Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2014

Mødefakta

Dato: Onsdag den 15. januar 2014
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: By- og Teknikforvaltningen

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Intet.


3. Forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Godkendt med en ændring til § 8, stk. 2, som erstattes af følgende:

”Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen, hvis dette medlem stemmer imod en beslutning. Et medlem, der har undladt at stemme, kan kræve sin afvigende mening om procedurespørgsmål tilført beslutningsprotokollen. Ved sager, der skal fremsendes til andet udvalg, kommunalbestyrelsen eller anden myndighed, kan medlemmet kræve, at disse samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem, kan senest ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. ”

Indstilling

Økonomi- og Stabsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende forslag til ny forretningsorden (bilag 1).

Sagsfremstilling

Den 29. oktober 2013 vedtog kommunalbestyrelsen endeligt en ny udvalgsstruktur og på baggrund heraf blev der også vedtaget en ændring af Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Den nye udvalgsstruktur og styrelsesvedtægt er trådt i kraft den 1. januar 2014.

Som følge af ændringen af udvalgsstruktur og styrelsesvedtægt har det været nødvendigt, at foretage en ændring af de stående udvalgs forretningsordener. Derudover er der foretaget en modernisering af sprogbrugen og tilretning af teksten, således at den er i overensstemmelse med relevant lovgivning.

Der er ikke foretaget betydelige indholdsmæssige ændringer i forhold til den tidligere forretningsorden. 

Bilag

 1. Forretningsorden (docx)

4. Introduktionsprogram for Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Taget til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 05-02-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På udvalgets møder den 15. januar 2014 og den 5. februar 2014 vil forvaltningen give en introduktion til udvalgets fagområder og en introduktion til By- og Teknikforvaltningen.

Introduktionsprogram

Onsdag den 15. januar 2014:

-Udvalgets opgaver, jf. styrelsesvedtægten for Hvidovre Kommune

           v/by- og teknikdirektør                                                               

-Orientering om By- og Teknikforvaltningen

           v/by- og teknikdirektør      

-Orientering om vej- og parkområdet

           v/vej- og parkchef  

Onsdag den 5. februar 2014:

-Orientering om plan- og miljøområdet

           v/plan- og miljøchef          

-Orientering om ejendomsområdet

           v/ konstitueret  ejendomschef

Bilag

 1. Styrelsesvedtægten for Hvidovre Kommune, uddrag vedrørende Teknik- og Miljøudvalget.pdf (pdf)

5. Folkeskolereformen. Bevillingsansøgning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Indstilling

Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og By- og Teknikforvaltningen indstiller Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til projekt nr. 3435, Skolereform, bygninger og udearealer gives anlægsbevilling på 500.000 kr. til indledende bygherrerådgivning i forbindelse med afklaring af projektets omfang. Der er på investeringsoversigten  afsat rådighedsbeløb i 2014 på 10.000.000 kr.                                                            
 2. at projektet overføres til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelse har den 24. september 2013, punkt 6, godkendt, at det inden for en række områder er nødvendigt at investere i et løft af skolernes fysiske rammer. Der henvises særligt til sagens indstillingspunkt 10, Investeringer i de fysiske rammer på skolerne. Det drejer sig om følgende områder:

Styrkelse af skolernes inklusionsfaciliteter

-Der investeres i gruppelokaler og indretning af skolernes klasselokaler med henblik på at styrke skolernes arbejde med at leve op til reformens målsætning om øget inklusion. Samtidig skal skolerne leve op til Hvidovre Kommunes vedtagne Kvalitetsløft, der har som målsætning, at 98 % af kommunens elever er inkluderede i folkeskolerne i 2015

Styrkelse af idræt, motion og bevægelse

-Der investeres i et samlet løft af skolernes skolegårde og bevægelseszoner. Herudover vil forvaltningen gennem en efteruddannelsesindsats af idrætslærerne løfte lærernes mulighed for at inddrage idræt, motion og bevægelse i undervisningen. Samtidig med dette vil forvaltningen inddrage pædagogernes kompetencer inden for området.

Etablering af yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger

-Der investeres i etableringen af yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger. Formålet med etableringen af arbejdspladserne er dels reformens målsætning om øget samarbejde mellem personalegrupperne, dels den nye aftale om lærernes arbejdstid, der blev vedtaget som lov i maj måned 2013.

De samlede udgifter til investeringer i de fysiske rammer på skolerne udgør i budgetårene 2014-2015:

Estimat udgifter i mio. kr.

I alt

Inklusionsfaciliteter

4,2

Styrkelse af idræt, motion og bevægelse

10,2

Etablering af yderligere arbejdspladser til lærere og pædagoger

5,6

I alt

20,0

Overstående estimat af projektets udgifter er baseret på den oprindelige vurdering af projektet indhold og omkostninger. Afhængig af projektet endelig indhold og forløb vil der kunne ske afvigelser indenfor de enkelte  forhold til dette estimat.

Projektet planlægges udført i to dele i hhv. 2014 og 2015. Og således at de første delprojekter idriftsættes ved skolestart 2014.

Projekterne for 2014 planlægges gennemført i følgende fire faser: 1. Idé og afklaring, 2. Analyse og projektering, 3. Udførelse og implementering og 4. Drift.

Produktet af faserne 1 og 2 vil danne grundlaget for det fulde projekt, både i 2014 og i 2015, idet de enkelte delprojekter konkretiseres, prioriteres og prissættes. Til bygherrerådgivning i disse faser søges en bevilling på 500.000 kr. 

I forbindelse med indsatserne på de enkelte skoler inddrages skoleledelsen i videst muligt omfang i udmøntningen af projektmidlerne.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2014, er der afsat rådighedsbeløb i år 2014 på  10.000.000 kr. og i år 2015 på 10.000.000 kr.

Der forventes ikke afledte driftsudgifter vedrørende projekterne.


6. Genplacering af Quark Centret. Projekt nr. 3425. Bevillingsansøgning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Ad 1: Anbefales godkendt

Ad 2: Steen Ørskov Larsen (C) stiller forslag om at finansiering sker inden for den vedtagne anlægsramme.

For: C, V og H

Imod: O og A

Forslaget ikke godkendt.

For indstillingen: O og A

Imod: C, V og H under henvisning til det stillede ændringsforslag.

Anbefales godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Ad 1. anbefales godkendt.

Ad 2.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Imod: Gruppe V og C.

Anbefales godkendt.

Mogens Leo Hansen (Ø) bad om et notat om planen for at bruge Quark som udstillingsvindue for energirenoveringer.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Konservative foreslår, at finansieringen sker indenfor den vedtagne anlægsramme, idet Maritimt Center udgår af årets budget – eller alternativt udskydes.

For: Gruppe V, C og Liste H.

Imod: Gruppe A, Ø, F og O.

Undlader: Ingen.

Ændringsforslaget forkastet.

Ad. 1) og 2)

For: Gruppe A, Ø, F og O.

Imod: Gruppe V, C og Liste H med henvisning til eget forslag.

Undlader: Ingen.

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til projekt nr. 3425, Genplacering af Quark Centret afsættes rådighedsbeløb i 2014 og gives tillæg til anlægsbevillingen på 317.500 kr., hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 7.417.500 kr.
 1. at rådighedsbeløbet i 2014 på 317.500 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet en forventet ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af ny jernbane tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Den 18.december 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny placering af Quark Centret, og at der til projekt nr. 3425, Genplacering af Quark Centret, afsættes rådighedsbeløb i 2013 på 6.000.000 kr. og gives tilsvarende anlægsbevilling, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør i alt 6.500.000 kr. Endvidere at rådighedsbeløbet i 2013 på 6.000.00 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet en forventet ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af ny jernbane tilgår kassen.

Den 26. februar 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen endvidere det af gruppe A og F stillede ændringsforslag, at det nye center kan opføres som et såkaldt passivhus, og at anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til dette, 600.000 kr., finansieres af kassebeholdningen.

Således udgør den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb til genplacering af Quark Centret på 7.100.000 kr.

Byggeriet blev i juni 2013 udbudt i licitation i hovedentreprise med tildelingskriteriet laveste pris. Der indkom tre tilbud, hvoraf det billigste tilbud var ca. 20 % dyrere end budgetrammen tillod. På grund af tidsplanen for Bane Danmarks ekspropriation af det gamle Quark Center, var der ikke tid til at omprojektere og byde opgaven ud på ny.

Således måtte projektet i kontraktfasen igennem en ekstraordinær stor

sparerunde for at bringe udgifterne ned på et i forvejen reduceret projekt, uden at omfanget af undervisningsareal blev reduceret, og uden at kravet til passivhus blev frafaldet.Der er udført følgende besparelser i forhold til det udbudte projekt:

 • Den bærende konstruktion og klimaskærm er ændret fra præfabrikerede tag - og facadeelementer til en konstruktion, som opføres på stedet under totaloverdækning.
 • Den indskudte 1. sal over depot og værksted, samt trappe er udgået.
 • ”Taghus” med gennemgående ovenlysbånd er udgået og i stedet etableres Velux ovenlys. Mængden af dagslysindfald fra ovenlys er dermed reduceret.
 • Listedækning på paptag er udgået.
 • 3. malerbehandling af træfacade er udgået.
 • Fliser på vægge på toilet er erstattet af malet overflade (vådrumssikret).
 • Skillerum mellem værksted og depot er udgået - bliver et samlet rum i stedet for to.
 • Ventilationsanlæg er udskiftet til billigere model.
 • Isoleringstykkelse i vognport (uopvarmet rum) er reduceret.
 • Diverse besparelser på vvs - og el – installationer er udført.

Sparerunden resulterede udover ovennævnte besparelser i afsætningsbeløbet til uforudselige udgifter blev reduceret meget væsentligt.

Byggeriet er nu under aflevering og der har under opførelsen vist sig  udgifter, som overskrider budgetrammen med 317.500 kr., svarende til ca. 4,5 % af budgetrammen.

Af store poster har der været øgede udgifter til jordhåndtering på 90.250 kr. Endvidere afventer rodzoneanlæggets og søens etablering en fornyet landzonetilladelse, som forventes givet primo januar 2014. Uden en midlertidig spildevandsløsning kan Quark ikke ibrugtages, og således må der etableres en midlertidig spildevandsløsning i form af en nedgravet septiktank. Udgifterne til dette, som er under udførelse for at sikre, at aflevering af Quarkbyggeriet kan finde sted primo januar 2014, udgør alene 172.500 kr.

Endelig har der vist sig en række uforudseelige udgifter som følge af, at rådgiverne i forbindelse med sparerunden og på grund af tidspresset, ikke nåede at gennemtegne projektet på ny og dermed få overblik over de fulde konsekvenser af sparerunden. Der er således tilkommet ekstraregninger fra entreprenøren, som ikke med rimelighed har kunnet afvises af kommunen.

Der søges således en tillægsbevilling på 317.500 kr.

Til orientering pågår forhandlinger mellem kommunen og Bane Danmark om erstatningsfastsættelse efter ekspropriationen af eksisterende Quark. Erstatningsbeløbet er således endnu ikke fastsat.

Økonomiske konsekvenser

Der er til projekt nr. 3425, Genplacering af Quark-Centeret afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling på i alt 7.100.000 kr.

Der søges om rådighedsbeløb i 2014 og tillæg til anlægsbevillingen på 317.500 kr. Det foreslås at rådighedsbeløbet i 2014 finansieres af kassebeholdningen, idet erstatningsbeløb som endnu ikke kendes, vil tilgå kassen.


7. Genplacering af Quark Centret. Projekt nr. 3425. Orientering om fondansøgninger samt bevillingsansøgning til fåre- og formidlingshus.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2 og 3: For: A, O og V

                Undlader: C og H

                Anbefales godkendt.

Ad 4: Karl Erik Høholt Jensen (V) foreslår, at restfinansieringen findes inden for Børne- og undervisningsudvalgets budgetområde.

For: V, H og O

Imod: A

Undlader: C

Anbefales godkendt.

Udvalget ønsker, at fondsansøgninger forelægges til politisk godkendelse forud for afsendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Udsættes til efter behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget 2014 den 06-02-2014

Ad. 1 Anbefales taget til efterretning.

Ad. 2 A, O og V stemmer for. H undlod at stemme.

Anbefales godkendt.

Ad. 3 A, O og V stemmer for. H undlod at stemme.

Anbefales godkendt.

Ad. 4 Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 17-02-2014

Ad 1 – 3 Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

For: Gruppe A, O, V, F og Ø.

Imod: Ingen.

Undlader: Gruppe C.

Godkendt.

Ad 4 Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Imod: Gruppe V under henvisning til bemærkning.

Undlader: Gruppe C.

Godkendt.

Fondsansøgninger forelægges til politisk godkendelse forud for afsendelse.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 25-02-2014

Ad. 1-3:

For: Gruppe A, F, O, V, Ø og Liste H.

Imod: Gruppe C.

Ad. 4:

For: Gruppe A, F, O, Ø, Liste H og Annette Møller Sjøbeck (V).

Imod: Gruppe C og Karl Erik Høholt Jensen (V) under henvisning til bemærkning.

Godkendt med den bemærkning, at fondsansøgninger forelægges til politisk godkendelse forud for afsendelsen.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, og Børne- og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orienteringen om fondsansøgninger til fåre - og formidlingshus til efterretning.                                                
 2. at der i stedet for et fårehus opføres et fåre - og formidlingshus i tilknytning til Quark Centret. Udgiften hertil udgør i alt 1.100.000 kr.                                                                                              
 3. at der til projekt nr. 3425, Genetablering af Quark Centret, til et fåre- og formidlingshus afsættes rådighedsbeløb i 2014 og gives tilsvarende tillæg til anlægsbevilling på 780.000 kr. til medfinansiering af fåre- og formidlingshus, således at den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb herefter udgør i alt 7.880.000 kr.                                                                   
 4. at der til projekt nr. 3425, Genetablering af Quarkcentret, til fåre - og formidlingshus afsættes rådighedsbeløb i 2014 og gives anlægsbevilling til indtægter på 670.000 kr. Restfinansiering på 110.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, idet ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af ny jernbane tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Den 18. december 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny placering af Quark Centret, og at der til projekt nr. 3425, Genplacering af Quark Centret, afsættes rådighedsbeløb i 2013 på 6.000.000 kr. og gives tilsvarende anlægsbevilling, således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør i alt. 6.500.000 kr. Endvidere at rådighedsbeløbet i 2013 på 6.000.000 kr. finansieres af kassebeholdningen idet en forventet ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af ny jernbane tilgår kassen.

Den 26.februar 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen endvidere det af gruppe A og F stillede ændringsforslag, at det nye center kan opføres som et såkaldt passivhus, og at anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til dette, 600.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb til genplacering af Quarkcentret udgør i alt  7.100.000 kr.

Som en del af det nye Quarkcenter skal opføres et fårehus, hvilket pt. foreligger på skitseniveau. I december 2012, i forbindelse med bevillingsansøgningen til Quark blev politisk behandlet, drøftede repræsentanter for Børne- og Velfærdsforvaltningen, By - og Teknikforvaltningen, lederen af Quark Centret, Flemming S. Hansen samt ekstern rådgiver, muligheden for at søge fonde til medfinansiering af et fåre - og formidlingshus til Quark.

Baggrunden herfor var, at økonomien for det nye Quark var meget begrænset, og deri budgetrammen derfor kun er afsat 320.000 kr. til etablering af et lille fårehus til dyrene. Fårehuset foreligger på projektforslagsniveau.

Et fåre - og formidlingshus, som ligeledes foreligger på projektforslagsniveau, vil ifølge Quarks ledelse kunne øge Quarkcentrets pædagogiske og formidlingsmæssige muligheder. Huset indeholder et rum, hvor besøgende kan opleve fårene imens en naturvejleder eller et foreningsmedlem fra ko - eller fåregræsserforeningen informerer om fårenes liv og om den øvrige natur på Avedøresletten. Huset udstyres i øvrigt med et foderrum, en overdækket terrasse med borde og bænke, et toilet samt et udendørs køkken. Den samlede økonomi til etablering af fåre- og formidlingshuset er beregnet til i alt 1,1 mio kr.

Tilføjelsen af fåre- og formidlingshuset kræver, ligesom rodzoneanlæggets omplacering, en landzonetilladelse. Derfor er fåre- og formidlingshuset medtaget i det reviderede projekt, som nu er sendt i høring blandt naboer og høringsberettigede organisationer mv. En landzonetilladelse vil ikke stille krav til at opføre byggeriet, men udelukkende give tilladelse hertil. Et eksisterende multiflexhus, som Quark har fået overdraget af Bane Danmark, overflyttes fra det gamle Quark til det nye, og vil kunne udgøre et midlertidigt shelter for dyrene indtil det er klarlagt, om et er det lille fårehus eller det store fåre- og formidlingshus, som skal opføres.

Fondsansøgningerne blev udarbejdet af Flemming S. Hansen, og i enighed med Børne- og Velfærdsforvaltningen. By - og Teknikforvaltningen har ikke deltaget i udarbejdelse af fondsansøgningerne, men er løbende blevet holdt orienteret.

I december 2012 blev fremsendt ansøgning til Max Fodgaard fonden, somhar bevilget kr. 20.000. Kommunen modtog fondsmidlerne den 26. november 2013. I marts 2013 blev fremsendt ansøgning til Friluftsrådet, som efterfølgende har bevilget kr. 500.000. Nyheden om dette blev offentliggjort på kommunens intranet den 17. september 2013 og i Hvidovre Avis den 12. september 2013. I september 2013 blev fremsendt ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden, som omkring 1. november 2013 bevilgede kr. 150.000 til den del af fåre - og formidlingshuset, som udgør formidlingsdelen, samt handicaptoilettet.

Den samlede mængde fondsmidler udgør i alt 670.000 kr. Dette beløb tillagt det i projektet reserverede beløb til fårehus på 320.000 kr. udgør således i alt 990.000 kr. Der er således en manko på 110.000 kr.

Friluftsrådet og Lokale- og Anlægsfonden har pr. november 2013 oplyst, at deres fondsmidler først vil blive udbetalt, når fåre - og formidlingshuset er opført.

By- og Teknikforvaltningen og Børne- og Velfærdsforvaltningen anbefaler på den baggrund, at kommunen, når landzonetilladelse foreligger,opfører et fåre- og formidlingshus, at kommunen tager imod de tildelte fondsmidler på i alt 670.000 kr., og at kommunen medfinansier projektet med 110.000 kr., som er differencen mellem de bevilgede fondsmidler, det afsatte beløb på projektet, 320.000 kr. til fårehus, og de kalkulerede udgifter til et fåre- og formidlingshus.

Økonomiske konsekvenser

Der er til projekt nr. 3425, Genplacering af Quark-Centeret afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling på i alt 7.100.000 kr.


8. Godkendelse af Lokalplan 453 - tæt-lav boligbebyggelse på Parallelvej 47

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Udvalget kunne ikke anbefale forslaget, men anmodede forvaltningen om at udarbejde et nyt forslag til lokalplan med parcelhusbebyggelse.

Gruppe A kunne følge forvaltningens indstilling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Borgmesteren foreslog, at sagen sendes tilbage til udvalget.

For: Gruppe A, Ø og F.

Imod: Gruppe C, O, V og Liste H.

Forslaget forkastet.

Mikkel Dencker (O) stillede forslag om, at Teknik- og Miljøudvalgets beslutning godkendes.

For: Gruppe C, O, V og Liste H.

Imod: Gruppe A og F.

Undlader: Gruppe Ø.

Forslaget vedtaget.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at Lokalplan 453 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. august 2013 forslag til Lokalplan 453 (bilag 1) med offentlig fremlæggelse i perioden 10. september-5. november 2013.

Lokalplanforslaget blev annonceret i Hvidovre Avis og en orientering (bilag 2) blev sendt til 63 beboere/ejere af ejendomme i området (bilag 3).

Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget ét samlet høringssvar med 40 underskrifter fra beboerne/ejerne på 29 matrikler (bilag 4).

I vedlagte notat om Vurdering af høringssvar til Lokalplan 453 (bilag 5) har forvaltningen gennemgået de forhold der rejses i høringssvaret.

Høringssvaret

I høringssvaret gøres det gældende at de op til 10 rækkehuse vil tilføre ca. 40 personer (to voksne og to børn x 10) til området, hvilket vil medføre en række problemer.

Det kan oplyses, at da Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. oktober 2011 besluttede, at ejendommen med bygning skulle sælges, var det med henblik på at opføre tæt-lave boliger, hvilket er konkretiseret i det godkendte og offentliggjorte lokalplanforslag.

Høringssvaret til lokalplanforslaget indeholder 4 hovedpunkter:

1. Trafik: Med 10 rækkehuse kan man forvente at der vil komme op ca. 40 nye beboere i området, hvilket kan give 10-20 flere biler på Parallelvej, flere cyklister og øget tung trafik. Man er bekymret for denne forøgelse, da man oplever stor aktivitet på vejen allerede.

2. Kloakforhold: Man forventer et enormt ekstra pres på kloaknettet.

3. Udsyn: Man vurderer at de omkringliggende naboer (ikke kun de fire direkte naboer) ikke vil kunne opholde sig ugeneret i deres have, fordi der kan bygges indtil 4,5 m fra skel i to etager.

4. Helhed: Grunden/bebyggelsen vil fremstå som en klods, der skiller sig ud fra en ellers pæn vej og et meget pænt kvarter.

Ad 1: Det er svært nøjagtigt at forudsige hvor mange flere personbiler, der vil blive i den nye bebyggelse – én bil pr. bolig er realistisk når boligområdet er stationsnært. By- og Teknikforvaltningens vurderer, ikke at området vil blive belastet af flere personbiler end da institutionen var i drift med op til 66 børn. Mange børn bliver nu til dags bragt og hentet i bil af forældrene. Dertil skal så lægges den del af personalet, som har benyttet bil til og fra arbejde.

Det fremgår af lokalplanen at parkering skal kunne ske på egen grund og antallet af udlagte parkeringspladser er det Hvidovre Kommune opererer med ved tæt-lav boligbebyggelser.

Ad 2: HOFOR har oplyst, at man ikke mener at en rækkehusbebyggelse med op til 10 boliger vil kunne belaste kloaknettet, så det skaber problemer af den grund.

Ad 3: Det kan ikke afvises at den skitserede bebyggelse i to etager kan give udsyns- og indbliksgener i de omkringliggende haver. Men det vil der også kunne blive tale om fra parcelhuse eller en mindre rækkehusbebyggelse, der overholder det skrå højdegrænseplan.

Ad 4: Den bebyggelse som lokalplanen giver mulighed for er større end de eksisterende bygninger, men helt i tråd med de overordnede intentioner Hvidovre Kommune har for byudviklingen i kommunen - at vi skal bygge tættere og højere især i de stationsnære områder for derved at skabe den nødvendige rummelighed for at opføre flere boliger, så befolkningstallet kan fastholdes og helst stige lidt.

I Kommuneplan 2009 står der bl.a. følgende retningslinier for lokalplanlægningen i boligområder:

”Inden for de stationsnære områder ved knudepunktsstationerne Friheden og Rødovre skal der i rammeområder til boligformål tilstræbes en bebyggelses tæthed på mindst 40 boliger pr. ha, og inden for de stationsnære områder ved de øvrige stationer skal der i rammeområder til boligformål tilstræbes en bebyggelsestæthed på mindst 25 boliger pr. ha.”

”Tæt boligbyggeri kan placeres såvel inden for de stationsnære områder som i byområdet uden for de stationsnære områder.”

Ud fra disse retningslinier skal det således tilstræbes at opføre mindst 8 boliger på den aktuelle ejendom, der har et areal på 3180 m2.

I høringssvaret argumenteres der med, at de mulige 10 boliger er for mange boliger for den pågældende grund. Til det kan det oplyses, at der i lokalområdet kun 400 m fra lokalplanområdet er en rækkehusbebyggelse hvor der er opført 9 rækkehuse på et areal med 3.040 m2.

Der er bebyggelser i nærområdet, der er lige så tætte eller lige så høje, som det lokalplanen giver mulighed for. Endvidere kan det oplyses, at det ikke er givet, at der bliver bygget i op til 8,5 m højde – hvis der f.eks. bygges med flade tage eller lav rejsning af tagkonstruktionen, vil den nye bebyggelse ikke blive 8,5 m høj.

Med hensyn til udsyns- og indbliksgener har forvaltningen på kortskitse i bilag 5 vist, hvorledes reglerne/forholdene (det skrå højdegrænseplan) er i de øvrige parcelhusområder i Kommunen, og hvorledes det kan blive i nærværende lokalplan.

Det kan ikke afvises, at beboere i boliger med to etager vil kunne se ind i naboernes haver. I de fleste parcelhusområder i Hvidovre Kommune er der både et-plan parcelhuse og parcelhuse i halvanden til to etager og dermed typisk og foreneligt med grønne parcelhusområder. Det er iøvrigt ikke noget, der medfører klager over indbliksgener.

Endeligt skal det oplyses, at de lokalplaner der udarbejdes for eksisterende parcelhusområder, får bestemmelser der giver mulighed for at bygge i to etager, hvis det ikke allerede er en mulighed.

Konklusion

På den baggrund vil By- og Teknikforvaltningen anbefale at lokalplanforslag vedtages endeligt uden ændringer.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 453 for tæt-lav boligbebyggelse på Parallelvej 47 (pdf)
 2. Folder om forslag til Lokalplan 453 (pdf)
 3. Udsendelsesliste til Forslag til Lokalplan 453 (pdf)
 4. Samlet indsigelse fra beboere/ejere i området til Forslag til Lokalplan 453 (pdf)
 5. Vurdering af høringssvar fra den offentlige høring af Forslag til Lokalplan 453 - Parallelvej af 03.12.2013 (pdf)

9. Ansøgning om landzonetilladelse til etablering af tunneldrivhus på matr.nr. 8z, Avedøre, Byvej 83E

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

For: V, C, H og A

Imod: O

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles afslag på ansøgning om landzonetilladelse til etablering af det ansøgte tunneldrivhus.

Sagsfremstilling

By- og Teknikforvaltningen har modtaget en ansøgning (bilag 1) om etablering af et 460 m2 stort tunneldrivhus på matr.nr. 8z, Avedøre, beliggende Byvej 83D.

Et tunneldrivhus er en buet stålkonstruktion der beklædes med en kraftig gråhvid plastdug, som lyset kan trænge igennem.

Tunneldrivhuset ønskes opført inden for fundamentet af et gammelt traditionelt drivhus, placeret i ejendommens nordvestlige hjørne.

Da ejendommen er beliggende i landzone og da der ikke har været gartneridrift på ejendommen indenfor de sidste 3 år, kan etableringen kun ske på baggrund af en landzonetilladelse.

I overensstemmelse med planlovens § 35, stk. 4, har ansøgningen været sendt i høring hos relevante interesseorganisationer og hos naboerne (bilag 2).

Ved høringsfristens udløb har forvaltningen modtaget et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening (DN).

DN fremfører, at ansøgningen er udarbejdet på et løst grundlag og mener endvidere at de eksisterende forhold på ejendommen generelt ikke lever op til hensigten og planerne for området, hvorfor DN ikke mener, at der på nuværende tidspunkt bør gives landzonetilladelse.

DN redegør for at Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med en tidligere landzonesag (Teknik- og Miljøudvalgets møde 3. september 2003, Punkt 2) om etablering af et halmhus til beboelse på samme ejendomme, fremsatte ønske om, at ejeren af ejendommen bl.a. fik fjernet de inaktive drivhuse. Så vidt DN er orienteret er disse drivhuse ikke fjernet og der resterer et meget stort arbejde for at få dem fjernet.

Planforholdene for ejendommen

Ejendommen er som nævnt beliggende i landzone i rammeområde

4D17 - Byvej Øst med følgende rammebestemmelser:

Generel Anvendelse: Offentligt område

Specifik Anvendelse: Idrætsanlæg, fritidsformål med tilhørende bygninger

Max. bebyggelsesprocent:

Max. antal etager: 1½

Max. bygningshøjde: 8,5

Bemærkninger: Kun bebyggelse til områdets brug og drift

By- og Teknikforvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer at det ønskede tunneldrivhus ikke er i overensstemmelse med intentionerne for området, og da der stadig er en del inaktive drivhuse på ejendommen er der ingen planlægningsmæssig begrundelse for at give landzonetilladelse til at opføre et nyt.

Bilag

 1. Ansøgning af 23. august 2013 om landzonetilladelse til tunneldrivhus (pdf)
 2. Landzonehøring af 22. oktober 2013 om etablering af tunneldrivhus på matr.nr. 8z Avedøre, Byvej 83D (pdf)
 3. Høringssvar af 6. november 2013 fra Danmarks Naturfredningsforening om landzonehøring om etablering af tunneldrivhus på matr.nr. 8z Avedøre, Byvej 83D (pdf)

10. Digital annoncering på plan-, natur- og miljøområdet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Anbefales godkendt med den ændring, at ”indtil den 1. januar 2016” udgår af pkt. 3.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at offentliggørelsen af kommunens høringer, afgørelser og tilladelser på plan-, natur- og miljøområdet fra den 1. april 2014 alene sker i digital form på kommunens hjemmeside.
 2. at offentliggørelsen af større planer mv., der kun fremlægges med flere års mellemrum, bliver suppleret med en annoncering i lokalavisen.
 3. at den digitale offentliggørelse indtil den 1. januar 2016 suppleres med underretninger i lokalavisen, hvor der henvises til, at man kan læse offentliggørelserne på hjemmesiden.
 4. at borgerne gennem annoncer i lokalavisen i perioden 4. - 25. marts 2014 bliver gjort opmærksom på ordningen, herunder på muligheden for at abonnere på de nævnte offentliggørelser.

Sagsfremstilling

Med Lov nr. 1273 af 21. december 2011 har det siden den 1. januar 2012 været tilladt for kommunerne at offentliggøre sine høringer, afgørelser og tilladelser på plan-, natur og miljøområdet udelukkende i digital form.

Dette gælder annoncering efter planloven, miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenet jord, lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, naturbeskyttelsesloven samt skovloven.

Ved digital annoncering forstås i denne sammenhæng, at kommunen stiller oplysninger til rådighed for en ubestemt kreds af modtagere på sin hjemmeside.

Hvidovre Kommune vil have flere fordele ved at droppe annonceringen af disse afgørelser mv. i den lokale ugeavis.

Kommunen undgår en direkte udgift til annonceringen, og man vil desuden undgå det administrative arbejde med at skrive annoncen og koordinere denne med bureauet, der opsætter kommunens annoncer.

Men, hvilket vurderes at være mere vigtigt, så vil processerne kunne gøres mere fleksible og kortere, idet afgørelser mv. kan offentliggøres på hjemmesiden straks efter de politiske beslutninger og ikke længere behøver at blive indpasset efter lokalavisens deadline og udgivelsesdato. Således vurderes det, at f.eks. en lokalplanproces kan afkortes med 3 - 4 uger, hvis der udelukkende skal ske annoncering via hjemmesiden.

I bemærkningerne til lovforslaget er det fremhævet, at kommunerne skal sikre sig, at annonceringen er passende, betimelig og effektiv, jævnfør kravet herom i Århus-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser mv.

Hvis kommunerne udelukkende vælger digital annoncering på de ovennævnte områder, kræves det derfor, at offentliggørelsen fremgår tydeligt på kommunens hjemmeside, og at borgerne m.fl. har let og gratis adgang til det offentliggjorte materiale via hjemmesiden.

Det foreslås i bemærkningerne til lovforslaget, at der indføres abonnementsordninger, hvorigennem det bliver muligt at få tilsendt oplysning om offentliggørelsen af bestemte typer planforslag, afgørelser mv. via e-mail eller sms.

Det foreslås desuden i bemærkningerne til lovforslaget, at kommunerne oplyser offentligheden om, at man overgår til udelukkende digital annoncering på de pågældende områder, i de lokale aviser og dagblade, som kommunerne hidtil har annonceret i, så det sikres at borgerne m.fl. fremadrettet ved, hvor de skal søge relevant information.

Med overgangen til nyt CMS-system og lanceringen af Hvidovre Kommunes nye hjemmeside blev der tekniske muligheder for at indføre den omtalte abonnementsordning. Forvaltningen har derfor etableret en abonnementsordning for følgende høringer, afgørelser og tilladelser:

 • Kommuneplantillæg
 • Lokalplan
 • Landzonetilladelse
 • VVM (Vurdering af Virkningerne på Miljøet)
 • Naturbeskyttelse
 • Miljøgodkendelse

Borgerne har mulighed for at sammensætte abonnementet efter sine egne, individuelle præferencer gennem afkrydsning af et eller flere felter.

Den digitale offentliggørelse af større planer mv., der kun fremlægges med flere års mellemrum, bør suppleres af en annoncering i lokalavisen. Dette gælder f.eks. planstrategier, kommuneplaner, klimatilpasningsplaner, spildevandsplaner, vandforsyningsplaner osv.


11. Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 412 til at udstykke afvandingskanaler i Strandengen og Mågeparken

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. ­at der meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til at udstykke afvandingskanalerne i Strandengen fra matr.nr. 43gb og del af 16ad Avedøre By, Avedøre
 2. at der efter planlovens § 19, stk. 1, meddeles dispensation fra Lokalplan 412, § 4, til at udstykke afvandingskanalerne i Mågeparken fra matr.nr. 43gc, 43gl, 43gn samt 43go Avedøre By, Avedøre.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 27. august 2013, punkt 34, på lukket møde bemyndiget By- og Teknikforvaltningen til at overdrage en række nærmere angivne arealer til HOFOR Spildevand Hvidovre A/S for en fastlagt købesum. Nogle af disse arealer udgøres af de eksisterende afvandingskanaler i Strandengen (Østre Landkanal) og Mågeparken.

I forbindelse med udstykningen og frasalget har landinspektørfirmaet LE34 opmålt selve kanalerne med henblik på at foretage en regulering af skellene, så de fremtidige skel passer bedre til de faktiske, fysiske forhold på stedet. Udgangspunktet har været, at afvandingskanalerne og brinkerne omkring disse skal overgå til HOFOR, mens resten af arealerne skal fastholdes i kommunens eje. Det har været nødvendigt i samme forbindelse at udlægge vejadgange i matriklen, så HOFORs nye ejendomme kan få den lovkrævede vejadgang.

Landzonetilladelse

I Strandengen ønskes der foretaget en regulering af skellene mellem ejendommene matr.nr. 16ad og 43gb, Avedøre By, Avedøre, og herefter vil man udstykke en del af matr.nr. 43gb fra den samlede, kommunale ejendom.

Matr.nr. 16ad er beliggende i landzone, mens matr.nr. 43gb ligger i byzone. Langt hovedparten af udstykningen omfatter således byzonearealer, men idet der sker en skelregulering, berører udstykningen også mindre arealer i landzone.

Udstykning i landzone kræver, at der meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

Efter planlovens § 35, stk. 4, er der gennemført en forudgående høring blandt de høringsberettigede organisationer i perioden fra den 19. november til den 3. december 2013.

Ved landzonetilladelser inden for en afstand af 200 m fra en hovedtransmissionsledning til naturgas skal Energinet.dk altid høres forinden. Energinet.dk har meddelt, at man ikke har bemærkninger til den påtænkte udstykning. Den servitut, der er tinglyst på de berørte ejendomme forudsættes dog overført til de rette fremtidige matrikelnumre i forbindelse med udstykningen.

LE34 har om dette meddelt, at rettigheder og pligter efter servitutten selvfølgelig er de samme før som efter udstykningen, og at servitutten således ikke har nogen særlig betydning for sagen.

Danmarks Naturfredningsforening (DN og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har i et fælles høringssvar meddelt, at man ikke har noget imod de foreslåede matrikulære ændringer.

Samtidig knytter foreningerne dog nogle bemærkninger til den planlagte overdragelse af kanalen til HOFOR:

 • HOFOR skal informeres om at området er fredet og at Strandengen er en beskyttet naturtype jævnfør naturbeskyttelsesloven
 • Sammenhængen i naturplejen/driften af områderne må ikke svækkes uanset at der bliver to ejere
 • Vedligeholdelsen af afvandingskanalen bør understøtte en spredning af grønbroget tudse i området nord for Amagermotorvejen.

Ved godkendelse af udstykningen vil forvaltningen sikre, at HOFOR gøres opmærksom på naturbeskyttelsesinteresserne i området, herunder redegøre for foreningernes synspunkter.

Dispensation fra Lokalplan 412

Afvandingskanalerne i Mågeparken er omfattet af Lokalplan 412, der i § 4 fastlægger, at udstykning kun må finde sted i forbindelse med arealafgivelser til naturgasforsyningsanlæg.

I Mågeparken ønskes der foretaget en arealoverførsel mellem ejendommene matr.nr. 43gc, 43gl, 43gn samt 43go Avedøre By, Avedøre, og herefter vil man udstykke en del af matr.nr. 43gc fra den samlede, kommunale ejendom.

I overensstemmelse med planlovens § 20, stk. 2, punkt 1, er der ikke gennemført naboorientering i forbindelse med dispensationssagen, idet udstykningen efter forvaltningens vurdering er af underordnet betydning for brugere af området og naboer til kanalerne.

Forvaltningens vurdering

Afvandingskanalerne bliver ikke ændret fysisk eller funktionelt ved udstykningen. De overgår alene fra kommunalt til fælleskommunalt eje. Derfor er det forvaltningens vurdering, at der bør meddeles landzonetilladelse henholdsvis dispensation fra Lokalplan 412 således, at udstykningen kan gennemføres

Bilag

 1. Tegningsbilag fra ansøgning om udstykning af 18. januar 2013 fra LE34 (pdf)
 2. Høringssvar af 2. december 2013 fra Energinet.dk (pdf)
 3. Høringssvar af 2. december 2013 fra DN og DOF (pdf)

12. Spildevandscenteret Avedøre - ansøgning om dispensation til oprensning af vandhul

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 til oprensning af vandhul beliggende Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre, matr.nr. 45 Avedøre By, Avedøre, på de vilkår der er nævnt i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Spildevandscentret har ved ansøgning fra Landskabsarkitekt Peter Thorsen den 15. oktober 2013 søgt om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af et ca. 6.000 m2 stort overløbsbassin. Af ansøgningen fremgår det, at bassinet indgår i den afsluttende rensningsproces i tilslutning til Spildevandscentrets efterklaringsanlæg. Bassinet er anlagt sidst i 1960’erne og er i brug få gange om året i forbindelse med større belastninger af spildevandsanlægget.

Baggrunden for ønsket om oprensning er, at der gennem de seneste år er der sket en tiltagende tilgroning af bassinet, som i dag er tilgroet med overvejende tagrør. Hvis bassinet fortsat skal kunne fungere som buffer-bassin, er det nødvendigt at foretage en delvis oprensning.

Ansøger foreslår at ca. 40 % af den eksisterende søvegetation bevares ved oprensningen af hensyn til dyrelivet og det planlægges fremover at udføre oprensningen regelmæssigt med ca. 5 års intervaller.

Afslutningsvis fremgår det af ansøgningen, at oprensningen påtænkes udført inden den 15. marts 2014.

Oprensningen sker med bæltegravemaskine med lang arm. Materialet bortkøres til spildevandscentrets lokale depotområde.

Hvidovre Kommune fik i 2012 foretaget en registrering af vandhullet i forbindelse med en kommunal gennemgang af beskyttede områder efter Naturbeskyttelsesloven. Der blev fundet art af kransnålalge, smalbladet dunhammer, tagrør og grøn frø.

Vandhullet har tidligere været yngleområde for grønbroget tudse, og det kan ikke udelukkes, at arten fortsat yngler i vandhullet. Denne art er beskyttet af Habitatbekendtgørelsens § 11 - de såkaldte bilag IV-arter, der er særligt sårbare arter.

Vandhullet er, med baggrund i registreringen, beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder, at tilstanden ikke må ændres. Jf. Naturbeskyttelseslovens § 65 kan kommunen dog i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne bestemmelse.

Formålet med Naturbeskyttelsesloven er bl.a. ”..at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og planter…”.

I øjeblikket har vandhullet lav naturkvalitet, da bredzonen er meget tilgroet med primært tagrør. Dette udgør en væsentlig forringelse af livsbetingelserne for grønbroget tudse.

Det er forvaltningens vurdering at oprensning af vandhullet for at fjerne vegetationen, primært tagrør, vil forbedre vandhullets kvalitet og der vil samlet set ske en forbedring af vandhullet og levevilkårene for områdets padder, primært grønbroget tudse. Det er derfor vores vurdering, at det ansøgte vil gavne naturen i området, og at der derfor kan gives dispensation til det ansøgte.

Vi vil dog anbefale, at hele vandhullet oprenses 100 %. Alle tagrør bør fjernes, da der er risiko for at de hurtigt vil brede sig igen.

Det stilles som vilkår at projektet ikke må gennemføres i perioden fra 1. marts - 1. oktober da det vurderes, at der findes grønbroget tudse i området. Denne art er, som nævnt ovenfor, beskyttet af Habitatbekendtgørelsen, og der kan ikke gives dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven, hvis projektet kan påvirke de særligt beskyttede arter negativt. Det vurderes, at der her ikke er risiko for at påvirke denne art negativt. Tværtimod vil levevilkår for grønbroget tudse blive forbedret ved fjernelse af tagrørene..

Det foreslås at dispensationen gives med følgende vilkår:

 • At oprensningen ikke foretages i perioden fra 1. marts til 1. oktober af hensyn til dyrelivet i vandhullet
 • At den opgravede jord spredes jævnt i terrænet (udenfor beskyttet natur), mindst 5 meter fra vandhullet eller helt fjernes
 • At der ikke anlægges øer i vandhullet
 • At der ikke udsættes planter i vandhullet
 • At der ikke udsættes andefugle, fisk, krebs eller andre dyrearter
 • At der ikke fodres i og ved vandhullet
 • At der ikke etableres beplantning, der skygger for vandhullet
 • At arbejdet afsluttes senest 3 måneder efter, at det er påbegyndt
 • At Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen underrettes, når arbejdet er gennemført.

Hvis det er muligt, så bør vandhullet udformes, så det er tilpasset terrænet med jævnt skrånende bredder (overvejende i forholdet 1:5 og ingen steder stejlere end 1:3).

Hvis det på et senere tidspunkt igen ønskes at oprense vandhullet, kræver det en fornyet dispensation. Der kan dog uden dispensation fjerne eksempelvis bredbladet dunhammer med håndredskaber som le eller buskrydder.

Miljømæssige konsekvenser

Oprensningen vil betyde en forbedring af miljøet i vandhullet og en forbedring af levesteder for den grønbrogede tudse der er beskyttet af Habitatbekendtgørelsens § 11 - de såkaldte bilag IV-arter.

Bilag

 1. Ansøgning af 15. oktober 2013 fra Landskabsarkitekt Peter Thorsen for Spildevandscenteret om dispensation til oprensning af sø (pdf)

13. Affaldsplan 2014-2018

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende de 3 mål og 12 initiativer
 2. at godkende revideret tidsplan for udarbejdelse af Affaldsplan 2014-2018 (2024)

Sagsfremstilling

RESUME

Miljøstyrelsen har udskudt fristen for vedtagelse fra 1. januar 2014 til 1. oktober 2014. Affaldsplanen skal overholde statens og EU’s lovgivning samt støtte op om Regeringens Ressourcestrategi og udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldsplan. Affaldsplanen skal desuden støtte op om den aftale, der er indgået mellem interessentkommunerne i det tidligere I/S Amagerforbrænding (herefter ARC).

BAGGRUND

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2012 forslag til tidsplan og proces for udarbejdelse af Affaldsplan 2014-2018.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 6. februar 2013 de overordnede målsætninger til Affaldsplan 2014-2018.

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal kommunen udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal affaldsplan, som skal revideres hvert 6. år. Planen skal blandt andet indeholde:

 • En kortlægningsdel, der beskriver status for affaldsområdet i kommunen
 • En målsætningsdel, der redegør for kommunens målsætninger på affaldsområdet
 • En planlægningsdel, der fokuserer på planlægningen de første 6 år af planperioden.

I 2013 er der gennemført borgermøde den 15. maj, møder med fokusgrupper (virksomheder, ejendomsfunktionærer og kommunale institutioner) samt spørgeundersøgelse på internettet om initiativer og ønsker til indholdet den nye affaldsplan. Med henblik på koordinering af affaldsplaner på tværs af kommunerne i ARC’s opland, blev der desuden nedsat en arbejdsgruppe i ARC-regi, som også har afholdt flere møder.

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal den kommunale affaldsplan udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldsplan og må ikke stride mod denne.

Regeringens Ressourcestrategi ”Danmark uden affald Genanvend mere – forbrænd mindre” forelå i oktober 2013. Ressourcestrategien har fokus på følgende punkter:

 • Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor
 • Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald
 • Fra affaldsforbrænding til bioforgasning og genanvendelse
 • Bedre udnyttelse af vigtige næringsstoffer som fosfor
 • Øget kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald
 • Grøn omstilling – nye erhvervsmæssige muligheder

På baggrund af Ressourcestrategien har Regeringen udarbejdet en Ressourceplan. Regeringens Ressourceplan for affaldshåndtering udgør den nationale affaldsplan og indeholder mål og sigtelinier for affaldssektoren i 2018, samt udviklingen frem mod 2024. Ressourceplanen er den 29. november 2013 sendt i høring og indeholder ikke nye udmeldinger i forhold til Ressourcestrategien.

EU’s målsætning er, at man i 2020 udsorterer 50% af de tørre fraktioner af husholdningsaffaldet (papir, glas, plast, metal) til genanvendelse. Regeringens målsætning er, at i 2022 frasorteres også 50% af det våde husholdningsaffald (organisk affald).

Servicevirksomhedernes affald ligner husholdningernes. Derfor er der også blandt servicevirksomheder et stort potentiale for at bidrage med en højere genanvendelse. På baggrund af Ressourcestrategien er Regeringens mål, at genanvendelsen af papir, pap, glas, metal og plast forøges med en fjerdedel til 70% i 2018, og at 60% af det organiske affald fra restauranter, dagligvarehandel mv. i 2018 indsamles og udnyttes til biogas.

Hvidovre Kommunes aftale med ARC omfatter en reduktion af husholdningsaffald til forbrænding på 20% pr. indbygger frem til år 2030. Aftalen omfatter også en forpligtelse til at fastsætte målsætninger for genanvendelse af husholdningsaffald for så vidt angår plast, organisk affald, papir, pap, glas og metal.

Arbejdsgruppens arbejde i ARC-regi har desuden resulteret i følgende planlagte samarbejdsprojekter:

 • Forberedelse af beslutningsgrundlag for fælles sorteringsanlæg
 • Fælles indsats for øget genanvendelse af erhvervsaffald
 • Fælles tiltag med henblik på bedre kildesortering
 • Fælles afsætning af affald
 • Fælles afrapporterings- og opfølgningsstandard

MÅL OG INITIATIVER I HVIDOVRE KOMMUNE

I Hvidovre Kommune eksisterer en del ordninger for forskellige affaldstyper. Desuden er der med udgangspunkt i den nuværende affaldsplan i Hvidovre Kommune arbejdet på at indføre en ny genbrugsordning for enfamiliehuse med frasortering af plast, metal, glas og papir ved husstanden. Denne ordning vil blive implementeret i løbet af 2014 og er i tråd med Regeringens nye mål om genanvendelse.

Denne ordning vedrører indtil videre kun enfamiliehuse og øget genanvendelse af udvalgte affaldsfraktioner. Der er derfor behov for implementering af yderligere initiativer, der omfatter øvrige borgere og virksomheder, samt behov for initiativer, der omfatter yderligere affaldsfraktioner, for at opfylde Ressourcestrategiens mål.

Desuden er der behov for initiativer for decideret affaldsforebyggelse, eksempelvis i form af direkte genbrug, samt et ønske om bedre service og selvbetjening, hvilket er i tråd med Regeringens digitaliseringsstrategi.

For at støtte op om Regeringens Ressourcestrategi og Ressourceplan samt målene på affaldsområdet er der således brug for implementering af yderligere initiativer, som angivet nedenfor.

Den foreløbige proces med inddragelse af interessenter har resulteret i nedenstående forslag til mål og initiativer, som vurderes at støtte op om ovenstående målsætninger. Samtlige initiativer forventes udført under en høj grad af kommunikation med brugerne i form af forskellige metoder til information og inddragelse af borgere, virksomheder, ejendomsfunktionærer og kommunale institutioner.

Hvert initiativ vil blive nærmere beskrevet i høringsversionen af Affaldsplan 2014-2018, lige som det vil blive beskrevet, hvornår i planperioden, de enkelte initiativer forventes udført. Et initiativ kan omfatte en eller flere handlinger f.eks. ændring af affaldsordninger og gennemførelse af kampagner, som enten kan ligge i første eller anden del af planperioden eller lappe over hele planperioden.

MÅL 1: SKAB MINDRE AFFALD

Initiativ 1: Genbrugshallen og genbrugsdage

Initiativ 2: Grønne industrisymbioser (virksomheders brug af hinandens affald som råvarer til ny produktion)

Initiativ 3: Inddragelse af skolebørn

MÅL 2: ØGET GENANVENDELSE AF RESSOURCERNE I AFFALDET

Initiativ 4: Kommunen som rollemodel (Mere og bedre sortering i kommunens egne institutioner og forvaltninger)

Initiativ 5: Mere og bedre sortering i enfamiliehuse og nærområder

Initiativ 6: Mere og bedre sortering i etageejendomme

Initiativ 7: Mere og bedre sortering på virksomheder

Initiativ 8: Mere kvalitet i genanvendelsen (inklusiv undersøgelse af muligheder for centralt sorteringsanlæg i ARC-regi; eksempelvis til eftersortering af indsamlet plast)

Initiativ 9: Undersøge muligheder for kildesortering af organisk affald; dvs. sortering af dagrenovation i bioaffald og restaffald.

MÅL 3: BEDRE SERVICE

Initiativ 10: Bedre selvbetjening; eksempelvis i form af udbygning af selvbetjeningsmuligheder på affaldsområdet, jf. Regeringens digitaliseringsstrategi

Initiativ 11: Øget samarbejde med ejendomsfunktionærer

Initiativ 12: Øget samarbejde med virksomheder

REVIDERET TIDSPLAN

Januar 2014: Godkendelse af mål og initiativer på overordnet niveau

Januar-februar 2014: Udarbejdelse af kortlægningsdel, konkretisering af målsætningsdel og udarbejdelse af planlægningsdel

April 2014: Godkendelse af høringsversion

Maj-juni 2014: Høringsperiode

August 2014: Udarbejdelse af godkendelsesversion

September 2014: Vedtagelse af endelig Affaldsplan

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af Affaldsplan 2014-2018 afholdes over forsyningsvirksomheden affaldshåndtering, inden for det afsatte budget.

Miljømæssige konsekvenser

Affaldsplan 2014-2018’s opfyldelse af Regeringens Ressourcestrategi vil have fokus på affaldsforebyggelse, ressourceudnyttelse og bedre kvalitet i genanvendelsen samt sortering i flere affaldstyper.


14. Indførelse af nye selvbetjeningsløsninger på affaldsområdet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Taget til efterretning.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen vedrørende nye selvbetjeningsløsninger på affaldsområdet til efterretning.

Sagsfremstilling

BAGGRUND

Det er mellem Kommunerne og Regeringen aftalt, at det gøres obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt på alle egnede serviceområder frem mod 2015. Aftalen betyder, at kommunerne forpligter sig på at give borgerne god digital service og have brugervenlige løsninger på de kommunale hjemmesider.

Den 1. december 2014 bliver selvbetjening vedrørende affaldshåndtering obligatorisk for borgere og virksomheder.

Det er By- og Teknikforvaltningens opfattelse, at der i stigende grad er behov for at kunne kommunikere med borgerne på en hurtig og nem måde. Fx ved at der kan gives aktuelle driftsinformationer for affaldsordninger til specifikke områder på eksempelvis e-mail eller sms.

EKSISTERENDE SELVBETJENINGSLØSNINGER PÅ AFFALDSOMRÅDET I HVIDOVRE KOMMUNE

Det har gennem flere år været muligt for borgere og virksomheder at benytte selvbetjeningsløsninger vedrørende affald på kommunens hjemmeside, herunder fx:

 • Indberetning af klager over affaldsafhentning
 • Bestilling af ekstraafhentninger
 • Oprettelse af virksomheders ansøgninger om fritagelse for det lovpligtige affaldsgebyr.

NYE SELVBETJENINGSLØSNINGER

For at imødegå de kommende krav til selvbetjeningsløsninger på affaldsområdet, og for at højne serviceniveauet for borgere og virksomheder, er By- og Teknikforvaltningen i gang med at implementere en række nye tiltag.

De kommende løsninger omfatter:

 • Elektronisk sorteringsguide: Borgerne kan slå op, hvad de skal stille op med det affald, de ønsker at skille sig af med.
 • Sms-service: Borgere og virksomheder kan tilmelde sig adviseringer om afhentning af affald. Brugeren bestemmer selv hvilke ordninger der skal sendes en advisering på, samt hvornår adviseringen ønskes modtaget. Advisering kan være i form af både sms og e-mail.
 • Webshop: Borgere og virksomheder får mulighed for at bestille og betale for ekstratømninger og beholdere til dagrenovation og haveaffald. I første omgang åbnes der op for dankortbetaling.
 • App til borgere og virksomheder (Android og iOS) med følgende funktioner:
  • Anmelde problem
  • Oversigt over affaldsordninger for egen adresse samt tilhørende afhentningsdage
  • Oversigt over tilmeldinger og affaldsgebyrer på adressen
  • Oversigt over genbrugspladser med oplysninger om adresser og åbningstider
  • Mulighed for integreret elektronisk affaldshæfte
  • Mulighed for benyttelse af spørgeskemaundersøgelser
  • Bestilling af affaldsafhentninger
  • Integration til webshop
  • Integration til sorteringsguide
  • Integration til sms-service
 • App til renovatør: Renovatøren kan med app’en melde afvigelser i forbindelse med affaldsafhentning ind med billeddokumentation. App’en er integreret med kommunens IT-system til håndtering af afvigelser og vil kunne give borgere direkte besked på sms eller e-mail, hvis affaldet ikke medtages – fx på grund af en overfyldt affaldssæk. Dette kræver dog, at borgeren eller virksomheden er tilmeldt sms-service.

STATUS

App og sms-service er allerede tilgængelige via kommunens hjemmeside www.affald.hvidovre.dk. Det er dog ikke alle funktioner i app’en, der p.t. er aktiveret. Fx er sorteringsguiden og webshoppen stadig under udarbejdelse.

By- og Teknikforvaltningen forventer at webshoppen vil være klar i første kvartal i 2014.

KOMMUNIKATION

By- og Teknikforvaltningen er i gang med at udarbejde en kampagne, der skal gøre borgere og virksomheder opmærksomme på de nye digitale selvbetjeningsløsninger.

Kampagnen forventes afviklet i to runder; Første runde i foråret 2014 for at markere opstarten af de nye løsninger og anden runde i efteråret 2014 op til fristen for den obligatoriske selvbetjening.

Økonomiske konsekvenser

Alle nye selvbetjeningsløsninger og funktioner er indkøbt i en samlet pakke til en pris på 129.850 kr. ekskl. moms. Der vil herudover være faste årlige brugsafgifter på systemet på kr. 53.539 ekskl. moms.

Dertil kommer variable omkostninger i form af transaktionsomkostninger i webshoppen og omkostninger til afsendelse af sms-beskeder. Disse er således afhængige af, hvor mange borgere og virksomheder der benytter selvbetjeningsløsningerne. By- og Teknikforvaltningen estimerer, at de variable omkostninger vil ligge på 5-10.000 kr. per år.

Indkøbet af selvbetjeningsløsningerne afholdes indenfor det afsatte budget på funktion 01.38.60.1, Affaldshåndtering, fælles formål.


15. Afstribning og bump på Arnold Nielsens Boulevard

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Udvalget besluttede, at tage evalueringen til efterretning, idet udvalget samtidig besluttede, at der skabes mulighed for af- og pålæsning på strækningen fra Høvedstensvej til Biblioteksvej, samt for smedevirksomheden ved Brostykkevej.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage evalueringen af trafiksaneringen af Arnold Nielsens Boulevard til efterretning.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. oktober 2013, punkt 13, spurgte Mikkel Dencker (O) til afstribning og bump på Arnold Nielsens Boulevard.

By- og Teknikforvaltningen har på PolitikerWeb den 15. november 2013 oplyst, at der foregår en evaluering af trafiksaneringen på Arnold Nielsens Boulevard, og konklusionen på evalueringen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i starten af 2014.

Økonomiudvalget har på møde den 26. august 2013, punkt 4, besluttet at der udarbejdes notat om sikker skolevej på Arnold Nielsens Boulevard. Dette notat blev lagt på PolitikerWeb den 12. september 2013 og er gengivet i sin helhed i bilag 1.

I notatet på PolitikerWeb den 12. september 2013 (bilag 1) er redegjort for beslutningsgrundlag, udførelse samt fortsatte udfordringer med projektet om sikker skolevej (afstribning og bump) på Arnold Nielsens Boulevard.

By- og Teknikforvaltningen har både før og efter udarbejdelsen af notatet den 12. september 2013 fulgt tiltaget med afstribning og bump på Arnold Nielsens Boulevard tæt, dette ved både hastighedsmålinger, løbende observationer og kommunikation med virksomhederne på Arnold Nielsens Boulevard.

Hastighedsmålinger gennemført i ugerne 34-35 i 2013 viser, at gennemsnitshastigheden er faldet med over 7 km/t, og at andelen af køretøjer med over 60 km/t er blevet mere end halveret og til et minimum.

Der observeres fortsat gennemkørsel mellem pudebumpene, men omfanget heraf er blevet kraftigt reduceret og til et minimum.

Håndteringen af afhentning af dagrenovation er blevet løst i samarbejde mellem brugere, forvaltning og entreprenør.

Der observeres fortsat ulovlig standsning af køretøjer på kørebane/cykelsti, herunder for af- og pålæsning af varer/gods ved nogle af adresserne langs Arnold Nielsens Boulevard. Omfanget heraf vurderer By- og Teknikforvaltningen dog for at være aftagende.

By- og Teknikforvaltningen har været i dialog med enkelte virksomheder, der føler sig generet af tiltaget på Arnold Nielsens Boulevard, herunder især at det nyindførte standsningsforbud hindrer af- og pålæsning af varer fra vejen. I et enkelt tilfælde har By- og Teknikforvaltningen kunnet konstatere, at den pågældende virksomhed ikke har mulighed for på egen grund at have større lastbiler holdende for af- og pålæsning. Denne virksomhed bliver derfor nødt til at indrette transport af varer til og fra virksomheden i mindre lastbiler, der kan håndteres på egen grund. Alternativet ville være at ophæve standsningsforbuddet ud for den pågældende virksomhed, hvilket imidlertid ville medføre varetransport ind over cykelsti og fortov samt potentielt farlige situationer, når den øvrige biltrafik ved passage af en holdende lastbil på kørebanen nødvendigvis må over i modsatte side af vejen for at komme forbi. En ophævelse af standsningsforbuddet ville samtidig kræve, at afmærkningen med dobbelt spærrelinje skulle ophæves, hvilket vurderes at ville svække effekten af trafiksaneringen og foranledige flere bilister til at køre mellem pudebumpene.

Sammenfattende vurderer By- og Teknikforvaltningen, at tiltaget virker helt efter hensigten, og at der aktuelt ikke er konstateret forhold, der giver By- og Teknikforvaltningen anledning til ændringer af det gennemførte.

Bilag

 1. Sikker skolevej på Arnold Nielsens Boulevard - Notat til PolitikerWeb, By- og Teknikforvaltningen 12. september 2013 (pdf)

16. Etablering af naturlegeplads i Rebæk Søpark

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende projektforslaget fra Elverdal A/S.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejendoms- og Arealudvalget godkendte på mødet den 30. maj 2013, punkt 7, at der anvendes op til kr. 300.000 kr. til etablering af en ny legeaktivitet i Rebæk Søpark. Placeringen af legeaktiviteten fremgår af bilag 1.

Endvidere godkendte Ejendoms- og Arealudvalget på mødet den 12. august 2013, punkt 5, at der udarbejdes et projektforslag til en naturlegeplads med en balance– og forhindringsbane som hovedtemaet i Rebæk Søpark. Aktiviteten skulle udformes med forskellige sværhedsgrader til børn i alderen 3 - 9 år.

By- og Teknikforvaltningen har indhentet projektforslag til udformningen af en naturlegeplads med en balance– og forhindringsbane som hovedtema fra to legepladsfirmaer: Fantasi-leg ApS og Elverdal A/S. Rammebeløbet for forslagene har været fastsat til 300.000 kr.

Forslag fra Elverdal A/S og Fantasi-leg ApS

By- og Teknikforvaltningen har vurderet projektforslagene og anbefaler, at anvende forslaget fra Elverdal A/S, da det tilgodeser hele målgruppen bedst.

Elverdal A/S og Fantasi-leg ApS foreslår begge, at balance– og forhindringsbanen udformes som et forløb, der snor sig mellem en gruppe træer i parken (Bilag 2, side 3 og bilag 3, side 24).

Endvidere foreslår begge firmaer, at balance- og forhindringsbanen udformes af mange af de samme elementer: træstammer, balancestubbe, store sten, ”stylter” og en hængebro samt en lille trampolin.

I forslaget fra Elverdal A/S, er en del af banen udformet specielt til de største børn fra målgruppen (de 5 - 9 årige). På denne del af banen er der lagt særlig vægt på, at banen er mere fysisk og motorisk udfordrende end på den resterende del af banen. Legeredskaberne består af 2 klatre-net, hvoraf det ene er udformet som et rør, en rutsjebane bestående af to buede rør, en balanceline og et redskab til armgang. (Bilag 2, side 25 – 30). I forslaget fra Fantasi-leg ApS, er der kun et enkelt større legeredskab specielt målrettet de største børn fra målgruppen (Bilag 3, side 19).

Til de mindste børn foreslår Elverdal A/S blandt andet en lille rutsjebane og en lille gynge. Fantasi-leg ApS foreslår vippedyr og to små gynger.

Anlæg og drift

Forvaltningen forventer at etablere legepladsen i foråret 2014. Der søges om byggetilladelse i januar/februar 2014.

Deårlige driftsudgifter for tilsyn og eftersyn med legeredskaberne anslås til 20.000 – 30.000 kr. årligt. Midlerne anvendes fra driftsbudgettet.

Bilag

 1. By- og Teknikforvaltningens kortbilag, dateret den 29. april 2013 (pdf)
 2. Projektforslag fra Elverdal A/S, dateret den 3. september 2013 (pdf)
 3. Projektforslag fra Fantasi-leg ApS, dateret den 2. september 2013 (pdf)

17. Bålplads i Rebæk Søpark

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Godkendt.

For så vidt angår udførelsen i ikke brandbart materiale kontaktes Produktionsskolen med henblik på mulighed for et samarbejde.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende, at bålpladsen i Rebæk Søpark nedlægges og i stedet erstattes med 1 – 2 stk. borde med grill.

Sagsfremstilling

Ejendoms- og Arealudvalget har på mødet den 28. marts 2011, punkt. 5, godkendt udformningen og placeringen af bålpladsen i Rebæk Søpark.

Bålpladsen blev etableret i forbindelse med en hensigtserklæring, jf. budgetaftalen for budget 2011 af 30. september 2010 om at understøtte udeaktiviteterne i Rebæk Søpark.

Bålpladsen bruges hovedsagligt af unge mennesker, ofte til festarrangementer. Der er jf. bilag 1 flere gange blevet øvet hærværk på pladsen. Eksempelvis er borde og bænke blevet ødelagt, store grene fra parkens træer er brækket af og bålpladsen er efterladt med store mængder af affald og glasskår omkring. Desuden bliver der jævnligt tændt bål af storskrald, som medfører et større oprydningsarbejde.

Hærværket omkring bålpladsen er eskaleret siden bålpladsen blev etableret i 2011. Forvaltningen er derfor bekymret over etablering af en naturlegeplads tæt ved bålpladsen. Placeringen af den nye naturlegeplads fremgår af bilag 2.

By- og Teknikforvaltningen har endvidere modtaget mange henvendelser fra borgere, der klager over brugen af bålpladsen.

Det ødelagte inventar er på nuværende tidspunkt ikke erstattet. Reetablering af pladsen anslås til at koste 30 - 40.000 kr.

By- og Teknikforvaltningen foreslår, at bålpladsen erstattes af 1 – 2 stk. robuste borde med grill. Midlerne anvendes fra driftsbudgettet 2014.

Bilag

 1. By- og Teknikforvaltningens notat af 13. november 2013 med billeder af hærkvæk (pdf)
 2. By- og Teknikforvaltningens kortbilag, dateret den 18. november 2013 (pdf)

18. Hvidovre Strandpark. Projekt nr. 0103.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Godkendt.

Indstilling

By- og Teknikforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende, at der udarbejdes 2 – 3 idéskitser med særlig vægt på to af temaerne fra idékataloget: ”Udvidelse af sandområde” og ”Opholdspladser”

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 18. juni 2013, punkt 15, godkendt en proces- og tidsplan for udviklingen af Hvidovre Strandpark samt frigivet en anlægsbevilling på 268.000 kr.

Procesplanen for udviklingen af Hvidovre Strandpark indeholdt, i den første fase, et borgermøde, hvor By- og Teknikforvaltningen skulle indsamle idéer og ønsker til udviklingen af Strandparken. Idéerne og ønskerne skulle sammenfattes i et idékatalog og bruges i den videre proces.

Realiseringen af strandparken forventes at forløbe over flere år, idet der på investeringsoversigten for 2014 -2017 m.v., er afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i hvert af årene.

Idékatalog

I forbindelse med borgermødet i Lodsparken, den 17. september 2013, modtog forvaltningen idéer fra 23 borgere. Derudover har forvaltningen modtaget 14 e-mails med idéer og bemærkninger fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, Hvidovre Volleyball Klub samt Hvidovre Kunstråd. De indkomne idéer er samlet i bilag 1.

By- og Teknikforvaltningen har sammenfattet alle idéer og bemærkninger i et idékatalog. Mange af borgernes ønsker omhandlede samme temaer. Forvaltningen har derfor grupperet ønskerne og inddelt dem i 10 temaer:

 • Udvidelse af sandområde
 • Hundestrand
 • Opholdspladser
 • Friluftsaktiviteter
 • Vinterbadning og andre vandaktiviteter
 • Legeplads og motionsredskaber
 • Kunst
 • Café og toiletter
 • Cykelstativer, parkering og stier
 • Drift og vedligeholdelse

I idékatatoget indeholder hvert af temaerne bemærkninger fra borgere og foreninger samt bemærkninger fra By- Teknikforvaltningen (Bilag 2).

Idéskitser

By- og Teknikforvaltningen foreslår, at der som 1. etape af udviklingen af Hvidovre Strandpark, udarbejdes 2 – 3 idéskitser med særlig vægt på to af temaer fra idékataloget: ”Udvidelse af sandområde” og ”Opholdspladser”.

Idéskitserne forelægges Teknik- og Miljøudvalget samt Kommunalbestyrelsen i løbet af foråret. Derefter forventer forvaltningen at udarbejde det egentlige projektforslag.

UDDRAG FRA IDÈKATALOG:

 • Udvidelse af sandområde

17 borgere ønskede, at sandområdet blev udvidet. Flere havde forslag til udformningen.

Forvaltningens bemærkninger:

Udvidelse af sandområdet er i tråd med Kommuneplanen mål om at styrke det lokale friluftsliv ved Kalveboderne.

Grusstien ved stranden i Lodsparken ligger meget tæt på kysten. En udvidelse af sandområdet vil derfor muligvis omfatte omlægning af stien.

Lodsparken er omfattet af fredningen af Kalvebodkilen. Før der kan foretages terrænregulering og tilføres mere sand til parken, skal der først søges om dispensation fra fredningen. Endvidere skal det undersøges om et større sandområde kan påvirkefuglebeskyttelsesområdet ved Kalveboderne.

 • Opholdspladser

Syv borgere ønskede flere borde og bænke og en ønskede liggestole.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er i dag kun få borde og bænke ved stranden. Nye borde og bænke skal så vidt mulig kunne modstå hærværk, men samtidig passe ind i parkens karakter. Det kunne eksempelvis være borde/bænke af store egetræsplanker.

Økonomiske konsekvenser

Der er til projekt nr. 0103, Hvidovre Strandpark afsat rådighedsbeløb i 2013 og givet anlægsbevilling på i alt kr. 268.000.

På investeringsoversigten er der afsat kr. 500.000 årligt 2014 – 2017.

Bilag

 1. Notat af 28. november 2013 med alle indkomne idéer og bemærkninger fra borgere og foreninger vedrørende udvikling af Hvidovre Strandpark (pdf)
 2. By- og Teknikforvaltningens idékatalog for udvikling af Hvidovre Strandpark, dateret 4. december 2013 (pdf)

19. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

A.Karl Erik Høholt Jensen (V) gjorde opmærksom på store trafikale problemer ved krydset Avedøre Havnevej/Allingvej/Holbækmotorvejen.

 1. Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til tung trafik på Stavnsbjergvej, jf. brev fra Landsbylauget af 14. januar 2014. Forvaltningen orienterede om sagen.

20. Hvidovre Rådhus, øverste etage. Projekt nr. 6195.Bevillingsansøgning

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 15-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget 2014 den 20-01-2014

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2014 den 28-01-2014

Godkendt.