Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2014

Mødefakta

Dato: Onsdag den 5. februar 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: By- og Teknikforvaltningen

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Kristina E. Young (H)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Bemærkninger

Kashif Ahmad deltog for Kristina E. Young

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

A.       I forbindelse med udvalgets næste møde den 5. marts 2014, afholdes kl. 16.30 – 17.30, en temadrøftelse, dels om den kollektive trafik med særlig fokus på udviklingspotentialer og dels om LAR i Hvidovre Øst, de fælleskloakerede områder, gennemgang af forhold til Klimatilpasningsplanen, mulige projekter og finansieringsmuligheder.

B.       Forvaltningen oplyste, at sagen om afstribninger og bump på Arnold Nielsens Boulevard kommer på udvalgets dagsorden igen.


3. Introduktionsprogram for Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Taget til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På udvalgets møder den 15. januar 2014 og den 5. februar 2014 vil forvaltningen give en introduktion til udvalgets fagområder og en introduktion til By- og Teknikforvaltningen.

Introduktionsprogram

Onsdag den 15. januar 2014:

-Udvalgets opgaver, jf. styrelsesvedtægten for Hvidovre Kommune

           v/by- og teknikdirektør                                                               

-Orientering om By- og Teknikforvaltningen

           v/by- og teknikdirektør      

-Orientering om vej- og parkområdet

           v/vej- og parkchef  

Onsdag den 5. februar 2014:

-Orientering om plan- og miljøområdet

           v/plan- og miljøchef          

-Orientering om ejendomsområdet

           v/ konstitueret  ejendomschef

Bilag

 1. Styrelsesvedtægten for Hvidovre Kommune, uddrag vedrørende Teknik- og Miljøudvalget (pdf)

4. Miljø og Energipuljen 2014, Projekt nr. 0207, prioritering af projekter

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Godkendt.

René Langhorn deltog ikke i behandlingen grundet inhabilitet.

Indstilling

By- og Teknikforvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende nedenstående prioritering og udmøntning af Miljø- og Energipuljen 2014, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2014 og anlægsbevilling på kr. 7.000.000.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har siden 2008 været Klimakommune og hermed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med to procent om året.

For blandt andet at imødekomme dette krav oprettede Hvidovre Kommune i 2008 en Miljø- og Energipulje. Formålet med puljen er blandt andet at nedbringe CO2-udledningen fra kommunens bygninger.

Ejendoms- og Arealudvalget besluttede den 30. maj 2013, punkt 4, at godkende By- og Teknikforvaltningens forslag til omprioritering af Miljø- og Energipuljen 2013. Pos. nr. 2: Medborgerhus, lys i sal, samt Pos. nr. 9: Risbjergskolen, solceller, er således prioriteret i Miljø- og Energipuljen for 2014. Yderligere er de udskudte dele af Pos. nr. 13: Diverse ventilationsopgaver, Pos. nr. 14: Diverse varme- og vandopgaver, samt Pos. nr. 16: Hvidovre Stadion fjernvarmeudbygning, prioriteret i Miljø- og Energipuljen for 2014.

Kommunalbestyrelsen godkendte budgettet for 2014 – 2017  på møde den 8. oktober 2013, punkt 4, hvori der er 7 mio. kr. til Projekt nr. 0207, Miljø- og Energipuljen 2014.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014, forventes godkendt anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb på kr. 7.000.000.

I nedenstående skema foreslår By- og Teknikforvaltningen en prioritering af  Miljø- og Energipuljen 2014.

Det drejer sig primært om forslag til tekniske projekter, som består af udskiftning af ældre tekniske komponenter til nyere og mindre energiforbrugende komponenter. Herudover en række forslag til projekter, som har til formål at styrke synergien imellem daglig drift og miljø- og energioptimerende tiltag.

Udover de tekniske projekter består forslag til prioritering af en evaluering og opgradering af klimaambassadørordningen. Klimaambassadørordningen har eksisteret siden 2008. Målet med klimaambassadørordningen er at øge;

·kendskab til energirigtig brugeradfærd

·kendskab til miljøpåvirkning på den enkelte institution

·institutionernes bidrag til Grønt Budget og Grønt Regnskab.

Herudover foreslår By- og Teknikforvaltningen at prioritere en række fjernvarmeudbygninger og  konvertering af olie- og gasfyrende enheder, som vil have en positiv effekt på kommunens reduktion af  CO2.

Forslag til projekter i Miljø- og Energi-

puljen 2014

Beløb i kr.

Tilbagebetalingstid

1

Udbygning af fjernvarme efter indgåede aftaler med EBO (Hvidovre Fjernvarme).

Konvertering af henholdsvis olie og naturgas.

2.500.000

Estimeret < 10 år

2

Evaluering og opgradering af klimaambassadørorganisationen.

Kommissorium forelægges Teknik- og Miljøudvalget inden projektet igangsættes.

500.000

Ikke umiddelbart målbar, men vigtig for fastholdelse af tidligere opnåede besparelser

3

Central drift- og energistyring.

900.000

Ikke umiddelbart målbar, men nødvendig for fastholdelse af tidligere opnåede besparelser, samt registreringer til brug for optimeringer (erfaringstal < 5 år)

4

Risbjergskolen solcelleanlæg.

Projektet er overført fra sidste års pulje, jf. omprioriteringen af 30. maj 2013.

1.000.000

Estimeret < 10 år

5

Medborgerhus lysprojekt.

Projektet er overført fra sidste års pulje, jf. omprioriteringen af 30. maj 2013.

1.000.000

 < 10 år

6

Ombygning af diverse varmtvandsinstallationer.

400.000

< 10 år

7

Diverse ventilationsopgaver (CO2, fugt, PIR-styring)

Projektet er overført fra sidste års pulje, jf. omprioriteringen af 30. maj 2013.

450.000

< 10 år

8

Hulmursisolering af udvalgte ejendomme.

250.000

< 10 år

I alt

7.000.000

Siden 2008 har Hvidovre Kommune generelt prioriteret sparetiltag, der hurtigt tjener sig hjem. De energitiltag, som er blevet gennemført under Miljø- og Energipuljen, har typisk været projekter af teknisk karakter, som har haft en tilbagebetalingstid på under 10 år.  I praksis har det betydet, at By- og Teknikforvaltningen i høj grad har gennemført enkle og mindre tiltag af teknisk karakter på el- og varmeområdet. By- og Teknikforvaltningen har derfor indtil nu ikke gennemført tiltag på bygningernes klimaskærm, da tilbagebetalingstiden er langt højere end 10 år.

På baggrund af ovenstående er det By- og Teknikforvaltningens vurdering, at det er vanskeligt at finde tiltag inden for rammen af Miljø- og Energipuljen, som kan holde sig indenfor en investeringsramme, hvor tilbagebetalingstiden er på under 10 år.

By- og Teknikforvaltningen vurderer derfor, at der et behov for at prioritere projekter med længere tilbagebetalingstid end 10 år. Det vil primært dreje sig om projekter, der kan forbedre klimaskærmen på kommunens bygninger i form af efterisolering, udskiftning af døre og vinduer osv. Tilbagebetalingstiden er her op til 25 år. I kommunes ESCO-projekt vil der netop være fokus på at forbedre ejendommenes klimaskærme. Den forventede løbende evaluering på ESCO-projektet, vil bidrage med et styrket beslutningsgrundlag i forhold til lignende projekter på de af kommunens ejendomme, der ikke indgår i ESCO-projektet.

Det er By- og Teknikforvaltningens erfaring, at det er vigtigt at fortsætte en tæt overvågning af energiforbrugene i den enkelte institution. Dette er med til at fastholde allerede opnåede besparelser og øger mulighederne for at opnå yderligere besparelser.

By- og Teknikforvaltningen vurderer desuden,  at der er energibesparelsesmuligheder ved optimeret drift i form af indregulering af varmeanlæg, trimning af automatiske belysningsanlæg, indstilling af driftstider i CTS anlæg med videre.

De ovennævnte foreslåede projekter under Miljø- og Energipuljen 2014 forventes at medføre besparelser på driftkonti til el, varme og vand for de berørte institutioner. Derfor vil budgetterne for den enkelte institution reduceres i forhold til den forventede besparelse. Når de energibesparende tiltag er udført vil de efterfølgende indgå i udarbejdelsen af grønt budget efter gældende retningslinier.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har på møde den 8. oktober 2014, punkt 4, afsat rådighedsbeløb i 2014 på kr. 7 mio. til Projekt nr. 0207, Miljø- og Energipuljen, 2014.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014 forventes godkendt tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalget forinden iværksættelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forbedring og/eller udskiftning af tekniske installationer medfører ofte et forbedret indeklima for bygningens brugere.

Miljømæssige konsekvenser

Hvidovre Kommune har siden 2005 valgt at satse både på adfærdspåvirkning og tekniske/bygningsmæssige tiltag i kommunens bestræbelser på at reducere energiforbrug og CO2-udledning.

De tekniske tiltag medfører generelt energibesparelser og en reduktion af CO2-udslippet fra kommunens bygninger. Tallene fremgår i Grønt Regnskab, som Danmarks Naturfredningsforening blandt andet offentliggør sammen med resultaterne fra andre kommuner. Hvidovre Kommune har indtil nu opfyldt kravene i aftalen om to procents årlig reduktion af CO2 .

Tiltag som klimaambassadørordningen vurderes at have stor effekt, hvis det lykkes at skubbe den daglige adfærd på eksempelvis kommunens institutioner i en retning, hvor det er en naturlig del af brugernes hverdag at spare på energien.


5. Forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger, 2014, Projekt nr. 0208. Prioritering og frigivelse af projekter

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Ad 1-3: Godkendt.

Ad 4: Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-02-2014

Ad 4 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-02-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der til Projekt nr. 0208, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2014, med rådighedsbeløb i 2014 og anlægsbevilling på 16.000.000 kr., frigives projekter, som beskrevet under sagsfremstillingen, pos. 1 – 3, svarende til 16.000.000 kr.
 1. at der til nyt Projekt nr. 3438, Forebyggende vedligeholdelse, skoler, 2014, overføres rådighedsbeløb i 2014 og anlægsbevilling på 11.000.000 kr.
 1. at der til nyt Projekt nr. 0218, Forebyggende vedligeholdelse, Idrætsanlæg, 2014, overføres rådighedsbeløb i 2014 og anlægsbevilling på 5.000.000 kr.
 1. at der fra Projekt nr. 0195/01 Forebyggende vedligeholdelse, Idrætsanlæg, 2013, overføres restrådighedsbeløb 2013 og restanlægsbevilling på 2.980.000 kr. til nyt Projekt nr. 0218, Forebyggende vedligeholdelse, Idrætsanlæg, 2014, hvorefter det samlede rådighedsbeløb i 2014 og anlægsbevilling udgør 7.980.000 kr.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2014 - 2017 er der til Projekt nr. 0208, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger, 2014, afsat rådighedsbeløb i 2014 på 16.000.000 kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014, forventes godkendt anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb på  16.000.000 kr.

Den afsatte anlægsramme til forebyggende vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger 2014 anvendes til forebyggende og oprettende vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger.

Den vigtigste forudsætning for at sikre bygningerne mod nedbrydning er at holde de udvendige overflader intakte. Netop skader på tage og ydervægge kan, hvis de ikke bliver afhjulpet i tide, medføre yderligere nedbrydning med efterfølgende skader på de indvendige bygningsdele. 

Også de indvendige overflader bliver udsat for nedbrydning på grund af slid, ælde og hærværk, og de tekniske installationer har stor betydning for indeklimaet, hvorfor det er vigtigt at sikre, at disse konstant fungerer optimalt.

By- og Teknikforvaltningen anbefaler ved prioritering af projekter til Forebyggende vedligeholdelse, 2014, Projekt nr. 0208, at disse vurderes i forhold til;

·en helhedsprioritering på tværs af ejendomsporteføljen

·karakter og omfang

·mulige besparelser ved drift og energiforbrug

·mulighed for opretholdelse af drift i ejendomsporteføljen og dermed en sikring af brugerinteresser

·tidligere igangsatte projekter

Med udgangspunkt i ovennævnte hensyn og de bygningssyn, der er afholdt i 2012 foreslås nedenstående projekter under forebyggende vedligeholdelse for 2014:

Projekter

Ekskl. moms kr.

1

Risbjergskolen, renovering af tage og vinduer, etape 2:

Etape 1 af renovering af tagene på Risbjergskolen, finansieret af pulje for Forebyggende Bygningsvedligeholdelse 2013, er nu afsluttet. Som planlagt kan etape 2 derfor påbegyndes, således at en total tag- og vinduesrenovering på Risbjergskolen kan gennemføres.

I forbindelse med færdiggørelsen af tagrenoveringen anbefales en vinduesudskiftning af de vinduer der er totalt nedslidte Yderligere vil der, foreslået finansieret af Projekt nr. 0207, Miljø- og Energipuljen, 2014, blive projekteret og monteret solcelleanlæg på sydvendte, høje tagflader i et omfang, der vurderes hensigtsmæssigt og til gunst for skolens elforbrug.

11.000.000

2

Frihedens Idrætscenter (FIC), renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal:

Sikkerhedsanordningerne i svømmebassinet er ude af funktion, hæve- sænkebunden kører skævt, og der er øvrige tekniske defekter samt konstateret fare for at hydrauliskvæske siver ud i vandet ved disse defekter. Reparationer kan kun gennemføres, når svømmebassinet er tomt. Det påpeges i øvrigt, at det præcise omfang af opgaven først kendes, når bassinet er tomt. FIC er lukket henover sommeren 2014, hvorfor det vil være fordelagtigt at gennemføre reparationerne i denne periode. Anslåede omkostninger for reparation er 1.500.000 kr.

Grundet manglende affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal opstår fugtproblemer, som resulterer i driftproblemer. Problemer med ABA-anlæg og problemer med skader på inventar og loftplader. Derfor anbefales det, at der installeres et affugtningsanlæg. Anslåede omkostninger for installation er 500.000 kr.

2.000.000

3

Avedøre Idrætscenter, udskiftning af facader og renovering af tag:

Det har i forbindelse med projekteringen af Projekt nr. 0195/01, Forebyggende vedligeholdelse, 2013, Avedøre Idrætscenter, udskiftning af facader og renovering af tag vist sig, at taget ikke kan holde til den øgede vægt ved efterisolering. Der er i begyndelsen af 1980érne opsat et solfangeranlæg på taget, og det har ved beregninger af tagets bæreevne vist sig, at solfangeranlægget virker som lægiver i snetilfælde. Der skal således regnes med væsentlig større snelast i hele det område, hvor anlægget står.

Det frigivne beløb til forebyggende vedligeholdelse, 2013,  Projekt 0195/01, kan således ikke gennemføres som planlagt, da det er nødvendigt at forstærke tagkonstruktionen, således at det lever op til gældende standarder. Der er et restbudget på projekt 0195/01 på 2.980.000 kr. som foreslås overført til år 2014.

Udgifter ved udvidelse af projektet er anslået til

3.000.000

Samlede anlægsramme

16.000.000

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2014 mv. er der til projekt nr. 0208, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2014, afsat 16.000.000 kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014 forventes godkendt tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalget forinden iværksættelse.

Rådighedsbeløb/

anlægsbevilling

Søges frigivet

Restbeløb til frigivelse

 16.000.000

 16.000.000

0

Ved frigivelse af de 3 foreslåede projekter er den samlede anlægsbevilling på kr. 16.000.000 søgt fri.

Såfremt der i løbet af 2014 opstår akutte vedligeholdelsesbehov på andre af kommunens bygninger, vil dette blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget med forslag til eventuel omdisponering.

Af hensyn til Indenrigsministeriets konteringsregler, skal udgifter til forebyggende vedligeholdelse afholdes på de respektive funktioners hovedkonti, idet der oprettes et nyt projekt inden for hver kategori,  idrætsanlæg og skoler. Fra projekt nr. 0208, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2014, vil de arbejder, der løbende søges fri, blive overflyttet til de nye projekter.

På Ejendoms- og Arealudvalget møde den 28. November 2012, pkt. 3 blev  puljen afsat til Forebyggende vedligeholdelse, 2013,  frigivet. Der blev til Projekt nr. 0195/01, Forebyggende vedligeholdelse, Idrætsanlæg, 2013, afsat 3.900.000 kr. til Avedøre Idrætscenter, udskiftning af facader og renovering af tag. Heraf udgør restbudget 2.980.000 kr., som foreslås overført til nyt Projekt nr. 0218, Forebyggende vedligeholdelse, Idrætsanlæg, 2014, til færdiggørelse af Avedøre Idrætscenter, udskiftning af facader og renovering af tag.


6. Forespørgsel om anvendelsen af H/F Kystengen, Nordre Kystagervej 1

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Godkendt med tilføjelse om, at der på baggrund af oplysningerne arbejdes videre med sagen.

Udvalget forelægges sag om handlemuligheder i området, herunder i forhold til ulovlig beboelse, udledning af spildevand og overholdelse af byggelovgivning.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at forvaltningens udkast til svarbrev godkendes.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Strandøre, ved formand Lars J. Nedergaard, har med brev af 13. januar 2014 til Teknik- og Miljøudvalget spurgt til, hvad kommunen agter at gøre med hensyn til Haveforeningen Kystengen i forhold til helårsbeboelse, spildevand og nedlæggelse af kolonihaveområdet.

H/F Kystengen er omfattet af Byplanvedtægt 1, der er vedtaget i 1943. Heri er arealet udlagt til villa- og rækkehusbebyggelse. Som bekendt er denne mulighed aldrig blevet udnyttet, og siden tilkomsten af den første kommuneplan i 1982 har arealet været udlagt til fritidsformål i form af grønt område som del af Kystagerparken.

Retsgrundlaget i forhold til brugen af kolonihavehusene er en deklaration, tinglyst den 25. april 2005 på ejendommen matr.nr. 126a Hvidovre By, Strandmark. Det fremgår af deklarationens § 1.c, at natophold kun må ske i perioden fra den 1. april til den 30. september. I vinterhalvåret må natophold kun finde sted under kortvarig ferie, weekends og lignende. Påtaleretten til overholdelse af deklarationen tilkommer Hvidovre Kommune og den til enhver tid værende ejer.

Efter planlovens § 43 kan kommunalbestyrelsen ved påbud eller forbud sikre overholdelsen af servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. Benyttelsen af kolonihavehuse kan reguleres i en lokalplan, hvorfor planlovens § 43 kan bruges til lovliggørelse af forhold, der er i strid med servitutten.

Forvaltningen har ikke kendskab til, at konkrete kolonihavehuse i Kystengen skulle blive benyttettil overnatning i strid med deklarationens § 1.c.

Ved indførelsen af kolonihaveloven i 2001 havde ejerne af kolonihaver i Danmark en mulighed for at melde ind til Miljøministeriet, at man ønskede ”ikke-varig” status for sin kolonihave. Hvis dette ikke skete inden en bestemt frist, fik kolonihaverne automatisk status som varige kolonihaver. Efter anmodning fra Hvidovre Kommune blev kolonihaverne i Kystengen indmeldt som ikke-varige af den daværende ejer, DSB Ejendomme.

I modsætning til varige kolonihaveområder kan ikke-varige kolonihaver nedlægges af kommunalbestyrelsen, men der gælder ikke en bestemt, tidsmæssig begrænsning for, hvor længe ikke-varige kolonihaveområder kan fortsætte med at blive brugt til kolonihaver.

Kommunalbestyrelsen skal efter planlovens § 12, stk. 1,”virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen”.

Ud fra de planlægningsmæssige og juridiske forudsætninger betyder dette, at der bør ske en fornyet lokalplanlægning, der udlægger Kystengens areal til rekreativt grønt område, bypark og fritidsformåli overensstemmelse med kommuneplanens rammer for område 3F2.

Herefter vil kommunen formentlig skulle ekspropriere arealet til gennemførelse af lokalplanens indhold, jf. planlovens § 47. Derfor kan der være økonomiske og politiske årsager til, at man ikke på nuværende tidspunkt ønsker at lave en ny lokalplan for området.

Med hensyn til spildevandsforholdene i Kystengen kan det oplyses, at den nævnte deklaration tillader kemisk tørkloset eller elektrisk toilet uden vandforbrug, indtil området eventuelt kloakeres eller tankanlæg etableres. Det fremgår endvidere, at indholdet ikke må nedgraves eller hældes ud på ejendommen, men skal bortskaffes efter nærmere aftale med Hvidovre Kommunes Miljø- og Forsyningsafdeling (i dag Hvidovre Kommune).

By- og Teknikforvaltningen har ikke konkret kendskab til ulovlig udledning af spildevand i haveforeningen. Det antages, at haveforeningens medlemmer bortskaffer latrin og øvrig spildevand ved at rekvirere tømning af samletanke hos en slamsuger.

H/F Kystengen er ikke tilsluttet det offentlige spildevandssystem. Kommunen har ikke en sag kørende med foreningen, men haveforeningen har i 2013 fremsendt en række spørgsmål vedrørende kloakering. Foreningen har fremført et ønske om en selskabsfinansiering af fordelingsledningerne inde på matriklen, som det er sket i andre haveforeninger i kommunen. Spørgsmålene samt kommunens besvarelse af 18. september 2013 er vedlagt som bilag.

Hvidovre Kommune har blandt andet oplyst, at ejendommen er beliggende indenfor kloakeringsoplandet jf. kommunens spildevandsplan. Kommunen kan derfor pålægge ejendommen at tilslutte sig, og kommunen vurderer, at ejendommen tilsvarende har ret til at tilslutte sig, såfremt der er ført en stikledning frem til ejendommen. Med hensyn til den praktiske gennemførelse, finansiering af kloakeringen og betaling af tilslutningsbidrag har kommunen henvist haveforeningen til HOFOR. 

Økonomiske konsekvenser

Ved en fornyet lokalplanlægning, der udlægger kolonihaveområdet til grønt område i sammenhæng med Kystagerparken, vil kommunen formentlig skulle ekspropriere ejendommen for at kunne realisere lokalplanen.

En erstatning ved ekspropriation fastlægges efter åstedsforretning af Taksationskommissionen. Kommunens udgifter kan derfor ikke kendes på forhånd, men det kan oplyses, at ejendommen i 2012 er vurderet til at have en ejendomsværdi på kr. 7.650.000, heraf er grundværdien sat til kr. 2.165.000.

Bilag

 1. Brev af 13. januar 2014 fra Lars J. Nedergaard (pdf)
 2. Udkast til svarbrev til Lars J. Nedergaard (pdf)
 3. Besvarelse af 18. september 2013 om kloakering til H/F Kystengen ved John Dinesen (pdf)

7. Samarbejdsaftale mellem I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding vedrørende SMOKA

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-02-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-02-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende udkast til samarbejdsaftale vedrørende SMOKA.

Sagsfremstilling

Der har siden 2006 været overvejelser om en omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald, som i dag varetages i regi af det kommunale fællesskab I/S SMOKA, herunder en sammenlægning med de aktiviteter vedrørende farligt affald, som i dag varetages i regi af andre kommunale fællesskaber, herunder I/S Vestforbrænding. 

I 2013 har parterne IS/ Amager Ressourcecenter (ARC), I/S SMOKA og I/S Vestforbrænding haft drøftelser om at sikre en fremtidig organisering af håndteringen af det farlige affald, som indebærer, at ARC og I/S Vestforbrænding i regi af en ”AV Miljø lignende model” overtager aktiviteterne, som i dag varetages af I/S SMOKA og I/S Vestforbrænding.

Der er nu mellem I/S SMOKA, ARC og I/S Vestforbrænding enighed om en ny samarbejdsmodel.

Formålet med det nye samarbejde er dels at bevare kommunernes beredskab til håndtering af miljøuheld og kapacitet til servicering af kommunernes ordninger til farligt affald, dels at effektivisere og udnytte ressourcerne bedre i relation til drift af ordninger til håndtering af farligt affald for borgere og virksomheder i kommunerne.

Den nye model indebærer, at I/S SMOKA sælger alle aktiver til ARC og I/S Vestforbrænding samt overdrager medarbejdere og aftaler med henblik på en efterfølgende opløsning af selskabet og udlodning af formuen.

Samtidig videreføres alle farligt affald-aktiviteter, sammen med de tilsvarende aktiviteter i Vestforbrænding regi, i et nyt ”AV-Miljø-lignende” samarbejde mellem ARC og I/S Vestforbrænding.

Juridisk ramme – samarbejdsaftale

Rammen for det nye samarbejde er vedlagte samarbejdsaftale, som bygger på samme principper som samarbejdsaftalen for AV Miljø.

Aftalen, der er udarbejdet af Bech-Bruun, fastlægger, at ejerforholdene i det fremtidige samarbejde om håndtering af farligt affald er delt 50/50 mellem ARC og Vestforbrænding, som det også er tilfældet i AV Miljø. Ejerfordelingen afspejler i det væsentligste den andel af de affaldsmængder, som henholdsvis ARC og

Vestforbrændings ejerkommuner leverer til det nye samarbejde.

Samarbejdet fortsættes under navnet ”SMOKA” (uden I/S) og styres i det daglige af et driftsudvalg bestående af direktørerne for ARC og I/S Vestforbrænding. Samarbejdet vil desuden købe løsning af visse administrative opgaver af ARC, herunder bogføring og personaleadministration.

Samarbejdsaftalen træder i kraft, når den er godkendt i begge selskabers bestyrelser, i Statsforvaltningen og ARCs 5 ejerkommuner. Aftalen er forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen og tilrettet efter Statsforvaltningens bemærkninger.

For ARCs vedkommende er det vurderingen, at vedtægtens § 11 stk.5, der i uddrag lyder:

Beslutning om […….] indtræden i andre interessentskaber, selskaber m.v. i

henhold til § 3, stk. 2, kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser…..

indebærer, at ARCs 5 ejerkommuner skal godkende, at ARC indtræder i samarbejdsaftalen. ARCs advokat deler denne vurdering.

Baggrunden herfor er, at samarbejdsaftalen i realiteten vurderes at have karakter af at være et interessentskab, der i sidste ende kan forpligte ARCs interessentkommuner.

Kravet om godkendelse af samarbejdsaftalen i ARCs ejerkommuner betyder, at samarbejdsaftalen formelt set ikke kan træde i kraft, før denne godkendelse foreligger.

På den baggrund vil der – indtil godkendelse af samarbejdsaftalen foreligger - blive iværksat et midlertidigt samarbejde om farligt affald i regi af ARC. Det midlertidige samarbejde vil alene skulle fungere indtil en godkendelse fra alle ejerkommuner foreligger.

Derefter vil samarbejdet videreføres i regi af samarbejdsaftalen. Den midlertidige løsning for opstart af samarbejdet er accepteret af Vestforbrænding, er iværksat, og vil foregå med afsæt i det faktiske indhold i samarbejdsaftalen. Det midlertidige samarbejde er beskrevet i vedlagte notat.

Indholdet i det nye samarbejde

Det har været centralt i drøftelserne mellem ARC og I/S Vestforbrænding at etablere en fælles forståelse for det fremadrettede forretningsgrundlag for de aktiviteter, der fremover skal drives i fællesskab.

Der er enighed om, at alle ordninger og ydelser vedrørende farligt affald, som SMOKA og Vestforbrænding i dag tilbyder borgere og virksomheder, i første omgang fortsætter uændret.

Samarbejdet skal varetage de samme aktiviteter vedrørende farligt affald, som i dag varetages af I/S SMOKA og I/S Vestforbrænding. Formålet med det nye samarbejde er dels, at bevare kommunernes beredskab til håndtering af miljøuheld og kapacitet til servicering af kommunernes ordninger til farligt affald, dels at effektivisere og udnytte ressourcerne bedre i relation til drift af ordninger til håndtering af farligt affald for borgere og virksomheder i kommunerne.

Der er opgjort et umiddelbart effektiviseringspotentiale ved et nyt samarbejde på 0,9 mio. kr. Besparelsen fremkommer ved at en del administrative ledelsesomkostninger bortfalder.

Der er to typer aktiviteter i samarbejdet:

·en basisydelse, til sikring af eksistensen af samarbejdet, herunder beredskab

·tilvalgsydelser, som er brugerfinansierede

Basisydelsen består i opretholdelsen af et beredskab for modtagelse for farligt affald, således at et beredskab er på plads til håndtering af uheld med videre samt mulighed for aflevering af farligt affald døgnet rundt.

I/S SMOKA stiller i dag en tilsvarende ydelse til rådighed.

Basisydelsen finansieres af en takst, der fordeles på interessenterne i forhold til indbyggertallet inden for den enkelte interessents geografiske område. Taksten vil således ikke blive beregnet på grundlag af brugen af Nyt SMOKA. Finansieringen af basisydelsen vil ske over ikke-forbrugsafhængige takster (atakst) fastsat og opkrævet af ARC og Vestforbrænding jævnfør vedlagte notat. Taksten er i 2014 fastsat til

2,74 kr. pr. indbygger og forventes i 2015 at falde til 2,17 kr. pr. indbygger.

Derudover kan kommunerne indgå aftale med selskaberne om levering af konkrete ydelser (indsamling, transport, rådgivning, deklarering, omlastning, nedpakning mm.), som det også er tilfældet i I/S Vestforbrændings fællesordninger i dag.

Det nye samarbejde betyder, at der gennemføres en medarbejderoverdragelse fra I/S Vestforbrænding og I/S SMOKA til ARC, hvor ansættelserne formelt sker.

Tilsvarende ordning gælder i dag for AV Miljø.

Økonomi

De økonomiske vilkår for overtagelsen af de aktiver, der knytter sig til aktiviteterne i I/S SMOKA og Vestforbrændings aktiviteter for farligt affald, tager afsæt i en ensartet værdisætning af de to virksomheder.

Værdisætningen er udarbejdet af Deloitte og indikerer en værdi pr. 31. december 2012 af I/S SMOKA på ca. 19 mio. kr. inklusiv likvider på 8.5 mio. kr., som bliver i SMOKA, og en værdi af Vestforbrændings tilsvarende aktiviteter på 0.8 mio. kr. Aktiverne på 0.5 mio. kr. bliver i I/S Vestforbrænding og kommer over som en løbende udgift i SMOKA. Værdisætning er godkendt af bestyrelserne i ARC, SMOKA og I/S Vestforbrænding.

Den endelige købspris for aktiverne vil blive opgjort pr. 31.december 2013 og deles 50/50 mellem ARC og I/S Vestforbrænding. Tilsvarende vil værdien af I/S Vestforbrændings aktiviteter for farligt affald blive opgjort pr. 31.december 2013, hvorefter ARC udreder 50 pct. af værdien heraf overfor I/S Vestforbrænding.

Aktiviteterne på Prøvestenen og i Høje-Taastrup fortsætter indtil videre uændret, og de administrativeopgaver i det nye SMOKA vil primært blive løst fra AV-Miljøs kontorer i Avedøre.

ARC forventer at indgå en administrationsaftale med I/S SMOKA og Vestforbrænding om varetagelse af en række administrative- og personalemæssige forhold i medfør af samarbejdsaftalen.

Opløsning af I/S SMOKA

En godkendelse af samarbejdsaftale indebærer, at I/S SMOKA opløses. I overensstemmelse med de gældende vedtægter for I/S SMOKA skal beslutning om opløsning og vilkårene herfor træffes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser, ligesom vilkårene herfor skal godkendes af Statsforvaltningen.

I/S SMOKA’s opløsning er beskrevet under et andet dagsordenspunkt.

Bilag

 1. Udkast af 15. november 2013 til samarbejdsaftale vedrørende SMOKA (pdf)
 2. Notat af 19. december 2013 om midlertidig drift af farlig affald aktiviteter, fra Amager Ressourcecenter (pdf)
 3. Værdiansættelse af modtagecenter for farligt affald, dateret 10. juni 2013, fra Deliotte (pdf)

8. Opløsning af det fælleskommunale samarbejde om farligt affald - I/S SMOKA, Storkøbenhavns Modtagestation for Olie og Kemikalieaffald

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-02-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt med den bemærkning, at udlodningen på 825.889,00 kr. fordeles således, at andelen svarende til det oprindelige driftstilskud konteres på den konto, hvor kommunen i sin tid konterede beløbet. Den resterende andel af udlodningen konteres på konto 1.38.64 ”Ordninger for farligt affald”.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-02-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende en opløsning af det fælleskommunale samarbejde om farligt affald, selskabet I/S SMOKA (I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald),                                 
 2. at godkende revisionsfirmaet Deloitte A/S’s anbefalede fordelingsnøgle for udlodning af I/S SMOKA’s likvide formue.

Sagsfremstilling

Det nuværende I/S SMOKA – Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald – er et fælleskommunalt interessentskab med hjemmel i styrelseslovens § 60. Der består af følgende kommuner i det storkøbenhavnske område: Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, København, Lyndby-Taarbæk, Rødovre og Tårnby.

Der har siden 2006 været overvejelser om en omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald, som i dag varetages i regi af det kommunale fællesskab I/S SMOKA, herunder en sammenlægning med de aktiviteter vedrørende farligt affald, som i dag varetages i regi af andre kommunale fællesskaber, herunder I/S Vestforbænding. Dette med henblik på sikring af en fremtidig håndtering af farligt affald i regionen og tilpasning af ledelsesstrukturen i forhold til virksomhedens størrelse.

Bestyrelsen for I/S SMOKA har under et bestyrelsesmøde den 18. september 2013 besluttet, at indstille til repræsentantskabet og interessentkommunerne at gennemføre en omorganisering af aktiviterne vedrørende farligt affald, hvorved I/S SMOKA opløses.

I/S SMOKA repræsentantselskab besluttede under et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. oktober 2013, at indstille til interessentkommunerne at opløse I/S SMOKA i forbindelse med omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald.

Model for omorganisering

Efter den planlagte model for omorganisering af aktiviteterne vedrørende farligt affald opløses I/S SMOKA og aktiver med videre overdrages til interessentskabet (Nyt SMOKA) med I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding som interessenter. Se også redegørelsen vedrørende reorganisering af I/S SMOKA.

Nyt SMOKA vil blive organiseret i henhold til en samarbejdsaftale, hvorefter I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding hver ejer og internt hæfter 50/50. Udkast til samarbejdsaftale er udarbejdet efter samme model som deponisamarbejdet AV Miljø mellem I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding.

Det betyder, at Nyt SMOKA vil blive ledet af et driftsudvalg bestående af direktørerne for Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding. Alle beslutninger i driftsudvalget kræver enstemmighed. Bestyrelserne for Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding træffer beslutninger om Nyt SMOKA’s opgaver, budget, herunder takster, årsregnskab samt valg af revisor.

Udkast til samarbejdsaftale har været forelagt Statsforvaltningen, som i brev af 22. oktober 2013 har udtalt, at udkastet til samarbejdsaftale ikke indebærer en kompetenceoverdragelse, hvorfor der ikke er tale om et kommunalt fællesskab godkendt efter kommunestyrelseslovens § 60.

Samtidig har Statsforvaltningen forhåndsgodkendt I/S Amager Ressourcecenters og I/S Vestforbrændings deltagelse i Nyt SMOKA efter lånebekendtgørelsens § 14. I/S SMOKA og I/S Vestforbrændings aktiver mv. vedrørende farligt affald overdrages til Nyt SMOKA, som ejes I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding.

Overdragelsen skal ske i henhold til Deloittes rapport af 10. juni 2013 omfattende estimering af værdierne af I/S SMOKA"s aktiviteter og I/S Vestforbrændings aktiviteter.

Medarbejderne overdrages til I/S Amager Ressourcecenter.

Nyt SMOKA’s aktiviteter og finansiering

Nyt SMOKA skal varetage de samme aktiviteter vedrørende farligt affald, som i dag varetages af I/S SMOKA og I/S Vestforbrænding, herunder også de eksisterende tilvalgsordninger hos Vestforbrænding. Formålet med det nye samarbejde er dels, at bevare kommunernes beredskab til håndtering af miljøuheld og kapacitet til servicering af kommunernes ordninger til farligt affald, dels at effektivisere og udnytte ressourcerne bedre i relation til drift af ordninger til håndtering af farligt affald for borgere og virksomheder i kommunerne.

Der er opgjort et umiddelbart effektiviseringspotentiale ved et nyt samarbejde på 0,9 mio. kr. Besparelsen fremkommer ved at en del administrative ledelsesomkostninger bortfalder. Ydelserne opdeles i en basisydelse og i andre tilvalgsydelser.

Basisydelsen består i opretholdelsen af et beredskab for modtagelse for farligt affald, således at et beredskab er på plads til håndtering af uheld mv. samt mulighed for aflevering af farligt affald døgnet rundt. I/S SMOKA stiller i dag en tilsvarende ydelse til rådighed.

Basisydelsen finansieres af en kapacitetstakst, der fordeles på interessenterne i forhold til indbyggertallet inden for den enkelte interessents geografiske område. Taksten vil således ikke blive beregnet på grundlag af brugen af Nyt SMOKA. Finansieringen af basisydelsen vil ske over ikkeforbrugsafhængige takster (a-takst) fastsat og opkrævet af I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding. Taksten er i 2014 fastsat til 2,74 kr. pr. indbygger og forventes i 2015 at falde til 2,17 kr. pr. indbygger.

Tilvalgsydelserne består af de ydelser, som I/S SMOKA også varetager i dag. Tilvalgsydelserne finansieres ved variable takster, der beregnes på grundlag af de omkostninger, der er forbundet med håndteringen af farligt affald i forbindelse med den enkelte ydelse.

Opløsning af I/S SMOKA og vilkår for opløsningen

Den planlagte model for omorganiseringen af aktiviteterne vedrørende farligt affald indebærer, at I/S SMOKA opløses. I overensstemmelse med de gældende vedtægter for I/S SMOKA skal beslutning om opløsning og vilkårene herfor træffes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser, ligesom vilkårene herfor skal godkendes af Statsforvaltningen.

Deloitte har udarbejdet forslag til vilkår for opløsningen, som fremgår af Deloittes notat af 9. september 2013. Notatet indeholder forslag til forskellige modeller for opløsningsvilkår. De af Deloitte anbefalede vilkår (model 1) indebærer, at interessentkommunernes indskud i forbindelse med stiftelsen af I/S SMOKA udbetales forlods til interessentkommunerne, hvorefter den resterende kapital udloddes til interessentkommunerne i forhold til det senest opgjorte indbyggertal i interessentkommunerne.

Det drejer sig om kr. 825.889,00 for Hvidovre kommune.

De anbefalede opløsningsvilkår (model 1) har været forelagt Statsforvaltningen, som har forhåndsgodkendt disse i brev af 22. oktober 2013 under forudsætning af, at interessentkommunerne er enige i vilkårene.

I/S SMOKA´s bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelserne, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene for opløsningen.

Bilag

 1. Redegørelse af 5. december 2013 vedrørende Reorganisering af I/S SMOKA fra I/S SMOKA (pdf)
 2. Statsforvaltningens brev af 22. oktober 2013 til Bech-Bruun vedrørende I/S SMOKA - forhåndsgodkendelse af opløsning (pdf)
 3. Værdiansættelse af modtagecenter for farligt affald, dateret 10. juni 2013, fra Deloitte (pdf)
 4. Deliottes notat af 9. seotenber 2013 om udlodning af kaptal i I/S SMOKA ved opløsning (pdf)
 5. Udkast af 15. november 2013 til samarbejdsaftale vedrørende SMOKA (pdf)

9. Allingvej, udarbejdelse af projekt. Projekt nr. 2483

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Godkendt.

Grundejerforeningerne langs Allingvej inddrages i udarbejdelsen af projektet.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende forvaltningens forslag om at få udarbejdet et projekt for Allingvej.

Sagsfremstilling

By- og Teknikforvaltningen foreslår, at der udarbejdes projekt for Allingvej til brug for forhandlinger med Banedanmark om retablering af Allingvej, når København – Ringstedbanen er færdiganlagt.

Udgangspunktet for projekteringen er, at der er tale om en sekundær trafikvej, som eksempelvis Kettevej.

Økonomiske konsekvenser

By- og Teknikforvaltningen har indhentet tilbud på opgaven, og tilbuddet lyder på 125.000 kr.

På investeringsoversigten i Budget 2014 med videre er til Projekt nr. 2483, Trafiksanering afsat rådighedsbeløb i 2014 på kr. 550.000.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014, blev givet tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalget forinden iværksættelse.

By- og Teknikforvaltningen foreslår, at projektarbejdet finansieres af denne ramme, som så efterfølgende vil være reduceret til 425.000 kr.


10. Pulje, signalanlæg, fodgængerfelter, gadeinventar, vejtræer og tilgængelighed m.v.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende forvaltningens forslag til anvendelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 og anlægsbevilling til Projekt nr. 2485, Pulje til lyd- og signalanlæg, fodgængerfelter, gadeinventar, vejtræer og tilgængelighed m.v.

Sagsfremstilling

I 2014 er der på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til Projekt nr. 2385, Pulje til lyd og signalanlæg, vejmiljø mv. Denne pulje er tænkt til bred anvendelse til modernisering og renovering af det man generelt kan kalde vejmiljø.

Midlerne går typisk til moderniseringer og renoveringer i form af projekter, der er for store til, at udgiften kan afholdes af driftsbudgettet, og for små til, at de kan optages som enkeltprojekter på anlægsbudgettet.

I 2014 foreslår forvaltningen, at puljen anvendes som følger.  

En tilstandsvurdering af kommunens signalanlæg viser, at det navnlig er signalerne på Gammel Køge Landevej, der er i dårlig forfatning. Forvaltningen påregner i 2014 at modernisere signalanlægget i krydset Gammel Køge Landevej/Strandmarksvej. 

For fodgængerfelternes vedkommende drejer det sig om at fjerne/udskifte de gamle Torontoanlæg (gulblink) og sørge for, at de lever op til vejreglernes krav om særskilt belysning af fodgængerfeltet og fodgængerfelttavlerne. Det er i stil med de fodgængerfelter, der for nogle år siden blev etableret på Hvidovrevej ved Føtex (Bolystvej og Egneborgvej) og Netto (Strøbyvej og Glimvej).

Forvaltningen vil fortsætte udskiftningen af de meget gamle gadenavneskilte og også sørge for fornyelse af eksempelvis affaldskurve og stoppestedsstandere.

De døde/døende kastanjetræer på Hvidovre Torv udskiftes.

Forbedringer af tilgængeligheden aftales nærmere på møderne med Ældrerådet og Handicaprådet. Det drejer sig om projektering af tilgængelighed på Hvidovre Kirkeplads samt retningsfelter i de signalregulerede kryds, hvor der i 2013 blev monteret lydsignaler. 

Forvaltningen vil naturligvis have øje for andre påtrængende opgaver, som puljen kan anvendes til. Beskrivelsen af puljen er således ikke udtømmende. Den er udarbejdet for at give udvalgets medlemmer et indtryk af puljens brede anvendelse til modernisering og renovering.    

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2014 m.v. er der til Projekt nr. 2485 afsat rådighedsbeløb i 2014 på 2.000.000 kr.

På kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014, forventes der givet tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalget forinden iværksættelse.


11. Vedligeholdelse af broer, tunneller. Projekt nr. 2482

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Taget til efterretning.

Indstilling

By- og Teknikforvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende projektet,                                                                 
 2. at tage status til efterretning.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 2482, Vedligeholdelse af broer, tunneller omfatter eftersyn og vedligeholdelse af broer, tunneller m.v. på offentlige vejarealer, i alt 47 bygværker.

Hver 4.-5. år udføres et generaleftersyn af samtlige bygværker. Ved generaleftersynet tildeles de enkelte bygværker en tilstandskarakter.

Der er senest udført generaleftersyn i 2012, hvor gennemsnitskarakteren for samtlige bygværker lå på 1,91. For at opnå den teknisk-økonomiske optimale tilstand bør karakteren være nede på omkring 1,3-1,5.

Af  Broindeks udgivet af SAMKOM (Samarbejdsforum mellem Vejdirektoratet og Kommunalteknisk Chefforening om det kommunale vejnet) i september 2012 fremgår det da også, at Hvidovre Kommune er den kommune, der har de dårligste vedligeholdte bygværker, ud af de 63 kommuner, der deltager i SAMKOM.

På baggrund af generaleftersynet udvælges de bygværker eller del-elementer af bygværker, der skal udføres reparationer på, hvilke det er nødvendigt at udføre særeftersyn på og om der er bygværker som trænger til en gennemgribende renovering.

Status 2013

I 2013 er følgende arbejder blevet udført på projektet:

 • Større renovering af stibroen over Naverporten ved Karetmagerporten
 • Større renovering af stibroen over Avedøre Havnevej mellem Hvidovre Enghavevej og Avedøre Enghavevej
 • Særeftersyn af tunnel ved Fæstningskanalen ved Voldgaden

Renoveringer og reparationer i 2014

På baggrund af resultatet af generaleftersynene, der senest blev udført i 2012, er følgende renoveringer og reparationer foreløbig planlagt til gennemførelse i 2014:

 • Større renovering af stibroen over Naverporten ved Pottemagerporten
 • Reparation af tunnelen under Byvej ved Cirkusgrunden
 • Reparation af tunnelen ved Fæstningskanalen ved Voldgaden
 • Særeftersyn af Hovedstiens overføring af Hjulmagerporten
 • Særeftersyn af Hovedstiens overføring af Bødkerporten
 • Diverse mindre reparationer/vedligeholdelses arbejder på trapper og hegn

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2014 m.v. er til Projekt nr. 2482, Vedligeholdelse af broer, tunneller, mv. afsat rådighedsbeløb i 2014 på kr. 3.000.000.

På kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014, blev givet tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse.


12. Vedligeholdelse af fortov. Projekt 2480. Iværksættelse af fortovsarbejder i 2014

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende projektet.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 2480, Vedligeholdelse af fortov, omfatter hovedsageligt udgifter til istandsættelse af fortove, følgearbejder i forbindelse med årets asfaltarbejder og omsætning af granitkantsten.

I 2014 er der på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb i 2014 på kr. 4.000.000. By- og Teknikforvaltningen foreslår budgettet fordelt således:

Ca. 2,0 mio. kr. bruges til fortovsarbejde i forbindelse med årets asfaltarbejder

Når en vej skal asfalteres, vurderer By- og Teknikforvaltningen altid om det tilhørende fortov også skal renoveres. Nogle gange er det nødvendigt at renovere hele strækninger, andre gange er det kun nødvendigt at sætte nogle enkelte kantsten og fliser om. Om fortovet skal renoveres, afhænger af tilstanden på strækningen og højdeforskelle mellem vejbane og fortov/cykelsti, idet der netop skal være plads til udlægning af den nye asfalt.

Hvert år udfører By- og Teknikforvaltningen en teknisk gennemgang af de veje og cykelstier, hvor der skal asfalteres. I forbindelse med denne gennemgang vurderes det også, hvilke fysiske ændringer, der skal foretages på vejens/cykelstiens tilhørende kantsten og fortov.

Ca. 1,5 mio. kr. bruges til forbedring jf. fortovsregistrering 2010

I 2010 foretog By- og Teknikforvaltningen en registrering af samtlige fortove i kommunen. En medarbejder med brolæggererfaring gik samtlige 325 km fortov igennem og registrerede konstruktionstype, skader, kantstenshøjder m.v. Hvert enkelt fortov fik efterfølgende en tilstandskategori, i forhold til, hvor længe fortovet kunne holde. Fortove i kommunen er lavet så solide, at de under normale omstændigheder kan holde op til 30-50 år, før end de skal omlægges.

På baggrund af registreringerne blev det vurderet, at der årligt skal bruges omkring 4 mio. kr. til renovering af kommunens fortove, hvis der ikke skulle ske et yderligere forringelse af standarden.

By- og Teknikforvaltningen påregner at fortsætte med at bruge listen fra 2010 i forhold til udbedring af fortovsstrækninger.

Ca. 0,5 mio. kr. til forbedring af skader

By- og Teknikforvaltningen deler skader op i følgende kategorier:

 • Akutte skader (mål udbedres inden for 1-2 dage), når fortovsflisen har kanter og huller der er mere end ca. 3 cm.
 • Alvorlige skader (mål, udbedres inden for 1-3 måneder), når fortovsfliser har kanter og huller der er mellem ca. 1,5 – 3 cm.
 • Skader (mål, udbedres inden for 1-3 år), når fortovsfliser har kanter og huller der er under ca. 1,5 cm
 • Kosmetiske skader (mål, udbedres ikke), f.eks. revner i fliser, som ikke har betydning for færdslen.

Opdagelse af skader sker ved egne medarbejdere og via borgerhenvendelser. Skaderne bliver efterfølgende udbedret, jævnfør ovenstående.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2014 m.v. er der til Projekt nr. 2480, Vedligeholdelse af fortov, afsat rådighedsbeløb i 2014 på 4.000.000 kr.

På kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014, blev der givet tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse.


13. Vedligeholdelse af færdselsarealer. Vedligeholdelsessystemet RoSy og status asfalt 2013

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

By- og Teknikforvaltningen har udarbejdet vedlagte notat: Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre Kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Notatet indeholder en beskrivelse af den overordnede procesplan for projektet, beskrivelse af forskellige fagtermer og vejvedligeholdelsessystemet RoSy samt en status for, hvordan det ser ud i Hvidovre indenfor asfaltområdet.

Notatet konkluderer, at der hvert år skal der bruges ca. 12-13 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse, såfremt der ikke skal opnås en forringelse af vejenes tilstand. I 2014 er der bevilget 8,5 mio. kr. til asfaltområdet. Det kan derfor ikke undgås, at der kommer et efterslæb (får mange veje med dårlig standard).

En beregning ud fra den nuværende bevilling viser, at 35 % af kommunens cykelstier og veje om 10 år vil være med mange lapper, huller, sætninger etc., så det ud fra et økonomisk synspunkt ikke kan betale sig at reparere dem. Værst vil det gå ud over villavejene, hvor ca. 67 % vil tilhøre kategorien veje med lav standard, og fremkommeligheden på disse veje vil derfor blive meget dårlige for cyklister og bilister.

Bilag

 1. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre Kommune. Proces og fakta om asfaltområdet (pdf)

14. Vedligeholdelse af færdselsbaner. Projekt nr. 2481. Iværksættelse af asfaltarbejder i 2014

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende projektet.

Sagsfremstilling

Projekt nr. 2481, Vedligeholdelse af færdselsbaner, omfatter primært udgifter til asfaltarbejder og reparationer på kørebaner og cykelstier på det offentlige vejnet. Udvælgelse af veje til asfaltering sker på baggrund af vejvedligeholdelsessystemet RoSy´s årlige beregning.

I vejvedligeholdelsessystemet har cykelstierne høj prioritet. Det betyder, at de i kategori er sat på samme niveau som trafikvejene i kommunen. Dette er gjort for at sikre en god fremkommelighed på kommunens cykelstier.

For mere information om asfalt, udvælgelse, se dagsordenspunkt  omkring vejvedligeholdelsessystemet RoSy og status asfalt 2013.

I 2014 er der på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb i 2014 på kr. 8.500.000. By- og Teknikforvaltningen foreslår budgettet fordelt således:

Ca. 7,5 mio. kr. til asfaltering af vejbaner og cykelstier samt følgearbejder som riste, heller og kantstensopretninger. På bilag 1, ses hvilke veje, RoSy har foreslået til renovering i 2014, og på bilag 2 ses, hvilke cykelstistækninger som RoSy foreslår renoveret i 2014.

By- og Teknikforvaltningen er i gang med at gennemgå de udvalgte veje og cykelstier for, hvad der teknisk skal gøres for at renovere de enkelte strækninger. Dette foregår i samspil med en rådgiver. Ved den tekniske gennemgang, kan der være strækninger som udgår i forhold til RoSy-udvælgelsen, eller hvor der vælges at tages en ekstra strækning med.

De resterende 1,0 mio kr. bruges til lapning af huller og til eventuel ad hoc opgaver.

Drift af Rosy, tilstandsvurdering af veje, projektering af detailprojekter for renoveringer, asfaltudbud med videre finansieres i 2014 via driftsbudgettet.

Specielt vil der i 2014 blive kigget på strækningen på Hvidovrevej mellem Sønderkær og Høvedstensvej i forhold til, om der på strækningen skal etableres fysiske ændringer (f.eks. udretning af cykelsti eller etablering af mindre heller) inden der lægges asfalt.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i Budget 2014 m.v. er der til Projekt nr. 2481, Vedligeholdelse af færdselsbaner m.v. afsat rådighedsbeløb i 2014 på kr. 8.500.000.

På kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2014, blev der givet tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning om frigivelse i fagudvalget forinden iværksættelse.

Bilag

 1. Bilag 1: Slidlag 2014 (pdf)
 2. Bilag 2: Slidlag cykelstier 2014 (pdf)

15. Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen - 2014

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Besigtigelsesturen afholdes tirsdag den 17. juni 2014 med start kl. 15.30.

Indstilling

By- og Teknikforvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der fastlægges et tidspunkt for en besigtigelsestur for hele Kommunalbestyrelsen og Direktionen, på cykel, til aktuelle projekter i kommunen.

Sagsfremstilling

Hvert år foretages en besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen.

Programmet for 2014 – besigtigelsesturen vil blive fremlagt senere.


16. Aflæggelse af anlægsregnskab - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-02-2014

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-02-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.

at anlægsregnskab for projekt nr. 2387 godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for følgende projekt:

Regnskab

Bevilling i alt

Projekt nr. 2387

Jordtip

179.354

-16.000

1.253.000

-500.000

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskabet.

Bilag

 1. Anlægsregnskab projekt nr. 2387, Jordtip (pdf)

17. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Intet.


18. Udbud af tømning af 2-kammerbeholdere i ny genbrugsordning - LUKKET SAG

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Taget til efterretning.