Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 3. september 2014

Mødefakta

Dato: Onsdag den 3. september 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Kystagerparken, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

A.På mødet uddeltes invitation til borgermøde om Kystagerparken mandag den 22. september 2014.

B.Forvaltningen orienterede om møde med HOFOR om problemerne i forbindelse med arbejderne på I. G. Smiths Alle/Ulfsborgvej. HOFOR inviteres til møde med Teknik- og Miljøudvalget forud for udvalgets møde den 8. oktober 2014.

Bilag

 1. Indbydelse til borgermøde om Kystagerparken mandag den 22. september 2014 (pdf)

3. Genplacering af Quark-centret. Projekt nr. 3425. Fåre- og formidlingshus, ansøgning om tillægsbevilling

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

For: Gruppe A og O

Afventer: Liste H

Imod: Gruppe V og C

Anbefales godkendt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik– og Miljøudvalget, og Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at godkende projektændringerne på fåre- og formidlingshuset

2.at der til projekt nr. 3425 – Genplacering af Quarkcentret, gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 567.000 kr.

3.at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt nr. 5712 Børneinstitutionen Krebsen og Søstjernen, fugt i gulve reduceres med 567.000 kr. til finansiering af projekt nr. 3425 – Genplacering af Quarkcentret

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. februar 2014, under pkt. 18, at der i stedet for et fårehus opføres et fåre- og formidlingshus i tilknytning til Quark Centret.

Budgetrammen for fåre- og formidlingshuset er på 1.100.000 kr. og er sammensat således:

Fondsmidler

670.000 kr.

Projekt 3425 Genplacering af Quark-centret

430.000 kr.

I alt

1.100.000 kr.


Til såvel KTMA og dennes rådgivere store overraskelse lød billigste bud ved licitationen for fåre- og formidlingshuset den 3. juli 2014 på 1.581.185 kr. og overskred dermed budgettet med 736.685 kr.:

Budgetramme

1.100.000 kr.

Forbrugt og disponeret

-255.000 kr.

Restbeløb

844.500 kr.

Licitation

1.581.185 kr.

Difference

-736.685 kr.

Derfor indstiller forvaltningen nu nedenstående økonomisk og arealmæssigt reviderede projekt til godkendelse. Tillægsbevillingen på 567.000 kr. foreslås finansieret ved en budgetomplacering fra projekt 5712, Krebsen og Søstjernen, som forventes lukket med et mindreforbrug på ca. 2. mio. kr. Budgetrammen for fåre– og formidlingshuset vil herefter se således ud:

Fondsmidler

670.000 kr.

Projekt 3425 Genplacering af Quark-centret

430.000 kr.

Omplacering fra projekt nr. 5712

567.000 kr.

Samlet ramme

1.667.000 kr.

Forbrugt og disponeret

-255.500 kr.

Entrepriseramme

1.411.500 kr.

Det reviderede projekt er teknisk og funktionelt forsvarligt og har  følgende ændringer i forhold til det oprindelige projekt:
Rum til hø og redskaber reduceres fra 44 til 34 m2
Fårestalden og formidlingsrummet reduceres fra 170 m2 til 120 m2.
I alt en arealreduktion på 60m2.


Endvidere gøres bygningen smallere og udføres med en billigere hovedkonstruktion. 

Vigtigt er det at nævne, at fondene har givet tilsagn om støtte på baggrund af tidligere fremsendte tegninger af projektet, og at de har taget forbehold for reduktion eller bortfald i støtten, hvis projektet ændrer sig væsentligt. Der er derfor taget kontakt til fondene for at få deres holdning og mundtlige tilsagn til de foreslåede reduktioner.

Lokale- og anlægsfonden har bevilget 150.000 kr. til formidlingsdelen og handicaptoilettet, som bibeholdes i det reviderede projekt.

Friluftsrådet, har bevilget 500.000 kr. til ideen om et formidlingshus generelt, herunder at huset er offentligt tilgængeligt med adgang til toilet, samt at huset er forsynet med grønt tag, dette bibeholdes i det reviderede projekt.


Max Fodgaard Fonden har bevilget kr. 20.000 på samme vilkår som Friluftsrådet.

Alle fondsmidlerne er til udbetaling, når projektet er realiseret og revisionspåtegnet. Såfremt fondsmidlerne frafalder er fåre- og formidlingshuset ikke økonomisk muligt at realisere.

Med ovenstående projektændringer vil entrepriseudgifterne kunne bringes ned til 1.411.500 kr., hvorved differencen bliver på 567.000 kr., som KTMA anbefaler givet som tillægsbevilling.

Revideret tidsplan

Forventet ibrugtagningstidspunkt: primo dec. 2014

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har på møder den 20. december 2011, 18. december 2012, 26. februar 2013, 28. januar 2014 og 25. februar 2014 givet anlægsbevilling på 8.197.500 kr. (udgift) og 670.000 kr. (indtægt).

Den samlede anlægssum for projekt nr. 3425 Genplacering af Quark-centret udgør med den foreslående ændring 8.764.500 kr., hvoraf 670.000 kr. er finansieret af fonde og 8.104.500 kr. er finansieret af kassebeholdningen:

Anlægsudgift

Anlægsindtægt

Foreslået anlægssum

8.764.500 kr.

670.000 kr.

Nuværende anlægsbevilling

8.197.500 kr.

670.000 kr.

Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb

567.000 kr.

0 kr.

Kommunalbestyrelsen har på møder den 29. november 2011 og 30. april 2013 givet anlægsbevilling på 9.432.000 kr. til projekt nr. 5712 Børnehuset Krebsen og Søstjernen, fugt i gulve.

Dette projekt er under afslutning med et forventet mindreforbrug på 2.000.000 kr.

Den forventede mindreudgift til projekt nr. 5712 Børnehuset Krebsen og Søstjernen, fugt i gulve, foreslås benyttet til finansiering af den foreslåede ændring af projekt nr. 3425 Genplacering af Quark-centret.


4. Projekt nr. 3391. Engstrandskolen, naturvidenskabelige lokaler. Bevillingsansøgning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

Gruppe V foreslog, at det afsatte rådighedsbeløb periodiseres efter det forventede forbrug.

For: Liste H, Gruppe C og V

Imod: Gruppe A og O

Forslaget forkastet.

Forvaltningens indstilling:

For: Gruppe A og O

Imod: Liste H, Gruppe C og V, under henvisning til eget forslag

Anbefales godkendt.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives anlægsbevilling på kr. 3.700.000 kr. til projekt nr. 3391, Engstrandskolen, naturvidenskabslokaler

Sagsfremstilling

På Engstrandskolen er de eksisterende fysik- og biologilokaler nedslidte og utidssvarende i forhold til de krav, der i dag stilles til denne type lokaler.

Der etableres derfor en ny science gang, som det tidligere er sket på størstedelen af kommunens skoler, hvor der i to ens opbyggede lokaler kan undervises i alle naturfag. Lokalerne bliver bl.a. også forsynet med den nødvendige komfort- og procesudsugning iht. de i dag gældende arbejdsmiljøregler og anbefalinger vedrørende godt indeklima.

Processen indledes med en brugerinddragelse, hvor arbejdsgruppen definerer indholdet af opgaven. Herefter vil en rådgiver udarbejde udbudsmaterialet, hvorefter byggeprocessen kan opstarte.

I Budget 2014 er der vedtaget at afsætte 3.7 mio kr til dette formål. Disse midler bedes frigivet.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten 2014-2017 afsat rådighedsbeløb på kr. 3.700.000 kr. i 2014.


5. Ulovlige forhold i kolonihaver

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

Ad 1: Godkendt.

Liste H foreslår, at omfanget og arten af de formodede overtrædelser af lovgivningen undersøges, så vi kan vurdere nytteværdien af en evt. øget indsats med kontrol, tilsyn og sagsomkostninger.

For: Liste H

Imod: Gruppe A, O, C og V

Forkastet.

Liste H foreslår en vurdering af de hidtidige sager i kolonihaver, deres forløb og omkostninger for kommunen.

For: Liste H

Imod: Gruppe A, O, C og V

Forkastet.

Liste H foreslår en vurdering af muligheden for at lovliggøre evt. overtrædelser retsligt, herunder en vurdering af, om man ved at tillade helårsbeboelse kan skaffe kommunen ekstra indtægter i form af grundskyld, ejendoms- og personskatter? Hvad vil en retslig lovliggørelse kunne betyde af ekstra indtægter for kommunekassen i årene fremover?

For: Gruppe C og Liste H

Imod: Gruppe A, O og V

Forkastet

Ad 2.

For: Gruppe A, O, C og V

Imod: Liste H, under henvisning til eget forslag.

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen og Kultur-, Teknik, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at forvaltningerne arbejder videre med en afklaring af muligheden for at føre opsøgende tilsyn med overtrædelser af plan-, miljø- og byggelovgivningen i kolonihaveområderne i Hvidovre Kommune.
 2. at KTMA udarbejder et oplæg til beslutning til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. november 2014.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Der er i Hvidovre Kommune 6 kolonihaveområder; Præstemosen, Kystengen, Kettehøj I & II, Svarø samt Dahlia.

Af disse 6 kolonihaveområder er Præstemosen den eneste som er udmatrikuleret, hvilket betyder at den enkelte kolonihaveejer også ejer den grund hvorpå huset står.

Hvidovre Kommune modtager jævnligt klager over overtrædelser af plan-, miljø- og/eller byggelovgivningen i kolonihaveområderne, dog primært i Kystengen og Præstemosen.

Herudover er kommunen af flere beboere i både Præstemosen, Kystengen og Kettehøj I + II gjort opmærksom på at helårsbeboelse finder sted i flere tilfælde.

I Grundejerforeningen Præstemosen har mange medlemmer ønske om at der gives mulighed for helårsbeboelse. Af grundejerforeningens hjemmeside fremgår også at foreningen selv ikke mener at de er et kolonihaveområde, men at de er omfattet af reglerne om sommerhuse.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen undersøgt hvad det vil kræve at håndhæve ovenstående lovgivninger. (se Bilag 1)

Det er ikke kun kolonihaveejerne som overtræder bygge-, plan- og miljølovgivningen. Også helårsboligejerne laver overtrædelser. I første omgang rettes kampagnen dog mod kolonihaveejerne.

Tilsynet i dag:

I dag består tilsynsopgaven i kolonihaveområderne af følgende;

1.Ulovligt byggeri: forvaltningen behandler udelukkende klagesager, der er modtaget skriftligt, fra ikke-anonyme afsendere. Kommunen er ikke forpligtet til at føre opsøgende tilsyn, og der er ikke afsat ressourcer til dette.

Klagesagerne drejer sig hovedsagelig om sager vedrørende nybyggeri. Fremgangsmåden er anmodning om BBR-oplysninger. Modtages oplysningerne ikke, varsler forvaltningen tilsyn, og ved for stort byggeri varsles påbud. Og endelig politianmeldelse.

2.Ulovlig beboelse: Hvis borgerne er tilmeldt en adresse i en kolonihave efter 30. september skriver forvaltningen til dem, at de skal fraflytte ellers vil de jf. lokalplanen blive meldt til politiet.

Opsøgende tilsyn:

Et opsøgende tilsyn kunne efter 1. januar 2015 omfatte følgende:

1.Ulovlig beboelse:

·Førstegangsregistrering i områderne én gang årligt i perioden efter den 1. oktober efter mørkets frembrud og tidligt om morgenen inden det bliver lyst. Fotoregistrering i det omfang det er lovligt samt udarbejdelse af notat.

·Opfølgende registrering i oktober/november måned, med det formål at sikre et stærkere bevis i den efterfølgende sag.

·Undersøge om ejere af kolonihavehuse, som er registreret med en c/o adresse, faktisk bor på c/o adressen. Herunder i den udstrækning det er lovligt at orientere SKAT om lejeindtægter for ejeren/lejeren af boligen, orientere andre myndigheder om indtægter i det omfang det er lovligt, samt undersøge BBR for der antallet af beboere i boligen.

·Varsling om påbud, behandling af klager, aktindsigt, politianmeldelser mv. og eventuel inddragelse af sociale myndigheder.

2.Vedrørende ulovligt byggeri;

Gennemgå lovligheden af alle kolonihavehuse. Dette ved luftfotoregistrering sammenlignet med tidligere luftfotos kombineret med fysisk registrering i området. Herudover forespørgsel om redegørelser for kloakering og anvendelse af faskiner.

3.Konsekvenser vedr. ressourceforbrug:

Forudsættes en uændret bemanding i Plan- og Miljøafdelingens byggesagsteam, skal der foretages en omprioritering af øvrige arbejdsopgaver ved ovenstående forslag om øget tilsyn.

Der må på den baggrund kunne forventes en forlænget sagsbehandlingstid på de øvrige generelle byggeansøgninger.

Dertil kommer en øget belastning af andre teams og forvaltninger, eksempelvis i relation til afklaring af miljømæssige, planmæssige, sociale og juridiske spørgsmål.

Andre tiltag:

Udover et opsøgende tilsyn er det muligt at iværksætte andre tiltag, som formentligt og forhåbentligt vil få nogle kolonihaveejere, som i dag overtræder en eller flere af ovenstående lovgivninger, til at stoppe med overtrædelserne, og benytte kolonihaven som lovgivningen foreskriver, og som kolonihaverne oprindeligt var tiltænkt. Af sådanne tiltag foreslås følgende:

·Kommunikationsindsats med oplysning om lokalplanerne for de respektive områder samt om bygge- og miljølovgivningen.

·Kommunikationsindsats med oplysning om det opsøgende tilsyn samt konsekvenser af overtrædelser.

·Borgermøde vedrørende oplysning om plan-, miljø og byggelovgivningen samt om indsatsen i det opsøgende tilsyn.

·De sociale myndigheder kan også inddrages, fx hvis det drejer sig om udsatte borgere i kolonihaverne, eller der kan opstå behov for at anvise nogle borgere til en anden bolig, anden institution til deres børn mv.

·Evt. minimeret dagrenovationsafhentning;

En løsning, hvor serviceniveauet for kolonihaver i vinterhalvåret sættes ned (fx at der kun tømmes hver 3 uge/hver måned). Dette kræver en regulativændring (4 ugers offentlig høring og politisk behandling) samt diverse administrative opgaver og information til berørte borgere. En minimeret dagrenovationsafhentning indebærer mindre ressourceforbrug til renovation, men renovation er brugerbetalt, og det indebærer derfor ikke en besparelse for kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke på nuværende tidspunkt lavet beregninger for et øget tilsyn. Disse vil blive foretaget på et senere tidspunkt.

Bilag

 1. Kort over Præstemosen 2014 tilsyn(1).PDF (pdf)
 2. Bilag 1 - Notat om lovliggørelse af kolonihaverne i Hvidovre Kommune.pdf (pdf)

6. Opbakning til Køge Bugt opland´s forslag til indsatsprogram til de statslige vandplaner

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

Anbefales, taget til efterretning.

Indstilling

Kultur, Teknik, Miljø og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at udvalget i forbindelse med den statslige vandplanlægning, tager forslaget til indsatsplaner for oplandet til Køge Bugt til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anden generations vandplaner arbejdes der med indsatser inden for vandoplande. Hvidovre Kommune er en del af oplandet til Køge Bugt.

Der er oprettet ”vandråd” i de respektive oplande. Vandrådene er sammensat af repræsentanter for interesseorganisationer og erhvervslivet, og har til formål at kommentere og komme med anbefalinger til kommunernes forslag til indsatsprogrammer, der skal sikre forbedret vandmiljø i vandløbene. Vandrådets bemærkninger vil efterfølgende indgå i materialet, der ligger til grund for fastsættelsen af de indsatser, der skal gennemføres i perioden fra 2015-2021.

Køge Kommune har varetaget sekretariatsfunktionen for oplandet til Køge Bugt. Køge Kommune og den tilknyttede følgegruppe har ligeledes stået for koordineringen af vandrådets arbejde og samlingen af og koordineringen af kommunernes indmeldinger om forslag til indsatser. Det samlede forslag til indsatser i oplandet skal ifølge lovgivningen vedtages i de respektive byråd.

Der er fra statens side blevet udmeldt en økonomisk ramme hvor indenfor kommuner og vandråd har haft til opgave at foreslå den i deres øjne bedst mulige og økonomisk mest fordelagtige fordeling af indsatser og virkemidler.

Vandrådet har indstillet at vandløbstrækninger og indsatser vælges ud fra:

 • Hvor en given indsats giver mest miljø for pengene
 • Vandløb, hvor en beskeden indsats vurderes at kunne føre til god økologisk tilstand
 • Vandløb, hvor miljøpotentialet er højst - typisk højt klassificerede i regionplanerne
 • Hvor der samtidigt er mindst mulig påvirkning af dyrkningsinteresser i forhold til øvrige principper

Oplandskommunerne indmeldte i første omgang 95 km vandløb, hvor der ønskes udført tiltag svarende til et beløb på ca. 13,7 mio. kr. Følgegruppen bestående af Køge, Solrød, Faxe, Stevns og Albertslund reducerede imidlertid indsatsen således at den blev tilpasset den økonomiske ramme på 9,5 mio. kr.

Der findes ingen vandløb, omfattet af vandplanerne i Hvidovre Kommune. Fæstningskanalen karakteriseres i vandplanerne som en sø hvorfor kommuner og vandråd ikke skal tage stilling til en eventuel indsats. Derfor er der ikke indmeldt forslag til indsatser i Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune har interesse i Harrestrup Å som er beliggende i blandt andet nabokommunen Københavns Kommune. De kommuner der er myndighed for Harrestrup Å har ikke indmeldt forslag til indsatser på vandløbet.

Indmeldingen vedrører: Slimminge Å, Borup Bæk, Køge Å, Vedskølle Å, Skensved Å, Karise Bæk, Stenkildebæk, Viverup vandløbet, Store Vejleå, Tryggevælde Å, Ellebækken, Sandbækken, Skæppelundsvandløbet, Valløvandløbet, Møllerenden, Gammelsø Bæk, Vildmosevandløbet, Grevebækken, Olsbækken og Karlstrup Mosebæk.

En beskrivelse af den forslåede indsats findes som bilag.

De vandløbsstrækninger som kommunerne har indmeldt tiltag på ligger ifølge følgegruppen forholdsvist tæt på den forholdsmæssige fordeling af kommunernes risikovandløb og lever op til princippet om mest miljø for pengene.

Som nævnt skal det samlede forslag til indsatsplan i vandoplandet efter lovgivningen vedtages i alle oplandets kommunalbestyrelser – også selvom, de enkelte indsatser ikke berør alle kommuner. Det er Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningens vurdering, at den foreslåede indsatsplan er en god fordeling af de økonomiske midler, der er til rådighed set ud fra de indmeldte ønsker. Det anbefales derfor at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at bakke om forslaget til indsatsplaner for oplandet til Køge Bugt.

Bilag

 1. Miljøministeriet's forslag til indsatsprogram 2015-2021 - Rapport for hovedvandoplandet 2.4 Køge Bugt, dateret 02-07-2014 (pdf)

7. Foreløbigt indhold i Forslag til Lokalplan 460 for Avedøre Landsby

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

Drøftet.

Udvalgets bemærkninger indgår i det videre arbejde med lokalplanen.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at det foreløbige udkast til Lokalplan 460 drøftes

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 24. april 2013, punkt 4, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Avedøre Landsby. Udvalget besluttede desuden, at lokalplanen udarbejdes i samarbejde med Forstadsmuseet og repræsentanter for beboerne i området.

Forvaltningen har nu, i samarbejde med ovennævnte, udarbejdet et udkast til Lokalplan 460 for Avedøre Landsby.

Formålet med at udarbejde en ny lokalplan for Avedøre Landsby er, at give nye muligheder for at sikre og bevare landsbyens kulturmiljø med bygninger fra forskellige tidsperioder, med en hel del fra den gamle landsbys tidlige periode. På trods af at landsbyen har undergået en udvikling står landsbystrukturen stadig skarpt aftegnet i husenes indbyrdes placering, de gamle gårde og i vejstrukturen. Disse træk skal lokalplanen også medvirke til at bevare.

Avedøre Landsby er også et boligområde, der danner rammen om mange menneskers dagligliv. Derfor skal området fortsat kunne udvikle sig med den rette balance mellem bevaring og udvikling. Lokalplanen skal medvirke til at sikre, at bebyggelsens skala, karakter og materialeanvendelse passer ind i kulturmiljøet og at området herigennem bevarer sin særlige attraktion som landsby med mange oprindelige træk og en unik placering kun ca. 10 km fra Københavns Rådhusplads.

Derfor foreslår forvaltningen, at lokalplanen indeholder præcise og stramme bestemmelser for nybyggeri og renovering af boligbebyggelse i landsbyen.

Med lokalplanen understøttes landsbyen som et særligt og unikt område i kommunen. Avedøre er den eneste egentlige landsby, og bestemmelserne er derfor mere restriktive og anderledes end i kommunens parcelhusområder og lokalplanen regulerer ting, der ikke reguleres andre steder i kommunen.

Med lokalplanen udpeges en række bevaringsværdige bygninger. Landsbyens bevaringsværdier revurderes i forhold til tidligere gældende planer.

Som eksempler kan nævnes ejendommen Stavnsbjergvej 20, som med lokalplanen foreslås revurderet, så den ikke længere er bevaringsværdig. Bygningen er kraftigt ombygget og vurderes ikke, at have væsentlig arkitektonisk eller miljømæssig værdi for landsbyen.

Ejendommen Storegade 26 vurderes med den nye lokalplan heller ikke længere at være bevaringsværdig. Dette skyldes at bygningen, på grund af udefra kommende faktorer er i meget dårlig stand. Der har været udført en faglig vurdering af bygningens konstruktioner der konkluderer, at bygningen er meget beskadiget dels af de store træer, der står langs facaden og dels af fugtigt terræn. Det vurderes derfor, at det ikke er muligt at istandsætte bygningen til et rimeligt niveau.

Der vil derfor på ejendommen kunne opføres et nyt hus, der dog med lokalplanens bestemmelser for nyt byggeri vil skulle indpasses i landsbyens miljø, såvel hvad angår dimensioner og udseende, som placering.

Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser for opførelse af ny bebyggelse, så denne indpasses og harmonerer med landsbymiljøet, men også sikrer at moderne energikrav i Bygningsreglementet kan overholdes.

Lovligt eksisterende erhverv i landsbyen kan fortsætte med krav om overholdelse af almindeligt gældende miljøkrav for erhverv i områder med boliger.

De tre gårde udgør hovedparten af de tidligere fem store gårde i landsbyen. De er alle markante i landsbyens struktur og er en vigtig del af kulturmiljøet og stedets historie. Gårdenes bygninger har en høj bevaringsværdi, og for at sikre at de bevares for fremtiden, foreslås der med lokalplanen en udvidelse af anvendelsesmulighederne. Der vil dog kun kunne opføres yderligere bebyggelse til landbrug, gartneri mv. ved gårdene med baggrund i deres placering indenfor den grønne kile.

Der skal i forbindelse med forslaget til lokalplan være en dialog Naturstyrelsen om den fremtidige anvendelse af de tre gårde på grund af deres placering indenfor den Grønne Kile. Dialogen vil bl.a. indeholde spørgsmål om mulighed for at anvende Stevnsbogård til boligformål enten i eksisterende eller nye bygninger.

Med udgangspunkt i dialogen på udvalgets møde og de bemærkninger, der måtte falde her, vil forvaltningen færdiggøre forslaget til Lokalplan 460 således, at planforslaget kan behandles i Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober 2014.

Bilag

 1. Udkast af 13. august 2014 til Lokalplan 460 for Avedøre Landsby (pdf)
 2. Planbilag 1 til Lokalplan 460 (pdf)
 3. Planbilag 2 til Lokalplan 460 (pdf)
 4. Planbilag 3 til Lokalplan 460 (pdf)
 5. Planbilag 4 til Lokalplan 460 (pdf)
 6. Planbilag 5 til Lokalplan 460 (pdf)

8. Endelig vedtagelse af Lokalplan 459 for Langhusene og Dybenskærhave

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

Udsat.

Steen Ørskov Larsen og Kristina E. Young ikke tilstede.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

1.at Lokalplan 459 for Langhusene og Dybenskærhave vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 459 for Langhusene og Dybenskærhave blev vedtaget enstemmigt af Kommunalbestyrelsen den 29. april 2014. Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 13. maj til den 22. juli 2014.

Lokalplanen er udarbejdet til erstatning for Lokalplan 449 for ”Nyt boligområde i Avedøre, Boliger og plejeboliger ved Byvej/ Dybenskærvej”, der blev vedtaget i 2009. Baggrund herfor er at Natur- og Miljøklagenævnet i 2010 afgjorde, at tidligere meddelte dispensationer fra lokalplanen var ugyldige.

Der er opført 125 boliger efter AlmenBolig+ -konceptet, der blandt andet betyder, at der bygges enkle og billige boliger. I den nordligste del af lokalplanområdet ligger plejecentret Dybenskærhave med 72 boliger.

I forbindelse med den offentlige høring indkom der i alt fire høringssvar fra Boligselskabet KAB, beboere i Langhusene samt fra naboer til lokalplanområdet.

Høringssvarene drejer sig blandt andet om ønsker om mulighed for at opføre yderligere bygninger til kontor og mødeaktivitet for bestyrelsen for Langhusene, samt om skyggevirkninger fra en fjerde etage på plejecentret og til slut om kommende gener fra en boldbane i boligbebyggelsen.

Forvaltningen har i notat af 18. august 2014 lavet et resumé af indholdet i høringssvarene og knyttet forvaltningens bemærkninger hertil.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at Lokalplan 459 vedtages endeligt med følgende ændringer:

 1. I § 7.2 udgår sidste sætning, der har følgende ordlyd: ”… Der kan herunder i forbindelse med anlægget af boldbane i det dertil udlagte byggefelt opsættes hegn evt. i form af et boldbur, med en afgrænsning som vist på planbilag 2 og 3.”
 2. På planbilag 2 fjernes byggefelt til boldbane i lokalplanområdets nordøstlige del.
 3. På planbilag 3 fjernes afgrænsning af areal til boldbane i lokalplanområdets nordøstlige del.

Bilag

 1. Høringssvar 1 af 25. juni 2014 fra Boligselskabet Friheden ved KAB (pdf)
 2. Bilag til høringssvar 1 af 25. juni 2014 fra Boligselskabet Friheden ved KAB (pdf)
 3. Høringssvar 2 af 14. juli 2014 fra beboere på Ørumvej 7-11 (pdf)
 4. Høringssvar 3 af 15. juli 2014 fra Holm-Jørgensen Mellemvangsvej 92 (pdf)
 5. Høringssvar 4 af 15. juli 2014 fra Emina Mocevic m.fl. (pdf)
 6. Notat af 18. august 2014, Lokalplan 459 for Langhusene og Dybenskærhave, hvidbog om de indkomne høringssvar samt skyggediagrammer (pdf)
 7. Forslag til Lokalplan 459 for Langhusene og Dybenskærhave (pdf)

9. Etablering af parkeringsplads langs Vigerslev Alle

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

Godkendt.

Steen Ørskov Larsen og Kristina E. Young ikke tilstede.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø-, og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende etableringen af en parkeringsplads langs Vigerslev Alle

Sagsfremstilling

Banedanmark har som led i etableringen af København – Ringstedbanen eksproprieret grusparkeringspladsen langs Vigerslev Alle 370 m.fl., og der vil være mulighed for i stedet at etablere en ny parkeringsplads i området. 

Den nuværende parkeringsplads er etableret på et restareal, der blev tilovers da Holbækmotorvejen blev etableret. Den har siden fungeret som parkeringsplads formentlig primært for beboerne i etagebebyggelsen langs Vigerslev Alle, da disse bebyggelser har meget få parkeringspladser på egen grund.

Der er i forhandlingerne med Banedanmark foreslået et mageskifte mellem den nuværende parkeringsplads’s areal, og et restareal der ligger lidt længere inde mod København. Hvidovre Kommune vurderes at være forpligtiget til at overtage restarealet, ligesom Banedanmark vurderes at skulle erstatte den nuværende grusparkeringsplads.

Den nye parkeringsplads vil ligge længere væk fra etagebebyggelsen på Vigerslev Alle og anvendelsen må formodes at falde.

Antallet af p-pladser vil kunne opretholdes eller udvides med ca. 10 p-pladser på det nye parkeringsareal.

Generelt er grundejere forpligtiget til at have muligheder for privat parkering på egen grund.

Alternativt til at reetablere det nye areal som et parkeringsareal er at lade det nye areal henlægge som en grøn stribe med græs og buske.  

Det forventes, at Banedanmark i nogen udstrækning under byggeriet kan skabe midlertidige parkeringspladser i lokalområdet. Det nye areal forventes overdraget til Hvidovre Kommune i 2018. 

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der etableres et nyt parkeringsareal bør det asfalteres, og udgiften på i størrelsesordenen 50.000 – 100.000 kr. kan medtages i det årlige anlægsprojekt for asfaltering af veje i 2018.

Bilag

 1. Illustration - P-pladser Vigerslev Alle (pdf)

10. Projekt nr. 2478, udskiftning af armaturer med kviksølvpærer

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

Godkendt.

Steen Ørskov Larsen og Kristina E. Young ikke tilstede.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende udskiftning af 134 GV 60 armaturer med 50 W kviksølvlyskilder til 134 GV 66 armaturer med LED lyskilder
 2. at restbevillingen på 500.000 kr. fra Projekt 2478, belysning på veje og pladser, frigives

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 4. juni 2014, punkt 14, projektet for ny belysning på Dybenskærvej mellem Byvej og Frydenhøjstien.

Daværende By- og Teknikforvaltning nævnte i sagsfremstillingen, at man til efteråret ville vende tilbage med yderligere forslag til anvendelse af midlerne på projekt nr. 2478. 

Dette forslag foreligger nu, idet Dong Energy den 4. august 2014 har fremsendt tilbud på udskiftning af 134 GV 60 armaturer med 50 W kviksølvlyskilder til 134 GV 66 armaturer med LED lyskilder.     

Det er efter aftale med Vej- og Parkafdelingen på stierne omkring Frydenhøjskolen, på stier ved Avedøre Stationsby Nord og på stien ved Frihedens Idrætscenter.

Netop stierne omkring Frydenhøjskolen trænger til et løft rent belysningsmæssigt. Der er tale om vigtige skoleveje. Skolebestyrelsen har da også i tilknytning til arbejdet omkring sikre og trygge skoleveje nævnt, at stierne omkring Frydenhøjskolen ligger hen i mørke. 

På kortet, der er bilag til dette dagsordenspunkt, er vist de foreslåede steder for udskiftning af de gamle, udtjente GV 60 armaturer.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2014 m.v., er der til Projekt nr. 2478, Belysning på pladser og veje afsat rådighedsbeløb i 2014 på 1.000.000 kr.

På kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014, blev givet tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalget forinden iværksættelse.

På mødet 4. juni 2014 godkendte Teknik- og Miljøudvalget projektet for ny belysning på Dybenskærvej mellem Byvej og Frydenhøjstien til en pris af 500.000 kr. Der er således 500.000 kr. til rest på projekt nr. 2478, Belysning på pladser og veje.

Dong Energy tilbyder udskiftningen af de 134 armaturer for en samlet pris af 497.100 kr. 

Såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender udskiftningen af de 134 armaturer, vil der være 0 kr. til rest på projekt nr. 2478, Belysning på pladser og veje.

Bilag

 1. Udskiftning af 134 lysarmaturer, dateret 12-08-2014 (pdf)

11. Høring af Movia's forslag til ny fordeling af buslinjer i Region Hovedstaden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

Godkendt.

Steen Ørskov Larsen og Kristina E. Young ikke tilstede.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at acceptere forslaget om Region Hovedstadens overtagelse af linjerne 200S og 97N fra 1. januar 2016. 

Sagsfremstilling

Movia’s bestyrelse har sendt et forslag til ny fordeling af buslinjerne i Movia’s område i høring hos kommunerne og Region Hovedstaden.

Movia’s to høringsnotater er vedhæftet dagsordenen.

Movia foreslår, at Region Hovedstaden overtager ansvar og finansiering af 23 buslinjer herunder alle S-busser og N-busser, blandt andet linjerne 200S og 97N, som Hvidovre Kommune og andre kommuner har ansvar for og finansiering af.

Vej- og Parkafdelingen har siden kommunalreformen undret sig over, at netop buslinje 200S ikke som de øvrige buslinjer blev lagt over til Region Hovedstaden. Det er derfor oplagt, at det sker nu. 200S har rute gennem flere kommuner og har regional betydning.

Økonomiske konsekvenser

Movia har beregnet, at konsekvensen af forslaget til ny linjefordeling er en mindreudgift på 2,3 mio.kr. for Hvidovre Kommune i 2014-tal. På grund af overgangsordningen af hensyn til de kommuner, der får en merudgift – eksempelvis København, Ballerup, Glostrup og Lyngby - Taarbæk, vil den fulde effekt først slå igennem i 2018. I 2016 vil mindreudgiften være 0,759 mio. kr., i 2017 1,518 mio. kr.

Ændringerne vil blive medtaget i Movia’s budgetforslag for 2016 – 2019, ved budgetbehandlingen i Trafikselskabets bestyrelse.

Bilag

 1. Movia's brev af 27.juni 2014. Høring om linjefordeling Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Movia's notat af 18. juni 2014. Høring om ny linjefordeling Hovedstaden (pdf)

12. Opgradering af linje 18 til 8A

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

På mødet uddeltes notat af 1. september 2014 fra Trafikselskabet Movia vedrørende forslag til betjening af Gl. Køge Landevej og Avedøre Holme.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Ikke godkendt.

Steen Ørskov Larsen og Kristina E. Young ikke tilstede.

Indstilling

Kultur, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende opgraderingen af linje 18 til 8A og dermed
 2. at godkende Movia Flextur i Hvidovre Kommune

Sagsfremstilling

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har i nogle år haft et ønske om at opgradere linje 18 til 8A.

Københavns Kommune forventes at vedtage forslaget som led i budgetforhandlingerne i september måned. Frederiksberg Kommune har afsat de nødvendige midler til en opgradering.

Movia har ved brev af 9. juli 2014 redegjort for den nye linje 8A og konsekvenserne for busdriften i Hvidovre Kommune ved opgradering af linje 18 til 8A.

Linje 8A, som uændret vil have rute mellem Nordhavn Station og Friheden Station, vil i forhold til linje 18 køre med et forøget antal afgange og desuden som en del af A-buskonceptet køre om natten. Der er ingen tvivl om, at linje 8A vil give et betydeligt løft af kvaliteten på den kollektive trafik i det sydlige Hvidovre. I det videre perspektiv vil omstigningsmuligheden ved Ny Ellebjerg Station til Regionaltog, Ringbanen og København – Ringstedbanen være en gevinst. 

Der vil skulle ske store ændringer på Avedøre Holme dels for at kompensere for tabet af linje 18 dels for at minimere de økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 • Linje 200S overtager betjeningen af den vestlige del af Avedøre Holme fra linje 18.
 • Linje 139 forstærkes på den østlige del af Avedøre Holme for at kompensere for flytningen af linje 200S.
 • Linje 137 nedlægges. I dagtimerne vil betjeningen blive varetaget af linje 200S og linje 139, begge med to afgange i timen. Om aftenen foreslår Movia, at de relativt få passagerer kan betjenes af Movia Flextur.

Vej- og Parkafdelingen vurderer, at ændringerne vil indebære en forenkling, idet det fremover kun er linje 200S og linje 139, der kører mellem Avedøre Holme og Friheden Station, 200S på den vestlige del af Avedøre Holme og 139 på den østlige del af Avedøre Holme.

I myldretiderne vil passagererne opleve, at der er færre busafgange.

På den vestlige del vil 200S have seks afgange i timen mod de nuværende 10 afgange i timen for linje 18. Movia vurderer, at kapaciteten er tilstrækkelig, fordi 200S køres med 13,7 m busser.

På den østlige del vil 139 have 9 afgange i timen mod de nuværende 12 afgange i timen for 200S og 139 tilsammen. Passagererne vil nok føle, at der er noget mere pres på nogle af afgangene i myldretiderne. Til gengæld er linje 139 en meget pålidelig linje, så man kan stole på, at der i myldretiden kommer busser med seks – syv minutters mellemrum.     

Movia Flextur vil være et nyt tilbud i Hvidovre Kommune. I bilaget Flextur kan man læse om ordningen. Videoen er dog kun tilgængelig på Movia’s hjemmeside. Det skal fremhæves, at kommunerne Brøndby, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Høje Taastrup, Ballerup og Dragør allerede har tilsluttet sig Flextur, hvilket gør ordningen mere attraktiv. Det er Movia’s mål frem mod år 2020, at 90 % af kommunerne har Flextur.

Forvaltningen har desuden bedt Movia undersøge konsekvenserne af at enten buslinje 200S eller 139 kører fra Friheden station via Gammel Køge Landevej til Stamholmen, i stedet for fra Friheden station via Gammel Køge Landevej til Avedøre Havnevej.   

Økonomiske konsekvenser

Movia har i brevet af 9. juli 2014 estimeret de afledte konsekvenser for Hvidovre Kommunes driftsbudget. Samlet indebærer forslaget en udgiftsstigning på 0,1 mio. kr. om året. Beløbet skønnes at kunne indeholdes i det samlede budget til busdrift i 2015. Fra år 2016 indgår driftsudgiften i Movia’s budgetforslag.

Det skal bemærkes, at udgiften til Flextur er afhængig af benyttelsen. Movia har til brug for budgetlægningen skønnet den årlige udgift ved sammenligning med de kommuner, der allerede har Flextur.

Bilag

 1. Movia's notat af 9. juli 2014. Betjening af Gl Køge Landevej og Avedøre Holme (pdf)
 2. Flextur (pdf)
 3. af 1. september 2014 fra Trafikselskabet Movia vedrørende forslag til betjening af Gl. Køge Landevej og Avedøre Holme. (pdf)

13. Linje 132 og servicebus

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

Drøftet.

Udvalget ønsker en beregning af en ny buslinje på Hvidovrevej mellem Friheden S og Hvidovre S i tidsrummet 7-19 i halvtimes drift på hverdage og alternativt med lørdage.

Steen Ørskov Larsen og Kristina E. Young ikke tilstede.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at drøfte Movia’s notat af 8. august 2014 og Vej- og Parkafdelingens supplerende bemærkninger

Sagsfremstilling

Budgetaftalen for 2014-2017 indeholder følgende særlige aftale om busdriften i Hvidovre:

Kollektiv trafik

Forslaget vedtaget af alle

Der har været en række permanente og midlertidige omlægninger af buslinjer i kommunen. Nogle af disse omlægninger har medført en række gener for kommunens immobile borgere såsom ældre og unge, som har brug for hurtigt og effektivt at kunne transportere sig rundt i kommunen. Kommunalbestyrelsen er enig om, at der skal

afsættes 1 mio. kr. i budgettet i 2014 og årene fremover til fremme af mobiliteten for alle aldersgrupper, via den kollektive trafikforsyning.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 2. april 2014, at der skulle arbejdes videre med en servicebuslinje på mindre veje samt en højere frekvens på linje 132, og som alternativ alene i Hvidovre Kommune.

Der foreligger nu notat af 8. august 2014 fra Movia om udvidelse af linje 132 og servicebus i Hvidovre Kommune (bilag 1).

Linje 132

Vej- og Parkafdelingen vurderer, at forslaget med en ekstra bus mellem Friheden Station og Rødovre Centrum er mest målrettet i forhold til at styrke forbindelsen mellem den nordlige del af Hvidovrevej og Rødovre Centrum. Forslaget ser også mere spiseligt ud for vores nabokommuner, idet der kun er tale om en merudgift på 0,6 mio.kr. Men det er op ad bakke i forhold til specielt Rødovre Kommune, der for et års tid siden afviste at øge busdriften på linje 132, jf. det vedhæftede referat af mødet 23. september 2013 (bilag 5).

Det er afdelingens vurdering, at det er meget lidt sandsynligt, at det dyre forslag til samlet 5,0 mio. kr. kan vinde gehør i Rødovre og København.

Servicebus

Movia nævner, at Glostrup Kommune og Rødovre Kommune har servicebuslinjer. Ruterne for disse to servicebuslinjer fremgår af bilag 3 vedrørende servicebus 847 i Glostrup og bilag 4 vedrørende servicebus 848 i Rødovre.

Brøndby Kommune og Københavns Kommune har nedlagt deres servicebuslinjer. Brøndby Kommune indførte Flextur i stedet for.

Vej- og Parkafdelingen har løst skitseret en ide til en servicebus i Hvidovre Kommune. Det er bilag 2 benævnt Servicebus. For 1 mio. kr. kan en servicebus køre fem timer på hverdage. Med den viste rute skønner afdelingen, at der er tid til tre ture pr. hverdag. Skitsen kan være udgangspunkt for en drøftelse med Handicaprådet og Ældrerådet. 

Bilag

 1. Movia's notat af 8. august 2014. Udvidelse af linje 132 samt servicebus i Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Servicebus, ideskitse, dateret 11-08-2014 (pdf)
 3. Kort, servicebus 847 i Glostrup (pdf)
 4. Kort, Servicebus 848 i Rødovre (pdf)
 5. Notat af den 7.10.2013 vedrørende møde den 23.09.13 med Rødovre Kommune (pdf)

14. Udskiftning af træer på Hvidovre Torv

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

Taget til efterretning.

Steen Ørskov Larsen og Kristina E. Young ikke tilstede.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningenindstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 5. februar 2014, punkt 10, at det afsatte beløb på 2.000.000 kr. til Projekt nr. 2485, Pulje til lys- og signalanlæg, fodgængerfelter, gadeinventar, vejtræer og tilgængelighed m.v., blandt andet skulle anvendes til at udskifte de døde/døende kastanietræer på Hvidovre Torv.

Fem af de ti kastanietræer, der danner en grøn ramme om torvet, er døde/dødende. Vej- og Parkafdelingen har planlagt at fælde træerne til efteråret og genplante fem store træer jævnfør bilag 1. 

De fem kastanietræer vil blive erstattet af tulipantræer, da det ikke anbefales at plante kastanietræer pga. den meget smitsomme ”Kastanie-minérmøl”.

Tulipantræ er, ligesom hvidblomstrende kastanietræ, et stort prydtræ. Træet får tulipanlignende gulgrønne blomster i juni/juli måned og en markant flot gul høstfarve. Billede og beskrivelse af træet kan ses på bilag 2.

De fem store tilbageblivende kastanietræer trives rimeligt. Der forekommer dog enkelte Kastanie-mirérmøl på bladene. Det er uvist om angrebet vil udvikle sig og ende med at træerne dør.

Der har gennem længere tid været driftsproblemer med springvandet på torvet pga. at børn smider de små sten fra stenbedet under træerne ned i springvandet. For at mindske problemerne og skabe en grønnere ramme, udskiftes stenene med bunddækkende stauder i to af bedene jf. bilag 1.

Det samlede driftsbudget for springvandet og bedene vil blive mindre end i dag.

Prisoverslag: 250.000 – 300.000 kr. Overslaget omfatter fældning af eksisterende træer, indkøb og plantning af fem store tulipantræer, udskiftning af jord, indkøb og plantning af stauder.

Bilag

 1. Plantegning udarbejdet af KTMA, dateret 12. august 2014 (pdf)
 2. Billede og beskrivelse af tulipantræ udarbejdet af KTMA, dateret 12. august 2014 (pdf)

15. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

A.Kristina E. Young (H) spurgte til arbejdet med Frihedens Svømmehal. Forvaltningen orienterede om sagen og oplyste, at svømmehallen påregnes åbnet igen den 10. oktober 2014.

B.Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til lukningen af Præstemosebadet. Forvaltningen orienterede om følgerne af skybruddet og at badet er åbnet igen i dag.

C.Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til vedligeholdelse af Avedøre Gadekær. Forvaltningen giver en mundtlig orientering på udvalgets næste møde.

D.Finn Gerdes (A) gjorde opmærksom på borgerhenvendelse vedrørende trafikregulering på Dansborg Alle og Stillidsvej med udmunding i Gl. Køge Landevej.

E.Finn Gerdes (A) gjorde opmærksom på, at Banedanmark har fældet alle træer fra Kettevej til motorvejen langs Kærbyholm.

F.Kristina E. Young (H) ønsker undersøgt om embedslægen kan inddrages med henblik på at vurdere de helbredsmæssige gener for de berørte beboere på I. G. Smiths Alle. Forvaltningen giver en mundtlig orientering på udvalgets næste møde.


16. ESCO - indstilling af ESCO Entreprenører til analysefasen

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014

Anbefales godkendt.