæg, er gennemført, og der forventes en tilbageførsel på 900.000 kr. af budgetrammen på 9.400.000 kr.

KTMA anmoder om en overførsel fra projekt nr. 3395 på i alt 900.000 kr. til dækning af de to følgende projekter:


ABA anlæg og centralstyring på 3 gymnastiksale på AIC

Projekt nr. 0218/02 omfatter udskiftning af facader og renovering af tag på Avedøre Idrætscenters (AIC) tre gymnastiksale. Projektet er under projektering i efteråret 2014, og byggearbejderne er planlagt igangsat til april 2015. Som en del af renoveringen skal lofterne udskiftes til klasse 1 beklædning, hvorved det er hensigtsmæssigt og en anbefaling fra brandmyndighederne, at der installeres ABA anlæg samtidigt. ABA anlægget udføres med en central, som er forberedt på at kunne styre hele AIC.

Derfor anbefaler KTMA en budgetoverførsel på 450.000 kr. som omfatter projekteringen og installering af ovenstående. Herefter vil den nye budgetramme for projekt nr. 0218/02 se således ud:

Budgetramme

5.980.000 kr.

Overførsel til ABA-anlæg

450.000 kr.

Ny budgetramme

6.430.000 kr.

Udbygning af ABA-anlæg i svømmehal i FIC

Hvidovre Svømmeklub i Frihedens Idrætscenter (FIC) har bedt om at få svømmehallen godkendt til arrangementer op til 400 personer.

Godkendelsen forudsætter en udbygning af det eksisterende ABA-anlæg i forbindelse med svømmehallen og i de tilstødende lokaler, som omfatter dommeromklædning, herre- og dameomklædning m.m. Yderligere forudsætter godkendelsen, at hallen får to nye flugtvejsdøre ud til caféen samt en driftsplan for, hvordan FIC vil styre arrangementer i centret, så samtidige arrangementer ikke overskrider 400 personer. Det er usikkert om disse tiltag kan holdes inden for 450.000 kr.. KTMA foreslår, at et eventuelt resterende beløb dækkes af driftsmidlerne.

KTMA anmoder om en overførsel på i alt 900.000 kr. fra projekt nr. 3395 til dækning af de to ovennævnte projekter.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet kap 5.4 kræver varslingsanlæg ved væsentlige ombygninger og ved nyetablering i bygninger, som benyttes af flere end 150 personer.

Det anbefales af beredskabet i Hvidovre Kommune at styrke den en forebyggende indsats på kommunens bygninger, hvilket også Hvidovre Kommunes forsikringsstrategi lægger op til. Installering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) på skolerne er forebyggende brandskadeindsats. ABA-anlæg kan sikre hurtig opdagelse og dermed hurtig responstid og slukningsindsats.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på møde den 29. maj 2012 givet anlægsbevilling på 9.400.000 kr. til projekt nr. 3395 Brandalarmering på skolerne, ABA-anlæg.

Hvidovre Kommunes forsikringsstrategi lægger op til en forebyggende indsats på kommunens bygninger. Installering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) på skolerne er et eksempel på en sådan forebyggende brandskadeindsats. ABA-anlæg kan sikre hurtig opdagelse og dermed hurtig responstid og slukningsindsats.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har på møde den 25. februar 2014 givet anlægsbevilling på 5.980.000 kr. til projekt nr. 0218/02 Avedøre Idrætscenter, udskiftning af facader og renovering af tag, som en del af anlægsrammen 0208 Forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger 2014.

Den samlede anlægssum for projekt nr. 0218/02 Avedøre Idrætscenter, udskiftning af facader og renovering af tag udgør med den foreslåede ændring 6.430.000 kr.

Anlægsudgift

Foreslået anlægssum

6.430.000 kr.

Nuværende anlægsbevilling

5.980.000 kr.

Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb

450.000 kr.

Der ansøges samtidig om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 450.000 kr. til nyt projekt Frihedens Idrætscenter, svømmehal til arrangementer op til 400 personer, herunder udbygning af ABA-anlæg.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 29. maj 2012 givet anlægsbevilling på 9.400.000 kr. til projekt nr. 3395 Brandalarmering på skolerne, ABA-anlæg. Dette projekt er under afslutning med et forventet mindreforbrug på 900.000 kr.

Af det forventede mindreforbrug på projekt nr. 3395 Brandalarmering på skolerne, ABA-anlæg, foreslås 450.000 kr. benyttet til finansiering af den foreslåede ændring af projekt nr. 0218/02 Avedøre Idrætscenter, udskiftning af facader og renovering af tag, - og 450.000 kr. foreslås benyttet til finansiering af det foreslåede nye projekt Frihedens Idrætscenter, svømmehal til arrangementer op til 400 personer, herunder udbygning af ABA-anlæg.

Forsikringspræmien til bygningsbrand reduceres betragteligt, når der installeres ABA-anlæg. Den forventede tilbagebetalingstid er beregnet til at være lidt over 4 år.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

Anbefales godkendt.


9. Affaldsplan 2014-2018 (2024)

Beslutningstema

Høringsperioden for Affaldsplan 2014-2018 (2024) er afsluttet, og høringssvarene er behandlet. Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2024), så planen træder i kraft og kan offentliggøres ultimo oktober 2014.

Indstilling

Kultur- Teknik- Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2024)

Sagsfremstilling

RESUME

Med Affaldsplan 2014-2018 (2024) sætter Hvidovre Kommune fokus på affald som en ressource. Vi genanvender allerede en del affald. Men vi skal genanvende en endnu større andel for at leve op til de nationale målsætninger om at frasortere affald til genanvendelse og reducere affald til forbrænding.

Affaldsplanen sætter fokus på at genbruge frem for at smide ud og købe nyt. Dermed bidrager vi til at skabe mindre affald til gavn for miljøet og de fremtidige generationer.

Affaldsplanen indeholder mål om øget sortering både i husholdninger, erhverv og institutioner. Kommunen vil med øget sortering i institutioner og forvaltninger gå foran og feje for egen dør, så vi får genanvendt flere af ressourcerne i affaldet.

Affaldsplanen sætter også fokus på bedre service fx i form af information og selvbetjeningsløsninger. Dermed kan borgere, viceværter m.fl. få mest muligt ud af affaldsordningerne.

BAGGRUND

Affaldsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Regeringens Ressourcestrategi og Ressourceplan, som støtter op om EU’s målsætninger, og som især har fokus på mere genanvendelse.

EU’s og Regeringens målsætning er, at man i 2020 frasorterer 50% af de tørre fraktioner af husholdningsaffaldet (papir, glas, plast, metal og pap) til genanvendelse. Regeringens målsætning er, at i 2022 frasorteres også 50% af det våde husholdningsaffald (organisk affald).

Regeringens mål er, at genanvendelsen af papir, pap, glas, metal og plast fra servicevirksomheder øges til 70% i 2018, og at 60% af det organiske affald fra restauranter, dagligvarehandel mv. i 2018 indsamles og udnyttes til biogas.

Affaldsplanen støtter desuden op om den aftale, der er indgået mellem interessentkommunerne i ARC, om reduktion af husholdningsaffald til forbrænding på 20% pr. indbygger frem til år 2030. Aftalen omfatter også en forpligtelse til at fastsætte målsætninger for genanvendelse af husholdningsaffald for så vidt angår plast, organisk affald, papir, pap, glas og metal.

Derudover er der lagt vægt på, at Affaldsplanen er i tråd med Hvidovre Kommunes Vision, godkendt 19. marts 2013 af Kommunalbestyrelsen.

For at opfylde lovgivningen og ovenstående målsætninger og aftaler er der i Hvidovre Kommune behov for affaldsforebyggelse, øget sortering og genanvendelse, der omfatter affald fra både borgere, virksomheder og kommunale institutioner. Desuden er der ønske om bedre service og selvbetjening, hvilket er i tråd med Regeringens digitaliseringsstrategi.

Affaldsplanen indeholder derfor følgende overordnede mål:

 • Mål 1: Skab mindre affald
 • Mål 2: Øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet
 • Mål 3: Bedre service

Hvert mål indeholder initiativer, der skal bidrage til opfyldelsen. Initiativerne forventes udført under en høj grad af kommunikation med brugerne i form af information og inddragelse af borgere, virksomheder, ejendomsfunktionærer og kommunale institutioner.

HØRING

Forslaget til affaldsplanen har været i offentlig høring 5. maj – 30. juni 2014. Forvaltningen har modtaget 3 høringssvar. Høringssvarene og deres behandling er vedlagt.

Forvaltningen vurderer, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i affaldsplanen men vil indgå som inspiration i forbindelse med gennemførelse af Affaldsplanens initiativer.

LÆSEVEJLEDNING FOR AFFALDSPLANEN

Affaldsplanen består af en målsætnings- og planlægningsdel samt en kortlægningsdel.

I Målsætnings- og planlægningsdelen er baggrunden for affaldsplanen beskrevet; herunder lovgivning samt nationale målsætninger og aftaler. Herefter er Hvidovre Kommunes mål og initiativer beskrevet.

Kortlægningsdelen indeholder opgørelser af affaldsmængder og prognoser for de fremtidige mængder samt oversigter over ordninger og behandlingsanlæg. Kortlægningsdelen indeholder desuden oversigt over omkostninger til affaldsordningerne.

Retsgrundlag

AFFALDSPLAN

Ifølge Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 1309 af 18. december 2012, skal kommunen udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal affaldsplan, som skal revideres hvert 6. år. Planen skal blandt andet indeholde:

 • En kortlægningsdel, der beskriver status for affaldsområdet i kommunen
 • En målsætningsdel, der redegør for kommunens målsætninger på affaldsområdet
 • En planlægningsdel, der fokuserer på planlægningen de første 6 år af planperioden. Da Miljøstyrelsen har udskudt fristen for vedtagelse af affaldsplanen, bliver den første del af planperioden kun 5-årig (2014-2018).

MILJØVURDERING

Forvaltningen har efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli 2013, screenet og vurderet Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2024).

Implementering af Affaldsplanens initiativer bidrager, trods en let øget kørsel, til en øget genanvendelse af affald og vurderes derfor at have en positiv påvirkning af miljøet.

Selv om der i flere tilfælde vurderes at være henholdsvis positiv og negativ påvirkning af miljøet, vurderes det, at Affaldsplanen samlet set ikke vil få så væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal gennemføres miljøvurdering af Affaldsplanen.

Forvaltningen har derfor truffet afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført miljøvurdering af Affaldsplanen. Afgørelsen blev offentliggjort 15. august 2014 med klagefrist 12. september 2014. Forvaltningen har ikke modtaget klager over afgørelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 18. december 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag til tidsplan og proces for udarbejdelse af Affaldsplan 2014-2018.

Den 6. februar 2013 godkendte Teknik- og Miljøudvalget de overordnede målsætninger til Affaldsplan 2014-2018.

Den 28. januar 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen de 3 mål og 12 initiativer samt den reviderede tidsplan for udarbejdelse af Affaldsplan 2014-2018 (2024).

Den 29. april 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen høringsversionen af Affaldsplan 2014-2018 (2024).

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af Affaldsplan 2014-2018 (2024) afholdes over forsyningsvirksomheden affaldshåndtering, inden for det afsatte budget.

Omkostninger for de fleste af indsatserne beskrevet i Affaldsplanen forventes at kunne afholdes inden for det normale budget.

Der kan være behov for indsatser, der rækker ud over det normale budget. I Affaldsplanen fremgår for disse indsatser et meget groft overslag over de forventede udgifter. Udgifter til disse indsatser vil blive konkretiseret og forelagt en politisk behandling forinden igangsætning af den enkelte indsats.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

Anbefales godkendt.

Bilag

 1. Høringssvar af 6. maj 2014 fra Erhvervsstyrelsen (pdf)
 2. Høringssvar af 29. juni 2014 fra Paul Geisler (pdf)
 3. Høringssvar af 30. juni 2014 fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune (pdf)
 4. Behandling af 18. august 2014 af høringssvar (pdf)
 5. Forslag af 18. september 2014 til Affaldsplan 2014-2018 (2024) Målsætninger og planlægning (pdf)
 6. Forslag af 18. september 2014 til Affaldsplan 2014-2018 (2024) Kortlægning (pdf)
 7. Screening af 15. august 2014 for miljøvurdering af Forslag til Affaldsplan 2014-2018 (2024) (pdf)

10. Cykelstier på Høvedstensvej – Finansiering af ekstraudgifter

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til finansiering af ekstraudgifter på anslået 438.000 kr. opstået i forbindelse med aktuelle anlægsarbejder med etablering af cykelstier på Høvedstensvej. Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anser det ikke realistisk at finde besparelser i denne størrelsesorden i anlægsarbejderne, heller ikke at stoppe de aktuelle anlægsarbejder.

Indstilling

KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget  

 1. at ekstraudgifter på anslået 438.000 kr. til cykelstier på Høvedstensvej afholdes af Projekt nr. 2483, Trafiksanering 2014

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 4. juni 2014, punkt 13, finansieringen af Cykelstier på Høvedstensvej af Projekt nr. 2479, Trafik og tryghed på skolevej 2014 med et samlet overslag på 2.700.000 kr., heraf tilskud fra Cykelpuljen på 1.350.000 kr..

Efter ansøgning om tilskud fra Cykelpuljen blev tilsagnet fra Cykelpuljen reelt på 1.260.000 kr. i forhold til de oprindeligt budgetterede 1.350.000 kr., altså en mindreindtægt på 90.000 kr. Samtidig steg de budgetterede udgifter efter gennemført udbud og licitation fra de oprindeligt budgetterede 2.700.000 kr. til 2.778.000 kr., altså en forventet merudgift på 78.000 kr. Netto opstod således en manglende finansiering på 168.000 kr. i forhold til det oprindelige, samlede budget. Reelt betød dette, at de budgetterede udgifter til eventuelle uforudsete arbejder blev nedskrevet fra oprindeligt 335.000 kr. til nu 167.000 kr.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen igangsatte derefter anlægsarbejderne i slutningen af juli 2014 i forventning til, at der ikke ville opstå større uforudsete arbejder end budgetteret. Det holdt imidlertid ikke stik. Det viste sig i løbet af august-september, at især jordarbejder og befæstelsesarbejder i forbindelse med bortfjernelse af eksisterende fortove ville blive væsentligt dyrere grundet uforudset dårligt grusbærelag under de gamle fliser. Med opgravning, bortskaffelse til kontrolleret modtagestation og efterfølgende retablering med nyt grusbærelag er ekstraudgifterne alene hertil anslået til 398.000 kr. En anden større post viste sig under opbrydning af asfalt i forbindelse med omsætning af kantsten langs kørebanen, idet asfaltbelægningen var væsentlig tykkere end antaget. Med ekstra dybdeskæring, optagning og bortskaffelse til kontrolleret modtagestation af den ekstra asfalt beløber ekstraudgifterne sig hertil til anslået 82.000 kr. Hertil kommer en række mindre – og normalt mere forventelige – ekstraarbejder til anslået i alt 125.000 kr., således at de samlede, anslåede ekstraudgifter summer sig op til i alt 605.000 kr., inden anlægsarbejderne er afsluttet ultimo oktober/primo november 2014.

Med de budgetteret 167.000 kr. til ekstraudgifter mangler der således en finansiering på 438.000 kr. Beløbet foreslås afholdt over Projekt nr. 2483, Trafiksanering 2014.

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anser det ikke realistisk at finde besparelser i denne størrelsesorden i anlægsarbejderne, heller ikke at stoppe de aktuelle anlægsarbejder.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 4. juni 2014, punkt 13, projektet og finansieringen af Cykelstier på Høvedstensvej med et samlet budget på 2.700.000 kr., heraf tilskud fra Cykelpuljen på 1.350.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2014 m.v. er der til Projekt nr. 2479, Trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje afsat rådighedsbeløb i 2014 på 3.000.000 kr. og indtægter, tilskud fra Cykelpuljen, på 1.350.000 kr..

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014 blev givet tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalget forinden iværksættelse.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. juni 2014, punkt 13, blev 2.700.000 kr. fra Projekt nr. 2479, Trafiksikkerhed og tryghed af afsat til finansieringen af Cykelstier på Høvedstensvej, heraf tilskud fra Cykelpuljen på 1.350.000 kr. Resterende beløb på Projekt nr. 2479, Trafiksikkerhed og tryghed er reserveret til eventuelle tiltag for tryghed på sikker skoleveje.

På investeringsoversigten i Budget 2014 m.v. er der til Projekt nr. 2483, Trafiksanering afsat rådighedsbeløb i 2014 på 550.000 kr. Hertil har Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2014 givet tilsvarende anlægsbevilling. Teknik- og Miljøudvalget har den 5. februar 2014, pkt. 9, frigivet 125.000 kr. til projekt Allingevej. Dette projekt er afsluttet og der resterer 458.292 kr. som foreslås anvendt til ekstraudgifter vedrørende Cykelstier på Høvedstensvej.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

For: Gruppe A og O.

Imod: Gruppe C, Liste H, Gruppe V, alle med bemærkning om, at sagen er meget utilfredsstillende.

Godkendt.


11. Pulje til isolering mod støj fra vejtrafikken

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til et forslag om, at Hvidovre Kommune etablerer en pulje med det formål at yde tilskud til isolering af facader mod støj fra vejtrafikken. Såfremt udvalget godkender etableringen af støjpuljen, skal udvalget tage stilling til, om Rambølls forslag til administrative retningslinjer for en sådan støjpulje kan godkendes. 

Indstilling

Kultur, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at Hvidovre Kommune etablerer en pulje med det formål at yde tilskud til isolering af facader mod støj fra vejtrafikken,
 2. at tilskud ydes til forbedring af vinduers støjisolering,
 3. at godkende Rambølls forslag til administrative retningslinjer for en sådan støjpulje, herunder
 4. at der ydes et tilskud på 50 % til håndværkerudgifterne,
 5. at tilskuddet maksimalt kan udgøre 25.000,- kr., og
 1. at puljen i første omgang kun åbnes for boliger, der er belastet af støj på 70 dB eller derover, samt
 2. at udgifterne til tilskud og Rambølls arbejde som støjkonsulent finansieres af projekt nr. 2476 (2477 ramme) til støjdæmpning,
 3. at det budgetafsatte beløb på 600.000 kr. frigives.  

Sagsfremstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forelægger forslag til etablering af en støjpulje samt administrative retningslinjer for samme.

Forslaget til støjpulje og de administrative retningslinjer fremgår af Rambølls notat af 5. august 2014.

Rambøll omtaler to tilskudsmodeller. En med 50 % tilskud til håndværkerudgifterne og en med 75 % tilskud til håndværkerudgifterne.

Vej- og Parkafdelingen anbefaler modellen med 50 % tilskud, som er den mest almindelige i kommunale ordninger. Ved at anvende denne model og to års rammebeløb som anført under økonomiske konsekvenser kan der formentlig gives tilskud til ca. 50 boliger. Det er afdelingens skønsmæssige vurdering på grundlag af Rambølls budgetoverslag nederst side 5 i notatet.

Endvidere er Vej- og Parkafdelingen af den opfattelse, at puljen i første omgang kun skal åbnes for ansøgninger vedrørende boliger, der udsættes for støj på 70 dB eller derover. Rambøll har i Tabel på side 5 i notatet skønnet, at der er 357 interesserede boligejere. Det er summen af det anslåede antal interesserede fra 1 dB springet 70 – 71 dB til over 77 dB. Det synes at matche fint med de 50 boliger, der skønnes at være råd til.

Rambøll har skitseret en tidsplan over ca. 20 måneder som vil række ind i 2016. Vej- og Parkafdelingen vil drøfte tidsplanen nærmere med Rambøll, idet det er afdelingens holdning, at støjpuljen skal gennemføres så hurtigt som muligt med respekt for boligejernes mulighed for at udføre arbejderne uden unødigt tidspres.  

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Tilskuddet medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Det fremgår af Ligningslovens § 7 S, stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetvedtagelsen 8. oktober 2013 at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til støjdæmpning.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 4. juni 2014, punkt 11, at daværende By- og Teknikforvaltning sammen med Rambøll skulle arbejde videre med Rambølls forslag om en støjisoleringspulje i Hvidovre Kommune.   

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2014 er der til Projekt nr. 2476, Støjdæmpning afsat rådighedsbeløb i 2014 på 600.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 28. januar 2014, punkt 25, givet tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om at projektet frigives af fagudvalg.

I 2014 vil der skulle afholdes et mindre beløb til Rambølls færdiggørelse af arbejdet med at gøre støjpuljen klar til at blive åbnet for ansøgninger. Resten af de 600.000 kr. forudsættes rullet til 2015 i henhold til kommunens regler for budgetoverførsel mellem årene.

I overslagsårene 2015-2017 er der afsat 600.000 kr. på rammekontoen projekt nr. 2477, Støjdæmpning.

Der vil således i 2015 være mere end 1,1 mio. kr. til rådighed for tilskud fra støjpuljen og Rambølls arbejde som støjkonsulent. 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

Godkendt.

Bilag

 1. Rambølls notat af 5. august 2014. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Hvidovre Kommune (pdf)

12. Anlægsbevilling til nye vejtræer på Byvej og en naturlegeplads

Beslutningstema

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen søger om anlægsbevilling til etablering af nye vejtræer på Byvej og etablering af naturlegeplads i Strandparken/Kystagerparken eller Lodsparken.

Indstilling

Kultur, Teknik-, Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til Projekt nr. 0214, Plant et træ gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. fordelt med 300.000 kr. til etablering af nye vejtræer på Byvej og 300.000 kr. til etablering af en naturlegeplads i Strandparken/Kystagerparken eller Lodsparken.

Sagsfremstilling

Etablering af nye vejtræer på Byvej plantes i efteråret 2014.

Etablering af en naturlegeplads i Strandparken/Kystagerparken eller Lodsparken forventes først etableret i 2015.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 27. maj 2014, punkt 7, at de 600.000 kr. fra budgetaftalen 2014 - 2017, der var afsat til "Plant et træ kampagnen", skulle bruges til en naturlegeplads i Strandparken/Kystagerparken eller Lodsparken og nye vejtræer.

PåTeknik- og Miljøudvalgets møde den 11. august 2014, punkt 20, vedrørende Hvidovre Strandpark foreslår forvaltningen, at naturlegepladsen integreres i udbygningen af Hvidovre Strandpark, herunder i godkendelsen hos Fredningsnævnet.

Endvidere godkendte Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 11. august 2014, punkt 19, ” Nye vejtræer”, at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder videre med et projekt for  placering af vejtræer på Byvej.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2014 er der til Projekt nr. 0214, Plant et træ afsat rådighedsbeløb i 2014 på 600.000 kr. Hertil søges om tilsvarende anlægsbevilling.

Etablering af en naturlegeplads i Standparken/Kystagerparken eller Lodsparken, forventes først gennemført i 2015 derfor påregnes 300.000 kr. rullet til 2015, i henhold til kommunens regler for budgetoverførsel mellem årerne.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

For: Gruppe A og O

Imod: Liste H

Undlader: Gruppe C og V.

Anbefales godkendt.


13. Opfølgning på Hvidovre Handicappolitik

Indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage opfølgningen på Hvidovre Handicappolitik til efterretning
 2. at Handicaprådets høringssvar indgår i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvidovre Handicappolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 27. marts 2012. Politikken udstikker en overordnet ramme for arbejdet med at understøtte borgere med handicap i at deltage aktivt i samfundslivet og bidrage til udviklingen i kommunen. Af politikken fremgår det, at den skal være en del af det løbende arbejde i de enkelte forvaltninger, og at politikkens målsætninger skal integreres i kommunens arbejde. Politikken er vedlagt sagen som bilag.

Hvidovre Handicapråd har på rådsmødet d. 21. maj 2014 anmodet kommunen om en status på arbejdet med Handicappolitikken. Direktionen har behandlet rådets forespørgsel og har d. 2. juli 2014 vedtaget, at redegørelsen skal fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget. Der er derfor udarbejdet en status over, hvordan der er arbejdet med handicappolitikken siden dens vedtagelse i 2012.

Overordnet status på forvaltningernes arbejde med handicappolitikken

Børne- og Velfærdsforvaltningen har modtaget besvarelser fra kommunens tre forvaltninger. Som følge af den nylige organisationsændring, der trådte i kraft d. 1. august 2014, er besvarelsen fra Kultur-, Teknik-, Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen dog delt op i to således, at der foreligger en besvarelse fra hhv. den tidligere By- og Teknikforvaltning og den tidligere Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltning.  De fire besvarelser er vedlagt som bilag.

Siden handicappolitikkens vedtagelse har den fungeret som en guideline for kommunens arbejde, ligesom forvaltningerne på forskellige måder har arbejdet med den og dens målsætninger. På tværs af forvaltningerne har der i særdeleshed været fokus på tilgængelighed, både fysisk og ift. kommunikation, mens der i de enkelte forvaltninger også er arbejdet med politikkens andre fokusområder: uddannelse og læring, beskæftigelse, kultur og fritid, bolig samt rehabilitering.

I det følgende gives eksempler på, hvordan der er arbejdet med handicappolitikken i hver af forvaltningerne.

Børne- og Velfærdsforvaltningen

Handicappolitikken har sat sine spor i Børne- og Velfærdsforvaltningen. Helt overordnet fungerer politikken som guideline bl.a. i forbindelse med visitationspraksis til specialundervisning, ligesom flere kontraktmål udarbejdes med henvisning til politikken som f.eks. Børnehandicaps mål om at styrke kvaliteten og systematikken i sagsarbejdet.

På voksenområdet er der med baggrund i handicappolitikken bl.a. arbejdet med rehabiliterings- og boligområdet med henblik på at understøtte, at borgere med funktionsnedsættelse kan leve et selvstændigt og aktivt liv. I 2013 er eksempelvis afprøvet robotstøvsugere og robotgulvvaskere hos hjemmehjælpsmodtager, og der arbejdes løbende med at med at afprøve ny velfærdsteknologi. Samme år prioriterede Kommunalbestyrelsen endvidere rehabilitering af borgere med erhvervede hjerneskader som et særligt fokusområde, der bl.a. har betydet et mere smidigt og sammenhængende forløb for borgere i den erhvervsaktive alder med en senhjerneskade samt ansættelse af en hjerneskadekoordinator.

I forlængelse af handicappolitikken har pårørendeområdet fået et særligt fokus. Der er bl.a. oprettet pårørendegrupper på demensområdet og hjerneskadeområdet, ligesom der er oprettet et fælles bruger- og pårørenderåd for kommunens bofællesskaber.

Desuden har der været arbejdet med kommunikation og informations-veje. F.eks. har Socialpsykiatrien oprettet en Facebookgruppe i forlængelse af deres ungeprojekt ”Ung i Hvidovre” for at afprøve nye måder at kommunikere og netværksdanne på. Ligeledes er alle Sundhedscentrets tilbud åbne for deltagelse af tolke, støttekontaktpersoner mm. Der samarbejdes med patientforeninger og pårørendegrupper, og der tilbydes hjælp til brobygning til det behandlende sundhedsvæsen for borgere med funktionsnedsættelse.

På børne- og ungeområdet har handicappolitikken været inddraget i arbejdet med Hvidovre Kommunes overordnede inklusionsstrategi. Det gælder i særdeles ift. arbejdet med folkeskolereformen, hvor der bl.a. er fokus på alternative læringsmiljøer og indretning af inklusionsfaciliteter og udendørsarealer med øje for børn med særlige behov. Ligeledes er der i 2013 vedtaget et serviceniveau på børnehandicapområdet med henblik på at sikre bedre kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingen på området.

Den tidligere By- og Teknikforvaltning

Den tidligere By- og Teknikforvaltningen har i høj grad arbejdet med både fysisk tilgængelighed og med at indtænke tilgængelighed på Hvidovre Kommunes hjemmeside ift.  synshandicappede og ordblinde. Forvaltningen har i den forbindelse arbejdet løbende med handicappolitikkens målsætninger i arbejdet med budgetter særligt ift. udmøntningen af tilgængelighedspuljerne. Eksempelvis er der i 2014 afsat midler til at etablere en lift på indgangstrappen ved Strandmarkens Fritidscenter og til etablering af øget tilgængelighed ved Hvidovre Kirkeplads.

Den tidligere Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltning

Forvaltningen har haft stor opmærksomhed på den øgede digitalisering og indførelsen af selvbetjeningsløsninger ift. personer med fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser. Bl.a. har der været afholdt flere kurser ligesom Borgerservicecentret har foretaget hjemmebesøg for bl.a. at hjælpe med at oprette NemID.

Handicappolitikken indgår desuden i den beskæftigelsespolitiske plan, som hvert år udarbejdes for Jobcenter Hvidovre. I 2013 indgik bl.a. et mål om, at 50 borgere blev fastholdt eller opnåede ansættelse med de handicapkompenserende ordninger. Dette mål blev nået med 59 borgere.

På kultur- og fritidsområdet er der fokus på adgangsforhold, så ingen borgere bliver udelukket fra kultur- og fritidstilbud i kommunen. Folkeoplysningsudvalget har desuden fået en repræsentant fra Handicaprådet valgt ind i udvalget for perioden 2014-2017 med henblik på at højne udvalgets bevidsthed om de handicappedes muligheder inden for folkeoplysningsområdet.

Økonomi- og Stabsforvaltningen

I Økonomi- og Stabsforvaltningen er der arbejdet med at sikre tilgængelig via digital borgerservice. Hvidovre Kommune fik i 2013 ny hjemmesideplatform, som i sin grundlæggende programmering lever op til tilgængelighedskravene for offentlige hjemmesider. Den er blevet testet med et positivt resultatet. Arbejdet med at sikre tilgængeligheden på hjemmesiden er fortsat en integreret del af webredaktørens daglige arbejde.

Derudover har Personaleservice også indarbejdet principper i forhold til handicappede fortrinsadgang til jobsamtaler i det offentlige.

Det videre forløb

Da arbejdet med handicappolitikken er en dynamisk og fortløbende proces, vil den fortsat blive inddraget i forvaltningernes arbejde sammen med kommunens øvrige gældende politikker.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-09-2014

Ad. 1 Taget til efterretning.

Ad. 2 Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 02-10-2014

Ad. 1 Taget til efterretning, med bemærkning om, at forvaltningen i samarbejde med Danske Handicaporganisationer i Hvidovre har formuleret målet i beskæftigelsesplanen for 2015, og at ministermålet i beskæftigelsesplanen for 2015 om etablering af færre fleksjob, kan blive en udfordring i forhold til de handicappede.

Ad. 2 Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Bilag

 1. Hvidovre Handicappolitik d. 20. juni 2012 - fuld version (pdf)
 2. Status på arbejde med handicappolitikken - Økonomi- og Stabsforvaltningen (pdf)
 3. Status på arbejde med handicappolitikken - den tidligere By- og Teknikforvaltning (pdf)
 4. Status på arbejde med handicappolitikken - den tidligere Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltning (pdf)
 5. Status på arbejde med handicappolitikken - Børne- og Velfærdsforvaltningen (pdf)
 6. Handicaprådets høringssvar til opfølgning på Hvidovre Kommunes handicappolitik (pdf)

14. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

Karl Erik Høholt Jensen (V) ønsker at modtage tegninger/skitser og udbudsmateriale af fåreshelter på Quarkcentret.

Ømer Kuscu (A) spurgte til manglende cykelsti på Hvidovre Enghavevej.


15. Udvidelse af Lokalplan 455

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-10-2014

Godkendt.