Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 5. marts 2014

Mødefakta

Dato: Onsdag den 5. marts 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: By- og Teknikforvaltningen

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

A. Formanden orienterede om, at bestyrelsen for Bredalsparken og Grenhusene har ønsket at få foretræde for udvalget vedrørende opsætning af varmemålere. Bestyrelsen inviteres til møde en ½ time forud for Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 14. maj 2014. På udvalgsmødet er sagen på dagsordenen.

B. Formanden orienterede om, at grundejerforeningen Phønix i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for husene, har ønsket at drøfte og løse de trafikale udfordringer for den del af Brostykkevej. Grundejerforeningen inviteres til at møde udvalget forud for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. april 2014, idet lokalplanen er planlagt på dagsordenen til dette møde.

C. Forvaltningen orienterede om spunsning ved Allingvej.

D. Forvaltningen orienterede om, at Folketinget har vedtaget en ny lov der fra 1. marts 2014 gør det ulovligt at parkere på fortovet i alle landets kommuner.


3. Forslag til Lokalplan 232 for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej, Høvedstensvej og Avedøre Havnevej

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at forslag til Lokalplan 232 for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej, Høvedstensvej og Avedøre Havnevej godkendes med henblik på offentliggørelse,
 2. at den offentlige høringsperiode fastsættes til 8 uger fra den 8. april 2014,
 3. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej, Høvedstensvej og Avedøre Havnevej er i dag hovedsagelig omfattet af Byplanvedtægt 20 med tillæg, som udlægger det til erhverv i form af større industri- og værkstedsvirksomhed, oplagsvirksomhed med videre samt offentlige formål i form af skole og almennyttige formål. Området huser blandt andet håndværksvirksomheder, trykkerier, lagervirksomheder, kontorlokaler, folkeskole, tankstation, spejderhus og teater.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at området skal udvikles som et attraktivt, dynamisk område, hvor der både skal være plads til nye typer virksomheder og offentlige formål samt den slags erhverv og offentlige formål, der findes i området i dag. 

I forbindelse med udarbejdelse af denne lokalplan gennemførte By- og Teknikforvaltningen i 2012 en række interviews med virksomhedsejere i lokalplanområdet. Virksomhedsejerne ønskede nye anvendelsesmuligheder med mulighed for blandt andet kontorerhverv og detailhandel, men gav samtidigt udtryk for at området fortsat er attraktivt som erhvervsområde med de typer af erhverv, der findes i området i dag. 

Ejer af ejendommen Gungevej 17, Jehovas Vidners Rigssalsforening, ønsker at opføre rigssale og tre boliger på ejendommen og har anmodet kommunen om, at der udarbejdes en ny lokalplan, som giver mulighed for anvendelse af ejendommen til dette.

Kommuneplan 2009 udlægger erhvervsejendommene indenfor lokalplanområdet til blandet byområde med mulighed for ikke-generende erhverv. Udlæg af dele af erhvervsejendommene til erhvervsformål med mulighed for håndværksvirksomhed og mindre fremstillingsvirksomhed, som det findes i området i dag, kræver derfor en ændring af kommuneplanen. Der udarbejdes parallelt med lokalplanen et kommuneplantillæg, som reducerer rammeområdet til blandet byområde og fastlægger to nye rammeområder til erhvervsformål.

Lokalplanområdet afgrænses af Avedøre Havnevej, Høvedstensvej, Bibliotekvej og en række ejendomme umiddelbart øst for Arnold Nielsens Boulevard. Lokalplanområdet omfatter desuden fire matrikler syd for Bibliotekvej.

Lokalplanen opdeler lokalplanområdet i delområder efter anvendelse og byggemuligheder.

De erhvervsejendomme langs Gungevej og Arnold Nielsens Boulevard, som ikke ligger umiddelbart op til eksisterende boligbebyggelse udlægges til erhvervsformål i form af fremstillings- og håndværksvirksomhed, lagervirksomhed, kontorvirksomhed og privat service.

De øvrige erhvervsejendomme udlægges til blandet byområde med mulighed for offentlige formål samt erhvervsformål i form af handels- kontor- og lagervirksomhed, privat service og liberalt erhverv, som godt kan ligge ved siden af boliger, uden at boligerne er generet af støj, lugt og andre gener. På den måde sikres en bufferzone mellem fremstillings- og håndværksvirksomhederne og eksisterende, omkringliggende boligområder.

Der gives desuden mulighed for opførelse af op til tre boliger på ejendommen Gungevej 17.

Gungehusskolen, HBC-hallen, foreningshusene på Bibliotekvej 60A-60D samt erhvervsejendommen Arnold Nielsens Boulevard 64B udlægges til offentlige formål.

Med udlæg af dele af lokalplanområdet til blandet byområde og udlæg af ejendommen Arnold Nielsens Boulevard 64B til offentlige formål sikres mulighed for eksempelvis ombygning af den kommunale bygning på Høvedstensvej 45-49, en udvidelse af Gungehusskolen eller etablering af en daginstitution, hvis der i fremtiden skulle blive mulighed og behov for det.

Boldbanen på Gungevej 4 anvendes i dag af lokale fodboldklubber og af Gungehusskolen. Lokalplanen sikrer boldbanen som et område til rekreative formål.

Lokalplanen fastsætter en bebyggelsesprocenter på 40 i de dele af lokalplanområdet, der udlægges til offentlige formål og 60 i de dele, som udlægges til blandet byområde og erhverv.

En bebyggelsesprocent på 60 gør det muligt at udnytte byggemuligheden og samtidig have plads til den nødvendige parkering på egen grund. Med en bebyggelsesprocent på 60 vil der på flere af ejendommene dog ikke kunne opføres yderligere bebyggelse.

Lokalplanområdet er ikke stationsnært område, og der må derfor ikke opføres kontorerhverv på over 1.500 etagemeter. Det betyder, at byggemuligheden ikke kan udnyttes fuldt ud på de største af erhvervsejendommene, såfremt de udelukkende anvendes til kontorerhverv. For at gøre det attraktivt at etablere mindre kontorvirksomheder på de store erhvervsejendomme giver lokalplanen mulighed for udstykning med en mindste grundstørrelse på 3.000 m2.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om udformning af hegn for at fastholde åbne forarealer langs Gungevej og Arnold Nielsens Boulevard, hvor der mange steder ikke er opstillet hegn i skel mod vej, eller hvor hegn er udformet som lav beplantning, trådhegn eller lignende.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsens udseende for de dele af Gungehusskolen, der er udpeget som bevaringsværdige.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om beplantning for at sikre bevaring eller genplantning af eksisterende træer ved Gungehusskolens indgangsparti samt for at sikre et beplantningsbælte langs Avedøre Havnevej.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser om omfang og placering af skilte.

Økonomiske konsekvenser

Udlæg af ejendommen Arnold Nielsens Boulevard 64B til offentlige formål betyder, at ejer af ejendommen kan forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning jf. Planlovens § 48.

Ejer af ejendommen kan dog kun kræve, at kommunen køber ejendommen, hvis lokalplanen forhindrer, at ejendommen fortsat kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde, som ikke er i strid med anvendelsen på de omkringliggende ejendomme jf. Planlovens § 48, stk. 3.

Eventuel erstatning eller købssum fastsættes af Taksationskommissionen. Den offentlige ejendomsvurdering udgør 4.450.000 kr.

Ejendommen Arnold Nielsens Boulevard 64B anvendes i dag til stilladsvirksomhed og små autoværksteder.

De omkringliggende ejendomme anvendes i dag til fremstillings- og håndværksvirksomhed, kontorvirksomhed og skole.

Lokalplanen giver mulighed for, at de omkringliggende ejendomme kan anvendes til fremstillings- og håndværksvirksomhed, handels-, kontor- og lagervirksomhed samt privat service og eller offentlige formål, herunder skole og daginstitution.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der laves en miljøvurdering af lokalplaner. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1, pkt.1 (bilag 4, punkt 10a ”anlægsarbejder i industrizone”), men da lokalplanforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, ikke muliggør ændringer i det bestående, som kan formodes at have indvirkning på miljøet og ikke vil muliggøre anlægsarbejder, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, vurderes det, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan 232 er der gennemført en støjredegørelse. Formålet med redegørelsen var at afklare, hvordan lokalplanforslaget påvirker støjniveauet for boligerne vest for lokalplanområdet, samt hvorvidt der kan opnås acceptable støjniveauer for henholdsvis kontorvirksomhed og boliger på lokalplanområdets østligste ejendomme, matr. nr. 21dh, 21ee og 21ct.

I redegørelsen tages der udgangspunkt i et scenarie, hvor der er opført bebyggelse i tre etager samt etableret tre meter høje støjskærme i skel mod vej på ejendommene øst for Avedøre Havnevej.

Redegørelsen viser, at:

-refleksioner fra nye bygninger og støjskærme kun medfører marginale støjstigninger for boligerne vest for vejen, og stigningen skyldes primært øget trafik som følge af en fremskrivning af trafikken til 2024-niveau.

-det er muligt at opnå et acceptabelt støjniveau for kontorvirksomheder på ejendommene øst for Avedøre Havnevej, hvis der etableres støjskærme, som det er beskrevet i lokalplanforslaget.

-Ejendommene øst for Avedøre Havnevej er uegnede til boligformål, da støjniveauet på ejendommene overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for boliger, også selvom der etableres støjafskærmning.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 232 (pdf)

4. Ændringer i vandplanlægning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at By- og Teknikforvaltningen får mandat til at indgå aftale med de andre kommuner i hovedvandopland Køge Bugt om oprettelse af et vandråd, samt om hvilken kommune i hovedvandoplandet, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet og finansieringen af dette arbejde.

Sagsfremstilling

Vandplanlægning i Danmark ændres markant i forbindelse med at et bredt flertal i folketinget har besluttet at vedtage ”Lov om vandplanlægning”. Loven trådte i kraft 26/12/2013.

Igennem vandplanerne implementeres EU´s vandrammedirektiv, der skal sikre renere vand i søer, fjorde og åer.

Indsatsen skal foregå inden for ”hovedvandoplande”. Hvidovre Kommune er en del af vandoplandet til Køge Bugt. Oplandet omfatter kommunerne: København, Tårnby, Dragør, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Rødovre, Glostrup, Hvidovre, Brøndby, Albertslund, Høje Taastrup, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Roskilde, Køge, Ringsted, Faxe og Stevns.

Borgerinddragelse skal sikres igennem oprettelsen af vandråd. Vandrådet kan komme med input til arbejdet vedrørende vandløbene. Deltagere kan være erhvervs- og interesseorganisationer som Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, DANVA, Friluftsrådet, sportsfiskerne, lokale organisationer osv. Rådene oprettes på initiativ af deltagerne. Da Landbrug og Fødevarer på nuværende tidspunkt allerede har anmodet om oprettelsen af et vandråd er det klart at der vil blive oprettet vandråd i Køge Bugts opland. Der vil som hovedregel blive oprettet et vandråd i hvert hovedvandopland bestående af maksimalt 20 personer.

Plan- og Miljøafdelingen sikrer, at ”Det grønne råd” informeres om muligheden for inddragelse i arbejdet omkring vandløbene.

Harrestrup Å ligger i Københavns Kommune, men da Hvidovre Kommune påvirker og bliver påvirket af vandløbet, har det betydning for Hvidovre. Fæstningskanalen, der ligger i Hvidovre Kommune betragtes i de tidligere vandplaner som en sø. Da vandrådene udelukkende skal beskæftige sig med vandløb, er det formentligt udelukkende Harrestrup Å der vil være fokus på i forhold til Hvidovre Kommunes geografiske område. I perioden 2016-2021 forventes indsatsen vedrørende Harrestrup Å primært eller udelukkende at vedrøre udledningerne fra HOFORS afløbssystemer.

Kommunen skal på hjemmesiden offentliggøre information vedrørende oprettelsen af vandråd.

Den 6. februar 2014 blev der afholdt et indledende møde i vandopland Køge Bugt. Køge Kommune har tilbudt at varetage sekretariatsfunktionen i samarbejde med en følgegruppe bestående af de sydlige landkommuner og en repræsentant fra Harrestrup Å og Store Vejleå. Det eksisterende samarbejde omkring ”byvandløbene” Harrestrup Å og Store Vejleå vil således være repræsenteret i vandrådet.

Sekretariatskommunen skal kompenseres økonomisk af de øvrige kommuner. Der er flere modeller til fordeling af udgifterne. Sekretariatet skal i samarbejde med de øvrige kommune vedtage, hvem der kan være med i vandrådet såfremt antallet af deltagere overstiger 20 personer. Tidsfristerne forbundet med arbejdet umuliggør politisk behandling af forholdene omkring vandrådenes sekretariat og udvælgelse af deltagere i vandråd hvorfor By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at forvaltningen får mandat til at træffe de nødvendige beslutninger.

Udkast til vandplanerne forventes at blive offentliggjort den 1. april 2014. Herefter har kommunerne 6 måneder til at komme med input, der sikrer et fornuftigt indsatsprogram. Da de 6 måneder omfatter politisk behandling er arbejdet der, skal ligge klar 1. oktober, under et væsentligt tidspres. Kommunernes input til indsatsprogrammerne skal udarbejdes i samarbejde med forsyningsselskab og vandråd. Ligeledes er det tidskrævende, at arbejdet skal koordineres på tværs af et så stort antal kommuner. Udkastet til input til Naturstyrelsen forventes at blive behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 11. august 2014 og vil efterfølgende blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.

På baggrund af input fra kommuner og vandråd udarbejdes efterfølgende bekendtgørelser, der definerer indsatsen (indsatsprogrammet) i de forskellige vandområder. Statens vandplaner vil således fremover beskrive de overordnede mål og retningslinjer imens det er bekendtgørelserne, der er direkte forpligtigende for kommunerne og som derfor efterfølgende vil skulle implementeres.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune kan få en mindre udgift i forbindelse med en tværkommunal aftale om sekretariatsbetjening af vandråd. Denne udgift afholdes i så fald inden for det eksisterende budget.

Miljømæssige konsekvenser

Vandplanerne har som beskrevet til formål at implementere EU`s vandrammedirektiv, der skal sikre renere vand i søer, fjorde og åer til gavn for miljøet.


5. Miljøtilsynsplan 2014-2018

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at vedlagte udkast til miljøtilsynsplan sendes i høring i perioden den 26. marts 2014 til den 23. april 2014.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 23. maj 2013 trådte Miljøministeriets miljøtilsynsbekendtgørelse i kraft (bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 497 af 15. maj 2013).

Formålet med bekendtgørelsen har været at få implementeret IE-direktivet (Industriel Emissions Directive), der vedrører særligt forurenende virksomheder samt at få fastlagt krav om tilsynsindsatsen for øvrige virksomheder.

Med vedtagelsen af miljøtilsynsbekendtgørelsen er en ny tilsynsmodel indført, og bekendtgørelsen erstatter den tidligere aftale, der har været indgået mellem KL og Miljøministeriet, om tilsynsfrekvenser for de forskellige typer af virksomheder.

Den nye tilsynsmodel

I miljøtilsynsbekendtgørelsen stilles der krav til omfang og indhold af tilsynene og skærpede krav til åbenhed omkring myndighedernes tilsynsindsats og virksomhedernes miljøindsats.

Miljøtilsynet

Den nye tilsynsmodel indbefatter, at der føres tilsyn med de mest miljøtunge virksomheder (kategori 1-virksomheder) 1 - 3 gange inden for en 3-årig periode. Øvrige, ikke-godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug (kategori 2-virksomheder) skal have mindst ét tilsyn inden for en 6-årig periode.

Bekendtgørelsen fastsætter desuden, at tilsynsmyndighederne hvert år skal føre tilsyn med en bestemt procentdel af virksomheder i de to kategorier. Målet er, at tilsynet, på baggrund af en risikovurdering, fremover i højere grad målrettes de virksomheder, der udgør en særlig risiko for miljøet.

Som noget nyt skal kommunen offentliggøre det væsentligste indhold i den tilsynsrapport, som udarbejdes efter hvert tilsyn. Offentliggørelsen skal ske digitalt senest 4 måneder efter tilsynsbesøget og de 2 seneste tilsynsrapporter skal altid være tilgængelige digitalt. Kravet om offentliggørelse af tilsynsrapporter indføres gradvist i 2014.

Ligeledes er der krav om, at tilsynsmyndigheden gennemfører to tilsynskampagner om året. Tilsynsmyndigheden skal en gang om året digitalt offentliggøre den samlede konklusion af sin indsats i forbindelse med tilsynskampagnerne, herunder mål og effekter.

Samlet set vurderes det, at den nye tilsynsmodel kan medføre øget administration i forbindelse med miljøtilsynsarbejdet.

Miljøtilsynsplan

I den nye bekendtgørelse er der stillet krav om at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn. I bekendtgørelsen har ordet miljøtilsynsplan fået en anden betydning end hidtil, idet det ikke er en detaljeret plan for hvilke virksomheder, der får tilsyn hvilke år. Den skal derimod beskrive strategien for, hvordan kommunen arbejder med tilsynsområdet. Miljøtilsynsplanen henvender sig til både borgere og virksomheder og formålet med planen, er at fortælle om og skabe en større indsigt i kommunens tilsynsarbejde.

By- og Teknikforvaltningen har udarbejdet et udkast til en miljøtilsynsplan, der understøtter bekendtgørelsens krav om følgende indhold:

 • det geografiske område, som planen omfatter,
 • en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område,
 • en fortegnelse over de særligt forurenende virksomheder – de såkaldte IED-virksomheder med oplysninger om navn, adresse, cvr-nummer og gældende listepunkt,
 • en beskrivelse af tilsynsmyndighedens tilsynsindsats, herunder hvordan et tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres, og
 • en beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

Høring

Det er et krav i bekendtgørelsen, at et udkast til miljøtilsynsplan skal i offentlig høring i 4 uger. Denne høring er planlagt til at skulle forløbe i perioden den 26. marts 2014 og frem til den 23. april 2014 på www.hvidovre.dk, altså umiddelbart efter politisk godkendelse. I forbindelse med høringen vil der blive annonceret i Hvidovre Avis samt i Miljøavisen, ligesom Erhvervskontaktudvalget vil blive orienteret om høringen ved deres møde den. 31. marts 2014. Enhver har ret til at kommentere på miljøtilsynsplanen under høringen.

Efter høringsfristens udløb foretages nødvendige rettelser i miljøtilsynsplanen og denne vil herefter på ny blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Miljøtilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Bekendtgørelsen er offentliggjort den 22. maj 2013. Ifølge bekendtgørelsen skulle den første miljøtilsynsplan have været offentliggjort den 31. juli 2013. Eftersom en forsinkelse af offentliggørelsen ikke har haft konsekvenser, har det været nødvendigt for By- og Teknikforvaltningen at prioritere andre opgaver først, og at planen bliver så fyldestgørende som muligt. Det betyder, at planen først foreligger nu.

Bilag

 1. Miljøtilsynsplan 2017-2018, Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen (pdf)

6. Samarbejde om afledning af skybrudsvand til Harrestrup Å

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at bemyndige borgmester Helle Adelborg til at indgå en aftale med de 9 øvrige kommuner i Harrestrup Å’s opland om et samarbejde om afledning af skybrudsvand til Harrestrup Å.

Sagsfremstilling

Harrestrup Å og Fæstningskanalen er centrale vandveje for afledning af regnvand fra 10 kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre.

Tilledninger til Harrestrup Å er i dag reguleret af utidssvarende landvæsenskommissionskendelser, og der har over de sidste 30 år - uden succes - været gjort adskillige forsøg på at opnå samarbejde i oplandet om en ny regulering.

Efter de voldsomme skybrud i 2010 og 2011 står det klart, at der er behov for et tæt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber, hvis det i fremtiden skal kunne lade sig gøre, at begrænse skader som følge af ekstreme regnhændelser. Der skal store anlægsinvesteringer til, og det er vigtigt, at de udføres koordineret og med udgangspunkt i helhedsbetragtninger på tværs af kommunegrænser. Dette blev drøftet på et borgmestermøde omkring skybrud den 14. oktober 2011, hvor også ”Regnvandsforum” blev etableret som et forum for samarbejde mellem kommuner og forsyninger i hovedstadsområdet.

På initiativ af Regnvandsforum blev der i efteråret 2013 igangsat et projekt, der fik til formål at skabe grundlaget for et kommende samarbejde om kapaciteten i Harrestrup Å.

Med udgangspunkt i værdierne ”åbenhed, tillid og enighed”, har kommuner og forsyningsselskaber siden oktober 2013 arbejdet med to forskellige spor, et teknisk og et juridisk, som tilsammen skal danne et fælles grundlag for at etablere et samarbejde. Styregruppen for projektet består af repræsentanter fra alle kommunerne og deres forsyningsselskaber.

I det tekniske spor er der arbejdet med at afdække de fysiske forhold og hydrauliske begrænsninger i åen og foreslå løsningsprincipper for optimering af brugen af åen. Der er tale om et indledende arbejde, som blot skal sikre, at vi har et fælles teknisk udgangspunkt. Der er således endnu ikke tale om konkrete løsninger. Det indledende arbejde er afrapporteret i ”fælles udnyttelse af Harrestrup Å – Vandvej under skybrud” der er vedlagt i bilag 1.

I det juridiske spor er der arbejdet med at formulere en samarbejdsaftale, som kan definere ”spillereglerne” for det kommende samarbejde. Den vigtigste forudsætning for aftalen vil være enighed og det indebærer, at ingen part kan pålægges omkostninger eller forpligtigelser uden samtykke. Samarbejdsaftalen skal sikre en proces gennem de forskellige faser af samarbejdet, og den vil givet vis skulle justeres og udbygges efterhånden som de fælles aktiviteter bliver mere konkrete. Et udkast til aftale: ”Samarbejdsaftale – Fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å” er vedlagt som bilag 2.

Det er By- og Teknikforvaltningens vurdering, at alle kommuner langs Harrestrup Å i de kommende år vil etablere forskellige skybrudsløsninger og at disse anlæg – hvis de ikke etableres koordineret – vil kunne medføre en væsentlig forøget belastning af den nedre del af åløbet med en forøget risiko for oversvømmelser i blandt andet Hvidovre til følge. Samtidig vil stærkt hævet vandstand i Harrestrup Å under et skybrud begrænse Hvidovres kloaksystems mulighed for at aflede vand fra større områder i den østlige del af Hvidovre, hvilket vil give yderligere oversvømmelser på terræn og i kældre.

By- og Teknikforvaltningen ser derfor en fælles, koordineret indsats som en væsentlig forudsætning for at undgå fremtidige oversvømmelser i kommunen i forbindelse med skybrud.

Formålet med, at borgmestre og bestyrelsesformænd for forsyningsselskaberne underskriver en samarbejdsaftale, er at sikre grundlaget for det videre arbejde. Undervejs i samarbejdsprocessen forskellige faser vil eventuelle ønsker om at genforhandle spillereglerne blive respekteret jævnfør samarbejdsaftalen, således at det sikres, at alle kan gå med videre til næste fase i processen. Ukast til brev til alle borgmestre og bestyrelsesformænd i Harrestrup Ås oplandskommuner er vedlagt som bilag 3.

Det er en af forudsætningerne i projektet, at der så vidt muligt skal ses på løsninger, som kan finansieres af forsyningerne. Derfor lægges der også op til, at det er forsyningerne, der finansierer den førstkommende fase i samarbejdet der vil bestå i en mere detaljeret teknisk afklaring af løsningsmuligheder.

På denne baggrund vil By- og Teknikforvaltningen indstille til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at bemyndige borgmester Helle Adelborg til at indgå en aftale med de øvrige 9 kommuner i Harrestrup Ås opland om et samarbejde om fælles udnyttelse af kapaciteten i Harrestrup Å.

Bilag

 1. Fælles udnyttelse af Harrestrup Å - Vandvej under skybrud, Rambøll 18. februar 2014 (pdf)
 2. Revideret samarbejdsaftale udkast_07.02.14.docx (pdf)
 3. Udkast til brev til borgmestre og bestyrelsesformænd af 07. februar 2014 (pdf)

7. Afstribning og bump på Arnold Nielsens Boulevard, ændring

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der skabes mulighed for af- og pålæsning på strækningen fra Høvedstensvej til Brostykkevej, herunder for smedevirksomheden ved Brostykkevej.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 15. januar 2014, punkt 15, besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der skabes mulighed for af- og pålæsning på strækningen fra Høvedstensvej til Biblioteksvej, samt for smedevirksomheden ved Brostykkevej.

Grenhusudvalget for Grenhusene har i brev af den 10. december 2013, vedlagt, indstillet til Teknik- og Miljøudvalget, at det igen gøres lovligt at holde med renovationsbilen ud for de 7 affaldsrum, der ligger ud til Arnold Nielsens Boulevard. Årsagen er, at flere beboere herunder dårligt gående og egentlig handicappede personer, har fået væsentligt længere at gå med deres affald.

Afhentningen af dagrenovation i Grenhusene er blevet ændret som følge af standsningsforbuddet. De syv affaldsrum ud til Arnold Nielsens Boulevard er lukket, bebyggelsens samlede antal beholdere er reduceret fra 39 stk. til 20 stk., og de får afhentet dagrenovation to gange om ugen i stedet for en gang om ugen. Prisen stiger for året 2014 med i alt 700 kr.

Ved at skabe mulighed for af- og pålæsning også på strækningen fra Bibliotekvej til Brostykkevej vil det igen blive lovligt at holde med renovationsbilen ud for Grenhusenes 7 affaldsrum, der ligger ud til Arnold Nielsens Boulevard, samt give mulighed for af- og pålæsning for smedevirksomheden ved Brostykkevej.

Muligheden for af- og pålæsning påtænkes skabt ved, at den aktuelle kørebaneafmærkning med dobbelt spærrelinje bortfræses og ændres til vognbanelinje samt ved genetablering af den nedtagne tidligere skiltning med parkeringsforbud på hele strækningen mellem Høvedstensvej og Brostykkevej.

Ændringen vil samtidig medføre, at overhaling og gennemkørsel mellem pudebumpene vil være tilladt.

Ændringen vil blive iværksat snarest muligt og finansieres over driften.

Bilag

 1. Brev af 10. december 2013 fra Grenhusudvalget vedrørende trafiksanering på Arn. Nielsens Boulevard (pdf)

8. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Projekt nr. 2451. Overførsel af resterende rådighedsbeløb til 2014

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

For: A, O, F, C og V.

Imod: Ingen.

Undlader at stemme: Mogens Leo Hansen (Ø).

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

For: Gruppe A, O, V, C, F og Liste H.

Imod: Ingen.

Undlader: Gruppe Ø.

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen til efterretning,
 2. at der gives rådighedsbeløb på 463.000 kr. i 2014 til projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur, svarende til det resterende rådighedsbeløb i 2013.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. april 2013, punkt 7, godkendte Teknik- og Miljøudvalget By- og Teknikforvaltningens forslag til endelig fastlæggelse af det materielle indhold samt iværksættelse af arbejder i 2013 for projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur.

Langt hovedparten af de foreslåede arbejder i form af forskellige tiltag til mere sikre og trygge skoleveje er gennemført som planlagt. Imidlertid har enkelte af de foreslåede tiltag af praktiske og tidsmæssige årsager ikke kunnet gennemføres inden udgangen af 2013.

De foreslåede men endnu ikke gennemførte tiltag fremgår af bilag 1. Hertil kommer enkelte, mindre opfølgningsarbejder på allerede gennemførte tiltag.

På projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur, resterer et rådighedsbeløb på kr. 463.000 i 2013.

Ved overførsel af det resterende rådighedsbeløb til 2014 vil By- og Teknikforvaltningen kunne igangsætte de endnu ikke gennemførte arbejder, således at tiltagene er færdiggjort til senest skolestarten i august 2014.

Økonomiske konsekvenser

På Kommunalbestyrelsens møde den 7. maj 2012, punkt 10, blev der til Projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skolevej i forhold til ny skolestruktur, givet anlægsbevilling på 2 mio. kr. svarende til de afsatte rådighedsbeløb fordelt med kr. 250.000 i 2012 og kr. 1.750.000 i 2013.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. april 2013, punkt 7, godkendte Teknik- og Miljøudvalget By- og Teknikforvaltningens forslag til endelig fastlæggelse af det materielle indhold samt iværksættelse af arbejder i 2013 for projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur.

Af den samlede økonomiske ramme for projekt nr. 2451, Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur, på kr. 2.000.000 er anvendt kr. 1.537.000, således at resterende rådighedsbeløb udgør kr. 463.000.

Det ansøgte rådighedsbeløb finansieres derved af et tilsvarende mindreforbrug i 2013.

Bilag

 1. By- og Teknikforvaltningens notat af 14. februar 2014. Gennemførelse af bedre skolevej i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 (pdf)

9. Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2013. Projekt nr. 2457. Status

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. maj 2013, punkt 7, godkendte Teknik- og Miljøudvalget By- og Teknikforvaltningens forslag til endelig fastlæggelse af det materielle indhold for projekt nr. 2457, Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2013.

By- og Teknikforvaltningens forslag omfattede:

a)  Detailprojektering af ombygning af signalkrydset Avedøre Havnevej, Kettevej, Kettegård Alle.

b)  Detailprojektering og udførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag på Stamholmen, idet By- og Teknikforvaltningen vurderede, at der kan opnås en betydelig forbedring af trafiksikkerheden ved en generel hastighedsnedsættelse og supplerende skiltning og afmærkning på Stamholmen, uden større ombygninger.

c)  Eventuel detailprojektering af ombygning af signalkrydset Hvidovrevej, Allingvej, Vigerslev Alle, idet der kan vise sig behov herfor af hensyn til den samlede planlægning af tunnel- og jernbanearbejderne i forbindelse med København-Ringsted jernbaneprojektet.

Detailprojektering af ombygning af signalkrydset Avedøre Havnevej, Kettevej, Kettegård Alle er færdiggjort. Resultatet heraf samt forslag til gennemførelse i 2014 under projekt nr. 2484, Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2014, forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget på et efterfølgende møde i foråret 2014.

Detailprojektering af trafiksikkerhedsfremmende tiltag på Stamholmen er langt fremme men endnu ikke endeligt færdiggjort og følgelig ikke udført i marken. Hovedelementerne i detailprojektet er nedsættelse af hastighedsgrænsen fra 60 km/t til 50 km/t, indsnævring af kørebaner ved etablering af busbaner på det meste af Stamholmen samt en generel opstramning og fornyelse af al skiltning og kørebaneafmærkning på hele Stamholmen. Desuden påtænkes mindre ombygninger, primært i til- og frafarterne ved rundkørslen på Stamholmen ved Avedøre Havnevej og Industrivej. Detailprojektet forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget i løbet af 2014.

Detailprojektering af ombygning af signalkrydset Hvidovrevej, Allingvej, Vigerslev Alle er ikke påbegyndt. Detailprojekteringen afventer nærmere afklaring i forhold til København-Ringsted jernbaneprojektet.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for Budget 2013 m.v. er der til Projekt nr. 2457, Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse, afsat et rådighedsbeløb på 1.068.000 kr. i 2013.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2012, punkt 13, blev der givet en tilsvarende anlægsbevilling for 2013 med følgende note: Projektet skal forelægges fagudvalget med henblik på endelig fastlæggelse af det materielle indhold.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. maj 2013, punkt 7, godkendte Teknik- og Miljøudvalget By- og Teknikforvaltningens forslag til endelig fastlæggelse af det materielle indhold for projekt nr. 2457, Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2013.

Af den samlede økonomiske ramme for projekt nr. 2457, Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2013, på kr. 1.068.000 er anvendt kr. 485.000, således at resterende rådighedsbeløb udgør kr. 583.000.


10. Cykelstier på Høvedstensvej - Ansøgning til Cykelpuljen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der til projekt nr. 2479, Trafiksikkerhed og tryghed på skoleveje afsat rådighedsbeløb i 2014 på kr. 3.000.000 og indtægt for tilskud fra Cykelpuljen på kr. 1.350.000.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014 blev givet tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalget forinden iværksættelse.

Af anlægsbevillingen på kr. 3.000.000 er kr. 2.700.000 afsat til et skolevejprojekt til forbedring af forholdene for cyklende elever på Høvedstensvej mellem Hvidovrevej og Arnold Nielsens Boulevard, idet der samtidig er forudsat en indtægt for tilskud fra Cykelpuljen på kr. 1.350.000 til dette skolevejsprojekt.

Cykelpuljens ansøgningsrunde for 2014 blev åbnet den 24. januar 2014 med frist for ansøgning den 21. marts 2014.

By- og Teknikforvaltningen er aktuelt i gang med at udarbejde ansøgning til Cykelpuljen for det pågældende skolevejsprojekt. Projektet omfatter etablering af delt sti med 1,5 meter bred cykelsti og 1,3-1,6 meter bredt fortov, der føres ubrudt igennem i begge vejsider på Høvedstensvej mellem Hvidovrevej og Arnold Nielsens Boulevard.

Projektet forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse, så snart der foreligger svar fra Cykelpuljen.


11. Aflæggelse af anlægsregnskaber - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-03-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-03-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab for projektnr. 0144, 0147, 2454, 2455, 3398, 3407, 3411, 5702, 5704 og 6176 godkendes

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for følgende projekter:

Regnskab

Bevilling i alt

Forskel

Projekt nr. 0144

Miljø- og Energipuljen 2012

10.679.501

10.681.000

-1.493

Projekt nr. 0147

Alle bygninger, renovering af kloakinstallationer 2012

3.481.510

3.500.000

-18.490

Projekt nr. 2454

Vedligeholdelse af færdselsbaner 2013

5.942.664

6.000.000

-57.336

Projekt nr. 2455

Vedligeholdelse af broer, tunneller mv. 2013

3.348.407

3.420.000

-71.593

Projekt nr. 3398

Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler

3.500.281

3.500.000

281

Projekt nr. 3407

Risbjergskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler

3.515.562

3.500.000

15.562

Projekt nr. 3411

Forebyggende vedligeholdelse af skoler 2012

12.033.991

12.034.000

-9

Projekt nr. 5702

Køkkener i daginstitutioner

7.856.210

8.000.000

-143.790

Projekt nr. 5704

Fritidshjem på Præstemoseskolen

21.275.359

21.287.954

-12.595

Projekt nr. 6176

Rådhuset, installering af ABA-anlæg

3.417.137

3.475.000

-57.863

I alt

75.050.622

75.397.954

-347.326

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Bilag

 1. 10 stk. anlægsregnskaber for projekterne 0144, 0147, 2454, 2455, 3398, 3407, 3411, 5702, 5704 og 6176 (pdf)

12. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-03-2014

A. Finn Gerdes (A) ønsker forelagt oversigt over anvendte firmaer til løbende bygningsvedligeholdelse de sidste 4 år.

B. Kristina E. Young (H) spurgte til ejendommen Hvidovregade 57. Forvaltningen oplyste om sagen.