Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2014

Mødefakta

Dato: Onsdag den 14. maj 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: By- og Teknikforvaltningen

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Formanden orienterede om mail af 9. maj 2014 fra SGH med vedhæftede kommentarer til klimastrategi og evt. P-vagter. Materialet uddeltes på mødet.


3. Projekt nr. 0209, Alle bygninger, renovering af kloak 2014, prioritering af projekter

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende nedenstående prioritering og udmøntning af projekt nr. 0209 Alle bygninger, renovering af kloak 2014, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2014 og anlægsbevilling på kr. 3.000.000.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2014 mv. er der til projekt nr. 0209, Alle bygninger, renovering af kloak 2014, afsat kr. 3.000.000.

Kommunalbestyrelsen godkendte 28. januar 2014 anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på kr. 3.000.000 med bemærkning om, at projektet frigives af fagudvalget inden iværksættelse.

Kommunens kloakinstallationer er mange steder i dårlig stand med utætte/defekte kloakledninger og brønde med risiko for, at rotter har adgang til det fri.

Ligeledes er der i forbindelse med de senere års kraftfulde enkeltstående skybrud et behov for regnvandssikring af kommunes bygninger, hvor det er muligt/rentabelt og i prioriteret rækkefølge.

Der er på investeringsoversigten for 2014-2017 årligt afsat kr. 3.000.000

Projekter for 2014

Prisestimat

1.

Gungehusskolen
Renovering af kloaker, etape 2.
Renoveringen af skolens kloak blev påbegyndt med etape 1 2008/2009, da kloakinstallationerne var i dårlig stand.
Arbejdet indbefatter reparation/udskiftning af defekte kloakledninger og brønde for bl.a. at imødegå driftsproblemer samt risiko for rotter har adgang til det fri.

Arbejde forsættes med etape 2 i 2014, fra primo juni til primo august.

500.000 kr.

2.

Alle skoler
Tv inspektion udførelses af kloakinstallationerne med henblik på at få et overblik over, hvilke aktiviteter der skal udføres fremadrettet, og i hvilken kritisk stand de er.

Erfaringerne har vist, at det især er skolernes kloakker, der er i dårlig stand. TV inspektionerne skal udføres med henblik på en udførelse af 10-års vedligeholdelsesplan for genopretning af skolernes kloaksystemer. Det skal sikre, at kloakkerne kommer tilbage på et driftsikkert niveau.

Den afledte drift er ikke medregnet i dette beløb og der er ikke inkluderet udarbejdelse af en 10 års plan i de 700.000 kr.

Arbejdet udføres fra primo juni til ultimo oktober.

700.000 kr.

3.

Rottespærrer, etape 1, analyse
Bekendtgørelsen nr. 696 af 26/06/2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotters § 7 opsætning af rottespærrer. Bekendtgørelsen dikterer, at kommunalt ejede bygninger af funktion daginstitution, skole og plejehjem skal have opsat rottespærre ud mod offentlig vej inden juni 2015.

Hvidovre Kommune skal i den forbindelse undersøge de eksisterende kloaker via videoregistrering og kortlægge, hvor det vil være hensigtsmæssigt at opsætte rottespærre.

I den forbindelse foreslår vi, at man undersøger alle stikledninger på daginstitutioner, skoler og plejehjem for at sikre, at kloakkerne er i god stand. Ved ikke blot at leve op til bekendtgørelsens § 7, men ved også at forebygge mod rotter, sikrer vi, at rotter holdes ude af kommunens ejendomme.

Den afledte drift af opsætning af rottespærre er ikke med finansieret i dette projekt. Arbejdet udføres fra primo november til ultimo maj 2015.

1.700.000 kr.

4.

Alle ejendomme
Mindre driftsopgaver udføres og vurderes ud fra de kloakproblemer, der løbende opstår.

100.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Til projekt nr. 0209 Alle bygninger, renovering af kloak 2014, er afsat rådighedsbeløb i 2014 på kr. 3.000.000. På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014 blev tilsvarende anlægsbevilling godkendt med bemærkning om frigivelse i fagudvalget forinden iværksættelse.


4. Projekt nr. 3439 Langhøjskolen, Renovering

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Anbefales godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.at anlægsprojekterne nr. 3386 Langhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre - PCB renovering, nr. 3413 Langhøjskolen, renovering af tag og facader, nr. 3414 Langhøjskolen, opretning efter fugt i kældre samt projekt nr. 0177/21 Miljø- og Energipuljen 2013 - Langhøjskolen, isolering af tag og facader, svarende til en samlet anlægssum på 40.000.000 kr., sammenlægges til nyt projekt nr. 3439 Langhøjskolen, renovering

2.at anlægsbevillinger for samlet 13.000.000 kr. og rådighedsbeløb for samlet 40.000.000 kr. på anlægsprojekterne nr. 3386 Langhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre - PCB renovering, nr. 3413 Langhøjskolen, renovering af tag og facader, nr. 3414 Langhøjskolen, opretning efter fugt i kældre samt projekt nr. 0177/21 Miljø- og Energipuljen 2013 - Langhøjskolen, isolering af tag og facader overføres til nyt projekt nr. 3439 Langhøjskolen, renovering

3.at rådighedsbeløbene til projekt nr. 3439 Langhøjskolen, renovering afsættes med 2.000.000 kr. i 2014, 33.000.000 kr. i 2015 og 5.000.000 kr. i 2016

4.at der gives tillæg til anlægsbevilling på 27.000.000 kr. til nyt projekt nr. 3439 Langhøjskolen, renovering, så den samlede anlægsbevilling udgør 40.000.000 kr.

Sagsfremstilling

Samling af anlægsprojekter for renovering af langhøjskolen til nyt anlægsprojekt nr. 3439 langhøjskolen, renovering

By- og Teknikforvaltningen ønsker at sammenlægge renoveringsprojekterne på Langhøjskolen til et projekt, således at arbejdet projekteres, koordineres og udføres i en samlet proces.

Det har flere fordele.
Dels er der økonomiske og administrative fordele ved at samle rådgivning, udbud, projektering, byggepladsudgifter i et projekt. Dels kan snitflader mellem de forskellige renoveringsopgaver afklares for en samlet løsning. Endelig koordineres renoveringsarbejdet for mindst mulig gene for brugerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2013, punkt 20, at give anlægsbevilling til projektering på kr. 500.000 svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til projekt nr. 3414 Langhøjskolen, opretning af fugt i kældre. 

Kældrene på Langhøjskolen har gennem de seneste år haft problemer med fugt og vand. I 2012 gennemførte By- og Teknikforvaltningen en undersøgelse af drænet og konstruktionen i kældergulvet i fløj I. Herudover foretog forvaltningen en visuel gennemgang af resten af skolens kældre. Gennemgangen viste, at der var trængt vand ind fra revner og porøsiteter mv. i betonydervæggene, og at vandet herfra var trængt videre ind i gulvet og op i de indvendige skillevægge. Det afsatte beløb skulle bruges til ekstern rådgivning til forundersøgelser, gennemgang af bygningskonstruktionen og udarbejdelse af forslag til renovering. Da fugten ikke medfører akutte problemer for skolen, vurderer Ejendomsafdelingen, at arbejdet kan vente og udføres sammen med de øvrige renoveringsopgaver i 2016.

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere den 30. april 2013, punkt 21, at give anlægsbevilling til projektering på kr. 500.000 svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til projekt nr. 3413 Langhøjskolen, renovering af tag og facade.

Tagbelægning og vinduespartier på Langhøjskolens høje bygningsfløj er generelt i meget dårlig forfatning. De senere år har der været problemer med træk fra vinduer og utætte facader. Herudover er der trængt vand ind i bygningen fra den eksisterende tagafvanding, som har tagnedløb indvendigt i bygningen. Tagnedløbene filmes i juni måned sammen med kloakledninger, hvorefter Ejendomsafdelingen tager stilling til, om der skal fremskyndes tiltag i den forbindelse.

I forhold til den forestående renovering af facaderne på den høje bygningsfløj vil By- og Teknikforvaltningen efterisolere facaderne for at forbedre indeklimaet og reducere energiforbruget.

Dette arbejde vil By- og Teknikforvaltningen forsøge at samtænke med projekt nr. 3386, Langhøjskolen, udskiftning af vinduer/døre, PCB-renovering.

I forhold til den forestående renovering af taget vil By- og Teknikforvaltningen efterisolere taget og undersøge, om den eksisterende tagafvanding eventuelt skal ændres til tagnedløb udvendigt på bygningen.

Endelig besluttede Kommunalbestyrelsen den 30. april 2013, punkt 22, at projekt nr. 3386 Langhøjskolen, udskiftning af vinduer/døre, PCB-renovering skulle afvente projektering af projekt nr.  3413 Langhøjskolen, renovering af tag og facade, for at give By- og Teknikforvaltningen mulighed for at gennemføre en efterfølgende samlet licitation af de tre projekter. Samtidig blev anlægsbevilling på 10.000.000 kr. givet til projekt nr. 3386 Langhøjskolen, udskiftning af vinduer/døre, PCB-renovering.

Der er til projekt nr. 3386, Langhøjskolen, udskiftning vinduer/døre, PCB-renovering, afsat rådighedsbeløb på kr. 10.000.000 i 2013, kr. 5.000.000 i 2014, kr. 8.000.000 i 2015 og kr. 8.000.000 i 2016 svarende til kr. 31.000.000.

Det afsatte beløb skal bruges til at udskifte de eksisterende vinduer og udvendige døre. De nuværende vinduer og døre i Langhøjskolens fløje stammer fra skolens opførelse i 1970, og de er nu i så dårlig stand, at det ikke længere er rentabelt for kommunen atreparere og vedligeholde dem. By- og Teknikforvaltningen vil udskifte de eksisterende vinduer og døre til nye i træ/aluminium og med energirigtige ruder.

I forbindelse med den forestående udskiftning af vinduer og udvendige døre vil By- og Teknikforvaltningen også sørge for at fjerne de eksisterende PCB-holdige fuger i henhold gældende lovgivning.

Kommunalbestyrelsen gav på møde den 27. november 2012, punkt 13, anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2013 på kr. 8.000.000 til projekt nr. 0177 Miljø- og Energipuljen 2013. Kommunalbestyrelsen vedtog på samme møde, at projekt nr. 0177, Miljø- og energipulje 2013, skulle forelægges fagudvalget til godkendelse, inden projektet kunne iværksættes.

By- og Teknikforvaltningen fremlagde på den baggrund forvaltningens forslag til udmøntning af Miljø- og energipulje 2013. Ejendoms- og Arealudvalget godkendte forslaget på møde den 28. november 2012, punkt 4, Miljø- og energipuljen 2013. Prioriteringen indeholdt 21 projekter, herunder ”Langhøjskolen, isolering af tag og facade på høj bygning” til kr. 2.000.000.

Samlet skal der således gennemføres renoveringsprojekter på Langhøjskolen til kr. 40.000.000. By- og Teknikforvaltningen har endnu ikke gennemført nogle at ovenstående projekter og ønsker således at gennemføre projekterne som ét projekt.

By- og Teknikforvaltningen vurderer, at der vil være økonomiske fordele ved at gennemføre de fire projekter samlet, da både rådgiver, udbuds-, projekterings- og byggepladsudgifter således samles. Derudover vurderer By- og Teknikforvaltningen, at en samlet gennemførelse vil være til gavn for den samtidige anvendelse af skolen. Langhøjskolens brugere vil således opleve færrest gener i forbindelsen med udførelsen ved at gennemføre de fire projekter som ét projekt.

Endelig er By- og Teknikforvaltningen opmærksom på, at der samlet skal gennemføres anlæg for en kontraktsum på i alt kr. 40.000.000. Tærskelværdien for bygge- og anlægsopgaver er i dag kr. 37.245.500. Udbud af rådgivningsydelser samt bygge- og anlægsarbejder med kontraktsum over tærskelværdien skal gennemføres i henhold til Udbudsdirektivet (bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004).

Økonomiske konsekvenser

Der er i perioden 2013-2016 afsat rådighedsbeløb for 40.000.000 kr. til renoveringsarbejder på Langhøjskolen, fordelt på fire anlægsprojekter. Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til projekterne for samlet 13.000.000 kr.

I kr. 1.000

Rådighedsbeløb

Anlægs-

Projekt nr.

Projekt

2013*

2014

2015

2016

i alt

bevilling

0177/21

Miljø- og Energipuljen 2013 - Langhøjskolen, isolering af tag og facader

2.000

2.000

2.000

3386

Langhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre - PCB renovering

10.000

5.000

8.000

8.000

31.000

10.000

3413

Langhøjskolen, renovering af tag og facader

500

500

500

3414

Langhøjskolen, opretning efter fugt i kældre

500

3.500

2.500

6.500

500

I alt

13.000

8.500

10.500

8.000

40.000

13.000

* uforbrugte rådighedsbeløb 2013.

De uforbrugte rådighedsbeløb på 13.000.000 kr. i 2013 indgår som en del af oversigterne over anlægsrul og anlægsprioritering, som behandles på Kommunalbestyrelsens budgettemadag den 25. april 2014.

Ved sammenlægning af projekterne foretages samtidig en ny periodisering af projekterne.

I kr. 1.000

Rådighedsbeløb

Anlægs-

Projekt nr.

Projekt

2013

2014

2015

2016

i alt

bevilling

3439

Langhøjskolen, renovering af tag og facader

0

2.000

5.000

33.000

40.000

13.000


5. 10 års plan for udviklingen af dagtilbuddenes fysiske standard

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 03-04-2014

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende ”Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud”.
 2. at godkende, at der fremlægges sag om ny Enghøj institution på maj mødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i 2011 ”Vision for den fysiske standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner”. Visionen indeholder en række pejlemærker for, hvordan man sikrer en høj standard i kommunens dagtilbud. Pejlemærkerne er:

·Tidssvarende dagtilbud i forhold til fysisk standard og indretning

·Fleksible dagtilbud ved overvejende kombinerede institutioner

·Bæredygtige dagtilbud i forhold til økonomi og faglighed.

Med udgangspunkt i disse pejlemærker er der af By- og Teknikforvaltningen blevet udarbejdet en daginstitutionsnalyse. Analysen er en gennemgang af alle kommunens dagtilbud i forhold til hvordan de lever op til de opstillede pejlemærker. I analysen indgår der også en vurdering af om- og udbygningsmulighederne af dagtilbuddene samt en vurdering af, om der er behov for at opføre nye dagtilbud.

Analysen viser, at kommunens dagtilbud langt fra lever op til de ovenstående pejlemærker. Flere dagtilbud er meget små, og er ikke mulige at udvide. Dagtilbudsmassen er generelt af ældre dato, og trænger derfor til vedligeholdelse. For at sikre en høj kvalitet i dagtilbuddene er det derfor nødvendigt, at der igangsættes diverse arbejder.

Den udarbejdede analyse understøtter kommunes vision om at være børnenes og familiernes by, og resultaterne fra analysen vil bidrage til, at Hvidovre Kommune bliver mere attraktiv for ressourcestærke børnefamilier, ved at kunne tilbyde dagtilbud med en høj fysisk og pædagogisk standard.

Resultaterne af analysen blev fremlagt på et fælles udvalgsmøde den 2. maj 2013 samt drøftet på KB temamødet den 12/3 2014. På mødet d. 2. maj blev forvaltningerne bedt om at udarbejde en 10 års plan, der skal være med til at sikre, at den fysiske standard i kommunens dagtilbud højnes samt at de foreslåede forslag prioriteres. Endvidere blev forvaltningen også bedt om at udarbejde mødesager i forhold til om- / tilbygninger af børnehusene Stenen og Krogen, Kirsebærhuset og Friheden/Myretuen.

10 års planen

10 års planen viser, at der ifølge kommunens befolkningsprognose, vil ske et fald i antallet af børn i alderen 0-5 år frem til 2017. Efter 2017 stiger antallet af børn igen, og vil, ifølge prognosen, stige frem til 2027, hvor der forventes 300 flere børn, end der er i dag. Der vil i 2017 være ca. 500 flere 0-5 årige børn, end der er, når der i 2017, er færrest børn.

Som det er i dag, overstiger det behov der er for pladser i dagtilbuddene den reelle kapacitet, der er til rådighed. Derfor bliver der i spidsbelastningsperioderne passet flere børn, end der er kapacitet til. Dagtilbudsafdelingen har derfor været nødt til at etablere busordninger, cykelordninger, ekstra grupper mv. for at imødekomme presset. Det prognosticerede fald der er frem mod 2017 gør, at der her vil være overensstemmelse mellem antallet af børn, der skal passes, og den kapacitet der er til rådighed.

Efter 2017 vil der igen komme pres på dagtilbuddene pga. det stigende antal børn. Det er derfor alt afgørende, at der igangsættes foranstaltninger der sikre, at der fremadrettet er tilstrækkelig kapacitet til rådighed. Kun ved at øge kapaciteten, kan forvaltningen sikre et fortsat højt niveau i de tilbud der leveres.

Det skal pointeres, at det prognosticerede fald i børnetallet ikke har været der endnu, og at pladsanvisningen, alt andet lige, ikke kan se det skulle komme. De faktiske tal for, hvor mange børn der passes i dagtilbuddene viser, at det har været støt stigende de seneste 5 år.

For at imødekomme udviklingen og sikre det nødvendige antal pladser skal der planlægges og gennemføres kapacitetsudvidelser nu. Kun ved at påbegynde projekteringen og opførelsen af flere pladser, hurtigst muligt, kan kommunen imødekomme det pres, der vil komme på dagtilbuddene.

Ved at etablere en mere tidssvarende dagtilbudsmasse, vil der blive sikret bedre fysiske og pædagogiske rammer for kommunens børn. Samtidig vil en optimering af dagtilbuddene være med til at sikre en bedre udnyttelse af kommunens ressourcer.

På baggrund af de fakta der er fremkommet i daginstitutionsanalysen, er der udarbejdet forslag til, hvad det er for dagtilbud der kan udvides. De enkelte forslag er beskrevet i den vedlagte 10 års plan, og er opdelt efter pasningsdistrikter. Prioriteringen af de enkelte forslag er også vedlagt som bilag.

Udvidelserne vil betyde, at der i en periode kan forekomme overkapacitet af pladser. Overkapaciteten er nødvendig i forhold til, at det vil være nødvendigt at udfase nogle af de dagtilbud, der ikke lever op til kravene for den fysiske standard. Hvilke dagtilbud der skal udfases, skal besluttes i takt med, at nyetableringerne har fundet sted.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat og frigivet midler til tre af de foreslåede projekter samt til etablering af et nyt dagtilbud. Der er i budget 2014-17 afsat følgende:

Projekt

Bevilget (mio. kr.)

Udbygning af Børnehusene Krogen og Stenen

7,0

Udvidelse af Børnehuset Friheden   

8,7

Udvidelse af Børnehuset Kirsebærhuset

12,8

Ny Enghøj institution

27,0

I forhold til de øvrige projekter der er foreslået, vil der blive udarbejdet mødesager til hvert af projekterne. Ligeledes vil der blive fremlagt individuelle mødesager, hvis der er dagtilbud, der skal udfases, med baggrund i deres dårlige fysiske stand.

Bilag

 1. Udviklingsplan for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud (pdf)

6. Etablering af nyt dagtilbud

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 08-05-2014

Ad 1.

Anbefales godkendt.

Ad 2.

Placering på Cirkusgrunden:

For: A og V.

Imod: O og H.

Placering på Enghøjgrunden:

For O og H.

Imod: A og V.

O stemte for scenarie C.

H stemte for scenarie C.

Ad 3.

Udvalget anbefaler at nyt dagtilbud skal rumme 180 børn. O og H stemmer herfor under forudsætning af at der er tale om 2 plan på Enghøjgrunden.

Ad 4.

For A og V.

Imod O og H.

Anbefales godkendt.

Ad 5.

For A og V

Imod O og H

Anbefales godkendt

Gruppe A stiller følgende tillægs-/ændringsforslag:

PåEnghøjgrunden ønskes mulighederne, for at opføre et aktiv-område med blandt andet skater-rampe, parkour muligheder mm. på det område, hvor daginstitutionen ligger i dag, undersøgt.

Forslaget stilles for at understøtte det ungdomsmiljø, vi samler i Enghøjbygningen ved siden af og sammen med fodboldbaner give unge i området nye muligheder for at samles og være og kunne dyrke aktiv fritid.

Vi ser det som en enestående mulighed for at give nye muligheder til et område, der kunne drage god nytte af at få et aktivt fritidsområde, hvor der er plads til blandt andet foreningsløse børn og unge, og børn og unge, der bare har brug for et hænge ud sted.

Samtidig åbner det for nye muligheder til Ungeindsatsen, Ungdomsskolen og de mange andre aktiviteter, der bliver samlet i nærområdet.

For: A og V.

Imod: Gruppe O og H med bemærkning om at der ønskes placering på Enghøjgrunden.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Ad. 2.

Placering på Cirkusgrunden

For: A

Imod: O + H

Afventer: C + V

Anbefales forkastet.

Placering på Enghøjgrunden

For: O + H

Imod: A

Afventer: C + V

Anbefales godkendt.

Scenarie C

For: O + H

Afventer: A + C + V

Anbefales godkendt.

Ad 3.

Udvalget anbefaler, at nyt dagtilbud skal rumme 180 børn.

Ad 4.

For: O + A + V + H

Afventer: C

Anbefales godkendt.

Ad 5.

For: O + A + V + H

Afventer: C

Anbefales godkendt.

Venstre foreslår, at der i udbud anvendes omvendt licitation i totalentreprise.

For: V + O + A

Afventer: C + H

Forslaget anbefales godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

 1. at beslutte, om nyt dagtilbud skal etableres som idrætsinstitution

Derudover indstiller By- og Teknikforvaltningen til Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

2. at beslutte om nyt dagtilbud skal placeres på Enghøjgrunden eller på Cirkusgrunden. Ved beslutning om placering på Enghøjgrunden træffes beslutning om scenarie A, B eller C. Ved beslutning om placering på Cirkusgrunden træffes beslutning om, hvorvidt udvalget afventer indholdet af dispositionsplanen for Avedøre Stationsområde eller peger på placering vest for det eksisterende dagtilbud på Byvej 248 C (Humlebien)

3. at beslutte om nyt dagtilbud skal kunne rumme 125 eller 180 børn

4. at frigive midlerne på projekt 5772 til etableringen

5. at anvise den resterende finansiering i budget 2015

Sagsfremstilling

Baggrund

10 års planen for den fysiske standard i Hvidovre Kommunes dagtilbud beskriver, at der i løbet af den kommende 10 års periode er behov for at oprette to nye dagtilbud i kommunen.

Med vedtagelsen af 10 års planen blev det samtidig besluttet, at By- og Teknikforvaltningen i samarbejde med Børne- og Velfærdsforvaltningen skulle udarbejde et forslag til etablering af ét nyt dagtilbud, der skal erstatte den nuværende Enghøj institution.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014, at der på investeringsoversigten for 2014-2017 afsættes 2 mio. kr. i 2014, 15 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016, i alt 27 mio. kr. til opførelse af et nyt dagtilbud.

Hvorfor erstatte Børnehuset Enghøj?

Børnehuset Enghøj har i dag til huse i utidssvarende midlertidige pavilloner, som har fungeret som dagtilbud i ca. 30 år. Bygningerne er i meget dårlig stand, og vil inden for en kort årrække skulle nedrives eller gennemgå en omfattende renovering. En renovering er dog ikke rentabel, da pavillonbyggeriet er af lav bygningsmæssig kvalitet.

Et nyt dagtilbud vil ligeledes betyde, at børn og personale fra  Børnehuset Enghøjs afdeling Svalen kan overflyttes til det nye dagtilbud. Dermed sikres en bedre sammenhæng mellem de to afdelinger, der pt. ligger på hver deres matrikel. Svalens bygning vil kunne sælges eller bruges til andet formål.

Dagtilbuddet vil blive opført i henhold til Masterkoncept for Dagtilbudsbyggeri i Hvidovre kommune, som By - og Teknikforvaltningen i samarbejde med Børne- og Velfærdsforvaltningen vil udarbejde. Masterkonceptet vil beskrive de overordnede principper for fremtidigt dagtilbudsbyggeri i Hvidovre Kommune, og indeholder en række anbefalinger i forhold til indretning inde såvel som ude.

Etablering af en idrætsinstitution

I forbindelse med drøftelserne om at bygge et nyt dagtilbud, har det tidligere Social- og Sundhedsudvalg drøftet muligheden for at etablere en profilinstitution med særlig fokus på idræt.

Det kan være en fordel at træffe beslutning om, at bygge en idrætsinstitution allerede inden byggeprocessen påbegyndes, da der således kan tages højde for institutionens profil, når tegningerne udarbejdes.

Børne- og Velfærdsforvaltningen har derfor taget kontakt med DGI, som har stor erfaring i at rådgive kommuner med at etablere idrætsinstitutioner. DGI vil gerne indgå i et samarbejde med Hvidovre kommune og deltage i fremadrettede drøftelser vedrørende etablering af en idrætsinstitution.

En idrætsinstitution vil være medvirkende til at sikre en bred vifte af forskellige dagtilbud til Hvidovres børnefamilier. Dog kan der opstå dilemmaer ved at oprette en idrætsinstitution, da antallet af pladser vil være begrænset, ligesom distriktets børn vil have førsteprioritet til dagtilbuddet.

Forvaltningerne anbefaler derfor, at udvalget beslutter hvorvidt man ønsker at etablere en idrætsinstitution. Såfremt udvalget er positivt indstillet, vil forvaltningen planlægge en proces hvor DGI´s erfaringer formidles til udvalget.

Mulige placeringer af dagtilbuddet

I distrikt vest er der to mulige placeringer af et nyt dagtilbud. Den ene placering er på den grund, hvor det nuværende Børnehus Enghøj ligger.(Enghøjgrunden). Den anden placering er på Cirkusgrunden.

Forurenet jord

Både Enghøjgrunden og Cirkusgrunden er placeret indenfor byzonen i Hvidovre, hvilket betyder, at jorden som udgangspunkt er lettere forurenet. I følge jordforureningslovens § 72b skal den øverste halve meter jord på legepladser være dokumenteret ren eller fast befæstet. Det betyder, at der uanset placering skal afsættes midler til at undersøge jordens renhed, til evt. afgravning og bortskaffelse af forurenet jord samt udlægning af ren jord.

Placering på Enghøj grunden

Placeres et nyt og spændende dagtilbud i Stationsbyen, kan der opnås et øget integrationsperspektiv, da et nybygget dagtilbud sandsynligvis vil tiltrække familier fra andre boligområder i Hvidovre, derved sikres en differentieret børnegruppe i det nye dagtilbud.

 Planforhold

Lokalplanforholdene for området muliggør, at der opføres et nyt dagtilbud på matriklen. I april 2013 blev Lokalplan 456 for offentligt formål ved Bødkerporten i Avedøre Stationsby vedtaget. Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsesbestemmelserne, så kommunens bygninger kan bruges mere fleksibelt til offentlig service og administration. En ny bebyggelse på matriklen må højst opføres i tre etager, og den skal forholde sig til den omgivende boligbebyggelses modernistiske og rationelle arkitektur og planprincipper.

Byggefelt

På Bødkerporten 2D, ved siden af Børnehuset Enghøj, ligger en afdeling af Fritidscentret Enghøj. Denne afdeling er ligeledes pavillonbyggeri opført i 1980, og er af samme lave bygningsmæssige kvalitet og dårlige stand, som Børnehuset Enghøj.

Der er tre scenarier, der gør sig gældende, hvis det besluttes at placere et nyt dagtilbud på Enghøjgrunden. Scenarierne er:

 • Scenarie A:

Etablering af dagtilbud til 125 børn.

Børnehuset Enghøj, Bødkerporten 2A-B nedrives. Det vil give mulighed for at opføre et nyt dagtilbud i én etage med varierede udearealer.

 • Scenarie B:

Etablering af dagtilbud til 180 børn.

Børnehuset Enghøj, Bødkerporten 2A-B og afdelingen af Fritidscentret Enghøj, Bødkerporten 2D nedrives. Det vil give det mest optimale byggefelt i forhold til at placere et nyt større dagtilbud på grunden, ligesom det vil give mulighed for at opføre det nye dagtilbud i én etage med varierede udearealer.

 • Scenarie C:

Etablering af dagtilbud til 180 børn

Børnehuset Enghøj, Bødkerporten 2A-B nedrives, og afdelingen af Fritidscentret Enghøj, Bødkerporten 2D bibeholdes. Det vil betyde, at det nye dagtilbud vil blive opført i to etager, så der sikres tilstrækkelig plads til dagtilbuddets udearealer.

Parkering til det nye dagtilbud vil blive placeret i henhold til Lokalplan 456, hvor der er reserveret to arealer til parkering på matriklen.

Genhusning i byggeperioden

Det er en forudsætning for opførelse af et nyt dagtilbud på Enghøjgrunden, at det nuværende Børnehus nedrives. Det betyder, at børn og personale skal genhuses i en periode på ca. halvandet år. Det kan blive nødvendigt at genhuse Børnehuset i midlertidige pavilloner, hvis der ikke findes egnede lokaler i nærområdet. Det er endnu ikke afklaret, hvor pavillonerne kan opstilles, det vil indgå i den videre proces. Der skal søges om byggetilladelse til opsætningen af pavillonerne, og sagsbehandlingen forventes at vare 8 uger.

Placering på Cirkusgrunden

Placeres dagtilbuddet på Cirkusgrunden kan Enghøjgrunden bruges til andre formål.

Der ligger allerede to dagtilbud på Cirkusgrunden (Manegen og Humlebien), hvilket betyder at en stor del af distriktets pasningspladser centreres. Placeringen af 3 dagtilbud på samme område, vil kunne medvirke til et forøget samarbejde institutionerne imellem.

Placeres et nyt dagtilbud på Cirkusgrunden, vil familier med bopæl i Stationsbyen få længere transport, når børnene skal hentes og bringes. Samtidig ses en tendens til, at familier fra Stationsbyen med anden etnisk oprindelse end dansk, i højere grad vælger dagtilbud inde i Stationsbyen. En placering på Cirkusgrunden kan derfor betyde, at de eksisterende dagtilbud i Stationsbyen, i højere grad søges af familier med anden etnisk oprindelse end dansk, hvilket kan vanskeliggøre integrationsperspektivet.

 Ingen genhusning i byggeperioden

Opføres det nye dagtilbud på Cirkusgrunden, er der ikke behov for at genhuse Børnehuset Enghøjs børn, da de kan forblive i de nuværende bygninger. Det kan dog betyde, at der skal udføres mindre vedligeholdelsesarbejder på pavillonbygningerne, da der er forhold, som ikke lever op til gældende sikkerheds- og hygiejnekrav.

Planforhold for Cirkusgrunden

På Byvej 248 A-C ligger ejendommen matr.nr. 18gr, Avedøre. Denne ejendom rummer to børneinstitutioner og et ubebygget areal (se bilag). Ejendommen er i sin helhed omfattet af Lokalplan 418, der udlægger den til offentlige formål. Arealet syd for Voldvejsstien/adgangsvejen, i lokalplanen benævnt zone 1, er udlagt til mindre børneinstitutioner i højst 1½ etage med tilhørende friarealer. På arealet nord for Voldvejsstien/adgangsvejen, benævnt zone 2, kan der placeres institutioner i indtil 3 etager, men højst med en bygningshøjde på 8,5 meter. Cirka 8.700 m2 af ejendommens grundareal på 24.117 m2 er endnu ikke udnyttet til institutionsformål.

Det er ikke nærmere beskrevet, hvilke institutioner, der kan tillades opført indenfor lokalplanens zone 2. Forvaltningen vurderer, at lokalplanens bestemmelser er et tilstrækkeligt plangrundlag til, at der lovligt kan opføres en ny børneinstitution i zone 2.

De øvrige arealer på Cirkusgrunden udgøres af et vejareal. Hovedparten af dette vejareal er omfattet af Byplanvedtægt A11, der udlægger området til offentlige formål. Området må kun anvendes til forplads for jernbanestation og parkering.

I Kommuneplan 2009 er Cirkusgrunden, dvs. området langs Byvej mellem busterminalen og parcelhusbebyggelsen ved Rønnebærvej, udlagt til offentlige formål. Det stationsnære kerneområde svarer til rammeområde 4D9 (se bilag 1), der giver mulighed for at lokalplanlægge børneinstitution, kvarterlegeplads og dagcenter. Bebyggelsen må højst opføres i 3 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 15 meter.

Planstrategi

I Planstrategi 2011 udgør området omkring Avedøre Station et af caseområderne, der skal eksemplificere planstrategiens intentioner med byomdannelse i de stationsnære arealer.

Visionen er at gøre de stationsnære arealer til attraktive steder at bo, arbejde, besøge og investere i. Stationsnærheden skal udnyttes optimalt. Det skal ske gennem fortætning, ved at øge kompleksiteten og ved at få den eksisterende bebyggelse til at fungere bedre gennem tilføjelser og forandringer. Der skal tænkes i tætheder og sammenhænge, der understøtter brugen af den kollektive trafik og skaber rum for en gang- og cykelkultur. Samtidig skal de eksisterende rekreative områder udvikles, og der skal tilføjes nye typer bymæssige, såvel som grønne, rum af hensyn til oplevelser, sundhed, miljø, klima mm.

Det er således hensigten i den kommende revision af kommuneplanen at ændre planlægningen for Avedøre Stationsforplads og Cirkusgrunden, så området kan udvikles til at blive et sammenhængende byområde med mulighed for integration af flere forskellige anvendelser, bygningshøjder og tætheder.

Den overordnede disposition af arealerne vil blive fastlagt i Kommuneplan 2014, herefter skal der vedtages en ny og mere detaljeret lokalplan for området.

Kommuneplanprocessen forventes at tage ca. 1 år, hvilket også gælder for gennemførelsen af en lokalplanproces. De to planprocesser kan til dels overlappe hinanden, så den samlede planproces kan gennemføres på ca. 1½ år.

Det foreslås, at en beslutning om en eventuel placering af et dagtilbud på Cirkusgrunden afventer indholdet af dispositionsplanen for Avedøre Stationsområde, som den vil fremgå af Kommuneplan 2014. Årsagen er, at der er behov for at tænke i helheder ved udviklingen af det stationsnære område. Jo større området er, jo bedre bliver mulighederne for, at integrere forskellige byfunktioner som boliger, erhverv, uddannelsesinstitutioner, børneinstitutioner og rekreative arealer på en god måde.

En mulig alternativ placering

Alternativt foreslås det, at et nyt dagtilbud placeres vest for det eksisterende dagtilbud på Byvej 248 C (Humlebien), dvs. på et areal, der i dag blandt andet benyttes til boldbane. Herved kan det undgås, at området til byomdannelse bliver væsentligt reduceret. I dette tilfælde vil den nuværende lokalplan være et tilstrækkeligt plangrundlag til at opføre et nyt dagtilbud efter.

Tidsplan for nyt dagtilbud

Når bevillingen til nyt dagtilbud er frigivet, vurderer forvaltningerne, at projektet vil tage ca. 33 måneder at etablere. Tidsplanen gælder kun hvis der vælges Enghøj scenarie A og C eller den alternative placering på Cirkusgrunden:

 • Etablering af projektorganisation og færdiggørelse af Masterkoncept for dagtilbudsbyggeri i Hvidovre Kommune (3 måneder).
 • Planlægning og opstart af arkitektkonkurrence, herunder udarbejdelse af program for nyt dagtilbud (3 måneder).
 • Udsendelse af udbudsbekendtgørelse, afholdelse af prækvalifikation og arkitektkonkurrence for valg af rådgiver (6 måneder).
 • Detailprojektering, indhentning af byggetilladelse og udbud af projektet i hovedentreprise (8 måneder).
 • Byggeperiode (11 måneder).
 • Mangelafhjælpning, inventering og ibrugtagning af nyt dagtilbud (2 måneder).

Tidsplan for Enghøj scenarie B

Såfremt udvalget beslutter, at forvaltningerne skal arbejde videre med scenarie B, (Et dagtilbud i et plan, som indebærer at Fritidscentret Enghøjs pavillon nedrives) vil Børne- og Velfærdsforvaltningen indlede en proces med Fritidscentret Enghøj og derefter udarbejde en sagsfremstilling, hvori der redegøres for mulighederne for at udfase afdelingen. Udvalget kan efterfølgende beslutte, at sende forslaget i høring hos de høringsberettigede parter, inden der træffes en endelig beslutning. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvor lang tid sådan en proces vil tage.

Tidsplan for placering på Cirkusgrunden

Hvis det besluttes, at det nye dagtilbud skal placeres i den nordlige ende af matriklen, skal processen afvente, at der udarbejdes Kommuneplan 2014 samt ny lokalplan for området. Det forventes at tage ca. 1½ år, som skal tillægges ovenstående tidsplan. Et nyt dagtilbud her, vil derfor tage 51 måneder at opføre.

Dagtilbuddets størrelse

På investeringsoversigten er der afsat 27 mio.kr til bygning af et nyt dagtilbud. For 27 mio.kr kan der etableres et dagtilbud med 6 - 7 børnegrupper og plads til 125 børn. Dagtilbuddet vil udgøre ca. 1.000 m2 og udearealerne vil udgøre ca. 1.250 m2.

Et dagtilbud der kan rumme omkring 125 børn er hverken et økonomisk eller pædagogisk bæredygtigt dagtilbud. Samtidig vil et dagtilbud af den størrelse ikke kunne leve op til målsætningerne i ” Vision for den fysiske standard for Hvidovre Kommunes 0-6 års institutioner”.

Skal et nyt dagtilbud leve op til visionen, og dermed være fremtidssikret anbefales det, at der er plads til omkring 180 børn. En institution af den størrelse sikrer optimale bygningsmæssige rammer for små fleksible børnefællesskaber, således at både børn og forældre får en oplevelse af nærhed og omsorg fra dagtilbuddets medarbejdere. De fysiske rammer er medvirkende til at underbygge oplevelsen af ”den lille institution i den store”.

Et dagtilbud med plads til 180 børn betyder samtidig, at dagtilbuddet bliver økonomisk rentabelt, og har større muligheder for at planlægge flest mulige pædagogtimer i det tidsrum, hvor der er mange børn i institutionen. Dermed skabes de bedst mulige rammer for planlagte pædagogiske aktiviteter, der sikrer børnene optimale udviklingsbetingelser.  

Et dagtilbud til ca. 180 børn vil kunne rumme 10 børnegrupper. Dagtilbuddet vil skulle udgøre ca. 1.450 m2 og udearealerne vil skulle udgøre ca. 1.800 m2.

Et dagtilbud til 180 børn, kan etableres for 37 mio.kr kr. til anlægsudgifter. Dertil kommer udgifter til eksempelvis byggemodning, genhusning og lignende. Et dagtilbud til 180 børn er således 10 mio. kr. dyrere end de afsatte 27.mio.kr.

Den videre proces

By - og Teknikforvaltningen og Børne- og Velfærdsforvaltningen vil, såfremt der træffes truffet en politisk beslutning om at bygge et nyt dagtilbud, påbegynde arbejdet med at detaljere Masterkonceptet for dagtilbudsbyggeri i Hvidovre Kommune. Dette grundlag vil indgå som bilag i den forestående arkitektkonkurrence, således at det sikres, at der arbejdes ud fra de visioner og ønsker, der er til fremtidigt dagtilbudsbyggeri i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 27 mio. kr. i investeringsoversigten frem til 2017 til etableringen af et nyt dagtilbud. Et nyt dagtilbud til 27 mio. kr. kan rumme ca. 125 børn. Det vil udgøre ca. 1.000 m2 og udearealerne vil udgøre ca. 1.250 m2.

Der er forskellige faktorer, der spiller ind i forhold til den endelige pris, alt efter hvilken placering der vælges. Nedenfor gennemgås de forskellige scenarier samt ekstra udgifter ved de beskrevne scenarier.

Et større dagtilbud

Besluttes det at etablere et større dagtilbud til i alt 180 børn, så skal der lægges yderligere 10 mio. kr. til anlægsudgifterne. Dermed kommer dagtilbuddet til at koste 37 mio. kr. i rene anlægsudgifter. Dertil kommer de ekstra udgifter, der indgår i de tre tabeller. Altså udgifter til eksempelvis byggemodning, genhusning og lignende.

Enghøj Scenarie A (125 børn)

Scenarie A kræver, at der etableres midlertidige lokaler i ca. halvandet år, samt opstilles midlertidigt hegn til udearealerne og flytning af legeredskaber. Derudover skal den forurenede jord bortskaffes og der skal pålægges ny jord for at sikre forholdene på legepladsen. Fritidscenteret Enghøjs pavillon skal ikke nedrives.

Udgifter til Enghøj, scenarie A (mio. kr.)

Aktivitet

Pris

Anlægsudgifter til nyt dagtilbud

27,00

Etablering af midlertidige lokaler

1,60

Bortskaffelse af jord

0,20

Udgifter i alt

28,80

Manglende finansiering

1,80

Enghøj Scenarie B (180 børn)

Scenarie B kræver, at der etableres midlertidige lokaler i ca. halvandet år, samt opstilles midlertidigt hegn til udearealerne og flytning af legeredskaber. Derudover skal den forurenede jord bortskaffes og der skal pålægges ny jord for at sikre forholdene på legepladsen. Fritidscenteret Enghøjs pavillon skal nedrives.

Udgifter til Enghøj, scenarie B (mio. kr.)

Aktivitet

Pris

Anlægsudgifter til nyt dagtilbud

37,00

Etablering af midlertidige lokaler

1,60

Nedrivning af afd. af Fritidscentret Enghøj

0,35

Bortskaffelse af jord

0,20

Udgifter i alt

39,15

Manglende finansiering

12,15

Enghøj Scenarie C (180 børn)

Scenarie D kræver, at der etableres midlertidige lokaler i ca. halvandet år samt opstilles midlertidigt hegn til udearealerne og flytning af legeredskaber. Der skal bortskaffes forurenet jord og pålægges nyt for at sikre forholdene på legepladsen.

Fritidscenteret Enghøjs pavillon skal ikke nedrives.

Udgifter til Enghøj, scenarie C (mio. kr.)

Aktivitet

Pris

Anlægsudgifter til nyt dagtilbud

37,00

Etablering af midlertidigt dagtilbud

1,60

Bortskaffelse af jord

0,20

Udgifter i alt

38,20

Manglende finansiering

11,80

Cirkusgrunden.

Ved etablering af et nyt dagtilbud på Cirkusgrunden, må der tages forbehold for de geotekniske forhold på grunden, da der på nuværende tidspunkt ikke er foretaget geotekniske undersøgelser.

Der vil skulle ske byggemodning af grunden forud for byggeriet, foretages geotekniske undersøgelser og tages jordbundsprøver. Der skal bortskaffes forurenet jord og pålægges nyt for at sikre forholdene på legepladsen

Der skal yderligere tages højde for, at der evt. skal etableres en tilkørselsvej til det nye dagtilbud. Udstrækningen af denne tilkørselsvej kan først specificeres, når den fremtidige placering er valgt. Etablering af vej koster ca. 12.500 kr. pr. meter.

Cirkusgrunden (125 børn)

Udgifter til placering på Cirkusgrunden (mio. kr.)

Aktivitet

Pris

Anlægsudgifter til nyt dagtilbud

27,00

Byggemodning, geotekniske – og jordbundsundersøgelser

0,45

Etablering af ny vej til nyt dagtilbud

1,25

Bortskaffelse af jord

0,30

Udgifter i alt

29,00

Manglende finansiering

2,00

Cirkusgrunden (180 børn)

Udgifter til placering på Cirkusgrunden (mio. kr.)

Aktivitet

Pris

Anlægsudgifter til nyt dagtilbud

37,00

Byggemodning, geotekniske – og jordbundsundersøgelser

0,45

Etablering af ny vej til nyt dagtilbud

1,25

Bortskaffelse af jord

0,30

Udgifter i alt

39,00

Manglende finansiering

12,00

Opsummering

For at etablere et tidssvarende og fremtidssikret dagtilbud, indstiller forvaltningerne til, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015, afsættes et af nedenstående beløb, alt efter hvilken model der vælges.

Resterende finansiering (mio. kr.)

Projekt

Rest finansiering

Enghøj scenarie A

1,80

Enghøj scenarie B

12,15

Enghøj scenarie C

11,80

Cirkusgrunden (125 børn)

2,00

Cirkusgrunden 180 børn)

12,00

Bilag

 1. Kort over Cirkusgrunden (pdf)

7. Folkeskolereform prioritering og bevillingansøgning

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 08-05-2014

Ad 1.

For: Gruppe A og V.

I mod: Gruppe O og Liste H.

Gruppe O og Liste H kan ikke tage rapporten til godkendelse da vi hellere havde set, at vi havde fået den til godkendelse, inden den blev sendt ud til skolerne.

Anbefales taget til godkendelse.

Ad 2.

For: A, O og V.

H undlader at stemme.

Anbefales godkendt.

Ad 3.

For: A, O og V.

H undlader at stemme.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Ad 4.

For: A + V + O

Afventer: H + C

Anbefales godkendt.

Ad 5.

For: A + V + O

Afventer: H + C

Anbefales godkendt.

Sagsfremstillingen tilrettes beslutningerne fra Kommunalbestyrelsens behandling af sagen vedrørende inklusion fra aprilmødet 2014.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen og Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage rapporten Folkeskolerne i Hvidovre, Analyse og anbefaling samt bilagsrapporter 1-9, vedlagt, til efterretning.
 2. at der ved budgetbehandlingen for 2015 – 2018 på investeringsoversigten, afsættes 900.000 kr. i 2015 til nyt projekt nr. Inklusions- og bevægelsespulje.
 3. at der ved budgetbehandlingen for 2015 – 2018, reduceres 900.000 kr. i 2015 inden for det eksisterende budget for specialområdet.

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Styregruppens forslag til prioritering.
 2. at der til projekt nr. 3435, Skolereform, bygninger og udearealer gives tillæg til anlægsbevillingen på 9.500.000 kr. til at etablere de i punkt 1 foreslåede prioriteringer i henhold til hovedrapporten. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 10.000.000 kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2014.

Sagsfremstilling

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014, punkt 22, blev projektet vedrørende folkeskolereformen, fysiske tilpasninger godkendt overdraget til Teknik- og Miljøudvalget. Endvidere blev godkendt anlægsbevilling på 500.000 kr. til afklaring af, hvad der skal etableres af fysiske tiltag på den enkelte skole.

Der er på investeringsoversigten afsat 20 mio. kr. til etablering af fysiske forbedringer på de 9 folkeskoler, fordelt med 10 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i 2015.

Projektet omfatter tre områder:

 • Styrkelse af skolernes inklusionsfaciliteter (bevilling ca. 4,2 mio. kr. 2014-2015). Der investeres i gruppelokaler og indretning af skolernes klasselokaler med henblik på at styrke arbejdet med at leve op til reformens målsætning om øget inklusion. Målsætning for Hvidovre Kommune er, at 98 % af kommunens elever er inkluderet i folkeskolerne i 2015.
 • Styrkelse af idræt, motion, bevægelse (bevilling ca. 10,2 mio. kr. 2014-2015). Der investeres i et samlet løft af skolernes skolegårde og bevægelseszoner. Endvidere skal lærere og pædagoger inddrage idræt, motion og bevægelse i undervisningen.
 • Etablering af yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger (bevilling ca. 5,6 mio. kr. 2014-2015). Der skal etableres yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger, således at der er mulighed for øget samarbejde mellem personalegrupperne samt mulighed for at indfri forventningerne om øget tilstedeværelse på skolerne.

Afklaring af muligheder for de enkelte skoler

For at afklare hvilke tiltag der skal udføres på de enkelte skoler har By- og Teknikforvaltningen sammen med arkitekter fra Rambøll, besigtiget de 9 skoler.

Ved besigtigelserne har der deltaget repræsentanter (ledere, lærere, pædagoger, serviceledere m.v.) fra den pågældende skole.

Da det i projektet er forudsat, at alle tiltag skal ske inden for de eksisterende bygninger og udearealer, har opmærksomheden ved besigtigelserne været henledt på at se i muligheder frem for begrænsninger inden for de 3 nævnte områder. Forud for besigtigelsen har den enkelte skole fået udleveret en spørgeramme, vedlagt bilag A. Skolerne har således inden besigtigelsen fået drøftet, hvad der er vigtigt for den enkelte skole inden for de 3 områder. Disse drøftelser har dannet grundlag for en god dialog ved besigtigelserne. Efterfølgende har By- og Teknikforvaltningen og Rambøll sammen med ledere og medarbejdere foretaget en fysisk gennemgang af den enkelte skole.

Resultatet af besigtigelserne og anbefalinger for den enkelte skole er angivet i vedlagte rapport: Folkeskolerne i Hvidovre, analyse og anbefaling og bilag 1-9, Rambøll.

For de tre områder konkluderer rapporten:

 • Styrkelse af inklusion

Hvidovre Kommune er langt med målsætningen om inklusion og skolerne arbejder ambitiøst med målsætningen. På den baggrund skal der ske nogle fysiske tilpasninger, der sikrer de bedst mulige understøttende rammer for de børn, der inkluderes i folkeskolen.

 • Styrkelse af motion, krop og bevægelse

Ved den nye skolereform skal hver elev i gennemsnit bevæge sig 45 minutter pr. dag for at sikre, at skoledagen bliver mere varieret. Rapporten anbefaler forskellige tiltag på udearealer og indendørsarealer for at bevægelsen kan blive inspirerende for de enkelte elever. Ved de skitsere tiltag, vil de enkelte skoler få et løft, der sikrer, at skolerne har gode rammer for at sikre elevernes bevægelse hver dag.

 • Etablering af arbejdspladser

I forhold til arbejdspladser er det i rapporten forudsat, at der skal etableres en arbejdsplads pr. 1,4 lærer (jf. beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2013, ”Godkendelse af konsekvenser af implementering af den vedtagne Folkeskolereform i Hvidovre Kommune”). En arbejdsplads er på 6 m2 i forhold til gældende lovgivning. Ved beregninger ud fra nuværende viden om antal lærere på skolerne ved skolestart august 2014, og antal m2 på de enkelte skoler, er det muligt at etablere et tilstrækkeligt antal arbejdspladser på kommunens ni skoler.

Der etableres som beskrevet det nødvendige antal arbejdspladser på alle skoler gennem holdbare løsninger, der tilgodeser, at arbejdspladserne skal give medarbejderne en reel mulighed for at have en arbejdsplads, der lever op til gældende krav. Samtidig kan ingen skoler på nuværende tidspunkt sige noget om, hvordan inklusion og sambrug af lokaler, samarbejdet mellem pædagog og lærere kommer til at forløbe. Derfor anbefaler Børne- og Velfærdsforvaltningen, at der om nødvendigt åbnes mulighed for at placere et hæve-sænkebord i nogle klasselokaler. Hæve-sænkebordet bliver i givet fald en reel arbejdsplads i klasselokalerne med mulighed for brug af computer, iPad og lignende. Herudover anbefaler forvaltningen, at skolerne overvejer muligheden for at give lærerne mobile opbevaringsfaciliteter til materialer.

Denne løsning sikrer den ønskede mulighed for at etablere et tilstrækkeligt antal arbejdspladser, så lærernes og pædagogernes arbejdsforhold kan understøtte det gode samarbejde på de to skoler.

I 2015, når den nye skolereform er implementeret, skal det evalueres om løsningen med hæve-sænkebordene i klasselokalerne har været givtigt.

Prioritering af hvad der skal etableres på den enkelte skole

Til projektet er der nedsat en styregruppe, bestående af ledere og medarbejdere fra By- og Teknikforvaltningen og Børne- og Velfærdsforvaltningen.

Styregruppen har prioriteret at følge de anbefalinger som arkitekterne fra Rambøll er kommet frem til. Det betyder, at alle skoler får imødekommet ønsker om flere arbejdspladser, inklusion, motion og bevægelse.

Den økonomiske fordeling i 2014/2015 vil skønsmæssigt blive:

Avedøre skole:

2,7 mio. kr.

Dansborgskolen:

2,0 mio. kr.

Engstrandskolen:

1,5 mio. kr.

Frydenhøjskolen:

1,6 mio. kr.

Gungehusskolen:

1,5 mio. kr.

Holmegårdsskolen:

1,9 mio. kr.

Langhøjskolen:

2,9 mio. kr.

Præstemoseskolen:

2,1 mio. kr.

Risbjergskolen:

1,8 mio. kr.

Rådgivning/projektering:

2,0 mio. kr.

I alt

20,0 mio. kr.

I den vedlagte rapport, kan tiltagene for den enkelte skole nærlæses. Det skal bemærkes, at de angivne tal er skøn, samt at tallene kan ændre sig ved den konkrete projektering og etablering.

Skolerne er i gang med en stor forandringsproces. Det er vigtigt, at de fysiske tiltag der udføres tilpasses udviklingen på den enkelte skole. Alt projektering og etablering sker derfor i dialog med den enkelte skole. Projektet skal derfor også kunne rumme, hvis udviklingen og den lokale dialog med den enkelte skole viser et andet behov end det, der er skitseret i de nuværende anbefalinger, dog således, at eventuelle ændringer kan holdes inden for den økonomiske ramme.

Inklusions- og bevægelsespulje – forslag til nyt projekt på investeringsoversigten for 2015 - 2018

Da folkeskolerne er midt i forandringsprocessen, er der mange faktorer, som ikke kan belyses på nuværende tidspunkt. Det anbefales derfor, at hver skole tiltænkes 100.000 kr., der kan benyttes til tiltag, som ikke er med i nuværende anbefalinger.

Processen fremadrettet 2014

Ultimo april 2014 besøger repræsentanter for styregruppen de enkelte skoler og forelægger hvilke tiltag, der skal ske på den pågældende skole i 2014 og i 2015.

Ved skoleårets start er det målet, at alle arbejdspladser skal være etableret. Denne del af projektet vil således blive prioriteret de næste måneder med henblik på at konkretisere arbejdspladstyper og indkøbe det nødvendige inventar.

Derefter prioriteres de af projektets øvrige tiltag, der skal gennemføres

i 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten 2014 - 2017 til projekt nr. 3435, Skolereform, bygninger og udearealer afsat i alt 20.000.000 kr. til etablering af fysiske forbedringer på de 9 folkeskoler. Rådighedsbeløbene er fordelt med 10.000.000 i 2014 og 10.000.000 kr. i 2015.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014, punkt 22, blev projektet vedrørende folkeskolereformen, fysiske tilpasninger godkendt overdraget til Teknik- og Miljøudvalget. Endvidere blev givet anlægsbevilling på kr. 500.000 til afklaring af, hvad der skal etableres af fysiske tiltag på den enkelte skole.

Til projekt nr. 3435, Skolereform, bygninger og udearealer søges tillæg til anlægsbevillingen på 9.500.000 kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 10.000.000 kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2014.

Endvidere søges om at der på forslag til investeringsoversigt 2015 – 2018 afsættes rådighedsbeløb i 2015 på 900.000 kr. til nyt projekt nr. Inklusions- og bevægelsespulje. Beløbet foreslås finansieret ved tilsvarende nedskrivning inden for eksisterede budget for specialområdet.

Opgørelse af afledte driftsudgifter til bla. forbrugsafgifter søges indarbejdet som teknisk korrektion i budgetforslag 2015 – 2018. Evt. merudgifter til afledte driftsudgifter for 2014, medtages ved budgetopfølgning pr. 31. august 2014.

Bilag

 1. Folkeskolerne i Hvidovre, Analyse og anbefaling (pdf)
 2. Avedøre Skole - bilagsrapport 1 (pdf)
 3. Dansborgskolen - bilagsrapport 2 (pdf)
 4. Engstrandskolen - bilagsrapport 3 (pdf)
 5. Frydenhøjskolen - bilagsrapport 4 (pdf)
 6. Gungehusskolen - bilagsrapport 5 (pdf)
 7. Holmegårdsskolen - bilagsrapport 6 (pdf)
 8. Langhøjskolen - bilagsrapport 7 (pdf)
 9. Præstemoseskolen - bilagsrapport 8 (pdf)
 10. Risbjergskolen - bilagsrapport 9 (pdf)

8. Orientering om forløb og status for sag om bodega La Strada's markiser samt øvrige klager

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Inden mødet udsendtes notat af 12. maj 2014 fra advokatfirmaet  Energi & Miljø. (Lukket bilag).

Taget til efterretning.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at forvaltningens orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedhæftede notat vedlægges til orientering.

Bilag

 1. By- og Teknikforvaltningens notat af 9.maj 2014. Redegørelse vedørende La Strada.pdf (pdf)

9. Strategi for klimatilpasning . Handlingsplan

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Udvalgets tilkendegivelser indgår i det videre arbejde med klimatilpasningsplanen.

Indstilling

By- og Teknikforvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at drøfte handlingsplanen for det kommende arbejde med klimatilpasning i Hvidovre Kommune.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune skal i 2014 vedtage en strategi for klimatilpasning, der skal sætte mål og rammer for kommunens langsigtede indsats for tilpasning til det kommende klima. Teknik- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 2. april 2014, punkt 12, de overordnede mål, strategier og prioriteringsgrundlaget for det fremtidige arbejde.

Til det videre arbejde med planen har By- og Teknikforvaltningen behov for en politisk stillingtagen til udmøntningen af den overordnede strategi i et mere konkret handlingsprogram

Derfor ønskes en drøftelse af de nedenstående emner fra afsnit 6 Handlingsplan på side 11 – 12 i udkast til Strategi for Klimatilpasning 2014, der er vedlagt i et endnu ufærdigt udkast i bilag 1. Udkastet indeholder kun mindre rettelser i forhold til det udkast, der blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget til mødet 2. april 2014.

Klimatilpasningsplanen har fire overordnede temaer, der hver for sig lægger op til forskellige typer af handlinger, der også ofte skal gennemføres af forskellige parter:

 • Klimatilpasning af kloaksystemet
 • Klimatilpasning over for skybrud
 • Klimatilpasning over for stormflod
 • Klimatilpasning over for Harrestrup Å

Klimatilpasning af kloaksystemet

En tidligere vedtaget strategi for udbygning af kloaksystemet, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2007, er stadig grundlaget for HOFORs arbejde med kloakrenovering og –udbygning. By- og Teknikforvaltningen er ved at udarbejde et forslag til revideret Spildevandsplan, der blandt andet vil fokusere på, hvilke servicemål HOFOR skal leve op til og hvornår. De overordnede strategier og målsætninger fra Klimatilpasningsplanen vil blive indarbejdet i Spildevandsplanen.

Spildevandsplanen forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget til politisk behandling i 2014.

Klimatilpasning over for skybrud

I forhold til skybrud lægger klimatilpasningsplanen op til flere typer af handlinger.

Konkretiseringsplaner i lokalområder

Det centrale element i klimatilpasning over for skybrud er at udarbejde konkrete planer for, hvordan problemerne kan løses i de enkelte kvarterer. Ud fra Klimatilpasningsplanen prioriteringsgrundlag kan der udvælges en række kvarterer, der på det nuværende grundlag bør prioriteres. By- og Teknikforvaltningen forventer at kunne udarbejde en konkretiseringsplan om året så der ved planperiodens udgang er planer for tre kvarterer. Ud af de seks nedenstående kvarterer (se kort på side 24 i bilag 1) vil By- og Teknikforvaltningen anbefale Strandøre, Risbjerg og området omkring Vestegnens Brandstation som de tre første.

Strandøre

Prioriteringsgrundlag: stor samfundsøkonomisk omkostning, stor andel af ejendomme skadesramt, projekter kræver koordineret indsats: kommune, forsyningsselskab og grundejere/boligselskaber

Risbjerg

Prioriteringsgrundlag: stor andel af ejendomme skadesramt, et område hvor der allerede er konstateret oversvømmelser, nyt projekt (kloakudbygning) står umiddelbart for, hvor klimatilpasning med fordel kan indarbejdes fra starten

Vojensvej mv

Prioriteringsgrundlag: stor andel af ejendomme skadesramt, DOG skal projekter gennemføres i samarbejde Rødovre Kommune, hvorfor indhold og timing skal aftales nærmere

Falck/Vestegnens Brandvæsen

Prioriteringsgrundlag: stor samfundsøkonomisk omkostning, stor andel af ejendomme skadesramt, væsentlige samfundsmæssige funktioner

Parallelvej, Strandskadevej mv

Prioriteringsgrundlag: stor samfundsøkonomisk omkostning, stor andel af ejendomme skadesramt

Avedøre Landsby

Prioriteringsgrundlag: stor andel af ejendomme skadesramt

Informationskampagner til borgere, brugere og grundejere

Meget klimatilpasning på eksisterende byggeri vil være op til beboere og grundejere. By- og Teknikforvaltningen vil derfor i samarbejde med blandt andet HOFOR gennemføre en række oplysningskampagner om, hvad den enkelte kan selv kan gøre for at undgå skader i forbindelse med skybrud.

Interne retningslinjer for Hvidovre Kommunes egen indsats for klimatilpasning

På mange områder vil klimatilpasning lettest kunne etableres, hvis det sker i forbindelse med allerede planlagte renoveringer eller i designfasen af nye bygge- og anlægsprojekter. Derfor vil By- og Teknikforvaltningen undersøge, i hvilket omfang interne retningslinjer eller guidelines for klimatilpasning kan anvendes i kommunens løbende renovering og vedligeholdelse af ejendomme, veje og offentlige arealer.

Klimatilpasning over for stormflod

Hvidovre Kommune er forpligtet til at udarbejde et forslag til Risikostyringsplan for stormflod i 2014. Denne plan vil konkretisere kommunens videre arbejde med klimatilpasning over for stormflod. Parallelt samarbejder og følger By- og Teknikforvaltningen Københavns Kommunes arbejde med et grundlag for en samlet stormflodssikring af København.

Klimatilpasning over for Harrestrup Å

Det forventes at Hvidovre Kommune inden sommer indgår en aftale med de øvrige samarbejdskommuner om håndtering af skybrudsvand via Harrestrup Å og Fæstningskanalen. Aftalen vil indebære et tæt samarbejde kommunerne og forsyningsselskaberne imellem om, hvordan skybrudsvand håndteres fremover.

På det grundlag vil By- og Teknikforvaltningen derfor bede Teknik- og Miljøudvalget drøfte den anbefalede handlingsplan til brug for det videre arbejde med klimatilpasningsplan for Hvidovre Kommune – herunder anbefalingen af rækkefølgen for udarbejdelse af konkretiseringsplaner.

Bilag

 1. Udkast til Klimatilpasningsplan af 22.04.2014 (pdf)

10. Dispensation for installation af varmemålere

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Grenhusene får dispensation i fire år til 1. juni 2018,  begrundet i gennemførelse af planlagt renoveringsprojekt.

Bredalsparken får dispensation i 10 år til 1. juni 2024.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation for installation af individuelle varmemålere.

Sagsfremstilling

DAB har siden sidst i 1990’erne ansøgt og fået fritagelse for installation af individuelle varmemålere i boligafdelingerne Bredalsparken og Grenhusene.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 22. maj 2013 at forlænge dispensationen med ét år, således at varmemålere skal være installeret senest den 1. juni 2014. Forlængelsen blev givet på betingelse af at ansøger skriftligt skulle erklære, at de vil overholde fristen. DAB har ikke fremsendt en sådan skriftlig erklæring.

Bredalsparken og Grenhusenes afdelingsbestyrelser har den 24. januar 2014 igen fremsendt en ansøgning om dispensation for installation af varmemålere. Ansøgningen vedlægges.

Afdelingsbestyrelserne begrunder ansøgningen med, at Grenhusene og Bredalsparken er uegnede til individuelle varmemålere, at individuelle varmemålere vil medføre øget varmeforbrug, at stuelejlighederne skal betale mere, idet de grænser op til en uopvarmet kælder, og at individuelle varmemålere vil medføre problemer med skimmelsvamp.

Lovgrundlag

I henhold til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme,

skal alle bestående bebyggelser inden den 1. januar 1999 have installeret målere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligenhed.

I henhold til bekendtgørelsens § 10 kan kommunen i følgende bygninger meddele dispensation for installation af individuelle varmemålere:

 1. plejeinstitutioner og lignende institutionsbyggeri
 2. kolonihavehuse
 3. bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype vil medføre, at installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger ville opnå
 4. bygninger, hvor der allerede er blevet gennemført sådanne ressourcebesparende foranstaltninger, at ressourceforbruger er reduceret væsentligt
 5. andre bygninger, hvor særlige forhold i bygningen eller i denne bygningstype medfører, at bygning har et meget lavt ressourceforbrug
 6. bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype gør det nødvendigt med en længere installationsperiode
 7. bygninger, hvor den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den privatøkonomiske rentabilitet vil blive negativ ved installation af målere. Ved beregningen heraf skal der anvendes en gennemsnitlig tidshorisont, som svarer til den typiske lånefinansiering og til den forventede afskrivningstid for installationen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det kun er under § 10, punkt 7, at ansøger kan komme i betragtning.

Forvaltningen har derfor anmodet firmaet Viegand Maagøe A/S, om at foretage beregning om de økonomiske forhold, hvis der etableres individuelle varmemålere. Notat fra Viegand Maagøe A/S vedlægges.

Af notatet frem går det, at der vil være en besparelse for beboerne hvis der installeres individuelle varmemålere i afdelingerne.

I beregningerne er der forudsat, at der vil være en varmebesparelse på 15 %, men selv med en varmebesparelse på kun 5 %, vil der stadig være en økonomisk fordel for beboerne.

Beregningerne viser, at Bredalsparken vil kunne opnå en årlig besparelse på ca. 650.000 kr. og Grenhusene vil kunne opnå en årlig besparelse på ca. 140.000 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at en besparelse på 15 % er lavt sat. I VEKS-området er der et eksempel på besparelser på op til 30 %, når der installeres individuelle varmemålere. Eksempel herpå vedlægges.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at afdelingerne vil opnå større varmebesparelser, end beregningerne viser.

Da der vil være besparelser for den enkelte forbruger i boligafdelingerne ved indførsel af individuelle varmemålere, opfylder afdelingerne ikke kravene i § 10, punkt 7, og Hvidovre Kommune kan derfor ikke meddele fritagelse for etablering af individuelle varmemålere.

Afslutningsvis kan forvaltningen nævne, at det er forvaltningens vurdering, afdelingerne ikke adskiller sig i forhold til mange andre boligafdelinger, der har haft individuelle varmemålere i mange år, og at det virker ulogisk, at indførelse af individuelle varmemålere vil medføre forøget varmeforbrug, hvilket også er i strid med alle erfaringer.

Derudover kan det oplyses, at det fremgår af § 9 i bekendtgørelsen, at

”ved fordelingsmåling af varmeforbruget for bolig- eller erhvervsenheder, der i termisk henseende er yderligt beliggende i bygningen og derfor har et forøget varmetab, skal der foretages en korrektion for det forøgede varmetab, så betalingen for varmetabet fordeles mellem alle bygningens bolig- og erhvervsenheder. Korrektion for yderlig beliggenhed skal endvidere foretages eller en foretagen korrektion skal ændres, hvis en bygning ombygges eller efterisoleres i væsentligt omfang, eller der installeres målere af anden type.”.

Dette sikrer, at yderligt liggende lejligheder ikke betaler ekstra grundet beliggenhed – også i tilfælde af renovering/ombygning.

Endeligt kan det nævnes at eventuelle problemer med skimmelsvamp ikke skyldes individuelle varmemålere, men manglende udluftning. Hvis boligafdelingerne har problemer med skimmelsvamp, bør afdelingerne iværksætte oplysningskampagner om bedre udluftning.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der etableres individuelle varmemålere vil varmeforbruget falde, og eventuelle varmetilskud fra kommunen vil blive lavere.

Miljømæssige konsekvenser

Hvis der etableres individuelle varmemålere vil varmeforbruget falde, og miljøbelastningen i forbindelse med opvarmningen af fjernvarmevandet vil blive mindre.

Bilag

 1. Bredalsparken & Grenhusenes bestyrelses brev af 24. januar 2014 vedrørende dispensation for installation af varmemålere (pdf)
 2. Eksempel på besparelser ved installering af individuelle varmemålere i to ejendomme i VEKS-området (pdf)
 3. Notat og beregning fra Vieand Maagøe A/S vedrørende de økonomiske forhold ved installation af individuelle varmemålere (pdf)

11. Anmodning om igangsætning af ny lokalplan for AV Miljø på Avedøre Holme

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der udarbejdes forslag til ny lokalplan for AV Miljø med henblik på at udvide anvendelsesbestemmelserne til også at omfatte

-oparbejdning af eksisterende affald til genanvendelse og forbrænding

-mulighed for anden forædling af andet affald til genanvendelse og forbrænding/energiudnyttelse

-samt byggeri der overstiger de nugældende bestemmelser,

 1. at AV Miljø, jævnfør planlovens § 13, stk. 3, pålægges at betale for, at en byplankonsulent yder bistand til udarbejdelsen af de nødvendige planer og miljøvurderinger.

Sagsfremstilling

Forhistorie

I midten af 1980’erne var der i hovedstadsområdet behov for nogle regionale miljølossepladser. I den forbindelse fandt det daværende Hovedstadsråd, at arealet mellem Spildevandscenter Avedøre og Avedøreværket var velegnet, idet der på det ca. 40 ha store inddæmmede areal ikke var nogen grundvandsinteresser. Dette blev muliggjort med vedtagelsen af Lokalplan 421 i 1989.

I 1992 blev den nuværende Lokalplan 503 vedtaget for, dels at øge deponeringsmængden på AV Miljø, dels for at give mulighed for opsætning af vindmøller på diget ud mod Køge Bugt samt for at fastlægge anvendelsen af området efter endt deponering.

Projektet

AV Miljø har med brev af 19. marts 2014 fremsendt en anmodning at der udarbejdes en ny lokalplan til erstatning for Lokalplan 503. Det fremgår ikke af anmodningen, at der også skal udarbejdes kommuneplantillæg til kommuneplanens rammeområde 5T3, hvilket der jævnfør nedenstående skal.

Baggrunden for anmodningen er, at AV Miljø ønsker at ændre deres strategi således at de, dels kan sortere og genanvende noget af det deponerede affald (shredderaffald – der indeholder metal og brandbare enheder), hvorved der skabes fornyet deponeringsvolumen, dels på lang sigt kan få mulighed for forædling af affald til energiudnyttelse.

Disse ændringer ligger i umiddelbar forlængelse af miljøministeriet plan for en større grad af genanvendelse af affald.  

I forbindelse med etableringen af det anlæg der skal sortere det eksisterende affald, vil der skulle opføres en hal på 1000-1500 m2, med en højde på 10-15 m, hvilket er højere end den nuværende lokalplan og rammerne i kommuneplanen giver mulighed for.

AV Miljø er beliggende i kommuneplanens rammeområde 5T3 og udlagt til tekniske anlæg med en specifik anvendelse til ”deponeringsanlæg, losseplads, containerplads, genbrugsstation”.

AV Miljø er endvidere omfattet af Lokalplan 503, der i § 4.1 fastlægger anvendelse til offentlige formål, tekniske anlæg, til kontrolleret losseplads, forrensningsanlæg til perkolatet (regnvand, der er sivet ned gennem det deponerede affald og dermed tilført opløste forurenede stoffer fra affaldet), genbrugsplads og til vindmøllepark.

På den baggrund vil den ønskede ændring i anvendelsen af AV Miljø kræve, at der både udarbejdes kommuneplantillæg og ny lokalplan. Derfor forelægges der også en sag for Økonomiudvalget om bemyndigelse til igangsætning af udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Da AV Miljø gerne vil have fremmet udarbejdelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen og forvaltningen i forvejen har mange lokalplaner på vej, vil det være nødvendigt, at der tilkobles en byplankonsulent til dette arbejde og at AV Miljø betaler for dette.

Da det de ønskede ændringer er VVM-pligtige, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse som vil danne grundlag for lokalplanen og kommuneplantillægget samt miljøvurderingen af planerne.

Bilag

 1. Anmodning af 19.03.2014 om udarbejdelse af lokalplan/kommuneplantillæg forAV Miljø (pdf)

12. Ansøgning om ophævelse af deklaration til fortsættelse af erhverv på Planteheldvej 23

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at deklarationen, tinglyst på ejendommen den 26. januar 1995, aflyses i sin helhed,
 2. at aflysningen af deklarationen sker på betingelse af, at småbygninger og containere på ejendommen straks fjernes, såfremt de ikke overholder bygge- og planlovgivningen.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen på Planteheldvej 23, matr.nr. 4zt Hvidovre By, Hvidovre, har den 11. april 2014 ansøgt om at få ophævet eller ændret en tinglyst deklaration på ejendommen, således at ejendommen lovligt kan anvendes til erhverv også efter den 31. december 2014.

Der er den 26. januar 1995 tinglyst en deklaration, der fastslår,

 1. at erhvervsbygningen ikke må genopføres, og
 2. at ejendommen ikke må anvendes til erhvervsformål efter den 31. december 2014. Efter denne dato skal arealet anvendes til beboelse eller til andet formål, der er bestemt ved offentlig planlægning.

Deklarationen har sin baggrund i en udstykningssag, hvor ejeren af Landlystvej 69, matr.nr. 4ki Hvidovre By, Hvidovre i 1994 ansøgte om dispensation fra Byplanvedtægt 16 til at udstykke ejendommen i to lige store parceller – en med boligen på Landlystvej 69 og en med erhvervsbygningen på Planteheldvej 23.

Ejeren af den samlede ejendom havde forsøgt at afhænde boligen som ejerlejlighed, men dette var ikke muligt, idet enfamiliehuset var opført før den 1. juli 1966 og dermed ikke omfattet af ejerlejlighedsloven. Derfor ansøgte ejeren om dispensation fra byplanvedtægtens bestemmelse om mindste grundstørrelse.

Det fremgår af Byplanvedtægt 16, § 4A, stk. 1, at ejendommene ved udstykning mindst skal have et grundareal på 700 m2. Hvis udstykningen udføres på grundlag af en fælles udstykningsplan for et passende afgrænset område, kan Kommunalbestyrelsen tillade, at grundene udstykkes med en mindre grundstørrelse end 700 m2, dog mindst 600 m2.

De to parceller af ejendommen ville begge få et grundareal på 560 m2.

Ansøger oplyste i dispensationsansøgningen af 28. april 1994, at ”I forbindelse med opnåelse af dispensation til udstykning er ejerne villige til at tinglyse en deklaration på ejendommen, hvorefter erhvervsbygningen ikke må genopføres, og parcellen hvorpå denne forefindes, herefter alene må anvendes til beboelsesformål.

For at fastsætte en seneste frist for ejendommens overgang til alene beboelsesformål er ejerne endvidere indstillet på, at deklarationen udbygges med, at al erhvervsvirksomhed på ejendommen skal være afsluttet inden for en 20-års periode. Ejerne har overvejet at tilbyde en kortere afviklingsperiode for erhvervsdrift på ejendommen, men efter nøjere undersøgelser må det konkluderes, at en afviklingsperiode kortere end 20 år vil være yderst belastende for firmaets drift, forårsaget af forringede finansieringsmuligheder og en forceret nedskrivning til nul af bygningsværdierne.”

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, den 1. juni 1994, at meddele tilladelse til den ønskede udstykning på betingelse af, at den førnævnte deklaration blev tinglyst på ejendommen.

Ejer ansøgte i 2001 om aflysning af deklarationen, men forvaltningen meddelte administrativt, at dette ikke kunne godkendes, idet deklarationen var en forudsætning for tilladelsen til udstykning af ejendommen.

Ejer har altså atter ansøgt om at få deklarationen aflyst eller ændret, denne gang aktualiseret af forvaltningens igangværende lokalplanarbejde sammen med Grundejerforeningen Landlyst.

Ejer begrunder sit ønske om at fastholde ejendommens anvendelse til erhverv med, at ejendommen uden afbrydelse har været anvendt til erhverv i form af værksteder siden 1938, at virksomheden ikke er til gene for områdets beboere, og at den eksisterende virksomhed er med til at sikre liv i området i dagtimerne.

Grundejerforeningen Landlyst har med brev af 21. marts 2014 meddelt, at man støtter ejers ønske, idet virksomheden på ingen måde er til gene for naboer eller øvrige beboere i området. Grundejerforeningen mener også, at det forhold, at virksomheden er tilstede i området i dagtimerne, er med til at holde indbrudstyve og andre uønskede personer væk fra boligområdet.

Ejer oplyser, at virksomheden er et mindre installationsfirma med 10 ansatte. Erhvervsbygningen indeholder kontor og personalefaciliteter, et mindre lager og et værksted.

Ejendommen rummer jævnfør BBR en værkstedsbygning i en etage og udnyttet tagetage med et samlet erhvervsareal på 273 m2, samt en garagebygning på 55 m2. Ejendommen har en eksisterende bebyggelsesprocent på 49.

Det fremgår af luftfotos, at ejendommen desuden rummer to småbygninger og en fast opstillet container, der alle er placeret i eller ved naboskel. Af hensyn til naboejendommene bør disse bygninger fjernes som betingelse for en eventuel fortsættelse af erhvervet på ejendommen, såfremt de ikke overholder bygge- og planlovgivningen.

Bilag

 1. Brev af 11. april 2014 fra EC VVS & EL A/S (pdf)
 2. Brev af 21. marts 2014 fra Grundejerforeningen Landlyst (pdf)
 3. Servitut tinglyst den 26. januar 1995 på Planteheldvej 23 (pdf)
 4. Planteheldvej 23, luftfoto fra 2013 (pdf)

13. Renovering og forhøjelse af enfamiliehus til 2 etager, Hvidovre Strandvej 73

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Indstillingen godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

1.

at der meddeles afslag til byggeri i 2 etager med en bygningshøjde på 5,8 m samt overskridelse af det skrå højdegrænseplan mod nordøst med 2,3 m og mod sydvest med 0,78 m.

Sagsfremstilling

By- og Teknikforvaltningen har modtaget en bygge- og dispensationsansøgning den 3. februar 2013, om tilladelse til at forhøje ejendommen op til 2 etager.

Eksisterende bygning er i 1 plan med 25 graders taghældning. Ved den påtænkte udbygning af 1. salen vil bygningen overskride det skrå højdegrænseplan samt etageantallet. Derfor skal følgende plan- og byggelovsmæssige bestemmelser behandles.

Hvad gælder for ejendommen

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 13, der i

§ 3, stk. 3c, angiver, at bygningshøjden fastsættes til højst ét beboelseslag med udnyttet tagetage og eventuelt kælderetage. Det vil sige 1½ etage.

De bebyggelsesregulerende bestemmelser i kap. 2 i bygningsreglement 2010,

kap. 2.2.3, stk. 1, anfører at ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel og dobbelthuse med lodret lejlighedsskel kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende bygningshøjde og afstandsforhold, når betingelserne i nr. 1 og 2 er opfyldt.

1) Maksimal højde: 1,4 x afstanden til naboskel og sti.

2) Mindste afstand til naboskel, vej og sti: 2,5 m.

Naboorientering

Sagen har fra den 18. februar 2014 til den 11. marts 2014 været sendt i naboorientering. Der har været udsendt 15 høringsbreve til de nærmeste naboer for ejendommen samt til Grundejerforeningen Strandvang.

Bemærkninger

Forvaltningen har modtaget 2 bemærkninger til ansøgningen fra de berørte naboer:

Bemærkninger fra Konkylievej 32:

De bemærker, at huset vil fremstå i 2 etager og vil derfor ændre udseende og karakter af kvarteret.

Bemærkninger fra Hvidovre Strandvej 60:

De bemærker, at det skrå højdegrænseplan overskrides med 2,3 m mod nordøst og mod sydvest med 0,78 m ikke er acceptabelt og at afstand til nabo (2,5m) bør overholdes. Endvidere bemærkes der, at nabogrunden mod nordøst ikke er bebygget og derfor ikke bør være argument for at få dispensation for overskridelsen. Desuden henvises der til Byplanvedtægt 13, § 3, stk. 3c om byggeri i maksimalt 1½ etage, hvor de bemærker at funkishus i 2 etager er mere eller mindre dominerede end byggeri i 1½ etage, kommer an på øjnene der ser.

Forvaltningens bemærkninger:

Er medtaget i nedenstående vurdering.

Det ansøgte projekt

Udbygningen med 1. sal har det formål blandt andet at efterisolere og dermed forhøje bygningen indenfor eksisterende bebygget areal. Desuden ønskes der plads til en stor familie i huset. Eksisterende ejendom er i dag i 1 plan og ønskes forhøjet til knap 6 m. Den samlede bygning vil derfor fremstå i 2 etager, hvorved det skrå højdegrænseplan mod nordøst overskrides med 2,3 m i en afstand af 2,5 m fra naboskel og mod sydvest overskrides med 0,78 m i en afstand af 3,6 m fra naboskel.

Det ansøgte kræver derfor dispensation fra de anførte bestemmelser om bygningshøjde i 1½ etage med mere.

Forvaltningens vurdering

Det er By- og Teknikforvaltningens vurdering, at det samlede renoverings- og udbygningsprojekt, vil medføre væsentlige, forøgede nabogener i form af skygge eller indblik:

 • dels overskrides det skrå højdegrænseplan mod nordøst med 2,3 m i en afstand af 2,5 m til naboskel, hvor der også er angivet en tagterrasse på 40 m2,
 • dels overskrides det skrå højdegrænseplan mod sydvest med 0,78 m i en afstand af 3,6 m til naboskel, hvor der er placeret fire vinduer direkte mod nabo over en facade længde på 14,5 m,
 • dels hører det med til vurderingen, at der i området fx på Nordre Kystagervej 30, er givet tilladelse til et nyt hus i 2 etager, som er rykket tilsvarende længere ind på grunden, så det underordner sig det skrå højdegrænseplan og dermed er placeret i tilsvarende større afstand til naboskel,
 • dels hører det med til vurderingen, at selvom forvaltningen tidligere har set positivt på overskridelser af etageantal og overskridelser af det skrå højdegrænseplan i forbindelse med renoveringer af bygninger, vurderer vi i dette tilfælde samlet set, at overskridelsen er væsentlig.

By- og Teknikforvaltningen anbefaler hermed, at der gives afslag til ansøgte projekt.

Bilag

 1. Ansøgning med tegningsbilag, modtaget 3. februar 2014 (pdf)
 2. Bemærkninger fra Konkylievej 32, modtaget 10. marts 2014 (pdf)
 3. Bemærkninger fra Hvidovre Strandvej 60, modtaget 10. marts 2014 (pdf)
 4. Oversigtskort, By- og Teknikforvaltningen, 11. april 2014 (pdf)
 5. Skrå højdegrænseplan, By- og Teknikforvaltningen, 11. april 2014 (pdf)

14. Tilsynsberetning 2013

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal hvert år senest den 1. april indsende en tilsynsberetning til Miljøstyrelsen via Miljøportalen om det foregående års indsats i forhold til miljøtilsyn, miljøgodkendelser og håndhævelser. Derudover skal opkrævet brugerbetaling indberettes.

2013 er et overgangsår, hvor nye regler på tilsynsområdet er trådt i kraft i form af en ny bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 497 af 15/05/2013 (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).

Først med beretningen for 2014 bliver der fuldt ud taget udgangspunkt i de nye regler og i Hvidovre Kommunes miljøtilsynsplan for 2014-2018.

Overgangsreglerne indebærer, at tilsynsberetningen er delt i 2 sæt indberetningsskemaer. Et sæt gældende for 1. januar - 22. maj 2013, hvor der skal indberettes efter minimumsfrekvensaftalen indgået mellem KL og Miljøstyrelsen, og et sæt for 23. maj - 31. december 2013, der skal indberettes efter reglerne i den nye miljøtilsynsbekendtgørelse. Som noget nyt skal kommunen desuden i 2013 indberette en fortegnelse over hvilke IED-virksomheder, der findes i kommunen. IED-virksomheder er virksomheder, der er omfattet af Industriel Emissions Direktivet, der vedrører særligt forurenende virksomheder.

Kommunens indberetninger skal offentliggøres på www.hvidovre.dk samt forelægges Teknik og Miljøudvalget til orientering.

Resultat for 2013

1. januar -23. maj 2013

Jf. nedenstående tabel, så er der i perioden fra 1. januar frem til 23. maj 2013 udført 30 tilsynsbesøg på 26 virksomheder og 1 landbrug. Heraf har 10 været samlede tilsyn, hvilket vil sige, at alle miljøforhold på virksomheden er blevet gennemgået. De resterende 20 tilsyn har været tilsyn været fordelt med 15 tilsyn på § 42-virksomheder (virksomheder der ikke er omfattet af særlige regler eller brancheregulering) og 5 er opfølgende tilsyn, tilsyn med klagesager og tilsyn med håndhævelser.

Tilsynsfrekvenserne er ikke opfyldt for perioden, idet den ikke strækker sig over hele året. De resterende tilsyn er udført i anden indberetningsperiode, hvor alle kategorier er opfyldt med stor margen.

Virksomhedstype

Virksomheder

 i alt

Besøgte virksomheder og landbrug

Tilsyns-

besøg

Samlede tilsyn

Samlede tilsyn i tilsyns-perioden

Andel gennemført i perioden

(hhv. 3, 4 og 6 år)

Krav:100%

I-mærkede listevirksomheder (IED)

2

0

0

0

1

50 %

Øvrige listevirksomheder

20

2

2

2

18

90 %

Bilag 1

53

1

1

0

42

79 %

Autoværksteder

69

11

11

7

75

109 %

Renserier

3

0

0

0

3

100 %

§42-virksomheder

1190

12

15

Ingen krav

Ingen krav

Landbrug/Husdyrbrug med over 3 DE

3

1

1

1

7

233 %

I alt

1340

27

30

10

146

-

23. maj – 31. december 2013

Jævnfør nedenstående tabel, så er der for perioden 23. maj -31. december 2013 besøgt 42 virksomheder og landbrug, hvoraf 32 har fået et basistilsyn. Et basistilsyn er efter de nye regler et tilsyn, hvor alle miljøforhold på den enkelte virksomhed er gennemgået.  Derudover er der besøgt 12 § 42-virksomheder.

I modsætning til den første periode, så fremgår de udførte opfølgende tilsyn og tilsyn med klagesager og håndhævelsessager ikke i denne periode, idet de med den nye miljøtilsynsbekendtgørelse har fået nye betegnelser. De vil i tilsynsberetningen for 2014 igen indgå som prioriterede tilsyn (opfølgende/delvise tilsyn) og § 7 tilsyn (tilsyn med klagesager og tilsyn med håndhævelsessager).

Tilsynsfrekvensen for perioden er overholdt med stor margen.

Virksomhedstype

Virksomheder i alt

Besøgte virksomheder

Andel gennemført i perioden*

Krav til perioden 23. maj – 31. december 2013

IED-virksomheder

2

1

33 %

23 %

Øvrige listevirksomheder

19

6

Samlet indsats

21

7

Bilag 1

52

13

27 %

15 %

Autoværksteder

69

19

Renserier

3

3

Landbrug/Husdyrbrug med over 3 DE

3

0

Samlet indsats

127

35

§42-virksomheder

1190

12

Ingen krav

*Summen af antal besøgte virksomheder og husdyrbrug/sum af antal virksomheder skal være over hhv. 23 og 15 %

Brugerbetaling og håndhævelser

I 2013 er der sammenlagt opkrævet 86.772 kr. i brugerbetaling for tilsynsarbejde. Derudover er der opkrævet 32.691 kr. i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser. Der blev i 2013 udarbejdet en ny delgodkendelse til en eksisterende IED-virksomhed.

Af afgørelser og håndhævelser har kommunen i 2013 meddelt 2 henstillinger, 21 indskærpelser og 3 påbud.

Konklusion

Hvidovre Kommune overholder i 2013 Miljøstyrelsens krav for miljøtilsyn.

Bilag

 1. Landbrug jan-maj 2013 (pdf)
 2. Industri jan-maj 2013 (pdf)
 3. Industri og Landbrug maj-december 2013 (pdf)
 4. IED virksomheder 2013 (pdf)

15. Plant et træ kampagne for hvert nyfødt barn

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Gruppe C, H og V foreslår at forvaltningen anmodes om at fremlægge en plan for et antal vejtræer inden for den økonomiske ramme, som gavner i forhold til trafikstøj eller klimaudfordringer.

For: C + H + V + O

Imod: A under henvisning til eget forslag.

Anbefales godkendt.

Gruppe A foreslår, at der i tilknytning til Hvidovre Strandpark beplantes med træer og buske (gerne bærbuske), og at der udarbejdes forslag til en legeplads med træer og buske (gerne bærbuske) i lighed med den netop etablerede legeplads ved Rebæk Søpark. Træerne der beplantes skal højst kunne blive 5-8 meter høje, f.eks. Østrigs bjergfyr, hvid tjørn.

Forslaget bortfalder.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at drøfte anvendelsen af beløbet til plantning af 600 træer med henblik på, at forvaltningen konsekvensberegner forslagene i forbindelse med en ny sag om frigivelse af anlægsprojektet.

Sagsfremstilling

I Budgetaftale for 2014 – 2017 fremgår: Plant et træ kampagne for hvert nyfødt barn i kommunen. I aftalen står der: ” kommunen har vedtaget en vision, som hedder Børnenes og familiernes by. For symbolsk at understrege et af visionens hovedbudskaber, nemlig fokusset på børnene, har et flertal besluttet, at der for hvert nyfødt barn i kommunen skal plantes et træ. Den anslåede udgift er ca. 0,6 mio. kr., som afsættes på anlægsbudgettet for 2014.”

By- og Teknikforvaltningen har undersøgt, uden dog at spørge eventuelle interessenter, forskellige muligheder for at plante træer og buske i kommunen:

 • Det er muligt, at tilplante det ”trekantede” areal i Kystagerparken mellem Haveforeningen Kystengen – Damhusåen og Strandbovej, så tilplantningen kan anvendes til undervisningsformål (kortbilag 1).
 • I nærheden af Quark Centeret er der to mindre skovearealer. En mindre del af skovarealerne er beplantet med krat. Krattet kan ryddes og der kan plantes træer til undervisningsformål. By- og Teknikforvaltningen har været i kontakt med Quark Naturcenter, der ser gode muligheder for at benytte træerne i forbindelse med deres undervisning (kortbilag 2).
 • Træer og buske kan fordeles rundt omkring i kommunen, som led i den almindelige udskiftning og plantning af træer og buske i vores parker og grønne områder.
 • Træer og buske kan fordeles rundt omkring i kommunen, i nye plantebede i vores parker og grønne områder.

Det vil ikke være muligt, at plante træerne langs veje og lignende, da etableringsomkostningerne er meget høje for den type plantninger.

Plangrundlag:

Det ”trekantede” areal i Kystagerparken er ifølge kommuneplanen udlagt til rekreation/fritidsformål. Ifølge den gældende byplanvedtægt kan området anvendes til anlæg, legeplads, boldbane eller lignende. Det ”trekantede” areal er ikke omfattet af fredningsbestemmelser for Kystagerparken.

De to skovarealer, tæt ved Quark Naturcenter, er udlagt til fredskov. Ifølge fredskovsbestemmelserne er det muligt at fælde det nuværende krat og tilplante det med træer/buske. Ifølge Kommuneplanen skal arealerne bruges til offentlige formål. Endvidere er arealerne beliggende i landzone. Der skal derfor søges om en landzonetilladelse før træerne kan plantes.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2014 m.v er der til Projekt nr. 0214 Plant et træ afsat rådighedsbeløb i 2014 på 600.000 kr.

Bilag

 1. By- og Teknikforvaltningens kortbilag af det trekantede areal i Kystagerparken, dateret den 28. april 2014 (pdf)
 2. By- og Teknikforvaltningens kortbilag af de to arealer tæt ved Quark Naturcenter, dateret den 28. april 2014 (pdf)

16. Ny bekendtgørelse om standsning og parkering i Hvidovre Kommune

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Anbefales godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at ”Bekendtgørelse om standsning og parkering i Hvidovre Kommune” godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændring af færdselsloven pr. 1. marts 2014 blev samtlige kommunale lokale bekendtgørelser vedrørende parkering ugyldige. Det drejede sig i Hvidovre Kommune som i de fleste af de øvrige kommuner i Hovedstadsområdet om de tunge køretøjers natparkering, en bekendtgørelse, der havde været gældende siden 1981.

Hvidovre Kommune er derfor nødt til igen at vedtage denne bekendtgørelse om natparkering.

Færdselsloven blev også ændret for så vidt angår parkering på fortove. Det er nu sådan, at der i Hvidovre Kommune er forbud mod parkering på fortove såvel helt som delvist. Kommunerne har dog mulighed for via en lokal bekendtgørelse at lempe på dette forbud og tillade delvis parkering af lette køretøjer på fortove.

Københavns Vestegns Politi har anmodet politikredsens kommuner om at vedtage enslydende bekendtgørelser, så det bliver ensartet i politikredsen og forståeligt for trafikanterne. I den anledning har Københavns Vestegns Politi fremsendt en samlet bekendtgørelse for såvel natparkering som fortovsparkering, idet den tidligere bekendtgørelse om natparkering er blevet tilføjet en § 2 om fortovsparkering.

By- og Teknikforvaltningen er bekendt med, at Gladsaxe, Glostrup, Høje Taastrup,  Ishøj og Rødovre kommuner allerede har vedtaget denne bekendtgørelse.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Hvidovre Kommune vedtager den nye bekendtgørelse om standsning og parkering i Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bekendtgørelse om standsning og parkering i Hvidovre Kommune (pdf)

17. Bilordning - indkøb af biler. Projekt nr. 2474

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at frigive anlægsprojekt nr. 2474, Bilordning, reinvestering, 2014

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 15. december 2009, punkt 24, at ”Teknisk Forvaltning pr. 1. januar 2010 overtager ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark” og punkt 25 ”godkendte Hvidovre Kommunes bilpolitik”.

Hvidovre Kommunes almindelige biler indtil 3.500 kg totalvægt er med i bilordningen og stilles til rådighed for brugerne i forvaltningerne. Øvrige biler som lastvogne, busser, specielkøretøjer og lignende er ikke med i ordningen og administreres af de enkelte forvaltninger. Desuden er bilerne på de brugerfinansierede områder som f.eks. rotteområdet med i bilordningen, men indkøbet af biler finansieres over budgettet afsat til skadedyrsbekæmpelse og ikke af dette anlægsprojekt.   

Bilordningen finansierer udskiftningen af bilerne i henhold til udskiftningsprogrammet til en standard bil leveret fra bilforhandleren, mens eventuelle specialindretninger eller lignende af bilerne betales af brugerne.

Bilordningen skal sikre, at Hvidovre Kommune til stadighed råder over en moderne, velfungerende og effektiv bilpark.

Bilpolitikken skal sikre at vi har en hensigtsmæssig og vel vedligeholdt bilpark, der er arbejdsmiljø-, miljø- og energimæssig optimeret. Dette støtter også, at vi som klimakommune søger at nedbringe CO2 udledningen, og i alle aspekter af den kommunale opgaveløsning vælger klima- og miljørigtige løsninger.

Ved bilanskaffelsen bliver følgende vurderet:

 • Formål med anskaffelsen
 • Behovet for bilens størrelse, ekstraudstyr og andre funktionelle behov
 • Brændstoftype
 • Hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø for brugeren
 • Hensyn til trafiksikkerhed
 • Hensyn til energi, klima og miljø
 • Nyeste teknologiske udvikling

By- og Teknikforvaltningen deltager blandt andet i møder med Regionens elbil sekretariat sammen med de 20 – 25 tilknyttede kommuner.

Kommunen har i dag 4 elbiler. En personvogn, der anvendes til kørsel med kommunens administrative personale, en miniladvogn og 2 ”golfvogne”, der anvendes til arbejdsmæssig kørsel i byens parker og grønne områder. Sidstnævnte golfvogne blev indkøbt i 2013 uden for bilordningen og er selvforsynet med el via monterede solceller. 

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2014 m.v. er der til Projekt nr. 2474 Bilordning, reinvestering afsat rådighedsbeløb i 2014 på 2.100.000 kr.

På kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014, blev der givet tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse.

Bilag

 1. Udskiftningsplan 2014 (pdf)

18. Økonomirapportering pr. 31. marts 2014 for Teknik- og Miljøudvalgets område

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2014, drift tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Følgende tabel viser det samlede forbrug på driften pr. 31. marts 2014 fordelt på hovedområder for udvalgets område.

Rammebevilling, drift

Hovedkonto, drift

Korr. Budget 2014

Forbrug 31.03.14

Forbrugs-procent

Tværgående bevilling

Bygningsvedligeholdelse

U

I

16.120.840

0

1.892.494

0

11,74 %

-

Tværgående bevilling

Grønne områder

U

I

2.244.050

-69.420

132.024

0

5,88 %

-

Tværgående bevilling

Bilordningen

U

I

1.932.330

0

369.241

0

19,11 %

-

00 Byudvikling, bolig-, og miljøforanstaltninger

U

I

9.370.184

-2.425.420

2.869.515

-2.266.653

31,45 %

93,45 %

01 Forsyningsvirksomheder mv.

U

I

53.687.650

-54.029.300

5.675.336

-48.906.584

10,58 %

90,52 %

02 Transport og infrastruktur

U

I

96.389.145

-158.720

27.970.649

-156.455

29,03 %

98,57 %

05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv.

U

I

822.940

0

-

Drift i alt

U

I

180.567.139

-56.682.860

38.909.259

-51.329.692

21,55 %

90,56 %

Den samlede forbrugsprocent pr. 31. marts 2014 udgør på udgifter  21,55 % og på indtægter 90,56 %. Norm forbrugsprocenten for udgifterne, pr. 31. marts, er 25 %.

Indtægter på skadedyrsområdet, under hovedkonto 00, samt indtægter på renovationsområdet, under hovedkonto 01, pålignes primo året, og derfor afviger forbrugsprocenten for indtægterne i forhold til normen for forbrugsprocenten.

På nuværende tidspunkt forventes inden for servicerammen et mindreforbrug for året på 1,5 mio. kr. som kan henføres til:

02.32.31 – Busdrift

Movia har meddelt at der forventes en tilbagebetaling vedrørende regnskab 2013 på 1,5 mio. kr.

Uden for servicerammen, forventes på det brugerfinansierede område renovation, et merforbrug på 9,7 mio. kr. som kan henføres til:

01.38.63 Affaldshåndtering, ordning for glas, papir og pap

Kommunalbestyrelsen har den 27. november 2012 givet en tillægsbevilling på 6,8 mio. kr. i 2013, til anskaffelse af beholdere til ny genbrugsordning for haveboliger. Ordningen blev imidlertid ikke gennemført i 2013 på grund af forsinkelse med udbudsprocessen. Udgiften til etablering af den nye genbrugsordning er ikke indeholdt i budgettet for 2014.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. november 2013 tog udvalget, kontrakttildelingen vedrørende levering af 2-kammerbeholdere, til efterretning. Her blev en forhøjet tilbudssum oplyst. Etablering af ordningen forventes at beløbe sig til i alt 9,7 mio. kr. Indkøb af beholdere udgør 8,1 mio. kr. Hertil kommer 1,6 mio. til diverse udgifter som informationsmateriale, samling og udkørsel af beholdere samt leje af lagerhal til samling af beholderne.

Det skal bemærkes at forsyningsvirksomhedens tilgodehavende hos kommunen primo 2014, udgør 19,4 mio. kr. Ved etablering af den nye haveboligordning forventes dette tilgodehavende reduceret til 9,7 mio. kr. ultimo 2014.


19. Program for besigtigelsestur til aktuelle projekter i kommunen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orientering til efterretning om program for besigtigelsestur på cykel den 17. juni 2014 til aktuelle projekter i kommunen.

Sagsfremstilling

By- og Teknikforvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til program for besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen den 17. juni 2014. 

Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen og medlemmerne af Direktionen inviteres til at deltage i besigtigelsesturen.

Turen begynder kl. 15.30 foran Multihuset og afsluttes kl. 18.30 med en let anretning i Multihuset.

Det bemærkes, at der i programmet bl.a. er planlagt et stop ved Enghøjinstitutionen/cirkusgrunden. Dette er foreslået på baggrund af, at der på KB-temamødet den 12. marts 2014 blev fremført overvejelser om en ny institution.

Bilag

 1. Kortbilag til cykeltur den 17. juni 2014 (pdf)
 2. By- og Teknikforvaltningens notat af 2. april 2014. Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen.pdf (pdf)

20. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Det blev aftalt, at Teknik- og Miljøudvalget holder ordinært møde mandag den 11. august 2014, kl. 17.30.

Rene Langhorn (O) spurgte til lovliggørelse af ejendomme i Præstemosen og Kystengen.

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til busdriften omkring Avedøre Landsby.


21. Håndværkerliste 2010-2013 til driftsopgaver

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-05-2014

Taget til efterretning.