Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 11. maj 2016

Mødefakta

Dato: Onsdag den 11. maj 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicafeen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kristina E. Young (H)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Formanden/forvaltningen orienterede om følgende:

-Der afholdes ekstraordinært Teknik- og Miljøudvalgsmøde mandag den 23. maj 2016, kl. 16.30 vedrørende behandling af sag om stadionrenovering.

-Trafikken på Hvidovre Enghavevej.

-Storegade 26, beskæring af træ.

-Strandmarkskirken, udnyttelse af kælder.

-Byggesag Bavnevej 33.

-Byggesag Strandbovej 17.

-Byggesag Strandbovej 67 B.

-Strandvangsvej 48, rotter.

-Udbedring af afløbsriste i forbindelse med ny asfalt på cykelstier på Gammel Køge Landevej.

-Udkørsel for cyklister ved Frihedens Butikscenters nye indkørsel.


3. Strategi for kollektiv trafik

Beslutningstema

Den kollektive trafik i Hovedstadsområdet gennemgår en markant forandring i de kommende år. Hvilke interesser har Hvidovre Kommune i den udvikling, som er i gang, og hvilke muligheder er der for at påvirke dagsordenen? En indledende drøftelse af en strategi for kollektiv trafik i Hvidovre Kommune igangsættes nu. 

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage Hovedstadens Letbaneselskabs orientering til efterretning.
 1. tage en indledende drøftelse af behovet for en strategi for kollektiv trafik i Hvidovre Kommune, og hvilke emner eller fokuspunkter, der kunne være væsentlige i denne forbindelse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes kollektiv trafik er under markant indflydelse af den udvikling, som finder sted i hele hovedstadsområdets kollektive trafik i disse år.

Arbejdet med hovedstadens nye metrolinje – Cityringen – skrider frem og forventes at kunne indvies i juli 2019. I 2019 bliver Cityringen suppleret af Nordhavnslinjen, og i 2023 åbner Sydhavnslinjen.

Disse nye metrolinjer får på flere måder betydning for Hvidovre Kommune.

Det forventes, at den nye metrolinje vil ændre det trafikale rejsemønster i det centrale København. Færre vil benytte bus, og busnettet vil blive tilpasset metroen. Det må forventes, at de gennemgående busser bliver omlagt, nedlagt eller reduceret.

Samtidig har udbygningen af metronettet og den forestående realisering af Letbanen i Ring 3 medført, at der er kommet en række forslag om supplerende letbaner i omegnen af København. Herunder en række linjeføringer igennem Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune har særligt to knudepunkter, Hvidovre Hospital – der nu er under udvidelse - og Avedøre Holme, som betjenes af kollektiv trafik. Herudover er der et generelt behov for en sammenhængende kollektiv trafik til gavn for borgere internt i kommunen og pendlere til, fra og igennem Hvidovre Kommune.

Hovedstadens Letbaneselskab, vil indledningsvis på mødet orientere udvalget om;

1.Hvordan udviklingen ser ud for metroen og letbanen?

2.Hvordan kan Hvidovre Kommune påvirke udviklingen?

3.Hvilket mulighedsrum har Hvidovre Kommune for at påvirke udvikling af den kollektive trafik i kommunen?

Dette som afsæt for en indledende drøftelse i udvalget af behovet for en strategi for kollektiv trafik i Hvidovre Kommune og evt. fokuspunkter her.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.


4. Avedørelejren- Informationsskilte

Beslutningstema

Der er opsat 3 informationsskilte med en oversigtsplan over Avedørelejren ved 3 af de 4 veje ind til Avedørelejren. Forvaltningen orienterer om status for sagen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen om status for de 3 informationsskilte til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst oplyste til Teknik- og Miljøudvalget den 2. marts 2016 i dagordenspunktet: Avedørelejren. Informationsskilte, at udgifterne til en modernisering af de 3 skilte kunne løbe op i ca. 300.000 kr.. Hvilket var det budget, der havde været i forbindelse med etableringen af skiltene i år 2003. Budgettet indeholdt også produktionen af skiltene til en værdi af ca. 120.000 kr., hvor den omkostning ikke er nødvendig i dag. Derudover anvendte kommunens daværende grafiker mange ressourcer på at producere grafikken på skiltene.

Det økonomiske overslag på en modernisering af de 3 skilte til samme kvalitetsniveau som i år 2003 vurderes at være på 50.000 – 100.000 kr.. Overslaget dækker nedtagning, opsætning, afrensning af skilte, grafiker, trykning mv. Der er dog ikke indhentet tilbud på opgaven. Vej og Park vil kunne stå for nedtagning og opsætning.

Avedørelejrens Grundejerforening har som alternativ foreslået, at kommunen giver 30.000 kr. til Grundejerforeningen, der så vil stå for moderniseringen af de 3 informationsskilte ved hjælp af et oversigtskort fra Google eller lignende.

Avedørelejrens Grundejerforening ønsker ikke, hverken før eller efter moderniseringen at overtage de 3 informationsskilte.

Kultur, Miljø og Vækst finder fortsat, at tiden er løbet fra de 3 offentlige informationsskilte uanset omkostningerne til skiltene.

Årsagen er, at mange i dag har smartphones, gps’s m.v., hvor man kan få samme og langt mere fyldestgørende information om Avedørelejren og dens institutioner. Ligesom Avedørelejren er fuld ud skiltet med vejnavne og husnumre.

Det bør også overvejes, om det fortsat er en kommunal opgave, at vedligeholde informationsskilte i Avedørelejren. Det kan danne præcedens overfor andre boligforeninger, hvor kommunale institutioner er integreret i en eller anden grad.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 2. marts 2016 at fjerne de 3 informationsskilte.

Økonomiske konsekvenser

Nedtagningen af de 3 informationsskilte afholdes over driften.


5. Bump på lokalveje i Parcelforeningen Strandhavens område

Beslutningstema

Parcelforeningen Strandhaven ønsker at få etableret syv bump på fire lokalveje i foreningens område. Parcelforeningen er parat til at betale for bumpene.

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til ønsket på grundlag af Hvidovre Kommunes politik vedrørende trafiksanering. 

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage stilling til Parcelforeningen Strandhavens ønske på grundlag af Hvidovre Kommunes politik vedrørende trafiksanering.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

For: Liste H og Gruppe C.

Imod: Gruppe A, O og V.

Ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Parcelforeningen Strandhaven har ved brev af 26. februar 2016 fremsat ønske om etablering af syv modificerede cirkelbump til 40 km/t på fire lokalveje i foreningens område omkring Dybenskærvej og Fjeldstedvej i Avedøre. Det drejer sig om tre bump på Brobyvej, to bump på Sandholtvej og et bump på henholdsvis Fjeldstedvej og Agerbækvej. Placeringen af bumpene er vist på et kort i brevet. Foreningen er indstillet på at betale 100 % for bumpene og har sat 200.000 kr. som det maksimale beløb.

Lokalområdet begrænset af trafikvejene Byvej, Brostykkevej og Avedøre Havnevej samt S-banen er en hastighedszone på 40 km/t. Der er skiltet med hastighedsbegrænsningen ved de tre adgange til området: på Dybenskærvej ved henholdsvis Avedøre Havnevej og Byvej og på Fjeldstedvej ved Brostykkevej. Skiltningen blev foretaget i 2000. I 2004 blev der etableret fartdæmpende foranstaltninger på Dybenskærvej. Her i foråret 2016 bliver der suppleret med bump på Dybenskærvej i henhold til tidligere beslutninger i Teknik- og Miljøudvalget.

Det fremgår af en hastighedsmåling på Brobyvej i 2011, at 92 % af køretøjerne, der blev talt og målt i den pågældende uge, holder sig under områdets hastighedsgrænse på 40 km/t. Parcelforeningen Strandhavens formål med de syv bump er således rettet mod de (få) trafikanter, der kører hurtigere end hastighedsgrænsen på 40 km/t. 

I andre zone 40 – områder har grundejerforeninger, der har ønsket flere bump end de nødvendige i forhold til reglerne, fået etableret disse ekstra bump mod 100 % egenbetaling. Men det har i alle tilfælde været på veje, hvor der i forvejen blev etableret bump. Der har ikke været tilfælde som dette i Strandhaven, hvor bumpene ønskes placeret på villaveje, hvor der ikke i henhold til reglerne er en hastighedsmæssig begrundelse for bump. Det er jo netop meningen med disse zone 40 – områder, at hastighedsbegrænsningen i kombination med få velplacerede bump er tilstrækkelig trafiksanering.

Københavns Vestegns Politi har ved brev af 21. marts 2016 givet samtykke til etablering af de syv bump.   

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje § 8, stk. 3, jf. stk. 1.:   

§ 8. Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

Stk. 2. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er aftalt mellem vejmyndigheden og en anden vejmyndighed eller en fysisk eller en juridisk person eller er bestemt efter denne lov.

Stk. 3. Vejmyndigheden kan indgå aftaler med en anden vejmyndighed eller en fysisk eller en juridisk person om, at denne helt eller delvis afholder udgifterne til arbejder på vejen, som ikke er omfattet af ansvarsforpligtelsen i stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet 7. oktober 2015, punkt 13, ikke at imødekomme Parcelforeningen Strandhavens ønske om fartdæmpning til 30 km/t på vejene i foreningens område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune


6. Pulje til støjisolering, status og forslag til ny annoncering

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslag om ny annoncering af tilbuddet om kommunalt tilskud til støjisolering af boligen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage Rambølls status til efterretning
 2. at godkende forslaget til ny annoncering
 3. at godkende grænseværdien på 69 dB

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. – 3. Godkendt.

Sagsfremstilling

Rambøll har udarbejdet status på Hvidovre Kommunes Støjpulje og forslag til ny pulje.

I alt har 30 tilskudsberettigede boliger søgt om tilskud, hvoraf 27 er beliggende i etageejendommen Gammel Køge Landevej 233-235 ved Åmarken Station. De øvrige tre boliger er fritliggende enfamiliehuse.

Det samlede tilskud til disse 30 boliger udgør ca. 700.000 kr. Forskellige forhold har medført, at udførelsen af støjisoleringen først er ved at gå i gang nu. Hvidovre Kommune har derfor endnu ikke udbetalt noget tilskud. Indtil videre er der kun afholdt udgifter til støjkonsulenten Rambøll.

Det er både Rambølls og Vej- og Parkafdelingens opfattelse, at det i 2015 ikke lykkedes at få fat i ret mange potentielle boliger.

Rambøll og Vej- og Parkafdelingen anbefaler derfor, at relanceringen af støjisoleringspuljen i 2016 skal ske med en forstærket kommunikationsindsats blandt andet via de sociale medier. Samtidig foreslås det, at støjgrænsen sænkes til 69 dB, så yderligere ca. 300 potentielle boliger kan ansøge om tilskud.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet 8. oktober 2014, punkt 11, godkendt, at Hvidovre Kommune etablerer en pulje med det formål at yde tilskud til isolering af facader mod støj fra vejtrafikken.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2014, punkt 25, givet anlægsbevilling på 600.000 kr. til Projekt nr. 2476, Støjisoleringspulje 2014.

Kommunalbestyrelsen har på den 25. november 2014, punkt 6, givet anlægsbevilling på 600.000 kr. til Projekt nr. 2488, Støjisoleringspulje 2015.

Kommunalbestyrelsen har på mødet 24. november 2015, punkt 19, givet anlægsbevilling på 600.000 kr. til projekt nr. 2498, Støjisolering 2016, med bemærkning om, at projektet kan igangsættes uden foregående prioritering i fagudvalget.

Kommunalbestyrelsen forventes at overfører uforbrugt rådighedsbeløb fra 2015 på 1.046.187 kr. til 2016. Beløbet er summen af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på 496.762 kr. for projekt nr. 2476, (2014 puljen) og på 549.425 kr. for projekt nr. 2488 (2015 puljen).  

Puljen vil derefter udgøre 1.646.187 kr. i 2016. Heraf er der disponeret ca. 700.000 kr. til de 30 boliger, hvor der er igangsat støjisolering.

Der vil således være ca. 946.000 kr. til rådighed i 2016 til brug for støjisolering af op mod 30 boliger.    


7. Projekt nr. 2400, Åmarken Station - renovering af p-plads

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit møde 11. august 2015, punkt 17, igangsætning af projektering vedrørende projekt nr. 2400, Renovering af p-plads ved Åmarken Station.

Forventningen på daværende tidspunkt var, at anlægsarbejdet skulle foregå i 2016, idet der stod 2,1 mio. kr. på investeringsoversigten til dette projekt i 2016. 

Ved den efterfølgende behandling af Budget 2016 faldt projektet helt bort.

Vej- og Parkafdelingen har på dette grundlag alene sørget for at føre projektet ajour, således at der foreligger et rimeligt detaljeret skitseprojekt.   

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til projektet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende Rambølls detaljerede skitseprojekt og
 1. at det foreslås at Projekt nr. 2400, Renovering af p-plads ved Åmarken Station, indgår i budgetbehandlingen for 2017-2020 med henblik på afsættelse af rådighedsbeløb i 2017 på 2.300.000 kr. til gennemførelse af projektet i 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Ad 1. – 2. Godkendt.

Udvalget anmoder om, at der tages kontakt til Banedanmark, DSB om medfinansiering. Endvidere at indtænke Åmarksvej og Strandbovej vedrørende parkering.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes parkeringsplads ved Åmarken Station er i en sørgelig forfatning og har længe stået for tur til en renovering.

I de seneste år har renoveringen måttet afvente, at HOFOR rykkede væk fra pladsen. Det sker i løbet af sommeren.

Endvidere skal DSB en sidste gang i sommerens løb anvende parkeringspladsen til togbusser i tilknytning til Banedanmarks arbejde med udskiftning af køreledningsmaster på Køge Bugt Banen.

Renoveringen af parkeringspladsen kan således begynde til efteråret.

Rambøll har udarbejdet et detaljeret skitseprojekt som grundlag for detailprojektering, udbud og anlæg.

Renoveringen drejer sig hovedsageligt om fornyelse af asfalt- og flisebelægninger. Samtidig har det vist sig muligt at indrette flere pladser til personbiler, hvilket DSB har udtrykt tilfredshed med.

Trappen mellem Beringgårdsvej og parkeringspladsen er sat i stand i efteråret 2015.

Vej- og Parkafdelingen kan anbefale projektet til udførelse.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, punkt 6, blev der givet anlægsbevilling på 200.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2015 til projekt nr. 2400, Renovering af p-plads ved Åmarken Station, med bemærkning om, at de konkrete projekter efterfølgende frigives af fagudvalgene.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit møde 11. august 2015, punkt 17, igangsætning af projektering vedrørende projekt nr. 2400, Renovering af p-plads ved Åmarken Station.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til projektering, udbud, anlæg og tilsyn er overslagsmæssigt beregnet til 2.500.000 kr.

I forhold til den af Kommunalbestyrelsen i 2014 givne anlægsbevilling på 200.000 kr. er der behov for en yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.300.000 kr., således at den samlede økonomiske ramme til Projekt nr. 2400, Renovering af p-plads ved Åmarken Station, vil udgøre 2.500.000 kr.

Det foreslås at der på investeringsoversigten for 2017-2020 afsættes rådighedsbeløb i 2017 på 2.300.000 kr. til gennemførelse af Projekt nr. 2400, Renovering af p-plads ved Åmarken Station.


8. Udlæg af privat fællesvej på Storegade 23

Beslutningstema

Ejeren af ejendommen Storegade 23 ønsker at udstykke sin ejendom. Det er en forudsætning for en godkendelse af udstykningssagen, at Hvidovre Kommune som vejmyndighed (Teknik- og Miljøudvalget) har godkendt udlæg af en privat fællesvej på ejendommen.    

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende udlægget af en privat fællesvej på ejendommen Storegade 23

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling

Ejeren ønsker at frastykke fire ejendomme, der skal bruges til opførelse af to dobbelthuse. Udstykningen sker med hjemmel i Lokalplan 460 for Avedøre Landsby, §§ 4.1 og 4.4. Det er indeholdt i disse bestemmelser, at der må opføres åben-lav boligbebyggelse på ejendommen, når bebyggelsen placeres i et byggefelt parallelt med Byvej. Ved parcelhuse med én bolig skal grunden mindst være på 700 m2. Ved sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel (dobbelthuse) skal grundstørrelsen være på mindst 500 m2 pr. bolig, eksklusive areal til adgangsvej. Dette er overholdt i den igangværende udstykning, idet de fire nye ejendomme får et nettogrundareal på 567 m2, 511 m2, 510 m2 og 592 m2, og idet restejendommen med det eksisterende enfamiliehus får et nettogrundareal på 932 m2.

Udstykningen følger således den gældende lokalplan og er derfor ikke afhængig af vedtagelsen af forslaget til Kommuneplan 2016.

Sagsfremstilling

Ejeren af Storegade 23 ønsker at udstykke ejendommen i fire parceller samt en parcel omkring den bevaringsværdige bygning.

Landinspektør Lars Anton Jensen, LIFA A/S, har i forbindelse med indsendelse af udstykningssagen til Hvidovre Kommune oplyst, at der skal udlægges en privat fællesvej som adgangsvej til de fire nye parceller og restejendommen.

Som vejmyndighed skal Hvidovre Kommune i henhold til kapitel 8 i privatvejsloven godkende udlæg af nye private fællesveje i kommunen.

I dette tilfælde har vejudlægget kun betydning for ejendommen Storegade 23.  Vej- og Parkafdelingen har derfor skønnet, at en forudgående høring af vejudlægget er ufornøden.

Vej- og Parkafdelingen kan anbefale, at Teknik- og Miljøudvalget godkender vejudlægget som beskrevet i det vedhæftede materiale fra landinspektør Lars Anton Jensen.   

Retsgrundlag

Lov om private fællesveje, kapitel 8, herunder specielt § 27, § 33, stk. 2 og § 35  

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune


9. Manglende ressourcer til rotteområdet

Beslutningstema

Rottebudgettet er finansieret via en takst på 0,073 promille af ejendomsvurderingen. Som følge af ny lovgivning, hvor der blandt andet skal anvendes en mildere gift og sikre tilstedeværelse ved tilsynsbesøg, skal der bruges flere ressourcer til rottebekæmpelses- og forebyggelse. For at opfylde lovgivningen bør promillesatsen ændres til 0,099 fra budget 2017 og frem. Det vil være en forøgelse for den enkelte grundejer på 26 kr. pr. 1 mio. kr. i ejendomsvurdering.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der til funktion 005593.1, skadedyrsbekæmpelse gives tillægsbevilling i 2016 til merudgifter på 513.890 kr. Tillægsbevillingen finansieres via kassebeholdningen, idet taksten foreslås øget fra år 2017-2020 jf. indstilling 2.
 2. at takstforslaget for budgetår 2017 og frem hæves til en promillesats på 0,099 i stedet for den nuværende på 0,073 til rotteområdet.  
 3. at der til funktion 005593.1, skadedyrsbekæmpelse som teknisk korrektion indregnes merudgifter i  år 2017 på 980.081 kr., år 2018 på 1.000.081 og fra år 2019 på 1.040.081 kr. årligt, samt der som teknisk korrektion medtages merindtægter på 1.091.379 kr. årligt
 4. at tage vedlagte status rotter, april 2016, manglende ressourcer til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Gruppe A, O og V stiller ændringsforslag om at indstilling 1, 2 og 3 udsættes til budgetbehandlingen for 2017.

For: Gruppe A, O og V.

Imod: Gruppe C.

Liste H afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Forslaget anbefales godkendt.

Ad 1. – 3.

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, O og V.

Liste H afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Ikke godkendt.

Ad 4. Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Hvidovre kommune er antallet af rotteanmeldelser et stigende problem. Tendensen ses at være den samme på landsplan. I gennemsnit er der i Hvidovre Kommune mellem 1400 – 1800 rotteanmeldelser om året.

Naturstyrelsen har fastsat nye krav til bekæmpelse. Blandt andet skal kommunerne anvende den mildeste gift som muligt. Ved brug af mildere gift skal giftstationerne ved borgeren, virksomheden, institutionen tilses oftere. Det betyder, at i forhold til brug af kraftigere gifte, skal der udføres flere tilsyn pr. rottesag.

Det kræver i gennemsnit 6 besøg pr sag inden en ejendom kan erklæres fri for rotter. Det betyder, at der årligt skal udføres omkring 9.600 besøg. De nuværende ressourcer kan årligt i snit udføre ca. 5.698 besøg.

Samtidigt har Naturstyrelsen indført, at borgeren eller dennes substitut skal være tilstede ved ilægning af giften. Det kræver mere koordinering end tidligere, hvor rottebekæmperen blot kunne gå ind på ejendommen og påfylde giften. Hvidovre Kommune følger Naturstyrelsens krav, men på grund af de mange rotteanmeldelser, kan rottebekæmperne ikke nå de mange tilsynsbesøg og lovgivningen kan ikke opfyldes.

I forhold til det administrative område er der i det nuværende budget afsat 16 timer. Men det viser sig kun at dække de nødvendige tiltag i forbindelse med borgerhenvendelser, påbud, lovpligtige indberetninger til Naturstyrelsen m.v.

I forbindelse med den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter er kommunen også forpligtet til at sikre en bedre forebyggelse af rotter. Dette kan ske ved bedre information til borgerne, dialogmøder med boligselskaber, Banedanmark/DSB, HOFOR, forbedre anvendelse af programmer etc. Derfor mangler der også ressourcer til det administrative område.

Vej- og Parkafdelingen har udarbejdet vedlagte notat, status rotter, april 2016-manglende ressourcer, som beskriver ovenstående forhold nærmere.

Konklusionen er, at skal Hvidovre kommune opfylde lovgivningen og udføre en effektiv bekæmpelse, skal der yderligere ressourcer til rotteområdet.

Vej- og Parkafdelingen evaluerer jævnligt budgettet og ca. en gang hver 2. år fremlægges en sag til politikerne, om hvad status er på rotteområdet.

Vej- og Parkafdelingen foreslår, at hæve promillesatsen til 0,099 fra 2017 og frem i stedet for den nuværende på 0,073.

Retsgrundlag

Kommunen er forpligtiget til at udføre en effektiv rottebekæmpelse jf. BEK 1904, bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Miljøministeriet.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014 at hæve promillesatsen fra 0,050 til 0,073.

Økonomiske konsekvenser

Området skadedyrsbekæmpelse er i princippet brugerfinansieret, idet udgifter og indtægter skal balancere over år. Indtægterne opkræves hos borgere og virksomheder ved den i budgettet årlige takstfastsættelse af promillen af ejendomsvurderingen.

Taksten for 2016 er fastsat til 0,073 promille svarende til et indtægtsprovenu på 3,3 mio. kr.

I budgettet for 2016 er der til udgifter til rottebekæmpelse inkl. Administrationsbidrag afsat 3.101.621 kr. og til indtægter 3.260.472 kr.

Til ansættelse af en ekstra rottebekæmper samt administrativ ressource søges tillægsbevilling i 2016 på 513.890 kr. og herefter årligt ca. 1 mio. kr.  Tillægsbevillingen i 2016 finansieres ved udlæg fra kassebeholdningen. Merudgifterne fra år 2017 medtages som teknisk korrektion ved budgetbehandlingen for 2017-2020.

Underskuddet på ordningen forventes ultimo 2016 at udgøre  ca 1,6 mio. kr.

For igen at skabe balance i mellemværendet med kommunens kassebeholdning, forslås det at der i forbindelse med budgetforslag år 2017- 2020 sker en forøgelse af promillesatsen fra den nuværende 0,073 til den foreslåede 0,099 i 2017. Det vil betyde, at der pr. 1 mio. kr. i ejendomsvurdering skal opkræves 26 kr. mere ved grundejeren årligt. Merindtægterne medtages som teknisk korrektion ved budgetbehandlingen for 2017-2020.

Mellemværendet vil – med et korr. Budget for 2016 og med et budgetforslag for perioden 2017-2020 – udvikle sig således:

Opgjort i 1.000 kr.

Budget

2016

Budgetfor-

slag 2017

Overslag

2018

Overslag

2019

Overslag

2020

Primosaldo

Udgifter

Indtægter

1.242

3.616

-3.263

1.595

4.152

-4.424

1.323

4.172

-4.424

1.071

4.212

-4.424

859

4.212

-4.424

Ultimosaldo

1.595

1.323

1.071

859

647

Saldoen er udtryk for, at ordningen skylder kommunen penge.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Rotter kan sprede sygdomme, derfor skal de bekæmpes. Ved den foreslåede promillesats, vil kommunen sikre en effektiv bekæmpelse af rotter, og holde antallet af rotter nede, så byens borgere og virksomheder kan føle sig trygge.


10. Offentligt toilet i Hvidovre Havn

Beslutningstema

Forvaltningen orienterer om toilet situationen i Hvidovre Havn og foreslår at det offentlige betalingstoilet i Hvidovre Havn som forsøg gøres gratis at benytte.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen om offentligt toilet i Hvidovre Havn til efterretning
 2. at betalingstoilettet i Hvidovre Havn gøres gratis som forsøg
 3. at der ikke opstilles ”festival” toiletter i havnen i badesæsonen 2016

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. – 3. Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter lukningen af det gamle offentlige toilet i Hvidovre Havn, som det var gratis at benytte, oplevede sejlklubben Suset en markant stigning i benyttelsen af klubbens toiletter. Det har ført til, at klubben nu har aflåst deres toiletter og kun giver adgang til klubbens medlemmer og restaurantens gæster.

Til erstatning af det gamle offentlige toilet blev der i sommeren 2013 etableret et nyt offentligt toilet i Havnen. Toilettet er reklamefinansieret og leveret af firmaet AFA JCDecaux as, der også står bag de reklame-finansierede læskærme ved busstoppesteder. AFA JCDecaux as står for tilsyn og drift af toilettet. Udgifter til vand og el afholdes af Hvidovre Kommune. Et toiletbesøg koster to kroner og indtægten tilfalder AFA JCDecaux as.

Erfaringerne med det nye toilet er, at betalingen formentlig afholder mange for at benytte toilettet, enten fordi de ikke vil betale for det eller fordi de ikke har kontanter på sig.

Kultur, Miljø og Vækst har i februar 2016 sendt en forespørgsel til Suset om sejlklubben på nogle vilkår igen vil åbne deres toiletter for offentligheden. Klubben har ikke reageret på henvendelsen.

Klubberne, der har til huse i Hvidovre Havn har alle toiletter til eget brug med undtagelse af Ungdomsskolen, som derfor er henvist til at benytte det offentlige toilet.

Udover Ungdomsskolen vil havnens, strandens og Lodsparkens gæster være potentielle brugere af det offentlige toilet.

I sommeren 2015 blev der opsat en toiletvogn på nordmolen i havnen til brug for strandens gæster. Efter mindre end en uge, nedbrændte toiletvognen. Til erstatning for den nedbrændte toiletvogn blev der opstillet to ”festival” toiletter, som overlevede resten af badesæsonen.

Kultur, Miljø og Vækst foreslår, at det som forsøg gøres gratis at benytte det offentlige toilet i Hvidovre Havn.

Forvaltningen foreslår endvidere, at der ikke opstilles ”festival” toiletter i havnen i badesæsonen 2016, såfremt betalingstoilettet gøres gratis at benytte.

AFA JCDecaux as har oplyst, at det vil være uden økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune at gøre det gratis at benytte toilettet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


11. Projekt 0103 Hvidovre Strandpark. Afslag fra Kystdirektoratet til at etablere lege- og siddekanter og legeplads.

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fået afslag fra Kystdirektoratet til at etablere lege- og siddekanter og en legeplads med den ansøgte placering.

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til om Kultur, Miljø og Vækst skal klage over afgørelsen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afslaget fra Kystdirektoratet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kystdirektoratet har meddelt Kultur, Miljø og Vækst, at direktoratet ikke vil give dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at etablere lege- og siddekanter og en legeplads med den ansøgte placering, se bilag 1.

Afslaget begrundes med, at siddekanterne er iøjnefaldende og fremmedartede i landskabet og at siddekanterne ikke er nødvendige for at holde på det bagvedliggende opfyld.

Afslaget for etableringen af legepladsen begrundes med, at legepladsen er fritliggende og ikke placeret tæt ved havneområdet, hvor der i forvejen er aktiviteter og bygninger.

Der er ifølge lovgivningen mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det er dog ifølge Natur- og Miljøklagenævnet muligt at indgive en foreløbig klage, som kan uddybes på et senere tidspunkt.

For at overholde tidsfristen har Kultur, Miljø og Vækst udarbejdet en foreløbig klage til Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende lege- og siddekanterne.

Kultur, Miljø og Vækst anmoder derfor Teknik- og Miljøudvalget om at tage stilling til om klagen skal fastholdes.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget ønsker at klage over afgørelsen, kan stranden først blive etableret i foråret/sommeren 2017i stedet for i efteråret 2016. Dette skyldes dels design- og produktionstiden af lege- og siddekanterne og dels at der ikke må udføres anlægsarbejde efter 1. november ved stranden på grund af at Kalveboderne er omfattet af Nature 2000.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget ikke ønsker at klage, vil stranden blive etableret i efteråret 2016 og der vil blive etableret græsskråninger i stedet for lege- og siddekanter. Endvidere vil kunststøtten på 625.000 kr. fra A.P. Møller Fonden bortfalde. Hvidovre Kommunes sparer egenbetalingen af kunstværket på 612.000 kr..

Øvrige tilladelser/dispensationer m.m.:

Kystdirektoratet har den 2. oktober 2015, ifølge lov om kystbeskyttelse, givet tilladelse til terrænændring og at sandarealet udvides på land og ud i vandet.

Fredningsnævnet har den 5. januar 2016 givet dispensation fra fredningen til hele projektet, herunder etablering af lege- og siddekanter.

Naturstyrelsen har den 6. januar 2016 meddelt, at de ikke har nogen bemærkninger til projektet ift. bekendtgørelsen om Amager vildtreservat samt fredningen af dele af søterritoriet.

Kultur, Miljø og Vækst er i dialog med Region Hovedstaden om at bortskaffe den forurenede jord indenfor projektområdet.

Tilsagnet om kunststøtte fra A.P. Møller Fonden er kun gældende til 30. september 2016. Kultur, Miljø og Vækst vil ansøge om at forlænge fristen.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 29. marts 2016 gav Kommunalbestyrelsen en tillægsanlægsbevilling på 700.000 kr. til projekt 0103 Hvidovre Strand. Tillægsbevillingen finansieres af henholdsvis restmidler på 320.000 kr. fra projekt 0214 Plant et træ og 380.000 kr. fra kassebeholdningen.

Den 24. november 2015 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 4 mio. til projekt 0103 Hvidovre Strandpark. Endvidere godkendte udvalget orienteringen om status for Hvidovre Strand.

Den 4. marts 2015 godkendte Teknik- og Miljøudvalget: ”Idé og koncept for Hvidovre Strand”, tidsplan for etablering, at forvaltningen ansøgte relevante myndigheder om tilladelse til at realisere projektet og at forvaltningen søgte eventuelle fondsmidler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


12. Udbedring af ulovlige elinstallationer på Langhøjskolen

Beslutningstema

Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr.til udbedring af ulovlige elinstallationer på Langhøjskolen, der er konstateret i forbindelse med projekt 3439 Langhøjskolen, renovering.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til nyt projekt Langhøjskolen, udbedring af ulovlige el-installationer, finansieret af kassebeholdningen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Ejendomsafdelingen beskriver her baggrunden for konstateringen af ulovlige elinstallationer på Langhøjskolen.

Det blev på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. maj 2014 besluttet, at sammenlægge anlægsprojekterne ”Langhøjskolen, udskiftning af vinduer og døre – PCB renovering”,

”Langhøjskolen, renovering af tag og facader” og ”Langhøjskolen, opretning af fugt i kælder” til et samlet nyt projekt under betegnelsen ”projekt 3439 Langhøjskolen, renovering”.

I den forbindelse blev den afsatte økonomi for de oprindelige projekter samlet i projekt 3439.

Sammenlægningen af projekterne skete for at spare penge til eksempelvis byggeplads og for at udsætte brugerne for mindst mulig gene.

Da der blev tilknyttet rådgiver på sagen, udførte denne herefter supplerende undersøgelser, som viste, at det ville være nødvendigt at etablere mekanisk ventilation for at efterleve gældende myndighedskrav. Kravet om mekanisk ventilation medførte, at der blev lavet en prioritering af skolens bygninger, da den afsatte økonomi ikke var tilstrækkelig til at omfatte alle skolens bygninger.

I forbindelse med godkendelse af licitationsresultatet blev der på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. august 2015 afsat en merbevilling til udførelse af samtlige prioriteter.

Der er efterfølgende under opsætningen af ventilationsanlæg konstateret ulovlige elinstallationer i de områder, hvor de eksisterende loftsplader er fjernet i forbindelse med monteringen. De ulovlige elinstallationer i de områder er blevet udbedret, og finansieringen hertil er sket gennem posten ’uforudsete udgifter’ i projekt 3439.

Nyopdagede ulovlige elinstallationer

I forbindelse med udbedringen af de elinstallationer, som blev konstateret under opsætning af ventilationsanlæg i projekt 3439, har Rambøll den 10. december 2015 foretaget en stikprøve af elinstallationer på de dele af Langhøjskolen, der ikke hører ind under projekt 3439, og det forventes, at ca. 10 % er i ulovlig stand.

Vurderingen er foretaget på baggrund af et meget lille udsnit af skolens lofter, og derfor foretages en opdatering af overslaget, når der er foretaget en gennemgang og registrering af elinstallationerne.

Der er udelukkende afsat økonomi i projekt 3439 til de bygningsarbejder, der er en del af projektet, samt de uforudsete bygningsarbejder, der er direkte forbundet med udførslen. Derfor er det ikke muligt at renovere samtlige af skolens ulovlige el-installationer inden for den afsatte økonomi i projekt 3439.

Ejendomsafdelingen anbefaler derfor, at udbedring af ulovlige el-installationer ikke udføres som en del af projekt 3439 - Langhøjskolen, renovering, men vedtages som et selvstændigt projekt. Som selvstændigt projekt vil udbedringen af øvrige ulovlige elinstallationer ikke påvirke tidsplanen for projekt 3439.

Omfang af ulovlige elinstallationer

Det er forventeligt, at ca. 10 % af skolens elinstallationer ikke er i lovlig stand.

Det forventes, at en ny elinstallation koster ca. kr. 1.100,- pr. m2. Langhøjskolen har et areal på ca. 12.400 m2.

Estimat for udbedring af ulovlige elinstallationer

Udbedring af ulovlige elinstallationer

kr. 1.370.000

Registrering af nuværende installation

kr. 130.000

Prisindhentning, tilsyn og opfølgning

kr. 170.000

I alt

kr. 1.670.000

Uforudsete udgifter ca. 20%

kr. 320.000

I alt

kr. 1.990.000

Generel status på projekt 3439, Langhøjskolen, renovering

Projekt 3439 er i udførelsesfasen og følger tidsplanen med en forventet afslutning i begyndelsen af 2017. Projektet holdes inden for den afsatte økonomi. Skolens brugere genhuses i skolens egne lokaler, hvilket har medført forventelige udfordringer med hensyn til lokaleplanlægning og flyttelogistik.

Retsgrundlag

Elsikkerhedslovens §9.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsens har på møder

 • 27. maj 2014, punkt 22
 • 25. august 2015, punkt 20
 • 24. november 2015, punkt 18

samlet givet anlægsbevilling på 49.110.940 kr. til projekt 3439 Langhøjskolen, renovering.

Økonomiske konsekvenser

Kultur, Miljø og Vækst ansøger om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til nyt projekt Langhøjskolen, udbedring af ulovlige el-installationer, finansieret af kassebeholdningen.


13. Projekt nr. 5784, botilbuddet Gl. Køge Landevej 282, renovering, anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Beslutningstema

I 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til renovering af bygningen på Gl. Køge Landevej (projekt nr. 5784). Udvalget skal godkende anlægsbevilling svarende til rådighedsbeløbet.

Indstilling

Børn og Velfærd og Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende anlægsbevilling på projekt nr. 5784 svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 0,8 mio. kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Anbefales godkendt.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Bofællesskabet på Gl. Køge Landevej lukkede i 2015. Bygningen skal omdannes til et midlertidigt botilbud til unge, der har behov for støtte og et lille trygt bomiljø for at lære at mestre de krav, som voksenlivet stiller.

Projektet omhandler den indvendige renovering af bygningen, så de nye beboere kan flytte ind.

Ejendomsafdelingen har vurderet de samlede udgifter til almindelig vedligeholdelse til 0,8 mio. kr. Istandsættelsen vil dække følgende aktiviteter:

-Udskiftning af vinduer

-Forbedring af opvarmning

-Gennemgang af EL-installationer

-Indvendig maleristandsættelse

-Nyetablering af bruserum

-Istandsættelse af toiletter og baderum

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i budget 2016 er der til projekt nr. 5784, botilbuddet Gl. Køge Landevej, renovering, afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr., hvortil der søges anlægsbevilling.


14. Landzonetilladelse og tillæg til anlægsbevilling til etablering af regnbed ved Quark

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om der skal gives landzonetilladelse og tillæg til anlægsbevilling til dækning af merforbrug under projekt 3425 Genplacering af Quarkcentret samt etablering af lovpligtig regnbed ved fårehuset nord for Quarkcentret.

Og der indstilles  til, at pludseligt ekstraordinært opståede anlægsbehovforsøges finansieret ved mindreforbrug på anlægsprojekter/anlægspuljer.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der gives den ansøgte landzonetilladelse

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 273.100 kr. til projekt 3425 Genplacering af Quarkcentret, finansieret af kassebeholdningen, til dækning af regnbed, fåregrinder og opstået merforbrug
 2. at pludseligt ekstraordinært opståede anlægsbehov forsøges finansieret ved mindreforbrug på anlægsprojekter/anlægspuljer

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. – 3.

For: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V.

Undlader: Gruppe C.

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af det nye Quark-center blev der også truffet beslutning om at opføre et 200 m2 fårehus med beplantning (sedum) på taget uden afledning af overskydende vand fra taget.

Det har imidlertid vist sig, at sedumbeplantningen på taget ved store regnmængder ikke kan optage regnvandet, hvorfor det løber af taget og samler sig foran fårehuset. Grundvandet står højt og jordbunden er af en sådan beskaffenhed, at vandet ikke tilstrækkeligt hurtigt kan sive ned i jorden.

For at sikre, at regnvand bortledes på egen grund og for at undgå, at der står vand rundt om fårehuset i de regnfulde perioder, er der derfor fremsendt et projekt om etablering af et 135 m2 stort regnbed, hvor regnvandet ledes til. I regnbedet plantes nogle grupper af rødel, således at regnbedet med tiden vil få karakter af en ellesump.

Da etableringen af regnbedet kræver, at der skal foretages afgravning i en dybde af 0,7 m, har forvaltningen vurderet, at det kræver en landzonetilladelse.

Ejendomsafdelingen har derfor fremsendt en ansøgning om landzonetilladelse med en projektbeskrivelse (bilag 1) som har været sendt i høring blandt naboer samt relevante interesseorganisationer. Ved høringsfristens udløb den 22. februar 2016 var der kun modtaget et høringssvar – fra Zentropa – der er nærmeste nabo, og som har tilkendegivet, at de ikke har nogen bemærkninger til projektet.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at etableringen af regnbedet ikke ændrer væsentligt på områdets karakter og at projektet endvidere vil kunne tilføre arealet en større naturværdi, idet regnbedet vil øge den biologiske mangfoldighed.

På den baggrund kan forvaltningen anbefale, at der gives en landzonetilladelse.

Projekt 3425 har et merforbrug på 72.500 kr., hvortil kommer det lovpligtige regnbed og et tillægsønske fra brugere på fåregrinder til læmning, således, at det samlede merforbrug udgør 273.100 kr.

Poster

Kroner

Projekt 3425 Budget

8.764.500

Projekt 3425 Forbrug

8.837.000

Grinder til fårefolde

34.600

Nuværende merforbrug

107.100

Lovpligtig Regnbed

166.000

Merforbrug i alt

273.100

Kultur, Miljø og Vækst foreslår , at det samlede merforbrug finansieres af kassebeholdningen.

KMV har ved en tidligere sagsforelæggelse anbefalet, at mindreforbrug i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber kunne finansiere pludseligt opståede anlægsudgifter. Fordelen ved denne metode er, at der dels kan anvises finansiering, dels overskrides den samlede anlægsramme ikke. På den baggrund vil KMV derfor indstille, at pludseligt opståede anlægsbehov forsøges finansieret ved mindreforbrug på andre anlægsprojekter.  

Retsgrundlag

Planlovens § 35.

Politiske beslutninger og aftaler

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde d. 25. februar 2014 besluttet, at der i stedet for et fårehus opføres et fåre - og formidlingshus i tilknytning til Quark Centret. Udgiften hertil udgjorde i alt 1.100.000 kr. Dertil blev det besluttet, at der til projekt nr. 3425, Genetablering af Quark Centret, til et fåre- og formidlingshus blev afsat rådighedsbeløb i 2014, og at der blev givet tilsvarende tillæg til anlægsbevilling på 780.000 kr. til medfinansiering af fåre- og formidlingshus, således at den samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb herefter udgjorde i alt 7.880.000 kr. Ligeledes blev det besluttet, at der til projekt nr. 3425, Genetablering af Quarkcentret, til fåre - og formidlingshus blev afsat rådighedsbeløb i 2014, og at der blev givet anlægsbevilling til indtægter på 670.000 kr. Restfinansiering på 110.000 kr. blev finansieret af kassebeholdningen, idet ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af ny jernbane tilgik kassen.

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde d. 30. september 2014 besluttet, at der til projekt nr. 3425 – Genplacering af Quarkcentret, blev givet tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 567.000 kr. Ligeledes blev det besluttet, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt nr. 5712 Børneinstitutionen Krebsen og Søstjerne, fugt i gulve blev reduceret med 567.000 kr. til finansiering af projekt nr. 3425 – Genplacering af Quarkcentret.

Økonomiske konsekvenser

Kultur, Miljø og Vækst ansøger om tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 273.100 kr. til projekt 3425 Genplacering af Quarkcentret, som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Etablering af regnbed og fåregrinder koster i alt 200.600 kr.

Projekt 3425 Genplacering af Quarkcentret har p.t. et merforbrug på 107.100 kr.

Det samlede merforbrug under projektet inkl. regnbed og fåregrinder vil derfor udgøre 273.100 kr.

Den samlede anlægsbevilling for projekt 3425 er herefter:

Udgiftsbevilling

Indtægtsbevilling

I alt

Nuværende bevilling

8.764.500

-670.000

8.094.500

Projekt-udvidelse

273.000

0

273.000

Ny samlet bevilling

9.037.500

-670.000

8.367.500


15. Ansøgning om dispensation til etablering af tre tagterrasser på Hvidovre Hospital

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra Lokalplan 229 til etablering af tre tagterrasser på bevaringsværdig bebyggelse. Tagterrasserne ønskes etableret på taget af forbindelsesbygningen ved sengebygning 1, 2 og 3 på Hvidovre Hospital.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. At der meddeles dispensation fra Lokalplan 229, § 6.2til etablering af tre tagterrasser på Hvidovre Hospital.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst modtager den 23. februar 2016 en dispensationsansøgning, hvor der på vegne af Hvidovre Hospital, bliver søgt om dispensation fra lokalplan 229 til etablering af tre tagterrasser ved sengebygning 1, 2 og 3. Tagterrasserne vil hver især, inklusiv rampe, udgøre et areal på omtrent 72 m2.

Området er omfattet af Lokalplan 229, der i § 6.2 angiver, at ved ændring i den i § 6.1 nævnte bevaringsværdige bebyggelses ydre, skal man sikre, at bevaringsværdien og det oprindelige udtryk sikres. Ændringerne i den bevaringsværdige bebyggelses ydre må kun ske, når dette er nødvendigt af hensyn til hospitalsdriften.

Ansøger begrunder ansøgningen med, at hensigten med Hvidovre Hospitals ”helende arkitektur” blandt andet omfatter, at skabe adgang til det fri for patienter såvel som personale.

Dispensationsansøgningen har været sendt til høring hos Forstadsmuseet. Forstadsmuseet har ingen indvendinger til det ansøgte projekt, tværtimod mener man, at bebyggelsens symmetri genoprettes.

Forudgående naboorientering efter planlovens § 19, er undladt med hjemmel i planlovens § 20, stk. 2, da forvaltningen har skønnet, at orienteringen er af underordnet betydning for de orienteringsberettigede.

Skønnet er baseret på, at tagterrasserne er tilbagetrukket fra facaden mod Kettegårds Alle. Dette vil derfor ikke medføre indbliks- eller skyggegener for den omkringliggende beboelse. Ligeledes er det skønnet, at bebyggelsens bevaringsværdi og oprindelige udtryk sikres.

Kultur, Miljø og Vækst vurderer, at tagterrasserne kan være med til, at skabe lettere adgang til rekreative arealer for hospitalets brugere og ansatte.

På baggrund af dette indstiller Kultur, Miljø og Vækst, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 229, § 6.2 til opførelse af tagterrasserne.

Bemærkninger

Forvaltningen skal kort bemærke, at der i dispensationsansøgningen henvises til en tidligere afgørelse, hvor der er meddelt tilladelse til etablering af en tagterrasse. Det er korrekt, at der i 2014 blev givet tilladelse til en tagterrasse ved sengebygning 4. Dette var dog før vedtagelsen af den nuværende lokalplan for området.

Retsgrundlag

Planloven og Lokalplan 229

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


16. Industriholmen 55. Dispensation til opstilling af hegn på byggelinjearealet

Beslutningstema

Ejer af ejendommen ønsker at opstille et 2,5 m højt hegn i en afstand af 2,5 m fra skel mod øst og i en afstand af 5 m fra skel mod vest. Derudover opføres der to skydeporte mod syd.

Området er omfattet af Lokalplan 507, der angiver at alle hegn mod skel samt i byggelinjer skal udføres som trådhegn. Hegnets højde skal minimum være 2,0 m og max 3,0 m. Trådhegn i naboskel, som gennemløber byggelinjearealerne, må dog max være 0,8 m højt.

I henhold til Lokalplan 507 ligger byggelinjen mod syd 22,5 m inde på grunden, og mod vest ligger byggelinjen 10 m inde på grunden.

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation til opstilling af hegn med en højde på 2,5 m, som gennemløber byggelinjearealet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 507, § 11, stk. 11.3, og herved tilladelse til at opstille hegn i en højde af 2,5 m, hvor hegnet gennemløber byggelinjearealet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har den 8. december 2015 modtaget en dispensationsansøgning om opstilling af et 2,5 m højt hegn med to skydeporte mod syd, 2,5 m fra skel mod vej, samt opstilling af hegn mod vest 5 m fra skel mod vej. Som illustreret i situationsplanen, jf. bilag 2.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 507, der i § 11, stk. 11.3 blandt andet angiver, at hvor hegn i naboskel gennemløber byggelinjearealerne, skal dette udføres som et trådhegn med en max højde af 0,8 m, jævnfør bilag 4 for principtegning for opsætning af trådhegn.

Ansøger begrunder sin ansøgning med, at de har været udsat for tyveri og hærværk, og at et 2,5 m højt hegn vil løse problemet.

Ansøger fremhæver følgende synspunkter som begrundelse for dispensationsansøgningen:

- ved at indhegne forpladsen, kan vi give vore medarbejdere en tryg hverdag, og undgå at deres køretøjer lider overlast,

- vores virksomhed er ikke en strøgforretning, hvor kunder kommer uanmeldt forbi. Vi ved altid i forvejen om der kommer gæster. Det gør, at vi kan guide dem ind på området,

- det er vigtigt for os, at ingen fremmede personer kommer til skade ved færdsel på vores forplads under rangering eller testning,

- efter hver udlejning skal vores udstyr testes, og vores mobilscener skal åbnes, for at div. materiale kan læsses/losses i forhold til næste job. Denne læsning/losning foregår med flere gaffeltrucks (op til 15.000 kg løftekapacitet),

- vores kontorbygning ligger blottet ud mod vores forplads, hvilket vil blive løst med hegn og porte. I vores bygninger ligger der en stor mængde kobberkabler, der desværre er meget tyvetækkelige genstande. Vi har været udsat for hærværk på og tyveri fra både vores trailere og private køretøjer,

Der har i perioden den 3. marts 2016 til den 17. marts 2016 været foretaget partshøring hos Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme.

I samme periode er der foretaget en naboorientering til de omkringliggende ejendomme.

Der er i høringsperioderne indkommet en rettidig bemærkning fra Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme den 07. marts 2016. Foreningen har ingen indsigelser mod den planlagte placering af port og hegn i byggelinjearealet.

Det kan oplyses, at der i området tidligere er givet dispensation til opførelse af hegn, som gennemløber byggelinjearealet, i en højde højere end 0,8 m. For eksempel på ejendommen Industriholmen 13, hvor et 1,8 m højt hegn er placeret ca. 6 m fra skel mod vejen.

På Industriholmen 73 er der opstillet et 2,1 m højt hegn, 3,5 m fra skel mod vej.

Dispensationen til ejendommen Industriholmen 13 er givet som en midlertidig tilladelse, så længe virksomheden – Syntesen, har et produktionsmæssig behov for sikring af virksomheden. På Industriholmen 73 er der givet permanent dispensation.

Kultur, Miljø og Vækst vurderer, at opstilling af et 2,5 m højt hegn på byggelinjearealet, ikke vil forringe områdets høje standard i forhold til udendørsarealer og beplantning, men derimod forsat opretholde en god helhedsvirkning for området.

Der bemærkes derudover, at der i ansøgningen er en bekymring for medarbejdernes sikkerhed på ejendommen. Der vurderes på baggrund af det modtagne ansøgning, hvori sikkerhed og hærværk kommer til udtryk som et reelt problem, at opsætningen af det ansøgte hegn vil være en behjælpelig foranstaltning for sikkerheden på ejendommen.

Retsgrundlag

Planloven og Lokalplan 507.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


17. Jernholmen 1-27. Dispensation til opstilling af hegn på byggelinjearealet

Beslutningstema

Ejer af ejendommen ønsker at opstille et 2,4 m højt hegn i en afstand af 5 m fra skel mod nord (Stamholmen).

Området er omfattet af Lokalplan 507, der angiver at alle hegn mod skel samt i byggelinjer, skal udføres som trådhegn. Hegnets højde skal minimum være 2,0 m og max 3,0 m. Trådhegn i naboskel, som gennemløber byggelinjearealerne, må dog max være 0,8 m højt.

I henhold til Lokalplan 507 ligger byggelinjen mod nord (Stamholmen) 10 m inde på grunden.

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation til opstilling af hegn med en højde på 2,4 m, som gennemløber byggelinjearealet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 507, § 11, stk. 11.3, og herved tilladelse til at opstille hegn i en højde af 2,4 m, hvor hegnet gennemløber byggelinjearealet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har den 15. februar 2016 modtaget en dispensationsansøgning om opstilling af et 2,4 m højt hegn i en afstand af 5 m fra skel mod nord (Stamholmen), som illustreret i situationsplanen, jf. bilag 2.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 507, der i § 11, stk. 11.3 blandt andet angiver, at hvor hegn i naboskel gennemløber byggelinjearealerne, skal dette udføres som et trådhegn med en max højde af 0,8 m, jf. bilag 3 for principtegning for opsætning af trådhegn.

Ansøger begrunder sin ansøgning med, at opstilling af hegnet på byggelinjearealet mod nord, vil lette tilkørselsforholdene til ramperne, og skabe mere plads til vending af køretøjer. Derudover øges sikkerheden i forbindelse med den kommende nye tilbygning.

Der har i perioden den 21. marts 2016 til den 5. april 2016 været foretaget partshøring hos Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme.

I samme periode er der foretaget en naboorientering til de omkringliggende ejendomme.

Der er i høringsperioderne indkommet en rettidig bemærkning fra Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme den 07. marts 2016. Foreningen har ingen indsigelser mod den planlagte placering af port og hegn i byggelinjearealet.

Det kan oplyses, at der i området tidligere er givet dispensation til opførelse af hegn, som gennemløber byggelinjearealet, i en højde højere end 0,8 m. For eksempel på ejendommen Industriholmen 13, hvor et 1,8 m højt hegn er placeret ca. 6 m fra skel mod vejen.

På Industriholmen 73 er der opstillet et 2,1 m højt hegn, 3,5 m fra skel mod vej.

Dispensationen til ejendommen Industriholmen 13 er givet som en midlertidig tilladelse, så længe virksomheden – Syntesen, har et produktionsmæssig behov for sikring af virksomheden. På Industriholmen 73 er der givet permanent dispensation.

Kultur, Miljø og Vækst vurderer, at opstilling af et 2,4 m højt hegn på byggelinjearealet, ikke vil forringe områdets høje standard i forhold til udendørsarealer og beplantning, men derimod forsat opretholde en god helhedsvirkning for området.

Retsgrundlag

Planloven og Lokalplan 507.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


18. Udstykning af en grund fra ejendommene Gammel Køge Landevej 581 og 583

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18 og Byplanvedtægt A15 til udstykning af en grund fra ejendommene beliggende Gammel Køge Landevej 581 og 583. Det er en forudsætning for godkendelse af udstykningen, at Hvidovre Kommune, som vejmyndighed, godkender udlægget af en privat fællesvej på ejendommen Gammel Køge Landevej 579A.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

1.  at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18 til udstykning af en grund med henblik på opførelse af et enfamiliehus

2.at der meddeles dispensation fra Byplanvedtægt A15, § 2B, stk. 1 til en mindre facadelængde end 20 m

3.at godkende udlægget af en privat fællesvej på ejendommen Gammel Køge Landevej 579A som vejadgang for den fra ejendommene Gammel Køge Landevej 581 og 583 frastykkede grund

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Der er ikke kommet bemærkninger i forbindelse med naboorienteringen.

Ad 1. – 3. Godkendt.

Sagsfremstilling

Mølbak Landinspektører A/S har, på vegne af ejerne i brev af 15. oktober 2015, ansøgt om principiel tilladelse til at frastykke en del, fra hver af ejendommene beliggende på Gammel Køge Landevej 581 (matr.nr. 5q) og Gammel Køge Landevej 583 (matr.nr. 5p), til en ny grund til opførelse af et enfamiliehus. Ejendommene støder op til Vestvolden.

Landinspektøren har i samme forbindelse oplyst, at der ønskes udlagt en privat fællesvej på ejendommen Gammel Køge Landevej 579A (matr.nr. 12ø), som adgangsvej til den ansøgte nye grund.

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til placering af enfamliehuset på den nye grund.

Ejendommene er omfattet af beskyttelseslinjen ved fortidsminder og åbeskyttelseslinjen, som er fastlagt i naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18.

Naturbeskyttelseslovens § 16 angiver, at der ikke må placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning. I dette tilfælde Voldgravenlangs Vestvolden.

Naturbeskyttelseslovens § 18 angiver, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. I dette tilfælde fortidsmindet Vestvolden.

Formålet med beskyttelseslinjerne er at sikre fortidsminder og åer passende omgivelser og sikre offentlighedens adgang til at opleve områderne. Dispensationskompetencen ligger hos Hvidovre Kommune.

Matrikulære ændringer forudsætter ikke i sig selv dispensation, men da ejendommene ønskes udstykket til opførelse af et enfamiliehus, skal sagen behandles med henblik på dispensation til opførelse af et nyt enfamiliehus.

Ansøgningen har været sendt til høring hos Slots- og Kulturstyrelsen samt Kroppedal Museum. De har ingen bemærkninger, idet de henviser til sagen fra 2003.

I 2003 ansøgte en tidligere ejer om en tilsvarende udstykning. Teknik- og Miljøudvalget anbefalede overfor Københavns Amt, hvor dispensationskompetencen lå på daværende tidspunkt, at meddele dispensation. Dispensationen blev ikke udnyttet, og den er som følge heraf bortfaldet.

Ejendommene er endvidere omfattet af Byplanvedtægt A15, der i § 2B, stk. 1 angiver, at ingen grund må udstykkes med mindre facadelængde end 20 m. Den ansøgte grund har en facadelængde mod den private fællesvej på ca. 4 m.

Ansøger begrunder sin ansøgning med, at der i nærområdet er en del ejendomme med en tilsvarende beliggenhed i stil med den ansøgte udstykning.

Der har i perioden 12. april 2016 til 27. april 2016 været foretaget naboorientering efter reglerne herom i planlovens §§ 19 og 20. Eventuelle bemærkninger vil blive forelagt udvalget på mødet.

Hvidovre Kommune skal, som vejmyndighed, i henhold til kapitel 8 i privatvejsloven godkende udlæg af nye private fællesvej i kommunen.

Plan- og Miljøafdelingen konstaterer, at der igennem tiden er sket udstykning fra de lange, smalle ejendomme mellem Gammel Køge Landevej og slutstykket af Vestvolden, syd for Gammel Køge Landevej. Området er særdeles præget af, at der flere steder er parcelhusbebyggelse tæt på skellet mod Vestvolden og stien, der forløber mellem Gammel Køge Landevej og Strandvangen langs Vestvolden. Der er beplantning mellem stien og de tilstødende parcelhusgrunde.

Kultur, Miljø & Vækst vurderer, at en frastykning af en parcelhusgrund og opførelse af et nyt enfamiliehus ikke vil ændre områdets karakter væsentligt. Endvidere anbefaler forvaltningen, at vejudlægget godkendes som beskrevet i det vedhæftede materiale fra Mølbak Landinspektører. På denne baggrund indstiller Kultur, Miljø & Vækst at der meddeles dispensation til det ansøgte.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

Byplanvedtægt A15, § 2B, stk. 1

Lov om private fællesveje, kapitel 8, herunder specielt § 27, § 33, stk. 2 og § 35

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


19. Dispensation til midlertidig opsætning af en skurvogn og container

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation til midlertidig at opsætte en skurvogn og en opbevaringscontainer ved Hvidovre Havn.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der meddeles dispensation fra Lokalplan 316, § 8, stk. 1-3, og herved tilladelse til opsætning af en skurvogn og en opbevaringscontainer i en periode på 6-8 måneder.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har den 1. marts 2016 modtaget en ansøgning om midlertidigt at opsætte en skurvogn og en opbevaringscontainer, som illustreret i vedlagte billeder, jf. bilag 2. (Skurvogn og container opsættes i en etage på kajområdet).

Søspejderne ønsker at opsætte en skurvogn, samt en opbevaringscontainer i en tidsbegrænset periode.

Søspejderne oplyser, at skurvognen og opbevaringscontaineren forventes at stå mellem 6.-8 måneder, idet fritidsklubben (spejderklubben) her manglet et opbevaringsrum, siden det oprindeligt hus nedbrændte nytårsaften. Søspejderne forventer at fremsende en særskilt ansøgning om byggetilladelse til opførelse af det nye erstatningshus snarest.

Området er omfattet af Lokalplan 316, der angiver at:

 • bygninger skal udføres som træbeklædte huse,
 • træbeklædte ydervægge skal udføres med en lodret bræddebeklædning af ru brædder, og maling af beklædningen skal ske i sort, svenskrød eller grøn umbra,
 • tagene skal dækkes med sorte bølgeeternitplader eller tagpap med trekantlister.

Det ansøgte kræver dispensation fra ovennævnte tre bestemmelser i lokalplanen om bebyggelsens ydre fremtræden.

Der har i perioden den 11. april 2016 til den 26. april 2016 været foretaget naboorientering til de omkringliggende ejendomme.

Der er i orienteringsperioden ikke indkommet bemærkninger fra de omkringliggende ejendomme.

Kultur, Miljø og Vækst vurderer, at en opsætning af en skurvogn og en opbevaringscontainer, dels ikke vil forringe området væsentlig, dels er  tale om en midlertidig løsning i 6-8 måneder.

Retsgrundlag

Planloven og Lokalplan 316.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


20. Økonomirapportering pr. 31. marts 2016 Teknik- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Forvaltningen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2016 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2016 til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 3 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2016 og forventer på nuværende tidspunkt merudgifter på 114.000 kr. på udvalgets område indenfor servicerammen.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2015.

Af særlige opmærksomhedspunkter bør følgende iagttages.

003231.1 –Tilskud til busdrift

Trafikselskabet Movia har meddelt at Hvidovre Kommune skal betale en efterregulering på 114.000 kr. vedrørende regnskab 2015.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens regnskab pr. 31. marts 2016.

Økonomiske konsekvenser

Kultur, Miljø og Vækst forventer et samlet merforbrug på 114.000 kr. som vedrører efterregulering til trafikselskabet Movia for regnskabsår 2015.


21. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 11-05-2016

Rene Langhorn (O) spurgte til Gl. Køge Landevej 263-269, beholdere til batterier bliver ikke tømt.

Karl Erik Høholt Jensen (V) opfordrede til dialog med de almennyttige boligselskaber om individuelle vand- og varmemålere.

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til nødvendigheden af at skifte kloakdæksler for at skifte logo.

Kristina E. Young (H) spurgte til den fremtidige anvendelse af Byvej 98.

Finn Gerdes (A) spurgte til nedlæggelse af forgængerfelt for enden af Hvidovrevej ved Hvidovre Enghavevej.