Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 28. september 2016

Mødefakta

Dato: Onsdag den 28. september 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicafeen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Mikail Erman (A)

Bemærkninger

Maria Durhuus deltog for Mikail Erman.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2016

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2016

Formanden/forvaltningen orienterede om følgende:

-Opstilling af træskulptur på Avedøresletten, pris og finansiering. Notat uddeltes.

-Svar på spørgsmål fra Rene Langhorn (O) om status på byggesag Strandmarkskirken, kælder. 

-Svar på spørgsmål fra Kristina E. Young (H) om muligheden for skiltning, der viser hvem der har forkørselsret på Avedøre Tværvej. 

-Svar på spørgsmål fra Karl Erik Høholt Jensen (V) om der er konstateret forurening på den tomme grund Risbjergvej 22. 

-Kommunen samarbejdede med Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre (SGH) i perioden 15.-19. september om en renholdelseskampagne med sloganet: Klip din hæk og tag ukrudt væk, fra ens fortov. Kampagnen forløb på Hjemmesiden og Facebook og der var placeret 8 containere rundt om i byen. Det  vurderes generelt, at kampagnen har haft en effekt. 

-Trafikplan 2016: I Region Hovedstaden foreslås der meget store ændringer i det strategiske busnet som følge af metrocityringens åbning i 2019. I Hvidovre foreslås buslinje 1 A fremover at stoppe ved Hvidovre Hospital og derved ikke køre til Avedøre Station. Desuden vil buslinje 1 A’s forløb i København blive meget ændret. Teknik- og Miljøudvalget vil senere blive præsenteret for planen. Der er høringsfrist den 5. december 2016. 

-Teknologirådet samarbejder med Region Hovedstaden om at få et bedre indblik i de udfordringer  med klimatilpasning, som lokalpolitikere oplever i kommunerne. Teknologirådet ønsker i den forbindelse at mødes med Teknik- og Miljøudvalget. Mødet arrangeres. 

-Lille Sky, udfordringer i projektet.

-Optimering af byggesagsbehandlingen.

Bilag

 1. Opstilling af skulptur på Avedøresletten (pdf)

3. Grønt Regnskab 2015

Beslutningstema

Orientering om Grønt Regnskab 2015.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om Grønt Regnskab 2015 til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2016

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst gennemgår herunder resultater for Grønt Regnskab 2015 med henblik på fokusområder for kommende indsatser. Se bilag 1 for et samlet Grønt Regnskab 2015.

Hvidovre Kommune har i 2015 investeret lidt over 5 mio. kr. i energibesparende tiltag på de kommunale ejendomme. Hovedparten er investeret i tekniske tiltag, såsom lysprojekter, energioptimering af mindre ejendomme (herunder hulmursisolering og vinduesudskiftning) samt udvidelse af den centrale drift- og energistyring (fjernaflæsning af målere). Der er desuden også investeret i adfærdsmæssige tiltag gennem en styrket klimaambassadørordning.

Den samlede reduktion af CO2--udledning

I 2015 er resultatet for den samlede reduktion af CO2-udledning for Hvidovre Kommunes ejendomme 2,04%.

Resultatet for 2015 lever derfor op til sine forpligtigelser over for Danmarks Naturfredningsforening, der har som mål at reducere CO2- udledningen fra kommunens aktiviteter med minimum 2 % om året.

Dog er CO2-reduktionen ikke opnået udelukkende gennem tekniske og adfærdsmæssige indsatser, men skyldes også, at forsynings-selskaberne har øget brug af vedvarende energikilder. Dette giver en mindre CO2-udledning også for kommunes ejendomme.

Hvis der ses på den faktuelle CO2-udledning for 2015 er udledningen reduceret med hele 16 % i forhold til 2014. Årsagen er, at forsyningsselskaberne har formået at nedbringe emissionsværdien for elektricitet ved at indføre flere vedvarende energikilder.

Del-resultater for el, varme og vand

El

Det samlede elforbrug i Hvidovre Kommune er steget med 1,5 % fra 2014 til 2015, hvilket svarer til en stigning på ca. 270.000 kr.*

Årsagen til stigningen i det samlede elforbrug er primært et stigende forbrug for den definerede ejendomskategori ”Børn & Pædagogik”**, hvor særligt de integrerede daginstitutioner bidrager til stigningen på 22 % i forhold til 2014. Stigningen skyldes delvist, at der i 2015 er kommet forbrugsdata på en ejendom, hvor der ikke tidligere har været data.

Hvis der korrigeres for denne forskel i datagrundlaget, viser elforbruget en stigning på 18 % for kategorien ”Børn & Pædagogik”**. Blandt årsager til den markante stigning kan nævnes etablering af produktions-køkkener med dertilhørende ventilation.

Varme

Det samlede klimakorrigerede varmeforbrug er reduceret med 4,5 % fra 2014 til 2015, hvilket svarer til en besparelse på ca. 192.000 kr.*

Dette skyldes, at de store ejendomskategorier ”Børn & Pædagogik”** og ”Kultur & Fritid”*** har reduceret varmeforbruget med hhv. 10,7 % og 6,7 % i forhold til 2014.

Særligt har folkeskolerne minimeret forbruget, da indsatsen med at få indreguleret styringen på varmeanlægget på Gungehusskolen har båret frugt. I 2014 var indstillingen af anlægget forkert, hvilket resulterede i et unødvendigt højt varmeforbrug. Varmeforbruget er nu normaliseret. Hvidovre Kommune har ligeledes gennemført mange energitiltag på de forbrugstunge administrationsejendomme såsom Rådhuset og Medborgerhuset, hvormed der er opnået store varmebesparelser på hhv. 7,1 % og 24,7 % i forhold til 2014.

Vand

Det samlede vandforbrug i Hvidovre Kommunes ejendomme er reduceret med 2,4 % fra 2014 til 2015, hvilket svarer til en besparelse på ca. 140.000 kr.*

Dermed fortsætter vandforbruget på den nedadgående udvikling fra 2014. Dette er en positiv nyhed, da vandforbruget i Hvidovre Kommune i en lang årrække har været stigende. I ”Grønt Regnskab 2013” blev der sat fokus på denne udfordring og efterfølgende er indsatsen styrket for at sænke vandforbruget og kurven blev således knækket i 2014. Der er i perioden 2014-2015 sparet 5.458 m3 vand svarende til omkring ¼ mio. kr.

Faldet i vandforbruget i 2015 skyldes primært et reduceret vandforbrug hos daginstitutionerne i kommunen, hvor særligt børnehaverne og de integrerede daginstitutioner har sænket deres vandforbrug med hhv. 6,1 % og 11,9 %. Reduktionen skyldes særligt tiltag som vandbesparende toiletter og berøringsfrie armaturer.

Det vurderes desuden, at de separate artskonti hos institutionerne til betaling af   vandforbruget tillige har hjulpet med at synliggøre udgifterne til vand og dermed ført til adfærdsændringer.

*Der skal tages forbehold for, at den anførte økonomiske beregning på el, vand og varme er udført ud fra et beregningsindeks og er eksklusiv forsyningsafgifter.

**Denne kategori dækker over vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner, dagpleje, fritidshjem, klubber og andre socialpædagogiske funktioner, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner for børn og unge samt folkeskoler

***Denne kategori dækker over Idræts- og svømmehaller, folkebiblioteker, feriekolonier, andre kulturelle faciliteter, foreningsejendomme

Fokusområder fremover

For at understøtte den grønne omstilling på en omkostningseffektiv måde er det nødvendigt at minimere kommunens varmeforbrug, hvilket Hvidovre Kommune har forpligtet sig til at gøre gennem Compact of Mayors tilslutningen. Ifølge Ingeniørforeningens energivision af 2050 er det nødvendigt at nedsætte varmeforbruget i bygninger med op til 40 % over de næste 34 år, hvilket svarer sig til 1,14 % hvert år.

Ejendomsafdelingen vil derfor sætte fokus på varmeforbruget i de kommunale ejendomme gennem øgede tiltag på klimaskærm og alternative forsyningskilder såsom varmepumper/jordvarme/solvarme i de ejendomme, hvor der ikke er fjernvarme. Målet er en reduktion på ca. 1-2 % om året.

Derudover vil der være fortsat fokus på de mindre ejendomme, hvis energi- og vandforbrug pr. m2 stadig ligger højt i forhold til andre kommunale ejendomme. Der er i 2015 blevet udarbejdet en prioriteret liste over energitiltag, som udføres over de næste par år på disse ejendomme.

Samtidigt starter ESCO projektet op i 2016, hvor der i samarbejde med rådgiveren er blevet udvalgt energitiltag og løsninger, som forventes at bidrage til betydelige reduceringer af energiforbruget på de udvalgte ESCO-ejendomme i kommunen.

Fokus på vandforbruget fastholdes, da vand er en dyr ressource. En reducering af vandforbruget har også visse afledte effekter, da generelle vandbesparelser reducerer varmtvandsforbruget og derved mindsker det samlede varmeforbrug til bygningerne og påvirker CO2-balancen i positiv retning. Indsatsen på vandområdet fortsættes gennem prioriteringen af Miljø- og Energipuljen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Grønt Regnskab er led i kommunens aftale med Danmarks Naturfredningsforening 2008 - 2025 om reduktion af CO2 med minimum 2% reduktion årligt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Hvidovre Kommunes Grønt Regnskab 2015 (pdf)
 2. Hvidovre Kommunes Grønt Regnskab 2015-Bilag (pdf)
 3. Oversigt over ejendomskategorier (pdf)

4. Børnehuset Immerkær og Holmegårdsskolen

Beslutningstema

Det foreslås, at Børnehuset Immerkærs børnehaveafdeling placeres permanent i Immerkær SFO’s nuværende lokaler. Som følge heraf foreslås, at SFO afdeling Immerkær genhuses i det gamle bibliotek indtil disse lokaler indgår i renoveringsarbejdet. Herefter foreslås opsat pavilloner på Holmegårdsskolens matrikel til samme SFO frem til byggeriets afslutning, hvorefter der er plads til SFO’en i skolens lokaler.

Indstilling

Børn og Velfærd samt Kultur, Miljø og Vækst indstiller til henholdsvis Børne- og Undervisningsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at en permanent placering af Børnehuset Immerkærs børnehaveafdeling i Immerkær SFO’s lokaler godkendes
 2. at leje og opstilling af pavilloner på Holmegårdsskolens matrikel til den nuværende SFO afdeling i Immerkær SFO godkendes
 3. at der gives tillægsbevilling til drift på 0,74 mio. kr. i 2016, 1,44 mio. kr. i 2018, 0,34 mio. kr. i årene 2019-2020. Beløbene foreslås finansieret af kassebeholdningen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2016

Ad 1. – 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 22-09-2016

Ad 1. Anbefales godkendt

Ad 2. Anbefales godkendt

Ad 3. Anbefales godkendt

Sagsfremstilling

I foråret 2016 blev der konstateret benzenforurening i Børnehuset Immerkærs børnehaveafdeling. Det resulterede i første omgang i, at børnehaven akut blev flyttet til lokaler på den tidligere Sønderkærskolen. Dette var imidlertid ikke en holdbar løsning, da lokalerne og udearealerne ikke er velegnede til børnehavebørn. Der blev derfor indgået en aftale med Holmegårdsskolen om, at børnehaven kunne låne Immerkær SFO (eleverne var i sommerperioden samlet i SFO’en på selve skolen). I første omgang skulle dette vare frem til 1. august, hvor skolen skulle bruge lokalerne til SFO igen. Denne periode er dog efterfølgende blevet forlænget til udgangen af september måned, da der fortsat er forurening i børnehaven.

Der har været løbende drøftelser mellem Hvidovre Kommune (Ejendomsafdelingen og Juridisk Kontor) og udlejer. På baggrund heraf er det vurderet, at forureningen ikke kan begrænses i et omfang, der gør det muligt at have børnehave i Rebæk Søpark Butikscenter.

Derfor er lejemålet i Rebæk Søpark blevet opsagt d. 31. august 2016 for at undgå unødige udgifter til et lejemål der sandsynligvis ikke kan benyttes fremover. På grund af opsigelsesvarsel skal kommunen betale for lejemålet til og med udgangen af februar måned 2017.

På nuværende tidspunkt deler børnehaven og skolen lokalerne i Immerkær SFO. Der er tale om en midlertidig løsning, som kun kan realiseres på grund af årstiden, hvor børnene kan være ude i vidt omfang.

Ud fra en samlet vurdering foreslås det derfor, at SFO afdeling Immerkær genhuses i det gamle bibliotek, indtil disse lokaler indgår i renoveringsarbejdet. Det præcise tidspunkt herfor fastlægges først  ifm. entreprenørens planlægning af byggeplads, men lokaler friholdes længst muligt for genhusningsmulighed.

Herefter foreslås opsat pavilloner på Holmegårdsskolens matrikel til samme SFO frem til byggeriets afslutning. Pavillonerne skal både kunne rumme de 75 SFO børn fra Immerkær SFO om eftermiddagen, og kan om formiddagen aflaste skolen i byggeperioden for de stigende antal klasser, som skoleprognosen peger på kommer i de kommende år ved indskrivningerne til børnehaveklassen. Lokalerne skal kunne anvendes som sambrugslokaler for SFO og skolen.

Opsætningen af pavilloner skal, i kombination med de eksisterende SFO-lokaler på Holmegårdsskolens matrikel, således kunne dække behovet for SFO frem til færdiggørelsen af det forestående byggeprojekt.

Ved denne løsning forbliver Børnehaven Immerkær i tæt tilknytning til Immerkær Vuggestue. Børnehavebørnene og medarbejderne skal desuden ikke opleve yderligere flytninger. Hvis børnehaven overtager lokalerne fra Immerkær SFO vil der være plads til en børnehavegruppe yderligere, end hvad der er plads til i børnehavens lokaler i butikscentret.

I forhold til skolen, så betyder biblioteks- og pavillonløsningen, at skole og SFO samles på samme matrikel nogle år tidligere end planlagt, da det allerede er politisk besluttet at udbygge Holmegårdsskolen og samle SFO’en på skolen.

I investeringsoversigten, som foreligger til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2017-2020 er det forudsat, at udbygning af Holmegårdsskolen påbegyndes i 2018 og afsluttes i 2021.

Ved at udnytte de eksisterende tomme bibliotekslokaler frem til at disse lokaler indgår i renoveringsarbejdet, vil perioden for behov for pavilloner kunne begrænses med omkring 1½ år, hvilket vil betyde en besparelse på ca. 0,5 mio. kr., som er nettoudgiften til pavilloner for 1½ år.

Vilkår for opstilling af pavilloner

Det forventes, at det vil tage op mod 5 måneder fra beslutningen om en pavillonløsning bliver truffet, til en fuld funktionsdygtig SFO kan stå klar.

Leje af pavilloner skal i EU-udbud, da prisen for pavillonerne vil være over tærskelværdien på vare- eller tjenesteydelser på 1,55 mio. kr. Udbuddet forventes at kunne tage op til 2 ½ måned.

Opsætning af pavilloner på skolens areal vil kunne ske inden for den eksisterende lokalplan. Der vil dog være behov for en nabohøring. Den vil kunne vare op til 2 ½ måned. Udbud og høring kan foregå parallelt.

Opsætning af pavillon forventes at tage 1-1 ½ måned.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 25. november 2014 givet anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 3444 Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 16. december 2014 de nuværende skoledistrikter. De nuværende skoledistrikter er fastlagt med udgangspunkt i, at kapaciteten på Holmegårdsskolen og dermed i hele Hvidovre Nord øges.

Arkitektfirmaet NOVA5 har udarbejdet en rapport, som beskriver mulighederne for etablering af nye ind- og udskolingsfaciliteter på Holmegårdsskolen. På Økonomiudvalgsmødet den 17. august 2015, punkt 16, orienterede Kultur, Miljø og Vækst samt Børn og Velfærd om rapportens indhold og der blev fremlagt 3 forslag til udbygning. Punktet udgik på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. august 2015, og punktet blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af Budget 2016-2019.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde 24. november 2015 givet anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt 3448 Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling til midlertidige indskolingsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomi omfatter både engangsudgifter og driftsudgifter.

Ved leje af pavillonerne kan påregnes en pris på 120-140 kr. pr m² pr måned. Hvis der regnes med 130 kr. pr m², for 400 m², i 48 måneder bliver det 2,5 mio. kr. i lejeudgifter svarende til ca. 0,6 mio. kr. årligt.

Forberedelse af EU-udbud, opsætning, installationer og nedtagning af pavilloner forventes at koste 1,7 mio. kr., fordelt med 0,2 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. ved forventet nedtagning i 2021.

I 2016 vil der desuden være udgifter forbundet med at gøre børnehaveafdelingen permanent på Immerkær SFO´s nuværende matrikel. Engangsudgifterne er til toiletter, spanske vægge, pusleborde i børnehaven og hegn. Engangsudgifterne forventes at beløbe sig til i alt 0,54 mio. kr. Der vil også være indvendige etableringsudgifter til Holmegårdens bibliotek på 0,2 mio. kr. samt indretningsudgifter til pavillonerne på op til 0,2 mio. kr. De samlede etableringsudgifter vil udgøre 0,94 mio. kr. fordelt med 0,74 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. i 2018.

Lejemålet for børnehaven i Rebæk Søpark har en opsigelsesperiode på 6 måneder. Ved opsigelse af børnehavens nuværende lejemål forudsættes det, at der i 2017 vil blive frigjort 0,237 mio. kr. som i de efterfølgende år beløber sig til 0,28 mio. kr. pr. år.

De samlede merudgifter kan dermed opgøres til:

2016: 0,74 mio. kr.

2017: 0 mio. kr.

2018: 1,44 mio. kr.

2019-20: 0,34 mio. kr.

2021: 0,9 mio. kr. (inkl. nedtagningsudgifter).

Der er ikke afsat midler til disse merudgifter i Børn og Velfærds budgetter for årene 2016-2020.


5. BDO Status Byggesagsbehandling

Beslutningstema

Orientering om BDO’s redegørelse i relation til optimering af byggesagsbehandlingen.

Indstilling

Direktøren for Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Økonomiudvalget

 1. at Økonomiudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-09-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 06. august 2015, at direktøren for Kultur, Miljø og Vækst i samarbejde med forvaltningen kvalitetssikrer den fremtidige byggesagsbehandling i Hvidovre Kommune.

Kultur, Miljø og Vækst har på den baggrund indgået en aftale med revisionsfirmaet BDO om at gennemgå og se på potentialet for at forbedre byggesagsbehandlingen. BDO har sammen med Byggesagsafdelingen gennemført et projekt med henblik på implementering af en opstramning af de interne procedurer for kommunens byggesagsbehandling. Målet med projektet har således været, at sikre at opstramningen sker med henblik på, at:

 • Fejl i sagsbehandling undgås/minimeres
 • Sagsbehandlingstiderne reduceres
 • Kommunikationen med borgerne forbedres - med det formål at undgå misforståelser og lange sagsbehandlingstider og at borgerne oplever en ”god service”

BDO har, som projektleder og sparringspartner, gennemgået og bistået Byggesagsafdelingen i Hvidovre Kommune med at realisere en forbedret byggesagsbehandling; kendetegnet ved færre fejl i sagsbehandlingen, kortere sagsbehandlingstider og god kommunikation med borgerne.

Projektet har været gennemført fra februar 2016 til juli 2016. Der har i projektet været fokus på forbedringer vedr.:

Kvalitetssikring, back-up procedurer, vidensopbygning og vidensdeling, prioritering af sager samt optimering af sagsgange.

Resultatet af de gennemførte aktiviteter er afrapporteret i:

1. Bilag vedr. iværksatte tiltag og ændrede procedurer med henblik på forbedret kvalitet i sagsbehandlingen

2. Bilag vedr. optimerede processer

På baggrund af projektet er der i byggesagsteamet indført ændrede sagsgange med henblik på at sikre en byggesagsbehandling af høj kvalitet og som sikrer at der ikke sker fejl . Der er konkret indført procedurer der sikrer ensartet sagsbehandling, systematisk vidensdeling, suppervision dels ift. nye medarbejdere og dels ved komplicerede sager. Ligesom der er indført konkrete ledelsesprocedurer ved afgørelse af sager. Teamet har også udarbejdet sagsflowsdiagrammer, der skal sikre ensartede arbejdsgange samt sikre at alle forhold bliver behandlet korrekt i en sag således at fejl minimeres.

Det er Kultur, Miljø og Vækst vurdering, at de ændrede procedurer i byggesagsbehandlingen allerede har ført til en øget kvalitet herunder mere ensartet sagsbehandling, samt reduceret risikoen for fejl i sagsbehandlingen.

Nedenfor er kort opsummering af de opnåede resultater.

Tiltag og ændrede procedurer med henblik på forbedret kvalitet i sagsbehandlingen.

I vedlagte bilag 1 er en beskrivelse af iværksatte tiltag og ændrede procedurer med henblik på forbedret kvalitet i sagsbehandlingen.

Det fremgår af bilaget, at:

1. Der er tilkøbt nyt modul til KMD Structura med henblik på at sikre, at alle dokumenter er tilstede i sagen og at der er en ensartet arbejdsgang på dette område.

2. Der er oprettet en logbog, hvor ny viden og erfaringer med sager opsamles til brug for vidensdeling og oplæring af nye medarbejdere.

3. Der er udarbejdet en beskrivelse af visitations- og prioriteringskriterier for de indkomne sager.

4. Der er udarbejdet kriterier og principper for back-up procedurer, der understøtter kvalitetssikringen på særlige komplekse sager. Disse procedurer har været implementeret siden primo 2016 og fungerer tilfredsstillende

5. Der er indført ledelsestilsyn, der understøtter kvalitetssikringen såvel som kompetenceudvikling, erfaringsopsamling og vidensdeling

6. Der er fast telefonvagt, der sikrer at borgerne altid får fat i en byggesagsbehandler samt får hurtige svar på spørgsmål. Efter indførelse af vagttelefonen er antallet af klager over manglende kontakt til byggesagsteamet faldet drastisk

Det er BDO’s vurdering, at der med disse initiativer er sket en forbedring og strukturering af rammerne for sagsbehandlingen, der kan medvirke til en øget kvalitet i sagsbehandlingen.

Evaluering

Ultimo 2016 gennemføres første evaluering af byggesagsbehandlingen med henblik på at vurdere om ovenstående tiltag er implementeret i bund og har medført de ønskede forbedringer af sagsbehandlingen. Evalueringen skal:

 • Fremlægges for Teknik og Miljøudvalget med henblik på dokumentation af, at fejl i sagsbehandling er minimeret. Evalueringen skal dokumentere, at sagsbehandlingstiderne er reduceret og at kommunikationen med borgerne er forbedret

Evalueringen foretages i to trin:

• Første gang ultimo 2016

• Anden gang ultimo marts 2017

Øget fokus på forhåndsdialog med ansøgeren

Med udgangspunkt i den proces der er igangsat med henblik på at optimere de interne processer, vil næste skridt være at udvikle forhåndsdialogen med ansøgerne således, at kommunikationskanaler og strukturer i højere grad vil blive formuleret ud fra ansøgerens behov. Ønsket er at ansøgere oplever en positiv proces og oplever at blive mødt i øjenhøjde med en anerkendende dialog.

Formålet med en øget dialog med ansøgeren inden ansøgningen sendes af sted vil være at skabe en gennemskuelighed og tryghed i processen, som giver en god relationel koordinering mellem såvel interne som eksterne samarbejdsparter.

En øget forhåndsdialog med ansøgeren skal sikre at ansøgningsmaterialets kvalitet er i orden, idet forhåndsdialogen giver ansøger klarhed over kravet til ansøgningsmaterialet. Denne forbedring er det væsentligste element med henblik på at minimere sagsbehandlingstiden, idet sagerne derved ikke får ventetider og tilbageløb. Tilmed har dette stor betydning for den enkelte sagsbehandlers performance, idet sagen kan afgøres i en eller få processer. Hver gang en sag lægges til side pga. for eksempel manglende dokumentation, så tager det processuelt mere tid, hver gang sagen skal genoptages. Relationen mellem ansøger og sagsbehandler belastes også, hver gang at ansøger troede at ansøgningen var dækkende når der så alligevel udestår en supplerende tegning eller lignende.

Målet med en tidligere dialog er at performance hæves og at sagsbehandlingstiden falder, og at der derved opnås en mere positiv proces for ansøger, som også vil resultere i en bedre relation til sagsbehandleren og dermed er sagsbehandlerens arbejdsdag i højere grad er omgærdet af positive relationer, dialoger og feedback – og trivslen i arbejdet stiger. Forventningen er, at den mere effektive medarbejder og den forberedte ansøger bliver forudsætningerne for hinanden for derved at skabe en selvforstærkende – og positiv - proces.

Sagsbehandlingstider

Trafik- og Byggestyrelsen har foretaget en måling af kommunernes sagsbehandlingstider og Hvidovre Kommune har telefonisk henvendt sig til 9 randkommuner i forhold til antallet af byggesager og antallet af ansatte sagsbehandlere. Den seneste foretaget måling er sket i perioden 1/3 2015 – 1/3 2016.

Sagsbehandlingstiderne viser den tid, som det i gennemsnit tager (antal dage), at få behandlet en tilladelse eller anmeldelse i kommunerne fra start til slut. Sagsbehandlingstiderne viser således den samlede sagsbehandlingstid, fra kommunen første gang modtager ansøgningen, og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen, dvs. bruttosagsbehandlingstiden. Med i den beregning indgår således også den tid, som det tager kommunerne at indhente fyldestgørende oplysninger fra ansøgeren, høringer af naboer og andre parter, eventuelle udtalelser fra andre myndigheder samt eventuelt en politisk behandling i kommunen af byggesagen.

Der er mange årsager til variationer i sagsbehandlingstiderne.

Dels oplever mange kommuner, at de modtager et stort antal ufyldestgørende ansøgninger, som gør det nødvendigt at afvente yderligere oplysninger fra ansøger eller rådgiver, før selve sagsbehandlingen kan påbegyndes. Dels er der forskel på, hvor ofte der efter gældende regler skal foretages høring af eksterne parter, eksempelvis af naboer og andre myndigheder mv. Der er altså flere forhold, der gør sig gældende ved en byggesag, og som har betydning for sagsbehandlingstidernes længde.

Nedenstående viser at udsnit af de randkommuner, som vi normalt måler os i forhold til.

Brutto sagsbehandlingstider (antal dage pr. sag) + antal sagsbehandlere ansat i de respektive kommuner)

• Hvidovre Kommune 58 dage pr. sag

• Albertslund Kommune 157 dage pr. sag

• Ballerup Kommune 46 dage pr. sag

• Brøndby Kommune 92 dage pr. sag

• Gladsaxe Kommune 40 dage pr. sag

• Glostrup Kommune 136 dage pr. sag

• Greve Kommune 95 dage pr. sag

• Herlev kommune 34 dage pr. sag

• Høje-Taastrup Kommune 64 dage pr. sag

• Rødovre Kommune 82 dage pr. sag

Nedenstående viser antallet af sager (brutto), og antallet af byggesagsbehandlere i de respektive kommuner.

• Hvidovre Kommune 1003 (6 sagsbehandlere)

• Albertslund Kommune 350 sager (4 sagsbehandlere)

• Ballerup Kommune 870 sager (5 sagsbehandlere)

• Brøndby Kommune 621 sager(5 sagsbehandlere)

• Gladsaxe Kommune 1200 sager (8 sagsbehandlere)

• Glostrup Kommune 600 sager(5 sagsbehandlere)

• Greve Kommune 800 sager (7 sagsbehandlere)

• Herlev Kommune 220 sager (2½ sagsbehandlere)

• Høje-Taastrup Kommune 1000 sager (8 sagsbehandlere)

• Rødovre Kommune 860 (5 sagsbehandlere)

Nedenstående viser antallet af sager (brutto) pr. byggesagsbehandler.

• Hvidovre Kommune 167 sager/sagsbehandler

• Albertslund Kommune 88 sager/byggesagsbehandler

• Ballerup Kommune 174 sager/byggesagsbehandler

• Brøndby Kommune 124 sager/sagsbehandler

• Gladsaxe Kommune 150 sager/byggesagsbehandler

• Glostrup Kommune 120 sager/sagsbehandler

• Greve Kommune 114 sager/byggesagsbehandler

• Herlev Kommune 88 sager/byggesagsbehandler

• Høje-Taastrup Kommune 125 sager/sagsbehandler

• Rødovre Kommune 172 sager/sagsbehandler

Antal sager 1. marts 2015 – 1. marts 2016, Hvidovre Kommune:

Der er som anført i alt registreret 1003 sager i hele perioden, som fordeler sig på følgende poster:

 • Simple konstruktioner, (garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger): 170
 • Enfamiliehuse: 243
 • Industri- og lagerbebyggelse, (simple konstruktioner): 25
 • Andre faste konstruktioner: 23
 • Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: 164
 • Andre sager (skimmelsvamp, adresseændring, klager, afløb, olietanke, BBR-ændring, nedlæggelse af bolig, ejendommens anvendelse, el-opvarmet helårsbolig, hegnssyn, og forespørgsler): 378

Hvidovre Kommune har på nuværende tidspunkt udmeldt en sagsbehandlingstid på 20 uger.

Simple konstruktioner, dvs. garager, carporte, udhuse og faste konstruktioner samt mindre ombygninger i erhvervs- og etagebyggeri behandles væsentligt hurtigere. Årsagen er, at det ansøgte tegningsmateriale ofte er fyldestgørende fra start af. Sagen ligger altså ikke og venter på supplerende oplysninger, men behandles hurtigere.

Dette er en af årsagerne til, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på alle sager i gennemsnit er 58 dage.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget godkendte på møde den 06. august 2015, at direktøren for Kultur, Miljø og Vækst i samarbejde med forvaltningen kvalitetssikrer den fremtidige byggesagsbehandling i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til BDO i forbindelse med sagsforløb og evaluering er afklaret i efteråret 2015.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen sundhedsmæssige konsekvenser

Miljømæssige konsekvenser

Ingen miljømæssige konsekvenser

Bilag

 1. Iværksatte tiltag og ændrede procedurer med henblik på forbedret kvalitet i sagsbehandlingen (pdf)
 2. Optimerede processer (pdf)
 3. BDO Status, byggesagsbehandling i Hvidovre Kommune (pdf)

6. Strøbyvej 37, ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt 15 til etablering af en tagterrasse

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra Byplanvedtægt 15 til etablering af en tagterrasse på Strøbyvej 37 på 35 m2.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles dispensation fra Byplanvedtægt 15, § 5A, stk. 2 til at etablere en tagterrasse på 35 m2
 2. at dispensationen gives på betingelse af, at værnet omkring tagterrassen udføres i et ikke transparent materiale.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2016

Ad 1. – 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejerne, af ejendommen beliggende Støbyvej 37, har, i april 2016, fremsendt en ansøgning om dispensation til at etablere en tagterrasse på 35 m2 på taget af en del af stueetagen.

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 15, der i § 5A, stk. 2 angiver, at bygningshøjden fastsættes til højst ét beboelseslag med udnyttet tagetage (1½ etage). Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte tagterrasse har et så dominerende præg, at bygningen fremstår i to fulde etager.

Det eksisterende hus på ejendommen er opført i 1929. Huset er i to fulde etager med kælder. I 2004 er der opført en tilbygning med fladt tag. Ved byplanvedtægtens godkendelse i 1967, kan byggeri efterfølgende ikke opføres i mere end 1½ etage.

Huset på ejendommen har en bevaringsværdi på 3 i SAVE-systemet (Survey of Architectural Values in the Environment). Forvaltningen har derfor sendt ansøgningen til udtalelse hos Forstadsmuseet.

Forstadsmuseet har vurderet kulturarvsaspekterne i forbindelse med den ansøgte tagterrasse. Forstadsmuseet finder ikke, at ejendommens bevaringsværdi påvirkes negativt, ved etablering af den ansøgte tagterrasse.

Ansøger begrunder sin ansøgning med følgende:

· Tagterrassen vil arkitektonisk fuldende husets tilbygning. Tagterrassen bygges inden for murkronen af hensyn til husets arkitektur og vil således ikke gå helt ud til tilbygningens yderste kant.

· Terrassen er nordvendt og identisk med den tagterrasse på Strøbyvej 31, hvortil Teknik- og Miljøudvalget i 2013 meddelte dispensation.

· Tagterrassen er placeret således på grunden, at der er over otte meter til naboernes nærmeste opholdssteder.

· Etablering af en tagterrasse (byggeri i to etager) er ikke i strid med de tidssvarende principper for området beskrevet i Kommuneplan 2009, hvor det maksimale antal etager i Rammeområde 2B43 er anført til to.

· Etablering af tagterrasse (byggeri i to etager) er i tråd med kommunens vision for Risbjergkvarteret i Kommuneplan 2009, hvor det fremgår:
“Eksempelvis vil en lokalplan med høj grad af fleksibilitet i forhold til bebyggelsesprocenter, etager og funktionsblanding være en naturlig forlængelse af områdets selvbyggerkultur og identitet”.

· Tagterrasser er almindelige for området. Således har Strøbyvej 30, 31 og 32 tagterrasser.

Der har i perioden den 21. juni 2016 til 20. juli 2016 været foretaget naboorientering efter reglerne herom i planlovens §§ 19 og 20. Der er i den forbindelse indkommet to bemærkninger, der begge var negative overfor ønsket om at etablere en tagterrasse.

Begrundelserne går blandt andet på, fald i ejendomsværdi, at tagterrasser ikke er sædvanlige for området samt gener i form af indblik og støj fra brugerne af tagterrassen.

Forvaltningen har derfor, den 22. juli 2016, sendt høringssvarene i partshøring til ansøger. Ansøger tilbageviser naboernes begrundelser og fastholder sin ansøgning.

Naboernes frygt for faldende ejendomsværdier er ikke et forhold, der bør indgå i en saglig vurdering.

I sit høringssvar henviser Glimvej 40 til en sag på Strandbovej 67b vedrørende lovliggørelse af en tagterrasse. I den konkrete sag, var der tale om et dobbelthus i 1½ etage, hvor man havde udnyttet loftsrummet, over den udnyttede tagetage, og etableret udgang til en tagterrasse på taget af en kvist. Det vil sige, at der var udgang til tagterrassen fra et tredje beboelseslag. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 6. januar 2016, at sagen blev udsat til næste møde. Den 3. februar 2016 besluttede udvalget, at meddele afslag til lovliggørelse af tagterrassen.

Afstanden fra den ansøgte tagterrasse til naboskel mod Glimvej 38 og Glimvej 40 er ca. 14 m. Det kan oplyses, at forvaltningen normalt vurderer, at direkte indblik først er til gene for naboer, når afstanden til opholdsarealer er mindre end 7 til 8 meter.

Ejendommen er beliggende i rammeområde 2B43 i Kommuneplan 2009, som angiver, at bebyggelse kan opføres i 2 etager.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke umiddelbart vil være mere støj fra en tagterrasse, end der vil være fra terræn.

Det kan oplyses, at Teknik- og Miljøudvalget på sit møde den 27. februar 2013 besluttede at meddele dispensation til en lignende tagterrasse på 35 m2 på ejendommen beliggende Strøbyvej 31.

Udover tagterrassen på Strøbyvej 31 er der tagterrasser på Strøbyvej 30 og 32. Disse er dog under 10 m2 og er godkendt i henholdsvis 1923 og 1930.

Glimvej 38 og 40 har, som en del af deres høringssvar, fremsendt billeder af Strøbyvej 37 set fra deres ejendomme. Billederne viser, at der fra dele af deres ejendomme er mere udsyn til tagterrassen end fra andre, idet beplantning virker som afskærmning.

Det er forvaltningens vurdering, at det i villakvarterer må forventes, at et vist indblik fra naboer ikke kan undgås. Dog anbefales det, at værnet omkring tagterrassen udføres i et ikke transparent materiale, for at mindske indbliksgener.

Kultur, Miljø og Vækst har foretaget en helhedsvurdering og vurderer samlet, at tagterrassen ikke vil give større gener i form af indblik for naboerne end man kan forvente i et villakvarter, da der er over 8 m til skel mod bagboerne. På denne baggrund og med henvisning til lighedsgrundsætningen indstiller Kultur, Miljø og Vækst, at der meddeles dispensation til etablering af tagterrassen på betingelse af, at værnet omkring terrassen udføres i et ikke transparent materiale.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Ansøgning om dispensation, dateret 28. april 2016 (pdf)
 2. Bemærkninger fra Glimvej 38, dateret 14. juli 2016 (pdf)
 3. Bemærkninger fra Glimvej 40, dateret den 30. juni 2016 (pdf)
 4. Ansøgers bemærkninger til partshøring, modtaget den 21. august 2016 (pdf)
 5. Luftfoto, dateret 2015 (pdf)

7. Etablering af affaldsgård

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation til etablering af affaldsgård udenfor byggefeltet på Hjulmagerporten 1.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 457, § 5.2 og § 5.5, til placering af affaldsgård uden for byggefeltet, samt overskridelse af bebygget areal med mere end 10 m2.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har den 9. november 2015 modtaget en dispensationsansøgning om etablering af en affaldsgård, i forbindelse med den nye Netto på Hjulmagerporten 1, uden for byggefeltet og en bebyggelse på 41,5 m2 i et område, hvor der maksimalt må opføres 10 m2 . Som illustreret i situationsplanen, jf. bilag 2.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 457, der angiver at:

 • § 5.2, ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefeltet, som vist på planbilag 2, jf. bilag 3, hvorpå den mindste tilladte afstand mellem byggefeltets afgrænsning og skel er angivet. Bebyggelsen skal placeres med facade og gavl i skellinjen mod hovedstierne,
 • § 5.5, uanset bestemmelsen i § 5.2 kan der uden for byggefeltet opføres småbygninger, som udhuse og cykelskure, miljøstationer, transformerstationer, teknikkabiner og lignende anlæg. Transformerstationer, teknikkabiner og lignende anlæg, må hver optage et bebygget areal på op til 10 m2,

Det ansøgte kræver dispensation fra ovennævnte bestemmelser i lokalplanen om byggeriets placering med hensyn til byggefeltet og størrelse.

Naboorientering

Sagen har, fra den 13. april 2016 til den 28. april 2016, været sendt i naboorientering med det ovennævnte forhold.

I denne periode har Kultur, Miljø og Vækst ikke modtaget nogle kommentar eller indsigelser fra naboerne.

Kultur, Miljø og Vækst vurderer, at etablering af affaldsgård uden for byggefeltet og med en størrelse på 41,5 m2, ikke har væsentlig betydning for området, da affaldsgården placeres mellem eksisterende bygning, varegård og parkeringsplads, hvilket fremstår delvis skjult, samt at der beplantes nye træer mod vejadgang/sti. Affaldsgården udføres med mørkegrå farver.

Retsgrundlag

Lokalplan 457

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Dispensationsansøgning, modtaget den 22. marts 2016 (pdf)
 2. Situationstegning, modtaget den 13. april 2016 (pdf)
 3. Lokalplan 457 - planbilag 2 - byggefelter (pdf)

8. Dispensation til byggeri på vejbyggelinjearealet

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation til byggeri på byggelinjearealet på Gammel Køge landevej 316, samt opførelse af depotrum i skel.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles dispensation fra Byplanvedtægt 9, § 2.1, og § 7.3., til placering af trappetårn og affaldssystem på vejbyggelinjearealet, samt placering af depotrum i skel.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har den 17. marts 2016 modtaget en dispensationsansøgning om etablering af et trappetårn og affaldssystem, i forbindelse med et nyt etageboligbyggeri på Gammel Køge Landevej 316, på vejbyggelinjearealet og opførelse af depotrum i skel. Som illustreret i situationsplanen, jf. bilag 2.

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 9, der angiver at:

 • § 2.1, intet punkt af byggeriet må overskride vejbyggelinjen,
 • § 7.3, intet punkt af garage/udhus/små bygninger må opføres nærmere skel end punktets højde over almindeligt terræn,

Det ansøgte kræver dispensation fra ovennævnte bestemmelser i byplanvedtægten om byggeriets placering mht. vejbyggelinjen og afstand til skel.

Ansøger henviser til, at der tidligere, i 2013, er meddelt dispensation til et lignende projekt på ejendommen, jf. bilag 3.

Naboorientering

Sagen har, fra den 13. april 2016 til den 28. april 2016, været sendt i naboorientering med det ovennævnte forhold. Der har været udsendt høringsbreve til de nærmeste naboer for bebyggelsen.

Bemærkninger fra naboer:

Kultur, Miljø og Vækst har modtaget indsigelser fra naboerne, Dansvej 15 og Stillidsvej 2, af 26. april 2016, 17. maj 2016, og 27. april 2016 til ansøgningen, jf. bilag 4.

Bygherre har kommenteret og besvaret på indsigelserne, jf. bilag 5.

Kultur, Miljø og Vækst vurderer, at etablering af trappetårn og affaldssystem på byggelinjearealet ikke har væsentlig betydning for området, da hovedbygningens facade opføres i flugt med eksisterende høje nabobebyggelse, Gammel Køge Landevej 314. Trappetårnet fremstår som et fremspring og elementet er med til at understøtte dybdevirkningen af facadeudtrykket. Fremspring ses blandt andet også på Gammel Køge Landevej 308, og strukturen er med til at give den samlede bebyggelsesrække liv og karakter. Dette medfører, at det nye byggeri placerer sig fint ind i omgivelserne set fra vejsiden, uden at konkurrere med den overfor liggende Beringsparken, med dens meget markante og karakteristiske skråstilling af bebyggelsens boligblokke.

Retsgrundlag

Planloven og Byplanvedtægt 9.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Dispensationsansøgning, modtaget den13. marts 2016 (pdf)
 2. Situationsplan, modtaget den 23.marts 2016 (pdf)
 3. tidligere tildelte TMU Disp. efterplanlov af 11. december 2013 (pdf)
 4. Indsigelser fra naboer, modtaget den 26. og 27. april 2016 (pdf)
 5. Bygherres svar på indsigelse modtaget den 25. maj 2016 (pdf)
 6. Projektmateriale modtaget den 18. marts 2016 (pdf)

9. Ansøgning om dispensation til oprensning af bassin ved Frydenhøjstien, matr. nr. 11f Avedøre By, Avedøre

Beslutningstema

HOFOR A/S har ansøgt om tilladelse til at oprense regnvandsbassinet ved Frydenhøjstien umiddelbart nord for Plejecentret Dybenskærhave i Avedøre.

Bassinet er en beskyttet naturtype, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og en oprensning kræver en dispensation.

Udvalget skal derfor tage stilling til om der skal gives dispensation til oprensningen efter Naturbeskyttelseslovens §65.

Indstilling

Kultur, Teknik og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, til oprensning af vandhul ved Frydenhøjstien i Avedøre, på de vilkår der er nævnt i sagsfremstillingen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

HOFOR Spildevand Hvidovre A/S har, som ejer, ansøgt om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til sedimentoprensning i to regnvandsbassiner, dels ved Frydenhøjstien og dels på Stavnsbjergvej 26 begge i Avedøre.

Der er i bassinerne ophobet så meget sediment, at opholdstiden for vandet er væsentligt reduceret, hvorved vandrensningen er forringet. Den forringede rensning betyder, at de nedstrøms recipienter modtager en større belastning end nødvendigt.

Bassinet på Stavnsbjergvej 26 er under 100 m² og er dermed ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og en oprensning kræver derfor ingen dispensation.

Bassinet ved Frydenhøjstien, på matrikel 11f Avedøre By, Avedøre, nord for plejecenteret Dybenskærhave, er et kunstigt gravet bassin med et areal på knap 3.000 m². Dette bassin er dermed alene på grund af størrelsen beskyttet jvf. Naturbeskyttelseslovens §3. En oprensning kræver dermed en dispensation i henhold til Naturbeskyttelseslovens §65.

Bassinet anvendes som forsinkelsesbassin for regnvand. På bassinbunden er der efterhånden aflejret et lag af sediment på ca. 25 cm, hvilket udgør over halvdelen af dybden. Der er ikke offentlig adgang, da bassinet er indhegnet. Beliggenheden er vist i det vedlagte ansøgningsmateriale Bilag 1.

For at opretholde kapaciteten som forsinkelsesbassin og dermed forhindre at forurenet sediment skylles nedstrøms til recipienten, Vestvolden, samt for at sikre en acceptabel vandkvalitet i bassinet vil HOFOR oprense sedimentet fra søen.

Sedimentet er forurenet med bl.a. tungmetaller, olie og næringsstoffer fra især vejvand.

HOFOR ønsker at udføre oprensningen ved midlertidigt at pumpe bassinet tørt og opgrave og bortkøre sedimentet, hvilket vurderes at være den mest hensigtsmæssige metode.

HOFOR vurderer, at bassinet efter oprensningen hurtigt vil reetableres igen, og at oprensningen vil medføre en væsentlig forbedring af bassinets natur. Oprensningen vil blive udført i vinterhalvåret af hensyn til naturen.

Bassinet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttelse, idet der er planter og dyr, som er karakteristiske for sø og mose. Der må derfor umiddelbart ikke foretages tilstandsændrende indgreb i bassinet. Hvidovre Kommune er tilsynsmyndighed for naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Der er, den 19. august 2016 for Hvidovre Kommune, foretaget en besigtigelse af bassinet af Firmaet Aglaja. Der er ifølge besigtigelsens konklusion ikke fundet noget der taler imod at der dispenseres fra Naturbeskyttelseslovens §3 til at foretage oprensning af bassinet. Oprensning som beskrevet i dispensationsansøgningen (dvs. i vinterhalvåret) vurderes ikke at kunne påvirke eventuelle fredede padder eller naturindholdet generelt væsentligt negativt.

Notat fra besigtigelsen vedlægges dagsordnen Bilag 2.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense regnvandsbassinet, for sediment ved tørlægning.

Det anbefales at dispensationen gives på følgende vilkår:

Oprensningen skal udføres på følgende vilkår:

1. Arbejdet må kun udføres i perioden 1.oktober - 15. marts.

2. Der må ikke graves i bassinets faste bund.

3. Kørsel på brinkerne må ikke ske på nær et eller to tilkørselssteder.

4. Det skal sikres, at der ikke ledes slam/sediment videre til den nedstrøms naturlige recipient i forbindelse med oprensningen.

5. Opsamling og bortkørsel af slam/sediment skal ske uden spild på omkringliggende arealer. Der skal anvendes containere med tæt bund og sider, som skal placeres udenfor det beskyttede areal

6. Alle maskiner, der arbejder på det beskyttede areal, skal anvende biologisk nedbrydelig hydraulikolie.

7. Brændstof skal håndteres uden risiko for spild til bassinet eller omkringliggende arealer.

Retsgrundlag

Dispensationen meddeles i henhold til naturbeskyttelseslovens § 65.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Oprensningen forventes at have en gunstig effekt på naturforholdene i regnvandsbassinet, idet oprensning almindeligvis medfører renere vand og bedre bundforhold for vandplanter. Oprensningen vil ske i vinterhalvåret, hvor eventuelle padder overvintrer på land.

Erfaringsmæssigt genfinder livet sig i bassinerne i løbet af et år, og ofte ses der en øget diversitet, idet oprensningen giver plads og skaber forhold for nye arter. Foruden at gavne naturfoldene i selve bassinet gavner oprensningen også de nedstrøms recipienter.

Bilag

 1. Ansøgning om dispensation til oprensninng af bassin (pdf)
 2. Aglaja - Besigtigelse af regnvandsbassin (pdf)

10. Medlemsforslag om København-Ringstedbanen langs Allingvej

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2016

Hvidovrelistens forslag godkendt. Møde med grundejerforeningerne afholdes i forbindelse med et af udvalgets ordinære møder.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2016

Arne Bech (H) bad om en kopi af al korrespondance imellem kommunen og Grundejerforeningerne.

Hvidovrelisten foreslog, atHvidovre Kommune indkalder de grundejerforeninger, der grænser op til den kommende København-Ringstedbanen langs med Allingvej.

Herved kan de inddrages i projekt 2483 – Allingvejs retablering, inden vejen på ny åbnes for gennemkørende trafik.Samtidig bør det vurderes, om Allingvejs status kan ændres til sekundær trafikvej. Sagen oversendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

For: Liste H, Gruppe C, F og Ø.

Imod: Gruppe A, O og Kashif Ahmad (UP).

Forslaget bortfaldet.

Borgmesteren foreslog, at sagen oversendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

For: Gruppe A, O, V, C, F og Kashif Ahmad (UP).

Imod: Liste H og Gruppe Ø. Liste H med henvisning til eget forslag.

Forslaget vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at sagen oversendes til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Hvidovrelisten foreslår, atHvidovre Kommune indkalder de grundejerforeninger, der grænser op til den kommende København-Ringstedbanen langs med Allingvej.

Herved kan de inddrages i projekt 2483 – Allingvejs retablering, inden vejen på ny åbnes for gennemkørende trafik.

Samtidig bør det vurderes, om Allingvejs status kan ændres til sekundær trafikvej.

Sagsfremstilling:

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i februar 2014, at der skulle udarbejdes et projekt for den fremtidige udformning af Allingvej. Sidenhen er forudsætningerne for forhandling med Banedanmark om udformningen af Allingevej i følge Forvaltningen ikke længere til stede. At Banedanmark alligevel ikke har ønsket at inddrage dele af Allingvej ændrer dog ikke på, at vilkårene, i form af støj, for beboerne i området langs Allingvej, bliver ændret med åbningen af København-Ringstedbanen.

Det er derfor Hvidovrelistens ønske, at de berørte borgere og deres grundejerforeninger inddrages i projekt 2483 samt at mulighederne for at ændre Allingvejs status til sekundær trafikvej drøftes.


11. Vedtagelse af nye regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har udarbejdet nye kommunale regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Regulativerne er opdateret på en række områder, herunder med ændringer affødt af nye affaldsordninger og ny lovgivning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at vedtage nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald med ikrafttrædelse 1. november 2016

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2016

Anbefales godkendt.

Gruppe C afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

BAGGRUND

De nuværende regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald skal opdateres. Baggrunden er, at der er sket ændringer i Hvidovre Kommunes affaldsordninger samt ændringer i miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekendtgørelsen.

Kultur, Miljø og Vækst har udarbejdet nye udgaver af regulativerne for husholdnings- og erhvervsaffald, som indeholder en række ændringer. De nye regulativer fremgår af bilag 1 og 2.

ÆNDRINGER

I regulativet for husholdningsaffald kan følgende ændringer fremhæves:

 • Den nye genbrugsordning for haveboliger med to-kammerbeholdere til papir, plast, glas og metal er nu udførligt beskrevet i regulativet. Det er muligt at framelde beholderne, men gebyret for ordningen er obligatorisk for haveboliger.
 • Hvidovre Kommunes affaldsplan har som mål at forbedre sorteringen i etageboliger. Forvaltningen foreslår at supplere den eksisterende ordning for etageboliger (sortering af papir, pap og glas) med ordninger for sortering af metal og plast. Gebyret for ordningerne er obligatorisk, uanset hvor mange af fraktionerne ejendommene ønsker containere opstillet til.
 • Affaldsbekendtgørelsen er blevet ændret, så det er muligt for borgere, at anvende godkendte tilbagetagningsordninger for emballage og kasserede produkter frem for at benytte de kommunale ordninger (fx producenters indsamling af brugte kaffekapsler). Regulativet for husholdninger er rettet i overensstemmelse hermed. Det er antageligt en yderst begrænset mængde affald, der vil kunne afleveres ad denne vej.

I regulativet for erhvervsaffald kan følgende ændringer fremhæves:

 • Regulativet tilpasses affaldsbekendtgørelsens bestemmelser, således at organisk affald fra restauranter, storkøkkener, detailhandlen m.v. skal frasorteres det øvrige affald og sendes til genanvendelse. Hidtil har det været frivilligt, om virksomhederne ville sende det organiske affald til separat behandling. Frasortering af det organiske affald bliver nu obligatorisk, idet der er mulighed for at behandle affaldet.
 • På baggrund af ændringer af affaldsbekendtgørelsen er det muligt for virksomheder – uanset hjemkommune - at anvende genbrugspladser i I/S Amager Ressourcecenters opland. Det gælder fortsat, at virksomheder skal tilmelde sig og betale gebyr for anvendelsen.
 • Hvidovre Kommunes affaldsplan har som mål at forbedre sorteringen i kommunens egne institutioner. Forvaltningen foreslår, at kommunale institutioner får pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger for pap, papir, plast, glas og metal. Indsamlingsordningerne for kommunale institutioner er de samme, som er gældende for husholdningerne. Ordningerne gøres obligatoriske, idet der herigennem opnås en samlet, ensartet og miljømæssig korrekt håndtering af det genanvendelige affald fra kommunens institutioner. Der er i begrænset omfang mulighed for at dispensere for benyttelsespligten, fx i tilfælde hvor en række administrative p-numre for kommunale institutioner er samlet på én adresse med samlet affaldshåndtering.
 • Kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til i fornødent omfang at opdatere regulativets bilag 3 med definitioner, så de til enhver tid er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens definitioner.

Af generelle ændringer gældende begge regulativer kan følgende fremhæves:

 • Ændringer af affaldsbekendtgørelsen betyder, at der skal foretages anmeldelse af visse nedrivnings- og renoveringsarbejder og af det bygge- og anlægsaffald, der fremkommer herved. Kravet om anmeldelse er betinget af arbejdets omfang.
 • Ændringer af affaldsbekendtgørelsen betyder, at der ved nedrivning og renovering af bygninger opført i perioden 1950-1977, skal der foretages en screening af, om der er anvendt PCB-holdige materialer (screeningen er betinget af arbejdets omfang). Kravet om screening gælder også ved udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i den pågældende periode. Bygge- og anlægsaffaldet skal af bygherren anmeldes til Hvidovre Kommune.
 • Af hensyn til renovatørers arbejdsmiljø har forvaltningen fastsat vægtgrænser for sække, beholdere og containere (totalvægt inkl. materiellets egenvægt):
  • Sække (110 liter): 11 kg (dagrenovationssække dog 15 kg)
  • Tohjulede beholdere på 140, 190 og 240 liter: 50 kg
  • Øvrige minicontainere på 4 hjul: 0,25 kg per liter volumen.
 • Kommunalbestyrelsen bemyndiger forvaltningen til i fornødent omfang at opdatere regulativernes bilag 2 om godkendte beholdere, så de anvendte beholdere i de forskellige affaldsordninger fx kan tilpasses eventuelle udbud og justeringer af ordningerne.
 • Regulativerne er tilpasset en række mindre ændringer af lovgivningen. Henvisninger til love og bekendtgørelser er desuden ændret, så der ikke henvises til specifikke paragraffer, men blot til loven eller bekendtgørelsen.
 • I regulativerne er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer.

HØRING

Udkast til regulativerne har været i høring i perioden 21. juni til 16. august 2016.

Der er i høringsperioden kommet 2 høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i høringsversionerne af regulativerne. Høringssvar og Vej- og Parkafdelingens bemærkninger hertil fremgår af bilag 3.

I de endelige versioner af regulativerne er der foretaget mindre rettelser af redaktionel art; herunder medtagelse af enkelte præciseringer, henvisninger og korrektioner af mindre fejl.

Retsgrundlag

Regulativerne er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

 • Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).
 • Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).
 • Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

Politiske beslutninger og aftaler

Det nuværende regulativ for husholdningsaffald er vedtaget af Hvidovre Kommunes Kommunalbestyrelse den 29. november 2011.

Det nuværende regulativ for erhvervsaffald er vedtaget af Hvidovre Kommunes Kommunalbestyrelse den 27. marts 2012.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 1. juni 2016 at

sende udkast til nye regulativer i høring.

Økonomiske konsekvenser

De kommunale affaldsordninger skal økonomisk hvile i sig selv over en årrække.

I det omfang ændringerne i regulativerne medfører ekstraomkostninger, herunder fx at de forbedrede sorteringsmuligheder i etageboliger og i kommunale institutioner/virksomheder medfører en øget efterspørgsel på containere, vil gebyrerne for ordningerne blive korrigeret.

Bilag

 1. Bilag 1: Forslag til husholdningsaffaldsregulativ (pdf)
 2. Bilag 2: Forslag til Erhvervsaffaldsregulativ (pdf)
 3. Bilag 3: Høringssvar vedr. nye regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald (pdf)

12. Økonomirapportering pr. 31. august. 2016 - Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en økonomisk vurdering af budget 2016 på Teknik- og Miljøudvalgets område. På baggrund af vurderingen søges der om tillægsbevilling.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- of Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. august 2016 til efterretning
 2. at give tillægsbevilling til mindreudgifter på 0,2 mio. kr. til områder inden for servicerammen
 3. at give tillægsbevilling til mindreudgifter på 2,5 mio. kr. og til merindtægter på 0,6 mio. kr. til områder uden for servicerammen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2016

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. – 3. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder otte måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2016.

Inden for Servicerammen

Inden for servicerammen forventes mindreudgifter på i alt 0,2 mio. kr.

idet det afsatte budget til afledt drift af Maritimt Center nulstilles, da Centeret endnu ikke er etableret.

Det skal bemærkes at den milde vinter først på året udviser mindreudgifter i størrelsesorden 0,3 mio. kr. På grund af manglende kendskab til hvordan vinteren falder sidst på året, søges der ikke om tillægsbevilling.

Uden for Servicerammen

På det brugerfinansierede område, Renovation, er der foretaget en justering af budgetgrundlaget, som betyder mindreudgifter på 2,5 mio. kr. Forklaringen er, at storskraldsordning og bringeordning for etageejendomme og institutioner er billigere end forventet, hvilket bl.a. skyldes at kontrakt med vognmand er blevet billigere.

Herudover forventes merindtægter på 0,6 mio. kr., som vedrører genbrugsordning, genbrugsstationer og afsætning af papir.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens regnskab pr. 31. august 2016 med en ligeledes samlet indstilling vedrørende tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

I økonomirapporteringen pr. 31. august 2016 forventes samlede mindreudgifter på 0,2 mio. kr. på områder inden for servicerammen.

Uden for servicerammen forventes  mindreudgifter på 2,5 mio. kr. og merindtægter på 0,6 mio. kr.


13. Fastsættelse af Teknik- og Miljøudvalgets møder i 2017

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal fastsætte mødedag og tidspunkt for Teknik- og Miljøudvalgets møder i 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at fastsætte mødedage og tidspunkt for Teknik- og Miljøudvalgets møder i 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2016

Godkendt med den ændring at torsdage ændres til onsdage.

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende mødedage og mødetidspunkter for Teknik- og Miljøudvalget i 2017:

-Onsdag den 4. januar

-Onsdag den 8. februar

-Torsdag den 2. marts

-Onsdag den 5. april

-Onsdag den 3. maj

-Torsdag den 1. juni

-Tirsdag den 15. august (budgetmøde)

-Onsdag den 30. august

-Onsdag den 27. september

-Onsdag den 1. november

-Onsdag den 29. november

Alle møder foreslås påbegyndt kl. 17.30, dog fastslås tidspunktet for budgetmødet senere.

Retsgrundlag

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 1 træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Udkast til mødeplan 2017 (pdf)

14. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28-09-2016

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til manglende vandgennemstrømning i det lille omklædningsrum på Holmegårdsskolen.

Rene Langhorn (O) spurgte til byggesag Strandbovej 17. Forvaltningen besvarede spørgsmålet.

Kristina E. Young (H) spurgte til konsekvenser for byggesag Hvidovregade 57, at lokalplanen ikke er godkendt. Forvaltningen besvarede spørgsmålet.

Karl Erik Høholt Jensen (V) gjorde opmærksom på, at HFS har gravet i den nye asfalt på Brostykkevej. Forvaltningen undersøger sagen.

Maria Durhuus (A) gjorde opmærksom på, at Sognegårds Alle er en meget usikker vej for skoleelever og andre.