Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2016

Mødefakta

Dato: Onsdag den 6. april 2016
Mødetidspunkt: Kl. 17:30
Mødested: Multicafeen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Finn Gerdes (A)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)

Fraværende med afbud

 • Kristina E. Young (H)

Bemærkninger

Mogens Leo Hansen (Ø) deltog i stedet for Kristina E. Young (H).

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Godkendt med den ændring, at punkt 9 udgår.


2. Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Formanden/forvaltningen orienterede om følgende:

-Byggesag Storegade 15.

-Klage over røggener fra Aktæons Alle 24.

-Byggesag Strandbovej 63.

-HOFORs håndtering af eventuelle sætningsskader i forbindelse med kloakudbygningen langs Damhusåen. Notat fra Kultur, Miljø og Vækst og notat fra Rambøll uddeltes.

-Kystdirektoratets afgørelser inden for strandbeskyttelseslinjen, Hvidovre Strand. Kystdirektoratets brev uddeltes. Sag forelægges på udvalgets næste møde.

Bilag

 1. Notat vedr. HOFORs håndtering af eventuelle sætningsskader i forbindelse med kloakudbygningen langs Damhusåen (pdf)
 2. Afgørelse fra Miljø- og Fødevareministereiet om Strandbeskyttelse Udvidelse af Hvidovre Strand (pdf)

3. Besøg fra Hvidovre Hospital

Beslutningstema

Repræsentanter for Hvidovre Hospital har foretræde for Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at orientere udvalget om hospitalets ”Grøn Drift & Udvikling”.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at hospitalets orientering tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Hospitalet orienterede og uddelte slides på mødet.

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Repræsentanter for Hvidovre Hospital vil på mødet fortælle om deres ”Grøn Drift & Udvikling” af hospitalet. Det handler om hospitalets ESCO-aftale, og hvad den indeholder, samt om husstandsvindmøller, energilager, solceller etc. Dermed handler det også om forhold, der delvis er underlagt lokalplansbestemmelser jævnfør Lokalplan 229.

Orienteringen vedrører områder af fælles interesse herunder, hvordan hospitalet som stor, lokal virksomhed kan bidrage til Hvidovre Kommunes mål på klima- og energiområdet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Slides - Nyt Hospital Hvidovre 2016 (pdf)

4. Godkendelse af VVM-tilladelse for udbygningen af Hvidovre Hospital

Beslutningstema

Udvalget skal tage beslutning om, der skal gives VVM-tilladelse for udbygningen af Hvidovre Hospital.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at der gives VVM-tilladelse til udbygning af Hvidovre Hospital

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik  6. januar 2015, punkt 4, en orientering om at VVM-redegørelsen for udbygningen af Hvidovre Hospital var fremlagt på kommunens hjemmeside i offentlig høring i perioden fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016.

VVM-redegørelsen konkluderer, at udbygningen af hospitalet vil medfører en øget trafik til og fra hospitalet. Den samlede trafik til hospitalet skønnes at blive på ca. 4.000 køretøjer i døgnet, hvilket er en stigning på 1.110 køretøjer pr. døgn svarende til en stigning på 37 %.

Selv om der er tale om en markant stigning, skønnes det ikke at få væsentlig indflydelse på miljøet, da trafikken til hospitalet hovedsageligt vil komme fra Avedøre Havnevej.

Ved høringsfristens udløb den 14. januar havde forvaltningen ikke modtaget nogen indsigelser eller bemærkninger til VVM-redegørelsen.

På den baggrund anbefaler Kultur, Miljø og Vækst, at der gives en VVM-tilladelse. VVM-tilladelsen vil ikke indeholde yderligere vilkår eller krav om overvågning.

Retsgrundlag

Planlovens § 11g, stk. 4 samt VVM-bekendtgørelsens § 2, stk. 4 og § 9.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. VVM-redegørelse for udvidelse af Hvidovre Hospital (pdf)

5. Endelig vedtagelse af Lokalplan 231 for boliger på Risbjergvej 22

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har fremlagt forslag til Lokalplan 231 for boliger på Risbjergvej 22 i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar i forbindelse med den offentlige høring.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man vil vedtage lokalplanen endeligt.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Lokalplan 231 for boliger på Risbjergvej 22 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 231 omfatter en kommunal ejendom på Risbjergvej 22. Ejendommen, der er på 1.152 m2, ligger centralt i Risbjergkvarteret på hjørnet af Risbjergvej og Lellinge Allé og ved siden af Risbjergskolen.

Formålet med lokalplanen er at lade ejendommen overgå til boligformål igen efter i en årrække at have været anvendt til offentlige formål, og på det seneste at have været ubebygget. Lokalplanen skal muliggøre en anvendelse af ejendommen til en eller to boliger. Det kan være i form af et enfamiliehus, et tofamiliehus eller et dobbelthus.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 8. december 2015 – 2. februar 2016. Der er i løbet af denne periode indkommet to høringssvar.

Skolebestyrelsen på Risbjergskolen ønsker, at ejendommen udlægges til parkering for Risbjergskolen i stedet for til boligformål. Herved kan man løse de store parkerings- og afsætningsproblemer og de mange gener fra trafikken for beboerne i området.

MED-udvalget på Risbjergskolen anbefaler, at ejendommen ikke anvendes til beboelse, men derimod til afsætningsområde for forældre, der kører sine børn i bil til skolen, samt eventuelt til et antal ekstra parkeringspladser til brug for skolen.

Forvaltningens vurdering

Det er korrekt, at der er en væsentlig større tilstrømning af biler til Risbjergskolen, end der i dag er etableret parkeringskapacitet til på skolens egen grund. Desuden er der blevet lukket for indkørsel med motorkøretøjer om morgenen til Risbjergvej foran Risbjergskolen. Standsning og parkering af køretøjer med ærinde på Risbjergskolen sker derfor i udbredt omfang på de omkringliggende veje, navnlig om morgenen.

Initiativet med at lukke for motorkøretøjer foran Risbjergskolen om morgenen synes ikke at have medført ændringer i biltrafikkens omfang, men kun ændret bilisternes valg af køreveje. Bilisternes standsning og parkering på de nærmest omkringliggende veje vurderes at være til gene for både beboere, forældre og andre brugere af Risbjergskolen - særligt for de, der færdes til fods og på cykel.

Forvaltningen har imidlertid ikke helt samme tiltro til løsningen af de trafikale problemer i området som indsigerne, hvis man anvender ejendommen på Risbjergvej 22 til parkeringsplads for Risbjergskolen i stedet for at bebygge den. Dels vil en parkeringsplads formentlig ikke reducere omfanget af biltrafikken til og fra Risbjergskolen, måske snarere tværtimod, hvis det bliver lettere at parkere. Dels forholder det sig sådan, at gangafstanden fra store dele af en sådan parkeringsplads til skolens indgangsparti vil overstige gangafstanden til samme indgangsparti fra store dele af Risbjergvej samt gadehjørnerne ved både Glimvej og ikke mindst Strøbyvej.

På baggrund af den interne høring har Teknik- og Miljøudvalget tidligere, den 2. september 2015, punkt 3, forholdt sig til, om lokalplanarbejdet skulle henlægges for i stedet at anvende ejendommen til f.eks. parkering ved Risbjerg Skole. Udvalget besluttede at fortsætte lokalplanlægningen med henblik på at anvende ejendommen til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanlægningen.

I forlængelse af dette anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages endeligt uden egentlige ændringer.

Dog er vil der blive foretaget de sædvanlige, redaktionelle ændringer ved færdiggørelsen af den endelige lokalplan. Herunder vil henvisningen i § 13.2 blive rettet fra § 8.3 til § 8.2.

Retsgrundlag

Endelige vedtagelser af lokalplaner sker efter planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 24. november 2015, at sende forslag til Lokalplan 231 i offentlig høring i otte uger, samt at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Økonomiske konsekvenser

Lokalplanen vil gøre det muligt at afhænde grunden til opførelse af 1-2 boliger. Et salg af grunden til et byggefirma eller til private skal efter Lov om kommunernes styrelse, § 68, i offentligt udbud.

Kommunale ejendomme skal, som bekendt, sælges til markedsprisen.

I den forbindelse skal det nævnes, at der ikke er indhentet en ejendomsmæglervurdering af ejendommen, idet forvaltningen vil afvente bud på ejendommen inden en mæglervurdering indhentes, således at mæglervurderingen er helt ny og opdateret, når tilbuddene skal vurderes. Den offentlige ejendomsværdi er på kr. 350.000 og den offentlige grundværdi er på kr. 322.600, men markedsprisen kan afvige væsentligt fra den offentlige ejendomsvurdering.

Der skal gøres opmærksom på, at salg af grunde fra 1. januar 2011 er momspligtigt og der skal derfor svares moms af salgsprisen.

Bilag

 1. Høringssvar vedr. forslag til Lokalplan 231 for Risbjergvej 22, Risbjergskolens skolebestyrelse, den 1. februar 2016 (pdf)
 2. Høringssvar vedr. forslag til Lokalplan 231 for Risbjergvej 22, Risbjergskolens MED-udvalg, den 1. februar 2016 (pdf)
 3. Forslag til Lokalplan 231, boliger på Risbjergvej 22 (pdf)

6. Endelig vedtagelse af Lokalplan 135 for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge. Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse i lokalplanområdet opføres med en placering, størrelse og udformning, der passer ind i landsbymiljøet.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring. Der er i forbindelse med høringen indkommet høringssvar til lokalplanforslaget. Indholdet i disse høringssvar forelægges til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse af lokalplanen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at Lokalplan 135 for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge vedtages endeligt,
 2. at lokalplanen ændres på følgende punkter i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen:
 • Redegørelsen: I lokalplanens redegørelsesdel gennemgås på side 9 kommuneplanens rammer. Denne tekst suppleres med en beskrivelse af rammeområdet 1B8, som dækker arealerne syd for Toft Sørensens Vænge
 • § 5.6: sidste del af sætning om solceller udgår, da lokalplanen ikke tillader opsætning af solceller. Der foreslås ny ordlyd ”Bygningshøjden må maksimalt være 8 m over naturligt terræn. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen”.
 • § 6.2: udgår
 • § 6.6 ændres til: I beboelsesbygninger skal vinduer og udvendige døre udformes som murhuller, der er placeret i overensstemmelse med traditionel fagdeling. Vinduer må ikke udføres som gennemgående vinduesbånd. Brystninger skal materiale- og farvemæssigt udføres som den øvrige facade
 • § 6.7 ændres til: Udvendige døre skal udføres som fyldningsdøre eventuelt som halvdøre. I havedøre kan fyldning erstattes med glas. Vinduer skal udføres med gående rammer omkring en midterpost. Rammerne må underopdeles med vandrette/ lodrette sprosser eller tværpost. Der må kun anvendes plane, ufarvede glas. Udvendige døre og vinduer skal behandles med maling af karakter som oliemaling i hvid, sort eller jordfarver
 • § 6.8 Sidste afsnit ændres til: Kviste må ikke udføres som taskekviste. Flunkerne (siderne) skal være lukkede. Tag på kviste skal være udført i samme materiale som resten af taget
 • § 6.9 ændres til: Til tagbeklædning må kun anvendes ubehandlede røde, sorte eller brune vingetegl, naturskifer, strå eller sort listeindelt tagpap. Tage på garager, carporte og udhuse må dog også dækkes med grå eller sorte fibercementplader samt med grå eller sort tagpap. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer
 • § 6.13 ændres til: Der må ikke udføres nogen form for altaner og balkoner
 • § 9.1: Udgår.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Ad 1. – 2. Anbefales godkendt.

Gruppe C afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er blandt andet at fastlægge de overordnede rammer for bevaring og fremhævning af de træk, der er tilbage af den oprindelige Hvidovre Landsby. Desuden skal lokalplanen sikre, at nødvendige fornyelser og ombygninger udformes i overensstemmelse med den stedlige byggetradition og indpasses i det eksisterende miljø.

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med Forstadsmuseet med et ønske om at ramme den rigtige balance mellem bevaring og udvikling af bebyggelsen i området, således at landsbyens oprindelige træk kan bevares og fremhæves. For at ramme denne balance skelnes der eksempelvis i afsnit om Bebyggelsens omfang og placering samt Bebyggelsens udseende mellem de facader, der kan ses fra Hvidovregade, som er omfattet af strammere bestemmelser, end for facader der vender væk fra Hvidovregade. 

Lokalplanområdet rummer i dag hovedsagligt enfamiliehuse og ubebyggede arealer, så som parkeringspladser og rekreative områder. Der er ingen ændringer i anvendelsen af lokalplanområdet, ud over brofæstet til en ny fodgængerbro henover Holbækmotorvejen og Vigerslev Allé.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i henhold til indholdet i det fremlagte forslag til Kommuneplan 2014. Det er en forudsætning for den endelige vedtagelse af Lokalplan 135, at den nye kommuneplan er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens delområde I er i den nye kommuneplan omfattet af rammeområde 1B51, hvori området udlægges til åben-lav boligbebyggelse, med en bebyggelsesprocent på højst 30 og et maksimalt antal etager på 1½. Derudover er den maksimale bygningshøjde 8½ m. De tre ejendomme syd for Toft Sørensens Vænge, der udgør lokalplanens delområde II, er omfattet af rammeområde 1B8, som udover et brofæste til en ny stibro ikke må bebygges.

Forslag til Lokalplan 135 for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge blev vedtaget den 15. december 2015. Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 18. december 2015 til den 14. februar 2016.

Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar, se mere i bilag 2. Forvaltningen har i notat af 29. februar 2016, Hvidbog om indkomne høringssvar, bilag 3, lavet et resumé af indholdet i høringssvarene og knyttet forvaltningens kommentarer hertil.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at Lokalplan 135 vedtages endeligt med følgende ændringer:

 • § 6.6 ændres til: I beboelsesbygninger skal vinduer og udvendige døre udformes som murhuller, der er placeret i overensstemmelse med traditionel fagdeling. Vinduer må ikke udføres som gennemgående vinduesbånd. Brystninger skal materiale- og farvemæssigt udføres som den øvrige facade.
 • § 6.7 ændres til: Udvendige døre skal udføres som fyldningsdøre eventuelt som halvdøre. I havedøre kan fyldning erstattes med glas. Vinduer skal udføres med gående rammer omkring en midterprost. Rammerne må underopdeles med vandrette/ lodrette sprosser eller tværpost. Der må kun anvendes plane, ufarvede glas. Udvendige døre og vinduer skal behandles med maling af karakter som oliemaling i hvid, sort eller jordfarver.
 • § 6.8 Sidste afsnit ændres til: Kviste må ikke udføres som taskekviste. Flunkerne (siderne) skal være lukkede. Tag på kviste skal være udført i samme materiale som resten af taget.
 • § 6.9 ændres til: Til tagbeklædning må kun anvendes ubehandlede røde, sorte eller brune vingetegl, naturskifer, strå eller sort listeindelt tagpap. Tage på garager, carporte og udhuse må dog også dækkes med grå eller sorte fibercementplader samt med grå eller sort tagpap. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer.
 • § 6.13 ændres til: Der må ikke udføres nogen form for altaner og balkoner.
 • § 9.1: Udgår

Forvaltningen har i arbejdet med høringssvarene desuden fundet anledning til følgende ændringer, som foreslås ændret i lokalplanen:

 • I lokalplanens redegørelsesdel gennemgås på side 9 kommuneplanens rammer. Her foreslår forvaltningen, at der suppleres med en beskrivelse af rammeområdet 1B8, som dækker arealerne syd for Toft Sørensens Vænge
 • § 5.6 sidste del af sætning om solceller bør udgår, da lokalplanen ikke tillader opsætning af solceller. Der foreslås følgende nye ordlyd: ”Bygningshøjden må maksimalt være 8 m over naturligt terræn. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen”
 • Forvaltningen foreslår desuden, at § 6.2 udgår, da kravet om hensyntagen til den oprindelige bygnings udseende ved til- og ombygninger også er indeholdt i § 6.3.

Herudover vil forvaltningen foretage mindre redaktionelle rettelser i lokalplanen forud for offentliggørelsen.

Retsgrundlag

Endelig vedtagelse af lokalplaner sker efter planlovens § 27.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 15. december 2015, at fremlægge forslag til Lokalplan 135 for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge i offentlig høring i 8 uger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 135 for Hvidovregade og Toft Sørensens Vænge (pdf)
 2. Høringssvar til forslag til Lokalplan 135 (pdf)
 3. Notat af 2. marts 2016. Hvidbog over indkomne høringssvar (pdf)

7. Principper for ny lokalplan for boliger på Langkildevej 1

Beslutningstema

I forbindelse med udbud og salg af den kommunalt ejede ejendom Langkildevej 1, er det en forudsætning, at der vedtages en ny lokalplan for ejendommen. Forvaltningen foreslår, at arbejdet med en ny lokalplan for ejendommen igangsættes for at skabe mulighed for at opføre et antal attraktive boliger til gavn for udviklingen i Avedøre Stationsområde.

Udvalget skal beslutte, om man vil sætte lokalplanarbejdet i gang, og i givet fald, hvilken afgrænsning og hvilket principielt indhold planen skal have.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der udarbejdes en ny lokalplan for Langkildevej 1
 2. at lokalplanen gives en afgrænsning som angivet på bilag 1
 3. at lokalplanen gives et principielt indhold, som beskrevet i sagsfremstillingen
 4. at lokalplanen udarbejdes på grundlag af det valgte tilbud med skitseprojekt fra Skovhus Arkitekter

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Ad 1. – 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt med ændring af, at ny bebyggelse højst må opføres i 2 etager og bygningshøjden ikke må overstige 8 meter.

Ad 4. Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejendommen Langkildevej 1, matr. nr. 11r Avedøre By, Avedøre har været udbudt til salg efter reglerne om offentligt udbud med henblik på at opføre nyt boligbyggeri. Se bilag 1.

Salget af ejendommen var betinget af, at ejendommen ikke anvendes til opførelse af alment boligbyggeri, og at der i forbindelse med bud skulle indleveres et skitseprojekt af det påtænkte byggeri.

Af skitseprojektet fra det valgte tilbud fremgår det, at der foreslås opført 29 rækkehuse á 120 m² på ejendommen

Ejendommen er i dag omfattet af Byplanvedtægt A13, som udlægger den til offentlige formål (plejehjem, børneinstitutioner og lignende). Der skal derfor vedtages en ny lokalplan for området inden arealet kan bebygges med boliger.

Ejendommen

Ejendommen er ubebygget og har et areal på 7.977 m2.

Mod vest afgrænses ejendommen af Langkildevej og en ældreboligbebyggelse og et tidligere plejehjem. På sidstnævnte ejendom kan der indrettes etageboliger i enten ny bebyggelse eller i de eksisterende bygninger. Mod nord grænser ejendommen op til Dybenskærvej og mod syd ligger banevolden. Øst for ejendommen – på den anden side af Frydenhøjstien - ligger en større, samlet bebyggelse med ens parcelhuse kaldet Strandhaven.

Ejendommen ligger tæt ved Avedøre Station i det stationsnære kerneområde, og skal således jævnfør Fingerplan 2013 og forslaget til Kommuneplan 2014 udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den gode tilgængelighed.

Overordnet planlægning

I forslaget til Kommuneplan 2014 er ejendommen udlagt til boligområde, og er omfattet af rammeområdet 4B7, Langkildevej Øst.

For området, gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:

 • Generel anvendelse: Boligområde
 • Specifik anvendelse: Etagebolig, tæt-lav
 • Max. bebyggelsesprocent: 45
 • Max. antal etager: 3
 • Max. bygningshøjde: 12 m
 • Bemærkninger: Stationsnært kerneområde

I kommuneplanen er det et ønske, at nye tiltag eller aktiviteter i Avedøre primært skal tage afsæt i en målsætning om at få børnefamilier til at bosætte sig og at benytte sig af tilbuddene i området blandt andet ved at skabe nye boligbebyggelser.

Etablering af nye bebyggelser og funktioner skal i samspillet med de eksisterende, omkringliggende bebyggelser medvirke til at give områderne omkring stationen og hele bydelen ny identitet og energi.

Kommuneplanen giver mulighed for fortætning i udpegede områder ved Avedøre Station, der udgør dele af de stationsnære kerneområder, hvor gangafstanden til stationen er mindre end 600 m. Her kan der bygges højere og tættere end i den øvrige del af kommunen. Grunden på Langkildevej 1 ligger i et af disse udpegede områder med mulighed for fortætning.

På grund af ejendommens beliggenhed tæt på banen opføres en støjafskærmning til sikring af overholdelsen af de gældende støjkrav. En relativ høj bebyggelsestæthed på ejendommen vil kunne medvirke til at sikre den nødvendige økonomi hertil.

Hvis bebyggelsen ønskes opført som tæt-lavt boligbyggeri, skal lokalplanen sikre, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes, jævnfør byggelovens § 10A, stk. 1. Dette krav gælder dog ikke, hvis bebyggelsen etableres som andelsboliger eller almene boliger. Ejerforholdene til de nye boliger kan imidlertid ikke fastlægges i en lokalplan.

Afgrænsning af lokalplanen

Det foreslås, at en ny lokalplan afgrænses, så den kun omfatter selve ejendommen Langkildevej 1, matr. nr. 11r Avedøre By, Avedøre, som vist på Bilag 1.

Principielt indhold

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et forslag til en ny lokalplan for ejendommen Langkildevej 1, som muliggør opførelse af en boligbebyggelse opført som tæt-lave boliger i overensstemmelse med det valgte projekt fra udbudsrunden.

Formålet med lokalplanen vil være at skabe et attraktivt og funktionelt boligområde med et antal boliger opført som rækkehuse delt op imindre klynger af 4-7 rækkehuse, der forskyder sig i forhold til hinanden. Alle huse skal have sine primære udearealer mod sydvest og et mindre opholdsareal mod øst, hvor også indgangen til husene er, så der sikres solorienterede opholdsarealer til de enkelte boliger.

Bebyggelsen skal placeres, så der er god og let adgang fra de enkelte boliger til de fælles grønne rekreative områder mellem husene.

Facaderne er foreslået udført som murede facader i blank mur, dvs. at de ikke pudses eller lignende, for at bebyggelsens karakter harmonerer med de umiddelbart nærtliggende bebyggelser.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslaget giver mulighed for følgende:

 • At opføre et antal boliger som tæt-lavt boligbyggeri
 • Ny bebyggelse skal kunne opføres i 1-3 etager
 • Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 45
 • Bygningshøjden må ikke overstige 12 m.

Med en maksimal bebyggelsesprocent på 45 kan der højst opføres bebyggelse med et samlet etageareal på 3.589 m2 på ejendommen. Skitseprojektet rummer en bebyggelse med 29 boliger á 120 m2, dvs. med et samlet etageareal på 3.480 m2.

Lokalplanforslaget skal sikre, at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser. Jævnfør kommuneplanens rammer skal der ved udnyttelse af ejendommen til tæt-lav boligbebyggelse reserveres plads til 1 parkeringsplads pr. bolig.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter bestemmelserne i planlovens kapitel 5 og 6.

En lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, jævnfør planlovens § 13, stk. 2.

Når der opføres mere end et enfamilieshus til helårsbeboelse på en ejendom, skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang, jævnfør byggelovens § 10A, stk. 1. Disse regler gælder ikke for private andelsboliger uden offentlig støtte, på boliger, der opføres med støtte efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2015, punkt 34, at den ubebyggede grund Langkildevej 1 blev udbudt til salg efter reglerne om offentligt udbud.

Salg af ejendommen var betinget af, at ejendommen ikke skulle anvendes til opførelse af alment boligbyggeri, og at der i forbindelse med bud skulle indleveres et skitseprojekt af det påtænkte byggeri.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2016, punkt 28, det indkomne tilbud fra Real Capital med tilhørende skitseprojekt udarbejdet af Skovhus Arkitekter.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens kasse tilføres budsummen minus kommunens omkostninger forbundet med salget.

Bilag

 1. Forslag til afgrænsning af lokalplan for Langkildevej 1 (pdf)
 2. Skitseprojekt fra Skovhus Arkitekter, dateret 10-1-2016 (pdf)

8. Sammensætning af bestyrelserne i HOFOR

Beslutningstema

I forbindelse med dannelsen af HOFORs vand- og spildevandskoncern i 2012 aftalte HOFORs ejerkommuner at evaluere størrelsen og sammensætningen af koncernens bestyrelser i 2016. Bestyrelsen i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S har nu  anbefalet, at den nuværende sammensætning og størrelse bibeholdes. Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til denne anbefaling.

Indstilling

Økonomi og Stabe indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at indstille overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tilslutte sig holdingbestyrelsens anbefaling af, at den nuværende størrelse og sammensætning af bestyrelserne i HOFOR bibeholdes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med dannelsen af HOFORs vand- og spildevandskoncern i

2012 aftalte ejerkommunerne at evaluere størrelse og sammensætning

af koncernens bestyrelser i 2016.

Koncernen består af 19 selskaber, fordelt på 2 holdingselskaber, 1 serviceselskab og 16 netselskaber.

Bestyrelsen i de 2 Holdingselskaber HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR

Spildevand Holding A/S består i dag af 8 ejerrepræsentanter og 4 medarbejderrepræsentanter.

Derudover er der 6 observatører fra andre kommuner.

Bestyrelsen i serviceselskabet HOFOR A/S består af formand og næstformand fra holdingselskaberne, 3 eksterne bestyrelsesmedlemmer og 3 medarbejderrepræsentanter.

Bestyrelserne i netselskaberne består af den administrative direktør i

holdingselskaberne, 2 forbrugerrepræsentanter og 4 direktører og områdechefer i serviceselskabet.

Bestyrelsen i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S anbefaler, at den nuværende størrelse og sammensætning af bestyrelserne opretholdes.

Finn Gerdes repræsenterer Hvidovre Kommune i HOFOR Vand Holding A/S og i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kultur, Miljø og Vækst har ingen bemærkninger til bestyrelsens anbefaling, da den nuværende bestyrelsessammensætning bevares.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag til dagsordenspunkt (pdf)

9. Projekt nr. 5784, botilbuddet Gl. Køge Landevej 282, renovering, anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Beslutningstema

I 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til renovering af botilbuddet på Gl. Køge Landevej (projekt nr. 5784). Udvalget skal godkende anlægsbevilling svarende til rådighedsbeløbet.

Indstilling

Børn og Velfærd og Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

 1. at godkende anlægsbevilling på projekt nr. 5784 svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 0,8 mio. kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Udgår.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 05-04-2016

Udsættes til behandling når ny sag om brug af Gl. Køge Landevej skal behandles.

Sagsfremstilling

Bofællesskabet på Gl. Køge Landevej lukkede i 2015. Bygningen skal omdannes til et midlertidigt botilbud til unge, der har behov for støtte og et lille trygt bomiljø for at lære at mestre de krav, som voksenlivet stiller.

Projektet omhandler den indvendige renovering af bygningen, så de nye beboere kan flytte ind.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen forelægges også Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2016

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i budget 2016 er der til projekt nr. 5784, botilbuddet Gl. Køge Landevej, renovering, afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr., hvortil der søges anlægsbevilling.


10. Anlægsregnskaber til godkendelse

Beslutningstema

Kultur, Miljø og Vækst fremlægger anlægsregnskaber til godkendelse.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægsregnskab for projekt 0193, 0226, 2465, 2466, 2480 og 2481 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Projekt

Regnskab

Bevilling

Forskel i kr.

0193 Enghøjbygningen

21.652.660

21.700.000

-47.340

0226 Renovering af kloak 2015

2.872.072

3.000.000

-127.928

2465 Vedligeholdelse af fortove 2015

3.536.112

3.600.000

-63.888

2466 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2015

8.010.709

8.000.000

10.709

2480 Vedligeholdelse af fortove 2014

4.000.870

4.000.000

870

2481 Vedligeholdelse af færdselsbaner 2014

8.470.824

8.500.000

-29.176

Total

48.543.247

48.800.000

-256.753

Kultur, Miljø- og Vækst fremlægger anlægsregnskaber med et samlet mindreforbrug på 256.753 kr.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af specifikationen på anlægsregnskaberne.

Bilag

 1. 2468 Trafiksanering 2015 (pdf)
 2. 0226 Renovering af Kloak 2015 (pdf)
 3. 0193 Enghøjbygningen (pdf)
 4. 2466 Vedligeholdelse af færdelsbaner 2015 (pdf)
 5. 2480 Vedligeholdelse af fortove 2014 (pdf)
 6. 2465 Vedligeholdelse af fortove 2015 (pdf)
 7. 2481 Vedligeholdelse af færdelsbaner 2014 (pdf)

11. Projekt 2495 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2016. Evaluering af hidtidig indsats og prioritering af årets arbejder

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om resultaterne af den hidtidige indsat vedrørende sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse og anmodes om at godkende forslag til det fortsatte arbejde.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage evalueringen af den hidtidige indsats til efterretning.
 2. at godkende forslag til det fortsatte arbejde med sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har med bistand fra ekstern rådgiver arbejdet med opdatering og udarbejdelse af en ny trafiksikkerhedsplan, hvoraf resultaterne nu foreligger i rapporten Systematisk uheldsbekæmpelse - Evaluering, analyse og kortlægning (bilag 1).

Rapporten er inddelt i to dele. Første del (kapitel 2) omfatter en evaluering af indsatsen og effekten af de tiltag, der er gennemført i perioden fra 2009 til 2012. Anden del (kapitel 3) omfatter en analyse og kortlægning af det nuværende uheldsbillede med henblik på at udpege fremtidige indsats­områder.

Evaluering af den hidtidige indsats

Evalueringen har omfattet de fem trafiksikkerhedsfremmende tiltag, der er gennemført i årene 2009 til 2012. Resultaterne heraf er opsummeret i nedenstående tabel.

 Lokalitet

 (kryds)

Uheld pr. år

før ombygning

Uheld pr. år

efter ombygning

Ændring

ift. forventede

 Gammel Køge Landevej

/Avedøre Havnevej

10,4

5,0

- 32 %

 Gammel Køge Landevej

/Hvidovrevej

2,0

1,7

+14 %

 Kystholmen

/Hammerholmen

1,2

0,0

-100 %

 Kystholmen

/Avedøreholmen

1,6

0,9

-33 %

 Avedøre Havnevej

/Brostykkevej

5,2

4,0

-13 %

Tiltagene har hovedsageligt omfattet etablering af separat grøn-fase for venstresvingende biler (såkaldt bundne venstresving) i de tre signalregulerede kryds på Gammel Køge Landevej og Avedøre Havnevej samt bedre skiltning og afmærkning i de to vigepligtsregulerede kryds på Kystholmen. Tiltaget ved Avedøre Havnevej/Brostykkevej har dog også omfattet etablering af et helt nyt og samordnet signalanlæg i nabokrydset Brostykkevej/Arnold Nielsens Boulevard/Menelaos Boulevard.

På tre af de fem lokaliteter er der opnået en meget markant reduktion i antallet af uheld. Det drejer sig om tiltagne i krydsene Gammel Køge Landevej/Avedøre Havnevej, Kystholmen/Hammerholmen og Kystholmen/Avedøreholmen.

Også tiltaget i krydset Avedøre Havnevej/Brostykkevej, inkl. nabokrydset Brostykkevej/Arnold Nielsens Boulevard/Menelaos Boulevard, har resulteret i et pænt fald i antallet af uheld af de typer, som tiltaget primært var rettet imod, men der er samtidig sket en stigning i andre typer uheld, især uheld mellem medkørende med svingning, hvilket gør, at det samlede antal uheld ikke er faldet helt så markant.

Og endelig er i der krydset Gammel Køge Landevej/Hvidovrevej ikke opnået en samlet reduktion i antallet af uheld, tværtom er der sket en lille stigning. Også her har tiltaget virket i forhold til de typer uheld, som tiltaget primært var rettet imod, men til gengæld er der i dette kryds sket en endnu større stigning i andre typer uheld, her mere blandet men igen med flest uheld mellem medkørende med svingning.

Der kan henvises til rapportens kapitel 2 (bilag 1), hvor effekten af tiltagene i hver af de fem lokaliteter er beskrevet i flere detaljer.

Analyse og kortlægning af det nuværende uheldsbillede

Uheldsanalysen viser, at både antallet af uheld og antallet af tilskadekomne på kommunens veje generelt har været faldende siden 2005 og er blevet mere end halveret frem til 2012. I 2012 var tallene nede på samlet 55 person- og materielskadeuheld og med i alt 12 tilskadekomne personer. Siden 2012 har der så været en markant stigende tendens, således at der ved senest foreliggende opgørelse for året 2014 var 83 person- og materielskadeuheld med i alt 19 tilskadekomne personer.

Uheldsanalysen viser tillige, at de væsentligste uheldsproblemer på vejnettet i Hvidovre Kommune i høj grad er knyttet til de lette trafikanter, særligt cyklister og knallertkørere. I analyseperioden fra 2010 til 2014 har cirka 30 procent af alle registrerede uheld involveret cyklister eller knallertkørere. Ses alene på uheld med personskade er andelen af uheld med cyklister og knallertkørere oppe på 64 procent, og samlet set udgør cyklister og knallertkørere næsten 60 procent af alle tilskadekomne. Fodgængerne er tilsvarende involveret i cirka 6 procent af alle registrerede uheld, og de udgør cirka 15 procent af alle tilskadekomne. Med andre ord er 75 procent, altså ¾-dele, af alle tilskadekomne i trafikken på kommunens veje enten en fodgænger, en cyklist eller en knallertkører. I den 5-årige analyseperiode fra 2010 til 2014 drejer det sig om i alt 11 fodgængere, 33 cyklister og 12 knallertkørere, der er kommet til skade i trafikken.

I analysen er der desuden foretaget en udpegning af de lokaliteter, hvor der er sket flest uheld i analyseperioden fra 2010 til 2014. Ved udpegningen er der skelnet mellem henholdsvis kryds og strækninger. Resultaterne heraf er vist i efterfølgende to tabeller. Det bemærkes, at nummereringen i tabellerne ikke er udtryk for en prioritering eller rangordning af de udpegede kryds og strækninger.

Nr.   Kryds

Uheld med

personskade

Uheld

i alt

K1    Kystholmen

       /Avedøreholmen

1

9

K2    Stamholmen

       /Avedøreholmen

0

7

K3    Gammel Køge Landevej

       /Avedøre Havnevej

2

25

K4    Gammel Køge Landevej

       /Strandmarksvej

5

14

K5    Avedøre Havnevej

       /Brostykkevej

2

21

K6    Avedøre Havnevej

       /Kettevej*

3

28

K7    Gammel Køge Landevej

       /Brostykkevej

1

10

K8    Rebæk Plads

       (rundkørslen på Kløverprisvej)

2

8

* K6 Avedøre Havnevej/Kettevej er ombygget i 2014 (og udgår derfor).

Nr.  Strækning

Uheld med

personskade

Uheld

i alt

Uheldstæthed

(uheld/år/km)

S1   Gammel Køge Landevej

ml. Avedøre Havnevej-Tårnfalkevej

0

6

2,3

S2   Gammel Køge Landevej

ml. Avedøre Havnevej-Hvidovrevej

3

8

2,5

S3   Gammel Køge Landevej

ml. I. C. Lembrechts Alle-Brostykkevej

2

8

2,2

S4   Hvidovrevej

ml. Femagervej-Toft Sørensens Vænge

5

18

6,7

S5   Hvidovrevej

ml. Giesegårdsvej-Risbjerggårds Alle

0

9

5,1

De herved udpegede kryds og strækninger vil som udgangspunkt kunne danne basis for de kommende års arbejde med sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse.

Det bemærkes, at krydset K6 Avedøre Havnevej/Kettevej blev ombygget i efteråret 2014, hvorfor dette kryds ikke for nuværende er relevant i denne sammenhæng. Tiltaget gennemført i efteråret 2014 vurderes at ville afhjælpe de hyppigste og mest alvorlige typer af uheld i dette kryds. Dette vil i øvrigt så kunne verificeres om nogle år, hvor der kan foretages en evaluering af tiltagets effekter i dette kryds.

Det kan også bemærkes, at hele tre af de fem kryds, hvor der tidligere er gennemført tiltag, fortsat optræder blandt krydsene med flest uheld i analyseperioden 2010-2014 (K1 Kystholmen/Avedøreholmen, K3 Gammel Køge Landevej/Avedøre Havnevej og K5 Avedøre Havnevej/Brostykkevej). Det er der to grundlæggende forklaringer på. Dels er tiltagene først gennemført et godt stykke inde i analyseperioden, således at effekten af tiltagene ikke er slået igennem i hele analyseperioden (K1 Kystholmen/Avedøreholmen og K5 Avedøre Havnevej/Brostykkevej), dels er det sådan, at der notorisk må forventes flest uheld de steder, hvor der er mest trafik (K3 Gammel Køge Landevej/Avedøre Havnevej og K5 Avedøre Havnevej/Brostykkevej), også selv om der måtte være gennemført de bedst mulige tiltag for at forhindre uheldenes opståen. Der opstår således altid en række mere eller mindre tilfældige uheld, som man ikke kan gøre noget ved med alene trafik- og anlægstekniske tiltag, eksempelvis uheld forårsaget af alene trafikanternes manglende opmærksomhed i trafikken.

De udpegede kryds og strækninger vist i foranstående tabeller er nærmere beskrevet og analyseret i rapportens kapitel 3 (bilag 1), hvortil der kan henvises.

Forslag til det fortsatte arbejde med sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse

Parallelt med tilblivelsen af den ny trafiksikkerhedsplan (bilag 1) har Vej- og Parkafdelingen i forlængelse af tidligere beslutninger i Teknik- og Miljøudvalget dels indgået aftale med Banedanmark og entreprenør om ombygning af signalkrydset Hvidovrevej/Allingvej/Vigerslev Alle, dels arbejdet videre med trafiksikkerhedsprojekt på Stamholmen.

Ombygning af signalkrydset Hvidovrevej/Allingvej/Vigerslev Alle vil ske i forbindelse med Banedanmarks færdiggørelse af København-Ringsted jernbaneprojektet langs Allingvej og Vigerslev Alle. Ifølge den aktuelle tidsplan vil ombygning og færdiggørelse ske hen mod slutningen af 2016. Der er udarbejdet et detailprojekt og indgået kontrakt vedrørende Hvidovre Kommunes andel af anlægsomkostningerne på i alt 550.000 kr., hvilket inkluderer en total fornyelse af al signalmateriel i krydset. Beløbet forventes afholdt i 2016.

Arbejdet med trafiksikkerhedsprojekt på Stamholmen har resulteret i et forslag om etablering af signalregulering af det i dag vigepligtsregulerede kryds Stamholmen/Avedøreholmen. Der er udarbejdet et detailprojekt til udførelse med tilhørende bygherreoverslag, der lyder på samlet 2.850.000 kr. inkl. 15 procent til eventuelle uforudsete udgifter.

Krydset Stamholmen/Avedøreholmen er blandt de udpegede kryds i den ny trafiksikkerhedsplan (K2 Stamholmen/Avedøreholmen som vist i foranstående tabel). Vej- og Parkafdeling finder, at det udarbejdede detailprojekt til signalregulering af krydset er den helt rigtige trafiksikkerhedsmæssige løsning, men samtidig er anlægsomkostningerne hertil relativt høje og uden for det økonomiske råderum til udførelse i 2016.

Til prioritering af andre tiltag til efterfølgende forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget inden eventuel udførelse arbejder Vej- og Parkafdelingen i øjeblikket videre med konkretisering af vurderingerne i den ny trafiksikkerhedsplan. Der er taget udgangspunkt i efterfølgende skematiske opstilling.

Hidtidige tiltag (fra evalueringen)

Bemærkninger

 Gammel Køge Landevej

/Hvidovrevej

Krydset holdes under observation.

Aktuelt gøres ikke yderligere.

Udpegede kryds

K1    Kystholmen

       /Avedøreholmen

Krydset holdes under observation.

Aktuelt gøres ikke yderligere.

K2    Stamholmen

       /Avedøreholmen

Detailprojekt foreligger klar til udførelse.

Aktuelt gøres ikke yderligere.

K3    Gammel Køge Landevej

       /Avedøre Havnevej

Det undersøges nærmere, om der kan laves tiltag, der med beskedne omkostninger kan forventes at kunne reducere risikoen for uheld med bagende­kollision. Uheld med fodgængere analyseres nærmere med henblik på eventuelle øvrige tiltag.

K4    Gammel Køge Landevej

       /Strandmarksvej

Der foretages en grundig analyse af uheldene med henblik på konkretisering af eventuelle tiltag.

K5    Avedøre Havnevej

       /Brostykkevej

Det undersøges nærmere, om der kan laves tiltag, der med beskedne omkostninger kan forventes at kunne reducere risikoen for uheld ved rødkørsel.

K6    Avedøre Havnevej

       /Kettevej

Krydset er ombygget i efteråret 2014.

Der gøres ikke yderligere.

K7    Gammel Køge Landevej

       /Brostykkevej

Det undersøges nærmere, om der kan laves tiltag, der med beskedne omkostninger kan forventes at kunne reducere risikoen for uheld med bagende­kollision.

K8    Rebæk Plads

       (rundkørslen på Kløverprisvej)

Det vurderes, at eventuelle tiltag vil blive endog meget omkostningstunge.

Rundkørslen holdes under observation.

Udpegede strækninger

S1   Gammel Køge Landevej

ml. Avedøre Havnevej-Tårnfalkevej

Strækningerne S1, S2 og S3 indgår i det igangværende supercykelstiprojekt på Gammel Køge Landevej. Her fokuseres på trafiksikkerheden for cyklister, der netop er det væsentligste trafiksikkerhedsmæssige problem på disse strækninger.

Varetages i supercykelstiprojektet.

S2   Gammel Køge Landevej

ml. Avedøre Havnevej-Hvidovrevej

S3   Gammel Køge Landevej

ml. I. C. Lembrechts Alle-Brostykkevej

S4   Hvidovrevej

ml. Femagervej-Toft Sørensens Vænge

Der foretages en grundig analyse af uheldene med henblik på konkretisering af eventuelle tiltag.

S5   Hvidovrevej

ml. Giesegårdsvej-Risbjerggårds Alle

Kan eventuelt tages op i forbindelse med eller forlængelse af bymidteprojektet.

Aktuelt gøres ikke yderligere.

Udpegede temaer

Cykel- og knallertuheld

Det kan overvejes på sigt at foretage en nærmere analyse af uheldene med henblik på vurdering af mulighederne for eventuelle tiltag.

I første omgang gøres ikke yderligere.

Fodgængeruheld

Aktuelt gøres ikke yderligere.

Vej- og Parkafdelingen har i sit fortsatte arbejde således prioriteret dels problemsteder, hvor der anses mulighed for med beskedne omkostninger at kunne opnå en trafiksikkerhedsmæssig effekt (K3 Gammel Køge Landevej/Avedøre Havnevej, K5 Avedøre Havnevej/Brostykkevej og K7 Gammel Køge Landevej/Brostykkevej), dels problemsteder hvor der anses mulighed for at kunne opnå bedst mulig trafiksikkerhedsmæssig effekt i forhold til en forventeligt noget større investering (K4 Gammel Køge Landevej/Strandmarksvej og S4 Hvidovrevej mellem Femagervej og Toft Sørensens Vænge).

Arbejdet pågår ind over foråret 2016.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Teknik- og Miljøudvalget møde den 11. august 2015, punkt 21, godkendte udvalget følgende anvendelse af uforbrugte anlægsramme på projekterne 2457, 2484 og 2469 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2013, 2014 og 2015 på i alt 1.665.000 kr.:

a)Signalkrydset Hvidovrevej, Allingvej, Vigerslev Alle

Til merudgifter ved omlægning af krydset og opgradering af signaludstyr afsættes i alt kr. 300.000 til afholdelse i 2015-2016, hvor Banedanmark forventes at retablere krydset.

b) Stamholmen

Til projektering og udførelse af nyt trafiksikkerhedsprojekt på Stamholmen afsættes kr. 1.000.000. Trafiksikkerhedsprojektet gennemføres i tæt dialog med blandt andre Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme og forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse inden udførelse. Det må påregnes, at projektet først kan afsluttes ind i 2016.

c) Trafiksikkerhedsplan

Til udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan afsættes kr. 100.000 til ekstern rådgiverbistand.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2015, punkt 19, blev anlægsbevilling på 1.000.000 kr. givet til projekt 2407 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2016 med bemærkning om prioritering i fagudvalget inden igangsættelse.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten i 2016 er der til Projekt 2495, Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse, 2016 afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. Hertil har Kommunalbestyrelsen den 24.11.2015, pkt. 19 givet anlægsbevilling. Der er ligeledes afsat rådighedsbeløb på Projekt nr. 2407, Sorte Pletter, rammekonto på 1.000.000 kr. i hvert af årene 2017  - 2019.

På projekterne 2484 og 2469 Sorte pletter/systematisk uheldsbekæmpelse 2014 og 2015 resterer uforbrugte rådighedsbeløb 2016 og godkendt anlægsbevilling på i alt 1.435.000 kr.

Bilag

 1. Systematisk uheldsbekæmpelse - Evaluering, analyse og kortlægning, Rambøll januar 2016 (pdf)

12. Udlæg af privat fællesvej på Storegade 23

Beslutningstema

Ejeren af ejendommen Storegade 23 ønsker at udstykke sin ejendom. Det er en forudsætning for en godkendelse af udstykningssagen, at Hvidovre Kommune som vejmyndighed (Teknik- og Miljøudvalget) har godkendt udlæg af en privat fællesvej på ejendommen.    

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende udlægget af en privat fællesvej på ejendommen Storegade 23

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Udsat.

Sagsfremstilling

Ejeren af Storegade 23 ønsker at udstykke ejendommen i fire parceller samt en parcel omkring den bevaringsværdige bygning.

Landinspektør Lars Anton Jensen, LIFA A/S, har i forbindelse med indsendelse af udstykningssagen til Hvidovre Kommune oplyst, at der skal udlægges en privat fællesvej som adgangsvej til de fire nye parceller og restejendommen.

Som vejmyndighed skal Hvidovre Kommune i henhold til kapitel 8 i privatvejsloven godkende udlæg af nye private fællesveje i kommunen.

I dette tilfælde har vejudlægget kun betydning for ejendommen Storegade 23.  Vej- og Parkafdelingen har derfor skønnet, at en forudgående høring af vejudlægget er ufornøden.

Vej- og Parkafdelingen kan anbefale, at Teknik- og Miljøudvalget godkender vejudlægget som beskrevet i det vedhæftede materiale fra landinspektør Lars Anton Jensen.   

Retsgrundlag

Lov om private fællesveje, kapitel 8, herunder specielt § 27, § 33, stk. 2 og § 35  

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune

Bilag

 1. 201526083 Vejudlæg - skitse med kørevej, parkering m.m.pdf (pdf)

13. SAMKOM sammenligning af kommunens tilstand på vejområdet med andre kommuner

Beslutningstema

Resultatet af landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand foreligger nu. Hvidovre Kommune har en generel dårligere tilstand end landsgennemsnittet på de sammenlignede områder.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hver 5 år udfører SAMKOM (Sammenslutning af kommuner og Vejdirektoratet) en sammenligning af vejdata i de forskellige kommuner. Data´ene indhentes i kommunernes fagsystemmer og stilles op mod hinanden på en sådan måde, at de kan sammenlignes. 88 kommuner har deltaget i sammenligningen.

Hvidovre Kommune deltager i sammenligningen på områderne vedrørende kørebaner, broer og bygværker og cykelstier. På disse områder har kommunen et gennemarbejdet datagrundlag.

Som noget nyt har SAMKOM medtaget fortove, gadebelysning, signalanlæg og afvanding i sammenligningen. Der er få kommuner, der deltager i sammenligning på disse områder. Hvidovre har heller ikke givet data på disse områder. Det skyldes, at fremskaffelse af datagrundlag til den metode, sammenligningen skulle foregå på, ville være alt for ressourcekrævende.

Sammenligningsresultaterne kan ses i rapporten: ”SAMKOM, Resultat af landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand”, vedlagt bilag 1. Nedenfor gives et resumé af resultaterne, for de områder, hvor Hvidovre kommune har givet data.

 • For kørebaner (cykelstier undtaget) har Hvidovre kommunens veje, ifølge sammenligningen, en restlevetid på 37 %. Landgennemsnittet ligger på 41 %. Det betyder, at Hvidovres Kommunens veje er i en dårligere tilstand i forhold til veje i de øvrige kommuner i landet.
 • For broer og bygværker kategoriseres bygværker mellem 0-5, hvor karakteren 0 er en hel ny bro og karakteren 5, er en bro som skal renoveres straks. Hvidovre Kommune har ifølge sammenligningen en tilstand på 1,74, hvor landsgennemsnittet ligger på 1,4. Det betyder, at Hvidovre kommune generelt har dårligere broer og bygværker end de øvrige kommuner i landet.
 • For cykelstier ser det lidt bedre ud for Hvidovre Kommune, da den gennemsnitlige restlevetid er på 56 %. Da der kun er 26 kommuner der har deltaget i sammenligningen vurderer SAMKOM, at der ikke er tilstrækkelig med data til at udregne et gennemsnit. Udføres der alligevel en sammenligning af de 26 kommuner, der har givet data, giver det en gennemsnits levetid for cykelstier på 52 %. Så Hvidovre ligger lidt bedre end gennemsnittet af de 26 kommuner i forhold til restlevetid på cykelstier. I forhold til fagsystemmet RoSy, er cykelstierne prioriteret højt i Hvidovre i forhold til kørebaner.
 • Hvidovre Kommune har ikke indgivet data vedrørende fortove, men der pågår pt. en registrering af kommunens fortove. Resultatet heraf vil blive fremlagt til Teknik- og Miljøudvalget senere på året.

I forhold til de øvrige kommuner, kan det konkluderes, at Hvidovre Kommune har et efterslæb både på kørebaner samt broer- og bygværker.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Deltagelse med data til SAMKOM er tidligere beskrevet i dagsordenspunktet vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. november 2015 om iværksættelse af asfaltarbejder 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. SAMKOM. Resultat af landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand.pdf (pdf)

14. Nyt stadeplads- og omførselregulativ

Beslutningstema

Der skal vedtages nyt stadeplads- og omførselregulativ, som følge af at der er kommet ny vejlov.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at vedtage nyt regulativ vedrørende stadepladser og omførsel på offentligt ejede vejarealer i Hvidovre Kommune (bilag 3).
 2. at vedtage mulighed for omførsel på Hvidovre Strand, jævnfør ”regulativet” bilag 3.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Ad 1. – 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2013 områder, hvor det er muligt at etablere stadepladser og omførsel. Endvidere vedtog Kommunalbestyrelsen regulativ om etablering af stadepladser og omførsel på offentligt ejede vejarealer i Hvidovre Kommune, vedlagt bilag 1.

Ansøgning om benyttelse af vejareal foregår via den digitale løsning ”Råden over vej”. Ansøgningerne bliver behandlet i forhold til Lov om offentlige veje m.v. Specielt for stadepladser (en mobil salgsvogn) og omførsel  (små ladvogne/salgsvogne, som skal flytte sig hver time) bliver disse ansøgninger behandlet i forhold til regulativ om etablering af stadepladser og omførsel på offentligt ejede vejarealer i Hvidovre Kommune, bilag 1. Herefter forkortet regulativet.

Råden over vej kan overordnet inddeles i tre typer:

 1. Arrangementer, som f.eks. loppemarked, markedsdage, temaudstillinger, filmoptagelser mv. Det er gratis for ansøgeren at låne arealet til arrangementer. Vej- og Parkafdelingen vurderer i hvert enkelt tilfælde hvilke krav der skal stilles i forhold til det pågældende arrangement.
 2. Stadepladser. Stadepladsholderen skal betale for leje af arealet. Behandles jf. regulativet. For midlertidige stadepladser med brug af stadet på ca. 1 måned opkræves der ikke leje.
 3. Omførsel. Det er gratis at låne arealet til salg, hvor kommunen har givet tilladelse til, at der kan finde omførsel sted. Ansøgninger behandles via regulativet.

Vej- og Parkafdelingen opdaterer løbende kortet over stadepladser og omførsel i forhold til, hvad der er ledigt og udlejet. Kortet bliver løbende lagt på Kommunens hjemmeside. På bilag 2 ses opdateret kortbilag stadepladser og omførsel februar 2016.

Pt. er der følgende udlejede stadepladser på offentlige veje og pladser:

-Åmarkens Station, pølsevogn

-Frihedens Station, pølsevogn

-Stenstykkevej, pølsevogn

-Hvidovre Torv, cafeen (speciel lejekontrakt)

-Hvidovre Torv, midlertidig leje til juletræer

-Hvidovre Torv, kommende isbod (sagsbehandling pågår)

Der er pt. ingen tilladelser til omførsel.

Som følge af, at der er kommet ny vejlov (lov om offentlige veje m.v.), skal det nuværende regulativs henvisninger til lovgivningen opdateres.

Vej- og Parkafdelingen har opdateret henvisningerne i regulativet, samt tilføjet få ændringer. Det nye regulativ vedrørende stadepladser og omførsel på offentligt ejede vejarealer i Hvidovre Kommune er vedlagt som bilag 3.

Følgende er ændret og markeret med gult i bilag 3:

 • Henvisninger til lovgivning, §1, §15, stk. 2, §18
 • Forvaltningsnavn er ændret § 1 stk. 2
 • Der skal nu ansøges digitalt via kommunens hjemmeside. §2, stk. 2
 • Der er tilføjet at samlever også kan betjene stadet, og der er mulighed for andre aftaler om betjening, §2, stk. 4.
 • Kommunen kan i enkelte tilfælde beslutte at stadet skal stå fast hele døgnet, hvis særlige forhold gør, at stadet ikke kan flyttes hver dag. §6
 • Der tilføjes, at stadepladsholderen har pligt til at samle affald op, der vedrører stadepladsholderens produkt §12
 • Der tilføjes § 14 stk. 3, specielt for Hvidovre torv gælder, at stadepladsen lejes for tre år af gangen. Derefter skal aftalen genforhandles af begge parter. Kommunen kan derved opsige stadepladsholderen efter 3 år uden brug af argumenterne beskrevet  i § 14 og 15.
 • § 19 der er tilføjet ca. foran 1 time.
 • Kommunalbestyrelsens vedtagelsesdato.

Hvidovre Strand er kommunalt areal og derved ikke omfattet af regulativet som omfatter offentlige veje.

Set i lyset af udvikling af Hvidovre Strandpark og at området derved bliver mere attraktivt, kan det også skabe grobund for f.eks. salg af is, når det er godt vejr. På udvalgets møde den 3. juni 2015 blev det godkendt, at der kunne sælges is i et forsøg sommeren 2015. Imidlertid var 2015 en sommer, hvor der ikke var mange sammenhængende lange solskinsdage, så forsøget blev ikke effektueret.

Vej- og Parkafdelingen anbefaler, at omførsel på Hvidovre Strand vil følge reglerne for omførsel benævnt i bilag 3.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v., lov 1520 af 27. december 2014.

Lov om næring. Nr. 595 af 14. juni 2011.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog gældende regulativ den 24. september 2013.

Sag om mobilt salg af is mv. ved stranden i Lodsparken  har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2015. Her blev det godkendt, omførsel kunne pågå i 2015, med evaluering i forår 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1: Regulativ om etablering af stadepladser og omførsel på offentligt ejede vejarealer i hvidovre kommune (pdf)
 2. Bilag 2: Kortbilag stadepladser og omførsel. Februar 2016 (pdf)
 3. Bilag 3: Regulativ vedrørende stadepladser og omførsel på offentligt ejede vejarealer i Hvidovre Kommune (pdf)

15. Hvidovre Torv - Brugergruppe

Beslutningstema

Det skal besluttes, om der skal nedsættes en brugergruppe, som kan komme med inputs til, hvordan Hvidovre Torv kunne bruges bedre.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at beslutte om der skal etableres en brugergruppe for Hvidovre Torv.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Brugergruppe etableres.

Sagsfremstilling

Hvidovre Torv i dag

Hvidovre Torv blev renoveret i 2004. I den forbindelse blev der etableret en vandkunst i det nordøstlige hjørne. Vandkunsten er tilpasset det historiske hegn, der er omkring torvet. Cafeen i det sydøstlige hjørne er ligeledes udformet, så det indgår i torvets rum.

Om vinteren opsætter kommunen juletræ på midten af torvet, og der er salg af juletræer fra en midlertidig stadeplads i det sydvestlige hjørne.

Der er mulighed for stadepladser og omførsel (mobil gadesalg, skal flytte sig hver time) på torvet. Ligesom der er mulighed for at benytte torvet til forskellige aktiviteter og arrangementer. Bilag 1 angiver illustration af mulighed for stadepladser og omførsel på Hvidovre Torv.

Hvidovre Torv i fremtiden

Vej- og Parkafdelingen anbefaler, at der nedsættes en brugergruppe for Hvidovre Torv. Brugergruppen skal komme med input til, hvordan benyttelse af torvet kunne blive. Overskriften kunne være, hvordan skabes der mere liv på torvet. Brugergruppen skal drøfte hvilke tiltag der skal til, for at det kan lykkes og hvordan det motiveres etc.

Brugergruppen kan bestå af ildsjæle, kommunens borgere, erhvervsdrivende, foreninger m.v.

Vej- og Parkafdelingen kan på baggrund af inputs fra brugergruppen vurdere, om det er nødvendigt at have yderligere retningslinjer for Hvidovre Torv.

Såfremt der er politisk velvilje til at nedsætte en brugergruppe, vil Vej- og Parkafdelingen igangsætte en procesplan for forløbet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Retningslinjer for Hvidovre Torv har tidligere været fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets mødet den 25. november 2015, hvor det blev besluttet, at der skal etableres el og vand på torvet. Emnerne, vedrørende begrænsning i lejeaftale og opkrævning for leje ved midlertidige stadepladser, blev udskudt.

Retningslinjer og rammer for stadepladser og omførsel på Hvidovre Torv har ligeledes været drøftet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. juni 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1. Illustration af mulighed for stadepladser og omførsel på Hvidovre Torv (pdf)

16. Fastsættelse af nye takster

Beslutningstema

Det skal besluttes, om den nuværende stadepladsleje skal bortfalde eller lejen for stadepladser skal fastsættes efter antal lejede kvadratmetre.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

1.at stadepladser op til 8 m2 skal fritages for stadepladsleje

2.at stadepladser mellem 8 – 20 m2 skal fritages for stadepladsleje.

3.at stadepladser over 20 m2 forsat skal have særlig lejeaftale

Hvis nej til 1 og/eller 2 fastsættes takster for stadepladser pr. m2.

4.stadepladsleje op til 8 m2 = årlig 9.470 kr.

5.stadepladsleje 8 - 20 m2 = årlig 15.150 kr.

6.stadepladser over 20 m2 =speciel lejeaftale

7.arealleje for yderligere m2 til udendørsservering  = årlig 600 kr. per m2., for de stadepladser der opkræves gebyr for.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Ad 1. – 3. og 7. Anbefales godkendt.

Gruppe Ø afventer stillingtagen til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I dag findes der tre typer takster(leje) for etablering af en stadeplads. Taksterne er gældende for stadepladser på kommunalt ejede arealer og offentlige vejarealer.

 • Faste grillbarer: 15.150 kr. årlig.
 • Pølsevogne: 9.470 kr. årlig.
 • Fiskebiler o.l.: 2.360 kr. årlig.

Taksterne er ved hvert budgetår blevet prisindeksreguleret.

I Københavns Kommune har man stoppet opkrævningen for leje af stadepladser for at fremme erhvervslivet og bylivet. Hvidovre kommune kunne gøre det samme, eller differentiere, så det f.eks. kun er de store stadepladser over 8 m2 der opkræves leje for.

Ændring af takst i forhold til m2

Vej- og Parkafdelingen mener, at det er utidssvarende at vurdere takster for stadepladserne på baggrund af de tre kategorier. I dag kan der sælges mange andre varer end de tre kategorier, og typer af stadepladser er blevet mere nuanceret. Derfor vil en bedre angivelse være at udregne priserne per m2.

Der anbefales derfor følgende nye årlige takster:

 • Stadeplads op til 8 m2 = 9.470 kr.
 • Stadeplads over 8 m2 og mindre end 20 m2 = 15.150 kr.
 • Stadepladser over 20 m2 = speciel lejeaftale
 • Leje af yderligere m2 til udendørsservering 600 kr. per m2.

Taksterne skal fortsat gælde for kommunale arealer og offentlige vejarealer. Årligt vil taksterne blive fremskrevet efter gældende regler i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Ændringerne vil ikke få nogen betydning for de nuværende udlejede stadepladser, da opkrævningsbeløbet vil være det samme.

Vej- og Parkafdelingen vil udarbejde tillæg til de eksisterende kontrakter vedrørende ændringer af takster.

Ændring af takst i forhold til fritagelse for opkrævning

I dag er der 3 stadepladser som betaler leje som pølsevogn (Frihedens station, Åmarken station, Gammel Køge Landevej/Stenstykkevej). Den årlige indtægt udgør 28.410 kr. for stadepladserne. Derudover er der cafeen på torvet, som er større end 20 m2, og som er på en speciel lejeaftale.

I kommunen er der i dag mulighed for etablering af 17 stadepladser. Heraf er de 3 udlejet til pølsevogn, en til midlertidig stadeplads for salg af juletræer, en reserveret til kommende Iskafe og endelig Torvecafeen.

Hvis alle stadepladser var lejet ud, og det forudsættes at det er til pølsevogne, ville kommunen få en samlet årlig indtægt på 160.990 kr. Hidtil viser erfaringen, at det kun er ca. hvert 3-5 år, at der bliver etableret en ny stadeplads.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det vedtages, at der ikke skal opkræves beløb for indtægt for stadepladser op til 8 m2, vil det betyde en årlig mindre indtægt til kommunen på 28.410 kr.

Såfremt det vedtages, at der ikke skal opkræves indtægt for stadepladser op til 20 m2, vil det betyde manglende indtægt fra den fremtidige Iskafe på torvet.

Torvecafeen, er på speciel stadepladslejeaftale og den fortsætter uagtet evt. ændringer af øvrige stadepladstakster.


17. Iskafe på Hvidovre Torv

Beslutningstema

Grundet ansøgning om en fast stadeplads (bliver bygget på torvet) og en større bygning end en pølsevogn, skal udvalget godkende stadepladsen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at godkende at der kan etableres en fast (ikke mobil) stadeplads Iskafe på torvet.

a)at beslutte om det skal være udgaven på 16 m2, jævnfør bilag 1

b)at beslutte om det skal være udgaven på 20 m2, jævnfør bilag 1.

 1. at vedtage om der kan foregå udendørsservering i mindre omfang i forbindelse med stadepladsen.
 2. at vedtage om stadepladsansøgeren skal fritages for leje i et halvt år.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Ad 1. Indstilling b) godkendt.

Ad 2. – 3. Godkendt.

Sagsfremstilling

Vej- og Parkafdelingen har modtaget ansøgning om at etablere en Iskafe på Hvidovre Torv. Iskafe´en skal etableres på den ledige stadeplads i det nordvestlige hjørne.

Iskafeen vil blive bygget op i lignende materialer, som torvecafeen, f.eks. med træbeklædning og hældning på taget. Farverne vil højst sandsynlig blive sort eller lyseblå.

På bilag 1 ses ansøgers forslag til bygningen. På bilaget findes to bygninger, en bygning på 16 m2 og en på 20 m2. I den på 20 m2 er der mulighed for, at man kan stå indenfor om vinteren. Det vil der ikke være i den på 16 m2. Ansøger vil helst etablere bygningen på 20 m2.

Iskafe vil holde åbent i sæsoner og på forskellige tidspunkter. F.eks. ved fastelavn kan der sælges fastelavnsboller, om vinteren kaffe, te, æbleskiver og gløgg og om sommeren is. Ansøgeren vil udvikle konceptet hen af vejen, ligesom åbningstider vil blive tilpasset konceptet.

Om sommeren kan der være udendørsservering ved et par borde.

Vej- og Parkafdelingen indstiller at godkende bygningen på de 16m2 eller 20 m2, og godkende at der kan foregå udendørsservering i mindre omfang.

Ansøger har forespurgt, om der er mulighed for at få en nedsat leje, grundet opstartsgebyr på at bygge Iskafe´en.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. § 80

Regulativ vedrørende stadepladser og omførsel på offentlig ejede vejarealer i Hvidovre Kommune, KB 26-04-2016.

Politiske beslutninger og aftaler

Sag vedrørende Iskafe har tidligere været drøftet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. juni 2015, hvor det blev godkendt at forvaltningen kunne arbejde videre med rammer og retningslinjer for torvet.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af stadepladsen vil give en lille merindtægt til kommunen på årlig mellem 0 og 15.150 kr. afhængig af, hvilken stadepladstakst der benyttes.

Bilag

 1. Bilag 1: Beskrivelse og tegninger over Iskafe (pdf)

18. Fritløbsområde til hunde

Beslutningstema

Skal Hvidovre Kommune have et fritløbsområde til hunde? Foranlediget af flere læserbreve senest i Hvidovre Avis i februar 2016 om løsgående hunde i Kystagerparken bedes udvalget drøfte og tage stilling til om forvaltningen skal udarbejde et eller flere konkrete forslag til etablering af et fritløbsområde for hunde i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der udarbejdes et eller flere konkrete forslag til etablering af et friløbsområder for hunde

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

I februar 2016 har der været flere læserbreve i Hvidovre Avis for og imod løsgående hunde. En debat, der jævnlig vender tilbage. Ikke alle mennesker er lige begejstrede for hunde og slet ikke løse hunde. I henhold til Hundeloven er det i byer og områder med bymæssig bebyggelse forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er ifølge med en person, som har fuldt herredømme over dem.

”Fuldt herredømme” betyder ifølge Naturstyrelsen, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den f.eks. angriber andre dyr og mennesker. Det betyder helt bogstaveligt, at hunden skal have tæt kontakt til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, f.eks. ved at true eller løbe efter dem. Hunde som ikke f.eks. prompte kommer på kald skal derfor føres i snor eller holdes ved fod. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

I Hvidovre Kommune er der flere områder, herunder Kystagerparken, Lodsparken, Rebæk Søpark og Vestvolden, hvor der er skiltet med at hunde skal føres i snor. På trods af forbuddet vil man kunne møde hunde, der ikke føres i snor de pågældende steder.

Af Hundeloven fremgår det at den, der overtræder et forbud mod løse hunde eller som lader sin hund løbe løs uden af have ”Fuldt herredømme” over den, kan straffes med bøde. Forvaltningen er ikke bekendt med at loven er blevet håndhævet i kommunen.

Et fritløbsområde til hunde er et afgrænset areal, der kan være indhegnet, men ikke nødvendigvis er det. Ved indgangene til området skiltes der med, at det er et fritløbsområde for hunde. Hundeloven gælder også for fritløbsområder, dvs. man skal have ”Fuldt herredømme” over hunden.

Fritløbsområder til hunde findes mange steder. Naturstyrelsen har flere end 150 fritløbsområder også kaldet hundeskove rundt om i landet. Københavns Kommune har 38 steder og i Brøndby Kommune findes et enkelt fritløbsområde til hunde. De nærmeste fritløbsområder i forhold til Hvidovre findes i Valbyparken og i Brøndbyskoven.      

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Ejendoms- og Arealudvalgets møde den 2. december 2002, punkt 10, besluttede udvalget ikke at fremme et forslag stillet af Venstre om indretning af indhegning i Kystagerparken til brug for luftning af hunde, da udvalget var i tvivl om effekten heraf.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune


19. Samarbejde ml. materielgårde på Vestegnen

Beslutningstema

Hvidovre Kommune har fået en henvendelse fra Brøndby Kommune om at se på mulighederne af samarbejde ml. materielgårdene på Vestegnen med henblik på effektivisering indenfor afgrænsede områder eller indkøb. Hvidovre Kommune indgår nu i en dialog med Brøndby, Glostrup,  Rødovre og Albertslund kommuner om emnet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at Hvidovre Kommuner indgår i en dialog med Albertslund, Brøndby, Glostrup og Rødovre kommuner om mulige samarbejdsmuligheder ml. materielgårdene med henblik på effektiviseringer/besparelser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Brøndby Kommune indkaldte primo 2016 kredsen af tekniske direktører fra Albertslund, Brøndby, Rødovre, Glostrup og Hvidovre kommuner med henblik på at drøfte mulige samarbejdsflader.

Direktørerne udtrykte på dette møde interesse for, at kommunerne nærmere undersøgte samarbejdsmuligheder indenfor afgrænsede opgaver samt indkøb.

Direktørerne besluttede at bede driftscheferne i de fem vestegnskommuner om at mødes og belyse forskellige opgaver, hvor man kan indgå et samarbejde (indkøb, drift), som vil kunne give gevinster og effektiviseringer, bl.a. vedrørende;

 • Værksted – herunder lastvogne
 • Deling af materiel (slamsuger, pumper etc.)
 • Fælles indkøb.
 • IT i driften (tablets på bilerne) og understøttelse af Smart City-løsningen.


Der forventes et analysearbejde i  to trin.

1)Der skal peges på de ca. 3-5 mest oplagte opgaver, som der kan samarbejdes om, og disse skal forelægges de tekniske direktører.

2)Der skal på baggrund af trin 1 udarbejdes en grundigere analyse af, om der skal arbejdes videre med samtlige opgaver, samt hvilke gevinster (økonomisk, kompetencemæssigt, kvalitetsmæssigt), der kan forventes ved et samarbejde. Dette skal munde ud i et oplæg til politisk behandling i alle fem kommuner på baggrund af en fælles indstilling.

Trin et forventes at kunne realiseres inden sommerferien 2016. Trin to forventes at kunne undersøges nærmere i andet halvår 2016. Udvalget vil blive orienteret om arbejdet løbende.

Retsgrundlag

Ingen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.


20. Besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen - 2016

Beslutningstema

Udvalget skal fastsætte dato for afholdelse af besigtigelsestur på cykel, til aktuelle projekter i kommunen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

 1. at der fastlægges et tidspunkt for en besigtigelsestur for hele Kommunalbestyrelsen og Direktionen, på cykel, til aktuelle projekter i kommunen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Besigtigelsesturen afholdes onsdag den 22. juni 2016 med start kl. 15.30.

Sagsfremstilling

Hvert år foretages en besigtigelsestur på cykel til aktuelle projekter i kommunen.

Programmet for 2016 – besigtigelsesturen vil blive fremlagt senere.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


21. Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Finn Gerdes (A) gjorde opmærksom på henvendelse fra Grundejerforeningen Søstrand om trafikken på Hvidovre Enghavevej.

Steen Ørskov Larsen (C) spurgte til Storegade 26, beskæring af træ.

Rene Langhorn (O) spurgte til status på henvendelse fra Strandmarkskirken om udnyttelse af kælder.

Rene Langhorn (O) spurgte til status på følgende byggesager:

-Bavnevej 33

-Strandbovej 17

-Strandbovej 67 B

Rene Langhorn (O) gjorde opmærksom på rotter Strandvangsvej 48.

Mikkel Dencker (O) orienterede om afholdt møde med Dansk Cyklist Forbund. Forbundet spurgte til udbedring af afløbsriste i forbindelse med ny asfalt på cykelstier på Gammel Køge Landevej, samt udkørsel for cyklister ved Frihedens Butikscenters nye indkørsel.

Steen Ørskov Larsen (C) ønskede notat om handlemuligheder i forbindelse med fastholdelse af Sct. Andreas Ordenens selskabslokale på Hvidovrevej.


22. Kontrakt vedrørende asfalt til underskrift hos TMU

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Ad 1. – 2. Godkendt.


23. Handleplan for retlig og fysisk lovliggørelse af ulovligt opført byggeri i Præstemosen

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2016

Ad 1. – 2. Taget til efterretning.