Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 16. august 2016

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 16. august 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • René Langhorn (O)

Bemærkninger

Ivan Fogtmann deltog for René Langhorn.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2016

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2016

Formanden/forvaltningen orienterede om følgende:

-Hvidovre Privatskoles skiltning på Sønderkær. Notat uddeltes.

-Status på Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 5. februar 2014, punkt 9, om Allingvejs udformning. Notat uddeltes.

Bilag

 1. Hvidovre Privatskoles skiltning på Sønderkær. Notat uddeltes (pdf)
 2. Status på Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 05.02.2014, punkt 9, om Allingsvejs udformning. Notat uddeltes (pdf)

3. Budget 2017-2020 - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation samt Økonomiudvalgets beslutning om ubalance i budget 2017
 2. at drøfte Direktionens katalog for eget område
 3. at tage stilling til takster for 2017 på udvalgets område
 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2016

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Drøftet.

Gruppe O ønsker, at der foretages sammenligninger med andre kommuners bemanding og opgaver på Vej og Parkområdet.

Udvalget ønsker et oplæg til brugerbetaling af scenevogn, telte og flagstænger (nr. 21).

Ad 3. Anbefales godkendt.

Ad 4. Godkendt.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Social- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer. Disse viser, at der vil være en forventet budgetubalance på knap 58,3 mio. kr. for 2017.

Der er flere årsager til ubalancens opståen, hvoraf de vigtigste elementer er, at der generelt forventes forbedret økonomi i Danmark i 2017, ligesom målingen af hvordan det går i Hvidovre sammenholdt med andre kommuner viser, at det går relativt bedre i Hvidovre.

Borgmesteren har i forlængelse af ministeriets rammeudmeldingen bedt Direktionen om at udarbejde et katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til Budget 2017.

Økonomiudvalget har den 2. august afholdt ekstraordinært møde grundet den konstaterede ubalance og Økonomiudvalget har på den baggrund konstateret, at der i forhold til budgetprocessen skal arbejdes videre med en ubalance på 35 mio. kr.

Herudover noterer Økonomiudvalget at tilskud fra § 19 puljen (særtilskud til hovedstadskommuner med økonomiske vanskeligheder) endnu ikke kendes og kan have en positiv påvirkning på balancen.

Økonomiudvalget ønsker at det enkelte fagudvalg – med udgangspunkt i Direktionens katalog drøfter budget 2017 for eget område.

Til brug for dette fremsendes Direktionens katalog for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede ubalance.

Direktionens katalog er opgjort i tabelform og ved læsning bør det iagttages, at kataloget baserer sig på de budgetafdækninger, som forvaltningerne har udarbejdet i perioden februar til april.

Budgetafdækningerne dækker alle områder, men i oversigten indgår alene de områder, som omfatter et økonomisk potentiale.

Afdækningerne er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer samt sammenligninger i forhold til andre kommuner.

Afdækningerne adresserer som følge heraf ikke hvor eventuelle besparelser foreslås indhentet, idet dette vil være en politisk prioritering i første omgang i fagudvalg og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

For hver afdækning er følgende opgjort i kataloget:

·Den samlede økonomiske ramme for området (kolonnen ”Økonomisk ramme”) og i () fremgår områdets lønsum

·Den opgjorte afvigelse i mio. kr. mellem niveauet for Hvidovre Kommune og et kommunerelevant gennemsnit (kolonnen ”økonomisk potentiale”)

·Med udgangspunkt i ovenstående to punkter har Direktionen vurderet, hvor der - ud fra et administrativt synspunkt kan anvises mulige besparelsespotentialer. Det er sket under hensyntagen til kendskabet til den bestående drift og det bestående serviceniveau. Dette er opgjort for 2017 og for 2018-2020 (kolonnerne ”Vurdering 2017” og ”Vurdering 2018-2020”). På enkelte områder vil en reduktion af udgiftsniveauet have betydning for brugerbetaling og på disse områder fremgår nettoeffekten i ().

·Bemærkninger til de enkelte områder.

·Konsekvenser, herunder personalemæssige – her er opgjort, hvilke personalemæssige konsekvenser det angivne beløb ville have, såfremt hele beløbet skulle findes ved personalereduktion.

For nogle af vurderingerne betyder det, at der er tale om bortfald af økonomi til de nævnte aktiviteter – og for andre er der tale om reguleringer. For de områder, hvor der er tale om reguleringer, er de konkrete konsekvenser endnu ikke opgjort udover den anslåede udmøntning ved fuld udmøntning gennem personalereduktion. Det skyldes ikke mindst, at udmøntning kan finde sted på forskellige måder, afhængigt af forslag. Materialet er dermed tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2017.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2017-2020 jf. beslutning i Økonomiudvalget 1. februar 2016. Budgetprocessen er derudover drøftet på møder i Økonomiudvalget den 23. maj 2016 og den 21. juni 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Bilag

 1. Direktionens katalog til brug for budget 2017 (pdf)
 2. Afdækkende analyser til Udvalg (pdf)
 3. Budgetrapport 2017-2020 til udvalg (pdf)
 4. Takster til udvalg 2017 (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2016 - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Økonomi og Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2016 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Vurderingen indgår i udarbejdelsen af kommunens halvårsregnskab.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage økonomirapporteringen pr. 30. juni 2016 til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomi og Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2016.

Der forventes på nuværende tidspunkt mindreudgifter inden for servicerammen på 0,4 mio. kr. Herudover forventes mindreudgifter på 2,5 mio. kr. samt merindtægter på 0,1 mio. kr. uden for servicerammen.

Inden for servicerammen forventes mindreudgifter på i alt 0,1 mio. kr.

Der forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. afsat til afledt drift af Maritimt Center, da centeret endnu ikke er etableret.

Trafikselskabet Movia har meddelt at Hvidovre Kommune skal betale en efterregulering vedrørende regnskab 2015 på 0,1 mio. kr.

Uden for servicerammen forventes nettomindreudgifter på 2,6 mio. kr.

På det brugerfinansierede område, Renovation, er der foretaget en justering af budgetgrundlaget, som betyder mindreudgifter på 2,5 mio. kr. Forklaringen er, at storskraldsordning og bringeordning for etageejendomme og institutioner er billigere end forventes, hvilket bl.a. skyldes at kontrakt med vognmand er blevet billigere.

Herudover forventes merindtægter på 0,1 mio. kr., som vedrører genbrugsordning og genbrugsstationer.

Retsgrundlag

I medfør af Lov om Kommuners styrelse § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 40, stk. 4, § 45, stk. 1, § 45 a, stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, fastsættes:

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget eller magistraten til Kommunalbestyrelsen, inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og forventede regnskab 2016 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

I økonomirapporteringen pr. 30. juni 2016 forventes samlede mindreudgifter på 0,1 mio. kr. på områder inden for servicerammen.

Uden for servicerammen forventes nettomindreudgifter på 2,6 mio. kr.


5. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2016

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte om der er foretaget tilsyn i nyttehaverne. Forvaltningen oplyste, at det snarest iværksættes.

Ivan Fogtmann (O) foreslog opsætning af skilte med højresving tilladt  for cyklister i lyskryds.

Ivan Fogtmann (O) foreslog opsætning af steler ved alle vejbump, så de er synlige om vinteren.

Karl Erik Høholt Jensen (V) gjorde opmærksom på meget ukrudt ved  Kystagerparken ved Åmarksvej/Strandbovej, samt ulovlig parkering på cykelstien.

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til praksis for anmeldelse af rotter. Forvaltningen besvarede spørgsmålet.

Mikkel Dencker (O) spurgte til hvornår genetablering af fodgængerovergangen  Hvidovre

Enghavevej/Hvidovrevej foretages. Forvaltningen oplyste, at det forventes etableret inden udgangen af august.

Ivan Fogtmann (O) gjorde opmærksom på krakeleret afmærkning af parkeringsbåse langs Gl. Køge Landevej.